Møtereferat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 04/ /13 REG OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLAN "HVALSMOEN NEDRE LEIR"

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møtereferat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 04/467-44 11068/13 REG 303 02.05.2013 OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLAN "HVALSMOEN NEDRE LEIR""

Transkript

1 RINGERIKE KOMMUNE Miljø- og arealforvaltning SAK/TEMA: Hvalsmoen Nedre Leir STED: Storgata 13, Ringerike kommune TID: , Møtereferat Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 04/ /13 REG OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLAN "HVALSMOEN NEDRE LEIR" TIL STEDE: Navn: Forslagstiller, Oddvar Røysi Konsulent, Bjørn Leifsen Grunneier, Oddvar Røysi Ole Einar Gulbrandsen Grethe Tollefsen E-post Inviterte Navn: Miljøretta helsevern, Unni Suther Tekniske tjenester, Jostein Nybråten Barnerepresentanten, Geir Svingheim Byggesaksbehandler i området, Arne Hellum Miljøvern, Astrid Ehrlinger Landbruk, v/heidi Skagnæs Ringerike Utvikling (ved store/ viktige planer) E-post: Kopi: Gunnar Hallsteinsen

2 Nr. Dagsorden: Oppstart av reguleringsplan Hvalsmoen nedre leir Søknad utsendt i forkant av møtet Avklare videre saksgang, - saken har vært startet opp tidligere etter gammel planlov, derfor startes den på nytt i henhold til ny planlov. 1.1 Presentasjon av møtedeltagerne 1.2 Formål med møtet: Gjensidig informasjon Avklare ansvarsforhold mellom forslagsstiller og kommunen Forslagsstiller orienterer om sine tanker for utvikling av planområdet Kommunen orienterer overordnede planer, rammer og føringer Avklare plantype og planprosess, inkludert å vurdere behovet for informasjon og medvirkning. Oppstart av planarbeidet/ behov for eventuelle prinsippavklaringer Evt. planprogram/ konsekvensutredning Kommunen formidler forutsetninger for utforming og temaer som må utredes Dokumentasjonskrav ved innlevering til 1. gangs behandling Informasjon om saksbehandlingsgebyr Avklare videre prosess saksbehandlingsprosess 1.3 Innlevert materiale: Ansv. Frist/ kommentar Følgende materiale ble overlevert til saksbehandler på areal - og byplankontoret i møtet/ i forkant av møtet: Søknad om planoppstart (jf. invitasjonen til oppstartsmøtet) I tillegg er det gjort mye arbeid da planen har vært startet opp tidligere under gammel planlov. 1.4 Rollefordeling og plantype: Forslagstiller for planen: Oddvar Røysi Grunneier: Oddvar Røysi Konsulent: Bjørn Leifsen 1.5 Dagens situasjon og om prosjektet: Det er tidligere påbegynt forslag til reguleringsplan for hele Hvalsmoen, der Skifte Eiendom (Forsvarsbygg) var forslagsstiller og Asplan Viak AS var planleggere. Den planen har ligget stille siden 2005, etter at den ble Kons.

3 behandlet 1.gang sak 0099/04 og ligget ute til offentlig ettersyn i perioden Til da hadde saken fulgt vanlig saksgang med varsel om oppstart og forslag til planprogram, og deretter vedtak av planprogram. Planarbeidet fortsatte med å utarbeide plankart, bestemmelser og planomtale inkludert konsekvensutredninger. Nedre leirområder en tredeling fordelt på blandende næringsformål, et større boligområde samt et «grønt» område for campingplass og friluftsliv. En del av bygningene ble planlagt regulert som fredede og bevaringsverdige. Strandområdene ble ivaretatt mht deres naturverdi. Forslagsstiller orienterte om sine tanker for utvikling av planområdet, (vedlegg under) 1.6 Avgrensning av plan: Avgrensning er nærmere beskrevet i søknad om oppstart som ble innlevert av konsulenten Avgrensning vil måtte forholde seg til Hvalsmoen øvre leir som er vedtatt tidligere. Konsulenten må sørge for å ha riktig grunnkart (kontakt Stefan ved spørsmål) Grunnkart fås via InfoLand. 1.7 Info om gjeldende planer/ forskrifter/ konsesjoner: Området er i gjeldende kommuneplan for Ringerike kommune , vedtatt / avsatt til annet byggeområde-fremtidig og idrettsanlegg - nåværende Aktuelt område er uregulert, kun en påbegynt plan som ikke er vedatt Annet planverk av betydning for området dersom relevant: - Grønn plakat - kommunedelplan for gående og syklende - Energi- og klimaplan Konsesjonsområde for fjernvarme. (Utbyggingsprosjektet faller ikke innunder tilknytningsplikten som omfatter nye bygninger over 1000 m 2 BRA, eller flere nye bygninger med samlet utbygging over 1000 m 2, samt eksisterende bygninger over 1000 m 2 BRA hvor det skal foretas en hovedombygging.) Parkeringsforskriften Formingsveileder for Ringerike 1.8 Plantype/ planprosess: Detaljregulering, jf. pbl 12-3: 1. Det kreves utarbeidelse av en ny detaljregulering for området som må gjennom en fullstendig planprosess.

4 2. Hvis det viser seg å være hensiktsmessig kan det bli aktuelt å endre til områderegulering, jf. pbl 12-2: Ved endring av gjeldende plan, er det muligens flere forhold som bør rettes opp: Nye innmålinger av veier, tomter. Oppdatering til nye digitale plankrav + pbl 08 Endring av formål som ikke lenger er aktuelle (for eksempel ved nedlagt skole). 1.9 Oppstart av reguleringsarbeidet (jf. Pbl 12-8) Planen anses å være av stor viktighet / tar opp prinsipielle spørsmål som må avklares, og som følge av dette skal det meldes politisk oppstart av planen Hovedkomitéen for miljø - og arealforvaltning behandler/ evt. vedtar planoppstarten, Etter et eventuelt vedatk og i tråd med det, kan forslagsstiller i samarbeid med saksbehandler stå for kunngjøring av planoppstarten i Ringerikes Blad, samt varsling av regionale myndigheter, naboer og andre berørte parter. Saksbehandler kan varsle interne parter i kommunen, samt sørge for kunngjøring på kommunens internettside. Adressat-liste i reguleringssaker, mal 4000 for å se hvem som bør kontaktes ved varsel om oppstart av reguleringsarbeidet Forslagstiller oppfordres til å informere eventuelle leietakere i forkant av oppstartsvarsel. (Vi får ikke opp disse i matrikkelen, og disse vil derfor ikke automatisk bli varslet) 1.10 Planprogram/ konsekvensutredning (jf. Pbl 4-1 og Forskrift om konsekvensutredninger etter pbl) Planen vurderes ikke å ha så vesentlig virkning for miljø og samfunn at den faller inn under tiltak som må konsekvensutredes jf. Forskrift om konsekvensutredning vedlegg I/ vedlegg II. Det er tidligere utarbeidet planprogram i 2004 da Skifte eiendom eide Hvalsmoen Leir. Etter dette er det vedtatt ny kommuneplan i 2007 hvor området er avsatt til annet byggeområde Ut fra dette anser vi det som tilstrekkelig til å starte en reguleringsprosess uten krav til KU, men at det allikevel er temaer som må utredes basert på tidligere materiale.

5 1.12 Temaer som bør/ skal utredes/ ivaretas i planen/ kommenteres: Trafikk trafikkutredning, er kryss og veier dimensjonert for økningen?, trafikksikkerhet for myke trafikanter, gang/ sykkelvei Støy Vann og avløp Lokal overvannshåndtering/ grønnflatefaktor (se Beregning av grønnflatefaktor) Atkomstvei og brua inn til området, -itillegg gang sykkelveier gjennom området og bru mot ord tilgjengelig for allmennheten. Skredfare det må leies geoteknisk ekspertise som vurderer hva det er behov for av grunnboringer og utredninger. Flomfare vise til flomsonekartlegging, beskrive litt rundt tilgjengelig alternativ evakueringsvei osv. Tiltaket skal vurderes i forhold til naturmangfoldloven Eksisterende vegetasjon Landskapsbilde Radon best å legge inn krav om radonsikring i planen. Forurensning i grunnen. Det antas at dette må utredes og hensyntas spesielt fordi det har vært militærleir der tidligere. Konsekvenser for handelsbyen Hønefoss og Hønefoss som bysentrum. Lekearealer/ lekeplasser (se mal krav til lekeplasser) utearealer (tenk kvalitet!) (se mal sjekkliste for utearealenes utforming) Grønnstruktur Sol/skyggeanalyse? (konsekvenser for egne utearealer, men og for tilgrensende områder) Skolekapasitet Universell utforming Evt. hensynssoner Evt. spesifikke bestemmelser i kommuneplanen, se Finnes det gamle konflikter i området, potensielle nye konflikter Eksisterende utredninger fra påbegynt reguleringsplan 1.13 Boligplanlegging i by/ tettsteder Hvalsmoen er ett flott område og kvalitet som ivaretar og bygger opp under dette er viktig Området bør henvende seg mot elva og benytte potensialet som er i det. Utearealenes utforming må tilpasses området. Fleksibilitet i boligprosjekter er viktig

6 Bebyggelsens struktur er hovedsakelig eneboliger og er nærmere beskrevet i søknaden om oppstart. Det vil si at det i ikke bør være noe særlig grad av industri eller lagerbygninger. Rådmannens vurdering i saksframlegget til 1. gangs behandling vil bli vurdert bl.a ut i fra momenter i sjekklista 1.13 Krav til innlevert materiale ved 1. gangs behandling: formelt oversendelsesbrev til kommunen plankart i egnet målestokk, fortrinnsvis 1:1000/ 1:2000 (se mal krav til digitale planer) planbestemmelser i word-doc (se mal planbestemmelser, til konsulenter) planbeskrivelse (se mal planbeskrivelse) ROSanalyse(http://www.dsb.no/Global/Publikasjoner/2008/Te ma/temasamfunnssikkerhetareal.pdf) evt. støyutredning evt. trafikkutredning evt. konsekvensutredning terrengprofiler (med bygningsplassering, veier m.m) kopi av brev ved varsel om planoppstart m/ tilhørende adresseliste kopi av kunngjøring i Ringerikes Blad kopi av innkomne merknader sammendrag av innkomne merknader, med forslagsstillers kommentar (nyttes direkte i saksframlegg ved politisk behandling) (i word-format) dokumentasjon av eventuell samråds- og medvirkningsprosess. I tillegg nødvendig dokumentasjon i hver enkelt sak: registreringer, i skrift eller på kart illustrasjonsplaner fotografi er/ fotomontasjer skråfoto perspektivtegninger modell analyser, rapporter annet Materialet skal leveres i digital form Dersom kommunen ikke anser materialet for komplett/ tilstrekkelig, vil forslagsstiller få tilbakemelding om dette, og vil bli bedt om å levere inn nytt/ oppdatert materiale Gebyrer:

7 Det ble informert om betalingsreglementet og hva det innebærer på møtet. Merk at selvkostprinsippet følges, noe som medfører at gebyr påvirkes av hvor omfattende saken er, samt av hvor god kvalitet det er på materiale som overleveres i de ulike fasene av planprosessen. Gebyr faktureres etter 1. gangs behandling av saken. Dersom materiale som mottas fra konsulenter ikke er godt nok vil både forslagstiller og konsulenter bli orientert om dette Neste steg: Forslagstiller leverer inn materiale i hht. invitasjonen til oppstartsmøtet + det som fremkommer i dette møtet. Dette benyttes som grunnlag til politisk oppstartssak/ oppstartsmelding. Saksbehandler i kommunen forbereder saksfremlegg til politisk oppstart. Etter at fristen for innspill ved varsel om oppstart er gått ut, vil saksbehandler oversende innkomne merknader og be forslagstiller om å oppsummere og kommentere innspillene som er kommet. Saksbehandler får oversendt tekst og kartutsnitt fra forslagstiller og varsler internt i kommunen, samt kunngjør oppstarten på kommunens nettsider Materiale som forslagstiller kan få tilsendt etter møtet. Adressatliste i reguleringssaker, mal 4000 Krav til digitale planer, mal 3001 Sjekkliste for arealplankartet, mal 4224 Eksempel på tegnforklaring, mal 4228 (send også i dwg!) Planbestemmelser (Ringerike kommunes mal), mal 4222 Planbeskrivelse (forslag), mal 4223 Sjekkliste for utearealenes utforming, mal 4225 Krav til lekeplasser, mal 4226 Beregning av grønnflatefaktor, mal 4227 Betalingsregulativ Parkeringsforskriften Gjeldende reguleringsplan for området har konsulenten tilgang på Storgata 13, Referent: Ole Einar Gulbrandsen Telefon:

8

Detaljregulering for Kistefos-museet Referat fra oppstartsmøte

Detaljregulering for Kistefos-museet Referat fra oppstartsmøte Ringerike kommune Areal- og byplankontoret Detaljregulering for Kistefos-museet Referat fra oppstartsmøte Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 15/337-3 4000/15 12.02.2015 Tid: 12.02.2015, kl. 09:00-10:30. Sted:

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning. Planprogram. Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss. Kunnskapspark Ringerike

Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning. Planprogram. Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss. Kunnskapspark Ringerike Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Forslag til planprogram, 22.11.2011 Innhold

Detaljer

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM 0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 14/357 Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 95/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART SAKSFRAMLEGG Utvalg: Hovedkomiteen for Miljø og Arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/330-2 Arkiv: REG 356 DETALJREGULERINGSPLAN NR. 356 TANBERGMOEN 1 BOLIGOMRÅDE FORSLAG TIL VEDTAK OM OPPSTART Forslag til

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune

Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune Felles veileder for utarbeidelse av reguleringsplaner - Kongsvinger kommune Plan og kart etter plan- og bygningsloven T 1412- Digitale planer Kongsvinger kommune 2226 Kongsvinger Sør-Odal kommune Postboks

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER ASKØY KOMMUNE Avdeling for arealbruk REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Oppstartsmøtet har som formål å etablere tidlig kontakt mellom forslagsstiller og kommunen i private plansaker, og skal danne

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE REGULERING

BÆRUM KOMMUNE REGULERING BÆRUM KOMMUNE REGULERING Rieber Prosjekt AS Dag Rieber Billingstadåsen 18 1396 BILLINGSTAD Deres ref.: Vår ref.: Dato: 09/44972-11/185825/RASK 22.12.2011 Referat fra oppstartsmøte - detaljeregulering av

Detaljer

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM

Oppdragsgiver. Bo-Best Eiendom AS. Rapporttype. Planprogram. Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM Oppdragsgiver Bo-Best Eiendom AS Rapporttype Planprogram Dato: 19.8.2014 Revisjon: BORGETUN PLANPROGRAM 2 (13) BORGETUN Oppdragsnr.: 1350002059 Oppdragsnavn: Reguleringsplan Borgetun Dokument nr.: - Filnavn:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 15/221-1 Arkiv: PLN 402. 1.gangs behandling av detaljregulering 0605-402 "Ringveien 10.

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 15/221-1 Arkiv: PLN 402. 1.gangs behandling av detaljregulering 0605-402 Ringveien 10. SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 15/221-1 Arkiv: PLN 402 1.gangs behandling av detaljregulering 0605-402 "Ringveien 10. -boligprosjekt" Forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM Til reguleringsplan for: Orkidéåsen - gnr. 10 / bnr. 202, 203 og 16, m.fl. Utarbeidet av: Tiltakshaver: Bo Klokt AS Forslagsstiller/konsulent: Grindaker AS Landskapsarkitekter Dato:

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE

Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE Forslag til PLANPROGRAM (iht. plan- og bygningsloven 4-1) Detaljregulering for N6 Granvoll Næringsområde Moreppen NANNESTAD KOMMUNE 31. januar 2013 - Innhold: Forord 3 1. Innledning 4 1.1 Bakgrunn 4 1.2

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forslag til planprogram fastsettes etter plan- og bygningsloven 4-2, under forutsetning av at følgende endringer innarbeides i planprogrammet:

Forslag til planprogram fastsettes etter plan- og bygningsloven 4-2, under forutsetning av at følgende endringer innarbeides i planprogrammet: Arkivsaksnr.: 08/1379-23 Arkivnr.: PLAN 053300000109 Saksbehandler: Arealplanlegger, Camilla Torgersen REGULERINGSPLAN FOR SAGTOMTA FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Hjemmel: Plan og bygningsloven 4-2 Rådmannens

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM INDUSTRI / NÆRING / LAGER ARNADALEN, BERGEN KOMMUNE

FORSLAG TIL PLANPROGRAM INDUSTRI / NÆRING / LAGER ARNADALEN, BERGEN KOMMUNE FORSLAG TIL INDUSTRI / NÆRING / LAGER ARNADALEN, BERGEN KOMMUNE Reguleringsplan med konsekvensutredning 20136872-1/#1 25.07.13 Dato for utleggelse: Frist for uttale: xx.xx.13 xx.xx.13 BERGEN KOMMUNE Arnadalsflaten,

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering Bekkebo. Bardu kommune, Plan ID: R1922131. Dato..: 26.1.2015 Revisjon.:

Planbeskrivelse. Detaljregulering Bekkebo. Bardu kommune, Plan ID: R1922131. Dato..: 26.1.2015 Revisjon.: Planbeskrivelse Detaljregulering Bekkebo Bardu kommune, Plan ID: R1922131 Dato..: 26.1.2015 Revisjon.: Kommunestyrets vedtak : 29.4.2015 1 Innholdsliste 1. BAKGRUNN 3 2. GJELDENDE PLANSTATUS 3 3. BESKRIVELSE

Detaljer

PLANVEILEDER - STJØRDAL KOMMUNE

PLANVEILEDER - STJØRDAL KOMMUNE PLANVEILEDER - STJØRDAL KOMMUNE SAKSBEHANDLINGSRUTINER OG KRAVSPESIFKAKSJONER TIL PLANMATERIELL - BESKRIVELSE, BESTEMMELSER OG PLANKART Dato: 30.06.12 Planveileder, dat. 30.06.12 - side 1 av 13 1. INNLEDNING...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø

Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø Forvaltningsrevisjon Tjøme kommune Saksbehandlingspraksis innenfor Plan teknikk og miljø November 2013 Sammendrag Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av Plan, teknikk og miljø i Tjøme kommune.

Detaljer

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID FANA, GNR. 13 BNR. 18. STATSMINISTER MICHELSENS VEG, REGULERINGSPLAN

NOTAT OPPSTARTSMØTE REGULERINGSPLANARBEID FANA, GNR. 13 BNR. 18. STATSMINISTER MICHELSENS VEG, REGULERINGSPLAN ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 53 03 15 89 postmottak.planavdelingenbergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Kvænangen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Kvænangen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 12.02.2014 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon 08.09.2011) 1 av 7

KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon 08.09.2011) 1 av 7 KRAV TIL PLANMATERIALE Notodden kommune (Versjon 08.09.2011) 1 av 7 HENSIKTEN MED DETTE DOKUMENTET Hensikten med dokumentet Krav til planmateriale er å bidra til at: - Regulerings- og bebyggelsesplaner

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18

John Myrvang AS / NorStone AS PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram. Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen -forslag til vedtatt planprogram Utgave: 3 Dato: 2013-09-18 PLANPROGRAM for grusuttak på Hensmoen-forslag til vedtatt planprogram 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer