SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account. September Corporate expense ManAgement solutions

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account. September 2009. Corporate expense ManAgement solutions"

Transkript

1 SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account Terms Forsikringsvilkår & Conditions Express Express Care Care Reiseforsikring Travel Insurance September 2009 Insurer: Forsikringsgiver: ACE European ACE European Group Group The SAS provisions American of Express the Insurance Corporate Policy Card Act of 16 June 1989 no. 69 (FAL) shall also ikke deducted dersom if compensation forsinkelsen skjer is paid på according hjemreisen, to og point ekspedert 1.1. The bagasjes delay must apply For forsikringsavtalen to the insurance gjelder policy provided også bestemmelsene that there is i no Forsikringsavtaleloven deviation from them av in 16. the ankomststed be confirmed er by siste the carrier. destinasjon Compensation med offentlig under transportmiddel this point will på not be conditions. juni 1989 nr. 69 (FAL), i den utstrekning de ikke er fraveket i vilkårene. returreisen. paid if the delay occurs on the journey home and the place of arrival of the 2. Reisegodsdekningen forwarded baggage omfatter is the final ikke: destination by public transport on the return 1. Hvem Who is forsikringen Covered by the omfatter Insurance a) dokumenter journey. og verdipapirer, penger, sjekker, billetter, kredittkort, møbler, Forsikringen The insurance omfatter: covers: flyttegods, motorkjøretøy samt tilbehør til disse som verktøy, reservedeler a) innehaver the holder av of gyldig a valid norsk Norwegian SAS American SAS American Express Express Corporate Corporate Card Card 2. Travel Baggage Cover does not Include: etc, og båter samt tilbehør til disse inkl motor, ( kortmedlem ) ( Cardmember ) under providing forutsetning they are av under at de 80 er years under of 80 age år on på the den date datoen of a) documents and securities, cash, cheques, tickets, credit cards, furniture, b) skade som skyldes gjenstandens vanlige bruk eller slitasje, heller ikke et any eventuelt insured forsikringstilfelle incident, and, forekommer samt, movables, motor vehicles and accessories for them, such as tools, spare beskadigelse av koffert, bag, ryggsekk e.l hvor transportør er ansvarlig. b) ektefelle/samboer his/her spouse/cohabitant og ugifte and barn unmarried under 25 children år som bor under sammen 25 years med of age parts, etc., and boats and accessories for them, including engines, kortmedlemmet who live together eller with som the under Cardmember skolegang or who, og førstegangstjeneste whilst attending school/ 3. Sikkerhetsforskrifter b) damage to fragile objects during transport, or consequential damage due to midlertidig college and undergoing bor borte fra initial hjemmet training, og blir live forsørget away from av kortmedlemmet home and are For a forsikringen suitcase spilling gjelder out, følgende sikkerhetsforskrifter: ( forsikrede ) supported by the samt, Cardmember ( insured ), and, a) c) forsikrede damage due skal to - normal enten selv use eller or wear ved of hjelp the object, av andre nor som damage forsikrede to suitcase, kjenner c) kolleger work colleagues fra kortmedlemmets from the Cardmember s firma eller konsulenter company, or som consultants arbeider working på personlig bag, rucksack - holde etc., tilsyn where med the de carrier forsikrede is liable. gjenstander, oppdrag with the Cardmember s for kortmedlemmets company. firma. b) forsikrede skal bære penger på/med seg eller låse dem inn i fastmontert 3. Safety Regulations The For disse insurance personene covers gjelder these persons forsikringen only when kun når they de travel reiser together sammen with med safe/oppbevaringsboks i bygning eller dertil egnet låst oppbevaringssted i The following safety regulations shall apply to the insurance: the kortmedlemmet. Cardmember. låst rom i bygning. Nøkkel/kode til safe skal være forsvarlig oppbevart, a) the insured shall maintain supervision of the insured objects either him/ A Som person samboer with regnes whom person the Cardmember som kortmedlemmet lives in a relationship lever sammen similar med to c) forsikrede skal plassere reisegods som ikke er i bruk under lås, herself or with the assistance or others with whom the insured is personally marriage i ekteskapslignende shall be considered forhold, og a cohabitant, det i Folkeregisteret where it is eller stated tilsvarende in the National d) forsikrede skal ikke oppbevare gjenstander på tak av bil, sykkels acquainted, Register, register utenfor non Norge Norwegian fremgår equivalent, at vedkommende that the person har samme concerned bopel lives som at the bagasjebrett, båtdekk eller lignende etter at kjøretøyet/båten forlates, b) the insured shall take care of his/her property to ensure that it is not stolen, same Kortmedlemmet. address as the Forsikringen Cardmember. omfatter også reisende på reiser bestilt e) forsikrede plikter å sørge for at de forsikrede gjenstander er tilstrekkelig og lost or damaged, This gjennom insurance gyldig also norsk covers SAS travellers American booked Express to Reisekonto. valid Norwegian Personer SAS som reiser hensiktsmessig emballert for å tåle transport, c) in cars, buses, campers, boats or the like, doors must be locked and American sammen på Express en reise Business betalt med Travel en og Accounts samme (BTA). Reisekonto, Multiple er å persons anse som booked en f) forsikrede skal ikke ekspedere kamera-/video-/og datautstyr, mobiltelefon, windows closed when the insured leaves the vehicle/boat, and objects must to gruppe a single i henhold BTA will til be disse regarded forsikringsvilkår. as a group for the relevant sections of this radio/tv, kontanter, smykker, edelstener, edelt metall, skjøre gjenstander not be visible, document. eller bedervelige varer. 2. Hvor og når forsikringen gjelder d) the insured must not store objects on the roof of a car, bicycle luggage 2. Where Forsikringen and When gjelder the for Insurance alle reiser is av Valid inntil tre måneders varighet utenfor 4. Forholdsregler carriers, boat ved decks skade or the like after leaving the vehicle/boat, The Norge, insurance når hoveddelen covers all (mer travel enn of up 50 %) to three av billetter months og/eller outside drivstoff Norway when Tap e) the under insured dette is punkt obliged skal to umiddelbart ensure the insured meldes objects til politiet are eller adequately øverste and stedlige most (transportkostnadene) (over 50%) of the for tickets alle and/or forsikrede fuel på (transport reisen er costs), forhåndsbetalt all insured med SAS on myndighet. suitably packed Original for bekreftelse transport, på slik melding må vedlegges skademeldingen. the American trip, is paid Express in advance Corporate with Card the eller SAS Reisekonto. American Express Ved reiser Corporate som varer Card mer or f) the insured must not forward or ship camera/video/and computer 5. Erstatning BTA. enn tre In måneder the case of opphører trips lasting forsikringsdekningen more than three months kl the på insurance den 91. dag, will men end equipment, mobile telephone, radio/tv, cash, jewellery, precious stones, Erstatning for gjenstander er begrenset til hva tilsvarende gjenstander koster at trer i kraft hours igjen on for day hele 91 returreisen. but will apply Forsikringen again for the trer duration i kraft fra of forsikrede the return trip. precious metal, fragile objects or perishable goods. med fradrag for verdiforringelse pga slitasje, nedsatt anvendelighet og elde. The forlater insurance sin faste shall bopel commence eller kontoradresse from the time (det the som insured skjer sist) leaves og his/her vedvarer home frem 4. Dersom Action to en Take gjenstand in the uten Event verdiforringelse of Damage kan repareres, beholder forsikrede address til tilbakekomst or office til address den faste (whichever bopel eller occurs kontoradresse last) until (det arrival som back skjer at først). the home gjenstanden Loss under this og ACE point betaler must be reparasjonen. reported immediately Kommer tapt to the gjenstand police or til the rette top Forsikringen office address gjelder (whichever også for occurs reiser i first). Norge med de samme begrensninger som etter local at authority. erstatning The er original betalt, har confirmation forsikrede rett of such til å a behold report gjenstanden must be attached mot å to The for reiser insurance i utlandet. also covers Det forutsettes travel in Norway at reisen subject medfører to the minst same én limitations natts opphold as betale the damage erstatningen report. tilbake. Vil han/hun ikke det, tilfaller gjenstanden ACE. utenfor travel bostedskommune, abroad, provided eller that the at det trip benyttes involves fly. at Dekningen least one nights ytes da stay ikke outside for Oppstår uenighet om verdien av gjenstanden, fastsettes erstatning ved skjønn the pkt. home B. municipality, or an aircraft is used. The cover shall then exclude 5. Compensation (se generelle vilkår). point B. Compensation for objects shall be limited to what corresponding objects cost 3. Hvilke dekninger forsikringen omfatter ACE dekker ikke de første kr 150 unntatt ved forsinket bagasje der det ikke allowing for devaluation due to wear, reduced use and age. If an object can be 3. Cover A. Reisegods Provided by the Insurance beregnes egenandel. repaired without a reduction in value, the insured will retain the insured object A. B. Travel Reisesyke baggage (gjelder ikke i Norge) B. Reisesyke and ACE will (gjelder pay for ikke the i repair. Norge) If a lost object is found after compensation B. C. Travel Reiseulykke illness (not applicable in Norway) 1. Reisesykeforsikringen has been paid, the insured omfatter: is entitled to retain the object provided that he/ C. D. Travel Reiseansvar accident utgifter she repays med the opptil compensation. kr If he/she som forsikrede does not wish påføres to do under so the reise object i utlandet D. E. Travel Reiseavlysning, liability reiseavbrudd og reiseforsinkelse dersom will devolve rammes to ACE. av If akutt there sykdom is disagreement eller ulykkesskade, on the value eller of the som object, følge av E. F. Cancellation, Penger og kredittkort interruption or delay of holiday or journey akutt compensation forverring will av be kronisk established lidelse. on (Hjemsendelse the basis of a valuation er ikke underlagt (see general noen F. G. Money Merutgifter and credit ved syketransport cards i Norge øvre conditions). beløpsmessig grense.) Utgifter med fradrag av en egenandel på kr 150 G. H. Additional Generelle vilkår expenses incurred in the transport of a sick person in Norway dekkes ACE will til: not cover the first NOK 150, except in the case of delayed baggage H. General conditions A. Reisegods a) where lege no og excess tannlegehonorar, is charged. 1. A. Reisegodsdekningen Travel Baggage omfatter b) sykehusopphold eller pleieutgifter utenfor sykehus, B. Travel Illness (does not apply within Norway) The Tap Travel og Baggage skade på Cover reisegods Includes c) forbindingssaker og medisin, samt nødvendig behandling forordnet 1. Travel Medical Insurance Covers: 1.1 Plutselig Baggage og loss uforutsett and damage tap av eller skade på personlig reisegods/bagasje av lege, Expenses, up to NOK 25,000,000 (this limit does not apply for Repatriation som Sudden forsikrede and unforeseen har med loss seg på of, reise, or accidental med inntil damage kr to, or pr theft kortmedlem of d) nødvendige transportutgifter i forbindelse med ovennevnte punkter, which has no monetary maximum) that insured persons incur whilst travelling eller personal til sammen hand luggage/baggage kr for en that gruppe the insured med forsikrede is carrying for on reiser the belastet journey, e) ekstrakostnader ved hjemtransport i tilfelle det kreves at, behandlingen abroad if they fall seriously ill or are injured in an accident, or as a result of samme with up SAS to NOK American 20,000 Express per Cardmember, Corporate Card or NOK eller 25,000 belastet in en total Reisekonto. for a må foregå i Norge. Hvis det er nødvendig med reisefølge, betales acute exacerbation of a chronic disease. Expenses allowing for an excess of Enkeltgjenstander group of insured Cardmembers og/eller tilleggsutstyr travelling til under disse erstattes the same med maksimum også merutgifter for én person. Behandlende lege på stedet vurderer NOK 150 will be covered for: kr SAS American pr gjenstand. Express Corportate Card or BTA booking. Individual items nødvendigheten av hjemtransport sammen med AXA Assistances lege a) doctor or dentist fee, 1.2 Forsinket and/or additional bagasje equipment for them will be compensated for (24t telefon ), b) stay in a hospital or care expenses outside a hospital, Utgifter up to a maximum mot originalkvitteringer of NOK 10,000 til per innkjøp item. av nødvendige klær, f) omkostninger ved dødsfall for transport av avdøde til Norge, samt c) dressing materials and medicine, as well as required treatment 1.2 toalettsaker Travel inconvenience o.l. med inntil baggage kr delay pr kortmedlem inkl familie, dersom transport av avdødes reisegods. prescribed by a doctor, ekspedert Expenses on bagasje presentation er forsinket of original og ikke receipts kommer for frem purchases med forutbestemt of essential I tillegg til ovennevnte dekkes kr pr døgn som forsikrede er innlagt d) required transport expenses incurred in connection with the offentlig clothing, transportmiddel. toiletries etc., with Utbetaling up to NOK under 2,000 dette per punktet Cardmember kommer including på sykehus grunnet en årsak som er dekningsmessig etter dette punkt (B), above points, til family, fradrag if the dersom forwarded erstatning baggage utbetales is delayed etter and pkt does 1.1. Forsinkelsen not arrive by må maksimalt kr e) extra costs of transport home if treatment is required to be given in være predetermined bekreftet av public transportør. transport. Erstatning Payment under made dette under punkt this point utbetales will be SASAXP_NO_ITC_

2 2. Reisesykeforsikringen Norway. If an escort omfatter is required, ikke: extra costs for one person will be paid. a) utgifter The treating ved svangerskap doctor at the fra scene og med will 8. evaluate måned the eller need frivillig for transport home svangerskapsavbrudd. together with AXA Likevel Assistance dekkes Doctor utgifter (24 hours, som er tel.: en umiddelbar ), f) følge costs av of transport en erstatningsmessig of the deceased ulykkesskade to Norway eller in the akutt event sykdom, of death, as well b) sykdom as transport eller of skade the baggage som forsikrede of the deceased. har pådratt seg ved bruk av In addition sovemidler, to the berusende, above, NOK narkotiske 1,500 per eller day smertestillende the insured midler, remains c) sykdom in hospital eller skade for a som reason skyldes that deltakelse can be covered i slagsmål according eller forbrytelse, to d) this sykdom point eller (B), up skade to a som maximum følge av of særlig NOK fly- 15,000. eller sportsrisiko som nevnt under C.2 (siste punkt), 2. Travel Medical Insurance does not Cover: e) selvmord eller forsøk på selvmord, med mindre skadeanmelder a) pregnancy from the 8th month onwards, or voluntary termination and sannsynliggjør at dette skyldes akutt sinnsforvirring på grunn av related diseases or medical conditions, unless the expenses are a direct forgiftning (annet enn selvforskyldt rus) eller sjokk, dog ikke sinnslidelsei consequence of an injury resulting from an accident or serious illness medisinsk forstand, covered by the insurance, f) behandling som ikke er bekreftet som medisinsk nødvendig, b) disease or injury that the insured has sustained by taking sleeping tablets, g) medisinsk behandling som den forsikrede har reist ene og alene for å få, intoxicating, narcotic or pain killing drugs, h) medisiner som den forsikrede gikk på før reisen og skal fortsette å ta c) disease or injury resulting from engaging in fighting or a under reisen, criminal activity, i) kirurgisk inngrep, medisinsk eller forebyggende behandling som den d) disease or injury resulting from a particular flying or sports risk as kvalifiserte medisinske legen som behandler den forsikrede mener kan mentioned in C.2 (last point), utsettes frem til han/hun er tilbake i Norge, e) suicide or attempted suicide, unless the claimant provides evidence that j) ytterligere reise- og hotellutgifter som pådras men som ikke er godkjent this was due to acute mental derangement as a result of poisoning (other på forhånd. than self-inflicted intoxication) or shock, but not mental illness in the C. Reiseulykke medical sense, 1. Reiseulykkesforsikringen f) any treatment not confirmed omfatter: as medically necessary, Ulykkesskade g) for medical som treatment rammer that forsikrede. the insured Med travelled ulykkesskade specifically forstås to skade obtain, på legemet h) for medication forårsaket av the en insured plutselig, is taking uforutsett, before ytre and begivenhet which or - ulykkestilfelle she will have to - som continue inntreffer taking i forsikringstiden. during the trip, Skade i) for på surgery, sinnet, medical f.eks. sjokk, or preventative regnes ikke treatment som ulykkesskade, which can med be delayed mindre in the det opinion samtidig of er the oppstått qualified en fysisk medical skade doctor som treating medfører the livsvarig insured og until he or she erstatningsmessig returns to Norway, invaliditet. j) additional travel and hotel expenses incurred which have not been 2. Reiseulykkesforsikringen omfatter ikke: authorised in advance. a) ulykkesskade forårsaket av sykdom eller sykelig tilstand. Har sykdom C. Travel eller Accident sykelig tilstand forverret skadens følger, svarer ACE for den del av 1. Travel følgene Accident som er Insurance forårsaket Covers: av ulykkesskaden, Injury b) ulykkesskade resulting from som an skyldes accident krig, involving krigslignende the insured, forhold, meaning opprør, a oppstand physical injury eller caused demonstrasjoner, by a sudden, samt unforeseen, kjernefysiske external reaksjoner, event/accident occurring during c) skade the som term oppstår of the contract. som følge av medisinsk behandling, herunder feil Mental under damage, operasjon, e.g. shock, eller bruk is not av regarded medikamenter, as injury due to accident unless physical d) skade injury som skyldes has simultaneously påvirkning av occurred narkotika resulting eller andre in permanent rusmidler, disability providing herunder entitlement alkohol, to compensation. 2. Travel e) skade Accident som skyldes Insurance påvirkning does not av lys Cover: eller temperatur, med mindre a) accident forsikrede injury var utsatt caused for by påvirkningen a disease or som medical følge condition. av ulykkesskade If the disease som or medical ACE svarer condition for, eller has påvirkningen exacerbated skyldes the consequences nødsituasjon of the som injury, den ACE is liable forsikrede the ufrivillig proportion var kommet of the consequences i, caused by the injury due to f) accident, sykdommer forårsaket av HIV-infeksjon (AIDS eller andre HIV-relaterte b) accident sykdommer injury eller due tilstander), to war, warlike eller Hepatitt conditions, B-virus, riot, insurrection or, g) demonstrations, skade oppstått ved as infeksjon well as nuclear eller insektstikk/-bitt. reactions, ACE svarer kun for c) injury andre infeksjoner occurring as når a result det må of anses medical å være treatment, på det rene including at årsaken errors til during an infeksjonen operation, er or ulykkesskade, use of medicinal products, d) h) injury selvmord caused eller by forsøk the effect på selvmord, of narcotics med or mindre other intoxicants, skadeanmelder including sannsynliggjør alcohol, at dette skyldes akutt sinnsforvirring på grunn av e) injury forgiftning due to (annet the influence enn selvforskyldt of light or rus) temperature, eller sjokk, unless dog ikke the sinnslidelse insured was exposed i medisinsk to the forstand, influence as a result of an accident, f) i) injury flyvning for i fly which som ACE eies is eller liable, leies or av unless kortmedlemmets the influence selskap, is due to an j) emergency flyvning i innchartret which the ikke insured rutegående was involuntarily lisensiert transportfly involved, leiet inn av g) diseases en enkelt caused bedrift/organisasjon, by HIV infection (AIDS or other HIV-related diseases or k) conditions), ulykke som den/de or the hepatitis forsikrede B virus, utsettes for som de selv bidrar til ved at de h) injury fører kjøretøy occurring med as en a result promille of infection som er høyere or insect enn stings/bites. den lovlige ACE grensen is only i liable det landet for other der ulykken infections skjedde, when it is considered to have been established l) that terrorisme the cause bortsett of the fra infection der ulykken is injury skjer due på to offentlig an accident, transportmiddel i) suicide som ikke or ellers attempted er ekskludert suicide, i henhold til denne dekningen og der j) flying den forsikrede in an aircraft har betalt owned minst or leased 50 % by av the reisekostnadene Cardmember s med company, SAS k) flying American in an Express aircraft Corporate which is a Card chartered eller Reisekonto, non-scheduled licensed common m) carrier ulykker hired som oppstår by a single som organisation, følge av at den forsikrede deltar i manuelt l) the arbeid insured av ethvert having slag. an accident Dette gjelder which ikke is contributed for ledelses-, to salgs- by them eller driving a vehicle administrativt whilst the arbeid, alcohol level in their blood is higher than the legal limit n) of ulykkesskade the country oppstått where the under accident deltakelse occurs, i: m) terrorism i) profesjonell except sport, when the accident occurs on a public conveyance not ii) otherwise dykking, excluded under this cover and for which the insured has charged iii) at kappritt, least 50% of the travel costs to their SAS American Express Corporate iv) Card boksing, or BTA, bryting, karate og lignende kampsport, n) v) accidents fjellklatring, resulting hanggliding, from the paragliding, insured participating fallskjermhopping, manual work of any and brettseiling every kind, og this lignende, does not include if work is purely managerial, sales or vi) administration, hastighetsløp og motorsport, o) vii) injury oppdagelsesreiser due to an accident eller ekspedisjoner, caused during the participation in: viii) i) under a professional flyving som sport, pilot eller kabinpersonell. ii) diving, 3. Skadeoppgjør - ytelser iii) horse racing, 3.1 Dødsfall iv) boxing, wrestling, karate and similar combative sports, Har ulykkesskaden medført døden innen to år, betales v) mountain climbing, hang gliding, paragliding, parachuting, dødsfallserstatning med: sailboarding and the like, a) kr for kortmedlem, kolleger eller konsulenter, vi) professional running and motor sport, b) kr for forsikret ektefelle/samboer, vii) voyages of discovery and expeditions, c) kr for forsikret barn over 16 år, viii) when flying as a pilot or cabin crew. d) kr for forsikret barn under 16 år. 3. Settlement Eventuell invaliditetserstatning of Injuries Payments som måtte være betalt for samme skade 3.1 kommer Death til fradrag. Er If forsikret the injury person due to forsvunnet, accident has utbetales resulted erstatning death på within grunnlag two years, av death dødsformodningsdom. benefit will be paid at: Dør a) den NOK forsikrede 800,000 av for annen Cardmembers, årsak innen work to år colleagues etter at ulykkesskaden or consultants, inntraff b) NOK betales 800,000 ikke for dødsfallserstatning. insured spouse/cohabitant, Dødsfallserstatning c) NOK 800,000 utbetales for insured til child avdødes over ektefelle, 16 years subsidiært of age, arvinger etter d) lov NOK eller 30,000 testament. for insured child under 16 years of age. 3.2 Varig Any medisinsk disability benefit invaliditet that may be paid for the same injury will be Har deducted. ulykkesskaden innen to år medført medisinsk invaliditet som antas å bli If livsvarig, the insured skal person det betales has disappeared, invaliditetserstatning. benefit shall Ervervsmessig be paid on the uførhet basis of er the ikke judgment omfattet of av presumption forsikringen. of death. For If 100 the insured % medisinsk dies of invaliditet another cause utbetales within hele two forsikringssummen, years of the occurrence for of delvis the accident invaliditet injury, en tilsvarende no death benefit mindre will del be av den. paid. Dør Death den benefit forsikrede is paid senere in accordance enn to år etter with at the ulykkesskaden law. inntraff, 3.2 betales Permanent invaliditetserstatningen medical disablement forutsatt at uttalelse fra medisinsk sakkyndig If the accident innhentet injury av has ACE resulted, antar at within skaden two ville years, ha medført in disablement, medisinsk which livsvarig is assumed invaliditet. to be permanent, disablement benefit is paid. Inability to work Dør is not den covered forsikrede by the som insurance. følge av ulykkesskaden innen to år etter at ulykkesskaden For 100% medical inntraff, disablement betales ikke the invaliditetserstatning. total sum assured is paid; Dersom for partial invaliditetserstatning disablement a correspondingly ikke er utbetalt, smaller betales proportion dødsfallserstatning is paid. etter punkt If the 3.1. insured dies more than two years after the occurrence of the accident Forsikringssummer injury, disablement ved benefit 100 % is varig paid provided medisinsk that invaliditet ACE medical er: opinion a) suggests kr the injury for kortmedlem, would have kolleger resulted eller in permanent konsulenter, medical disablement. b) If kr the insured for dies forsikret as a result ektefelle/samboer, of the accident injury within two years of the c) occurrence kr of for the forsikret accident barn injury, over no 16 disablement år, benefit is paid. d) If kr disablement for benefit forsikret is barn not paid, under death 16 år. benefit according to point Beregning is paid. av invaliditetsgrad Ved Sums fastsettelse assured av in invaliditetsgrad the case of 100% skal permanent det ikke tas disablement hensyn til are: yrke, individuelle a) NOK 800,000 anlegg eller for Cardmember, sosial stilling. work colleagues or consultants, For b) bestemmelse NOK 800,000 av for graden insured av varig spouse/cohabitant, medisinsk invaliditet benyttes Forskrift c) NOK om 800,000 menerstatning for insured ved child yrkesskade over 16 av years 21. april of age, 1997, del II og III, men d) ikke NOK øvrig 30,000 regelverk. for insured child under 16 years of age. 3.3 I andre Calculation tilfeller of av degree invaliditet of disablement skal invaliditetsgraden fastsettes skjønnsmessig, When calculating idet de the prosentsatser degree of disablement som er anført no consideration i tabellen ovenfor shall kun be skal given tjene to som profession, veiledning. individual Ved invaliditet plants or i de factories, organer or eller social lemmer situation. som er The nevnt, table danner published tabellens by the satser Department under enhver of Health omstendighet and Social grensen Security, for in ACEs the Regulation erstatningsplikt. of 21 April 1997, Parts II and III, but no other regulations, is Erstatningen used to determine skal fastsettes the degree etter of den permanent invaliditetsgrad medical som disablement. må antas å bli den In endelige. other cases of disablement the degree of disablement shall be estimated, Erstatning which for case én the og percentages samme skade indicated kan ikke in overstige the above-mentioned 100 % selv om table flere lemmer will only eller serve organer as a guide. er skadet. In the case of disablement in the organs or Tap limbs av eller mentioned, skade på the lem rates eller indicated organ som in var the fullstendig table form the ubrukbart limit of før ACE s ulykkesskaden obligation to inntraff, pay benefit gir in ikke all rett circumstances. til erstatning for invaliditet. Var et lem The eller benefit organ shall tidligere be established delvis tapt according eller ubrukbart, to the degree gjøres of det disablement tilsvarende that fradrag must be når assumed invaliditetsgraden to be the final skal disablement. bestemmes. Tannskader Benefit for og one skade and som the same utelukkende injury may virker not vansirende exceed 100%, gir ikke even rett if several til limbs invaliditetserstatning. have been injured. Invaliditetsgraden Loss of or injury vurderes to a limb så or snart organ, den which kan anses was wholly som varig, unusable dog before innen the accident to år etter injury at ulykkesskaden occurred, does inntraff. not provide Mener entitlement noen av partene to disablement at invaliditetsgraden benefit. If a limb kan or organ forandre was seg, previously kan det partially kreves at lost endelig or unusable, oppgjør a utstår, corresponding dog ikke lenger reduction enn tre is made år etter when at ulykkesskaden the degree of disablement inntraff. is to be determined. 2

3 3.4 Damage Sikkerhetsforskrifter to teeth and an injury, which has merely a disfiguring effect, does not Kan provide det antas entitlement at forsikredes to disablement tilstand ville benefit. bli bedret ved operasjon The eller degree annen of behandling, disablement og is den evaluated forsikrede as soon uten as rimelig it can grunn be considered nekter permanent, å gjennomgå but slik it behandling, must evaluated skal det within likevel two ved years fastsettelse of the occurrence av den of endelige the accident invaliditetsgrad injury. If one tas hensyn of the parties til den considers mulighet that for bedring the degree slik of disablement behandling kan may antas change, å ville final ha settlement medført. may be claimed, but no longer than three years after the accident injury occurred. D. Reiseansvar 3.4 Safety regulations 1. Reiseansvarsforsikringen dekker If it may be assumed that the insured s position would be improved by an 1.1 ACE dekker det rettslige erstatningsansvaret som kortmedlemmet operation or other treatment, and if the insured refuses to undergo such (sikrede) i egenskap av privatperson etter gjeldende rett kan pådra seg for treatment, consideration shall nevertheless be given to the improvement skade på annen person eller annens ting. such treatment may be assumed to have achieved when establishing the Med skade menes skade på person eller ting. final degree of disablement. Personskade anses inntruffet dersom død, skade eller sykdom er D. Travel påført Liability person. 1. Travel Tingsskade Liability anses Insurance inntruffet Covers dersom løsøre eller fast eiendom er tapt eller 1.1 ACE påført will fysisk meet skade the Cardmembers legal responsibility to pay compensation 1.2 and ACE legal samlede costs erstatningsplikt to others where for the en Cardmember og samme reise accidentally er kr causes: 000,-. a) physical injury, or death of anyone during the trip; and/or, 2. Reiseansvarsforsikringen dekker ikke: b) loss of, or damage to, property during the trip. a) død eller fysisk skade på kortmedlemmet, medlemmer av 1.2 ACE will pay up to a maximum of NOK 6,000,000 in total for all claimants kortmedlemmets familie eller person ansatt i kortmedlemmets tjeneste, in connection with all occurrences within consequent upon or attributable b) eiendeler tilhørende kortmedlemmet eller eiendeler som to one original source or cause during a trip. kortmedlemmet eller medlem av kortmedlemmets familie eller person 2. Travel ansatt Liability av kortmedlemmet Insurance does er ansvarlig not Cover: for, a) c) death ansvar of som or physical kortmedlemmet injury to påtar the Cardmember, seg i henhold any til kontrakt member eller of the avtale Cardmember s som ikke ville ha family oppstått or anyone rettmessig in the om Cardmember s avtalen ikke hadde service, eksistert, b) d) anything ansvar som belonging oppstår to som the følge Cardmember, av at kortmedlemmet anything eller which medlem is the av responsibility kortmedlemmets of the familie Cardmember eier eller or bruker: any member fly, kjøretøy of the trukket Cardmember s av hest, family motoriserte or anyone eller mekanisk employed fremdrevne by the Cardmember, eller tauede kjøretøy, båter c) any (bortsett responsibility fra robåter, the flatbunnede Cardmember båter undertakes og kanoer), within jetski, a contract jetsykler, or agreement snøscooter, which dyr (bortsett would not fra hester, have existed hunder in eller law had katter that som agreement holdes som not husdyr) existed, eller skytevåpen, d) e) any ethvert responsibility ansvar som resulting oppstår from som følge the Cardmember av kortmedlemmets any member eller et of the Cardmember s medlem av kortmedlemmets family owning families or using: yrke, aircraft, profesjon, horse-drawn arbeid eller vehicles, motorised levering av or varer mechanically eller tjenester, propelled or towed vehicles, boats (other than f) rowing ytelsene boats, under punts forsikringen and canoes), i henhold jet skis, til denne jet bikes, polisen skidoos, utgjør animals et (other than tillegg horses, til, men domestic ikke en dogs erstatning or cats) for or annen firearms, forsikring som også e) any dekker responsibility de samme resulting ytelsene. Dette from the gjelder Cardmember, også forsikringspoliser any member of the Cardmember s som erklærer at family s, dekningen trade, som profession, ytes er subsidiær occupation til annen or supply dekning. of goods or services, Utbetaling fra forsikringsgiverens side vil kun skje i den grad f) any beløpene responsibility ikke er dekket resulting under from annen wilful forsikring. malicious Du acts står fritt by når det the gjelder Cardmember, hvilken forsikringsgiver som skal kontaktes. Ved å kontakte g) the ACE benefit avtaler of kortmedlemmet the insurance under å informere the Policy ACE is supplementary om eventuell annen and not a substitute forsikringsdekning other insurance, og å søke utbetaling which also fra covers slik annen these benefits. forsikringsgiver, This also g) applies utilsiktet to skade insurance eller policies tap som that ikke state er forårsaket that their av coverage kortmedlemmets is subsidiary to others. uaktsomhet, The insurer will only pay amounts to the extent that they have not h) been eventuelt paid ansvar by other som insurance. kortmedlemmet You have måtte the choice ha som of which arbeidsgiver insurer to contact. til person By som contacting er ansatt ACE, av kortmedlemmet the Cardmember eller agrees medlem to inform av ACE of any other kortmedlemmets insurance coverage familie and i yrke, seek forretningsvirksomhet reimbursement from eller the other profesjon. insurer(s), h) the occupation, except temporarily for the purposes of the Cardmember E. Reiseavlysning, reiseforsinkelse og reiseavbrudd trip, or ownership of any land or building, 1. Dekningen omfatter: i) accidental injury or loss which has not been caused by Cardmember Avlysning eller avbrudd negligence, 1.1 Kortmedlemmets rimelige tilleggsutgifter j) any responsibility the Cardmember has as an employer to anyone til/fra den geografiske destinasjonen og opphold, med inntil kr employed by the Cardmember or any member of the Cardmember s family ved avlysning eller avbrudd av reisen. Utgifter må dokumenteres med in any trade, business or profession, originalbilag. For grupper med forsikringstakere som reiser under k) special sports such as boxing; cave diving; horse jumping; hunting and samme SAS American Express Corporate Card eller Reisekonto hunting on horseback; professional sports; solo canyoning; solo caving; bestilling er maksimumsbeløpet til sammen kr solo diving; solo mountain-climbing; steeple chasing; any form of motor Dette punkt gjelder kun ved: racing, speed, performance or endurance tests and abseiling; American a) død eller skade/sykdom hos kortmedlem eller dennes medreisende, football; baseball; bungee jumping; canoeing; clay pigeon shooting; deep eller hos deres nærmeste familie, sea fishing; fell running; go-karting; hang gliding; hockey; horse riding; b) død eller alvorlig ulykkesskade/sykdom for medreisende hot air ballooning; jet biking and jet skiing; martial arts; microlighting; forretningskollega eller den person kortmedlemmet skulle ha møte mountain biking off tarmac; mountaineering; parachuting; paragliding; med, eller disse personers nærmeste familie, når formålet med reisen parascending; polo; potholing; quad biking; rock climbing; rugby; skidoo; dermed bortfaller. scuba diving deeper than 30 metres; tour operator safari (where the Som nærmeste familie regnes ektefelle/samboer, barn og barnebarn, Cardmemember or any other tourists will be carrying guns); trekking; war foreldre og besteforeldre, søsken, svoger/svigerinne, svigerforeldre games/paint ball; white water canoeing and rafting; yachting more than 20 og -barn. nautical miles from the nearest coastline. Gyldig avlysning eller avbrudd skal dokumenteres av lege. E. 1.2 Cancellation, Forsinket avgang Delay (del Or Interruption 1) Of Holiday Or Journey 1. The Kortmedlemmets Cover Includes: rimelige og dokumenterte ekstrautgifter til innhenting 1.1 av Cancellation fastlagt reiserute or interruption eller forhåndsbetalt opphold med inntil kr Dette Reasonable punkt gjelder additional ved kortmedlemmets travel, to/from the egen geographical sykdom eller destination, and ulykkesskade, accommodation og skal expenses dokumenteres incurred av by lege. the Cardmember up to NOK Dette 15,000 punkt as a gjelder result of også cancellation dersom fly, or skip interruption eller annet of transportmiddel the holiday journey. som Expenses kortmedlemmet must be documented har forhåndsbetalt with original reise med, receipts. blir kansellert For a group eller of forsinket insured grunnet travelling streik, under kriminell the same handling, SAS American værhindringer, Express Corporate teknisk feil, Card eller or BTA andre booking ikke kontrollerbare the limit is NOK hindringer. 30,000 in total. 1.3 Forsinket This point avgang only applies (del 2) in the event of: a) Kortmedlemmets death injury/illness rimelige of og a Cardmember dokumenterte or ekstrautgifter those travelling med with inntil him/her, kr or of til his/her innkjøp immediate av nødvendig family; mat or, og drikke når reisen eller ferien er b) forsinket death or med serious minst accident seks timer. injury/illness of a business colleague travelling Eventuell with him/her nødvendig or the overnatting person whom på grunn the Cardmember av forsinkelsen should dekkes have under met, or samme the immediate erstatningssum, family of dersom these persons transportør when ikke there dekker is no dette. longer any purpose Dette to the punkt journey, gjelder dersom fly, skip eller annet transportmiddel som c) kortmedlemmet spouse/cohabitant, har forhåndsbetalt child and grandchild, reise med, parents blir kansellert or grandparents, eller forsinket sibling, grunnet brother/sister-in-law, streik, kriminell parents handling, children-in-law værhindringer, are tekniske considered feil, eller immediate andre ikke family. kontrollerbare hindringer. 1.4 Erstatning A valid cancellation av arbeidstaker or interruption shall be documented by a doctor. 1.2 Rimelig Travel ytterligere inconvenience reise til/fra delayed den departure geografiske (part destinasjonen 1) samt utgifter Reasonable til overnatting and documented som pådras extra av expenditure erstatningsarbeidstaker incurred by med the opptil kr Cardmember som følge in obtaining av avlysning an established eller avbrudd route av forretningsreisen prepaid accommodation til kortmedlemmet, up to NOK 10,000. arbeidskollega eller konsulent som arbeider sammen med This kortmedlemmet. point applies in Slik the event erstatning of the skal Carmember s skje innen 14 own dager illness etter or accident avlysning injury, and eller shall avbrudd be documented (del E 1.1). by a doctor. This point also applies if an aircraft, ship or other means of transport on 2. Dekningen omfatter ikke: which the Cardmember is travelling with a prepaid ticket is cancelled or a) utgifter som pådras grunnet forhold som var kjent eller som med delayed because of strike, criminal action, weather conditions, technical rimelighet kunne forutsees av kortmedlemmet ved bestilling eller fault or other uncontrollable impediment. betaling av reisen eller oppholdet, 1.3 Travel inconvenience delayed departure (part 2) b) utgifter som dekkes av reisearrangør, trafikkselskap, hotell e.l., The Cardmember s reasonable, documented extra expenses of up to NOK c) komplikasjoner ved graviditet som oppstår når reisen avsluttes innen én 1,500 to purchase necessary food and drink when the holiday or journey is måned før forventet fødedato eller når reisen har skjedd mot legens råd. delayed by at least six hours. F. Penger Any og required kredittkort overnight accommodation due to the delay is covered under 1. Dekning the same og sikkerhetsforskrifter compensation amount if the carrier does not cover this. Dekningen This point omfatter applies penger if the uansett aircraft, valuta, ship or sjekker, other means billetter of og transport kredittkort on which som kortmedlem the Cardmember eller forsikret is travelling medreisende with a prepaid blir frastjålet ticket is i cancelled løpet av de or siste delayed 72 timer because før en of forhåndsbetalt strike, criminal reise action, starter weather eller under conditions, reisen, technical med inntil fault or kr other uncontrollable impediment. Sikrede 1.4 Replacement skal bære penger, of employee sjekker, kort og billetter på/med seg eller låse dem inn The i reasonable fastmontert additional safe/oppbevaringsboks travel, to/from i bygning the geographical eller dertil destination, egnet låst oppbevaringssted and accommodation i låst expenses rom i bygning. incurred Nøkkel/kode by a replacement til safe skal employee være up forsvarlig to NOK oppbevart. 10,000 as a result of cancellation or interruption of the business Penger, journey sjekker, for kort the eller Cardmember, billetter som work oppbevares colleague i or bil consultant skal oppbevares working i with separat the låst Cardmember. bagasjerom eller The replacement låst hanskerom. must take place within 14 days of the cancellation or interruption (section E 1.1). 2. Dekningen omfatter ikke: 2. a) The gjenglemte, Cover does henlagte not Include: eller mistede penger, sjekker, kort eller billetter, b) a) tap expenses av ugyldig incurred kredittkort, due to circumstances that were known or could c) tyveri reasonably fra bil, så have sant been gjenstandene predicted by ikke the var Cardmember oppbevart i when separat, booking låst bagasjerom or paying eller for the låst holiday, hanskerom, trip or accommodation, d) b) tap expenses som oppstår that are ved covered konfiskasjon by a tour eller operator, nedgang transport i verdi. company, hotel etc., c) complications in pregnancy occurring where the trip ends within 1 month 3. Forholdsregler ved tap of the expected date of delivery or when travel has been against medical Tap under dette punkt skal umiddelbart meldes til politiet eller øverste advice. stedlige myndighet. Original bekreftelse på slik melding må vedlegges F. skademeldingen. Money and Credit Cards 1. The Cover Includes & Security Regulations: 4. Skadeoppgjør Money, regardless of currency, cheques, tickets and credit cards stolen from Ved skadeoppgjør trekkes det en egenandel på kr 150 med mindre det ved a Cardmember or insured fellow travellers in the course of the last 72 hours samme skadetilfelle også er foretatt utbetaling under pkt. A og det er trukket before a prepaid journey begins, or during the journey, for up to NOK 12,000. egenandel av dette oppgjøret. It is assumed that the insured had received money, cheques, cards or tickets G. Merutgifter with the intention ved syketransport of taking them i norge with him/her, or had taken them on the 1. Dekningen journey, and omfatter: that the insured was storing/keeping them properly when the a) loss utgifter occurred. til syketransport for kortmedlem, kolleger eller konsulenter, If forsikret the theft ektefelle/samboer was carried out from og barn a car ved it is ulykkesskade assumed that eller the objects alvorlig were stored in sykdom, a separate, locked luggage compartment or locked glove compartment. b) utgifter til syketransport inklusive én ledsager ved transport til hjemstedet for viderebehandling, 3

4 2. The c) utgifter Cover does til transport not Include: av avdøde til hjemstedet, samt transport av a) money, avdødes cheques, reisegods. cards or tickets that have been left behind, dropped or lost, 2. Forholdsregler ved skade b) loss of invalid credit card, Nødvendigheten av utgiftene til syketransport må dokumenteres med c) theft from a car, if the objects were not stored in a separate, locked luggage behandlende leges skriftlige bekreftelse. compartment or locked glove compartment, 3. Erstatning d) loss that occurs in the event of confiscation or reduction in value. Utbetalinger fra offentlige trygdeordninger går til fradrag i 3. Action to be Taken in the Event of Loss erstatningsutbetalingen. Loss under this point must be reported immediately to the police or top local 4. authority. Skadeoppgjør The original confirmation of such a report must be attached to the loss Ved report. skadeoppgjør trekkes det en egenandel på kr 150 pr tilfelle ved dekning av syketransport. 4. Loss Settlement H. For Generelle settlement vilkår of the loss an excess of NOK 150 is deducted unless payment has De generelle also been vilkår made gjelder under point i den utstrekning A for the same de ikke loss and er fraveket an excess i de has spesielle been deducted vilkår eller from i forsikringsbeviset. that settlement. 1. Særlige begrensninger i ACE s erstatningsplikt G. Extra Expenses Relating to Transportation of Sick Persons (Ambulance ACE svarer ikke for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte Service) in Norway eller indirekte er forårsaket eller står i sammenheng med: 1. The Cover Includes: a) kjernefysiske reaksjoner, ioniserende stråling, kjernebrennstoff eller a) expenses relating to ambulance transport for a Cardmember, work radioaktivt avfall, colleagues from the Cardmember s company, or consultants working with b) radioaktiv, giftig, eksplosiv eller annen farlig egenskap ved kjerneladede the Cardmember s company, insured spouse/cohabitant and child in the sprengelementer, event of accident injury or serious illness, c) faktisk, påstått eller truet uttømming, spredning, lekkasje, migrasjon, b) expenses relating to ambulance transport, including one escort when utstrømning, utslipp av eller eksponering for skadelige biologiske, transported home for further treatment, kjemiske, kjernefysiske eller radioaktive materialer, gasser, stoffer c) expenses for the repatriation of deceased persons, and the transport of a eller forurensninger, deceased person s luggage. d) beruselse eller forgiftning gjennom nytelsesmidler, narkotika, eller andre 2. Action lignende to be giftstoffer, Taken in the Event of Damage or Loss The e) deltakelse necessity to i slagsmål, incur expenses bortsett relating fra lovlig to forsvar, the transportation eller forbrytelse. of sick persons must Økonomisk be documented følgeskade with er ikke the written dekket, confirmation med mindre dette of the er treating uttrykkelig doctor. nevnt i vilkårene. 3. Compensation 2. Payments Forsettlighet from eller national grov uaktsomhet social security schemes are deducted from the compensation Har forsikrede payment. forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, erstatter ikke ACE skaden. Har forsikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet, kan 4. Loss Settlement ACEs ansvar settes ned eller falle bort. In settlement of the loss an excess of NOK 150 is deducted for each case to Ved avgjørelsen skal det legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet, om cover transportation of sick persons. forsikrede var i selvforskyldt rus, og forholdene ellers (jfr FAL 4-8 og 13-9). H. General ACE er likevel Conditions ansvarlig hvis den forsikrede på grunn av alder eller The sinnstilstand general conditions ikke kunne apply forstå provided rekkevidden that they av sin are handling. not contradicted by the special conditions or the insurance certificate. 3 Krigsrisiko 1. Special Limitations to ACE s Liability to Pay Compensation ACE svarer ikke for tap eller skade forårsaket av krig eller krigslignende ACE is not liable for loss or damage, or any increase in loss or damage which is tilstand. caused directly or indirectly, or is connected with: Forsikringens gyldighet er under enhver omstendighet begrenset til 14 a) nuclear reactions, ionising radiation, nuclear fuel or radioactive waste, dager fra det tidspunkt ACE har bestemt at et område skal omfattes av b) radioactive, poisonous, explosive or other dangerous characteristic of krigsrisikobestemmelsen, og er betinget av at forsikrede oppholder seg i det nuclear charged explosive elements, rammede området når krigsklausulen blir gjort gjeldende. Ikke i noe tilfelle c) the actual, alleged or threatened discharge, dispersal, seepage, migration, svarer ACE for krigsrisiko ved utbrudd av krig, enten krig er erklært eller escape, release of or exposure to any hazardous biological, chemical, ikke, mellom stater hvor den ene eller flere parter besitter atomvåpen. nuclear or radioactive material, gas, matter or contamination, 4. d) Melding intoxication om forsikringstilfelle poisoning with stimulants, narcotics or other Er et similar forsikringstilfelle poisons, inntruffet, skal enhver som mener å ha et krav e) mot participation ACE uten ugrunnet in fights, opphold apart from melde in self-defence, fra til selskapet or criminal (jfr. FAL activity Economic og 13-11). consequential damage is not covered unless this is expressly mentioned Ved forsettlig in eller the conditions. grov uaktsom forsømmelse av meldeplikten, kan ACEs ansvar overfor vedkommende settes ned eller falle bort (jfr. FAL Malicious Intent or Gross Negligence og 13-11). If the insured has given rise to the insurance case through malicious intent, Under enhver omstendighet bortfaller retten til erstatning dersom krav ACE will not compensate for the damage. If the insured has given rise to ikke er meldt til ACE innen ett år etter at den berettigede fikk kunnskap the insurance case through gross negligence, ACE s liability may be reduced om de forhold som begrunner kravet (jfr. FAL 8-5 og 18-5). or lapse. 5. In Forsikredes the settlement, plikter emphasis ved skadetilfelle must be placed on the degree of guilt, the course or Er progress det overhengende of the damage, fare for whether at forsikringstilfelle the insured was skal under inntreffe, self-inflicted eller er intoxication, et forsikringstilfelle and all inntruffet, other conditions skal forsikrede (cf. FAL gjøre 4-8 det og 13-9). som med rimelighet However, kan ventes ACE av ham is liable for å if avverge the insured eller begrense was unable tapet to understand (jfr. FAL 4-10). the extent of his/her Må forsikrede action because forstå at of ACE age kan or mental få et regresskrav state. mot tredjeperson, skal forsikrede gjøre det som er nødvendig for å sikre kravet inntil selskapet selv 3. War Risk kan ivareta sine interesser. ACE is not liable for loss or damage caused by war or warlike conditions. 6. The Opplysningsplikt validity of the insurance ved erstatningsoppgjør is limited all circumstances to 14 days from Den som fremsetter krav mot ACE skal gi selskapet de opplysninger og dokumenter the time ACE som has er determined tilgjengelige that for ham an area eller must henne be og covered som ACE by the trenger war risk for provision, å kunne ta and stilling is conditional til kravet upon (jfr. FAL the fact 8-1 that og the 18-1). insured is present in the Forsikrede area affected skal when sammen the med war clause skademeldingen is invoked. dokumentere gyldig SAS American ACE will Express in no case Corporate be liable Card to war eller risk Reisekonto at the outbreak og at billetter of war, whether og/ eller war drivstoff is declared er betalt or not, med between SAS American states where Express one Corporate more parties Card possesses eller Reisekonto. nuclear weapons. I dokumentasjonen må det fremgå hvilke personer som har reist sammen med kortmedlemmet. 4. Notification of Insurance Cases Ved kriminelle handlinger skal politirapport i original vedlegges. If an insurance case has occurred, anyone who considers he/she has a claim Ved tap/skade av annen art skal bekreftelse på melding til nærmeste against ACE must notify the company of this without undue delay (cf. FAL myndighet vedlegges and 13-11). 7. Overtredelse In the case of av failure sikkerhetsforskrift to meet the notification obligation, through malicious Hvis intent det or inntreffer gross negligence, forsikringstilfelle ACE s liability som skyldes toward at the sikkerhetsforskrift person concerned may be er reduced overtrådt, or avgjøres lapse (cf. det FAL under 4-10 hensyn and til 13-11). skyldgraden, skadeforløpet og In forholdene any case the ellers right om to ACE compensation skal betale shall noe og lapse i tilfelle if claims hvor have meget not been lodged (jfr. with FAL ACE 4-8). within one year after the rightful claimant gained knowledge of the facts on which the claim is based (cf. FAL 8-5 and 18-5). 8. Skjønn 5. Foreligger Obligations det grunnlag of the Insured for å kreve in Event skjønn of Loss i henhold or Damage til forsikringsvilkårene, gjelder If there følgende is an impending bestemmelser risk that om fremgangsmåten: insurance case will occur, or if an Skjønn insurance avgis case av sakkyndige has occurred, og uhildede the insured personer. shall do Hver everything av partene that may velger reasonably en skjønnsmann. be expected Hvis of him/her noen av to partene avert or ønsker limit the det, loss kan (cf. han FAL velge 4-10). særskilt If the insured skjønnsmann establishes for bestemte that ACE forhold. may have Har a den claim ene to av legal partene remedy against a skriftlig third person, underrettet the insured den andre shall om show sitt valg, what plikter is required denne to innen secure en the uke claim until etter the at company han har itself mottatt is able underretningen to protect its å interests. gi meddelelse om hvem han velger. For skjønnet velger de to skjønnsmenn en oppmann. Hvis noen av 6. Obligation to Provide Information in the Settlement of Compensation partene forlanger det skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted, The person who makes a claim against ACE shall provide the company with og utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater the information and documents available to him or her and which ACE en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne på hans vegne av requires to be able to respond to the claim (cf. FAL 8-1 and 8-1). tingretten i den rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke Together with the damage/loss report the insured shall provide documentary enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte. Skjønnsmennene evidence that he holds a valid SAS American Express Corporate Card or kan innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser BTA, and that tickets and/or fuel have been paid by a SAS American Express nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene. Corporate Card or BTA. The documentation must indicate the persons who De to skjønnsmenn foretar verdsettelse uten at oppmannen tilkalles. Blir de have travelled with the Cardmember. ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme regler avgir sitt skjønn If criminal actions have been committed the original police report must be over de punkter som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen attached. In the event of loss/damage of any other kind confirmation of the tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatningen report to the nearest authority must be attached. skal dog ikke ligge utenfor de grenser som de to skjønnsmenns ansettelser 7. vil Violation medføre. Partene of Security betaler Regulations hver sin skjønnsmann. Honorar til oppmann og If eventuelle an insurance andre case omkostninger occurs which ved are skjønnet due to the bæres violation av partene of security med en halvdel regulations, hver. Skjønnets it will be determined verdsettelse er whether bindende ACE for is begge to pay parter. anything, and if so how much, taking into consideration the degree of guilt, the course or progress 9. Renter of the damage or loss and all other conditions. Forsikrede kan kreve renter i henhold til FAL 8-4 eller Assessments 10. Følgene av svik If there are grounds for claiming assessments according to the Den som gjør seg skyldig i svik mot ACE taper enhver rett etter insurance conditions, the following provisions apply regarding the forsikringsavtalen og etter andre forsikringsavtaler med ACE i anledning appropriate procedure: den samme hendelse, og ACE kan si opp enhver forsikringsavtale med ham, Assessments are issued by experts and impartial persons. Each of the parties jfr FAL 4-2 og 8-1, eller 13-2, 13-3 og shall appoint an assessor. If either party so wishes, he may select a separate 11. Lovmessig assessor for rente a certain case. If one of the parties has notified the other party Forsikringsavtalen of his choice in writing, omfatter the kun latter lovmessig shall be rente obliged, som within kan verdsettes one week i after penger. he has received the notification, to inform the other party of the person he has 12. Nemndbehandling chosen. The two assessors shall appoint an arbitrator for the assessment. If Forsikrede har ved skadesaker anledning til å fremme saken one of the parties so demands, the arbitrator shall reside outside the place of for nemndbehandling. For informasjon, kontakt ACE eller domicile of the parties, and outside the municipality in which the insurance Forsikringsklagekontoret, Postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo. case occurred. If one of the parties fails to appoint an assessor, one will be Telefon appointed on his behalf by the court in the circuit where the assessment is carried out. If the assessors do not agree on an arbitrator, one will be appointed in the same way. The assessors can obtain the information and conduct the investigations they consider necessary. The two assessors shall carry out the valuation without an arbitrator being called. If they do not agree, the arbitrator Forsikringsgiver shall be called and for American he will issue Express his assessment Reiseforsikring, on the points about which the SAS assessors American do not Express agree Corporate according Card to the er: same rules. If the arbitrator is called ACE in, his European fee shall Group be calculated on the basis of his assessment. However, the Postboks compensation 6926 St. shall Olavs not plass lie outside the limits imposed by the appointments N made by OSLO the two assessors. The arbitrator s fee and any other costs associated Telefon with the 23 assessment shall be shared equally between the parties. The valuation Telefaks resulting 23 from the 41 assessment is binding upon both parties. E-post: 4

5 9. Interests The insured may claim interests in accordance with FAL 8-4 or The Consequences of Fraud Persons found guilty of fraud against ACE will lose any right provided for in the insurance policy or other insurance policies with ACE relating to the same event, and ACE may cancel any insurance policy with him or her, cf. FAL 4-2 and 8-1, or 13-2, 13-3 and Statutory Interest The insurance policy only covers statutory interest that can be valued in monetary terms. 12. Settlement by a Committee In cases of damage or loss the insured is entitled to refer the matter for settlement by a committee. For information contact ACE or the Insurance Complaints Office, P.O. Box 53, Skøyen, 0212 Oslo. Telephone Insurer for American Express Travel Insurance, SAS American Express Corporate Card is: ACE Euroepan Group Postboks 6926, St. Olavs plass N 0130 OSLO Telephone Fax: American Express Company AS, Postboks 229 Sentrum, 0103 Oslo. Bus.reg.no:

Forsikringsvilkår for American Express Reiseforsikring Forsikringsgiver: ACE European Group Vilkår av 1. september 2007

Forsikringsvilkår for American Express Reiseforsikring Forsikringsgiver: ACE European Group Vilkår av 1. september 2007 Forsikringsvilkår for American Express Reiseforsikring Forsikringsgiver: ACE European Group Vilkår av 1. september 2007 American Express Corporate Card For forsikringsavtalen gjelder også bestemmelsene

Detaljer

Forsikringsvilkår for American Express Reiseforsikring Forsikringsgiver: ACE Insurance S.A.-N.V. Vilkår av 1. februar 2004

Forsikringsvilkår for American Express Reiseforsikring Forsikringsgiver: ACE Insurance S.A.-N.V. Vilkår av 1. februar 2004 Forsikringsvilkår for American Express Reiseforsikring Forsikringsgiver: ACE Insurance S.A.-N.V. Vilkår av 1. februar 2004 American Express Corporate Card For forsikringsavtalen gjelder også bestemmelsene

Detaljer

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke

Vilkår av 1 januar 2009. Her er dine Vilkår for ulykke Vilkår av 1 januar 2009 Her er dine Vilkår for ulykke Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...3 2. Hvor forsikringen gjelder...3 3. Når forsikringen gjelder...3 4. Forsikringen omfatter...3 5.

Detaljer

world wide travel insurance

world wide travel insurance The holder of this card is insured for acute medical treatment and/or hospitalization by Codan Skadeservice Phone: +47 67 22 46 90 Adr: P.O Box, 434 Skøyen, N-0213 Oslo, Norway Web: www.codanforsikring.no

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKDOMSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 1. Hvem forsikringen omfatter. Forsikringen omfatter samtlige arbeidstakere som er fast ansatt hos forsikringstakeren og som ikke er fylt 67 år ved

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Platinum American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Platinum American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Premium American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Premium American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD:

Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for. Ulykkesforsikring INNHOLD: Forsikringsvilkår av 01.07.2007 for Ulykkesforsikring INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Erstatningsberegning

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card

FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS. SAS EuroBonus American Express Card. www.americanexpress.no. SAS EuroBonus Classic American Express Card www.americanexpress.no SAS EuroBonus American Express Card FORSIKRINGSBEVIS FORSIKRINGSBEVIS SAS EuroBonus Classic American Express Card Cardholders signature Policy no 901 Medical expenses: Unlimited

Detaljer

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane.

VISA Gold. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: Forsikringsbevis nr: 104-7688. Sparebanken Sogn og Fjordane. Forsikringsbevis - Sparebanken Sogn og Fjordane: VISA Gold Forsikringsbevis nr: 104-7688 Forsikringstaker: Sikrede: Forsikringsperiode: Sparebanken Sogn og Fjordane Innehaver av Visa Gold kredittkort utstedt

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand Forsikringsvilkår Verdigjenstand Gjeldende fra 1 INNHOLD: 1. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2. HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 4. HVILKE SKADER SOM DEKKES OG BEGRENSNINGER

Detaljer

Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser.

Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser. Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser. Forsikringen dekker skade som rammer forsikrede i fritiden. Forsikringen dekker invaliditet(mèn), arbeidsuførhet og

Detaljer

Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser.

Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser. Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser. Forsikringen dekker skade som rammer forsikrede i fritiden. Forsikringen dekker invaliditet(mèn), arbeidsuførhet og

Detaljer

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188

Flybe, Avbestillingsforsikring. Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 Flybe, Avbestillingsforsikring Forsikringsvilkår for Travel Guard polise nr 104-8188 01.10.2011 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse side 3 Dekningsmatrise side 3 1 Fellesbestemmelser side 4

Detaljer

Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser.

Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 2006, hele og halve ytelser. Forsikringsvilkår for FRITIDSULYKKE Vilkår av 1. januar 006, hele og halve ytelser. Forsikringen dekker skade som rammer forsikrede i fritiden. Forsikringen dekker invaliditet(mèn), arbeidsuførhet og død

Detaljer

VILKÅR FOR SYKDOMSFORSIKRING 1. desember 2010, hele og halve ytelser

VILKÅR FOR SYKDOMSFORSIKRING 1. desember 2010, hele og halve ytelser VILKÅR FOR SYKDOMSFORSIKRING 1. desember 2010, hele og halve ytelser Vilkår for sykdomsforsikring, hele og halve ytelser, 1. desember 2010. side 1 0 DEFINISJONER 0.1 Utstedelse av forsikringsbevis, beregning

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING

VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING VILKÅR GJELDENDE FOR ULYKKESFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS 1. Hvem forsikringen omfatter Forsikringen omfatter den eller de personer som er

Detaljer

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme

Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING. Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme Gjelder fra juni 2002 AVBESTILLINGS- FORSIKRING Kun for medlemmer av norsk folketrygd Only for members of the Norwegian Social Insurance Scheme VIKTIG INFORMASJON OM AVBESTILLINGSFORSIKRING Forsikringen

Detaljer

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III

Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Vilkår Barne- og ungdomsforsikring III Av 01.11.2007 1. Hvem forsikringen gjelder for Forsikringen gjelder barnet som er ført opp som forsikrede i forsikringsbeviset (se definisjon i generelle vilkår pkt.

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes...

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes... Vilkår av 1. januar 2011 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Når forsikringen gjelder... 2 4. Hvilke ulykker som omfattes... 2 Dekninger (som gjelder

Detaljer

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring

Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for kredittkort med reiseog avbestillingsforsikring Forsikringsbevis for innehaver av Storebrand Kredittkort Forsikringsbevis nr.: 2351643 Storebrand Kredittkort Gjelder f.o.m.: Gjelder

Detaljer

2. Oppbevaring av penger Penger skal sikrede bære med seg, eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert oppbevaringssted i låst rom i bygning.

2. Oppbevaring av penger Penger skal sikrede bære med seg, eller oppbevare i dertil egnet låst og fastmontert oppbevaringssted i låst rom i bygning. Reisegods - oppbevaring og tilsyn 1. Reisegods som ikke er innelåst, skal ikke forlates uten tilsyn. Sikrede skal ta vare på sine eiendeler på en slik måte at de ikke stjeles, går tapt eller skades. Denne

Detaljer

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring

Vilkår - 2015 Utdanningsforbundets livsforsikring Utdanningsforbundets livsforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke sier hva forsikringen dekker, hvilke unntak

Detaljer

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5

Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012. Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Ulykkesforsikring Forsikringsvilkår av 01.07.2012 Vilkår Ulykkesforsikring, side 1 av 5 Innholdsfortegnelse Side 1 Hvem forsikringen gjelder for 2 2 Hvor forsikringen gjelder 3 3 Hva omfatter forsikringen

Detaljer

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester

Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Tap av data og ansvarsbegrensning ved kjøp av hostingtjenester Lene Cecilie Høydahl Trine Lysaker Lehn 16. Januar 2014 Lene Cecilie Høydahl Kontraktsdirektør SAS Institute AS lene.hoydahl@sas.com Trine

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år.

Forsikringen gjelder frem til barnet fyller 20 år. Vilkår - Barne- og ungdomsforsikring Av 22.09.2012 (Erstatter tidligere vilkår av 1.12.2005 (barne-og ungdomsforsikring II) og 28.11.2012 (barne-og ungdomsforsikring III) 1. Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Forsikringsvilkår Verdigjenstand

Forsikringsvilkår Verdigjenstand 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for...3 2 Hvor forsikringen gjelder...3 3 Hva forsikringen omfatter...3 4 Hvilke skader som erstattes...3 5 Andre personers handlinger og unnlatelser og endring av

Detaljer

Sanksjoner og tiltak mot Iran

Sanksjoner og tiltak mot Iran Sanksjoner og tiltak mot Iran En oversikt over hvordan dette berører skipets forsikringer Sjørettsforeningen, 14. mars 2011 Kjetil Eivindstad, Gard AS Innhold Innledning Oversikt over lovgivning Klausuler

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder:

FORSIKRINGSBEVIs. Politilederne 2014. Forsikringsbeviset gjelder: Politilederne 2014 FORSIKRINGSBEVIs Forsikringsbeviset gjelder: Obligatorisk ulykkesforsikring Etter avtale (avtalenummer 83342160) opprettet 1. august 2014 mellom Norges Politilederlag og Gjensidige Forsikring

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive Ulykkesforsikring Gjelder fra 01.04.2007 I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Innhold:

Detaljer

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus

Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis: Reiseforsikring G-plus Forsikringsbevis nr: 104-9245 Forsikringstaker: Personellforbundet Org.nr: 960 475 135 Forsikringstakers adresse: Grønland 6-8, 0188 Oslo Forsikringsperiode: 01.01.2015

Detaljer

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING Av 01.01.2009 1. Hvilke vilkår som gjelder I tillegg til disse vilkår gjelder de generelle vilkårene for avtalen. 2. Tegningsadgang Forsikringstaker kan bare være

Detaljer

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring

NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND. Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Ansvarsforsikring Forsikringsvilkår av 01.01.2011 Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Kollektive ansvarsforsikring Forsikringsvilkår

Detaljer

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR SYKELØNNFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 For forsikringen gjelder også - Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 nr. 69 (FAL) - Særvilkår angitt i forsikringsbeviset 1 HVEM FORSIKRINGEN

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Utvidet Personforsikring

Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Utvidet Personforsikring NORSK FYSIOTERAPEUT- FORBUND Vilkår for Norsk Fysioterapeutforbunds Utvidet Personforsikring Gjelder fra 01.01.2011 I tillegg gjelder selskapets Generelle vilkår og Forsikringsavtaleloven Utvidet Persondekning

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100)

VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) VILKÅR GJELDENDE FOR SYKELØNNSFORSIKRING (SF-100) Vilkårene gjelder fra 01.01.2009 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene,

Detaljer

KAPITTEL S - SIKKERHET

KAPITTEL S - SIKKERHET KAPITTEL S - SIKKERHET JAR-OPS 1.1235 Sikkerhetskrav Et luftfartsforetak skal sikre at alt berørt personell har kunnskap om og tilfredsstiller de relevante kravene i de nasjonale sikkerhetsprogrammene

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Independent Inspection

Independent Inspection Independent Inspection Odd Ivar Johnsen Vidar Nystad Independent Inspection Mål: Felles forståelse og utøvelse av "Independent Inspection" i forbindelse med "Critical Maintenance Task". Independent Inspection

Detaljer

GRUPPELIVSFORSIKRING

GRUPPELIVSFORSIKRING GRUPPELIVSFORSIKRING Tilleggsvilkår for Medisinsk invaliditet fritid Uførhet sykdom fritid Uførekapital fritid Dekningsomfang. Forsikringsgiver STERLING LIFE LIMITED DEL 1 DEFINISJONER 1.1. Følgende ord

Detaljer

Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF)

Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) Kollektiv Forsikringsordning for medlemmer av Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) Forsikringsvilkår av 1.7.2015 Forsikringsordningen omfatter følgende forsikringer I tillegg gjelder DEFINISJONER Ulykkesforsikring

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort

Generelle vilkår. Reiseforsikring KLP Kredittkort Generelle vilkår Reiseforsikring KLP Kredittkort Innhold 1. Forsikringsavtalen og lovbestemmelser 2. Forsikringsavtalens varighet 3. Endring av vilkår og premie 4. Selskapets rett til å si opp forsikringen

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating

ATO program for Renewal of IR, Class or Type-rating May be used by the ATO in order to establish an individual training program for renewal of IR, Class or Type-rating in accordance with FCL.625 IR(c)(d) / AMC1 FCL.625(c) and FCL.740(b)(1)(2) / AMC1 FCL.740(b)(1)

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel.

Prisene på Molea AS nettside er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene oppdateres regelmessig og uten forvarsel. Kjøpsbetingelser Standard salgsbetingelser For English text see at the end of this page. Molea selger bare til andre firmaer i nettbutikken. Privatpersoner må ta kontakt pr. mail eller telefon. Betingelser

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade

Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår Personalforsikring Vilkår Yrkesskade Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2009. Avløser forsikringsvilkår fra 1. oktober 2006. Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder for

Detaljer

Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS NOBOTY00162. ACE European Group. 2. Alternativt til familie gjelder forsikringen for

Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS NOBOTY00162. ACE European Group. 2. Alternativt til familie gjelder forsikringen for Dato: 11.05.2016 FORSIKRINGSBEVIS Forsikringsbevis nr: NOBOTY00162 Forsikringsperiode: 01.06.2016-31.05.2017 Forsikringsselskap: ACE European Group Hovedforfall: 01.06 Forsikringstaker: ya Bank Forsikringsvilkår:

Detaljer

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Tilbake

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Tilbake Tilbake Forsikringsvilkår Idrett IDR1-1 Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Hvilke skader selskapet 5. Endring av Risiko og 6. Skadeoppgjør IDRETTSFORSIKRING

Detaljer

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Lukk vindu Tilbake

Forsikringsvilkår. Idrett IDR1-1. Lukk vindu Tilbake Lukk vindu Tilbake Forsikringsvilkår Idrett IDR1-1 Innhold: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen omfatter og 3. Hva forsikringen kan omfatte 4. Hvilke skader selskapet 5. Endring av Risiko og 6. Skadeoppgjør

Detaljer

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING

VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING VILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 Erstatter vilkår fra Oslo Forsikring AS av: 01.01.2013 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVEM FORSIKRINGEN OMFATTER... 4 3 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER...

Detaljer

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012

Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Yrkesskadeforsikring Standard Forsikringsvilkår av 01.09.2012 Forsikringsgiver er Vardia Insurance Group ASA, organisasjonsnummer 994 288 962.

Detaljer

Czech Airlines, Avbestillingsforsikring

Czech Airlines, Avbestillingsforsikring CLICK HERE FOR ENGLISH Czech Airlines, Avbestillingsforsikring Forsikringsvilkår for Chartis polise nr 104-7069 01.10.2009 Innholdsfortegnelse Skademelding og assistanse side 3 Dekningsmatrise side 3 1

Detaljer

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling?

Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Hvor langt avbrudd kan man ha fra (DOT-)behandling? Odd Mørkve Senter for internasjonal Helse Universitetet i Bergen Landskonferanse om tuberkulose, Oslo 25.03.2011 Eller: hva gjør man ved avbrudd av tuberkulosebehandling?

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Forsikringsvilkår Spedbarnforsikring UPS01-SPE-01

Forsikringsvilkår Spedbarnforsikring UPS01-SPE-01 Forsikringsvilkår Spedbarnforsikring UPS01-SPE-01 Gjelder fra 01.01.2017 Innhold 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvem som har rett til erstatning 4. Hvor forsikringen gjelder 5. Når

Detaljer

Utelukkelse Mars 2010

Utelukkelse Mars 2010 Utelukkelse 31 16. Mars 2010 Utlendingsloven 31 31. Utelukkelse fra rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 Rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 første ledd foreligger ikke dersom utlendingen

Detaljer

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08)

SÆRVILKÅR NR. 207. Superforsikring i tilknytning. til kollektiv innboforsikring i. If (2004/08) SÆRVILKÅR NR. 207 Superforsikring i tilknytning til kollektiv innboforsikring i If (2004/08) Forsikringen gjelder for medlem av forbund/forening som har en gyldig løpende avtale om kollektiv innboforsikring

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Forsikringsvilkår (lisen01) for lisensforsikring i Storebrand Lisensforsikring for personell offshore

Forsikringsvilkår (lisen01) for lisensforsikring i Storebrand Lisensforsikring for personell offshore Forsikringsvilkår (lisen01) for lisensforsikring i Storebrand Lisensforsikring for personell offshore Varig tap av legegodkjennelse Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Hvem lisensforsikringen omfatter

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

Vilkår for Ulykkesforsikring

Vilkår for Ulykkesforsikring Vilkår av 1. januar 2015 INNHOLD Side 1. Hvem som er forsikret sikrede...2 2. Hvor forsikringen gjelder...2 3. Når forsikringen gjelder...2 4. Hvilke ulykker som omfattes...2 Dekninger (som gjelder når

Detaljer

Utelukkelse Utlendingsloven 31

Utelukkelse Utlendingsloven 31 Utelukkelse Utlendingsloven 31 16. Mars 2010 Utlendingsloven 31 31. Utelukkelse fra rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 Rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 første ledd foreligger ikke

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01

GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 GENERELLE VILKÅR GEN 909-01 Forsikringene gjelder for sikrede som privatperson. Forsikringene omfatter ikke dekning for privatperson i egenskap av arbeidstaker i tjeneste for arbeidsgiver eller for privatperson

Detaljer

Fokus Bank - Betalingsforsikring

Fokus Bank - Betalingsforsikring Forsikringsbevis Fokus Bank - Betalingsforsikring Forsikringsbevis nr: 104-7491 Forsikringstaker: Sikrede: Fokus Bank Innehaver av kredittkort utstedt av Fokus Bank, og som har tegnet betalingsforsikring

Detaljer

Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn

Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn Forsikringsvilkår av 01.09.2011 (Avløser vilkår av 01.02.2006) LOfavør barn INNHOLD: 1. Definisjoner 2. Hvem forsikringen gjelder for 3. Hvor forsikringen gjelder 4. Selskapet dekker/dekker ikke 5. Premiebetaling

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

Fokus Bank - Strømforsikring

Fokus Bank - Strømforsikring Forsikringsbevis Fokus Bank - Strømforsikring Forsikringsbevis nr: 104-8083 Forsikringstaker: Fokus Bank Sikrede: Innehaver av kredittkort utstedt av Fokus Bank, og som benytter 365 Privat kredittkortet

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Gjennom din arbeidsgiver kan du ha:

Gjennom din arbeidsgiver kan du ha: Reiseforsikring Gjennom din arbeidsgiver kan du ha: - Ferie og fritids reiseforsikring - Med og uten ulykke - Tjeneste reiseforsikring - Med og uten ulykke Hva er dekket av ReiseEKSTRA Bedrift? o o o o

Detaljer

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes

Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt. Wenche Koldingsnes Tips for bruk av BVAS og VDI i oppfølging av pasienter med vaskulitt Wenche Koldingsnes Skåring av sykdomsaktivitet og skade I oppfølging av pasienter med vaskulitt er vurdering og konklusjon vedr. sykdomsaktivitet

Detaljer

Forsikringsbevis. Obligatorisk ulykkesforsikring. Forsikringsbeviset gjelder:

Forsikringsbevis. Obligatorisk ulykkesforsikring. Forsikringsbeviset gjelder: Norges Politilederlag Forsikringsbevis 2018 Forsikringsbeviset gjelder: Obligatorisk ulykkesforsikring Etter avtale (avtalenummer 83342160) opprettet 1. august 2014 mellom Norges Politilederlag og Gjensidige

Detaljer

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes...

Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2. 2. Hvor forsikringen gjelder... 2. 3. Når forsikringen gjelder... 2. 4. Hvilke ulykker som omfattes... Vilkår av 1. januar 2014 Innhold Side 1. Hvem som er forsikret sikrede... 2 2. Hvor forsikringen gjelder... 2 3. Når forsikringen gjelder... 2 4. Hvilke ulykker som omfattes... 2 Dekninger (som gjelder

Detaljer

Forsikringen gjelder for den eller de personer som er nevnt i forsikringsbeviset, og som er norske statsborgere og medlem av norsk folketrygd.

Forsikringen gjelder for den eller de personer som er nevnt i forsikringsbeviset, og som er norske statsborgere og medlem av norsk folketrygd. 1 INNHOLD 1 Hvem forsikringen gjelder for... 3 2 Hvor forsikringen gjelder... 3 3 Hva forsikringen kan omfatte... 3 4 Hvilke skader som kan erstattes... 3 5 Endring av risiko... 5 6 Skadeoppgjør og egenandel...

Detaljer

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ.

ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT. by and between. Aker ASA ( Aker ) and. Investor Investments Holding AB ( Investor ) and. SAAB AB (publ. ADDENDUM SHAREHOLDERS AGREEMENT by between Aker ASA ( Aker ) Investor Investments Holding AB ( Investor ) SAAB AB (publ.) ( SAAB ) The Kingdom of Norway acting by the Ministry of Trade Industry ( Ministry

Detaljer

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune

Personforsikringer. for Vestfold fylkeskommune Personforsikringer for Vestfold fylkeskommune Fylkeskommunen har alle sine personforsikringer i KLP. I denne brosjyren kan du lese mer om hva forsikringene dekker, og hvordan du skal forholde deg hvis

Detaljer

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014

AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 AVTALEVILKÅR YRKESSKADEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 Forsikringsavtalen består av forsikringsbeviset, disse forsikringsvilkårene, forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989, det øvrige lovverk. Teksten

Detaljer

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad

Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad Curo AS Industriveien 53 7080 HEIMDAL Oslo, 2016.02.10 Deres ref.: U3206 Søknadsnr.: 20140317 Avgjørelse patent - Meddelelse av søknad 20140317 Vi har nå meddelt ditt patent. Patentbrev er vedlagt 1. Frist

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-350 15.10.2010 ACE European Group Limited Reisegods Forsinket bagasje? - unntak for siste destinasjon med offentlig transportmiddel på returreisen. På vei

Detaljer

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no

Medlemsforsikringer. www.personellforbundet.no Medlemsforsikringer www.personellforbundet.no Innholdsfortegnelse Side 3 Obligatorisk Dødsfallforsikring forsikringfor medlem Uføreforsikring for medlem Side 5 Dødsfallforsikring for ektefelle/samboer

Detaljer

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig

UTLEIEFORSIKRING for utleiere som har avtale med Utleiemegleren AS om utleieforvaltning av bolig Utleieforsikring Utleiemegleren UTU1-3 Innhold A.1. HVA FORSIKRINGEN OMFATTER A.2. HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR A.3. SKADEMELDING A.4. SKADEOPPGJØR - EGENANDEL A.5. SKADEOPPGJØRSREGLER - ERSTATNINGSBEREGNING

Detaljer

Vilkår Utdanningsforbundets grunnforsikring. Livsforsikring. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 2 Hva forsikringen omfatter

Vilkår Utdanningsforbundets grunnforsikring. Livsforsikring. 1 Hvem forsikringen gjelder for. 2 Hva forsikringen omfatter Vilkår 2017 Utdanningsforbundets grunnforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er valgt og hva

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 4 Skattekort for 2015 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING

VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING VILKÅR FOR BARNE- OG UNGDOMSFORSIKRING Av 1.1.2011 1. Hvilke vilkår som gjelder I tillegg til disse vilkår gjelder de generelle vilkårene for avtalen. 2. Tegningsadgang/opphørsalder Forsikringstaker kan

Detaljer

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015

VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 VILKÅR GJELDENDE FOR YRKESSKADEFORSIKRING Vilkårene gjelder fra 01.05.2015 Forsikringsgiver er KNIF TRYGGHET FORSIKRING AS FORSIKRINGSAVTALEN BESTÅR AV - forsikringsbeviset, - forsikringsvilkårene, - forsikringsavtaleloven

Detaljer

Norges Håndballforbund

Norges Håndballforbund Norges Håndballforbund Lykke til! Forsikringsbevis og vilkår gjelder fra 01.09.2014-31.08.2015 Forsikringsytelser Forsikringsbeviset gjelder for perioden fra og med 01.03.2013 LISE til 28.02.2014. LISE+

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer