Detaljregulering for Kistefos-museet Referat fra oppstartsmøte

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Detaljregulering for Kistefos-museet Referat fra oppstartsmøte"

Transkript

1 Ringerike kommune Areal- og byplankontoret Detaljregulering for Kistefos-museet Referat fra oppstartsmøte Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 15/ / Tid: , kl. 09:00-10:30. Sted: Ringerike kommune, Storgata 13. TIL STEDE: Navn Repr. E-post Egil Eide Kistefos Træsliberi AS og Kistefos-Museet Tor Ove Hamborg Kistefos Træsliberi AS og Kistefos-Museet Heidi Bergom Cowi AS, konsulent Hans Tollef Solberg JK kommunalsjef plan og samfunn Terje Lindgård JK byggesak Marie Irene Norberg RK byggesak Eiliv Kornkveen RK landbruk Lisa Helgesson RK landbruk/naturvern Astrid Ehrlinger RK naturvern Guro Skinnes RK areal- og byplan KOPI: Karl Ivar Blyberg Grunneier Bjørn Nyquist Statens vegvesen, prosjektleder E16 Eggemoen-Olum Roger Sørslett RK kommunalsjef teknisk Hildegunn Østerbø Sørumshaugen RK Teknisk drift Utbygging kommune.no Unni Suther RK miljøretta helsevern Geir Svingheim RK barnerepresentant JK = Jevnaker kommune RK = Ringerike kommune

2 Nr Dagsorden Ansvar Annet 1 Formål med møtet Oppstartsmøte iht. plan- og bygningsloven Gjensidig informasjon. Avklare plantype, prosess og ansvarsforhold mellom forslagsstiller og kommunene. Kommunene orienterer om overordna planer, rammer og føringer for planarbeidet, herunder forutsetninger for utforming av planforslag og temaer som må utredes. 2 Innlevert materiale Følgende materiale ble oversendt i forkant av møtet: Notat til oppstartsmøte, februar 2015 Vedlegg 1 Skisseforslag Vedlegg 2 Rapport Elvemusling og storaure Vedlegg 3 Uttalelse fra Fylkesmannen i Oppland Vedlegg 4 Godkjenning av deling av eiendom, Ringerike Vedlagt 3 Rollefordeling og plantype Forslagstiller for planen: Kistefos Træsliberi AS og Kistefos-Museet. (Kistefos Træsliberi eier eiendommen, og Kistefos-Museet leier.) Grunneiere: I hovedsak Kistefos Træsliberi AS og Karl Ivar Blyberg. Se oversikt i vedlagt notat. Konsulent: Cowi AS v/ Heidi Bergom. Plantype: Privat detaljregulering jf. pbl Dagens situasjon og om prosjektet Kistefos trenger et ryddig og forutsigbart styringsverktøy for søknadsprosesser for videreutvikling av området. Området i Jevnaker er utnytta maksimalt, og det er behov for større arealer i et langtidsperspektiv. Det er behov for å ha formål og bestemmelser som gir en fleksibilitet når det gjelder etablering av installasjoner. Kistefos ønsker å legge til rette for en runde langs elvekantene både på Ringeriks- og Jevnakersida, med gangforbindelse over elva. Skulpturområdene blir på begge sider av elva. Runden er tenkt som en naturlig sti, uten parkmessig preg. På Ringerikssida er det et beiteområde, og her vil det fortsatt kunne gå beitedyr. Det er ingen konkrete planer for dette området, men Kistefos ønsker ikke at planen skal utelukke mulighetene for å sette opp skulpturer her i framtida. 5 Info om gjeldende planer Området er i gjeldende kommuneplaner avsatt til: Jevnaker: Erverv. Ringerike: Landbruks-, natur- og friluftsformål. Evt. nytt formål vil bli vurdert i den pågående revisjonen av 2

3 kommuneplanen. Jevnaker har i overordna planer målsettinger om å satse på opplevelsesbasert næring. Begge kommunene har bestemmelser i kommuneplanen om byggeforbud i en sone langs vann- og vassdrag. Begge kommunene er også i en prosess med å revidere arealdelen. Kommuneplanbestemmelsene må ses i sammenheng med detaljreguleringen, og kommunene bør kommunisere om dette. Kommunene bør løfte problemstillingene til arealdelen og formidle problemstillingene til overordna myndigheter, f.eks. i regionalt planforum. 6 Aktuelle utredningstemaer: Barn og unge Trafikk/adkomst: Adkomst fra Jevnakersida går gjennom et boligområde. Her er det 2 mulige adkomster. Det er ønske om å legge til rette for bedre adkomstmuligheter fra denne kanten. Fra Ringerike er adkomst fra Åsbygda, via Kistefosveien, som er kommunal nesten ned til jernbanen. Det er ikke aktuelt med gjennomkjøring. Stier i retning Jevnaker sentrum bør vurderes. Naturmangfold: Tiltaket skal vurderes etter naturmangfoldloven På Ringerikssida er det registrert et naturtypeområde beiteområde. I naturtypeområdet er det også registrert flere kulturminner. Universell utforming Helgesson, Ehrlinger og Kornkveen forlot møtet etter dette punktet. 7 Planavgrensning og kartdata Foreløpig forslag til avgrensning er vist på s 15 i vedlagt notat. - Område ved atkomstveg/boligområde mot Samsmoen er tatt med, for å se muligheter/helhet. - Det er også tatt med et område som overlapper med detaljregulering for E16 som regulerer ny adkomstløsning. Kistefos ønsker å se på muligheten for parkering på motsatt side av jernbanen. Det må være dialog med Statens Vegvesen om dette. - Det var enighet om også å vurdere å utvide planområdet ved å ta med elveområdet i sør. Disse områdene tas med for å holde mulighetene åpne, og for å unngå å måtte varsle ny oppstart med utvida planområde. Planavgrensningen kan bli innsnevra etter oppstart, med bakgrunn i innspill som kommer. Avgrensning må forholde seg til tilgrensende reguleringsplan som er under utarbeidelse: Detaljregulering 3

4 for E16 Eggemoen-Kleggerud. Basiskart for Ringerike kan bestilles via infoland. Aktuelle arealformål o På land: Kombinert formål annen privat tjenesteyting / fornøyelsespark. o På vann: Kombinert formål. Må drøftes nærmere. 8 Planprogram/ konsekvensutredning (jf. pbl. 4-1 og Forskrift om konsekvensutredninger etter pbl.) Planen vurderes foreløpig å ikke falle inn under tiltak som må konsekvensutredes etter forskrift om konsekvensutredning. Det er derfor ikke nødvendig å utarbeide planprogram. Planens virkninger skal likevel vurderes i planbeskrivelsen. Vurderingen tas med i oppstartsvarselet. Her bør det også framgå at LNF-området på Ringerikssida vurderes i pågående kommuneplanrevisjon. 9 Krav til innlevert materiale ved 1. gangs behandling Plankart i egna målestokk, fortrinnsvis 1:1000 Reguleringsbestemmelser i word-doc. Planbeskrivelse i word-doc. Følgende skal inngå i planbeskrivelsen: - ROS-analyse - Beskrivelse av planens virkninger - Beskrivelse av prosess og medvirkning Sammendrag av innkomne merknader, med forslagsstillers kommentar (i word-format) Materialet skal leveres i digital form. Dersom kommunen ikke anser materialet for komplett/ tilstrekkelig, får forslagsstiller tilbakemelding om dette, og blir bedt om å levere inn nytt/oppdatert materiale. 10 Gebyrer Betalingsreglement finnes på kommunenes nettsider. Ringerike: Gebyr faktureres etter 1. gangs behandling av saken. Ringerike kommune fakturer også et eget gebyr etter politisk oppstartsak. Gebyr sendes til forslagsstiller. 11 Neste steg: oppstart av planarbeidet (jf. pbl. 12-8) Cowi leverer: - Revidert planavgrensning. - Evt. generell beskrivelse angående ønska arealformål. Planen innebærer endring av formål i kommuneplanens arealdel i Ringerike. Med bakgrunn i dette skal oppstart behandles politisk i hovedkomitéen for miljø- og Bergom 4

5 arealforvaltning og formannskapet. Saksbehandler i Ringerike forbereder saksfremlegg til politisk oppstart. Konfererer med Cowi/forslagsstiller underveis. Etter politisk behandling i Ringerike varsler Cowi oppstart av planarbeidet, med felles varsel for begge kommuner. - Cowi annonserer i avis og sender brev til berørte parter. - Kommunene bidrar med adresselister. - Kommunene varsler interne parter i kommunene, og sørger for annonsering på egne nettsider. Skinnes Bergom RK & JK 12 Materiale til konsulent Krav til digitale planer, mal 3001 Feltnavn bokstavkoder, mal 3002 Sjekkliste for arealplankartet, mal 4224 Eksempel på tegnforklaring, mal 4228 (send også i dwg!) Reguleringsbestemmelser (kommunens mal 4222) Planbeskrivelse, mal 4223 Oversendes til konsulent i egen e- post Neste møte: Etter avtale. Storgata 13, Referent: Guro Skinnes, telefon:

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD

REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD REGULERINGSPLANVEILEDEREN FORORD Veilederen om reguleringsplaner inngår i Miljøverndepartements samlede veiledning til plan- og bygningsloven 2008. Den utdyper lovkommentaren, og vil sammen med veilederen

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13

RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025. Forslag datert 28.05.13 RINGERIKE KOMMUNE PLANPROGRAM FOR REVISJON AV KOMMUNEPLAN TIL PERIODEN 2013-2025 Forslag datert 28.05.13 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Avgrensning av planen 3 1.3 Dagens situasjon

Detaljer

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM 0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 14/357 Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 95/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

Varsel om oppstart av detaljregulering for utvidelse av Lergruvbakken fjelluttak i Røros kommune.

Varsel om oppstart av detaljregulering for utvidelse av Lergruvbakken fjelluttak i Røros kommune. Til Berørte grunneiere, berørte naboer og offentlige instanser Dato 2014.05.15 Varsel om oppstart av detaljregulering for utvidelse av Lergruvbakken fjelluttak i Røros kommune. I henhold til plan- og bygningsloven

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313)

Vedtak av mindre endring av reguleringsplan for Skarmoen (plan-id 2313) Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2014 71357/2014 2013/7254 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/71 Komite for plan, næring og miljø 04.12.2014 Vedtak av mindre endring av reguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN Svelvik kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Eirin Bråten Nygård Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/2047 Utvalg: Dato: / Formannskapet 01.06.2015 KOMMUNEPLANENS AREALDEL 2015-2027 HØRINGSFORSLAG TIL 2. GANGS HØRING

Detaljer

OPPSTARTMØTE FØR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLANER - KRAV TIL FORBEREDELSE

OPPSTARTMØTE FØR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLANER - KRAV TIL FORBEREDELSE OPPSTARTMØTE FØR UTARBEIDELSE AV REGULERINGSPLANER - KRAV TIL FORBEREDELSE Innledning Før detaljreguleringer varsles skal det avholdes oppstartsmøter jfr. pbl 12-8 En bestilling av oppstartsmøte bør inneholde

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn

Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Arkivsak dok. 11/03897 21 Saksbehandler Sigrid Lerud Saksgang Planutvalget Møtedato Reguleringsplan for Gran Tre Behandling før andre gangs offentlig ettersyn Rådmannens innstilling: Planutvalget i Gran

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Oppstart av detaljregulering for del av Nymoen, gnr/bnr 73/67 mfl., Søgne kommune

Oppstart av detaljregulering for del av Nymoen, gnr/bnr 73/67 mfl., Søgne kommune [MottakerNavn] file:///c:/ephorte/pdfdocprodir/ephorte/455605_fix.html Side 1 av 2 07.01.2015 Fra: Svein Erik Bjorvand[seb@spissark.no] Dato: 07.01.2015 11:44:10 Til: Postmottak Tittel: Re: Gnr/Bnr 73/67

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12

Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon. Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 Kommunedelplan for Hammerfest og Rypefjord 2014-2025 - Revisjon Forslag til planprogram. Utkast pr 10.10.12 1 (11) Innholdsfortegnelse 1. BAKGRUNN OG FORMÅL... 2 1.1 Om kommuneplanlegging... 2 1.2 Formålet

Detaljer

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013.

MØTEINNKALLING. Statusnotat utskrivningsklare pasienter, korttidsplasser og langtidsplasser pr. februar 2013. Notat fra rådmannen, datert 23.4.2013. Frogn kommune Frogn kommunes råd for personer med nedsatt funksjonsevne Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse,

Detaljer

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE

I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE TIL PLANBESKRIVELSE I FORBINDELSE MED FORSLAG TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE MAXI I HAMAR GNR./BNR. 1/2485 MFL., HAMAR KOMMUNE Ill. 1: Mulig utvikling av område Maxi i Hamar. AMB arkitekter AS ARCHI-PLAN

Detaljer

Reguleringsplan for gnr. 189 bnr. 52 m/flere Sætra Gjøsund Giske kommune

Reguleringsplan for gnr. 189 bnr. 52 m/flere Sætra Gjøsund Giske kommune Reguleringsplan for gnr. 189 bnr. 52 m/flere Sætra Gjøsund Giske kommune REGULERINGSPLAN FOR GNR. 189 BNR. 52 SÆTRA GJØSUND GISKE KOMMUNE REGULERINGSENDRING - OMRÅDEREGULERING Vedteken av Giske kommunestyre

Detaljer

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN

SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN SØKNAD OM ETABLERING AV PRIVAT BARNEHAGE I LAUVÅSEN Formannskapet Møtedato: 21.01.2010 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 5/10 Formannskapet 21.01.2010 94/09 Formannskapet 17.09.2009

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget. Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Kommuneplanutvalget Møtedato: 17.04.2013 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 12:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter bare etter nærmere

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Råd for funksjonshemmede Møtested: Møterom 3, Storgata 7 Dato: 13.01.2015 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no

Detaljer

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst

Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst NOTAT Sted/Dato : Sarpsborg 12.01.12. Nr: - - Fra Til Info Firma v/ E-post X Faveo Prosjektledelse Thomas Theodorsen X Sarpsborg kommune Svein Agnalt X Sarpsborg kommune Henrik Høst Detaljregulering Værn

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015

Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836. Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jarle Stunes Arkiv: 143 Arkivsaksnr.: 14/1836 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 12.03.2015 PLAN 668 - FORNYET BEHANDLING AV KOMMUNEDELPLAN FOR FV 47, ÅKRA SØR - VEAKROSSEN

Detaljer

Planbeskrivelse (10.06.11)

Planbeskrivelse (10.06.11) Dato 2011-10. juni Rambøll Kongleveien 45 NO-9510 Alta T +47 78 44 92 22 F +47 78 44 92 20 www.ramboll.no vår ref. 7110329 Planbeskrivelse (10.06.11) Planens navn Detaljplan - Endring av reguleringsplan

Detaljer