ÉN SKOLE med FELLES INNSATS GODT LÆRINGSMILJØ FAGLIG FOKUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÉN SKOLE med FELLES INNSATS GODT LÆRINGSMILJØ FAGLIG FOKUS"

Transkript

1 ÉN SKOLE med FELLES INNSATS GODT LÆRINGSMILJØ FAGLIG FOKUS

2 INNHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHETSPLAN 1 RØNVIK SKOLE AKTUELLE LOVER Kommunens satsningsområder Rønvik skoles utviklingsområder... 7 INFORMASJON OM SKOLEN 5. Sånn gjør vi det på Rønvik skole PRAKTISKE OPPLYSNINGER DIV SKOLEHELSETJENESTEN TANNHELSETJENESTEN LEIRSKOLE FOR RØNVIK SKOLE RØNVIK SKOLEFRITIDSORDNING SKOLEÅRET ANSATTE PÅ RØNVIK SKOLEÅRET ORGANISERING AV SKOLEDAGEN SVØMMEOPPLÆRING VED RØNVIK SKOLE SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET SAMARBEID SKOLE HJEM LÆRINGSPLAKATEN Forventninger vi har til hverandre på RØNVIK SKOLE RÅD OG UTVALG VED RØNVIK SKOLE PLANGRUPPE RESSURSTEAM ELEVRÅD FAU SKOLEMILJØUTVALG Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 2 av 21

3 VIRKSOMHETSPLAN 1 RØNVIK SKOLE SKOLENS VISJON ÉN SKOLE med FELLES INNSATS GODT LÆRINGSMILJØ FAGLIG FOKUS PEDAGOGISK PLATTFORM Elevsyn Alle elevene er individuelle mennesker med ulike behov. Alle elevene har ulike forutsetninger, og kan lære noe ut fra disse forutsetningene. Alle elevene har behov for å bli sett, respektert og inkludert. Alle elevene har behov for positive tilbakemeldinger for å utvikle seg. Læringssyn Læring bygger på elevenes ulike erfaringer, og på at ny læring settes inn i en sammenheng. Læring forutsetter trygghet, åpenhet og gode relasjoner. Læring skjer gjennom elevenes evne og lyst til å lære. Læring skjer ved at elevene opplever mestring. Læring skjer gjennom varierte tilnærmingsmåter der elevene får være aktive i sin egen læringsprosess. Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 3 av 21

4 2 AKTUELLE LOVER GRUNNSKOLENS FORMÅLSPARAGRAF Opplæringsloven 1-1:Formålet med opplæringa. Opplæringa i skole og lærebedrift skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida og gi elevane og lærlingene historisk og kulturell innsikt og forankring. Opplæringa skal bygge på grunnleggjande verdiar i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for menneskeverdet og naturen, på åndsfridom, nestekjærleik, tilgjeving, likeverd og solidaritet, verdiar som òg kjem til uttrykk i ulike religionar og livssyn og som er forankra i menneskerettane. Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon. Opplæringa skal gi innsikt i kulturelt mangfald og vise respekt for den einskilde si overtyding. Ho skal fremje demokrati, likestilling og vitskapleg tenkemåte. Elevane og lærlingane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar for å kunne meistre liva sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. Dei skal få utfalde skaparglede, engasjement og utforskartrong. Elevane og lærlingane skal lære å tenkje kritisk og handle etisk og miljøbevisst. Dei skal ha medansvar og rett til medverknad. Skolen og lærebedrifta skal møte elevane og lærlingane med tillit, respekt og krav og gi dei utfordringar som fremjar danning og lærelyst. Alle former for diskriminering skal motarbeidast. Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 4 av 21

5 HOVEDANSVAR FOR OPPLÆRING Barneloven 30: Innholdet i forelderansvaret. Barnet har krav på omsut og omtanke frå dei som har forelderansvaret. Dei har rett og plikt til å ta avgjerder for barnet i personlege tilhøve innanfor dei grensene som 31 til 33 set. Forelderansvaret skal utøvast ut frå barnet sine interesser og behov. Dei som har forelderansvaret, er skyldige til og gje barnet forsvarleg oppseding og forsyting. Dei skal syte for at barnet får utdanning etter evne og givnad. ELEVENE SITT SKOLEMILJØ Opplæringsloven 9a-1: Generelle krav. Alle elevar i grunnskolar og vidaregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 5 av 21

6 3. Kommunens satsningsområder Visjon 2016 BODØSKOLEN I MEDVIND - EN SKOLE FOR FREMTIDEN Bodøskolen utvikler i samarbeid med heimen kunnskapsrike, modige, trygge og ansvarsfulle mennesker som kan fungere sammen i et samfunn i forandring, et samfunn som de er med på å bygge. Vi setter oss høye mål for: LÆRINGSUTBYTTE gjennom økt bruk av elevaktive arbeidsmåter som fremmer faglig og sosial læring LÆRINGSKOMPETANSE gjennom økt bruk av problemorienterte læringsmetoder og digitale verktøy ANSVAR FOR FELLESSKAPET gjennom økt samhandling på ulike læringsarenaer Satsingsområder LIVSLANG LÆRING LEDELSE FORELDRESAMARBEID Bodøskolen har: Engasjerte, nysgjerrige og motiverte elever og ansatte. Gode relasjoner mellom voksne og elever. God læringsledelse med tydelige forventninger. Elever som er aktive i eget og gruppas læringsarbeid. Læring med relevans i forhold til samfunnet. Grunnleggende ferdigheter i fokus i alle fag. Elever som kjenner sine styrker og sine utfordringer. Fokus på både mestring og utfordringer for alle i sitt vurderingsarbeid. Oppdaterte læremidler som fremmer eleven som aktør. Bodøskolen har: Samfunnsbevisste, motiverte og engasjerte ledere som fremmer gode relasjoner mellom alle i skolesamfunnet. Klare forventninger på og mellom ledere på alle nivå. Ledelse som stiller krav, støtter og følger opp om en utvikling i tråd med vår visjon. Møtearenaer og rutiner som fremmer arbeidet med å utvikle skolens målsettinger. Ledelse som sørger for at skolene bygger og holder vedlike kompetanse som kreves for å nå skolens mål. Nettverk og fora felleskommunalt som er tuftet på skolestrategien. Bodøskolen har: Foreldre som har kjennskap til og forståelse for skolens oppgaver og mandat. Samarbeid med foreldrene gjennom rådsorganene som bidrar til å skape et trygt og godt læringsmiljø for alle. Foreldre som er kjent med de elevaktive metodene skolen bruker for å gi elevene et best mulig læringsutbytte. Er i dialog med foreldrene om hvordan vi sammen kan styrke elevens læringsutbytte gjennom fokus på mestring og utfordringer. En tydelig og kjent samarbeidsstruktur og møterutiner for hvordan samarbeidet mellom skole og hjem skal fungere. Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 6 av 21

7 4. Rønvik skoles utviklingsområder Regjeringen har utarbeidet en strategi for ungdomstrinnet, som gjennom tiltak skal gi økt motivasjon og mestring for bedre læring gjennom mer praktisk og variert opplæring. Rønvik skole er med i prosjektet og det jobbes med på alle trinn på hele skolen. Les mer om prosjektet på Skoleåret har vi spesielt fokus på: Klasseledelse Læreren skal lede elevenes læring og utvikling på skolen. En positiv relasjon mellom lærer og elev er hjørnesteinen i god klasseledelse. Læreren må bry seg om alle elevene og vise interesse for den enkelte. Elevene må oppleve at læreren har god struktur i undervisningen, er støttende og har høye forventninger til hvordan de kan utvikle seg både faglig og sosialt. Mål: Utvikle praksis for god klasseledelse Tiltak: Støttende relasjoner - Tydelige og trygge lærere som viser både emosjonell og faglig støtte Struktur og regler - Tydelig ordensreglement med klare sanksjoner ved brudd - Utarbeide klasseregler i lag med elevene - Lik forståelse og praktisering av ordensreglementet hos alle voksne ved skolen - God start og avslutning på timen - Synlig dagsplan med mål Læringskultur - Et trygt og godt arbeidsmiljø - Et miljø hvor det er tøft å lære - Tilrettelagt for elevaktiv læring - Vurdering for læring Motivasjon og forventninger - Elever som opplever mestring og blir stilt forventninger til - Varierte læringsaktiviteter - Vurdering for læring Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 7 av 21

8 Lesing i fag Lesing er en grunnleggende ferdighet som er viktig i alle fag. Vi ønsker å øke leseferdighetene og stimulere leselysten hos elevene. Mål: Elevene ved Rønvik skole har god lesekompetanse i alle fag Lesekompetanse omfatter: 1. Leseglede Lesing er en verdi i seg selv, for opplevelse, engasjement og identifikasjon. 2. Språklige ferdigheter Avkoding og forståelse, evne til å konstruere mening i ulike tekster. Begrepslæring og fagspesifikke ord. 3. Lese- og læringsstrategier Evnen til å lese fagtekster målrettet, velge lesemåte og reflektere over egen leseprosess og valg av strategier. 4. Informasjonskompetanse Innhente informasjon fra ulike kilder, å velge, vurdere, tolke og analysere kritisk. Digital kompetanse Digital kompetanse er en av basisferdighetene i Kunnskapsløftet. Digital kompetanse omfatter evnen til å ta i bruk de mulighetene som finnes i IKT, og kunne utnytte dem kritisk og innovativt i læringsarbeidet. Mål 1: Elevene ved Rønvik skole skal ha gode digitale ferdigheter. Mål 2: Ha evne til kildekritikk og nettvett. Tiltak: Følge kommunens plan for grunnleggende ferdigheter i IKT Utvikle bruken av Fronter Intern kursing av personalet i pedagogisk bruk av IKT Oppgradering av utstyr «Du bestemmer» Tema på foreldremøter Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 8 av 21

9 INFORMASJON OM SKOLEN 5. Sånn gjør vi det på Rønvik skole Gode overganger på Rønvik skole Fra barnehage til 1. trinn: - Innskriving, første møte med skolen november (brosjyre om råd og tips) - Møte med barnehagene april/mai - Førskoledag med foreldremøte mai/juni - Kriterier for sammensetting av klasser: kjønn, barnehage, bosted, innspill fra foreldre Fra 4. til 5. trinn: - Overgangsmøter mellom gamle og nye lærere juni og september - Besøk på ny base et par timer - Informasjon til foreldrene på foreldremøte, ny lærer med mai/juni Fra 7. til 8. trinn: - Brev hjem med informasjon om blanding av klassene i jan./feb. - Foreldremøte med info om valgfag, 2. fr.språk, karakterer m.m. rådgiver, rektor med april/mai - Valg av 2. fremmedspråk og valgfag juni - Besøk på ungdomstrinnet, hilse på lærerne, en skoletime juni - Sammensetting av nye klasser juni - Overgangsmøter mellom gamle og nye lærere juni og ved behov Fra 10. trinn til videregående skole: - Elevene får individuell veiledning av rådgiver - Delta på Utdanningsmesse - Foreldremøte om søknadsprosess og forventninger til videregående skole - Foreldremøte på VGS - Mulighet for besøk/hospitering på VGS - 1.feb er søknadsfrist for elever som søker på særskilt grunnlag - 1.mars er søknadsfrist for elever som søker ordinært opptak Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 9 av 21

10 6. PRAKTISKE OPPLYSNINGER 6.1 DIV. Skolemelk og skolefrukt Foreldre kan bestille abonnement på skolemelk til sine barn gjennom Og skolefrukt gjennom: Skader eller ulykker Ved skader eller ulykker skal eleven følges til kontoret av en voksen, som så er ansvarlig for at de nødvendige tiltak blir satt i verk. Foresatte kontaktes ved større skader. Forsikring av skolebarn Skolebarna er forsikret hvis ulykken skulle være ute. Denne forsikringen omfatter også barna på SFO. Forsikringen gjelder: Innenfor skolens område innenfor ordinær skoletid. Under deltakelse i undervisning, leker, idrettsøvelser, ekskursjoner, stevner, reiser m.m. som foregår under skolens ledelse. På direkte vei til og fra skolen. Den skadede må snarest søke lege/tannlege. Skademelding fra skolen sendes til Trygdekontoret som behandler saken. Foreldre får refundert utlegg ved henvendelse til Trygdekontoret. Det må fremlegges kvittering for de utgifter som kreves refundert. Forsikringen gjelder ikke tur i elevens fritid selv om foreldre og lærere er med. Her gjelder den enkelte families forsikringsordning. Tap og ødeleggelse av læremidler Vi ønsker at elevene skal ha gode og fine lærebøker. I gjennomsnitt koster hver lærebok kroner. Vi håper at vi i fellesskap skal greie å ta vare på skolens lærebøker og læremidler, blant annet ved at elevene legger omslagstrekk på bøkene. Ved innlevering ved skoleårets slutt vil bøkene bli gjennomgått og sjekket. Elevene er ansvarlige for de lærebøker og læremidler som de får utlevert på skolen, og ødelagte/tapte bøker må erstattes. Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 10 av 21

11 6.2 SKOLEHELSETJENESTEN Skolens helsesøster heter May Elin Holand, hun har kontortid på mandager, tirsdager og onsdager hver uke. Tlf: / Skolehelsetjenesten i Bodø kommune er forankret i kommunehelsetjenesten og forskrifter om skolehelsetjenesten og skal: forebygge skade, sykdom og lytte og fremme elevenes totale helse i samarbeid med hjem, skole og hjelpeapparat identifisere og bidra til å løse elevenes helsemessige problemer Målet med helsesøsters jobb i skolen er å fremme elevenes helse og legge grunnlaget for å forebygge sykdommer og plager senere i livet. Det er viktig for elevene at de trives, mestrer hverdagens utfordringer og kan sette egne grenser på ulike områder. Skolehelsetjenesten retter seg mot tema der skolen har en viktig rolle, men der helsesøster har delansvar. Dette er ernæring, utvikling av sosiale ferdigheter, fysisk aktivitet, psykisk helse, rus og tobakk, pubertetsutvikling, personlig hygiene, ute- og innemiljø. Helsesøster har taushetsplikt, og fortrolige opplysninger vil ikke bli gitt videre uten samtykke. Dersom det er behov for henvisning til spesialisttjenester, vil dette bli gjort i samarbeid med de foresatte. Syns- og hørsel test kan tas ved behov. Faste arbeidsoppgaver i skolen: Ivareta et tverrfaglig samarbeid for elever med spesielle behov Åpen dør for elevene Gruppesamtaler med elevene Individuelle samtaler med elever etter behov Vaksinasjon etter anbefalt program Ukentlige møter med rektor, spesped, SFO-leder og inspektør Delta i skolens basisteam Skolehelsetjenesten på barnetrinnet: 5-år: Skoleundersøkelsen; Legeundersøkelse Hørselsundersøkelse og høydemåling Samtale med foreldre og elev 2. trinnet Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 11 av 21

12 Difteri-/stivkrampe-/kikhoste-/poliovaksinasjon 3.trinnet Grupper med tema skoletrivsel Høyde/vekt målinger 6.trinnet Grupper med tema pubertet. Vaksinasjon mesling-/kusma-/rødehunder 7.trinnet Vaksinasjon for HPV virus for jenter Skolehelsetjenesten på ungdomstrinnet: Elevene kan komme og prate og få veiledning om ting de er opptatt av som trivsel, vennskap, mobbing, forelskelse, tristhet, bekymringer, kropp, kost, seksualitet mm Elever og foreldre kan ta kontakt uten avtale, stikk gjerne innom kontoret i åpningstiden eller dere kan gjøre en avtale på forhånd via telefon eller mail. Grupper på 8.trinnet med fokus på psykisk helse. Høyde- og vektmålinger. Grupper på 9-trinnet med tema seksualitet og prevensjon. 10 klasse: Polio Helsesøster vil gjerne ha et nært samarbeide med elever, hjem og skole. Hun tilbyr ulike former for veiledning, individuelt og i gruppe. 6.3 TANNHELSETJENESTEN Saltvern tannklinikk, tlf: LEIRSKOLE FOR RØNVIK SKOLE Elevene drar på leirskole på 7. trinn. Rønvik skole benytter Vatnlia leirskole som sitt leirskolested. Her legges det blant annet opp til aktiviteter som værobservasjon, kart og kompass, førstehjelp, klatring, kanopadling og fiske. I Bodø kommune er det lagt opp til fire-dagers leirskole hvor kommunen dekker hele oppholdet. Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 12 av 21

13 7. RØNVIK SKOLEFRITIDSORDNING Formål: Skolefritidsordningen er et omsorgs- og fritidstilbud før og etter skolens kjernetid for alle barn fra trinn, og barn fra 5. til 7. trinn på særskilt grunnlag. SFO skal ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet, og i samarbeid med hjem og skole gi grunnlag for trivsel, læring og utvikling. SFO tilbudet er forankret i opplæringsloven, og har egen rammeplan og vedtekter. Åpningstid: Skolefritidsordningen er til daglig åpen kl /skoleslutt-16.30, og har åpent hele dagen (kl ) når skolen er stengt. SFO har 5 planleggingsdager i året. Hvert barn skal minimum ha 4 ukers ferie i løpet av året. Søknad om plass: Det søkes på eget skjema for å få plass. Skjemaet fåes ved skolen, eller på skolens hjemmeside under SFO. Dette må også brukes ved endring av plassen. Oppsigelse skal være skriftlig, og sendes til skolen ved SFOleder. Oppsigelsestiden er 2 måneder. Ved flytting fra kommunen, kan det dispenseres fra oppsigelsesfristen. Lokaler: To baser i første etasje. Måltider: Barna får et lite måltid på SFO hver dag. Barn med intoleranse eller allergier har mulighet for å få mat tilpasset deres behov. Fritidspedagogisk plattform SFO skal hjelpe barna å utvikle sin sosiale kompetanse gjennom å legge til rette for lek og samhandling, og gi veiledning der det trengs. Vi skal være gode rollemodeller for barna, og legge til rette for utvikling i trå med de rammer som virksomheten gir. Vi ønsker å gi en god balanse mellom styrt aktivitet og fri lek. Vi strekker oss langt i forhold til at elever og foresatte skal kunne kjenne seg trygg og ivaretatt hos oss, og ha en god dialog med oss som jobber her. Vi bestreber oss på å være ute hver dag, uansett vær. I skolens ferier legger vi opp til mer turaktivitet ut fra skolens område. Vi ønsker å være med på å skape positive opplevelser for barna, både i fellesskap og mellom de enkelte barna. Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 13 av 21

14 Beskjedsystem: For å kunne ha oversikt over hvilke barn som er på SFO til enhver tid, har vi bøker og lister hvor vi registrerer barna. Barn og foreldre MÅ VARSLE PERSONALET når de kommer, og når de skal hjem eller blir hentet. Samarbeid: Skolen og SFO skal fremstå som en helhetlig organisasjon. Daglig leder av SFO er en del av skolens ledelse. SFO samarbeider med skolen og de foresatte for å gi barna best mulig grunnlag for trivsel, læring og utvikling. Det arrangeres foreldremøte på SFO en gang i året. Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 14 av 21

15 SKOLEÅRET ANSATTE PÅ RØNVIK SKOLEÅRET Heidi Torbergsen rektor Elin Iversen inspektør/rådgiver Terje Johnsen inspektør/ikt Heidi Fiva daglig leder SFO Mona Holten driftskonsulent A-BASEN: 1-2 TRINN: 1. trinn: Silja Ida Andreassen Mariann Bergseth Johnny Borlaug Kirsti Jørgensen fagarbeider ADMINISTRASJONEN: Sølvi Solhaug PPT Vivian Selfors PPT Arne Langerød - vaktmester Thomas Jensen assistentvaktmester B-BASEN: 3-4 TRINN: 3. trinn: Malin Olsen teamleder B-basen Lisbet Hole Jeanette Antonsen Trine Olsen fagarbeider 2. trinn: Siri Strige teamleder A-basen Maria Kramer Marianne Titland Wenche Anita Karlsen fagarbeider C-BASEN: 5-7 TRINN: Bente Kvam 7. trinn teamleder C-basen Truls Tveita 7. trinn Elisabeth Vinje (Cathrine Hansen) 7. trinn Hanne Marthe Vatnvåg 6. trinn Ragni Herseth lærer Heidi Fiva Cornelia Wold miljøterapeut Anette Skorbakk assistent F-BASEN: 8-9 TRINN: Marie Midthun 8. trinn Merete Løvhaug 8. trinn Runar Pettersen 8. trinn Julie Reinholdtsen 9. tr. teamleder F-basen Håvard Jeremiassen 9. trinn Benedicte Andreassen 9. trinn Kristin Andreassen lærer Susanne Jensen lærer Trude Kleivik fagarbeider Kirsti Sandnes miljøterapeut Anette Skorbakk assistent 4. trinn: Elisabeth Kristoffersen Mette Tørris Jan Marius Karlsen Mette Antonsen - assistent D-BASEN: 5-7 TRINN: Dag Arne Olsen 5. trinn teamleder D-basen Ida Marie Løberg 5. trinn Line Holand 5. trinn Vera Johansen lærer Karete Brøndbo 6. trinn Karina Nilsen lærer Christina Åvangen miljøterapeut Frank Larsen assistent Sissel Tangstad assistent E-BASEN: 10 TRINN: Helge Baraa 10. trinn teamleder E-basen Alv Eliassen 10. trinn Anne Marit Gjertsen 10. trinn Heidi Næss lærer Tore Ruus lærer Bård Bergrabb musikklærer på 8. og 9. trinn Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 15 av 21

16 8.2 ORGANISERING AV SKOLEDAGEN Vi ønsker fleksibel organisering med god struktur i bunnen. Småskoletrinn og mellomtrinn er inndelt i 2 baser hvor undervisningen i hovedsak organiseres trinnvis. Ungdomstrinnet organiseres i hovedsak trinnvis og 4. trinn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pause Pause Pause Pause Pause LEKSEHJELP Kl LEKSEHJELP Kl og 7. trinn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pause Pause Pause Pause Pause fysisk aktivitet Pause Pause og 10. trinn Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Pause Pause Pause Pause Pause Pause Pause Pause Pause Pause Pause Pause Pause Pause Pause Pause Pause Pause Pause Pause Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 16 av 21

17 8.3 SVØMMEOPPLÆRING VED RØNVIK SKOLE Svømmeopplæringen vil dette skoleåret bli gitt på 3., 4., 5., 7. og 8. trinn. 8.4 SKOLERUTE FOR SKOLEÅRET Man Tirs Ons Tor Fre Merknad: August Skolestart 18. august September Oktober Høstferie 9. og 10. oktober November Elevfri 21. november Desember Siste skoledag før jul 19. des Januar Skolestart 5. januar Februar Vinterferie februar Mars Påskeferie fra 30.mars April Påskeferie til 7. april Mai Elevfri: 1. mai, Kr.Himmelfartsdag 14. mai, 15.mai 2. pinsedag 25.mai Juni Siste skoledag 19. juni Sum Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 17 av 21

18 SAMARBEID SKOLE HJEM Det skal være et tett samarbeid mellom FAU og ledelsen, og mellom elevrådet og FAU. Fronter skal være en viktig kommunikasjonskanal mellom skole/hjem. 8.5 LÆRINGSPLAKATEN Skolen skal: gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre stimulere elevenes lærelyst, utholdenhet og nysgjerrighet stimulere elevenes til å utvikle egne læringsstrategier og evne til kritisk tenkning stimulere elevene i deres personlige utvikling og identitet, i det å utvikle etisk, sosial og kulturell kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse legge til rette for elevmedvirkning og for at elevene kan foreta bevisste verdivalg og valg av utdanning og fremtidig arbeid fremme tilpasset opplæring og varierte arbeidsmåter stimulere, bruke og videreutvikle den enkelte lærers kompetanse bidra til at lærere og instruktører fremstår som tydelige ledere og som forbilder for barn og unge sikre at det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet fremmer helse, trivsel og læring legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres/foresattes medansvar i skolen legge til rette for at lokalsamfunnet blir involvert i opplæringen på en meningsfylt måte Ansvaret for samarbeidet ligger hos kontaktlærer og foreldre/foresatte. Alle foresatte skal ved skolestart få opplyst hvem som er kontaktlærer for sitt barn. Kontaktlæreren har et spesielt oppfølgingsansvar i forbindelse med kontaktmøter. De foresattes spørsmål og henvender skal rettes i første omgang til kontaktlæreren. Ved behov for videre oppklaring kan de foresatte ta kontakt med inspektør eller rektor. Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 18 av 21

19 8.6 Forventninger vi har til hverandre på RØNVIK SKOLE Tema: Vi forventer at skolen skal: Vi forventer at elevene skal: Vi forventer at foreldrene skal: Ha positive lærere Ha fokus på forebygging av mobbing Legge til rette for samarbeid på trinnet Legge til rette for et godt læringsmiljø det skal være kult å være flink Støtte og hjelpe hverandre Bidra til å gjøre hverandre gode Vise høflighet og folkeskikk mot alle på skolen Snakke på en ordentlig måte Følge skolens og klassens regler Rette seg etter tilsnakk fra en voksen Inkludere alle i det sosiale samspillet Gjøre seg kjent med skolens mål og regler Prioritere skole foran barnas fritidsaktiviteter Være lojale mot skolens mål og regler Oppmuntre sitt barn til å vise omsorg og respekt for andre Oppmuntre sitt barn til å være inkluderende Gi tilpasset undervisning til alle elevene Ha godt kvalifiserte lærere i alle fag Sørge for at elevene opplever mestring Følge opp leksene, og gi hjemmet tilbakemeldinger Ha lærere som stiller godt forberedt og møter presis til undervisningen Ta i bruk ulike læringsmetoder Møte presis, uthvilt og med nødvendig utstyr til timene Møte godt forberedt til timene Ha en positiv innstilling til skolen og egen læring Være deltagende aktør i sin egen læringsprosess Gi medelevene nødvendig arbeidsro Gjøre avtalt hjemmearbeid til rett tid Ha orden i skolesakene og ta godt vare på lærebøker og annet utstyr som tilhører skolen Sørge for at barnet møter presis, forberedt og med nødvendig utstyr til timene Sørge for at barnet har spist frokost og har med seg nødvendig mat til skoledagen Vise interesse for barnets læringsmål Tar barnet ut av skolen kun når det er helt nødvendig Sørge for at barnet har gjort hjemmearbeidet til rett tid Vite betydningen av fysisk aktivitet, rett kosthold og nok søvn for læringen Følge med på ukeplanen og andre meldinger til hjemmet Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 19 av 21

20 Holde hjemmesiden oppdatert og at det legges ut relevant informasjon Ha et godt samarbeid med foreldrene gjennom blant annet kontaktmøter, foreldremøter og FAU Involvere foreldrene i arbeidet rundt elevenes faglige og sosiale utvikling Si i fra til en voksen med en gang dersom eleven selv eller en annen elev blir plaget på skolen Ta opp ting direkte, og på en høflig måte Møte forberedt på kontaktmøter og følge opp de avtaler som gjøres der Sørge for at skolen til enhver tid har oppdatert kontaktinformasjon om eleven og de foresatte Ha en positiv holdning til skolen og skolearbeidet Gi skolen nødvendig informasjon om sitt barn når det oppstår forhold som kan påvirke skolehverdagen Ta kontakt med hjemmet, hvis det oppstår spesielle situasjoner Ta kontakt med hverandre dersom det oppstår konflikter mellom barna utenom skoletiden Ta direkte kontakt med skolen dersom det oppstår uklarheter eller uenigheter, uten å involvere barnet Møte forberedt på kontaktmøter og følge opp de avtaler som gjøres der Søknad om skolefri I følge Opplæringsloven er det skoleplikt for alle barn i grunnskolen. Foreldre kan søke skolefri etter følgende regler: Søknad om skolefri i inntil 2 dager skrives i meldingsboka til kontaktlærer. Søknader om skolefri i dager søkes på eget skjema som sendes til inspektør eller rektor. Skjema fås ved skolen eller hentes fra skolens hjemmeside. Ved fri ut over 14 dager fyller foreldrene ut et skjema hvor de påtar seg ansvaret for opplæringen i denne perioden. Skjemaet fås på skolen. Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 20 av 21

21 9 RÅD OG UTVALG VED RØNVIK SKOLE 9.2 PLANGRUPPE Består av rektor og inspektører samt alle skolens teamledere. Har ansvar for at skolens planer og pedagogiske verktøy er i bruk i det daglige arbeidet med elevene. Møte hver andre uke. 9.3 RESSURSTEAM Består av rektor, inspektører, helsesøster og PPT-medarbeider ved skolen. Møtes hver uke og tar opp saker angående elever som det er meldt bekymring for. 9.4 ELEVRÅD Består av elever fra trinn. Inspektør er kontaktlærer for elevrådet. Her møter elevene demokrati i praksis og ser konkret resultater av elevmedvirkning. Alle bringer inn små og store saker fra sine trinn. Elevrådet forbereder saker til Rådhusmøtet som avvikles en gang pr. skoleår. 9.5 FAU Består av foreldrekontaktene fra alle klassene. Disse velges på foreldremøtet om våren. FAU er et rådgivende organ. Ved å delta i FAU er man som foreldre/foresatt aktivt med i arbeidet med å skape et godt skolemiljø for alle elevene ved skolen. 9.6 SKOLEMILJØUTVALG Består av rektor, representant fra personalet og 2 elever fra elevrådet, 2 foreldre fra FAU og en oppnevnt politiker. SU har avgjørende myndighet i saker som dreier seg om drift av skolen. Virksomhetsplan for Rønvik skole 2014/2015 Side 21 av 21

MOTIVASJON OG MESTRING

MOTIVASJON OG MESTRING MOTIVASJON OG MESTRING Varierte arbeidsmåter Lesing i fag Klasseledelse Digital kompetanse INNHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHETSPLAN 1 RØNVIK SKOLE... 3 2 AKTUELLE LOVER... 4 3. Kommunens satsningsområder...

Detaljer

ÉN SKOLE med FELLES INNSATS GODT LÆRINGSMILJØ FAGLIG FOKUS

ÉN SKOLE med FELLES INNSATS GODT LÆRINGSMILJØ FAGLIG FOKUS ÉN SKOLE med FELLES INNSATS GODT LÆRINGSMILJØ FAGLIG FOKUS INNHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHETSPLAN 1 RØNVIK SKOLE... 3 2 AKTUELLE LOVER... 4 3. KOMMUNENS SATSNINGSOMRÅDER... 6 4. RØNVIK SKOLES UTVIKLINGSOMRÅDER...

Detaljer

ÉN SKOLE med FELLES INNSATS GODT LÆRINGSMILJØ FAGLIG FOKUS

ÉN SKOLE med FELLES INNSATS GODT LÆRINGSMILJØ FAGLIG FOKUS ÉN SKOLE med FELLES INNSATS GODT LÆRINGSMILJØ FAGLIG FOKUS INNHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHETSPLAN 1 RØNVIK SKOLE... 3 2 AKTUELLE LOVER... 4 3 KOMMUNENS SATSNINGSOMRÅDER... 6 4 RØNVIK SKOLES UTVIKLINGSOMRÅDER...

Detaljer

Virksomhetsplan. Løding skole 2013/2014. Trygghet og trivsel blant barn og voksne får aktiv læring til å vokse.

Virksomhetsplan. Løding skole 2013/2014. Trygghet og trivsel blant barn og voksne får aktiv læring til å vokse. Virksomhetsplan Løding skole 2013/2014 Trygghet og trivsel blant barn og voksne får aktiv læring til å vokse. Innholdsfortegnelse: Innhold Opplæringsloven... 3 Læringsplakaten... 4 Satsingsområder for

Detaljer

Den norske grunnskolen. Roy Wiken

Den norske grunnskolen. Roy Wiken Den norske grunnskolen Roy Wiken Roy Wiken Rådgiver Rektor inspektør Lærer Grunnskolen Grunnskolen 1.-10. trinn VGS 1-3 1.- 4. trinn 5.- 7. trinn 8.- 10. trinn VG1 VG3 6 år 16 år 16 år 19 år Hvordan vil

Detaljer

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE

PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE PLAN FOR SAMMENHENG OG OVERGANG BARNEHAGE - SKOLE Kilde: Google bilder Avdeling oppvekst Revidert september 2014 INNLEDNING I rammeplan for barnehager, kap. 5.1 heter det: Barnehagen skal, i samarbeid

Detaljer

Virksomhetsplan. Løding skole 2014/2015. Trygghet og trivsel blant barn og voksne får aktiv læring til å vokse.

Virksomhetsplan. Løding skole 2014/2015. Trygghet og trivsel blant barn og voksne får aktiv læring til å vokse. Virksomhetsplan Løding skole 2014/2015 Trygghet og trivsel blant barn og voksne får aktiv læring til å vokse. Innholdsfortegnelse: Innhold Opplæringsloven... 3 Læringsplakaten... 4 Satsingsområder for

Detaljer

Foreldrecafé for minoritetsspråklige foresatte. Mål: Styrke samarbeidet mellom skolene i Flaktveit og minoritetsspråklige foresatte.

Foreldrecafé for minoritetsspråklige foresatte. Mål: Styrke samarbeidet mellom skolene i Flaktveit og minoritetsspråklige foresatte. Foreldrecafé for minoritetsspråklige foresatte Mål: Styrke samarbeidet mellom skolene i Flaktveit og minoritetsspråklige foresatte. Kveldens program Mål for denne kvelden: Bli kjent med de forventninger

Detaljer

ÉN SKOLE med FELLES INNSATS GODT LÆRINGSMILJØ FAGLIG FOKUS

ÉN SKOLE med FELLES INNSATS GODT LÆRINGSMILJØ FAGLIG FOKUS ÉN SKOLE med FELLES INNSATS GODT LÆRINGSMILJØ FAGLIG FOKUS INNHOLDSFORTEGNELSE VIRKSOMHETSPLAN 1 RØNVIK SKOLE... 3 2 AKTUELLE LOVER... 4 3 RØNVIK SKOLES UTVIKLINGSOMRÅDER... 6 4 GODE OVERGANGER PÅ RØNVIK

Detaljer

Mortensnes skolebibliotek Veien til god informasjonskompetanse «Fra plan til praksis» 2011 / Prosjektledelse: Åse, Ellinor og Jon-Halvdan

Mortensnes skolebibliotek Veien til god informasjonskompetanse «Fra plan til praksis» 2011 / Prosjektledelse: Åse, Ellinor og Jon-Halvdan Mortensnes skolebibliotek Veien til god informasjonskompetanse «Fra plan til praksis» 2011 / 2013 Prosjektledelse: Åse, Ellinor og Jon-Halvdan Mortensnes skole - en skole for trygghet, læring og vekst

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR 2009 2010 (forutsetter godkjenning i FAU/SU) Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet

Detaljer

Velkommen til Hommelvik skole

Velkommen til Hommelvik skole Velkommen til Hommelvik skole «Hommelvik skole, et godt sted å lære og et trygt sted å være». Agenda: Info fra skolen Info fra SFO Info fra FAU Presentasjon: Kontaktlærere 1. trinn 2017-2018: Sigvor Sterri

Detaljer

Velkommen til Hommelvik skole

Velkommen til Hommelvik skole Velkommen til Hommelvik skole «Hommelvik skole, et godt sted å lære og et trygt sted å være». Agenda: Info fra skolen Info fra SFO Info fra FAU Presentasjon: Kontaktlærere 1. trinn 2014-2015: Liv Fossen

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Velkommen til førskoledag!

Velkommen til førskoledag! Velkommen til førskoledag! Lærere på 1. trinn Linn Pedersen Espen Vindheim Monika Angelvik (SFO) Velkommen til foreldremøte! Rektor: Siv Nyegaard Avdelingsleder 1. 4. trinn: Tina Teigland Avdelingsleder

Detaljer

Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i Rennebu kommune

Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i Rennebu kommune Fra eldst til yngst Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i Rennebu kommune Vedtatt i HOO 18. november 2010 1 INNHOLD 1- Innledning 2- Regelverk og rammebetingelser 3- Barnehagen og skolen

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

Hva står i loven? Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

Hva står i loven? Ragnhild Sperstad Lyng, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Hva står i loven? 1 Regelverk Utviklingsarbeid KVALITETSUTVIKLING 2 Hva er tilsyn? Lovlighetskontroll Dypdykk i en/noen bestemmelser Fra paragraf til rettslige krav Å undersøke praksis Tilsyn eller veiledning?

Detaljer

"Kvalitet og effektivitet i det sakkyndige arbeidet - en oppnåelig kombinasjon?

Kvalitet og effektivitet i det sakkyndige arbeidet - en oppnåelig kombinasjon? Avdeling for PPT og spesialskoler "Kvalitet og effektivitet i det sakkyndige arbeidet - en oppnåelig kombinasjon? Walter Frøyen Oslo Oslo er fylke og Oslo er kommune Vugge til grav 188 opplæringssteder

Detaljer

Samspill mellom bygg og læringsutbytte

Samspill mellom bygg og læringsutbytte Overskrift Tekst Samspill mellom bygg og læringsutbytte Banning and Canard (1986); Among the many methods employed to foster student development, the use of the physical environment is perhaps the least

Detaljer

Fornyet generell del av læreplanverket

Fornyet generell del av læreplanverket Fornyet generell del av læreplanverket Trøndelagskonferansen 22. oktober 2015 Prosess Skriving i 2015 og 2016 Sammenhengen med NOU 2015:8 (Ludvigsenutvalget) NOU 2015:2 (Djupedalutvalget) Ny rammeplan

Detaljer

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole

Snart skoleklar. Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole Snart skoleklar Foreldremøte for skolestarterforeldre Kringsjå skole 21. mars 2017 23.03.2017 Mye å lære et godt sted å være. 1 Mål for møtet Nyttig informasjon Forventningsavklaring 23.03.2017 Mye å lære

Detaljer

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap

GALLEBERG SKOLE VELKOMMEN TIL GALLEBERG SKOLE. Trygghet Mestring Kunnskap VELKOMMEN TIL Trygghet Mestring Kunnskap HVEM ER VI Rektor: Inspektør: Kontaktlærer: SFO-leder: Helsesøster: Barnevern: FAU-leder: Terje Larsen Anne-Liv Myhre Elisabeth Samnøy Marit Hole Anne Mari Skjørdal

Detaljer

Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i Rennebu kommune

Fra eldst til yngst. Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i Rennebu kommune Fra eldst til yngst Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i Rennebu kommune Vedtatt i HOO 18. november 2010 Revidert Pedagogisk lederteam november 2014 1 INNHOLD 1- Innledning 2- Regelverk

Detaljer

"Computers are like bicycles for the mind." Steve Jobs

Computers are like bicycles for the mind. Steve Jobs "Computers are like bicycles for the mind." Steve Jobs "Se mot Randaberg!" Læringsledelse i teknologirike læringsmiljø. Det er så mange fristelser og så mye en har lyst til å sjekke ut. Sånn som VG. Man

Detaljer

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Forord Samarbeidet mellom hjem og skole er en forutsetning for å skape et trygt læringsmiljø for eleven. Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt,

Detaljer

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell)

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) VELKOMMEN TIL VIK SKOLE Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) Samarbeidspartnere KPPT Helsestasjonen Barnevernet Kulturskolen 1. linje

Detaljer

Utvikling av barnehager og skoler - til det beste for barn og unge i Oppland Samling for skole- og barnehageansvarlige i kommunene.

Utvikling av barnehager og skoler - til det beste for barn og unge i Oppland Samling for skole- og barnehageansvarlige i kommunene. Utvikling av barnehager og skoler - til det beste for barn og unge i Oppland Samling for skole- og barnehageansvarlige i kommunene. Honne, 31.okt.-1.nov. 2017 Program dag 1 Program dag 2 09.30 10.00 Registrering

Detaljer

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING»

Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» Handlingsplan for Vassøy skole «LÆRING MED MENING» 2013-2015 FORORD Vassøy skoles handlingsplan bygger på Kunnskapsløftet og Stavanger kommunes kvalitetsutviklingsplan God, bedre, best. Handlingsplanen

Detaljer

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO

Strategisk plan for Oppvekst Kvalitetsdokument for SFO Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023 Kvalitetsdokument for SFO Formålet med kvalitetsdokumentet Opplæringsloven 13-7 pålegger alle kommuner å ha et tilbud om skolefritidsordning (SFO) før og etter skoletid

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole.

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen.

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Velkommen til Osloskolen Skolestart 2016/2017 Klar for skolestart, snart? Dette skal vi snakke om Vi er Grefsen skole Skole-hjem samarbeid Hva skal elevene lære? Oppfølging av elevene Grefsen Aktivitetsskole

Detaljer

SERVICEERKLÆRING FÅSET SKOLE

SERVICEERKLÆRING FÅSET SKOLE SERVICEERKLÆRING FÅSET SKOLE Serviceerklæring Tynset kommune mars 2009 TYNSETSKOLENE Visjon for grunnskolene i Tynset: Elevene i Tynsetskolene skal daglig tilegne seg kunnskap og oppleve mestring, i en

Detaljer

P lan for skole hjem samarbeidet ved

P lan for skole hjem samarbeidet ved P lan for skole hjem samarbeidet ved Brønnøysund Barne og Ungdomsskole Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. For at elevene skal få sin læring i et utviklende, godt og trygt

Detaljer

Skole hjem samarbeid Sammen for en bedre skole

Skole hjem samarbeid Sammen for en bedre skole Skole hjem samarbeid Sammen for en bedre skole Lunde skole 2011 Skolens forventninger til foresatte Skolen forventer : - at foresatte gir barna god oppdragelse - at barna møter på skolen til rett tid

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Opplæringsloven. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Opplæringsloven. Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte Opplæringsloven Modul 2 Kurs i avtaleforståelse Tariffområde KS Grunnskolering for nye tillitsvalgte http://www.youtube.com/watch?v=dmdtbep3w9c 21.09.2016 Lov- og avtalesystemet Stortinget Lover Partar

Detaljer

«It takes a whole village to raise a child» Afrikansk ordtak

«It takes a whole village to raise a child» Afrikansk ordtak «It takes a whole village to raise a child» Afrikansk ordtak BARNEHAGENS SAMFUNNSMANDAT Barnehage et ledd i et helhetlig utdanningsløp Utjevning av sosial ulikhet Omsorgstilbud til foreldre Formålsparagrafen

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015

Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 Oslo kommune Utdanningsetaten 2014/2015 FAG OG LÆRING HVA KAN DU FORVENTE AV DIN SKOLE? Skolen gir undervisning i tråd med gjeldende lovverk og læreplaner. Skolen er kjent med elevens faglige ståsted fra

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2014-2015 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Velkommen til Bekkelaget skole!

Velkommen til Bekkelaget skole! Velkommen til Bekkelaget skole! Skolestart 2016/2017 Alt er mulig med innsats for læring! Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes medansvar i

Detaljer

Pedagogisk utviklingsplan BERG SKOLE

Pedagogisk utviklingsplan BERG SKOLE Pedagogisk utviklingsplan BERG SKOLE (en skole jeg ville hatt mitt barn på) Positiv leken modig raus tydelig lærende 1 Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2006 Læringsplakaten Skolen skal: - Gi alle elever

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Strandaskolen. Utviklingsplan

Strandaskolen. Utviklingsplan Strandaskolen Utviklingsplan 2016-2020 INNHOLD Innledning... 2 Sammen om trivsel og den gode skolen i Strand... 2 Formålet med utviklingsplanen... 2 Visjon for Strandaskolen... 4 Prinsipper for Strandaskolen...

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Lusetjern skole 07.06.2017 Velkommen til Osloskolen Skolestart 2017/2018 ENGASJEMENT RAUSHET LÆRING OG LIVSGLEDE SAMARBEID MOT Et trygt og godt skolemiljø Alle elever skal ha det bra på skolen Skolen har

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2016-2017 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

VIRKSOMHETSPLANEN skoleåret 2012/2013 ALSTAD BARNESKOLE

VIRKSOMHETSPLANEN skoleåret 2012/2013 ALSTAD BARNESKOLE VIRKSOMHETSPLANEN skoleåret 2012/2013 ALSTAD BARNESKOLE Læring og trivsel et felles ansvar Alstad barneskoles visjon Læring og trivsel et felles ansvar Alstad skole, varm og nær, Dær vi leka, dær vi lær

Detaljer

BRUNDALEN SKOLE. Årsplan 2010/11 1. trinn

BRUNDALEN SKOLE. Årsplan 2010/11 1. trinn BRUNDALEN SKOLE Årsplan 2010/11 1. trinn 1 Presentasjon av de voksne på trinnet: Hege Andresen: Kontaktlærer Kari Øverås: Kontaktlærer Kenneth Fossland: Kontaktlærer Håvard Sterten: Musikklærer Silje Løftamo:

Detaljer

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø:

utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: utarbeidet på bakgrunn av Opplæringslovens kap.9a elevenes skolemiljø: 9a-1: Elevane sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø

Detaljer

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling

Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen. - et verktøy for refleksjon og utvikling Kjennetegn på god læringsledelse i lierskolen - et verktøy for refleksjon og utvikling INNLEDNING Dette heftet inneholder kjennetegn ved god læringsledelse. Det tar utgangspunkt i Utdanningsdirektoratets

Detaljer

Velkommen til Nordstrand skole

Velkommen til Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Nordstrand skole 31.05.2016 Velkommen til Nordstrand skole Skolestart 2016/2017 Skole-hjem samarbeid Skolen skal støtte foresatte, tilrettelegge for samarbeid og sikre foresattes

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer

«Glød og go fot Hele dagen!»

«Glød og go fot Hele dagen!» «Glød og go fot Hele dagen!» KVALITETSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN i Orkdal kommune FORMÅL FORMÅLET MED KVALITETSPLANEN: Styringsredskap for skoleeier, rektorer, skolefritidsleder og ansatte Sikre alle

Detaljer

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16

Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Nyhetsbrev skoleåret 2016-17, nr.1 Vuku oppvekstsenter Vuku 18/8-16 Til elever, foresatte og ansatte! Velkommen til nytt skoleår! Vi gleder oss til å starte opp nytt skoleår med 245 elever fra 1.-10.trinn.

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Nordstrand skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig

Detaljer

Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære

Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære Fase : Forprosjekt Navn : Lære å lære 1. MÅL OG RAMMER 1.1 Bakgrunn I kommune delplan for undervisning har NLK følgende målsettinger : Øke læringsutbytte hos elevene med fokus på de 5 grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

Trivselsplan For Løpsmark skole

Trivselsplan For Løpsmark skole Trivselsplan For Løpsmark skole 9a-1: Elevene sitt skolemiljø Alle elevar i grunnskoler og videregåande skolar har rett til eit godt fysisk og psykososialt miljø som fremjar helse, trivsel og læring. Opplæringsloven

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

Vedlegg: doc; doc

Vedlegg: doc; doc Høyringsuttale Fra: Anne Hjermann [Anne.Hjermann@post.hfk.no] Sendt: 29. oktober 2007 12:02 Til: Postmottak KD Emne: Høyringsuttale Vedlegg: 110205599-4-200705131-2.doc; 110205599-2-200705131-5.doc Vedlagt

Detaljer

Livsglede. Livsgledeseminar. 19. september Seniorrådgiver Ingrid Karin Hegvold. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, sosial- og helseavdelingen

Livsglede. Livsgledeseminar. 19. september Seniorrådgiver Ingrid Karin Hegvold. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, sosial- og helseavdelingen Livsgledeseminar 19. september 2017 Hvordan Fylkesmannen ser på serti4iseringsordningen Livsgledehjem som verktøy for å gi innhold til gjeldende lovverk Hvordan kommunene kan tenke Livsgledehjem som ledd

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Statistikk analyse og fallgruver Innlegg på regionsmøte, januar 2017 Rådgivar Bjørnar Midtbust

Statistikk analyse og fallgruver Innlegg på regionsmøte, januar 2017 Rådgivar Bjørnar Midtbust Statistikk analyse og fallgruver Innlegg på regionsmøte, januar 2017 Rådgivar Bjørnar Midtbust Kva skal vi med alle tala? Barnehagelova 1.Formål Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta

Detaljer

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING

1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1. FORELDRENES OG SKOLENS FELLES ANSVAR FOR OPPDRAGELSE OG OPPLÆRING 1.1 Generelt Skolens formålsparagraf fastslår at foreldrene eller eventuelt andre foresatte har ansvaret for sine egne barn. Skolens

Detaljer

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole)

Velkommen til Holeskolen. Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Velkommen til Holeskolen Røyse skole Sundvollen oppvekstsenter Vik skole (Hole ungdomsskole) Barneskolene i Hole Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn - det ene er røtter - det andre er

Detaljer

Skaun ungdomsskole. Skoleåret

Skaun ungdomsskole. Skoleåret Skaun ungdomsskole Skoleåret 2017 2018 Velkommen til nytt skoleår Da er det endelig klart for et nytt år her på Skaun ungdomsskole. Skoleåret 17/18 blir et spennende år. Vi starter med et historisk stort

Detaljer

Å lede en PALS-skole: Skolelederens rolle. Hvem er jeg? Erfaringer med PALS. Arild Sandvik Rektor Harestua skole

Å lede en PALS-skole: Skolelederens rolle. Hvem er jeg? Erfaringer med PALS. Arild Sandvik Rektor Harestua skole Å lede en PALS-skole: Skolelederens rolle Arild Sandvik Rektor Harestua skole 14.09.2009 Hvem er jeg? 20 år i skoleverket, 8 år som rektor Pilotskole for PALS fra 2002 PALSer på både sfo, b-trinn og u-trinn

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan Nordstrand skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2017 Nordstrand Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i

Detaljer

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon.

Opplæringa skal bidra til å utvide kjennskapen til og forståinga av den nasjonale kulturarven og vår felles internasjonale kulturtradisjon. Skolen i Væran Skolen i Væran består av Helligvær og Landego skole. Landegode ligger 17 km vest for Bodø og har omtrent 40 innbyggere. Helligvær ligger 30 km vest for Bodø med omtrent 100 innbyggere. Skolen

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I SANDE 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Opplæringslovens formålsparagraf 1-1. Formålet med opplæringa Opplæringa i skole og lærebedrift skal,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING HANDLINGSPLAN MOT MOBBING 1 INNHOLD: Hva sier loven om mobbing? s. 3 Hva er mobbing? s. 3 Teori og kompetanse s. 4 Målsetting s. 4 Forebyggende arbeid s. 4 Tiltak for avdekking av mobbing s. 5 Samarbeid

Detaljer

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012.

VEDTEKTER. Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. VEDTEKTER Utarbeidet desember 2011, revidert januar 2012. Eierforhold Jåddåren gårdsbarnehage er eid av Ona Margrete Myhr Haugnes og ligger på gården Heltuv på sør- Jåddåren, i Steinkjer Kommune. Barnehagens

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN

KRISTIANSUND KOMMUNE UTVIKLINGSSEKSJONEN Kunnskap Mangfold Likeverd Bakgrunn St.meld. Nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring. Innst. S. Nr. 268 (2003-2004). Realiseres gjennom reform som har fått navnet: Målet Det beste i grunnopplæringen i Norge

Detaljer

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret:

I tillegg har vi 1 lærekandidat i barne- og ungdomsarbeiderfaget, som skal være hos oss dette skoleåret: 1 ÅRSPLAN 2011/2012. Presentasjon av personalet ved Kjøkkelvik skole. Gro Marie Bendixen Ann-Kristin Grimstad Anita Andersen Marny Askeland Ørjan Torsvik Sandy Fure Elin Haga Eva Mørner Anne Myksvoll Kristoffer

Detaljer

En inkluderende opplæring -med vekt på overgangen til videregående opplæring.

En inkluderende opplæring -med vekt på overgangen til videregående opplæring. En inkluderende opplæring -med vekt på overgangen til videregående opplæring. BPA (Brukerstyrt personlig assistanse) som mulighet til aktiv deltakelse og brukerstyring Landskonferansen om Down syndrom,

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Læreplanen av Kunnskapsløftet. Fagdag for PPT 22. november 2017

Læreplanen av Kunnskapsløftet. Fagdag for PPT 22. november 2017 Læreplanen av Kunnskapsløftet Fagdag for PPT 22. november 2017 Hva er ordinær opplæring? Hva er Kunnskapsløftet 2006 Nytt målregime (kompetansebegrepet) Progresjon Sikre sammenhenger og helhet (på langs

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015

Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015 Velkommen til foreldremøte Overgang barne-ungdomsskole 2015 Britt Eva Fløisbonn, rektor Sveinung Austefjord, trinnleder Rebecca & Thea, YouMe elever Hege Westbye, sosiallærer Østersund ungdomsskole Organisasjonskart

Detaljer

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Innledning På Kunnskapsdepartementets nettside kan man lese: SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn,

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole

24.06.2014 SELBU KOMMUNE. Virksomhetsplan for Bell Skole SFO. 2014-2016 Bell skole 24.06.2014 SELBU KOMMUNE Virksomhetsplan for Bell Skole SFO 2014-2016 Bell skole Innhold Innhold Innledning... 2 Visjon... 2 Mål for Bell skole og Bell SFO er å:... 2 Sosial kompetanse gjennom lek... 3

Detaljer

Velkommen til Osloskolen

Velkommen til Osloskolen Ellingsrudåsen Velkommen til Osloskolen Førskoledag 7.6.17 Hvem er vi? Hilde Røssum, rektor Odd Arne Hagen, ass.rektor Cecilie Raddum, inspektør Jens- Andre Hansen, AKS-leder. Kjetil Ljådal, sosiallærer

Detaljer

Det nye KRL-faget fra 2005*

Det nye KRL-faget fra 2005* Det nye KRL-faget fra 2005* Ved Tormod Tobiassen, HiB Innhold: Førende dokumenter og lover Nytt i KRL-faget Nytt KRLnett >> www.krlnett.no Alfabetisk lenke-liste * * Den nye læreplanen for KRL er allerede

Detaljer

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat

ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat ELEVENS LÆRINGSMILJØ og skolens brede mandat FORMÅLET MED OPPLÆRINGA Opplæringa skal, i samarbeid og forståing med heimen, opne dører mot verda og framtida. Elevane skal utvikle kunnskap, dugleik og holdningar

Detaljer

Pedagogisk plattform

Pedagogisk plattform Pedagogisk plattform Visjon Fag og fellesskap i fokus Våre verdiar Ver modig Ver imøtekommande Ver truverdig Pedagogisk plattform Vi bygger på Læringsplakaten og konkretiserer denne på nokre sentrale område:

Detaljer

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014

Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014 1 Innhold Årsplan Ulsetskogen SFO 2013/2014... 1 Informasjon... 3 Foreldresamarbeid... 4 Meldesystem, rutiner ved henting... 4 Hva er SFO?... 5 Våre verdier... 5 Trygghet,

Detaljer

Virksomhetsplan OPPLÆRINGSLOVA Formålet med opplæringa

Virksomhetsplan OPPLÆRINGSLOVA Formålet med opplæringa OPPLÆRINGSLOVA 1-2. Formålet med opplæringa Grunnskolen skal i samarbeid og forståing med heimen hjelpe til med å gi elevane ei kristen og moralsk oppseding, utvikle evnene og føresetnadene deira, åndeleg

Detaljer

Stillingsbeskrivelser grunnskolen

Stillingsbeskrivelser grunnskolen SØRREISA KOMMUNE Sak 11/590 Stillingsbeskrivelser grunnskolen Dette dokumentet inneholder følgende stillingsbeskrivelser: 1. Generell beskrivelse for ansatte i skoleverket side 3 2. Stillingsbeskrivelse

Detaljer

Thomas Nordahl om tester i skolen:

Thomas Nordahl om tester i skolen: Thomas Nordahl om tester i skolen: «Det er den eneste måten vi kan sikre oss kunnskap om elevene faktisk lærer det de skal lære. For vi kan ikke basere oss på det vi tror eller synes går greit. Vi må vite.

Detaljer

Virksomhetsplan for Tverlandet skole

Virksomhetsplan for Tverlandet skole Virksomhetsplan for Tverlandet skole 2012 2013 Våre hovedmål for elevene er; Tverlandet skole har engasjerte, nysgjerrige og motiverte elever Tverlandet skole skal være et fellesskap preget av sosial trivsel

Detaljer

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand

Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Velkommen til Skolefritidsordningen i Lillesand Innledning På Kunnskapsdepartementets nettside kan man lese: SFO skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn,

Detaljer