Fordeling av statsfinansierte stipendiat- og postdoktorstillingar Fordeling av plassar i kvoteordninga studieåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fordeling av statsfinansierte stipendiat- og postdoktorstillingar 2011. Fordeling av plassar i kvoteordninga studieåret 2011-2012"

Transkript

1 FON-SAK NR: 3/2011 SAKSANSVARLEG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLAR: ÅGOT AAKRA VILMA BISCHOF ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA Sak 3/2011 Fordeling av statsfinansierte stipendiat- og postdoktorstillingar Fordeling av plassar i kvoteordninga studieåret Dokument: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Retningslinjer for bruk av statsfinansierte stipendiat- og postdoktorstillingar ved UMB 2. Oversikt over statsfinansierte stipendiat og postdoktorstillingar ved UMB per Rundskriv F frå KD vedr. kvoteordninga, inkl. oversikt over land som er omfatta av ordninga 4. Oversikt over land som er omfatta av kvoteordninga og som UMB eller einskildinstitutt ved UMB har avtale med 5. Kvoteplass ved UMB - søknadsskjema Forslag til vedtak: 1. FoN tilrår fordeling av stipendiat- og postdoktorstillingar 2011, etter gjeldande retningslinjer. 2. Stillingar finansierte gjennom kvoteordninga blir fordelt etter same retningslinjer som statsfinansierte stipendiatstillingar og basert på avtalar UMB og institutta har med landa som er omfatta av kvoteordninga. 3. Retningslinjer for fordeling av stipendiat- og postdoktorstillingar bør gjelda for minst tre år, slik at tildelingane er føreseielege. Ås, Ragnhild Solheim Forskingsdirektør

2 SAKSFRAMLEGG FON-SAK 3/ Bakgrunn Kvart år skal ein fordela eit varierande tal statsfinansierte PhD- og postdoktorstillingar og stipend gjennom kvoteordninga på UMB. FoN har som oppgåve å tilrå kriterium for fordelinga og føreslå fordelinga. Universitetsstyret fattar endeleg vedtak om kriterium og fordeling. FoN har nokså nyleg kome fram til korleis ein bør fordela stillingane ved UMB FoN sak 57/2009 (sjå saksdokument og vedtak) og US-sak 11/2010 (vedtak), og prinsippa for fordeling er dei same når det gjeld statsfinansierte stipendiat- og postdoktorstillingar som for kvotestipend. Forskingsavdelinga finn det derfor praktisk å legga desse fordelingssakene i same FoN-sak: a) Fordeling av statsfinansierte stipendiat og postdoktorstillingar 2011 og b) Fordeling av PhD-stipend gjennom kvoteordninga 2011 FoN har ved fleire høve drøfta kva for prinsipp eller kriterium som skal liggja til grunn for å fordela rekrutteringsstillingane. FoN gjekk ved behandlinga for eitt år sidan FoN sak 57/2009 (sjå saksdokument og vedtak) inn for at stipend blir fordelte mellom institutta basert på tal årsverk i stillingane førsteamanuensis, førsteamanuensis II, professor og professor II og på gjennomsnittleg tal publiseringspoeng per fagårsverk de siste tre åra. Årsverk og publiseringspoeng per fagårsverk (frå DBH) blir vekta likt. Dette var ei endring frå tidlegare då årsverk og sum publiseringspoeng siste år blei brukt som kriterium. Motivet for endringa var å premiera publiseringseffektivitet. Forslaget frå FoN blei vedtatt av US (US-sak 11/2010 (vedtak)) og vedlegg 1. For at tildelingane skal vera meir føreseielege, føreslår administrasjonen at UMB nyttar same fordelingsnøkkel over ein periode på minst tre år. Nedanfor følgjer forslag til fordeling av stillingane (statsfinansierte stipendiat- og postdoktorstillingar og stipend gjennom kvoteordninga). Fordelinga er kommen fram på grunnlag av data om tal stillingar i nemnde stillingstypar og publiseringspoeng per fagårsverk siste tre år (Tabell 1). Tabell 1. Publiseringspoeng per fagårsverk siste tre år. Tal stillingar til kvart institutt kjem fram ved (((snitt pp per fagårsverk per institutt/σ snitt pp per fagårsverk UMB)/2)*n stillingar til fordeling)+ (((årsverk per institutt/sum årsverk UMB)/2)*n stillingar til fordeling). n var i denne saka 15 (statsfinansierte stipendiatstillingar), 4 (kvotestipend, utviklingsland) og 7 (kvotestipend, Aust-Europa, Vest-Balkan, Sentral-Asia). Publiseringspoeng pp siste Årsverk 2010 Publiseringspoeng per fagårsverk Institutt år prof. f.aman. prof II SUM SNITT IHA 75,3 57,29 56,39 189, ,1 1,7 33,8 0,714 0,603 0,584 0,63 IKBM 60,4 50,74 57,06 168,2 19 8,9 0,8 28,7 0,74 0,591 0,643 0,66 ILP 6,9 15,78 26,46 49,2 10,9 9,7 1,2 21,8 0,186 0,417 0,622 0,41 IMT 34,8 23,57 42,84 101,2 15,1 29,5 1,7 46,3 0,534 0,301 0,498 0,44 INA 66,3 66,18 76,94 209,5 19,6 10,2 1,3 31,1 0,996 0,984 1,078 1,02 IPM 69,5 55,93 44,15 169,5 23,5 19,8 1,3 44,6 0,792 0,681 0,468 0,65 IØR 25,1 22,48 26,15 73,7 8 10,2 1,1 19,3 0,748 0,685 0,846 0,76 Noragric 20,2 35,22 28,93 84, ,4 0,5 22,9 0,764 1,24 0,955 0,99 UMB 358,3 327,19 358, ,4 127,1 111,8 9,6 248,5 0,71 0,643 0,665 Tal publiseringspoeng og fagårsverk er henta frå DBH a) Fordeling av statsfinansierte stipendiat- og postdoktorstilingar FoN tilrådde altså i 2009 retningslinjer forfordeling av statsfinansierte stipendiat- og postdoktorstillingar ved UMB som US vedtok (vedlegg 1). UMB har fire kategoriar av statsfinansierte PhD-stipend: Kategori 1: ligg i budsjettrammene til institutta

3 SAKSFRAMLEGG FON-SAK 3/ Kategori 2: blir fordelte mellom institutta etter nøkkel vedtatt av styret. (Det er desse stillingane FoN nå skal føreslå fordelinga av) Kategori 3: blir tildelt av rektor etter ei strategisk vurdering. Kategori 4: er øyremerka frå KD og blir fordelte av rektor Kategori 2, 3 og 4 ligg i ein sentral stillingsbank saman med postdoktorstillinger og såkalla overbookingsstillinger (vedlegg 2). Basert på retningslinjene (nøkkelen) blir fordelinga av ledige stillingar i kategori 2 som vist nedanfor. Éin av dei ledige stillingane i 2011 er reservert vinnar av forskingsprisen 2010 (Gaute Einevoll, IMT). Tabell 2. Fordeling av 15+1 statsfinansierte stipendiatstillingar ved UMB Talmateriale som ligg til grunn for fordelinga er vist ovanfor (Tabell 1) Stillingar Til vinnar av Totalt forskingsprisen 2010 IHA 2 IKBM 2 ILP 1 IMT 2 1 INA 2 IPM 2 IØR 2 Noragric 2 UMB Stillingar i kategori 3, postdoktorstillingar og såkalla overbookingsstillingar ( rektorpotten ) utgjer i år: 3 overbookingsstillingar (stipendiat-) 4 postdoktorstillingar ( 2 av desse blir først ledige og ) 3 kategori 3-stillingar (stipendiat-) (US 11/2010: Rektor fordeler disse stillingene i henhold til UMBs overordnede strategi for og kommende delstrategier med følgende mål: støtte forskning som utvikler det faglige grunnlaget for undervisningen videreutvikle forskningssamarbeid møte politisk prioriterte områder styrke rollen som kunnskaps- og kompetanseleverandør til nærings- og samfunnsliv ha en langsiktig og helhetlig bemanningsplanlegging koordinere klimaforskningen ved UMB ) b) Fordeling av plassar i kvoteordninga studieåret (NB! endra saksframlegg, som blei lagt fram i møtet følgjer her) Universitetsstyret har vedtatt (US-sak 01/2009) at kvotestipend berre skal gå til PhD-utdanning f.o.m. 2009/2010. Fordelinga av plassane blir gjort som for statsfinansierte stipendiat- og postdoktorstillingar: 80 % av stillingane blir fordelt mellom institutta basert årsverk i stillingstypane professor, professor II og førsteamanuensis og publiseringspoeng siste tre år (fordeling etter nøkkel ). Årsverk og publiseringspoeng tel likt. Resterande 20% av plassane blir fordelt av rektor. For studieåret blir det følgjande ledige plassar gjennom kvoteordninga: Frå utviklingsland (sjå oversikter, vedlegg 3 og 4): 1 plass frå hausten plassar som blir ledige når personane som har plassane nå leverer avhandling

4 SAKSFRAMLEGG FON-SAK 3/ plassar frå våren 2012 Det er då fire kvoteplassar frå utviklingsland som vil bli fordelt etter nøkkel, éin plass blir fordelt av rektor. Frå Aust-Europa, Vest-Balkan, Sentral-Asia (sjå oversikter, vedlegg 3 og 4): 7 plassar frå hausten plass som blir ledig når personen som har plassen nå, leverer avhandling 1 plass frå våren 2012 Sju kvoteplassar frå ØE/VB/SA) blir fordelt etter nøkkel, to plassar blir fordelt av rektor. For å få tildelt ein plass gjennom kvoteordninga, må UMB eller eitt av institutta ha avtale med landet som kandidaten kjem frå. UMB evt. eitt eller fleire institutt har avtale med følgjande land i kvoteordninga: Utviklingsland; Afghanistan, Bangladesh, Brasil, Colombia, Etiopia, Filippinene, India, Indonesia, Kambodsja, Kenya, Kina, Laos, Malawi, Mali, Mosambik, Nepal, Pakistan, Paraguay, Sør-Afrika, Tanzania, Thailand, Uganda, Vietnam, Zambia Aust-Europa, Vest-Balkan, Sentral-Asia: Albania, Aserbadsjan, Bosnia-Hercegovina. Kosovo, Makedonia, Russland Dersom ein ønskjer å ta opp kvotestudentar frå andre land i kvoteordninga, må det vera inngått avtale med landet og meldt frå til SIU før søknadsfrist. Dersom UMB ikkje fyller sine tildelte plassar innan kvoteordninga, misser UMB desse plassane. Derfor må Studieavdelinga straks få melding dersom eit institutt ikkje kjem til å fylla sine tildelte plassar, slik at andre institutt kan få sjansen til å fylla plassen.

5 SAKSFRAMLEGG FON-SAK 3/ Tabell 3. Fordeling av plassar gjennom kvoteordninga etter nøkkel. Talmateriale som ligg til grunn for fordelinga er vist ovanfor (Tabell 1) Utviklingsland Aust-Europa, Sentral-Asia, Vest-Balkan Institutt Kvoteplassar Studiestart Institutt Kvoteplassar Studiestart IHA IHA 1 Hausten 2011 IKBM IKBM 1 Hausten 2011 ILP IMT 1 Hausten 2011* ILP IMT 1 Hausten 2011 INA 1 Hausten 2011 INA 1 Hausten 2011 IPM 1 Våren 2012 IPM 1 Hausten 2011 IØR IØR 1 Hausten 2011 Noragric 1 Våren 2012 Noragric 1 Hausten 2011 *når ledig (personen som har plassen nå, leverer avhandling) Nye kvotestudentar vidare saksgang: 1. Institutta tildeler dei ledige kvoteplassane. Søkjar til kvoteplass må vera tilsett ved eit samarbeidande universitet eller partnarinstitusjon (sjå liste over aktuelle land og samarbeidande universitet her: og søkjarar mellom 18 og 35 år er prioriterte. 2. Bruk vedlagte søknadsskjema, (vedlegg 5). Søknadsfrist: 15. mars 2011.OBS! Adm. sender ut utfyllbart skjema! 3. Studieavdelinga sender ut orientering til samarbeidande institusjonar og universitet. Institutta bør også sjølve ta kontakt med sine partnar-institusjonar. 4. Før opptak, kan studieavdelinga (opptakskontoret) hjelpa til med å vurdera og kvalitetssikra søknadene. 5. Studieavdelinga (SIT) sender ut Letter of Award når brev om kva for studentar som er tatt opp ved institutta er motatt. 6. SIT tar hand om praktisk tilrettelegging når studenten er komen til UMB. Forskingsdirektørens vurdering Stipendiat- og postdoktorstillingane, inkludert stillingar finanisierte over kvoteordninga, er blant dei viktigaste verkemidla UMB har for å rekruttera vitskapleg personale. FoN har ved fleire høve drøfta korleis UMB skal fordela desse stillingane. Gjeldande retningslinjer blei vedtatt i fjor, og forskingsdirektøren ser det ikkje tenleg å føreslå endringar i retningslinjene nå. Retningslinjer for fordeling gir rom for strategisk bruk av stillingane både på sentralt nivå og på instituttnivå og for konkurranseutsetting på instituttnivå. Nøkkelen for fordeling av stillingar i kategori 2 baserer seg både på institutt-storleik og forskingsproduksjon ( teljekantsystemet ), og er dermed gjenstand for diskusjon, slik sjølve teljekantsystemet også er. Nøkkelen slik han er i dag, har som siktemål å ivareta behovet for å sikra fagleg brei rekruttering, dvs. rekruttering til alle områda som er definerte i UMBstrategien samt å oppmuntra auka publisering.

6 VEDLEGG 1 FON-SAK 3/ Retningslinjer for bruk av statsfinansierte stipendiat- og postdoktorstipend ved UMB versjon , oppdatert ihht vedtak i US-sak 11/2010 den 28. januar UMB har følgende kategorier av statsfinansierte PhD-stipend: Kategori 1: ligger i instituttenes budsjettrammer, som årlig vedtas av Universitetsstyret. Dette er i hovedsak tidligere vit.ass.-stillinger. Kategori 2: fordeles mellom instituttene etter en nøkkel vedtatt av styret Kategori 3: tildeles av rektor etter en strategisk vurdering Kategori 4: er øremerket fra Kunnskapsdepartementets side, fordeles mellom instituttene av rektor Kategori 2, 3 og 4 ligger i en sentral stillingsbank sammen med postdoktorstillinger og overbookingsstillinger. Midler for disse stillingene refunderes til instituttene for den tid stipendiatstillingene er besatt, og i maksimalt tre år. I tillegg har UMB statsfinansierte postdoktorstillinger og overbookingsstillinger som er opprettet for å kompensere for vakanse som oppstår i stillingene. Overbookingsstillingene disponeres av rektor og kan benyttes til stipendiat-, postdoktor- eller tidsbegrensede forskerstillinger (US-sak 27/2007 den 28. februar 2007). 2. Statsfinansierte PhD- og postdoktorstipend har henholdsvis tre og to års varighet. UMB skal ha rutiner som sikrer at stipendene er i kontinuerlig bruk. Når tildelingsperioden er gått ut skal stipendet tas i bruk i en ny tilsetting. Instituttene må holde av midler eller kompensere økonomisk ved permisjoner, forlengelser etc. Dersom en stipendiat slutter før tildelingsperioden er gått ut er det instituttet som har ansvar for ny tilsetting i stillingen. Ny periode løper da fra tilsettingsdato. 3. Når en stipendiatstilling i kategori 4 blir ledig benyttes den på nytt ved et institutt innen øremerket fagkategori. Stipendiatstillinger i kategori 2 og 3 omfordeles årlig av universitetsstyret og rektor. 80 % av de ledige stillingene legges i kategori 2 og 20 % legges i kategori Stipendiatstillinger i kategori 2 fordeles mellom instituttene etter en fordelingsnøkkel basert på antall årsverk i stillingskode førsteamanuensis, førsteamanuensis II, professor og professor II og på gjennomsnittlig antall publiseringspoeng per fagårsverk 1 de siste tre årene. Årsverk og publiseringspoeng per fagårsverk hentes fra DBH 2 og vektes likt (0,5 hver). 5. Ledige postdoktorstillinger, overbookingsstillinger og stipendiatstillinger i kategori 3 fordeles årlig av rektor i henhold til UMBs overordnede strategi for og kommende delstrategier med følgende mål: støtte forskning som utvikler det faglige grunnlaget for undervisningen videreutvikle forskningssamarbeid møte politisk prioriterte områder 1 Fagårsverk omfatter faste og midlertidig ansatte i stillingskode professor, professor II, førsteamanuensis, amanuensis, førstelektor, universitetslektor, forsker, postdoktor, stipendiat og vitenskapelig assistent. 2 Database for statistikk om høyere utdanning,

7 VEDLEGG 1 FON-SAK 3/ styrke rollen som kunnskaps- og kompetanseleverandør til nærings- og samfunnsliv ha en langsiktig og helhetlig bemanningsplanlegging koordinere klimaforskningen ved UMB utvikle nye forsknings- og utdanningssynergier innen biovitenskap, veterinærvitenskap og matvitenskap bidra til å øke andelen kvinnelige professorer US skal en gang på pr år, orienteres om hvordan stillingene fordeles. 6. Universitetet omdisponerer etter vurdering fra instituttene stipendiatstillinger til postdoktorstillinger innen Kunnskapsdepartementets rammer (inntil 5 % av stipendiatstillingene). Instituttene må før utlysning melde ifra til forskningsavdelingen dersom de ønsker å omdisponere stillinger.

8 VEDLEGG 2 FON-SAK 3/ UMBs sentrale ph.d.-og postdoktor-bank 2010 Oppdatert Type tildeling Øremerking Tildelingsvedtak Fordelingsgrunnlag Institutt Hovedveileder Stipendiat Fra (aaaammdd) Ph.d.-bank-finansiering Til (aaaammdd) ledelsen APC IHA Jon Øvrum Hansen ledelsen APC IHA Thea Morken Kat 2 FON 3/2008 årsverk IHA Hilde Hauge Kat 2 FON 3/2008 årsverk IHA Hanna Helgeland ledelsen evita-prosjekt IHA Jeevan Karloss MNT - øremerket fra KD FON 10/2009 årsverk+pp IHA Siri Furre Kat 2 FON 48/2008 årsverk+pp IHA Katrine Haugaard Kat 2 FON 48/2008 årsverk+pp IHA Yunpeng Wang Kat 3 prosjekt Harstad FON 48/ rektor IHA Odd-Magne Harstad Tonje Marie Storlien Kat 2 FON 48/2008 årsverk+pp IHA Odd-Magne Harstad Silje Hanche- Olsen Liestøl ledelsen APC IHA Felipe Eduardo Reveco Urzua Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) IHA Ragnar Salte Hilde Lyby

9 VEDLEGG 2 FON-SAK 3/ Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) IHA Øystein Ahlstrøm postdoktor - Fiskegenomikk, samarbeid med NVH postdoktor; Husdyrproduksjon US 11/ rektor IHA Maria Therese Tjernsbekk Marte Sodeland US /2009 IHA Stine Gregersen Vhile ledelsen "SFF" rektor IKBM Sigve Håvarstein Stamsås, Gro Anita ledelsen "SFF" rektor IKBM Ingolf Nes Lundmann, Emma Kat 2 FON 3/2008 årsverk IKBM Morten Sørlie Wilhelmsen, Linn Kat 3 fornybar energi rektor feb 08 IKBM Vincent Eijsink Zhai Hong overb Kat 2 FON 4/2007 søknad IKBM Tor Lea Lene Halvorsen MNT - øremerket fra KD FON 10/2009 årsverk+pp IKBM Linda Saga Kat 2 FON 48/2008 årsverk+pp IKBM Kaia Mobråten Kat 2 FON 48/2008 årsverk+pp IKBM Christina Gabrielsen Kat 2 FON48./2008 årsverk+pp IKBM Daniel

10 VEDLEGG 2 FON-SAK 3/ Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) IKBM Sigve Håvarstein Mania Kari Helene Berg Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) IKBM Dzung Diep Anbjørg Kalland Haraldstad Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) IKBM Yngve Stenstrøm Ivar Skiaker Kat 3 Matvitenskap; samarbeid med IHA US 11/ rektor feb 2010 IKBM Bjørg Egelandsdal Gu Yi postdoktor; mattrygghet postdoktor; bioenergisenteret US /2009 IKBM Sigve Håvarstein US 11/ rektor feb 2010 IKBM Vincent Eijsinks Anne-Mette Grønvold Bjørge Westereng Kat 2 FON 3/2008 årsverk ILP August Røsnes Eivind Ramsjord Kat 2 FON 48/2008 årsverk+pp ILP Askild H Nilsen Kat 3 styrke forskningen FON 48/ ILP Gro Koppen overb rektor Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) ILP Rannveig Holm Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) ILP Anne Katrine Geelmuyden Kat 3 Miljø og planlegging US 11/ rektor feb 2010 ILP Inger-Lise Saglie Nina Marie Andersen Harpa Stefansdottir Kat 2 FON 3/2008 årsverk IMT Karl Jacob Maus

11 VEDLEGG 2 FON-SAK 3/ ledelsen evita-prosjekt IMT Nordbø, Øyvind Kat 2 FON 3/2008 årsverk IMT Potac, Jan IMT 2006 ny etter Gilpin IMT Heidi Nygård Kat 3 fornybar energi rektor feb 08 IMT Kristian Fjørtoft Kat 2 FON 48/2008 årsverk+pp IMT Kjersti Jegstad MNT - øremerket fra KD FON 10/2009 årsverk+pp IMT Espen Hagen Kat 2 FON 48/2008 årsverk+pp IMT Katrin Bentel Oslofjordalliansen - øremerket fra KD IMT Anders Myhr Kat 3 realfagslærerutdan FON 48/ IMT Erik Knain Anne ningen rektor Kristine Byhring Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) IMT Thomas Thiis Dimitrios Kraniotis Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) IMT Hans Plesser Thomas Heiberg Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) IMT Øystein Dick Kennedy Were Kat 3 Kvinnelig førsteamanuensis som veileder postdoktor, bioenergisenteret postdoktor; miljøteknologi US 11/ rektor IMT US /2009 IMT Zehra Zengin US /2009 IMT Edita Garskaite FON FON 4/2007 søknad INA Mikael Ohlson Isabella Rudolph

12 VEDLEGG 2 FON-SAK 3/ Kat 2 FON 3/2008 årsverk INA Ole Hofstad Espen Andreas Halvorsen Kat 3 fornybar energi rektor feb 08 INA Erik Næsset Hauglien, Knut Marius Kat 2 FON 3/2008 årsverk INA Manfred Heun Thauow, Jens MNT - øremerket fra KD FON 10/2009 årsverk+pp INA Mikael Ohlson John Wirkola Dirksen Kat 2 FON 48/2008 årsverk+pp INA Torbjørn Haugaasen Whaldener Endo Kat 2 FON 48/2008 årsverk+pp INA Ørjan Totland Cathrine Glosli Kat 2 FON 48/2008 årsverk+pp INA Andreas Rune Brunner Østgård Pedersen Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) INA Yngvar Gauslaa Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) INA Massimo Bidussi Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) INA Kat 3 Klima og skog US 11/ INA rektor feb 2010 postdoktor; bioenergisenteret US /2009 INA Marit Lie Kat 3 overb Thorium IPM Brit Salbu Poppic, Jelena Mrdakovic

13 VEDLEGG 2 FON-SAK 3/ Kat 2 FON 3/2008 årsverk+(pp/fagårsverk) IPM Anne-Berit Wold Huseby, Stine Kat 2 FON 3/2008 årsverk IPM Grete Patil Katinka Horgen Evensen Kat 2 FON 3/2008 årsverk IPM Sissel Torre Louise Elisabeth Arve Forskningsprisen IPM Brit Salbu Song, You Kat 3 rektor lovt bort SUP - FON 48/2008 IPM Trine Sogn Per Ivar Hanedalen Kat 2 FON 48/2008 årsverk+pp IPM Lars Bakken Junaid Hassan MNT - øremerket fra KD FON 10/2009 årsverk+pp IPM Trine Sogn Silje Skår Kat 2 FON 48/2008 årsverk+pp IPM Deborah Henrik Ness Oughton Mikkelsen Kat 2 FON 48/2008 årsverk+pp IPM Anne Kjersti Shiori Koga Uhlen Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) IPM Tore Krogstad Kyle Elkin Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) IPM Anne Marte Tronsmo Kat 2 Kat 3 overb Kat 3 overb postdoktor, omdisp. POSTDOKTOR Folkehelse US11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) IPM Odd-Arne Rognli US 11/ IPM rektor Mohamed Abdelhalim Åshild Ergon fornybar energi rektor feb 08 IØR Shuling Chen Kat 2 FON 3/2008 årsverk IØR Therese

14 VEDLEGG 2 FON-SAK 3/ Dokken Kat 2 FON 48/2008 årsverk+pp IØR Wang, Caroline Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) IØR Stefan Flûgel Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) IØR Casper C Rasmussen Kat 3 Grønn økonomi US 11/ IØR Sofie Skjeflo rektor energi- og US /2009 IØR Yohei Mitani ressursøkonomi Kat 3 klima rektor feb 08 Noragric Grimsby, Lars Kåre Kat 2 FON 48/2008 årsverk+pp Noragric Thorkildsen, Kjersti Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) Noragric Randi Kaarhus Grete Benjaminsen Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) Noragric Stig Jarle Shai Divon Hansen Kat 2 US 11/2010 årsverk+(pp/fagårsverk) Noragric Darley Kjosavik Hans Nicolai Adam Kat 3 Kvinnelig f,aman. som veileder postdoktor; global environmental governance US 11/ rektor Noragric Ingrid Nyborg Ingvild Jacobsen US 18D/2009 Noragric Synne Movik

15 VEDLEGG 3 FON-SAK 3/ Rundskriv F Støtteordningen gjennom Statens lånekasse for utdanning for studenter fra utviklingsland, land på Vest-Balkan, i Øst-Europa og i Sentral-Asia (kvoteordningen) Universiteter Høyskoler Private høyskoler Statens lånekasse for utdanning Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU) Nr F Vår ref Dato Støtteordningen gjennom Statens lånekasse for utdanning for studenter fra utviklingsland, land på Vest-Balkan, i Øst-Europa og i Sentral-Asia (kvoteordningen) Rundskrivet erstatter rundskriv F-10-07, datert 6. juli Rundskrivet danner grunnlag for lærestedenes søknader om kvoteplasser for studieårene , og Retningslinjene i rundskrivet gjelder for samme periode. 1. INNLEDNING Målsettingen med støtteordningen for studenter fra utviklingsland, land på Vest-Balkan, i Øst- Europa og i Sentral-Asia (kvoteordningen) er å bidra til kompetansebygging i mottakerland. Gjennom studentmobilitet til norske universiteter og høyskoler skal ordningen tilføre studenter kompetanse og samtidig bidra til å knytte institusjoner og næringsliv i mottakerlandene til det globale kunnskapssamfunn. Ordningen skal også bidra til å styrke norske institusjoners internasjonale samarbeid. Ordningen skal knyttes til institusjonelle strategier og søkes benyttet sammen med annet internasjonalt forsknings- og utdanningssamarbeid. Kvoteordningen omfatter 1100 plasser per år. Av disse er 800 for studenter fra utviklingsland og 300 for studenter fra land på Vest-Balkan, i Øst-Europa og i Sentral-Asia. 2. VILKÅR FOR OPPTAK AV STUDENTER UNDER KVOTEORDNINGEN Kvoteordningen gjelder statsborgere over 18 år fra utviklingsland og land på Vest-Balkan, i Øst- Europa og i Sentral-Asia. Se vedlagte liste over land som omfattes av ordningen. Det er en forutsetning for opptak at studenten har kompetanse som tilsvarer to år med høyere utdanning fra hjemlandet eller land som grenser til hjemlandet. Det kan gjøres unntak fra dette kravet for studenter som tas opp til korte profesjonsutdanninger, dersom studenten ellers fyller de fastsatte vilkårene i gjeldende forskrifter for opptak til utdanningen. Det er til vanlig et vilkår at søkeren skal søke om opptak til kvoteordningen fra hjemlandet og kunne dokumentere opphold i hjemlandet i minst ett år før opptak. Unntak fra kravet om å søke fra hjemlandet kan bli gjort for søker som tidligere har fått støtte fra Statens lånekasse for utdanning (Lånekassen), eller som har finansiert høyere utdanning i Norge gjennom Norad, Norges forskningsråd eller lignende. Det er da en forutsetning at samlet studietid ikke blir mer enn fem år, jf. forskrift om tildeling av utdanningsstøtte, sjette del. 3. REKRUTTERING AV STUDENTER UNDER KVOTEORDNINGEN Studentene skal normalt rekrutteres gjennom etablerte samarbeidsavtaler mellom det norske lærestedet og læresteder/institusjoner/organisasjoner/myndigheter i studentens hjemland. Ved fordeling av plassene på de norske lærestedene vil samarbeidsavtaler tillegges betydelig vekt. Ved rekruttering av studenter gjennom samarbeidsorganisasjoner, kan andre former for dokumentasjon på samarbeidet vurderes. Som en hovedregel bør rekruttering av studenter ved samarbeidsinstitusjonen skje gjennom åpen utlysning.

16 VEDLEGG 3 FON-SAK 3/ Lærestedene kan unntaksvis rekruttere studenter som søker opptak på individuelt grunnlag, såkalte free movers. Vilkåret for opptak av individuelle søkere under kvoteordningen skal normalt være at det er særskilte forhold i studentens hjemland eller på studentens hjeminstitusjon som taler for unntak fra hovedregelen om rekruttering gjennom samarbeidsavtaler. Særskilte forhold kan for eksempel være forhold knyttet til politisk undertrykking, kjønnsdiskriminering eller vanskelige forhold for funksjonshemmede. Læresteder som rekrutterer individuelle søkere til kvoteordningen, forutsettes å gjøre dette i samråd med Senter for internasjonalisering av høyere utdanning (SIU), for å sikre lik praktisering av unntaksbestemmelsene ved rekruttering av individuelle søkere til ordningen. 4. UTDANNING SOM KAN GODKJENNES Som hovedregel tilbyr kvoteordningen støtte til utdanning i Norge. Det faglige tilbudet til studentene skal støtte opp om målsettingen med ordningen, dvs. at ordningen skal tilføre studenter kompetanse og samtidig bidra til å knytte institusjoner og næringsliv i mottakerlandene til det globale kunnskapssamfunn og til sine samarbeidspartnere i Norge. Studentene skal tilføres relevant kompetanse som kan komme hjemlandene til gode når studentene reiser tilbake etter endt utdanning. Studentene skal tilbys en gradsutdanning, og opplegget skal være av minst ett års varighet og være innenfor de rammene som ligger i forskrift om tildeling av utdanningsstøtte, som forvaltes av Lånekassen. Endelig gradseksamen kan avlegges i Norge eller i hjemlandet. Det faglige tilbudet skal fortrinnsvis være på høyere nivå, dvs. mastergradsutdanning eller ph.d.- utdanning. Tilbud om lavere grads studier bør være yrkesrettet. Felles utdanningsprogrammer med samarbeidsinstitusjoner, for eksempel i form av fellesgrader, sandwichprogrammer eller felles veiledning, vil bli prioritert. Utdanningene som tilbys studentene skal inngå i lærestedenes ordinære utdanningstilbud og være åpne også for andre studentgrupper. Undervisningen skal fortrinnsvis foregå på engelsk, men også norsk er mulig. Før en gradsutdanning der undervisningen hovedsakelig vil foregå på norsk, kan det godkjennes et innføringskurs i norsk med inntil to semestre. Vilkåret er at studenten er tatt opp i utdanningen som innføringskurset kvalifiserer for. Studenten vil ikke få støtte gjennom Lånekassen til en eventuell repetisjon av innføringskurset. Utdanning der feltarbeid i hjemlandet inngår som en del, kan godkjennes i ordningen. Feltarbeidet må inngå som en del av det faglige opplegget for utdanningsprogrammet og være klarlagt på forhånd. Det er en forutsetning at feltarbeidet starter etter at studenten har begynt på utdanningen i Norge. Studentens søknad om støtte gjennom Lånekassen til feltarbeid må inneholde en tilråding fra institusjonen med opplysninger om varigheten på feltarbeidet. Søknaden må sendes Lånekassen i god tid før feltarbeidet begynner. Delstudier i utlandet kan inngå som en del av utdanningsprogrammet. Institusjonene har ansvaret for den faglige vurderingen av hver kvotestudents delstudier innenfor sitt utdanningsprogram. Kravene for å få støtte gjennom Lånekassen til delstudier er de samme for kvotestudenter som for andre studenter. Kombinasjonen mastergradsutdanning over to år og ph.d-utdanning kan godkjennes innenfor den maksimale tidsrammen for støtte gjennom kvoteordningen. Vilkåret er at studenten har annen finansiering for den delen av ph.d-utdanningen som går utover maksimal støtteperiode for kvoteordningen. 5. SØKNAD OM KVOTEPLASSER STUDIEÅRENE SIU vil etter søknad fra lærestedene fordele de plassene for studieårene , og Det tas forbehold om eventuelle endringer i ordningen i løpet av perioden. Lærestedene søker om kvoteplasser på grunnlag av retningslinjene i dette rundskrivet. Søknaden skal leveres elektronisk i SIUs søknads- og rapporteringssystem Espresso. Søknaden skal omfatte

17 VEDLEGG 3 FON-SAK 3/ søknad om videreførte plasser for studenter som er i gang med en utdanning under kvoteordningen, og behov for kvoteplasser for hvert av de tre studieårene. Samarbeidsavtaler som danner grunnlag for lærestedenes rekruttering av kvotestudenter skal oversendes sammen med søknaden. Ved vurdering av søknadene vil følgende bli vektlagt: - Tilknytning til pågående utdannings- og forskningssamarbeid og felles deltakelse i nettverk - Tilknytning til institusjonell strategi - Integrering i den alminnelige undervisning, dvs. deltakelse av norske og andre internasjonale studenter - Kontakt med hjemlandet gjennom for eksempel feltarbeid under utdanningen, sandwichprogrammer eller fellesgrader med institusjon i hjemlandet. Det gjøres oppmerksom på at det innføres en veiledende maksimumsgrense for antall kvoteplasser på institusjonene, slik at institusjoner normalt ikke kan få tildelt mer enn én kvoteplass per 100 studenter ved institusjonen. Det understrekes at kvalitet prioriteres, og at maksimumsgrensen ikke er absolutt. Lærestedenes søknadsfrist er 20. september SIU tar sikte på å ha fordelingen klar innen 15. november ADMINISTRATIVE FORHOLD Lærestedene skal forholde seg til SIU når det gjelder forhold knyttet til kvoteordningen. Spørsmål om endringer i rekruttering og endringer av studieprogram skal tas opp med SIU. Lånekassen har fortsatt ansvaret for forvaltning av utdanningsstøtten til studentene i henhold til forskrifter til utdanningsstøtteloven. Lærestedene har ansvar for at tildelte kvoteplasser blir forvaltet i tråd med retningslinjene i dette rundskrivet. Lærestedene har videre ansvar for at det blir satt av plasser til studenter som er i gang med utdanning under kvoteordningen, slik at alle får anledning til å fullføre en påbegynt utdanning. Når plasser blir ledige ved at studenter fullfører eller avbryter utdanningen, kan lærestedet disponere plassen til nye kvotestudenter, forutsatt at det er rom for det innenfor rammen SIU har satt for lærestedet det aktuelle studieåret. I den grad lærestedet ikke ser seg i stand til å rekruttere kvotestudenter i tråd med retningslinjene i dette rundskrivet, skal den ledige plassen meldes inn til SIU umiddelbart for omfordeling til andre læresteder. Ubrukte plasser og plasser som benyttes i strid med forutsetningene for tildelingen, kan bli trukket tilbake av SIU og bli omfordelt til andre læresteder. Lærestedene må informere Lånekassen og Utlendingsdirektoratet (UDI) om studenter som tas opp. Lærestedene må videre orientere Lånekassen og UDI om studieprogresjonen til den enkelte student. Grunnen til dette er at søkeren skal kunne fullføre utdanningen uten å komme i strid med reglene for oppholdstillatelse. Departementet legger vekt på at kvotestudentene skal få sine søknader om utdanningsstøtte behandlet så raskt som mulig. Departementet ber derfor lærestedene om å hjelpe studentene med å fylle ut de elektroniske søknadene, og klargjøre/attestere disse elektronisk så snart som mulig. Studentene må ha norsk fødselsnummer, minid og kontonummer i norsk bank påført søknaden. Lærestedene må være forberedt på å rapportere til SIU på hvilket grunnlag man har rekruttert studenter. Når studentene avslutter sin utdanning, skal det gis melding til SIU om avlagt grad og tittel på eventuell master- og ph.d.-oppgave. 7. UTDANNINGSSTØTTE Kvotestudentene får lån og stipend gjennom Lånekassen etter den til enhver tid gjeldende forskrift om tildeling av utdanningsstøtte. Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte fastsettes

18 VEDLEGG 3 FON-SAK 3/ årlig. Departementet forutsetter at lærestedene har god kjennskap til støtteordningene og de særskilte vilkårene som gjelder for kvotestudentene. Det gjøres spesielt oppmerksom på ordningen med utbetaling av stipend til nye kvotestudenter det første semesteret når de ankommer lærestedet i Norge. Departementet forutsetter videre at lærestedene påtar seg et særskilt informasjonsansvar for kvotestudentene når det gjelder informasjon om ordningene gjennom Lånekassen, og eventuelle endringer i disse i løpet av studentenes utdanningsløp. Lærestedene har også ansvar for å opplyse om betingelser for ettergivelse av gjeld og tilbakebetaling av utdanningslån. 8. LAND SOM OMFATTES AV KVOTEORDNINGEN Kvoteordningen omfatter de utviklingslandene som går fram av liste utarbeidet av OECD (DAClistens tre laveste kategorier) og gjelder i utgangspunktet for studenter fra land innenfor kategorien lavere middelinntektsland og under. Kvoteordningen gjelder også for studenter fra Sør-Afrika, Russland, Brasil og Cuba. Lister over land som omfattes av ordningen følger vedlagt. Det presiseres at Kina faller inn under ordningen, men at Taiwan ikke er omfattet. Det vil ved fordeling av plassene legges vekt på hensiktsmessig fordeling mellom land, fagområder og læresteder. Det gjøres oppmerksom på følgende endringer i landutvalget i forhold til utvalget i rundskriv F 10-07: 1. Jamaica, Surinam, Fiji, Hviterussland, Kasakhstan, Kroatia, Serbia og Montenegro er tatt ut av listen 2. Nytt land på listen er Kosovo. 3. Lærestedene kan rekruttere palestinske studenter fra de palestinske områdene. Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at palestinske studenter regnes under kvoten for studenter fra utviklingsland. Med hilsen Kari Kjenndale (e.f.) ekspedisjonssjef Torill M. Måseide seniorrådgiver Vedlegg: Landliste Kopi: Justisdepartementet Kommunal- og regionaldepartementet Utenriksdepartementet Norad Samordna opptak UTVIKLINGSLAND SOM ER OMFATTET AV KVOTEORDNINGEN STUDIEÅRENE , OG KORRIGERT VERSJON A I R Afghanistan India Rwanda Algerie Indonesia S Angola Irak Samoa B Iran Sao Tome & Principe Bangladesh J Senegal Benin Jemen Sierra Leone Bhutan Jordan Salomonøyene Bolivia Somalia Brasil K Sri Lanka

19 VEDLEGG 3 FON-SAK 3/ Burkina Faso Kamerun Sudan Burundi Kambodsja Swaziland C Kapp Verde Syria Colombia Kenya Sør-Afrika Comorene Kina T Cuba Kiribati Tanzania D Kongo Tchad Den demokratiske republikken Kongo L Thailand (tidligere Zaire) Den dominikanske republikk Laos Togo Den sentral-afrikanske republikk Lesotho Tonga Djibouti Liberia Tunisia E M Tuvalu Ecuador Madagaskar U Egypt Malawi Uganda Ekvatorial Guinea Maldivene V El Salvador Mali Vanuatu Elfenbenskysten Marokko (Vest-Samoa) se Samoa - endret navn i 1997 Eritrea Marshalløyene Vietnam Etiopia Mauritania Y Mikronesia (Yemen) se Jemen F Mongolia Z Filippinene Mosambik (Zaire), se Den demokratiske republikk Kongo G Myanmar Zambia Gambia N Zimbabwe Ghana Namibia Ø Guatemala Nepal Øst-Timor Guinea Nicaragua Guinea-Bissau Niger Guyana Nigeria H Niue Haiti Honduras Nord-Korea P Pakistan Palestinske områder Papua Ny Guinea Paraguay Peru LAND I SENTRAL- OG ØST-EUROPA OG SENTRAL-ASIA SOM ER OMFATTET AV KVOTEORDNINGEN STUDIEÅRENE , OG Albania Makedonia Armenia Moldova Aserbadsjan Russland Bosnia-Hercegovina Tadsjikistan Georgia Turkmenistan Kirgisistan Ukraina Kosovo Usbekistan

20 VEDLEGG 4 FON-SAK 3/ Vedlegg 4: Oversikt over land i kvoteordninga som UMB har avtale med, ligg inne i saksframlegget. Vedlegg 4 går ut.

21 VEDLEGG 5 FON-SAK 3/ Samarbeid med Aust-Europa, Vest-Balkan, Sentral-Asia: Instructions for completing the application form Note: The application will not be considered unless all sections have been filled in, and certified copies of all required documents have been enclosed. Required documentation: Certified 1 copies 2 of the pages of your passport showing your picture, your full name, your date of birth and your nationality Officially certified copies of all your educational certificates including: Diploma/certificate from higher secondary education Diploma/certificate/transcript from your college/university education Documentation of English proficiency (See detailed information below) Original recommendation letter from partner institution(see section 6 of the main application) 1) With the exception of the recommendation letter, all copies must be attested as true copies of the original by a Norwegian Embassy/Consulate or by Notary Public or by a school/college/university administration and bear the name, signature and stamp of the official. Documents, which are not already in Norwegian, Danish, Swedish, English or German, must be accompanied by an authorised translation of the original. 2) Applicants are asked to submit copies only, not originals. Students who are admitted must be able to present originals. Students failing to present originals upon request may be denied admission. English language requirements: The language requirement for degree seeking students is the same whether the application is for a bachelor, master or a non-degree programme. UMB follows the general national requirements: - Test of English as a Foreign Language (TOEFL) with a result of at least 550 points for the Paper-based test (PBT), 213 points for the Computer-based test (CBT) and 80 points for the Internet-based test (IBT) - International English Language Testing Service (IELTS) with a score of at least For alternative documentation please see the GSU-list and the Language requirements from the Norwegian Agency for Quality Assurance in Education (NOKUT): Financing your studies at the Norwegian University of Life Sciences (UMB): Tuition at UMB is subsidized by the Norwegian Government such that students do not pay tuition fees. However, every semester students are required to pay a NOK 340 registration fee to the University Foundation for Student Life in Ås. Students are responsible for their own living expenses. For this reason the Norwegian Directorate of Immigration (UDI) requires documentation that you can provide a sum of NOK per year to cover the cost of accommodation and board, clothing, transport, study materials, medical and dental care, semester fees and other necessities. If you are awarded a Quota scholarship, the financing requirement is documented in the letter of award. Residence permit and Visa: In order to study in Norway, international students must obtain a student residence permit before leaving their home country at the nearest Norwegian Embassy or Consulate. For detailed information on the residence permit application process visit: Processing time is normally 2-4 months. It is not possible to apply for a student residence permit while staying in Norway on a tourist visa or short visit visa. For a first-time residence permit, the financing will be documented in the letter of award, if you are granted a Quota scholarship. NOTE: International students who wish to have their families accompany them to Norway are strongly urged to review UDI s website for information on family reunification. A family reunification permit requires documentation of additional funds and can take a considerably longer time to process. UMB cannot assist in the family reunification application process.

22 VEDLEGG 5 FON-SAK 3/ APPLICATION TO PURSUE A PhD WITH SUPPORT THROUGH THE QUOTA SCHEME Application deadline: 15 March 2011 DEPARTMENT Please check which department you are applying to: Note: You can only submit an application to the department where you have been invited to apply. Department of Animal and Aquacultural Sciences (IHA) Department of Chemistry, Biotechnology and Food Science (IKBM) Department of Ecology and Natural Resource Management (INA) Department of Economics and Resource Management (IØR) Department of Landscape Architecture and Spatial Planning (ILP) Department of Mathematical Sciences and Technology (IMT) Department of Plant and Environmental Sciences (IPM) Department of International Environment and Development Studies (Noragric) Please return this application including all documents to: Norwegian University of Life Sciences Name of department indicated above Postbox 5003 N-1432 Aas Norway 1. PERSONAL DATA: Family name: Date of birth (dd/mm/yy): Norwegian ID number (if available): First (and middle) name(s): Address for correspondence: Male Female Nationality: Telephone: Fax: write clearly as all communication including letter of admission is by 2. HIGHEST COMPLETED EDUCATION:

23 VEDLEGG 5 FON-SAK 3/ Name of institution Year Grade/GPA 3. CURRENT OCCUPATION: Name of institution/organisation Occupation/title/position 4. ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY: (English language is a requirement for the PhD programme.) Please specify how you fulfil the requirement: Native language English form higher secondary school in Norway TOEFL score: IELTS score: Other. Please specify other ways you fulfil the English language requirement: 5. PREVIOUS EDUCATION: List all educational institutions attended, beginning with Secondary School and including any education now in progress. The Admission Office at UMB will contact your home University for verification of your documents. Name of institution From To Degree/Certificate Enclosure No If you have written a thesis or dissertation in connection with a degree mentioned above, please give its title: 6. INSTITUTIONAL COLLABORATION Please write the name of the institution or organization you are employed by that also has an agreement with the

24 VEDLEGG 5 FON-SAK 3/ Norwegian University of Life Sciences.. Institution/organization name * A recommendation letter from the partner institution is required. 7. Field of PhD Study Please provide a brief statement on your field of interest for the PhD study period. Field of interest: Description: 8. RESIDENCE PERMIT: Do you already have: No Yes A permanent residence in Norway As a student As a spouse Other: No Yes A temporary residence in Norway As a student As a spouse Other: No Yes A general work permit in Norway 9. EMERGENCY ADDRESS: Person(s) to contact in case of emergency: Name: Address: Relationship to student: 10. CONTACT INFORMATION FOR YOUR HOME UNIVERSITY: All educational documentation will be verified. Please fill in the contact information for the Registrar Office at your University. Name of University:

25 VEDLEGG 5 FON-SAK 3/ Contact person or office: Address: Telephone: Fax number: Web site: 11. ENCLOSURES: List of enclosed documents: Copy of passport (Mark enclosure 1a, 1b, etc.) Certificate and transcript from previous education (Mark enclosure 2a, 2b, etc.) I have been in contact with my University and an original of my educational document will be sent to the Admission Office at UMB in a sealed envelope. Documentation of English language proficiency (Mark enclosure 3a, 3b, etc.) Recommendation letter from partner institution (Mark enclosure 4a, 4b, etc.).. Place Date Signature

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013

Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Rundskriv Universiteter Høyskoler Private høyskoler Statens lånekasse for utdanning Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 Støtteordningen gjennom

Detaljer

F /

F / Rundskriv Universiteter Høyskoler Private høyskoler Statens lånekasse for utdanning Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Nr. Vår ref Dato F-04-14 13/1119 08.10.2014 Støtteordningen gjennom

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119 14.05.2013 DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Rundskriv Universiteter Høyskoler Private høyskoler Statens lånekasse for utdanning Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) Nr. Vår ref Dato F-03-13 13/1119

Detaljer

US-SAK NR: 11/2009. Sak 11/2009. Fordeling av ledige stipendiat- og postdoktorstillinger. Dokumenter:

US-SAK NR: 11/2009. Sak 11/2009. Fordeling av ledige stipendiat- og postdoktorstillinger. Dokumenter: 1302 1901 US-SAK NR: 11/2009 SAKSANSVARLIG: FORSKNINGSDIREKTØR RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: SENIORRÅDGIVER ÅSHILD ERGON UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSSTYRET ARKIVSAK NR: 2009/1444

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene

Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Priser til fasttelefoner i utlandet Prisgruppene Prislisten for gruppe 1-5 gjelder for alle vanlige hjemmetelefoner/geografiske nummer. Vi gjør oppmerksom på at inndelingen av hva som er fastnettnummer

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september 2017. Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk november 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november 2017. Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august 2017. Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2016: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember 2016. Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Totalt

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT

BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT 484 BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT BONUS: KVAR DU HAR VORE, OG KVA DU HAR GJORT Her kan du sjølv fylle ut kvar du har vore, og kva du har gjort der. Eg anbefaler at du summerer med blyant,

Detaljer

2017" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!"AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL"!"" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' '

2017 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' '!AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL! ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2017" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2017' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del1:Verdensmilitæreforbruk Hvaermilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet

Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Telio World & Telio World All Inclusive Priser til fastlinje og mobil i utlandet Samtaler til utlandet faktureres per minutt. Alle priser er inklusiv moms. Antall minutter gratis per m ned Pris per minutt

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Søknad om kvoteplasser. Bergen, 2. september 2010 Ingeborg Revheim

Søknad om kvoteplasser. Bergen, 2. september 2010 Ingeborg Revheim Søknad om kvoteplasser Bergen, 2. september 2010 Ingeborg Revheim 1 Bakgrunn 2007 Rundskriv F-10-07 Tildeling av plasser for treårig periode, 2008-2011 (SIU) 2010 Rundskriv F-12-10 for perioden 2011-2014

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst

Samtaler i Norge. Prisliste Enivest AS Gjeldende fra 1.april 2012. IP-Telefoni med gratis Norgestakst Samtaler i Norge IP-Telefoni med gratis Norgestakst Pris Inklusive mva Til fasttelefon og mobiltelefon Tidssone Startpris Minuttpris Norgestakst Hverdag 08-17 0,000 0,000 Norgestakst Hverdag 17-08 og helg

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Nå har vi satt ned prisene igjen!

Nå har vi satt ned prisene igjen! Telefonen kostar 499kr inkl moms Månadskostnad 159kr (Du ringer obegränsat till fasta nätet till över 100 länder) Nå har vi satt ned prisene igjen! Vi gjør det nå enda billigere for deg å ringe til store

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer.

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer. Månedsstatistikk desember 212: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 436 personer i desember 212, mot 39 personer i desember 211. Blant de som ble uttransportert i

Detaljer

Utkast til MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda

Utkast til MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda VEDLEGG 1 UTKAST TIL MØTEBOK FRA 17.11.2009 UTKAST 18.11.2009 TIL GODKJENNING 09.02.2010 1 Utkast til MØTEBOK Møte i Forskningsnemnda 17.11.2009 Til stede: Forfall: Dag Austbø forskningsleder ved IHA Tor

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni.

Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni. Prisliste utenlandssamtaler fra Her følger en oversikt over våre oppdaterte priser på internasjonale samtaler ved bruk av Infonett Telefoni. Internasjonale samtaler Starttakst Landskode Minuttpris Afghanistan

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Utkast til nytt partnerskapsprogram. Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15

Utkast til nytt partnerskapsprogram. Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15 Utkast til nytt partnerskapsprogram Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15 Disposisjon Formål Omfang og utlysninger Institusjonssamarbeid Aktiviteter, med vekt på mobilitet

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger

Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger Tuberkulose hva er nytt? - og litt om meslinger Buskerud 15/4 2015 Trude M. Arnesen Overlege dr med Avdeling for infeksjonsovervåking Folkehelseinstituttet Skal snakke om Hva er tuberkulose (TB) Forekomst

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret

Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret Til: Universitetsstyret Referatsak 36/2010 a) Dokument: Oppfølging universitetsstyret 28.01.2010 Til: Universitetsstyret Møtedato 28.1. 2010 4/2010 Rutine for behandling av intern varsling av kritikkverdige forhold ved UMB Rutiner

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer

Prisliste. Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Prisliste Priser for: Trafikk i utlandet (roaming) Ringe til utlandet Priser til spesialnummer Primafon AS Prisliste mobil gjeldende fra 01. juli 2016 Alle priser er inkl mva. Primafon AS. Vi tar forbehold

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1 Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune2 2 Folkemengdens bevegelse3 3 Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder Befolkningspyramide per

Detaljer

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 1. Mål og målgrupper 1.1. Formål Partnerskapsprogrammet skal bidra til å styrke

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2017. Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør

Endringene er gjort gjeldende med virkning fra 1. januar 2007. Etter fullmakt. Jørn Skille statens personaldirektør Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2006-19 Særavtale for reiser utenlands for statens regning - endring av satser for kostgodtgjørelse og nattillegg Dato: 07.12.2006 Til: Statsforvaltningen

Detaljer

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016

Nye FedEx-satser Gjelder fra 4. januar 2016 Nye FedEx-satser Gjelder fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Så langt i 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 4 237 personer.

Så langt i 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 4 237 personer. Månedsstatistikk september 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 591 personer i september 2013, mot 417 personer i september 2012. Blant de som ble uttransportert

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda

MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda MØTEBOK 24.01.2008 UTKAST 12.02.2008 GODKJENT 03.04.2008 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP FORSKNINGSNEMNDA 1 MØTEBOK Møte i Forskningsnemnda 24.01.2008 Til stede: Forfall: Fra forskningsavdelingen:

Detaljer

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013

FLYKTNINGREGNSKAPET 2013 FLYKTNING 2013 REGNSKAPET ALT om mennesker På FLuKT verden over Hovedtall og trender Hovedfunn GLOBALT 45,2 millioner mennesker er på flukt verden over. Dette er det høyeste tallet som er registrert etter

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Forslag til vedtak: Ås, Siri Margrethe Løksa Universitetsdirektør US-SAK NR: 10/2011 UNIVERSITETSDIREKTØREN

Forslag til vedtak: Ås, Siri Margrethe Løksa Universitetsdirektør US-SAK NR: 10/2011 UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 US-SAK NR: 10/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLEG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLAR: ÅGOT AAKRA ARKIVSAK NR: 2011/86 Sak 10/2011 Fordeling av statsfinansierte

Detaljer

3. Retningslinjer for fordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger bør gjelde for minst tre år, slik at tildelingene blir forutsigelige.

3. Retningslinjer for fordeling av stipendiat- og postdoktorstillinger bør gjelde for minst tre år, slik at tildelingene blir forutsigelige. US-SAK NR: 133/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): COLIN MURPHY ARKIVSAK NR:2011/86 Statsfinansierte rekrutteringsstillinger

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune... 2 2. Folkemengdens bevegelse... 3 3. Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder... 5 4. Befolkningspyramide

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Statsfinansierte rekrutteringsstillinger prinsipper for fordeling

Statsfinansierte rekrutteringsstillinger prinsipper for fordeling US-SAK NR: 156/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): COLIN MURPHY ARKIVSAK NR:2011/86 Statsfinansierte rekrutteringsstillinger

Detaljer

Tromsøstatistikk. Befolkning

Tromsøstatistikk. Befolkning Tromsøstatistikk Befolkning INNHOLD 1. Folkemengden i hele landet, Troms fylke og Tromsø kommune...2 2. Folkemengdens bevegelse.... Folkemengden i Tromsø kommune etter kjønn og alder...5. Befolkningspyramide

Detaljer

FON-SAK 34/2012 1 FORSKINGSNEMNDA MØTEBOK. Dag. Til stades: Atle. Forfall: sak 25/2012. Ruth Haug. Møteleiar: Møtebok: Ågot Aakra.

FON-SAK 34/2012 1 FORSKINGSNEMNDA MØTEBOK. Dag. Til stades: Atle. Forfall: sak 25/2012. Ruth Haug. Møteleiar: Møtebok: Ågot Aakra. MØTEBOK FRÅ 03.05.2012 UNIVERSITETETT FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP B 1 FORSKINGSNEMNDA GODKJENT PER E-POST 14.05.2012 MØTEBOK Møte i Forskingsnemnda 03.05..2012 Til stades: Forfall: Dag Inge Våge, forskingsleiar

Detaljer

Nye FedEx-priser. Hvordan beregne prisen for forsendelsen. For mer informasjon kan du ringe kundeservice på telefon

Nye FedEx-priser. Hvordan beregne prisen for forsendelsen. For mer informasjon kan du ringe kundeservice på telefon Nye FedEx-priser Gjelder i Norge fra. januar 0 Enten dine forsendelser er tunge eller lette, og enten de haster eller er mindre tidssensitive, har FedEx en forsendelsesløsning for deg. Dra nytte av konkurransedyktige

Detaljer

Flyktningregnskapet 2016. Totalt antall mennesker som. har flyktet til landet 3) flyktninger som har flyktet til landet 4) Andel kvinner blant

Flyktningregnskapet 2016. Totalt antall mennesker som. har flyktet til landet 3) flyktninger som har flyktet til landet 4) Andel kvinner blant STATISTIKK AFRIKA PÅ FLUKT VERDEN OVER fra 2015 3) Abyei 7) 82 000 Algerie 8) 39,7 1 773 100 775 37% 32% 2 447 11 113 Angola 25,0 12 45 698 3 882 15 139 Benin 10,9 225 708 48% 32% 536 1 576 Botswana 2,3-582

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003

Arbeidsløyve etter år og kategori 1998-2003. Utdanning 2003 5. Nøkkeltall 22 Arbeidsløyve 2003 Grunnlag for BOS* Fornybare løyve Ikkje fornybare løyve Landbakgrunn Spesialist Andre Fornybar Fornybar Sesong Andre EØS Andre/ Totalt Fornyingar Bos inntil 4 år inntil

Detaljer

Global mobilitet i Erasmus+ Camilla Krebs Førstekonsulent, SIU Erasmusseminaret Ålesund/02.12.14

Global mobilitet i Erasmus+ Camilla Krebs Førstekonsulent, SIU Erasmusseminaret Ålesund/02.12.14 Global mobilitet i Erasmus+ Camilla Krebs Førstekonsulent, SIU Erasmusseminaret Ålesund/02.12.14 Global mobilitet o Del av den internasjonale dimensjonen i Erasmus+ o Mobilitetssamarbeid med partnerland

Detaljer

Global mobilitet. Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16

Global mobilitet. Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16 Global mobilitet Benedicte Einarsen SIU Bergen/12.01.16 Litt om Erasmus+ Global mobilitet Erasmus+ åpnet i 2015 opp for muligheten til å utføre student- og ansatt mobiliteter til deler av verden utenfor

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Opptak til masterstudier ved Universitetet i Agder /cr Kilde: Ronny Løkås/Samordna Opptak

Opptak til masterstudier ved Universitetet i Agder /cr Kilde: Ronny Løkås/Samordna Opptak Opptak til masterstudier ved Universitetet i Agder 15.2.2017/cr Kilde: Ronny Løkås/Samordna Opptak Kjenne til opptakskrav til toårig masterprogram ved UiA Vite hvordan søke om godkjenning av utdanning

Detaljer

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle

Fokus for presentasjonen. Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fokus for presentasjonen Presentasjon av NORHED Ny utlysning Norske institusjoners rolle Fagetaten Norad Fagetat under Utenriksdepartementet Fra 2014 rapporterer Norad også til Klima- og miljødepartementet

Detaljer

MØTEBOK Utkast! Møte i Forskingsnemnda

MØTEBOK Utkast! Møte i Forskingsnemnda MØTEBOK FRÅ 22.09.2011 GODKJENT PER E-POST XX.XX.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA 1 MØTEBOK Utkast! Møte i Forskingsnemnda 22.09.2011 Til stede: Dag Austbø, forskningsleder ved

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Forskingsnemnda 14.02.2012

MØTEBOK. Møte i Forskingsnemnda 14.02.2012 FON-SAK 16/2011 MØTEBOK FRÅ 14.02.2012 GODKJENT PER E-POST 23.02.2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA 1 MØTEBOK Møte i Forskingsnemnda 14.02.2012 Til stades: Dag Inge Våge, forskingsleiar

Detaljer

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet:

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet: Spørsmål fra aktuelle tilbydere i forbindelse med Riksrevisjonens anskaffelse av abonnements-/trafikktjenester for mobil- og fasttelefoni, samt leveranse av mobiltelefoner og utstyr. Konkurransen er publisert

Detaljer

Budsjettforslag 2016 - Konsekvenser for forskning om utvikling? Inger-Ann Ulstein spesialrådgiver/norglobal-koordinator

Budsjettforslag 2016 - Konsekvenser for forskning om utvikling? Inger-Ann Ulstein spesialrådgiver/norglobal-koordinator Budsjettforslag 2016 - Konsekvenser for forskning om utvikling? Inger-Ann Ulstein spesialrådgiver/norglobal-koordinator Kuttene i budsjettforslaget for 2016 Konsekvenser for forskning om utvikling og for

Detaljer

Erfaringer ved institusjonssamarbeid med Afrika

Erfaringer ved institusjonssamarbeid med Afrika Erfaringer ved institusjonssamarbeid med Afrika Thorbjørn Gilberg, leder for enhet for internasjonale programmer og nettverk Cathrine Strømø - opptaksleder 2 Kort om UMB s engelske studietilbud UMB har

Detaljer

Stipendprogram for Eurasia

Stipendprogram for Eurasia Stipendprogram for Eurasia 2010-2014 Stipendordninga er ein del av Utanriksdepartementets tilskotsordning for prosjektbistand til ODA-godkjente OSSE-land i Eurasia. Etter avtale vert midlar som skal brukast

Detaljer

Søknadspakke for studier ved

Søknadspakke for studier ved Søknadspakke for studier ved Klikk på aktuelt nivå: - Bachelor - Master - Study abroad (utveksling eller semesterstudier) SØKNAD TIL Griffith University (Bachelor/Master) Du som skal søke til Griffith

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Endrede skatteregler for tjenestereiser.

Endrede skatteregler for tjenestereiser. Det kongelige Fornyings- og administrasjonsdepartement PM 2007-16 Særavtale for reiser utenlands for statens regning. Særavtale for reiser innenlands for statens regning. Endring av satser for kostgodtgjørelse

Detaljer

Nr. 12 2013. Staff Memo. Pengepolitikk. Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat. Bjørnar K.

Nr. 12 2013. Staff Memo. Pengepolitikk. Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat. Bjørnar K. Nr. 12 213 Staff Memo Pengepolitikk Flere fremvoksende økonomier inkluderes i Norges Banks handelspartneraggregat Bjørnar K. Slettvåg Staff Memos present reports and documentation written by staff members

Detaljer

Postdoktorstillingar: Innhald og tilsetjingsreglement.

Postdoktorstillingar: Innhald og tilsetjingsreglement. FON-SAK NR: 26/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA SAKSANSVARLEG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLAR: ÅGOT AAKRA ARKIVSAK NR: Sak 26/2012 Postdoktorstillingar: Innhald og tilsetjingsreglement.

Detaljer

Hovedpunkter 1999-2004

Hovedpunkter 1999-2004 Hovedpunkter 1999-2004 Det er til overmål klart fra den store mengden informasjon som ligger i Landmine Monitor Report 2004, at Landminekonvensjonen og landminekampanjen generelt gjør enorme framskritt

Detaljer

FU-sak 40 MØTEBOK 9. september 2014

FU-sak 40 MØTEBOK 9. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 09.09.2014 For godkjenning per e-post innen 25.09.2014 FU-sak 40 MØTEBOK 9. september 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016 Til skolen Rundskriv S 02-2015 Oslo, 27. januar 2015 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2015-2016 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav Vs Jubileumsfond viser vi til NKFs nettside: http://nkf.folkehogskole.no/nkf/om-nkf/stipend/

Detaljer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer

+ Verdensomspennende motstand mot antipersonelllandminer Hovedpunkter Landminekonvensjonen og landminekampanjen generelt gjør store framskritt i kampen mot et totalforbud mot antipersonell-landminer (APM) og i forhold til å redde liv og lemmer i hver eneste

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

1 User guide for the uioletter package

1 User guide for the uioletter package 1 User guide for the uioletter package The uioletter is used almost like the standard LATEX document classes. The main differences are: The letter is placed in a \begin{letter}... \end{letter} environment;

Detaljer

Kvoteordningen ved UiO. FFF-møte 22.10.16 Anette Løken

Kvoteordningen ved UiO. FFF-møte 22.10.16 Anette Løken Kvoteordningen ved UiO FFF-møte 22.10.16 Anette Løken Fokus for presentasjonen: Historikk Kvoteordningen ved UiO Statistikk Evaluering og høringssvar fra UiO Forlengelse av programperiode og nytt rundskriv

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret Til skolen Rundskriv S 01-2003 Oslo, 13. januar 2003 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2003-2004 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Styret

Detaljer

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften

Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Høringsnotat om endringer i universitets- og høyskoleloven og egenbetalingsforskriften Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om endringer i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter

Detaljer

1. Verda. Kommentarar: tekstdel s. 23

1. Verda. Kommentarar: tekstdel s. 23 1. Verda Kommentarar: tekstdel s. 23 1.1 Dei største språka i verda 2009* F 1.1 Språk i verda 2008 F 1.2 Utbreiing av mandarin i Kina F 1.3 Utbreiing av mandarin og andre kinesiske språk i verda 2009 F

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda 29.05.2008

MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda 29.05.2008 MØTEBOK 29.05.2008 UTKAST 20.6.2008 GODKJENT 11.9.2008 1 MØTEBOK Møte i Forskningsnemnda 29.05.2008 Til stede: Forfall: Dag Austbø forskningsleder ved IHA Irene E. Eriksen Dahl representant for tekn./adm.

Detaljer

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014

Saksnummer: 49/2013 Opptaksrammer studieåret 2013/2014 US-SAK NR: 49/2013 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI-MARGRETHE LØKSA SAKSBEHANDLER(E): STUDIEDIREKTØR OLE- JØRGEN TORP OG OPPTAKSLEDER BENEDIKTE

Detaljer