KURS OG SEMINARER Revmatologi og rehabilitering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KURS OG SEMINARER 2012. Revmatologi og rehabilitering"

Transkript

1 KURS OG SEMINARER 2012 Revmatologi og rehabilitering 1

2 Kjære kolleger! Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter (NRRK) har som ett av sine mål å være bidragsyter i arbeidet med å styrke kompetansen innen det revmatologiske fagmiljøet i Norge. Som ledd i dette arbeidet har vi sammen med Nasjonal revmatologisk rehabiliteringsenhet (NRRE) utarbeidet en kursmeny for Menyen spenner over mange av de temaer som møter oss i vår arbeidshverdag. Det er en glede i den forbindelse å nevne Nasjonal Nettverkskonferanse Revmatologisk Rehabilitering, som i år finner sted i Trøndelag, nærmere bestemt på Værnes/Meråker september. Menyen omfatter og tilbud som arrangeres av andre institusjoner og faggrupper i samarbeid med NRRK og/eller Diakonhjemmet Sykehus. En viktig del av NRRK s virksomhet er å være pådriver for faglig nettverksarbeid og tilby veiledning i fagutviklings- og forskningprosjekter i det revmatologiske miljøet. For å lykkes best mulig i dette arbeidet tar vi gjerne imot innspill og forslag til aktuelle prosjekt og tema for framtidige kurs. Vi ber om at denne kursmenyen gjøres kjent, og at den distribueres til aktuelle kursdeltakere på din arbeidsplass. Informasjon med frister for påmelding og endelig program om kurs og seminarer legges fortløpende ut på vår webside Vi håper å se mange av dere på våre kurs og seminarer i 2012! 2

3 Kurs og seminarer på Diakonhjemmet Sykehus Kurs Dato Sted side Fagdag for sosionomer Martina Hansens Hospital Fagdager for ergoterapeuter Diakonhjemmet Sykehus Fagdag for fysioterapeuter Diakonhjemmet Sykehus Fagseminar for sykepleiere og hjelpepleiere Rica Nidelven Hotel Nasjonal Nettverkskonferanse Revmatologisk Rehabilitering Værnes/Meråker Trondheim 6 Introduksjonskurs i revmatologi Diakonhjemmet Sykehus 6 Kurs vi arrangerer på forespørsel Bruk av individualiserte måleinstrumenter i klinikk og forskning 7 Tverrfaglig kurs i helsepedagogikk 7 Tverrfaglig artroseskole 8 COPM - med brukerperspektiv på aktivitetsutførelse 9 COPM - brukt i fagutvikling og forskning 9 Skreddersydd revmatologisk rehabilitering 10 3

4 Fagdag for sosionomer Målgruppe: Sosionomer som arbeider innen tverrfaglig behandling og rehabilitering rettet mot personer med revmatisk sykdom. Hensikt og innhold: Stimulere til fagutvikling, erfaringsutveksling og samarbeid mellom sosionomer i fagfeltet revmatologi og rehabilitering. Aktuelle tema er ny helse- og omsorgslov, muligheter for oppfølging i NAV og koding i sosialfaglig arbeid i revmatologi og rehabilitering. Detaljert program kommer senere og vil bli lagt ut på så snart det foreligger. Tidspunkt og sted: 23.april på Martina Hansens Hospital, Dønskiveien 8, 1346 Gjettum (Bærum) Pris: Deltakeravgiften skal dekke arrangementsutgifter og fastsettes når programmet er klart. Kontaktpersoner: Sosionom Anne Tøvik, tlf.: , e-post: og sosionom Ann Elise Wiegels, tlf.: , e-post: Fagdager for ergoterapeuter Målgruppe: Ergoterapeuter innen revmatologi. Arrangør: Diakonhjemmet sykehus i samarbeid med NRRK. Hensikt og innhold: Årlig faglig møtepunkt for ergoterapeuter som jobber innen revmatologi. Detaljert program kommer senere og blir lagt ut på NRRKs webside så snart det foreligger.det søkes NETF om godkjenning som spesialistspesifikt kurs innen somatisk helse. Tidspunkt og sted: april, Diakonhjemmet Høgskole Pris: Deltakeravgiften skal dekke arrangementsutgifter og fastsettes når programmet er klart. Kontaktpersoner: Ergoterapeutspesialist, PhD-student Mari Klokkerud, tlf.: , e-post: og ergoterapeut, MSc Tove Nilsen, tlf.: ,e-post: 4

5 Fagdag for fysioterapeuter Målgruppe: Fysioterapeuter med interesse for pasienter med revmatiske sykdommer. Arrangør: Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter, NRRK. Hensikt og innhold: Årlig faglig møtepunkt og mulighet for nettverksbygging for fysioterapeuter som jobber innen revmatologi. Fokus på årets fagdag vil være artrose. Detaljert program vil foreligge på innen utgangen av august Det søkes NFF om godkjenning av fagdagen som fysioterapispesifikk etterutdanning / fornyet godkjenning for spesialister. Tidspunkt og sted: 24. oktober, Diakonhjemmet Sykehus Pris: Deltakeravgiften skal dekke arrangementsutgifter og fastsettes når programmet er klart. Kontaktpersoner: Fysioterapeut, MSc Camilla Fongen, tlf.: , e-post: og fysioterapeut, PhD Anne Christie, tlf.: , e-post: Fagseminar for sykepleiere og hjelpepleiere Målgruppe: Sykepleiere og hjelpepleiere med interesse for revmatologi. Arrangør: Faggruppen for sykepleiere i revmatologi (FSR) og revmatologisk avdeling ved St. Olavs Hospital i Trondheim. Hensikt og innhold: Faglig oppdatering og nettverksbygging. Tema er sykepleie til pasienter med bindevevssykdommer - pasienter i ulike livsfaser. Fullstendig program foreligger på under faggruppen revmatologiske sykepleiere (FSR), Tidspunkt og sted: februar ved Rica Nidelven Hotel, Trondheim. Kontaktperson: Sykepleier Liv Mari Graffer Bye, tlf.: , e-post: 5

6 Nasjonal Nettverkskonferanse Revmatologisk Rehabilitering Målgruppe: Alle med arbeidsfelt eller interesse for revmatologisk rehabilitering. Hensikt og innhold: Møteplass som skal bidra til å styrke faglig kvalitet og nettverkssamarbeid mellom de ulike aktører innen revmatologisk rehabilitering. Møtet er en årlig arena for kunnskapsoppdatering, erfaringsutveksling og igangsetting av samarbeidsprosjekter innen fagfeltet. Utfyllende informasjon vil bli lagt ut på Tidspunkt og sted: september på Værnes/Meråker Påmeldingsfrist: 20. august Kontaktperson: Ergoterapeutspesialist, PhD-student Mari Klokkerud tlf.: , e-post: Introduksjonskurs i revmatologi Målgruppe: Tverrfaglig helsepersonell som har sitt arbeid rettet mot pasienter med revmatiske sykdommer og som er nye innen fagfeltet revmatologi og revmakirurgi, eller som av ulike grunner trenger en oppfriskning. Hensikt og innhold: Bidra til økt kunnskap om revmatologi, revmakirurgi, ulike behandlingsmuligheter og revmatologisk rehabilitering. Få økt forståelse om hvordan det er å leve med kronisk revmatisk sykdom. Det søkes NSF, NETF og NFF om godkjenning av kurset som meritterende. Tidspunkt og sted: oktober på Diakonhjemmet Sykehus. Pris: Kr. 1500,- (inkl. enkel lunsj). Kontaktpersoner: Faglige spørsmål: ass. enhetsleder, fagsykepleier Sidsel Arnkværn tlf.: , e-post: Praktiske spørsmål: sekretær Aase Frich, tlf.: , e-post: 6

7 Kurs vi arrangerer på forespørsel Bruk av individualiserte måleinstrumenter i klinikk og forskning Målgruppe: Helsepersonell i revmatologi. Hensikt og innhold: Individualiserte instrumenter er vuderingsinstrumenter der pasienten selv beskriver og prioriterer funksjonsproblemer og/eller livsområder, og vurderer endring i disse over tid. Instrumentene kan brukes som grunnlag for formulering av individuelle behandlings- eller rehabiliteringsmål, og for å evaluere i hvilken grad disse nås over tid. Kurset gir deltakerne en innføring i hva som kjennetegner pasientspesifikke instrumenter, en gjennomgang av de instrumentene som brukes mest i Norge og mulighet for kort utprøving av ett av disse. Tidspunkt og sted: Kurset arrangeres i samarbeid med lokale sykehus, avdelinger eller institusjoner. Max. 30 deltakere pr. kurs. Pris: Se siste side for informasjon. Dersom du/dere er interessert i å samarbeide om å arrangere kurs - ta kontakt med: Kontaktpersoner: Ergoterapeutspesialist, PhD-student Mari Klokkerud, tlf.: , e-post: ergoterapeutspesialist, PhD Ingvild Kjeken, tlf.: , e-post: Tverrfaglig kurs i helsepedagogikk Målgruppe: Helsepersonell som arbeider med undervisning, veiledning og rehabilitering rettet mot pasienter med revmatiske sykdommer. Hensikt og innhold: Kurset vil gi økt kunnskap om undervisning til pasienter med kroniske sykdommer, metoder som fokuserer på pasientens ressurser og mestringsevne og metoder som bidrar til at pasienten aktivt kan delta i egen rehabilitering. Temaer i kurset er sentrale begreper som helsepedagogikk, pasientundervisning, læring og mestring, læringsprinsipper og -metoder, bruk av meg selv som 7

8 instrument i undervisningen og sammenheng mellom mål, metoder og rammer i undervisningen. Kurset vil veksle mellom forelesninger og trening i bruk av de ulike metodene. Det forutsettes tilstedeværelse på hele kurset. Tidspunkt og sted: Kurset arrangeres i samarbeid med lokale sykehus, avdelinger eller rehabiliteringsinstitusjoner. De gjennomføres vanligvis som to samlinger á en dag med tre - fire uker mellom samlingene. Max 24 deltakere pr. kurs. Pris:Se siste side for informasjon. Dersom du / dere er interessert i å samarbeide om å arrangere kurs - ta kontakt. Kontaktperson: Sykepleier, PhD-student Heidi A. Zangi, tlf.: , e-post: Tverrfaglig artroseskole Målgruppe: Helsepersonell / tverrfaglige team i primær - og spesialisthelsetjenesten. Innhold: Denne tverrfaglige artroseskolen er utviklet av en bredt sammensatt helsepersonellgruppe og pasientrepresentanter ved revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet Sykehus. Artroseskolen har fokus på artrose generelt og spesielt på hvordan man best kan leve med artrose. Kurset skal bidra til en oppdatering av kunnskap på sentrale aspekter ved artrosesykdommen, diagnostisering, utfordringer knyttet til sykdommen, samt aktuelle behandlingsformer og tiltak. Dagskurset vil gi kompetanse i å drive pasientundervisning. Kurset inkluderer Diakonhjemmets undervisningspakke for pasienter med artrose, med den hensikt at dette skal kunne benyttes lokalt etter gjennomføring av kurset. Arrangør: Nasjonalt revmatologisk rehabiliterings- og kompetansesenter (NRRK) og revmatologisk avd. ved Diakonhjemmet Sykehus i samarbeid med lokale sykehus og/eller kommunehelsetjeneste som ønsker å benytte dette tilbudet. Tidspunkt og sted: Kurset gjennomføres på en dag i samarbeid med lokale ressurser, avdelinger eller rehabiliteringsinstitusjoner. Minimum 20 deltakere pr. kurs. 8

9 Pris:Se siste side for informasjon. Dersom du/dere er interessert i å samarbeide om å arrangere kurs - ta kontakt. Kontaktpersoner: Tlf.: NRRK: Fysioterapeut, PhD-student Rikke H. Moe e-post: Seksjonsoverlege dr. med.till Uhlig, e-post: Fysioterapeut, PhD Nina Østerås, e-post: COPM- med brukerperspektiv på aktivitetsutførelse Om COPM: The Canadian Occupational Performance Measure (COPM) er et vurderingsinstrument der brukeren selv beskriver, prioriterer og vurderer sine aktivitetsproblemer og endring i aktivitetsutførelse over tid. Målgruppe: Primært ergoterapeuter, men kan også være aktuelt for andre medlemmer i tverrfaglige rehabiliteringsteam. Hensikt og innhold: Kurset gir deltakerne en innføring i teoretisk grunnlag for vurderingsinstrumentet COPM og praktisk ferdighet i å bruke instrumentet. Kurset går over to dager med en mellomperiode der deltakerne prøver ut COPM med noen pasienter/brukere. Kurset er godkjent av NETF som meritterende med 16 timer innen ergoterapispesifikk kurs/ etterutdanning. Tidspunkt og sted: Kurset arrangeres i samarbeid med lokale sykehus, avdelinger eller institusjoner. Max. 30 deltakere pr. kurs. Pris: Se siste side for informasjon. Dersom du/dere er interessert i å samarbeide om å arrangere kurs - ta kontakt. Kontaktperson: Ergoterapeutspesialist, PhD Ingvild Kjeken, tlf: , e-post: COPM brukt i fagutvikling og forskning Målgruppe: Primært ergoterapeuter, men kan også være aktuelt for andre medlemmer i tverrfaglige rehabiliteringsteam. Det forutsettes at deltakere har erfaring i bruk av COPM. Innhold: Hensikt med kurset er å inspirere til fagutvikling og forskning, å formidle kunnskap om instrumentet COPM s måleegenskaper og anvendelighet, og å utvikle og diskutere ideer til hvordan COPM kan brukes i fagutvikling og forskning. 9

10 Sentrale kurstema er fagutviklings- og forskningsmetodikk, hvordan utarbeide en prosjektskisse, og eksempler på bruk, analyse og fremstilling av resultater og informasjon innhentet ved bruk av COPM. Kurset går over to dager med en mellomperiode der deltakerne starter planlegging av et fagutviklings- eller forskningsprosjekt, og utarbeider en prosjektskisse. Prosjektskissene tas med til fremlegging og diskusjon dag 2. Kurset er godkjent av NETF med 25 timer som ergoterapispesifikt. Tidspunkt og sted: Kurset arrangeres i samarbeid med lokale sykehus, avdelinger eller institusjoner. Max. 30 deltakere pr. kurs. Pris: Se siste side for informasjon. Dersom du/dere er interessert i å samarbeide om å arrangere kurs - ta kontakt. Kontaktperson: Ergoterapeutspesialist, PhD Ingvild Kjeken, tlf: , e-post: Skreddersydd revmatologisk rehabilitering Målgruppe: Avdelinger og institusjoner med ansvar for å tilby rehabilitering til personer med revmatiske sykdommer. Hensikt: Styrke kompetansen innen tverrfaglig og målrettet rehabilitering i det revmatologiske fagmiljøet. Innhold: Nasjonal revmatologisk rehabiliteringsenhet (NRRE) tilbyr å utarbeide kurs i samarbeid med bestiller ut fra lokale behov, mål og ønsker. Eksempel på tema vi kan belyse i et kurs kan være: organisering og innhold i tverrfaglig revmatologisk rehabilitering, målsettingsarbeid og motiverende intervju, helsepsykologiske tema i revmatologi og rehabilitering, fysisk aktivitet ved revmatisk sykdom, en tverrfaglig tilnærming til fatigue - og smerteproblematikk og pårørendearbeid. Valg av tema kan variere ut fra den enkelte avdelings ønsker og behov. Vi vil legge opp til en arbeidsform som veksler mellom forelesninger og dialog med deltakerne. Tidspunkt og sted: Kurs arrangeres lokalt. Tid og sted fastsettes etter avtale. Pris: Se siste side for informasjon. Dersom du/dere er interessert i å samarbeide om å arrangere kurs - ta kontakt. Kontaktpersoner: Sosionom Anne Tøvik tlf , e-post anne. eller enhetsleder,psykologspesialist Turid Nygaard Dager tlf.: , e-post: 10

11 Følgende priser gjelder for eksterne kurs når målgruppen er revmatologiske fagmiljøer: Foredragsholder revmatologiske fagmiljøer: Kr for 1 dag / kr for 2 dager med en foredragsholder Kr for 1 dag / kr for 2 dager med to foredragsholdere Reiseutgifter og evt. overnatting dekkes av oppdragsgiver. For andre målgrupper vil pris fastsettes etter nærmere avtale.. Oppdatert informasjon om kurs og fag Fullstendig program for våre kurstilbud blir publisert på vår hjemmeside Der finner du også fortløpende informasjon om aktuelt fagstoff, oversikt over kurs og konferanser og klinisk verktøykasse med aktuelle vurderingsinstrumenter og metoder. Påmelding til kurs sendes til med følgende informasjon: Kurstittel, navn, stilling / profesjon, arbeidssted, adresse, telefon, e- post 11

12 Diakonhjemmet Sykehus er et ideelt diakonalt sykehus som skal yte førsteklasses helsetjenester (behandling, pleie, omsorg) til pasienter i et helhetlig perspektiv. Lokalsykehus i generell kirurgi, indremedisin og psykiatri for bydelene Vest Aker, Ullern og Frogner, i alt rundt innbyggere Sentralsykehus for hele Oslo og regionsykehus for helseregionen Sør-Øst innen revmatologi/revmakirurgi Internasjonalt anerkjent for sin forskningsvirksomhet innen revmatologi og psykofarmakologi Den kristne nestekjærlighetstanken er grunnlaget for sykehusets kjerneverdier: respekt, kvalitet, tjeneste og rettferdighet. E-post: Web.adr. : E-post: Web.adr.: 12

Kurskatalog 2011. Midt-Norge

Kurskatalog 2011. Midt-Norge Kurskatalog 2011 Midt-Norge Velkommen til å delta på kompetansehevende kurs i Midt-Norge i 2011 Rusbehandling Midt-Norge og Kompetansesenter rus Midt-Norge (KoRus Midt-Norge) utgir for 4. år på rad en

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2015. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2015 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KURS - OG PROSJEKTKATALOG 2015 KORUS VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring

Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Utredning - Rapport etc. Handlingsprogram for pasient- og pårørende opplæring Dato: juni 2004 Innhold INNHOLD... 2 SAMMENDRAG... 3 INNLEDNING...5 ET PERSPEKTIVSKIFTE... 6 DAGENS SITUASJON... 10 PRINSIPP

Detaljer

10.02.14. Virksomhetsplan

10.02.14. Virksomhetsplan Kristiansand kommune Songdalen kommune 10.02.14 Virksomhetsplan Innhold 1. Innledning... 1 2. Interkommunal satsing... 2 2.1 FoU-prosjekter... 2 2.1.1 Etikk... 2 2.1.2 Liverpool Care Pathway... 2 2.1.3

Detaljer

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.

Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1. ÅRSRAPPORT 2013 Innhold 1.0 Om Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester... 4 1.1 Visjoner, mål og satsingsområder i Vestfold... 4 1.2 Organisering og samarbeid... 5 1.3 Ansatte i USHT Vestfold...

Detaljer

KURS- OG PROSJEKTKATALOG

KURS- OG PROSJEKTKATALOG KURS- OG PROSJEKTKATALOG 2015 INNHOLD Om kompetansesenteret...4 Kurs og seminarer Barnet og Rusen 2015...7 Mer jentesnakk! Om jentegrupper som. forebyggende metode... 9 Motiverende intervju og Kognitiv

Detaljer

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT,

KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, PROSJEKTRAPPORT KOMPETANSEHEVENDE TILTAK FOR LINDREDE BEHANDLING OG OMSORG VED LIVETS SLUTT, 2012 Prosjektleder: Gro Nina Nymoen Helberg e-post: gro.nina.helberg@verdal.kommune.no tlf.: 74 04 84 00/ 90

Detaljer

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken

Prosjektrapport. Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Prosjektrapport Etablering av Lærings- og mestringssenter ved Glittreklinikken Et 2-årig utviklingsprosjekt (25-27) Glittreklinikken, juni 27 Grethe Amdal Prosjektleder Ingrid E. Sundfør prosjektmedarbeider

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtedato: 18.06.2014 Møtested: Harstad Rådhus Formannskapssalen Tidspunkt: 12:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer

Detaljer

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter

Kurs - og prosjektkatalog 2014. KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter 1 Kurs - og prosjektkatalog 2014 KoRus vest Stavanger, Rogaland A-senter KOMPETANSESENTER RUS REGION VEST STAVANGER, ROGALAND A-SENTER

Detaljer

Kurslederhefte Tema 6

Kurslederhefte Tema 6 Kurslederhefte Tema 6 Vurdering og dokumentasjon Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Prosjektrapport. En bedre hverdag. Opplæring av pårørende til personer med kols

Prosjektrapport. En bedre hverdag. Opplæring av pårørende til personer med kols Prosjektrapport En bedre hverdag Opplæring av pårørende til personer med kols Hilde Tretterud Næss, Prosjektleder Glittreklinikken, Februar 2010 Innholdsfortegnelse Forord...i Sammendrag...ii Kap.1. Bakgrunn

Detaljer

Kunnskap gir verdiskapning

Kunnskap gir verdiskapning Kunnskap gir verdiskapning Kurs og hospitering Rehabiliterings- og informasjonsopphold 2011 www.mssenteret.no 2 Kjære leser! MS-Senteret Hakadal AS er stolte over å kunne presentere den første kurskatalogen

Detaljer

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013

LINDRING PÅ TVERS Sluttrapport 2011-2013 LINDRING PÅ TVERS Et samarbeidsprosjekt mellom Fræna kommune, Eide kommune og Palliativt team ved Molde sykehus; med fokus på samhandling og kompetansehevende tiltak for å øke kvaliteten på lindrende behandling,

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

Kurslederhefte Tema 4

Kurslederhefte Tema 4 Kurslederhefte Tema 4 Bedriften som lærested Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon

Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004. Foreløpig versjon Norsk selvhjelpsforum (NSF) Årsmelding 2004 Foreløpig versjon Professor Dahlsgt. 45, 0367 Oslo, Tlf: 22 92 50 30, faks 22 92 50 35 Epost: post@norskselvhjelpsforum.no, Internett: http://www.norskselvhjelpsforum.no

Detaljer

KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene.

KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene. Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet. Kurskatalog 2013. www.bergensklinikkene. KoRus Bergen Stiftelsen Bergensklinikkene Mestring av rusproblemer helse livsstil avhengighet Kurskatalog 2013 www.bergensklinikkene.no 1 Stiftelsen Bergensklinikkene utgir for 19. år på rad en egen katalog

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt

Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Vestre Viken HF s rolle i og erfaring med samhandling med kommunene. Erfaringer fra et prosjekt Bergen 14.4.2015 Tone Finvold Seksjonsleder Lærings-og mestringssenteret i Vestre Viken 1 Hva jeg skal snakke

Detaljer

Plan for en lærings- og mestringsbase i Drammen kommune, et forarbeid til lærings- og mestringssenter av: Randi Klemetsen

Plan for en lærings- og mestringsbase i Drammen kommune, et forarbeid til lærings- og mestringssenter av: Randi Klemetsen Plan for en lærings- og mestringsbase i Drammen kommune, et forarbeid til lærings- og mestringssenter av: Randi Klemetsen HELSETJENESTEN 2014 Planen skal gi retning for hvordan kommunen skal tilby aktiviteter

Detaljer

Kjennetegn og kriterier for god praksis

Kjennetegn og kriterier for god praksis Koordinerende enhet i kommuner og helseforetak DELRAPPORT mai 2006 Kjennetegn og kriterier for god praksis Stig Fredriksson Prosjektleder INNHOLD 1. SAMMENDRAG 3 2. INNLEDNING 4 2.1 Om SKUR 4 2.2 Om Samsynt

Detaljer

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre

IS-1914 Rapport. Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre IS-1914 Rapport Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker med psykiske lidelser og rusproblemer kan bli bedre Heftets tittel: Kvalitet og kompetanse... om hvordan tjenestene til mennesker

Detaljer

«Så bruk oss, da!» INasjonal helse- og omsorgsplan slås det fast at brukere

«Så bruk oss, da!» INasjonal helse- og omsorgsplan slås det fast at brukere «Så bruk oss, da!» Organisering av og erfaringer fra samarbeid med brukere i fagutvikling og forskning Ergoterapeuter har lang tradisjon i å samarbeide med brukere i utforming og evaluering av individuelle

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit

ÅRSRAPPORT 2011. Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit ÅRSRAPPORT 2011 Prosjektgruppa for Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag v/ prosjektleder Arne E. Tveit Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag Side 1 Innhold 1. Nasjonale

Detaljer

For NFFs Faggruppe NOR Nr.1 2015

For NFFs Faggruppe NOR Nr.1 2015 NYHETSBREV For NFFs Faggruppe NOR Nr.1 2015 I dette nummeret kan du lese om: Cambodian dancer av Rodin Fysioterapikongressen Årsberetning Protokoll fra årsmøtet Aktuelle kurs i 2015 Stipendrapport Nye

Detaljer

Helsefaglig strategi 2013 2016

Helsefaglig strategi 2013 2016 Helsefaglig strategi 2013 2016 2 Helsefaglig strategi 2013 2016 Innhold Innledning 5 Kompetanseutvikling 7 Kompetansekartlegging 7 Kompetanseplaner og kompetanseutviklingsprogram 7 Hospitering 7 Utvikle

Detaljer

Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013

Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013 Årsrapport Regional koordinerende enhet Helse Sør-Øst 2013 Rett pasient på rette sted til rett tid. Koordinerte tjenester gir fornøyde brukere. God koordinering lønner seg. Du finner oss på www.helse-sorost.no/rehabilitering

Detaljer