Sentraladministrasjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sentraladministrasjonen"

Transkript

1 - Svart tekst: opprinneleg dokument framlagt av rådmannen til politisk behandling - Raud tekst: politiske vedtak som er lagt inn i handlingsprogrammet Blå tekst: status på tiltaka, vert kontinuerleg oppdatert og lagt fram som vedlegg til tertialrapportane i 2009 Sentraladministrasjonen Oppdatert I sentraladministrasjon er rådmannen og hans prosjektorganisasjon (RPO), personalavdelinga, informasjonsavdelinga (informasjon, bibliotek, post/arkiv/resepsjon, politisk sekretariat) og økonomiavdelinga (økonomisk styring, rekneskap og it). Status: Auka motivasjon blant dei tilsette som resultat av inspirerande utdanningsprogram Vel utbygde ikt tenester. Ordskifte om framtida i Hardanger løfta fram gjennom ambisiøse regionale prosjekt Strategiar for motiverte og tilfredse medarbeidarar Kvam herad skal gjennom ein aktiv og framtidsretta arbeidsgjevar- og personalpolitikk skapa ein konkurransedyktig arbeidsgjevar med motiverte, kreative, kunnskapsrike og målretta medarbeidarar. Tiltak i 2008 Framdrift i 2008 Tiltak i 2009 Framdrift i 2009 Kompetanse og rekrutteringsplan Utarbeidd 08 Kartlegging av kompetanse innan etter pålegg frå KS Handsamast i Administrasjonsutvalet Informasjon til heradsstyret hausten 2009 dersom økonomiske konsekvensar Utviklingsprogram i Løypemelding til heradsstyret Gjennomføra plan 1

2 økonomiavdelinga. hausten 2008 Er i gang med kartlegging av kompetanse og behov Leiarutvikling Nytt kull i Filosofi og leiing starta opp 29. februar Vidareføring er utsett Opplæringsnettverk i Hardanger og Voss Ta del i nettverket Strategiar for samarbeid Betre informasjon og kommunikasjon mellom næringslivet i Kvam og Kvam herad for å skape gjensidig tillit og forståing. Styrkja handel, samarbeid og marknadsføring av Kvam. Føre vidare eit tett samarbeid i Hardanger. Tiltak 2008 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak 2009 Framdrift 2009 Prosjekt for å utvikle samvirket mellom planavdeling og byggjenæring Sluttføre utviklingsprosjektet i planavdelinga. Oppstart i september 07. God respons frå byggjenæringa. Omdømestudie i samarbeid med Kunsthøgskulen i Bergen. Innlegg under samlingar og konferansar i God omtale i BT. Prosjektet held fram til mykje informasjon og data er samla inn basert i vesentleg grad frå forskningsprosjektet Visuell 2

3 identitet i eit geografisk avgrensa område ( Kjent som Kvammaidentiteten) Eittårig kurs i tettstadutvikling og arkitekttur for planavd. og byggjenæring. Oppstarta 24. oktober Kursrekke på 10 samlingar, til juli 09 Bidra til prosjektet Hardanger Interkommunalt finaniert %-vis Inspirerande innlegg under Hardangerkonferansen Det er sett i gang seminarserie om Tettstadutvikling og arkitektur for planleggjarar og private utbyggjarar i Hardanger, 5 samlingar nov. 08 til juli 09. Hardangerlokk er blitt ein del av programmet Hardangerlokk er etablert. Utstillinga RåWHardanger er første store prosjektet i Hardangerlokk Bidra til Hardanger 2030 vert ikkje vidareført Ny direktør frå våren-09 for å gjennomføra programmet Tenesteutveksling med nabokommunar 1. Etablert samarbeid med Jondal om bibliotek. 2. Avtale med Jondal om døgnomsorg for 2 brukarar frå Kvam 3. Etablert samarbeid om 3

4 servicetorg med Hardangerkommuane 4. IKT-samarbeid med Voss, Kvinnherad. Fleire aktuelle 5. PPT (frå tidlegare) Kvam heradstyre budsjettvedtak pkt. 43: Evt. søkja konsesjon Kvam herad skal utgreia mogelegheitene å utnytta kraftpotensiale i Fossaelva ovanfor Steinsdalsfossen og opp mot Myklavatnet. Status 29. oktober 2008: Saka er ferdig frå administrasjonen: Lund & Co ved adv. Stinessen har utarbeidd eit eige notat for heradet. Notatet danna grunnlaget for ei politisk sak. Saka vart lagt fram for Kvam formannskap 28. oktober, og endeleg vedtak er planlagt 11. nov Strategiar for informasjon I Kvam skal innbyggjarar, næringsdrivande, hytteeigarar og tilreisande lett finne det dei treng av kommunal informasjon på heradet sine nettsider døgnet rundt. Heradet skal i stigande grad gjere nettsidene interaktive. Biblioteka skal vere ein møteplass for å finne og utveksle informasjon. 4

5 Tiltak i 2008 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak i 2009 Framdrift i 2009 Fornye og innrette nettsidene mot tre målgrupper: fastbuande, hytteeigarar og turistar. Under arbeid og testing Rullere biblioteksplanen. Er ikkje påbyrja 2008 Digitalisere arkivmateriell, etablere eit papirlaust arkiv Det gamle eigedomsarkivet er under digitalisering Strategiar for ein effektiv organisasjon Kvam herad skal vera ein effektiv organisasjon. Tiltak i 2008 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak i 2009 Framdrift i 2009 Finne sin plass i et innkjøpsnettverk av kommunar. Status 29. oktober 2008: Kvam herad har kontakta Bergen kommune om å få delta i innkjøpssamarbeidet som dei har med omgenskommunane. Bergen kommuen har svart fleire gonger (siste gong 16.okt); Vi arbeider med å få på plass struktur rundt de praktiske sidene for et fremtidig innkjøpssamarbeid, og har notert oss at dere blir Avklara høve om å ta del i innkjøpsnettverket Bergen 5

6 informert når tilbud om nytt samarbeid blir sendt ut. Eksisterende avtaler går som kjent ut Utgreie eigedomsskatt. Utsett i Hst. 10. juni. Nytt forslag i budsjett-09 Gjennomføra registrering og taksering Økonomireglement Vedteke i sak 046/08 Forslag til Hst i februar System for tilbakemelding av politiske vedtak Administrasjonen har starta arbeid med elektronisk tilbakemelding Utarbeida system Etablering av Kvam bustad og tomteselskap Kvam bustad og tomteselskap vedteke etablert. Prinsippvedtak, vedtekter og finansiering i nov/08. Styret på plass i des/08 Formell stifting av selskapet jan/09. 6

7 Barnehage Avdeling for barnehagar skal gje plass til alle som søkjer om plass i barnehage, drive barnehagane slik at ungane trivast og tek til seg lærdom, og føre tilsyn med både kommunale og private barnehagar. Status: Ingen barnehagekø hausten-08, men underdekking frå januar-09. Statsbudsjettet: Frå 1. august lovfesta rett til barnehage. Plan for barnehageutbygging må reviderast når Hst-har vedteke årsbudsjettet. Drift i forelda bygg vert nedlagt og drifta ført over til nybygg i løpet av to - tre år Lite gjennomtrekk av personell Strategiar for ein god barnehage. Struktur. Arbeide for full barnehagedekning og eit godt barnehagetilbod i alle delar av heradet. Tiltak 2008 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak 2009 Framdrift 2009 Fylgje opp barnehageplanen. Løypemelding til heradsstyret til våren. Sjå vedtak 049/08 HST-049/08 Vedtak : Fylgja opp desse vedtaka Trygge Barnehagar si etablering i Norheimsund erstattar Kvam Herad si utviding av Norheimsund Barnehage med 3 avdelingar vedteke i sak 084/07, Plan for barnehageutbygging. Kvam herad legg ned Steinsdalen Barnehage og permanente plassar i midlertidige lokaler/avd. Midtimellom så snart det er 7

8 etablert nok permanente plassar i Norheimsund. Barnehagane i Norheimsund skal dimensjonerast for å ta i mot borna frå Norheimsund, Vikøy og Steinsdalen. Utviding av utgrupper i Tolomarka barnehage skal vurderast i forhold dimensjonering av barnehagane i Norheimsund. Rådmannen skal snarast kontakta Trygge Barnehagar og syte for at dei får naudsynt dokumentasjon og tilrådingar for rask sakshandsaming og etablering. Dersom det er påbegynt omregulering rundt Norheimsund Barnehage for å leggja til rette for eventuell framtidig behov for utviding av denne, kan dette halde fram. Kommunen ber Framnes fortsette med ordinær barnehagedrift med opningstid 9 timar 5 dagar per veke, for born tilsvarande 12 einingar. Kommunen garanterer for underskot. Auka budsjett: Teneste private barnehagar vert auka med kr Rådmannen skal ta opp spørsmål og forhandle med Trygge Barnehagar i Norheimsund om å kommunal drift Arbeidet med bygg til utegruppe er under utarbeiding Trygge barnehagar har fått nødv. dokumetasjon Framnes er open og barn er teke opp Trygge barnehagar vil driva sjølve. 8

9 Strategiar for ein god barnehage. Innhald. Møte ei framtid med større krav til det pedagogiske opplegget i barnehagane. Tiltak 2008 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak 2009 Framdrift 2009 Iverksette det statlege barnehageløftet med vekt på språk og realfag. Prosjekt i barnehagane. I november vert foreldra spurde om kor nøgde dei er med barnehagane. Løypemelding til heradsstyret til hausten - vert lagt fram i desember 08 Vert fylgd opp etter oppsett plan Fleire tilsette inn i førskulelærarutdanninga. Ein tilsett tok til med desentralisert førskulelærarutdanning i år. Motivera fleire til å ta høgskuleutdanninga Fleire tilsette tek fagbrev i barneog ungdomsarbeidarfaget Ein tilsett fullførte fagbrev våren 08 4 tilsette er er under utdanning for å ta fagbrev Motivera fleire til å ta fagbrev Opplegg for å betre HMT i samarbeid med fysioterapeut. Personalsamling og besøksrunde gjennomført hausten Ergonomi-utstyr er kjøpt inn Evaluering 09 9

10 Skule Skuleavdelinga skal drive grunnskuleundervisning etter opplæringslova, skulefritidsordning, vaksenopplæring for ulike grupper og kulturskule. Status: Grunnskulen i Kvam er veldriven, desentralisert og har ein relativt høg ressursbruk. Elevtalet går ned. 4 barneskular er lagt ned i 2008 Strukturen er i kraftig endring. Sameiningsprosessane og utbygginga går etter planen. Kulturskulen har hatt ein tydeleg vekst dei siste åra. Rådmannen legg ikkje opp til vidare vekst i Skuleskyssen held seg på same nivå som tidlegare. NB:avhengig av vedtak.. Strategiar for ein god skule. Struktur. For å stimulere tilflytting skal heradet leggje til rette for bustadbygging med lett tilgang på god skule og gode leike- og rekreasjonsområde. Tiltak 2008 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak 2009 Framdrift 2009 Vedtak og iverksetjing av ny struktur. Nybygg og førebuingar til full integrasjon i Strandebarm og Øystese (Kvam ungdomsskule). Framdrifta er i rute. Samla plan for drift av alle skulane Status meldt ved 2. tertial: 10

11 Drift av idrettsanlegget i Strandbarm Klassestrukturen er no klar og lærar tilsett i alle heimlar. Dermed er det råd å lage ein plan for skuledrifta. Planen vert lagt fram for heradsstyret i desember. Plan for kostnadene ved å drive idrettsdelen av skulen i Strandebarm vert utarbeidd når a) tingingane med Strandebarm idrettslag er sluttført og b) heradsstyret har i prinsippsak om bruk av idrettsanlegga i heradet har fatta vedtak om opningstid for anlegget i Strandebarm utover skuletida. Kartlegging av det psykososiale miljøet i samsvar med HST-vedtak HST-099/08 Vedtak : 1.Kvam heradsstyre vedtek at det vert gjennomført ei kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet for alle arbeidstakarar som er råka av skulesaka. Rapporten med forslag til tiltak vert lagt fram for AMU. 2.Det vert løyvd ei ramme på kr ,- til kartlegginga, finansiert ved bruk av fond personalpolitiske tiltak Statens arbeidsmiljøinstitutt er engasjert for å gjennomføra kartlegginga og den vil føregå i januar / februar 09 Vidare bruk av ledige skulebygg i samsvar med Hst-vedtak HST-130/08 Vedtak : Kvam heradsstyre sender saka tilbake til administrasjonen. Grunn: I samband med ny skulestruktur, vil mange skulebygg etter kvart verta ledige. Me ønskjer at administrasjonen skal utgreie saka på prinsipiell bakgrunn, slik at me sikrar ei likebehandling i avhending av skulane. Slik saka ligg føre i dag, er me redd ho lagar ein presedens Prinsippsak til Hst i mars 09 11

12 som me ikkje veit konsekvensane av. 12

13 Strategiar for ein god skule. Innhald. Leggje til retta for eit godt læringsmiljø. Integrere IKT i alle fag i barne- og ungdomsskulen ved å utvikla kompetansen hjå lærarane. Tiltak 2008 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak 2009 Framdrift 2009 Føre vidare kunnskapsløftet Program starta i skulane i Strandebarm og Kvam ungdomsskule. Søknad om vidareføring av prosjektet er sendt Utdanningsdirektoratet Følgja planen gjennom året. Vidare opplæring i ikt program (Extens og It s learning). Opplæringa i rute. Superbrukarar rettleiar vidare. Elever, lærare og foreldre nyttar Its learning. Går som planlagt Følgja planen gjennom året. Utvikle lokale læreplanar i samarbeid med Hardanger og Voss kompetansesenter. Lokale læreplanar tilgjengelege. Vidare tilpassing til kvar skule. Går som planlagt Følgja planen gjennom året. Masterprogram for skuleleiarar i regi av NLA finansiert av staten ( Kunnskapsløftet ). Første samlinga gjennomført. Deltakarar også frå Voss, Ullensvang og Jondal Følgja planen gjennom året. 13

14 14

15 Kultur og næring Kultur og næring er frå 2008 delt. Eining for kultur omfattar også idrett. Næring er plassert i rådmannen sin stab Status: Kvam manglar eit samlande og identitetsskapande kulturhus i Norheimsund Kvam har relativt mange idrettsanlegg. Strategiar for å utvikle kulturlivet Kulturen i Kvam skal god, mangesidig og synleg lokalt og nasjonalt. Heradet skal stimulere aktivitet og skape nye arenaer for kulturlivet. Tiltak 2008 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak 2009 Framdrift 2009 Vidare arbeid med Hardinghuset. Fylkeskommunen har plassert det som nr. 2 i Hordaland. Avsett til saman 4 mill. kr. Utsett til etter 2013 Avtale om å leie fyrste etasje i gamlebanken i Norheimsund. Til disposisjon for Kvam kunstlag, Hardingpuls og andre. Vurdera om Soltorp kan bli varig brukt til kafe/atelier/utstillingslokale Jon Fossesenter i Strandebarm. Kommunal støtte til forprosjekt, totalt kr , kr i 2008 Ei sjølvoppnemd gruppe arbeider ut forprosjekt, presentert i Hst til hausten Midlar til feiring i 09 15

16 Føre vidare arbeidet i samsvar med ungdomsplanen. Ungdområdet vert revitalisert Hauge/Tveit jubileum. Arbeidet i rute. Fleire arrangement gjennom året. Viser til nettside Avsett midlar til avslutning av jubileumet Framtida for trallebanen i Ålvik. Motteke midlar frå KRD og motteke bakgrunn av rapport frå Dreis AS Konkludera våren-09 Den kulturelle spaserstokken kulturtilbod til dei med spesielle behov. Regionalt prosjekt. Etablert samarbeid med Grannehjelpa og frivillige organisasjonar. Fylkeskommunen gjeve tilskot kr Strategiar for å utvikle idrettstilbodet Kvam herad skal samarbeide nært med skule og idrettslag for å stimulere til fysisk aktivitet. Tiltak 2008 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak 2009 Framdrift 2009 Aktivisere inaktive gjennom kommunalt initierte opplegg. Sett i verk samarbeid med avd. for psykisk helse og ny folkehelsekoordinator Gjennom året. 16

17 Sak om drift av idrettsanlegg og samarbeid med idrettslag. Idrettsmelding for Kvam herad skal opp i heradsstyret

18 Strategiar for å utvikla næringslivet - nyskaping i eksisterande og nye verksemder Kvam herad skal vera ein aktiv og god medspelar for næringslivet med tanke på å skapa nye arbeidsplassar. Heradet skal yta næringslivet rask og god service. Tiltak 2008 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak 2009 Framdrift 2009 Rullere kultur- og næringsplanen. Arbeidet er i gang. Utsett til 2010 Næringsareal i Sandvenhagen Starte opparbeiding av området. Lagt ut på anbod Gjennomførast etter vedtak Realisere Turistveg Hardanger. Planleggje tiltak Steinsdalsfossen Møte med arkitektar i juni. Firma engasjert for å laga. Gjennomgangsbustader Kvam heradstyre budsjettvedtak pkt.23: Kvam heradstyre ber det nyoppretta plan, næring og bygningsutvalet leggja fram ei konkret vurdering av arealbehov til bustadføremål i hovudbygdene i Kvam. Utvalet skal også i samarbeid med rådmannen finna løysingar for gjennomgangsbustader i Ålvik. Etter at framlegg til forslag på nye areal ligg føre skal det vurderast kva behov ein har for endring i overordna arealplanar. Arbeidet skal gjennomførast første halvår

19 Status meldt ved 2. tertial: Arbeidet med å finne gjennomgangsbustader er i gang. Lokale krefter i Ålvik har kartlagt ledige tomter og husvære. Dette året har det vore nok gjennomgangsbustader i Ålvik. Arbeidet i utval for plan, næring og bygg er noko forseinka, utvalet vert først lovleg konstituert i september. Gjennomført synfaring med leiar i utvalet for å sjå på aktuelle bustadområde. Reguleringsplan Straumbrua - Tolo Kvam heradstyre budsjettvedtak pkt. 24: Kvam Heradstyre ber komiteen for mulighetstudien Straumen Båthavna Norheimsund Aust leggja fram innstilling for vidare behandling og framdrift. Status meldt ved 2. tertial: Komiteen møtte arkitektkontoret Cubus den 20. august. Dei har kome med forslag til gjennomføring av prosjektet og presentert pris for dette. Det vil verta kalla inn til møte i arbeidsgruppa før jul og deretter legg rådmannen fram ei sak for formannskapet om finansiering av planarbeidet. Avheng av budsjettpengar

20 Kommunen har fått tilbod på kostnad med regulering av området. Nytt regionalt næringsområde Kvam heradstyre budsjettvedtak pkt. 26: Kvam Heradstyre ber næring, plan og bygningsutvalet i 2008 utarbeida eit forprosjekt på eit regionalt næringsområde lokalisert til Steinsdalen Status meldt ved 2. tertial: Rådmannen ventar på vedtak om å starte arbeidet. Utviking i Kvam Kvam heradstyre budsjettvedtak pkt. 27: Kvam heradstyre bed rådmannen i samarbeid med formannskapet utarbeide ein konkret plan for utvikling i Kvam for perioden Planen skal innehalda konkrete tiltak som fører til auka busetnad og næring årleg i perioden. Planen skal og ta omsyn til og prøva og knyta til oss kulturbasert næringsetablering med utgangspunkt i resultata frå Kvammalokk. Planen skal ha årlege prioriteringar. Utviklingseininga sin årsplan og arbeid skal tilpassast prioriteringane som kjem fram i planen. Status meldt ved 2. tertial: Dette er eit særs omfattande Oppstart hausten

21 planarbeid. Planarbeidet vil ta til når dei mest konsekvensrike spørsmåla for drifta dei første 5-10 åra er klarlagt. Reguleringsplan Ålvik sentrum Kvam heradstyre budsjettvedtak pkt. 29: Kvam Heradstyre vil at det skal lagast ny reguleringsplan for Ålvik sentrum slik at tettstadplanen for Ålvik vert fylgt opp. Rådmannen kjem attende med plan for finansiering av arbeidet med reguleringsplanen i samband med 1. tertial Rådmannen får i oppgave å finna finansieringsløysing for opparbeiding av planen i samarbeid med Elkem Bjølvefossen, mogeleg bruk av kompensasjonsmidlar for differensiert arbeidsgivaravgift. Status meldt ved 2. tertial: Finansieringa er på plass. Reguleringsplanen er inkludert i heradet sitt planprogram og vil starte opp hausten Vi har motteke tilbod frå konsulent til å utarbeida reguleringsplanen. Gjennomføra arbeidet med reguleringsplan i samsvar med oppsett framdriftsplan Oppstartsvedtak er gjort og COWI har fått tilbod om å gjera arbeidet. Oppstart; November

22 Klima og energiplan Kvam heradstyre budsjettvedtak pkt. 31: Kvam Heradstyre bed rådmannen setja i gang arbeidet med klima og energiplan for Kvam Herad. Status meldt ved 2. tertial: Arbeidet er i gang og vil bli intensivert frå og med november når ny planleggjar er på plass. Sak til heradsstyret våren Etablera samarbeid med Enova for å søkja midlar til planarbeidet Fair Trade - kommune Kvam heradstyre budsjettvedtak pkt. 32: Kvam heradstyre ber rådmannen om at Kvam Herad vert ein Fair Trade kommune innan mars Status meldt ved 2. tertial: Rådmannen har orientert seg om krava til ein Fair Trade kommune og kva omfang eit slikt arbeid har. Rådmannen vil leggje fram sak for heradsstyret i november. Rådmannen legg fram sak om Fairtrade-kommunestatus innan sommaren 2010 Reguleringsplan Oddesvik Kvam heradstyre budsjettvedtak pkt. 49: Kvam heradsstyre ber administrasjonen om å utvida reguleringsområdet på Laupsa til å gjelda også areal i Oddesvik for kai og næring. Avventa reguleringsplansarbeidet til planen for Laupsa er ferdig 22

23 Mundheim sentrum Status meldt ved 2. tertial: Rådmannen har vore på synfaring i området. Rådmannen har bedt Geoplan om å gje pris for planarbeid. Rådmannen vil leggje fram sak med argument for og mot å eit hopehav av bustad på Laupsa og næring i Oddesvik til våren. Rådmannen legg fram sak politisk sak til møte i desember Kvam heradstyre budsjettvedtak pkt. 50: Det skal utarbeidast ein plan for opprusting av Mundheim sentrum i samarbeid med vegvesen, næringsliv m.fl. Finansiering av kommunal del skal framgå av 1.tertial. Tunnelen Mundheim- Vest skal inngå som ein del av drøftingane med Statens Vegvesen. Status meldt ved 2. tertial: Statens Vegvesen har ingen plan for, og heller ikkje set av midlar til, å oppruste Mundheim sentrum. Rådmannen kjem attende til finansiering av kommunal del i framlegg til budsjett for Utsett til 2010 ØKOLYFT HST-042/08 Vedtak : Eige prosjekt iverksett i 09 Kvam herad vedtek å senda søknad om 1 mill. kroner til Økolyft i Kvam, og 23

24 vedtek også prosjektplanen for Prosjekt Økolyft i Kvam slik den ligg føre. Finansieringsplanen føreset at det vert løyvd ,- kroner frå Næringsfondet. Det skal arbeidast med å finna alternative finansieringskjelder for den lokale / kommunale delen av finanseringsplanen. Søknad er sendt Samarbeid med Voss kommune, vert søkt etter prosjektleiar. Lysthuset Hardanger HST-052/08 Vedtak om oversending : Saka om Lysthuset Hardanger blir eit oversendingsforslag til det nye Nærings-, plan og bygningsutvalet. Utvalet kan då ta stilling til om dei ønskjer å opne saka på ny. Må avklarast av NPU Hardanger kunstskule HST-084/08 Vedtak : 1. Kvam herad vedtek å slutte seg til etableringa av Hardanger Kunstskule. 2. Kvam herad vedtek å stille grunnkapital på kr til rådighet for stiftinga under føresetnad av offentleg godkjenning av skulen. Beløpet vert gitt som rentefritt lån til etableringstilskot med nedbetaling over 10 år. 3. Kvam herad sin del av investeringsbudsjettet vert sett til kr ,- som må inn i budsjett for

25 4. Det skal ikkje tilsettast ein prosjektleiar før HST har funne inndekning for ein slik stilling. Beløpet vert å føra på kontostreng 14708/32551/15100/8000 næringsfond Pleie- og omsorg Avdeling for Pleie- og omsorg har ansvaret for heimehjelp, heimesjukepleie, psykisk helse, støttekontaktordninga dagsenter, avlasting og institusjonar, bufellesskap og andre bustader med heildøgnsomsorg. Avdelinga administrerer ordninga med brukarstyrt personleg assistanse, omsorgsløn og matombringing til heimebuande. Den administrerer òg utleige av trygde- og omsorgsbustader og av tryggleiksalarmar. Status: Store omstillingsprosessar dei siste åra Fleire pasientar får høgare alder og treng stadig meir pleie Tidspress Vanskeleg å hente inn vikarar. Bruker stadig oftare vikarbyrå. Strategiar for å utvikle pleie- og omsorgstenesta Pleie- og omsorgstenesta skal : - gje omsorg, behandling og pleie, slik at kvar einskild kan halda på sin sjølvstendige plass i fellesskapet, - stimulere den einskilde til å halda seg aktiv og nytta og utvikla eigne evner og vera fleksibel og sikra tilgjenge for alle til ei kvar tid. - vera effektiv 25

26 Tiltak 2008 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak 2009 Framdrift 2009 Bemanningssituasjonen: Innsparingskrav på 15 årsverk. Nye stillingar : 7 Ekstravaktbudsjett for 2007 tilsvarde omlag 16 årsverk, inkl. sal til annan kommune (3). Gjennomføra drifta med same ressurs Inngå intensjonsavtale med vikar- /bemanningsbyrå på bakgrunn av kravsspesifikasjon og anbod 2008: Gjort om ca. 5 ekstravaktstillingar til faste årsverk, ekstravaktbudsjettet er tilsvarande redusert. Elles ingen styrking av grunnbemanningar p.g.a. budsjettreduksjon, men kutt på ½ stilling til planlagt dagsenter for demente. Oppfølging av Omsorgsplan 2015 Sett i gang kartlegging av utbetringbehov Strandebarmheimen og Ålvik omsorgsbustad (3 bustader). Evt. vedtak om flytting av barnehage til Bjørketeigen medfører flytting av ulike funksjonar til andre / nye bygg. Kjøkken Firkløveren er utbetra Avklara byggbehov innan juni 09 26

27 Auke talet på fagarbeidarar og høgskuleutdanna. Samarbeid med HiB om etter- og vidareutdanning. Norheimsund vgskule, Fusa vg.skule. 1. Gi støtte til utdanning i tråd med kommunale retningslinjer 2. Fokus på rekruttering 2007: En ny sjukepleiar ferdig utdanna etter 4 årig desentralisert sykepleieutdanning. 7 tilsette starta på 4 årig desentralisert sjukepleiarutdanning 5 nye fagbrev etter realkompetansevurdering, praksis m.m. 14 tilsette starta på teoriutdanning til helsefagarbeidar for vaksne. 2008: I tillegg er 8 nye starta opp teoridel for helsefagarbeidarutdanninga Vidareføra støtte til grunn og vidareutdanning Gjennomført kartlegging av uønska deltid Kartlegging er gjennomført og tilbod om stillingsauke vert iverksett ved høve. Halda fram med å redusere talet på deltidstilsette Prøvd ut alternative arbeidstidsordningar Alternative arbeidstidsordningar vert utprøvd i 4 grupper i sone Øystese Evaluera og gjennomføra god praksis 27

28 Innføre elektronisk arbeidstidsplanleggings-system. Vurdert alternativ programvare, kravspesifikasjon og kjøp Anbord og innkjøp forventa gjennomført hausten 08 Gjennomføra innføring av system Vidareutvikle pleie og omsorgstenesta Sak til Hst-des.08: Føreslått å flytta til Toloheimen 1.Rehabiliteringsavdelinga 2.Legevakt og ambulanse 1. Gjennomføra flytting av rehabiliteringsavdelinga 2. Planleggja flyttinga legevakt og ambulanse Utvikling av samarbeidet med spesialisthelsetenesta 3.og etablera distriktsmedisinsk senter (DMS) 4. Har gjennom ulike møte fått aksept om behovet for samarbeid omkring 1 ½- linjeteneste i Kvam. 5.Utvikla samarbeid omkring aktuelle enkeltpasientar Få til avtale med Helse Bergen om DMS-tilbod i Kvam Handlingsplan for psykisk helse Plan vedteke av heradsstyret vår 07. Rapportert om alle tiltak som er finansiert av øyremerka statstilskot med tanke på vidareføring frå 2009, når finansieringa blir ein del av rammetilskotet Vidareføra tenestene 28

29 Legetenesta Legetenesta skal driva samfunnsmedisin, kurativ legeteneste, legevakt og medisinsk naudmeldeteneste. Status: Her er god dekning av fastlegar og full legedekning ved sjukeheimane. Legetenesta har eit godt omdøme blant både pasienter og institusjonar. Strategiar for å utvikla legetenesta Kvam herad skal følgja opp Hordaland Fylkeskommune sitt handlingsprogram for betre folkehelse og WHO s program for Trygge lokalsamfunn. Legetenesta skal prioritera pasientgrupper med særlege helseproblem ved å utvikla samarbeidet med spesialisthelsetenesta. Tiltak i 2008 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak i 2009 Framdrift i 2009 Inngå partnarskapsavtale med Hordaland Fylkeskommune om Betre folkehelse Tilsett folkehelsekoordinator frå januar 2008 Arbeider med dei seks kriteria i Safe Community programmet Arbeida etter prioritert plan Oppdatering av medisinsk naudmeldeteneste og legevakt Gjennomføra brukarundersøking i samarbeid med Nasjonalt senter for legevaktsmedisin Kommunelege I tek del i sentralt utviklingsarbeid Første ( av to ) rundar med spørjeskjema er gjennomført i mai -08 Resultat føreliggja i

30 Ny dimensjonering av offentlege legetenester Auke i tilsynslegeressurs til Toloheimen i samsvar med Veileder for legeressurs ved sjukeheimar og forslag til norm. - til politisk behandling i desember. Grunnlag for etablera DMS-avtale Avklara legeressursen i ny plan for helsestasjons- og skulehelseteneste Er under kartlegging Stimulering til etter- og vidareutdanning av fastlegane Fleire legar er/ har vore i permisjon frå fastlegearbeidet og hatt utdanningsstilling i Helse Bergen To nye legar er ferdig og har sendt inn papir til godkjenning Gjennom heile året Alle faste legar i kommunen er ferdig som spesialist i allmennmedisin i løpet av Utvikling av samarbeid innan miljøretta helsevern ( lokalisert til kompetansesenteret, Plomma) Nytilsett folkehelsekoodinator har i oppgåve å stimulera tverrfagleg samarbeid for å oppnå effektiv drift Gjennom året 30

31 31

32 Helse og velferd, NAV Kvam Helse og velferd har ansvaret for barnevern, helsesøsterteneste, fysioterapi, PPT. Nav Kvam har dei kommunale oppgåvene sosialteneste og flyktningteneste Status: Høgt arbeidspress. For lite satsing på ettervern i høve rusmisbrukarar Fleire barn og unge slit med psykisk helse. Tverrfagleg arbeid med ønskje om å kome tidlegare på banen Strategiar for å styrke helse og velferd Kvam herad skal ha eit godt tenestetilbod og god service til innbyggjarane, med fokus på førebyggjande arbeid i eit inkluderande samfunn Tiltak 2008 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak 2009 Framdrift 2009 Prosjekt- barn og unge for å oppdage vanskar tidleg og setja inn eigna tiltak. Samarbeid mellom etatar og forvaltningsnivå er då naudsynt. Gjennomført dialog med skular, barnehager, andre samarbeidspartar for å etablere tillit og nye samarbeidsrutinar Lågterskeltilbod innan utredning, behandling og oppfølging vert konkretisert og målt Tilbakemelding til politisk nivå Førebyggjande barnevernsarbeid, med vekt på heim- og nærmiljøarbeid, i samarbeid med Systematisk registrering av effekt og kostnad. Tilbakemelding til politisk nivå 32

33 Kvam Voss familiesenter. Arbeid for å få familieverntilbod (del av Bufetat) lokalisert i Kvam Avtale om hjelp til kompetanseheving, så langt ikkje eige kontor Ønskje om å arbeida vidare med tilbod i Kvam Rullera Handlingsplan for funksjonshemma i Kvam. HST-060/08 Vedtak : Kvam heradsstyre godkjenner dei nye retningslinene for råd for menneske med nedsett funksjonsevne slik dei ligg føre. 1. Kvam heradsstyre vedtar at namnet Rådet for funksjonshemma vert endra til: Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 2. Kvam heradsstyre vedtek at Rådet skal ha 7 medlemmer, 5 rådsmedlem frå interesseorganisasjonane i Kvam, varaordførar og leiar i Tenesteutvalet 3. Kvam heradsstyre vedtek nytt reglement for Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Arbeidet med rullering av planen er sett i gang og sak vert førelagt Hst

34 Fleire stønadsmottakarar og flyktningar skal klare seg sjølv. Informasjon vert gjeve ved årsmelding 2008 Ingen ungdom skal motta sosialhjelp, utan aktivitet og oppfølging i høve til utdanning, arbeid og behandling Rusmiddelpolitisk- handlingsplan. Førebyggjande rusmisbruk blant ungdom. Revidert 2008 Gjennomført rusførebyggjande program i skulen. Statlege midlar til prosjektstilling for å følgje opp ungdom under behandling. Følgja opp tiltaka Handlingsplan for flyktningar Tiltak for flyktningar Rullert nov.08 Etablere om lag 30 flyktningar. Følgja opp tiltaka 34

35 Teknisk Teknisk har ansvaret for vassforsyning, avlaupshandtering og renovasjon. Samferdsel, Brannvern. Park- og friområder. Bygg- og eigedomsdrift. Nyanlegg og utbygging (prosjekt). Status: Vanskeleg å rekruttere. Gode tider for entrepenørane. Kostbare prosjekt. Strategi for vatn og avlaup Kvam herad skal gjennomføra arbeidet etter hovuplanar for vassforsyning, avløp - det er i budsjettet føreslått gebyrauke Renovasjon skal gjennomførast iht. gjeldande hovudplan og avtaler mot BIR. Tiltak 2008 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak 2009 Framdrift 2009 Vidareføring prosjekt Hordalekk, Iverksetjing kontinuerleg lekk.ktr. Lekkasjeutbetringar Strandebarm (Bakka m.v.) som sikrar leveringskapasitet inkl. Oma Lekkasjeutbetringar som reduserte vassforbruk mot Øystese med ca. 10%. Gjennomført deler av søket ( Bakka, Tangerås) Vidare arbeid ut året Formelt overtatt nettet i Ålvik. og Oma Ålvik: formell overtaking avsluta innan utgangen av 08, Sluttført siste byggjetrinn Oma 35

36 Formell overteke. Separasjon av spillvatn og overvatn, særleg i Norheim/Tolo Reduksjon av overvassinnlekking til Tolo renseanlegg. Vidareføring 2009 Gjennomføre resipientgransking Utbyggingsmønster V/A Kvamskogen vest Koma fram til utbyggingsmodell, driftsmodell, konkrete tiltak Arbeidet starta opp, firma engasjert for å gjennomføre undersøkinga Kontakt med Samnanger. Konsulent engasjert for å vurdere utbyggings- og driftsmodell Er under arbeid, kommentar i budsjett 09. Søkjer fylkesmannen om aksept av primærrensing Oppstart av planlegging Oppgradering vassrenseanlegg Kvamskogen Forprosjektering Ikkje starta Detaljprosjekt 09 og bygging Revisjon vassforsyningsplan Ikkje starta Sak til heradsstyret våren 09. Renovasjon: Løpande kontakt med BIR. Etterdrift Tolomarka Fokus på intern avfallshandtering. Kartleggje utløp sigevassleidning i samband med resipientundersøking. Held kontakt med BIR. Gjennomført tiltak på sigevassleidning Utsett til 2009, jfr. resepientundersøking 36

37 Kompetanseoppbygging og organisasjonsutvikling Søke etter arbeidskraft. Driftsoperatørkurs ( 2) Supplering etter driftssjef frå jan.08 Oppbemanna på driftsoperatørsida Gjennomføra etterutdanning / opplæring Søkje etter ny driftsinginør 37

38 Strategiar for vegvedlikehald Kvam skal ha eit tenleg vegnett. Tiltak 2008 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak 2009 Framdrift 2009 Vegplan for Kvam Engasjert konsulent. Første del til des. 08, detaljdelen 09 Ferdigstilling og godkjenning av vegplan for Kvam Miljøprioritert gjennomkjøring i Vikøy Vurderast i samband med reguleringsplanen gang / sykkelvei Kaldestad Vikøy. Ferdigstilla reguleringsplan Førebyggjande driftstiltak på vegnettet Starta (stikkrenner, varamurar, mm) Gjennom året tiltakstype varierer med årstid Nå effektmål i plan for trafikktryggleik. Utføre tiltak iht. prioriteringsliste Arbeide vidare for å nå målet med maks. 12 trafikkskadde i Vidareføra arbeidet med strakstiltak, byrja på prioriteringslista for langsiktige tiltak, m.a. framdrift prioriterte g/s vegar. Ein del strakstiltak gjennomført, kartlegging av varsla farlege forhold, trafikk/fartsmålingar utført Høge ulukkestal i 2008 ( og 2007), kan vera vanskeleg å nå målet i Gjennom heile året. 38

39 Vurdera kostnader og driftsform gatelys Ikkje iverksett tiltak konsekvens av vegplan som er under arbeid Strategiar for brannvern Kvam skal ha ei brann- og redningsteneste som rasjonelt oppfyller lovmessige krav god faglege standard. Tiltak 2008 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak 2009 Framdrift 2009 Grunnutdanning mannskap vidareførast, gjennom lokale opplæringstiltak. Gjennomført for 6 mannskap Framdrifta i rute. Sluttført i Gjennomgå brannordning i Kvam Supplere og fornye utstyr Vurdering starta opp. Orientering til fsk. 27. mai Brannbilen i Ålvik er skifta ut. Vurdere talet på og type bilar. Vidareføra arbeid med rasjonalisering av stasjonar og utstyr Vert budsjett-sak

40 Strategiar for bygg- og eigedomsdrift Kommunale bygg skal ha standard innafor godkjende normer, i eit optimalt omfang og til kostnader som tåler samanlikning men annan kommunal eigedomsdrift. Forvaltning av kommunale eigedomar skal vera rasjonell og oversiktleg Tiltak 2008 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak 2009 Framdrift 2009 Strukturendringar / større bygningsmessige endringar starta opp Tiltak starta opp (jfr. prosjekt) Små innsparingar hittil, nær alle bygningar er framleis i bruk / kommunal eige. Realisere innsparingar som følgje av investeringar. Standard på vedlikehald og drift skal vera innanfor vanleg aksepterte normer/kvalitetar Vedlikehaldsplan er utarbeidd, jfr skulesak Gjennomgåande oppnådd, men med nokre detaljar er ikkje gode nok. Off. krav mellom anna frå Arbeidstilsynet er ikkje etterkome i alle bygg. Gjennomføra Vedlikehaldsplan. Utvikle vidare standarder og hjelpeverktøy for byggdrift Innføring av reinhaldsstandard INSTA 800 starta opp. Nytt forvaltningsverktøy teke i bruk. Utvikle vidare forvaltningsverktøyet V-pro Gradvis innføring av I*NSTA-800 Kvam heradstyre budsjettvedtak pkt. 40: Kvam heradstyre ber rådmannen om at 40

41 det ved akkutte vedlikehaldsproblem vert gjort utbetring omgåande (fyrstehjelp) for å sikra kommunal eigedom. Status meldt ved 2. tertial: Rådmannen er ikkje kjent med at han har forsømt seg på dette punkt i

42 Strategiar for nyanlegg og prosjekt Vedtekne prosjekt skal gjennomførast innanfor vedtekne rammer for framdrift og kostnad Tiltak 2008 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak 2009 Framdrift 2009 Utbygging av skular. Framdrift og kostnad i rute Sluttføre utbygging iht vedtak i HS. Oppstart barnehage i Busdalen. Regulerings og planleggingsarbeid Arbeidet med reguleringaplan er gjennomført, men bygging usikker, fr. sak i Hst i nov. Planlegge ny barnehage på Bjørketeigen. Pusse opp heradsstyresalen og tredje etasje i rådhuset Er under arbeid, 3. etg. er ferdig, Hstsal står att Vidare utbetring avheng av budsjett Prosjekt VA: - VEG/VA Straumen/- S.Nord:førebuing/innløysing, anbod innkome - Kloakkledning Lid: utført 07 - VA-utb.Kvam: samleprosj. for fleire mindre tiltak-delvis utf.07 - Reservevassforsyning Gjennomføring 09 Ferdig, evt. restarbeid Delprosjekt utført, oppjustering ved budsjett

43 - Ny p.stasjon Tolo Starta planlegging - Separering Norheim/Tolo:starta - VA-anlegg mot Eikedalen: førebuing - *Oppgradering vassv.kvamskogen :førebuing (problemutredning) Vurdera løysing/ delgjennomføring Planlegging/deltaljplanlegging Planlegging/ detaljplanlegging Kvam heradstyre budsjettvedtak Pkt. 44: Kvam heradsstyre ber rådmannen setja i gong arbeid med gangveg frå Norheimsund sentrum mot Fartøyvernsenteret. Første byggestegfram til tidlegare Norheimsund fjordhotell skal vera ferdig innan utgongen av mai. Arbeidet skal samfinansierast med Norheimsund næringslag. Kvam herad sin del kroner- skal dekkast av disponibelt driftsfond. Kvam heradsstyre bed rådmannen utarbeida finansieringsplan for Øysteseparken. Status meldt ved 2. tertial: Mekling med fylkesmannen om trase vart sluttført i juni. Nytt kart over meklingsområdet vart sendt fylkesmannen Sak til Finansieringsplan for Øysteseparken vert framlagt som del av budsjettframlegget for

44 heradsstyret i desember. Finansiering gangveg Norheimsund sentrum mot Fartøyvernsenteret kr innarbeidd i 1. tertialrapport.. Viser til arbeid i næringslaget Pengane utbetalt i okt/nov 2008 Kvam heradstyre budsjettvedtak pkt. 45: Endring i investeringsbudsjettet: Norheimsund Ungdomsskule. Bud 2008: 10 millonar kr. Bud 2009: 16.6 millionar kr.kvam heradstyre vil i møte 5. februar 2008 vedta inndekning innanfor dei investeringsprosjekta som ligg i budsjettet slik at samla investeringsramme ikkje vert auka. Status meldt ved 2. tertial: Heradsstyret har enno ikkje vedteke inndekning for investeringsprosjekta. Kvam heradstyre budsjettvedtak pkt. 46: Kvam Heradsstyret bed rådmannen ha auka fokus på miljøvenleg bilhald i heradet. Ein ber derfor om ei nærare utgreiing om dette i eit notat/sak før bilparken vert fornya. Status meldt ved 2. tertial: Miljøvennleg bilhald er eit av kriteria ved val av ny leverandør og er no under utgreiing. Kjøp av nye bilar til pleie- og omsorg vil verta lagt ut på Føreslått fornyingsprosjekt i budsjett-09 44

45 anbod når utgreiinga om miljøvenleg bilhald ferdig. 45

46 Offentlege planar, byggesak og private planar I 2008 vart planarbeidet delt i to sjølvstendige einigar; eining for offentlege planar og eining for byggesak og private planar. Ansvaret for geodata-avdelinga ligg til eining for byggeak og private planar Status: Stabil personalsituasjon. Fleire nytilsette. Mange og omfattande offentlege planar som tek mykje tid. Ennå ikkje i stand til å oppfylle alle fristar som lovverket set. Arbeider for å styrkje kompetansen i avdelingane og betre dialogen med utbyggjarar og kundar. Strategiar Planavdelingane skal gjennomføre etter plan- og bygningslov, kommuneplan, kommunedelplanar og andre vedtekne prosjekt og planar. Tiltak 08 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak 09 Framdrift 09 Etablere og gjere digitalt planarkiv operativt Det er laga eige heimeside for plan og byggesak Alle reguleringsplanane skal vera tilgjengelege Kartleggje og forvalte biologisk mangfald. Feltarbeidet gjennomført Kartlegging på papirkart pågår. Fullførast våren-09 Handsame alle private planar innanfor lovpålagde fristar. Prioriterer oppgåver med lovpålagde handsamingsfristar framfor andre oppgåver, som t.d. søknad om dispensasjon frå plan 46

47 Handsame alle dispensasjonar i regulerte områder skal reguleringsendringar. Ein større del av dispensasjonar i regulerte område handsama som reguleringsendringar Evaluering gjennomført i mai 08 med forslag til tiltak Følja opp evalueringa Redusera tal dispensasjonar frå gjeldande planar Gjennomføra offentleg planarbeid i samsvar med budsjettet Alle planane er oppsummert i budsjett-forslaget Gje løypemelding i samband med tertialrapportane. Ny geodataplan Løypemelding til heradsstyret hausten-09 Utarbeide estetiske retningsliner for Kvam Sak til heradsstyret til hausten-09 Revidera internt kvalitetssystem for det politiske og administrative arbeidet Sak til heradsstyret til hausten-09 47

48 48

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2007. www.kvam.no

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2007. www.kvam.no Fulldistribusjon T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no Kvam herad Årsmelding www.kvam.no Innleiing Denne årsmeldinga tek for seg store og små hendingar i heradet i. Rådmannen har von om

Detaljer

Budsjett 2007 og Økonomiplan 2007-2010

Budsjett 2007 og Økonomiplan 2007-2010 Budsjett 2007 og Økonomiplan 2007-2010 www.kvam.no Kvam herad Budsjett og økonomiplan 2007-2010 Side 1 av 63 1 Rådmannen sitt framlegg til vedtak.... 5 2 Rådmannen sine kommentarar... 9 2.1 Samfunn...

Detaljer

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig.

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. Kvam herad Rekneskap 2006 Årsmelding 2006 Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. www.kvam.no Side 1 av 47 1 Kvam Herad i 2006... 3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...

Detaljer

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no Fulldistribusjon T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no Kvam herad Årsmelding 2006 www.kvam.no - INNHALDSLISTE 1 Kvam herad i 2006...3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...3 Drift og prioriteringar...3

Detaljer

Kvam herad. Årsmelding 2010. www.kvam.no

Kvam herad. Årsmelding 2010. www.kvam.no Kvam herad Årsmelding www.kvam.no 1 Innleiing... 3 2 Hovudtrekk... 4 2.1 Medarbeidar... 4 2.2 Økonomi... 6 2.3 Oversyn over tenestene... 7 2.4 Politisk verksemd... 8 2.5 Administrasjon, styring og fellesutgifter...

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport 2. kvartal 2010 Kvam herad Kvartalsrapport 2. kvartal www.kvam.no - 2. kvartal Innleiing Rapporten for 2. kvartal viser bl.a. ei oversikt over nye vedtak i som har økonomisk verknad, kommentarar til vedtaket frå desember

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

Kvam herad. Årsmelding 2012. www.kvam.no. www.kvam.no - 1

Kvam herad. Årsmelding 2012. www.kvam.no. www.kvam.no - 1 Kvam herad Årsmelding 2012 www.kvam.no www.kvam.no - 1 Innhald 1 Vendepunktet?... 3 2 Hovudtrekk... 5 2.1 Medarbeidar... 5 2.2 Økonomi... 7 2.3 Oversyn over tenestene... 8 2.4 Politisk verksemd... 9 2.5

Detaljer

VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008

VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008 VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008 Side 1 av 80 Innhaldsregister 1 INFORMASJON OG POLITISK NIVÅ...5 1.1 SAMFUNN... 5 1.2 BRUKARAR... 5 1.2.1 Endring i høve til 2004... 5 1.2.2 Tenesteproduksjon

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004

VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 VEDLEGG 2. TERTIAL 2004 Side 1 av 77 Innhaldsregister 1 POLITISK NIVÅ... 4 1.1 UTFORDRINGAR... 4 1.1.1 Utfordringar i 2004... 4 1.1.2 Langsiktige utfordringar i høve til driftsnivå... 4 1.2 JUSTERINGAR

Detaljer

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet)

Luster kommune. Rådmannen sitt framlegg. Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Luster kommune Handsama: Hafslo barnehage ny avd. (frå forprosjektet) Rådmannen sitt framlegg Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE. ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i heradsstyret HS-sak 078/12 Handsama 12.12.12

OSTERØY KOMMUNE. ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i heradsstyret HS-sak 078/12 Handsama 12.12.12 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2013 Vedteke i heradsstyret HS-sak 078/12 Handsama 12.12.12 1 Innhald Innhald... 2 Innleiing... 4 Rådmannen sitt føreord... 5 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet...

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014. Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2014 Vedteke i heradsstyret HS-sak 050/13 11.12.13 1 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Organisatoriske verkemidlar

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare

Detaljer

Kvam herad. Årsmelding 2014. Foto: Knut Markhus. www.kvam.no

Kvam herad. Årsmelding 2014. Foto: Knut Markhus. www.kvam.no Kvam herad Årsmelding 2014 Foto: Knut Markhus www.kvam.no - 1 Innhald 1 Best med ball... 4 2 Hovudtrekk... 6 2.1 Då heile Noreg kom til bygda... 6 2.2 Medarbeidar... 6 2.3 Internkontroll og tilsyn... 9

Detaljer

BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005 2008

BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005 2008 BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005 2008 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 14.12.2004 KJHE Avgjerd av: Saksh.: Anita Hesthamar Arkiv: N-102.1

Detaljer

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1.

MØTEINNKALLING. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht. Lov om kommuner og fylkeskommuner 40, nr. 1. MØTEINNKALLING Utval: Komite for oppvekst Møtestad: Møterom I Herøy rådhus Dato: 14.11.2013 Tid: 12:30 Melding om forfall til tlf. 70081300. Forfall til møter i kommunale organer skal vere gyldig i hht.

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14

OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015. Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 OSTERØY KOMMUNE ÅRSBUDSJETT 2015 Innstilling frå formannskapet FS-sak 087/14 Innhald Innhald... 2 Rådmannen sitt føreord... 4 Generelle føresetnader for budsjettarbeidet... 7 Bakgrunn og status for budsjett

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Kvam herad. Årsmelding 2003. Side 1 av 132

Kvam herad Årsmelding 2003. Kvam herad. Årsmelding 2003. Side 1 av 132 Kvam herad Årsmelding 2003 Side 1 av 132 1 VEDTAK...5 2 KOMMENTARAR, OPPSUMMERING OG FORSLAG TIL DISPONERING AV RESULTAT...6 2.1 RÅDMANNEN SINE KOMMENTARAR...6 2.1.1 Eksterne rammevilkår...6 2.1.2 Interne

Detaljer

Kvam herad. 1.tertialrapport 2002. Samandrag: Arkiv: 102.2 Objekt: Arkivsaknr 2001000302. Avgjerd av: Saksh.: Kjell Helvik

Kvam herad. 1.tertialrapport 2002. Samandrag: Arkiv: 102.2 Objekt: Arkivsaknr 2001000302. Avgjerd av: Saksh.: Kjell Helvik Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 17.04.01 055/01 KJHE Kvam heradsstyre 17.04.01 036/01 KJHE Kvam formannskap 12.06.01 086/01 KJHE Kvam

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017. Balestrand kommunestyre - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2013 Handlingsprogram og økonomiplan 2014 2017 Balestrand kommunestyre 05.09.2013 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag

- perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018. Rådmann sitt arbeidsgrunnlag - perla ved Sognefjorden - Budsjett 2015 Handlingsprogram og økonomiplan 2015 2018 Rådmann sitt arbeidsgrunnlag 05.09.2014 Innleiing Dette dokumentet inneheld eit samla arbeidsgrunnlag frå administrasjonen

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2015-2018. Vik kommune Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Utleggingsdokument

ØKONOMIPLAN 2015-2018. Vik kommune Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Utleggingsdokument Vik kommune Økonomiplan 2015-2018 Årsbudsjett 2015 Utleggingsdokument FØREORD Økonomiplan for perioden 2015 2018 og årsbudsjett for 2015 blir med dette lagt ut til offentleg høyring, jfr. kommunelova 44

Detaljer

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2015. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving. Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18.

LÆRDAL KOMMUNE. Budsjett 2015. Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving. Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18. LÆRDAL KOMMUNE Budsjett 2015 Vedteke i Lærdal kommunestyre sak 079/14 18.12 2014 Løytnantsbrygga i Lærdal. Foto: Jan Christian Jerving Innhold 1 Organisering av budsjettarbeidet... 4 2 Overordna kommentarar

Detaljer

NOTAT. ØP-notat nr.3 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal

NOTAT. ØP-notat nr.3 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013. SOGNDAL KOMMUNE Støtteeining økonomi og personal NOTAT Til: Kopi: Formannskapet Tenesteleiarane Frå: Rådmann Jostein Aanestad Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 145 12/2401-32 108652/12 17.10.2012 ØP-notat nr.3 Økonomiplan 2013-2016 og budsjett 2013

Detaljer