Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: Dato: 24.10.2012 Tidspunkt: 16:30"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:30 Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

2 Saksliste PS 2012/73 PS 2012/74 PS 2012/75 PS 2012/76 RS 2012/12 RS 2012/13 PS 2012/77 PS 2012/78 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Orientering om forslag til kostnadsreduserende tiltak i teknisk Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2012/5729 Innkjøpsliste kommunale lekeplasser 2011/2828 Plan for brøyting 2011/6313 Dispensasjon for Bockram borettslag 2012/5768 Side nr. Yngvar Holt utvalgsleder Side 2

3 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Yngvar Holt Leder SP Erlan Aastebøl Nestleder H Inger Elisabeth Blomsnes Medlem H Svein Olaussen Medlem AP Mona Bråthen Medlem AP Vegar Johansen Medlem FRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Inger Olsen MEDL V Hans Jan Bjerkely MEDL MDG Jenny Hovland Johanson MEDL AP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Hans Kjell Thorfin Moen Inger Olsen SP Ann Kristin Øye Hans Jan Bjerkely H Ulf-Torben Redi Jenny Hovland Johanson AP Merknader Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Side 3

4 Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Yngvar Holt Utvalgsleder Martin Vik Utvalgssekretær Side 4

5 Saksliste PS 2012/62 PS 2012/63 PS 2012/64 PS 2012/65 RS 2012/8 RS 2012/9 RS 2012/10 PS 2012/66 PS 2012/67 PS 2012/68 PS 2012/69 PS 2012/70 PS 2012/71 Innhold Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker Referatsak - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak Referatsak - 066/ Os Allé 4 - søknad om tillatelse til tiltak - bruksendring og tilhørende arbeider Unntatt offentlighet Utvalgssaksnr Arkivsaksnr 2011/ /6869 Reduksjon av minimumstyrke på vakt. 2012/2867 Endring av rammetillatelse - gnr. 160 bnr Storgata 2A Ny infrastruktur langs Generalveien og drenering av Place d Armes Trafikkregulering/utbygging/ombygging av kryss Håkon VII,s vei 2011/ / /2567 Plan for vintervedlikehold 2011/6313 Frigivelse av investeringsmidler Økonomirapport pr. 2. tertial /984 Side nr. Yngvar Holt utvalgsleder Side 5

6 PS 2012/62 Godkjenning av innkalling Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Innkallingen godkjent. Vedtak: Innkallingen godkjent. PS 2012/63 Godkjenning av saksliste Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Svein Olaussen, Ap fremmet forslag om å behandle RS om Økonomirapport 2. tert. som politisk sak. Utvalget vedtak dette mot 4 stemmer. (Sp og H) Vegard Johansen, Frp, meldte forespørsel. Sakslisten med denne endringen ble vedtatt. Vedtak: Sakslisten godkjent. PS 2012/64 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Protokoll fra forrige møte enstemmig godkjent. Vedtak: Protokoll fra forrige møte godkjent. PS 2012/65 Referatsaker Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Referatsakene ble tatt til orientering. Side 6

7 Vedtak: Referatsakene tatt til orientering. RS 2012/8 Referatsak - Fylkesmannen stadfester kommunens vedtak RS 2012/9 Referatsak - 066/ Os Allé 4 - søknad om tillatelse til tiltak - bruksendring og tilhørende arbeider RS 2012/10 Reduksjon av minimumstyrke på vakt. PS 2012/66 Endring av rammetillatelse - gnr. 160 bnr Storgata 2A Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: De omsøkte endringene er ikke i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven. Utvalget gir derfor tillatelse til endring av rammetillatelsen av som omsøkt. Tillatelsen omfatter endringer av byggets øst- og sydfasader som vist på tegning E1 datert Tidligere godkjent fasadetegning E10 revisjon av utgår. PS 2012/67 Ny infrastruktur langs Generalveien og drenering av Place d Armes Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Det søkes om regionale utviklingsmidler til videreutvikling av Fredriksten festning som kulturarena. Totalsum for prosjektet kr Søknadssum kr Kommunens andel av prosjektkostnadene kr omprioriteres fra bevilgningen til fortau langs Hovsveien fra Vekterveien til Lundsholt. Midlene frigjøres til bruk så snart tilsagn om tilskudd foreligger. Side 7

8 PS 2012/68 Trafikkregulering/utbygging/ombygging av kryss Håkon VII,s vei Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Erlan Aastebøl, H, fremmet forslag om utsettelse. Forslaget fra Aastebøl ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes til neste utvalgsmøte. PS 2012/69 Plan for vintervedlikehold Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Yngvar Holt, Sp, fremmet følgende forslag til vedtak: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak slutter seg til formannskapets vedtak i saken. Forslaget fra Holt ble enstemmig vedtatt. Vegar Johansen, Frp, ønsket følgende protokolltilførsel: 1. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak vedtar rådmannens plan for snørydding/salting i henhold til innstilling i saksframlegget, inkludert bevilgning av kr ,- til innkjøp av ny saltspreder. 2. Halden kommune utnytter Statens Vegvesens erfaringer med salting i henhold til SMART, med optimalisering av saltprogram som formål. 3. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak fremlegges plan for brøyting og mekanisk fjerning av snø/is på kommunale veier. Fremlegget presenterer gjeldende roder, avtaler med private brøytere/maskinentrepenører, tekniske kravspesifikasjoner til brøyteutstyr og oversikt over egen maskinpark til dette. Vedtak: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak slutter seg til formannskapets vedtak i saken. Protokolltilførsel fra Vegar Johansen, Frp. 1. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak vedtar rådmannens plan for snørydding/salting i henhold til innstilling i saksframlegget, inkludert bevilgning av kr ,- til innkjøp av ny saltspreder. 2. Halden kommune utnytter Statens Vegvesens erfaringer med salting i henhold til SMART, med optimalisering av saltprogram som formål. 3. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak fremlegges plan for brøyting og mekanisk fjerning av snø/is på kommunale veier. Fremlegget presenterer gjeldende roder, avtaler Side 8

9 med private brøytere/maskinentrepenører, tekniske kravspesifikasjoner til brøyteutstyr og oversikt over egen maskinpark til dette. PS 2012/70 Frigivelse av investeringsmidler Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Slamsugerbil. Det anskaffes ny slamsugerbil, avsatte midler i investeringsbudsjett VAR for 2012 på kroner ,- frigjøres til anskaffelsen. Sope / Sugebil. Det anskaffes et kombikjøretøy som håndterer oppgaver innenfor både vei- og VAR-kapittelet. Investeringen på kr ,- deles likt mellom teknisk og VAR. Det omdisponeres innenfor VAR kr ,- fra prosjekt Fjellstua (P6253). Resterende kr ,- dekkes over investeringsbudsjett for teknisk feiebil. Eksisterende sopebil og slamsugerbil avhendes/byttes inn. PS 2012/71 Økonomirapport pr. 2. tertial 2012 Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Svein Olaussen, Ap, fremmet følgende forslag til vedtak: Administrasjonen utarbeider uten opphold økonomiske oversikter som viser fordelingen mellom Hovedutvalget for plan, miljø, landbruk og Hovedutvalget for teknisk drift og byggesak. Det vises videre til kommunestyrets budsjettvedtak fra 2012 punkt 3: Ved avvik som kan medføre budsjettoverskridelser skal rådmann umiddelbart legge fram alternative forslag til inndekning for aktuelt politisk organ i henhold til dette vedtaket og delegeringsreglementet. Administrasjonen legger fram sak i neste møte som oppfyller det som her er vedtatt av kommunestyret Erlan Aastebøl, H, fremmet følgende forslag til vedtak: Administrasjonen legger fram konkrete forslag til tiltak for å redusere budsjettunderskuddet til neste møte. Saken tas til etterretning. Side 9

10 Forslagene ble satt opp mot hverandre ved votering. Forslaget til Aastebøl ble vedtatt mot 4 stemmer. (Ap og Frp) Vedtak: Administrasjonen legger fram konkrete forslag til tiltak for å redusere budsjettunderskuddet til neste møte. Saken tas til etterretning. PS 2012/72 Forespørsler Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Utvalgsleder besvarte forespørsel i møtet. Vedtak: FO 2012/7 Forespørsel fra Vegar Johansen, Frp om tilknytning til kommunalt VA-nett. Side 10

11 PS 2012/73 Godkjenning av innkalling PS 2012/74 Godkjenning av saksliste PS 2012/75 Godkjenning av protokoll fra forrige møte Side 11

12 PS 2012/76 Referatsaker Side 12

13 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2012/ Håvard Tafjord Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Orientering om forslag til kostnadsreduserende tiltak i teknisk Vedlagt følger en orientering om kostnadsreduserende tiltak i teknisk sektor. Det understrekes at ingen av tiltakene er ferdig behandlet eller drøftet med tillitsvalgte. Side 13

14 FORELØPIGE FORSLAG TIL KUTTILTAK 2012 og I TEKNISK (pr 16.okt 2012) (ARBEIDSDOKUMENT) Dette er en foreløpig liste over aktuelle kostnadsreduserende tiltak i teknisk sektor. Det presiseres at forslagene ikke er formelt drøftet med HTV, men organisasjonene er holdt løpende orientert om listens innhold. Ytterligere og alternative forslag til tiltak vil måtte komme i den videre budsjettprosess fra både enhetene og de tillitsvalgte. Målsettingen er å få opp så mange forslag til kostnadsreduserende tiltak at tildelt ramme nås og at de minst akseptable tiltak da kan tas bort. Flere av tiltakene nedenfor går på en generell nedbemanning ved naturlig avgang og fremmes for å møte reduserte rammer og intensjoner for sektoren både i 2012 og i økonomiplan Konsekvensene av en generell nedbemanning er i hovedsak at oppgaver må omfordeles og prioriteres strengere. Noen oppgaver kan kanskje ikke lenger gjennomføres. Men den alvorligste konsekvensen er at om vi ikke foretar nødvendige tiltak på lønnssiden går vi underskudd også neste år, og da er det akkumulerte driftsunderskuddet oppe i over ¼ milliard kroner. Tiltakene må iverksettes så snart som praktisk mulig etter at de er drøftet og politisk behandlet slik at helårseffekten sikres best mulig. Utsettelser vil gå ut over flere ansatte og tjenestetilbud mer enn nødvendig. De stramme økonomiske rammene i økonomiplanen forutsetter at vi i 2012 går i balanse - noe vi definitivt ikke gjør. Rammene vil derfor trolig bli ennå strammere utover i perioden. Foreløpig tiltaksliste: 1) Halden ishall ble overført Teknisk sektor pr 1.september Kostnader ved denne inngår derved ikke i de økonomisk rammer som er satt for sektoren i økonomiplan Alternativ 1: Sektoren tilføres 4-5 mill årlig for drift og vedlikehold av Halden ishall Alternativ 2: Brukerne betaler det det koster å drive hallen Alternativ 3: En kombinasjon av alternativ 1 og 2 Alternativ 4: Hallen stenges Forberedelser for utleie av ledige arealer og endret organisering av vaktmestertjenester pågår uavhengig av denne prosessen. Tiltaket settes «øverst på lista» for å reise debatt og få forståelse, både blant politikere, innbyggere og ansatte, av at vi faktisk må definere og beslutte tilsvarende store og upopulære kostnadsreduserende tiltak for at Halden kommune skal gå i driftsmessig balanse. Andre tilsvarende tiltak kan være nedleggelse av Iddevang skole og terminering av Side 14

15 kontrakt med DNBE som er omtalt tidligere. Finner vi så ca 22 ytterligere tiltak av samme omfang kan driften av ishallen lettere sikres. 2) HUTDB, HUPML og havnestyre reduseres til et utvalg - Teknisk hovedutvalg. Knappe saksbehandlerressurser vil bli bedre utnyttet og møtekostnader redusert. (Det kan gis nærmere orientering om bemanningssituasjonen på forvaltningssiden under utvalgsmøtene om ønskelig) 3) De store kostnadsoverskridelsene i kommunen generelt skyldes høye lønnskostnader. Derfor foreslås en generell nedbemanning ved naturlig avgang som nevnt nedenfor. (Tiltak 4-9) Som en tommelregel kan kostnadsreduksjonen av 1 årsverk regnes som 0,5 mill. Innsparingen kan imidlertid ikke tidfestes nøyaktig. Årsaken til dette er at vi ikke alltid vet når den naturlige avgangen kommer og hvor. Tiltaket settes derfor som et generelt innsparingstiltak under Kommunalsjef fordelt utover i perioden. 4) Bemanning på parkeringskontor reduseres med 1 årsverk 5) Bemanning i havnevesenet reduseres med 1 årsverk 6) Bemanning på Rokke avfallsplass reduseres med 1 årsverk 7) Planlagt og allerede gjennomført nedbemanning på 4 vaktlag i brannvesenet opprettholdes 8) Drift og reabilitering reduseres med 3 årsverk. Deres oppgaver foreslås løst ved at det innledes samtaler med lag, foreninger og andre grupper om overføring av oppgaver (egen liste er utarbeidet) eventuelt også NAV for å avklare hvorvidt de kan tilby praksisplasser mot disse miljøene Det beholdes 2x0,5 stillinger som tar ansvar for blomster/bedd og tre/buskebeskjæring i sentrum samt Rødsberget. Alternativ 2 kan være at vi erkjenner viktigheten av parkvesenets arbeid for innbyggernes velferd, trivsel og velvære. Viktig forebyggende arbeid innen flere sektorer bør ikke bygges ned mot et minimum når hovedproblemet ligger i den økende ressursbruken i forhold til alle lovpålagte tiltak og rettighetsbrukere. Parkvesenet beholdes derfor, men effektiviseres og omorganiseres. Samarbeid med lag og foreninger videreutvikles. Et arbeid igangsettes for å vurdere etablering av en avdeling for «Park og Idrettsanlegg» hvor samlet drift av Ishall, svømmehall, stadion, diverse haller, gress og kunstgressbaner inngår. I dag er dette ansvaret delt på 3 ulike enheter. 9) Overføringen av ansatte fra oppgaver på driftskapittel til VA/ investeringsprosjekter videreføres ved at det opprettes et 3. maskin/anleggslag. Laget vil primært drive med små saneringsoppgaver, rehabiliteringsjobber og pussing etter de 2 andre lagene. Det vil si at når et anlegg er ferdig med spesielt hovedgrøft og veibane flyttes større maskiner med fagpersonell til nye oppgaver. Det 3. laget med annen type fagbakgrunn tar avretting av veibanen, pynting, beplantning og såing. Alle 3 lag vil ved dette ligge på avgiftskapitlet, men kan leies ut mot faktiske kostnader til veivedlikehold og grøntfaglige oppgaver når slike skal gjøres. 10) Forurenset masse fra Tyska overføres til Rokke. (Forslag bearbeides videre) 11) Miljøkalender gis ikke ut i Nødvendig informasjon legges ut på HKs hjemmeside. 12) Ny vurdering iverksettes av hvilke eiendommer som kan avhendes ved salg. Området Asak skole og Bergheim (som rives), foreslås omregulert til boligformål. Side 15

16 13) Midler til kurs/reiser/bevertning mv (sentral forslag/lik behandling kommer senere) 14) Det startes et arbeid med å redusere og/eller avvikle vaktordninger (har startet) 15) Kjøretøyparken reduseres /leasingavtaler revurderes. Mer vedlikehold på eget verksted 16) Tiltak «Gemini» (forslag kommer senere i budsjettprosessen) 17) Salg av råvann (kommer som egen sak) 18) Havnevesen. Det igangsettes et arbeid hvor strategi og organisering av havna vurderes 19) Prosjekt for rehabilitering av bygningsmassen på Sommerro utføres av interne ressurser som utfyllingsarbeid. Dette vil ta lenger tid, men bidrar til ytterligere fleksibel og effektiv utnyttelse av ressursene 20) Flere funksjoner innen teknisk søkes etablert på Sommerro. Dette vil kunne sikre en mer fleksibel og effektiv utnyttelse av ressursene og redusere administrative kostnader. 21) Organisering av hytterenovasjon, miljøstasjoner og behandling av farlig avfall revurderes 22) Det etableres en kontrollfunksjon som i tillegg til å godkjenne gravetillatelser, følger opp gravearbeider bedre slik at vedlikeholdskostnader på sikt kan reduseres 23) Bestilling av blomster for 2013 (kr 150 ) utsettes inntil det er avklart hvorvidt parkvesenet skal utføre denne tjenesten i ) Diverse mindre kutt i alle enheter som behandles i den videre budsjettprosess 25) Det ansettes en økonomikonsulent som belastes VA-kapittelet med organisatorisk tilknytning til økonomiavdelingen. HVA BEHOLDES AV FUNKSJONER PÅ DRIFTSKAPITLET I TEKNISK 1) Brannberedskap og forebyggende arbeid i brannvesen (inkludert flaggheising, oppsetting av stenger/vimpler/bannere og julegater/juletre som tidligere)(diverse vaktmestertjenester i og rundt rådhuskvartalet belastes sentral/felles) 2) Skiltverksted og bilverksted samt «innleie» av 3. maskin/anleggslag ved behov 3) Nødvendige administrative ledd i Teknisk drift og Teknisk forvaltning (sak om styrking av Teknisk forvaltning på prosjekt og VA vil bli sendt HAD) 4) Miljø & landbruk (1 stilling på spredte avløp er selvkost) FUNKSJONER I TEKNISK SOM DEKKES AV AVGIFTER ELLER ETTER HEL/DELVIS SELVKOST 1) Feiere samt noe ledelsesressurser i brannvesenet 2) Plan, byggesak & Geodata (som må få realistisk resultatkrav) (sak om styrking/omorganisering av planarbeidet er under utarbeidelse) 3) Alle funksjoner innen vann og avløp (inkludert lager) 4) 3 maskin/anleggslag (dekkes i hovedsak av VA og prosjekter) 5) Rokke avfallsanlegg (som må få realistisk resultatkrav) inkl hytterenovasjon 6) Parkeringskontor (som må få realistisk resultatkrav) (Internfakturering hvor skole og helsesektoren betaler for parkeringsplasser opphører) 7) Havnevesen Side 16

17 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Andreas Brække Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Innkjøpsliste kommunale lekeplasser PS 2012/45 Frigjøring av midler til utbedring og oppgradering av kommunale lekeplasser Saksprotokoll i Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt Vedtak: Midlene bevilget den samt de avsatte midlene for 2012 til sammen kr frigjøres til brukt til innkjøp av nye lekeapparater. I tillegg bevilges også de til drift og vedlikehold, jf. vedtak fattet av utvalget for bygg, plan og teknisk drift i sak PS2011/81 Innkjøpsliste Lekeplassene har blitt prioritert etter disse kriteriene: - Der naboer/velforeninger har engasjert seg. - De som viser tegn til å være i bruk. - De som har vært i kontakt med kommune med ønske om å få utbedret lekeplassen. - Geografisk plassering. - Huske 2 seter Kruvhuske Sklie m/stativ /stige Sklie med klatrestativ Lekeplass ved Knardal+grusbane Nordliveien grusbane Karusell Vippedyr Fotballmål (3x2m) Blåklokkeveien Rådyrfaret Watvedtveien 1 Rastebord Grusbane Klatrenett Gummimatter Huskesete og kjetting Universellutforming Side 17

18 Kvartsveien grusbane 1 Erleveien 1 1 Friggs vei Hageveien 1 Skolegata 1 1 Danseberget Sommerro 1 2 Kongleveien Wiboveien Oskleiva 1 Kaisaveien 1 1 Walkesgate Ingerila Voldskog 2 Skippergata 1 Stangeløkka 16 1 Annet materiell 16 Tabellen over viser hvilke lekeplasser og antall lekeapparater som skal kjøpes inn. Ikke prioritert rekkefølge. Konklusjon Lekeapparater kjøpes inn etter innkjøpsliste. Huske 2 seter Kruvhuske Sklie m/stativ /stige Sklie med klatrestativ Lekeplass ved Knardal+grusbane Nordliveien grusbane Karusell Vippedyr Fotballmål (3x2m) Blåklokkeveien Rådyrfaret Watvedtveien 1 Kvartsveien grusbane 1 Erleveien 1 1 Friggs vei Hageveien 1 Skolegata 1 1 Danseberget Sommerro 1 2 Kongleveien Wiboveien Oskleiva 1 Rastebord Grusbane Klatrenett Gummimatter Huskesete og kjetting Universellutforming Side 2 av 2 Side 18

19 Kaisaveien 1 1 Walkesgate Ingerila Voldskog 2 Skippergata 1 Stangeløkka 16 1 Annet materiell 16 Dokumentet er elektronisk godkjent av: Håvard Tafjord Side 3 av 3 Side 19

20 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: Q / Andreas Brække Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak 2012/ Utsendte vedlegg 1 Drift- og vedlikeholdsstandard Ikke utsendte vedlegg Plan for brøyting Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Sammendrag av saken: Halden kommune har omtrent 175 km med veier som skal brøytes. Veiene er delt i 6 roder hvor av 5 av disse brøytes av forskjellige entreprenører. Den siste roden omfatter sentrum og brøytes av Halden kommune. Halden kommune står også for salting av de kommunale veiene. Rådmannens innstilling: Det skal brøytes på 3 cm våt snø og 5 cm tørr snø. Gang/sykkel/fortau som er en del av skolevei skal brøytes innen kl på virkedager. Boligveier/gangveier i roden brøytes i full veibredde ved utløsende snømengder. Ved snøvær om natta skal samleveier være gjennombrøytet innen kl Utbrøytning til full bredde, brøyting av kryss og busslommer skal utførers umiddelbart etterpå. Brøytingen skal være fullført inne 5 timer etter at snøfallet har opphør. På lørdager utsettes tidsfristen for gjennombrøyting til kl , og på søn- og helligdager til kl Boligveier skal brøytes etter at samleveier er gjennombrøytet. Gang og sykkel vei skal være minst så bra at forgjengere ikke velger å gå i kjørebanene. Fortau gang- og sykkelvei plasseres i samme veitype som tilhørende bilvei. Skoleveier er som hovedregel samlevei. Gågater, trapper og torg brøytes med samme standard som samlevei, men tidsfristen utsettes med 1 time. Saksutredning: Bakgrunn Vintervedlikehold av kommunale veier i Halden kommune. Det kommunale veinettet som skal brøytes i Halden kommune er delt inn i 6 roder. Rode 1: Starter i Sponvika og strekker seg via Isebakke til Strupe Rode 2: Starter ved Strupe går via Stenrød, Gimle, Næringsrød til Atomveien. Side 20

21 Rode 3: Går fra Atomveien via Grimsrødhøgda, Nybo, Veden og Kokkehaugen til Tista. Rode 4: Går fra Tistedal sentrum og alt på østsiden av Øberg til Klepper. Rode 5: Omfatter Sommerro, Sofienlund, Risum, Øvre Knardal og Rishaughøgda. Rode 6: Omfatter Halden sentrum fra Rød Herregård via Busterud, Flatland, Os, Hoffgårdløkka, Fjellstua og Knardal. Til sammen utgjør dette omtrent 175 km fordelt på 17 km gang- og sykkelvei og 158 km kjørevei. Generelle bestemmelser: Brøyting skal utløses ved 3 cm våt snø og 5 cm tørr snø. Snøen skal ikke legges igjen i kryss slik at frisikten hindres. Gang/sykkelvei/fortau som er en del av skolevei innenfor roden skal være ferdig brøytet innen kl på virkedager. Skolegårder med parkeringsplasser og andre kommunale bygg åpne for publikum i roden avtales særskilt med eier/bruker av det enkelte bygg og inngår ikke i roden. Boligveier/gangveier i roden brøytes i full veibredde ved utløsende snømengder. Ved snøvær om natta skal samleveier være gjennombrøytet innen kl Utbrøytning til full bredde, brøyting av kryss og busslommer skal utførers umiddelbart etterpå. Brøytingen skal være fullført inne 5 timer etter at snøfallet har opphør. På lørdager utsettes tidsfristen for gjennombrøyting til kl , og på søn- og helligdager til kl Boligveier brøytes etter at samleveier er gjennombrøytet. Brøyting av gang- og sykkelvei skal være minst så bra at fotgjengere ikke velger å gå i kjørebanen. Utførelsen må koordineres med brøyting av kjørebanen. Fortau gang- og sykkelvei plasseres i samme veitype som tilhørende bilvei. Skoleveier er som hovedregel samlevei. Gågater, trapper og torg brøytes med samme standard som samlevei, men tidsfristen utsettes med 1 time. Vedlagt er Drift- og vedlikeholdsstandarden fra Vegforum. Som er standarden Halden kommune følger. Konklusjon Det skal brøytes på 3 cm våt snø og 5 cm tørr snø. Gang/sykkel/fortau som er en del av skolevei skal brøytes innen kl på virkedager. Boligveier/gangveier i roden brøytes i full veibredde ved utløsende snømengder. Ved snøvær om natta skal samleveier være gjennombrøytet innen kl Utbrøytning til full bredde, brøyting av kryss og busslommer skal utførers umiddelbart etterpå. Brøytingen skal være fullført inne 5 timer etter at snøfallet har opphør. På lørdager utsettes tidsfristen for gjennombrøyting til kl , og på søn- og helligdager til kl Boligveier skal brøytes etter at samleveier er gjennombrøytet. Gang og sykkel vei skal være minst så bra at forgjengere ikke velger å gå i kjørebanene. Fortau gang- og sykkelvei plasseres i samme veitype som tilhørende bilvei. Skoleveier er som hovedregel samlevei. Gågater, trapper og torg brøytes med samme standard som samlevei, men tidsfristen utsettes med 1 time. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Håvard Tafjord Side 21

22 Side 22

23 Side 23

24 Side 24

25 Side 25

26 Side 26

27 Side 27

28 Side 28

29 Side 29

30 Side 30

31 Side 31

32 Side 32

33 Side 33

34 Side 34

35 Side 35

36 Side 36

37 Side 37

38 Side 38

39 Side 39

40 Side 40

41 Side 41

42 Side 42

43 Side 43

44 Side 44

45 Side 45

46 Side 46

47 Side 47

48 Side 48

49 Side 49

50 Side 50

51 Side 51

52 Side 52

53 Side 53

54 Side 54

55 Side 55

56 Side 56

57 Side 57

58 Side 58

59 Side 59

60 Side 60

61 Side 61

62 Side 62

63 Side 63

64 Side 64

65 Side 65

66 Side 66

67 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2012/ Håvard Tafjord Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak 2012/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Dispensasjon forbockram borettslag Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Jens Lindstrøm Sammendrag av saken: Det er tidligere vedtatt å redusere vaktlaget ved Halden Brannvesen til minimum 4 mann pluss overordnet vakt. Dette betinger at dispensasjonen for sjåfør på maskinstige må oppheves. Bockram Borettslag har en dispensasjon fra 1956 hvor blokkene Karl Johansgate 1, 3 og 5 ble oppført. For å oppheve dispensasjonen har denne saken vært utredet av firma Multiconsult etter anbudskonkurranse og kommet med 3 alternative løsninger som fremgår i vedlagte konsulentrapport. Rådmannens innstilling: Karl Johansgate 1, 3 og 5 oppgraderes etter alt. 3 i konsulentrapporten fra Multiconsult. Det gjøres avtale med borettslaget styre om gjennomføring og saken settes ut på anbud og kommer tilbake som politisk sak for bevilgning. Brannordningen for Halden Kommune revideres i forhold til stigebilsjåfør og fremmes for kommunestyret i egen sak. Saksutredning: Bakgrunn Etter møte med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fremgikk det begrenset mulighet for dispensasjon i forhold til dimensjoneringsforskriftens bestemmelser. Således er det sprinkling av bygningene samt installasjon av brannvarslingsanlegg som er den anbefalte løsning. Side 67

68 Dette oppfyller kravene i dagens byggeforskrift og vil således være et godkjent bygg uten dispensasjon. Borettslaget har på eget initiativ installert brannvarslingsanlegg i rømningsveier slik at dette må utvides til også å dekke leilighetene. Da bygningene er godkjente bygg(med dispensasjon) er det kommunens ansvar å dekke kostnadene for utbedring. Kostnadsrammen vil være 1,5 til 2 mill. kr. Da utbedringen vil gi beboerne en større brannsikkerhet må det innledes samtaler med borettslagets styre for løsning, samt at utbedringen settes ut på anbud og kommer tilbake som sak til bevilgning når anbudskonkurransen er ferdig. Alternative løsninger Vurdering av løsningsmulighetene Konklusjon Dokumentet er elektronisk godkjent av: Åsmund Bråtekas John Kvalvik Side 68

69 M U L T I C O N S U L T R I B r - RAP- 001 Oppdrag: Brannteknisk vurdering av 3 borettslag bmoppdragsnavn1 bmemne1 Emne: Vurdering av beredskap stigebil bminit1 Rapport: 10. oktober 2012 Oppdragsgiver: RIBr-RAP-001 Halden kommune Dato: 10. oktober 2012 Oppdrag / Rapportnr / Tilgjengelighet Begrenset Utarbeidet av: Eivind Løken Fag/Fagområde: Brannsikkerhet Kontrollert av: Egil Kvamme Ansvarlig enhet: Brann og risiko Godkjent av: Eivind Løken Emneord: Rømningsvei Sammendrag: Rapporten beskriver mulig løsninger for å oppheve kravet til beredskap på stigebilen, i dag er det ifølge brannordningen tre borettslag som har rømning via brannvesenets stigemateriell som alternativ rømningsvei. Uten stigerømning kan vaktlaget reduseres fra fem til fire personer. Halden brannvesen skal beholde stigebilen som innsatsmateriell, men uten at de har formelt krav til beredskap på stigebilen. Under vurderingene har det fremkommet at kun boligblokkene i Bockram borettslag har krav om at stigebilen til brannvesenet er rømningsvei. I Stangeløkka borettslag gjelder den oversendte dispensasjonen en tomt som ikke er utbygget med boligblokker og som tilhørte Snippen borettslag, mens dispensasjonen i Snippen borettslag ikke setter krav om at stigebilen til brannvesenet skal fungere som rømningsvei da det er anordnet nødstiger fra øverste balkong til balkong som kan nås med brannvesenets skyvestige. Multiconsult har identifisert og vurdert fire mulig løsninger som vil oppheve behovet for at brannvesenets stigebil må ha beredskap som vaktlaget for øvrig. Multiconsult kan ikke anbefale noen av løsningene som krever dispensasjon da dette ikke er gitt tidligere. Av de øvrige alternativene, utvendig trapperom og gjennomføring av en ny byggesak iht TEK10, anbefaler Multiconsult at man gjennomfører en normal byggesak der rømningsveiene omprosjekteres og alle de aktuelle boligblokkene får fulldekkende sprinkleranlegg og fulldekkende brannalarmanlegg. Denne løsningen gir også det høyeste sikkerhetsnivået Revisjon med anbefalinger 20 eivl ek eivl Endelig rapport 20 eivl ek eivl Utg. Dato Tekst Ant.sider Utarb.av Kontr.av Godkj.av MULTICONSULT AS Nedre Skøyen vei 2 P.b. 265 Skøyen 0213 Oslo Tel.: Fax: Side 69

70 Brannteknisk vurdering av 3 borettslag Vurdering av beredskap stigebil M U L T I C O N S U L T Innholdsfortegnelse 1. Om oppdraget Bakgrunn Bakgrunnsmateriale Forutsetninger Dagens situasjon i kommunen og Dimensjoneringsforskriften Tilstandsvurdering av boligblokkene Generelt Bockram borettslag Stangeløkka borettslag Snippen borettslag Vurdering Juridiske forhold Mulig løsninger Alternativ A: Alternativ rømningsvei Alternativ B: Dispensasjon fra DSB Alternativ C: Endring av byggesaken Diskusjon av løsninger Konklusjon... 8 Vedlegg 1 Tilstandsanalyse Bockram borettslag... 9 Vedlegg 2 Tilstandsanalyse Stangeløkka borettslag Vedlegg 3 Tilstandsanalyse Snippen borettslag Vedlegg 4 Særskilt vurdering av løsning B Vedlegg 5 Diskusjon av mulige løsninger /el Side 2 av 20 Side 70

71 Brannteknisk vurdering av 3 borettslag Vurdering av beredskap stigebil M U L T I C O N S U L T 1. Om oppdraget Multiconsult er engasjert av Halden kommune v/ brannsjef Jens Lindstrøm til å foreta en brannteknisk vurdering av rømningsforholdene i tre borettslag (Bockram, Stangeløkka og Snippen) i Halden. Rømningsforholdene skal utredes i forhold til opphevelse av dispensasjon i byggesaker som er hjemlet i bygningsloven av 1949, der det forutsettes at alle leiligheter i 4. etasje kan nås med brannvesenets stigebil. Oppdraget omfatter ikke brannteknisk prosjektering av nytt brannkonsept med ansvarsrett i en evt. byggesak. 2. Bakgrunn 2.1 Bakgrunnsmateriale Rapporten baserer seg på følgende regelverk: - Brannvernloven av Dimensjoneringsforskriften av 2002 med tilhørende veiledning. - Plan- og bygningsloven av Lov om bygningsvesenet av Byggeforskrift 1987 med tilhørende veiledning «rett og slett» - Teknisk forskrift 1997 med tilhørende veiledning 4. utgave - Byggteknisk forskrift 2010 med tilhørende veiledning - NBI Brannteknisk tilstandsanalyse Rapporten baserer seg på følgende bakgrunnsmateriale: - Dokumenter fra relevante byggesaker i 1957 med dispensasjonstillatelser. Rapporten baserer seg på følgende befaringer/møter etc.: - Møte og befaring med brannsjef Jens Lindstrøm den 15. august Telefonsamtale med Jens Lindstrøm 16. august 2012 der det opplyses om at den relevante dispensasjonen i Stangeløkke borettslag gjelder en tomt som ikke er utbygd. - Telefonsamtale med Suzanne Hauge Norvang i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), den 20. august Telefonsamtale med vakthavende jurist i Direktoratet for byggkvalitet (DiBK), den 17. august Forutsetninger Vurderingene i denne rapporten baserer seg på en brannteknisk tilstandsanalyse på nivå 1 iht. NBI av blokkene i de ulike borettslagene. Tilstandsanalysen omfatter innvendig befaring av én oppgang og én leilighet med tilhørende balkong i borettslaget. Det forutsettes at de befarte oppganger og leiligheter er representativt for alle boligblokkene i de enkelte borettslag. Hensikten med denne rapporten er å vurdere mulig løsninger for å oppheve kravet til beredskap på stigebilen. Det er i følge brannordningen kun de nevnte tre borettslagene som har krav til rømning via stigebil /el Side 3 av 20 Side 71

72 Brannteknisk vurdering av 3 borettslag Vurdering av beredskap stigebil M U L T I C O N S U L T 2.3 Dagens situasjon i kommunen og Dimensjoneringsforskriften Halden brannvesen har i dag kasernert vaktlag med 4 mannskaper + vognfører stigebil. Ifølge Dimensjoneringsforskriften er kravet for "tettsted mellom " kasernert vaktlag med 4 mannskaper. Grunnen til at hvert vaktlag også har en vognfører på stigebil er de beskrevne tillatelsene i tidligere byggesaker hvor det er forutsatt alternativ rømning via brannvesenets stigebil. På grunn av innsparinger i kommunen ønsker Halden kommune å spare kostnader ved å ha vognfører på samme beredskap som vaktlaget for øvrig. Dette er bakgrunnen for at kommunen ønsker utredet muligheter for å oppheve dispensasjonen hjemlet i tidligere byggesaker. Brannvesenet skal beholde stigebilen som innsatsmateriell, og tar denne med seg når det vurderes som nødvendig, men uten at de har formelt krav til beredskap på stigebilen. 3. Tilstandsvurdering av boligblokkene 3.1 Generelt Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT) angir at sikkerhetsnivået i eldre bygninger skal oppgraderes til samme nivå som for nyere bygninger så langt dette kan gjennomføres innenfor en praktisk og økonomisk forsvarlig ramme. Veiledning til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn definerer eldre bygninger som bygninger oppført i henhold til byggeforskrifter som var gjeldende før Sikkerhetsnivået i nye bygninger reguleres av Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven. Bygningen er oppført på 1950-tallet og er oppført iht. Byggeforskrift av Bygningen er derfor vurdert opp mot følgende: - Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT). - Byggeforskrift 87 med veiledning «Rett og slett» (tilsvarer BF85) Tilstandsanalysen er basert på NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk 1. utg. av 1995, nivå 1. Det vil si en visuell befaring uten fysiske inngrep for å kartlegge brannteknisk tilstand og nødvendig oppgraderingsbehov for å tilfredsstille gjeldene brannkrav. Ved vurderingen av bygningene gis en tilstandsgrad etter følgende retningslinjer, iht. NBI : 3.2 Bockram borettslag For fullstendig tilstandsanalyse, se vedlegg 1. Den branntekniske tilstanden til Bockram borettslag er vurdert som meget god (tilstandsgrad 0), og Multiconsult vurderer at relevante forskrifter er tilfredsstilt /el Side 4 av 20 Side 72

73 Brannteknisk vurdering av 3 borettslag Vurdering av beredskap stigebil M U L T I C O N S U L T 3.3 Stangeløkka borettslag For fullstendig tilstandsanalyse, se vedlegg 2. Den branntekniske tilstanden til Stangeløkka borettslag er vurdert som meget god (tilstandsgrad 0), og Multiconsult vurderer at relevante forskrifter er tilfredsstilt. Multiconsult ble i telefonsamtale med Jens Lindstrøm den 16. august 2012 opplyst om at den relevante dispensasjonen på bruk av stigebilen som rømningsvei gjelder en tomt som ikke er bygget ut og som tilhørte Snippen borettslag. Multiconsult oppfatter derfor at Stangeløkka borettslag ikke har krav om rømningsvei via stigebil. 3.4 Snippen borettslag For fullstendig tilstandsanalyse, se vedlegg 3. Den branntekniske tilstanden til Snippen borettslag er vurdert som meget god (tilstandsgrad 0), og Multiconsult vurderer at relevante forskrifter er tilfredsstilt. Multiconsult ønsker å understreke at den oversendte dispensasjonen som gjelder Snippen borettslag er søkt på grunnlag av at det anordnes nødstige fra øverste balkong til balkong plan 3 hvor det kan anvendes vanlige brannstiger. Disse nødstigene ble observert på befaring (luke i balkongdekke og stigebøyler på vegg), slik at Multiconsult oppfatter at Snippen borettslag ikke har krav om rømningsvei via stigebil. 4. Vurdering 4.1 Juridiske forhold Dimensjoneringsforskriften krever i 5-5 at «I kommuner der brannvesenets snorkel- eller stigebil er forutsatt å fungere som påbudt rømningsvei etter bygningslovgivingen, skal vognfører ha samme beredskap som vaktlaget for øvrig». I veiledningen til Dimensjoneringsforskriften er dette utdypet med: «maskinstige/snorkel må dermed inngå i brannvesenets materiell og skiftes ut ved behov, så lenge bygningene er i bruk, og har kun en fast rømningsvei. Istedenfor å investere i ny snorkel-/stigebil kan bygningene utstyres med alternativ rømningsvei, normalt i form av trapp.» Dette gir tre alternativer for å unngå beredskap på stigebilen: A. Man kan utstyre bygningen med alternativ rømningsvei i form av et utvendig trapperom skjermet fra tilliggende vinduer. B. DSB som sentral tilsynsmyndighet gir dispensasjon fra kravet i Dimensjoneringsforskriften. C. Byggesaken endres slik at kravet til stigebil som påbudt rømningsvei frafalles. De ulike alternativene er diskutert i neste kapittel /el Side 5 av 20 Side 73

74 Brannteknisk vurdering av 3 borettslag Vurdering av beredskap stigebil M U L T I C O N S U L T 4.2 Mulig løsninger Alternativ A: Alternativ rømningsvei Etablering av alternativ rømningsvei er konkret angitt i veiledning til dimensjoneringsforskriftensom en mulig løsning. Løsningen gjelder for tilfeller der man ikke ønsker å investere i stigebil, og vil i dette tilfellet, hvor man kun ønsker å oppheve beredskapen på stigebilen, gi et tilfredsstillende sikkerhetsnivå Alternativ B: Dispensasjon fra DSB Dimensjoneringsforskriften 8-2 angir: «Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan fravike bestemmelsene i forskriften når særlige grunner foreligger. Det kan i enkelte tilfelle settes særskilte betingelser for slike fravik.» I veiledning til Dimensjoneringsforskriften er dette utdypet med: «Direktoratet har fått hjemmel til å fravike denne forskriften. Kommunestyret eller brannsjefen kan søke om fravik. Fravik er et enkeltvedtak hvor et organ etter søknad setter til side bestemmelser som er gitt. Det må foreligge særlige grunner for at fravik fra bestemmelser i forskriften innvilges. Slike særlige grunner kan være at kommunale tiltak som følge av denne forskrift kommer i konflikt med lover og forskrifter på andre områder, eller det finnes andre tungtveiende og velbegrunnede forhold. Direktoratet er restriktive med å innvilge fravikssøknader. Ved innvilgelse kan direktoratet sette vilkår. Søknad om fravik fra minimums-/standardkravene fremsettes for direktoratet som selvstendig sak til avgjørelse.» Av veiledningsteksten fremgår det at man i dette tilfellet må ha andre tungtveiende og velbegrunnede forhold. Slik Multiconsult oppfatter denne teksten må man, dersom det skal søkes om dispensasjon fra Dimensjoneringsforskriften, etablere alternative rømningsveiløsninger som er like sikre eller sikrere enn dagens løsning Alternativ C: Endring av byggesaken Ved å endre byggesaken slik at kravet til stigebil som påbudt rømningsvei frafalles, må man starte en ny byggesak og omprosjektere rømningsveiene. Dette kan innebære to ulike løsninger: - Løsning C-1: Som utgangspunkt vil teknisk forskrift 2010 gjelde for de forholdene som omfattes av tiltaket, som i dette tilfellet er rømningsveier. Dette betyr at rømningssikkerheten i TEK10 må tilfredsstilles, med alle relevante krav. I praksis må derfor boligblokkene ha fulldekkende sprinkleranlegg og fulldekkende brannalarmanlegg (iht ). - Løsning C-2: Alternativt kan kommunen i en byggesak gi dispensasjon fra TEK10, iht. Plan- og bygningsloven 19-2: «Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra bestemmelser fastsatt i eller i medhold av denne lov. Det kan settes vilkår for dispensasjonen. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I /el Side 6 av 20 Side 74

75 Brannteknisk vurdering av 3 borettslag Vurdering av beredskap stigebil M U L T I C O N S U L T tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler. Ved dispensasjon fra loven og forskrifter til loven skal det legges særlig vekt på dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.» Dette medfører at kommunen kan tillate at man i dette konkrete tilfellet ikke trenger å følge bestemmelsene i TEK10. Slik Multiconsult forstår bestemmelsen må man, dersom det skal gis dispensasjon fra TEK10, i det minste tilfredsstille en løsning som oppfyller andre tillatte løsninger i Byggelov av 1949 eller senere byggeforskrifter. Herunder forstås det at disse løsningene kunne vært bygget på samme tid eller senere, og sånn sett må antas å ha et likt eller bedre sikkerhetsnivå. 4.3 Diskusjon av løsninger De ulike løsningene er vurdert i Vedlegg 5. Her følger en sammenstilling av løsningene, kostnadene er grovt antatt basert på tidligere erfaringstall og kun ment til sammenlikning av løsningene. Løsning Beskrivelse Sikkerhetsnivå Gjennomførbarhet A Utvendig trapperom Høyt Krever byggesaksbehandling ift fasadeendring. B Utvendig fastmontert stige C-1 Sprinkleranlegg og brannalarmanlegg C-2 Oppgradering trapperom, eller Utvendig trapperom, eller Lavt Svært høyt Middels Høyt Sprinkleranlegg, eller Svært høyt Utvendig fastmontert stige Lavt Kan etableres uten å ta seg inn i den enkelte leilighet. Krever byggesaksbehandling ift fasadeendring og dispensasjon fra DSB. Kan etableres uten å ta seg inn i den enkelte leilighet. Krever normal byggesaksbehandling der rømningsveiene omprosjekteres iht. TEK10. Krever tilkomst til alle leiligheter. Krever byggesaksbehandling der rømningsveiene oppgraderes iht. tidligere forskrifter, samt dispensasjon fra kommunen/settekommune. Løsningene er svært ulike i sikkerhetsnivå og gjennomførbarhet. Løsning B og C-2 krever at DSB eller kommunen gir dispensasjon fra gjeldende forskrifter, noe DSB eller DiBK ikke har erfaring med at er gitt tidligere. Dersom dispensasjon kan gis vil utvendig fastmontert stige gi et sikkerhetsnivå som er like godt eller bedre enn dagens løsning. Av løsningene som ikke krever dispensasjon (løsning A med utvendig trapperom og C-1 med fullsprinkling og fulldekkende brannalarmanlegg) vurderer Multiconsult at løsning C-1 gir den sikreste løsningen, særlig for eldre og funksjonshemmede. Løsningen krever tilkomst til alle /el Side 7 av 20 Side 75

76 Brannteknisk vurdering av 3 borettslag Vurdering av beredskap stigebil M U L T I C O N S U L T leiligheter for installasjon, men dette kan kreves dersom løsningen godtas på generalforsamling i de enkelte borettslagene. 5. Konklusjon Under vurderingene har det fremkommet at kun boligblokkene i Bockram borettslag har krav om at stigebilen til brannvesenet er rømningsvei. I Stangeløkka borettslag gjelder den oversendte dispensasjonen en tomt som ikke er utbygget med boligblokker og som tilhørte Snippen borettslag, mens dispensasjonen i Snippen borettslag ikke setter krav om at stigebilen til brannvesenet skal fungere som rømningsvei da det er anordnet nødstiger fra øverste balkong til balkong som kan nås med brannvesenets skyvestige. Multiconsult har identifisert og vurdert fire mulig løsninger som vil oppheve behovet for at brannvesenets stigebil må ha «beredskap som vaktlaget for øvrig»: Løsning A innebærer at det etableres et alternativt utvendig trapperom skjermet fra tilliggende vinduer. Denne løsningen er forhåndsgodkjent av DSB. Løsning B er å etablere utvendig fastmonterte stiger som rekker alle leilighetene. Denne løsningen krever at DSB gir dispensasjon fra 5-5 i Dimensjoneringsforskriften. Løsning C-1 er å omprosjektere rømningsforholdene i boligblokkene og følge normal byggesaksgang. Det medfører at alle boligblokkene må ha fulldekkende sprinkleranlegg og fulldekkende brannalarmanlegg. Løsning C-2 er å omprosjektere rømningsforholdene i boligblokkene og få dispensasjon fra i teknisk forskrift, ved å benytte tidligere godkjente løsninger. Løsningen krever at Halden kommune eller en settekommune gir dispensasjon fra TEK10. Alle løsningene gir et sikkerhetsnivå som er likt eller bedre enn dagens situasjon. DSB og DiBK opplyser at de ikke har erfaring med at det er gitt slike dispensasjoner tidligere, slik at det ikke er mulig å vurdere sannsynligheten for at løsning A og C-2 kan gjennomføres. På bakgrunn av dette kan vi ikke anbefale noen av løsningene som krever dispensasjon. Da løsning A med utvendig trapperom er en omfattende og estetisk skjemmende løsning, anbefaler Multiconsult at løsning C-1 benyttes, dvs. at man gjennomfører en normal byggesak der rømningsveiene omprosjekteres og alle boligblokkene får fulldekkende sprinkleranlegg og fulldekkende brannalarmanlegg /el Side 8 av 20 Side 76

77 Brannteknisk vurdering av 3 borettslag Vurdering av beredskap stigebil M U L T I C O N S U L T Vedlegg 1 Tilstandsanalyse Bockram borettslag Byggeår: ca 1956 Beskrivelse: Boligblokk på fem etasjer med 4 leiligheter pr etasje. Bygget av mur/betongkonstruksjoner. Bygningstekniske forhold Hoveddata: Bygningen plasseres i risikoklasse 4 og brannklasse 3 pga. fem tellende etasjer. Forhold Krav Tilstand Tiltak Brannceller Brannskillende vegger og dekker skal tilfredsstille EI60. Dører fra leiligheter til trapperom skal tilfredsstille EI30-S a. Andre dører skal tilfredsstille EI60-S a. Brannskiller er av ubrennbare konstruksjoner i mur/betong og tilfredsstiller EI60. Dører fra leilighet til trapperom er oppradert til B30 med tettelister. Dører til andre rom er av stål og vurdert til tilsvarende EI60. Observerte gjennomføringer er tettet. Ingen tiltak nødvendig. Seksjoneringsvegg For hver 1200 m 2 skal det oppføres seksjoneringsvegger. Bygningen er på under 1200 m 2 og det er ikke seksjoneringsvegg. Ingen tiltak nødvendig. Materialer, overflater og kledninger Rømningsveier skal ha overflater som tilfredsstiller B-s1,d0. Andre rom under 200 m 2 kan ha overflater som tilfredsstiller D- s1,d0. Trapperom har overflater av pusset murverk. Leiligheter har tradisjonelle overflater av tapet etc. Ingen tiltak nødvendig. Rømningsveier Det skal være to rømningsveier. Rømningsvei skal ha tilstrekkelig bredde og fremkommelighet. Dører i rømningsvei skal slå ut i rømningsretningen. Det er rømning via ett trapperom Tr1 og brannvesenets stigemateriell. Ingen tiltak nødvendig. Bærekonstruksjon Bærende konstruksjoner skal tilfredsstille R90. Balkonger etc. skal festes med ubrennbare festemidler Bæresystemet er av mur/betong og antas å tilfredsstille R90. Balkonger er festet med ubrennbare festemidler. Ingen tiltak nødvendig /el Side 9 av 20 Side 77

78 Brannteknisk vurdering av 3 borettslag Vurdering av beredskap stigebil M U L T I C O N S U L T Installasjoner Forhold Krav Tilstand Tiltak Kanaler, rør og kabler Elektriske anlegg VVS-anlegg Skorsteiner, ildsteder og fyringsanlegg Kanaler, rør og kabler skal ikke bidra til økt brannfare eller brannspredning. Gjennomføringer av kabler er tettet. Ingen kanaler eller rør observert på befaringen. Ingen tiltak nødvendig. Det elektriske anlegget er ikke vurdert og ikke relevant for denne tilstandsanalysen. VVS- anlegget er ikke vurdert og ikke relevant for denne tilstandsanalysen. Skorsteiner, ildsteder og fyringsanlegg er ikke vurdert og ikke relevant for denne tilstandsanalysen. Brannverntiltak Forhold Krav Tilstand Tiltak Røykvarslere Automatisk brannalarmanlegg Manuel slokkeutstyr Automatisk slokkeanlegg Røykventilasjon Alle leiligheter skal ha røykvarsler. Det er ikke krav til brannalarmanlegg i bygningen. Befart leilighet har røykvarsler. Bygningen har brannalarm kat 1 (røykdeteksjon i fellesaraler). Manuelt slokkeutstyr er ikke vurdert og ikke relevant for denne tilstandsanalysen. Det er ikke krav til sprinkleranlegg i bygningen. Trapperom skal røykventileres. Det er ikke sprinkleranlegg. Trapperom har røykluke i toppen. Ingen tiltak nødvendig. Ingen tiltak nødvendig. Ingen tiltak nødvendig. Ingen tiltak nødvendig. Konklusjon Ingen tiltak er funnet nødvendig for at bygningen skal tilfredsstille forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn (FOBTOT). Tilstandsgrad /el Side 10 av 20 Side 78

79 Brannteknisk vurdering av 3 borettslag Vurdering av beredskap stigebil M U L T I C O N S U L T Vedlegg 2 Tilstandsanalyse Stangeløkka borettslag Byggeår: ca 1957 Beskrivelse: Boligblokk på fire etasjer med 3 leiligheter pr etasje i plan 1-3 og 2 leiligheter på plan 4. Bygget av mur/betong-konstruksjoner. Bygningstekniske forhold Hoveddata: Bygningen plasseres i risikoklasse 4 og brannklasse 2 pga fire tellende etasjer. Forhold Krav Tilstand Tiltak Brannceller Brannskillende vegger og dekker skal tilfredsstille EI60. Dører fra leiligheter til trapperom skal tilfredsstille EI30-S a. Andre dører skal tilfredsstille EI60-S a. Brannskiller er av ubrennbare konstruksjoner i mur/betong og tilfredsstiller EI60. Dører fra leilighet til trapperom er oppradert til B30 med tettelister. Dører til andre rom er av stål og vurdert til tilsvarende EI60. Observerte gjennomføringer er tettet. Ingen tiltak nødvendig. Seksjoneringsvegg For hver 1200 m 2 skal det oppføres seksjoneringsvegger. Bygningen er på under 1200 m 2 og det er ikke seksjoneringsvegg. Ingen tiltak nødvendig. Materialer, overflater og kledninger Rømningsveier skal ha overflater som tilfredsstiller B-s1,d0. Andre rom under 200 m 2 kan ha overflater som tilfredsstiller D- s1,d0. Trapperom har overflater av pusset murverk. Leiligheter har tradisjonelle overflater av tapet etc. Ingen tiltak nødvendig. Rømningsveier Det skal være to rømningsveier. Rømningsvei skal ha tilstrekkelig bredde og fremkommelighet. Dører i rømningsvei skal slå ut i rømningsretningen. Det er rømning via ett trapperom Tr1 og brannvesenets stigemateriell. Enkelte balkonger på plan 4 har utfellbar stige til balkong på plan 3. Ingen tiltak nødvendig. Bærekonstruksjon Bærende konstruksjoner skal tilfredsstille R60. Balkonger etc skal festes med ubrennbare festemidler Bæresystemet er av mur/betong og antas å tilfredsstille R60. Balkonger er festet med ubrennbare festemidler. Ingen tiltak nødvendig /el Side 11 av 20 Side 79

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Fayegården Dato: 24.10.2012 Tidspunkt: 16:30 17:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Yngvar

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak. Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 14.11.2012 Tidspunkt: 16:30 Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Store møterom, Fayegården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 16.05.2012 Tidspunkt: 16:30. 17:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 19:00 20:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.05.2010 Tidspunkt: 12:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.02.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Byggesaksavd. (1.etg.), Storgt. 7 Dato: 22.04.2014 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 22.08.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Henrik Rød MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Henrik Rød MEDL FRP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 07.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 03.05.2011 Tidspunkt: 16:00 17:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.10.2013 Tidspunkt: 16:00 16:25 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 05.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.01.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 23.08.2016 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 04.03.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 29.05.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus, Storgt. 6 Dato: 15.04.2014 Tidspunkt: 17:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 27.01.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen

Hovedutvalg for næring og eiendom. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Jan-Erik Erichsen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.09.2013 Tidspunkt: 17:00 20:45 Hovedutvalg for næring og eiendom Rådhuset, møterom 3 (inngang v/gerd Holm), Halden rådhus Følgende faste medlemmer

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Gamle Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.10.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Gamle Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.02.2010 Tidspunkt: 16:00 16:50 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk

Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for plan, miljø og landbruk, Fayegården Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 17:00 19:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Øivind

Detaljer

Hovedutvalg for næringsutvikling. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for næringsutvikling. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.02.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næringsutvikling Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.05.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.10.2013 Tidspunkt: 16:00 18:25 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 15.05.2014 Tidspunkt: 16:00 16:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Pedersen Due MEDL AP Vibeke Julsrud MEDL MDG

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lars Pedersen Due MEDL AP Vibeke Julsrud MEDL MDG Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.12.2016 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Martin Lie Medlem H Elisabeth Giske Medlem AP Yngvar Holt Nestleder SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Terje Martin Lie Medlem H Elisabeth Giske Medlem AP Yngvar Holt Nestleder SP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for næring og eiendom Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 29.04.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Erlan Aastebøl Leder H Inger

Detaljer

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY

HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY HVORDAN FØLGE OPP TILSYN FRA BRANNVESENET FRA TILSYNSRAPPORT TIL RIKTIG ARBEIDSVERKTØY VI SER NÆRMERE PÅ Brannvesenets rolle tilsynsmyndighet Krav til bestående byggverk. Brannobjekt eller særskilt brannobjekt?

Detaljer

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak

Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for teknisk drift og byggesak, Fayegården Dato: 18.04. Tidspunkt: 16:30 17:30 Følgende faste medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 17.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 01.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 21.08.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 12.06.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 04.12.2013 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 23.04.2013 Tidspunkt: 16:00 17:20 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00

Møteprotokoll. Halden kommune. Havnestyre. Utvalg: Møtested: Store møterom, Fayegården. Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 26.02.2013 Tidspunkt: 17:00 Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Øyvind

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for helse og omsorg

Hovedutvalg for helse og omsorg Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Hovedutvalg for helse og omsorg Solheim Senter Dato: 14.06.2011 Tidspunkt: 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Gerd Berit Odberg

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 25.03.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 23.01.2014 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom

Hovedutvalg for næring og eiendom Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 10.06.2015 Tidspunkt: 16:30 Hovedutvalg for næring og eiendom Store møterom, Storgt.7 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Erlan

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.09.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per-Kristian

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen NESTL H Ellen Simensen MEDL AP Geir Helge Sandsmark MEDL V Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 29.01.2015 Tidspunkt: 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Øyvind Johannessen Medlem V Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgt. 7 Dato: 16.06.2015 Tidspunkt: 17:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Truls Breda Leder V Inger

Detaljer

SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE

SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE Beregnet til Nordland fylkeskommune Dokument type Tilstandsrapport Revisjon 0 Dato 2015-01-22 Oppdragsnummer 1350004162 SORTLAND VGS. KLEIVA BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE BRANNTEKNISK TILSTANDSANALYSE

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 14.12.2010 Tidspunkt: 16:00 16:55 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.03.2014 Tidspunkt: 19:30 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Lena Beate Karlsen

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Maria Raude MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Heidi Maria Raude MEDL V Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 19.04.2016 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 23.04.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.10.2010 Tidspunkt: 14:00 Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 20.08.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hans Karlsen Medlem LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hans Karlsen Medlem LYFRP I Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1.etg Rådhuset, Lyngseidet Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 09:30 09:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arve Sigmundstad MEDL AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Arve Sigmundstad MEDL AP Halden kommune Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom, Storgata 7 - Wielgården Dato: 24.01.2017 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Terje Martin

Detaljer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 12.10.2011 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for bygg, plan og teknisk drift Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus. Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyret Dato: 25.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Råd for funksjonshemmede. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Hornæs Nestleder H Willy K. Aagaard Wenche Ludvigsen

Råd for funksjonshemmede. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Hornæs Nestleder H Willy K. Aagaard Wenche Ludvigsen Halden kommune Utvalg: Møtested: Råd for funksjonshemmede, Rådhuskantinen Dato: 21.10.2014 Tidspunkt: 13:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Arne Hornæs Nestleder

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 03.11.2011 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 15.03.2016 Tidspunkt: 19:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 09.11.2016 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 19.11.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 07.06.2011 Tidspunkt: 18:00 18:50 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus

Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 25.06.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 26.02.2014 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 21.08.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapsalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 15.01.2015 Tidspunkt: 17:00 17:30 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for kultur og idrett. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.01.2011 Tidspunkt: 18:00 19:00 Hovedutvalg for kultur og idrett Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 17:00-18:45 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.11.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapsalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapsalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.03.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapsalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 06.06.2012 Tidspunkt: 16:00-16:40 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.03.2013 Tidspunkt: 17:00-19:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Havnestyret. Utvalg: Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Havnestyret Møtested: Store møterom (byggesaksavdelingen), Storgt. 7 Dato: 24.06.2014 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for samfunnsutvikling og kultur Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.10.2016 Tidspunkt: 18:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Kari Holm Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anne-Kari Holm Medlem SP Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 18:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden Rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 20.06.2012 Tidspunkt: 16:00:16:45 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden Rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 22.03.2012 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Følgende medlemmer

Detaljer

Brenner vi inne med gode intensjoner? Godt skjønn eller skjønt kaos?

Brenner vi inne med gode intensjoner? Godt skjønn eller skjønt kaos? Brenner vi inne med gode intensjoner? Godt skjønn eller skjønt kaos? TROND S. ANDERSEN 28.04.2015, BRANNVERNKONFERANSEN, 2015 Tema Tiltak i eksisterende bygninger - hvilket regelverk gjelder? - installasjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 09.05.2012 Tidspunkt: 16:00-17:10 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus

Råd for funksjonshemmede. Rådhuskantinen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 02.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Råd for funksjonshemmede Rådhuskantinen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dagfinn

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Store møterom, Storgt 7 - Wielgården

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 19.04.2016 Tidspunkt: 19:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Morten Christoffersen Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 26.03.2014 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 19:00

Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: Tidspunkt: 19:00 Halden kommune Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Møtested: Store møterom, Storgt 7 - Wielgården Dato: 28.03.2017 Tidspunkt: 19:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Turid Torgerstuen MEDL V

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Turid Torgerstuen MEDL V Halden kommune Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 03.02.2015 Tidspunkt: 13:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Dagfinn Stærk

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Råd for funksjonshemmede

Råd for funksjonshemmede Halden kommune Utvalg: Møtested: Råd for funksjonshemmede Rådhuskantinen Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 13:30 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne-Karin Johansen

Detaljer

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer.

Hovedutvalg for næring og eiendom. Formannskapssalen, Halden rådhus. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 18.02.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for næring og eiendom Formannskapssalen, Halden rådhus Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00

Møteinnkalling. Halden kommune. Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: Tidspunkt: 16:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 27.04.2010 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for administrasjon. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Thor Håkon Edquist Halden kommune Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 07.05.2015 Tidspunkt: 16:00 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Thor Håkon Edquist

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 20.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Halden kommune Utvalg: Møtested: Dato: 19.03.2014 Tidspunkt: 17:00 Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø Store møterom, Fayegården Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer