KURS OG SEMINARER Revmatologi og rehabilitering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURS OG SEMINARER 2013. Revmatologi og rehabilitering"

Transkript

1 KURS OG SEMINARER 2013 Revmatologi og rehabilitering 1

2 Kjære kolleger! Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, NKRR, har som ett av sine mål å være bidragsyter i arbeidet med å styrke kompetansen innen det revmatologiske fagmiljøet i Norge. Som ledd i dette arbeidet har vi sammen med Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering,nbrr, utarbeidet kursmenyen for Menyen spenner over mange av de temaer som møter oss i vår arbeidshverdag. I den forbindelse er det en glede å nevne Nasjonal nettverkskonferanse revmatologisk rehabilitering, som i år finner sted i Tromsø september. Menyen omfatter og tilbud som arrangeres av andre institusjoner og faggrupper i samarbeid med NKRR og/eller Diakonhjemmet Sykehus. En viktig del av virksomheten til NKRR er å være pådriver for faglig nettverksarbeid og tilby veiledning i fagutviklings- og forskningprosjekter i det revmatologiske miljøet. For å lykkes best mulig i dette arbeidet, tar vi gjerne imot innspill og forslag til aktuelle prosjekter og tema for fremtidige kurs. Vi ber om at denne kursmenyen gjøres kjent, og at den distribueres til aktuelle kursdeltakere på din arbeidsplass. Informasjon med frister for påmelding og endelig program om kurs og seminarer legges fortløpende ut på vår webside Vi håper å se mange av dere på våre kurs og seminarer i 2013! 2

3 Kurs og seminarer Fagdager Dato Sted Fagdager for sosionomer Fagdager for ergoterapeuter Revmatismesykehuset Lillehammer AS Haukeland Universitetssykehus Fagdag for fysioterapeuter Nord-Norges Kurbad/ Universitetssykehuset Nord-Norge,Tromsø Fagseminar for sykepleiere og hjelpepleiere Strand Hotell, Fevik Kurs/seminarer Dato Sted Nasjonal nettverkskonferanse revmatologisk rehabilitering Introduksjonskurs i revmatologi Tromsø Diakonhjemmet Sykehus 6 Fatigue ved revmatisk inflammatorisk sykdom - et sammensatt symptom Diakonhjemmet Sykehus 7 Kurs vi arrangerer på forespørsel Bruk av individualiserte måleinstrumenter i klinikk og forskning 8 Tverrfaglig kurs i helsepedagogikk 8 Artrosekurs for helsepersonell 9 Skreddersydd revmatologisk rehabilitering 10 Priser, praktisk informasjon 11 3

4 Fagdager for sosionomer Målgruppe: Sosionomer innen tverrfaglig behandling og rehabilitering for personer med revmatisk sykdom Arrangør: Arbeidsgruppe bestående av sosionomer fra Revmatismesykehuset Lillehammer AS, Vikersund Kurbad AS og NBRR/NKRR ved Diakonhjemmet Sykehus Hensikt og innhold: Årlig faglig møtepunkt med mulighet for nettverksbygging for sosionomer i det revmatologiske fagmiljøet. Aktuelle tema vi ønsker å belyse er; eksempler på metodiske tilnærminger vi benytter i sosialfaglig endringsarbeid, tverrfaglig koding i rehabilitering, sosialfaglig evidensbasert praksis i revmatologi og rehabilitering. Vi vil og benytte anledningen til dialog og refleksjon om saker som har felles interesse for videre fagutvikling og styrking av sosialfaglig arbeid i revmatologi og rehabilitering. Detaljert program vil bli lagt ut på så snart det foreligger. Tidspunkt og sted: april på Revmatismesykehuset Lillehammer AS Pris: Deltakeravgiften skal dekke arrangementsutgifter og fastsettes når programmet er klart. Kontaktpersoner: Sosionom Anne Tøvik, tlf.: , e-post: og fagleder for sosionomene Wenche Frohde, tlf.: , e-post: Fagdager for ergoterapeuter Målgruppe: Ergoterapeuter innen revmatologi Arrangør: Haukeland Universitetssykehus Hensikt og innhold: Årlig faglig møtepunkt for ergoterapeuter som jobber innen revmatologi. Detaljert program kommer senere og blir lagt ut på så snart det foreligger. Det søkes NETF om godkjenning som spesialistspesifikt kurs innen somatisk helse. Tidspunkt og sted: april, Haukeland Universitetssykehus Pris: Deltakeravgiften skal dekke arrangementsutgifter og fastsettes når programmet er klart. Kontaktpersoner: Seksjonsledende ergoterapeut Åse Klokkeide e-post: 4

5 Fagdag for fysioterapeuter Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for pasienter med revmatiske sykdommer Arrangør: Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad, RNNK, og Universitetssykehuset Nord-Norge, UNN, Tromsø Hensikt og innhold: Årlig faglig møtepunkt og mulighet for nettverksbygging for fysioterapeuter som jobber innen revmatologi. Detaljert program vil foreligge på innen utgangen av august Det søkes NFF om godkjenning av fagdagen som fysioterapispesifikk etterutdanning/fornyet godkjenning for spesialister. Tidspunkt og sted: 18. september, RNNK/UNN,Tromsø Pris: Deltakeravgiften skal dekke arrangementsutgifter og fastsettes når programmet er klart. Kontaktpersoner: Fysioterapeut Karin Thorell, e-post: fysioterapeut Camilla Fongen, tlf.: , e-post: fysioterapeut Anne Christie, tlf.: , e-post: Fagseminar for sykepleiere og hjelpepleiere Målgruppe: Sykepleiere og hjelpepleiere med interesse for revmatologi Arrangør: NSFs Faggruppe for sykepleiere i revmatologi (NSF-FSR) og revmatologisk avdeling ved Sørlandet Sykehus Kristiansand Hensikt og innhold: Faglig oppdatering og nettverksbygging. Tema er Annerledeshet. Fullstendig program og flere opplysninger finner du her: https://www.sykepleierforbundet.no/felles/fag/faggrupper/ revmatologi/aktuelt/artikkelliste?p_submenu_id=10515 Tidspunkt og sted: april, Strand Hotell, Fevik Kontaktpersoner: Solfrid Jaatun, e-post: tlf.: og Hanne Vestaby, e-post 5

6 Nasjonal nettverkskonferanse revmatologisk rehabilitering Målgruppe: Alle med arbeidsfelt eller interesse for revmatologisk rehabilitering Hensikt og innhold: Møteplass som skal bidra til å styrke faglig kvalitet og nettverkssamarbeid mellom de ulike aktører innen revmatologisk rehabilitering. Møtet er en årlig arena for kunnskapsoppdatering, erfaringsutveksling og igangsetting av samarbeidsprosjekter innen fagfeltet. Utfyllende informasjon vil bli lagt ut på Tidspunkt og sted: september i Tromsø Påmeldingsfrist: Første påmeldingsfrist for redusert deltakeravgift: 21. juni, siste påmeldingsfrist: 23. august Kontaktperson: Ergoterapeutspesialist, PhD-student Mari Klokkerud tlf.: , e-post: Introduksjonskurs i revmatologi Målgruppe: Tverrfaglig helsepersonell som har sitt arbeid rettet mot pasienter med revmatiske sykdommer og som er nye innen fagfeltet revmatologi og revmakirurgi, eller som av ulike grunner trenger en oppfriskning Hensikt og innhold: Bidra til økt kunnskap om revmatologi, revmakirurgi, ulike behandlingsmuligheter og revmatologisk rehabilitering. Vi ønsker og å bidra til økt forståelse om hvordan det er å leve med kronisk revmatisk sykdom. Det søkes NSF, NETF og NFF om godkjenning av kurset som meritterende. Tidspunkt og sted: oktober på Diakonhjemmet Sykehus Pris: Kr. 1500,- (inkl. enkel lunsj). Kontaktpersoner: Faglige spørsmål: ass. enhetsleder, fagsykepleier Sidsel Arnkværn tlf.: , e-post: praktiske spørsmål: sekretær Aase Frich, tlf.: , e-post: 6

7 Fatigue ved revmatisk inflammatorisk sykdom - et sammensatt symptom Målgruppe: Helsepersonell som møter personer med inflammatoriske revmatiske sykdommer og fatigue i sitt arbeid Arrangør: Kurset arrangeres av NBRR i samarbeid med Norwegian Interdisciplinary Organisation in Rheumatology (NIOR). Hensikt: Styrke kompetansen blant helsepersonell i utredning, behandling og rehabilitering av pasienter med fatigue. Programmet vil ha følgende overskrifter: Evidensbasert kunnskap om fatigue Utredning av fatigue i et biopsykososialt perspektiv Behandling og intervensjoner Hvordan overføre ny kunnskap om fatigue til egen arbeidshverdag Kurset holdes over 2 dager. Den første dagen vil inneholde foredrag, mens den andre dagen har en mer praktisk tilnærming, og er en integrert del av NIOR s fagseminar. Det søkes om at kurset skal være meritterende. Tidspunkt: november. Det er mulig å melde seg på enkeltdager Sted: Dag1: DBL-bygget på Diakonhjemmet. Dag 2: Diakonhjemmet Høgskolesenter Påmeldingsfrist: 18. oktober Pris: Kr. 1500,- (inkl. enkel lunsj) for hele kurset, deltakelse på en kursdag: kr. 900,- Kontaktpersoner: Sosionom, ass.enhetsleder Anne Tøvik, tlf.: , e-post psykologspesialist,enhetsleder Turid Nygaard Dager, tlf.: , e-post: og sykepleier, PhD, leder i NIOR Heidi A. Zangi, tlf.:

8 Kurs vi arrangerer på forespørsel Bruk av individualiserte måleinstrumenter i klinikk og forskning Målgruppe: Helsepersonell i revmatologi Hensikt og innhold: Individualiserte instrumenter er vurderingsinstrumenter der pasienten selv beskriver og prioriterer funksjonsproblemer og/eller livsområder, og vurderer endring i disse over tid. Instrumentene kan brukes som grunnlag for formulering av individuelle behandlings- eller rehabiliteringsmål, og for å evaluere i hvilken grad disse nås over tid. Kurset gir deltakerne en innføring i hva som kjennetegner pasientspesifikke instrumenter, en gjennomgang av de instrumentene som brukes mest i Norge og mulighet for kort utprøving av ett av disse. Tidspunkt og sted: Kurset arrangeres i samarbeid med lokale sykehus, avdelinger eller institusjoner. Maks. 30 deltakere pr. kurs Pris: Se siste side for informasjon. Dersom du/dere er interessert i å samarbeide om å arrangere kurs - ta gjerne kontakt. Kontaktpersoner: Ergoterapeutspesialist, PhD-student Mari Klokkerud, tlf.: , e-post: ergoterapeutspesialist, PhD Ingvild Kjeken, tlf.: , e-post: Tverrfaglig kurs i helsepedagogikk Målgruppe: Helsepersonell som arbeider med undervisning, læring og mestring rettet mot pasienter med revmatiske sykdommer. Hensikt og innhold: Kurset vil gi økt kunnskap om undervisning til pasienter med kroniske sykdommer, metoder som fokuserer på pasientens ressurser og mestringsevne og metoder som bidrar til at pasienten aktivt kan delta i egen rehabilitering. Temaer i kurset er sentrale begreper som helsepedagogikk, pasientundervisning, læring og mestring, læringsprinsipper og -metoder, bruk av meg selv som instrument i undervisningen og sammenheng mellom mål, metoder og 8

9 rammer i undervisningen. Kurset vil veksle mellom forelesninger og trening i bruk av de ulike metodene. Tidspunkt og sted: Kurset arrangeres i samarbeid med lokale sykehus, rehabiliteringsinstitusjoner eller kommunehelsetjeneste. De gjennomføres vanligvis som to samlinger à en dag med tre-fire uker mellom samlingene. Maks 24 deltakere pr. kurs. Pris: Se siste side for informasjon. Dersom du/dere er interessert i å samarbeide om å arrangere kurs - ta gjerne kontakt. Kontaktperson: Sykepleier, PhD Heidi A. Zangi, tlf.: , e-post: Artrosekurs for helsepersonell Arrangør: Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, NKRR, og revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet Sykehus. Målgruppe: Helsepersonell i primær- og sekundærhelsetjenesten. Hensikt: Den første kursdagen skal bidra til økt og oppdatert kunnskap og styrket forståelse for sentrale aspekter ved artrosesykdom, diagnostisering, utfordringer knyttet til sykdommen samt aktuelle behandlingsformer og tiltak. Den andre kursdagen er for helsepersonell som er interessert i pasientundervisning for personer som har artrose. Sted: Auditoriet DBL-bygget, Diakonhjemmet Sykehus Tidspunkt: Høsten 2013, dato annonseres senere Pris: Kr. 750,- pr. dag (enkel lunsj er inkludert) Påmelding: Kontaktpersoner: Fysioterapeut, PhD-student Rikke H. Moe, e-post: professor dr. med.till Uhlig, e-post: Foredragsholderne er i hovedsak ansatt ved revmatologisk avdeling og/ eller NKRR, Diakonhjemmet Sykehus. Det søkes DNLF, NSF, NETF og NFF om godkjenning av kurset som meritterende. 9

10 Skreddersydd revmatologisk rehabilitering Målgruppe: Avdelinger og institusjoner som tilbyr rehabilitering til personer med revmatiske sykdommer Hensikt: Styrke kompetansen innen tverrfaglig og målrettet rehabilitering i det revmatologiske fagmiljøet Innhold: Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering, NBRR, tilbyr skreddersydde kurs ut fra lokale ønsker og behov. Eksempler på tema er: - Organisering, innhold og målsettingsarbeid i revmatologisk rehabilitering, - Kognitiv terapi brukt i rehabilitering - Motiverende intervju (MI) - Forebygge, diagnostisere og behandle angst og depresjon ved revmatisk sykdom - Utredning og behandling av fatigue ved inflammatorisk revmatisk sykdom - Fysisk aktivitet og trening ved revmatisk sykdom Kursene planlegges og gjennomføres i samarbeid med den som bestiller. Det er ønskelig å veksle mellom bruk av forelesninger og dialog/refleksjon. Tidspunkt og sted: Tid og sted fastsettes etter avtale med bestiller. Pris: Se siste side for informasjon. Dersom du/dere er interessert i å samarbeide om å arrangere kurs - ta gjerne kontakt. Kontaktpersoner: Sosionom, ass.enhetsleder Anne Tøvik tlf.: , e-post: enhetsleder Turid Nygaard Dager tlf.: , e-post: 10

11 Følgende priser gjelder for eksterne kurs når målgruppen er revmatologiske fagmiljøer: Kr for en dag / kr for to dager med en foredragsholder Kr for en dag / kr for to dager med to foredragsholdere Reiseutgifter og eventuell overnatting dekkes av oppdragsgiver. For andre målgrupper vil pris fastsettes etter nærmere avtale. Oppdatert informasjon om kurs og fag Fullstendig program om våre kurstilbud blir publisert på vår hjemmeside Der finner du og fortløpende informasjon om aktuelt fagstoff, oversikt over kurs og konferanser og klinisk verktøykasse med aktuelle vurderingsinstrumenter og metoder. Påmelding til kurs sendes til med følgende informasjon: Kurstittel, navn, stilling/profesjon, arbeidssted, telefon og e-post, og fakturaadresse med ref.nr./kostnr. Som følge av at vi nå er nasjonale tjenester, har vi fra endret navn til Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, NKRR, og Nasjonal behandlingstjeneste for revmatologisk rehabilitering, NBRR. 11

12 Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt sykehus som skal yte førsteklasses helsetjenester (behandling, pleie, omsorg) til pasienter i et helhetlig perspektiv. Lokalsykehus i generell kirurgi, indremedisin og psykiatri for bydelene Vest Aker, Ullern og Frogner, i alt rundt innbyggere Sentralsykehus for hele Oslo og regionsykehus for helseregionen Sør-Øst innen revmatologi/revmakirurgi Internasjonalt anerkjent for sin forskningsvirksomhet innen revmatologi og psykofarmakologi Den kristne nestekjærlighetstanken er grunnlaget for sykehusets kjerneverdier: respekt, kvalitet, tjeneste og rettferdighet. E-post: Web.adr. : E-post: Web.adr.: 12

KURS OG SEMINARER 2012. Revmatologi og rehabilitering

KURS OG SEMINARER 2012. Revmatologi og rehabilitering KURS OG SEMINARER 2012 Revmatologi og rehabilitering 1 Kjære kolleger! Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter (NRRK) har som ett av sine mål å være bidragsyter i arbeidet med å styrke

Detaljer

Kurskatalog 2011. Midt-Norge

Kurskatalog 2011. Midt-Norge Kurskatalog 2011 Midt-Norge Velkommen til å delta på kompetansehevende kurs i Midt-Norge i 2011 Rusbehandling Midt-Norge og Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus Midt-Norge) utgir for 4. år på rad en

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2015 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KURS - OG PROSJEKTKATALOG 2015 KORUS VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

"Det er bare å ringe "

Det er bare å ringe "Det er bare å ringe " Samhandling mellom Kolslinjen og primærhelsetjenesten Et pilotprosjekt mellom LHL Helse AS, Glittreklinikken og Nittedal Kommune. Prosjektleder Helga Sigurdardottir Glittreklinikken,

Detaljer

Modum Bads kurs- og kompetansesenter

Modum Bads kurs- og kompetansesenter åf kildekatalogen Kildehuset Modum Bads kurs- og kompetansesenter itidsaktiviteter - Vakre omgivelser - Gode måltider - FellesSkap - Erfaringsd rfaringsdeling - Fellesskap - Kultur - Påfyll - Meningsful

Detaljer

KURS- OG PROSJEKTKATALOG

KURS- OG PROSJEKTKATALOG KURS- OG PROSJEKTKATALOG 2015 INNHOLD Om kompetansesenteret...4 Kurs og seminarer Barnet og Rusen 2015...7 Mer jentesnakk! Om jentegrupper som. forebyggende metode... 9 Motiverende intervju og Kognitiv

Detaljer

Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi i Helse Nord 2015 2019

Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi i Helse Nord 2015 2019 Fra biologisk terapi til helhetlig behandling Regional plan for revmatologi i Helse Nord 2015 2019 Evaluering og revisjon av regional handlingsplan for revmatologi 2008 2013 Rapport fra regionalt fagråd

Detaljer

Kunnskap gir verdiskapning

Kunnskap gir verdiskapning Kunnskap gir verdiskapning Kurs og hospitering Rehabiliterings- og informasjonsopphold 2011 www.mssenteret.no 2 Kjære leser! MS-Senteret Hakadal AS er stolte over å kunne presentere den første kurskatalogen

Detaljer

Prosjektrapport. IKT basert kompetanseutvikling i kommunene

Prosjektrapport. IKT basert kompetanseutvikling i kommunene Prosjektrapport IKT basert kompetanseutvikling i kommunene Etablering av undervisning, veiledning og faglig nettverkverksbygging mot ansatte i pleie- og omsorgstjenesten 2008 Rigmor Furu og Kirsten Eriksen

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 4 2013. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 4 2013. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 4 2013 Reumatologi i Sverige Revmatologer i avtalepraksis NOR-DMARD lever videre i ny drakt Stiftelsen

Detaljer

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer

Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Møte i Regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF Innkalling med sakspapirer Dato: 11. mai 2012 Kl.: ca. kl. 12.30 Sted: Thon Hotel Nordlys, Bodø Møtedato: 11. mai 2012 Arkivnr.: 2012/3-26/012 Saksbeh/tlf:

Detaljer

Julebrev. Nyhetsbrev for NFFs Faggruppe NOR Nr.2-2014

Julebrev. Nyhetsbrev for NFFs Faggruppe NOR Nr.2-2014 Julebrev Nyhetsbrev for NFFs Faggruppe NOR Nr.2-2014 I dette nummeret kan du lese om: - Undersøkelse og behandlings av voksne med nevrologiske tilstander Bobathkonseptet en kursrapport - Fysioterapikongressen

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Helsepedagogikk i våre helseforetak

Helsepedagogikk i våre helseforetak Helsepedagogikk i våre helseforetak Rapport Helsepedagogikk 2014/06 Regionalt nettverkskompetansesenter for læring og mestring, Helse Sør-Øst. Sammendrag Rapporten Helsepedagogikk i våre helseforetak

Detaljer

De seks hovedfaggruppene innenfor spesialisert tverrfaglig rehabilitering på Ravneberghaugen

De seks hovedfaggruppene innenfor spesialisert tverrfaglig rehabilitering på Ravneberghaugen De seks hovedfaggruppene innenfor spesialisert tverrfaglig rehabilitering på Ravneberghaugen Alle faggruppene jobber i tverrfaglige team, men har særlige ansvarsområder ut fra sin fag-profesjon. Legespesialist:

Detaljer

Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019

Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019 Direktøren Styresak 89-2014 Høringsuttalelse regional fagplan for revmatologi, Helse Nord, 2014 2019 Saksbehandler: Tonje E Hansen Saksnr.: 2014/1774 Dato: 29.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Liv og røre for barn med overvekt og deres foreldre

Liv og røre for barn med overvekt og deres foreldre Nr. 1, mars 2014 Liv og røre for barn med overvekt og deres foreldre Ski kommune har igangsatt et prosjekt for barn med overvekt og deres foreldre. Tiltaket ble utarbeidet gjennom prosjektet «Friskliv

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter 1 Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Rapport. Status for helse- og omsorgstilbudet til pasienter med CFS/ME i Norge. Forfattere Jan - W. Lippestad, Nanna Kurtze og Anne Mette Bjerkan

Rapport. Status for helse- og omsorgstilbudet til pasienter med CFS/ME i Norge. Forfattere Jan - W. Lippestad, Nanna Kurtze og Anne Mette Bjerkan - Åpen Rapport Status for helse- og omsorgstilbudet til pasienter med CFS/ME i Norge Forfattere Jan - W. Lippestad, Nanna Kurtze og Anne Mette Bjerkan SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning

Detaljer

Kurskatalog 2014. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene

Kurskatalog 2014. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kompetansesenter Rus - region vest Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Kurskatalog 2014 Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet www.bergensklinikkene.no 1 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer

Plan for Kreftomsorgen i BJERKREIM KOMMUNE 2009-2013

Plan for Kreftomsorgen i BJERKREIM KOMMUNE 2009-2013 Plan for Kreftomsorgen i BJERKREIM KOMMUNE 2009-2013 Sammendrag...3 1.0 Innledning...4 1.1 Bakgrunn...4 1.2 Mål med planen...4 1.3 Sentrale føringer for kreftomsorgen...5 1.4 Kreftforekomst...6 2.0 Risikofaktorer

Detaljer

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Kompetanseutvikling for de ansatte Vi har det gøy med bøy og tøy(s) I trygge hender

Fagnyheter. Fra Sør-Trøndelag. Kompetanseutvikling for de ansatte Vi har det gøy med bøy og tøy(s) I trygge hender ellom i mellom Nummer 1 2013 2. årgang Åfjord Hjemmetjeneste og Søbstad Helsehus Fagnyheter Åfjord kommune Fra Sør-Trøndelag Kompetanseutvikling for de ansatte Vi har det gøy med bøy og tøy(s) I trygge

Detaljer

For NFFs Faggruppe NOR Nr.1 2015

For NFFs Faggruppe NOR Nr.1 2015 NYHETSBREV For NFFs Faggruppe NOR Nr.1 2015 I dette nummeret kan du lese om: Cambodian dancer av Rodin Fysioterapikongressen Årsberetning Protokoll fra årsmøtet Aktuelle kurs i 2015 Stipendrapport Nye

Detaljer

Kurstilbud til ansatte i kommunehelsetjenesten

Kurstilbud til ansatte i kommunehelsetjenesten Kurstilbud til ansatte i kommunehelsetjenesten Kurstilbud til ansatte i kommunehelsetjenesten LHL-klinikkene har utviklet et kurstilbud til ansatte i kommunehelsetjenesten. Gjennom kompetanseover føring

Detaljer

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi

NR. 1-2008 NYHETSTIPS. Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose. Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NR. 1-2008 NYHETSTIPS Regionalt kompetansesenter for tidlig intervensjon ved psykose Ny veileder Behandlingslinjer i tiden Kognitiv terapi NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst Regionalt kompetansesenter for

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer