Årlig melding 2008 Helse Nordmøre og Romsdal HF. til Helse Midt-Norge RHF. Versjon 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årlig melding 2008 Helse Nordmøre og Romsdal HF. til Helse Midt-Norge RHF. Versjon 1.0"

Transkript

1 Årlig melding 2008 Helse Nordmøre og Romsdal HF til Helse Midt-Norge RHF Versjon 1.0

2 2 Innholdsfortegnelse Del I INNLEDNING Bakgrunn Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Helse Midt-Norge sin visjon, virksomhetsidè og verdigrunnlag: Helse Nordmøre og Romsdal HF sitt Styringsdokumentet for Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i Oppgaver som vi har lykkes med og oppgaver der vi har utfordringer...7 Del II RAPPORT FOR OPPFØLGING AV STYRINGSDOKUMENT OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE Internkontroll og styrets arbeid i Ledelsens gjennomgang Sentrale styresaker i Rapportering i forhold til styringsdokument og foretaksprotokoller Rapportering i forhold til styringsdokument Aktivitet Kvalitet Tjenestene skal virke Tjenestene skal være trygge og sikre Tjenestene skal involvere brukerne og gi dem innflytelse Tjenestene skal være helhetlige og sammenhengende Tjenestene skal utnytte ressursene på en god måte Nøkkeldata Lokalsykehus Spesialisthelsetjeneste for eldre Psykisk helsevern Rehabilitering og habilitering Nasjonale strategier på kreft, diabetes, KOLS, tiltak innen smertebehandling mv Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Organdonasjon og transplantasjoner Utdanning av helsepersonell Opplæring av pasienter og pårørende Samordnet kommunikasjon på nettet Rapportering i forhold til foretaksprotokoller Økonomiske krav og rammebetingelser for Resultatkrav Styring og oppfølging Risikostyring og intern kontroll Økt kontroll med bemanningsutviklingen Konsekvensanalyser og tiltak i forbindelse med omstilling Rapporteringsrutiner Investeringer og kapitalforvaltning Fengselshelsetjenesten krav om avtaleinngåelser Utvikling noen utvalgte nasjonale kvalitetsindikatorer Langsiktige tiltak...29

3 3 Del III STYRETS PLANDOKUMENT Utviklingstrekk og rammebetingelser Utviklingstrekk Befolkningsutvikling Sykdomsutvikling Sykdommer blant eldre Kreft og palliasjon Rus Innvandrere Livsstilsykdommer Utvikling innen teknologi og kunnskap vil gi økt dagbehandling Brukermedvirkning Samarbeid andre foretak Samarbeid med kommunehelsetjenesten Kompetanseutvikling Økonomiske rammeforutsetninger Orden på økonomien Prioriterte byggeprosjekt Stramt budsjett Helseforetakets strategier og planer Omstillinger og tilpasninger Brukermedvirkning Viktige satsingsområder Prosjekter Molde nye sjukehus Bygningsmessig utvikling og tilpassing av Kristiansund sykehus Sterkere satsing på samhandling med kommunene Helseforetakets strategiske plan Utvikling av driftskonseptet Rekruttering Lederutvikling Kulturbygging Systematisk kvalitetsforbedring Tiltaksområder Årsplanlegging Talegjenkjenning Bedre og systematisk bruk av IKT-system...36

4 4 Del I INNLEDNING 0 Bakgrunn Etter 34 i Lov om Helseforetak skal helseforetaket legge fram en årlig melding, sitat: Regionalt helseforetak skal hvert år utarbeide en melding om foretaket og foretakets virksomhet som forelegges departementet. Meldingen skal også omfatte de helseforetak som det regionale helseforetaket eier. Meldingen skal blant annet redegjøre for virksomheten i det foregående år, herunder skal det redegjøres for gjennomføringen av krav departementet har stilt til virksomheten. Meldingen skal inneholde en plan for virksomheten i de kommende år. 1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag 1.1 Helse Midt-Norge sin visjon, virksomhetsidè og verdigrunnlag: Visjon: På lag med deg for din helse Hovedoppgaver: Pasientbehandling: Forskning Utdanning av helsepersonell Opplæring av pasienter og pårørende Verdier: Trygghet Respekt Kvalitet Hovedmål: Pasientbehandling og opplæring: Helse Midt-Norge skal gi likeverdige helsetjenester av god kvalitet, til riktig tid, tilpasset befolkningens og den enkelte brukers behov. Helse Midt-Norge skal bidra til god samhandling innen spesialisthelsetjenesten og med andre deler av helsetjenesten uavhengig av tjenestenivå. Behandlingsforløpet skal være forutsigbart, helhetlig og effektivt for pasient og pårørende.

5 5 Brukernes erfaring og kompetanse skal benyttes i planlegging og tilrettelegging av behandlingstilbud. Organisasjon og ledelse: Ved hjelp av kompetente medarbeidere skal Helse Midt-Norge utvikle effektive og resultatorienterte organisasjoner. Helse Midt-Norge skal være en målrettet faglig utdanningsarena for studenter og egne medarbeidere. Virksomheten skal ivareta felles verdigrunnlag, etiske retningslinjer og medvirkning fra ansatte. Forskning: Helse Midt-Norge skal holde høy faglig standard og kunne dokumentere det. Forskning og utvikling skal være en naturlig og høyt prioritert del av virksomheten i hele regionen. Økonomi: Foretaksgruppen Helse Midt-Norge skal drives med god og pålitelig økonomistyring. Samordning, effektiv drift og investeringer skal gi bidra til bedre pasienttilbud og sørge for at verdiene i foretaksgruppen vedlikeholdes og utvikles. 1.2 Helse Nordmøre og Romsdal HF sitt Styringsdokumentet for 2008 Foretaket skal gi alle sine pasienter et likeverdig tilbud av kvalitativt gode helsetjenester, uavhengig av diagnose, kjønn, etnisk bakgrunn, bosted og personlig økonomi, og tilpasset den enkeltes livssituasjon. Pasienter og brukere må ha trygghet for at tjenestene er tilgjengelige, og at de blir møtt med omsorg og respekt. Samiske pasienters rett og behov for tilrettelagte tjenester skal vektlegges. Foretaket skal, innenfor rammen av gjeldende funksjonsfordeling, bidra til at befolkningen i Midt-Norge får sine behov for spesialisthelsetjenester dekket. Dette inkluderer diagnostisering og behandling, samt pleie- og omsorgstjenester i tilknytning til behandling og rehabilitering. Foretaket skal utvikle gode samhandlingsrutiner med helsetjenesten i de kommuner som inngår i foretakets opptaksområde. Foretaket har også ansvar for at forskning, utdanning og opplæring av pasienter og pårørende ivaretas på en god måte, og at disse oppgavene underbygger god og forsvarlig pasientbehandling. Virksomheten må preges av god kvalitet, av god samhandling mellom tjenestenivåene og av en kultur for læring og utvikling som følge av tidligere feil og uheldige hendelser. Internkontrollen er et viktig element i dette. Virksomheten må tilpasses de økonomiske rammebetingelsene som stilles til rådighet gjennom dette dokumentet; målsetningene må nås innenfor disse rammene. God økonomistyring og kontroll med ressursbruken er en forutsetning for riktige faglige prioriteringer, og for at man skal få det handlingsrom som trengs for å videreutvikle tjenestene. Omstillinger må skje i samarbeid med de ansatte. Staten har med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven gitt de Regionale helseforetak et samlet ansvar for at befolkningen får tilgang til spesialisthelsetjenester slik det er fastsatt i lov, forskrifter og andre vedtak. I oppdragsdokumentet til Helse-Midt-Norge RHF for 2008 legges det vekt på at de tiltak og enkeltaktiviteter som iverksettes følger opp bredden av de helsepolitiske mål.

6 6 Departementet legger til grunn at de regionale helseforetak har satt seg inn i Nasjonal helseplan og at denne forutsettes å være veiledende for arbeid i Helse Midt-Norge skal tilby kvalitativt gode helsetilbud med en virksomhet som er tilpasset de økonomiske rammebetingelser som Stortinget har fastsatt. Styring og kontroll med ressursbruken er avgjørende for at man kan gjøre de riktige faglige prioriteringene. Oppdragsdokumentet konkretiserer en rekke faglige prioriteringer og satsingsområder samt styringsvariabler som har betydning for innretting av det faglige tilbudet i vårt helseforetak. Nasjonal helseplan ( ) bygger på regjeringens program om at ingen lokalsykehus skal legges ned. Følgende punkter fremheves mht lokalsykehusfunksjonene: Lokalsykehusenes innhold må utvikles og omstilles på basis av godt faglig innhold, med hovedvekt på de store sykdomsgrupper hvor behandling og rehabilitering nær bosted er viktig. Lokalsykehusene skal være reelle sykehus der de fleste pasienter i befolkningen får sitt tilbud. Lokalsykehusene skal være del av den akuttmedisinske behandlingskjeden. Lokalsykehus skal utrede og diagnostisere pasienter som har behov for å sendes videre til mer spesialiserte tjenester. Lokalsykehusene skal være del i en helhetlig behandlingskjede og samhandle tett med kommunehelsetjenesten. I Styringsdokument fra Helse Midt-Norge til Helse Nordmøre og Romsdal HF 2008 står det at de mål styret for Helse Midt-Norge RHF har fastsatt i Overordnet strategi for Helse Midt- Norge skal være retningsgivende for foretakets virksomhet. Det samme gjelder andre regionale strategier og handlingsprogram som styret har vedtatt. Foretaket skal, innenfor rammen av gjeldende funksjonsfordeling, bidra til at befolkningen i Midt-Norge får sine behov for spesialisthelsetjenester dekket. I dette dokumentet er det en rekke føringer for faglige satsingsområder og organisering av tjenestene. Andre viktige grunnlagsdokumenter: Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF har blant annet vedtatt handlingsplan for Rehabilitering, habilitering og rehabilitering ( ) tilpasset lokalt ut fra tilsvarende regional handlingsplan. Avdeling for Laboratoriemedisin har innrettet virksomheten i forhold til vedtatt eierstrategi Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF vedtok desember 2007 Hovedfunksjonsprogram for Nye Molde Sykehus. Nytt sykehus i Molde planlegges med de funksjoner sykehuset har i dag og med en forutsetning av 2 sykehus i Helseforetaket, i Molde og i Kristiansund. I dette dokumentet beskrives blant annet faglige satsingsområder. Styret for Helse Midt Norge gjorde i sak 74/05 vedtak om å endre det fylkesdekkende voksenpsykiatriske tilbudet ved at de respektive foretakene fikk ansvaret for å gi et spesialisttilbud for befolkningen i sitt opptaksområde. Styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF gjorde i sak 06/07 vedtak om omstilling innenfor voksenpsykiatrien. Statusgjennomgang av omstillingsarbeidet fikk styret til behandling i sak 44/07 og tidsplan for gjennomføring av vedtaket ble gjort (sak 61/07).

7 7 Befolkningens forventninger: Helse Nordmøre og Romsdal HF tilbyr spesialisthelsetjeneste på et høyt faglig nivå og er en trygghetsbase lett tilgjengelig for nødvendig helsehjelp. Foretaket skal være en del av en helhetlig behandlingstjeneste der ulike faginstanser kommuniserer godt. Både pasient og pårørende skal bli møtt med respekt og verdighet på en inkluderende måte. Selv om det er klare rammer og forventninger til den spesialisthelsetjenesten vi som helseforetak skal tilby er det også klare signal om endring som vi må ta inn over oss. Arbeidsgruppen som leverte rapporten lokalsykehusene akuttfunksjoner i en samlet behandlingskjede i mars 2007 ønsker å satse på lokalsykehusene, men utfordrer samtidig til å finne nye løsninger. Helse Sørøst holder i disse dager på med et omorganiseringsarbeid der prinsipper for akuttfunksjoner, fødetilbud osv vil kunne påvirke vårt tilbud. Vi ser klart at det er behov for omstillinger i Helse Nordmøre og Romsdal HF. Dette strategiarbeidet har imidlertid lagt til grunn de føringer som er vedtatt: 2 sykehus i helseforetaket, et i Molde og et i Kristiansund, akuttfunksjoner ved begge sykehus og 2 fødeavdelinger. 2 Sammendrag av positive resultater og uløste utfordringer i Oppgaver som vi har lykkes med og oppgaver der vi har utfordringer Året 2008 i Helse Nordmøre og Romsdal Oversikt over hovedpunkter fra nettsidene til Helse Nordmøre og Romsdal HF: Januar Helse Nordmøre og Romsdal HF sender ut til sammen 148 brev til medarbeidere i psykiatrien som kan bli berørte av omstilling. Styret i Helse Nordmøre og Romsdal vedtar budsjettet for Et stramt budsjett, som likevel gir rom for noen nye tiltak og en viss aktivitetsvekst, sa styreleder Helge Aarseth. Februar Prosjektstyret for Nye Molde sjukehus har valgt Cowi AS som rådgivende ingeniører for sjukehusprosjektet. Nye Molde sjukehus kan komme til å danne modell for hvordan nye lokalsjukehus i Norge kan møte fremtidens helseutfordringer, sier Johannes Eggen fra arkitektgruppen Team Molde Prosjekt Nye Molde sjukehus kunne orientere styret om ansatte som deltar i prosjektet og arkitekter har startet på å lage skissene til det nye sjukehuset. Styret i Helse Nordmøre og Romsdal er positiv til at det såkalte Magnussen-utvalget (NOU 2008:2) foreslår ny fordelingsnøkkel, som betyr økte bevilgninger til Helse Midt- Norge.

8 8 Styret ber lederne i foretaket å ha et sterkt fokus på sjukefraværet. Målet er at sjukefraværet skal ned med 10 prosent i Arbeidstilsynet leverer en kritisk rapport over det psykososiale arbeidsmiljøet i voksenpsykiatrien. Avdelingssjef lover oppfølging med tiltak for konflikthåndtering, bedre samarbeid og bedre kommunikasjon. Helse Nordmøre og Romsdal og entreprenøren Skanska markerer at taket på Knausensenteret er tett. Snart kommer rommene på plass, og 15. oktober skal senteret stå ferdig. En ny etterutdanning er startet, basert på et banebrytende et prosjekt. Utdanningen skal gjøre helsepersonell bedre til å forstå sammenhengen mellom kropp og sinn. Ambulant ungdomstilbud innen psykisk helsevern videreføres til nytt tilbud står klart. Mars Ledelse og tillitsvalgte i Helse Nordmøre og Romsdal, ledelsen i Helse Midt-Norge og regiontillitsvalgte diskuterer i et dialogmøte hvordan omstillingen av voksenpsykiatrien i det lokale foretaket kan gjennomføres best mulig. De med langvarige og kroniske sjukdommer vil nå få et nytt tilbud om selvhjelpsgrupper i Molde. Helse Nordmøre og Romsdal vil nå utvide tilbudet til personer med følelsesmessige reguleringsvansker - vansker som ofte resulterer i selvskading og selvmordsatferd. Helse Nordmøre og Romsdal vil nå utvide tilbudet til personer med følelsesmessige reguleringsvansker (ROBUST) - vansker som ofte resulterer i selvskading og selvmordsatferd. Direktør Bjørn Engum orienterer styret om at ledelsen vil avvente å bruke ekstern bistand i psykiatrien, fordi samarbeidet i omstillingsprosessen ble opplevd som stadig bedre. Regnskapet for Helse Nordmøre og Romsdal HF for 2007 viser et overskudd på 7,5 mill. kroner i forhold til det budsjetterte styringsmålet. Helse Nordmøre og Romsdal HF kan vise til positive regnskapstall etter årets to første måneder. Foretaket har et overskudd 1,5 mill. kroner i forhold til budsjett. April Styret for Helse Nordmøre og Romsdal fikk se den første skissen av hvordan arkitektene i Team Molde tenker seg Nye Molde sjukehus på Eikrem. Helse Nordmøre og Romsdal ved Kristiansund sykehus deltar i en stor katastrofeøvelsen Haltenbanken torsdag 24. april. Fantasirike barnetegninger av Nye Molde sjukehus: Idunn Lystad Johnsen fra Langmyra skole vinner 1. premie i tegnekonkurransen for Nye Molde sjukehus. Helseforetaket har nå mottatt to pålegg fra Arbeidstilsynet; et om må "iverksette tiltak for konflikthåndtering" (frist 1. juni) og et om å "iverksette tiltak for å skape bedre kommunikasjon og samarbeid mellom partene" (frist 1. oktober). Mai Den utvidete voksenpsykiatriske poliklinikken i Kristiansund står ferdig. Byggeprosjektet til om lag 13,5 millioner kroner forsterker tilbudet til brukere av psykisk helsevern. Om lag 200 ansatte fra kommune og spesialisthelsetjeneste innen psykisk helsevern og somatikk møttes ved Høgskolen i Molde 6. mai til seminar om selvskading blant unge.

9 9 Juni Helse- og omsorgsminister Sylvia Brustad besøker Helse Nordmøre og Romsdal og Molde sjukehus tirsdag 10. juni. Statsråden blir blant annet orientert om planene for nytt sykehus i Molde. Styret ønsker en overordnet strategiplan for helseforetaket, der følgende områder blir vektlagt: Helhetlig tjenestetilbud, robuste fagmiljø, samarbeid internt og eksternt, samt sykehusovergripende avdelinger. Driften av Helse Nordmøre og Romsdal har gått med overskudd i forhold til budsjett de fem første månedene i år. Styret vedtar å gjennomføre bygningsmessige utbedringer ved Kristiansund sykehus, og å prioritere vedlikeholdsmidler til dette sykehuset i de kommende årene. Juli Helse Nordmøre og Romsdal har lagt om til en enklere behandling av infeksjon etter flåttbitt etter at Nevrologisk avdeling ved Molde sjukehus deltok i en nasjonal forskningsstudie. August Helse Nordmøre og Romsdal dreier i større grad behandlingen over fra døgnopphold til dagbehandling og poliklinikk, viser de nasjonale SAMDATA-tallene for Fra 1. september samles de kirurgiske og ortopediske avdelinger under felles leder igjen. Medisinsk direktør Christian Bjelke er midlertidig avdelingssjef og leder den trinnvise samlingsprosessen. September Styret ønsker å markere hvor viktig samarbeid med kommunene er, og vil derfor selv være representert i det nye samhandlingsutvalget med kommunene. Helse Nordmøre og Romsdal har per juli måned et resultat som er to millioner kroner bedre enn budsjettert. Styret godkjente konseptrapporten for Nye Molde sjukehus, og roste fremdriften og grundigheten i arbeidet. En vannlekkasje har gjort skade på ortopedisk utstyr og materiell ved Kristiansund sykehus. En operasjonsstue er også satt midlertidig ut av drift Årets lønnsoppgjør har medført økte kostnader på 11 millioner kroner i forhold til det som var budsjettert. Styret ber om at tiltak blir realiserte for at foretaket skal klare å gå i balanse. Styret for Helse Midt-Norge vedtok å utsette behandlingen av konseptrapporten for Nye Molde sjukehus, fordi man avventer et møte mellom styrelederen og Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen. Oktober Helse Nordmøre og Romsdal gjennomfører tiltak for å sikre forsvarlig drift av det sikkerhetspsykiatriske tilbudet i psykisk helsevern for voksne. En fersk regional undersøkelse av arbeidsmiljøet viser at Helse Nordmøre og Romsdal har et alvorlig problem med mobbing. Helseforetaket vil ta tak i og bekjempe problemet med mobbing. Torsdag 30. oktober vedtok styret i Helse Midt-Norge å tidfeste byggestart av det nye sjukehuset til 2012.

10 10 - Det var en viktig milepæl å få tidfestet byggestart for Nye Molde sjukehus til 2012, sa styreleder Helge Aarseth på styremøtet i HNR fredag 31. oktober. November Styret ber om utvidet økonomisk ramme for å sikre pasienttilbudet i 2009, og om at psykiatrien ikke pålegges samme effektiviseringskrav som somatikken. 6. november avholder dagsseminaret " Ny kunnskap --- Hva så? Unge og voksne med Ryggmargsbrokk" i Molde. Helse Nordmøre og Romsdal overtok 5. november det nye Knausensenteret i Molde fra entreprenøren Skanska. Senteret skal gi tilbud innen psykisk helsevern til barn, unge og voksne. Direktør Bjørn Engum følger opp den interne rapporten om samarbeidsforholdene i Avdeling for voksenpsykiatri med åtte konkrete tiltak. Foreløpig er ingen sagt opp eller erklært overtallig i omstillingsprosessen i Avdeling for voksenpsykiatri i Helse Nordmøre og Romsdal, presiserer avdelingssjef Robert Giske i en melding 12. november. Helse Nordmøre og Romsdal er i Sunnmøre Tingrett frifunnet for påstanden om urettmessig avskjed av tidligere enhetsleder Karl Yngvar Dale. Akutt-tilbudet for barn og unge 0-18 år i psykisk helsevern i Helse Nordmøre og Romsdal er det første pasienttilbudet som tar Knausensenteret i bruk. Den første delen av døgntilbudet for voksne i psykisk helsevern på Knausensenteret er planlagt åpnet 12. januar. Desember Styret for Helse Nordmøre og Romsdal ønsker å skjerme virksomheten i psykisk helsevern fra ytterligere effektiviseringstiltak, og ber Helse Midt-Norge om støtte til dette. Styret vedtok i dag at arbeidet med Nye Molde sjukehus skal organiseres i to enheter, Utvikling og Utbygging. Helsebygg Midt-Norge skal ha ansvar for Utbygging. Helse Nordmøre og Romsdal vil gå gjennom driften av helseforetaket for å finne løsninger som gir bedre ressursutnyttelse. Fokuset er gode pasientforløp og bedre samarbeid med kommunene. To sengeposter ved Molde sjukehus er midlertidig stengt for inntak av nye pasienter for å hindre videre spredning av Noro-virus. Helse Nordmøre og Romsdal har utløst katastrofealarm ved Molde sjukehus i forbindelse med en brann i en boligblokk i Molde.

11 11 Del II RAPPORT FOR OPPFØLGING AV STYRINGS- DOKUMENT OG PROTOKOLL FRA FORETAKSMØTE 3 Internkontroll og styrets arbeid i Ledelsens gjennomgang 2008 Protokollen fra foretaksmøte Styret skal påse at helseforetaket har god intern kontroll og at det er etablert systemer for risikostyring for å forebygge, forhindre og avdekke avvik. Risikofaktorer som kan medvirke til at målene til det regionale helseforetaket og helseforetaksgruppen ikke nås, skal identifiseres og korrigerende tiltak som med rimelighet kan redusere sannsynligheten for manglende måloppnåelse skal iverksettes. Styringssystemene skal tilpasses risiko og vesentlighet i forhold til virksomhetens målsetninger og ha nødvendig ledelsesmessig forankring i hele organisasjonen. Styret skal minimum en gang per år ha en samlet gjennomgang av tilstanden i helseforetaksgruppen med hensyn på risikovurdering, oppfølging av internkontrollen og tiltak for å følge opp avvik. Rapport fra styrets gjennomgang skal forelegges Helse Midt-Norge RHF ved rapportering for 2. tertial I tillegg skal det redegjøres for styrets arbeid i Årlig melding. Internkontroll Internkontroll er en lovpålagt aktivitet for flere områder innenfor sykehusdriften: Område Lovgrunnlag Utvalg i HNR Tilsynsmyndighet Faglig aktivitet, herunder også smittevern Arbeidsmiljø Informasjonssikkerhet Beredskap Strålevern Helselovene og Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten Arbeidsmiljøloven HMS-forskriften Personopplysningslov med forskrift samt Helseregisterloven Lov om helsemessig og sosial beredskap Forskrift om arbeid med ioniserende stråling Kvalitetsråd på avd. Kvalitetsutvalget LAMU SAMU IT/Infosikkerhetsutv Beredskapsutvalget Eget utvalg/ Radiologisk avdeling Helsetilsynet Arbeidstilsynet DSB Datatilsynet Helsetilsynet Helsetilsynet Statens strålevern Arbeidstilsynet Innen hvert av disse områdene er det utarbeidet et Styrende dokument som angir mål med arbeidet i inneværende år samt hva som skal være fokusområder. Disse dokumentene revideres årlige i samband med Ledelsens gjennomgang som er en av aktivitetene innen internkontrollen.

12 12 Denne består ellers av: Avviksbehandling (registrering, analyse og lukking med rapportering oppover i systemet) Innen dette området ligger meldesystemene for registrering av skade på pasient og ansatte. Risikovurdering (analyseverktøy for angivelse av sannsynlighet for, og konsekvens av uønskede hendelser innen et område med påfølgende plan for reduksjon av disse) Internrevisjon (metode for å registrere om internkontrollarbeidet fungerer etter hensikten med plan for å lukke de avvik som en finner) Eksterne revisjoner (Samme som interne revisjoner bare utført av ekstern enhet, som oftest en tilsynsmyndighet. Angitte avvik lukkes og rapporteres.) Rapporter/dokumentasjon av disse aktivitetene danner så grunnlaget for Ledelsens gjennomgang som legger strategien for videre arbeid. Avviksbehandling Hver avdeling har kvalitetsråd der alle avvik som meldes skal behandles. Vi har gjennom en omfattende opplæring av avdelingene lagt særlig vekt på melding av avvik, hvordan disse skal behandles og hvordan vi kan bruke avvikene til læring. Helseforetakets kvalitetsutvalg behandler avvik av mer alvorlig karakter. Alle protokoller fra kvalitetsrådene sendes kvalitetsutvalget, og avvik som er av generell interesse tas opp og behandles der. Melding av avvik Etter hvert møte i kvalitetsutvalget utarbeides det en kvalitetsbulleteng som sendes avdelingssjefene for intern bruk. Informasjonsgrunnlag for styring og kontroll Vi har en rekke verktøyer for styring og kontroll. Gjennomgående styringssystemer, GSS, blir det månedelig oppdateringer med oversikt over økonomi, aktivitet, organisering og ledelse. PAS-systemet gir informasjon om pasientene, ventelister og ventetid. Disse informasjonssystemene gir grunnlag for administrerende direktør sin rapport til ulike instanser. Rapporteringsveier Styret Styret får månedlig rapport om økonomi og kvalitetsindikatorer og er godt oppdatert om status innen aktivitet, økonomi, kvalitet, bemanningsutvikling og sykefravær. I tillegg behandles månedlig administrerende direktørs rapport til Helse Midt-Norge RHF. Hvert tertial rapporteres en fullstandig rapport til Helse Midt-Norge. Avdelingssjefer Månedlig rapporterer avdelingssjefene status for hver enkelt avdeling vedrørende økonomi, aktivitet, kvalitetsindikatorer og sykefravær. Tilsynsrapportene gjennomgås i avdelingssjefsmøte og distribueres til alle avdelinger.

13 13 Det gjennomføres også møter med avdelinger med særlig store avvik. Dialogmøte med Helse Midt-Norge I dialogmøtene med Helse Midt-Norge RHF rapporteres status for økonomi, aktivitet, kvalitetsindikatorer og planlagte tiltak. Samarbeids- og arbeidsmiljøutvalg (SAMU), hovedtillitsvalgte (HTV) og brukerutvalg SAMU, HTV og brukerutvalget behandler administrerende direktørs rapport om økonomi, aktivitet, kvalitetsindikatorer og planlagte tiltak. Deltakelse i aktiviteter Risiko- og sårbarhetsanalyser ved gjennomføring av prosjekter og omstillinger I forbindelse med omstilling og gjennomføring av prosjekter gjennomføres det ROS-analyser for av avdekke mulige risikofaktorer. På den måten kan det planlegges tiltak for å unngå uheldige hendelser. Deltakelse i beredskapsplanlegging og -øvelser Vi deltar i planlegging og gjennomføring av en rekke beredskapsøvelser. Dette gjør oss bedre i stand til å møte reelle situasjoner når slike oppstår. 3.2 Sentrale styresaker i 2008 I 2008 behandlet styre en rekke viktige saker. Styret får månedlig rapportert om den økonomiske situasjonen og kvalitetsindikatorene. Det samme gjelder for Molde nye sykehus og status for omstillingen innen voksenpsykiatrien. Styringsdokumentet og foretaksprotokollene og oppfølging av disse behandles i styret. Styret har også behandlet saker vedrørende strategiarbeidet i helseforetaket, og vedtatt plan for intern strategi og plan for samhandling med kommunene. Styret har også behandlet saker vedrørende overdragelse av eiendommer og utviklingsplan for Kristiansund sykehus. 4 Rapportering i forhold til styringsdokument og foretaksprotokoller Rapportering i forhold til styringsdokument Styringsdokumentet setter opp både kortsiktige og langsiktige mål. Å rapportere på langsiktige mål er generelt sett vanskelig. Vi har derfor valgt å gi noen beskrivelser hvordan vi arbeider for å oppnå de langsiktige målene.

14 14 De kortsiktige målene, svarers det konkret på status Aktivitet Vi har ikke årstallene for aktivitet og økonomi Kvalitet Overordnede føringer Befolkningen skal tilbys spesialisthelsetjenester av god kvalitet. Helsetjenester av god kvalitet kjennetegnes av at de er virkningsfulle, trygge og sikre, samordnende, tilgjengelige og rettferdig fordelt, og at brukerne er involvert. God kvalitet innebærer også god nytte i forhold til kostnaden, og at sykdom forebygges. For å sikre god kvalitet må brukermedvirkningen styrkes, og utøvernes ferdigheter og kunnskaper må raskt komme brukerne til gode. Kvaliteten på de tjenestene som leveres er et lederansvar; det må stimuleres til ledelsesmodeller og kvalitetssystemer som fremmer samhandling, forbedringsarbeid og sikkerhetskultur. Informasjon om resultater fra kvalitetsindikatorer, medisinske kvalitetsregistre, pasientsikkerhetssystemer, tilsynsrapporter og erfaringer fra brukerne skal benyttes fortløpende til å forbedre tjenestene. Helse Midt-Norge har utarbeidet en egen kvalitetsstrategi. Denne vil bli revidert i løpet av året. Tiltak for oppfølging Foretaket skal styrke samarbeidet med Sykehusapoteket for å sikre en mest mulig rasjonell bruk av legemidler. Tiltaket er realisert. Vi har kontakt med sykehusapotekene både direkte og gjennom legemiddelkomiteen Tjenestene skal virke Overordnede føringer God kvalitet forutsetter at behandling, forebygging, pleie, omsorg og rehabilitering er basert på pålitelig kunnskap om effekt av tiltak. For at tiltakene skal gi den tilsiktede virkning, må faglige avveininger og beslutninger bygge på relevant, pålitelig og oppdatert kunnskap og erfaring. Mål 2008 Foretaket skal rapportere komplett til alle medisinske kvalitetsregistre og andre tilpliktede helse- og personregistre Målet er nådd. Vi rapporterer til alle medisinske kvalitetsregistre. Det har vært noen problemer innen psykiatri. Vi har høyt og kontinuerlig fokus på dette Tjenestene skal være trygge og sikre Overordnede føringer God kvalitet innebærer at sannsynligheten for feil og uønskede hendelser er redusert til et minimum. Det fordrer både gode meldesystemer som sikrer at hendelsene blir registrert og brukt i læringsøyemed og en sikkerhetskultur som gjør at ansatte melder fra om uønskede hendelser Mål 2008: Foretaket skal rapportere uønskede hendelser til Nasjonal enhet for pasientsikkerhet Målet er ikke nådd. Enheten er ikke kommet i funksjon.

15 15 De kliniske enhetene innenfor psykisk helsevern skal rapportere komplett til NPR i hht veilederne fra Sosial- og helsedirektoratet (ferdig 2008). Målet er ikke nådd. BUP får først senger før våren Tjenestene skal involvere brukerne og gi dem innflytelse Overordnede føringer: God kvalitet forutsetter at brukernes og pasientenes erfaringer og synspunkter får innflytelse på utøvelsen av tjenesten. Brukerne skal medvirke og ha innflytelse både i planlegging av tjenestene og i den enkelte konsultasjon og samtale, og de skal motta relevant informasjon om behandling og eventuelle kjente komplikasjoner ved behandlingen som skal utføres. Brukerorganisasjonene må gis mulighet til å medvirke i planlegging og evaluering av tjenestene. Helse Midt-Norge har utarbeidet en egen strategi for brukermedvirkning, og på bakgrunn av denne vil det komme en handlingsplan for brukermedvirkning i løpet av Tiltak for oppfølging Foretaket skal sørge for og finansiere tolketjenester til pasienter som har behov for dette Tiltaket er realisert. Foretaket skal gjennomføre minst en evaluering av brukernes og pårørendes innflytelse i behandling innenfor psykisk helsevern Tiltaket er ikke realisert. Det er gjennomført en Pas Opp undersøkelse i regi av Kunnskapssenteret høsten 2007, som omhandlet pasienttilfredshet. Avdeling for voksenpsykiatri har utarbeidet spørreskjema som omhandler evaluering av brukernes og pårørendes innflytelse innen psykisk helsevern, både for døgnenheter og poliklinikker. Slik evaluering er planlagt innen første halvår Tjenestene skal være helhetlige og sammenhengende Overordnede føringer Det er et mål at pasienter og brukere skal møte en helhetlig helsetjeneste som er godt samordnet og preget av kontinuitet gjennom hele behandlingskjeden. Sammenhengen gjennom behandlingskjedene undertøttes av hensiktsmessig informasjonsflyt. Dette er særlig viktig for pasienter med langvarige og sammensatte behov, for eksempel syke eldre, syke barn og unge, pasienter med kroniske lidelser, pasienter med psykiske lidelser, rusmiddelavhengige og pasienter i terminalfasen. Det er en målsetting å bedre samhandlingen mellom primær- og spesialisthelsetjenesten. Samhandling innad i spesialisthelsetjenesten og mellom tjenestenivåene skal inngå som en naturlig del av tjenestenes arbeid. Videreutvikling av avtaler, likeverdige partnerskap og gjensidig respekt mellom de samarbeidende aktørene er en forutsetning for å lykkes. Når det gjelder brukere som trenger langvarige og/eller sammenhengende tjenester, er individuelle planer (forskrift om individuell plan etter helselovgivningen og sosialtjenesteloven) et godt verktøy som bidrar til mer helhetlige og sammenhengende tjenester. Tiltak for oppfølging Foretaket skal følge opp samarbeidsavtalen som er inngått med statlig regionalt barnevern. Barn og unge som har behov for tjenester både fra psykisk helsevern tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige og barnevern skal gis et sammenhengende

16 16 og helhetlige tilbud. Det skal være systemer for informasjonsutveksling, herunder håndtering av bekymringsmeldinger. Tiltaket er realisert. Det er opprettet lokale samarbeidsråd med representanter fra BUP-ene, barnevernet og Rus. Vi jobber tett sammen med BUF-etat både lokalt og regionalt. Vi har formalisert samarbeidsavtaler mellom BUP-ene og barnevernsinstitusjonene. Det jobbes videre med å klargjøre hvem som gjør hva og hva vi kan gjøre sammen. I tillegg er vi med i et regionalt prosjekt hvor vi, for vårt område, er på mulighetene for å ha en felles vakttelefon m.m Tjenestene skal utnytte ressursene på en god måte Overordnede føringer: God kvalitet forutsetter at ressursene er utnyttet på en slik måte at pasienten og samfunnet får mest mulig gevinst. God ressursutnyttelse betyr å tilby rett tjeneste til rett pasient på rett måte og til rett tid. I løpet av 1. halvår 2008 vil det foreligge en helhetlig handlingsplan for HR-området, med tiltak for å understøtte effektiv ressursutnyttelse og god pasientbehandling. Realisering av mål er foretakets eget ansvar, men det forutsettes at arbeidet skjer i samarbeid med andre helseforetak. Mål 2008: Foretaket skal etablere eiendomsforvaltning som egen resultatenhet Målet er nådd. Foretaket skal etablere husleieordning i tråd med regionale føringer Målet er nådd. Foretaket skal sørge for at alle enheter som har et sykefravær over 6 prosent skal redusere sykefraværet med minst 10 %. Målet er ikke nådd. Oppmerksomheten som vies sykefraværet, samt ulike tiltak som er iverksatt kan synes å ha gitt gode utslag i trenden for Helse Nordmøre og Romsdal HF. Vi har likevel ikke nådd målet, selv om vi er på god vei. Dette inngår også i lederavtalene. Foretaket skal sikre at ferieavvikling er godt planlagt og koordinert mellom enheter og organisatoriske nivå. Ferieavviklingen planlegges gjennom årsplanen og evalueres i etterkant. Målet er nådd. Foretaket skal redusere andelen av deltidsstillinger. Det skal særlig fokuseres på en reduksjon av stillingsandeler under 50 %. Konkret mål for reduksjonen skal fastsettes i samarbeid mellom Helse Midt-Norge og foretaket. Målet er ikke nådd. I virksomheter med utstrakt bruk av turnusplaner ligger det i arbeidstidsordningens natur at det er behov for en del stillinger med lave stillingsprosenter. Problemet er nasjonalt, og er til oppfølging blant annet i arbeidsgiverorganisasjonen. I de tilfeller som er mulig arbeides det for å øke stillingsprosenter. Tiltak for oppfølging Foretaket skal etablere aktivitetsstyrte bemanningsplaner fra og med 3. kvartal som koordinerer aktiviteten mellom enheter og nivåer i foretaksgruppen Målet er ikke nådd. Realisering kan ikke finne sted før 2009, da dette henger nøye sammen med innføring av gjennomgående årsplanlegging.

17 17 Det skal utarbeides en tiltaksplan for reduksjon av uførhet. Planen skal bygge på analyser av årsaker til uførhet og økonomiske konsekvenser av dette. Videre skal mål for reduksjon etableres og verktøy for måling utvikles. Tiltakene skal sees i sammenheng med sykefraværstiltak og tiltak innen livsfasepolitikk. Tiltaket er ikke realisert. Men tiltaksplanen er til utarbeidelse i HMS-utvalget Det skal i løpet av 2008 implementeres seniorpolitiske mål og tiltak i samsvar med føringer og prinsipper vedtatt av styret i Helse Midt-Norge RHF Tiltaket er ikke realisert Nøkkeldata Mål 2008 Foretaket skal levere fullstendige og korrekte data i samsvar med den til enhver tid gjeldende rapporteringsmal. Målet er nådd. De kliniske enhetene innenfor psykisk helsevern skal rapportere komplett til NPR i hht veilederne fra Sosial- og helsedirektoratet (ferdig i 2008). Målet er nådd. Rapportering skjer etter gjeldende veileder Lokalsykehus Overordnede føringer Det er et mål at befolkningen skal tilbys et helhetlig og desentralisert sykehustilbud, som blant annet sikrer nærhet til akuttfunksjoner og fødetilbud. Dette innebærer at lokalsykehusenes funksjoner må tilpasses i forhold til behandlingskjedene. I forbindelse med arbeidet med helhetlige behandlingskjeder er det satt i gang en utredning av AMK-sentraler og prehospitale tjenester. De elementer i Helse Midt-Norges eierstrategi som spesielt gjelder lokalsykehusfunksjoner følges opp gjennom regionale prosjekter. Tiltak for oppfølging Foretaket skal gjennomføre vaktsamarbeid innen radiologi i samsvar med vedtak i styret for Helse Midt-Norge RHF. Tiltaket er realisert og vakten er organisert ut fra Molde sjukehus Spesialisthelsetjeneste for eldre Overordnede føringer Helse- og omsorgsdepartementet har under utarbeidelse en strategi for spesialisthelsetjenester for eldre, jf. Nasjonal helseplan og St. meld nr. 25 ( ) Mestring, muligheter og mening. Strategien legger til grunn et systematisert arbeid for å forene de ressurser og den kunnskap som finnes om eldres behov for spesialisthelsetjenester. Rapporten Respekt og kvalitet. Rapport om styrking av spesialisthelsetjenester for eldre forslag til mål og strategier (IS-1498) utarbeidet av Sosial- og helsedirektoratet er i denne forbindelse et veiledende dokument.

18 18 Mål for 2008 Foretaket skal styrke sin kompetanse innen geriatri ved indremedisinsk avdeling Målet er nådd. Helse Nordmøre og Romsdal HF har 3 geriatere og mange spesialsykepleiere i geriatri. Foretaket skal etablere et tverrfaglig geriatrisk team som skal drive utadrettet virksomhet mot kommunehelsetjenesten. Målet er nådd. Kristiansund sykehus har geriatrisk ambulant tverrfaglig team. Dette er under planlegging i Molde. Begge steder har geriatrisk poliklinikk med tverrfaglig kompetanse. Geriaterne er i et nettverk sammen med aldersgeriatrisk enhet i foretaket Psykisk helsevern Psykisk helsevern spesielt Overordnede føringer Det overordnede målet med sektorens arbeid innen psykisk helsevern er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre eget liv. Et sterkt brukerperspektiv og desentraliserte tjenestetilbud med fokus mot kommunene og nært samarbeid med andre spesialiserte tjenester særlig tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengige - er forutsatt å være sentrale elementer i arbeidet. Det forutsettes at Opptrappingsplanen på rusfeltet sees i nær sammenheng med arbeidet innen psykisk helsevern. Gjennom statsbudsjettet for 2008 følges Opptrappingsplanen for psykisk helse videre opp. Selv om opptrappingsplanen avsluttes i 2008, skal det tydelige fokuset arbeidet med psykisk helse har hatt, beholdes etter dette. De overordnede mål og verdigrunnlag fra opptrappingsplanen skal fortsatt legges til grunn for utforming og organisering av tjenestetilbudet. Som hovedprinsipp vil ordinære virkemidler og gjeldende styringssystemer overfor regionale helseforetak bli lagt til grunn for statens styring av området etter Foretaket skal innrette sin virksomhet i etter de mål og retningslinjer som er nedfelt i det vedtatte regionale handlingsprogram for psykisk helsevern. Mål for 2008 Foretaket skal oppfylle de særlige frister for ventetid som gjelder barn og unge under 23 år med psykiske problemer, Målet er i hovedsak nådd. Vi har ikke fristbrudd for vurdering, men har enkelte brudd på behandlingsfrist. Fristbrudd rapporteres hver måned til avdelingssjef og tas opp i avdelingens kvalitetsråd. Antall fristbrudd har gått ned siste halvår.

19 19 Tiltak for oppfølging Foretaket skal i 2008 regulere den interne funksjons- og oppgavefordeling gjennom avtaler. Tiltaket er ikke realisert. Det har vært samarbeidsmøte mellom de ulike enhetene innenfor Avdeling for barn og unge og Avdeling for voksenpsykiatri. Avtale er ennå ikke inngått, men er planlagt inngått første kvartal Foretaket skal i 2008 etablere ambulante tjenester innrettet mot å forebygge øyeblikkelig hjelp-innleggelser. Tiltaket er realisert. Innenfor Avdeling for voksenpsykiatri er det opprettet 2 ambulante akuttteam og et ambulant rehabiliteringsteam. Foretaket skal i 2008 etablere ambulante tjenester innen barne- og ungdomspsykiatrien som er innrettet mot å sikre best mulig tilgang til tidlige tjenester Tiltaket er realisert. Innen psykisk helse for barn og unge jobber vi ambulant og poliklinisk med de barn og unge som har behov for et akutt tilbud. Der jobbes også ambulant i forhold til andre diagnoser der dette er hensiktsmessig. Årsverk barn- og ungdomspsykiatri Enhet Innbyggere Psykiatere Psykologer Psykiater per Psykologer per innbyggere innbyggere BUP ,6 0,02 0,15 Kristiansund Bup Molde ,1 10 0,06 0,14 Det jobbes mye med utadrettet virksomhet, men det er bare på den nye akuttenheten det er etablert ambulant virksomhet. Årsverk voksen psykiatri Enhet Innbyggere Psykiatere Psykologer Psykiater per innbyggere Psykologer per innbyggere Voksenpsykiatrisk avdeling ,25 0,34 82 % av psykologene arbeider i DPS og 18 % i sykehus. 64 % av psykiaterne arbeider i DPS og 36 % i sykehus. Våre 2 DPS-er har etablert ambulant virksomhet og har egne team Rehabilitering og habilitering Overordnede føringer I St. prp. nr 1 ( ) la Helse- og omsorgsdepartementet fram nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering. Planperioden er fra 2008 til Det er et mål at strategien bidrar til at rehabilitering og habilitering får en riktig plass i tråd med overordnede helse- og velferds-

20 20 politiske mål. Dette krever tiltak og innsats på mange områder og langsiktig utviklingsarbeid. Ikke minst vil det kreve et ledelsesmessig fokus slik at statusen på rehabiliteringsfeltet endres. Som retningsgivende for arbeidet med å følge opp strategien nevnes helhetlige behandlings- og rehabiliteringsforløp, samhandling og brukermedvirkning, tilgjengelighet og likeverdighet i tilbudet herunder formidlingstjeneste innenfor muskel- og skjelettlidelser. Rehabilitering skal bidra til å bedre og bevare funksjonsnivået, til at flest mulig kan være aktive deltakere i arbeidsliv og samfunnsliv og bidra til at eldre kan klare seg lengst mulig selv. Rehabilitering som en integrert del av behandlingen i alle kliniske avdelinger er et mål. Tiltak for oppfølging Ambulante rehabiliteringstjenester skal ivaretas som en del av lokalsykehusfunksjonen. Tiltaket er realisert. Rehabiliteringsavdelingen startet opp tilbudet med ambulante tjenester like før sommerferien for enkelte pasientgrupper. Alle personalressurser (ulike fagpersoner) vil være på plass i løpet av høsten I 2008 skal foretaket lage en forpliktende plan for etablering av en sengepost, samt søke om overlegehjemler innen Fysikalsk medisin og rehabilitering. Tiltaket er realisert. Det er laget en plan for gradvis oppbygging av Aure rehabiliteringssenter slik at senteret kan ta i mot pasientgrupper som ikke har behov for fysikalsk medisin og rehabilitering i sykehus. Dette er lagt inn i avdelingens budsjettforslag for 2009 som fortsatt under arbeid. Det er laget plan for etablering av sengepost for Fysikalsk medisin og rehabilitering, og vi har fått legehjemmel Nasjonale strategier på kreft, diabetes, KOLS, tiltak innen smertebehandling mv Overordnet føring I 2006 ble det utgitt nasjonale strategier med særskilt fokus på tre diagnosegrupper; kreft, KOLS og diabetes. For å nå målene i strategiene må Helse Midt-Norge bidra til å implementere dem og følge opp målsetningene med konkrete tiltak. Sosial- og helsedirektoratet har en koordinerende rolle på nasjonalt nivå i oppfølgingen av de nasjonale strategiene. Tiltak for oppfølging Foretaket skal utarbeide en plan for hvordan det langsiktige mål skal realiseres. Tiltakene er delvis realisert. Hørselskreening er på plass. Smertepoliklinikk er delvis på plass, men det er noen problemer med de faglige ressursene Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige Overordnede føringer Regjeringen har lagt fram en opptrappingsplan på rusfeltet for perioden , jf. St.prp. nr. 1 ( ). En målsetting i Opptrappingsplanen er i planperioden å styrke kvaliteten og kapasiteten på tjenestene innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengige (TSB), herunder legemiddelassistert rehabilitering (LAR). Det vil i planperioden også være et mål at samhandling i tjenestene til rusmiddelavhengige styrkes, både innad i spesialisthelsetjenesten og mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene. Opptrappingsplanen legger opp til at ambulant virksomhet blir tillagt større vekt. Videre legges det vekt på en styrking av rutiner og samhandling for å unngå behandlingsavbrudd og en styrking av innsatsen og kapasiteten i psykisk helsevern og TSB for å ivareta pasienter med både psykiske lidelser og rusmiddelavhengighet, såkalte dobbeltdiagnoser. Det er et mål at brukerne trekkes mer inn i arbeidet på feltet, og at forskning og

21 21 kompetanse styrkes. Videre er det en målsetning at tiltakene for barn av personer med rusmiddelproblemer og psykiske lidelser samt rusmiddelavhengige som i tillegg til sin rusmiddelavhengighet også har psykiske lidelser og/eller somatiske lidelser/sykdommer, videreføres og styrkes. Tiltak for oppfølging Foretaket skal i samarbeid med Rusbehandling Midt-Norge HF vurdere oppretting av ambulante rusteam. Tiltaket er ikke realisert. Rusbehandling Midt-Norge har tatt initiativ til å opprette slike team i Dette er regionalt. Foretaket skal i samarbeid med Rusbehandling Midt-Norge HF bidra til at det regionale helseforetakets premisser for videreutvikling av rusbehandlingsfeltet oppfylles. Tiltaket er ikke realisert. Det er etablert faste ledermøter mellom avdelingssjefene innenfor psykiatri og direktør i Rusforetaket. Det er også etablert et lokalt lederforum mellom Molde kommune, Rusforetaket v/veksthuset, assisterende avdelingssjef og konstituert enhetsleder ved psykiatrisk poliklinikk i Kristiansund for å bedre samarbeid om pasientene. Foretaket skal årlig registrere antall gravide rusmiddelavhengige som er i legemiddelassistert rehabilitering og hva slags tilbud disse pasientene mottar. Tiltaket er delvis realisert. Det er laget prosedyrer for rus/graviditet, og det bør lages prosedyrer mellom psykiatri/føde/primærhelsetjeneste ift pasienter med rus/graviditet/psykiatri for å avklare ansvarsforhold og forventinger. Foretaket skal implementere vurderingsveilederen for rusavhengige Tiltaket er realisert Organdonasjon og transplantasjoner Overordnede føringer Det er et nasjonalt mål å øke antall donasjoner fra dagens 17 donasjoner per million innbyggere til 30 donasjoner. En arbeidsgruppe vil våren 2008 gi anbefalinger til videre tiltak for å nå nasjonale mål på området. Tiltak for oppfølging Foretaket skal sørge for at det avsettes ressurser til funksjonen som donoransvarlig lege ved de sykehus som er godkjent for organdonasjon Tiltaket er ikke realisert. Foretaket skal legge til rette for at potensielle donorer identifiseres, og at helsepersonell tar opp spørsmålet om organdonasjon i tråd med retningslinjene beskrevet i rundskriv I- 9/2003. Tiltaket er realisert. Alle pasienter som dør på intensivavdelingen registreres med hensyn til om de er donoraktuelle. Foretaket skal arbeide for å øke antall tilgjengelige organer i samarbeid med Nasjonal koordinator for organdonasjon. Tiltaket er realisert. Dette gjelder Molde sjukehus som er det eneste som er godkjente donorsjukehus.

22 22 Faglig opplæring av helsepersonell i spørsmål om organdonasjon skal styrkes, spesielt i forhold til kompetanse i kommunikasjon med de pårørende. Tiltaket er realiser. Flere har fått permisjon til deltaking i kurs. Andelen levende giver av nyre (familiemedlem) skal opprettholdes på 40 prosent av det totale antall nyretransplantasjoner. Tiltaket er ikke realisert, og heller ikke aktuelt for oss Utdanning av helsepersonell Overordnet føring Foretaket skal etablere et riktig antall og kvalitativt gode praksisplasser for elever/lærlinger/studenter i grunnutdanning og turnusplasser for turnuskandidater i turnustjeneste. Dette gjelder i forhold til grunnutdanning (elever/lærlinger/studenter), turnustjeneste, videreutdanning og etterutdanning av helsepersonellet. Utdanning av helsepersonell er et strategisk virkemiddel for å oppfylle Helse Midt-Norge sitt sørge for -ansvar. Et kompetent helsepersonell i et tilstrekkelig omfang er en sentral forutsetning for faglighet og kvalitet i tjenestene. Kompetanse skaffes gjennom utdanning og erfaring. Tiltak for oppfølging Foretaket skal etablere et riktig antall og kvalitativt gode praksisplasser for elever/lærlinger/studenter i grunnutdanning og turnusplasser for turnuskandidater i turnustjeneste. Se oversikt over krav i vedlegg. Tiltaket er realisert Opplæring av pasienter og pårørende Overordnede føringer Foretaket skal sørge for at pasienter og pårørende som har behov for tilrettelagt opplæring får et kvalitativt godt tilbud om dette. Det er et hovedmål å fremme uavhengighet, selvstendighet og evnen til å mestre eget liv. Slik opplæring kan ivaretas i lærings- og mestringssentre eller i andre deler av spesialisthelsetjenesten. Det er en målsetning at brukerne trekkes inn i utforming av dette arbeidet. Det må også tilrettelegges for likemannsarbeid. Det regionale handlingsprogram for pasient- og pårørendeopplæring vil bli revidert i Tiltak for oppfølging Foretaket skal sørge for informasjon til foreldre om helsemessige konsekvenser ved og forbudet mot kjønnslemlestelse, og søke å avverge at jenter blir utsatt for kjønnslemlestelse. Tiltaket er realisert. Det er på Nordmøre utviklet rutiner og gjennomført mottak for kvinner med overgrepsproblematikk. I Romsdal er det startet samarbeidsmøter mellom kommune og sykehus om det samme. Kommunene har fått midler til slikt arbeid og utvikling av mottaksordninger. Begge bykommunene er interessert i samarbeid med sykehuset. Foretaket skal gi råd til foreldre med funksjonshemmede barn om tilbud i Norge, og råd i forhold til bruk av utenlandske metoder. Tiltaket er realisert. Dette er gjennomført når det gjelder aksepterte faglige metoder. Andre metoder, for eks. Doman behandlingsfilosofi, blir det gitt opplysninger på forespørsel.

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 20/08 Helse Midt-Norge - overordnet strategi Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 28.02.2008 20/08 Saksbeh: Tor Harald Haukås Arkivkode:

Detaljer

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0

Felles overordnet strategi 2004-2007. Dato: April 2004. Versjon 1.0 Felles overordnet strategi Dato: April 2004 Versjon 1.0 Bakgrunn Styret i Helse Midt-Norge RHF ba i oktober 2002 administrasjonen om å utarbeide en felles overordnet strategi for perioden for foretaksgruppen

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Direksjonssekretær Vedlegg: Oppdrag og bestilling vedtatt i foretaksmøte 12.2.2015 SAK 7/2015 OPPDRAG OG BESTILLING 2015

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 38/04 Felles overordnet strategi for foretaksgruppen Helse Midt-Norge Saken behandles i: Møtedato Saksnr. Styret for Helse Midt-Norge RHF 14.04.04 38/04 Saksbeh.: Synnøve

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF Årlig melding for Helse Sør-Øst med styrets plandokument oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 25.-26.02.2009 SAK NR 008-2009 ÅRLIG MELDING 2008 TIL HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET Forslag til vedtak: 1. Årlig melding for Helse

Detaljer

Lederavtale for 2014

Lederavtale for 2014 Lederavtale for 2014 mellom divisjonsdirektør og avd. sjef 1 Sykehuset Innlandet - Visjon og verdigrunnlag Visjon Sykehuset Innlandet skal gi gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det,

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad

Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Risikostyring Helhetlig risikostyring som en integrert del av mål- og resultatstyringen i Helse Midt-Norge Toril Orrestad Formål med innlegget Hvorfor igangsette dette arbeidet? Hva betyr det for dere?

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF

Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF Årlig melding 2010 for Rusbehandling Midt-NorgeHF til Helse Midt-Norge RHF 1 1. INNLEDNING 1.1 Visjon, virksomhetsidé og verdigrunnlag Rusbehandling Midt-Norges visjon er å gi behandling slik at den enkelte

Detaljer

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient?

Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Helse Sør-Øst Hvordan tilrettelegge helsetjenester for den akutt syke eldre pasient? Dato.. Ingerid Risland dir. Tjenesteutvikling og samhandling Helse Sør-Øst Når jeg blir pasient ønsker jeg at. jeg blir

Detaljer

"7"1,111::) s "N og kornamnene

71,111::) s N og kornamnene UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE DAVVI NORGCA UNIVFRSIFFHTABUOHCCEVIESSU BARDU KOMMUNE Tjenesteavtale nr 2 mellom Bardu kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF Retningslinjer for samarbeid i tilknytning

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Brukerkonferanse i HMN 3. februar 2010 Gunnar Bovim, adm.dir. Disposisjon Hovedutfordringer Om strategiprosessen Verdigrunnlaget vårt Aktiviteten Behov for omstilling

Detaljer

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 11/08 Styringsdokument og foretaksprotokoll 2008

RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET. Sak 11/08 Styringsdokument og foretaksprotokoll 2008 RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF STYRET Sak 11/08 Styringsdokument og foretaksprotokoll 2008 Saken behandles i Møtedato Møtesaksnummer Styret for Rusbehandling Helse Midt-Norge 10.03.2008 11/08 HF Saksbeh:

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF

Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Vedtekter for Helse Nord-Trøndelag HF Fastsatt ved stiftelse av foretaket 13.12.2001. Revidert 25.6.2003, 30.6.2004, 21.6.2006, 12.2.2012, 14.2.2013, 19.6.2013 og 13.2.2014 1 Navn Helseforetakets navn

Detaljer

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK:

SAK NR STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.05.14 SAK NR 048 2014 STRATEGI FOR KVALITET OG PASIENTSIKKERHET FOR SYKEHUSET INNLANDET 2014-2017 Forslag til VEDTAK: 1. Styret vedtar justert strategi for kvalitet

Detaljer

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11

STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Fra: Adm direktør Økonomidirektør Til: Styret Kopi: Dato: 10. februar 2011 STYREMØTE 17. februar 2011 SAKSNR 004/11 Orienteringssak Protokoll fra foretaksmøte 4. februar 2011 Saksbeskrivelse I foretaksmøtet

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF skal sikre at samarbeid om utdanning av medisinstudenter og helsefagstudenter reguleres i egne avtaler.

Helse Møre og Romsdal HF skal sikre at samarbeid om utdanning av medisinstudenter og helsefagstudenter reguleres i egne avtaler. 1 av 5 sider 2. Vedtekter Vedtatt og sist endret 13.02.2014 Som vedtekter ble protokollert: 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Møre og Romsdal HF 2 Eier Helse Møre og Romsdal HF eies fullt ut av Helse

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.

Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes Helse- og omsorgsdepartementet. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. mars 2012 SAK NR 012-2012 ÅRLIG MELDING 2011 FRA HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. Årlig melding 2011 for Helse Sør-Øst oversendes

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret

Detaljer

Lederavtale for 2013

Lederavtale for 2013 Lederavtale for 2013 mellom avd. sjef og divisjonsdirektør Ledersamtaler gjennomføres for alle ledernivå i SI: Administrerende direktør stiller krav om at divisjonsdirektør har tilsvarende lederavtaler

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt.

Styresak. Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål Evaluering av måloppnåelse ved årets slutt. Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 04.02.2016 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2016/2/012 Arild Johansen Styresak 06/16 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Delavtale nr. 2c Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for rehabilitering Samarbeid om ansvars- og oppgavefordeling i tilknytning til innleggelse, utskriving, rehabilitering og læring- og mestringstilbud

Detaljer

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: årsrapport.

Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: årsrapport. Juni 2013 Brukermedvirkning i Helse Sør-Øst: Veileder for brukerutvalg medvirkning i helseforetakenes arbeid med årlig melding forslag til tema for brukerutvalgets uttalelse til årlig melding forslag til

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal

Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Nytt sykehus i Nordmøre og Romsdal Innstilling Adm. direktør Gunnar Bovim Helse MidtNorge RHF 1. november 2010 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret for Helse MidtNorge RHF viser til saksfremlegg og vedlagte rapporter

Detaljer

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001

Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 Vedtekter for Helse Øst RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 1 Navn Det regionale helseforetakets navn er Helse Øst RHF. 2 Eier Helse Øst RHF eies fullt ut av Den norske stat. 3 Helse Øst RHF. Ansvarsområde

Detaljer

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2.

Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2. Bestilling 2006 til Sykehusapotek Nord HF 0. Innledning...1 1. Tildeling av midler og ressursgrunnlag for Sykehusapotek Nord HF...1 2. styringskrav for 2006...3 2.1 Ivaretakelse av lov og myndighetskrav...3

Detaljer

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling

Delavtale. mellom. 08 Søgne kommune. Delavtale 1 og ansvarsfordeling Q Delavtale 1 Søgne kommune gjeldende fra 01.01.2015 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst

Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Revisjonsplan 2014-2015 Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst Godkjent av styret i Helse Sør-Øst RHF 13.03.2014 Distribusjon Revisjonsplanen distribueres til styret og styrets revisjonsutvalg, administrerende

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001

Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 Vedtekter for Helse Stavanger HF Fastsatt i stiftelsesmøte 5. desember 2001 1 Navn Helseforetakets navn er Helse Stavanger HF 2 Eier Helse Stavanger HF eies fullt ut av Helse Vest RHF. 3 Hovedkontor Helse

Detaljer

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet Sentral stab Samhandlingsavdelingen Sak 4/16 Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet 2016-2020 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 25.02.2016 Saksansvarlig:

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 55/15 Rapportering på eiers styringskrav per 1. tertial 2015 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mette Nilstad Torbjørg Vanvik Saksmappe 2014/498 Dato for styremøte 17. og

Detaljer

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF

Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF Vedtekter for Akershus universitetssykehus HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015.) 1 Navn Helseforetakets navn er Akershus universitetssykehus HF. 2 Eier Akershus

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri

SAKSFREMLEGG. Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 40/17 Status og tiltak for reduksjon av ventetid og å forhindre fristbrudd innen Barne- og ungdomspsykiatri Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF

Detaljer

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt

Sentrale føringer og satsinger. Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt Sentrale føringer og satsinger Seniorrådgiver Karin Irene Gravbrøt ACT- og samhandlingskonferansen 28. November 2013 Sentrale føringer og satsninger 27.11.2013 2 Helsedirektoratet God helse gode liv Faglig

Detaljer

Fremragende behandling

Fremragende behandling St. Olavs Hospital Universitetssykehuset i Trondheim Fremragende behandling Strategi 2015-2018 Revidert 16.12.16 Fremragende behandling Vår visjon er å tilby fremragende behandling til befolkningen i Midt-Norge.

Detaljer

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF

Instruks for. administrerende direktør. Sørlandet sykehus HF Instruks for administrerende direktør Sørlandet sykehus HF Vedtatt av styret 20.06.2013 1 Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs (daglig leder) ansvar, oppgaver, plikter

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 57/08 Helse Midt-Norge - Overordnet strategi

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 57/08 Helse Midt-Norge - Overordnet strategi HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 57/08 Helse Midt-Norge - Overordnet strategi 2008-2020 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret i Helse Midt-Norge RHF 28.02.2008 57/08 Saksbeh: Tor Harald Haukås

Detaljer

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet

LPP konferanse. Gardemoen, 19.10.14. v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet LPP konferanse Gardemoen, 19.10.14 v/avdelingsdirektør Thor Rogan Helse og omsorgsdepartementet Målet ligger fast Målet er å fremme uavhengighet, selvstendighet og evne til å mestre eget liv (Det norske

Detaljer

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG

Risikostyring i Helse Sør-Øst. Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen og i LG Risikostyring i Helse Sør-Øst Oppdatert etter møte i revisjonskomiteen 12.09.08 og i LG 16.09.08 Prosess Risikovurderingen er basert på Helseforetakenes vurdering og innspill Vurdering i enhetene i det

Detaljer

Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF

Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF Vedtekter for Sykehuset Innlandet HF (Vedtatt i foretaksmøte 3. juni 2009, sist endret i foretaksmøte 15. februar 2017.) 1 Navn Helseforetakets navn er Sykehuset Innlandet HF. 2 Eier Sykehuset Innlandet

Detaljer

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato

Styresak. Saknsnr Utvalg Møtedato Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 15/193/012 Arild Johansen Styresak 83/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 007/

Styret ved Vestre Viken HF 007/ Saksfremlegg Mandat for strategiarbeidet i Vestre Viken HF Dato Saksbehandler Direkte telefon Vår referanse Arkivkode 20.01.11 Ole Johan Kvan Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 007/2011 27.01.11

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte

Instruks for administrerende direktør. Akershus universitetssykehus HF. Vedtatt i styremøte Instruks for administrerende direktør Akershus universitetssykehus HF Vedtatt i styremøte 25.04.2012 1 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler daglig leders (administrerende direktørs) ansvar,

Detaljer

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE

Med mennesket i sentrum. Jæren distriktspsykiatriske senter. Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Jæren distriktspsykiatriske senter Strategiplan 2009-2012 FOR ALLE AN SAT TE Med mennesket i sentrum Med mennesk Jæren distriktspsykiatriske senter, NKS (Jæren DPS), gir som en del av spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet

Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Veileder om habilitering, rehabilitering, individuell plan og koordinator, samt andre sentrale føringer for rehabiliteringsfeltet Bjørnar A. Andreassen, seniorrådgiver Helsedirektoratet Om Helsedirektoratet

Detaljer

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016

Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Instruks for administrerende direktør HELSE SØR-ØST RHF 2014-2016 Vedtatt i styremøte 13. mars 2014 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandler administrerende direktørs oppgaver, plikter og rettigheter.

Detaljer

Styreleder- og direktørmøte

Styreleder- og direktørmøte Styreleder- og direktørmøte 19. oktober 2012 Styreleder Marthe Styve Holte, Helse Midt-Norge RHF Langtidsbudsjett 2013-2018 Sette oss i stand til å møte pasientenes fremtidige behov med tjenester av høy

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN

Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 30/03/09 SAK NR 026-2009 ORIENTERINGSSAK: OPPSUMMERING AV INDIVIDUELL PLAN KAMPANJEN Forslag til vedtak: Styret tar oppsummeringen

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden:

Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars Følgende mål forutsettes lagt til grunn som underliggende premiss for planleggingen i perioden: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 14. mars 2013 SAK NR 022-2013 ØKONOMISK LANGTIDSPLAN 2014-2017. PLANFORUTSETNINGER Forslag til vedtak: 1. Følgende mål forutsettes lagt til

Detaljer

Vedtekter for Helse Vest RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001

Vedtekter for Helse Vest RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 Vedtekter for Helse Vest RHF Fastsatt ved kgl. res. 31. august 2001 1 Navn Det regionale helseforetakets navn er Helse Vest RHF. 2 Eier Helse Vest RHF eies fullt ut av Den norske stat. 3 Helse Vest RHF.

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk

Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010. Saksbehandler: Anne Husebekk Saksnr Utvalg Møtedato 43/2010 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge 22.06.2010 HF Saksbehandler: Anne Husebekk Kvalitetsstrategi STYRESAK Innstilling til vedtak Styret vedtar kvalitetsstrategien

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 9. mars 2017 SAK NR 020-2017 ÅRLIG MELDING 2016 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2016 anser

Detaljer

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF)

Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Logo Xx kommune Delavtale f) mellom Xx kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF

VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF 1 VEDTEKTER FOR RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF Den 19.januar 2004 ble det avholdt stiftelsesmøte for Rusbehandling Midt-Norge HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93

Detaljer

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering

Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Delavtale nr. 2b Samarbeidsavtale om behandlingsforløp for habilitering Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud

Detaljer

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF).

Avtalen er inngått mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold helseforetak (SiV HF). Logo XX kommune Delavtale mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke

Detaljer

Om utfordringer i helse-norge og forventninger til Helse Sør-Øst Ledersamling Aker universitetssykehus HF, Sundvolden

Om utfordringer i helse-norge og forventninger til Helse Sør-Øst Ledersamling Aker universitetssykehus HF, Sundvolden Om utfordringer i helse-norge og forventninger til Helse Sør-Øst Ledersamling Aker universitetssykehus HF, Sundvolden Statssekretær Arvid Libak 8. juni 2007 Temaer Grunnpilarer i regjeringens helsepolitikk

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 008-2017 REGIONALE FØRINGER FOR HELSEFORETAKENES ARBEID MED UTVIKLINGSPLANER Forslag til vedtak: Styret slutter seg

Detaljer

VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF 1 VEDTEKTER FOR HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Den 13.12.2001 ble det avholdt stiftelsesmøte for Helse Nordmøre og Romsdal HF som er et helseforetak i medhold av Lov om Helseforetak av 15.06.2001 nr. 93

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og X kommune Delavtale nr. 2 Om samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige

Detaljer

Ansvar og oppgavefordeling bydeler og spesialisthelsetjenesten

Ansvar og oppgavefordeling bydeler og spesialisthelsetjenesten Ansvar og oppgavefordeling bydeler og spesialisthelsetjenesten Seniorrådgiver Inger Huseby Oslo, 5. mai 2017. Om Helsedirektoratet Fagdirektorat og myndighetsorgan underlagt Helse- og omsorgs- departementet

Detaljer

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om

Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og. forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige kravet om BRUKERMEDVIRKNING LEDELSENS TILRETTELEGGING NSH 22.05.03 Sentrale føringer Vi har i det foregående foredraget hørt om sentrale føringer og forventninger til helseforetakenes oppfølging av det utvetydige

Detaljer

Finnmarkssykehuset HF vedtekter

Finnmarkssykehuset HF vedtekter Møtedato: 20. mai 2014 Arkivnr.: 2010/228-34/011 Saksbeh/tlf: Karin Paulke, 75 51 29 36 Dato: 20.5.2014 Finnmarkssykehuset HF vedtekter 1 Navn Helseforetakets navn er Finnmarkssykehuset HF. 2 Eier Finnmarkssykehuset

Detaljer

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde

Tjenestavtale 2. 1 Parter. 2 Formål. 3 Virkeområde Tjenestavtale 2 Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habilitering, rehabilitering og lærings- og mestringstilbud for å sikre helhetlige og sammenhengende helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015

Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Oddvar Larsen Bodø, 17.4.2015 Styresak 46-2015/3 Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for 2013. Dokument

Detaljer

Tjenesteavtale 2. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Tjenesteavtale 2. mellom. Balsfjord kommune. Universitetssykehuset Nord-Norge HF UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE NOPCCA ll,, VERSiTE-ITAEL.OHCCEV ESSJ BALSFJORDKOMMUNE Tjenesteavtale 2 mellom Balsfjord kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge HF om retningslinjer for samarbeid

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern

Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Høringsutkast. Høringsfrist 030611. Retningslinjer for samhandling mellom kommunene i Sør- Trøndelag og St. Olavs Hospital, divisjon Psykisk Helsevern Retningslinjene beskriver samhandling på både individ

Detaljer

Vedtekter for Oslo universitetssykehus HF

Vedtekter for Oslo universitetssykehus HF Vedtekter for Oslo universitetssykehus HF Vedtatt i stiftelsesmøte 1. desember 2008, sist endret i foretaksmøte 17. juni 2015. 1 Navn Helseforetakets navn er Oslo universitetssykehus HF. 2 Eier Oslo universitetssykehus

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL

SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL Side 1 av 5 SAMARBEIDSAVTALE DEL 1 GENERELL DEL 1. Parter. Avtalen er inngått mellom Oslo kommune ved byrådsavdeling og følgende helseforetak: Oslo universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Lovisenberg

Detaljer

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben?

Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Samhandling og oppgavefordeling Hvem skal gjøre jobben? Regional fagkonferanse konferanse for, om og med Habiliteringstjenestene for barn og unge i Helse Sør Øst RHF Knut Even Lindsjørn, direktør samhandling

Detaljer

Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av styresak

Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av styresak Møtedato: 31. oktober 2012 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Knut Tjeldnes/Jan Norum, 75 51 29 00 Bodø, 24.10.2012 Styresak 124-2012 Ventetider og fristbrudd konkrete forslag til tiltak, oppfølging av

Detaljer

Styring. Ledelse og struktur

Styring. Ledelse og struktur Styring. Ledelse og struktur Deltagere på topplederprogrammet fra HMN 210109 Forebygge Omsorg Helbrede Lindre Verdier: rygghet Respekt Kvalitet 1 Stortinget Lovgivende nivå Øverste politiske nivå Nasjonal

Detaljer

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø

HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø HMS (Helse, miljø og sikkerhet)- policy for Helse Sør- Øst med fokus på ansattes arbeidsmiljø Strategisk utviklingsplan 2009-2020 - Innsatsområde 5: Mobilisering av ledere og medarbeidere Delområde: HR-strategi

Detaljer

OPPDRAGSDOKUMENT 2014

OPPDRAGSDOKUMENT 2014 OPPDRAGSDOKUMENT 2014 TIL NASJONAL IKT HF Foretaksmøte 24. februar 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. OVERORDNEDE STYRINGSBUDSKAP... 3 3. STYRINGSBUDSKAP FRA DE REGIONALE HELSEFORETAKENE FOR 2014... 4

Detaljer

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF

Felles anbefalt forslag Salten. Tjenesteavtale nr 2. mellom. XX kommune XX HF Felles anbefalt forslag Salten XX helseforetak XX kommune Tjenesteavtale nr 2 mellom XX kommune og XX HF om Retningslinjer for samarbeid i tilknytning til innleggelse, utskrivning, habiliterings-, rehabilitering

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering».

Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». XX kommune Delavtale om «Retningslinjer for kunnskapsoverføring, informasjonsutveksling, og for faglige nettverk og hospitering». mellom XX kommune og Sykehuset i Vestfold Helseforetak (SiV HF) Revidert

Detaljer

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak

Styremøte 15. juni 2016 i Sørlandet sykehus HF. Styresak Oppfølging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Etablere målsettinger og risikovurdere Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle

Detaljer

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og den akuttmedisinske kjeden Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden

Tjenesteavtale 11. Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Avtale om samhandling mellom Leirfjord kommune og Helgelandssykehuset HF Tjenesteavtale 11 Omforente beredskapsplaner og planer for den akuttmedisinske kjeden Innholdsfortegnelse 1. Parter... 2 2. Bakgrunn...

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer