SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account. September Corporate expense ManAgement solutions

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account. September 2009. Corporate expense ManAgement solutions"

Transkript

1 SAS American Express Corporate Card and og Reisekonto Business Travel Account Terms Forsikringsvilkår & Conditions Express Express Care Care Reiseforsikring Travel Insurance September 2009 Insurer: Forsikringsgiver: ACE European ACE European Group Group The SAS provisions American of Express the Insurance Corporate Policy Card Act of 16 June 1989 no. 69 (FAL) shall also ikke deducted dersom if compensation forsinkelsen skjer is paid på according hjemreisen, to og point ekspedert 1.1. The bagasjes delay must apply For forsikringsavtalen to the insurance gjelder policy provided også bestemmelsene that there is i no Forsikringsavtaleloven deviation from them av in 16. the ankomststed be confirmed er by siste the carrier. destinasjon Compensation med offentlig under transportmiddel this point will på not be conditions. juni 1989 nr. 69 (FAL), i den utstrekning de ikke er fraveket i vilkårene. returreisen. paid if the delay occurs on the journey home and the place of arrival of the 2. Reisegodsdekningen forwarded baggage omfatter is the final ikke: destination by public transport on the return 1. Hvem Who is forsikringen Covered by the omfatter Insurance a) dokumenter journey. og verdipapirer, penger, sjekker, billetter, kredittkort, møbler, Forsikringen The insurance omfatter: covers: flyttegods, motorkjøretøy samt tilbehør til disse som verktøy, reservedeler a) innehaver the holder av of gyldig a valid norsk Norwegian SAS American SAS American Express Express Corporate Corporate Card Card 2. Travel Baggage Cover does not Include: etc, og båter samt tilbehør til disse inkl motor, ( kortmedlem ) ( Cardmember ) under providing forutsetning they are av under at de 80 er years under of 80 age år on på the den date datoen of a) documents and securities, cash, cheques, tickets, credit cards, furniture, b) skade som skyldes gjenstandens vanlige bruk eller slitasje, heller ikke et any eventuelt insured forsikringstilfelle incident, and, forekommer samt, movables, motor vehicles and accessories for them, such as tools, spare beskadigelse av koffert, bag, ryggsekk e.l hvor transportør er ansvarlig. b) ektefelle/samboer his/her spouse/cohabitant og ugifte and barn unmarried under 25 children år som bor under sammen 25 years med of age parts, etc., and boats and accessories for them, including engines, kortmedlemmet who live together eller with som the under Cardmember skolegang or who, og førstegangstjeneste whilst attending school/ 3. Sikkerhetsforskrifter b) damage to fragile objects during transport, or consequential damage due to midlertidig college and undergoing bor borte fra initial hjemmet training, og blir live forsørget away from av kortmedlemmet home and are For a forsikringen suitcase spilling gjelder out, følgende sikkerhetsforskrifter: ( forsikrede ) supported by the samt, Cardmember ( insured ), and, a) c) forsikrede damage due skal to - normal enten selv use eller or wear ved of hjelp the object, av andre nor som damage forsikrede to suitcase, kjenner c) kolleger work colleagues fra kortmedlemmets from the Cardmember s firma eller konsulenter company, or som consultants arbeider working på personlig bag, rucksack - holde etc., tilsyn where med the de carrier forsikrede is liable. gjenstander, oppdrag with the Cardmember s for kortmedlemmets company. firma. b) forsikrede skal bære penger på/med seg eller låse dem inn i fastmontert 3. Safety Regulations The For disse insurance personene covers gjelder these persons forsikringen only when kun når they de travel reiser together sammen with med safe/oppbevaringsboks i bygning eller dertil egnet låst oppbevaringssted i The following safety regulations shall apply to the insurance: the kortmedlemmet. Cardmember. låst rom i bygning. Nøkkel/kode til safe skal være forsvarlig oppbevart, a) the insured shall maintain supervision of the insured objects either him/ A Som person samboer with regnes whom person the Cardmember som kortmedlemmet lives in a relationship lever sammen similar med to c) forsikrede skal plassere reisegods som ikke er i bruk under lås, herself or with the assistance or others with whom the insured is personally marriage i ekteskapslignende shall be considered forhold, og a cohabitant, det i Folkeregisteret where it is eller stated tilsvarende in the National d) forsikrede skal ikke oppbevare gjenstander på tak av bil, sykkels acquainted, Register, register utenfor non Norge Norwegian fremgår equivalent, at vedkommende that the person har samme concerned bopel lives som at the bagasjebrett, båtdekk eller lignende etter at kjøretøyet/båten forlates, b) the insured shall take care of his/her property to ensure that it is not stolen, same Kortmedlemmet. address as the Forsikringen Cardmember. omfatter også reisende på reiser bestilt e) forsikrede plikter å sørge for at de forsikrede gjenstander er tilstrekkelig og lost or damaged, This gjennom insurance gyldig also norsk covers SAS travellers American booked Express to Reisekonto. valid Norwegian Personer SAS som reiser hensiktsmessig emballert for å tåle transport, c) in cars, buses, campers, boats or the like, doors must be locked and American sammen på Express en reise Business betalt med Travel en og Accounts samme (BTA). Reisekonto, Multiple er å persons anse som booked en f) forsikrede skal ikke ekspedere kamera-/video-/og datautstyr, mobiltelefon, windows closed when the insured leaves the vehicle/boat, and objects must to gruppe a single i henhold BTA will til be disse regarded forsikringsvilkår. as a group for the relevant sections of this radio/tv, kontanter, smykker, edelstener, edelt metall, skjøre gjenstander not be visible, document. eller bedervelige varer. 2. Hvor og når forsikringen gjelder d) the insured must not store objects on the roof of a car, bicycle luggage 2. Where Forsikringen and When gjelder the for Insurance alle reiser is av Valid inntil tre måneders varighet utenfor 4. Forholdsregler carriers, boat ved decks skade or the like after leaving the vehicle/boat, The Norge, insurance når hoveddelen covers all (mer travel enn of up 50 %) to three av billetter months og/eller outside drivstoff Norway when Tap e) the under insured dette is punkt obliged skal to umiddelbart ensure the insured meldes objects til politiet are eller adequately øverste and stedlige most (transportkostnadene) (over 50%) of the for tickets alle and/or forsikrede fuel på (transport reisen er costs), forhåndsbetalt all insured med SAS on myndighet. suitably packed Original for bekreftelse transport, på slik melding må vedlegges skademeldingen. the American trip, is paid Express in advance Corporate with Card the eller SAS Reisekonto. American Express Ved reiser Corporate som varer Card mer or f) the insured must not forward or ship camera/video/and computer 5. Erstatning BTA. enn tre In måneder the case of opphører trips lasting forsikringsdekningen more than three months kl the på insurance den 91. dag, will men end equipment, mobile telephone, radio/tv, cash, jewellery, precious stones, Erstatning for gjenstander er begrenset til hva tilsvarende gjenstander koster at trer i kraft hours igjen on for day hele 91 returreisen. but will apply Forsikringen again for the trer duration i kraft fra of forsikrede the return trip. precious metal, fragile objects or perishable goods. med fradrag for verdiforringelse pga slitasje, nedsatt anvendelighet og elde. The forlater insurance sin faste shall bopel commence eller kontoradresse from the time (det the som insured skjer sist) leaves og his/her vedvarer home frem 4. Dersom Action to en Take gjenstand in the uten Event verdiforringelse of Damage kan repareres, beholder forsikrede address til tilbakekomst or office til address den faste (whichever bopel eller occurs kontoradresse last) until (det arrival som back skjer at først). the home gjenstanden Loss under this og ACE point betaler must be reparasjonen. reported immediately Kommer tapt to the gjenstand police or til the rette top Forsikringen office address gjelder (whichever også for occurs reiser i first). Norge med de samme begrensninger som etter local at authority. erstatning The er original betalt, har confirmation forsikrede rett of such til å a behold report gjenstanden must be attached mot å to The for reiser insurance i utlandet. also covers Det forutsettes travel in Norway at reisen subject medfører to the minst same én limitations natts opphold as betale the damage erstatningen report. tilbake. Vil han/hun ikke det, tilfaller gjenstanden ACE. utenfor travel bostedskommune, abroad, provided eller that the at det trip benyttes involves fly. at Dekningen least one nights ytes da stay ikke outside for Oppstår uenighet om verdien av gjenstanden, fastsettes erstatning ved skjønn the pkt. home B. municipality, or an aircraft is used. The cover shall then exclude 5. Compensation (se generelle vilkår). point B. Compensation for objects shall be limited to what corresponding objects cost 3. Hvilke dekninger forsikringen omfatter ACE dekker ikke de første kr 150 unntatt ved forsinket bagasje der det ikke allowing for devaluation due to wear, reduced use and age. If an object can be 3. Cover A. Reisegods Provided by the Insurance beregnes egenandel. repaired without a reduction in value, the insured will retain the insured object A. B. Travel Reisesyke baggage (gjelder ikke i Norge) B. Reisesyke and ACE will (gjelder pay for ikke the i repair. Norge) If a lost object is found after compensation B. C. Travel Reiseulykke illness (not applicable in Norway) 1. Reisesykeforsikringen has been paid, the insured omfatter: is entitled to retain the object provided that he/ C. D. Travel Reiseansvar accident utgifter she repays med the opptil compensation. kr If he/she som forsikrede does not wish påføres to do under so the reise object i utlandet D. E. Travel Reiseavlysning, liability reiseavbrudd og reiseforsinkelse dersom will devolve rammes to ACE. av If akutt there sykdom is disagreement eller ulykkesskade, on the value eller of the som object, følge av E. F. Cancellation, Penger og kredittkort interruption or delay of holiday or journey akutt compensation forverring will av be kronisk established lidelse. on (Hjemsendelse the basis of a valuation er ikke underlagt (see general noen F. G. Money Merutgifter and credit ved syketransport cards i Norge øvre conditions). beløpsmessig grense.) Utgifter med fradrag av en egenandel på kr 150 G. H. Additional Generelle vilkår expenses incurred in the transport of a sick person in Norway dekkes ACE will til: not cover the first NOK 150, except in the case of delayed baggage H. General conditions A. Reisegods a) where lege no og excess tannlegehonorar, is charged. 1. A. Reisegodsdekningen Travel Baggage omfatter b) sykehusopphold eller pleieutgifter utenfor sykehus, B. Travel Illness (does not apply within Norway) The Tap Travel og Baggage skade på Cover reisegods Includes c) forbindingssaker og medisin, samt nødvendig behandling forordnet 1. Travel Medical Insurance Covers: 1.1 Plutselig Baggage og loss uforutsett and damage tap av eller skade på personlig reisegods/bagasje av lege, Expenses, up to NOK 25,000,000 (this limit does not apply for Repatriation som Sudden forsikrede and unforeseen har med loss seg på of, reise, or accidental med inntil damage kr to, or pr theft kortmedlem of d) nødvendige transportutgifter i forbindelse med ovennevnte punkter, which has no monetary maximum) that insured persons incur whilst travelling eller personal til sammen hand luggage/baggage kr for en that gruppe the insured med forsikrede is carrying for on reiser the belastet journey, e) ekstrakostnader ved hjemtransport i tilfelle det kreves at, behandlingen abroad if they fall seriously ill or are injured in an accident, or as a result of samme with up SAS to NOK American 20,000 Express per Cardmember, Corporate Card or NOK eller 25,000 belastet in en total Reisekonto. for a må foregå i Norge. Hvis det er nødvendig med reisefølge, betales acute exacerbation of a chronic disease. Expenses allowing for an excess of Enkeltgjenstander group of insured Cardmembers og/eller tilleggsutstyr travelling til under disse erstattes the same med maksimum også merutgifter for én person. Behandlende lege på stedet vurderer NOK 150 will be covered for: kr SAS American pr gjenstand. Express Corportate Card or BTA booking. Individual items nødvendigheten av hjemtransport sammen med AXA Assistances lege a) doctor or dentist fee, 1.2 Forsinket and/or additional bagasje equipment for them will be compensated for (24t telefon ), b) stay in a hospital or care expenses outside a hospital, Utgifter up to a maximum mot originalkvitteringer of NOK 10,000 til per innkjøp item. av nødvendige klær, f) omkostninger ved dødsfall for transport av avdøde til Norge, samt c) dressing materials and medicine, as well as required treatment 1.2 toalettsaker Travel inconvenience o.l. med inntil baggage kr delay pr kortmedlem inkl familie, dersom transport av avdødes reisegods. prescribed by a doctor, ekspedert Expenses on bagasje presentation er forsinket of original og ikke receipts kommer for frem purchases med forutbestemt of essential I tillegg til ovennevnte dekkes kr pr døgn som forsikrede er innlagt d) required transport expenses incurred in connection with the offentlig clothing, transportmiddel. toiletries etc., with Utbetaling up to NOK under 2,000 dette per punktet Cardmember kommer including på sykehus grunnet en årsak som er dekningsmessig etter dette punkt (B), above points, til family, fradrag if the dersom forwarded erstatning baggage utbetales is delayed etter and pkt does 1.1. Forsinkelsen not arrive by må maksimalt kr e) extra costs of transport home if treatment is required to be given in være predetermined bekreftet av public transportør. transport. Erstatning Payment under made dette under punkt this point utbetales will be SASAXP_NO_ITC_

2 2. Reisesykeforsikringen Norway. If an escort omfatter is required, ikke: extra costs for one person will be paid. a) utgifter The treating ved svangerskap doctor at the fra scene og med will 8. evaluate måned the eller need frivillig for transport home svangerskapsavbrudd. together with AXA Likevel Assistance dekkes Doctor utgifter (24 hours, som er tel.: en umiddelbar ), f) følge costs av of transport en erstatningsmessig of the deceased ulykkesskade to Norway eller in the akutt event sykdom, of death, as well b) sykdom as transport eller of skade the baggage som forsikrede of the deceased. har pådratt seg ved bruk av In addition sovemidler, to the berusende, above, NOK narkotiske 1,500 per eller day smertestillende the insured midler, remains c) sykdom in hospital eller skade for a som reason skyldes that deltakelse can be covered i slagsmål according eller forbrytelse, to d) this sykdom point eller (B), up skade to a som maximum følge av of særlig NOK fly- 15,000. eller sportsrisiko som nevnt under C.2 (siste punkt), 2. Travel Medical Insurance does not Cover: e) selvmord eller forsøk på selvmord, med mindre skadeanmelder a) pregnancy from the 8th month onwards, or voluntary termination and sannsynliggjør at dette skyldes akutt sinnsforvirring på grunn av related diseases or medical conditions, unless the expenses are a direct forgiftning (annet enn selvforskyldt rus) eller sjokk, dog ikke sinnslidelsei consequence of an injury resulting from an accident or serious illness medisinsk forstand, covered by the insurance, f) behandling som ikke er bekreftet som medisinsk nødvendig, b) disease or injury that the insured has sustained by taking sleeping tablets, g) medisinsk behandling som den forsikrede har reist ene og alene for å få, intoxicating, narcotic or pain killing drugs, h) medisiner som den forsikrede gikk på før reisen og skal fortsette å ta c) disease or injury resulting from engaging in fighting or a under reisen, criminal activity, i) kirurgisk inngrep, medisinsk eller forebyggende behandling som den d) disease or injury resulting from a particular flying or sports risk as kvalifiserte medisinske legen som behandler den forsikrede mener kan mentioned in C.2 (last point), utsettes frem til han/hun er tilbake i Norge, e) suicide or attempted suicide, unless the claimant provides evidence that j) ytterligere reise- og hotellutgifter som pådras men som ikke er godkjent this was due to acute mental derangement as a result of poisoning (other på forhånd. than self-inflicted intoxication) or shock, but not mental illness in the C. Reiseulykke medical sense, 1. Reiseulykkesforsikringen f) any treatment not confirmed omfatter: as medically necessary, Ulykkesskade g) for medical som treatment rammer that forsikrede. the insured Med travelled ulykkesskade specifically forstås to skade obtain, på legemet h) for medication forårsaket av the en insured plutselig, is taking uforutsett, before ytre and begivenhet which or - ulykkestilfelle she will have to - som continue inntreffer taking i forsikringstiden. during the trip, Skade i) for på surgery, sinnet, medical f.eks. sjokk, or preventative regnes ikke treatment som ulykkesskade, which can med be delayed mindre in the det opinion samtidig of er the oppstått qualified en fysisk medical skade doctor som treating medfører the livsvarig insured og until he or she erstatningsmessig returns to Norway, invaliditet. j) additional travel and hotel expenses incurred which have not been 2. Reiseulykkesforsikringen omfatter ikke: authorised in advance. a) ulykkesskade forårsaket av sykdom eller sykelig tilstand. Har sykdom C. Travel eller Accident sykelig tilstand forverret skadens følger, svarer ACE for den del av 1. Travel følgene Accident som er Insurance forårsaket Covers: av ulykkesskaden, Injury b) ulykkesskade resulting from som an skyldes accident krig, involving krigslignende the insured, forhold, meaning opprør, a oppstand physical injury eller caused demonstrasjoner, by a sudden, samt unforeseen, kjernefysiske external reaksjoner, event/accident occurring during c) skade the som term oppstår of the contract. som følge av medisinsk behandling, herunder feil Mental under damage, operasjon, e.g. shock, eller bruk is not av regarded medikamenter, as injury due to accident unless physical d) skade injury som skyldes has simultaneously påvirkning av occurred narkotika resulting eller andre in permanent rusmidler, disability providing herunder entitlement alkohol, to compensation. 2. Travel e) skade Accident som skyldes Insurance påvirkning does not av lys Cover: eller temperatur, med mindre a) accident forsikrede injury var utsatt caused for by påvirkningen a disease or som medical følge condition. av ulykkesskade If the disease som or medical ACE svarer condition for, eller has påvirkningen exacerbated skyldes the consequences nødsituasjon of the som injury, den ACE is liable forsikrede the ufrivillig proportion var kommet of the consequences i, caused by the injury due to f) accident, sykdommer forårsaket av HIV-infeksjon (AIDS eller andre HIV-relaterte b) accident sykdommer injury eller due tilstander), to war, warlike eller Hepatitt conditions, B-virus, riot, insurrection or, g) demonstrations, skade oppstått ved as infeksjon well as nuclear eller insektstikk/-bitt. reactions, ACE svarer kun for c) injury andre infeksjoner occurring as når a result det må of anses medical å være treatment, på det rene including at årsaken errors til during an infeksjonen operation, er or ulykkesskade, use of medicinal products, d) h) injury selvmord caused eller by forsøk the effect på selvmord, of narcotics med or mindre other intoxicants, skadeanmelder including sannsynliggjør alcohol, at dette skyldes akutt sinnsforvirring på grunn av e) injury forgiftning due to (annet the influence enn selvforskyldt of light or rus) temperature, eller sjokk, unless dog ikke the sinnslidelse insured was exposed i medisinsk to the forstand, influence as a result of an accident, f) i) injury flyvning for i fly which som ACE eies is eller liable, leies or av unless kortmedlemmets the influence selskap, is due to an j) emergency flyvning i innchartret which the ikke insured rutegående was involuntarily lisensiert transportfly involved, leiet inn av g) diseases en enkelt caused bedrift/organisasjon, by HIV infection (AIDS or other HIV-related diseases or k) conditions), ulykke som den/de or the hepatitis forsikrede B virus, utsettes for som de selv bidrar til ved at de h) injury fører kjøretøy occurring med as en a result promille of infection som er høyere or insect enn stings/bites. den lovlige ACE grensen is only i liable det landet for other der ulykken infections skjedde, when it is considered to have been established l) that terrorisme the cause bortsett of the fra infection der ulykken is injury skjer due på to offentlig an accident, transportmiddel i) suicide som ikke or ellers attempted er ekskludert suicide, i henhold til denne dekningen og der j) flying den forsikrede in an aircraft har betalt owned minst or leased 50 % by av the reisekostnadene Cardmember s med company, SAS k) flying American in an Express aircraft Corporate which is a Card chartered eller Reisekonto, non-scheduled licensed common m) carrier ulykker hired som oppstår by a single som organisation, følge av at den forsikrede deltar i manuelt l) the arbeid insured av ethvert having slag. an accident Dette gjelder which ikke is contributed for ledelses-, to salgs- by them eller driving a vehicle administrativt whilst the arbeid, alcohol level in their blood is higher than the legal limit n) of ulykkesskade the country oppstått where the under accident deltakelse occurs, i: m) terrorism i) profesjonell except sport, when the accident occurs on a public conveyance not ii) otherwise dykking, excluded under this cover and for which the insured has charged iii) at kappritt, least 50% of the travel costs to their SAS American Express Corporate iv) Card boksing, or BTA, bryting, karate og lignende kampsport, n) v) accidents fjellklatring, resulting hanggliding, from the paragliding, insured participating fallskjermhopping, manual work of any and brettseiling every kind, og this lignende, does not include if work is purely managerial, sales or vi) administration, hastighetsløp og motorsport, o) vii) injury oppdagelsesreiser due to an accident eller ekspedisjoner, caused during the participation in: viii) i) under a professional flyving som sport, pilot eller kabinpersonell. ii) diving, 3. Skadeoppgjør - ytelser iii) horse racing, 3.1 Dødsfall iv) boxing, wrestling, karate and similar combative sports, Har ulykkesskaden medført døden innen to år, betales v) mountain climbing, hang gliding, paragliding, parachuting, dødsfallserstatning med: sailboarding and the like, a) kr for kortmedlem, kolleger eller konsulenter, vi) professional running and motor sport, b) kr for forsikret ektefelle/samboer, vii) voyages of discovery and expeditions, c) kr for forsikret barn over 16 år, viii) when flying as a pilot or cabin crew. d) kr for forsikret barn under 16 år. 3. Settlement Eventuell invaliditetserstatning of Injuries Payments som måtte være betalt for samme skade 3.1 kommer Death til fradrag. Er If forsikret the injury person due to forsvunnet, accident has utbetales resulted erstatning death på within grunnlag two years, av death dødsformodningsdom. benefit will be paid at: Dør a) den NOK forsikrede 800,000 av for annen Cardmembers, årsak innen work to år colleagues etter at ulykkesskaden or consultants, inntraff b) NOK betales 800,000 ikke for dødsfallserstatning. insured spouse/cohabitant, Dødsfallserstatning c) NOK 800,000 utbetales for insured til child avdødes over ektefelle, 16 years subsidiært of age, arvinger etter d) lov NOK eller 30,000 testament. for insured child under 16 years of age. 3.2 Varig Any medisinsk disability benefit invaliditet that may be paid for the same injury will be Har deducted. ulykkesskaden innen to år medført medisinsk invaliditet som antas å bli If livsvarig, the insured skal person det betales has disappeared, invaliditetserstatning. benefit shall Ervervsmessig be paid on the uførhet basis of er the ikke judgment omfattet of av presumption forsikringen. of death. For If 100 the insured % medisinsk dies of invaliditet another cause utbetales within hele two forsikringssummen, years of the occurrence for of delvis the accident invaliditet injury, en tilsvarende no death benefit mindre will del be av den. paid. Dør Death den benefit forsikrede is paid senere in accordance enn to år etter with at the ulykkesskaden law. inntraff, 3.2 betales Permanent invaliditetserstatningen medical disablement forutsatt at uttalelse fra medisinsk sakkyndig If the accident innhentet injury av has ACE resulted, antar at within skaden two ville years, ha medført in disablement, medisinsk which livsvarig is assumed invaliditet. to be permanent, disablement benefit is paid. Inability to work Dør is not den covered forsikrede by the som insurance. følge av ulykkesskaden innen to år etter at ulykkesskaden For 100% medical inntraff, disablement betales ikke the invaliditetserstatning. total sum assured is paid; Dersom for partial invaliditetserstatning disablement a correspondingly ikke er utbetalt, smaller betales proportion dødsfallserstatning is paid. etter punkt If the 3.1. insured dies more than two years after the occurrence of the accident Forsikringssummer injury, disablement ved benefit 100 % is varig paid provided medisinsk that invaliditet ACE medical er: opinion a) suggests kr the injury for kortmedlem, would have kolleger resulted eller in permanent konsulenter, medical disablement. b) If kr the insured for dies forsikret as a result ektefelle/samboer, of the accident injury within two years of the c) occurrence kr of for the forsikret accident barn injury, over no 16 disablement år, benefit is paid. d) If kr disablement for benefit forsikret is barn not paid, under death 16 år. benefit according to point Beregning is paid. av invaliditetsgrad Ved Sums fastsettelse assured av in invaliditetsgrad the case of 100% skal permanent det ikke tas disablement hensyn til are: yrke, individuelle a) NOK 800,000 anlegg eller for Cardmember, sosial stilling. work colleagues or consultants, For b) bestemmelse NOK 800,000 av for graden insured av varig spouse/cohabitant, medisinsk invaliditet benyttes Forskrift c) NOK om 800,000 menerstatning for insured ved child yrkesskade over 16 av years 21. april of age, 1997, del II og III, men d) ikke NOK øvrig 30,000 regelverk. for insured child under 16 years of age. 3.3 I andre Calculation tilfeller of av degree invaliditet of disablement skal invaliditetsgraden fastsettes skjønnsmessig, When calculating idet de the prosentsatser degree of disablement som er anført no consideration i tabellen ovenfor shall kun be skal given tjene to som profession, veiledning. individual Ved invaliditet plants or i de factories, organer or eller social lemmer situation. som er The nevnt, table danner published tabellens by the satser Department under enhver of Health omstendighet and Social grensen Security, for in ACEs the Regulation erstatningsplikt. of 21 April 1997, Parts II and III, but no other regulations, is Erstatningen used to determine skal fastsettes the degree etter of den permanent invaliditetsgrad medical som disablement. må antas å bli den In endelige. other cases of disablement the degree of disablement shall be estimated, Erstatning which for case én the og percentages samme skade indicated kan ikke in overstige the above-mentioned 100 % selv om table flere lemmer will only eller serve organer as a guide. er skadet. In the case of disablement in the organs or Tap limbs av eller mentioned, skade på the lem rates eller indicated organ som in var the fullstendig table form the ubrukbart limit of før ACE s ulykkesskaden obligation to inntraff, pay benefit gir in ikke all rett circumstances. til erstatning for invaliditet. Var et lem The eller benefit organ shall tidligere be established delvis tapt according eller ubrukbart, to the degree gjøres of det disablement tilsvarende that fradrag must be når assumed invaliditetsgraden to be the final skal disablement. bestemmes. Tannskader Benefit for og one skade and som the same utelukkende injury may virker not vansirende exceed 100%, gir ikke even rett if several til limbs invaliditetserstatning. have been injured. Invaliditetsgraden Loss of or injury vurderes to a limb så or snart organ, den which kan anses was wholly som varig, unusable dog before innen the accident to år etter injury at ulykkesskaden occurred, does inntraff. not provide Mener entitlement noen av partene to disablement at invaliditetsgraden benefit. If a limb kan or organ forandre was seg, previously kan det partially kreves at lost endelig or unusable, oppgjør a utstår, corresponding dog ikke lenger reduction enn tre is made år etter when at ulykkesskaden the degree of disablement inntraff. is to be determined. 2

3 3.4 Damage Sikkerhetsforskrifter to teeth and an injury, which has merely a disfiguring effect, does not Kan provide det antas entitlement at forsikredes to disablement tilstand ville benefit. bli bedret ved operasjon The eller degree annen of behandling, disablement og is den evaluated forsikrede as soon uten as rimelig it can grunn be considered nekter permanent, å gjennomgå but slik it behandling, must evaluated skal det within likevel two ved years fastsettelse of the occurrence av den of endelige the accident invaliditetsgrad injury. If one tas hensyn of the parties til den considers mulighet that for bedring the degree slik of disablement behandling kan may antas change, å ville final ha settlement medført. may be claimed, but no longer than three years after the accident injury occurred. D. Reiseansvar 3.4 Safety regulations 1. Reiseansvarsforsikringen dekker If it may be assumed that the insured s position would be improved by an 1.1 ACE dekker det rettslige erstatningsansvaret som kortmedlemmet operation or other treatment, and if the insured refuses to undergo such (sikrede) i egenskap av privatperson etter gjeldende rett kan pådra seg for treatment, consideration shall nevertheless be given to the improvement skade på annen person eller annens ting. such treatment may be assumed to have achieved when establishing the Med skade menes skade på person eller ting. final degree of disablement. Personskade anses inntruffet dersom død, skade eller sykdom er D. Travel påført Liability person. 1. Travel Tingsskade Liability anses Insurance inntruffet Covers dersom løsøre eller fast eiendom er tapt eller 1.1 ACE påført will fysisk meet skade the Cardmembers legal responsibility to pay compensation 1.2 and ACE legal samlede costs erstatningsplikt to others where for the en Cardmember og samme reise accidentally er kr causes: 000,-. a) physical injury, or death of anyone during the trip; and/or, 2. Reiseansvarsforsikringen dekker ikke: b) loss of, or damage to, property during the trip. a) død eller fysisk skade på kortmedlemmet, medlemmer av 1.2 ACE will pay up to a maximum of NOK 6,000,000 in total for all claimants kortmedlemmets familie eller person ansatt i kortmedlemmets tjeneste, in connection with all occurrences within consequent upon or attributable b) eiendeler tilhørende kortmedlemmet eller eiendeler som to one original source or cause during a trip. kortmedlemmet eller medlem av kortmedlemmets familie eller person 2. Travel ansatt Liability av kortmedlemmet Insurance does er ansvarlig not Cover: for, a) c) death ansvar of som or physical kortmedlemmet injury to påtar the Cardmember, seg i henhold any til kontrakt member eller of the avtale Cardmember s som ikke ville ha family oppstått or anyone rettmessig in the om Cardmember s avtalen ikke hadde service, eksistert, b) d) anything ansvar som belonging oppstår to som the følge Cardmember, av at kortmedlemmet anything eller which medlem is the av responsibility kortmedlemmets of the familie Cardmember eier eller or bruker: any member fly, kjøretøy of the trukket Cardmember s av hest, family motoriserte or anyone eller mekanisk employed fremdrevne by the Cardmember, eller tauede kjøretøy, båter c) any (bortsett responsibility fra robåter, the flatbunnede Cardmember båter undertakes og kanoer), within jetski, a contract jetsykler, or agreement snøscooter, which dyr (bortsett would not fra hester, have existed hunder in eller law had katter that som agreement holdes som not husdyr) existed, eller skytevåpen, d) e) any ethvert responsibility ansvar som resulting oppstår from som følge the Cardmember av kortmedlemmets any member eller et of the Cardmember s medlem av kortmedlemmets family owning families or using: yrke, aircraft, profesjon, horse-drawn arbeid eller vehicles, motorised levering av or varer mechanically eller tjenester, propelled or towed vehicles, boats (other than f) rowing ytelsene boats, under punts forsikringen and canoes), i henhold jet skis, til denne jet bikes, polisen skidoos, utgjør animals et (other than tillegg horses, til, men domestic ikke en dogs erstatning or cats) for or annen firearms, forsikring som også e) any dekker responsibility de samme resulting ytelsene. Dette from the gjelder Cardmember, også forsikringspoliser any member of the Cardmember s som erklærer at family s, dekningen trade, som profession, ytes er subsidiær occupation til annen or supply dekning. of goods or services, Utbetaling fra forsikringsgiverens side vil kun skje i den grad f) any beløpene responsibility ikke er dekket resulting under from annen wilful forsikring. malicious Du acts står fritt by når det the gjelder Cardmember, hvilken forsikringsgiver som skal kontaktes. Ved å kontakte g) the ACE benefit avtaler of kortmedlemmet the insurance under å informere the Policy ACE is supplementary om eventuell annen and not a substitute forsikringsdekning other insurance, og å søke utbetaling which also fra covers slik annen these benefits. forsikringsgiver, This also g) applies utilsiktet to skade insurance eller policies tap som that ikke state er forårsaket that their av coverage kortmedlemmets is subsidiary to others. uaktsomhet, The insurer will only pay amounts to the extent that they have not h) been eventuelt paid ansvar by other som insurance. kortmedlemmet You have måtte the choice ha som of which arbeidsgiver insurer to contact. til person By som contacting er ansatt ACE, av kortmedlemmet the Cardmember eller agrees medlem to inform av ACE of any other kortmedlemmets insurance coverage familie and i yrke, seek forretningsvirksomhet reimbursement from eller the other profesjon. insurer(s), h) the occupation, except temporarily for the purposes of the Cardmember E. Reiseavlysning, reiseforsinkelse og reiseavbrudd trip, or ownership of any land or building, 1. Dekningen omfatter: i) accidental injury or loss which has not been caused by Cardmember Avlysning eller avbrudd negligence, 1.1 Kortmedlemmets rimelige tilleggsutgifter j) any responsibility the Cardmember has as an employer to anyone til/fra den geografiske destinasjonen og opphold, med inntil kr employed by the Cardmember or any member of the Cardmember s family ved avlysning eller avbrudd av reisen. Utgifter må dokumenteres med in any trade, business or profession, originalbilag. For grupper med forsikringstakere som reiser under k) special sports such as boxing; cave diving; horse jumping; hunting and samme SAS American Express Corporate Card eller Reisekonto hunting on horseback; professional sports; solo canyoning; solo caving; bestilling er maksimumsbeløpet til sammen kr solo diving; solo mountain-climbing; steeple chasing; any form of motor Dette punkt gjelder kun ved: racing, speed, performance or endurance tests and abseiling; American a) død eller skade/sykdom hos kortmedlem eller dennes medreisende, football; baseball; bungee jumping; canoeing; clay pigeon shooting; deep eller hos deres nærmeste familie, sea fishing; fell running; go-karting; hang gliding; hockey; horse riding; b) død eller alvorlig ulykkesskade/sykdom for medreisende hot air ballooning; jet biking and jet skiing; martial arts; microlighting; forretningskollega eller den person kortmedlemmet skulle ha møte mountain biking off tarmac; mountaineering; parachuting; paragliding; med, eller disse personers nærmeste familie, når formålet med reisen parascending; polo; potholing; quad biking; rock climbing; rugby; skidoo; dermed bortfaller. scuba diving deeper than 30 metres; tour operator safari (where the Som nærmeste familie regnes ektefelle/samboer, barn og barnebarn, Cardmemember or any other tourists will be carrying guns); trekking; war foreldre og besteforeldre, søsken, svoger/svigerinne, svigerforeldre games/paint ball; white water canoeing and rafting; yachting more than 20 og -barn. nautical miles from the nearest coastline. Gyldig avlysning eller avbrudd skal dokumenteres av lege. E. 1.2 Cancellation, Forsinket avgang Delay (del Or Interruption 1) Of Holiday Or Journey 1. The Kortmedlemmets Cover Includes: rimelige og dokumenterte ekstrautgifter til innhenting 1.1 av Cancellation fastlagt reiserute or interruption eller forhåndsbetalt opphold med inntil kr Dette Reasonable punkt gjelder additional ved kortmedlemmets travel, to/from the egen geographical sykdom eller destination, and ulykkesskade, accommodation og skal expenses dokumenteres incurred av by lege. the Cardmember up to NOK Dette 15,000 punkt as a gjelder result of også cancellation dersom fly, or skip interruption eller annet of transportmiddel the holiday journey. som Expenses kortmedlemmet must be documented har forhåndsbetalt with original reise med, receipts. blir kansellert For a group eller of forsinket insured grunnet travelling streik, under kriminell the same handling, SAS American værhindringer, Express Corporate teknisk feil, Card eller or BTA andre booking ikke kontrollerbare the limit is NOK hindringer. 30,000 in total. 1.3 Forsinket This point avgang only applies (del 2) in the event of: a) Kortmedlemmets death injury/illness rimelige of og a Cardmember dokumenterte or ekstrautgifter those travelling med with inntil him/her, kr or of til his/her innkjøp immediate av nødvendig family; mat or, og drikke når reisen eller ferien er b) forsinket death or med serious minst accident seks timer. injury/illness of a business colleague travelling Eventuell with him/her nødvendig or the overnatting person whom på grunn the Cardmember av forsinkelsen should dekkes have under met, or samme the immediate erstatningssum, family of dersom these persons transportør when ikke there dekker is no dette. longer any purpose Dette to the punkt journey, gjelder dersom fly, skip eller annet transportmiddel som c) kortmedlemmet spouse/cohabitant, har forhåndsbetalt child and grandchild, reise med, parents blir kansellert or grandparents, eller forsinket sibling, grunnet brother/sister-in-law, streik, kriminell parents handling, children-in-law værhindringer, are tekniske considered feil, eller immediate andre ikke family. kontrollerbare hindringer. 1.4 Erstatning A valid cancellation av arbeidstaker or interruption shall be documented by a doctor. 1.2 Rimelig Travel ytterligere inconvenience reise til/fra delayed den departure geografiske (part destinasjonen 1) samt utgifter Reasonable til overnatting and documented som pådras extra av expenditure erstatningsarbeidstaker incurred by med the opptil kr Cardmember som følge in obtaining av avlysning an established eller avbrudd route av forretningsreisen prepaid accommodation til kortmedlemmet, up to NOK 10,000. arbeidskollega eller konsulent som arbeider sammen med This kortmedlemmet. point applies in Slik the event erstatning of the skal Carmember s skje innen 14 own dager illness etter or accident avlysning injury, and eller shall avbrudd be documented (del E 1.1). by a doctor. This point also applies if an aircraft, ship or other means of transport on 2. Dekningen omfatter ikke: which the Cardmember is travelling with a prepaid ticket is cancelled or a) utgifter som pådras grunnet forhold som var kjent eller som med delayed because of strike, criminal action, weather conditions, technical rimelighet kunne forutsees av kortmedlemmet ved bestilling eller fault or other uncontrollable impediment. betaling av reisen eller oppholdet, 1.3 Travel inconvenience delayed departure (part 2) b) utgifter som dekkes av reisearrangør, trafikkselskap, hotell e.l., The Cardmember s reasonable, documented extra expenses of up to NOK c) komplikasjoner ved graviditet som oppstår når reisen avsluttes innen én 1,500 to purchase necessary food and drink when the holiday or journey is måned før forventet fødedato eller når reisen har skjedd mot legens råd. delayed by at least six hours. F. Penger Any og required kredittkort overnight accommodation due to the delay is covered under 1. Dekning the same og sikkerhetsforskrifter compensation amount if the carrier does not cover this. Dekningen This point omfatter applies penger if the uansett aircraft, valuta, ship or sjekker, other means billetter of og transport kredittkort on which som kortmedlem the Cardmember eller forsikret is travelling medreisende with a prepaid blir frastjålet ticket is i cancelled løpet av de or siste delayed 72 timer because før en of forhåndsbetalt strike, criminal reise action, starter weather eller under conditions, reisen, technical med inntil fault or kr other uncontrollable impediment. Sikrede 1.4 Replacement skal bære penger, of employee sjekker, kort og billetter på/med seg eller låse dem inn The i reasonable fastmontert additional safe/oppbevaringsboks travel, to/from i bygning the geographical eller dertil destination, egnet låst oppbevaringssted and accommodation i låst expenses rom i bygning. incurred Nøkkel/kode by a replacement til safe skal employee være up forsvarlig to NOK oppbevart. 10,000 as a result of cancellation or interruption of the business Penger, journey sjekker, for kort the eller Cardmember, billetter som work oppbevares colleague i or bil consultant skal oppbevares working i with separat the låst Cardmember. bagasjerom eller The replacement låst hanskerom. must take place within 14 days of the cancellation or interruption (section E 1.1). 2. Dekningen omfatter ikke: 2. a) The gjenglemte, Cover does henlagte not Include: eller mistede penger, sjekker, kort eller billetter, b) a) tap expenses av ugyldig incurred kredittkort, due to circumstances that were known or could c) tyveri reasonably fra bil, så have sant been gjenstandene predicted by ikke the var Cardmember oppbevart i when separat, booking låst bagasjerom or paying eller for the låst holiday, hanskerom, trip or accommodation, d) b) tap expenses som oppstår that are ved covered konfiskasjon by a tour eller operator, nedgang transport i verdi. company, hotel etc., c) complications in pregnancy occurring where the trip ends within 1 month 3. Forholdsregler ved tap of the expected date of delivery or when travel has been against medical Tap under dette punkt skal umiddelbart meldes til politiet eller øverste advice. stedlige myndighet. Original bekreftelse på slik melding må vedlegges F. skademeldingen. Money and Credit Cards 1. The Cover Includes & Security Regulations: 4. Skadeoppgjør Money, regardless of currency, cheques, tickets and credit cards stolen from Ved skadeoppgjør trekkes det en egenandel på kr 150 med mindre det ved a Cardmember or insured fellow travellers in the course of the last 72 hours samme skadetilfelle også er foretatt utbetaling under pkt. A og det er trukket before a prepaid journey begins, or during the journey, for up to NOK 12,000. egenandel av dette oppgjøret. It is assumed that the insured had received money, cheques, cards or tickets G. Merutgifter with the intention ved syketransport of taking them i norge with him/her, or had taken them on the 1. Dekningen journey, and omfatter: that the insured was storing/keeping them properly when the a) loss utgifter occurred. til syketransport for kortmedlem, kolleger eller konsulenter, If forsikret the theft ektefelle/samboer was carried out from og barn a car ved it is ulykkesskade assumed that eller the objects alvorlig were stored in sykdom, a separate, locked luggage compartment or locked glove compartment. b) utgifter til syketransport inklusive én ledsager ved transport til hjemstedet for viderebehandling, 3

4 2. The c) utgifter Cover does til transport not Include: av avdøde til hjemstedet, samt transport av a) money, avdødes cheques, reisegods. cards or tickets that have been left behind, dropped or lost, 2. Forholdsregler ved skade b) loss of invalid credit card, Nødvendigheten av utgiftene til syketransport må dokumenteres med c) theft from a car, if the objects were not stored in a separate, locked luggage behandlende leges skriftlige bekreftelse. compartment or locked glove compartment, 3. Erstatning d) loss that occurs in the event of confiscation or reduction in value. Utbetalinger fra offentlige trygdeordninger går til fradrag i 3. Action to be Taken in the Event of Loss erstatningsutbetalingen. Loss under this point must be reported immediately to the police or top local 4. authority. Skadeoppgjør The original confirmation of such a report must be attached to the loss Ved report. skadeoppgjør trekkes det en egenandel på kr 150 pr tilfelle ved dekning av syketransport. 4. Loss Settlement H. For Generelle settlement vilkår of the loss an excess of NOK 150 is deducted unless payment has De generelle also been vilkår made gjelder under point i den utstrekning A for the same de ikke loss and er fraveket an excess i de has spesielle been deducted vilkår eller from i forsikringsbeviset. that settlement. 1. Særlige begrensninger i ACE s erstatningsplikt G. Extra Expenses Relating to Transportation of Sick Persons (Ambulance ACE svarer ikke for tap eller skade, og økning i tap eller skade, som direkte Service) in Norway eller indirekte er forårsaket eller står i sammenheng med: 1. The Cover Includes: a) kjernefysiske reaksjoner, ioniserende stråling, kjernebrennstoff eller a) expenses relating to ambulance transport for a Cardmember, work radioaktivt avfall, colleagues from the Cardmember s company, or consultants working with b) radioaktiv, giftig, eksplosiv eller annen farlig egenskap ved kjerneladede the Cardmember s company, insured spouse/cohabitant and child in the sprengelementer, event of accident injury or serious illness, c) faktisk, påstått eller truet uttømming, spredning, lekkasje, migrasjon, b) expenses relating to ambulance transport, including one escort when utstrømning, utslipp av eller eksponering for skadelige biologiske, transported home for further treatment, kjemiske, kjernefysiske eller radioaktive materialer, gasser, stoffer c) expenses for the repatriation of deceased persons, and the transport of a eller forurensninger, deceased person s luggage. d) beruselse eller forgiftning gjennom nytelsesmidler, narkotika, eller andre 2. Action lignende to be giftstoffer, Taken in the Event of Damage or Loss The e) deltakelse necessity to i slagsmål, incur expenses bortsett relating fra lovlig to forsvar, the transportation eller forbrytelse. of sick persons must Økonomisk be documented følgeskade with er ikke the written dekket, confirmation med mindre dette of the er treating uttrykkelig doctor. nevnt i vilkårene. 3. Compensation 2. Payments Forsettlighet from eller national grov uaktsomhet social security schemes are deducted from the compensation Har forsikrede payment. forsettlig fremkalt forsikringstilfellet, erstatter ikke ACE skaden. Har forsikrede grovt uaktsomt fremkalt forsikringstilfellet, kan 4. Loss Settlement ACEs ansvar settes ned eller falle bort. In settlement of the loss an excess of NOK 150 is deducted for each case to Ved avgjørelsen skal det legges vekt på skyldgraden, skadeforløpet, om cover transportation of sick persons. forsikrede var i selvforskyldt rus, og forholdene ellers (jfr FAL 4-8 og 13-9). H. General ACE er likevel Conditions ansvarlig hvis den forsikrede på grunn av alder eller The sinnstilstand general conditions ikke kunne apply forstå provided rekkevidden that they av sin are handling. not contradicted by the special conditions or the insurance certificate. 3 Krigsrisiko 1. Special Limitations to ACE s Liability to Pay Compensation ACE svarer ikke for tap eller skade forårsaket av krig eller krigslignende ACE is not liable for loss or damage, or any increase in loss or damage which is tilstand. caused directly or indirectly, or is connected with: Forsikringens gyldighet er under enhver omstendighet begrenset til 14 a) nuclear reactions, ionising radiation, nuclear fuel or radioactive waste, dager fra det tidspunkt ACE har bestemt at et område skal omfattes av b) radioactive, poisonous, explosive or other dangerous characteristic of krigsrisikobestemmelsen, og er betinget av at forsikrede oppholder seg i det nuclear charged explosive elements, rammede området når krigsklausulen blir gjort gjeldende. Ikke i noe tilfelle c) the actual, alleged or threatened discharge, dispersal, seepage, migration, svarer ACE for krigsrisiko ved utbrudd av krig, enten krig er erklært eller escape, release of or exposure to any hazardous biological, chemical, ikke, mellom stater hvor den ene eller flere parter besitter atomvåpen. nuclear or radioactive material, gas, matter or contamination, 4. d) Melding intoxication om forsikringstilfelle poisoning with stimulants, narcotics or other Er et similar forsikringstilfelle poisons, inntruffet, skal enhver som mener å ha et krav e) mot participation ACE uten ugrunnet in fights, opphold apart from melde in self-defence, fra til selskapet or criminal (jfr. FAL activity Economic og 13-11). consequential damage is not covered unless this is expressly mentioned Ved forsettlig in eller the conditions. grov uaktsom forsømmelse av meldeplikten, kan ACEs ansvar overfor vedkommende settes ned eller falle bort (jfr. FAL Malicious Intent or Gross Negligence og 13-11). If the insured has given rise to the insurance case through malicious intent, Under enhver omstendighet bortfaller retten til erstatning dersom krav ACE will not compensate for the damage. If the insured has given rise to ikke er meldt til ACE innen ett år etter at den berettigede fikk kunnskap the insurance case through gross negligence, ACE s liability may be reduced om de forhold som begrunner kravet (jfr. FAL 8-5 og 18-5). or lapse. 5. In Forsikredes the settlement, plikter emphasis ved skadetilfelle must be placed on the degree of guilt, the course or Er progress det overhengende of the damage, fare for whether at forsikringstilfelle the insured was skal under inntreffe, self-inflicted eller er intoxication, et forsikringstilfelle and all inntruffet, other conditions skal forsikrede (cf. FAL gjøre 4-8 det og 13-9). som med rimelighet However, kan ventes ACE av ham is liable for å if avverge the insured eller begrense was unable tapet to understand (jfr. FAL 4-10). the extent of his/her Må forsikrede action because forstå at of ACE age kan or mental få et regresskrav state. mot tredjeperson, skal forsikrede gjøre det som er nødvendig for å sikre kravet inntil selskapet selv 3. War Risk kan ivareta sine interesser. ACE is not liable for loss or damage caused by war or warlike conditions. 6. The Opplysningsplikt validity of the insurance ved erstatningsoppgjør is limited all circumstances to 14 days from Den som fremsetter krav mot ACE skal gi selskapet de opplysninger og dokumenter the time ACE som has er determined tilgjengelige that for ham an area eller must henne be og covered som ACE by the trenger war risk for provision, å kunne ta and stilling is conditional til kravet upon (jfr. FAL the fact 8-1 that og the 18-1). insured is present in the Forsikrede area affected skal when sammen the med war clause skademeldingen is invoked. dokumentere gyldig SAS American ACE will Express in no case Corporate be liable Card to war eller risk Reisekonto at the outbreak og at billetter of war, whether og/ eller war drivstoff is declared er betalt or not, med between SAS American states where Express one Corporate more parties Card possesses eller Reisekonto. nuclear weapons. I dokumentasjonen må det fremgå hvilke personer som har reist sammen med kortmedlemmet. 4. Notification of Insurance Cases Ved kriminelle handlinger skal politirapport i original vedlegges. If an insurance case has occurred, anyone who considers he/she has a claim Ved tap/skade av annen art skal bekreftelse på melding til nærmeste against ACE must notify the company of this without undue delay (cf. FAL myndighet vedlegges and 13-11). 7. Overtredelse In the case of av failure sikkerhetsforskrift to meet the notification obligation, through malicious Hvis intent det or inntreffer gross negligence, forsikringstilfelle ACE s liability som skyldes toward at the sikkerhetsforskrift person concerned may be er reduced overtrådt, or avgjøres lapse (cf. det FAL under 4-10 hensyn and til 13-11). skyldgraden, skadeforløpet og In forholdene any case the ellers right om to ACE compensation skal betale shall noe og lapse i tilfelle if claims hvor have meget not been lodged (jfr. with FAL ACE 4-8). within one year after the rightful claimant gained knowledge of the facts on which the claim is based (cf. FAL 8-5 and 18-5). 8. Skjønn 5. Foreligger Obligations det grunnlag of the Insured for å kreve in Event skjønn of Loss i henhold or Damage til forsikringsvilkårene, gjelder If there følgende is an impending bestemmelser risk that om fremgangsmåten: insurance case will occur, or if an Skjønn insurance avgis case av sakkyndige has occurred, og uhildede the insured personer. shall do Hver everything av partene that may velger reasonably en skjønnsmann. be expected Hvis of him/her noen av to partene avert or ønsker limit the det, loss kan (cf. han FAL velge 4-10). særskilt If the insured skjønnsmann establishes for bestemte that ACE forhold. may have Har a den claim ene to av legal partene remedy against a skriftlig third person, underrettet the insured den andre shall om show sitt valg, what plikter is required denne to innen secure en the uke claim until etter the at company han har itself mottatt is able underretningen to protect its å interests. gi meddelelse om hvem han velger. For skjønnet velger de to skjønnsmenn en oppmann. Hvis noen av 6. Obligation to Provide Information in the Settlement of Compensation partene forlanger det skal denne være bosatt utenfor partenes hjemsted, The person who makes a claim against ACE shall provide the company with og utenfor den kommune hvor forsikringstilfellet er inntruffet. Unnlater the information and documents available to him or her and which ACE en av partene å velge skjønnsmann, oppnevnes denne på hans vegne av requires to be able to respond to the claim (cf. FAL 8-1 and 8-1). tingretten i den rettskrets hvor skjønnet foretas. Blir skjønnsmennene ikke Together with the damage/loss report the insured shall provide documentary enige om oppmann, oppnevnes denne på samme måte. Skjønnsmennene evidence that he holds a valid SAS American Express Corporate Card or kan innhente de opplysninger og foreta de undersøkelser som de anser BTA, and that tickets and/or fuel have been paid by a SAS American Express nødvendige. De plikter å avgi sitt skjønn på grunnlag av forsikringsvilkårene. Corporate Card or BTA. The documentation must indicate the persons who De to skjønnsmenn foretar verdsettelse uten at oppmannen tilkalles. Blir de have travelled with the Cardmember. ikke enige, tilkalles oppmannen, som etter de samme regler avgir sitt skjønn If criminal actions have been committed the original police report must be over de punkter som skjønnsmennene er uenige om. Blir oppmannen attached. In the event of loss/damage of any other kind confirmation of the tilkalt, beregnes erstatningen på grunnlag av dennes skjønn. Erstatningen report to the nearest authority must be attached. skal dog ikke ligge utenfor de grenser som de to skjønnsmenns ansettelser 7. vil Violation medføre. Partene of Security betaler Regulations hver sin skjønnsmann. Honorar til oppmann og If eventuelle an insurance andre case omkostninger occurs which ved are skjønnet due to the bæres violation av partene of security med en halvdel regulations, hver. Skjønnets it will be determined verdsettelse er whether bindende ACE for is begge to pay parter. anything, and if so how much, taking into consideration the degree of guilt, the course or progress 9. Renter of the damage or loss and all other conditions. Forsikrede kan kreve renter i henhold til FAL 8-4 eller Assessments 10. Følgene av svik If there are grounds for claiming assessments according to the Den som gjør seg skyldig i svik mot ACE taper enhver rett etter insurance conditions, the following provisions apply regarding the forsikringsavtalen og etter andre forsikringsavtaler med ACE i anledning appropriate procedure: den samme hendelse, og ACE kan si opp enhver forsikringsavtale med ham, Assessments are issued by experts and impartial persons. Each of the parties jfr FAL 4-2 og 8-1, eller 13-2, 13-3 og shall appoint an assessor. If either party so wishes, he may select a separate 11. Lovmessig assessor for rente a certain case. If one of the parties has notified the other party Forsikringsavtalen of his choice in writing, omfatter the kun latter lovmessig shall be rente obliged, som within kan verdsettes one week i after penger. he has received the notification, to inform the other party of the person he has 12. Nemndbehandling chosen. The two assessors shall appoint an arbitrator for the assessment. If Forsikrede har ved skadesaker anledning til å fremme saken one of the parties so demands, the arbitrator shall reside outside the place of for nemndbehandling. For informasjon, kontakt ACE eller domicile of the parties, and outside the municipality in which the insurance Forsikringsklagekontoret, Postboks 53, Skøyen, 0212 Oslo. case occurred. If one of the parties fails to appoint an assessor, one will be Telefon appointed on his behalf by the court in the circuit where the assessment is carried out. If the assessors do not agree on an arbitrator, one will be appointed in the same way. The assessors can obtain the information and conduct the investigations they consider necessary. The two assessors shall carry out the valuation without an arbitrator being called. If they do not agree, the arbitrator Forsikringsgiver shall be called and for American he will issue Express his assessment Reiseforsikring, on the points about which the SAS assessors American do not Express agree Corporate according Card to the er: same rules. If the arbitrator is called ACE in, his European fee shall Group be calculated on the basis of his assessment. However, the Postboks compensation 6926 St. shall Olavs not plass lie outside the limits imposed by the appointments N made by OSLO the two assessors. The arbitrator s fee and any other costs associated Telefon with the 23 assessment shall be shared equally between the parties. The valuation Telefaks resulting 23 from the 41 assessment is binding upon both parties. E-post: 4

5 9. Interests The insured may claim interests in accordance with FAL 8-4 or The Consequences of Fraud Persons found guilty of fraud against ACE will lose any right provided for in the insurance policy or other insurance policies with ACE relating to the same event, and ACE may cancel any insurance policy with him or her, cf. FAL 4-2 and 8-1, or 13-2, 13-3 and Statutory Interest The insurance policy only covers statutory interest that can be valued in monetary terms. 12. Settlement by a Committee In cases of damage or loss the insured is entitled to refer the matter for settlement by a committee. For information contact ACE or the Insurance Complaints Office, P.O. Box 53, Skøyen, 0212 Oslo. Telephone Insurer for American Express Travel Insurance, SAS American Express Corporate Card is: ACE Euroepan Group Postboks 6926, St. Olavs plass N 0130 OSLO Telephone Fax: American Express Company AS, Postboks 229 Sentrum, 0103 Oslo. Bus.reg.no:

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold

REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold REISEFORSIKRING - MasterCard, Visa Gold, Visa Business Gold Vilkår av 01.11.2007 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen omfatter A3. Reisegods B3. Forsinkelse

Detaljer

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold

vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold vilkår for GE Reise- og avbestillings forsikring Innhold A. Definisjoner B. Sikkerhetsforskrifter Sikring av reisegods SIK1124 1. Sikring av reisegods som sendes 1.1. Reisegods i bil/buss/campingvogn 1.2.

Detaljer

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE

Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 av 17 Disse forsikringsvilkårene gjelder for DnB NOR Skadeforsikring, senere kalt selskapet. INNHOLDSFORTEGNELSE 1 HVEM GJELDER FORSIKRINGEN FOR 2 2 HVOR OG NÅR GJELDER FORSIKRINGENE 2 3A REISEGODS

Detaljer

Forsikringsvilkår Student i utlandet

Forsikringsvilkår Student i utlandet Forsikringsvilkår Student i utlandet 01.01.2015 Forsikringsvilkår Student i utlandet Gjeldende fra 01.01.2015 INNHOLD 1 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR... 3 2 HVOR FORSIKRINGEN GJELDER... 3 3 SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1

Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Forsikringsvilkår for polise 104-3080 av 01.12.2012 (erstatter vilkår av 01.01.2010) Visa og MasterCard kredittkort gjennom SpareBank 1 Innholdsfortegnelse 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Hvor

Detaljer

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis

Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Avtalevilkår Reiseforsikring Basis Gjelder fra 01.01.2014 RFBA114 Innholdsfortegnelse 1. Hvem er forsikret 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Fellesbestemmelser 4. Definisjoner 5. Evakuering 6. Avbestilling

Detaljer

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE

NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE NSFs REISEFORSIKRING FAMILIE FORSIKRINGSBEVIS 2015 AVTALENUMMER: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE214) gjelder fra 01.01.2015-31.12.2015 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT AVBESTILLING

Detaljer

Avtalenummer: 1722812

Avtalenummer: 1722812 NSFs Reiseforsikring Familie FORSIKRINGSBEVIS 2014 Avtalenummer: 1722812 Vilkår Reiseforsikring Best (RFBE114) gjelder fra 01.01.2014-31.12.2014 DEKNING/VILK. PKT. FORSIKRINGSSUM VILK. PKT Avbestilling

Detaljer

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie Contract for cultural exchange between au pair and host family Au pairordningen skal gi unge mennesker mellom 18 og 30 år en mulighet til å lære

Detaljer

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012

Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 Vilkår Reiseforsikring Vilkårs id: PRE-450.000-001 av 27.12.2012 1. Hvem forsikringen gjelder for 1. Forsikringstaker, eller sikrede som framgår av forsikringsbeviset. 2. Er familie medforsikret gjelder

Detaljer

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR

REISEFORSIKRING ENKELTREISE FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR FORSIKRINGSBEVIS OG VILKÅR Gjelder fra mars 2012 REISEFORSIKRING ENKELTREISE For medlemmer av norsk folketrygd med fast bostedsadresse i Norge Valid for members of Norwegian National Health Service with

Detaljer

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter

Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Generelle vilkår for: NIS-01 Småbedrifter Forsikringsgiver er: Nemi Forsikring AS, org.nr: 950421363 Sentralbord: + 47 21 52 67 00 Skadeavdeling: + 47 21 52 67 02 Besøksadresse: Dronning Maudsgate 10,

Detaljer

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR

STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD KONTRAKT FOR AU PAIR STANDARD CONTRACT FOR AU PAIRS Kontrakten skal være tydelig og fullstendig utfylt. Vennligst bruk blokkbokstaver. The application must be filled in clearly and in full. Please

Detaljer

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person

Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Vilkår 2014 Utdanningsforbundets reiseforsikring - en person Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som er

Detaljer

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv.

Uniblue anbefaler at Du oppbevarer en kopi av denne Lisensavtalen for ditt arkiv. Sluttbrukerlisensavtale NB: DENNE VERSJONEN ER KUN FOR INFORMASJONSFORMÅL. HVIS DET ER KONFLIKT MELLOM DENNE VERSJONEN OG DEN ENGELSKE VERSJONEN AV AVTALEN, SKAL DEN ENGELSKE VERSJONEN HA FORTRINNSRETT.

Detaljer

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013

Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013 Lisensforsikring Forsikringsvilkår av 27. februar 2013 AGS Forsikring AS Side 1 Vilkår av 27. februar 2013 Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis forsikringsvilkår forsikringsavtaleloven av 16.

Detaljer

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014

BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 BILFORSIKRING BIL 903-02, gyldig fra 01.01.2014 Gjelder for personbiler og varebiler til og med 3,5 tonn totalvekt. INNHOLD: Bilansvar Kasko Kasko Super Fører og passasjerulykke Rettshjelp Begrensninger

Detaljer

r Barneforsikring Forsikringsvilkår

r Barneforsikring Forsikringsvilkår Forsikringsvilkår r Barneforsikring Til våre forsikringstakere Her finner du vilkår for din forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av ditt forsikringsbevis. Husk å se over ditt

Detaljer

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren

Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Nærings- og handelsdepartementet St.meld. nr. 30 (2007 2008) Om ILO-konvensjon nr. 188 og ILO-rekommanda sjon nr. 199 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av

Detaljer

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013

Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring for skolebarn mm. Kommunal virksomhet. Gjelder fra 01.01.2013 Forsikringsvilkår P 962 Kollektiv ulykkesforsikring. Side 2 av 9 Forsikringsvilkår I tillegg til disse vilkår gjelder: - Forsikringsbeviset - Forsikringsvilkårene - Forsikringsavtaleloven av 16. juni 1989

Detaljer

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states

Subject: Letter of formal notice to Norway concerning the criteria for access to in-patient treatment in other EEA states ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF HEALTH AND CARE SERVICES EFTA Surveillance Authority Rue Belliard 35 B-1040 Brussel Belgium Your ref Our ref Date 72376 12/5292 15 August 2015 Subject: Letter of formal notice

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2012 For perioden 1.1.2012 31.12.2012 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk Sykepleierforbund fører

Detaljer

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015.

FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. FORSIKRINGSBEVIS FORENINGSGRUPPELIV I HENHOLD TIL AVTALE MED NORSK SYKEPLEIERFORBUND OBLIGATORISK KOLLEKTIV GRUPPELIVSFORSIKRING GJELDENDE FOR 2015. En del av forsikringspakken Forsikringsdekning Forsikringssum

Detaljer

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009

VILKÅR BARNEFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2009 VILKÅR BARNEFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2009 I Definisjoner Selskapet: Protector Forsikring ASA Org.nr. 985 279 721 Postboks 1351, Vika 0113 OSLO Forsikringstakeren er den som inngår forsikringsavtalen

Detaljer

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke

Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke 2015 Forsikringsbevis Studentforsikring Tyveri og ulykke Etter avtale mellom: Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening og Gjensidige Forsikring ASA Innholdsfortegnelse Side DEL 1 Forsikringsbevis Viser

Detaljer

Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring

Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring Vilkår 2015 Vilkår for Utdanningsforbundets studentforsikring Forsikringsavtalen består av forsikringsbevis og forsikringsvilkår. Beviset gjelder foran vilkårene. I beviset ser du hvilke dekninger som

Detaljer

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT

NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 HVEM FORSIKRINGEN GJELDER FOR HVOR FORSIKRINGEN GJELDER DEKNINGSGARANTI NÅR TRER FORSIKRINGEN I KRAFT NSFs INNBOFORSIKRING FORSIKRINGSBEVIS 2015 For perioden 01.01.2015-31.12.2015 Avtalenummer: 1722781 Mellom Norsk Sykepleierforbund og DNB Skadeforsikring er det inngått avtale om innboforsikring. Norsk

Detaljer

LOFAVØR BILFORSIKRING

LOFAVØR BILFORSIKRING LOFAVØR BILFORSIKRING TOPPKASKO Vilkår av 01.05.2010 INNHOLD: 1. Hvem forsikringen gjelder for 2. Hvor forsikringen gjelder 3. Hva forsikringen dekker 4. Forebygging av skade og begrensning av tap 5. Melding

Detaljer

Forsikringsvilkår Personalforsikring - Vilkår Kollektiv Ulykke

Forsikringsvilkår Personalforsikring - Vilkår Kollektiv Ulykke Forsikringsvilkår Personalforsikring - Vilkår Kollektiv Ulykke Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. januar 2010 avløser forsikringsvilkår fra 1. januar 2009 Innholdsfortegnelse 1 Hvem forsikringen gjelder

Detaljer

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra.

Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. Dette er de fullstendige betingelsene for Europ Assistance reiseforsikring. Betingelsene omfatter produktet Reiseforsikring Extra. (185NO00200) På beviset/fakturaen vil det fremkomme hvilket produkt og

Detaljer