Fordeling av statsfinansierte stipendiat- og postdoktorstillingar Fordeling av plassar i kvoteordninga studieåret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fordeling av statsfinansierte stipendiat- og postdoktorstillingar 2011. Fordeling av plassar i kvoteordninga studieåret 2011-2012"

Transkript

1 FON-SAK NR: 3/2011 SAKSANSVARLEG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLAR: ÅGOT AAKRA VILMA BISCHOF ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA Sak 3/2011 Fordeling av statsfinansierte stipendiat- og postdoktorstillingar Fordeling av plassar i kvoteordninga studieåret Dokument: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Retningslinjer for bruk av statsfinansierte stipendiat- og postdoktorstillingar ved UMB 2. Oversikt over statsfinansierte stipendiat og postdoktorstillingar ved UMB per Rundskriv F frå KD vedr. kvoteordninga, inkl. oversikt over land som er omfatta av ordninga 4. Oversikt over land som er omfatta av kvoteordninga og som UMB eller einskildinstitutt ved UMB har avtale med 5. Kvoteplass ved UMB - søknadsskjema Forslag til vedtak: 1. FoN tilrår fordeling av stipendiat- og postdoktorstillingar 2011, etter gjeldande retningslinjer. 2. Stillingar finansierte gjennom kvoteordninga blir fordelt etter same retningslinjer som statsfinansierte stipendiatstillingar og basert på avtalar UMB og institutta har med landa som er omfatta av kvoteordninga. 3. Retningslinjer for fordeling av stipendiat- og postdoktorstillingar bør gjelda for minst tre år, slik at tildelingane er føreseielege. Ås, Ragnhild Solheim Forskingsdirektør

2 SAKSFRAMLEGG FON-SAK 3/ Bakgrunn Kvart år skal ein fordela eit varierande tal statsfinansierte PhD- og postdoktorstillingar og stipend gjennom kvoteordninga på UMB. FoN har som oppgåve å tilrå kriterium for fordelinga og føreslå fordelinga. Universitetsstyret fattar endeleg vedtak om kriterium og fordeling. FoN har nokså nyleg kome fram til korleis ein bør fordela stillingane ved UMB FoN sak 57/2009 (sjå saksdokument og vedtak) og US-sak 11/2010 (vedtak), og prinsippa for fordeling er dei same når det gjeld statsfinansierte stipendiat- og postdoktorstillingar som for kvotestipend. Forskingsavdelinga finn det derfor praktisk å legga desse fordelingssakene i same FoN-sak: a) Fordeling av statsfinansierte stipendiat og postdoktorstillingar 2011 og b) Fordeling av PhD-stipend gjennom kvoteordninga 2011 FoN har ved fleire høve drøfta kva for prinsipp eller kriterium som skal liggja til grunn for å fordela rekrutteringsstillingane. FoN gjekk ved behandlinga for eitt år sidan FoN sak 57/2009 (sjå saksdokument og vedtak) inn for at stipend blir fordelte mellom institutta basert på tal årsverk i stillingane førsteamanuensis, førsteamanuensis II, professor og professor II og på gjennomsnittleg tal publiseringspoeng per fagårsverk de siste tre åra. Årsverk og publiseringspoeng per fagårsverk (frå DBH) blir vekta likt. Dette var ei endring frå tidlegare då årsverk og sum publiseringspoeng siste år blei brukt som kriterium. Motivet for endringa var å premiera publiseringseffektivitet. Forslaget frå FoN blei vedtatt av US (US-sak 11/2010 (vedtak)) og vedlegg 1. For at tildelingane skal vera meir føreseielege, føreslår administrasjonen at UMB nyttar same fordelingsnøkkel over ein periode på minst tre år. Nedanfor følgjer forslag til fordeling av stillingane (statsfinansierte stipendiat- og postdoktorstillingar og stipend gjennom kvoteordninga). Fordelinga er kommen fram på grunnlag av data om tal stillingar i nemnde stillingstypar og publiseringspoeng per fagårsverk siste tre år (Tabell 1). Tabell 1. Publiseringspoeng per fagårsverk siste tre år. Tal stillingar til kvart institutt kjem fram ved (((snitt pp per fagårsverk per institutt/σ snitt pp per fagårsverk UMB)/2)*n stillingar til fordeling)+ (((årsverk per institutt/sum årsverk UMB)/2)*n stillingar til fordeling). n var i denne saka 15 (statsfinansierte stipendiatstillingar), 4 (kvotestipend, utviklingsland) og 7 (kvotestipend, Aust-Europa, Vest-Balkan, Sentral-Asia). Publiseringspoeng pp siste Årsverk 2010 Publiseringspoeng per fagårsverk Institutt år prof. f.aman. prof II SUM SNITT IHA 75,3 57,29 56,39 189, ,1 1,7 33,8 0,714 0,603 0,584 0,63 IKBM 60,4 50,74 57,06 168,2 19 8,9 0,8 28,7 0,74 0,591 0,643 0,66 ILP 6,9 15,78 26,46 49,2 10,9 9,7 1,2 21,8 0,186 0,417 0,622 0,41 IMT 34,8 23,57 42,84 101,2 15,1 29,5 1,7 46,3 0,534 0,301 0,498 0,44 INA 66,3 66,18 76,94 209,5 19,6 10,2 1,3 31,1 0,996 0,984 1,078 1,02 IPM 69,5 55,93 44,15 169,5 23,5 19,8 1,3 44,6 0,792 0,681 0,468 0,65 IØR 25,1 22,48 26,15 73,7 8 10,2 1,1 19,3 0,748 0,685 0,846 0,76 Noragric 20,2 35,22 28,93 84, ,4 0,5 22,9 0,764 1,24 0,955 0,99 UMB 358,3 327,19 358, ,4 127,1 111,8 9,6 248,5 0,71 0,643 0,665 Tal publiseringspoeng og fagårsverk er henta frå DBH a) Fordeling av statsfinansierte stipendiat- og postdoktorstilingar FoN tilrådde altså i 2009 retningslinjer forfordeling av statsfinansierte stipendiat- og postdoktorstillingar ved UMB som US vedtok (vedlegg 1). UMB har fire kategoriar av statsfinansierte PhD-stipend: Kategori 1: ligg i budsjettrammene til institutta

3 SAKSFRAMLEGG FON-SAK 3/ Kategori 2: blir fordelte mellom institutta etter nøkkel vedtatt av styret. (Det er desse stillingane FoN nå skal føreslå fordelinga av) Kategori 3: blir tildelt av rektor etter ei strategisk vurdering. Kategori 4: er øyremerka frå KD og blir fordelte av rektor Kategori 2, 3 og 4 ligg i ein sentral stillingsbank saman med postdoktorstillinger og såkalla overbookingsstillinger (vedlegg 2). Basert på retningslinjene (nøkkelen) blir fordelinga av ledige stillingar i kategori 2 som vist nedanfor. Éin av dei ledige stillingane i 2011 er reservert vinnar av forskingsprisen 2010 (Gaute Einevoll, IMT). Tabell 2. Fordeling av 15+1 statsfinansierte stipendiatstillingar ved UMB Talmateriale som ligg til grunn for fordelinga er vist ovanfor (Tabell 1) Stillingar Til vinnar av Totalt forskingsprisen 2010 IHA 2 IKBM 2 ILP 1 IMT 2 1 INA 2 IPM 2 IØR 2 Noragric 2 UMB Stillingar i kategori 3, postdoktorstillingar og såkalla overbookingsstillingar ( rektorpotten ) utgjer i år: 3 overbookingsstillingar (stipendiat-) 4 postdoktorstillingar ( 2 av desse blir først ledige og ) 3 kategori 3-stillingar (stipendiat-) (US 11/2010: Rektor fordeler disse stillingene i henhold til UMBs overordnede strategi for og kommende delstrategier med følgende mål: støtte forskning som utvikler det faglige grunnlaget for undervisningen videreutvikle forskningssamarbeid møte politisk prioriterte områder styrke rollen som kunnskaps- og kompetanseleverandør til nærings- og samfunnsliv ha en langsiktig og helhetlig bemanningsplanlegging koordinere klimaforskningen ved UMB ) b) Fordeling av plassar i kvoteordninga studieåret (NB! endra saksframlegg, som blei lagt fram i møtet følgjer her) Universitetsstyret har vedtatt (US-sak 01/2009) at kvotestipend berre skal gå til PhD-utdanning f.o.m. 2009/2010. Fordelinga av plassane blir gjort som for statsfinansierte stipendiat- og postdoktorstillingar: 80 % av stillingane blir fordelt mellom institutta basert årsverk i stillingstypane professor, professor II og førsteamanuensis og publiseringspoeng siste tre år (fordeling etter nøkkel ). Årsverk og publiseringspoeng tel likt. Resterande 20% av plassane blir fordelt av rektor. For studieåret blir det følgjande ledige plassar gjennom kvoteordninga: Frå utviklingsland (sjå oversikter, vedlegg 3 og 4): 1 plass frå hausten plassar som blir ledige når personane som har plassane nå leverer avhandling

4 SAKSFRAMLEGG FON-SAK 3/ plassar frå våren 2012 Det er då fire kvoteplassar frå utviklingsland som vil bli fordelt etter nøkkel, éin plass blir fordelt av rektor. Frå Aust-Europa, Vest-Balkan, Sentral-Asia (sjå oversikter, vedlegg 3 og 4): 7 plassar frå hausten plass som blir ledig når personen som har plassen nå, leverer avhandling 1 plass frå våren 2012 Sju kvoteplassar frå ØE/VB/SA) blir fordelt etter nøkkel, to plassar blir fordelt av rektor. For å få tildelt ein plass gjennom kvoteordninga, må UMB eller eitt av institutta ha avtale med landet som kandidaten kjem frå. UMB evt. eitt eller fleire institutt har avtale med følgjande land i kvoteordninga: Utviklingsland; Afghanistan, Bangladesh, Brasil, Colombia, Etiopia, Filippinene, India, Indonesia, Kambodsja, Kenya, Kina, Laos, Malawi, Mali, Mosambik, Nepal, Pakistan, Paraguay, Sør-Afrika, Tanzania, Thailand, Uganda, Vietnam, Zambia Aust-Europa, Vest-Balkan, Sentral-Asia: Albania, Aserbadsjan, Bosnia-Hercegovina. Kosovo, Makedonia, Russland Dersom ein ønskjer å ta opp kvotestudentar frå andre land i kvoteordninga, må det vera inngått avtale med landet og meldt frå til SIU før søknadsfrist. Dersom UMB ikkje fyller sine tildelte plassar innan kvoteordninga, misser UMB desse plassane. Derfor må Studieavdelinga straks få melding dersom eit institutt ikkje kjem til å fylla sine tildelte plassar, slik at andre institutt kan få sjansen til å fylla plassen.

5 SAKSFRAMLEGG FON-SAK 3/ Tabell 3. Fordeling av plassar gjennom kvoteordninga etter nøkkel. Talmateriale som ligg til grunn for fordelinga er vist ovanfor (Tabell 1) Utviklingsland Aust-Europa, Sentral-Asia, Vest-Balkan Institutt Kvoteplassar Studiestart Institutt Kvoteplassar Studiestart IHA IHA 1 Hausten 2011 IKBM IKBM 1 Hausten 2011 ILP IMT 1 Hausten 2011* ILP IMT 1 Hausten 2011 INA 1 Hausten 2011 INA 1 Hausten 2011 IPM 1 Våren 2012 IPM 1 Hausten 2011 IØR IØR 1 Hausten 2011 Noragric 1 Våren 2012 Noragric 1 Hausten 2011 *når ledig (personen som har plassen nå, leverer avhandling) Nye kvotestudentar vidare saksgang: 1. Institutta tildeler dei ledige kvoteplassane. Søkjar til kvoteplass må vera tilsett ved eit samarbeidande universitet eller partnarinstitusjon (sjå liste over aktuelle land og samarbeidande universitet her: og søkjarar mellom 18 og 35 år er prioriterte. 2. Bruk vedlagte søknadsskjema, (vedlegg 5). Søknadsfrist: 15. mars 2011.OBS! Adm. sender ut utfyllbart skjema! 3. Studieavdelinga sender ut orientering til samarbeidande institusjonar og universitet. Institutta bør også sjølve ta kontakt med sine partnar-institusjonar. 4. Før opptak, kan studieavdelinga (opptakskontoret) hjelpa til med å vurdera og kvalitetssikra søknadene. 5. Studieavdelinga (SIT) sender ut Letter of Award når brev om kva for studentar som er tatt opp ved institutta er motatt. 6. SIT tar hand om praktisk tilrettelegging når studenten er komen til UMB. Forskingsdirektørens vurdering Stipendiat- og postdoktorstillingane, inkludert stillingar finanisierte over kvoteordninga, er blant dei viktigaste verkemidla UMB har for å rekruttera vitskapleg personale. FoN har ved fleire høve drøfta korleis UMB skal fordela desse stillingane. Gjeldande retningslinjer blei vedtatt i fjor, og forskingsdirektøren ser det ikkje tenleg å føreslå endringar i retningslinjene nå. Retningslinjer for fordeling gir rom for strategisk bruk av stillingane både på sentralt nivå og på instituttnivå og for konkurranseutsetting på instituttnivå. Nøkkelen for fordeling av stillingar i kategori 2 baserer seg både på institutt-storleik og forskingsproduksjon ( teljekantsystemet ), og er dermed gjenstand for diskusjon, slik sjølve teljekantsystemet også er. Nøkkelen slik han er i dag, har som siktemål å ivareta behovet for å sikra fagleg brei rekruttering, dvs. rekruttering til alle områda som er definerte i UMBstrategien samt å oppmuntra auka publisering.

6 VEDLEGG 1 FON-SAK 3/ Retningslinjer for bruk av statsfinansierte stipendiat- og postdoktorstipend ved UMB versjon , oppdatert ihht vedtak i US-sak 11/2010 den 28. januar UMB har følgende kategorier av statsfinansierte PhD-stipend: Kategori 1: ligger i instituttenes budsjettrammer, som årlig vedtas av Universitetsstyret. Dette er i hovedsak tidligere vit.ass.-stillinger. Kategori 2: fordeles mellom instituttene etter en nøkkel vedtatt av styret Kategori 3: tildeles av rektor etter en strategisk vurdering Kategori 4: er øremerket fra Kunnskapsdepartementets side, fordeles mellom instituttene av rektor Kategori 2, 3 og 4 ligger i en sentral stillingsbank sammen med postdoktorstillinger og overbookingsstillinger. Midler for disse stillingene refunderes til instituttene for den tid stipendiatstillingene er besatt, og i maksimalt tre år. I tillegg har UMB statsfinansierte postdoktorstillinger og overbookingsstillinger som er opprettet for å kompensere for vakanse som oppstår i stillingene. Overbookingsstillingene disponeres av rektor og kan benyttes til stipendiat-, postdoktor- eller tidsbegrensede forskerstillinger (US-sak 27/2007 den 28. februar 2007). 2. Statsfinansierte PhD- og postdoktorstipend har henholdsvis tre og to års varighet. UMB skal ha rutiner som sikrer at stipendene er i kontinuerlig bruk. Når tildelingsperioden er gått ut skal stipendet tas i bruk i en ny tilsetting. Instituttene må holde av midler eller kompensere økonomisk ved permisjoner, forlengelser etc. Dersom en stipendiat slutter før tildelingsperioden er gått ut er det instituttet som har ansvar for ny tilsetting i stillingen. Ny periode løper da fra tilsettingsdato. 3. Når en stipendiatstilling i kategori 4 blir ledig benyttes den på nytt ved et institutt innen øremerket fagkategori. Stipendiatstillinger i kategori 2 og 3 omfordeles årlig av universitetsstyret og rektor. 80 % av de ledige stillingene legges i kategori 2 og 20 % legges i kategori Stipendiatstillinger i kategori 2 fordeles mellom instituttene etter en fordelingsnøkkel basert på antall årsverk i stillingskode førsteamanuensis, førsteamanuensis II, professor og professor II og på gjennomsnittlig antall publiseringspoeng per fagårsverk 1 de siste tre årene. Årsverk og publiseringspoeng per fagårsverk hentes fra DBH 2 og vektes likt (0,5 hver). 5. Ledige postdoktorstillinger, overbookingsstillinger og stipendiatstillinger i kategori 3 fordeles årlig av rektor i henhold til UMBs overordnede strategi for og kommende delstrategier med følgende mål: støtte forskning som utvikler det faglige grunnlaget for undervisningen videreutvikle forskningssamarbeid møte politisk prioriterte områder 1 Fagårsverk omfatter faste og midlertidig ansatte i stillingskode professor, professor II, førsteamanuensis, amanuensis, førstelektor, universitetslektor, forsker, postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent. 2 Database for statistikk om høyere utdanning,

7 VEDLEGG 1 FON-SAK 3/ styrke rollen som kunnskaps- og kompetanseleverandør til nærings- og samfunnsliv ha en langsiktig og helhetlig bemanningsplanlegging koordinere klimaforskningen ved UMB utvikle nye forsknings- og utdanningssynergier innen biovitenskap, veterinærvitenskap og matvitenskap bidra til å øke andelen kvinnelige professorer US skal en gang på pr år, orienteres om hvordan stillingene fordeles. 6. Universitetet omdisponerer etter vurdering fra instituttene stipendiatstillinger til postdoktorstillinger innen Kunnskapsdepartementets rammer (inntil 5 % av stipendiatstillingene). Instituttene må før utlysning melde ifra til forskningsavdelingen dersom de ønsker å omdisponere stillinger.

8 VEDLEGG 2 FON-SAK 3/ UMBs sentrale ph.d.-og postdoktor-bank 2010 Oppdatert Type tildeling Øremerking Tildelingsvedtak Fordelingsgrunnlag Institutt Hovedveileder Stipendiat Fra (aaaammdd) Ph.d.-bank-finansiering Til (aaaammdd) ledelsen APC IHA Jon Øvrum Hansen ledelsen APC IHA Thea Morken Kat 2 FON 3/2008 årsverk IHA Hilde Hauge Kat 2 FON 3/2008 årsverk IHA Hanna Helgeland ledelsen evita-prosjekt IHA Jeevan Karloss MNT - øremerket fra KD FON 10/2009 årsverk+pp IHA Siri Furre Kat 2 FON 48/2008 årsverk+pp IHA Katrine Haugaard Kat 2 FON 48/2008 årsverk+pp IHA Yunpeng Wang Kat 3 prosjekt Harstad FON 48/ rektor IHA Odd-Magne Harstad Tonje Marie Storlien Kat 2 FON 48/2008 årsverk+pp IHA Odd-Magne Harstad Silje Hanche- Olsen Liestøl ledelsen APC IHA Felipe Eduardo Reveco Urzua Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) IHA Ragnar Salte Hilde Lyby

9 VEDLEGG 2 FON-SAK 3/ Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) IHA Øystein Ahlstrøm postdoktor - Fiskegenomikk, samarbeid med NVH postdoktor; Husdyrproduksjon US 11/ rektor IHA Maria Therese Tjernsbekk Marte Sodeland US /2009 IHA Stine Gregersen Vhile ledelsen "SFF" rektor IKBM Sigve Håvarstein Stamsås, Gro Anita ledelsen "SFF" rektor IKBM Ingolf Nes Lundmann, Emma Kat 2 FON 3/2008 årsverk IKBM Morten Sørlie Wilhelmsen, Linn Kat 3 fornybar energi rektor feb 08 IKBM Vincent Eijsink Zhai Hong overb Kat 2 FON 4/2007 søknad IKBM Tor Lea Lene Halvorsen MNT - øremerket fra KD FON 10/2009 årsverk+pp IKBM Linda Saga Kat 2 FON 48/2008 årsverk+pp IKBM Kaia Mobråten Kat 2 FON 48/2008 årsverk+pp IKBM Christina Gabrielsen Kat 2 FON48./2008 årsverk+pp IKBM Daniel

10 VEDLEGG 2 FON-SAK 3/ Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) IKBM Sigve Håvarstein Mania Kari Helene Berg Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) IKBM Dzung Diep Anbjørg Kalland Haraldstad Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) IKBM Yngve Stenstrøm Ivar Skiaker Kat 3 Matvitenskap; samarbeid med IHA US 11/ rektor feb 2010 IKBM Bjørg Egelandsdal Gu Yi postdoktor; mattrygghet postdoktor; bioenergisenteret US /2009 IKBM Sigve Håvarstein US 11/ rektor feb 2010 IKBM Vincent Eijsinks Anne-Mette Grønvold Bjørge Westereng Kat 2 FON 3/2008 årsverk ILP August Røsnes Eivind Ramsjord Kat 2 FON 48/2008 årsverk+pp ILP Askild H Nilsen Kat 3 styrke forskningen FON 48/ ILP Gro Koppen overb rektor Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) ILP Rannveig Holm Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) ILP Anne Katrine Geelmuyden Kat 3 Miljø og planlegging US 11/ rektor feb 2010 ILP Inger-Lise Saglie Nina Marie Andersen Harpa Stefansdottir Kat 2 FON 3/2008 årsverk IMT Karl Jacob Maus

11 VEDLEGG 2 FON-SAK 3/ ledelsen evita-prosjekt IMT Nordbø, Øyvind Kat 2 FON 3/2008 årsverk IMT Potac, Jan IMT 2006 ny etter Gilpin IMT Heidi Nygård Kat 3 fornybar energi rektor feb 08 IMT Kristian Fjørtoft Kat 2 FON 48/2008 årsverk+pp IMT Kjersti Jegstad MNT - øremerket fra KD FON 10/2009 årsverk+pp IMT Espen Hagen Kat 2 FON 48/2008 årsverk+pp IMT Katrin Bentel Oslofjordalliansen - øremerket fra KD IMT Anders Myhr Kat 3 realfagslærerutdan FON 48/ IMT Erik Knain Anne ningen rektor Kristine Byhring Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) IMT Thomas Thiis Dimitrios Kraniotis Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) IMT Hans Plesser Thomas Heiberg Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) IMT Øystein Dick Kennedy Were Kat 3 Kvinnelig førsteamanuensis som veileder postdoktor, bioenergisenteret postdoktor; miljøteknologi US 11/ rektor IMT US /2009 IMT Zehra Zengin US /2009 IMT Edita Garskaite FON FON 4/2007 søknad INA Mikael Ohlson Isabella Rudolph

12 VEDLEGG 2 FON-SAK 3/ Kat 2 FON 3/2008 årsverk INA Ole Hofstad Espen Andreas Halvorsen Kat 3 fornybar energi rektor feb 08 INA Erik Næsset Hauglien, Knut Marius Kat 2 FON 3/2008 årsverk INA Manfred Heun Thauow, Jens MNT - øremerket fra KD FON 10/2009 årsverk+pp INA Mikael Ohlson John Wirkola Dirksen Kat 2 FON 48/2008 årsverk+pp INA Torbjørn Haugaasen Whaldener Endo Kat 2 FON 48/2008 årsverk+pp INA Ørjan Totland Cathrine Glosli Kat 2 FON 48/2008 årsverk+pp INA Andreas Rune Brunner Østgård Pedersen Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) INA Yngvar Gauslaa Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) INA Massimo Bidussi Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) INA Kat 3 Klima og skog US 11/ INA rektor feb 2010 postdoktor; bioenergisenteret US /2009 INA Marit Lie Kat 3 overb Thorium IPM Brit Salbu Poppic, Jelena Mrdakovic

13 VEDLEGG 2 FON-SAK 3/ Kat 2 FON 3/2008 årsverk+(pp/fagårsverk) IPM Anne-Berit Wold Huseby, Stine Kat 2 FON 3/2008 årsverk IPM Grete Patil Katinka Horgen Evensen Kat 2 FON 3/2008 årsverk IPM Sissel Torre Louise Elisabeth Arve Forskningsprisen IPM Brit Salbu Song, You Kat 3 rektor lovt bort SUP - FON 48/2008 IPM Trine Sogn Per Ivar Hanedalen Kat 2 FON 48/2008 årsverk+pp IPM Lars Bakken Junaid Hassan MNT - øremerket fra KD FON 10/2009 årsverk+pp IPM Trine Sogn Silje Skår Kat 2 FON 48/2008 årsverk+pp IPM Deborah Henrik Ness Oughton Mikkelsen Kat 2 FON 48/2008 årsverk+pp IPM Anne Kjersti Shiori Koga Uhlen Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) IPM Tore Krogstad Kyle Elkin Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) IPM Anne Marte Tronsmo Kat 2 Kat 3 overb Kat 3 overb postdoktor, omdisp. POSTDOKTOR Folkehelse US11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) IPM Odd-Arne Rognli US 11/ IPM rektor Mohamed Abdelhalim Åshild Ergon fornybar energi rektor feb 08 IØR Shuling Chen Kat 2 FON 3/2008 årsverk IØR Therese

14 VEDLEGG 2 FON-SAK 3/ Dokken Kat 2 FON 48/2008 årsverk+pp IØR Wang, Caroline Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) IØR Stefan Flûgel Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) IØR Casper C Rasmussen Kat 3 Grønn økonomi US 11/ IØR Sofie Skjeflo rektor energi- og US /2009 IØR Yohei Mitani ressursøkonomi Kat 3 klima rektor feb 08 Noragric Grimsby, Lars Kåre Kat 2 FON 48/2008 årsverk+pp Noragric Thorkildsen, Kjersti Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) Noragric Randi Kaarhus Grete Benjaminsen Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) Noragric Stig Jarle Shai Divon Hansen Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) Noragric Darley Kjosavik Hans Nicolai Adam Kat 3 Kvinnelig f,aman. som veileder postdoktor; global environmental governance US 11/ rektor Noragric Ingrid Nyborg Ingvild Jacobsen US 18D/2009 Noragric Synne Movik

15 VEDLEGG 3 FON-SAK 3/ Rundskriv F Støtteordningen gjennom Statens lånekasse for utdanning for studenter fra utviklingsland, land på Vest-Balkan, i Øst-Europa og i Sentral-Asia (kvoteordningen) Universiteter Høyskoler Private høyskoler Statens lånekasse for utdanning Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) Nr F Vår ref Dato Støtteordningen gjennom Statens lånekasse for utdanning for studenter fra utviklingsland, land på Vest-Balkan, i Øst-Europa og i Sentral-Asia (kvoteordningen) Rundskrivet erstatter rundskriv F-10-07, datert 6. juli Rundskrivet danner grunnlag for lærestedenes søknader om kvoteplasser for studieårene , og Retningslinjene i rundskrivet gjelder for samme periode. 1. INNLEDNING Målsettingen med støtteordningen for studenter fra utviklingsland, land på Vest-Balkan, i Øst- Europa og i Sentral-Asia (kvoteordningen) er å bidra til kompetansebygging i mottakerland. Gjennom studentmobilitet til norske universiteter og høyskoler skal ordningen tilføre studenter kompetanse og samtidig bidra til å knytte institusjoner og næringsliv i mottakerlandene til det globale kunnskapssamfunn. Ordningen skal også bidra til å styrke norske institusjoners internasjonale samarbeid. Ordningen skal knyttes til institusjonelle strategier og søkes benyttet sammen med annet internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid. Kvoteordningen omfatter 1100 plasser per år. Av disse er 800 for studenter fra utviklingsland og 300 for studenter fra land på Vest-Balkan, i Øst-Europa og i Sentral-Asia. 2. VILKÅR FOR OPPTAK AV STUDENTER UNDER KVOTEORDNINGEN Kvoteordningen gjelder statsborgere over 18 år fra utviklingsland og land på Vest-Balkan, i Øst- Europa og i Sentral-Asia. Se vedlagte liste over land som omfattes av ordningen. Det er en forutsetning for opptak at studenten har kompetanse som tilsvarer to år med høyere utdanning fra hjemlandet eller land som grenser til hjemlandet. Det kan gjøres unntak fra dette kravet for studenter som tas opp til korte profesjonsutdanninger, dersom studenten ellers fyller de fastsatte vilkårene i gjeldende forskrifter for opptak til utdanningen. Det er til vanlig et vilkår at søkeren skal søke om opptak til kvoteordningen fra hjemlandet og kunne dokumentere opphold i hjemlandet i minst ett år før opptak. Unntak fra kravet om å søke fra hjemlandet kan bli gjort for søker som tidligere har fått støtte fra Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen), eller som har finansiert høyere utdanning i Norge gjennom Norad, Norges forskningsråd eller lignende. Det er da en forutsetning at samlet studietid ikke blir mer enn fem år, jf. forskrift om tildeling av utdanningsstøtte, sjette del. 3. REKRUTTERING AV STUDENTER UNDER KVOTEORDNINGEN Studentene skal normalt rekrutteres gjennom etablerte samarbeidsavtaler mellom det norske lærestedet og læresteder/institusjoner/organisasjoner/myndigheter i studentens hjemland. Ved fordeling av plassene på de norske lærestedene vil samarbeidsavtaler tillegges betydelig vekt. Ved rekruttering av studenter gjennom samarbeidsorganisasjoner, kan andre former for dokumentasjon på samarbeidet vurderes. Som en hovedregel bør rekruttering av studenter ved samarbeidsinstitusjonen skje gjennom åpen utlysning.

16 VEDLEGG 3 FON-SAK 3/ Lærestedene kan unntaksvis rekruttere studenter som søker opptak på individuelt grunnlag, såkalte free movers. Vilkåret for opptak av individuelle søkere under kvoteordningen skal normalt være at det er særskilte forhold i studentens hjemland eller på studentens hjeminstitusjon som taler for unntak fra hovedregelen om rekruttering gjennom samarbeidsavtaler. Særskilte forhold kan for eksempel være forhold knyttet til politisk undertrykking, kjønnsdiskriminering eller vanskelige forhold for funksjonshemmede. Læresteder som rekrutterer individuelle søkere til kvoteordningen, forutsettes å gjøre dette i samråd med Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU), for å sikre lik praktisering av unntaksbestemmelsene ved rekruttering av individuelle søkere til ordningen. 4. UTDANNING SOM KAN GODKJENNES Som hovedregel tilbyr kvoteordningen støtte til utdanning i Norge. Det faglige tilbudet til studentene skal støtte opp om målsettingen med ordningen, dvs. at ordningen skal tilføre studenter kompetanse og samtidig bidra til å knytte institusjoner og næringsliv i mottakerlandene til det globale kunnskapssamfunn og til sine samarbeidspartnere i Norge. Studentene skal tilføres relevant kompetanse som kan komme hjemlandene til gode når studentene reiser tilbake etter endt utdanning. Studentene skal tilbys en gradsutdanning, og opplegget skal være av minst ett års varighet og være innenfor de rammene som ligger i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte, som forvaltes av Lånekassen. Endelig gradseksamen kan avlegges i Norge eller i hjemlandet. Det faglige tilbudet skal fortrinnsvis være på høyere nivå, dvs. mastergradsutdanning eller ph.d.- utdanning. Tilbud om lavere grads studier bør være yrkesrettet. Felles utdanningsprogrammer med samarbeidsinstitusjoner, for eksempel i form av fellesgrader, sandwichprogrammer eller felles veiledning, vil bli prioritert. Utdanningene som tilbys studentene skal inngå i lærestedenes ordinære utdanningstilbud og være åpne også for andre studentgrupper. Undervisningen skal fortrinnsvis foregå på engelsk, men også norsk er mulig. Før en gradsutdanning der undervisningen hovedsakelig vil foregå på norsk, kan det godkjennes et innføringskurs i norsk med inntil to semestre. Vilkåret er at studenten er tatt opp i utdanningen som innføringskurset kvalifiserer for. Studenten vil ikke få støtte gjennom Lånekassen til en eventuell repetisjon av innføringskurset. Utdanning der feltarbeid i hjemlandet inngår som en del, kan godkjennes i ordningen. Feltarbeidet må inngå som en del av det faglige opplegget for utdanningsprogrammet og være klarlagt på forhånd. Det er en forutsetning at feltarbeidet starter etter at studenten har begynt på utdanningen i Norge. Studentens søknad om støtte gjennom Lånekassen til feltarbeid må inneholde en tilråding fra institusjonen med opplysninger om varigheten på feltarbeidet. Søknaden må sendes Lånekassen i god tid før feltarbeidet begynner. Delstudier i utlandet kan inngå som en del av utdanningsprogrammet. Institusjonene har ansvaret for den faglige vurderingen av hver kvotestudents delstudier innenfor sitt utdanningsprogram. Kravene for å få støtte gjennom Lånekassen til delstudier er de samme for kvotestudenter som for andre studenter. Kombinasjonen mastergradsutdanning over to år og ph.d-utdanning kan godkjennes innenfor den maksimale tidsrammen for støtte gjennom kvoteordningen. Vilkåret er at studenten har annen finansiering for den delen av ph.d-utdanningen som går utover maksimal støtteperiode for kvoteordningen. 5. SØKNAD OM KVOTEPLASSER STUDIEÅRENE SIU vil etter søknad fra lærestedene fordele de plassene for studieårene , og Det tas forbehold om eventuelle endringer i ordningen i løpet av perioden. Lærestedene søker om kvoteplasser på grunnlag av retningslinjene i dette rundskrivet. Søknaden skal leveres elektronisk i SIUs søknads- og rapporteringssystem Espresso. Søknaden skal omfatte

17 VEDLEGG 3 FON-SAK 3/ søknad om videreførte plasser for studenter som er i gang med en utdanning under kvoteordningen, og behov for kvoteplasser for hvert av de tre studieårene. Samarbeidsavtaler som danner grunnlag for lærestedenes rekruttering av kvotestudenter skal oversendes sammen med søknaden. Ved vurdering av søknadene vil følgende bli vektlagt: - Tilknytning til pågående utdannings- og forskningssamarbeid og felles deltakelse i nettverk - Tilknytning til institusjonell strategi - Integrering i den alminnelige undervisning, dvs. deltakelse av norske og andre internasjonale studenter - Kontakt med hjemlandet gjennom for eksempel feltarbeid under utdanningen, sandwichprogrammer eller fellesgrader med institusjon i hjemlandet. Det gjøres oppmerksom på at det innføres en veiledende maksimumsgrense for antall kvoteplasser på institusjonene, slik at institusjoner normalt ikke kan få tildelt mer enn én kvoteplass per 100 studenter ved institusjonen. Det understrekes at kvalitet prioriteres, og at maksimumsgrensen ikke er absolutt. Lærestedenes søknadsfrist er 20. september SIU tar sikte på å ha fordelingen klar innen 15. november ADMINISTRATIVE FORHOLD Lærestedene skal forholde seg til SIU når det gjelder forhold knyttet til kvoteordningen. Spørsmål om endringer i rekruttering og endringer av studieprogram skal tas opp med SIU. Lånekassen har fortsatt ansvaret for forvaltning av utdanningsstøtten til studentene i henhold til forskrifter til utdanningsstøtteloven. Lærestedene har ansvar for at tildelte kvoteplasser blir forvaltet i tråd med retningslinjene i dette rundskrivet. Lærestedene har videre ansvar for at det blir satt av plasser til studenter som er i gang med utdanning under kvoteordningen, slik at alle får anledning til å fullføre en påbegynt utdanning. Når plasser blir ledige ved at studenter fullfører eller avbryter utdanningen, kan lærestedet disponere plassen til nye kvotestudenter, forutsatt at det er rom for det innenfor rammen SIU har satt for lærestedet det aktuelle studieåret. I den grad lærestedet ikke ser seg i stand til å rekruttere kvotestudenter i tråd med retningslinjene i dette rundskrivet, skal den ledige plassen meldes inn til SIU umiddelbart for omfordeling til andre læresteder. Ubrukte plasser og plasser som benyttes i strid med forutsetningene for tildelingen, kan bli trukket tilbake av SIU og bli omfordelt til andre læresteder. Lærestedene må informere Lånekassen og Utlendingsdirektoratet (UDI) om studenter som tas opp. Lærestedene må videre orientere Lånekassen og UDI om studieprogresjonen til den enkelte student. Grunnen til dette er at søkeren skal kunne fullføre utdanningen uten å komme i strid med reglene for oppholdstillatelse. Departementet legger vekt på at kvotestudentene skal få sine søknader om utdanningsstøtte behandlet så raskt som mulig. Departementet ber derfor lærestedene om å hjelpe studentene med å fylle ut de elektroniske søknadene, og klargjøre/attestere disse elektronisk så snart som mulig. Studentene må ha norsk fødselsnummer, minid og kontonummer i norsk bank påført søknaden. Lærestedene må være forberedt på å rapportere til SIU på hvilket grunnlag man har rekruttert studenter. Når studentene avslutter sin utdanning, skal det gis melding til SIU om avlagt grad og tittel på eventuell master- og ph.d.-oppgave. 7. UTDANNINGSSTØTTE Kvotestudentene får lån og stipend gjennom Lånekassen etter den til enhver tid gjeldende forskrift om tildeling av utdanningsstøtte. Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes

18 VEDLEGG 3 FON-SAK 3/ årlig. Departementet forutsetter at lærestedene har god kjennskap til støtteordningene og de særskilte vilkårene som gjelder for kvotestudentene. Det gjøres spesielt oppmerksom på ordningen med utbetaling av stipend til nye kvotestudenter det første semesteret når de ankommer lærestedet i Norge. Departementet forutsetter videre at lærestedene påtar seg et særskilt informasjonsansvar for kvotestudentene når det gjelder informasjon om ordningene gjennom Lånekassen, og eventuelle endringer i disse i løpet av studentenes utdanningsløp. Lærestedene har også ansvar for å opplyse om betingelser for ettergivelse av gjeld og tilbakebetaling av utdanningslån. 8. LAND SOM OMFATTES AV KVOTEORDNINGEN Kvoteordningen omfatter de utviklingslandene som går fram av liste utarbeidet av OECD (DAClistens tre laveste kategorier) og gjelder i utgangspunktet for studenter fra land innenfor kategorien lavere middelinntektsland og under. Kvoteordningen gjelder også for studenter fra Sør-Afrika, Russland, Brasil og Cuba. Lister over land som omfattes av ordningen følger vedlagt. Det presiseres at Kina faller inn under ordningen, men at Taiwan ikke er omfattet. Det vil ved fordeling av plassene legges vekt på hensiktsmessig fordeling mellom land, fagområder og læresteder. Det gjøres oppmerksom på følgende endringer i landutvalget i forhold til utvalget i rundskriv F 10-07: 1. Jamaica, Surinam, Fiji, Hviterussland, Kasakhstan, Kroatia, Serbia og Montenegro er tatt ut av listen 2. Nytt land på listen er Kosovo. 3. Lærestedene kan rekruttere palestinske studenter fra de palestinske områdene. Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at palestinske studenter regnes under kvoten for studenter fra utviklingsland. Med hilsen Kari Kjenndale (e.f.) ekspedisjonssjef Torill M. Måseide seniorrådgiver Vedlegg: Landliste Kopi: Justisdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Utenriksdepartementet Norad Samordna opptak UTVIKLINGSLAND SOM ER OMFATTET AV KVOTEORDNINGEN STUDIEÅRENE , OG KORRIGERT VERSJON A I R Afghanistan India Rwanda Algerie Indonesia S Angola Irak Samoa B Iran Sao Tome & Principe Bangladesh J Senegal Benin Jemen Sierra Leone Bhutan Jordan Salomonøyene Bolivia Somalia Brasil K Sri Lanka

19 VEDLEGG 3 FON-SAK 3/ Burkina Faso Kamerun Sudan Burundi Kambodsja Swaziland C Kapp Verde Syria Colombia Kenya Sør-Afrika Comorene Kina T Cuba Kiribati Tanzania D Kongo Tchad Den demokratiske republikken Kongo L Thailand (tidligere Zaire) Den dominikanske republikk Laos Togo Den sentral-afrikanske republikk Lesotho Tonga Djibouti Liberia Tunisia E M Tuvalu Ecuador Madagaskar U Egypt Malawi Uganda Ekvatorial Guinea Maldivene V El Salvador Mali Vanuatu Elfenbenskysten Marokko (Vest-Samoa) se Samoa - endret navn i 1997 Eritrea Marshalløyene Vietnam Etiopia Mauritania Y Mikronesia (Yemen) se Jemen F Mongolia Z Filippinene Mosambik (Zaire), se Den demokratiske republikk Kongo G Myanmar Zambia Gambia N Zimbabwe Ghana Namibia Ø Guatemala Nepal Øst-Timor Guinea Nicaragua Guinea-Bissau Niger Guyana Nigeria H Niue Haiti Honduras Nord-Korea P Pakistan Palestinske områder Papua Ny Guinea Paraguay Peru LAND I SENTRAL- OG ØST-EUROPA OG SENTRAL-ASIA SOM ER OMFATTET AV KVOTEORDNINGEN STUDIEÅRENE , OG Albania Makedonia Armenia Moldova Aserbadsjan Russland Bosnia-Hercegovina Tadsjikistan Georgia Turkmenistan Kirgisistan Ukraina Kosovo Usbekistan

20 VEDLEGG 4 FON-SAK 3/ Vedlegg 4: Oversikt over land i kvoteordninga som UMB har avtale med, ligg inne i saksframlegget. Vedlegg 4 går ut.

21 VEDLEGG 5 FON-SAK 3/ Samarbeid med Aust-Europa, Vest-Balkan, Sentral-Asia: Instructions for completing the application form Note: The application will not be considered unless all sections have been filled in, and certified copies of all required documents have been enclosed. Required documentation: Certified 1 copies 2 of the pages of your passport showing your picture, your full name, your date of birth and your nationality Officially certified copies of all your educational certificates including: Diploma/certificate from higher secondary education Diploma/certificate/transcript from your college/university education Documentation of English proficiency (See detailed information below) Original recommendation letter from partner institution(see section 6 of the main application) 1) With the exception of the recommendation letter, all copies must be attested as true copies of the original by a Norwegian Embassy/Consulate or by Notary Public or by a school/college/university administration and bear the name, signature and stamp of the official. Documents, which are not already in Norwegian, Danish, Swedish, English or German, must be accompanied by an authorised translation of the original. 2) Applicants are asked to submit copies only, not originals. Students who are admitted must be able to present originals. Students failing to present originals upon request may be denied admission. English language requirements: The language requirement for degree seeking students is the same whether the application is for a bachelor, master or a non-degree programme. UMB follows the general national requirements: - Test of English as a Foreign Language (TOEFL) with a result of at least 550 points for the Paper-based test (PBT), 213 points for the Computer-based test (CBT) and 80 points for the Internet-based test (IBT) - International English Language Testing Service (IELTS) with a score of at least For alternative documentation please see the GSU-list and the Language requirements from the Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (NOKUT): Financing your studies at the Norwegian University of Life Sciences (UMB): Tuition at UMB is subsidized by the Norwegian Government such that students do not pay tuition fees. However, every semester students are required to pay a NOK 340 registration fee to the University Foundation for Student Life in Ås. Students are responsible for their own living expenses. For this reason the Norwegian Directorate of Immigration (UDI) requires documentation that you can provide a sum of NOK per year to cover the cost of accommodation and board, clothing, transport, study materials, medical and dental care, semester fees and other necessities. If you are awarded a Quota scholarship, the financing requirement is documented in the letter of award. Residence permit and Visa: In order to study in Norway, international students must obtain a student residence permit before leaving their home country at the nearest Norwegian Embassy or Consulate. For detailed information on the residence permit application process visit: Processing time is normally 2-4 months. It is not possible to apply for a student residence permit while staying in Norway on a tourist visa or short visit visa. For a first-time residence permit, the financing will be documented in the letter of award, if you are granted a Quota scholarship. NOTE: International students who wish to have their families accompany them to Norway are strongly urged to review UDI s website for information on family reunification. A family reunification permit requires documentation of additional funds and can take a considerably longer time to process. UMB cannot assist in the family reunification application process.

22 VEDLEGG 5 FON-SAK 3/ APPLICATION TO PURSUE A PhD WITH SUPPORT THROUGH THE QUOTA SCHEME Application deadline: 15 March 2011 DEPARTMENT Please check which department you are applying to: Note: You can only submit an application to the department where you have been invited to apply. Department of Animal and Aquacultural Sciences (IHA) Department of Chemistry, Biotechnology and Food Science (IKBM) Department of Ecology and Natural Resource Management (INA) Department of Economics and Resource Management (IØR) Department of Landscape Architecture and Spatial Planning (ILP) Department of Mathematical Sciences and Technology (IMT) Department of Plant and Environmental Sciences (IPM) Department of International Environment and Development Studies (Noragric) Please return this application including all documents to: Norwegian University of Life Sciences Name of department indicated above Postbox 5003 N-1432 Aas Norway 1. PERSONAL DATA: Family name: Date of birth (dd/mm/yy): Norwegian ID number (if available): First (and middle) name(s): Address for correspondence: Male Female Nationality: Telephone: Fax: write clearly as all communication including letter of admission is by 2. HIGHEST COMPLETED EDUCATION:

23 VEDLEGG 5 FON-SAK 3/ Name of institution Year Grade/GPA 3. CURRENT OCCUPATION: Name of institution/organisation Occupation/title/position 4. ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY: (English language is a requirement for the PhD programme.) Please specify how you fulfil the requirement: Native language English form higher secondary school in Norway TOEFL score: IELTS score: Other. Please specify other ways you fulfil the English language requirement: 5. PREVIOUS EDUCATION: List all educational institutions attended, beginning with Secondary School and including any education now in progress. The Admission Office at UMB will contact your home University for verification of your documents. Name of institution From To Degree/Certificate Enclosure No If you have written a thesis or dissertation in connection with a degree mentioned above, please give its title: 6. INSTITUTIONAL COLLABORATION Please write the name of the institution or organization you are employed by that also has an agreement with the

24 VEDLEGG 5 FON-SAK 3/ Norwegian University of Life Sciences.. Institution/organization name * A recommendation letter from the partner institution is required. 7. Field of PhD Study Please provide a brief statement on your field of interest for the PhD study period. Field of interest: Description: 8. RESIDENCE PERMIT: Do you already have: No Yes A permanent residence in Norway As a student As a spouse Other: No Yes A temporary residence in Norway As a student As a spouse Other: No Yes A general work permit in Norway 9. EMERGENCY ADDRESS: Person(s) to contact in case of emergency: Name: Address: Relationship to student: 10. CONTACT INFORMATION FOR YOUR HOME UNIVERSITY: All educational documentation will be verified. Please fill in the contact information for the Registrar Office at your University. Name of University:

25 VEDLEGG 5 FON-SAK 3/ Contact person or office: Address: Telephone: Fax number: Web site: 11. ENCLOSURES: List of enclosed documents: Copy of passport (Mark enclosure 1a, 1b, etc.) Certificate and transcript from previous education (Mark enclosure 2a, 2b, etc.) I have been in contact with my University and an original of my educational document will be sent to the Admission Office at UMB in a sealed envelope. Documentation of English language proficiency (Mark enclosure 3a, 3b, etc.) Recommendation letter from partner institution (Mark enclosure 4a, 4b, etc.).. Place Date Signature

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Rundskriv Universiteter Høyskoler Private høyskoler Statens lånekasse for utdanning Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Støtteordningen gjennom

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Rundskriv Universiteter Høyskoler Private høyskoler Statens lånekasse for utdanning Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen

Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen Universitetet for miljø- og biovitenskap Studieavdelingen Opptaksrapport for det akademiske studieåret 2007/2008 studiedirektør Siri-Margrethe Løksa og opptaksleder Cathrine Strømø Opptaksrapport for

Detaljer

Studiereglement. for Handelshøyskolen BI

Studiereglement. for Handelshøyskolen BI Studiereglement for Handelshøyskolen BI 2004/2005 Studiereglement for Handelshøyskolen BI Reglementet er vedtatt i styret 6. mars 2003 og med virkning fra 1. juni 2003. Justeringer er godkjent i kollegiet

Detaljer

10/2007 Godkjenning av møtebok fra FON 9.2.2007 og saksliste

10/2007 Godkjenning av møtebok fra FON 9.2.2007 og saksliste 1302 1901 INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSNEMNDA DATO 16.3.2007 STED STYREROMMET CIRKUS MØTESTART 12:00 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSNEMNDA

Detaljer

NYTT MIDLERTIDIG TOÅRIG MASTERPROGRAM

NYTT MIDLERTIDIG TOÅRIG MASTERPROGRAM Styre: Fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet Styresak: 43/14 Møtedato: 11. juni 2014 Journalnummer:../ NYTT MIDLERTIDIG TOÅRIG MASTERPROGRAM Se vedlagte notat med programbeskrivelse. Saken gjelder

Detaljer

Opptaksrapport for det akademiske året 2011/2012. Studieavdelingen

Opptaksrapport for det akademiske året 2011/2012. Studieavdelingen Opptaksrapport for det akademiske året 2011/2012 Studieavdelingen UMB, våren 2012 Innholdsfortegnelse Sammendrag og vurdering... 3 Summary and Evaluation... 6 Innledning... 7 1 Nasjonal opptaksmodell (NOM-opptaket)...

Detaljer

STUDIEREGLEMENT FOR HANDELSHØYSKOLEN BI 2005/2006

STUDIEREGLEMENT FOR HANDELSHØYSKOLEN BI 2005/2006 STUDIEREGLEMENT FOR HANDELSHØYSKOLEN BI 2005/2006 Studiereglement for Handelshøyskolen BI 2005/2006 Reglementet er vedtatt i styret 3. mars 2005 og gjelder med virkning fra 1. august 2005. Handelshøyskolen

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet

Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Protokoll fra møte i Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Tirsdag 17. juni 2014 kl. 09:15 10:20. Møterom 546 Til stede: Asbjørn Strandbakken (leder) Magne Strandberg (a) Anneken Sperr (a) Maria Vea

Detaljer

A. Universitetsstyret godkjenner Årsrapport om studiekvalitet 2009 som UMBs rapport om utdanningskvalitet og kvalitetsarbeid for 2009.

A. Universitetsstyret godkjenner Årsrapport om studiekvalitet 2009 som UMBs rapport om utdanningskvalitet og kvalitetsarbeid for 2009. US-SAK NR: 146/2010 SAKSANSVARLIG: STUDIEDIREKTØR OLE-JØRGEN TORP SAKSBEHANDLER: CECILIE MATHIESEN ARKIVSAK NR: 2010/1429 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Saksnummer: 146/2010

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Side 1 av 1 Dato: 27.05.2014 Sted: Ås, Parkgården, rom P 107 (bygning nr. 26 på kartet) Tid: 0915-1400 Faglig innlegg: «Tarmen, et samfunn i miniatyr» v/trine L

Detaljer

Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet. European Commission Aktiv Ungdom. Søkerveiledn ing. (Gyldig fra 1. januar 2008)

Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet. European Commission Aktiv Ungdom. Søkerveiledn ing. (Gyldig fra 1. januar 2008) Utdanning og kultur DG Youth in Action programmet European Commission Aktiv Ungdom Søkerveiledn ing (Gyldig fra 1. januar 2008) 2 3 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 4 DEL A - GENERELL INFORMASJON OM

Detaljer

20Sudan-konflikten: Jobbmarkedet: FN- jakt på lovende nordmenn. Norsk bistand gjennom 50 år: mrd. kroner

20Sudan-konflikten: Jobbmarkedet: FN- jakt på lovende nordmenn. Norsk bistand gjennom 50 år: mrd. kroner minstepensjonist 10Innsamling: ble lurt trill rundt 12 Jobbmarkedet: FN- jakt på lovende nordmenn Norske konsulenter 20Sudan-konflikten: i skytteltrafikk Ny rapport: mikrokreditt gir mikroresultater Side

Detaljer

Tre statlige høgskoler og retten til å tildele doktorgrad

Tre statlige høgskoler og retten til å tildele doktorgrad NORGESNETTRÅDETS RAPPORTER 02/2001 Tre statlige høgskoler og retten til å tildele doktorgrad Turid Hegerstrøm Tre statlige høgskoler og retten til å tildele doktorgrad Turid Hegerstrøm Norgesnettrådets

Detaljer

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Årsrapport om studiekvalitet 2008

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Årsrapport om studiekvalitet 2008 Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Årsrapport om studiekvalitet 2008 Studieavdelingen, september 2009 ÅRSRAPPORT OM STUDIEKVALITET 2008 2 Forord Årsrapport om Studiekvalitet 2008 er den sjette

Detaljer

Norsk Studentunion -stiftet 1936 -

Norsk Studentunion -stiftet 1936 - Det kongelig norske kunnskapsdepartementet 04.03.08 Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Innspill til Stortingsmelding om internasjonalisering av utdanning Norsk Studentunion Norsk Studentunion (NSU) er kjent med

Detaljer

Internasjonalisering av norsk høyere utdanning

Internasjonalisering av norsk høyere utdanning Internasjonalisering av norsk høyere utdanning Gjennom Kvalitetsreformen og Bologna-prosessen er norsk høyere utdanning blitt en del av et europeisk område for høyere utdanning, med bachelor-, master-

Detaljer

MAT - nytt. Nr. 7 August 2013. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen,

MAT - nytt. Nr. 7 August 2013. Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen. Kjære alle sammen, MAT - nytt Nyhetsbrev fra Matematisk institutt Universitetet i Bergen Nr. 7 August 2013 Instituttleders hjørne Kjære alle sammen, Velkommen tilbake til nytt semester. Tema for denne lederen er oppfølging

Detaljer

Rapport og planer (2011-2012)

Rapport og planer (2011-2012) Universitetet for miljø- og biovitenskap Rapport og planer (2011-2012) Rapport og planer (2011-2012) 1. INNLEDNING... 3 1.1 STRATEGISK UTVIKLING... 3 1.2 SAMORGANISERINGEN MED NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Oslo International Bible College

NOKUTs tilsynsrapporter Oslo International Bible College NOKUTs tilsynsrapporter Oslo International Bible College Revidering av fagskoleutdanningen menighet- og misjonsledelse Februar 2014 Tilbyder/studiested: Utdanningens navn: Nivå/fagskolepoeng: Undervisningsform:

Detaljer

Til utlandet på 1-2-3

Til utlandet på 1-2-3 Til utlandet på 123 med Internasjonal seksjon Store planer, mangfoldige drømmer... Planlegg utveksling til utlandet nå! Info om muligheter og finansering gis av Internasjonal seksjon. www.ntnu.no/studier/

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016 Til skolen Rundskriv S 02-2015 Oslo, 27. januar 2015 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav Vs Jubileumsfond viser vi til NKFs nettside: http://nkf.folkehogskole.no/nkf/om-nkf/stipend/

Detaljer

Søknad til Study Abroad ved UTS

Søknad til Study Abroad ved UTS Søknad til Study Abroad ved UTS Dersom du svarer NEI på ett eller flere av spørsmålene under må du kontakte KILROY education før du fyller ut denne søknaden. 1. Har du generell studiekompetanse? 2. Har

Detaljer

Studiehandbok 2005-2006

Studiehandbok 2005-2006 Klar til å studere? Disse brillene finner vi i Marken, en av Bergens populære gågater. Studiehandbok 2005-2006 NORSK LÆRERAKADEMI Bachelor- og masterstudier Amalie Skrams vei 3, Postboks 74 Sandviken,

Detaljer

Studiehandbok for realfag 2006/2007

Studiehandbok for realfag 2006/2007 Studiehandbok for realfag 2006/2007 Det matematisk naturvitskaplege fakultet U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N - 2 - Studiehandbok for realfag 2006/2007 Det matematisk-naturvitskaplege fakultet...universitetet

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private universiteter og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Detaljer

Innst. S. nr. 276. (2007 2008) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. St.prp. nr. 51 (2007 2008)

Innst. S. nr. 276. (2007 2008) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen. St.prp. nr. 51 (2007 2008) Innst. S. nr. 276 (2007 2008) Innstilling til Stortinget frå næringskomiteen St.prp. nr. 51 (2007 2008) Innstilling frå næringskomiteen om samtykke til norsk innmelding i FNs turistorganisasjon, United

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 18.08.2015 Sted: Gjesteserveringen, campus Adamstuen Tid: 0900-1300 inkl lunsj Faglig innlegg ved Susanne Eich-Greatorex, IMV SAKSLISTE Saker 25/2015 Godkjenning

Detaljer