Prospekt for obligasjonslån

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt for obligasjonslån"

Transkript

1 Prospekt for obligasjonslån Akershus Energi AS Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 21. desember 2009 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 1 av 32

2 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av Låntakers obligasjonslån på Oslo Børs. Oslo Børs har kontrollert og godkjent Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens 7-7. Ny informasjon av vesentlig betydning for Selskapet eller dets datterselskaper kan bli kjent etter datering av Registreringsdokumentet, men før notering av obligasjonslån. Slik informasjon vil bli publisert som et tillegg til Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens Verken utgivelsen eller utleveringen av Registreringsdokumentet skal, under noen omstendighet, skape inntrykk av at informasjonen heri er fullstendig eller korrekt på et tidspunkt etter datering av Registreringsdokumentet eller at Selskapets eller dets datterselskapers forretningsvirksomhet ikke kan ha blitt endret. Det er kun Selskapet og Tilrettelegger som er berettiget til å skaffe informasjon om forhold beskrevet i Registreringsdokumentet. Informasjon som er skaffet av enhver annen person har ikke relevans i forhold til Registreringsdokumentet og skal derfor ikke bli stolt på. Registreringsdokumentet er underlagt norsk lov, såfremt ikke annet er uttrykkelig uttalt. Enhver uenighet vedrørende Registreringsdokumentet skal bli løst ved norsk rett. Distribusjon av Registreringsdokumentet kan være begrenset ved lov i enkelte jurisdiksjoner, dette kan gjelde eksempelvis USA og Storbritannia. Oslo Børs' kontroll og godkjennelse av Registreringsdokumentet innebærer at dokumentet kan benyttes i enhver annen EØS-stat. Ut over dette er det ikke blitt foretatt noen handling for å få tillatelse til å distribuere Registreringsdokumentet i noen jurisdiksjoner hvor slik handlig er påkrevd. Enhver person som mottar Registreringsdokumentet er pålagt av Selskapet og Tilrettelegger til selv å sette seg inn i og overholde slike restriksjoner. Dette Registreringsdokumentet er ikke et tilbud om å selge eller en anmoding om å kjøpe obligasjoner. Innholdet i Registreringsdokumentet er ikke en juridisk, økonomisk eller skattemessig rådgivning. Enhver obligasjonseier bør konsultere med sin egen juridiske- og/eller økonomiske rådgiver og/eller skatterådgiver. Kopier av Registreringsdokumentet kan fås ved henvendelse til Selskapet eller Tilretteleggeren. * Ord med stor forbokstav som benyttes i avsnittet Viktig informasjon skal ha betydning som beskrevet i avsnittet Definisjoner Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 2 av 32

3 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Risikofaktorer Definisjoner Ansvarlige Revisorer Opplysninger om utsteder Oversikt over forretningsområder Organisasjonsstruktur Fremtidsutsikter Styre, ledelse og tilsynsorganer Større aksjonærer Opplysninger om utsteders aktiva og passiva, finansielle stilling og resultater Opplysninger fra tredjepart, sakkyndig og interesseerklæringer Dokumentasjonsmateriale...28 Kryssreferanseliste...29 Vedtekter...30 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 3 av 32

4 1. Risikofaktorer Det legges vekt på at Akershus Energi skal ha en risikoprofil tilpasset konsernets mål og strategier. Risikofaktorene er identisk for selskapet og konsernet. Finansiell risiko Det er på konsernnivå definert mål og rammer for samlet markeds-, kreditt- og likviditetsrisiko. De strategier og rammer for styring og oppfølging av den finansielle risikoen i konsernet gjelder også for selskapet. Konsernets hovedvirksomhet er produksjon og salg av kraft. Deler av produksjonen prissikres gjennom finansielle kontrakter. Kraften omsettes i euro og alt veksles til norske kroner. Deler av valutastrømmen sikres ved inngåelse av finansielle kontrakter i henhold til risikostrategi vedtatt av styret. I tillegg drives frittstående handelsaktivitet med posisjonstaking innenfor valuta og kraftderivater. På denne måten oppstår den finansielle risikoen i konsernet. Konsernets aktiviteter medfører ulike typer finansiell risiko: markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko. Akershus Energi AS har en definert risikostrategi. Denne strategien danner operative retningslinjer for forvaltning av konsernets eksponering i finansmarkedet innenfor en definert overordnet risikoramme. Gjennom de definerte rammene styrer selskapet den markedsrisiko, kredittrisiko og likviditetsrisiko som selskapet kan ta innenfor en moderat risikoprofil. Den frittstående handelen innenfor valuta og kraftderivater styres ved hjelp av Value at Risk metoden (VaR). Handelsaktiviteten inndeles i definerte porteføljer, der hver portefølje får tildelt en tapsramme, som er en maksimalgrense for årlig tap. VaR-metoden benyttes for å styre markedsrisiko slik at ikke tapsrammen overskrides. VaR er et risikomål som beskriver potensielt tap over en gitt periode og med et gitt konfidensnivå. Normalt settes VaR periode til den tid det tar å lukke porteføljens posisjoner. Akershus Energi handler normalt i likvide finansielle markeder der lukkeperioden kan settes til et døgn. Konfidensnivå i VaR beregningen har det siste året vært på 95 %. I rammene for handelen er det satt som krav at VaR alltid skal holdes innenfor en viss andel av tapsrammen. Denne andelen avhenger av hvor stort tapspotensial som er knyttet til øvrige risikoer utenom VaR, så som kredittrisiko, operasjonell risiko eller ekstrem markedsrisiko. Det er etablert en Total Risk Manager funksjon i konsernet. Total Risk Manager har som oppgave å foreta en uavhengig rapportering av konsernets samlede risiko. Det er likeledes etablert en Total Risiko gruppe i konsernet som har løpende fokus på den totale risikoen i konsernet og effekten av ulike ageringer innenfor forretningsområdene, både innenfor handelsvirksomhet og investeringsaktiviteter. Back Office funksjonen som står for uavhengig registrering og oppgjør for finansiell handel. Middle Office funksjonen er ansvarlig for overvåkning av rammeoverholdelse og uavhengig rapportering fra porteføljene. Det er ikke benyttet sikringsbokføring i konsernregnskapet selv om finansielle instrumenter er inngått med sikringsformål. Markedsrisiko Konsernets viktigste eksponeringer for markedsrisiko er: (a) Kraftpris Produksjonsinntektene selges hovedsaklig refert Nord Pools pris for Oslo. Inntekt fra fysisk kraftsalg svekkes ved lav kraftpris. En vanlig sikringsstrategi innebærer å selge kraft finansielt til fast pris, slik at resultatet på det finansielle instrumentene virker i motsatt retning av inntekten fra fysisk salg. Derved vil høye priser gi tap på finansielle instrumenter brukt i sikring av kraftsalgsinntektene. Sensitivitetsanalyse pr : Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 4 av 32

5 Kontraktene er gjort som sikring. Derfor er netto posisjon salg. Sensitivitetsanalysen er basert på et anslag på hvor høyt prisene potensielt kan gå i løpet av året Det er vanskelig å være eksakt ved angivelse av usikkerhet. Stresstesten er vårt beste estimat på et 99 % konfidensnivå. Analysen viser at med de finansielle kraftkontrakter som selskapet hadde per så vil en prisøkning som angitt gi en akkumulert negativ resultateffekt på 374 Mkr. Dette vil motsvares av en tilsvarende positiv resultateffekt for selskapets fysiske kraftproduksjon. Om kraftprisene faller fram mot levering vil resultateffekt fra de finansielle instrumentene være tilsvarende positive. All sikring er gjort ved bruk av såkalte lineære instrumenter. Derved oppnås en symmetri, slik at en prisnedgang på 1 EUR/MWh like stor resultateffekt som en tilsvarende prisoppgang. Posisjonene pr er representativ for en normal situasjon. (b) Valutakurs EUR-NOK Kraftprisen for våre salg kvoteres i EUR/MWh. Høy verdi på EUR gir høy verdi på våre inntekter målt i NOK. Normalt valutasikres en andel av neste 1-3 års kraftsalg gjennom bruk av forhåndssalg av EUR til et fast kursforhold EUR/NOK, ved hjelp terminkontrakter. På den måten vil styrket verdi på EUR (svekket NOK) gi tap på de finansielle instrumenter brukt i valutasikring. Sensitivitetsanalyse pr : Analysen viser akkumulert resultateffekt for året 2009 ved en stresstest av kursforholdet NOK/EUR. Vår vurdering er at stresstesten illustrerer potensielt største negative effekt innenfor et konfidensnivå på 99 %. Om valutakursen beveger seg som i sensitivitetsanalysen så vil den negative resultateffekten fra de finansielle derivater motsvares av positiv resultateffekt på salg av fysisk produksjon. Om valutakursene beveger seg motsatt fra hva som er vist i stresstesten, vil resultateffekten være tilsvarende positiv. All valutasikring er gjort ved bruk av lineære instrumenter. Derved oppnås en symmetri, slik at en kursoppgang og kursnedgang av samme størrelse gir resultateffekt av samme størrelse, men med motsatt fortegn. (c) Renter Finansstrategien fastlegger rammer for renteeksponering både hva gjelder plasseringer og langsiktig finansiering. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 5 av 32

6 Gjennomsnittlig durasjon for plasseringer pr er 0,1 år. Tilsvarende utgjør durasjonen for den langsiktige gjelden 0,5 år. Selskapet benytter i noen tilfeller renteswapper for sikring av renten på langsiktig finansiering. I noen grad anvendes også finansielle derivater for styring av renterisiko i gjelds- og plasseringsportefølje. Pr har selskapet kun to rentebytteavtaler. For begge avtalene betaler Akershus Energi en fast rente og mottar en flytende rente. Den flytende renten er NIBOR 12 mnd som settes forskuddsvis for hver 12 mnd periode. Begge rentebytteavtalene forfaller i løpet av 2009 og har således fastsatt det flytende elementet for gjenstående levetid. Følgelig er det ingen risiko knyttet til utvikling i rentemarkedet. Kredittrisiko Selskapet påtar seg kredittrisiko hovedsakelig gjennom plassering av overskuddslikviditet hos utstedere av verdipapirer og i norske banker. Rammer for total kredittrisiko er nedfelt i finansstrategien, og kredittrisikoen begrenses ved at avtaler inngås med solide og anerkjente motparter. Kredittrisiko oppstår i hovedsak som følge av konsernets plassering av overskuddslikviditet i finansielle aktiva. Det er gitt retningslinjer for konsernets samlede kredittvektede eksponering samt at det er definert krav til kredittkvalitet og det er definert en maksimal eksponering pr. debitor. All handel i standard kraftderivater cleares gjennom Nord Pool Clearing ASA. Det er motpartsrisiko knyttet til alle finansielle instrumenter. Konsernets motpartsrisiko kan oppsummeres for de ulike klasser som følger: Det er ingen ytterligere sikkerhet for disse motpartene. For utestående posisjon mot Nord Pool Clearing bør kredittrisikoen analyseres i sammenheng med utestående negative markedsverdier (gjeldsposter), som overskrider den positive posisjon som er oppført på balansens eiendelsside. Fordringer er eksklusive fordringer på offentlige myndigheter. Likviditetsrisiko Selskapet påtar seg likviditetsrisiko ved at løpetiden på finansielle forpliktelser ikke samsvarer med kontantstrømmen som eiendelene genererer. I tillegg er det etablert garantiavtaler for å sikre stabile rammevilkår for driften. Konsernets likviditetsrisiko er knyttet til at løpende innbetalinger ikke samsvarer med løpende forpliktelser. Konsernet følger dette opp ved månedlig å utarbeide prognoser som viser forventet likviditetsutvikling for de nærmeste 12 mnd. Prognosene har forholdsvis høy detaljeringsgrad. I tillegg utarbeides prognoser for de neste 3 årene på et mer aggregert nivå. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 6 av 32

7 Forfallsanalyse av alle finansielle forpliktelser som viser de gjenværende kontraktsmessige forfallene, delt inn i tidsperioder. Det er udiskonterte kontantstrømmer som er med i oppstillingen, det vil si at for et lån er både renter og avdrag tatt med. Tabellen nedenfor viser verdier for 2008 *) Konsesjonene, og dermed forpliktelsene, er evigvarende. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 7 av 32

8 2. Definisjoner Med mindre annet fremgår av sammenhengen skal ord og uttrykk som benyttes i dette Registreringsdokumentet ha følgende betydning: Låntaker/Selskapet: Akershus Energi AS. Akershus Energi konsern/akershus Energi/konsernet: NOK: Selskapet og dets datterselskaper. Norske kroner. Prospekt: Registreringsdokumentet med tillegg av aktuelt Verdipapirdokument utarbeidet i sammenheng med tilbud om tegning eller kjøp av obligasjoner og/eller søknad om notering av obligasjonslån på Oslo Børs. Registreringsdokument: Tilrettelegger: Dette dokumentet. Gyldig i 12 måneder etter godkjennelse. Prospekt vil i denne perioden kunne utgjøres av Registreringsdokumentet sammen med nytt Verdipapirdokument for hvert nytt obligasjonslån som utstedes. DnB NOR Bank ASA, DnB NOR Markets. Verdipapirdokument: Dokument som beskriver obligasjonslån utarbeidet som en del av Prospekt. Det utarbeides nytt Verdipapirdokument for nye obligasjonslån som tas opp av Selskapet og som skal søkes notert på Oslo Børs. VPS: Verdipapirsentralen. Årsrapport 2008: Selskapets årsrapport for 2008 slik denne foreligger på kan også fås ved henvendelse til Selskapet. Årsrapport 2007: Selskapets årsrapport for 2007 slik denne foreligger på www. akershusenergi.no, kan også fås ved henvendelse til Selskapet. Halvårsrapport 1. halvår 2009: Selskapets halvårapport for første halvår 2009 slik denne foreligger på akershusenergi.no, kan også fås ved henvendelse til Selskapet. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 8 av 32

9 3. Ansvarlige 3.1 Personer Ansatte i følgende selskaper har deltatt i utarbeidelsen av Registreringsdokumentet: DnB NOR Bank ASA, 0021 Oslo Akershus Energi AS, Pausvegen 6, 3.2 Ansvarserklæringer Akershus Energi AS bekrefter at opplysningene i Registreringsdokumentet så langt Selskapet kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra Registreringsdokumentet som er av en slik art at de kan endre Registreringsdokumentets betydningsinnhold, og at de ansvarlige har gjort alle rimelige tiltak for å sikre dette. Rånåsfoss, 21. desember 2009 Akershus Energi AS Tilretteleggers ansvarserklæring: DnB NOR Bank ASA v/ DnB NOR Markets har som Tilrettelegger for Selskapet bistått med å utarbeide dette Registreringsdokumentet. De opplysninger som fremkommer i Registreringsdokumentet er så langt Tilrettelegger kjenner til i samsvar med de faktiske forhold. Opplysningene er ikke særskilt kontrollert av Tilrettelegger og Tilrettelegger eller ansatte hos Tilrettelegger kan derfor ikke påta seg noen slags form for ansvar for innholdet av eller fullstendigheten av informasjonen i Registreringsdokumentet. Tilsvarende kan ikke Tilrettelegger påta seg noe ansvar for eventuelle supplerende opplysninger som blir gitt i forbindelse med presentasjon av Selskapet eller av dette dokumentet. Enhver som mottar dette Registreringsdokumentet bør selv vurdere innholdet i dette Registreringsdokumentet og sitt behov for å innhente supplerende informasjon eller søke særskilt bistand før vedkommende tar sin investeringsbeslutning. Oslo, 21. desember 2009 DnB NOR Bank ASA DnB NOR Markets Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 9 av 32

10 4. Revisorer 4.1 Navn og adresse Selskapets revisor har for perioden det er gitt historisk finansiell informasjon i dette Registreringsdokumentet vært Deloitte AS, Postboks 347 Skøyen, 0213 Oslo. Statsautorisert revisor Trond Edvin Hov har vært ansvarlig for revisjonsberetningen for 2008 og Trond Edvin Hov er medlem av Den norske Revisorforening. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 10 av 32

11 5. Opplysninger om utsteder 5.1 Utsteders historie og utvikling Selskapsnavn Selskapets registrerte navn er Akershus Energi AS, det kommersielle navnet er Akershus Energi Hjemsted og registreringsnummer Låntaker er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer Registreringsdato Selskapet ble stiftet 6. juni Nærmere om utstederen Akershus Energi er et konsern som driver med produksjon av og handel med vannkraft krafthandel samt utbygging og drift av miljøvennlig fjernvarme. Konsernet er i sin helhet eid av Akershus fylkeskommune. Hovedvekten av satsingen innen fjernvarme ligger i Akershus-regionen. Akershus Energi har gjennom sine investeringer i datterselskapene Akershus Energi Varme AS og Bio Varme Akershus AS betydelige utbyggingsaktiviteter av fjernvarme i Lillestrøm, Lørenskog, Årnes og Eidsvoll. Satsingen på fjernvarme er et av flere grep konsernet gjør for å produsere mer fornybar energi, og gjennom det redusere CO2 utslipp. Konsernet har planer om å investere millioner kroner i fjernvarmeanlegg i de nærmeste årene. Dette vil gi en fjernvarmeproduksjon, hovedsakelig basert på skogsflis, på 500 GWh og en beregnet årlig reduksjon av CO2 utslipp på tonn. Produksjon av vannkraft skjer gjennom egne kraftverk i Glommavassdraget, Haldenvassdraget og i Skienvassdraget. I tillegg har konsernet eierandeler i kraftverk i Glomma- og Lågenvassdraget og i Hallingdalsvassdraget. Akershus Energi AS er morselskapet i konsernet og har hovedkontor på Rånåsfoss i Sørum kommune. Konsernet er en kompetansebedrift med 75 ansatte, de fleste med Rånåsfoss som arbeidssted. Selskapet har også en liten avdeling i Halden og i Skien i forbindelse med driften av kraftstasjoner der. Videre har selskapet en avdeling på Lillestrøm for å følge opp utbyggingen av fjernvarme. Konsernets visjon er å være et nyskapende senter for vannkraft, fjernvarme og annen miljøvennlig energi. Forretningsidéen til Akershus Energi er at selskapet skal skape merverdier for eier med basis i egen og samarbeidspartneres kompetanse. Effektiv kraftproduksjon, aktiv krafthandel og lønnsomme investeringer Utbygging av bioenergi og fjernvarme med hovedfokus i Akershus fylke Vekst innen annen miljøvennlig energi Selskapet er underlagt norsk lovgiving, den mest relevante lover for konsernets virksomhet er Aksjeloven. Se punkt 7 Organisasjonsstruktur for en nærmere redegjørelse for konsernets oppbygging. Selskapets postadresse er Akershus Energi AS,, og telefonnummer er Selskapets besøksadresse er Pausvegen 6,. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 11 av 32

12 Historikk Akershus Energis første kraftverk sto ferdig i Kraftverket var et resultat av fylkets ønske om å bygge infrastruktur, og dermed legge til rette for vekst og velstand i landsdelen. Utbyggingen innebar en betydelig økonomisk risiko for fylket og dets innbyggere, og var over en periode på 40 år en tyngende utgiftspost i de fylkeskommunale regnskapene. I flere år besto rundt halvparten av det fylkeskommunale budsjettet av overføringer til kraftverket. Akershus Energi tjener i dag penger og forvalter store verdier, men uten eiers vilje til å tenke langsiktig på vegne av en hel region, hadde selskapet ikke hatt livets rett. Omfanget av Akershus Energis virksomhet har gjennom årene økt kraftig gjennom en langsiktig strategi med industribygging for øyet. Etter at den nye energiloven kom tidlig på 1990-tallet tok Akershus Energi på seg arbeidet med å samordne og industrialisere mye av nettvirksomheten i Akershus. Strømnettet ble senere samordnet med store deler av det øvrige nettet i regionen i det som er en samfunnsøkonomisk langt bedre løsning enn utgangspunktet med mange og små nettselskap. Nå er selskapets hovedområde kraftproduksjon og fjernvarme, men selskapet har også interesser innenfor alternative energikilder hvor man jobber aktivt med utvide engasjementet i regionen. Konsernets hovedstrategi er å vokse innen kraftproduksjon gjennom oppkjøp av kraftverk. Dette for å samordne kraftverk og vassdrag samt ta ut synergier gjennom effektive løsninger som gir både bedrifts- og samfunnsøkonomiske gevinster. Konsernet skal også vokse betydelig innen fjernvarme basert på miljøvennlig biobrensel. I løpet av årene som kommer skal konsernet investere 1 milliard kroner i fjernvarmeutbygging. Dette vil redusere de årlige CO2-utslippene med tonn Nylig inntrufne forhold som påvirker utsteders betalingsdyktighet 450 millioner kroner investeres i ny kraftstasjon i Rendalen Akershus Energi AS eier gjennom datterselskap 25 % i selskapet Opplandskraft DA. Styret i Opplandskraft DA vedtok i september 2009 å starte opp arbeidene med ny kraftstasjon til erstatning for det snart 40 år gamle Rendalen kraftverk. Opplandskraft DA eies av Akershus Energi AS, E-CO Vannkraft AS, Oppland Energi AS og Eidsiva Vannkraft AS. Regjeringens offentliggjøring av avtalen med Sverige om grønne sertifikater for ny, fornybar kraft blir svært viktig for lønnsomheten av en ny stasjon. Alternativet ville vært rehabilitering av den eksisterende stasjonen, uten produksjonsøkning. Nye Rendalen kraftverk blir et av Østlandets største vannkraftverk med en årlig produksjon på ca 750 GWh. Det er ca 10 prosent mer enn i dag, og tilsvarer energiforbruket til ca boliger. Den nye kraftstasjonen vil være i drift fra høsten Arbeidet startet i oktober i år og leveransene til prosjektet vil komme fra åtte land og tre verdensdeler, og det vil være opp til 60 mann i arbeid under anleggsperioden. Eidsiva Vannkraft AS er operatør for kraftstasjonen og står også for planlegging og prosjektledelse. Forholdet til Rendalen kommune blir berømmet av prosjektleder Asbjørn Njøs. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 12 av 32

13 6. Oversikt over virksomhetsinformasjon I henhold til konsernets strategi og satsningsområder er det definert følgende virksomhetssegmenter: - Produksjon (vannkraft) - Krafthandel (vannkraft) - Fjernvarme Fra og med 2009 er det gjort en endring i inndelingen i virksomhetssegmenter. Det tidligere rapporterte virksomhetssegmentet vannkraft er delt opp i driftssegmentene produksjon og krafthandel. 6.1 Vannkraft Akershus Kraft AS Akershus Kraft AS er et 100 % eid selskap i Akershus Energi konsernet, hvor Akerhus fylkeskommune eier 100 % av aksjene. Akershus Kraft As er organisert som to divisjoner; produksjon og krafthandel. Divisjon krafthandel kjøper og selger kraft i det fysiske og finansielle engrosmarkedet. Produksjonsdivisjonen har det overordnede ansvaret for drift og vedlikehold av datterselskapenes kraftverker og kraftverksandeler Produksjon Akershus Kraft AS er 100 % eier av 5 datterselskaper som driver kraftproduksjon i 19 hel- og deleide kraftverk lokalisert i øvre og nedre del av Glommavassdraget, Gudbrandsdalsvassdraget, Ottavassdraget, Haldenvassdraget, Skiensvassdraget og Hallingdalvassdraget. Selskapet har også en 38,6 % eierandel i KortLongs AS, 25 % i Norsk Grønnkraft As og 18,4 % i Small Turbine Partner AS. Selskapets hovedkontor ligger i Rånåsfoss i Sørum kommune. Virksomhetsområdet produksjon omfatter konsernets 5 datterselskaper som produserer vannkraft i 9 heleide og 10 deleide kraftverk. Kraftproduksjonen første halvår på GWh er på nivå med et normalår, men 88 GWh lavere enn tilsvarende periode forrige år. Reduksjonen i forhold til samme periode i fjor forklares i hovedsak ved lavere vannføring. Produksjonsselskapenes kraftproduksjon selges løpende til virksomhetsområdet krafthandel (vannkraft) til notert markedspris. Driftsinntekter 1. halvår 2009 var 354 mill.kr, en økning på 57 mill.kr i forhold til 1 halvår Økningen i driftsinntektene forklares i hovedsak ved høyere kraftpriser. Gjennomsnittlig spotpris 1. halvår 2009 for område NO1 (referert Oslo) var 319 NOK/MWh, mens tilsvarende pris 1. halvår 2008 var 230 NOK/MWh. Driftsresultatet 1. halvår 2009 var 290 mill.kr, som er 192 mill.kr bedre enn 1. halvår forrige år. I tillegg til økning i driftsinntektene forklares resultatfremgangen i hovedsak ved reduksjon i beregnet forpliktelse knyttet til konsesjonskraft og grunnerstatninger. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 13 av 32

14 Datterselskap Akershus Kraft AS har fått dispensasjon fra Oslo Børs fra kravet om utarbeidelse av konsernregnskap (underkonsern). Aksjer i datterselskaper pr Heleide kraftverk Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 14 av 32

15 Deleide kraftverk Fallhøyde i meter Effekt i MW Årsmiddelproduksjon (GWh) Akershus Energis andel (GWh) Glomma- og Lågenvassdraget Skjåk Øvre Vinstra Harpefossen Hunderfossen Savalen Rendalen Øyberget Framruste Hallingdalsvassdraget Usta Nes Krafthandel (vannkraft) Virksomhetsområdet krafthandel (vannkraft) omfatter forvalting av konsernets samlede produksjonsportefølje fra egne og deleide kraftverk med fysisk og finansiell krafthandel via den nordiske el-børsen Nord Pool. I tillegg drives det også noe tradingvirksomhet innenfor definerte rammer, samt salg av opprinnelsesgarantier. Virksomhetsområdet leverer også tjenester knyttet til anmelding og avregning til virksomhetsområdet produksjon (vannkraft). Driftsinntektene 1. halvår 2009 var 457 mill.kr, en økning på 91 mill.kr i forhold til 1. halvår Økningen forklares primært ved et godt bidrag fra sikringsaktiviteter på kraftkontrakter, hvor oppnådd salgspris har vært vesentlig høyere enn systempris. Driftsresultatet 1. halvår 2009 var +92 mill.kr, en bedring på 182 mill.kr i forhold til 1. halvår Resultatfremgangen forklares i hovedsak ved positiv verdiutvikling på både valutakontrakter og prissikringskontrakter for kraft. 6.2 Fjernvarme Virksomhetsområdet omfatter konsernets fjernvarmesatsning gjennom datterselskapene Akershus Energi Varme AS (100 %), Bio Varme Akershus AS (60 %), Eidsvoll Fjernvarme AS (100 %) samt eierandel (42 %) i Bio Varme AS (tilknyttet selskap). Fjernvarme er et virksomhetsområde under oppbygging, med betydelig utbyggingsaktivitet i Skedsmo og på Lørenskog. I tillegg er det også utbyggingsaktiviteter i Eidsvoll, Årnes og Sørumsand. Virksomheten omfatter produksjon og salg av fjernvarme og fjernkjøling som leveres til næringsvirksomhet og boligselskaper. Konsernet har lagt opp til en betydelig satsning innenfor fjernvarme/bioenergi gjennom sine datterselskaper og tilknyttede selskaper. Konsernet har hovedfokus på fjernvarmeutbygging i Akershus regionen gjennom datterselskapene Akershus Energi Varme AS og Bio Varme Akershus AS. Dette er et viktig område i forhold til konsernets rolle som regional aktør. Konsernet er i denne sammenhengen Akershus fylkeskommunes redskap for satsning på klimatiltak i fylket. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 15 av 32

16 En utbygging av biobaserte fjernvarmeanlegg i Akershus fylke på 1 milliard kroner vil gi en beregnet reduksjon i CO2 utslipp på ca tonn pr. år, og dette vil være et viktig bidrag i fylkeskommunens arbeid med å redusere utslipp av klimagasser i fylket. Det er store utbyggingsaktiviteter spesielt knyttet til varmesentral og fjernvarmenett i Skedsmo og i Lørenskog. Varmesentralene på Lørenskog og Lillestrøm er planlagt satt i drift henholdsvis 2009 og Akershus Energi har levering av fjernvarme på Årnes, ca 10 GWh og ca 25 i Lillestrøm. Lørenskog fjernvarmesentral er nå under innkjøring og har en kapasitet på 60 GWh. Eidsvoll fjernvarmesentral er klar for innkjøring og har en kapasitet på 10 GWh. I Lillestrøm bygges nå en ny fjernvarmesentral som har en kapasitet på 160 GWh. Denne sentralen vil starte å levere varme vinteren Det legges rør på Skedsmokorset for å forberede en fremtidig fjernvarmesentral der. Kundegrunnlaget er anslått til ca. 40 GWh. På Sørumsand starter arbeidet med bygging av fjernvarme våren Her vil kapasiteten bli ca. 10 GWh. Fjernvarmeprosjektene i konsernet er helt avhengig av støtte fra ENOVA for at totaløkonomien i prosjektene på sikt skal gi en tilfredsstillende avkastning i forhold til den risiko man tar ved disse investeringene. Konsernet arbeider også med å bygge opp en optimal struktur og kompetanse for å lykkes med fjernvarmesatsningen i Akershusregionen. Driftsinntektene i 1. halvår 2009 var 18 mill.kr, en økning på 7 mill.kr i forhold til 1. halvår Økningen forklares i hovedsakelig ved nye kunder som tilknyttes fjernvarme i takt med utbygging. Driftsresultatet 1. halvår 2009 var -5 mill kr i forhold til -2 mill.kr for 1. halvår Resultatreduksjonen forklares i hovedsak ved høyere driftskostnader og økt bemanning som følge av økt virksomhet og omfattende utbyggingsaktivitet. Akershus Energi Varme AS Akershus Energi Varme AS er et heleid datterselskap av Akershus Energi AS. Selskapets virksomhet er leveranse av fjernvarme og fjernkjøling basert på fornybare energikilder og utbygging av fjernvarme - og fjernkjølenett innenfor selskapets konsesjonsområder. Akershus Energi Varme har konsesjon for utbygging av fjernvarme i området Strømmen/Lillestrøm/Kjeller og Skedsmokorset i Skedsmo kommune og Sundet i Eidsvoll kommune. Akershus Energi Varme leverte pr fjernvarme til 47 kundesentraler og fjernkjøling til 10 kundesentraler. I 2008 leverte selskapet 18,4 GWh fjernvarme og 1,2 GWh fjernkjøling. Fjernvarmeanlegget for Lillestrøm ble satt i drift i Varmesentralen ligger i Rælingen kommune i forbindelse med utslippsledningen fra renseanlegget NRA. Anlegget har både varme og kjøleleveranse. Denne varmesentralen forsyner i dag kunder i Lilllestrøm Syd. Energisentral Syd fikk i 2009 ny oljekjel på 10 MW som skal benytte biofyringsolje og har i tillegg to elektrokjeler på totalt 3 MW og en varmepumpe på 4,3 MW. Varmen til varmepumpen hentes fra renset kloakk. Ut over dette er det installert en kjølemaskin på 3,5 MW. I 2008 bygde Akershus Energi Varme ut et nærvarmenett på Skjetten. En midlertidig varmesentral med gasskjeler forsyner 9 kunder med varme. Gasskjelene er på 1 MW og 3 MW. Første leveranse startet og det ble levert omkring 1 GWh totalt i 2008 fra denne sentralen. Varmesentralen skal forsyne kunder på Skjetten inntil nettet på Skjetten og hovednettet fra Lillestrøm kan kobles sammen. En ny varmesentral, Akershus EnergiPark er nå under bygging og skal etter planen være ferdig i Energiparken vil i tillegg til skogsflis bruke lokale energikilder, gass fra et lokalt avfallsdeponi, spisslastkjeler på bioolje, og det planlegges et storskala solfangeranlegg. Deler av metangassen fra avfallsdeponiet vil bli brukt til fremstilling av hydrogen. Dette vil gjøres i samarbeid med forskningsinstituttene på Kjeller. Energiparken vil også bli tilrettelagt for forskning og undervisning med et eget bygg i tilknytning til sentralen. Akershus Energi investerer nærmere 500 millioner kroner i Akershus EnergiPark med tilhørende infrastruktur. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 16 av 32

17 6.3 Øvrig Driftssegmentet øvrig består av morselskapet Akershus Energi AS (konsernspiss). I dette selskapet ligger det i tillegg til rene morselskap-/konsernfunksjoner også en del fellesfunksjoner for konsernet som viderebelastes de respektive konsernselskapene. Morselskap Akershus Energi AS Fellesfunksjoner konsern Konsernet består i dag av 10 konsernselskaper (datterselskaper). Når det gjelder administrative funksjoner (som bl.a. regnskap, personal, økonomi/finans, IKT og lignende) i konsernselskapene er det besluttet at man i utgangspunktet skal ha disse funksjonene innefor konsernet og ikke løse dette ved kjøp fra eksterne leverandører ("outsourcing"). Å legge disse funksjonene ut i hvert enkelt av konsernselskapene er vurdert å være lite hensiktsmessig og rasjonelt (økonomisk og ressursmessig). Det er derfor valt å legge administrative funksjoner til morsselskapet, Akershus Energi AS, og fordele kostnadene ut på de respektive konsernselskapene etter antatt bruk/nytte. Morselskapet har ingen omsetning av slike tjenester til andre utenfor konsernet, og dette er derfor ansett å være en ren kostnadsfordeling for nødvendige funksjoner mellom konsernselskapene ("substitutt" til å legge funksjonene/kostnadene ut til hver enkelt konsernselskap). I og med at dette er ansett å være en ren kostnadsfordeling mellom konsernselskapene er det ikke gjort noe påslag for fortjeneste. For de enkelte konsernselskapene vil viderebelastede/fakturerte felleskostnader i prinsippet tilsvare de kostnadene de ville hatt om de aktuelle funksjonene hadde ligget i selskapet. Det er inngått avtale mellom Akershus Energi AS og de respektive konsernselskapene for fordeling av kostnader knyttet til fellesfunksjoner. Konsernselskapenes andel av felleskostnader faktureres årlig fra morselskapet Akershus Energi AS til de respektive konsernselskapene basert på budsjett for det aktuelle regnskapsåret, med månedlig periodisering av fordelte/viderebelastede felleskostnader med faktiske kostnader for det aktuelle regnskapsåret når disse er klare (begynnelsen av påfølgende år). Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 17 av 32

18 Finans finansiering av konsernselskaper Morselskapet Akershus Energi AS sørger for nødvendig finansiering av konsernselskapene i form ab rentebærende kortsiktige/langsiktige lån. Disse konserninterne lånene skal baseres på markedsmessige betingelser, og det foreligger egne låneavtaler for hvert enkelt lån. Morselskapet (konsernspiss) Akershus Energi AS Morselskapet Akershus Energi A er 100 % eid av Akershus fylkeskommune. Virksomheten i morselskapet Akershus Energi As består bl.a. av konsernoppgaver som: Strategi og overordnet planlegging Forretningsutvikling (utredning og utvikling av nye forretningsområder) Løpende kontroll og oppfølging av morselskapets investering (eieroppfølging) Løpende kontrakt og oppfølging mot eier og andre offentlige instanser I tilegg er en del fellesfunksjoner for konsernselskapene samlet og lagt til morselskapet. Dette omfatter bl.a.: Personalavdeling Regnskapsavdeling Finansavdeling IKT-avdeling Informasjonsavdeling Konsernets finansforvaltning med bl.a. forvaltning og plassering av overskuddslikviditet, valuta, opplåning, og finansiering av konsernselskaper/prosjekter er samlet og lagt til morselskapet. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 18 av 32

19 7. Organisasjonsstruktur 7.1 Beskrivelse av konsernmodell Akershus Energi AS er morselskapet i konsernet og utfører servicefunksjoner for konsernet i henhold til konserninterne avtaler. Inntektene fra disse avtalene utgjør 17 mill. kr. pr Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er i hovedsak lokalisert i Akershus fylke, med morselskapets hovedkontor på Rånåsfoss i Sørum kommune. i 2009 har konsernets virksomhet i hovedsak bestått av produksjon og omsetning av elektrisk energi basert på vannkraft. Denne virksomheten har vært drevet gjennom morselskapet Akershus Energi AS og datterselskapene Akershus Kraft AS, Glomma Kraftproduksjon AS, Skien Kraftproduksjon AS, Øvre Hallingdal Kraftproduksjon AS, Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon AS og Halden Kraftproduksjon AS. Konsernet har en eierandel på 20 % i Norsk Grønnkraft AS (eier og driver småkraftverk). Selskapet KortLongs AS (tradingselskap innenfor kraftbransjen) hvor konsernet hadde en eierandel på 38,60 % er avviklet. I tillegg har konsernet eierandeler i fjernvarmevirksomhet gjennom konsernselskapene Akershus Energi Varme AS (100 %), Eidsvoll Fjernvarme AS (100 %), Bio Varme Akershus AS (60 %) og Bio Varme AS (42 %). Fjernvarmevirksomhet er et definert satsingsområde for Akershus Energi konsernet, og det er lagt opp til betydelige investeringer innenfor dette virksomhetsområdet i årene fremover. Eidsvoll Fjernvarme AS er fusjonert med Akershus Energi Varme AS i august Selskaper hvor konsernet har kontroll innarbeides i konsernregnskapet som datterselskap. Selskaper med en eierandel mellom 20 % og 50 % tas i utgangspunktet inn i Konsernregnskapet som tilknyttede selskap etter egenkapitalmetoden. Deleid virksomhet innenfor vannkraftproduksjon er medtatt i konsernregnskapet etter bruttometoden som felles kontrollert virksomhet. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 19 av 32

20 Følgende selskaper inngår i konsernregnskapet pr Samspill mellom enheter i konsernet Investering i tilknyttede selskap pr Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 20 av 32

21 8. Fremtidsutsikter Konsernet er inne i en omfattende investeringsfase med store investeringer innenfor fjernvarme og rehabiliteringer i egne og deleide vannkraftanlegg. For vannkraftdelen er det spesielt rehabilitering og ombygging av Rånåsfoss 1 i Glomma som blir en omfattende aktivitet de nærmeste årene. I tillegg arbeides det aktivt med å utrede og planlegge utbygging av vannkraftanlegg gjennom konsernets eierskap i Opplandskraft DA med hovednedslagsfelt i Gudbrandsdalen og omegn. Konsernet har lagt opp til en betydelig satsning innenfor fjernvarme/bioenergi gjennom sine datterselskaper og tilknyttede selskaper. Konsernet har hovedfokus på fjernvarmeutbygging i Akershus regionen gjennom datterselskapene Akershus Energi Varme AS og Bio Varme Akershus AS. Dette er et viktig område i forhold til konsernets rolle som regional aktør. Konsernet er i denne sammenhengen Akershus fylkeskommunes redskap for satsning på klimatiltak i fylket. En utbygging av biobaserte fjernvarmeanlegg i Akershus fylke på 1 milliard kroner vil gi en beregnet reduksjon i CO2 utslipp på ca tonn pr. år, og dette vil være et viktig bidrag i fylkeskommunens arbeid med å redusere utslipp av klimagasser i fylket. Det er store utbyggingsaktiviteter spesielt knyttet til varmesentral og fjernvarmenett i Skedsmo og i Lørenskog. Varmesentralene på Lørenskog er planlagt satt i drift tidlig i 2010 og varmesentralen på Lillestrøm er planlagt satt i drift i løpet av Fjernvarmeprosjektene i konsernet er helt avhengig av støtte fra ENOVA for at totaløkonomien i prosjektene på sikt skal gi en tilfredsstillende avkastning i forhold til den risiko man tar ved disse investeringene. Konsernet arbeider også med å bygge opp en optimal struktur og kompetanse for å lykkes med fjernvarmesatsningen i Akershusregionen. Konsernet har en meget god finansiell stilling som er helt avgjørende for å styre aktivt gjennom finanskrise og resesjon, og det er høyt fokus på å gjøre nødvendige tilpasninger og velge riktig timing for gjennomføring av planlagte investeringer. Obligasjonsmarkedet ses på som en relevant finansieringskilde for konsernets aktiviteter fremover. Konsernets totale risikobilde legges til grunn for de disponeringer som gjøres fremover. Det er i løpet av de siste årene utviklet en god og fleksibel modell for samlet styring av den totale risikoen i alle forretningsområdene. Konsernet har som følge av høyt fokus og systematisk arbeid hatt et svært lavt sykefravær de siste årene, og det vil også i årene fremover bli arbeidet aktivt for å opprettholde det lave sykefraværet. Høy kompetanse og erfaring hos de ansatte i konsernet vil også være en viktig faktor i forhold til de utfordringer konsernet står ovenfor i årene fremover. 8.1 Erklæring om fremtidsutsiktene etter siste avlagte regnskap Det ikke har skjedd en vesentlig forverring i Låntakers fremtidsutsikter siden datoen for de siste offentliggjorte reviderte regnskapene. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 21 av 32

22 9. Styre, ledelse og tilsynsorganer 9.1 Personopplysninger Styret Styret i Selskapet består av følgende personer: Navn Stilling Forretningsadresse Medlemmer Ivar Ueland Styreleder Akershus Energi AS, Pausvegen 6, Jonas Vevatne Nestleder Akershus Energi AS, Pausvegen 6, Per-Olav Lauvstad Styremedlem Akershus Energi AS, Pausvegen 6, Astrid Huitfeldt Styremedlem Akershus Energi AS, Pausvegen 6, Tron Erik Hovind Styremedlem Akershus Energi AS, Pausvegen 6, Liv Wergeland Sørbye Styremedlem Akershus Energi AS, Pausvegen 6, Maria Hoff Styremedlem Akershus Energi AS, Pausvegen 6, Kari Drangsholt Styremedlem Akershus Energi AS, Pausvegen 6, Liv-Ella Radford Representant for de ansatte Akershus Energi AS, Pausvegen 6, Stig Nystrøm Representant for de ansatte Akershus Energi AS, Pausvegen 6, Nina Ellingsen Representant for de ansatte Akershus Energi AS, Pausvegen 6, Varamedlemmer Arve Reinholdt Ferger Representant for de ansatte Akershus Energi AS, Pausvegen 6, Tor Olav Steine Akershus Energi AS, Pausvegen 6, Vegard Gjærum Stensrud Akershus Energi AS, Pausvegen 6, Elisabeth fanghol Akershus Energi AS, Pausvegen 6, Karin Gulbrandsen Akershus Energi AS, Pausvegen 6, Finn Tellsgård Akershus Energi AS, Pausvegen 6, Sven Even Walter Maamoen Akershus Energi AS, Pausvegen 6, Nina Hagen Ellingsen Representant for de ansatte Akershus Energi AS, Pausvegen 6, Akershus Energi AS, Pausvegen 6, Hildur Jorun Oliva Horn Øien Åse Birigitte Skjærli Akershus Energi AS, Pausvegen 6, Arild Holen Representant for de ansatte Akershus Energi AS, Pausvegen 6, Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 22 av 32

23 Ledelsen Selskapets ledelse består av følgende personer: Navn Stilling Forretningsadresse Jørn Myhrer Konsernsjef Akershus Energi AS, Pausvegen 6, Bjørn Dag Gundersen Informasjonsdirektør Akershus Energi AS, Pausvegen 6, Per Arne Karlsen Direktør forretningsutvikling Akershus Energi AS, Pausvegen 6, Svein Simensen IKT-direktør Akershus Energi AS, Pausvegen 6, Bente Nordlie Personaldirektør Akershus Energi AS, Pausvegen 6, Eskil Lunde Jensen Økonomidirektør Akershus Energi AS, Pausvegen 6, Kurt Olsson Direktør krafthandel Akershus Energi AS, Pausvegen 6, Tom Flattum Produksjonsdirektør Akershus Energi AS, Pausvegen 6, Frank Sagvik Daglig leder Akershus Energi Varme Akershus Energi AS, Pausvegen 6, 9.2 Styre, ledelse og tilsynsorganer interessekonflikter Det foreligger ingen mulige interessekonflikter mellom de forpliktelser personene nevnt i punkt 9.1 har overfor utsteder, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 23 av 32

24 10. Større aksjonærer 10.1 Eierforhold Akershus Energi AS' aksjekapital er kr fordelt på aksjer, á pålydende kr Begrensninger i omsetning av aksjer Aksjer i selskapet kan bare innehas av Akershus fylkeskommune. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 24 av 32

25 11. Opplysninger om utsteders aktiva og passiva, finansielle stilling og resultater 11.1 Historiske regnskapsopplysninger Konsernregnskapet til Akershus Energi er utarbeidet i henhold til regnskapsprinsippene International Financial Reporting Standards (IFRS). Morselskapet Akershus Energi AS rapporterer regnskap i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling I henhold til "Commission Regulation (EC) No 809/2004 of 29 April 2004" som implementerer "Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council" kan informasjon i et prospekt inntas ved henvisning. På grunn av kompleksiteten i den historiske finansielle informasjonen inntas derfor slik informasjon inkludert noter ved henvisning til Årsrapport 2008, Årsrapport 2007 og Halvårsrapport 2009 Halvårsrapport Årsrapporter 2Q ) Akershus Energi AS Resultatregnskap Side 57 Side 66 Eiendeler Side 58 Side 67 Egenkapital og gjeld Side 59 Side 68 Kontantstrømoppstilling Side 60 Side 69 Noter Side Side Akershus Energi konsern Resultatregnskap Side 8 Side 13 Side 12 Eiendeler Side 8 Side 14 Side 13 Egenkapital og gjeld Side 8 Side 14 Side 13 Kontantstrømoppstilling Side 9 Side 15 Side 14 Noter Side Side Side ) inkluderer 2Q Regnskaper Inngår i punkt 11.1 Historiske regnskapsopplysninger Revisjon av historiske årsregnskapsopplysninger Erklæring om revisjon Historisk finansiell informasjon for 2008 og 2007 er revidert. Revisjonsberetning for 2008 og 2007 finnes i henholdsvis Årsrapport 2008 side 73 og Årsrapport 2007 side 82. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 25 av 32

26 11.4 Alder for siste regnskapsopplysninger Alder reviderte regnskapsopplysninger Siste reviderte regnskapsår er Retts- og voldgiftssaker Det foreligger ingen forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker de siste 12 måneder (herunder alle saker som er anlagt eller varslet og som Selskapet har kjennskap til), som kan få eller som i den senere tid har hatt vesentlig innvirkning på Selskapets og/eller Akershus Energi konsernets finansielle stilling eller lønnsomhet Vesentlige endringer i utsteders finansielle eller forretningsmessige stilling Det er ikke oppstått vesentlige endringer i konsernets finansielle stilling eller markedsstilling som er skjedd siden utløpet av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort enten revidert finansiell informasjon eller delårsinformasjon for. Se dog kapittel Nylig inntrufne forhold som påvirker utsteders betalingsdyktighet. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 26 av 32

27 12. Opplysninger fra tredjepart, sakkyndig og interesseerklæringer Det foreligger ingen opplysninger fra tredjemann, ekspertuttalelser eller interesseerklæringer. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 27 av 32

28 13. Dokumentasjonsmateriale Dokumenter som nevnt under vil i en periode på tolv måneder regnet fra dato for godkjennelse av Registreringsdokumentet være tilgjengelige hos Låntaker, Pausvegen 6, eller på Låntakers til enhver tid gjeldende besøksadresse. Låntaker kan velge å gjøre dokumentene tilgjengelig elektronisk, helt eller delvis. a) Selskapets stiftelsesdokumenter og vedtekter b) Alle rapporter, brev, andre dokumenter, historisk finansiell informasjon, verdsettinger og erklæringer som er gjengitt eller referert til i Registreringsdokumentet, utarbeidet av sakkyndig på oppdrag for Selskapet c) historisk finansiell informasjon om Selskapet og dets datterselskaper for de to siste regnskapsår forut for publiseringen av Registreringsdokumentet. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 28 av 32

29 Kryssreferanseliste Referansested i Registreringsdokumentet Referer til 11.1 Historiske regnskapsopplysninger Årsrapport 2008, Årsrapport 2007 og Halvårsrapport Erklæring om revisjon Årsrapport 2008 side 73 og Årsrapport 2007 side 82 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 29 av 32

30 Vedtekter for Akershus Energi AS (Vedtatt på ekstraordinær generalforsamling Selskapets navn Selskapets navn er Akershus Energi AS. Selskapets forretningskontor 2 Selskapets forretningskontor er i Sørum kommune. Selskapets formål 3 Selskapets formål er: Å bidra til å redusere utslippene av klimagasser i regionen gjennom sin forretningsvirksomhet. Utbygging og produksjon av vannkraft, bioenergi/fjernvarme og annen fornybar energi, og bidra til forskning og utvikling på disse områdene. Det er et viktig mål for selskapet at både produksjon og forbruk skjer på en måte som belaster miljøet minst mulig. Omsetning av energi, herunder gjennom finansielle kontraktstyper. Rådgivning, konsulentvirksomhet og tjenesteyting som har tilknytning til de nevnte formål. Virksomheten kan også drives i samarbeid med eller ved deltakelse eller eierskap i andre foretak med tilsvarende eller lignende formål. Selskapets aksjekapital 4 Aksjekapitalen er på kr på aksjer, á pålydende kr 1 000,-. Begrensning i omsetning av aksjer 5 Aksjer i selskapet kan bare innehas av Akershus fylkeskommune. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 30 av 32

31 Selskapets styre 6 Styret består av 8 medlemmer med personlige varamedlemmer valgt av generalforsamlingen og 3 medlemmer med 3 numeriske varamedlemmer valgt av de ansatte. Valgperioden for styrets medlemmer er 2 år, dog slik at den første valgperiode for inntil halvparten av styrets medlemmer utløper ved selskapets ordinære generalforsamling i Administrerende direktør har rett til å delta i styrets møter. Styrets funksjon 7 Styrets leder kaller inn til styremøte så ofte denne finner det nødvendig, eller når administrerende direktør eller minst 2 av styrets medlemmer forlanger det. Innkalling med saksliste sendes ut såvidt mulig med 7 dagers varsel. Møtet ledes av styrets leder, og i dennes forfall av nestleder. Har begge forfall, velger styret sin møteleder. Står stemmetallet likt, avgjøres valget ved loddtrekning. Styret er beslutningsdyktig når minst halvdelen av styrets medlemmer er til stede. Hvert styremedlem har én stemme. Medmindre annet er bestemt i vedtektene, avgjøres sakene med simpelt flertall blant de møtende, men de som stemmer for en beslutning, må alltid utgjøre mer enn en tredjedel av samtlige styremedlemmer. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. Over styrets forhandlinger føres protokoll med opplysninger om tid og sted for møtet, hvem som deltar og om de saker som behandles. Ved vedtak innføres stemmetall i hver enkelt sak. Dissenser kan kreves innført i protokollen. Utskrift av styrets protokoll sendes Akershus fylkeskommune. Signatur Selskapets firma tegnes av administrerende direktør eller av to styremedlemmer i fellesskap. 8 Generalforsamlingens kompetanse 9 På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres: 1. Fastsettelse av resultatregnskapet og balansen, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av underskudd. 2. Fastsettelse av konsernresultat og konsernbalanse. 3. Valg av styrets medlemmer. 4. Ved ledighet valg av revisor. 5. Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer og godkjennelse av godtgjørelse til revisor. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 31 av 32

32 6. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen. I tillegg skal generalforsamlingen avgi uttalelser før styret fatter endelig vedtak i følgende saker: Investeringer av betydelig omfang i forhold til selskapets ressurser. Rasjonalisering eller omlegging av driften som vil medfører større endring eller omdisponering av arbeidsstyrken. Aksjeloven 10 I den utstrekning vedtektene ikke bestemmer annet, gjelder den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning. Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets 32 av 32

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Registre. Tilrettelegger: 1 av 28

Registre. Tilrettelegger: 1 av 28 Akershuss Energi AS, prospekt av 30. november 2012 Prospekt for obligasjonslån Akershus Energi AS Registre eringsdokument Tilrettelegger: Oslo, 30. november 2012 Utarbeidet i samarbeid med DNB Markets

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008

Foreløpig årsregnskap 2008 Foreløpig årsregnskap 2008 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2008 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2008 Høy kraftproduksjon også i 2008 2 466 GWh (2 515 GWh i 2007)

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2011. Akershus Energi Konsern

HALVÅRSRAPPORT 2011. Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2011 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2011 1. Konsernstruktur Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes

Detaljer

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL)

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL) VEDLEGG IX MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGENE SOM SKAL INNGÅ I REGISTRERINGSDOKUMENTET FOR OBLIGASJONER OG FINANSIELLE DERIVATER (MAL) (Obligasjoner og finansielle derivater med pålydende verdi per enhet på

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 9 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2009 1. Konsernstruktur Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT Akershus Energi Konsern

HALVÅRSRAPPORT Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2010 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2010 1. Konsernstruktur Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes

Detaljer

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal)

Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal) VEDLEGG IV Minstekrav til opplysningene som skal inngå i registreringsdokumentet for obligasjoner og finansielle derivater (mal) (Obligasjoner og finansielle derivater med pålydende verdi per enhet på

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2012. Akershus Energi Konsern

HALVÅRSRAPPORT 2012. Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2012 Akershus Energi Konsern 1 Halvårsrapport 2012 1. Konsernstruktur Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2011

Foreløpig årsregnskap 2011 Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2011 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2011 Økt vannkraftproduksjon, 2 440 GWh i 2011 (2 252 GWh i 2010).

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

SSB Boligkreditt AS, 26.03.2010. Noteringsdokument. Noteringsdokument. SSB Boligkreditt AS. Sandnes, 26.03.2010. 1 av 11

SSB Boligkreditt AS, 26.03.2010. Noteringsdokument. Noteringsdokument. SSB Boligkreditt AS. Sandnes, 26.03.2010. 1 av 11 SSB Boligkreditt AS Sandnes, 26.03.2010 1 av 11 Viktig informasjon et har blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om notering av selskapets obligasjonslån på Oslo ABM. Oslo ABM har kontrollert og godkjent

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2013. Akershus Energi Konsern. Halvårsrapport 2013 Akershus Energi Konsern 1

HALVÅRSRAPPORT 2013. Akershus Energi Konsern. Halvårsrapport 2013 Akershus Energi Konsern 1 HALVÅRSRAPPORT 2013 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2013 Akershus Energi Konsern 1 Halvårsrapport 2013 1. Konsernstruktur Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer

Detaljer

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune, og konsernets hovedkontor ligger på Rånåsfoss i Sørum kommune. Konsernets hovedvirksomhet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2015 Foreløpig årsregnskap 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS

Tillegg til Registreringsdokument datert 13. desember 2012. Agder Energi AS datert 13. desember 2012 Kristiansand, 18.11 2013 2. Ansvarlige bekrefter at opplysningene i prospektet så langt kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra

Detaljer

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS

Vedtekter. for. Eidsiva Energi AS Vedtekter for Eidsiva Energi AS Med vedtatte endringer i generalforsamling 12. januar 2015 1 Selskapets navn Selskapets navn er Eidsiva Energi AS. Selskapets virksomhet skal være: 2 Selskapets formål a)

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013

Sammendrag. FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 ISIN NO0010691967. Kristiansand, 18.11 2013 FRN Agder Energi AS obligasjonslån 2013/2016 Kristiansand, 18.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Prospekt Verdipapirdokument for 3,65 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO 001 0676166 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 Prospekt Verdipapirdokument for 3,83 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2018 ISIN NO 001 0670557 og 4,90 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO 001 0670839 Hafslund ASA Drammensveien

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 ISIN NO0010709512. Oslo, 08.05 2014 FRN NorgesGruppen ASA obligasjonslån 2014/2021 Oslo, 08.05 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd med EU

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014

Sammendrag. 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 ISIN NO0010695109. Oslo, 14.01 2014 3,80% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2013/2020 Oslo, 14.01 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg XXII Nedenfor gis opplysninger i tråd

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 1 1. Konsernstruktur Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2014. Akershus Energi Konsern. Halvårsrapport 2014 Akershus Energi Konsern 1

HALVÅRSRAPPORT 2014. Akershus Energi Konsern. Halvårsrapport 2014 Akershus Energi Konsern 1 HALVÅRSRAPPORT 2014 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2014 Akershus Energi Konsern 1 Halvårsrapport 2014 1. Konsernstruktur Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer

Detaljer

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013

Verdipapirdokument. 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 ISIN NO0010692718. Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 4,42% Akershus Energi AS obligasjonslån 2013/2023 Tilrettelegger: Rånåsfoss, 11.11 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XIII Viktig informasjon et har utelukkende

Detaljer

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument

Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Prospekt 5,10% Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016 ISIN NO 001 034033.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316

Prospekt. Verdipapirdokument for. 3,20 % Hafslund ASA SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 Prospekt Verdipapirdokument for 3,20 % SEK 100 million Fixed Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635316 og SEK 100 million FRN Senior Notes Due 1 June 2015 ISIN SE 000 4635258 Drammensveien 144,

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,11 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2008/2018 ISIN NO 001 0420193 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

1 Bakgrunn og motivasjon for redegjørelse om foretaksstyring i Akershus Energi... 3. 2 Virksomhetens formål og vedtekter... 4

1 Bakgrunn og motivasjon for redegjørelse om foretaksstyring i Akershus Energi... 3. 2 Virksomhetens formål og vedtekter... 4 Vedtatt av styret 28.04.2016 Innhold 1 Bakgrunn og motivasjon for redegjørelse om foretaksstyring i Akershus Energi... 3 2 Virksomhetens formål og vedtekter... 4 3 Selskapskapital og utbytte... 4 4 Aksjetransaksjoner...

Detaljer

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen

Vedtekter. Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig. Vedtatt av generalforsamlingen Vedtekter Norsk Hussopp Forsikring Gjensidig Vedtatt av generalforsamlingen 03.05.2016 Postadresse: Postboks 416 Sentrum, 0103 OSLO. Telefon: +47 22 28 31 50 hussoppen.no INNHOLD KAP. 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER...

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Hittil Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon

1. kvartal 2010. Kapitaldekningen ved utgangen av kvartalet er 9,2 %, hvorav alt var kjernekapital. Generell informasjon 1. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 1. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument 4 % Nordea Bank Norge ASA åpent Obligasjonslån 2009/2012 ISIN NO 001 0496557 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,00 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2007/2017 ISIN NO 001 037319.4 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument Akershus Energi AS 20.12.2016 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av Selskapets

Detaljer

for 4,40 Tilrettelegger: 1 av 11

for 4,40 Tilrettelegger: 1 av 11 Akershuss Energi AS, Prospekt av 30. november 2012 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010661432 Prospekt Verdipapirdokument for 4,40 % Akershus Energi AS åpent obligasjonslånn 2012/2019 Tilrettelegger: Oslo,

Detaljer

Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO Verdipapirdokument

Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO Verdipapirdokument Prospekt 6,30 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2009/2019 ISIN NO 0010486772 Verdipapirdokument Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument Pluss Boligkreditt AS En del av Sparebanken Pluss konsern Kristiansand, 02.05 2012 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN

VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN VERDIPAPIRDOKUMENT ÅPENT OBLIGASJONSLÅN ISIN NO001052583.5 5,70% Energiselskapet Buskerud AS åpent obligasjonslån 2009/2016 Energiselskapet Buskerud AS Ing. Rybergsgt. 99 Postboks 1602 3007 Drammen Telefon

Detaljer

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006

KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR Konsernorganisering fram til Resultater 1. halvår 2006 KOMMENTARER TIL HALVÅRSREGNSKAPET PR. 30.6.2006 Konsernorganisering fram til 30.6.2006 Oppland Energi er ved utgangen av 1. halvår 2006 organisert som et konsern. Morselskapet i konsernet er holdingselskapet

Detaljer

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune.

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. NTE Holding konsern Første halvår 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) Holding AS er et energikonsern eid av Nord- Trøndelag Fylkeskommune. Konsernet har tre forretningsområder: NTE Energi, som

Detaljer

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN

VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO MVA. (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN VEDTEKTER FOR UVDAL KRAFTFORSYNING SA NO 967 670 170 MVA (Vedtatt på årsmøtet ) 1 NAVN er et samvirkeforetak etter lov om samvirkeforetak av 29.6.2007 nr. 81. 2 RETTSLIG STILLING er et samvirkeforetak

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2017/2023 ISIN NO Tilrettelegger: Oslo,

Sammendrag. FRN NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2017/2023 ISIN NO Tilrettelegger: Oslo, NorgesGruppen ASA, 29.03.2017 Sammendrag ISIN NO0010787823 Sammendrag FRN NorgesGruppen ASA Åpent obligasjonslån 2017/2023 ISIN NO0010787823 Tilrettelegger: Oslo, 29.03.2017 Sammendraget er utarbeidet

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS I FIRMA 1 Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997 II FORMÅL 2 Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån, eiendomshypoteklån

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Tall for i parentes) NØKKELTALL Pr. 1 kvartal Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012 Foto: Ruhne Nilssen Halvårsrapport 2012 HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2012 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Formål Gjeldende finansreglement

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6

VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 033278.6 ISIN: NO 001 033278.6 VERDIPAPIRDOKUMENT Sparebanken Pluss 4,50 % Sparebanken Pluss åpent obligasjonslån 2006/2011 Åpent lån, inntil NOK 800.000.000 Lånet løper fra 12. september 2006 til 12. september

Detaljer

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål. VEDTEKTER FOR KOMPLETT BANK ASA (org nr.: 998 997 801) Sist endret 22.03.2017 1-1 Komplett Bank ASA er et allmennaksjeselskap. Bankens forretningskontor (hovedkontor)

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2014/2019 ISIN NO 001 0711286 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69

Detaljer

Sammendrag. 3,25% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO Tilrettelegger: Oslo,

Sammendrag. 3,25% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO Tilrettelegger: Oslo, ISIN NO0010720683 3,25% NorgesGruppen ASA åpent obligasjonslån 2014/2024 ISIN NO0010720683 Tilrettelegger: Oslo, 19.01 2015 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel

Detaljer

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027

NORDEA BANK NORGE ASA. Verdipapirdokument. FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027 NORDEA BANK NORGE ASA Verdipapirdokument FRN Nordea Bank Norge ASA Åpent Obligasjonslån 2009/2014 ISIN NO 001 0548027 Nordea Bank Norge ASA Middelthuns gt. 17 0368 Oslo Telefon +47 22 48 50 00, Telefaks

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017)

VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA. (Per 28. april 2017) VEDTEKTER FOR SKANDIABANKEN ASA (Per 28. april 2017) Kap. 1 Firma. Forretningskontor. Formål. 1-1 Bankens navn er Skandiabanken ASA ( Banken ), og er stiftet den 17. april 2015. Banken har sitt forretningskontor

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT 2015. Akershus Energi Konsern. Halvårsrapport 2015 Akershus Energi Konsern 1

HALVÅRSRAPPORT 2015. Akershus Energi Konsern. Halvårsrapport 2015 Akershus Energi Konsern 1 HALVÅRSRAPPORT 2015 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2015 Akershus Energi Konsern 1 Halvårsrapport 2015 1. Konsernstruktur Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer

Detaljer

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR).

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). V E D T E K T E R Pr. 21.06.07 1 Selskapets navn Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). Selskapets formål og oppgaver 2 Selskapets formål er å ivareta oppgaver innen avfallshåndtering

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,41 % Sogn og Fjordane Energi AS åpent obligasjonslån 2016/2026 ISIN NO Tilrettelegger: Sandane,

Verdipapirdokument. 3,41 % Sogn og Fjordane Energi AS åpent obligasjonslån 2016/2026 ISIN NO Tilrettelegger: Sandane, Sogn og Fjordane Energi AS, 14.03.2016 Verdipapirdokument ISIN NO0010759087 Verdipapirdokument 3,41 % Sogn og Fjordane Energi AS åpent obligasjonslån 2016/2026 ISIN NO0010759087 Tilrettelegger: Sandane,

Detaljer

3. kvartal 2010. Generell informasjon

3. kvartal 2010. Generell informasjon 3. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS

VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS VEDTEKTER FOR DNB BOLIGKREDITT AS Vedtatt av generalforsamlingen 11.12.2007, endret 03.04.2008, 30.04.2008, 14.10.2008, 25.05.2009, 25.08.2009, 29.04.2011, 14.10.2011, 20.03.2012, 04.09.2012, 26.11.2013,

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087

Prospekt. Verdipapirdokument for. FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Prospekt Verdipapirdokument for FRN Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2015/2020 ISIN NO 0010735087 Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0277 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00 www.hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no

Detaljer

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS)

Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Rapport 1. halvår 2015 Kort presentasjon av Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) Formål Kredittforeningen for Sparebanker (KfS) ble stiftet i 2004 som en forening av låntakere. KfS har som formål å

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2015

Energi Kvartalsrapport Q1 2015 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder ISIN NO Oslo,

Sammendrag. FRN Storebrand Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder ISIN NO Oslo, FRN Storebrand Bank ASA ansvarlig obligasjonslån 2017/2027 med innløsningsrett for Utsteder Oslo, 20.03.2017 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 486/2012 artikkel 1 (10) vedlegg

Detaljer

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA

TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA TIL AKSJONÆRENE I BLOM ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Blom ASA Torsdag den 29. april 2010 kl. 09.30, i Thon Vika Atrium, Munkedamsveien

Detaljer

Verdipapirdokument. 3,00% Lyse AS Senior Usikret Obligasjonslån 2017/2027 ISIN NO Tilrettelegger: Stavanger,

Verdipapirdokument. 3,00% Lyse AS Senior Usikret Obligasjonslån 2017/2027 ISIN NO Tilrettelegger: Stavanger, Lyse AS, 24.05.2017 Verdipapirdokument ISIN NO0010786197 Verdipapirdokument 3,00% Lyse AS Senior Usikret Obligasjonslån 2017/2027 ISIN NO0010786197 Tilrettelegger: Stavanger, 24.05.2017 Verdipapirdokumentet

Detaljer

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11

for åpent Tilrettelegger: 1 av 11 Eidsiva Energi AS, Prospekt av 23. juni 2015 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010736572 Prospekt Verdipapirdokument for 2,60 % Eidsiva Energi AS åpent obligasjonslån 2015/2022 Hamar/Oslo, 23. juni 2015 Tilrettelegger:

Detaljer

Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS, prospekt av 9. september 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0536634. Prospekt. Verdipapirdokument.

Bergenhalvøens Kommunale Kraftselskap AS, prospekt av 9. september 2009 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 001 0536634. Prospekt. Verdipapirdokument. Prospekt Verdipapirdokument for Flytende rente Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap AS åpent obligasjonslån 2009/2012 Tilrettelegger Oslo, 9. september 2009 Utarbeidet i samarbeid med DnB NOR Markets

Detaljer

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Vedtekter for DNB ASA Vedtatt i ordinær generalforsamling 13. juni 2016. I. Foretaksnavn - Forretningskommune - Formål 1-1 Selskapets navn er DNB ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap. Selskapets forretningskontor

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

2. kvartal 2010. Generell informasjon

2. kvartal 2010. Generell informasjon 2. KVARTAL 2010 Sør Boligkreditt AS 2 2. kvartal 2010 Generell informasjon Sør Boligkreditt AS ble etablert høsten 2008 og er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er samlokalisert med

Detaljer