INNHOLDSFORTEGNELSE. Side

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE. Side"

Transkript

1

2

3

4

5 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side SAMMENDRAG INNLEDNING BESKRIVELSE AV PROSJEKT INTERAKSJON MED RELEVANTE AKTØRER I PROSJEKTARBEIDET MULIGE UTVIKLINGSTREKK I PERIODEN TEKNOLOGIEN SKAL BENYTTES DET NORSKE MARKEDET FOR AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGSSYSTEMEET TERMINOLOGI BEGREPER FORKORTELSER AKTØR- OG TEKNOLOGIOVERSIKT KARTLEGGING AV OPPGAVER KARAKTERISERING AV OPPGAVER OG UTVALGTE FUNKSJONER/INFORMASJONSELEMENT INNLEDNING OPPGAVER FUNKSJONER/INFORMASJONSELEMENT DISKUSJON INNHENTING AV INFORMASJON OM FORBRUKET STYRING AV LAST BEHOV FOR ENDRINGER/OPPGRADERING AV ANDRE IT-SYSTEMER SOM FØLGE AV INNFØRING AV AMS I FULL SKALA FORHOLD SOM BØR VURDERES NÆRMERE HVORDAN OPPNÅ FORVENTEDE NYTTEVERDIER VED AMS? REFERANSER...73 VEDLEGG VEDLEGG

6

7 5 SAMMENDRAG Innledning/bakgrunn I denne rapporten vurderes krav til funksjonalitet for å sikre samfunnsmessig effektive løsninger ved full-skala utbygging av Avanserte Måle- og Styringssystem (AMS). Det fokuseres på krav som er relevant for kunder med årlig forbruk under kwh per år. Rapporten vil bli en del av NVE sitt informasjonsgrunnlag ved endring/utvidelse av forskrifter i sammenheng med fullskala utbygging av AMS. Den representerer SINTEF Energiforskning sine anbefalinger. I arbeidet med rapporten har det vært en betydelig interaksjon med relevante aktører. Det er blant annet gjennomført en spørreundersøkelse til leverandører av AMS-teknologi. AMS vil kunne etableres i full skala i Norge noen år frem i tid. Teknologien kan deretter ha en levetid på år eller enda mer. Noen utviklingstrekk som kan få betydning for AMSfunksjonskrav i denne perioden er blant annet økende miljøfokus og mulighet for større svingninger i spotpris. Det norske markedet for AMS er lite. Særnorske løsninger vil virke kostnadsdrivende og kan redusere antall leverandører som ønsker å tilby AMS i Norge. Om mulig, bør særnorske løsninger unngås. Anbefalt funksjonalitet/oppgaver ved full-skala innføring av AMS. En rekke oppgaver kan utføres ved hjelp av AMS i kombinasjon med andre IT-systemer hos nettvirksomheten. Dette er både oppgaver som har samfunnsøkonomisk betydning og oppgaver som nettvirksomhetene vil/kan implementere av bedriftsøkonomisk interesse. I rapporten identifiseres oppgaver som kan løses ved hjelp av AMS. Hver av oppgavene karakteriseres deretter i detalj. Ved karakteriseringen er det lagt størst vekt på oppgaver som er av antatt samfunnsøkonomisk interesse. Oppsummering av karakteriseringer og anbefalinger er gitt i tabell 0.1. I karakteriseringen inngår anbefaling av innføringstidspunkt. År null er i denne sammenhengen benyttet som tidspunktet da utbygging av AMS skal være gjennomført i full skala. Hvor ofte skal informasjons om forbruket registreres og innhentes? Det viktigste AMS skal ivareta er å innhente korrekt og hyppig nok informasjon om elektrisitetsforbruket. Denne informasjonen danner grunnlag for mye annet som utforming av tariffer, kraftprodukt og offentlige avgifter som stimulerer til fleksibilitet og reduksjon i forbruket, bevisstgjøring av den enkelte kunde om eget forbruk, avregning og fakturering, vurderinger internt i nettvirksomheten i forhold til videre utbygging og oppgradering av distribusjonsnettet osv. De fleste AMS-systemer kan håndtere avlesning av forbruk hver time og overføring minst hvert døgn. For enkelte systemer kan imidlertid driftskostnadene i form av kommunikasjonskostnader øke, dersom mange kunder skal måles hyppig (f.eks. hver time). Kostnadene for investering i selve AMS vil i de fleste tilfellene ikke øke ved et slikt krav. I en del grisgrendte strøk kan det imidlertid være nødvendig med noe mer kommunikasjonsteknologi.

8 6 Vil timemåling av mange være aktuelt i levetiden for AMS? Flere forhold peker i retning av det: Større variasjon i timeprisen enn i dag og dermed større insitament til å endre forbruket time for time. Større svingninger kan komme som følge av blant annet større innslag av fornybar kraft med hyppig varierende produksjonsevne samt tettere kopling til det europeiske kraftsystemet. Ved hyppigere endringer i spotprisen, vil det være riktig at kunden må betale for sitt faktiske forbruk. Et politisk argument for full-skala utbygging av AMS er mulighet for økt bevissthet om eget forbruk. Det er flere måter å øke bevisstheten på. En måte kan være å eksponere kunden for spotprisen. En viktig grunn til utbygging av AMS i full skala er å fremme fleksibilitet i forbruket. Fleksibilitet i forhold til knapphet på effekt ivaretas best ved timemåling. Ved full-skala utbygging av AMS koster det i de fleste tilfeller ikke noe ekstra å legge til rette for timemåling av alle. Det vil imidlertid påløpe ekstra kostnader i forbindelse med oppgradering/utskiftning av andre IT-systemer enn AMS. For å ha størst mulig fleksibilitet i forhold til fremtidig funksjonalitet, bør det imidlertid legges til rette for timemåling av alle. Dette inkluderer både AMS og i tilgrensende IT-systemer. Mulighet for timemåling vil særlig være nyttig i forhold til fleksibilitet i utforming av tariffer, kraftprodukt og offentlige avgifter som kan stimulere til fleksibilitet og reduksjon i forbruket. Timemåling av alle kan bli tatt i bruk gradvis. Kvartersmåling er ikke anbefalt i denne omgang. Styring av last Fjernstyring av last kan være en funksjon i AMS. Imidlertid kan kommunikasjon med laststyringssystemer like gjerne gå via internett, eventuelt andre systemer. Kunder som ønsker å etablere styring av last kan gjøre dette selv og baseres seg på systemer som henter informasjon om priser, tariffer, kraftprodukt, knapphetsperioder osv fra internett. Nettvirksomheter kan også ha interesse av å etablere styring av last hos kunder. Det er imidlertid ikke funnet grunnlag for å anbefale dette som et krav fra myndighetene ved full-skala utbygging av AMS. Fjernstyring av last er derfor ikke anbefalt som en del av funksjonaliteten til alle ved full-skala utbygging av AMS. Behov for endringer/oppgradering av andre IT-systemer hos nettvirksomheten Andre IT-systemer hos nettvirksomheten enn AMS er nødvendige for å kunne hente ut nytteverdier ved AMS. Ved innføring av AMS i full-skala og med ny funksjonalitet vil det være nødvendig å integrere AMS med flere systemer og å integrere flere systemer seg i mellom for å støtte opp om AMS. Dette vil være nødvendig både for å kunne gjennomføre en effektiv utbygging av AMS, og for å kunne hente ut nytteverdier. I følge nettvirksomheter vil innføring av AMS i full skala føre til så store endringer at det vil være nødvendig med full gjennomgang av deres IT-arkitektur og omfattende oppgradering av ITsystemer. Imidlertid kan det nok være andre forhold også som gjør det nødvendig med

9 7 oppgraderinger av IT-systemene. Det er derfor vanskelig å identifisere kostnadsmessig hva som er nødvendig uansett og hva som følger av innføring av AMS. Noen viktige forhold som gjør at IT-systemer utover AMS må oppgraderes/skiftes ut er: Mye større mengde informasjon skal håndteres Mulighet for ny funksjonalitet Behov for respons som følge av hendelser Krav til responstid Anbefaling til videre arbeid Det anbefales at følgende forhold undersøkes nærmere: Forventet hyppighet av rasjonering. Muligheten for overføring av øyeblikksverdier med forbruksinformasjon lokalt hos kunden. Kan for eksempel anvendes mot kundens eget styringssystem eller til et display sentralt plassert hos kunden. Mulighet for tilkopling av ekstern enhet for måling av spenningskvalitet hos kunden. Tilretteleggelse lokalt hos den enkelte kunde for fremtidige uidentifiserte oppgaver. Hvordan øke kundens bevissthet omkring eget forbruk, øke fleksibiliteten i forbruket samt oppnå forbruksreduksjoner? Hvordan oppnå forventede nytteverdier ved AMS? OED oppgir at blant annet følgende nytteverdier forventes oppnådd ved full-skala innføring av AMS: Dette vil muliggjøre økt prisrespons i sluttbrukermarkedet og mer bevisstgjøring rundt eget forbruk. Innføring av AMS isolert vil neppe føre til nevnte nytteverdier. For å kunne oppnå økt prisrespons i sluttbrukermarkedet må sluttbruker eksponeres for prisen i elspot i større grad enn hva som er tilfelle for de fleste forbrukere i dag. De fleste sluttbrukere har i dag ikke økonomiske insentiver til å respondere på knapphetssituasjoner. Det anbefales derfor at AMS kombineres med prissignaler som reflekterer kraftsituasjonen, slik at sluttbruker over tid i større grad kan bli vant til å respondere på pris. Dette kan i seg selv bidra til større bevissthet på eget forbruk. I tillegg kan mer informasjon til kunden om eget forbruk og basert på data fremkommet via AMS, bidra til økt bevisstgjøring. Hvordan dette skal implementeres må imidlertid undersøkes nærmere.

10 8 Tabell 0.1. Oppsummering av anbefalinger om funksjonalitet ved full-skala utbygging av Avanserte Måle- og Styringssystemer. OPPGAVE AMS-FUNKSJON KOSTNAD PRIORITET INNFASINGSTIDSPUNKT UNNTAK MERKNAD Gjennomføring av leverandørskifte Gjennomføring av avregning i kraftmarkedet Bruk av avanserte kraft produkter Måling av lokal produksjon Registrering av avbrudd Registrering av spenningskvalitet Registrering av jordfeil Momentan innhenting av måleverdier Syklisk overføring av måleverdier, spesifikasjon av frekvens for overføring av måleverdier Syklisk overføring av måleverdier, spesifikasjon av frekvens for overføring av måleverdier Måleverdier lokal produksjon Overføring av avbruddsinformasjon, spesifisering av grense for registrering av avbruddsforhold Knyttet til andre ITsystemer enn AMS Knyttet til andre ITsystemer enn AMS Knyttet til andre ITsystemer enn AMS Knyttet til andre ITsystemer enn AMS Flere hundrede kroner. Stor usikkerhet. Flere hundre kr pr målepunkt. Stor Høy År null Ingen Kort tidsfrist for gjennomføring av skiftet kan muligens være kostnadsdrivende for interne systemer hos nettvirksomheten Høy Høy Fra år null: timeverdier mulig i AMS. I praksis minst ukentlig avlesning. Hyppigere måling kan innføres etter hvert. Fra år null: timeverdier mulig i AMS. I praksis minst ukentlig avlesning. Hyppigere måling kan innføres etter hvert. I forhold til hyppig måling: konsesjonsområder som allerede har bygd ut i full skala I forhold til hyppig måling: konsesjonsområder som allerede har bygd ut i full skala Hyppige målinger gir grunnlag for en rekke forhold. Se kapittel 6.1. Hyppige målinger gir grunnlag for en rekke forhold som mer avanserte tariffer og kraftprodukt, fleksibilitet i forbruket, kan forebygge rasjonering osv Ikke Dersom en kunde skal produsere til nettet, må det uansett gjøres montasjearbeid hos kunden. Middels Mulig i AMS fra år null, eventuell iverksettelse per kunde bør vente noen år Må sjekkes hva som er mulig i konsesjonsområder som allerede har bygd ut i full skala. Ikke For høy kostnad i forhold til nytteverdi per punkt. Bør vurderes nærmere om det kan legges til rette for tilkopling av separat enhet som kan måle spenningskvalitet og at informasjonen overføres via AMS. Bør også vurdere om Langsomme variasjoner i spenningens effektivverdi skal registreres. Flere systemleverandører oppgir at dette inngår i standard AMS teknologi. Ikke Forskriftskrav om registrering pr målepunkt via AMS kan gi 1-2

11 9 OPPGAVE AMS-FUNKSJON KOSTNAD PRIORITET INNFASINGSTIDSPUNKT UNNTAK MERKNAD Gjennomføring av rasjonering Gi informasjon til kunden (display sentralt plassert hos kunden) Gi informasjon til lokalt styringssystem hos kunden Styring av last hos kunden (tjeneste) Tilrettelegge for fremtidige oppgaver Struping av anlegg Dynamisk sikringsstørrelse Energipuls Synkroniseringspuls Energipuls Synkroniseringspuls usikkerhet pga få leverandører og ikke ferdigutviklede produkter kr per målepunkt + andre IT-systemer enn AMS Lokal overføring av øyeblikksverdier med forbruksinfo: bør vurderes nærmere Display (kundens ansvar): flere hundre kroner Lokal overføring av øyeblikksverdier med forbruksinfo: bør vurderes nærmere Styringssystem kundens ansvar Høy*) Høy Høy Alternativer: Må evt RS485 : 20 kr vurderes USB: 100 kr nærmere RF? *) dersom man forutsetter at rasjonering kommer til å skje en del ganger. Dersom det skal inngå: år null Dersom det skal inngå: år null Dersom det skal inngå: år null Konsesjonsområder som allerede har bygd ut i full skala Svært små anlegg Må sjekkes hva som er mulig i konsesjonsområder som allerede har bygd ut i full skala. Må sjekkes hva som er mulig i konsesjonsområder som allerede har bygd ut i full skala. målerleverandører monopol i Norge. Må gjøres avveining mellom i hvilket omfang det vil være nødvendig med rasjonering og kostnader ved innføring av struping. Økt prisrespons kan forebygge rasjonering. Bør vurderes nærmere om lokal overføring av øyeblikksverdier med informasjon om forbruk kan implementeres. Bør prøves ut om display sentralt plassert i hus har betydning i forhold til forbruk. Monteres eventuelt i ettertid i stort omfang. Bruk av webb, mobil o.l ikke vurdert fordi dette ikke innvirker på forhold i målepunktet. Bør vurderes nærmere om lokal overføring av øyeblikksverdier med informasjon om forbruk kan implementeres Ikke År null Bør være nettvirksomhetens vurdering Må vurderes nærmere hvilken type standard utgang som skal benyttes, og sannsynlighet for at utgangen er dekkende ift fremtidige behov.

12 10 1 INNLEDNING 1.1 BESKRIVELSE AV PROSJEKT NVE har anbefalt innføring av Avanserte Måle- og Styringssystem (AMS) for alle strømforbrukere. OED sier blant annet følgende ved innføring av AMS i full skala [3]: Lavere kostnadsnivå enn tidligere og mer stabile teknologiske løsninger gjør at tiden nå er inne. Dette vil muliggjøre økt prisrespons i sluttbrukermarkedet og mer bevisstgjøring rundt eget forbruk. Nytteverdien er fordelt på flere aktører: strømkunden, nettselskapene og kraftleverandørene. Denne rapporten inngår i et prosjekt hvor det skal det vurderes krav til funksjonalitet for å sikre samfunnsmessig effektive løsninger. Det fokuseres på krav som er relevant for kunder med årlig forbruk under kwh per år. Prosjektresultatene vil bli en del av NVE sitt informasjonsgrunnlag ved endring/utvidelse av forskrifter i sammenheng med full-skala utbygging av AMS. Målsettingen med prosjektet var opprinnelig blant annet: å etablere en mest mulig komplett oversikt over funksjoner og informasjonselement som muliggjøres ved hjelp av AMS. Karakterisere funksjonene og informasjonselementene i forhold til ulike egenskaper, relevans for aktører, kost/nytte forhold og lignende. I løpet av prosjektarbeidet er fokus endret fra funksjoner og informasjonselement til oppgaver (for definisjoner, se kapittel 2.1). 1.2 INTERAKSJON MED RELEVANTE AKTØRER I PROSJEKTARBEIDET I prosjektarbeidet har det vært en betydelig interaksjon med relevante aktører blant annet: Forbrukerrådet En rekke nettvirksomheter Kraftleverandør Interesse- og bransjeorganisasjoner Leverandører av AMS teknologi og tjenester Konsulentfirma 5 leverandører av AMS teknologi og tjenester har svart på en spørreundersøkelse, se vedlegg 1. Utvalgte svar fra spørreundersøkelsen inngår i rapporten. Selv om en rekke aktører fra energibransjen har vært involvert i diskusjoner i løpet av prosjektarbeidet, er SINTEF Energiforskning alene ansvarlig for sluttrapporten.

13 MULIGE UTVIKLINGSTREKK I PERIODEN TEKNOLOGIEN SKAL BENYTTES AMS vil kunne etableres i full skala i Norge noen år frem i tid. Teknologien vil deretter ha en levetid på år. Det bør derfor vurderes om det er oppgaver som kan bli aktuelle først noen år frem i tid, for eksempel etter Om mulig, bør det identifiseres eventuelle enkle tilleggsinvesteringer som kan gjøres ved en utbygging i dag, og som kan sikre mulighet for ny funksjonalitet frem i tid. Alternativt bør det identifiseres om det er forhold ved dagens valg av teknologi som kan unngå hindringer i forhold til fremtidig funksjonalitet. Nedenfor er det identifisert noen utviklingstrekk som kan få betydning i forhold til full skala utbygging av AMS i perioden fram til : Økende miljøfokus Mulighet for større svingninger i spotpris Ett felles nordisk eller europeisk sluttbrukermarked Endret oppgavefordeling/ansvarsforhold mellom nettvirksomhet og kraftleverandør. 1.4 DET NORSKE MARKEDET FOR AVANSERTE MÅLE- OG STYRINGS- SYSTEMEET Det norske markedet for AMS er lite med bare ca 2.5 millioner målepunkt. Særnorske løsninger bør derfor unngås. Særnorske løsninger vil virke kostnadsdrivende og kan redusere antall leverandører som ønsker å tilby AMS i Norge. Slike løsninger innebærer også en risiko i et langt perspektiv, fordi det vil være en fare for at produkter/leverandører ikke overlever med et så begrenset marked som det Norge representerer. Vedlikehold og videreutvikling av installert teknologi kan i så fall bli vanskelig.

14 12 2 TERMINOLOGI 2.1 BEGREPER Funksjon Informasjonselement Kunde Oppgave En funksjon i denne sammenhengen innebærer at det gjøres en handling i AMS-systemet. En handling kan f.eks. være å: - overføre eller lagre et eller flere informasjonselement - spesifisere hvordan andre funksjoner skal utføres - endre en fysisk kopling Overføring av informasjonselement vil være mellom nettvirksomheten og kunden. For eksempel vil Momentan innhenting av måleverdier være en funksjon. Funksjonen innebærer overføring av måleverdier (informasjonselementene) fra kunden til nettvirksomheten. Et informasjonselement i denne sammenhengen er en avgrenset identifiserbar mengde informasjon som finnes i et AMS-system. Eksempel på informasjonselement er måleverdi, alarm eller registrert avbrudd. Strømforbruker (husholdnings- og næringskunder) En oppgave er i denne sammenhengen noe nettvirksomheten utfører ved hjelp av blant annet AMS-systemet. I de fleste tilfeller vil også andre IT-systemer hos nettvirksomheten være involvert i gjennomføring av oppgaven. Oppgaven består av en eller flere funksjoner. Oppgaven initieres primært av forskriftskrav, behov i forhold til kundebehandling eller behov i forhold til nettdrift. Eksempel på oppgave er Gjennomføring av leverandørskifte. Gjennomføring av leverandørskifte innebærer at funksjonen Momentan innhenting av måleverdier blir utført. Et annet eksempel på oppgave er Håndtering av opphør av abonnement. Denne oppgaven kan medføre at funksjonene Momentan innhenting av måleverdier samt Styring av last blir utført. 2.2 FORKORTELSER AMS - Avansert måle- og styringssystem KIS - KundeInformasjonsSystem PLC - Power Line Communication

15 13 3 AKTØR- OG TEKNOLOGIOVERSIKT Aktørene som primært kan nyttegjøre seg AMS er nettvirksomheten, kraftleverandør, systemoperatør, markedsoperatør samt kunden selv. Dette er illustrert i Figur 3-1. I Norge er det nettvirksomheten som ivaretar AMS mot kunden. Innhentet informasjon overføres fra nettvirksomheten til andre aktører. I teorien kan også nettvirksomheten overføre informasjon til kunden via AMS på vegne av andre aktører. Det har hittil ikke være vanlig. Figur 3-1. Aktører som kan nyttegjøre seg funksjonalitet ved AMS. Figur 3-2 er måleverdikjeden illustrert. AMS er markert med gult. Måleren er gjort lysegul fordi det varierer om den er integrert i AMS eller ikke. AMS må kommunisere med andre IT-systemer hos nettvirksomheten. Hittil har det primært vært system for fakturering (KIS) og måleverdiserver eller lager. Med AMS utbygd i full skala, vil AMS sannsynligvis kommunisere med flere andre IT-systemer som for eksempel nettinformasjonssystem, geografisk informasjonssystem osv. Front-end systemet er et grensesnittsystem mellom kommunikasjonsteknologien i AMS og andre IT-systemer internt hos nettvirksomheten. Det sørger for mottak av innsamlede verdier og overføring av informasjon til AMS. Eksempel på sistnevnte er fjernstyring av last.

16 14 Figur 3-2. Måleverdikjeden inkludert AMS og utvalgte andre IT-systemer hos nettvirksomheten.

17 15 4 KARTLEGGING AV OPPGAVER En rekke oppgaver kan utføres ved hjelp av AMS i kombinasjon med andre IT-systemer hos nettvirksomheten. I Tabell 4-1 er de viktigste oppgavene listet opp. Listen dekker både oppgaver som har samfunnsøkonomisk betydning og oppgaver som nettvirksomhetene vil/kan implementere av bedriftsøkonomisk interesse. Oppgavene er karakterisert i kapittel 5. Oppgavene er i Tabell 4-1 gitt en prioritet fra 1-3 hvor 1 er antatt viktigst å karakterisere for eventuelle forskriftskrav fra NVE. Vurderingene i denne rapporten er gjort med utgangspunkt i at NVE primært bør regulere forhold av samfunnsøkonomisk interesse. Forhold som hovedsakelig er av bedriftsøkonomisk betydning for nettvirksomhetene mindre vektlagt. Oppgaver som er gitt prioritet 3 er bare delvis karakterisert i kapittel 5. Tabell 4-1. Opplisting av oppgaver som kan løses ved hjelp av AMS. Oppgave Vektlegging ved karakterisering 1. Gjennomføring av leverandørskifte 1 2. Gjennomføring av kundeavregning (nett) 3 3. Gjennomføring av avregning i kraftmarkedet 1 4. Kundehenvendelse vedrørende faktura og energibruk 3 5. Håndtering av opphør av abonnement 3 6. Håndtering av oppstart av abonnement 3 7. Bruk av mer avanserte nett tariffer 3 8. Bruk av mer avanserte kraft produkter 2 9. Forbrukspåvirkning ved offentlige avgifter 1 Kundebehandling 10. Registrering av anlegg som er avslått Håndtering av kunde med betalingsproblemer Måling av lokal produksjon Registrering av avbrudd Registrering av spenningskvalitet Registrering av jordfeil Registrering av alarmer om feil i elektrisitetsnettet Gjennomføring av balansekontroll 3 Nettdrift 18. Reduksjon av topplast i nett Gjennomføring av rasjonering Gjennomføring av nettanalyser/nettplanlegging Gi informasjon til kunden (display og lignende) Gi informasjon til lokalt styringssystem hos kunden Styring av last hos kunden (tjeneste) 2 Annet 24. Måling av annet forbruk enn el Alarmhåndtering hos kunden (verdiøkende tjeneste) Tilrettelegge for fremtidige oppgaver 2

18 16 5 KARAKTERISERING AV OPPGAVER OG UTVALGTE FUNKSJONER/INFORMASJONSELEMENT 5.1 INNLEDNING Nedenfor følger en karakterisering av oppgaver identifisert ovenfor. Karakteriseringen har ulik detaljeringsgrad. Det er lagt størst vekt på å karakterisere oppgaver som antas å ha samfunnsmessig betydning. Oppgaver som primært er nettvirksomhetens interesse og ansvar er gitt mindre prioritet. I karakteriseringen inngår anbefaling av innføringstidspunkt. Da det ikke er avgjort når full skala utbygging av AMS skal være fullført, benyttes tidsregning fra år null. Med år null menes det tidspunkt hvor full skala utbygging av AMS skal være fullført. Videre skal karakteriseringen inneholde en konsekvensvurdering på kort, mellomlang og lang sikt. Følgende betydning er lagt til grunn: Kort sikt: 0-2 år Mellom lang sikt: 2-5 år Lang sikt: mer enn 5 år. Kostnader som er oppgitt forutsetter regulering ved forskrift og dermed implementering i full skala. Det vil for eksempel si at kostnader for struping av anlegg ikke nødvendigvis gjelder ved implementering i et enkelt konsesjonsområde. Rubrikken AMS-funksjoner indikerer hvilke AMS-funksjoner (identifisert i vedlegg 2) som kan bli benyttet for å utføre oppgaven. Opplistingen av AMS-funksjoner må betraktes som eksempel. Det kan variere fra system til system hvilke funksjoner som blir benyttet. I noen tilfeller kan det også være vanskelig å si hvilke funksjoner som inngår i en enkelt oppgave og hvilke som er utført i forkant av selve oppgaven.

19 OPPGAVER Generelt Navn på oppgave Beskrivelse Hva initierer oppgave 1. Gjennomføring av leverandørskifte Når en kunde ønsker å skifte kraftleverandør, er nettvirksomheten forpliktet til å gjennomføre skiftet. Det innebærer blant annet å lese av målerstand. Innføring av AMS gir mulighet for riktig avlesning til riktig tid og automatisering av rutiner. Mulighet for kunden til å skifte leverandør via web er ikke inkludert i denne vurderingen. Netteier får henvendelse fra kunde eller leverandør. Relevans for aktører i kraftmarkedet Aktørnavn Oppgave Beskrivelse av interesseforhold relevant? Kunde X Slipper å lese av selv, slipper korrigeringer i ettertid pga feilestimeringer. Nettvirksomhet X Kan automatisere leverandørbytte, slipper korrigeringer i ettertid pga feilestimeringer Kraftleverandør X Slipper korrigeringer i ettertid pga feilestimeringer Regulator Systemoperator Andre Forenkling av leverandørskifte kan bidra til mer velfungerende kraftmarked. Korrigeringer i ettertid kan påvirke kraftbransjens omdømme negativt. Teknologi/kostnadsforhold AMS-funksjoner 1, 9 og 13. Spesielle krav til AMSteknologi andre systemer. AMS-systemet må avlese forbruket automatisk når dette initieres fra Se også diskusjon om akkumulert forbruk/periodeforbruk kapittel Krav til andre systemer/annen teknologi for å kunne hente ut nytteverdi 5.3. Grensesnittene mellom ulike IT-systemer hos nettvirksomhetene må utvikles slik at leverandørskifte kan skje automatisk og dataflyt gå hurtig nok. Krav til responstid Ekstrakostnad som følge av funksjon Endring av info.utveksling i kraftmarkedet Opp til regulator å spesifisere ihh til behov. F.eks i løpet av et døgn. Ekstrakostnad pga av integrasjon mellom IT-systemer hos nettvirksomheten. Se diskusjon kapittel 6.2. Ingen Konsekvensvurderinger På kort sikt For kunde og kraftleverandør: mulighet for raskere leverandørskifte med eksakt avlesning på tidspunkt for skifte. Unngår korreksjoner i

20 18 På mellom lang sikt På lang sikt ettertid. Reduserte manuelle oppgaver og kostnader hos nettvirksomheten Mulighet for bedre omdømme for bransjen Innføringsforhold Prioritet Høy Innfasingstidspunkt Ved år null. Unntak Ingen

21 19 Generelt Navn på oppgave 2. Gjennomføring av kundeavregning (nett) Beskrivelse Avregning av kunde for nettleie. For kunder med årlig forbruk under kwh gjøres dette i dag i stor grad basert på forbruksinformasjon fremkommet ved selvavlesning. Ved manglende avlesning estimeres kunden. Avlesning- og overføringsfrekvens kan være ulik for ulike kundegrupper. Hva initierer Nettvirksomhetens behov for å fakturere kunden. oppgave Relevans for aktører i kraftmarkedet Aktørnavn Oppgave Beskrivelse av interesseforhold relevant? Kunde X Slipper å lese av måleren selv. Slipper korrigeringer som følge av feilestimeringer. Nettvirksomhet X Slipper å håndtere selvavlesning. Slipper korrigeringer som følge av feilestimeringer. Kraftleverandør Regulator Systemoperator Andre Teknologi/kostnadsforhold AMS-funksjoner 1, 11, 13, 15 og 17. Spesielle krav til AMSteknologi forbruk/periodeforbruk kapittel 5.3. Syklisk avlesning. Se også diskusjon om akkumulert Dersom alle/mange kunder skal leses av hyppig (hver time, daglig), Krav til andre systemer/annen teknologi for å kunne hente ut nytteverdi Krav til responstid Ekstrakostnad som følge av funksjon Endring av info.utveksling i kraftmarkedet utelukkes enkelte systemer for AMS-teknologi. Dersom alle/mange kunder skal leses av hyppig (hver time, daglig) vil det innebære: 1. Behov for utvidelse av systemer for lagring av måleverdier 2. Kreve en annen form for systemintegrasjon enn det som finnes i dag. Se diskusjon kapittel 6.2. Registrering hos kunden time, døgn, uke eller måned avhengig av avtaleforhold, overføring fra kunden til nettvirksomhet f.eks døgn, uke eller måned. Ekstrakostnader er primært knyttet til behov for oppgradering av kundeinformasjonssystemer og måleverdibase samt etablering av effektiv integrasjon mellom systemene. Nei Konsekvensvurderinger På kort sikt På kort sikt oppnås eksakte forbruksverdier. Aktørene slipper korrigeringer i ettertid. På mellom lang sikt Automatisk avlesning av forbruket gir grunnlag for å utvikle nye tariffer som kan stimulere til forbruk som optimaliserer bruken av distribusjonsnettet

22 20 På lang sikt Innføringsforhold Prioritet Innfasingstidspunkt Unntak Avlesning hver time gir en fleksibilitet i forhold til utforming av tariffer. Aggregert hos nettvirksomhet kan f.eks dag/nattforbruk regnes ut ved hjelp av timeverdier. Avregning basert på eksakte forbruksverdier kan gi bedre omdømme av bransjen. Nettiers ansvar, men sammenfaller med Gjennomføring av avregning i kraftmarkedet

23 21 Generelt Navn på oppgave Beskrivelse Hva initierer oppgave 3. Gjennomføring av avregning i kraftmarkedet Nettvirksomheten skal melde forbruk for aktuelle kunder til kraftleverandør samt systemoperatør. Krav til nettvirksomhet regulert via forskrift. Relevans for aktører i kraftmarkedet Aktørnavn Oppgave Beskrivelse av interesseforhold relevant? Kunde X Slipper å lese av selv. Redusert mengde korrigeringer som følge av feilestimering. Kan få nye kraftprodukt som gir mulighet for reduserte energiutgifter og insitament til å tilpasse forbruket til knapphetssituasjoner. Nettvirksomhet X Effektivisering av måleverdikjeden, redusert omfang av saldo- /korreksjonsoppgjør. Kraftleverandør X Korrekte måleverdier, redusert omfang av saldo- /korreksjonsoppgjør, kan tilby nye produkter. Regulator Systemoperator X Andre Teknologi/kostnadsforhold AMS-funksjoner 1, 11, 13, 15 og 17. Spesielle krav til AMSteknologi forbruk/periodeforbruk kapittel 5.3. Syklisk avlesning. Se også diskusjon om akkumulert Dersom alle/mange kunder skal leses av hyppig (hver time, daglig), Krav til andre systemer/annen teknologi for å kunne hente ut nytteverdi utelukkes enkelte systemer for AMS-teknologi. Meldingssystemet må være operativt å ha god kapasitet Sammenfallende behov for en rekke funksjoner i forhold til nye/oppgraderte IT-systemer, ny IT-arkitektur, effektiv integrasjon mellom IT-systemer, se kapittel 6.2. Krav til responstid Ekstrakostnad som følge av funksjon Endring av info.utveksling i kraftmarkedet Ekstrakostnader er primært knyttet til behov for oppgradering av kundeinformasjonssystemer og måleverdibase samt etablering av effektiv integrasjon mellom systemene. Ingen endring i definisjon av meldinger. I praksis vil mengden meldinger reduseres pga mer eksakt avlesning, dersom samme overføringsfrekvens (ukentlig) opprettholdes mellom aktørene. Konsekvensvurderinger På kort sikt Mer velfungerende og effektiv kraftmarked med korrekt avregningsgrunnlag. Ved avlesning via AMS vil i praksis vil en liten andel forbruksverdier mangle ved hver avregning. Det vil derfor antagelig være nødvendig å opprettholde korreksjons- og saldooppgjør. På mellom lang sikt Hyppig og korrekt avregningsgrunnlag er viktig for å kunne utvikle nye kraftprodukt. For betydning av nye kraftprodukt, se Bruk av mer avanserte kraftprodukter. Nye kraftprodukt kan stimulere til

24 22 På lang sikt fleksibilitet i forbruket i knapphetssituasjoner. Som over, men i enda større grad. Bedre omdømme for kraftbransjen. Innføringsforhold Prioritet Høy Innfasingstidspunkt Avlesning og overføring til kraftleverandør minimum ukentliglig ved år null. Senking av grense for timemåling forslagsvis 2 år senere (måling hver time, avlesing ukentlig). Det må vurderes om grensen skal senkes slik at alle kunder blir timemålt. Det bør imidlertid tilrettelegges for timeavlesning av alle kunder ved år null. Unntak Mulighet for lavere avlesningshyppighet i en periode i konsesjonsområder hvor AMS allerede er etablert i full eller stor skala, og hvor teknologien begrenser avlesningsfrekvens. Eventuelt kunder med svært lavt forbruk.

25 23 Generelt Navn på oppgave Beskrivelse Hva initierer oppgave 4. Kundehenvendelse vedrørende faktura og energibruk Kunden kontakter nettvirksomheten for å klage på faktura eller andre forhold vedrørende energibruken. Kundens henvendelse Relevans for aktører i kraftmarkedet Aktørnavn Oppgave Beskrivelse av interesseforhold relevant? Kunde X Bedre og raskere behandling ved klage. Nettvirksomhet X Redusert tid til klagebehandling. Mer fornøyde kunder. Nettvirksomheten kan innhente målerstand hos kunden on-line mens klagebehandlingen pågår. Kraftleverandør Regulator Systemoperator Andre Teknologi/kostnadsforhold AMS-funksjoner Ulike alternativer. F.eks. basert på behov for innhenting av måleverdier:1, 9 og 13. Spesielle krav til AMSteknologi Må kunne innhente måleverdier momentant Krav til andre Historiske data må kunne fremskaffes. Dette inkluderer systemer/annen forbruksverdier, avbruddsregistrering, eventuelt alarmer osv. teknologi for å kunne Sammenfallende behov for en rekke funksjoner i forhold til hente ut nytteverdi nye/oppgraderte IT-systemer, ny IT-arkitektur, effektiv integrasjon mellom IT-systemer osv, kapittel 6.2. Krav til responstid Forslagsvis ett minutt Ekstrakostnad som følge av funksjon Endring av info.utveksling i kraftmarkedet Ekstrakostnader er primært knyttet til behov for ny IT-arkitektur hos nettvirksomhetene samt etablering av effektiv integrasjon mellom systemene. Nei Konsekvensvurderinger På kort sikt Vil bedre kundebehandling På mellom lang sikt Bedre omdømme På lang sikt På lengre sikt kan det være aktuelt at kraftleverandør har kundehåndteringen. Kraftleverandør må i så fall enten ha direkte aksess til målepunktet hos kunden eller kan få forbruksverdier overført fra nettvirksomheten. Innføringsforhold Prioritet Innfasingstidspunkt Unntak Nettvirksomhetens ansvar

26 24 Generelt Navn på oppgave Beskrivelse Hva initierer oppgave 5. Håndtering av opphør av abonnement Abonnement skal opphøre. Hittil har dette i stor grad vært håndtert manuelt. Nettvirksomheter har ulike rutiner. En del nettvirksomheter besøker kunden og slår av anlegget. Andre baserer seg på at kunden skal lese av selv. Dersom anlegget ikke er skrudd av, kan det påløpe forbruk som det er usikkert hvem som er ansvarlig for. Beskrivelsen nedenfor er basert på muligheten for sentralisert åpning og stenging av anlegg. Kunde sier opp abonnement. Relevans for aktører i kraftmarkedet Aktørnavn Oppgave Beskrivelse av interesseforhold relevant? Kunde X Slipper å lese av måler selv. Sikker på at det ikke påløper forbruk etter opphør av abonnement. Nettvirksomhet X Mulighet for rasjonalisering av virksomhet, særlig i områder med hyppig inn- og utflytting. Sikrer at det ikke er forbruk etter at abonnement er opphørt. Kraftleverandør X Får eksakt avlesning på flyttetidspunktet, unngår situasjoner med usikkerhet i forhold til når forbruk har påløpt før eller etter opphør av abonnement. Regulator Systemoperator Andre Teknologi/kostnadsforhold AMS-funksjoner 1, 9, 13, 17 og 23 eller 24 og 26. Spesielle krav til AMSteknologi Alt 2: Koplingsrele i terminal Alt 1: Bryter i måler Krav til andre Behov for integrering av systemer internt hos nettvirksomheten for å systemer/annen automatisere funksjon, se kapittel 6.2. teknologi for å kunne hente ut nytteverdi Krav til responstid Ekstrakostnad som følge av funksjon Endring av info.utveksling i kraftmarkedet Mindre enn 1-2 timer Ekstrakostnad er knyttet til styring lokalt hos kunden samt integrering av IT-systemer internt i nettvirksomhet, se kapittel 6.2. Alternativ 1: kr for bryter i måler [4]. Nei Konsekvensvurderinger På kort sikt Reduserte tap for nettselskapene. Det er lite kjent erfaring med struping av anlegg. Mangel på erfaringer er både knyttet til teknologiens funksjon, pålitelighet og levetid. Dersom struping av anlegg benyttes, er det derfor en risiko for at teknologien feiler.

27 25 På mellom lang sikt På lang sikt Innføringsforhold Prioritet Innfasingstidspunkt Unntak Bedre omdømme Bedre omdømme Nettvirksomheten sitt ansvar, men kan sees i sammenheng med for eksempel behov ved rasjonering.

28 26 Generelt Navn på oppgave Beskrivelse Hva initierer oppgave 6. Håndtering av oppstart av abonnement Abonnement skal starte opp. Hittil har dette i stor grad vært håndtert manuelt. Nettvirksomheter har ulike rutiner. En del nettvirksomheter besøker kunden og åpner av anlegget. Andre baserer seg på at kunden skal lese av selv ved inn- og utflytting. Anlegget er da mulig å bruke, selv om det er uten abonnement. Dersom anlegget ikke er skrudd av, kan det påløpe forbruk som det er usikkert hvem som er ansvarlig for. Beskrivelsen er basert på muligheten for sentralisert åpning og stenging av anlegg. Kunde ønsker å starte opp abonnement. Relevans for aktører i kraftmarkedet Aktørnavn Oppgave Beskrivelse av interesseforhold relevant? Kunde X Slipper å lese av måler selv. Med automatsk avlesning risikerer ikke kunden å bli holdt ansvarlig for forbruk som er påløpt før innflytting. Nettvirksomhet X Mulighet for rasjonalisering av virksomhet, særlig i områder med hyppig inn- og utflytting. Med automatsk avlesning unngås konflikter om forbruk er påløpt før eller etter innflytting. Kraftleverandør X Får eksakt avlesning på innflyttingstidspunktet, unngår situasjoner med usikkerhet i forhold til når forbruk har påløpt. Regulator Systemoperator Andre Teknologi/kostnadsforhold AMS-funksjoner 1, 9, 13, 17 og 23 eller 24 og 26. Spesielle krav til AMSteknologi Alternativ 2: Koplingsrele i terminal + sikkerhetsbryter Alternativ 1: Bryter i måler + sikkerhetsbryter lokalt lokalt Krav til andre systemer/annen teknologi for å kunne hente ut nytteverdi Krav til responstid Ekstrakostnad som følge av funksjon Endring av info.utveksling i kraftmarkedet Behov for integrering av systemer internt hos nettvirksomheten for å automatisere funksjon, se kapittel timer Ekstrakostnad er knyttet til styring lokalt hos kunden samt integrering av IT-systemer internt i nettvirksomhet, se kapittel 6.2. Alternativ 1: kroner for bryter i måler [4]. Nei Konsekvensvurderinger På kort sikt Rasjonalisering av nettvirksomhet. Det er lite kjent erfaring med struping av anlegg. Mangel på

29 27 På mellom lang sikt På lang sikt erfaringer er både knyttet til teknologiens funksjon, pålitelighet og levetid. Dersom struping av anlegg benyttes, er det derfor en risiko for at teknologien feiler. Bedre omdømme Bedre omdømme Innføringsforhold Prioritet Innfasingstidspunkt Unntak Nettvirksomheten sitt ansvar, men kan sees i sammenheng med for eksempel funksjoner som kan benyttes ved rasjonering.

30 28 Generelt Navn på oppgave Beskrivelse Hva initierer oppgave 7. Bruk av mer avanserte nett tariffer Mer avanserte nett tariffer kan implementeres på ulike måter: Alternativ 1: Hyppig registrering av forbruket (f.eks. hver time) i det enkelte målepunkt og aggregering av måleverdier sentralt hos nettvirksomheten Alternativ 2: Registrering i målepunktet i henhold til en spesifisert tariff Alternativ 3: Ved fjernstyring av deler av forbruk. Nettvirksomhetens eget behov for å påvirke forbruket i en retning som er hensiktsmessig for distribusjonsnettet. Relevans for aktører i kraftmarkedet Aktørnavn Oppgave Beskrivelse av interesseforhold relevant? Kunde X Mulighet for å spare penger og opptre miljøvennlig ved å tilpasse forbruket Nettvirksomhet X Kan utforme nett-tariffer slik at forbruket flates ut og investeringer i nettet kan unngås. Kraftleverandør Regulator Systemoperator Andre Teknologi/kostnadsforhold AMS-funksjoner 1, 9, 13, 15 og 17. Spesielle krav til AMSteknologi Alternativ 2: timemåling eller registrering i målepunktet av forbruket Alternativ 1: timemåling i henhold til tariff-struktur Alternativ 3: fjernstyring/struping av forbruk eventuelt i Krav til andre systemer/annen teknologi for å kunne hente ut nytteverdi Krav til responstid kombinasjon med alternativ 1 og 2. Tariffene må kunne realiseres i avregningssystemet Sammenfallende behov hos nettvirksomheten for en rekke funksjoner i forhold til nye/oppgraderte IT-systemer, ny ITarkitektur, effektiv integrasjon mellom IT-systemer osv, se kapittel 6.2. Ekstrakostnad som følge av funksjon Endring av info.utveksling i kraftmarkedet Ekstrakostnader er primært knyttet til behov for ny IT-arkitektur hos nettvirksomhetene samt etablering av effektiv integrasjon mellom systemene. Nei Konsekvensvurderinger På kort sikt Liten. Nytte for nettvirksomheten forutsetter knapphetssituasjoner i distribusjonsnettet. På mellom lang sikt Kan påvirke kundenes forbruksmønster slik at behov for utbygging av distribusjonskapasitet reduseres. Avhengig av hvordan tariffene blir tillatt utformet, kan også behov for produksjonskapasitet i topplast samt transmisjonskapasitet reduseres.

31 29 På lang sikt Innføringsforhold Prioritet Innfasingstidspunkt Unntak Som mellom lang sikt, men i økende grad. Nettvirksomhetens ansvar.

32 30 Generelt Navn på oppgave Beskrivelse Hva initierer oppgave 8. Bruk av mer avanserte kraft produkter Bruk av avanserte nett produkter kan implementeres på ulike måter: Alternativ 1: Basert på hyppig måling (f.eks. hver time) av forbruket Alternativ 2: Flertariff. Alternativ 3: Basert på avtale om utkopling av deler av forbruket i perioder. Relevans for aktører i kraftmarkedet Aktørnavn Oppgave Beskrivelse av interesseforhold relevant? Kunde X Mulighet for å spare penger og opptre miljøvennlig ved å tilpasse forbruket i knapphetssituasjoner. Nettvirksomhet Kraftleverandør X Mulighet for bedre kundebehandling, reduksjon av risiko. Regulator Systemoperator Andre X Politiske myndigheter har i noen sammenhenger uttrykt ønske om mulighet for mer avanserte tariffer. Teknologi/kostnadsforhold AMS-funksjoner 1, 9, 13, 15 og 17. Spesielle krav til AMSteknologi Alternativ 2: timemåling eller registrering i målepunktet av forbruket Alternativ 1: timemåling i henhold til flertariff struktur. Alternativ 3: fjernstyring/struping av forbruk eventuelt i Krav til andre systemer/annen teknologi for å kunne hente ut nytteverdi Krav til responstid Ekstrakostnad som følge av funksjon Endring av info.utveksling i kraftmarkedet kombinasjon med alternativ 1 og 2. Tariffene må kunne realiseres i avregningssystemet. Sammenfallende behov hos nettvirksomheten for en rekke funksjoner i forhold til nye/oppgraderte IT-systemer, ny ITarkitektur, effektiv integrasjon mellom IT-systemer osv, se kapittel 6.2. Overføring per uke mellom nettvirksomhet og kraftleverandør kan være aktuelt Ekstrakostnader hos nettvirksomheten er primært knyttet til behov for ny IT-arkitektur hos nettvirksomhetene samt etablering av effektiv integrasjon mellom systemene. Kan eventuelt være nødvendig å utvikle meldinger som spesifiserer kraftprodukt. Konsekvensvurderinger På kort sikt Begrenset På mellom lang sikt Nye kraftprodukt vil kunne bidra til økt bevissthet hos kunden i forhold til eget forbruk og stimulere til fleksibilitet i forbruket. Økt bevissthet samt fleksibilitet i forbruket er viktige begrunnelser fra OED for innføring av AMS, se [3]. På lang sikt Som over, men i enda større grad

33 31 Innføringsforhold Prioritet Innfasingstidspunkt Unntak Høy År null Eventuelt timemåling hos nettvirksomheter som allerede har bygd ut AMS i full-skala og som ikke kan timemåle alle kunder.

34 32 Generelt Navn på oppgave Beskrivelse Hva initierer oppgave 9. Forbrukspåvirkning ved offentlige avgifter Politiske myndigheter legger ekstra avgifter på forbruk av elektrisitet for å stimulere til fleksibilitet og/eller reduksjon i forbruket. Avgiftene kan for eksempel være knyttet til perioder på døgnet. Offentlig avgifter på elektrisitetsforbruk Relevans for aktører i kraftmarkedet Aktørnavn Oppgave Beskrivelse av interesseforhold relevant? Kunde X Kan få redusert strømregning og opptre mer miljøvennlig ved tilpasse seg prissignaler gitt ved avgifter. Nettvirksomhet Kraftleverandør Regulator Systemoperator Andre X Ønsker å påvirke kunders forbruk ved avgifter Teknologi/kostnadsforhold AMS-funksjoner Spesielle krav til AMSteknologi flertariff Timemåling eller registrering i målepunktet av forbruket i henhold til struktur. Krav til andre systemer/annen teknologi for å kunne hente ut nytteverdi Tariffene må kunne realiseres i avregningssystemet. Sammenfallende behov hos nettvirksomheten for en rekke funksjoner i forhold til nye/oppgraderte IT-systemer, ny IT-arkitektur, effektiv integrasjon mellom IT-systemer osv, se kapittel 6.2. Krav til responstid Ekstrakostnad som følge av funksjon Endring av info.utveksling i kraftmarkedet Ekstrakostnader hos nettvirksomheten er primært knyttet til behov for ny IT-arkitektur hos nettvirksomhetene samt etablering av effektiv integrasjon mellom systemene. Konsekvensvurderinger På kort sikt Begrenset På mellom lang sikt Avgifter vil kunne bidra til økt bevissthet hos kunden i forhold til eget forbruk og stimulere til fleksibilitet i forbruket. Økt bevissthet samt fleksibilitet i forbruket er viktige begrunnelser fra OED for innføring av AMS, se [3]. Ved økt fleksibilitet i forbruket kan rasjoneringssituasjoner unngås. På lang sikt Som over, men i enda større grad

35 33 Innføringsforhold Prioritet Innfasingstidspunkt Unntak Høy Fra år null Eventuelt timemåling hos nettvirksomheter som allerede har bygd ut AMS i full-skala og som ikke kan timemåle alle kunder. Generelt Navn på oppgave Beskrivelse Hva initierer oppgave 10. Registrering av anlegg som er avslått Kunden kan skru av anlegget for eksempel når kunden reiser bort. Dette er særlig aktuelt i forhold til hyttekunder, men gjelder også andre. Det kan være vanskelig for nettvirksomheten å vite om anlegget er skrudd av eller om det er en feil ved anlegget. Dersom det skal stilles krav til måleverditilgjengelighet (andel måleverdier som er samlet inn en viss tid etter en måleperiodes slutt), kan mange anlegg som er skrudd av gi problemer. Nettvirksomheten registrerer anlegg med 0-forbruk Relevans for aktører i kraftmarkedet Aktørnavn Oppgave Beskrivelse av interesseforhold relevant? Kunde X En fordel for kunden om nettvirksomheten raskt kan oppdage om det er feil ved anlegget Nettvirksomhet X Fordel for nettvirksomheten i forhold til kundebehandling å raskt oppdage om det er feil ved et anlegg. Dette kan bli enda viktigere dersom det blir kompensering for ikke levert energi for den enkelte kunde. Kraftleverandør X Regulator (X) Kan ha betydning for å kunne stille krav til måleverditilgjengelighet Systemoperator Andre Teknologi/kostnadsforhold AMS-funksjoner Spesielle krav til AMSteknologi Krav til andre systemer/annen teknologi for å kunne hente ut nytteverdi Krav til responstid Hendelsesregistrering på kunde er ikke utviklet i mange av dagens KIS- systemer Time Ekstrakostnad som følge av funksjon Endring av info.utveksling i kraftmarkedet Nei

36 34 Konsekvensvurderinger På kort sikt Kan ha betydning i forhold til kvantifisering av måleverditilgjengelighet På mellom lang sikt Forbedret omdømme På lang sikt Forbedret omdømme Innføringsforhold Prioritet Innfasingstidspunkt Unntak Nettvirksomhetens ansvar, men kan ha betydning i forhold til kvantifisering av måleverditilgjengelighet. Løses sannsynligvis mest effektivt i software innom-hus hos nettvirksomhet med sammenligning mellom forhold hos geografisk nærliggende kunder. Ikke prioritert.

37 35 Generelt Navn på oppgave Beskrivelse Hva initierer oppgave 11. Håndtering av kunde med betalingsproblemer Gjentatt manglende betaling kan håndteres ved: Alternativ 1: struping av forbruket hos kunden Alternativ 2: fjernstyrt utkopling av anlegget. Videre kan forhåndbetaling gjennomføres basert på avlesninger via AMS. Situasjon med uteblitt betaling kan dermed forebygges. Nettvirksomhet som har erfart gjentatt manglende betaling fra kunde. Relevans for aktører i kraftmarkedet Aktørnavn Oppgave Beskrivelse av interesseforhold relevant? Kunde X For dårlige betalere er det en fordel å få begrenset (struping) forbruket i stedet for at det koples helt ut. Nettvirksomhet X Nettvirksomheten ønsker sanksjonsmidler ovenfor kunder som ikke har betalt strømregningen. Nettvirksomheten ønsker å gjøre dette uten å oppnå negativ omtale i media og uten å bryte forskrifter som regulerer forholdet. Kraftleverandør Regulator Systemoperator Andre Teknologi/kostnadsforhold AMS-funksjoner Alternativ 1: evt. 24, 26. Spesielle krav til AMS- Alternativ 1: Bryter i måler teknologi Alternativ 2: Koplingsrele i terminal Krav til andre systemer/annen teknologi for å kunne hente ut nytteverdi Krav til responstid Ekstrakostnad som følge av funksjon Endring av info.utveksling i kraftmarkedet Sammenfallende behov hos nettvirksomheten for en rekke oppgaver i forhold til nye/oppgraderte IT-systemer, ny IT-arkitektur, effektiv integrasjon mellom IT-systemer osv, se kapittel 6.2. Timer Ekstrakostnader er knyttet behov for bryter i måler eller koplingsrele i terminal. Videre er det knyttet til behov for nye/oppgraderte ITsystemer hos nettvirksomheten, ny IT-arkitektur osv, se kapittel 6.2. Alternativ 1: ekstrakostnad for bryter i måler: kr [4]. Nei Konsekvensvurderinger På kort sikt Nettvirksomheten får et verktøy for å forebygge situasjon med uteblitt betaling På mellom lang sikt Mulighet for bedre omdømme av bransjen På lang sikt Mulighet for bedre omdømme av bransjen

38 36 Innføringsforhold Prioritet Innfasingstidspunkt Unntak Nettvirksomhetens ansvar

39 37 Generelt Navn på oppgave Beskrivelse Hva initierer oppgave 12. Måling av lokal produksjon Med lokal produksjon menes her produksjon hos den enkelte kunde f.eks i form av solfangere på taket. Dette kan komme til å inngå ved utbygging i Nederland. Relevans for aktører i kraftmarkedet Aktørnavn Oppgave Beskrivelse av interesseforhold relevant? Kunde X En kunde som produserer mer kraft enn han forbruker, kan tjene penger på å mate overskuddet inn på nettet. Nettvirksomhet Kraftleverandør Regulator Systemoperator Andre X Politiske myndigheter: lokal produksjon kan bidra til et mer miljøvennlig energisystem Teknologi/kostnadsforhold AMS-funksjoner 6, 11, 13, 15 og 17. Spesielle krav til AMSteknologi 4-kvadrantsmåling Krav til andre systemer/annen teknologi for å kunne hente ut nytteverdi Krav til responstid Ekstrakostnad som følge av funksjon Endring av info.utveksling i kraftmarkedet Interne systemer hos nettvirksomheten må kunne håndtere at kunden produsere elektrisitet. Dette gjelder minimum lagring av måleverdier samt avregning av kunden. Sammenfallende behov hos nettvirksomheten for en rekke oppgaver i forhold til nye/oppgraderte IT-systemer, ny IT-arkitektur, effektiv integrasjon mellom IT-systemer, osv, se kapittel 6.2. Registrering av produsert energi må være per time. Ekstrakostnader i tillegg til ekstra målerfunksjonalitet er knyttet til behov for nye/oppgraderte IT-systemer hos nettvirksomheten, ny ITarkitektur, se kapittel 6.2. Dersom kraftleverandør skal godtgjøre kunden for produsert energi, må kunden ha kraftkontrakter som dekker både forbruk og produksjon av elektrisitet. Informasjonsutveksling mellom nettvirksomhet og kraftprodusent må i så fall endres. Konsekvensvurderinger På kort sikt På mellom lang sikt På lang sikt Lokal produksjon får neppe særlig omfang i Norge på kort sikt. Dersom lokal produksjon inkluderes i AMS, vil det på kort sikt føre til økte utgifter for investering i teknologien. På lang sikt kan lokal produksjon også får en utbredelse i Norge, f.eks i form av utnyttelse av solenergi i sørlige deler av landet. Lokal produksjon kan da bidra til en mer miljøvennlig energiproduksjon. I forhold til om lokal produksjon skal få utbredelse, har det neppe

Krav til funksjonalitet

Krav til funksjonalitet Avanserte måle- og styringssystem (AMS) Krav til funksjonalitet Basiskrav og ønsker fra myndighetene Tidsplan fremover Mai 2008 Gunn Oland NVEs anbefaling til OED Ut fra et samfunnsmessig synspunkt vil

Detaljer

Full skala utbygging av TVK Funksjonskrav

Full skala utbygging av TVK Funksjonskrav Full skala utbygging av TVK Funksjonskrav Ingeborg Graabak SINTEF Energiforskning 1 Innhold Perspektiver Arbeid med funksjonskrav Beslutningsgrunnlag for NVE Felles kravspesifikasjon for 6 nettselskap

Detaljer

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet

Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Innføring av nye strømmålesystemer i kraftmarkedet Politisk rådgiver Geir Pollestad Elmåledagene, Oslo 14. november 2007 Global utvikling: Utfordringer i energisektoren - Økende energiforbruk - Avhengighet

Detaljer

Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter

Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter Toveiskommunikasjon, norske og nordiske aspekter Temadager EBL Kompetanse 12. og 13. juni 2007 Ingeborg Graabak SINTEF Energiforskning 1 Innhold Erfaring med kvalitet på timeverdier Forslag til krav til

Detaljer

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift

AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift AMS - funksjonskrav og nytteverdi oppsummering av høring og fastsettelse av forskrift Thor Erik Grammeltvedt Seksjonssjef Kraftmarked Energiavdelingen, NVE NVE utsetter vedtak om innføring av AMS Internasjonale

Detaljer

A/S EIDEFOSS: AMS i drift utfordringer og muligheter i forhold til ny forskrift. AMS påvirkning organisasjon, kunder og arbeidsmetoder

A/S EIDEFOSS: AMS i drift utfordringer og muligheter i forhold til ny forskrift. AMS påvirkning organisasjon, kunder og arbeidsmetoder A/S EIDEFOSS: AMS i drift utfordringer og muligheter i forhold til ny forskrift. AMS påvirkning organisasjon, kunder og arbeidsmetoder EIDEFOSS: Kraft 7 Forslag til forskriftstekst Kraft Alle måleverdier

Detaljer

Svar på høring - avanserte måle- og styringssystem (AMS) - forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301

Svar på høring - avanserte måle- og styringssystem (AMS) - forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 Oslo Deres ref.: 200701944 Vår ref.: 2009/100 MAB JAPF 478.1 Dato: 12.02.2009 Svar på høring - avanserte måle- og styringssystem (AMS)

Detaljer

Historisk reise for og om elmåling

Historisk reise for og om elmåling Historisk reise for og om elmåling EBLs kravspesifikasjon for AMS MabFot-prosjektet Markedsbasert Forbruker tilpasning Forskningsrådet Statnett DP1 - DP2 - Tariffer priselastisitet Teknologi EBLs kravspesifikasjon

Detaljer

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011

Med AMS fra 2011 til 2020. AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Med AMS fra 2011 til 2020 AMS i Norge - Temadag 25. Mai 2011 Innhold Hovedpunkter fra høringsinnspillene Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? 2 Innhold Hvordan ser kraftmarkedet ut i 2020? Hovedpunkter

Detaljer

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper

Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Innføring av Avanserte måle- og styresystem(ams) Informasjonsanbefaling til nettselskap om AMS og hvordan bidra til å redusere lasttopper Problemstilling Gi en anbefaling til nettselskaper om hvordan de

Detaljer

Norske erfaringer med fleksibelt forbruk

Norske erfaringer med fleksibelt forbruk Norske erfaringer med fleksibelt forbruk Høring Energipolitiske Udvalg, Folketinget, København 26/02-09 Ove S. Grande ove.s.grande@sintef.no 1 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 189 Offentligt

Detaljer

AMS Måleforum Vest November 2010

AMS Måleforum Vest November 2010 AMS Måleforum Vest November 2010 Arne Venjum, NVE Resymé av AMS-prosessen 2007: OED: Bør AMS-prosessen settes i gang? Econ-rapport (mai 2007) - Kost/nytteanalyse NVE (juni 2007): AMS-prosessen bør igangsettes

Detaljer

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester.

Høringsuttalelse NVE - Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Deres referanse Vår referanse Dato 3164541 Høringsuttalelse NVE Forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. Energi Norge viser til høringsdokumentet

Detaljer

Status for arbeidet med AMS

Status for arbeidet med AMS Status for arbeidet med AMS Hvor og når går veien videre? TEMADAGER 26. 27. MAI 2010, GARDERMOEN Seksjonssjef Thor Erik Grammeltvedt, NVE Innhold AMS-prosessen fra 2004 til 2009 Mål og virkemidler Forskrift

Detaljer

Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss?

Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss? Automatiske strøm-målere, også kalt «smart meter» eller AMS, hvorfor får vi dem, skaper de helseplager og hvordan kan vi beskytte oss? AMS kurs 07. november 2015 Jostein Ravndal - www.emf-consult.com 1

Detaljer

Bruk av ny teknologi for måling og avregning

Bruk av ny teknologi for måling og avregning Bruk av ny teknologi for måling og avregning Toveiskommunikasjon i Norge. Er ventetiden over? 12. juni 2007 Lars Olav Fosse, Kraftmarkedsseksjonen Norges vassdrags- og energidirektorat Disposisjon Utviklingen

Detaljer

EBLs kravspesifikasjon

EBLs kravspesifikasjon EBLs kravspesifikasjon Ingeborg Graabak SINTEF Energiforskning SINTEF Energiforskning AS 1 Innhold presentasjon av kravspesifikasjon Hensikt og formål Oppbygging og innhold Hvordan bruke kravspesifikasjonen

Detaljer

Temadager mai tlf

Temadager mai tlf INNFØRING AV AVANSERTE MÅLERLØSNINGER - TVK Temadager 21. 22. mai oh@ebl.no, tlf 900 78 138 EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Ole Haugen Næringspolitisk rådgiver TVK 22. mai 2008 Agenda

Detaljer

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting

Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Ny markedsmodell for sluttbrukermarkedet - Hva er bransjens posisjon? Ole Haugen, Energi Norge / Andreas Aamodt, ADAPT Consulting Utgangspunktet for Energi Norges posisjon Markedet er i utvikling AMS Elhub

Detaljer

AMS og forskriftskrav. Thor Erik Grammeltvedt Seksjonssjef Kraftmarked Energiavdelingen, NVE

AMS og forskriftskrav. Thor Erik Grammeltvedt Seksjonssjef Kraftmarked Energiavdelingen, NVE AMS og forskriftskrav Thor Erik Grammeltvedt Seksjonssjef Kraftmarked Energiavdelingen, NVE NVE utsetter vedtak om innføring av AMS Internasjonale standarder er en viktig forutsetning for å sikre reell

Detaljer

Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør november 2016

Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør november 2016 Agder Energi Smart Strøm (AMS) Per Gøran Bergerud, Prosjektleder Utrulling av AMS i Agder Energi Nett. EliSør - 2-3 november 2016 Agenda Om Smart Strøm og status Muligheter for kunden Montasje og utstyr

Detaljer

Sentral måleverdidatabase

Sentral måleverdidatabase Fremtidens kraftmarked Sentral måleverdidatabase -hvordan får aktørene den informasjonen de trenger- NVE Norges Energidagar Rica Holmenkollen 18-19 oktober, 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder Nye utfordringer

Detaljer

Et strømmarked i endring "

Et strømmarked i endring KS Bedriftenes Møteplass 2014 Et strømmarked i endring " Heidi Kvalvåg, heik@nve.no Seksjonsleder, Elmarkedstilsynet, NVE" Et strømmarked i endring! Internasjonalisering av regelverk og marked! Forbrukeren

Detaljer

Norges vassdrags- og energidirektorat

Norges vassdrags- og energidirektorat Norges vassdrags- og energidirektorat Status og videre fremdrift ved innføring av AMS Workshop om Smart Strøm, 28. mars Thor Erik Grammeltvedt seksjonsjef, NVE 2 30. mar. Veien mot fullskala utbygging

Detaljer

Toveiskommunikasjon hype eller nytte

Toveiskommunikasjon hype eller nytte Toveiskommunikasjon hype eller nytte Markedskonferansen 2003 Ove S. Grande Hype??? Internett søk ga følgende resultat: Brukes ofte om visjonære (hyperaktive).com-satsninger En/noe som lover mer enn den

Detaljer

Eksempler på eksisterende SmartGrid teknologi og deres evne til å løse utfordringene AMS. Klaus Livik. Nettkonferansen 2009 1. og 2.

Eksempler på eksisterende SmartGrid teknologi og deres evne til å løse utfordringene AMS. Klaus Livik. Nettkonferansen 2009 1. og 2. Eksempler på eksisterende SmartGrid teknologi og deres evne til å løse utfordringene AMS Klaus Livik Nettkonferansen 2009 1. og 2. desember Innhold Smart Grid en realitet, mulighet eller forbigående floskel?

Detaljer

Hvordan kan AMSinformasjon. for å oppnå SmartGrid? Kjetil Storset 3.2.2011

Hvordan kan AMSinformasjon. for å oppnå SmartGrid? Kjetil Storset 3.2.2011 Hvordan kan AMSinformasjon brukes for å oppnå SmartGrid? Kjetil Storset 3.2.2011 Hvor Smart Grid har vi i dag? Regionalnettet Smart, men dyrt Distribusjonsnettet Ikke så smart Kunde/lavspentnettet Blir

Detaljer

Effekttariffer. Hvordan kan de utformes for å styre elforbruket i kostnadsriktig retning?

Effekttariffer. Hvordan kan de utformes for å styre elforbruket i kostnadsriktig retning? Effekttariffer. Hvordan kan de utformes for å styre elforbruket i kostnadsriktig retning? SET/NEF-konferansen 20.10.2015 Velaug Mook Elmarkedstilsynet Seksjon for regulering av nettjenester Hvorfor skal

Detaljer

Tomas Moe Skjølsvold, Postdoc. NTNU CenSES årskonferanse Hvordan lages et virkemiddel? Om den Norske teknologidebatten rundt AMS og smartgrid

Tomas Moe Skjølsvold, Postdoc. NTNU CenSES årskonferanse Hvordan lages et virkemiddel? Om den Norske teknologidebatten rundt AMS og smartgrid Tomas Moe Skjølsvold, Postdoc. NTNU CenSES årskonferanse 2013 Hvordan lages et virkemiddel? Om den Norske teknologidebatten rundt AMS og smartgrid Nytt virkemiddel: Nettselskapene må installere avanserte

Detaljer

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme

Nye målertyper. Toveis kommunikasjon. Kontroll av målere. Varmepumper. Varme styring elektrovarme VELKOMMEN Nye målertyper Toveis kommunikasjon Kontroll av målere Varmepumper Varme styring elektrovarme Utstyr og installasjon HJEM KRAFT benytter kun godkjente elektrisitetsmålere. Målere etc. leveres

Detaljer

Smart strøm (AMS) implementert gevinster så langt. Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef

Smart strøm (AMS) implementert gevinster så langt. Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef Smart strøm (AMS) implementert gevinster så langt Smartgridkonferansen 11.9.2014 Jan-Erik Brattbakk, nettsjef Forprosjekt i 2009 identifiserte betydelige effektiviseringsmuligheter. Kundebasert måleravlesning

Detaljer

Elmåledagene 2008 Hva har skjedd siden sist?

Elmåledagene 2008 Hva har skjedd siden sist? Elmåledagene 2008 Hva har skjedd siden sist? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Kristin H. Høyland Næringspolitisk rådgiver, EBL Elmåledagene, 12.11.08 Agenda Justervesenets referansegruppe,

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør

Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Overtagelse av ansvar for avviksopgjør Bakgrunn Opprinnelig ble dato for overtagelse av ansvar satt til oppstart av NBS Årsaken var endringen fra komponentkoder til nettavregningsområder Datoen er nå blitt

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Energi Norge Workshop AMS 28. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Byrådssak 1173/11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Høringsuttalelse. Implementering av "Avanserte Måle- og Styringssystemer" (AMS) SARK-03-201104908-15

Byrådssak 1173/11. Dato: 26. april 2011. Byrådet. Høringsuttalelse. Implementering av Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS) SARK-03-201104908-15 Dato: 26. april 2011 Byrådssak 1173/11 Byrådet Høringsuttalelse. Implementering av "Avanserte Måle- og Styringssystemer" (AMS) KKOL SARK-03-201104908-15 Hva saken gjelder: Norges vassdrags- og energidirektorat

Detaljer

AMS EN LØSNING PÅ EFFEKTPROBLEMENE I FORDELINGSNETTET? SET/NEF-konferansen 2015 20. Oktober Stig Simonsen, Skagerak Nett

AMS EN LØSNING PÅ EFFEKTPROBLEMENE I FORDELINGSNETTET? SET/NEF-konferansen 2015 20. Oktober Stig Simonsen, Skagerak Nett AMS EN LØSNING PÅ EFFEKTPROBLEMENE I FORDELINGSNETTET? SET/NEF-konferansen 2015 20. Oktober Stig Simonsen, Skagerak Nett AMS idag Fra innføring av energiloven i -91 til i dag - Sluttbrukermarkedet for

Detaljer

AMS hva nå? NEKs Elsikkerhetskonferanse Steinar Fines leder NEK NK13 prosjektleder AMS NTE Nett AS

AMS hva nå? NEKs Elsikkerhetskonferanse Steinar Fines leder NEK NK13 prosjektleder AMS NTE Nett AS AMS hva nå? NEKs Elsikkerhetskonferanse 08-09.11.2011 Steinar Fines leder NEK NK13 prosjektleder AMS NTE Nett AS steinar.fines@nte.no Hva er det egenlig AMS handler om - og hva ønsker vi det skal bli?

Detaljer

Fra råvareleverandør til SMART forenkler av hverdagen TU Smart Grid Summit 2015 16.3.2015 Ole Sunnset

Fra råvareleverandør til SMART forenkler av hverdagen TU Smart Grid Summit 2015 16.3.2015 Ole Sunnset Fra råvareleverandør til SMART forenkler av hverdagen TU Smart Grid Summit 2015 16.3.2015 Ole Sunnset Agenda Ringeriks-Kraft AMS Generelt Vurderinger hos Ringeriks-Kraft Erfaringer hos Ringeriks-Kraft

Detaljer

Kravspesifikasjon fullskala utbygging av Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS)

Kravspesifikasjon fullskala utbygging av Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS) Dato: 15.02.2012 spesifikasjon fullskala utbygging av Avanserte Måle- og Styringssystemer (AMS) spesifikasjon TELEMARK MÅLERFORUM I SAMARBEID MED spesifikasjon AMS Telemark Målerforum Innholdsfortegnelse

Detaljer

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter

Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter Fremtidens kraftmarked nye utfordringer nye muligheter KS Bedriftenes Møteplass 2012 21. mars 2012 Tor B. Heiberg Prosjektleder, Statnett SF Innhold Statnett sin rolle i samfunnet Nye utfordringer i sluttbrukermarkedet

Detaljer

Spillerom for bransjen sett fra leverandørenes side. Espen Kåsin Direktør Software Embriq AS

Spillerom for bransjen sett fra leverandørenes side. Espen Kåsin Direktør Software Embriq AS Spillerom for bransjen sett fra leverandørenes side Espen Kåsin Direktør Software Embriq AS AMS og Smart Grid bakgrunn og overordnede betraktninger EU 2020 20% Fornybar Energi 20% Energieffektivisering

Detaljer

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER!

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! 1 HVORFOR BYTTES EL-MÅLEREN? Vi bytter el-måleren for å gjøre det enklere og bedre for våre kunder. Etter pålagte myndighetskrav vil alle landets strømkunder få installert

Detaljer

Smart Grid. Muligheter for nettselskapet

Smart Grid. Muligheter for nettselskapet Smart Grid. Muligheter for nettselskapet Måleforum Vest Høstkonferanse Bergen 4. 5.november v/trond Svartsund, EBL EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Innhold Bakgrunn Smart Grid hva

Detaljer

NVEs konsepthøring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet. Tonje M. Andresen Elmarkedstilsynet Seksjon for regulering av nettjenester

NVEs konsepthøring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet. Tonje M. Andresen Elmarkedstilsynet Seksjon for regulering av nettjenester NVEs konsepthøring om tariffer for uttak i distribusjonsnettet Tonje M. Andresen Elmarkedstilsynet Seksjon for regulering av nettjenester Kraftsystemet i endring Produksjonssiden Mer uregulerbart Forbrukssiden

Detaljer

Nettopp ferdig, og bra ble det

Nettopp ferdig, og bra ble det Nettopp ferdig, og bra ble det 2VK-seminar EBL 12. juni 2007 Adm. direktør Hans Kolden A/S Eidefoss tirsdag, 4. september 2007 1 Her er vi tirsdag, 4. september 2007 2 tirsdag, 4. september 2007 3 tirsdag,

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny

Detaljer

Bransjens konklusjon og anbefaling rundt AMS-kanalen og lokale grensesnitt på målernoden

Bransjens konklusjon og anbefaling rundt AMS-kanalen og lokale grensesnitt på målernoden Bransjens konklusjon og anbefaling rundt AMS-kanalen og lokale grensesnitt på målernoden Dato: 21. november 2012 Dette notatet beskriver endelige konklusjoner fra Energi Norge og Energi Norges AMS-prosjekt

Detaljer

REN blad 4021 LS Nett Måling. Krav til overvåkning av nettstasjon ved bruk av AMS 1. Sammendrag

REN blad 4021 LS Nett Måling. Krav til overvåkning av nettstasjon ved bruk av AMS 1. Sammendrag 1. Sammendrag REN har laget en standardisert beskrivelse av overvåkning i nettstasjon. Versjon 1. Dette omfatter funksjonskrav, kommunikasjons muligheter, nettnytte, og teknologiske løsninger for dette.

Detaljer

Nettutvikling og nettinvesteringer. Kommunalt eiermøte 19.01.2012, Konserndirektør Erik Boysen

Nettutvikling og nettinvesteringer. Kommunalt eiermøte 19.01.2012, Konserndirektør Erik Boysen Nettutvikling og nettinvesteringer Kommunalt eiermøte 19.01.2012, Konserndirektør Erik Boysen Nettet på Agder! ca 172 000 kunder ca 80 innmatningskunder 18 600 km el-nett 57 transformatorstasjoner ca 7.500

Detaljer

DP1 Økt priselastisitet på etterspørselsiden

DP1 Økt priselastisitet på etterspørselsiden DP1 Økt priselastisitet på etterspørselsiden Avslutningsseminar 2. Desember 2008 DP1 Økt priselastisitet på etterspørselsiden Målsetting: Delprosjektet skal bidra til å fremme kontrakter som gir økt forbruksfleksibilitet

Detaljer

AMS og nettnytte. Hva gir god nytteverdi, og hvordan prioritere i arbeidet med nettnytte? Henrik Kirkeby, SINTEF Energi

AMS og nettnytte. Hva gir god nytteverdi, og hvordan prioritere i arbeidet med nettnytte? Henrik Kirkeby, SINTEF Energi Smart Grid Seminar, Steinkjer, 9. april AMS og nettnytte Hva gir god nytteverdi, og hvordan prioritere i arbeidet med nettnytte? Henrik Kirkeby, SINTEF Energi Henrik.Kirkeby@sintef.no 1 Hva er poenget

Detaljer

Fremtidens teknologi

Fremtidens teknologi Smart Energy leverer spesialiserte tjenester rettet mot energimarkedet. Vi tilbyr løsninger, systemer og rådgivning for å effektivt styre energiforbruk og produksjon på tvers av mange enheter. Med god

Detaljer

Hvordan forberede seg til en datatsunami?

Hvordan forberede seg til en datatsunami? Hvordan forberede seg til en datatsunami? Big Data/High-Performance Analytics - 30. mai 2012 Egil Brækken s.1 Innledning Alt henger sammen med alt I fremtidens energiselskap vil transaksjons- og datamengde

Detaljer

Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett)

Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett) STORSKALA LASTSTYRING I NORD-NORGE Knut Styve Hornnes, Stig Løvlund, Jonas Lindholm (alle Statnett) Sammendrag Prosjektet Storskala Laststyring er en del av satsingen innenfor forskningsprogrammet Smarte

Detaljer

AMS-data til støtte for kraftmarkedet

AMS-data til støtte for kraftmarkedet AMS-data til støtte for kraftmarkedet Hanne Sæle, SINTEF Energi AS Workshop, 7. mai 2012 SINTEF Energi AS 1 Agenda Introduksjon Markedsbasert Forbrukstilpasning verdien av forbrukerfleksibilitet Markedsbasert

Detaljer

SmartRegions AMS, energieffektivisering og forbrukerfleksibilitet

SmartRegions AMS, energieffektivisering og forbrukerfleksibilitet SmartRegions AMS, energieffektivisering og forbrukerfleksibilitet Hanne Sæle, Workshop, 4. april 2013 1 Agenda SmartRegions - Hvem/hva/hvor Europeisk landskapsrapport 2012 (versjon 2) status AMS i Europa

Detaljer

Virksomhetsarkitektur og AMS

Virksomhetsarkitektur og AMS Virksomhetsarkitektur og AMS Svein A. Martinsen, Leder IT strategi og forretningsstøtte Virksomhetsarkitektur i praksis 07. juni 2012 Virksomhetsarkitektur Forretningsområder i Troms Kraft Energiproduksjon

Detaljer

Utarbeide erfaringsgrunnlag for aktører som skal bygge ut TVK. Utarbeide kravspesifikasjon for full-skala utbygging av TVK:

Utarbeide erfaringsgrunnlag for aktører som skal bygge ut TVK. Utarbeide kravspesifikasjon for full-skala utbygging av TVK: DP2, Målsetting Hovedmålsetting: Bidra til kvalitetsforbedring og effektivisering i måleverdikjeden samt fremme teknologi som muliggjør forbrukerfleksibilitet. Delmål: Utarbeide erfaringsgrunnlag for aktører

Detaljer

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil

Dagens prosessstøtte* BRS nr. Forretningsprosess Profil BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle Forskriftsendringer utover Elhub og mindre justeringer** 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101

Detaljer

Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av

Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av Høringsnotat med utkast til forskrift om endring av 1. Forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester. 2. Forskrift 11. mars

Detaljer

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert

Profil Tilsvarende Et normalt leverandørskifte Kraftleverandør: Sjekke at avlesning innenfor fristene er registrert BRS nr. Forretningsprosess AMS/ Dagens prosessstøtte* Kort beskrivelse Endring i ansvar/rolle 101 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte 101 Oppstart kraftleveranse leverandørskifte 102 Oppstart kraftleveranse

Detaljer

AMS i FASIT Muligheter og utfordringer FASIT-dagene 2016 Gardermoen,

AMS i FASIT Muligheter og utfordringer FASIT-dagene 2016 Gardermoen, AMS i FASIT Muligheter og utfordringer FASIT-dagene 2016 Gardermoen, 2016-11-23 Arnt Ove Eggen arnt.o.eggen@sintef.no +47 926 18 730 Bruk av AMS i avbruddsregistrering AMS skal primært brukes til avregning

Detaljer

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hvilken holdning har strømkundene til automatisk måleravlesning? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Automatisk måleravlesning AMR 2VK Toveiskommunikasjon Automatic Meter Reading AMS Avanserte måleravlesningssystemer

Detaljer

Kommentarer til høringsdokument for endringer i

Kommentarer til høringsdokument for endringer i Innledning generelle kommentarer I innledningen til høringsdokumentet blir det lagt vekt på at de foreslåtte endringene i hovedsak er knyttet til klargjøring av begrepsbruk, justeringer av teknisk art

Detaljer

Rapportering av spenningskvalitet til NVE?

Rapportering av spenningskvalitet til NVE? Rapportering av spenningskvalitet til NVE? Brukermøte spenningskvalitet 2009 Helge Seljeseth helge.seljeseth@sintef.no SINTEF Energiforskning AS www.energy.sintef.no SINTEF Energiforskning AS 1 MERK! NVE

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen

DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT. Deres ref 03/01988-5 12.12.2005. av klage på tariffvedtak fra Jan Olsen Jan Olsen Elgfaret 16 1453 Bjørnemyr DET KONGELIGE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT....._.._... s.b.n.. r i I ;'..'i ` -7, Deres ref Vår ref Dato 03/01988-5 12.12.2005 Oversendelse av klage på tariffvedtak fra

Detaljer

AMS dagene 13. og 14. mai 2009 Hvordan komme i gang med de riktige tingene? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

AMS dagene 13. og 14. mai 2009 Hvordan komme i gang med de riktige tingene? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon AMS dagene 13. og 14. mai 2009 Hvordan komme i gang med de riktige tingene? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Ole Haugen Rådgiver EBL 13. mai 2009 Agenda Nasjonale rammebetingelser

Detaljer

Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr

Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr Norges vassdrags og energidirektorat Vår dato 16.11.2012 Att: Thor Erik Grammeltvedt Deres dato nve@nve.no Vår referanse Deres referanse Nødvendige avklaringer og presiseringer før opphandling av AMSutstyr

Detaljer

SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET?

SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET? Green Energy Day, Bergen 28. september 2017 SCENARIOER FOR FRAMTIDENS STRØMFORBRUK VIL VI FORTSATT VÆRE KOBLET TIL STRØMNETTET? Kristine Fiksen, THEMA MÅL FOR ENERGISYSTEMET : «..SIKRE EN EFFEKTIV, ROBUST

Detaljer

AMS - Haugaland Kraft. Nettkonferansen 2 desember 2008 Svein Inge Djursvoll

AMS - Haugaland Kraft. Nettkonferansen 2 desember 2008 Svein Inge Djursvoll AMS - Haugaland Kraft Nettkonferansen 2 desember 2008 Svein Inge Djursvoll AMS i Haugaland Kraft INNHOLD Fakta Haugaland Kraft Innføring av AMS Omfang Muligheter Nettselskap - Kunde Regionalt samarbeid

Detaljer

Risikovurdering av AMS

Risikovurdering av AMS Risikovurdering av AMS Frank Skapalen Seksjon for beredskap, energiavdelingen NVEs BfK-seminar 11. januar 2012 Rekkefølge Formål med AMS, funksjoner Hva vi har jobbet med i risikovurderingen Scenarioer

Detaljer

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du automatisk strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha

Detaljer

Høringsuttalelse til forskriftsforslag vedrørende avanserte måle- og styringssystemer (AMS)

Høringsuttalelse til forskriftsforslag vedrørende avanserte måle- og styringssystemer (AMS) Norges vassdrags- og energidirektorat Pb. 5091 Majorstua, 0301 Oslo Eidsiva Nett AS Org.nr. 981 963 849 Tlf. 62 56 10 00 firmapost@eidsivaenergi.no Pb 4100, 2307 Hamar Deres ref.: Saksbehandler: Vår ref.:

Detaljer

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato:

30. OL 2012. Vedtak om endring av avregningskonsesjonen. Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO. Vår dato: Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Statnett SF Postboks 5192 Majorstua 0302 OSLO Vår dato: 30. OL 2012 Vår ref.: NVE 201107296-5 ek/kmel Arkiv: 634 Saksbehandler: Deres dato: Karl Magnus Ellinggard

Detaljer

Toveiskommunikasjon og nettariffen

Toveiskommunikasjon og nettariffen Toveiskommunikasjon og nettariffen EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Trond Svartsund Rådgiver, EBL Temadag, 21.05.08 Tema Inntektsrammene Tariffnivået Ny tariffprodukter Toveiskommunikasjon

Detaljer

FOU Laststyring Sørnettet AMS

FOU Laststyring Sørnettet AMS FOU Laststyring Sørnettet AMS Virginia Hyde Smartgridkonferansen 2014, 110914 Agenda Målsetting Smart samarbeid Prosjektfakta Mulighetsrom vs begrensninger Bakgrunn Fremtidens kraftsystem inkl. økt renewables,

Detaljer

Prosumers and flexibility Power Tariffs

Prosumers and flexibility Power Tariffs Prosumers and flexibility Power Tariffs CenSES prosument-kick-off-seminar SINTEF Energi, Trondheim, 05.oktober 2017 Harald Endresen og Karen Byskov Lindberg Norwegian Water Resources and Energy Directorate

Detaljer

Avanserte måle- og styringssystem (AMS) D O K U M E N T. Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301. Høringsdokument oktober 2008

Avanserte måle- og styringssystem (AMS) D O K U M E N T. Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301. Høringsdokument oktober 2008 Avanserte måle- og styringssystem (AMS) Forslag til endringer i forskrift 11. mars 1999 nr. 301 Høringsdokument oktober 2008 12 2008 KUNDEINFO MÅLEPUNKT kw kwh ANDRE ENHETER D O K U M E N T SENTRAL Avanserte

Detaljer

Kraftbransjen sett utenfra

Kraftbransjen sett utenfra Kraftbransjen sett utenfra Markedskonferansen 22. 23. september 2009 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er situasjonen i dag? Hvorfor er det slik? Hva er viktig for bransjen å fokusere på? Kraftbransjen

Detaljer

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0

Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Oppdatert kostnadsanalyse Elhub versjon 1.0 Versjon 1.0-31.mai. 2015 Side 1 1. Kostnadsanalyse ved ESK-utredningen i 2012 Det ble laget en kostnadsanalyse for datahub ved ESK utredningen i 2012. Den viste:

Detaljer

Elmåling hva klager kundene på? Elmåledagene Advokat Inge A. Fredriksen Advokatfirmaet NORDIA DA

Elmåling hva klager kundene på? Elmåledagene Advokat Inge A. Fredriksen Advokatfirmaet NORDIA DA Elmåling hva klager kundene på? Elmåledagene 2009 Advokat Inge A. Fredriksen Advokatfirmaet NORDIA DA 1 Rettslig regulering Den rettslig reguleringen av forbruksmåling av el omfatter mange slags forhold,

Detaljer

SmartRegions / Miljøgevinst AMS. Energieffektivisering og forbrukerfleksibilitet

SmartRegions / Miljøgevinst AMS. Energieffektivisering og forbrukerfleksibilitet SmartRegions / Miljøgevinst AMS. Energieffektivisering og forbrukerfleksibilitet Hanne Sæle, Workshop, 7. mai 2012 1 Agenda Prosjekt: "SmartRegions" Hvem/hva/hvor Resultater og planer Prosjekt: "Miljøgevinst

Detaljer

Kompleksitet i et AMS-program - mer enn bare et målerbytte! Trond Holvik, Programleder AMS-programmet CIO-forum, 30/8-2012

Kompleksitet i et AMS-program - mer enn bare et målerbytte! Trond Holvik, Programleder AMS-programmet CIO-forum, 30/8-2012 Kompleksitet i et AMS-program - mer enn bare et målerbytte! Trond Holvik, Programleder AMS-programmet CIO-forum, 30/8-2012 Finnes et fasitsvar? I min bransje finnes en fasit ler publikum, er det meste

Detaljer

NVEs leverandørskifteundersøkelse 4. kvartal 2016

NVEs leverandørskifteundersøkelse 4. kvartal 2016 2 Leverandørskifter NVEs beregninger gir en bytteprosent på 18,4 % i 2016. Dette er en oppgang på nesten 5 prosentpoeng fra året før. Totalt ble det foretatt 528 000 leverandørskifter i 2016. 1 I 4. kvartal

Detaljer

Det norske kraftmarkedet i endring strømkundens rolle stadig viktigere

Det norske kraftmarkedet i endring strømkundens rolle stadig viktigere Det norske kraftmarkedet i endring strømkundens rolle stadig viktigere ENERGI 1-KONFERANSE 13. september 2016 Cathrine Å. Hagen Seksjon for sluttbrukermarked Elmarkedstilsynet, NVE AMS Kundesentrisk markedsmodell

Detaljer

Per Bjergli

Per Bjergli 1 (13) Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO Ref 200701944 Att: Thor Erik Grammeltvedt SVAR PÅ HØRINGSDOKUMENT FEBRUAR 2011 - AVANSERTE MÅLE OG STYRINGSSYSTEMER 1 INNLEDNING...

Detaljer

Standardisering av kommunikasjonsgrensesnittet i måleren?

Standardisering av kommunikasjonsgrensesnittet i måleren? Standardisering av kommunikasjonsgrensesnittet i måleren? Espen Kåsin Adm. Dir. Policom AS Side 1 Hvem er Policom? Policom AS er en av Norges ledende systemleverandører innen AMM systemer. Policom leverer

Detaljer

NVEs leverandørskifteundersøkelse, 3. kvartal 2016

NVEs leverandørskifteundersøkelse, 3. kvartal 2016 Side 1 NVEs leverandørskifteundersøkelse, 3. kvartal 2016 Beregninger i leverandørskifteundersøkelsen for 3. kvartal 2016 viser at det ble foretatt 118 800 bytter blant norske husholdninger. Dette er en

Detaljer

(Eller hva tenker vi i Fredrikstad Energi)

(Eller hva tenker vi i Fredrikstad Energi) Hva tenker strømleverandørene? (Eller hva tenker vi i Fredrikstad Energi) Hvilke produkter og tjenester leverer framtidens kraftleverandør/energiselskap? Smartnett konferansen i Trondheim 11. september

Detaljer

Av André Indrearne, Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS

Av André Indrearne, Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS Av André Indrearne, Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS Sammendrag Norske nettselskap opplever i dag stor interesse og etterspørsel om informasjon vedrørende mikroproduksjon. Lokal produksjon som en

Detaljer

Avtale om. gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS. Org. nr. (heretter Nettselskapet) KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr.

Avtale om. gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS. Org. nr. (heretter Nettselskapet) KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr. Avtale om gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS Org. nr. (heretter Nettselskapet) og KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr. (heretter Kraftleverandør) (i fellesskap benevnt Partene) Side

Detaljer

Forskrift om leveringskvalitet krav og erfaringer

Forskrift om leveringskvalitet krav og erfaringer Forskrift om leveringskvalitet krav og erfaringer Brukermøte Spenningskvalitet 2007 12. og 13. september Karstein Brekke senioringeniør, Nettseksjonen E-post: kab@nve.no Telefon: 22 95 94 57 Norges vassdrags-

Detaljer

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING

PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING NORSK EDIEL-STANDARD PROSESSBESKRIVELSE FOR ELSERTIFIKATRAPPORTERING Versjon: 2.0 Revisjon: A Status: For implementering Dato: 27. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDING...3 1.1 DEFINISJONER:...3 1.2

Detaljer

Automatisk måleravlesning og toveiskommunikasjon

Automatisk måleravlesning og toveiskommunikasjon Automatisk måleravlesning og toveiskommunikasjon Styringsinstrument eller avlesningsautomat? Olav Kolbeinstveit Asle Tjeldflåt 6 2006 R A P P O R T 0 7 3 3 5 6 4 Automatisk måleravlesning og toveiskommunikasjon

Detaljer

NETTREGULERING I FRAMTIDENS KRAFTSYSTEM. Kristine Fiksen og Åsmund Jenssen, THEMA

NETTREGULERING I FRAMTIDENS KRAFTSYSTEM. Kristine Fiksen og Åsmund Jenssen, THEMA NETTREGULERING I FRAMTIDENS KRAFTSYSTEM Kristine Fiksen og Åsmund Jenssen, THEMA OM PROSJEKTET FRAMTIDENS NETTREGULERING DRIVKREFTER FOR ENDRING UTFALLSROM FOR FRAMTIDENS KRAFTSYSTEM FRAMTIDENS NETTREGULERING

Detaljer

Behov for styrket IKT-kompetanse i kraftbransjen

Behov for styrket IKT-kompetanse i kraftbransjen Behov for styrket IKT-kompetanse i kraftbransjen Smartgridsenterets fagdag NTNU, 14.april 2016 Heidi Kvalvåg Seksjonsleder Sluttbrukermarked Elmarkedstilsynet, NVE Et kraftmarked i endring Brukerne i sentrum

Detaljer

Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport

Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Regionmøte Midt-Norge 7. februar 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport NTE Nett AS er et heleid datterselskap i NTE. Nettselskapet er ansvarlig for strømnettet i Nord-Trøndelag. NTE har et 12.800

Detaljer