Årlig melding 2008 Helse Nordmøre og Romsdal HF. til Helse Midt-Norge RHF. Versjon 1.0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årlig melding 2008 Helse Nordmøre og Romsdal HF. til Helse Midt-Norge RHF. Versjon 1.0"

Transkript

1 Årlig melding 2008 Helse Nordmøre og Romsdal HF til Helse Midt-Norge RHF Versjon 1.0

2 2 Innholdsfortegnelse Del I INNLEDNING Bakgrunn Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Helse Midt-Norge sin visjon, virksomhetsidè og verdigrunnlag: Helse Nordmøre og Romsdal HF sitt Styringsdokumentet for Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i Oppgaver som vi har lykkes med og oppgaver der vi har utfordringer...7 Del II RAPPORT FOR OPPFØLGING AV STYRINGSDOKUMENT OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE Internkontroll og styrets arbeid i Ledelsens gjennomgang Sentrale styresaker i Rapportering i forhold til styringsdokument og foretaksprotokoller Rapportering i forhold til styringsdokument Aktivitet Kvalitet Tjenestene skal virke Tjenestene skal være trygge og sikre Tjenestene skal involvere brukerne og gi dem innflytelse Tjenestene skal være helhetlige og sammenhengende Tjenestene skal utnytte ressursene på en god måte Nøkkeldata Lokalsykehus Spesialisthelsetjeneste for eldre Psykisk helsevern Rehabilitering og habilitering Nasjonale strategier på kreft, diabetes, KOLS, tiltak innen smertebehandling mv Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Organdonasjon og transplantasjoner Utdanning av helsepersonell Opplæring av pasienter og pårørende Samordnet kommunikasjon på nettet Rapportering i forhold til foretaksprotokoller Økonomiske krav og rammebetingelser for Resultatkrav Styring og oppfølging Risikostyring og intern kontroll Økt kontroll med bemanningsutviklingen Konsekvensanalyser og tiltak i forbindelse med omstilling Rapporteringsrutiner Investeringer og kapitalforvaltning Fengselshelsetjenesten krav om avtaleinngåelser Utvikling noen utvalgte nasjonale kvalitetsindikatorer Langsiktige tiltak...29

3 3 Del III STYRETS PLANDOKUMENT Utviklingstrekk og rammebetingelser Utviklingstrekk Befolkningsutvikling Sykdomsutvikling Sykdommer blant eldre Kreft og palliasjon Rus Innvandrere Livsstilsykdommer Utvikling innen teknologi og kunnskap vil gi økt dagbehandling Brukermedvirkning Samarbeid andre foretak Samarbeid med kommunehelsetjenesten Kompetanseutvikling Økonomiske rammeforutsetninger Orden på økonomien Prioriterte byggeprosjekt Stramt budsjett Helseforetakets strategier og planer Omstillinger og tilpasninger Brukermedvirkning Viktige satsingsområder Prosjekter Molde nye sjukehus Bygningsmessig utvikling og tilpassing av Kristiansund sykehus Sterkere satsing på samhandling med kommunene Helseforetakets strategiske plan Utvikling av driftskonseptet Rekruttering Lederutvikling Kulturbygging Systematisk kvalitetsforbedring Tiltaksområder Årsplanlegging Talegjenkjenning Bedre og systematisk bruk av IKT-system...36

4 4 Del I INNLEDNING 0 Bakgrunn Etter 34 i Lov om Helseforetak skal helseforetaket legge fram en årlig melding, sitat: Regionalt helseforetak skal hvert år utarbeide en melding om foretaket og foretakets virksomhet som forelegges departementet. Meldingen skal også omfatte de helseforetak som det regionale helseforetaket eier. Meldingen skal blant annet redegjøre for virksomheten i det foregående år, herunder skal det redegjøres for gjennomføringen av krav departementet har stilt til virksomheten. Meldingen skal inneholde en plan for virksomheten i de kommende år. 1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 1.1 Helse Midt-Norge sin visjon, virksomhetsidè og verdigrunnlag: Visjon: På lag med deg for din helse Hovedoppgaver: Pasientbehandling: Forskning Utdanning av helsepersonell Opplæring av pasienter og pårørende Verdier: Trygghet Respekt Kvalitet Hovedmål: Pasientbehandling og opplæring: Helse Midt-Norge skal gi likeverdige helsetjenester av god kvalitet, til riktig tid, tilpasset befolkningens og den enkelte brukers behov. Helse Midt-Norge skal bidra til god samhandling innen spesialisthelsetjenesten og med andre deler av helsetjenesten uavhengig av tjenestenivå. Behandlingsforløpet skal være forutsigbart, helhetlig og effektivt for pasient og pårørende.

5 5 Brukernes erfaring og kompetanse skal benyttes i planlegging og tilrettelegging av behandlingstilbud. Organisasjon og ledelse: Ved hjelp av kompetente medarbeidere skal Helse Midt-Norge utvikle effektive og resultatorienterte organisasjoner. Helse Midt-Norge skal være en målrettet faglig utdanningsarena for studenter og egne medarbeidere. Virksomheten skal ivareta felles verdigrunnlag, etiske retningslinjer og medvirkning fra ansatte. Forskning: Helse Midt-Norge skal holde høy faglig standard og kunne dokumentere det. Forskning og utvikling skal være en naturlig og høyt prioritert del av virksomheten i hele regionen. Økonomi: Foretaksgruppen Helse Midt-Norge skal drives med god og pålitelig økonomistyring. Samordning, effektiv drift og investeringer skal gi bidra til bedre pasienttilbud og sørge for at verdiene i foretaksgruppen vedlikeholdes og utvikles. 1.2 Helse Nordmøre og Romsdal HF sitt Styringsdokumentet for 2008 Foretaket skal gi alle sine pasienter et likeverdig tilbud av kvalitativt gode helsetjenester, uavhengig av diagnose, kjønn, etnisk bakgrunn, bosted og personlig økonomi, og tilpasset den enkeltes livssituasjon. Pasienter og brukere må ha trygghet for at tjenestene er tilgjengelige, og at de blir møtt med omsorg og respekt. Samiske pasienters rett og behov for tilrettelagte tjenester skal vektlegges. Foretaket skal, innenfor rammen av gjeldende funksjonsfordeling, bidra til at befolkningen i Midt-Norge får sine behov for spesialisthelsetjenester dekket. Dette inkluderer diagnostisering og behandling, samt pleie- og omsorgstjenester i tilknytning til behandling og rehabilitering. Foretaket skal utvikle gode samhandlingsrutiner med helsetjenesten i de kommuner som inngår i foretakets opptaksområde. Foretaket har også ansvar for at forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende ivaretas på en god måte, og at disse oppgavene underbygger god og forsvarlig pasientbehandling. Virksomheten må preges av god kvalitet, av god samhandling mellom tjenestenivåene og av en kultur for læring og utvikling som følge av tidligere feil og uheldige hendelser. Internkontrollen er et viktig element i dette. Virksomheten må tilpasses de økonomiske rammebetingelsene som stilles til rådighet gjennom dette dokumentet; målsetningene må nås innenfor disse rammene. God økonomistyring og kontroll med ressursbruken er en forutsetning for riktige faglige prioriteringer, og for at man skal få det handlingsrom som trengs for å videreutvikle tjenestene. Omstillinger må skje i samarbeid med de ansatte. Staten har med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven gitt de Regionale helseforetak et samlet ansvar for at befolkningen får tilgang til spesialisthelsetjenester slik det er fastsatt i lov, forskrifter og andre vedtak. I oppdragsdokumentet til Helse-Midt-Norge RHF for 2008 legges det vekt på at de tiltak og enkeltaktiviteter som iverksettes følger opp bredden av de helsepolitiske mål.

6 6 Departementet legger til grunn at de regionale helseforetak har satt seg inn i Nasjonal helseplan og at denne forutsettes å være veiledende for arbeid i Helse Midt-Norge skal tilby kvalitativt gode helsetilbud med en virksomhet som er tilpasset de økonomiske rammebetingelser som Stortinget har fastsatt. Styring og kontroll med ressursbruken er avgjørende for at man kan gjøre de riktige faglige prioriteringene. Oppdragsdokumentet konkretiserer en rekke faglige prioriteringer og satsingsområder samt styringsvariabler som har betydning for innretting av det faglige tilbudet i vårt helseforetak. Nasjonal helseplan ( ) bygger på regjeringens program om at ingen lokalsykehus skal legges ned. Følgende punkter fremheves mht lokalsykehusfunksjonene: Lokalsykehusenes innhold må utvikles og omstilles på basis av godt faglig innhold, med hovedvekt på de store sykdomsgrupper hvor behandling og rehabilitering nær bosted er viktig. Lokalsykehusene skal være reelle sykehus der de fleste pasienter i befolkningen får sitt tilbud. Lokalsykehusene skal være del av den akuttmedisinske behandlingskjeden. Lokalsykehus skal utrede og diagnostisere pasienter som har behov for å sendes videre til mer spesialiserte tjenester. Lokalsykehusene skal være del i en helhetlig behandlingskjede og samhandle tett med kommunehelsetjenesten. I Styringsdokument fra Helse Midt-Norge til Helse Nordmøre og Romsdal HF 2008 står det at de mål styret for Helse Midt-Norge RHF har fastsatt i Overordnet strategi for Helse Midt- Norge skal være retningsgivende for foretakets virksomhet. Det samme gjelder andre regionale strategier og handlingsprogram som styret har vedtatt. Foretaket skal, innenfor rammen av gjeldende funksjonsfordeling, bidra til at befolkningen i Midt-Norge får sine behov for spesialisthelsetjenester dekket. I dette dokumentet er det en rekke føringer for faglige satsingsområder og organisering av tjenestene. Andre viktige grunnlagsdokumenter: Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF har blant annet vedtatt handlingsplan for Rehabilitering, habilitering og rehabilitering ( ) tilpasset lokalt ut fra tilsvarende regional handlingsplan. Avdeling for Laboratoriemedisin har innrettet virksomheten i forhold til vedtatt eierstrategi Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF vedtok desember 2007 Hovedfunksjonsprogram for Nye Molde Sykehus. Nytt sykehus i Molde planlegges med de funksjoner sykehuset har i dag og med en forutsetning av 2 sykehus i Helseforetaket, i Molde og i Kristiansund. I dette dokumentet beskrives blant annet faglige satsingsområder. Styret for Helse Midt Norge gjorde i sak 74/05 vedtak om å endre det fylkesdekkende voksenpsykiatriske tilbudet ved at de respektive foretakene fikk ansvaret for å gi et spesialisttilbud for befolkningen i sitt opptaksområde. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF gjorde i sak 06/07 vedtak om omstilling innenfor voksenpsykiatrien. Statusgjennomgang av omstillingsarbeidet fikk styret til behandling i sak 44/07 og tidsplan for gjennomføring av vedtaket ble gjort (sak 61/07).

7 7 Befolkningens forventninger: Helse Nordmøre og Romsdal HF tilbyr spesialisthelsetjeneste på et høyt faglig nivå og er en trygghetsbase lett tilgjengelig for nødvendig helsehjelp. Foretaket skal være en del av en helhetlig behandlingstjeneste der ulike faginstanser kommuniserer godt. Både pasient og pårørende skal bli møtt med respekt og verdighet på en inkluderende måte. Selv om det er klare rammer og forventninger til den spesialisthelsetjenesten vi som helseforetak skal tilby er det også klare signal om endring som vi må ta inn over oss. Arbeidsgruppen som leverte rapporten lokalsykehusene akuttfunksjoner i en samlet behandlingskjede i mars 2007 ønsker å satse på lokalsykehusene, men utfordrer samtidig til å finne nye løsninger. Helse Sørøst holder i disse dager på med et omorganiseringsarbeid der prinsipper for akuttfunksjoner, fødetilbud osv vil kunne påvirke vårt tilbud. Vi ser klart at det er behov for omstillinger i Helse Nordmøre og Romsdal HF. Dette strategiarbeidet har imidlertid lagt til grunn de føringer som er vedtatt: 2 sykehus i helseforetaket, et i Molde og et i Kristiansund, akuttfunksjoner ved begge sykehus og 2 fødeavdelinger. 2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i Oppgaver som vi har lykkes med og oppgaver der vi har utfordringer Året 2008 i Helse Nordmøre og Romsdal Oversikt over hovedpunkter fra nettsidene til Helse Nordmøre og Romsdal HF: Januar Helse Nordmøre og Romsdal HF sender ut til sammen 148 brev til medarbeidere i psykiatrien som kan bli berørte av omstilling. Styret i Helse Nordmøre og Romsdal vedtar budsjettet for Et stramt budsjett, som likevel gir rom for noen nye tiltak og en viss aktivitetsvekst, sa styreleder Helge Aarseth. Februar Prosjektstyret for Nye Molde sjukehus har valgt Cowi AS som rådgivende ingeniører for sjukehusprosjektet. Nye Molde sjukehus kan komme til å danne modell for hvordan nye lokalsjukehus i Norge kan møte fremtidens helseutfordringer, sier Johannes Eggen fra arkitektgruppen Team Molde Prosjekt Nye Molde sjukehus kunne orientere styret om ansatte som deltar i prosjektet og arkitekter har startet på å lage skissene til det nye sjukehuset. Styret i Helse Nordmøre og Romsdal er positiv til at det såkalte Magnussen-utvalget (NOU 2008:2) foreslår ny fordelingsnøkkel, som betyr økte bevilgninger til Helse Midt- Norge.

8 8 Styret ber lederne i foretaket å ha et sterkt fokus på sjukefraværet. Målet er at sjukefraværet skal ned med 10 prosent i Arbeidstilsynet leverer en kritisk rapport over det psykososiale arbeidsmiljøet i voksenpsykiatrien. Avdelingssjef lover oppfølging med tiltak for konflikthåndtering, bedre samarbeid og bedre kommunikasjon. Helse Nordmøre og Romsdal og entreprenøren Skanska markerer at taket på Knausensenteret er tett. Snart kommer rommene på plass, og 15. oktober skal senteret stå ferdig. En ny etterutdanning er startet, basert på et banebrytende et prosjekt. Utdanningen skal gjøre helsepersonell bedre til å forstå sammenhengen mellom kropp og sinn. Ambulant ungdomstilbud innen psykisk helsevern videreføres til nytt tilbud står klart. Mars Ledelse og tillitsvalgte i Helse Nordmøre og Romsdal, ledelsen i Helse Midt-Norge og regiontillitsvalgte diskuterer i et dialogmøte hvordan omstillingen av voksenpsykiatrien i det lokale foretaket kan gjennomføres best mulig. De med langvarige og kroniske sjukdommer vil nå få et nytt tilbud om selvhjelpsgrupper i Molde. Helse Nordmøre og Romsdal vil nå utvide tilbudet til personer med følelsesmessige reguleringsvansker - vansker som ofte resulterer i selvskading og selvmordsatferd. Helse Nordmøre og Romsdal vil nå utvide tilbudet til personer med følelsesmessige reguleringsvansker (ROBUST) - vansker som ofte resulterer i selvskading og selvmordsatferd. Direktør Bjørn Engum orienterer styret om at ledelsen vil avvente å bruke ekstern bistand i psykiatrien, fordi samarbeidet i omstillingsprosessen ble opplevd som stadig bedre. Regnskapet for Helse Nordmøre og Romsdal HF for 2007 viser et overskudd på 7,5 mill. kroner i forhold til det budsjetterte styringsmålet. Helse Nordmøre og Romsdal HF kan vise til positive regnskapstall etter årets to første måneder. Foretaket har et overskudd 1,5 mill. kroner i forhold til budsjett. April Styret for Helse Nordmøre og Romsdal fikk se den første skissen av hvordan arkitektene i Team Molde tenker seg Nye Molde sjukehus på Eikrem. Helse Nordmøre og Romsdal ved Kristiansund sykehus deltar i en stor katastrofeøvelsen Haltenbanken torsdag 24. april. Fantasirike barnetegninger av Nye Molde sjukehus: Idunn Lystad Johnsen fra Langmyra skole vinner 1. premie i tegnekonkurransen for Nye Molde sjukehus. Helseforetaket har nå mottatt to pålegg fra Arbeidstilsynet; et om må "iverksette tiltak for konflikthåndtering" (frist 1. juni) og et om å "iverksette tiltak for å skape bedre kommunikasjon og samarbeid mellom partene" (frist 1. oktober). Mai Den utvidete voksenpsykiatriske poliklinikken i Kristiansund står ferdig. Byggeprosjektet til om lag 13,5 millioner kroner forsterker tilbudet til brukere av psykisk helsevern. Om lag 200 ansatte fra kommune og spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern og somatikk møttes ved Høgskolen i Molde 6. mai til seminar om selvskading blant unge.

9 9 Juni Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad besøker Helse Nordmøre og Romsdal og Molde sjukehus tirsdag 10. juni. Statsråden blir blant annet orientert om planene for nytt sykehus i Molde. Styret ønsker en overordnet strategiplan for helseforetaket, der følgende områder blir vektlagt: Helhetlig tjenestetilbud, robuste fagmiljø, samarbeid internt og eksternt, samt sykehusovergripende avdelinger. Driften av Helse Nordmøre og Romsdal har gått med overskudd i forhold til budsjett de fem første månedene i år. Styret vedtar å gjennomføre bygningsmessige utbedringer ved Kristiansund sykehus, og å prioritere vedlikeholdsmidler til dette sykehuset i de kommende årene. Juli Helse Nordmøre og Romsdal har lagt om til en enklere behandling av infeksjon etter flåttbitt etter at Nevrologisk avdeling ved Molde sjukehus deltok i en nasjonal forskningsstudie. August Helse Nordmøre og Romsdal dreier i større grad behandlingen over fra døgnopphold til dagbehandling og poliklinikk, viser de nasjonale SAMDATA-tallene for Fra 1. september samles de kirurgiske og ortopediske avdelinger under felles leder igjen. Medisinsk direktør Christian Bjelke er midlertidig avdelingssjef og leder den trinnvise samlingsprosessen. September Styret ønsker å markere hvor viktig samarbeid med kommunene er, og vil derfor selv være representert i det nye samhandlingsutvalget med kommunene. Helse Nordmøre og Romsdal har per juli måned et resultat som er to millioner kroner bedre enn budsjettert. Styret godkjente konseptrapporten for Nye Molde sjukehus, og roste fremdriften og grundigheten i arbeidet. En vannlekkasje har gjort skade på ortopedisk utstyr og materiell ved Kristiansund sykehus. En operasjonsstue er også satt midlertidig ut av drift Årets lønnsoppgjør har medført økte kostnader på 11 millioner kroner i forhold til det som var budsjettert. Styret ber om at tiltak blir realiserte for at foretaket skal klare å gå i balanse. Styret for Helse Midt-Norge vedtok å utsette behandlingen av konseptrapporten for Nye Molde sjukehus, fordi man avventer et møte mellom styrelederen og Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen. Oktober Helse Nordmøre og Romsdal gjennomfører tiltak for å sikre forsvarlig drift av det sikkerhetspsykiatriske tilbudet i psykisk helsevern for voksne. En fersk regional undersøkelse av arbeidsmiljøet viser at Helse Nordmøre og Romsdal har et alvorlig problem med mobbing. Helseforetaket vil ta tak i og bekjempe problemet med mobbing. Torsdag 30. oktober vedtok styret i Helse Midt-Norge å tidfeste byggestart av det nye sjukehuset til 2012.

10 10 - Det var en viktig milepæl å få tidfestet byggestart for Nye Molde sjukehus til 2012, sa styreleder Helge Aarseth på styremøtet i HNR fredag 31. oktober. November Styret ber om utvidet økonomisk ramme for å sikre pasienttilbudet i 2009, og om at psykiatrien ikke pålegges samme effektiviseringskrav som somatikken. 6. november avholder dagsseminaret " Ny kunnskap --- Hva så? Unge og voksne med Ryggmargsbrokk" i Molde. Helse Nordmøre og Romsdal overtok 5. november det nye Knausensenteret i Molde fra entreprenøren Skanska. Senteret skal gi tilbud innen psykisk helsevern til barn, unge og voksne. Direktør Bjørn Engum følger opp den interne rapporten om samarbeidsforholdene i Avdeling for voksenpsykiatri med åtte konkrete tiltak. Foreløpig er ingen sagt opp eller erklært overtallig i omstillingsprosessen i Avdeling for voksenpsykiatri i Helse Nordmøre og Romsdal, presiserer avdelingssjef Robert Giske i en melding 12. november. Helse Nordmøre og Romsdal er i Sunnmøre Tingrett frifunnet for påstanden om urettmessig avskjed av tidligere enhetsleder Karl Yngvar Dale. Akutt-tilbudet for barn og unge 0-18 år i psykisk helsevern i Helse Nordmøre og Romsdal er det første pasienttilbudet som tar Knausensenteret i bruk. Den første delen av døgntilbudet for voksne i psykisk helsevern på Knausensenteret er planlagt åpnet 12. januar. Desember Styret for Helse Nordmøre og Romsdal ønsker å skjerme virksomheten i psykisk helsevern fra ytterligere effektiviseringstiltak, og ber Helse Midt-Norge om støtte til dette. Styret vedtok i dag at arbeidet med Nye Molde sjukehus skal organiseres i to enheter, Utvikling og Utbygging. Helsebygg Midt-Norge skal ha ansvar for Utbygging. Helse Nordmøre og Romsdal vil gå gjennom driften av helseforetaket for å finne løsninger som gir bedre ressursutnyttelse. Fokuset er gode pasientforløp og bedre samarbeid med kommunene. To sengeposter ved Molde sjukehus er midlertidig stengt for inntak av nye pasienter for å hindre videre spredning av Noro-virus. Helse Nordmøre og Romsdal har utløst katastrofealarm ved Molde sjukehus i forbindelse med en brann i en boligblokk i Molde.

11 11 Del II RAPPORT FOR OPPFØLGING AV STYRINGS- DOKUMENT OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE 3 Internkontroll og styrets arbeid i Ledelsens gjennomgang 2008 Protokollen fra foretaksmøte Styret skal påse at helseforetaket har god intern kontroll og at det er etablert systemer for risikostyring for å forebygge, forhindre og avdekke avvik. Risikofaktorer som kan medvirke til at målene til det regionale helseforetaket og helseforetaksgruppen ikke nås, skal identifiseres og korrigerende tiltak som med rimelighet kan redusere sannsynligheten for manglende måloppnåelse skal iverksettes. Styringssystemene skal tilpasses risiko og vesentlighet i forhold til virksomhetens målsetninger og ha nødvendig ledelsesmessig forankring i hele organisasjonen. Styret skal minimum en gang per år ha en samlet gjennomgang av tilstanden i helseforetaksgruppen med hensyn på risikovurdering, oppfølging av internkontrollen og tiltak for å følge opp avvik. Rapport fra styrets gjennomgang skal forelegges Helse Midt-Norge RHF ved rapportering for 2. tertial I tillegg skal det redegjøres for styrets arbeid i Årlig melding. Internkontroll Internkontroll er en lovpålagt aktivitet for flere områder innenfor sykehusdriften: Område Lovgrunnlag Utvalg i HNR Tilsynsmyndighet Faglig aktivitet, herunder også smittevern Arbeidsmiljø Informasjonssikkerhet Beredskap Strålevern Helselovene og Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten Arbeidsmiljøloven HMS-forskriften Personopplysningslov med forskrift samt Helseregisterloven Lov om helsemessig og sosial beredskap Forskrift om arbeid med ioniserende stråling Kvalitetsråd på avd. Kvalitetsutvalget LAMU SAMU IT/Infosikkerhetsutv Beredskapsutvalget Eget utvalg/ Radiologisk avdeling Helsetilsynet Arbeidstilsynet DSB Datatilsynet Helsetilsynet Helsetilsynet Statens strålevern Arbeidstilsynet Innen hvert av disse områdene er det utarbeidet et Styrende dokument som angir mål med arbeidet i inneværende år samt hva som skal være fokusområder. Disse dokumentene revideres årlige i samband med Ledelsens gjennomgang som er en av aktivitetene innen internkontrollen.

12 12 Denne består ellers av: Avviksbehandling (registrering, analyse og lukking med rapportering oppover i systemet) Innen dette området ligger meldesystemene for registrering av skade på pasient og ansatte. Risikovurdering (analyseverktøy for angivelse av sannsynlighet for, og konsekvens av uønskede hendelser innen et område med påfølgende plan for reduksjon av disse) Internrevisjon (metode for å registrere om internkontrollarbeidet fungerer etter hensikten med plan for å lukke de avvik som en finner) Eksterne revisjoner (Samme som interne revisjoner bare utført av ekstern enhet, som oftest en tilsynsmyndighet. Angitte avvik lukkes og rapporteres.) Rapporter/dokumentasjon av disse aktivitetene danner så grunnlaget for Ledelsens gjennomgang som legger strategien for videre arbeid. Avviksbehandling Hver avdeling har kvalitetsråd der alle avvik som meldes skal behandles. Vi har gjennom en omfattende opplæring av avdelingene lagt særlig vekt på melding av avvik, hvordan disse skal behandles og hvordan vi kan bruke avvikene til læring. Helseforetakets kvalitetsutvalg behandler avvik av mer alvorlig karakter. Alle protokoller fra kvalitetsrådene sendes kvalitetsutvalget, og avvik som er av generell interesse tas opp og behandles der. Melding av avvik Etter hvert møte i kvalitetsutvalget utarbeides det en kvalitetsbulleteng som sendes avdelingssjefene for intern bruk. Informasjonsgrunnlag for styring og kontroll Vi har en rekke verktøyer for styring og kontroll. Gjennomgående styringssystemer, GSS, blir det månedelig oppdateringer med oversikt over økonomi, aktivitet, organisering og ledelse. PAS-systemet gir informasjon om pasientene, ventelister og ventetid. Disse informasjonssystemene gir grunnlag for administrerende direktør sin rapport til ulike instanser. Rapporteringsveier Styret Styret får månedlig rapport om økonomi og kvalitetsindikatorer og er godt oppdatert om status innen aktivitet, økonomi, kvalitet, bemanningsutvikling og sykefravær. I tillegg behandles månedlig administrerende direktørs rapport til Helse Midt-Norge RHF. Hvert tertial rapporteres en fullstandig rapport til Helse Midt-Norge. Avdelingssjefer Månedlig rapporterer avdelingssjefene status for hver enkelt avdeling vedrørende økonomi, aktivitet, kvalitetsindikatorer og sykefravær. Tilsynsrapportene gjennomgås i avdelingssjefsmøte og distribueres til alle avdelinger.

13 13 Det gjennomføres også møter med avdelinger med særlig store avvik. Dialogmøte med Helse Midt-Norge I dialogmøtene med Helse Midt-Norge RHF rapporteres status for økonomi, aktivitet, kvalitetsindikatorer og planlagte tiltak. Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalg (SAMU), hovedtillitsvalgte (HTV) og brukerutvalg SAMU, HTV og brukerutvalget behandler administrerende direktørs rapport om økonomi, aktivitet, kvalitetsindikatorer og planlagte tiltak. Deltakelse i aktiviteter Risiko- og sårbarhetsanalyser ved gjennomføring av prosjekter og omstillinger I forbindelse med omstilling og gjennomføring av prosjekter gjennomføres det ROS-analyser for av avdekke mulige risikofaktorer. På den måten kan det planlegges tiltak for å unngå uheldige hendelser. Deltakelse i beredskapsplanlegging og -øvelser Vi deltar i planlegging og gjennomføring av en rekke beredskapsøvelser. Dette gjør oss bedre i stand til å møte reelle situasjoner når slike oppstår. 3.2 Sentrale styresaker i 2008 I 2008 behandlet styre en rekke viktige saker. Styret får månedlig rapportert om den økonomiske situasjonen og kvalitetsindikatorene. Det samme gjelder for Molde nye sykehus og status for omstillingen innen voksenpsykiatrien. Styringsdokumentet og foretaksprotokollene og oppfølging av disse behandles i styret. Styret har også behandlet saker vedrørende strategiarbeidet i helseforetaket, og vedtatt plan for intern strategi og plan for samhandling med kommunene. Styret har også behandlet saker vedrørende overdragelse av eiendommer og utviklingsplan for Kristiansund sykehus. 4 Rapportering i forhold til styringsdokument og foretaksprotokoller Rapportering i forhold til styringsdokument Styringsdokumentet setter opp både kortsiktige og langsiktige mål. Å rapportere på langsiktige mål er generelt sett vanskelig. Vi har derfor valgt å gi noen beskrivelser hvordan vi arbeider for å oppnå de langsiktige målene.

14 14 De kortsiktige målene, svarers det konkret på status Aktivitet Vi har ikke årstallene for aktivitet og økonomi Kvalitet Overordnede føringer Befolkningen skal tilbys spesialisthelsetjenester av god kvalitet. Helsetjenester av god kvalitet kjennetegnes av at de er virkningsfulle, trygge og sikre, samordnende, tilgjengelige og rettferdig fordelt, og at brukerne er involvert. God kvalitet innebærer også god nytte i forhold til kostnaden, og at sykdom forebygges. For å sikre god kvalitet må brukermedvirkningen styrkes, og utøvernes ferdigheter og kunnskaper må raskt komme brukerne til gode. Kvaliteten på de tjenestene som leveres er et lederansvar; det må stimuleres til ledelsesmodeller og kvalitetssystemer som fremmer samhandling, forbedringsarbeid og sikkerhetskultur. Informasjon om resultater fra kvalitetsindikatorer, medisinske kvalitetsregistre, pasientsikkerhetssystemer, tilsynsrapporter og erfaringer fra brukerne skal benyttes fortløpende til å forbedre tjenestene. Helse Midt-Norge har utarbeidet en egen kvalitetsstrategi. Denne vil bli revidert i løpet av året. Tiltak for oppfølging Foretaket skal styrke samarbeidet med Sykehusapoteket for å sikre en mest mulig rasjonell bruk av legemidler. Tiltaket er realisert. Vi har kontakt med sykehusapotekene både direkte og gjennom legemiddelkomiteen Tjenestene skal virke Overordnede føringer God kvalitet forutsetter at behandling, forebygging, pleie, omsorg og rehabilitering er basert på pålitelig kunnskap om effekt av tiltak. For at tiltakene skal gi den tilsiktede virkning, må faglige avveininger og beslutninger bygge på relevant, pålitelig og oppdatert kunnskap og erfaring. Mål 2008 Foretaket skal rapportere komplett til alle medisinske kvalitetsregistre og andre tilpliktede helse- og personregistre Målet er nådd. Vi rapporterer til alle medisinske kvalitetsregistre. Det har vært noen problemer innen psykiatri. Vi har høyt og kontinuerlig fokus på dette Tjenestene skal være trygge og sikre Overordnede føringer God kvalitet innebærer at sannsynligheten for feil og uønskede hendelser er redusert til et minimum. Det fordrer både gode meldesystemer som sikrer at hendelsene blir registrert og brukt i læringsøyemed og en sikkerhetskultur som gjør at ansatte melder fra om uønskede hendelser Mål 2008: Foretaket skal rapportere uønskede hendelser til Nasjonal enhet for pasientsikkerhet Målet er ikke nådd. Enheten er ikke kommet i funksjon.

15 15 De kliniske enhetene innenfor psykisk helsevern skal rapportere komplett til NPR i hht veilederne fra Sosial- og helsedirektoratet (ferdig 2008). Målet er ikke nådd. BUP får først senger før våren Tjenestene skal involvere brukerne og gi dem innflytelse Overordnede føringer: God kvalitet forutsetter at brukernes og pasientenes erfaringer og synspunkter får innflytelse på utøvelsen av tjenesten. Brukerne skal medvirke og ha innflytelse både i planlegging av tjenestene og i den enkelte konsultasjon og samtale, og de skal motta relevant informasjon om behandling og eventuelle kjente komplikasjoner ved behandlingen som skal utføres. Brukerorganisasjonene må gis mulighet til å medvirke i planlegging og evaluering av tjenestene. Helse Midt-Norge har utarbeidet en egen strategi for brukermedvirkning, og på bakgrunn av denne vil det komme en handlingsplan for brukermedvirkning i løpet av Tiltak for oppfølging Foretaket skal sørge for og finansiere tolketjenester til pasienter som har behov for dette Tiltaket er realisert. Foretaket skal gjennomføre minst en evaluering av brukernes og pårørendes innflytelse i behandling innenfor psykisk helsevern Tiltaket er ikke realisert. Det er gjennomført en Pas Opp undersøkelse i regi av Kunnskapssenteret høsten 2007, som omhandlet pasienttilfredshet. Avdeling for voksenpsykiatri har utarbeidet spørreskjema som omhandler evaluering av brukernes og pårørendes innflytelse innen psykisk helsevern, både for døgnenheter og poliklinikker. Slik evaluering er planlagt innen første halvår Tjenestene skal være helhetlige og sammenhengende Overordnede føringer Det er et mål at pasienter og brukere skal møte en helhetlig helsetjeneste som er godt samordnet og preget av kontinuitet gjennom hele behandlingskjeden. Sammenhengen gjennom behandlingskjedene undertøttes av hensiktsmessig informasjonsflyt. Dette er særlig viktig for pasienter med langvarige og sammensatte behov, for eksempel syke eldre, syke barn og unge, pasienter med kroniske lidelser, pasienter med psykiske lidelser, rusmiddelavhengige og pasienter i terminalfasen. Det er en målsetting å bedre samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Samhandling innad i spesialisthelsetjenesten og mellom tjenestenivåene skal inngå som en naturlig del av tjenestenes arbeid. Videreutvikling av avtaler, likeverdige partnerskap og gjensidig respekt mellom de samarbeidende aktørene er en forutsetning for å lykkes. Når det gjelder brukere som trenger langvarige og/eller sammenhengende tjenester, er individuelle planer (forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven) et godt verktøy som bidrar til mer helhetlige og sammenhengende tjenester. Tiltak for oppfølging Foretaket skal følge opp samarbeidsavtalen som er inngått med statlig regionalt barnevern. Barn og unge som har behov for tjenester både fra psykisk helsevern tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige og barnevern skal gis et sammenhengende

16 16 og helhetlige tilbud. Det skal være systemer for informasjonsutveksling, herunder håndtering av bekymringsmeldinger. Tiltaket er realisert. Det er opprettet lokale samarbeidsråd med representanter fra BUP-ene, barnevernet og Rus. Vi jobber tett sammen med BUF-etat både lokalt og regionalt. Vi har formalisert samarbeidsavtaler mellom BUP-ene og barnevernsinstitusjonene. Det jobbes videre med å klargjøre hvem som gjør hva og hva vi kan gjøre sammen. I tillegg er vi med i et regionalt prosjekt hvor vi, for vårt område, er på mulighetene for å ha en felles vakttelefon m.m Tjenestene skal utnytte ressursene på en god måte Overordnede føringer: God kvalitet forutsetter at ressursene er utnyttet på en slik måte at pasienten og samfunnet får mest mulig gevinst. God ressursutnyttelse betyr å tilby rett tjeneste til rett pasient på rett måte og til rett tid. I løpet av 1. halvår 2008 vil det foreligge en helhetlig handlingsplan for HR-området, med tiltak for å understøtte effektiv ressursutnyttelse og god pasientbehandling. Realisering av mål er foretakets eget ansvar, men det forutsettes at arbeidet skjer i samarbeid med andre helseforetak. Mål 2008: Foretaket skal etablere eiendomsforvaltning som egen resultatenhet Målet er nådd. Foretaket skal etablere husleieordning i tråd med regionale føringer Målet er nådd. Foretaket skal sørge for at alle enheter som har et sykefravær over 6 prosent skal redusere sykefraværet med minst 10 %. Målet er ikke nådd. Oppmerksomheten som vies sykefraværet, samt ulike tiltak som er iverksatt kan synes å ha gitt gode utslag i trenden for Helse Nordmøre og Romsdal HF. Vi har likevel ikke nådd målet, selv om vi er på god vei. Dette inngår også i lederavtalene. Foretaket skal sikre at ferieavvikling er godt planlagt og koordinert mellom enheter og organisatoriske nivå. Ferieavviklingen planlegges gjennom årsplanen og evalueres i etterkant. Målet er nådd. Foretaket skal redusere andelen av deltidsstillinger. Det skal særlig fokuseres på en reduksjon av stillingsandeler under 50 %. Konkret mål for reduksjonen skal fastsettes i samarbeid mellom Helse Midt-Norge og foretaket. Målet er ikke nådd. I virksomheter med utstrakt bruk av turnusplaner ligger det i arbeidstidsordningens natur at det er behov for en del stillinger med lave stillingsprosenter. Problemet er nasjonalt, og er til oppfølging blant annet i arbeidsgiverorganisasjonen. I de tilfeller som er mulig arbeides det for å øke stillingsprosenter. Tiltak for oppfølging Foretaket skal etablere aktivitetsstyrte bemanningsplaner fra og med 3. kvartal som koordinerer aktiviteten mellom enheter og nivåer i foretaksgruppen Målet er ikke nådd. Realisering kan ikke finne sted før 2009, da dette henger nøye sammen med innføring av gjennomgående årsplanlegging.

17 17 Det skal utarbeides en tiltaksplan for reduksjon av uførhet. Planen skal bygge på analyser av årsaker til uførhet og økonomiske konsekvenser av dette. Videre skal mål for reduksjon etableres og verktøy for måling utvikles. Tiltakene skal sees i sammenheng med sykefraværstiltak og tiltak innen livsfasepolitikk. Tiltaket er ikke realisert. Men tiltaksplanen er til utarbeidelse i HMS-utvalget Det skal i løpet av 2008 implementeres seniorpolitiske mål og tiltak i samsvar med føringer og prinsipper vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF Tiltaket er ikke realisert Nøkkeldata Mål 2008 Foretaket skal levere fullstendige og korrekte data i samsvar med den til enhver tid gjeldende rapporteringsmal. Målet er nådd. De kliniske enhetene innenfor psykisk helsevern skal rapportere komplett til NPR i hht veilederne fra Sosial- og helsedirektoratet (ferdig i 2008). Målet er nådd. Rapportering skjer etter gjeldende veileder Lokalsykehus Overordnede føringer Det er et mål at befolkningen skal tilbys et helhetlig og desentralisert sykehustilbud, som blant annet sikrer nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud. Dette innebærer at lokalsykehusenes funksjoner må tilpasses i forhold til behandlingskjedene. I forbindelse med arbeidet med helhetlige behandlingskjeder er det satt i gang en utredning av AMK-sentraler og prehospitale tjenester. De elementer i Helse Midt-Norges eierstrategi som spesielt gjelder lokalsykehusfunksjoner følges opp gjennom regionale prosjekter. Tiltak for oppfølging Foretaket skal gjennomføre vaktsamarbeid innen radiologi i samsvar med vedtak i styret for Helse Midt-Norge RHF. Tiltaket er realisert og vakten er organisert ut fra Molde sjukehus Spesialisthelsetjeneste for eldre Overordnede føringer Helse- og omsorgsdepartementet har under utarbeidelse en strategi for spesialisthelsetjenester for eldre, jf. Nasjonal helseplan og St. meld nr. 25 ( ) Mestring, muligheter og mening. Strategien legger til grunn et systematisert arbeid for å forene de ressurser og den kunnskap som finnes om eldres behov for spesialisthelsetjenester. Rapporten Respekt og kvalitet. Rapport om styrking av spesialisthelsetjenester for eldre forslag til mål og strategier (IS-1498) utarbeidet av Sosial- og helsedirektoratet er i denne forbindelse et veiledende dokument.

18 18 Mål for 2008 Foretaket skal styrke sin kompetanse innen geriatri ved indremedisinsk avdeling Målet er nådd. Helse Nordmøre og Romsdal HF har 3 geriatere og mange spesialsykepleiere i geriatri. Foretaket skal etablere et tverrfaglig geriatrisk team som skal drive utadrettet virksomhet mot kommunehelsetjenesten. Målet er nådd. Kristiansund sykehus har geriatrisk ambulant tverrfaglig team. Dette er under planlegging i Molde. Begge steder har geriatrisk poliklinikk med tverrfaglig kompetanse. Geriaterne er i et nettverk sammen med aldersgeriatrisk enhet i foretaket Psykisk helsevern Psykisk helsevern spesielt Overordnede føringer Det overordnede målet med sektorens arbeid innen psykisk helsevern er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre eget liv. Et sterkt brukerperspektiv og desentraliserte tjenestetilbud med fokus mot kommunene og nært samarbeid med andre spesialiserte tjenester særlig tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige - er forutsatt å være sentrale elementer i arbeidet. Det forutsettes at Opptrappingsplanen på rusfeltet sees i nær sammenheng med arbeidet innen psykisk helsevern. Gjennom statsbudsjettet for 2008 følges Opptrappingsplanen for psykisk helse videre opp. Selv om opptrappingsplanen avsluttes i 2008, skal det tydelige fokuset arbeidet med psykisk helse har hatt, beholdes etter dette. De overordnede mål og verdigrunnlag fra opptrappingsplanen skal fortsatt legges til grunn for utforming og organisering av tjenestetilbudet. Som hovedprinsipp vil ordinære virkemidler og gjeldende styringssystemer overfor regionale helseforetak bli lagt til grunn for statens styring av området etter Foretaket skal innrette sin virksomhet i etter de mål og retningslinjer som er nedfelt i det vedtatte regionale handlingsprogram for psykisk helsevern. Mål for 2008 Foretaket skal oppfylle de særlige frister for ventetid som gjelder barn og unge under 23 år med psykiske problemer, Målet er i hovedsak nådd. Vi har ikke fristbrudd for vurdering, men har enkelte brudd på behandlingsfrist. Fristbrudd rapporteres hver måned til avdelingssjef og tas opp i avdelingens kvalitetsråd. Antall fristbrudd har gått ned siste halvår.

19 19 Tiltak for oppfølging Foretaket skal i 2008 regulere den interne funksjons- og oppgavefordeling gjennom avtaler. Tiltaket er ikke realisert. Det har vært samarbeidsmøte mellom de ulike enhetene innenfor Avdeling for barn og unge og Avdeling for voksenpsykiatri. Avtale er ennå ikke inngått, men er planlagt inngått første kvartal Foretaket skal i 2008 etablere ambulante tjenester innrettet mot å forebygge øyeblikkelig hjelp-innleggelser. Tiltaket er realisert. Innenfor Avdeling for voksenpsykiatri er det opprettet 2 ambulante akuttteam og et ambulant rehabiliteringsteam. Foretaket skal i 2008 etablere ambulante tjenester innen barne- og ungdomspsykiatrien som er innrettet mot å sikre best mulig tilgang til tidlige tjenester Tiltaket er realisert. Innen psykisk helse for barn og unge jobber vi ambulant og poliklinisk med de barn og unge som har behov for et akutt tilbud. Der jobbes også ambulant i forhold til andre diagnoser der dette er hensiktsmessig. Årsverk barn- og ungdomspsykiatri Enhet Innbyggere Psykiatere Psykologer Psykiater per Psykologer per innbyggere innbyggere BUP ,6 0,02 0,15 Kristiansund Bup Molde ,1 10 0,06 0,14 Det jobbes mye med utadrettet virksomhet, men det er bare på den nye akuttenheten det er etablert ambulant virksomhet. Årsverk voksen psykiatri Enhet Innbyggere Psykiatere Psykologer Psykiater per innbyggere Psykologer per innbyggere Voksenpsykiatrisk avdeling ,25 0,34 82 % av psykologene arbeider i DPS og 18 % i sykehus. 64 % av psykiaterne arbeider i DPS og 36 % i sykehus. Våre 2 DPS-er har etablert ambulant virksomhet og har egne team Rehabilitering og habilitering Overordnede føringer I St. prp. nr 1 ( ) la Helse- og omsorgsdepartementet fram nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering. Planperioden er fra 2008 til Det er et mål at strategien bidrar til at rehabilitering og habilitering får en riktig plass i tråd med overordnede helse- og velferds-

20 20 politiske mål. Dette krever tiltak og innsats på mange områder og langsiktig utviklingsarbeid. Ikke minst vil det kreve et ledelsesmessig fokus slik at statusen på rehabiliteringsfeltet endres. Som retningsgivende for arbeidet med å følge opp strategien nevnes helhetlige behandlings- og rehabiliteringsforløp, samhandling og brukermedvirkning, tilgjengelighet og likeverdighet i tilbudet herunder formidlingstjeneste innenfor muskel- og skjelettlidelser. Rehabilitering skal bidra til å bedre og bevare funksjonsnivået, til at flest mulig kan være aktive deltakere i arbeidsliv og samfunnsliv og bidra til at eldre kan klare seg lengst mulig selv. Rehabilitering som en integrert del av behandlingen i alle kliniske avdelinger er et mål. Tiltak for oppfølging Ambulante rehabiliteringstjenester skal ivaretas som en del av lokalsykehusfunksjonen. Tiltaket er realisert. Rehabiliteringsavdelingen startet opp tilbudet med ambulante tjenester like før sommerferien for enkelte pasientgrupper. Alle personalressurser (ulike fagpersoner) vil være på plass i løpet av høsten I 2008 skal foretaket lage en forpliktende plan for etablering av en sengepost, samt søke om overlegehjemler innen Fysikalsk medisin og rehabilitering. Tiltaket er realisert. Det er laget en plan for gradvis oppbygging av Aure rehabiliteringssenter slik at senteret kan ta i mot pasientgrupper som ikke har behov for fysikalsk medisin og rehabilitering i sykehus. Dette er lagt inn i avdelingens budsjettforslag for 2009 som fortsatt under arbeid. Det er laget plan for etablering av sengepost for Fysikalsk medisin og rehabilitering, og vi har fått legehjemmel Nasjonale strategier på kreft, diabetes, KOLS, tiltak innen smertebehandling mv Overordnet føring I 2006 ble det utgitt nasjonale strategier med særskilt fokus på tre diagnosegrupper; kreft, KOLS og diabetes. For å nå målene i strategiene må Helse Midt-Norge bidra til å implementere dem og følge opp målsetningene med konkrete tiltak. Sosial- og helsedirektoratet har en koordinerende rolle på nasjonalt nivå i oppfølgingen av de nasjonale strategiene. Tiltak for oppfølging Foretaket skal utarbeide en plan for hvordan det langsiktige mål skal realiseres. Tiltakene er delvis realisert. Hørselskreening er på plass. Smertepoliklinikk er delvis på plass, men det er noen problemer med de faglige ressursene Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Overordnede føringer Regjeringen har lagt fram en opptrappingsplan på rusfeltet for perioden , jf. St.prp. nr. 1 ( ). En målsetting i Opptrappingsplanen er i planperioden å styrke kvaliteten og kapasiteten på tjenestene innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB), herunder legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Det vil i planperioden også være et mål at samhandling i tjenestene til rusmiddelavhengige styrkes, både innad i spesialisthelsetjenesten og mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Opptrappingsplanen legger opp til at ambulant virksomhet blir tillagt større vekt. Videre legges det vekt på en styrking av rutiner og samhandling for å unngå behandlingsavbrudd og en styrking av innsatsen og kapasiteten i psykisk helsevern og TSB for å ivareta pasienter med både psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet, såkalte dobbeltdiagnoser. Det er et mål at brukerne trekkes mer inn i arbeidet på feltet, og at forskning og

21 21 kompetanse styrkes. Videre er det en målsetning at tiltakene for barn av personer med rusmiddelproblemer og psykiske lidelser samt rusmiddelavhengige som i tillegg til sin rusmiddelavhengighet også har psykiske lidelser og/eller somatiske lidelser/sykdommer, videreføres og styrkes. Tiltak for oppfølging Foretaket skal i samarbeid med Rusbehandling Midt-Norge HF vurdere oppretting av ambulante rusteam. Tiltaket er ikke realisert. Rusbehandling Midt-Norge har tatt initiativ til å opprette slike team i Dette er regionalt. Foretaket skal i samarbeid med Rusbehandling Midt-Norge HF bidra til at det regionale helseforetakets premisser for videreutvikling av rusbehandlingsfeltet oppfylles. Tiltaket er ikke realisert. Det er etablert faste ledermøter mellom avdelingssjefene innenfor psykiatri og direktør i Rusforetaket. Det er også etablert et lokalt lederforum mellom Molde kommune, Rusforetaket v/veksthuset, assisterende avdelingssjef og konstituert enhetsleder ved psykiatrisk poliklinikk i Kristiansund for å bedre samarbeid om pasientene. Foretaket skal årlig registrere antall gravide rusmiddelavhengige som er i legemiddelassistert rehabilitering og hva slags tilbud disse pasientene mottar. Tiltaket er delvis realisert. Det er laget prosedyrer for rus/graviditet, og det bør lages prosedyrer mellom psykiatri/føde/primærhelsetjeneste ift pasienter med rus/graviditet/psykiatri for å avklare ansvarsforhold og forventinger. Foretaket skal implementere vurderingsveilederen for rusavhengige Tiltaket er realisert Organdonasjon og transplantasjoner Overordnede føringer Det er et nasjonalt mål å øke antall donasjoner fra dagens 17 donasjoner per million innbyggere til 30 donasjoner. En arbeidsgruppe vil våren 2008 gi anbefalinger til videre tiltak for å nå nasjonale mål på området. Tiltak for oppfølging Foretaket skal sørge for at det avsettes ressurser til funksjonen som donoransvarlig lege ved de sykehus som er godkjent for organdonasjon Tiltaket er ikke realisert. Foretaket skal legge til rette for at potensielle donorer identifiseres, og at helsepersonell tar opp spørsmålet om organdonasjon i tråd med retningslinjene beskrevet i rundskriv I- 9/2003. Tiltaket er realisert. Alle pasienter som dør på intensivavdelingen registreres med hensyn til om de er donoraktuelle. Foretaket skal arbeide for å øke antall tilgjengelige organer i samarbeid med Nasjonal koordinator for organdonasjon. Tiltaket er realisert. Dette gjelder Molde sjukehus som er det eneste som er godkjente donorsjukehus.

22 22 Faglig opplæring av helsepersonell i spørsmål om organdonasjon skal styrkes, spesielt i forhold til kompetanse i kommunikasjon med de pårørende. Tiltaket er realiser. Flere har fått permisjon til deltaking i kurs. Andelen levende giver av nyre (familiemedlem) skal opprettholdes på 40 prosent av det totale antall nyretransplantasjoner. Tiltaket er ikke realisert, og heller ikke aktuelt for oss Utdanning av helsepersonell Overordnet føring Foretaket skal etablere et riktig antall og kvalitativt gode praksisplasser for elever/lærlinger/studenter i grunnutdanning og turnusplasser for turnuskandidater i turnustjeneste. Dette gjelder i forhold til grunnutdanning (elever/lærlinger/studenter), turnustjeneste, videreutdanning og etterutdanning av helsepersonellet. Utdanning av helsepersonell er et strategisk virkemiddel for å oppfylle Helse Midt-Norge sitt sørge for -ansvar. Et kompetent helsepersonell i et tilstrekkelig omfang er en sentral forutsetning for faglighet og kvalitet i tjenestene. Kompetanse skaffes gjennom utdanning og erfaring. Tiltak for oppfølging Foretaket skal etablere et riktig antall og kvalitativt gode praksisplasser for elever/lærlinger/studenter i grunnutdanning og turnusplasser for turnuskandidater i turnustjeneste. Se oversikt over krav i vedlegg. Tiltaket er realisert Opplæring av pasienter og pårørende Overordnede føringer Foretaket skal sørge for at pasienter og pårørende som har behov for tilrettelagt opplæring får et kvalitativt godt tilbud om dette. Det er et hovedmål å fremme uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre eget liv. Slik opplæring kan ivaretas i lærings- og mestringssentre eller i andre deler av spesialisthelsetjenesten. Det er en målsetning at brukerne trekkes inn i utforming av dette arbeidet. Det må også tilrettelegges for likemannsarbeid. Det regionale handlingsprogram for pasient- og pårørendeopplæring vil bli revidert i Tiltak for oppfølging Foretaket skal sørge for informasjon til foreldre om helsemessige konsekvenser ved og forbudet mot kjønnslemlestelse, og søke å avverge at jenter blir utsatt for kjønnslemlestelse. Tiltaket er realisert. Det er på Nordmøre utviklet rutiner og gjennomført mottak for kvinner med overgrepsproblematikk. I Romsdal er det startet samarbeidsmøter mellom kommune og sykehus om det samme. Kommunene har fått midler til slikt arbeid og utvikling av mottaksordninger. Begge bykommunene er interessert i samarbeid med sykehuset. Foretaket skal gi råd til foreldre med funksjonshemmede barn om tilbud i Norge, og råd i forhold til bruk av utenlandske metoder. Tiltaket er realisert. Dette er gjennomført når det gjelder aksepterte faglige metoder. Andre metoder, for eks. Doman behandlingsfilosofi, blir det gitt opplysninger på forespørsel.

Sak 05/09 Vedlegg 1. Det presiseres at. Årlig melding for Rusbehandling Midt-Norge HF 2008

Sak 05/09 Vedlegg 1. Det presiseres at. Årlig melding for Rusbehandling Midt-Norge HF 2008 Det presiseres at Årlig melding for Rusbehandling Midt-Norge HF 2008 Versjon 1.0 Behandlet i Rusforetakets styre 12.01.2009 1 Innhold DEL I Innledning... 3 1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag...

Detaljer

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014

Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal. Utvikling 2009-2014 Strategiplan for Helse Nordmøre og Romsdal Utvikling 2009-2014 Vedtatt av styret for Helse Nordmøre og Romsdal 24. juni 2009 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kapittel 1 hovedoppgaver og verdigrunnlag...

Detaljer

Styringsdokument 2007. St. Olavs Hospital HF

Styringsdokument 2007. St. Olavs Hospital HF Styringsdokument 2007 St. Olavs Hospital HF Stjørdal 19. februar 2007 1 INNHOLD 1. Innledning 4 2. Tildeling av midler 5 2.1 Resultatkrav 2007 5 2.2 Finansieringsmodell 5 2.3 Fordeling av inntekter 2007

Detaljer

FORETAKSMØTE, DEN 14. FEBRUAR 2008 INNKALLING HELSE FINNMARK HF

FORETAKSMØTE, DEN 14. FEBRUAR 2008 INNKALLING HELSE FINNMARK HF Saksbehandler: Karin Paulke, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 8.2.2008 200800015-1 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: Styret Helse Finnmark

Detaljer

Vestre Viken HF. Årlig melding 2011

Vestre Viken HF. Årlig melding 2011 Vestre Viken HF Årlig melding 2011 til Helse Sør-Øst RHF Drammen 1. mars 2012 Behandlet av styret I vestre Viken HF 29. februar 2012 Behandlet av Brukerutvalget i møte 27. februar 2012 Behandlet i møte

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF

Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2008 for Helse Nord-Trøndelag HF til Helse Midt-Norge RHF Versjon 1.4 Godkjent av administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag 02.02.09 Godkjent av

Detaljer

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars)

Årlig melding 2011. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet. Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Årlig melding 2011 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 15. mars 2012 (Til styremøte 15. mars) Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale

Detaljer

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF

OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF OPPDRAG OG BESTILLING 2011 FOR VESTRE VIKEN HF Foretaksmøte X. februar 2010 Dette er første versjon av dokumentet. Versjonen sendes helseforetak/sykehus til orientering i uke 47-2010. Utkast til oppdragsdokument

Detaljer

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2007. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2007 til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 04.03.2008 Innhold 1 Innledning...5 1.1 Om årlig melding...5 1.2 Om Helse Sør-Øst...6 1.2.1 Visjon og verdigrunnlag... 7 2 Brukermedvirkning...7

Detaljer

Vestre Viken HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF. Drammen, 4. Mars 2011 V_9

Vestre Viken HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF. Drammen, 4. Mars 2011 V_9 Vestre Viken HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Drammen, 4. Mars 2011 V_9 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Vestre Viken HF oppgaver og organisering... 1 1.1. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag...

Detaljer

SYKEHUSET I VESTFOLD HF

SYKEHUSET I VESTFOLD HF SYKEHUSET I VESTFOLD HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Tønsberg, UTKAST pr. 16.12.15 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sykehuset i Vestfold HF oppgaver og

Detaljer

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2009. Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding I henhold til Lov om helseforetak ( 34) skal styret for det regionale helseforetaket hvert

Detaljer

Årlig melding 2013 for Helse Midt-Norge RHF til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2013 for Helse Midt-Norge RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2013 for Helse Midt-Norge RHF til Helse- og omsorgsdepartementet 1 Innhold 1. Innledning 4 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 4 1.2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer

Detaljer

SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K

SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING V E D T A K Helse Øst RHF Styremøte 8. mars 2007 SAK NR 011-2007 OPPDRAGSDOKUMENT FOR 2007 FRA HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE I HELSE ØST RHF - OPPFØLGING Forslag til: V E D T A K 1.

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2007

OPPDRAGSDOKUMENT 2007 Styresaknr. 10/07 REF: 2007/000084 OPPDRAGSDOKUMENT 2007 Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Oppdragsdokument 2007 Nordlandssykehuset HF, fra Helse Nord RHF Utrykt vedlegg:

Detaljer

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009

Årlig melding. fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Årlig melding fra Helse Sør-Øst RHF 2009 Vedtatt av styret for Helse Sør-Øst RHF 4. mars 2010 Årlig melding 2009 Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 4. mars 2010 1 Om årlig melding

Detaljer

Styrets årsberetning 2009

Styrets årsberetning 2009 1 Styrets årsberetning 2009 Presentasjon av Helse Nordmøre og Romsdal HF Helse Nordmøre og Romsdal HF er ett av seks selvstendige helseforetak i Helse Midt-Norge RHF. Helse Nordmøre og Romsdal består av

Detaljer

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF

Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Sak 12/10 vedlegg 1 Styringsdokument 2010 for Helse Sunnmøre HF Stjørdal, x. februar 2010 Innhold 1. Innledning... 4 2. Tildeling av midler... 5 2.1 Resultatkrav... 5 2.2 Fordeling av inntekter 2010...

Detaljer

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet

Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF. til Helse- og omsorgsdepartementet Årlig melding 2008 for Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet Hamar 1. mars 2009 1 Innhold: 1. INNLEDNING OG OVERORDNET VURDERING... 3 1.1 OM ÅRLIG MELDING... 3 1.2 OM HELSE SØR-ØST... 4

Detaljer

Årlig melding. til Helsedepartementet

Årlig melding. til Helsedepartementet Årlig melding til Helsedepartementet Hamar 15. februar 2004 1 SAMMENDRAG Rapport 2003 Helse Øst`s mål og prioriteringer for 2003 er bygd på de rammer som følger av statsbudsjettet samt departementets styringsdokument

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2006. Helse Nordmøre og Romsdal HF

STYRINGSDOKUMENT 2006. Helse Nordmøre og Romsdal HF STYRINGSDOKUMENT 2006 Innhold Innledning...2 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for...3 1.1. Finansieringsmodell...3 1.2. Bevilgning 2006...3 1.3. 1.3 Gjestepasientoppgjør...6 1.4. Fakturering knyttet

Detaljer

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument

Helse Nord-Trøndelag HF Adm. direktør Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Årlig melding 2009 Helse Nord-Trøndelag HF - hoveddokument Levanger, 14.01.10 Kr El 1 Innhold DEL 1 Innledning 1 Visjon, hovedoppgaver og verdigrunnlag s.3 Del II Rapport for 2009 2 Sammendrag Styrets

Detaljer

STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010

STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010 Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 13 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 27.1.2010 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 4-2010 OPPDRAGSDOKUMENT 2010

Detaljer

Innmelding til årlig melding 2009 for Helse Sør-Øst RHF. fra Oslo universitetssykehus HF

Innmelding til årlig melding 2009 for Helse Sør-Øst RHF. fra Oslo universitetssykehus HF Innmelding til årlig melding 2009 for Helse Sør-Øst RHF fra Oslo universitetssykehus HF 22. januar 2010 Omfatter styringsbudskap fra: Oppdragsdokument 2009 Protokoll fra HSØ RHF foretaksmøte 26. januar

Detaljer

Oppdragsdokument 2013. Fra Helse Nord RHF til helseforetakene

Oppdragsdokument 2013. Fra Helse Nord RHF til helseforetakene Oppdragsdokument 2013 Fra Helse Nord RHF til helseforetakene 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 VERDIER OG MÅL... 4 2 AKTIVITET... 7 3 KVALITET OG PASIENTSIKKERHET... 7 3.1 Kvalitetsforbedring... 7 3.2 Pasientsikkerhet...

Detaljer

Høringsdokument Strategi 2020. Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge. Strategi 2020

Høringsdokument Strategi 2020. Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge. Strategi 2020 1 Høringsdokument Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge Innholdsfortegnelse 2 Sammendrag og punkter til diskusjon...3 1 Bakgrunn...5 1.1 oppdrag og prosess...5 1.2 Om Helse Midt-Norge...7

Detaljer

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF

Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Styringskrav og rammer 2014 for Ambulanse Midt-Norge HF Foretaksmøte 14. februar 2014 Innhold 1. Overordnede føringer... 3 1.1 Eiers overordnede styringsbudskap... 3 1.2 Generelle føringer... 3 1.3 Strategi

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2011. til Helse Sør-Øst RHF. Nesoddtangen den 17.02.12

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2011. til Helse Sør-Øst RHF. Nesoddtangen den 17.02.12 SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 211 til Helse SørØst RHF Nesoddtangen den 17.2.12 Innhold DEL I: 1. INNLEDNING...4 Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...4 1.1. Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag...5

Detaljer

STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009 Sakspapirene ble ettersendt.

STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009 Sakspapirene ble ettersendt. Saksbehandler: Trude Grønlund, tlf. 75 51 29 00 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 4.2.2009 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 3-2009 OPPDRAGSDOKUMENT 2009

Detaljer

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS

Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Vedlegg 1 - styresak 018-2013 OPPDRAG OG BESTILLING 2013 FOR SØRLANDET SYKEHUS Foretaksmøte 11. februar 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. TILDELING AV MIDLER... 6 3. AKTIVITET... 8 4. OPPDRAG 2013...

Detaljer