ÉN SKOLE med FELLES INNSATS GODT LÆRINGSMILJØ FAGLIG FOKUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÉN SKOLE med FELLES INNSATS GODT LÆRINGSMILJØ FAGLIG FOKUS"

Transkript

1 ÉN SKOLE med FELLES INNSATS GODT LÆRINGSMILJØ FAGLIG FOKUS

2 INNHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHETSPLAN 1 RØNVIK SKOLE AKTUELLE LOVER Kommunens satsningsområder Rønvik skoles utviklingsområder... 7 INFORMASJON OM SKOLEN 5. Sånn gjør vi det på Rønvik skole PRAKTISKE OPPLYSNINGER DIV SKOLEHELSETJENESTEN TANNHELSETJENESTEN LEIRSKOLE FOR RØNVIK SKOLE RØNVIK SKOLEFRITIDSORDNING SKOLEÅRET ANSATTE PÅ RØNVIK SKOLEÅRET ORGANISERING AV SKOLEDAGEN SVØMMEOPPLÆRING VED RØNVIK SKOLE SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET SAMARBEID SKOLE HJEM LÆRINGSPLAKATEN Forventninger vi har til hverandre på RØNVIK SKOLE RÅD OG UTVALG VED RØNVIK SKOLE PLANGRUPPE RESSURSTEAM ELEVRÅD FAU SKOLEMILJØUTVALG Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 2 av 21

3 VIRKSOMHETSPLAN 1 RØNVIK SKOLE SKOLENS VISJON ÉN SKOLE med FELLES INNSATS GODT LÆRINGSMILJØ FAGLIG FOKUS PEDAGOGISK PLATTFORM Elevsyn Alle elevene er individuelle mennesker med ulike behov. Alle elevene har ulike forutsetninger, og kan lære noe ut fra disse forutsetningene. Alle elevene har behov for å bli sett, respektert og inkludert. Alle elevene har behov for positive tilbakemeldinger for å utvikle seg. Læringssyn Læring bygger på elevenes ulike erfaringer, og på at ny læring settes inn i en sammenheng. Læring forutsetter trygghet, åpenhet og gode relasjoner. Læring skjer gjennom elevenes evne og lyst til å lære. Læring skjer ved at elevene opplever mestring. Læring skjer gjennom varierte tilnærmingsmåter der elevene får være aktive i sin egen læringsprosess. Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 3 av 21

4 2 AKTUELLE LOVER GRUNNSKOLENS FORMÅLSPARAGRAF Opplæringsloven 1-1:Formålet med opplæringa. Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingene historisk og kulturell innsikt og forankring. Opplæringa skal bygge på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane. Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon. Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkemåte. Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 4 av 21

5 HOVEDANSVAR FOR OPPLÆRING Barneloven 30: Innholdet i forelderansvaret. Barnet har krav på omsut og omtanke frå dei som har forelderansvaret. Dei har rett og plikt til å ta avgjerder for barnet i personlege tilhøve innanfor dei grensene som 31 til 33 set. Forelderansvaret skal utøvast ut frå barnet sine interesser og behov. Dei som har forelderansvaret, er skyldige til og gje barnet forsvarleg oppseding og forsyting. Dei skal syte for at barnet får utdanning etter evne og givnad. ELEVENE SITT SKOLEMILJØ Opplæringsloven 9a-1: Generelle krav. Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 5 av 21

6 3. Kommunens satsningsområder Visjon 2016 BODØSKOLEN I MEDVIND - EN SKOLE FOR FREMTIDEN Bodøskolen utvikler i samarbeid med heimen kunnskapsrike, modige, trygge og ansvarsfulle mennesker som kan fungere sammen i et samfunn i forandring, et samfunn som de er med på å bygge. Vi setter oss høye mål for: LÆRINGSUTBYTTE gjennom økt bruk av elevaktive arbeidsmåter som fremmer faglig og sosial læring LÆRINGSKOMPETANSE gjennom økt bruk av problemorienterte læringsmetoder og digitale verktøy ANSVAR FOR FELLESSKAPET gjennom økt samhandling på ulike læringsarenaer Satsingsområder LIVSLANG LÆRING LEDELSE FORELDRESAMARBEID Bodøskolen har: Engasjerte, nysgjerrige og motiverte elever og ansatte. Gode relasjoner mellom voksne og elever. God læringsledelse med tydelige forventninger. Elever som er aktive i eget og gruppas læringsarbeid. Læring med relevans i forhold til samfunnet. Grunnleggende ferdigheter i fokus i alle fag. Elever som kjenner sine styrker og sine utfordringer. Fokus på både mestring og utfordringer for alle i sitt vurderingsarbeid. Oppdaterte læremidler som fremmer eleven som aktør. Bodøskolen har: Samfunnsbevisste, motiverte og engasjerte ledere som fremmer gode relasjoner mellom alle i skolesamfunnet. Klare forventninger på og mellom ledere på alle nivå. Ledelse som stiller krav, støtter og følger opp om en utvikling i tråd med vår visjon. Møtearenaer og rutiner som fremmer arbeidet med å utvikle skolens målsettinger. Ledelse som sørger for at skolene bygger og holder vedlike kompetanse som kreves for å nå skolens mål. Nettverk og fora felleskommunalt som er tuftet på skolestrategien. Bodøskolen har: Foreldre som har kjennskap til og forståelse for skolens oppgaver og mandat. Samarbeid med foreldrene gjennom rådsorganene som bidrar til å skape et trygt og godt læringsmiljø for alle. Foreldre som er kjent med de elevaktive metodene skolen bruker for å gi elevene et best mulig læringsutbytte. Er i dialog med foreldrene om hvordan vi sammen kan styrke elevens læringsutbytte gjennom fokus på mestring og utfordringer. En tydelig og kjent samarbeidsstruktur og møterutiner for hvordan samarbeidet mellom skole og hjem skal fungere. Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 6 av 21

7 4. Rønvik skoles utviklingsområder Regjeringen har utarbeidet en strategi for ungdomstrinnet, som gjennom tiltak skal gi økt motivasjon og mestring for bedre læring gjennom mer praktisk og variert opplæring. Rønvik skole er med i prosjektet og det jobbes med på alle trinn på hele skolen. Les mer om prosjektet på Skoleåret har vi spesielt fokus på: Klasseledelse Læreren skal lede elevenes læring og utvikling på skolen. En positiv relasjon mellom lærer og elev er hjørnesteinen i god klasseledelse. Læreren må bry seg om alle elevene og vise interesse for den enkelte. Elevene må oppleve at læreren har god struktur i undervisningen, er støttende og har høye forventninger til hvordan de kan utvikle seg både faglig og sosialt. Mål: Utvikle praksis for god klasseledelse Tiltak: Støttende relasjoner - Tydelige og trygge lærere som viser både emosjonell og faglig støtte Struktur og regler - Tydelig ordensreglement med klare sanksjoner ved brudd - Utarbeide klasseregler i lag med elevene - Lik forståelse og praktisering av ordensreglementet hos alle voksne ved skolen - God start og avslutning på timen - Synlig dagsplan med mål Læringskultur - Et trygt og godt arbeidsmiljø - Et miljø hvor det er tøft å lære - Tilrettelagt for elevaktiv læring - Vurdering for læring Motivasjon og forventninger - Elever som opplever mestring og blir stilt forventninger til - Varierte læringsaktiviteter - Vurdering for læring Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 7 av 21

8 Lesing i fag Lesing er en grunnleggende ferdighet som er viktig i alle fag. Vi ønsker å øke leseferdighetene og stimulere leselysten hos elevene. Mål: Elevene ved Rønvik skole har god lesekompetanse i alle fag Lesekompetanse omfatter: 1. Leseglede Lesing er en verdi i seg selv, for opplevelse, engasjement og identifikasjon. 2. Språklige ferdigheter Avkoding og forståelse, evne til å konstruere mening i ulike tekster. Begrepslæring og fagspesifikke ord. 3. Lese- og læringsstrategier Evnen til å lese fagtekster målrettet, velge lesemåte og reflektere over egen leseprosess og valg av strategier. 4. Informasjonskompetanse Innhente informasjon fra ulike kilder, å velge, vurdere, tolke og analysere kritisk. Digital kompetanse Digital kompetanse er en av basisferdighetene i Kunnskapsløftet. Digital kompetanse omfatter evnen til å ta i bruk de mulighetene som finnes i IKT, og kunne utnytte dem kritisk og innovativt i læringsarbeidet. Mål 1: Elevene ved Rønvik skole skal ha gode digitale ferdigheter. Mål 2: Ha evne til kildekritikk og nettvett. Tiltak: Følge kommunens plan for grunnleggende ferdigheter i IKT Utvikle bruken av Fronter Intern kursing av personalet i pedagogisk bruk av IKT Oppgradering av utstyr «Du bestemmer» Tema på foreldremøter Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 8 av 21

9 INFORMASJON OM SKOLEN 5. Sånn gjør vi det på Rønvik skole Gode overganger på Rønvik skole Fra barnehage til 1. trinn: - Innskriving, første møte med skolen november (brosjyre om råd og tips) - Møte med barnehagene april/mai - Førskoledag med foreldremøte mai/juni - Kriterier for sammensetting av klasser: kjønn, barnehage, bosted, innspill fra foreldre Fra 4. til 5. trinn: - Overgangsmøter mellom gamle og nye lærere juni og september - Besøk på ny base et par timer - Informasjon til foreldrene på foreldremøte, ny lærer med mai/juni Fra 7. til 8. trinn: - Brev hjem med informasjon om blanding av klassene i jan./feb. - Foreldremøte med info om valgfag, 2. fr.språk, karakterer m.m. rådgiver, rektor med april/mai - Valg av 2. fremmedspråk og valgfag juni - Besøk på ungdomstrinnet, hilse på lærerne, en skoletime juni - Sammensetting av nye klasser juni - Overgangsmøter mellom gamle og nye lærere juni og ved behov Fra 10. trinn til videregående skole: - Elevene får individuell veiledning av rådgiver - Delta på Utdanningsmesse - Foreldremøte om søknadsprosess og forventninger til videregående skole - Foreldremøte på VGS - Mulighet for besøk/hospitering på VGS - 1.feb er søknadsfrist for elever som søker på særskilt grunnlag - 1.mars er søknadsfrist for elever som søker ordinært opptak Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 9 av 21

10 6. PRAKTISKE OPPLYSNINGER 6.1 DIV. Skolemelk og skolefrukt Foreldre kan bestille abonnement på skolemelk til sine barn gjennom Og skolefrukt gjennom: Skader eller ulykker Ved skader eller ulykker skal eleven følges til kontoret av en voksen, som så er ansvarlig for at de nødvendige tiltak blir satt i verk. Foresatte kontaktes ved større skader. Forsikring av skolebarn Skolebarna er forsikret hvis ulykken skulle være ute. Denne forsikringen omfatter også barna på SFO. Forsikringen gjelder: Innenfor skolens område innenfor ordinær skoletid. Under deltakelse i undervisning, leker, idrettsøvelser, ekskursjoner, stevner, reiser m.m. som foregår under skolens ledelse. På direkte vei til og fra skolen. Den skadede må snarest søke lege/tannlege. Skademelding fra skolen sendes til Trygdekontoret som behandler saken. Foreldre får refundert utlegg ved henvendelse til Trygdekontoret. Det må fremlegges kvittering for de utgifter som kreves refundert. Forsikringen gjelder ikke tur i elevens fritid selv om foreldre og lærere er med. Her gjelder den enkelte families forsikringsordning. Tap og ødeleggelse av læremidler Vi ønsker at elevene skal ha gode og fine lærebøker. I gjennomsnitt koster hver lærebok kroner. Vi håper at vi i fellesskap skal greie å ta vare på skolens lærebøker og læremidler, blant annet ved at elevene legger omslagstrekk på bøkene. Ved innlevering ved skoleårets slutt vil bøkene bli gjennomgått og sjekket. Elevene er ansvarlige for de lærebøker og læremidler som de får utlevert på skolen, og ødelagte/tapte bøker må erstattes. Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 10 av 21

11 6.2 SKOLEHELSETJENESTEN Skolens helsesøster heter May Elin Holand, hun har kontortid på mandager, tirsdager og onsdager hver uke. Tlf: / Skolehelsetjenesten i Bodø kommune er forankret i kommunehelsetjenesten og forskrifter om skolehelsetjenesten og skal: forebygge skade, sykdom og lytte og fremme elevenes totale helse i samarbeid med hjem, skole og hjelpeapparat identifisere og bidra til å løse elevenes helsemessige problemer Målet med helsesøsters jobb i skolen er å fremme elevenes helse og legge grunnlaget for å forebygge sykdommer og plager senere i livet. Det er viktig for elevene at de trives, mestrer hverdagens utfordringer og kan sette egne grenser på ulike områder. Skolehelsetjenesten retter seg mot tema der skolen har en viktig rolle, men der helsesøster har delansvar. Dette er ernæring, utvikling av sosiale ferdigheter, fysisk aktivitet, psykisk helse, rus og tobakk, pubertetsutvikling, personlig hygiene, ute- og innemiljø. Helsesøster har taushetsplikt, og fortrolige opplysninger vil ikke bli gitt videre uten samtykke. Dersom det er behov for henvisning til spesialisttjenester, vil dette bli gjort i samarbeid med de foresatte. Syns- og hørsel test kan tas ved behov. Faste arbeidsoppgaver i skolen: Ivareta et tverrfaglig samarbeid for elever med spesielle behov Åpen dør for elevene Gruppesamtaler med elevene Individuelle samtaler med elever etter behov Vaksinasjon etter anbefalt program Ukentlige møter med rektor, spesped, SFO-leder og inspektør Delta i skolens basisteam Skolehelsetjenesten på barnetrinnet: 5-år: Skoleundersøkelsen; Legeundersøkelse Hørselsundersøkelse og høydemåling Samtale med foreldre og elev 2. trinnet Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 11 av 21

12 Difteri-/stivkrampe-/kikhoste-/poliovaksinasjon 3.trinnet Grupper med tema skoletrivsel Høyde/vekt målinger 6.trinnet Grupper med tema pubertet. Vaksinasjon mesling-/kusma-/rødehunder 7.trinnet Vaksinasjon for HPV virus for jenter Skolehelsetjenesten på ungdomstrinnet: Elevene kan komme og prate og få veiledning om ting de er opptatt av som trivsel, vennskap, mobbing, forelskelse, tristhet, bekymringer, kropp, kost, seksualitet mm Elever og foreldre kan ta kontakt uten avtale, stikk gjerne innom kontoret i åpningstiden eller dere kan gjøre en avtale på forhånd via telefon eller mail. Grupper på 8.trinnet med fokus på psykisk helse. Høyde- og vektmålinger. Grupper på 9-trinnet med tema seksualitet og prevensjon. 10 klasse: Polio Helsesøster vil gjerne ha et nært samarbeide med elever, hjem og skole. Hun tilbyr ulike former for veiledning, individuelt og i gruppe. 6.3 TANNHELSETJENESTEN Saltvern tannklinikk, tlf: LEIRSKOLE FOR RØNVIK SKOLE Elevene drar på leirskole på 7. trinn. Rønvik skole benytter Vatnlia leirskole som sitt leirskolested. Her legges det blant annet opp til aktiviteter som værobservasjon, kart og kompass, førstehjelp, klatring, kanopadling og fiske. I Bodø kommune er det lagt opp til fire-dagers leirskole hvor kommunen dekker hele oppholdet. Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 12 av 21

13 7. RØNVIK SKOLEFRITIDSORDNING Formål: Skolefritidsordningen er et omsorgs- og fritidstilbud før og etter skolens kjernetid for alle barn fra trinn, og barn fra 5. til 7. trinn på særskilt grunnlag. SFO skal ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet, og i samarbeid med hjem og skole gi grunnlag for trivsel, læring og utvikling. SFO tilbudet er forankret i opplæringsloven, og har egen rammeplan og vedtekter. Åpningstid: Skolefritidsordningen er til daglig åpen kl /skoleslutt-16.30, og har åpent hele dagen (kl ) når skolen er stengt. SFO har 5 planleggingsdager i året. Hvert barn skal minimum ha 4 ukers ferie i løpet av året. Søknad om plass: Det søkes på eget skjema for å få plass. Skjemaet fåes ved skolen, eller på skolens hjemmeside under SFO. Dette må også brukes ved endring av plassen. Oppsigelse skal være skriftlig, og sendes til skolen ved SFOleder. Oppsigelsestiden er 2 måneder. Ved flytting fra kommunen, kan det dispenseres fra oppsigelsesfristen. Lokaler: To baser i første etasje. Måltider: Barna får et lite måltid på SFO hver dag. Barn med intoleranse eller allergier har mulighet for å få mat tilpasset deres behov. Fritidspedagogisk plattform SFO skal hjelpe barna å utvikle sin sosiale kompetanse gjennom å legge til rette for lek og samhandling, og gi veiledning der det trengs. Vi skal være gode rollemodeller for barna, og legge til rette for utvikling i trå med de rammer som virksomheten gir. Vi ønsker å gi en god balanse mellom styrt aktivitet og fri lek. Vi strekker oss langt i forhold til at elever og foresatte skal kunne kjenne seg trygg og ivaretatt hos oss, og ha en god dialog med oss som jobber her. Vi bestreber oss på å være ute hver dag, uansett vær. I skolens ferier legger vi opp til mer turaktivitet ut fra skolens område. Vi ønsker å være med på å skape positive opplevelser for barna, både i fellesskap og mellom de enkelte barna. Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 13 av 21

14 Beskjedsystem: For å kunne ha oversikt over hvilke barn som er på SFO til enhver tid, har vi bøker og lister hvor vi registrerer barna. Barn og foreldre MÅ VARSLE PERSONALET når de kommer, og når de skal hjem eller blir hentet. Samarbeid: Skolen og SFO skal fremstå som en helhetlig organisasjon. Daglig leder av SFO er en del av skolens ledelse. SFO samarbeider med skolen og de foresatte for å gi barna best mulig grunnlag for trivsel, læring og utvikling. Det arrangeres foreldremøte på SFO en gang i året. Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 14 av 21

15 SKOLEÅRET ANSATTE PÅ RØNVIK SKOLEÅRET Heidi Torbergsen rektor Elin Iversen inspektør/rådgiver Terje Johnsen inspektør/ikt Heidi Fiva daglig leder SFO Mona Holten driftskonsulent A-BASEN: 1-2 TRINN: 1. trinn: Silja Ida Andreassen Mariann Bergseth Johnny Borlaug Kirsti Jørgensen fagarbeider ADMINISTRASJONEN: Sølvi Solhaug PPT Vivian Selfors PPT Arne Langerød - vaktmester Thomas Jensen assistentvaktmester B-BASEN: 3-4 TRINN: 3. trinn: Malin Olsen teamleder B-basen Lisbet Hole Jeanette Antonsen Trine Olsen fagarbeider 2. trinn: Siri Strige teamleder A-basen Maria Kramer Marianne Titland Wenche Anita Karlsen fagarbeider C-BASEN: 5-7 TRINN: Bente Kvam 7. trinn teamleder C-basen Truls Tveita 7. trinn Elisabeth Vinje (Cathrine Hansen) 7. trinn Hanne Marthe Vatnvåg 6. trinn Ragni Herseth lærer Heidi Fiva Cornelia Wold miljøterapeut Anette Skorbakk assistent F-BASEN: 8-9 TRINN: Marie Midthun 8. trinn Merete Løvhaug 8. trinn Runar Pettersen 8. trinn Julie Reinholdtsen 9. tr. teamleder F-basen Håvard Jeremiassen 9. trinn Benedicte Andreassen 9. trinn Kristin Andreassen lærer Susanne Jensen lærer Trude Kleivik fagarbeider Kirsti Sandnes miljøterapeut Anette Skorbakk assistent 4. trinn: Elisabeth Kristoffersen Mette Tørris Jan Marius Karlsen Mette Antonsen - assistent D-BASEN: 5-7 TRINN: Dag Arne Olsen 5. trinn teamleder D-basen Ida Marie Løberg 5. trinn Line Holand 5. trinn Vera Johansen lærer Karete Brøndbo 6. trinn Karina Nilsen lærer Christina Åvangen miljøterapeut Frank Larsen assistent Sissel Tangstad assistent E-BASEN: 10 TRINN: Helge Baraa 10. trinn teamleder E-basen Alv Eliassen 10. trinn Anne Marit Gjertsen 10. trinn Heidi Næss lærer Tore Ruus lærer Bård Bergrabb musikklærer på 8. og 9. trinn Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 15 av 21

16 8.2 ORGANISERING AV SKOLEDAGEN Vi ønsker fleksibel organisering med god struktur i bunnen. Småskoletrinn og mellomtrinn er inndelt i 2 baser hvor undervisningen i hovedsak organiseres trinnvis. Ungdomstrinnet organiseres i hovedsak trinnvis og 4. trinn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pause Pause Pause Pause Pause LEKSEHJELP Kl LEKSEHJELP Kl og 7. trinn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pause Pause Pause Pause Pause fysisk aktivitet Pause Pause og 10. trinn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pause Pause Pause Pause Pause Pause Pause Pause Pause Pause Pause Pause Pause Pause Pause Pause Pause Pause Pause Pause Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 16 av 21

17 8.3 SVØMMEOPPLÆRING VED RØNVIK SKOLE Svømmeopplæringen vil dette skoleåret bli gitt på 3., 4., 5., 7. og 8. trinn. 8.4 SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET Man Tirs Ons Tor Fre Merknad: August Skolestart 18. august September Oktober Høstferie 9. og 10. oktober November Elevfri 21. november Desember Siste skoledag før jul 19. des Januar Skolestart 5. januar Februar Vinterferie februar Mars Påskeferie fra 30.mars April Påskeferie til 7. april Mai Elevfri: 1. mai, Kr.Himmelfartsdag 14. mai, 15.mai 2. pinsedag 25.mai Juni Siste skoledag 19. juni Sum Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 17 av 21

18 SAMARBEID SKOLE HJEM Det skal være et tett samarbeid mellom FAU og ledelsen, og mellom elevrådet og FAU. Fronter skal være en viktig kommunikasjonskanal mellom skole/hjem. 8.5 LÆRINGSPLAKATEN Skolen skal: gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet stimulere elevenes til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte Ansvaret for samarbeidet ligger hos kontaktlærer og foreldre/foresatte. Alle foresatte skal ved skolestart få opplyst hvem som er kontaktlærer for sitt barn. Kontaktlæreren har et spesielt oppfølgingsansvar i forbindelse med kontaktmøter. De foresattes spørsmål og henvender skal rettes i første omgang til kontaktlæreren. Ved behov for videre oppklaring kan de foresatte ta kontakt med inspektør eller rektor. Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 18 av 21

19 8.6 Forventninger vi har til hverandre på RØNVIK SKOLE Tema: Vi forventer at skolen skal: Vi forventer at elevene skal: Vi forventer at foreldrene skal: Ha positive lærere Ha fokus på forebygging av mobbing Legge til rette for samarbeid på trinnet Legge til rette for et godt læringsmiljø det skal være kult å være flink Støtte og hjelpe hverandre Bidra til å gjøre hverandre gode Vise høflighet og folkeskikk mot alle på skolen Snakke på en ordentlig måte Følge skolens og klassens regler Rette seg etter tilsnakk fra en voksen Inkludere alle i det sosiale samspillet Gjøre seg kjent med skolens mål og regler Prioritere skole foran barnas fritidsaktiviteter Være lojale mot skolens mål og regler Oppmuntre sitt barn til å vise omsorg og respekt for andre Oppmuntre sitt barn til å være inkluderende Gi tilpasset undervisning til alle elevene Ha godt kvalifiserte lærere i alle fag Sørge for at elevene opplever mestring Følge opp leksene, og gi hjemmet tilbakemeldinger Ha lærere som stiller godt forberedt og møter presis til undervisningen Ta i bruk ulike læringsmetoder Møte presis, uthvilt og med nødvendig utstyr til timene Møte godt forberedt til timene Ha en positiv innstilling til skolen og egen læring Være deltagende aktør i sin egen læringsprosess Gi medelevene nødvendig arbeidsro Gjøre avtalt hjemmearbeid til rett tid Ha orden i skolesakene og ta godt vare på lærebøker og annet utstyr som tilhører skolen Sørge for at barnet møter presis, forberedt og med nødvendig utstyr til timene Sørge for at barnet har spist frokost og har med seg nødvendig mat til skoledagen Vise interesse for barnets læringsmål Tar barnet ut av skolen kun når det er helt nødvendig Sørge for at barnet har gjort hjemmearbeidet til rett tid Vite betydningen av fysisk aktivitet, rett kosthold og nok søvn for læringen Følge med på ukeplanen og andre meldinger til hjemmet Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 19 av 21

20 Holde hjemmesiden oppdatert og at det legges ut relevant informasjon Ha et godt samarbeid med foreldrene gjennom blant annet kontaktmøter, foreldremøter og FAU Involvere foreldrene i arbeidet rundt elevenes faglige og sosiale utvikling Si i fra til en voksen med en gang dersom eleven selv eller en annen elev blir plaget på skolen Ta opp ting direkte, og på en høflig måte Møte forberedt på kontaktmøter og følge opp de avtaler som gjøres der Sørge for at skolen til enhver tid har oppdatert kontaktinformasjon om eleven og de foresatte Ha en positiv holdning til skolen og skolearbeidet Gi skolen nødvendig informasjon om sitt barn når det oppstår forhold som kan påvirke skolehverdagen Ta kontakt med hjemmet, hvis det oppstår spesielle situasjoner Ta kontakt med hverandre dersom det oppstår konflikter mellom barna utenom skoletiden Ta direkte kontakt med skolen dersom det oppstår uklarheter eller uenigheter, uten å involvere barnet Møte forberedt på kontaktmøter og følge opp de avtaler som gjøres der Søknad om skolefri I følge Opplæringsloven er det skoleplikt for alle barn i grunnskolen. Foreldre kan søke skolefri etter følgende regler: Søknad om skolefri i inntil 2 dager skrives i meldingsboka til kontaktlærer. Søknader om skolefri i dager søkes på eget skjema som sendes til inspektør eller rektor. Skjema fås ved skolen eller hentes fra skolens hjemmeside. Ved fri ut over 14 dager fyller foreldrene ut et skjema hvor de påtar seg ansvaret for opplæringen i denne perioden. Skjemaet fås på skolen. Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 20 av 21

21 9 RÅD OG UTVALG VED RØNVIK SKOLE 9.2 PLANGRUPPE Består av rektor og inspektører samt alle skolens teamledere. Har ansvar for at skolens planer og pedagogiske verktøy er i bruk i det daglige arbeidet med elevene. Møte hver andre uke. 9.3 RESSURSTEAM Består av rektor, inspektører, helsesøster og PPT-medarbeider ved skolen. Møtes hver uke og tar opp saker angående elever som det er meldt bekymring for. 9.4 ELEVRÅD Består av elever fra trinn. Inspektør er kontaktlærer for elevrådet. Her møter elevene demokrati i praksis og ser konkret resultater av elevmedvirkning. Alle bringer inn små og store saker fra sine trinn. Elevrådet forbereder saker til Rådhusmøtet som avvikles en gang pr. skoleår. 9.5 FAU Består av foreldrekontaktene fra alle klassene. Disse velges på foreldremøtet om våren. FAU er et rådgivende organ. Ved å delta i FAU er man som foreldre/foresatt aktivt med i arbeidet med å skape et godt skolemiljø for alle elevene ved skolen. 9.6 SKOLEMILJØUTVALG Består av rektor, representant fra personalet og 2 elever fra elevrådet, 2 foreldre fra FAU og en oppnevnt politiker. SU har avgjørende myndighet i saker som dreier seg om drift av skolen. Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 21 av 21

Kristiansand 08.08.2011. Arild Rekve Oppvekstdirektør

Kristiansand 08.08.2011. Arild Rekve Oppvekstdirektør SKOLE OPPVEKST Grunnskolen i Kristiansand Rettigheter og forventninger 1 August 2011 Denne brosjyren inneholder enkle oversikter over noen av de rettigheter og plikter du som foreldre/foresatte har i forhold

Detaljer

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole

Informasjonshefte 2014/2015. Løkenåsen skole Informasjonshefte 2014/2015 Løkenåsen skole 1 Innhold Løkenåsen skole... 1 Forord... 4 Viktige telefonnummer og adresser:... 4 "Formålsparagrafen"... 5 Løkenåsen skole... 5 Løkenåsen skoles visjon og pedagogisk

Detaljer

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan

Nyttig å vite. Råd og utvalg. Informasjon og kommunikasjon. Åsgård har en visjon - Stjerneskolen Åsgård. Kunnskapsløftet Læreplaner - Virksomhetsplan Nyttig å vite Faktaopplysninger - Tidsplan for skole - Midttimen og Trivselslederne - Plan over ferier og fridager - Skoleskyssregler - Permisjonsreglement Råd og utvalg Informasjon og kommunikasjon Åsgård

Detaljer

Veståsenkalenderen 2013 / 2014

Veståsenkalenderen 2013 / 2014 Veståsenkalenderen 2013 / 2014 «Det vi gjør det gjør vi ordentlig» Navn: Forord Det er en glede for meg, som nytilsatt rektor, å kunne ønske dere alle velkommen til et nytt skoleår på flotte Veståsen skole.

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4

INNHOLDSFORTEGNELSE. NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 INNHOLDSFORTEGNELSE NYTTIG INFORMASJON.2 Fra rektor. 3 Bestilling av skolemelk..4 ARBEIDSGRUNNLAG Kvalitetskriterier for grunnskolen i Asker..5 Visjonen for Bondi skole.5 OPPLYSNINGER OM SKOLEÅRET 2013-14

Detaljer

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon. Skolen i Væran Skolen i Væran består av Helligvær og Landego skole. Landegode ligger 17 km vest for Bodø og har omtrent 40 innbyggere. Helligvær ligger 30 km vest for Bodø med omtrent 100 innbyggere. Skolen

Detaljer

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement.

Nyttig å vite. Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement. Nyttig å vite Faktaopplysninger - tidsplan for skole - plan over ferier og fridager - skoleskyssregler - permisjonsreglement Råd og utvalg Kommunikasjon og informasjon Åsgård har en visjon - Stjerneskolen

Detaljer

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020

Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 Sammen for en framtidsrettet skole Kvalitetsutviklingsplan for Tromsøskolen 2015-2020 tromso.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse Formål med opplæringa 4 Innledning 5 Utviklingsmål for perioden 2015-2020 6

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Opplæringslovens formålsparagraf 1-1. Formålet med opplæringa Opplæringa i skole og lærebedrift skal,

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

GALLEBERG SKOLE INFORMASJONSHEFTE. Elever og foresatte

GALLEBERG SKOLE INFORMASJONSHEFTE. Elever og foresatte INFORMASJONSHEFTE GALLEBERG SKOLE Elever og foresatte Innholdet i dette heftet er først og fremst tenkt som en kortfattet introduksjon til Galleberg skole. Vi har samlet en del informasjon på ett sted,

Detaljer

Informasjonshefte til elever og foresatte

Informasjonshefte til elever og foresatte I 2010/ 2011 2010 00 Informasjonshefte til elever og foresatte Gulskogen og Rødskog skoler Vi er en del av Drammen kommune sin målsetning: Drammensskolen- Norges beste skole "En skole der hver enkelt elev

Detaljer

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole

Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole NORDKISA SKOLE 2013/2014 Informasjonshefte til elever, foresatte og ansatte ved Nordkisa skole utarbeidet august 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE REKTOR HAR ORDET... 2 KONTAKTINFORMASJON... 3 Skolens ledelse og

Detaljer

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE

KJÆRE ELEVER OG FORESATTE KJÆRE ELEVER OG FORESATTE I dette informasjonsheftet finner dere oversikt over aktiviteter, klasselister, ansatte og foresatte som sitter i råd og utvalg, skoleruta og mye annet. Håper dette hefte vil

Detaljer

Veileder for elevmedvirkning og

Veileder for elevmedvirkning og KVALITETSSYSTEM Område: Læringsmiljø og elevoppfølging Kapittel: Dokument nr: 07 07.03 Organisasjonsnivå: Hele virksomheten Dokumentnavn: Veileder for elevmedvirkning og elevdemokrati Godkjent dato: Godkjent

Detaljer

Kjære foreldre/foresatte!

Kjære foreldre/foresatte! Innholdsliste Brev til foresatte Mål for skolen Skolerute Viktige datoer Årshjul Organisering av skolehverdagen Ordensregler Valgfag Skolens system for vurdering Når skolefravær bekymrer oss Midttimeaktivitet

Detaljer

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd.

SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE. Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for. krenkende atferd. SOSIAL HANDLINGSPLAN FOR FROSTA SKOLE Mål: På Frosta skole skal alle elevene ha et trygt og godt læringsmiljø, fritt for krenkende atferd. Forord Arbeidet med å lage sosial handlingsplan for Frosta skole

Detaljer

Austmarka barne- og ungdomsskole

Austmarka barne- og ungdomsskole Austmarka barne- og ungdomsskole Telefon: 62 82 38 50 - Telefax: 62 82 38 70 E-post: Austmarka.skole@kongsvinger.kommune.no Hjemmeside: www.kongsvinger.kommune.no/enheter/austmarka-bu-skole/ Skoleåret

Detaljer

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014

Virksomhetsplan for Enga skole. Skoleåret 2013-2014 Virksomhetsplan for Enga skole Skoleåret 2013-2014 Innhold 1.0 Forord 3 2.0 Pedagogisk arbeid 4 2.1 Pedagogisk plattform 4 2.2 Årsplaner og fagrapport 5 2.3 Elevenes arbeidsplaner 5 2.4 Individuell opplæringsplan

Detaljer

2015-16 Gjerdrum Barneskole

2015-16 Gjerdrum Barneskole 2015-16 Gjerdrum Barneskole Til foreldre og foresatte på Gjerdrum barneskole. Vi ønsker dere velkommen til et nytt og spennende skoleår!! Skolen er i rivende utvikling, og vi med den. For oss på Gjerdrum

Detaljer

Virksomhetsplan for Ime skole 2012

Virksomhetsplan for Ime skole 2012 Virksomhetsplan for Ime skole 2012 1. Innholdsfortegnelse 1. Innholdsfortegnelse... 1 2. Mandal kommunes visjon... 2 3. Virksomhetsplan... 3 4. Sammendrag: Hva fikk vi til siste år:... 3 5. Verdigrunnlag...

Detaljer

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet

Turid Skjellstad Rektor, Ura skole. Vedlegg: Handlingsplan mot mobbing Handlingsplan mot rus, vold og kriminalitet Vedtatt i Samarbeidsutvalget 15.06.2010 Forord Ura skole har siden starten arbeidet med å utvikle elevenes sosiale kompetanse. Sosial kompetanse er en forutsetning for at elevene skal kunne delta i et

Detaljer

Informasjonshefte Solvang skole 2013/14. INFORMASJONSHEFTE Solvang skole skoleåret 2013/14

Informasjonshefte Solvang skole 2013/14. INFORMASJONSHEFTE Solvang skole skoleåret 2013/14 INFORMASJONSHEFTE Solvang skole skoleåret 2013/14 Om skolen Solvang skole er Hamars eldste barneskole, og har i år 200 elever fordelt på syv årstrinn. Så mange elever har det aldri før vært på Solvang

Detaljer

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE

H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE H O F S K O L E september 2007 INFORMASJONSHEFTE skoleåret 2007/2008 Kjære elever og foreldre! Skoleåret er godt i gang og jeg håper alle elever ved Hof skole har et godt læringsmiljø. Alle har sin kontaktlærer

Detaljer

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16

GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 GODT Å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2015-16 Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no Rådgiver

Detaljer

BØ KOMMUNE. Eidet skole. Håndbok. Sist revidert 18.09.15

BØ KOMMUNE. Eidet skole. Håndbok. Sist revidert 18.09.15 BØ KOMMUNE Eidet skole Håndbok Sist revidert 18.09.15 Innhold : side 2 Innholdsfortegnelse side 3 Innledning/forord side 4 Målsetting for skolen side 4 Tiltak for å nå målene - Tilpasset undervisning -

Detaljer

Nyhetsbrev fra Kodal skole

Nyhetsbrev fra Kodal skole Nyhetsbrev fra Kodal skole SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 Telefonnr: V e l k o m m e n t i l s k o l e å r e t 2 0 1 4 2 0 1 5 Hovednr: 33 43 90 00 Rektor: 33 43 90 01/ 92 20 96 42 Inspektør: 33 43 90 02

Detaljer

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE

www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE www.kongsberg.vgs.no SKOLEÅRET 2013/2014 KONGSBERG VIDEREGÅENDE SKOLE 2 Velkommen til Kongsberg videregående skole! Du leser nå et informasjonshefte som skolen deler ut til alle som er nye elever på Kongsberg

Detaljer

GODT å VITE for elever og foresatte

GODT å VITE for elever og foresatte GODT å VITE for elever og foresatte SAND SKOLE 2014-15 Telefon: Kontoret: 77728740 kontoret@sandskole.no Rektor: 77728741 (48079233) rektor@sandskole.no Underv.insp. 77728742 (99519566) frode@sandskole.no

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer