Årsmelding. Styrets beretning og regnskap for 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding. Styrets beretning og regnskap for 2008"

Transkript

1 Årsmelding Styrets beretning og regnskap for 2008

2 Styrets beretning 2008 Generelt Rødøy-Lurøy Kraftverk AS (RLK) ble registrert i Selskapet produserer, overfører og omsetter elektrisk energi. Hovedkontoret ligger i Tjongsfjorden i Rødøy kommune og et avdelingskontor ligger på Tonnes i Lurøy kommune. Kraftproduksjonen er lokalisert til Reppa. Bedriftens forsyningsområde er kommunene Rødøy, Lurøy og Træna. Selskapet eies med 58,1 % av SKS Eiendom AS og inngår som datterselskap i SKS-konsernet. Kraftomsetning RLK samarbeider med SKS Kraftsalg AS om salg av kraft. Gjennom en kommisjonæravtale tilbyr vi kundene våre kraft til en konkurransedyktig pris. Andel av kraftkunder i eget område er 94 %. Kraftproduksjon Produksjonen i Reppa kraftverk var i 2008 på 73,0 GWh. Dette er 5,0 GWh lavere enn året før og 3,1 % under gjennomsnittet for perioden Magasinfyllingen var pr på 70,5 %. Dette er 12,5 % lavere enn året før og 6,5 % under gjennomsnittet for perioden Styret har vedtatt et dokument for risikostyring av kraftporteføljen. Dette sikrer eierne stabile resultater over tid. Nettvirksomheten Virksomheten er inntektsregulert av myndighetene med NVE som tilsynsorgan og det er fastsatt en øvre grense for tillatt inntektsramme. Fra 2007 er en ny regulering innført hvor inntektsrammen er satt sammen av 40 % egne kostnader og 60 % kostnadsnorm. Kostnadsnormen beregnes gjennom en effektivitetsmåling, hvor RLK måles mot sammenlignbare selskaper. Avkastningen vil med denne reguleringen påvirkes direkte av målt effektivitet. Resultatet for nettvirksomheten i 2008 ble 3,5 mill. kroner. Dette gir en avkastning av nettkapitalen på 4,64 %. Forbruk i nettet var 77,2 GWh mot 76,2 GWh i en økning på 1,3 %. Nettapet var på 8,7 GWh mot 10,3 GWh i Tap i distribusjonsnettet var 4 % under gjennomsnittet for de fem siste år. ILE (Ikke Levert Energi) er beregnet til 85,5 MWh for 2008 og er 10,2 MWh over gjennomsnittet for de fem siste år. For 2008 bevilget myndighetene 30 mill. kroner i Tilskudd til utjevning av overføringstariffer. RLK fikk tildelt 3,5 mill. kroner av dette beløpet. Tilskuddet er i sin helhet overført kundene og førte til en reduksjon av nettleien på 5,5 øre/kwh. Finansiell risiko Markedsrisiko Markedsrisiko for nettvirksomheten er framtidige endringer av NVE s reguleringsmodell. Markedsrisiko for kraftproduksjon er endringer i kraftpriser og produksjonsvolum. Markedsrisiko for kraftomsetning er endringer i forbruk hos våre sluttkunder. Kredittrisiko Selskapet er eksponert for risiko for at sluttbrukerkunder ikke betaler for seg. Det er etablert gode rutiner for oppfølging av manglende betaling. Kredittrisiko for salg av produksjon vurderes som lav. Likviditetsrisiko Likviditeten vurderes som tilfredsstillende. 1

3 Fortsatt drift Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og baserer seg på årets regnskap og prognoser for de nærmeste år. Selskapet er i en sunn økonomisk og finansiell stilling. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet er godt. Det følges opp av arbeidsmiljøutvalg og tillitsvalgte. RLK kjøper bedriftshelsetjenester hos Polarsirkelen HMS. HMS bidrar til kontinuerlig oppfølging av forskrifter, lovgivning og drift. Sykefraværet i perioden 1.1. til var på 78,2 dagsverk. Det utgjør 1,8 % av den totale arbeidstiden i året mot 2,15 % året før. Korttidsfraværet er stabilt lavt. Det er ikke rapportert skader eller ulykker på arbeidsplassen i løpet av året. Gjennomsnittsalderen i selskapet er 42 år. Ytre miljø RLK s virksomhet tilrettelegges med hensyn på at det ytre miljø ikke skal skades eller forurenses. Avtale med godkjente firmaer er inngått om handtering av avfall, slik som løsemidler, olje, kabler, metall, etc. Ved å produsere elektrisk kraft fra fornybare energikilder bidrar vi positivt til det nasjonale klimaregnskapet. Likestilling Selskapet hadde pr fast ansatte og en lærling. Av den faste arbeidsstokken er 18 % kvinner og 82 % menn. Styret har 7 medlemmer 5 menn og 2 kvinner. Selskapets personalpolitikk er kjønnsnøytral på alle områder. Verdigrunnlag RLKs verdigrunnlag konkretiserer selskapets forretningsprinsipper hvor god forretningsskikk og høy etisk standard er en forutsetning og kjennetegn på vår væremåte. De ansatte har selv utarbeidet kjøreregler som omhandler behandling av kunder, kollegaer, konflikter og informasjon. SKS-konsernets etiske retningslinjer gjelder også for RLK. Fremtidig utvikling For Reppa kraftstasjon forutsettes det en stabil driftssituasjon. Tilsig til magasinene er stabile og fyllingsgraden er høy. Det har vist seg vanskelig å ta vare på alt vann som tilflyter magasinene selv om det kjøres for fullt store deler av året slukeevnen til eksisterende anlegg er for liten. Tiltak som skal sette oss i stand til å utnytte tilsiget bedre er under utredning, for derved gjøre oss i stand til å redusere overløpet i størst mulig grad. Stelåvassdraget i Melfjorden er søkt tatt ut av samlet plan. Saken ligger i departementet for avgjørelse. Det jobbes kontinuerlig med utredning av muligheter for å investere i nye prosjekter innen kraftproduksjon, herunder også småkraft og vindkraft. Reguleringsregimet fra 2007 har gitt RLK vesentlig bedre rammebetingelser enn tidligere. NVE utreder endringer i modellen som kan gi utslag i de kommende år. KILE-ordningen skal gi insentiver til optimal leveringskvalitet i nettet og skal være integrert i nettvirksomhetens regnskap. Ordningen vil påvirke selskapets resultat direkte ved hendelser som fører til bortfall av kraft. I tillegg har NVE innført en ny ordning med direkte utbetaling til sluttbrukerkunder ved svært lange avbrudd (mer enn 12 timer). For 2009 har myndighetene økt Tilskudd til utjevning av overføringstariffer til 60 mill. kroner. RLK er tildelt 7,347 mill. kroner som i sin helhet tilfaller kundene. Tilskuddet medfører at nettleiens energiledd blir redusert med 11,1 øre/kwh. Selskapets soliditet og likviditet er god. Dette er et godt utgangspunkt for investeringer i gode prosjekt i tråd med selskapets strategi. Styret takker de ansatte for god innsats. 2

4 Resultat, investeringer, finansiering og likviditet 2008 viser et driftsresultat på 18,7 mill. kroner. Resultat før skatt har et overskudd på 21,8 mill. kroner. Det er investert for 11,0 mill. kroner i Det er ikke tatt opp lån i løpet av året. Årsresultat og disponeringer Regnskapet viser et overskudd etter skatt på kr ,- Styret foreslår at årets overskudd disponeres slik: Avsatt til ordinært utbytte: kr 900 x kr ,- Overført annen egenkapital: kr ,- Sum: kr ,- Tjongsfjorden, den 10. mars 2009 Leif Finsveen Steinar Joakimsen Sten-Rune Brekke styreleder nestleder Olav Terje Hoff Rune Stensland Arne Lorentsen adm. direktør 3

5 RESULTATREGNSKAP Note Driftsinntekter distribusjonsnett Driftsinntekter produksjon Driftsinntekter kraftomsetning Driftsinntekter andre virksomhetsområder Sum driftsinntekter Endring i beholdning egentilvirkede anleggsmidler Innkjøp av kraft og avgifter direkte knyttet til kraftkjøp/produksjon/distribusjon Kostnader solgte varer Lønn + sosiale kostnader/pensjon Ordinære avskrivninger Annen tilvirking, innkjøp og administrasjonskostnader Tap på fordringer Sum driftsomkostninger Driftsresultat Aksjeutbytte Renteinntekter Rentekostnader Netto finansinntekter/kostnader Resultat før skatt Skattekostnad 1, ÅRSOVERSKUDD OPPSKRVINING OG OVERFØRINGER Årsoverskuddet disponeres slik: Avsatt utbytte Overført annen egenkapital SUM DISPONERING

6 BALANSE - EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel 1, Varige driftsmidler Bygninger/høy- og lavspentnett Maskiner/inventar Anlegg under utførelse Sum varige driftsmidler 1, FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Aksjer 1, Sum finansielle anleggsmidler SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varelager Fordringer Kundefordringer - avsetning tap/strøm Andre fordringer Sum fordringer Kontanter og bank (herav bundet kr ,-) Sum omløpsmidler SUM EIENDELER

7 BALANSE - GJELD OG EGENKAPITAL Note EGENKAPITAL Aksjekapital ( aksjer á kr. 100,-) Overkursfond Sum innskutt egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD Pensjonsforpliktelser 1, Sum langsiktig gjeld 0 0 Leverandørgjeld Betalbar skatt 1, Skyldig offentlige avgifter Avsatt utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld SUM GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL Tjongsfjorden, den 10. mars 2009 Leif Finsveen styreleder Steinar Joakimsen nestleder Rune Stensland Sten-Rune Brekke Olav Terje Hoff Arne Lorentsen adm. direktør Arne-Tore Bang kontorsjef

8 KONTANTSTRØMANALYSE Note Kontantstrøm fra operasjonell aktivitet Resultat før skattekostnad og gevinst ved salg av aksjer Periodens betalte skatter Ordinære avskrivninger Økning/reduksjon varelager Økning/reduksjon kundefordringer Reduksjon/økning leverandører Endring andre tidsavgrensninger Netto kontantstrøm fra operasjonell aktivitet Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Økning i langsiktige fordringer 0 0 Utbetaling ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Gevinst ved salg av aksjer 0 0 Utbetaling av utbytte Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter Beholdning av kontanter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter ved periodens slutt (Herav bundet kr ,-)

9 NOTER TIL REGNSKAPET NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Selskapet har utarbeidet regnskapet etter regler for større selskap. Dette fordi RLK er datterselskap av SKS Eiendom. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjoner er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjeningsgrunnlag lagt til grunn. Planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid. Det samme gjelder estimatavvik i den grad de overstiger 10 % av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Avskrivningene er beregnet på grunnlag av kostpris og fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Statsstøtte og anleggsbidrag er ført til fradrag i anskaffelseskostnaden. Fra og med regnskapsåret 2003 er det benyttet samme avskrivningssatser som SKS-konsernet. Inntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Inntektsføring ved salg av tjenester skjer etter hvert som tjenesten utføres. Aksjer Investeringer i aksjer er vurdert etter kostmetoden. Varer Varer er vurdert til det laveste av kostpris (etter FIFO-prinsippet) og netto salgsverdi. Fordringer Kundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetninger til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av fordringene. I tillegg er det foretatt en generell avsetning for å dekke tapsrisiko som ikke var kjent på vurderingstidspunktet. Andre fordringer er ført opp til pålydende. Prinsipper kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter omfatter kontanter og bankinnskudd. Skatter Skattekostnaden består av ordinær selskapsskatt, grunnrenteskatt, naturressursskatt og endring av utsatt skatt/utsatt skattefordel. Ordinær selskapsskatt utgjør 28 % av skattemessig resultat. Skatt på grunnrente beregnes ut fra bruttoinntekt fastsatt etter produsert mengde og pris pr. time med fradrag for driftskomkostninger og skattemessige avskrivninger. Skattesats 30 %. Det beregnes ikke utsatt skatt vedr. grunnrente. Naturressursskatt motregnes i utlignet fellesskatt til staten. Utsatt skattefordel er beregnet med 28 % på grunnlag av midlertidige forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres i samme periode, er utlignet og nettoført.

10 NOTE 2 - SAMMENSLÅTTE POSTER Driftsinntekter distribusjonsnett inkluderer følgende poster: Tilskudd til utjevning av overføringstariffen * Årets beregnede mer- (+) /mindreinntekt (-) * Statstilskudd til utjevning av overføringstariffer faller inn under inntektsrammen. Tilskuddet fastsettes årlig i forbindelse med statsbudsjettet. Tap på fordringer Årets konstaterte tap kr Endringer i tapsavsetning kr. Innbetalt på tidligere avskr. fordringer kr ÅRETS TAP PÅ FORDRINGER kr Kundefordringer Varedebitorer kr Strømfordringer kr Fordringer på ansatte kr Avsetning tap kr SUM KUNDEFORDRINGER kr Spesifikasjon fordringer på ansatte: Lån adm. direktør kr Lån øvrige ansatte kr Andre fordringer kr Sum fordringer ansatte kr Lån til ansatte inntil 3/5 G tilbakebetalt over ett år - ingen rentefordel.

11 NOTE 3 - RØDØY-LURØY KRAFTVERK AS EIERANDELER I ANDRE SELSKAP Navn Aksjekapital Antall aksjer Pålydende Eierandel Bokført verdi Nord-Norsk Småkraft AS ,67 % Norsk Systemplan og Enøk AS (Norsec) ,20 % Nord-Norsk Vindkraft AS ,10 % Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS ,24 % Nordland Elsikkerhet AS ,00 % SUM BALANSEFØRT NOTE 4 - ANSATTE, GODTGJØRELSER MV. Lønnskostnader Lønninger kr Folketrygdavgift kr Pensjonskostnader kr Andre personalkostnader kr SUM LØNNSKOSTNADER kr Gjennomsnittlig antall årsverk: 18,7 Lønnsforhold/godtgjørelser Fast godtgjørelse styreleder kr Fast godtgjørelse styrets nestleder/medl. kr Lønn/forsikring adm. direktør (selskapets kostnad til pensjonsforsikring for adm. direktør kr ,-.) kr Revisjonsgodtgjørelse kr Andre tjenester (revisor) kr

12 NOTE 5 - PENSJONSKOSTNADER OG PENSJONSFORPLIKTELSER Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjon etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapet har pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i lov om foretakspensjon. Selskapet har pensjonsordning som omfatter alle fast ansatte med mer enn 14 timer/uke, totalt 22 ansatte. Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er dekket gjennom et forsikringsselskap Nåverdi av årets pensjonsopptjening kr Rentekostnad av påløpt pensjonsforpliktelse kr Avkastning på pensjonsmidler kr Resultatført aktuarielt tap/gevinst kr Administrasjonskostnader kr NETTO PENSJONSKOSTNADER kr Påløpt pensjonsforpliktelse inkl. lønnsvekst kr Arbeidsgiveravgift av pensjonsforpliktelse kr Verdi av forventet lønnsvekst kr Verdi av pensjonsmidler kr Ikke resultatført aktuarielt tap/gevinst kr Estimatavvik arbeidsgiveravgift kr NETTO PENSJONSFORPLIKTELSE kr I henhold til god regnskapsskikk inntektsføres ikke en negativ pensjonsforpliktelse da det ikke er realiserbare verdier. ØKONOMISKE FORUTSETNINGER Diskonteringsrente 5,30 % 5,00 % Forventet avkastning 5,80 % 6,00 % Forventet årlig lønnsvekst 4,50 % 3,50 % Forventet G-regulering 4,25 % 3,00 % Årlig forventet regulering av pensjoner under utbetaling 4,25 % 3,00 % Forventet uttakshyppighet AFP 50,00 % 50,00 % Den samlede forpliktelsen gjelder kollektiv pensjonsordning og AFP-ordning. Det er ikke tatt hensyn til at de ansatte trekkes 2 % av lønn til pensjonsordningen.

13 NOTE 6 - ANTALL AKSJER, AKSJEEIERE MV. NAVN Antall aksjer Eierandel SKS Eiendom AS aksjer á kr. 100,- 58,1 % Rødøy kommune aksjer á kr. 100,- 13,2 % Lurøy kommune aksjer á kr. 100,- 12,1 % Træna kommune 500 aksjer á kr. 100,- 4,2 % Private aksjonærer aksjer á kr. 100,- 12,4 % Egne aksjer 1 aksjer á kr. 100,- 0,0 % SUM BALANSEFØRT aksjer á kr. 100,- 100,0 % Sammendrag Aksjeklasse A (Kommunale aksjer) aksjer pålydende kr. 100,- Aksjeklasse B (SKS Eiendom AS) aksjer pålydende kr. 100,- Aksjeklasse C (Ingen eierdefinisjon) aksjer pålydende kr. 100,- Aksjene er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) fra I Generalforsamlingen har én aksje én stemme. Styrets medlemmer har følgende aksjer Styreleder Leif Finsveen 0 aksjer Nestleder Steinar Joakimsen 4 aksjer Styremedlemmer Sten-Rune Brekke 0 aksjer Olav Terje Hoff 0 aksjer Stein Mørtsell 0 aksjer Tove Buschmann 0 aksjer Aina Willumsen 0 aksjer

14 NOTE 7 - VARIGE DRIFTSMIDLER AVSKRIVNINGSTABLÅ Transport, inventar, maskiner etc. Bygninger, høy- og lavspent Anlegg under utførelse Sum Anskaffelseskost/årsstart Tidligere års oppskrivninger Tilgang Årets anleggsbidrag Tidligere nedskr./anl.bidrag Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi ÅRETS ORDINÆRE AVSKRIVNINGER Avskrivningssatser % År Inventar 33 3 Biler/truck 20 5 EDB 33 3 Aggregat/maskiner `33/10 `3/10 Lavspentnettet 3,33 30 Transformatorer 4 25 Sonekontor/lager 2 50 Høyspentnettet 2,86 35 Fjernstyring 14,29 7 Aggregathus/lager 2 50 Kraftstasjon 2 50 Maskinelt/el.utstyr 4 25 Administrasjonsbygg 2 50

15 NOTE 8 - MELLOMVÆRENDE MED SELSKAP I SAMME KONSERN Rødøy-Lurøy Kraftverk AS er et datterselskap av SKS Eiendom AS, og inngår i konsernregnskapet til Salten Kraftsamband AS, Eliasbakken 7, 8205 Fauske. Konsernregnskap utleveres av Salten Kraftsamband AS TILGODEHAVENDE Kundefordringer Sum tilgodehavende SKYLDIG Leverandørgjeld Sum skyldig NOTE 9 - MIDLERTIDIGE FORSKJELLER Endring Omløpsmidler Anleggsmidler Gevinst og tapskonto Sum skattreduserende forskjeller UTSATT SKATTEFORDEL 28 % NOTE 10 - SKATTER SKATTER Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring av midlertidige forskjeller Grunnlag skatt alminnelig inntekt % skatt på alminnelig inntekt Grunnrenteskatt - 30 % av skattbar grunnrenteinntekt (grunnlag: ,-) Sum betalbar skatt Endring utsatt skattefordel For lite avsatt skatt Sum skattekostnad i resultatregnskapet Naturressursskatt - 1,3 øre/kwh motregnes skatt på alminnelig inntekt

16 NOTE 11 - EGENKAPITAL EGENKAPITAL Aksjekapital Overkursfond Annen EK Sum IB pr Korrigert mindreinntekt vedr og * Årets resultat Foreslått utbytte EGENKAPITAL PR * Korrigert mindreinntekt i enkeltvedtak av NVE grunnet feil tariffering av innmating for Reppa kraftstasjon i 2006 og NOTE 12 - ANDRE OPPLYSNINGER Rødøy-Lurøy Kraftverk AS driver virksomhet som er underlagt energiloven med forskrifter. Selskapet er gitt konsesjon for sin virksomhet både for kraftverket, for drift av linjenettet og for omsetning av kraft. For Reppavassdraget er reguleringskonsesjonen gitt for ubegrenset tid.

17

Årsmelding. Styrets beretning og regnskap for 2012

Årsmelding. Styrets beretning og regnskap for 2012 Årsmelding Styrets beretning og regnskap for 2012 Styrets beretning 2012 Generelt Rødøy-Lurøy Kraftverk AS (RLK) ble registrert i 1948. Selskapet produserer, overfører og omsetter elektrisk energi. Hovedkontoret

Detaljer

Årsmelding. Styrets beretning og regnskap for 2013

Årsmelding. Styrets beretning og regnskap for 2013 Årsmelding Styrets beretning og regnskap for 2013 Styrets beretning 2013 Generelt Rødøy-Lurøy Kraftverk AS (RLK) ble registrert i 1948. Selskapet produserer, overfører og omsetter elektrisk energi. Hovedkontoret

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2010 OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2010 Generelt Året 2010 var et begivenhetsrikt

Detaljer

Årsberetning 2012. Lokal kraft i

Årsberetning 2012. Lokal kraft i Årsberetning Superb Design 212 1 Lokal kraft i 1913 213 ÅR ÅRSBERETNING 212 2/2 2/21 Leder 17. april 213 var det 1 år siden Fauske Lysverk leverte sine første elektroner gjennom nettet. I begynnelsen var

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2009 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud

Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Årsrapport 2010 Innhold Selskapsstruktur............................................ s. 2 Virksomheten i 2010....................................... s. 4 Litt om Midt Nett Buskerud AS...........................

Detaljer

Årsberetning 2008 C L

Årsberetning 2008 C L Årsberetning 2008 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

Årsberetning... 3. Regnskapet... 7. Balansen... 8 9. Noter... 10 19. Kontantstrømanalysen... 20. Revisjonsberetning... 21. Notater...

Årsberetning... 3. Regnskapet... 7. Balansen... 8 9. Noter... 10 19. Kontantstrømanalysen... 20. Revisjonsberetning... 21. Notater... Årsberetning 2009 Innhold Årsberetning... 3 Regnskapet... 7 Balansen... 8 9 Noter... 10 19 Kontantstrømanalysen... 20 Revisjonsberetning.... 21 Notater...22 Forsidebildet: Dam ved Lunde sluse. Foto: Olav

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2012 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune Sigdal Kommune 66,6% 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket Modum Krødsherad Sigdal 36,00% 36,35% 18,17% 9,48% Sigdal

Detaljer

Årsberetning 2007 C L

Årsberetning 2007 C L Årsberetning 2007 Selskapsstruktur Midt Nett / Midt Kraft Buskerud Modum K ommune Sigdal K ommune Ramfos s Kraftlag F ylket 36,00 % Modum 36,35 % Krødsherad 18, 17 % Sigdal 9,48 % 66,6 % 33,4 % Midt Nett

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011

ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 ÅRSREGNSKAP OG BERETNING 2011 1 INNHOLD ÅRSBERETNING 3 HOVEDTALL 9 RESULTATREGNSKAP 8 BALANSE 9 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 14 NOTER TIL REGNSKAPET 15 REVISJONSBERETNING 28 2 ÅRSBERETNING 2011 NARVIK ENERGINETT

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2011 OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 STYRETS BERETNING 2011 For Nord-Salten Kraft AS («NSK»)

Detaljer

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014

DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS. Årsrapport 2014 DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS Årsrapport 2014 2 - Årsrapport 2014 Innhold Årsberetning 2014 3 Resultatregnskap 6 Balanse: Eiendeler/Egenkapital og gjeld 7 Noter til regnskapet 10 Kontantstrømoppstilling 20

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

NY LOGO OG PROFILERING

NY LOGO OG PROFILERING 1 NY LOGO OG PROFILERING påklaget av Norsk Teknologi. Norsk Teknologi har påklaget en rekke fjernvarmevedtak fra NVE, og Olje- og energidepartementet behandler disse sakene fortløpende. Forsvaret og Elverum

Detaljer

rapport Vesterålskraft 2003 Nett AS

rapport Vesterålskraft 2003 Nett AS Årsrapport Årsrapport 2003 2003 rapport Vesterålskraft 2003 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2003 6 Balanse pr. 31.12.2003 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

UNGDOMMELIG OG FREMTIDSRETTET MED SNART HUNDRE ÅRS ERFARING

UNGDOMMELIG OG FREMTIDSRETTET MED SNART HUNDRE ÅRS ERFARING ÅRSRAPPORT 2007 1 UNGDOMMELIG OG FREMTIDSRETTET MED SNART HUNDRE ÅRS ERFARING rettigheter til og inntekter fra vannkraftverk. Dette er svært viktig for eierne i Østerdalen Kraftproduksjon. Mulighetene

Detaljer

Årsberetning 2008. www.hurumenergi.no

Årsberetning 2008. www.hurumenergi.no Årsberetning 2008 1 www.hurumenergi.no Organisasjon Generalforsamling v/kommunestyret Innhold Organisasjon... 3 Styrets årsberetning... 4 Styre Styreleder Rune Abrahamsen Generalforsamling Resultatregnskap...

Detaljer

70 år i 2007. «overordnet målsetting» side 2

70 år i 2007. «overordnet målsetting» side 2 2007 Årsrapport 70 år i 2007 «Trollfjord Kraft AS skal dekke sine kunders behov for energi, primært elkraft med vekt på høy leveringssikkerhet, god servicekvalitet og riktig pris» «overordnet målsetting»

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING OG REGNSKAP INNHOLD Styrets beretning... 5 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Noter til regnskapet... 16 Revisjonsberetning... 28 Samfunnsregnskap... 30 STYRETS BERETNING 2014 For Nord-Salten

Detaljer

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse...

Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... Årsberetning og regnskap 2013 Styrets beretning for 2013... 4 Resultatregnskap 2013... 8 Balanse pr. 31.12.13... 9 Regnskapsprinsipper... 11 Noter... 13 Kontantstrømanalyse... 22 Nøkkeltall... 23 INNHOLD

Detaljer

INNHOLD. Direktøren... 5. Styrets beretning for 2012... 6. Resultatregnskap 2012... 10. Balanse pr. 31.12.12... 11. Regnskapsprinsipper...

INNHOLD. Direktøren... 5. Styrets beretning for 2012... 6. Resultatregnskap 2012... 10. Balanse pr. 31.12.12... 11. Regnskapsprinsipper... Årsberetning og regnskap 2012 INNHOLD Direktøren... 5 Styrets beretning for 2012... 6 Resultatregnskap 2012... 10 Balanse pr. 31.12.12... 11 Regnskapsprinsipper... 13 Noter... 15 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Årsrapport 2008 VOKKS

Årsrapport 2008 VOKKS Årsrapport 2008 2 Innhold, nøkkeltall og kart over forsyningsområde Innhold Nøkkeltall... 2 Organisasjon... 2 Administrerende direktørs kommentar... 3-4 Styrets beretning... 5-6 Økonomi, Resultatregnskap...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

Innhold. Konsernet Sjøfossen Energi AS. Årsberetning... s. 1. Årsregnskap... s. 5. Kontantstrømanalyse... s. 8. Noter til regnskapet...s.

Innhold. Konsernet Sjøfossen Energi AS. Årsberetning... s. 1. Årsregnskap... s. 5. Kontantstrømanalyse... s. 8. Noter til regnskapet...s. Årsrapport 2006 Innhold Årsberetning... s. 1 Årsregnskap... s. 5 Kontantstrømanalyse... s. 8 Noter til regnskapet...s. 9 Revisjonsberetning... s. 20 Forsidebilde: Selskapets administrasjons- og lagerbygg

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Resultatregnskap MORSELSKAP KONSERN 2013 2014 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2014 2013 1000 kr 1000 kr 1000 kr 1000 kr 0 0 1 Kraftinntekter 1 414 176

Detaljer

rapport Vesterålskraft 2001 Nett AS

rapport Vesterålskraft 2001 Nett AS Årsrapport Årsrapport 2001 2001 rapport Vesterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2001 6 Balanse pr. 31.12.2001 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

k r a f t i n o r å r s r a p p o r t 2 0 0 5

k r a f t i n o r å r s r a p p o r t 2 0 0 5 k r a f t i n o r å r s r a p p o r t 2 0 0 5 I n n h o l d Å r s b e r e t n i n g 2 0 0 5 Årsberetning 2005... 3 Nøkkeltall siste 5 år... 5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Kontantstrømoppstilling...9

Detaljer

Vår kraft din energi!

Vår kraft din energi! ÅRSMELDING 2 4 BØ SAUHERAD NOME Konsesjonsområdet Vår kraft din energi! Styret Styret i Midt-Telemark Energi AS har i bestått av 5 personer. Strategi Selskapet skal ha fokus på langsiktighet og verdiskapning

Detaljer