FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Tilleggssaker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Tilleggssaker"

Transkript

1 FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus Tilleggssaker Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf eller til Varamedlemmer møter etter nærmere beskjed. Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 118/12 11/90 LOVLIGHETSKONTROLL - FESTIVALSTØTTE 119/12 12/139 GODKJENNING AV FRAMFORHANDLET AVTALE OM PRODUKSJON AV OPPLEVELSESPAKKER - KOMOPP FRØYA OG FROAN 120/12 12/824 ORDFØRERENS FERIEAVVIKLING 121/12 12/583 TV-AKSJONEN NRK AMNESTY INTERNATIONAL 2012 ANMODNING OM Å OPPRETTE KOMMUNEKOMITE (KK) Sistranda, Berit Flåmo Ordfører Frida Hanø Kvingedal Sekretær

2 Saknr: 118/12 FRØYA KOMMUNE Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Per Gundersen Arkivsaksnr: 11/90 Arkivkode: 223 Møtebok Sak nr: 118/12 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 77/12 Formannskapet /12 Formannskapet LOVLIGHETSKONTROLL - FESTIVALSTØTTE Forslag til vedtak: Formannskapets vedtak i sak 77/12 om å avvise Sula Fyr sin klage datert er ugyldig. Vedtak i Formannskapet den sak 77/12 Med bakgrunn i forvaltningslovens 28 vedrørende enkeltvedtak, er det ikke hjemmel for klageadgang i slike saker. Klagen avvises. Vedtatt med 4 mot 3 stemmer. Formannskapets behandling i møte : Venstre og Frp fremmet følgende forslag til vedtak: Suladagan og SommerSula 2012 får kr ,- i støtte. Beløpet tas fra reservert tilleggsbevilgning. Klagen tas således til følge. Formannskapets anmodning i sak 50/12 av om at Suladagan og SommerSula 2012 prioriteres ved tildeling til lag og organisasjoner utgår. Dermed unngås reduksjon i avsatt støtte til lag og organisasjoner. Rådmannens innstilling: Vedtatt med 4 mot 3 stemmer avgitt av repr. Arvid Hammernes, Vivian Dolen og Aleksander Søreng. Venstres og Frp s forslag: Falt med 4 mot 3 stemmer avgitt av repr. Arvid Hammernes, Vivian Dolen og Aleksander Søreng. Vedlegg: Krav om lovlighetskontroll datert Saksopplysninger: Saken er utredet av advokatfirmaet Bjerkan Stav AS på vegne av rådmannen. Forhistorie: Formannskapet i Frøya kommune vedtok den sjette mars 2012 å gi økt støtte til tre festivaler, Jorddunstfestivalen, Frøyafestivalen og Utihavet. I samme avgjørelse ba formannskapet om at festivalene Suladagan og Sommersula skulle bli prioritert ved tildeling til lag og organisasjoner.

3 Saknr: 118/12 Kort tid senere klaget Stiftelsen Sula Fyr på vedtaket. Sula Fyr er arrangøren bak Suladagan og Sommersula. Den syvende mai 2012 ble denne klagen avvist av formannskapet, begrunnet med at den opprinnelige avgjørelsen ikke var et enkeltvedtak og dermed hadde ikke Sula Fyr klageadgang. Den 28. mai 2012 ble det krevd lovlighetskontroll av avvisningsvedtaket. Lovlighetskontroll: Lovlighetskontroll er hjemlet i kommuneloven 59. Ved lovlighetskontroll skal det tas stilling til om avgjørelsen er: 1. Innholdsmessig lovlig. 2. Er truffet er kompetent myndighet. 3. Er blitt til på lovlig måte. For denne saken er det relevante spørsmålet om det opprinnelige vedtaket et enkeltvedtak. Hvis den opprinnelige beslutningen ikke var et enkeltvedtak så hadde formannskapet både myndighet og plikt til å avvise klagen, se forvaltningsloven 33, andre ledd. Et krav om lovlighetskontroll skal først legges fram for organet som fattet vedtaket. Hvis dette organet ikke fatter et nytt vedtak så skal kravet oversendes til departementet. I vår sak vil det si at hvis formannskapet ikke fatter et nytt vedtak så vil kravet om lovlighetskontroll bli oversendt til fylkesmannen. Vurdering: 1. Er den opprinnelige beslutningen et enkeltvedtak? Etter forvaltningsloven 28 kan alle med rettslig klageinteresse klage over et enkeltvedtak fattet av et forvaltningsorgan. Det er på det rene at formannskapet er et forvaltningsorgan, og det er neppe tvilsomt at Sula Fyr hadde rettslig klageinteresse. Et enkeltvedtak er en avgjørelse som treffes under offentlig myndighet og som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer, se forvaltningsloven 2. Spørsmålet i denne saken er dermed om beslutningen av oppfyller disse kravene: 1. Er en avgjørelse 2. Gjelder rettigheter eller plikter 3. Er truffet under utøving av offentlig myndighet 2. Var beslutningen en avgjørelse? Det avgjørende er om beslutningen er bestemmende for en rettighet eller plikt. Det er liten tvil om at beslutningen var bestemmende for om Sula Fyr fikk støtte eller ikke. At beslutningen kunne endres, og seinere ble endret, kan ikke endre konklusjonen. Offentlige beslutninger som gir avslag på en søknad om en ytelse, kan normalt endres. Generelt er det adgang til å fatte ny beslutning til gunst for en søker. Beslutningen om å gi økt støtte var dermed en avgjørelse. Vilkåret er følgelig oppfylt. 3. Gjaldt beslutningen en rettighet? Ordet rettighet skal tolkes vidt. Inn under begrepet faller ikke bare rettigheter som forvaltningen har en plikt til å gi, men også ytelser som forvaltningen kan gi etter såkalt fritt skjønn. Også fordeling av offentlige tilskudd, lån, garantier mv regnes som rettigheter.

4 Saknr: 118/12 Som sagt over så kan det være snakk om en rettighet selv om mottakeren ikke opprinnelig hadde et rettskrav på å få støtten. Det avgjørende her må være at utfallet av beslutningen bestemmer om mottakerne skal få en rett på støtte. Det er liten tvil om at beslutningen gav de tilgodesette festivalene en rett på støtte, selv om vedtaket i og for seg fortsatt kunne endres ved klage, ugyldighet, mv. 4. Ble beslutningen truffet under utøvelse av offentlig myndighet? Utdelinger fra det offentlige i form av reine pengeytelser faller ofte, men ikke alltid innenfor begrepet offentlig myndighet. På den andre siden faller vanligvis ikke-lovpålagte ytelser til humanitære, kulturelle og andre frivillige organisasjoner utenfor. Slike ytelser har mer preg av å være gaver og faller inn under privatrettslige disposisjoner. Her kan det stille seg annerledes hvis forvaltningsorganet har bedt organisasjonene og foreningene om å søke om bestemte midler. I slike tilfeller vil mange av hensynene bak saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak gjøre seg gjeldene, og søknadsbehandlingen og avgjørelsen bør behandles som enkeltvedtak. Støtten er en ikke-lovpålagt ytelse til kulturelle arrangementer og har dermed mer preg av å være en gave, jfr det som er sagt over. Utgangspunktet er dermed at støtten ikke er en beslutning fattet under offentlig myndighet. På den andre siden blir dette utgangspunktet modifisert på grunn av rammene rundt støtten. For det første er arrangørene bedt om å søke, med en fastsatt søknadsfrist. For det andre er det utarbeidet retningslinjer for tildeling av støtte. For det tredje var det i budsjettet for 2012 vedtatt en budsjettramme for den totale støtten. Tildelingen hadde dermed et preg av å være en konkurranse mellom festivalene. Dermed burde saksbehandlingen og avgjørelsen behandles etter reglene for enkeltvedtak. Dermed er også dette vilkåret oppfylt. 5. Konklusjon Konklusjonen er at avgjørelsen fattet var et enkeltvedtak. Dermed hadde ikke formannskapet kompetanse til å avvise klagen fra Sula Fyr. Avvisningsvedtaket fra er dermed ulovlig og ugyldig. 6. Virkninger av ugyldigheten. I og med at avvisningsvedtaket er ugyldig anses klagen for å ikke være avgjort. I ettertid har Sula Fyr fått støtte til festivalene. Det må derfor avklares om klagen fortsatt står ved lag, eventuelt om den nå må avvises på grunn av manglende rettslig klageinteresse. (Bjerkan Stav AS har behandlet foreliggende sak før krav om lovlighetskontroll i kommunestyresak 63/12 forelå.)

5 Saknr: 119/12 FRØYA KOMMUNE Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Jan Otto Fredagsvik Arkivsaksnr: 12/139 Arkivkode: Møtebok Sak nr: 119/12 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 119/12 Formannskapet GODKJENNING AV FRAMFORHANDLET AVTALE OM PRODUKSJON AV OPPLEVELSESPAKKER - KOMOPP FRØYA OG FROAN Forslag til vedtak: 1. Formannskapet godkjenner inngåtte avtaler mellom NTNU og Frøya kommune om produksjon av opplevelsespakker, datert , jfr. vedtak i FSK, sak 22/12, og i kommunestyret, sak 16/ Formannskapet viser til kommunestyrets vedtak i sak 16/12, pkt 10: Rådmannen bes utrede driftskostnadene, som deretter legges fram for politisk behandling. Ettersom driftssiden vedr. KOMOPP-pakkene vil måtte ses i sammenheng med den øvrige driften av kultur- og kompetansesenteret, vil formannskapet be om at dette gis høy prioritet hos senterutvikleren, som tiltrer 1.juli Vedlegg: Kontrakt mellom Frøya komune og NTNU, endelig Komopp Strategisk samarbeidsavtale mellom Frøya kommune og NTNU, endelig. Generelle kontraktsvilkår, KOMOPP Frøya og Froan KOMOPP Mediefarm Antakelse av anbud KOMOPP NTNU Antakelse av anbud Saksopplysninger: Historikk 10.oktober 2010: NTNU-gruppen legger fram sin forprosjektrapport. 4.april 2011: NTNU-gruppen legger fram prosjektplan for hovedprosjekt. 23.februar 2012: Kommunestyret vedtar bestilling av prioriterte pakker. 9.mars 2012: Rådmannen fremforhandler avtale med NTNU innenfor rammen av K-sak 16/ mars 2012: 28.Mai 2012: 13.juni 2012: De prioriterte pakkene legges ut på Doffin. NTNU meddeles at deres tilbud er antatt. Ordfører Berit Flåmo signerer strategisk samarbeidsavtale med NTNU. Se vedlegg. Seniorrådgiver Jan O Fredagsvik signerer etter fullmakt fra rådmannen Kontrakt for oppdragsfinansiert aktivitet. Se vedlegg. Som det fremgår av overstående, ble det holdt forhandlinger mellom Frøya kommune og NTNU 9.mars Den fremforhandlede avtalen var innenfor rammen av kommunestyrets økonomiske ramme på 2,7 mill. kroner. Etter at avtalen var fremforhandlet, besluttet rådmannen - etter at representanten Arvid Hammernes hadde reist spørsmålet - å legge de aktuelle pakkene ut på Doffin. Dette ble gjort 29.mars, med frist for innlevering 27.april. Ved fristens utgang var det innkommet tilbud fra 2 tilbydere, NTNU og Mediefarm AS. Sistnevnte viste seg å være en søknad om å bli kvalifisert og ikke konkrete tilbud på de enkelte pakkene. Det var derfor i realiteten bare en tilbyder NTNU. De ble meddelt at deres tilbud ble antatt i brev fra teknisk sjef Andreas

6 Saknr: 119/12 Kvingedal den Se vedlegg. Mediefarm AS ble samtidig meddelt at deres tilbud var forkastet. Se vedlegg. Samtidig ble de meddelt en klagefrist satt til 11.juni. Det ble ikke mottatt slik klage innen fristens utløp. Mtp forestående ferieavvikling, var det viktig både for Frøya kommune og NTNU å få signert avtale så snart som mulig etter 11.juni. Det ble derfor arrangert et møte på Clarion Hotell 13.juni, der følgende deltok: Fra Frøya kommune: Ordfører Berit Flåmo og seniorrådgiver Jan O Fredagsvik, som møtte for rådmannen. Dessuten deltok påtroppende senterutvikler Svein Jarle Midtbø. For NTNU møtte: Dekanus Kathrine Skretting, professor Reidar Almås og fakultetsdirektør Ivar Østerlie. Vurdering: Rådmannen beklager at det ikke ble presisert under møtet på Clarion Hotell, der også representanter for pressen var tilstede, at avtalene skal legges fram for formannskapet for endelig godkjenning. Ledelsen for KOMOPP er imidlertid informert om dette og har meldt tilbake at de avventer Formannskapets behandling før de starter arbeidet. Videre vil rådmannen understreke at det i de inngåtte avtaler er tatt inn et punkt der bestillingene er betinget av at det blir et positivt vedtak om utbygging av senteret. Når det gjelder spørsmålet om driftssiden for KOMOPP, så mener rådmannen det er vanskelig på nåværende tidspunkt å vurdere utgift- og inntektssiden. Dette må imidlertid gis prioritet når senterutvikleren er kommet i arbeid. Det ligger innenfor hans stillingsinstruks å utrede driftssiden for kultur- og kompetansesenteret i sin helhet, og da også KOMOPP. Avslutningsvis vil rådmannen opplyse om at en under DOFFIN-prosessen ble gjort oppmerksom på at navnet KOMOPP allerede er i bruk på et prosjekt i Nord-Norge. KOMOPP Frøya og Froan er derfor å betrakte som en arbeidstittel. Rådmannen vil komme tilbake til de formannskapet med et opplegg for en navnekonkurranse for senteret, i samarbeid med STFK.

7 Saknr: 120/12 FRØYA KOMMUNE Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Ole Henrik Fjørstad Arkivsaksnr: 12/824 Arkivkode: Møtebok Sak nr: 120/12 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 120/12 Formannskapet ORDFØRERENS FERIEAVVIKLING Forslag til vedtak: Varaordføreren vikarierer i ordførerens ferie i en 40 %-stilling i perioden 25/6 til 22/7-12 Varaordføreren får ordførerens godtgjøring i en 40 %- stilling i perioden 25/6 til 22/7-12 Finansieringen av varaordførerens godtgjøring i en 40 %- stilling under ordførerens ferie dekkes over reserverte tilleggsbevilgninger. Vedlegg: Ingen. Saksopplysninger: Av kommunelovens 9-2 framgår at varaordfører automatisk rykker opp som ordfører når orføreren midlertidig trer ut av sitt verv.

8 Saknr: 121/12 FRØYA KOMMUNE Formannskapet Møtedato: Saksbehandler: Beathe Sandvik Meland Arkivsaksnr: 12/583 Arkivkode: 033 Møtebok Sak nr: 121/12 Gradering: Saken skal behandles i følgende utvalg: 121/12 Formannskapet TV-AKSJONEN NRK AMNESTY INTERNATIONAL 2012 ANMODNING OM Å OPPRETTE KOMMUNEKOMITE (KK) Forslag til vedtak: Kommunekomiteen for TV aksjonen 2012 sammensettes slik: Leder: Ordfører Berit Flåmo Nestleder: Varaordfører Marin Nilsen Frivilligheten: Trude Tønder Sekretærer/fra administrasjonen: Beathe S. Meland og Harriet Strand Vedlegg: Ingen Saksopplysninger: TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon og har blitt et felles møtepunkt for dugnad og frivillighet i Norge. Søndag 21. oktober 2012 går årets aksjon av stabelen. Årets TV-aksjon er tildelt Amnesys arbeid med å styrke de grunnleggende rettighetene til milloner av mennesker over hele verden, et arbeid organisasjonen har ledet an i over femit år, Amnesty vil bl.a sette forkus på at mennesker straffes for å bruke ytringsfriheten, at kvinner og minoriteter blir diskriminert og at folk lever i i fykt i undertrykkede regimer. Den 21. oktober skal bøssebærere ringe på hos alle landets husstander. I forkant av aksjonen jobber 7000 frivillige med å forberede den store dugnaden. De verver bøssebærere og organiserer innsamlingen i sine kommuner og i sitt nærmiljø. Denne innsatsen er uvurderlig for å holde på tradisjonen der et samlet Norge gjør en innsats fra andre Vurdering: Rådmannen har utnevnt 2 fra administrasjonen som sekretærer for komiteen. I tillegg stiller frivilligheten med en representant. Ut over dette foreslås det at ordfører og varaordfører stiller som leder/nesteleder. Det anmerkes at fylkesaksjonsledelsen henstiller kommunens ordfører om å stille som leder av komiteen.

9 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Per Gundersen Arkiv: 223 Arkivsaksnr.: 11/90 Saken skal behandles i følgende utvalg: Kommunestyret Formannskapet Formannskapet Formannskapet Formannskapet Formannskapet Formannskapet Formannskapet LOVLIGHETSKONTROLL - FESTIVALSTØTTE Vedtak: Forslag til vedtak: Formannskapets vedtak i sak 77/12 om å avvise Sula Fyr sin klage datert er ugyldig. Vedlegg: Krav om lovlighetskontroll datert Saksopplysninger: Saken er utredet av advokatfirmaet Bjerkan Stav AS på vegne av rådmannen. Forhistorie: Formannskapet i Frøya kommune vedtok den sjette mars 2012 å gi økt støtte til tre festivaler, Jorddunstfestivalen, Frøyafestivalen og Utihavet. I samme avgjørelse ba formannskapet om at festivalene Suladagan og Sommersula skulle bli prioritert ved tildeling til lag og organisasjoner. Kort tid senere klaget Stiftelsen Sula Fyr på vedtaket. Sula Fyr er arrangøren bak Suladagan og Sommersula.

10 Den syvende mai 2012 ble denne klagen avvist av formannskapet, begrunnet med at den opprinnelige avgjørelsen ikke var et enkeltvedtak og dermed hadde ikke Sula Fyr klageadgang. Den 28. mai 2012 ble det krevd lovlighetskontroll av avvisningsvedtaket. Lovlighetskontroll: Lovlighetskontroll er hjemlet i kommuneloven 59. Ved lovlighetskontroll skal det tas stilling til om avgjørelsen er: 1. Innholdsmessig lovlig. 2. Er truffet er kompetent myndighet. 3. Er blitt til på lovlig måte. For denne saken er det relevante spørsmålet om det opprinnelige vedtaket et enkeltvedtak. Hvis den opprinnelige beslutningen ikke var et enkeltvedtak så hadde formannskapet både myndighet og plikt til å avvise klagen, se forvaltningsloven 33, andre ledd. Et krav om lovlighetskontroll skal først legges fram for organet som fattet vedtaket. Hvis dette organet ikke fatter et nytt vedtak så skal kravet oversendes til departementet. I vår sak vil det si at hvis formannskapet ikke fatter et nytt vedtak så vil kravet om lovlighetskontroll bli oversendt til fylkesmannen. Vurdering: 1. Er den opprinnelige beslutningen et enkeltvedtak? Etter forvaltningsloven 28 kan alle med rettslig klageinteresse klage over et enkeltvedtak fattet av et forvaltningsorgan. Det er på det rene at formannskapet er et forvaltningsorgan, og det er neppe tvilsomt at Sula Fyr hadde rettslig klageinteresse. Et enkeltvedtak er en avgjørelse som treffes under offentlig myndighet og som gjelder rettigheter eller plikter til en eller flere bestemte personer, se forvaltningsloven 2. Spørsmålet i denne saken er dermed om beslutningen av oppfyller disse kravene: 1. Er en avgjørelse 2. Gjelder rettigheter eller plikter 3. Er truffet under utøving av offentlig myndighet 2. Var beslutningen en avgjørelse? Det avgjørende er om beslutningen er bestemmende for en rettighet eller plikt. Det er liten tvil om at beslutningen var bestemmende for om Sula Fyr fikk støtte eller ikke. At beslutningen kunne endres, og seinere ble endret, kan ikke endre konklusjonen. Offentlige beslutninger som gir avslag på en søknad om en ytelse, kan normalt endres. Generelt er det adgang til å fatte ny beslutning til gunst for en søker.

11 Beslutningen om å gi økt støtte var dermed en avgjørelse. Vilkåret er følgelig oppfylt. 3. Gjaldt beslutningen en rettighet? Ordet rettighet skal tolkes vidt. Inn under begrepet faller ikke bare rettigheter som forvaltningen har en plikt til å gi, men også ytelser som forvaltningen kan gi etter såkalt fritt skjønn. Også fordeling av offentlige tilskudd, lån, garantier mv regnes som rettigheter. Som sagt over så kan det være snakk om en rettighet selv om mottakeren ikke opprinnelig hadde et rettskrav på å få støtten. Det avgjørende her må være at utfallet av beslutningen bestemmer om mottakerne skal få en rett på støtte. Det er liten tvil om at beslutningen gav de tilgodesette festivalene en rett på støtte, selv om vedtaket i og for seg fortsatt kunne endres ved klage, ugyldighet, mv. 4. Ble beslutningen truffet under utøvelse av offentlig myndighet? Utdelinger fra det offentlige i form av reine pengeytelser faller ofte, men ikke alltid innenfor begrepet offentlig myndighet. På den andre siden faller vanligvis ikke-lovpålagte ytelser til humanitære, kulturelle og andre frivillige organisasjoner utenfor. Slike ytelser har mer preg av å være gaver og faller inn under privatrettslige disposisjoner. Her kan det stille seg annerledes hvis forvaltningsorganet har bedt organisasjonene og foreningene om å søke om bestemte midler. I slike tilfeller vil mange av hensynene bak saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak gjøre seg gjeldene, og søknadsbehandlingen og avgjørelsen bør behandles som enkeltvedtak. Støtten er en ikke-lovpålagt ytelse til kulturelle arrangementer og har dermed mer preg av å være en gave, jfr det som er sagt over. Utgangspunktet er dermed at støtten ikke er en beslutning fattet under offentlig myndighet. På den andre siden blir dette utgangspunktet modifisert på grunn av rammene rundt støtten. For det første er arrangørene bedt om å søke, med en fastsatt søknadsfrist. For det andre er det utarbeidet retningslinjer for tildeling av støtte. For det tredje var det i budsjettet for 2012 vedtatt en budsjettramme for den totale støtten. Tildelingen hadde dermed et preg av å være en konkurranse mellom festivalene. Dermed burde saksbehandlingen og avgjørelsen behandles etter reglene for enkeltvedtak. Dermed er også dette vilkåret oppfylt. 5. Konklusjon Konklusjonen er at avgjørelsen fattet var et enkeltvedtak. Dermed hadde ikke formannskapet kompetanse til å avvise klagen fra Sula Fyr. Avvisningsvedtaket fra er dermed ulovlig og ugyldig. 6. Virkninger av ugyldigheten. I og med at avvisningsvedtaket er ugyldig anses klagen for å ikke være avgjort. I ettertid har Sula Fyr fått støtte til festivalene. Det må derfor avklares om klagen fortsatt står ved lag, eventuelt om den nå må avvises på grunn av manglende rettslig klageinteresse.

12 (Bjerkan Stav AS har behandlet foreliggende sak før krav om lovlighetskontroll i kommunestyresak 63/12 forelå.)

13 Kommunerepresentantene.A rv 0 Arvid 1-lammernes. Postbo ks J-Iamarvik I, r2/y L i1 1-lallgeir Biemn es Sistranda Vibeke Franck Sehm, 7266 Kver va Froya formann skap v/ordfør er Berit Flåmo Postbok s SISTRA NDA 1-lamarvik KRAV OM LOVLI GHET SKO NTRO LL PÅ FORMAN NSKAPS VEDTAK I SAK 77/12 Vi krever med dette lovlighetskontroll av formannskapsvedtak i sak 77/12 av Kravet er med hjemmel i kommunelovens 5o) Sak 77/12 gjaldt klage fra Sliftelsen Sula Fyr i brev av på saksgang og formannskapets behandling av innkomne søknader til festivalstøtte. Formannskapet fattet i sak 77/12 med 4 mot 3 stemmer slikt vedtak: It/fecl b akgrun n i /àrv a/tnin gslov ens V28 ved rørend e enkel/vedtak, er det ikke hjenunel for klagebehandling i slike saker. Klagen avvises. Klagen fra Stiftelsen Sula Fyr har sin bakgrunn i formannskapets vedtak i sak 50/12 av der det med 4 mot 3 stemmer ble fattet slikt vedtak: Årets frsiivalstoite økes fra 1cr/ ,- til kr ,-. Kr ,- taes fra re serer/ e ii/le ggsbevilgninger. Vi ho/der fast pù ai vi ønsk er å slo /le de 3 sio,ste/es tii ale ne, og midlene fordeles slik for 2012: Jordduns ifes/ivalen kr. I , Frovafstiv c,len kr. I ,- Utihavet kr ,- Formannskapet ber oni at Sulada gan og Somnwrsula 2012 blir pr ioriler i ved ti/del ing til lag og organ isasjo ner. Pengene utbetales forsi när reviderl regnskap for 2011 overleveres til komnnnmnen ti bci Ofli (1/ i etnim, s1in i fom /esln alcn i c mdcic oç lc.ges fi ain foi politls I behandling innen /2. Formannskapet har i sin avgjørelse i sak 77/12 lagt til grunn rådmannens saksopplysninger. Rådmannen mener at forv altnin gslove ns 28 ikke er oppfylt i forhold til klageadgang da det her ikke er enkeitvedtak. Det hevdes at det i dette tilfellet ikke fi)relig ger noen rettighete r eller plikter, verken formel le eller uform elle. Videre sies at det kan diskuteres hvorvict del er utøvelse av offentlig myndighel.. Vi ønsker å få rådmannens opplysninger vedrørende ovennevnte (brhold prøvd. Bakgrunne n er at ordet rettighet brukes i en temmelig vid betydning etter det vi er kjent med. Samtidig vet vi at avgjørelser om det skal ydes økonomisk støtte blir ansett som niyndighetsulovelse i l orvaltningslovens lbrstand.

14 Viclere er vi kjent med kommunen ved tildeling av næringsstotte samt støtte til lag og organisasjoner sier at avgjorelsene er enkeitvedtak som dermed kan påklages. Følgende dokumenter vedlegges i den forbindelse: 1. Utskrift av formannskapels vedtak i sak 81/12 av til Scardi AS 2. Brev fra kommunen til Folkeakademiet Froya av Vi mener at det er det rett og rimelig at klagen fra Stiftelsen Sula Fyr blit prøvd på en skikkelig måte i kommunen ut fra hensynet til Iikehehandling. Det hører med til historien at Suladagene ikke ble invitert til å presentere seg i kommunestyremote Festivalene Froyafesiivalen. Jorddunstfestivalen og Utihavet ble in\itert og motte. Suladagene og Utihavet kan på mange måter sammenlignes i størrelse og betydning i sine lokalsamfunn, henholdsvis Sula og Mausund. Et annet forhold er at kommunen la opp til at Froyafestivalen..Iordclunstfestivalen og Utihavet skulle få støtte uten utlysning av midl ene og for so knads fristen had de gåt t ut. Fram gangs måten i denne saken har vært dårlig. Vi ser fram til deres siarlig e behandling. Med hilsen clham l3remnes Vibeke Franek Sehm

15 Sa ksp rotok oll Utval g: Formannskapet Mote dato: Sak: 81/12 Ark ivsak :_12/4 64 SOKN AD OM TILSKU DD TIL GRUN NLAG SINV ESTE RINC, SCA RDI AS Vedt ak: Scardi AS gis en stotte pi kt ,- fra kom munal t nær ingsfo nd til utgif ter jf. soknad. V ilkire ne for tild eling in aks eptere s inn en tre rnned er fra tilsa gnsdat o. [Ivis til budet ikke er aksepte rt iiiiien fi-isten faller tilbudet bor t. 3. Dette vedta ket kan påkla ges innen tre uker ette r at skriftl ig meld ing om ve dtak er motta tt. Riktig klagein stans er Fi-oya komm une, Sistran da. Eliste Ifl niig Belia nd litig: Posiad I 7260 SIS1 RAr\D\ I IlIS ILI.t SIS IRANI)A IIeIo n IIIaI

16 FRØYA KOMMUNE Kultur Folkeakademiet Frøya v/ Johan G. Foss 7270 DYRVIK Deres ref Vår ref Arkivsaksnr. Arkivkode Sted, dato KAS!5309 i 1) Sistranda, 2.1 SØKNAD OM DR WfS- OG AKTIVITETSTILSKUDD TIL FRIVILL IGE ORGANISASJONER Formannskapet behandlet i møte sak 142/11. Følgende vedtak ble fattet: Folkeakadmiet Frøya ble tildelt kr. i 000 i drifts- og aktivitets tilskudd for Klagemuligheter: Dette vedtaket kan påklages. Rette klageinstans er: Formannskapet. Klagefristen er 3 uker. Klagen sendes til Frøya kommune ved Knut Ame Strømøy som også, om ønskelig, vil gi nødvendig råd og veiledning. /. Ptadressc 7260Sistranda Telefon Telefax Bankgim

17 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Otto Fredagsvik Arkivsaksnr.: 12/139 Arkiv: Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet Kommunestyret Formannskapet Formannskapet GODKJENNING AV FRAMFORHANDLET AVTALE OM PRODUKSJON AV OPPLEVELSESPAKKER - KOMOPP FRØYA OG FROAN Vedtak: Forslag til vedtak: 1. Formannskapet godkjenner inngåtte avtaler mellom NTNU og Frøya kommune om produksjon av opplevelsespakker, datert , jfr. vedtak i FSK, sak 22/12, og i kommunestyret, sak 16/ Formannskapet viser til kommunestyrets vedtak i sak 16/12, pkt 10: Rådmannen bes utrede driftskostnadene, som deretter legges fram for politisk behandling. Ettersom driftssiden vedr. KOMOPP-pakkene vil måtte ses i sammenheng med den øvrige driften av kultur- og kompetansesenteret, vil formannskapet be om at dette gis høy prioritet hos senterutvikleren, som tiltrer 1.juli Vedlegg: Kontrakt mellom Frøya komune og NTNU, endelig Komopp Strategisk samarbeidsavtale mellom Frøya kommune og NTNU, endelig. Generelle kontraktsvilkår, KOMOPP Frøya og Froan KOMOPP Mediefarm Antakelse av anbud KOMOPP NTNU Antakelse av anbud Saksopplysninger: Historikk 10.oktober 2010: 4.april 2011: 23.februar 2012: 9.mars 2012: NTNU-gruppen legger fram sin forprosjektrapport. NTNU-gruppen legger fram prosjektplan for hovedprosjekt. Kommunestyret vedtar bestilling av prioriterte pakker. Rådmannen fremforhandler avtale med NTNU innenfor rammen

18 29.mars 2012: 28.Mai 2012: 13.juni 2012: av K-sak 16/12. De prioriterte pakkene legges ut på Doffin. NTNU meddeles at deres tilbud er antatt. Ordfører Berit Flåmo signerer strategisk samarbeidsavtale med NTNU. Se vedlegg. Seniorrådgiver Jan O Fredagsvik signerer etter fullmakt fra rådmannen Kontrakt for oppdragsfinansiert aktivitet. Se vedlegg. Som det fremgår av overstående, ble det holdt forhandlinger mellom Frøya kommune og NTNU 9.mars Den fremforhandlede avtalen var innenfor rammen av kommunestyrets økonomiske ramme på 2,7 mill. kroner. Etter at avtalen var fremforhandlet, besluttet rådmannen - etter at representanten Arvid Hammernes hadde reist spørsmålet - å legge de aktuelle pakkene ut på Doffin. Dette ble gjort 29.mars, med frist for innlevering 27.april. Ved fristens utgang var det innkommet tilbud fra 2 tilbydere, NTNU og Mediefarm AS. Sistnevnte viste seg å være en søknad om å bli kvalifisert og ikke konkrete tilbud på de enkelte pakkene. Det var derfor i realiteten bare en tilbyder NTNU. De ble meddelt at deres tilbud ble antatt i brev fra teknisk sjef Andreas Kvingedal den Se vedlegg. Mediefarm AS ble samtidig meddelt at deres tilbud var forkastet. Se vedlegg. Samtidig ble de meddelt en klagefrist satt til 11.juni. Det ble ikke mottatt slik klage innen fristens utløp. Mtp forestående ferieavvikling, var det viktig både for Frøya kommune og NTNU å få signert avtale så snart som mulig etter 11.juni. Det ble derfor arrangert et møte på Clarion Hotell 13.juni, der følgende deltok: Fra Frøya kommune: Ordfører Berit Flåmo og seniorrådgiver Jan O Fredagsvik, som møtte for rådmannen. Dessuten deltok påtroppende senterutvikler Svein Jarle Midtbø. For NTNU møtte: Dekanus Kathrine Skretting, professor Reidar Almås og fakultetsdirektør Ivar Østerlie. Vurdering: Rådmannen beklager at det ikke ble presisert under møtet på Clarion Hotell, der også representanter for pressen var tilstede, at avtalene skal legges fram for formannskapet for endelig godkjenning. Ledelsen for KOMOPP er imidlertid informert om dette og har meldt tilbake at de avventer Formannskapets behandling før de starter arbeidet. Videre vil rådmannen understreke at det i de inngåtte avtaler er tatt inn et punkt der bestillingene er betinget av at det blir et positivt vedtak om utbygging av senteret. Når det gjelder spørsmålet om driftssiden for KOMOPP, så mener rådmannen det er vanskelig på nåværende tidspunkt å vurdere utgift- og inntektssiden. Dette må imidlertid gis prioritet når senterutvikleren er kommet i arbeid. Det ligger innenfor hans stillingsinstruks å utrede driftssiden for kultur- og kompetansesenteret i sin helhet, og da også KOMOPP. Avslutningsvis vil rådmannen opplyse om at en under DOFFIN-prosessen ble gjort oppmerksom på at navnet KOMOPP allerede er i bruk på et prosjekt i Nord-Norge. KOMOPP Frøya og Froan er derfor å betrakte som en arbeidstittel. Rådmannen vil komme tilbake til de formannskapet med et opplegg for en navnekonkurranse for senteret, i samarbeid med STFK.

19

20 Kontrakt for oppdragsfinansiert aktivitet Spesielle kontraktsvilkår mellom Frøya kommune nedenfor kalt Oppdragsgiver og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) v/ Det humanistiske fakultet om utførelse av oppdragsprosjekt med følgende tittel: Kompetanse og opplevelsessenter for Frøya og Froan (KOMOPP Frøya og Froan) 1 Prosjektets art og omfang KOMOPP Frøya inngår i et langsiktig strategisk samarbeid mellom Frøya kommune, næringslivet på Frøya og NTNU om utvikling av FoU-virksomhet på Frøya (se egen avtale om strategisk samarbeid). NTNU skal utføre Prosjektet i samsvar med spesifikasjoner i Revidert prosjektplan (vedlegg III). Med forbehold for Force majeure-situasjoner se Generelle vilkår 10 forplikter NTNU seg til å gjøre det som med rimelighet kan kreves for å utføre sine oppgaver i henhold til Kontrakten. 2 Varighet Ut fra de forutsetninger som foreligger ved inngåelse av Kontrakten, er følgende tidsrom fastlagt: Startdato: Sluttdato: Kontrakten skal tre i kraft når den er undertegnet av begge parter. 3 Kontaktpersoner a) NTNUs kontaktperson: Professor Reidar Almås b) Oppdragsgivers kontaktperson: Rådmann Ole Henrik Fjørstad 1

21 4 Rapportering Det rapporteres løpende fra prosjektet i form av foredrag, møteinnledninger, kronikker og innlegg/ intervjuer i media. I tillegg utarbeides en midtvegs framdriftsrapport medio juni 2013 og en sluttrapport til prosjktets avslutning. 5 Oppdraget Oppdragets kostnad er NOK eks mva, og inkl mva. Oppdragsbeløpet skal betales til Prosjektet som spesifisert i Prosjektplanen se 7 NTNU Totalbeløpet, inkludert moms, faktureres av NTNU-Det humanistiske fakultet til Frøya kommune ved Rådmannen i fire rater: % ved kontraktens inngåelse % pr % pr Restbeløpet ved kontraktens utløp. Oppdraget omfatter følgende arbeidspakker: A1. Strategisk prosjektledelse og administrasjon Ansvarlige: Reidar Almås og Frank Egil Holm Kontraktbeløp: kr pluss moms. A2. Multimediekurs og MMS sin rolle Ansvarlige: Frank Børø, Martin Gaustad og Magnus Lian Sæternes Kontraktbeløp: kr pluss moms. A3. Teknisk arkitektur, innholdsarkiv og visualisering Ansvarlig Andrew Perkis. Kontraktbeløp: kr pluss moms. B3. KOMOPP Froværing og dialekt Ansvarlig Tor Erik Jenstad Kontraktbeløp: kr pluss moms. C3. KOMOPP Laksesenter Ansvarlige: Marek Jasinski og Bjørn Munro Jenssen Kontraktbeløp: kr pluss moms. 2

22 D5. KOMOPP Fyr i Frøya Ansvarlig Eli Johanne Ellingsve Kontraktbeløp: kr pluss moms. Alle beløp er inklusive reise og diett. I tillegg til de arbeidspakker som er nevnt ovenfor, kommer en driftspott på kr , som blant annet skal gå til å produsere audiovisuelt innhold til de arbeidspakkene som ikke ingangsettes nå, samt dekning av reiseutgifter for disse arbeidspakkene. Helikopterleie og filming fortrinnsvis med lokalt filmselskap er nødvendig for gjennomføringen, men kommer i tillegg og inngår ikke i denne kontrakten. I den opprinnelige prosjektplanen var det avsatt eller 11% av til sammen 8,9 mill til strategisk prosjektledelse og administrasjon (A1). Dette beløpet er nå redusert til , noe som vil gjelde opp til en total ramme på 4,5 mill. Overstiger total portefølgje dette beløpet, utløses forhandlinger om den økonomiske ramma for pakke A1. 6 Tillegg til/avvik fra «Generelle kontraktsvilkår for oppdragsprosjekt ved NTNU» De øvrige arbeidspakker som er omtalt i prosjektplan av april 2011, omfattes ikke av denne kontrakt og igangsettes når finansiering er oppnådd. Følgende arbeidspakker er prioritert i følge vedtak i Frøya kommunestyre av møte : B1. KOMOPP Fra fiskarbonden til havbrukeren Ansvarlig: Ola Svein Stugu C1. KOMOPP Skarv og KOMOPP Natur og vern. Ansvarlige Nils Røv og Per Gustav Thingstad D3. KOMOPP Matkultur Ansvarlige Eli Johanne Ellingsve & Stig Kvaal Øvrige pakker som oppnår ekstern finansiering bestilles når slik finansiering er på plass og etter at endelig pris er fremforhandlet. 7 Kontraktsdokumenter Kontrakten består av følgende fire deler: 1. Dette dokument kalt Spesielle kontraktsvilkår 2. Generelle kontraktsvilkår for oppdragsfinansiert aktivitet ved NTNU (vedlegg I) 3. Prosjektplan for hovedprosjekt (vedlegg II) 4. Strategisk samarbeidsavtale med prosjektbeskrivelse for de arbeidspakker som er opplistet under 5 (vedlegg III) 3

23 I tilfelle motstrid mellom bestemmelser i Spesielle vilkår og Generelle vilkår, går de førstnevnte foran. I tilfelle motstrid mellom bestemmelser i Prosjektplan og øvrige bestemmelser i Kontrakten, går de sistnevnte foran. 8 Force majeure Ingen av partene har misligholdt sine forpliktelser i henhold til Kontrakten dersom utførelsen av pliktene er blitt utsatt eller forhindret på grunn av Force majeure. Den Part som er berørt av Force majeure, skal gi den annen Part skriftlig melding om eventuell forsinkelse som måtte følge av dette, og har krav på slik forlengelse eller terminering av Kontrakten som etter omstendighetene anses rimelig. 9 Kontraktseksemplarer og signaturer Denne Kontrakt er underskrevet i to eksemplarer, hvorav hver av partene har fått ett. Trondheim, / 2012 Frøya / 2012 For NTNU: For Frøya kommune: signatur.. signatur. navn:.. navn: tittel.. tittel:.. 4

24 Arbeidspakker som igangsettes medio juni 2012 Følgende delprosjekter/arbeidspakker igangsettes umiddelbart når vedtak er fattet om at NTNUs statsing på opplevelsesnæringene velges som leverandør på utlyst anbud fra Frøya kommune: A1. Strategisk prosjektledelse Ansvarlige: Reidar Almås og Frank Egil Holm KOMOPP Frøya/Froan er et prosjekt som skal levere mye innhold, på mange områder, på relativt kort tid. Prosjektet skal realiseres i et samspill mellom en leverandør (NTNUs satsing på opplevelsesnæringer) og en oppdragsgiver (Frøya Kommune), og flere forhold tilsier at det er behov for å avsette ressurser til en egen prosjektledelse. Leveransene fra NTNU vil i noen grad kunne påvirkes og justeres av lokale behov som sannsynligvis vil endres underveis (gjennom byggeprosess, lokalt profilprogram og valg av tekniske løsninger) og dette fordrer at leverandøren har kapasitet til å fortløpende håndtere eksterne forhold som påvirker de planlagte leveranser. Vi må også påregne at kompleksiteten i prosjektet (mange selvstendige bidragsytere ved NTNU) og en oppdragsgiver som skal håndtere ulike aktørers interesser (kommune, fylkeskommune, statlige organer, skoleverk, kulturliv og lokalt næringsliv) vil kreve flere avklarende runder underveis. Leverandørens prosjektledelse skal til en hver tid holde kontakten med arbeidspakkelederne for å sikre at framdrift skjer i følge omforent plan. Dessuten skal ledelsen sørge for god informasjonsflyt internt, sikre at framdrift på arbeidspakkene er i henhold til plan og melde om avvik, samt organisere møter med oppdragsgiver og prosjektstab. Prosjektledelsen skal også presentere prosjektet for relevante instanser på Frøya og representere prosjektet utad. I tillegg skal prosjektledelsen delta i gjennomføringen av de arbeidspakker der deres kompetanse er faglig relevant. Pris A1: kr pluss moms. A2.1. Multimediekurs og MMS sin rolle Ansvarlige: Martin Gaustad og Frank Børø Multimediesenteret (MMS) skal bistå KOMOPP Frøya/Froan med produksjoner av forelesninger, videoer og filmer til kultur- og opplevelsessenteret basert på materiale i form av ordinære faglige forelesninger på NTNU, filmer, bilder, grafikk. MMS har bidratt i forprosjektrapporten (okt. 2010) med å synliggjøre muligheter ved bruk av teknologi og i rapporten Infrastruktur Komopp innspill til anbudskonkurranse ( ) som beskriver hva man må ta hensyn til ift infrastruktur/kabelføringer som ivaretar KOMOPPs krav. MMS vil i et hovedprosjekt bidra med videoproduksjoner på bestilling fra de ulike pakkene i prosjektet. Disse produksjonene inneholder ikke interaktive funksjoner, og fungerer i så måte kun énveis: a. Hovedaktiviteten til MMS blir opptak av forelesninger i Multimediesenterets studio. Varighet opp til 45 min. b. Materiale fra digitale forelesninger (pkt a) og materiale innsamlet fra forelesere + video produsert av for eksempel lokale filmselskap på Frøya kan redigeres til kortere filmer som kan vises i kinosalen. Opptak i Multimediesenterets studio vil kunne skje året rundt. For oppdrag knyttet til filming på Frøya/i Froan anbefales det at de inngås avtaler om innkjøp av tjenester fra filmmiljøene på Frøya. MMS vil her kunne bistå i tekniske vurderinger rundt filming og dreiebøker for å sikre at man får det riktige råmaterialet til påfølgende produksjoner av forelesninger i regi av KOMOPP Frøya/Froan. Opplevelsesbiten av KOMOPP-prosjektet, som blant annet skal ivareta interaktivitet, ligger i hovedsak under arbeidpakke A3. Multimediesenteret har ikke denne kompetansen, og for at Multimediesenteret 5

25 skal kunne produsere eventuelt innhold som skal kunne vises i opplevelsesdelen av senteret, så er det nødvendig at valgte visningsløsninger for opplevelsesdelen er på plass slik at Multimediesenteret vet rammefaktorene som gjelder for innholdet som skal produseres. Pris A2.1: kr mva. I tillegg kommer utgifter til reiser m.m. på Dette inkluderer produksjon av ca 10 forelesninger ( mva), kursing av KOMOPP ere og nøkkelpersoner frå Frøya ( mva). Anskaffelse og oppkobling av interaktivt kamera på Halten (estimat mva) og bistand til planlegging av helikopterfilming i to dager (estimat på mva) legges i egen arbeidspakke A2.3. A2.2. Produksjon av KOMOPP promovideo. Ansvarlige: Magnus Lian og Martin Gaustad Etter ønske fra oppdragsgiver er det bestilt en video med innslag fra Frøya og Froan der KOMOPPkonseptet forklares for et bredt publikum. Målet med videoen er å forklare hva KOMOPP Frøya og Froan skal bidra med på en appetittvekkende måte, til bruk for innsalg av KOMOPP overfor potensielle bidragsytere samt Frøyas befolkning. Budskap skal være: Hva er KOMOPP og hvordan kan multimedieteknologi bidra til et kompetanse og opplevelsessenter for Frøya og Froan? Det skal igangsettes produksjon av en basis-video, og på grunn av den ga korte tidshorisonten, brukes mest mulig eksisterende video- og stillbildemateriale. På et senere tidspunkt produseres det to påbygningsvideoer der man tar inn naturopptak fra øyrekka Froan, samt utviklingen i byggeprosjekt og arbeidspakkene. Den første videoen (teaser video basis ) lages med voiceover av Tore Strømøy og musikk. Pris A2.2 med teaser video, basis : kr mva. Pris A2.2 med med teaser video, basis og påbygningsvideo 1 : kr mva. Pris A2.2 med med teaser video, basis og påbygningsvideo : kr mva. Samlet pris for A2.1. og A2.2 med teaser video, basis : kr mva Samlet pris for A2.1. og A2.2 med teaser video, basis og påbygningsvideo 1: kr mva. Samlet pris for A2.1. og A2.2 med teaser video, basis og påbygningsvideo 1 + 2: kr mva. A2.3. Helikopterleie, innkjøp av teknisk utstyr og utsetting av kamera. Ansvarlig: Magnus Lian KOMOPP Frøya/Froan vil bruke/kreve mye teknisk infrastruktur. Behovet for dette er delvis beskrevet i arbeid fra MMS i forkant av utlyst arkitektkonkurranse. For å komme i gang med utprøving av teknisk utstyr sommeren 2012, foreslås innkjøpt et interaktivt videokamera, med utplassering på Halten. Dette merket med blått har ikke MMS lagt inn i noen fremdriftsplan for sommeren 2012, og MMS har ikke anledning til å bistå med dette sommeren Anskaffelse, utprøving og utplassering av kamera anslås til å koste kr moms. Det forutsettes videre minst to dager med helikopterleie. Dagspris for leie av helikopter med filming er etter forespørsel til selskapet satt til kr Det forutsetter et betydelig forarbeid: reiserute/dreiebok for hva man ønsker filmet. Landingstillatelser ute i øyrekka ordnes med nødvendige pauser / væravbrudd osv. Bistand til planlegging samt helikopterfilming i to dager: Estimert kostnad 2 x = moms. A2.3. Helikopterleie og utsetting av kamera: Kontraktbeløp: kr pluss moms. Samlet pris for A2.1, A2.2 og A2.3 teaser video basis : kr mva. Tillegg for påbygningsvideo 1: mva. Samlet pris kr mva. Tillegg for påbygningsvideo 1 og 2: mva. Samlet pris kr mva. 6

26 A3. Teknisk arkitektur, innholdsarkiv og visualisering Ansvarlig Andrew Perkis. Denne arbeidspakken støtter hovedprosjektet på de medieteknologiske løsningene. Aktivitetene er delt inn i 3 faser: Fase 1: Arkitektur/infrastruktur Fase 2: Innholdsarkiv Fase 3: Visualisering Digital historiefortelling bruker nye digital medier og kommunikasjonsteknologi for å løfte tradisjonen med fortellinger rundt leirbålet over i moderne medieteknologi. Digital fortelling av historier tar i bruk innholdsarkiv og visualisering og kan foregå i opptak eller i sann tid. Selve innholdet kan være i form av tekst, lyd, bilder og involvere brukerbasert interaktiv navigering i blant dette. Digitale fortellinger muliggjør en god opplevelse for alle i målgruppen for KOMOPP Frøya, det være seg via mobil, tilstede i lokalet på skjermer eller i kinoen eller virtuelt gjennom Internet. Visjonen er å få til et tett samspill mellom innhold og medieteknologi for å kunne realisere og levere en plattform for digital historiefortelling med potensial for videreutvikling inn i framtida. KOMOPP Plattformen består av teknologisk infrastruktur og metoder for å kreere, lagre, bearbeide og visualisere et rikt digitalt innhold og ferdig innhold fra de foreslåtte faglige delprosjekter under paraplyen KOMOPP Frøya/Froan. Beskrivelse av fase 1-3: Fase 1 Arkitektur/infrastruktur Tema: KOMOPP plattform Integrasjon: Visjon og konsept Tekniske behov: Tilgang til plandokumenter og planprosess Leveranse: Medieteknologisk støtte ved vurdering av forslag fra arkitektene, seminar og arbeidsmøte for vurdering av arkitektoniske løsninger og spesifikasjon av infrastruktur, rapport med konkrete vurderinger og eventuelle forslag til forandringer for å muliggjøre plattform for realisering av KOMOPP visjonen og detaljert beskrivelse på minimumsløsning av KOMOPP plattformen som forventes å være på plass ved åpning av bygget og en vurdering av mulige utvidelser av denne. Fase 2 Innholdsarkiv Tema: Spesifikasjoner for innsamling og systematisering av eksisterende historier og kreering av nytt digitalt innhold. Systematiseringen vil omfatte lagring og merking for å klargjøre for søk og visning av innhold. Integrasjon: Historiene som skal fortelles Tekniske behov: KOMOPP plattformen med eksisterende og nytt innhold generert fra delprosjektene i KOMOPP. Leveranse: Rapport med spesifikasjoner for generering av innhold tilrettelagt for digital historiefortelling, seminar og kompetanseoverføring til prosjektdeltagere, prosjekteier og lokalt produksjonsmiljø om medieteknologi, nye digitale medier og digital historiefortelling. Fase 3 Visualisering Tema: Visning av innholdsarkivet fra KOMOPP plattformen i ulike kanaler på flere typer brukerutstyr (som mobil, skjermer, kino). Integrasjon: Innholdsarkivet, arkitektur og KOMOPP plattform. Tekniske behov/muligheter: Lagringsmedium, avspillingsenheter, skjermer og infrastruktur. Medieteknologisk ingeniørbistand. Leveranse: Visninger av opptak og sanntids innhold fra innholdsarkiv over KOMOPP plattformen. A3 vil ikke utarbeide anbud for innkjøp av infrastruktur, finansiere innkjøp av infrastruktur, sette opp, installere eller drifte infrastruktur. Pris A3 levert til august 2013, omfatter fase 1-3: kr pluss moms. I tillegg kommer i reiser og diett. Samlet pris A3 kr

27 B3. KOMOPP Froværing og dialekt Ansvarlig Tor Erik Jenstad Tema: Presentasjon av frøyværingsdialekten, med spesiell vekt på trekk ved målet i Froan. Form: Fase 1: Forelesning om dialekten (kan vises på skjerm, eventuelt gå inn som kapittel i bok). Fase 2: Utarbeiding av kart med innsirkling på Frøya/Froan ut fra systematiske dialekttrekk Opptak av fortellinger, utarbeiding og opptak av kommentarer. Fase 3: Utarbeiding av quiz, utarbeiding av skjema for registrering av ord og uttrykk, framstilling av diverse former for systematikk i ordforrådet (artsnavn, størrelser på sei, vindstyrke, skyformasjoner, sjø- og strømforhold m m). Rita Hovde og Arnfinn Aune har sagt seg villige til å bidra som lokale ressurspersoner. Framdriftsplan: Mai/juni 2012: Avtale opptak med lokale informanter (Rita Hovde). Materialinnsamling til fase 3 (Rita Hovde og Tor Erik Jenstad). Høsten 2012: Utarbeiding og opptak av forelesning om dialekten (Jenstad). Utarbeiding av kart. Opptak av kommentarer. Våren 2013: Utarbeiding av det gjenstående i fase 3. Pris B3: kr pluss moms. 8

28 C3. KOMOPP Laksesenter Ansvarlige: Prof. Marek E. Jasinski og Prof. Bjørn Munro Jenssen KOMOPP Laksesenter er en vesentlig del av KOMOPP satsningen på Frøya. Senteret skal ha to hovedformål og funksjoner: Kunnskapsformidling til et bredt spekter av publikum. Nav-og akseleratorfunksjon i forhold til eksisterende næringsliv, forskning, og for utvikling av ungt entreprenørskap (ungdomsbedrifter, studentbedrifter, andre oppstartsbedrifter). Senteret skal formidle den atlantiske laksen i et langtidsperspektiv: fortid nåtid fremtid. Laksesenteret skal formidle laksens interessante og sammensatte historie, dens biologi og fascinerende atferd samt laksens betydning for samfunnet og innovativ næringslivsutvikling relatert til laks som oppdrettsart. Senteret skal ta i bruk moderne formidlingsmetoder basert på interaktiv IKTteknologi, real-time bildeoverføring og andre former for digital visualisering. Målgrupper for sentret er skoleverket, studenter, forskere, næringslivsaktører, lokalsamfunnet og tilreisende/turister. Senteret skal etableres og drives i tett samarbeid med SALMAR, eventuelle andre næringslivsaktører og NTNU. LAKSENS FORTID: Den atlantiske laksen har alltid spilt en relativt viktig rolle i kulturutviklingen i Europa og Nord Amerika helt fra pionerbosetningsfasen i steinalder, gjennom alle prehistoriske epoker (bronsealder, jernalder, vikingtid) i middelalder og i nyere tid. Helleristningene og andre arkeologiske funn fra blant annet Midt- Norge viser at laksens betydning gikk langt over kun å være en viktig proteinkilde, dens betydning merkes også sterkt i fortidens bergkunstformer, mytologi, og ideologi. I historiske epoker (middelalder og post-reformatorisk tid) ser vi tydelig, basert på arkeologisk materiale, at laksen spilte en meget viktig kulturell rolle både i det norrøne samfunnet og hos den nordsamiske og sørsamiske urbefolkningen. De samme prosessene er synlige på østkysten av Nord Amerika blant den indianske urbefolkningen og hos europeiske innvandrere. Historiske kilder belyser i tillegg andre aspekter, både juridiske og praktiske, forbundet med laksen som for eksempel konflikter om fiskerettigheter, utvikling av stadig nye fangstmetoder, eldre fordelingsprinsipper, organisering av handel og handelsruter, etc. NÅTID: Fiskeoppdrett av karpefisk i ferskvann var kjent i Kina allerede fra 2500 før Kristus. Norsk lakseindustri opplevde en grunnleggende transformasjon og teknologisk revolusjon først på 1970-tallet med innføring av oppdrettsteknologi med bruk av merder. I dag er oppdrett av laks Norges viktigste eksportnæring etter petroleumsvirksomheten. Oppdrettslaksen er en avlet, eller domestisert villaks, som er optimalisert for oppdrett. Den har blant annet raskere tilvekst enn villaksen. For å gi publikum en forståelse av betydningen av dette avlsarbeidet, foreslås det å lage interaktive datamodeller som illustrerer forskjeller i de to laksetypene. For eksempel kan årssyklus og tilvekstrate, eventuelle endringer i fôropptak etc. simuleres. Publikum kan derved forstå konsekvensene av rettet avl. På lengre sikt foreslås det å lage et interaktivt oppdrettsanlegg der publikum kan styre miljøparametre som temperatur, lys og fôringsfrekvens, for så få tilbakemelding i hvordan dette påvirker oppdrettslaksens tilvekst og helse. I et slikt dataprogram kan en også tilføre tilleggs-stressorer som sykdom og lakselus. Endringer i fôrkvalitet kan også legges inn som en variabel faktor. Utslipp av avfallsprodukter bør også være med, da dette vil øke dersom fisken får mer for enn de kan fordøye. Dersom programmet også inneholder økonomiaspektet (dvs fôkostnader, ulik kvalitet/rømming/sykdom og variasjoner i salgspris) vil publikum kunne selv prøve å drive et oppdrettsanlegg, og se på fortjeneste. De vil få forståelse for at oppdrett er en hårfin balanse der en rekke variable skal reguleres optimalt. Oppdrettsnæringen står ovenfor flere miljømessige utfordringer. De viktigste er bioakkumulering av persistente organiske miljøgifter fra fôr, hindring av rømming, infeksjon av lakselus. Disse faktorene bør belyses, på en løsningsbasert måte, slik at det synliggjøres hvordan næringen arbeider med å løse miljøutfordringer (for eksempel utslipp, rømnings- og luseproblem) for å utvikle norsk akvakulturnæring til å bli den mest bærekraftige havbruksnæringen i verden. 9

29 FREMTID: Oppdrettsnæringen står foran mange utfordringer men også mange nye muligheter. Det pågår omfattende forskning om nye og stadig mer innovative oppdrettsformer og metoder. KOMOPP Laksesenter vil presentere fremtidsvisjoner for næringen basert på norsk og internasjonal forskning. Det vil bli lagt spesielt vekt på slik utvikling i forbindelse med virksomhet på Frøya. Bl.a. har SalMar besluttet å etablere InnovaMar som er målsatt å bli verdens mest innovative og kostnadseffektive anlegg for ilandføring, slakting og bearbeiding av laks. Det skal vurderes om det skal søkes om en såkalt visningskonsesjon i forbindelse med Laksesenteret. Det vil vurderes om og hvordan dette kan tilrettelegges med tanke på en maksimal publikumsopplevelse. Prosjektet vil også definere en riktig avgrensing i forhold til ÆGIR/Kystmuseet på Hitra. Arbeidspakke Laksesenter omfatter utvikling av et formidlingskonsept til innhold i en digital interaktiv formidling av laks i fortid-nåtid-fremtid for visning foajeen i det kommende Kultur og kompetansesenteret på Sistranda. Dette vil bestå av tre hovedelementer/faser: Utvikling. Fase 1. Utvikling av en kort og konsist digital fremvisning (teaser) av laks i fortid-nåtid-fremtid for visning i foajeen i det kommende Kultur -og kompetansesenteret på Sistranda. Fase 2. Utvikling av et overordnet konsept for fremtidig Laksesenter i et eget bygg på Sistranda skisser av profil, omfang, innhold og budsjett. Dette arbeidet gjennomføres i et tett samarbeid med SalMar og eventuelle andre næringslivsaktører fra bransjen. Senteret skal danne et fysisk samlingspunkt som gir inspirasjon gjennom å fortelle historier og anskueliggjøre muligheter og som derigjennom også er en destinasjon for elever, studenter, lærere, forskere, næringslivets kunder og potensielle investorer samt en severdighet for norske og utenlandske turister. På sikt vil senteret kunne utvikles til Norges og Europas mest slagkraftige inkubator/akselerator for ungdomsbedrifter, studentbedrifter og andre oppstart-selskap innenfor Blå Innovasjon. Når det gjelder fysisk lokalisering av senteret er den eksisterende Frøya Videregående skole et godt alternativ, etter at den nye skolen åpnes. Arbeidet med fase 1 og 2 skal gjennomføres i samarbeid med NTNU Technology Transfer Office. Fase 3. Utforming av detaljert synopsis for Laksesentret, teknisk dokumentasjon, installasjon av formidlingsarenaer og annen nødvendig infrastruktur samt etablering av sentret. Dette nivået forutsetter blant annet et bidrag fra et profesjonelt utformingsselskap med relevant kompetanse og erfaring og/eller fra relevante miljøer ved NTNU. Budsjett for fase 3 utarbeides som en del av leveranser for fase 2. Pris C3 (fase 1 og 2): kr ,- pluss moms 10

30 D3. KOMOPP Matkultur Ansvarlige: Eli Johanne Ellingsve, Stig Kvaal og Sølvi Skarsvåg. Forslaget åpner for samarbeid med Frøya videregående skole (for eksempel studieprogrammet Restaurant- og matfag, samt ungdomsbedriften Rett fra Havet). Som del av innholdet i arbeidspakken for D3 utarbeides et konsept for presentasjon av mat og mattradisjoner fra øyregionen, med formål visning på nettsted (skal etableres) på Internett (muliggjør bruk også utenfor Frøya), og via pc/visningsstasjon med åpen adgang i Kulturhuset («Blå komfyr»). Intensjonen er å gjøre nettstedet til et utstillingsvindu for matkultur i øyregionen gjennom tidene D3-1 Forelesninger a) Kort forelesning («teaser», 3 5 minutter) med visning via pc-stasjon (oppstilt komfyr, «Blå komfyr») i Kulturhuset Forelesningen tenkes overført via en installasjon (komfyr, «Blå komfyr») i Kulturhuset hvor den keramiske toppen er erstattet av en berøringsskjerm (forvokst ipad). Ved trykk på denne kan innhold (lyd&bilde) hentes frem direkte kunnskap via fingertuppene. Kortfattet illustrert historie om mat og matkultur i gammel og ny tid på i øyregionen/frøya Søk/innhenting av egnet komfyr (gjerne fra Frøya, med deltakelse fra lokalsamfunnet) b) Stor forelesning (45 minutter) Historien om mat og matkultur i øyregionen (råstoffer, språkbruk/ordvalg, årets gang, hverdag og fest, tradisjonsmat, nyutvikling osv) Presentasjon av næringslivsbedrifter (kort historisk oversikt) Innhenting av illustrasjoner Intervju Fremdrift/levering A: Oppstart 15. juni 2012, levering 30. september Delpris D3-1: kr D3-2 Tilretteleggelse for digital visning av matkultur i øyregionen/frøya a) Etablering av nettsted for mat og matkultur i øyregionen/frøya Det etableres et nettsted for å vise mat og mattradisjon i øyregionen. Nettstedet skal informere om råvarer, mattradisjoner, mat til hverdag og fest, produkter fra næringslivsbedrifter og elevbedrifter, utdanning innenfor restaurant- og matfag etc.. Informasjonen vil være mangeartet, og kan bestå av intervju film(snutter) tekst (kortere/lengre artikler, gamle oppskriftsbøker, brev, avisartikler, protokoller etc.) illustrasjoner (bilder, tegninger) Planen er å involvere lokale krefter i arbeidet for å innhente stoff (skoleelever, husmorlag, grendelag, sanitetsforening, bibliotek, nettsamfunn etc.). Stasjonen «Blå komfyr» i Kulturhuset skal også gi adgang til nettstedet. 11

31 b) Dokumentasjon av konsept for videreutvikling av nettsted for mat og mattradisjon Det utarbeides en dokumentasjon (manual, håndbok) i forbindelse med arbeidet med a), og basert på erfaringer som er gjort undervegs, til bruk ved vedlikehold og videre utvikling av nettstedet for mat og matkultur i øyregionen. Dokumentasjonen skal også inneholde forslag til sidekonsept som: Hefter om matkultur Kokebok for øyregionen Sanking/dyrking av lokale råstoffer Samkjøring med matfestival o l Undervisningsopplegg i skole Matkurs for ulike målgrupper Samarbeid med andre aktører i opplevelsesnæringene omkring mat/måltid Fremdrift/levering B: Oppstart 15. juni 2012, levering 30. november Delpris D3-2: kr Samlet pris arbeidspakke D3: kr kr + moms (2 forelesninger, oppretting av nettsted m innhold, utarbeidelse av konsept/dokumentasjon for videre utvikling) 12

32 D5. KOMOPP Fyr i øyregionen Ansvarlig Eli Johanne Ellingsve Utgangspunkt 7 (historiske) fyr i området Frøya og Hitra Frøya: Halten, Finnværet, Vingleia, Sula, Slettringen Hitra: Terningen, Børøyholmen [Evt. Snillfjord: Tannaskjæret varde] Mål Vise Frøya som landets ledende fyrkommune, samt fyrenes krigshistorie (illustrert gjennom Terningen i Hitra kommune) Forutsetninger For prisanslaget er lagt til grunn at det må gjøres filmopptak for fyrfilmene. Dette stemmer for Tilbake til Slettringen, i sin helhet. For Fyrsafari vil det sannsynligvis være noe synergieffekt i å bruke felles film med andre prosjekt. Det er derfor sannsynlig at kostnadene for filmopptak totalt vil kunne gå ned. D5-1 Kort forelesning («teaser», 3 5 minutter) med digital kopling til oppstilt fyrgjenstand i Kulturhuset Generell, kortfattet fyrhistorie for området (forarbeid, manus). lllustrasjoner: Innhenting av bilder fra Kystverkmuseet i Dalsfjorden (Sunnmøre), egne bilder, kart (må lages). Fysisk fyrgjenstand (må utvelges, innhentes/utlånes fra Kystverket el fyrmiljø på Frøya) med forklaring (skisse, hvor på fyr, hvilken funksjon, evt. kort fortelling). Regi og opptak av forelesning Fremdrift/levering: Nedredigering av stor forelesning + utvalg av illustrasjoner mars april 2013, levering 15. mai 2013 Delpris: kr D5-2 Forelesning med fordypning (skoleforelesning, fyrhistorie, personhistorie, ulykker, krigshistorie etc) (45 minutter) Fyrhistorie for Frøya og Hitra (søk i Riksarkivet Oslo og Kystverkets arkiv i Ålesund, oppsøkende intervju med fyrfolk med tilknytning til fyrene, utarbeiding av manus) Illustrasjoner: Innhenting av bilder fra Kystverkmusea, private bilder fra fyrene i Frøya og Hitra (arbeidsliv og familieliv på fyr), kart (må lages), filmsnutt (må lages, evt. velges ut, redigeres) Regi og opptak av forelesning Fremdrift/levering: Arkivsøk + intervju august-september 2012, utarbeidelse manus + illustrasjoner oktober 2012 januar 2013, opptak februar 2013, levering 1. mars Delpris: kr D5-3 Film 1: Fyrsafari Synopsis: Helikoptertur (rundreise mellom 7 fyr i Frøya og Hitra (evt. også lykt i Snillfjord), sammenbindende tekst (info lest av frøyværing, etter manus av EJE). 30 minutter. Halten steintårnet stod opprinnelig på Lista Finnværet det ensomste? Vingleia ny bruk i RAMSAR-område (som også Finnværet) Sula fyr ved 3. forsøk, ledd i gammelt vardesystem? Slettringen landets høyeste, rolle i Titran-ulykken Terningen krigshistorie Børøyholmen forlis, personhistorie (Evt. Tannaskjæret varde i Snillfjord kommune) Fremdrift/levering: Utarbeidelse av tekst/manus oktober 2012 april 2013, redigering av tekst med film og levering vil avhenge av når filmopptak skjer Delpris: kr (helikopter + filmopptak + manus + innlesing tekst + redigering) 13

33 D5-4 Film 2: Tilbake til Slettringen Synopsis: Følge fyrperson (Karl Oskar Wågø, siste fyrvokter på Slettringen) på veg heimefra til Slettringen. 30 minutter. Filmen vil kreve samarbeid/avtale med Kystverket (innhentet 2011). Råmateriale til filmen ble tatt opp april Sommeren 2011 gjennomførte Kystverket restaureringsarbeid på Slettringen. Stillbilder tatt sommeren 2011 legges inn for å vise at det er snakk om et fyr i drift, varmt anlegg og vedlikehold av landets høyeste fyr til tross for avbemanning. Utarbeidelse av manus og tale/tekst, etter intervju med og i samarbeid med fyrvokteren Filmopptak på Frøya og Slettringen (i og utenfor tårnet), evt. bruk/kjøp av eldre film Redigering av film (m.a. innlegging av stillbilder) Fremdrift/levering: Filmopptak + fotografering vår 2011 (ferdig), utarbeidelse av manus/tekst sommer høst 2012, redigering september 2012, levering 15. oktober 2012 Delpris: kr D5-5 Fyrfortellinger (forestilling, kortteater) Formål: Å mobilisere grunnskolebarn fra Frøya og Hitra for å gi disse gruppene større kunnskap om fyrhistorie, samt eierskap til/delaktighet i åpningen av Kulturhuset. Produktet forutsetter avtale om samarbeid med Frøya kommune (Grunnskolen, Kulturskolen) Synopsis: Dramatisert og illustrert visning av fyrhistorien i Frøya og Hitra, med og for store barn (10-14 år). 9 barn (2 fortellere, 7 barn fra 7 skolekretser (derav 2 fra Hitra og 5 fra Frøya, gjerne skolekretser med tilknytning til fyrene - Sørburøy, Sula, Vest-Frøya, Sandstad, Sistranda + 2)). Skiftende fyrhistoriske bilder på bakteppe, delvis nye bilder og film, delvis gamle fyrbilder innsamlet av skolebarn, fra fyrfamiliene på Frøya og Hitra. Barna på scenen/gulvet representerer fyrene og skiftes om å fortelle/vise sine historier (fyrhistorie og personhistorie). 1-2 utvalgte fyrgjenstander som utgangspunkt for info om fyrteknologi. Vind, fyrlys, tåkelur. Manus til fortellertekst og replikker Møte/samarbeid med skole, regissør og aktører Fremdrift/levering: Avtale med Frøya kommune 1. juni 2013, utarbeiding av manus sommer 2013, møte med skole/regissør/aktører september desember Delpris: kr Dramatisering, regi, scenografi og fremføring av forestillingen er ikke inkludert eller prissatt. Samlet pris arbeidspakke D5: Fyr i øyregionen: pluss moms (2 forelesninger, 2 filmer, manus til teaterforestilling). Avtale med lokalt filmselskap De fleste arbeidspakker har et betydelig filmbehov. Det bør tidlig i hovedprosjektet etableres en kontakt med lokale filmmiljøer med sikte på å inngå en avtale om pris/betingelser for filming på oppdrag for KOMOPP Frøya/Froan. Avtale om filming gjøres så etter en anbudsprosess. Dette vil gi en god arena for faglig samarbeid om utvikling mellom NTNU og Frøya, og et/flere filmmiljø vil gjennom dette arbeidet utvikle sin portefølje, samt bli en nøkkelaktør i videreutviklingen av kultur- og opplevelsessenteret etter Utgifter til slik lokal filming er ikke inkludert i anbudet. 14

34 Oppsummering: Følgende arbeidspakker kan settes i produksjon medio mai 2012: A1. Strategisk prosessledelse og prosjektadministrasjon Ansvarlige: Reidar Almås og Frank Egil Holm Kontraktbeløp: kr pluss moms. A2.1. MMS: Multimediekurs Ansvarlige: Martin Gaustad og Frank Børø Kontraktbeløp: kr pluss moms. Reiser: A2.2. MMS: Promosjonsvideo Ansvarlig: Magnus Lian og Martin Gaustad Kontraktbeløp: kr pluss moms. Video 2 og 3, prissatt til pr stk., settes i produksjon når ønskelig. A2.3. Helikopterleie og utsetting av kamera. Ansvarlig: Magnus Lian Kontraktbeløp: kr pluss moms. Totalt kontraktbeløp MMS, inkludert promovideo basis: pluss moms. A3. Teknisk arkitektur, innholdsarkiv og visualisering Ansvarlig Andrew Perkis. Kontraktbeløp: kr pluss moms. B3. KOMOPP Froværing og dialekt Ansvarlig Tor Erik Jenstad Kontraktbeløp: kr pluss moms. C3. KOMOPP Laksesenter Ansvarlige: Marek Jasinski og Bjørn Munro Jenssen Kontraktbeløp: kr pluss moms. D5. KOMOPP Fyr i Frøya Ansvarlig Eli Johanne Ellingsve Kontraktbeløp: kr pluss moms. I tillegg kommer felles drifts- og reiseutgifter for uforutsette møter med tilsammen kr

35 Total kostnad for de pakkene som settes i produksjon medio mai 2012 blir etter dette kr pluss moms. I tillegg kommer: D3. KOMOPP Matkultur Ansvarlige Eli Johanne Ellingsve, Stig Kvaal og Sølvi Skarsvåg Kontraktbeløp: , pluss mva. søkes finansiert av Sør-Trøndelag fylkeskommune ved Frøya videregående skole. I tillegg kan det forhandles det videre om følgende arbeidspakker med utgangspunkt i prosjektbeskrivelse av 4. april 2011: B1. KOMOPP Fra fiskarbonden til havbrukeren Ansvarlig: Ola Svein Stugu Kontraktbeløp: avtales senere. C1. KOMOPP Skarv og KOMOPP Natur og vern. Ansvarlige Nils Røv og Per Gustav Thingstad Kontraktbeløp: avtales senere. Øvrige pakker som oppnår ekstern finansiering bestilles når slik finansiering er på plass og etter at endelig pris er fremforhandlet. Det presiseres at anbudet ikke omfatter teknisk utstyr for lagring eller visning av det produserte materialet. Totalsum for foreslåtte arbeidspakker: kr Felles drifts- og reiseutgifter: kr ANBUDSSUM FRØYA KOMMUNE: kr

36 Framdriftsplan pr 12. juni År/kvartal Ferdig Prosjektstart x KOMOPP: teknisk - *Teknologisk plattform (A3) x x x x - *Anskaffelse programvare, x x x x teknisk utstyr (A3) - *Produksjoner forelesninger x x (A2) - *Produksjoner korte filmer x x (A2) - *Multimediekurs for x driftspersonell (A2) - *NKUL-konferanse (A2) x x - *Pilot kamerafilming Halten x x - *Helikopterfilming x x - *Promovideo (A2-2) x *Promovideo: påbygn 1 x - *Promovideo: påbygn 2 x KOMOPP: faglige pakker *Tematiske avgrensinger x x (B3, C3, D3, D5) *Innsamling materiale/data x x x x *Innspilling av forelesninger x x På Frøya: Implementering av KOMOPP i arkitektløsninger og byggeprosess x x x x *Samarbeid med lokale krefter x x x x x x x x x *Innkjøringsfase av KOMOPPmaterialet x i senteret *Senteret åpnes x Strategisk ledelse og x x x x x x x x x administrasjon: A1 Faglig arbeid for å utvikle ytterligere arbeidspakker og finansiering av disse x x x Hovedprosjektets fase 1 avsluttes x

37 Dette dokumentet mangler

38 GENERELLE KONTRAKTSVILKÅR FOR OPPDRAGSFINANSIERT AKTIVITET VED NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NTNU) 1 Definisjoner Arbeidsdager: Alle dager unntatt lørdag, søndag, helligdager og høytidsdager. Finansieringsplan: Oppstilling over forventede faktiske inntekter i Prosjektet. Force-majeure: Upåregnelige og ekstraordinære omstendigheter utenfor Partenes kontroll. Immaterielle rettigheter: Alle rettigheter til tekniske løsninger, metoder, prosesser og prosedyrer, enten disse er patentert, kan patenteres eller ikke, samt alle opphavsrettigheter og rettigheter til varemerker, design, plantesorter, databaser, kretsmønstre, tegninger, spesifikasjoner, prototyper, bedriftshemmeligheter og lignende. Kommersiell utnyttelse: Direkte eller indirekte bruk av Prosjektresultater i utvikling og markedsføring av produkt/tjeneste eller prosess basert på Prosjektresultater, eller overdragelse og/eller lisensiering av Prosjektresultater til tredjemenn, unntatt forlagsmessig utgivelse. Mislighold: Som mislighold betraktes enhver tilsidesettelse av Kontraktens forpliktelser, det vil si en hvilken som helst mangel, forsinkelse, feilleveranse m.m. Oppdragsgiver: Den eller de som dekker alle NTNUs kostnader, direkte og indirekte, 100%. Oppdragsfinansiert aktivitet: Prosjekter NTNU utfører mot vederlag (betaling) fra ekstern(e) oppdragsgiver(e), med krav til leveranser (med motytelse) ved avtale/kontraktsinngåelse. For oppdragsfinansiert aktivitet skal oppdragsgiver dekke alle direkte og indirekte kostnader som oppdraget fører med seg, og NTNU skal kunne dokumentere dette. Parter: NTNU og Oppdragsgiver(e) Prosjekt: Den samlede aktiviteten som etter avtaleinngåelsen omfattes av Kontrakten. Prosjektansvarlig: NTNU Prosjektbakgrunn: Den kunnskap, herunder Immaterielle rettigheter, som Prosjektdeltakerne bringer med seg inn i Prosjektet. Prosjektbeskrivelse: Faglig og administrativ plan for gjennomføring av Prosjektet. Prosjektleder: Den personen som på vegne av NTNU skal ivareta den faglige framdriften og gjennomføringen av Prosjektet. NTNU Kontraktsmal - Oppdrag Generelle kontraktsvilkår side 1

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak.

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00. Saksliste. Tilleggssak. FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 18.02.2014 09.00 herredshus Saksliste Tilleggssak Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 39/14 14/151 MANDAT FOR HELHETLIG IDRETTSPARK

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Frøya herredshus, Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Frøya herredshus, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Frøya herredshus, 09.07.2013 09.00 Kommunestyresalen Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møtetid: 09.15 12.50. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng

Møtetid: 09.15 12.50. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 30.09.2014 Fra og med sak: 161/14 Til og med sak: 166/14 Møtetid: 09.15 12.50 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Møtetid: Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng

Møtetid: Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 17.03.2015 Fra og med sak: 46/15 Til og med sak: 56/15 Møtetid: 09.00 14.40 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Presentasjon for Opplevelseskonferansen Dragvoll 29. november Reidar Almås, professor NTNU/ Bygdeforsk

Presentasjon for Opplevelseskonferansen Dragvoll 29. november Reidar Almås, professor NTNU/ Bygdeforsk Frøya kultur og kompetansesenter NTNU sitt bidrag: KOMOPP Frøya og Froan Presentasjon for Opplevelseskonferansen Dragvoll 29. november 2012 Reidar Almås, professor NTNU/ Bygdeforsk Kompetanse og opplevelsessenter.for

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste: FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 18.04.2017 09:00 Tilleggssak Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

Møtetid: Frp/Sp: Hallgeir Bremnes Vivian Dolen Sørdal. Frp/Sp: Hallgeir Bremnes. Frp/Sp: Bjørnar Espnes

Møtetid: Frp/Sp: Hallgeir Bremnes Vivian Dolen Sørdal. Frp/Sp: Hallgeir Bremnes. Frp/Sp: Bjørnar Espnes FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 01.11.2011 Fra og med sak: 146/11 Til og med sak: 152/11 Møtetid: 09.00 14.45 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011-2015. Faste representanter med forfall:

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011-2015. Faste representanter med forfall: FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 08.10.2013 Fra og med sak: 143/13 Til og med sak: 147/13 Møtetid: 09.00 13.45 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste: FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 20.09.2016 09:00 Tilleggssak Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 12.08.2014 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Tilleggssak 52/17 17/760 OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR UTVIDELSE AV NORDHAMMERVIKA INDUSTRIOMRÅDE

Tilleggssak 52/17 17/760 OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR UTVIDELSE AV NORDHAMMERVIKA INDUSTRIOMRÅDE FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 22.03.2017 09:00 Tilleggssak Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

Møteinnkalling til konstituerende møte for perioden 2015-2019

Møteinnkalling til konstituerende møte for perioden 2015-2019 FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 15.10.2015 12.30 Frøya herredshus Saksliste Møteinnkalling til konstituerende møte for perioden 2015-2019 Medlemmene innkalles herved

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom A, Frøya herredshus 04.03.2014 09.00 Saksliste Møteinnkalling Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Kverva AS/SalMar ASA på Brattøra i Trondheim Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Kverva AS/SalMar ASA på Brattøra i Trondheim Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Kverva AS/SalMar ASA på Brattøra i Trondheim 16.01.2014 12.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 08.10.2013 09.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 05.05.2015 15.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 17.02.2015 09.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste: FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 05.09.2017 09:00 Tilleggssak Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste: FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 06.12.2016 09:00 Tilleggssak Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk, Frøya Møteinnkalling

HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk, Frøya Møteinnkalling HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Kl. Møterom Teknisk, Frøya 13.00 herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 Sakliste - tilleggssak Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Kommunestyret Kommunestyresalen 28.11.2013 18.00 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 64/13 BYTTE AV PENSJONSLEVERANDØR OFFENTLIG TJENESTEPENSJON

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste: Orientering vedr. skjærgårdssykepleier v/mattis Aune og Vibeke.

Møteinnkalling. Sakliste: Orientering vedr. skjærgårdssykepleier v/mattis Aune og Vibeke. FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Møterom Teknisk, Frøya herredshus 13.10.2015 09.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks

Detaljer

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011-2015. Faste representanter med forfall:

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011-2015. Faste representanter med forfall: FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 07.08.2012 Fra og med sak: 125/12 Til og med sak: 129/12 Møtetid: 09.00 12.00 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus NB, MERK TID og DATO. Møteinnkalling

Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus NB, MERK TID og DATO. Møteinnkalling FORMANNSKAPET Saksliste Møtested: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 10.00 NB, MERK TID og DATO Møteinnkalling Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Audun Mjøs Arkiv: L81 Arkivsaksnr.: 15/3270 MERKNAD TIL UTBYGGINGSAVTALE VIKERSUND SENTRUM NORD Rådmannens innstilling: Brev fra Aksjonsgruppa «Bevar friområde Vikersund Nord»

Detaljer

VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 13.11.2014 09.15 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken. Tilleggs Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Kommunestyret har møte den 27.04.2009 kl. 10.00 i Kommunestyresaken Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tilleggs Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Møtedato: 10.04.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 98 53 20 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møteinnkalling 61/17 17/2550 INVITASJON TIL Å DELTA I FINANSIERINGSORDNINGEN FOR DIGITALISERINGSPROSJEKTER

Møteinnkalling 61/17 17/2550 INVITASJON TIL Å DELTA I FINANSIERINGSORDNINGEN FOR DIGITALISERINGSPROSJEKTER FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen 07.11.2017 09:00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen,

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 17.03.2015 09.00. Saksliste TILLEGGSSAKSLISTE.

FRØYA KOMMUNE. FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 17.03.2015 09.00. Saksliste TILLEGGSSAKSLISTE. FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 17.03.2015 09.00 herredshus Saksliste TILLEGGSSAKSLISTE Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 55/15 15/379 AVFALL I FROAN 56/15

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Nes Kommune Møteinnkalling Formannskapet Dato: 04.01.2017 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

Møtetid: Frp/Sp: Hallgeir Bremnes Vivian Dolen Sørdal

Møtetid: Frp/Sp: Hallgeir Bremnes Vivian Dolen Sørdal FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 09.04.2013 Fra og med sak: 51/13 Til og med sak: 57/13 Møtetid: 09.00 12.15 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger

Vedtak - Klage over vedtak om avslag på dekning av saksomkostninger HOVEDKONTORET Arild Karlsen arild.karlsen@lawyer.online.no Deres ref.: Vår ref.: 2012/1683-35 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Paul Gustav Nyland Dato: 13.10.2015 Vedtak - Klage over vedtak om avslag på

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl

MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET. Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: Tid: kl Slutt: kl Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 24.09.2009 Tid: kl. 16.00 Slutt: kl. 20.15 Til stede på møtet Medlemmer: Av 23 medlemmer var 23 til stede.

Detaljer

Møteinnkalling 11/16 16/813 PRIORITERING AV TILTAK I 2016 FOR UTBEDRING OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGNINGER

Møteinnkalling 11/16 16/813 PRIORITERING AV TILTAK I 2016 FOR UTBEDRING OG VEDLIKEHOLD AV KOMMUNALE BYGNINGER FRØYA KOMMUNE HOVEDUTVALG FOR DRIFT Møtested: Møtedato: Kl. Nordskag oppvekstsenter 08.03.2016 09:00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Yrjar, Rådhuset Møtedato: Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Yrjar, Rådhuset Møtedato: Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet - Ørland kommune Møtested: Yrjar, Rådhuset Møtedato: 27.09.2012 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Toril Reitan som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00. Tilleggssaker til Kommunestyret.

KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00. Tilleggssaker til Kommunestyret. FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 30.05.2013 10.00 herredshus Tilleggssaker til Kommunestyret. Saksliste Sakliste: Saksnr. Arkivsaksnr. Innhold 62/13 10/1112

Detaljer

Saksliste. Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 25/15 Valg av ny midlertidig varaordfører 2015/1868

Saksliste. Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 25/15 Valg av ny midlertidig varaordfører 2015/1868 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 25/15 Valg av ny midlertidig varaordfører 2015/1868 Orienteringer: Vedr henvendelse fra Norda Partners AS om samarbeidskommuner for etablering av fengselsdrift.

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Klæbu kommune MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 27.09.2012 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtedato: 09.10.2013 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE. Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: Tid: ALVDAL KOMMUNE MØTEINNKALLING KONSTITUERENDE KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 07.10.2011 Tid: 09.00 11.00 SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 74/11 11/886 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET

Detaljer

Frp/Sp: Haligeir Bremnes. Bjørnar Espnes

Frp/Sp: Haligeir Bremnes. Bjørnar Espnes Møtested: - Møtedato: 15.50 FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtetid: Av utvalgets medlemmer møtte Kommunestyresalen, 07.05.20 12 09.00 7 av 7 Frøya herredshus Fraogmedsak: 75/12 Til og med sak:

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya :00. Saksliste. Tilleggssak. Sakliste: FRØYA KOMMUNE KOMMUNESTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya 28.09.2017 10:00 herredshus Tilleggssak Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling

VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, 19.02.2013 09.00 Frøya herredshus Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.

Gamvik kommune MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 01.02.07 Tid: Kl 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. MØTEINNKALLING

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser AV Design Lys Lyd Bilde AS Ulvenveien 88 0581 Oslo Deres referanse Vår referanse Dato 2008/71 07.10.2008 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014

Klagenemnda SAKSLISTE GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 MØTEINNKALLING Klagenemnda Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 26.02.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA KLAGENEMNDAS MØTE 05. FEBR. 2014 3/14

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011-2015. Faste representanter med forfall:

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden 2011-2015. Faste representanter med forfall: FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 21.05.2013 22.05.2013 Fra og med sak: 75/13 Til og med sak: 85/13 Møtetid: 09.00 16.15 09.00 12.30 Av

Detaljer

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen

Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen Takstnemnda for eiendomsskatt, eiendomsskattekontoret Melding om vedtak Vår ref Deres ref: Saksbehandler Dato 2017/30/3/232 Jon A. Tøndevoldshagen 08.02.2017 Innføring av eiendomsskatt i hele kommunen

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Møte nr. 05/17 Dato: 27.09.17 kl. 09.00 11.30. Sted: Rådhuset, Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Inger Lise Austrud, leiar Alexander Skeibrok, nestleiar Thomas Repstad, medlem Forfall:

Detaljer

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune /tid: 10.09.2014 kl. 09:00 14:00 Møtested: Møtende medlemmer: Forfall: Møtende varamedlemmer: Andre møtende: Kommunestyresalen, herredshuset Johan G. Foss,

Detaljer

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden Faste representanter med forfall:

FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Formannskapet: Faste representanter i Formannskapet i perioden Faste representanter med forfall: FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 27.01.2015 Fra og med sak: 15/15 Til og med sak: 20/15 Møtetid: 09.30-10.15 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll

STJØRDAL KOMMUNE. Møteprotokoll STJØRDAL KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet F-salen, Rådhuset Møtedato: 27.02.2014 Tidspunkt: 13:00-16:00 Møteprotokoll Fra sak: PS 22/14 Til sak: PS 28/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep.

Detaljer

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste:

FRØYA KOMMUNE. VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl :00. Saksliste. Møteinnkalling. Sakliste: FRØYA KOMMUNE VALGSTYRET Møtested: Møtedato: Kl. 13.9.217 9: Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes til informasjonen, Tlf 72 46 32 eller til

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

Hovedutvalg for drift og utvikling

Hovedutvalg for drift og utvikling Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.04 Tid: 10.00 MØTEBOK Hovedutvalg for drift og utvikling Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Øystein Pettersen

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Mottaker Advokatfirmaet Haagensen & Bakkelund AS Postboks 72 9251 TROMSØ Norge Stine Celius Deres ref.: Vår ref.: 2017/0055-7 Saksbehandler: Peter Aadland Dato:

Detaljer

Sendt fra min HTC. Viser til din mail.

Sendt fra min HTC. Viser til din mail. Fra: Leif Harald Olsen Dato: 12. januar 2017 kl. 08.00.50 CET Til: Tor Asgeir Johansen , Ann Aashild Hansen Kopi: Gr-pol-kommunestyret

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 2/2008 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte onsdag den 27.02.2008 kl. 17.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Side1. Møtedato: Tidspunkt: 12:00

MØTEINNKALLING. Formannskapet. Side1. Møtedato: Tidspunkt: 12:00 MØTEINNKALLING Formannskapet Møtedato: 04.10.2012 Møtested: Steinkjer samfunnshus Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169027 eller e-post: astrid.helene.sjoli@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 5 Hattfjelldal kommune Side 1 av 5 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 05.11.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SP Harald Lie (representant) SV Bjørnar Hansen

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00

Befaring: Nytt sykehjem/omsorgssenter Sarpsborg kommune, kl. 13.00 15.00 MØTEINNKALLING Fast Byggekomite Sted: Rakkestad Kulturhus, Formannskapssalen Dato: 17.01.2014 Tid: 11.00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/14 13/2358 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FAST BYGGEKOMITE

Detaljer

Møtetid: 14.00 17.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng

Møtetid: 14.00 17.55. Frp/Sp: Vivian Dolen Sørdal Aleksander Søreng FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 21.04.2015 Fra og med sak: 57/15 Til og med sak: 68/15 Møtetid: 14.00 17.55 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Møtetid: 12.00 15.15. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Frp, Høyre og SP Halgeir Bremnes. Frp, Høyre og SP Lars Nordgård

Møtetid: 12.00 15.15. Venstre: Arvid Hammernes Ellen Marie Hansen. Frp, Høyre og SP Halgeir Bremnes. Frp, Høyre og SP Lars Nordgård FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Formannskapet: Møtested: Møterom Teknisk, Frøya herredshus Møtedato: 13.04.2011 Fra og med sak: 45/11 Til og med sak: 53/11 Møtetid: 12.00 15.15 Av utvalgets medlemmer møtte

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Morten Goller, Siri Teigum, Bjørg Ven.

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Morten Goller, Siri Teigum, Bjørg Ven. Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 4. august 2003 i sak 2003/66 Klager: Brødrene Bjerkli AS Innklagede: Malvik kommune Klagenemndas medlemmer: Morten Goller, Siri Teigum, Bjørg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 18.

MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL. Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: Tid: Slutt: 18. Klæbu kommune MØTEPROTOKOLL UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Slutt: 18.00 Til stede på møtet Medlemmer: Utvalgsleder Petter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Kontrollutvalget 19.06.2012 Kommunestyret (her skal du ikke sette inn noe -

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1)

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1) KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1) Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Rådgivning for strategisk utviklingsarbeid Saksnr. 2016-4 Tilbudsfrist: 17.06.2016

Detaljer

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6

Hattfjelldal kommune. Møtebok for. Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: Tidspunkt: 09:00. Side 1 av 6 Hattfjelldal kommune Side 1 av 6 Møtebok for Utvalg: Fondstyret Møtested: Røsvatn Dato: 08.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer: AP Asgeir Almås (Ordfører) SV Bjørnar Hansen (varaordfører) AP Ann-Elen Sæterstad

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I ULLENSAKER KOMMUNE Møtebok Tid Torsdag 26. september 2013, kl. 09.00 Sted Nannestad kommunehus, kommunestyresalen Tilstede Tron Erik Hovind, leder medlemmer Emse Lote, nestleder Dag Bakke Knut Fjell Halldis Helleberg Tilstede

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 19.09.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Sak nr. 22/2012. Vedtak av 15. oktober Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Sak nr. 22/2012. Vedtak av 15. oktober Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sak nr. 22/2012 Vedtak av 15. oktober 2013 Sakens parter: A - B Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Trude Haugli (leder) Ivar Danielsen Thom Arne Hellerslia Racha Maktabi Johans Tveit

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 14.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/15 15/748 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET 2015 51/15 15/749

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: 11:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: 11:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 24.06.2015 Møtested: Samfunnshuset Møtetid: 11:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 73/15 15/303 UTDELING AV KULTURMIDLER 2015 PS 74/15 15/471

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.05.2010 Tid: 10.00 11.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Mette Seljenes,

Detaljer

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi

Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Veileder 3.2 Arbeidsdeling ved anskaffelsesprosesser over nasjonal terskelverdi Dato: 10.07.2015 Ansvarlig enhet: Avdeling for økonomi Id: Sist endret av: Merethe Berger Håkonsen Dato: 10.07.2015 Erstatter:

Detaljer

INNBYGGERINITIATIV - BARNEHAGESAKEN I ODNES

INNBYGGERINITIATIV - BARNEHAGESAKEN I ODNES SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 07.07.2014 Tid: Kl.17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Avvisning av klage på gebyr - Avslag på søknad om reduksjon av gebyr

Avvisning av klage på gebyr - Avslag på søknad om reduksjon av gebyr Strømbil-Finans AS Pb 3131 Årstad 5029 BERGEN v/ Svein Eriksen Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200506667/44 NYBY 5210 7.9.2009 NKLE Avvisning av klage på gebyr - Avslag på søknad om reduksjon

Detaljer

OPPHEVING AV PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT DATERT

OPPHEVING AV PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT DATERT ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER JURIDISK SEKSJON Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Byggefirma

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 24. mars 2003 i sak 2003/21 Klager: Innklaget: Kågen s Linjebygg Det frivillige Skyttervesen Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger,

Detaljer

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.09.2014 09.00. Møteinnkalling

FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.09.2014 09.00. Møteinnkalling FRØYA KOMMUNE FORMANNSKAPET Møtested: Møtedato: Kl. Kommunestyresalen, Frøya herredshus 30.09.2014 09.00 Møteinnkalling Saksliste Medlemmene innkalles herved til overnevnte møte. Forfall må straks meldes

Detaljer

Møtetid: 09.00 10.45. 1. Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent. 2. Repr. Vibeke Franck Sehm var veldig fornøyd med innkallingen.

Møtetid: 09.00 10.45. 1. Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent. 2. Repr. Vibeke Franck Sehm var veldig fornøyd med innkallingen. FRØYA KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for drift: Møtested: Kommunestyresalen, Frøya herredshus Møtedato: 21.10.2014 Fra og med sak: 54/14 Til og med sak: 60/14 Møtetid: 09.00 10.45 Av utvalgets medlemmer

Detaljer

Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet i Nordland

Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet i Nordland Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-140, FA-K01 14/1038 15/1029 Jan Inge Helmersen 03.02.2015 Klage på vedtak om offentlig ettersyn, Naturvernforbundet

Detaljer

Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune.

Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune. Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FE-033 13/857 15/3495 Stian Skjærvik 04.05.2015 Avtale mellom Hattfjelldal Vekst og Hattfjelldal kommune. Utvalg

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 10:00 12:59 Tilstede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Johan Daniel Hætta, Alfhild Larsen, Svein Arne Jakobsen Jan Einar

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 30.01.2013 Møtested:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30)

MØTEINNKALLING. Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal. 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har ekstraordinært møte i Ås kulturhus, Lille sal 12.09.2012 i kommunestyrets pause (ca. kl. 19.30) Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Torbjørn Simonsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/1040 LOVLIGHETSKONTROLL - HELSEHUSET I GROVFJORD, GNR.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Torbjørn Simonsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/1040 LOVLIGHETSKONTROLL - HELSEHUSET I GROVFJORD, GNR. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torbjørn Simonsen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 13/1040 LOVLIGHETSKONTROLL - HELSEHUSET I GROVFJORD, GNR. 65, BNR 140 Rådmannens innstilling: Saken legges frem uten innstilling fra

Detaljer

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan NOTAT Oslo, 14. oktober 2014 Ansvarlig advokat: Terje Bjørndahl Til: Fra: Leangentravets Eiendom AS VEDR EKSPROPRIASJON AV TOMTER FOR TRAVBANE PÅ ORKDAL 1. Innledning Vi er blitt bedt om å foreta en vurdering

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse

KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse KONKURRANSEGRUNNLAG Kjøp av lastebil Til Meråker kommune Åpen anbudskonkurranse INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 INNLEDNING 2.0 GENERELT OM TILBUDET 2.1 Kunngjøring 2.2 Kontaktpersoner i anskaffelsesprosessen 2.3

Detaljer

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 24.09.2013 039/13 LRY Kommunestyret 03.10.2013 087/13 LRY Saksansv.: Karin Nagell Arkiv:K1-233, K2-A10 : Arkivsaknr.:

Detaljer