Sentraladministrasjonen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sentraladministrasjonen"

Transkript

1 - Svart tekst: opprinneleg dokument framlagt av rådmannen til politisk behandling - Raud tekst: politiske vedtak som er lagt inn i handlingsprogrammet Blå tekst: status på tiltaka, vert kontinuerleg oppdatert og lagt fram som vedlegg til tertialrapportane i 2009 Sentraladministrasjonen Oppdatert I sentraladministrasjon er rådmannen og hans prosjektorganisasjon (RPO), personalavdelinga, informasjonsavdelinga (informasjon, bibliotek, post/arkiv/resepsjon, politisk sekretariat) og økonomiavdelinga (økonomisk styring, rekneskap og it). Status: Auka motivasjon blant dei tilsette som resultat av inspirerande utdanningsprogram Vel utbygde ikt tenester. Ordskifte om framtida i Hardanger løfta fram gjennom ambisiøse regionale prosjekt Strategiar for motiverte og tilfredse medarbeidarar Kvam herad skal gjennom ein aktiv og framtidsretta arbeidsgjevar- og personalpolitikk skapa ein konkurransedyktig arbeidsgjevar med motiverte, kreative, kunnskapsrike og målretta medarbeidarar. Tiltak i 2008 Framdrift i 2008 Tiltak i 2009 Framdrift i 2009 Kompetanse og rekrutteringsplan Utarbeidd 08 Kartlegging av kompetanse innan etter pålegg frå KS Handsamast i Administrasjonsutvalet Informasjon til heradsstyret hausten 2009 dersom økonomiske konsekvensar Utviklingsprogram i Løypemelding til heradsstyret Gjennomføra plan 1

2 økonomiavdelinga. hausten 2008 Er i gang med kartlegging av kompetanse og behov Leiarutvikling Nytt kull i Filosofi og leiing starta opp 29. februar Vidareføring er utsett Opplæringsnettverk i Hardanger og Voss Ta del i nettverket Strategiar for samarbeid Betre informasjon og kommunikasjon mellom næringslivet i Kvam og Kvam herad for å skape gjensidig tillit og forståing. Styrkja handel, samarbeid og marknadsføring av Kvam. Føre vidare eit tett samarbeid i Hardanger. Tiltak 2008 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak 2009 Framdrift 2009 Prosjekt for å utvikle samvirket mellom planavdeling og byggjenæring Sluttføre utviklingsprosjektet i planavdelinga. Oppstart i september 07. God respons frå byggjenæringa. Omdømestudie i samarbeid med Kunsthøgskulen i Bergen. Innlegg under samlingar og konferansar i God omtale i BT. Prosjektet held fram til mykje informasjon og data er samla inn basert i vesentleg grad frå forskningsprosjektet Visuell 2

3 identitet i eit geografisk avgrensa område ( Kjent som Kvammaidentiteten) Eittårig kurs i tettstadutvikling og arkitekttur for planavd. og byggjenæring. Oppstarta 24. oktober Kursrekke på 10 samlingar, til juli 09 Bidra til prosjektet Hardanger Interkommunalt finaniert %-vis Inspirerande innlegg under Hardangerkonferansen Det er sett i gang seminarserie om Tettstadutvikling og arkitektur for planleggjarar og private utbyggjarar i Hardanger, 5 samlingar nov. 08 til juli 09. Hardangerlokk er blitt ein del av programmet Hardangerlokk er etablert. Utstillinga RåWHardanger er første store prosjektet i Hardangerlokk Bidra til Hardanger 2030 vert ikkje vidareført Ny direktør frå våren-09 for å gjennomføra programmet Tenesteutveksling med nabokommunar 1. Etablert samarbeid med Jondal om bibliotek. 2. Avtale med Jondal om døgnomsorg for 2 brukarar frå Kvam 3. Etablert samarbeid om 3

4 servicetorg med Hardangerkommuane 4. IKT-samarbeid med Voss, Kvinnherad. Fleire aktuelle 5. PPT (frå tidlegare) Kvam heradstyre budsjettvedtak pkt. 43: Evt. søkja konsesjon Kvam herad skal utgreia mogelegheitene å utnytta kraftpotensiale i Fossaelva ovanfor Steinsdalsfossen og opp mot Myklavatnet. Status 29. oktober 2008: Saka er ferdig frå administrasjonen: Lund & Co ved adv. Stinessen har utarbeidd eit eige notat for heradet. Notatet danna grunnlaget for ei politisk sak. Saka vart lagt fram for Kvam formannskap 28. oktober, og endeleg vedtak er planlagt 11. nov Strategiar for informasjon I Kvam skal innbyggjarar, næringsdrivande, hytteeigarar og tilreisande lett finne det dei treng av kommunal informasjon på heradet sine nettsider døgnet rundt. Heradet skal i stigande grad gjere nettsidene interaktive. Biblioteka skal vere ein møteplass for å finne og utveksle informasjon. 4

5 Tiltak i 2008 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak i 2009 Framdrift i 2009 Fornye og innrette nettsidene mot tre målgrupper: fastbuande, hytteeigarar og turistar. Under arbeid og testing Rullere biblioteksplanen. Er ikkje påbyrja 2008 Digitalisere arkivmateriell, etablere eit papirlaust arkiv Det gamle eigedomsarkivet er under digitalisering Strategiar for ein effektiv organisasjon Kvam herad skal vera ein effektiv organisasjon. Tiltak i 2008 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak i 2009 Framdrift i 2009 Finne sin plass i et innkjøpsnettverk av kommunar. Status 29. oktober 2008: Kvam herad har kontakta Bergen kommune om å få delta i innkjøpssamarbeidet som dei har med omgenskommunane. Bergen kommuen har svart fleire gonger (siste gong 16.okt); Vi arbeider med å få på plass struktur rundt de praktiske sidene for et fremtidig innkjøpssamarbeid, og har notert oss at dere blir Avklara høve om å ta del i innkjøpsnettverket Bergen 5

6 informert når tilbud om nytt samarbeid blir sendt ut. Eksisterende avtaler går som kjent ut Utgreie eigedomsskatt. Utsett i Hst. 10. juni. Nytt forslag i budsjett-09 Gjennomføra registrering og taksering Økonomireglement Vedteke i sak 046/08 Forslag til Hst i februar System for tilbakemelding av politiske vedtak Administrasjonen har starta arbeid med elektronisk tilbakemelding Utarbeida system Etablering av Kvam bustad og tomteselskap Kvam bustad og tomteselskap vedteke etablert. Prinsippvedtak, vedtekter og finansiering i nov/08. Styret på plass i des/08 Formell stifting av selskapet jan/09. 6

7 Barnehage Avdeling for barnehagar skal gje plass til alle som søkjer om plass i barnehage, drive barnehagane slik at ungane trivast og tek til seg lærdom, og føre tilsyn med både kommunale og private barnehagar. Status: Ingen barnehagekø hausten-08, men underdekking frå januar-09. Statsbudsjettet: Frå 1. august lovfesta rett til barnehage. Plan for barnehageutbygging må reviderast når Hst-har vedteke årsbudsjettet. Drift i forelda bygg vert nedlagt og drifta ført over til nybygg i løpet av to - tre år Lite gjennomtrekk av personell Strategiar for ein god barnehage. Struktur. Arbeide for full barnehagedekning og eit godt barnehagetilbod i alle delar av heradet. Tiltak 2008 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak 2009 Framdrift 2009 Fylgje opp barnehageplanen. Løypemelding til heradsstyret til våren. Sjå vedtak 049/08 HST-049/08 Vedtak : Fylgja opp desse vedtaka Trygge Barnehagar si etablering i Norheimsund erstattar Kvam Herad si utviding av Norheimsund Barnehage med 3 avdelingar vedteke i sak 084/07, Plan for barnehageutbygging. Kvam herad legg ned Steinsdalen Barnehage og permanente plassar i midlertidige lokaler/avd. Midtimellom så snart det er 7

8 etablert nok permanente plassar i Norheimsund. Barnehagane i Norheimsund skal dimensjonerast for å ta i mot borna frå Norheimsund, Vikøy og Steinsdalen. Utviding av utgrupper i Tolomarka barnehage skal vurderast i forhold dimensjonering av barnehagane i Norheimsund. Rådmannen skal snarast kontakta Trygge Barnehagar og syte for at dei får naudsynt dokumentasjon og tilrådingar for rask sakshandsaming og etablering. Dersom det er påbegynt omregulering rundt Norheimsund Barnehage for å leggja til rette for eventuell framtidig behov for utviding av denne, kan dette halde fram. Kommunen ber Framnes fortsette med ordinær barnehagedrift med opningstid 9 timar 5 dagar per veke, for born tilsvarande 12 einingar. Kommunen garanterer for underskot. Auka budsjett: Teneste private barnehagar vert auka med kr Rådmannen skal ta opp spørsmål og forhandle med Trygge Barnehagar i Norheimsund om å kommunal drift Arbeidet med bygg til utegruppe er under utarbeiding Trygge barnehagar har fått nødv. dokumetasjon Framnes er open og barn er teke opp Trygge barnehagar vil driva sjølve. 8

9 Strategiar for ein god barnehage. Innhald. Møte ei framtid med større krav til det pedagogiske opplegget i barnehagane. Tiltak 2008 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak 2009 Framdrift 2009 Iverksette det statlege barnehageløftet med vekt på språk og realfag. Prosjekt i barnehagane. I november vert foreldra spurde om kor nøgde dei er med barnehagane. Løypemelding til heradsstyret til hausten - vert lagt fram i desember 08 Vert fylgd opp etter oppsett plan Fleire tilsette inn i førskulelærarutdanninga. Ein tilsett tok til med desentralisert førskulelærarutdanning i år. Motivera fleire til å ta høgskuleutdanninga Fleire tilsette tek fagbrev i barneog ungdomsarbeidarfaget Ein tilsett fullførte fagbrev våren 08 4 tilsette er er under utdanning for å ta fagbrev Motivera fleire til å ta fagbrev Opplegg for å betre HMT i samarbeid med fysioterapeut. Personalsamling og besøksrunde gjennomført hausten Ergonomi-utstyr er kjøpt inn Evaluering 09 9

10 Skule Skuleavdelinga skal drive grunnskuleundervisning etter opplæringslova, skulefritidsordning, vaksenopplæring for ulike grupper og kulturskule. Status: Grunnskulen i Kvam er veldriven, desentralisert og har ein relativt høg ressursbruk. Elevtalet går ned. 4 barneskular er lagt ned i 2008 Strukturen er i kraftig endring. Sameiningsprosessane og utbygginga går etter planen. Kulturskulen har hatt ein tydeleg vekst dei siste åra. Rådmannen legg ikkje opp til vidare vekst i Skuleskyssen held seg på same nivå som tidlegare. NB:avhengig av vedtak.. Strategiar for ein god skule. Struktur. For å stimulere tilflytting skal heradet leggje til rette for bustadbygging med lett tilgang på god skule og gode leike- og rekreasjonsområde. Tiltak 2008 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak 2009 Framdrift 2009 Vedtak og iverksetjing av ny struktur. Nybygg og førebuingar til full integrasjon i Strandebarm og Øystese (Kvam ungdomsskule). Framdrifta er i rute. Samla plan for drift av alle skulane Status meldt ved 2. tertial: 10

11 Drift av idrettsanlegget i Strandbarm Klassestrukturen er no klar og lærar tilsett i alle heimlar. Dermed er det råd å lage ein plan for skuledrifta. Planen vert lagt fram for heradsstyret i desember. Plan for kostnadene ved å drive idrettsdelen av skulen i Strandebarm vert utarbeidd når a) tingingane med Strandebarm idrettslag er sluttført og b) heradsstyret har i prinsippsak om bruk av idrettsanlegga i heradet har fatta vedtak om opningstid for anlegget i Strandebarm utover skuletida. Kartlegging av det psykososiale miljøet i samsvar med HST-vedtak HST-099/08 Vedtak : 1.Kvam heradsstyre vedtek at det vert gjennomført ei kartlegging av det psykososiale arbeidsmiljøet for alle arbeidstakarar som er råka av skulesaka. Rapporten med forslag til tiltak vert lagt fram for AMU. 2.Det vert løyvd ei ramme på kr ,- til kartlegginga, finansiert ved bruk av fond personalpolitiske tiltak Statens arbeidsmiljøinstitutt er engasjert for å gjennomføra kartlegginga og den vil føregå i januar / februar 09 Vidare bruk av ledige skulebygg i samsvar med Hst-vedtak HST-130/08 Vedtak : Kvam heradsstyre sender saka tilbake til administrasjonen. Grunn: I samband med ny skulestruktur, vil mange skulebygg etter kvart verta ledige. Me ønskjer at administrasjonen skal utgreie saka på prinsipiell bakgrunn, slik at me sikrar ei likebehandling i avhending av skulane. Slik saka ligg føre i dag, er me redd ho lagar ein presedens Prinsippsak til Hst i mars 09 11

12 som me ikkje veit konsekvensane av. 12

13 Strategiar for ein god skule. Innhald. Leggje til retta for eit godt læringsmiljø. Integrere IKT i alle fag i barne- og ungdomsskulen ved å utvikla kompetansen hjå lærarane. Tiltak 2008 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak 2009 Framdrift 2009 Føre vidare kunnskapsløftet Program starta i skulane i Strandebarm og Kvam ungdomsskule. Søknad om vidareføring av prosjektet er sendt Utdanningsdirektoratet Følgja planen gjennom året. Vidare opplæring i ikt program (Extens og It s learning). Opplæringa i rute. Superbrukarar rettleiar vidare. Elever, lærare og foreldre nyttar Its learning. Går som planlagt Følgja planen gjennom året. Utvikle lokale læreplanar i samarbeid med Hardanger og Voss kompetansesenter. Lokale læreplanar tilgjengelege. Vidare tilpassing til kvar skule. Går som planlagt Følgja planen gjennom året. Masterprogram for skuleleiarar i regi av NLA finansiert av staten ( Kunnskapsløftet ). Første samlinga gjennomført. Deltakarar også frå Voss, Ullensvang og Jondal Følgja planen gjennom året. 13

14 14

15 Kultur og næring Kultur og næring er frå 2008 delt. Eining for kultur omfattar også idrett. Næring er plassert i rådmannen sin stab Status: Kvam manglar eit samlande og identitetsskapande kulturhus i Norheimsund Kvam har relativt mange idrettsanlegg. Strategiar for å utvikle kulturlivet Kulturen i Kvam skal god, mangesidig og synleg lokalt og nasjonalt. Heradet skal stimulere aktivitet og skape nye arenaer for kulturlivet. Tiltak 2008 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak 2009 Framdrift 2009 Vidare arbeid med Hardinghuset. Fylkeskommunen har plassert det som nr. 2 i Hordaland. Avsett til saman 4 mill. kr. Utsett til etter 2013 Avtale om å leie fyrste etasje i gamlebanken i Norheimsund. Til disposisjon for Kvam kunstlag, Hardingpuls og andre. Vurdera om Soltorp kan bli varig brukt til kafe/atelier/utstillingslokale Jon Fossesenter i Strandebarm. Kommunal støtte til forprosjekt, totalt kr , kr i 2008 Ei sjølvoppnemd gruppe arbeider ut forprosjekt, presentert i Hst til hausten Midlar til feiring i 09 15

16 Føre vidare arbeidet i samsvar med ungdomsplanen. Ungdområdet vert revitalisert Hauge/Tveit jubileum. Arbeidet i rute. Fleire arrangement gjennom året. Viser til nettside Avsett midlar til avslutning av jubileumet Framtida for trallebanen i Ålvik. Motteke midlar frå KRD og motteke bakgrunn av rapport frå Dreis AS Konkludera våren-09 Den kulturelle spaserstokken kulturtilbod til dei med spesielle behov. Regionalt prosjekt. Etablert samarbeid med Grannehjelpa og frivillige organisasjonar. Fylkeskommunen gjeve tilskot kr Strategiar for å utvikle idrettstilbodet Kvam herad skal samarbeide nært med skule og idrettslag for å stimulere til fysisk aktivitet. Tiltak 2008 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak 2009 Framdrift 2009 Aktivisere inaktive gjennom kommunalt initierte opplegg. Sett i verk samarbeid med avd. for psykisk helse og ny folkehelsekoordinator Gjennom året. 16

17 Sak om drift av idrettsanlegg og samarbeid med idrettslag. Idrettsmelding for Kvam herad skal opp i heradsstyret

18 Strategiar for å utvikla næringslivet - nyskaping i eksisterande og nye verksemder Kvam herad skal vera ein aktiv og god medspelar for næringslivet med tanke på å skapa nye arbeidsplassar. Heradet skal yta næringslivet rask og god service. Tiltak 2008 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak 2009 Framdrift 2009 Rullere kultur- og næringsplanen. Arbeidet er i gang. Utsett til 2010 Næringsareal i Sandvenhagen Starte opparbeiding av området. Lagt ut på anbod Gjennomførast etter vedtak Realisere Turistveg Hardanger. Planleggje tiltak Steinsdalsfossen Møte med arkitektar i juni. Firma engasjert for å laga. Gjennomgangsbustader Kvam heradstyre budsjettvedtak pkt.23: Kvam heradstyre ber det nyoppretta plan, næring og bygningsutvalet leggja fram ei konkret vurdering av arealbehov til bustadføremål i hovudbygdene i Kvam. Utvalet skal også i samarbeid med rådmannen finna løysingar for gjennomgangsbustader i Ålvik. Etter at framlegg til forslag på nye areal ligg føre skal det vurderast kva behov ein har for endring i overordna arealplanar. Arbeidet skal gjennomførast første halvår

19 Status meldt ved 2. tertial: Arbeidet med å finne gjennomgangsbustader er i gang. Lokale krefter i Ålvik har kartlagt ledige tomter og husvære. Dette året har det vore nok gjennomgangsbustader i Ålvik. Arbeidet i utval for plan, næring og bygg er noko forseinka, utvalet vert først lovleg konstituert i september. Gjennomført synfaring med leiar i utvalet for å sjå på aktuelle bustadområde. Reguleringsplan Straumbrua - Tolo Kvam heradstyre budsjettvedtak pkt. 24: Kvam Heradstyre ber komiteen for mulighetstudien Straumen Båthavna Norheimsund Aust leggja fram innstilling for vidare behandling og framdrift. Status meldt ved 2. tertial: Komiteen møtte arkitektkontoret Cubus den 20. august. Dei har kome med forslag til gjennomføring av prosjektet og presentert pris for dette. Det vil verta kalla inn til møte i arbeidsgruppa før jul og deretter legg rådmannen fram ei sak for formannskapet om finansiering av planarbeidet. Avheng av budsjettpengar

20 Kommunen har fått tilbod på kostnad med regulering av området. Nytt regionalt næringsområde Kvam heradstyre budsjettvedtak pkt. 26: Kvam Heradstyre ber næring, plan og bygningsutvalet i 2008 utarbeida eit forprosjekt på eit regionalt næringsområde lokalisert til Steinsdalen Status meldt ved 2. tertial: Rådmannen ventar på vedtak om å starte arbeidet. Utviking i Kvam Kvam heradstyre budsjettvedtak pkt. 27: Kvam heradstyre bed rådmannen i samarbeid med formannskapet utarbeide ein konkret plan for utvikling i Kvam for perioden Planen skal innehalda konkrete tiltak som fører til auka busetnad og næring årleg i perioden. Planen skal og ta omsyn til og prøva og knyta til oss kulturbasert næringsetablering med utgangspunkt i resultata frå Kvammalokk. Planen skal ha årlege prioriteringar. Utviklingseininga sin årsplan og arbeid skal tilpassast prioriteringane som kjem fram i planen. Status meldt ved 2. tertial: Dette er eit særs omfattande Oppstart hausten

21 planarbeid. Planarbeidet vil ta til når dei mest konsekvensrike spørsmåla for drifta dei første 5-10 åra er klarlagt. Reguleringsplan Ålvik sentrum Kvam heradstyre budsjettvedtak pkt. 29: Kvam Heradstyre vil at det skal lagast ny reguleringsplan for Ålvik sentrum slik at tettstadplanen for Ålvik vert fylgt opp. Rådmannen kjem attende med plan for finansiering av arbeidet med reguleringsplanen i samband med 1. tertial Rådmannen får i oppgave å finna finansieringsløysing for opparbeiding av planen i samarbeid med Elkem Bjølvefossen, mogeleg bruk av kompensasjonsmidlar for differensiert arbeidsgivaravgift. Status meldt ved 2. tertial: Finansieringa er på plass. Reguleringsplanen er inkludert i heradet sitt planprogram og vil starte opp hausten Vi har motteke tilbod frå konsulent til å utarbeida reguleringsplanen. Gjennomføra arbeidet med reguleringsplan i samsvar med oppsett framdriftsplan Oppstartsvedtak er gjort og COWI har fått tilbod om å gjera arbeidet. Oppstart; November

22 Klima og energiplan Kvam heradstyre budsjettvedtak pkt. 31: Kvam Heradstyre bed rådmannen setja i gang arbeidet med klima og energiplan for Kvam Herad. Status meldt ved 2. tertial: Arbeidet er i gang og vil bli intensivert frå og med november når ny planleggjar er på plass. Sak til heradsstyret våren Etablera samarbeid med Enova for å søkja midlar til planarbeidet Fair Trade - kommune Kvam heradstyre budsjettvedtak pkt. 32: Kvam heradstyre ber rådmannen om at Kvam Herad vert ein Fair Trade kommune innan mars Status meldt ved 2. tertial: Rådmannen har orientert seg om krava til ein Fair Trade kommune og kva omfang eit slikt arbeid har. Rådmannen vil leggje fram sak for heradsstyret i november. Rådmannen legg fram sak om Fairtrade-kommunestatus innan sommaren 2010 Reguleringsplan Oddesvik Kvam heradstyre budsjettvedtak pkt. 49: Kvam heradsstyre ber administrasjonen om å utvida reguleringsområdet på Laupsa til å gjelda også areal i Oddesvik for kai og næring. Avventa reguleringsplansarbeidet til planen for Laupsa er ferdig 22

23 Mundheim sentrum Status meldt ved 2. tertial: Rådmannen har vore på synfaring i området. Rådmannen har bedt Geoplan om å gje pris for planarbeid. Rådmannen vil leggje fram sak med argument for og mot å eit hopehav av bustad på Laupsa og næring i Oddesvik til våren. Rådmannen legg fram sak politisk sak til møte i desember Kvam heradstyre budsjettvedtak pkt. 50: Det skal utarbeidast ein plan for opprusting av Mundheim sentrum i samarbeid med vegvesen, næringsliv m.fl. Finansiering av kommunal del skal framgå av 1.tertial. Tunnelen Mundheim- Vest skal inngå som ein del av drøftingane med Statens Vegvesen. Status meldt ved 2. tertial: Statens Vegvesen har ingen plan for, og heller ikkje set av midlar til, å oppruste Mundheim sentrum. Rådmannen kjem attende til finansiering av kommunal del i framlegg til budsjett for Utsett til 2010 ØKOLYFT HST-042/08 Vedtak : Eige prosjekt iverksett i 09 Kvam herad vedtek å senda søknad om 1 mill. kroner til Økolyft i Kvam, og 23

24 vedtek også prosjektplanen for Prosjekt Økolyft i Kvam slik den ligg føre. Finansieringsplanen føreset at det vert løyvd ,- kroner frå Næringsfondet. Det skal arbeidast med å finna alternative finansieringskjelder for den lokale / kommunale delen av finanseringsplanen. Søknad er sendt Samarbeid med Voss kommune, vert søkt etter prosjektleiar. Lysthuset Hardanger HST-052/08 Vedtak om oversending : Saka om Lysthuset Hardanger blir eit oversendingsforslag til det nye Nærings-, plan og bygningsutvalet. Utvalet kan då ta stilling til om dei ønskjer å opne saka på ny. Må avklarast av NPU Hardanger kunstskule HST-084/08 Vedtak : 1. Kvam herad vedtek å slutte seg til etableringa av Hardanger Kunstskule. 2. Kvam herad vedtek å stille grunnkapital på kr til rådighet for stiftinga under føresetnad av offentleg godkjenning av skulen. Beløpet vert gitt som rentefritt lån til etableringstilskot med nedbetaling over 10 år. 3. Kvam herad sin del av investeringsbudsjettet vert sett til kr ,- som må inn i budsjett for

25 4. Det skal ikkje tilsettast ein prosjektleiar før HST har funne inndekning for ein slik stilling. Beløpet vert å føra på kontostreng 14708/32551/15100/8000 næringsfond Pleie- og omsorg Avdeling for Pleie- og omsorg har ansvaret for heimehjelp, heimesjukepleie, psykisk helse, støttekontaktordninga dagsenter, avlasting og institusjonar, bufellesskap og andre bustader med heildøgnsomsorg. Avdelinga administrerer ordninga med brukarstyrt personleg assistanse, omsorgsløn og matombringing til heimebuande. Den administrerer òg utleige av trygde- og omsorgsbustader og av tryggleiksalarmar. Status: Store omstillingsprosessar dei siste åra Fleire pasientar får høgare alder og treng stadig meir pleie Tidspress Vanskeleg å hente inn vikarar. Bruker stadig oftare vikarbyrå. Strategiar for å utvikle pleie- og omsorgstenesta Pleie- og omsorgstenesta skal : - gje omsorg, behandling og pleie, slik at kvar einskild kan halda på sin sjølvstendige plass i fellesskapet, - stimulere den einskilde til å halda seg aktiv og nytta og utvikla eigne evner og vera fleksibel og sikra tilgjenge for alle til ei kvar tid. - vera effektiv 25

26 Tiltak 2008 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak 2009 Framdrift 2009 Bemanningssituasjonen: Innsparingskrav på 15 årsverk. Nye stillingar : 7 Ekstravaktbudsjett for 2007 tilsvarde omlag 16 årsverk, inkl. sal til annan kommune (3). Gjennomføra drifta med same ressurs Inngå intensjonsavtale med vikar- /bemanningsbyrå på bakgrunn av kravsspesifikasjon og anbod 2008: Gjort om ca. 5 ekstravaktstillingar til faste årsverk, ekstravaktbudsjettet er tilsvarande redusert. Elles ingen styrking av grunnbemanningar p.g.a. budsjettreduksjon, men kutt på ½ stilling til planlagt dagsenter for demente. Oppfølging av Omsorgsplan 2015 Sett i gang kartlegging av utbetringbehov Strandebarmheimen og Ålvik omsorgsbustad (3 bustader). Evt. vedtak om flytting av barnehage til Bjørketeigen medfører flytting av ulike funksjonar til andre / nye bygg. Kjøkken Firkløveren er utbetra Avklara byggbehov innan juni 09 26

27 Auke talet på fagarbeidarar og høgskuleutdanna. Samarbeid med HiB om etter- og vidareutdanning. Norheimsund vgskule, Fusa vg.skule. 1. Gi støtte til utdanning i tråd med kommunale retningslinjer 2. Fokus på rekruttering 2007: En ny sjukepleiar ferdig utdanna etter 4 årig desentralisert sykepleieutdanning. 7 tilsette starta på 4 årig desentralisert sjukepleiarutdanning 5 nye fagbrev etter realkompetansevurdering, praksis m.m. 14 tilsette starta på teoriutdanning til helsefagarbeidar for vaksne. 2008: I tillegg er 8 nye starta opp teoridel for helsefagarbeidarutdanninga Vidareføra støtte til grunn og vidareutdanning Gjennomført kartlegging av uønska deltid Kartlegging er gjennomført og tilbod om stillingsauke vert iverksett ved høve. Halda fram med å redusere talet på deltidstilsette Prøvd ut alternative arbeidstidsordningar Alternative arbeidstidsordningar vert utprøvd i 4 grupper i sone Øystese Evaluera og gjennomføra god praksis 27

28 Innføre elektronisk arbeidstidsplanleggings-system. Vurdert alternativ programvare, kravspesifikasjon og kjøp Anbord og innkjøp forventa gjennomført hausten 08 Gjennomføra innføring av system Vidareutvikle pleie og omsorgstenesta Sak til Hst-des.08: Føreslått å flytta til Toloheimen 1.Rehabiliteringsavdelinga 2.Legevakt og ambulanse 1. Gjennomføra flytting av rehabiliteringsavdelinga 2. Planleggja flyttinga legevakt og ambulanse Utvikling av samarbeidet med spesialisthelsetenesta 3.og etablera distriktsmedisinsk senter (DMS) 4. Har gjennom ulike møte fått aksept om behovet for samarbeid omkring 1 ½- linjeteneste i Kvam. 5.Utvikla samarbeid omkring aktuelle enkeltpasientar Få til avtale med Helse Bergen om DMS-tilbod i Kvam Handlingsplan for psykisk helse Plan vedteke av heradsstyret vår 07. Rapportert om alle tiltak som er finansiert av øyremerka statstilskot med tanke på vidareføring frå 2009, når finansieringa blir ein del av rammetilskotet Vidareføra tenestene 28

29 Legetenesta Legetenesta skal driva samfunnsmedisin, kurativ legeteneste, legevakt og medisinsk naudmeldeteneste. Status: Her er god dekning av fastlegar og full legedekning ved sjukeheimane. Legetenesta har eit godt omdøme blant både pasienter og institusjonar. Strategiar for å utvikla legetenesta Kvam herad skal følgja opp Hordaland Fylkeskommune sitt handlingsprogram for betre folkehelse og WHO s program for Trygge lokalsamfunn. Legetenesta skal prioritera pasientgrupper med særlege helseproblem ved å utvikla samarbeidet med spesialisthelsetenesta. Tiltak i 2008 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak i 2009 Framdrift i 2009 Inngå partnarskapsavtale med Hordaland Fylkeskommune om Betre folkehelse Tilsett folkehelsekoordinator frå januar 2008 Arbeider med dei seks kriteria i Safe Community programmet Arbeida etter prioritert plan Oppdatering av medisinsk naudmeldeteneste og legevakt Gjennomføra brukarundersøking i samarbeid med Nasjonalt senter for legevaktsmedisin Kommunelege I tek del i sentralt utviklingsarbeid Første ( av to ) rundar med spørjeskjema er gjennomført i mai -08 Resultat føreliggja i

30 Ny dimensjonering av offentlege legetenester Auke i tilsynslegeressurs til Toloheimen i samsvar med Veileder for legeressurs ved sjukeheimar og forslag til norm. - til politisk behandling i desember. Grunnlag for etablera DMS-avtale Avklara legeressursen i ny plan for helsestasjons- og skulehelseteneste Er under kartlegging Stimulering til etter- og vidareutdanning av fastlegane Fleire legar er/ har vore i permisjon frå fastlegearbeidet og hatt utdanningsstilling i Helse Bergen To nye legar er ferdig og har sendt inn papir til godkjenning Gjennom heile året Alle faste legar i kommunen er ferdig som spesialist i allmennmedisin i løpet av Utvikling av samarbeid innan miljøretta helsevern ( lokalisert til kompetansesenteret, Plomma) Nytilsett folkehelsekoodinator har i oppgåve å stimulera tverrfagleg samarbeid for å oppnå effektiv drift Gjennom året 30

31 31

32 Helse og velferd, NAV Kvam Helse og velferd har ansvaret for barnevern, helsesøsterteneste, fysioterapi, PPT. Nav Kvam har dei kommunale oppgåvene sosialteneste og flyktningteneste Status: Høgt arbeidspress. For lite satsing på ettervern i høve rusmisbrukarar Fleire barn og unge slit med psykisk helse. Tverrfagleg arbeid med ønskje om å kome tidlegare på banen Strategiar for å styrke helse og velferd Kvam herad skal ha eit godt tenestetilbod og god service til innbyggjarane, med fokus på førebyggjande arbeid i eit inkluderande samfunn Tiltak 2008 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak 2009 Framdrift 2009 Prosjekt- barn og unge for å oppdage vanskar tidleg og setja inn eigna tiltak. Samarbeid mellom etatar og forvaltningsnivå er då naudsynt. Gjennomført dialog med skular, barnehager, andre samarbeidspartar for å etablere tillit og nye samarbeidsrutinar Lågterskeltilbod innan utredning, behandling og oppfølging vert konkretisert og målt Tilbakemelding til politisk nivå Førebyggjande barnevernsarbeid, med vekt på heim- og nærmiljøarbeid, i samarbeid med Systematisk registrering av effekt og kostnad. Tilbakemelding til politisk nivå 32

33 Kvam Voss familiesenter. Arbeid for å få familieverntilbod (del av Bufetat) lokalisert i Kvam Avtale om hjelp til kompetanseheving, så langt ikkje eige kontor Ønskje om å arbeida vidare med tilbod i Kvam Rullera Handlingsplan for funksjonshemma i Kvam. HST-060/08 Vedtak : Kvam heradsstyre godkjenner dei nye retningslinene for råd for menneske med nedsett funksjonsevne slik dei ligg føre. 1. Kvam heradsstyre vedtar at namnet Rådet for funksjonshemma vert endra til: Råd for menneske med nedsett funksjonsevne 2. Kvam heradsstyre vedtek at Rådet skal ha 7 medlemmer, 5 rådsmedlem frå interesseorganisasjonane i Kvam, varaordførar og leiar i Tenesteutvalet 3. Kvam heradsstyre vedtek nytt reglement for Råd for menneske med nedsett funksjonsevne Arbeidet med rullering av planen er sett i gang og sak vert førelagt Hst

34 Fleire stønadsmottakarar og flyktningar skal klare seg sjølv. Informasjon vert gjeve ved årsmelding 2008 Ingen ungdom skal motta sosialhjelp, utan aktivitet og oppfølging i høve til utdanning, arbeid og behandling Rusmiddelpolitisk- handlingsplan. Førebyggjande rusmisbruk blant ungdom. Revidert 2008 Gjennomført rusførebyggjande program i skulen. Statlege midlar til prosjektstilling for å følgje opp ungdom under behandling. Følgja opp tiltaka Handlingsplan for flyktningar Tiltak for flyktningar Rullert nov.08 Etablere om lag 30 flyktningar. Følgja opp tiltaka 34

35 Teknisk Teknisk har ansvaret for vassforsyning, avlaupshandtering og renovasjon. Samferdsel, Brannvern. Park- og friområder. Bygg- og eigedomsdrift. Nyanlegg og utbygging (prosjekt). Status: Vanskeleg å rekruttere. Gode tider for entrepenørane. Kostbare prosjekt. Strategi for vatn og avlaup Kvam herad skal gjennomføra arbeidet etter hovuplanar for vassforsyning, avløp - det er i budsjettet føreslått gebyrauke Renovasjon skal gjennomførast iht. gjeldande hovudplan og avtaler mot BIR. Tiltak 2008 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak 2009 Framdrift 2009 Vidareføring prosjekt Hordalekk, Iverksetjing kontinuerleg lekk.ktr. Lekkasjeutbetringar Strandebarm (Bakka m.v.) som sikrar leveringskapasitet inkl. Oma Lekkasjeutbetringar som reduserte vassforbruk mot Øystese med ca. 10%. Gjennomført deler av søket ( Bakka, Tangerås) Vidare arbeid ut året Formelt overtatt nettet i Ålvik. og Oma Ålvik: formell overtaking avsluta innan utgangen av 08, Sluttført siste byggjetrinn Oma 35

36 Formell overteke. Separasjon av spillvatn og overvatn, særleg i Norheim/Tolo Reduksjon av overvassinnlekking til Tolo renseanlegg. Vidareføring 2009 Gjennomføre resipientgransking Utbyggingsmønster V/A Kvamskogen vest Koma fram til utbyggingsmodell, driftsmodell, konkrete tiltak Arbeidet starta opp, firma engasjert for å gjennomføre undersøkinga Kontakt med Samnanger. Konsulent engasjert for å vurdere utbyggings- og driftsmodell Er under arbeid, kommentar i budsjett 09. Søkjer fylkesmannen om aksept av primærrensing Oppstart av planlegging Oppgradering vassrenseanlegg Kvamskogen Forprosjektering Ikkje starta Detaljprosjekt 09 og bygging Revisjon vassforsyningsplan Ikkje starta Sak til heradsstyret våren 09. Renovasjon: Løpande kontakt med BIR. Etterdrift Tolomarka Fokus på intern avfallshandtering. Kartleggje utløp sigevassleidning i samband med resipientundersøking. Held kontakt med BIR. Gjennomført tiltak på sigevassleidning Utsett til 2009, jfr. resepientundersøking 36

37 Kompetanseoppbygging og organisasjonsutvikling Søke etter arbeidskraft. Driftsoperatørkurs ( 2) Supplering etter driftssjef frå jan.08 Oppbemanna på driftsoperatørsida Gjennomføra etterutdanning / opplæring Søkje etter ny driftsinginør 37

38 Strategiar for vegvedlikehald Kvam skal ha eit tenleg vegnett. Tiltak 2008 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak 2009 Framdrift 2009 Vegplan for Kvam Engasjert konsulent. Første del til des. 08, detaljdelen 09 Ferdigstilling og godkjenning av vegplan for Kvam Miljøprioritert gjennomkjøring i Vikøy Vurderast i samband med reguleringsplanen gang / sykkelvei Kaldestad Vikøy. Ferdigstilla reguleringsplan Førebyggjande driftstiltak på vegnettet Starta (stikkrenner, varamurar, mm) Gjennom året tiltakstype varierer med årstid Nå effektmål i plan for trafikktryggleik. Utføre tiltak iht. prioriteringsliste Arbeide vidare for å nå målet med maks. 12 trafikkskadde i Vidareføra arbeidet med strakstiltak, byrja på prioriteringslista for langsiktige tiltak, m.a. framdrift prioriterte g/s vegar. Ein del strakstiltak gjennomført, kartlegging av varsla farlege forhold, trafikk/fartsmålingar utført Høge ulukkestal i 2008 ( og 2007), kan vera vanskeleg å nå målet i Gjennom heile året. 38

39 Vurdera kostnader og driftsform gatelys Ikkje iverksett tiltak konsekvens av vegplan som er under arbeid Strategiar for brannvern Kvam skal ha ei brann- og redningsteneste som rasjonelt oppfyller lovmessige krav god faglege standard. Tiltak 2008 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak 2009 Framdrift 2009 Grunnutdanning mannskap vidareførast, gjennom lokale opplæringstiltak. Gjennomført for 6 mannskap Framdrifta i rute. Sluttført i Gjennomgå brannordning i Kvam Supplere og fornye utstyr Vurdering starta opp. Orientering til fsk. 27. mai Brannbilen i Ålvik er skifta ut. Vurdere talet på og type bilar. Vidareføra arbeid med rasjonalisering av stasjonar og utstyr Vert budsjett-sak

40 Strategiar for bygg- og eigedomsdrift Kommunale bygg skal ha standard innafor godkjende normer, i eit optimalt omfang og til kostnader som tåler samanlikning men annan kommunal eigedomsdrift. Forvaltning av kommunale eigedomar skal vera rasjonell og oversiktleg Tiltak 2008 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak 2009 Framdrift 2009 Strukturendringar / større bygningsmessige endringar starta opp Tiltak starta opp (jfr. prosjekt) Små innsparingar hittil, nær alle bygningar er framleis i bruk / kommunal eige. Realisere innsparingar som følgje av investeringar. Standard på vedlikehald og drift skal vera innanfor vanleg aksepterte normer/kvalitetar Vedlikehaldsplan er utarbeidd, jfr skulesak Gjennomgåande oppnådd, men med nokre detaljar er ikkje gode nok. Off. krav mellom anna frå Arbeidstilsynet er ikkje etterkome i alle bygg. Gjennomføra Vedlikehaldsplan. Utvikle vidare standarder og hjelpeverktøy for byggdrift Innføring av reinhaldsstandard INSTA 800 starta opp. Nytt forvaltningsverktøy teke i bruk. Utvikle vidare forvaltningsverktøyet V-pro Gradvis innføring av I*NSTA-800 Kvam heradstyre budsjettvedtak pkt. 40: Kvam heradstyre ber rådmannen om at 40

41 det ved akkutte vedlikehaldsproblem vert gjort utbetring omgåande (fyrstehjelp) for å sikra kommunal eigedom. Status meldt ved 2. tertial: Rådmannen er ikkje kjent med at han har forsømt seg på dette punkt i

42 Strategiar for nyanlegg og prosjekt Vedtekne prosjekt skal gjennomførast innanfor vedtekne rammer for framdrift og kostnad Tiltak 2008 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak 2009 Framdrift 2009 Utbygging av skular. Framdrift og kostnad i rute Sluttføre utbygging iht vedtak i HS. Oppstart barnehage i Busdalen. Regulerings og planleggingsarbeid Arbeidet med reguleringaplan er gjennomført, men bygging usikker, fr. sak i Hst i nov. Planlegge ny barnehage på Bjørketeigen. Pusse opp heradsstyresalen og tredje etasje i rådhuset Er under arbeid, 3. etg. er ferdig, Hstsal står att Vidare utbetring avheng av budsjett Prosjekt VA: - VEG/VA Straumen/- S.Nord:førebuing/innløysing, anbod innkome - Kloakkledning Lid: utført 07 - VA-utb.Kvam: samleprosj. for fleire mindre tiltak-delvis utf.07 - Reservevassforsyning Gjennomføring 09 Ferdig, evt. restarbeid Delprosjekt utført, oppjustering ved budsjett

43 - Ny p.stasjon Tolo Starta planlegging - Separering Norheim/Tolo:starta - VA-anlegg mot Eikedalen: førebuing - *Oppgradering vassv.kvamskogen :førebuing (problemutredning) Vurdera løysing/ delgjennomføring Planlegging/deltaljplanlegging Planlegging/ detaljplanlegging Kvam heradstyre budsjettvedtak Pkt. 44: Kvam heradsstyre ber rådmannen setja i gong arbeid med gangveg frå Norheimsund sentrum mot Fartøyvernsenteret. Første byggestegfram til tidlegare Norheimsund fjordhotell skal vera ferdig innan utgongen av mai. Arbeidet skal samfinansierast med Norheimsund næringslag. Kvam herad sin del kroner- skal dekkast av disponibelt driftsfond. Kvam heradsstyre bed rådmannen utarbeida finansieringsplan for Øysteseparken. Status meldt ved 2. tertial: Mekling med fylkesmannen om trase vart sluttført i juni. Nytt kart over meklingsområdet vart sendt fylkesmannen Sak til Finansieringsplan for Øysteseparken vert framlagt som del av budsjettframlegget for

44 heradsstyret i desember. Finansiering gangveg Norheimsund sentrum mot Fartøyvernsenteret kr innarbeidd i 1. tertialrapport.. Viser til arbeid i næringslaget Pengane utbetalt i okt/nov 2008 Kvam heradstyre budsjettvedtak pkt. 45: Endring i investeringsbudsjettet: Norheimsund Ungdomsskule. Bud 2008: 10 millonar kr. Bud 2009: 16.6 millionar kr.kvam heradstyre vil i møte 5. februar 2008 vedta inndekning innanfor dei investeringsprosjekta som ligg i budsjettet slik at samla investeringsramme ikkje vert auka. Status meldt ved 2. tertial: Heradsstyret har enno ikkje vedteke inndekning for investeringsprosjekta. Kvam heradstyre budsjettvedtak pkt. 46: Kvam Heradsstyret bed rådmannen ha auka fokus på miljøvenleg bilhald i heradet. Ein ber derfor om ei nærare utgreiing om dette i eit notat/sak før bilparken vert fornya. Status meldt ved 2. tertial: Miljøvennleg bilhald er eit av kriteria ved val av ny leverandør og er no under utgreiing. Kjøp av nye bilar til pleie- og omsorg vil verta lagt ut på Føreslått fornyingsprosjekt i budsjett-09 44

45 anbod når utgreiinga om miljøvenleg bilhald ferdig. 45

46 Offentlege planar, byggesak og private planar I 2008 vart planarbeidet delt i to sjølvstendige einigar; eining for offentlege planar og eining for byggesak og private planar. Ansvaret for geodata-avdelinga ligg til eining for byggeak og private planar Status: Stabil personalsituasjon. Fleire nytilsette. Mange og omfattande offentlege planar som tek mykje tid. Ennå ikkje i stand til å oppfylle alle fristar som lovverket set. Arbeider for å styrkje kompetansen i avdelingane og betre dialogen med utbyggjarar og kundar. Strategiar Planavdelingane skal gjennomføre etter plan- og bygningslov, kommuneplan, kommunedelplanar og andre vedtekne prosjekt og planar. Tiltak 08 Framdrift og resultat i 2008 Tiltak 09 Framdrift 09 Etablere og gjere digitalt planarkiv operativt Det er laga eige heimeside for plan og byggesak Alle reguleringsplanane skal vera tilgjengelege Kartleggje og forvalte biologisk mangfald. Feltarbeidet gjennomført Kartlegging på papirkart pågår. Fullførast våren-09 Handsame alle private planar innanfor lovpålagde fristar. Prioriterer oppgåver med lovpålagde handsamingsfristar framfor andre oppgåver, som t.d. søknad om dispensasjon frå plan 46

47 Handsame alle dispensasjonar i regulerte områder skal reguleringsendringar. Ein større del av dispensasjonar i regulerte område handsama som reguleringsendringar Evaluering gjennomført i mai 08 med forslag til tiltak Følja opp evalueringa Redusera tal dispensasjonar frå gjeldande planar Gjennomføra offentleg planarbeid i samsvar med budsjettet Alle planane er oppsummert i budsjett-forslaget Gje løypemelding i samband med tertialrapportane. Ny geodataplan Løypemelding til heradsstyret hausten-09 Utarbeide estetiske retningsliner for Kvam Sak til heradsstyret til hausten-09 Revidera internt kvalitetssystem for det politiske og administrative arbeidet Sak til heradsstyret til hausten-09 47

48 48

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding:

Saksframlegg. Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1. Retningslinjer for uønska deltid. * Tilråding: Saksframlegg Sakshandsamar: Bente Bakke Arkiv: 400 Arkivsaksnr.: 10/401-1 Retningslinjer for uønska deltid * Tilråding: Administrasjonsutvalet vedtek retningslinjer for å handsame uønska deltid, dagsett.11.02.2010.

Detaljer

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen

Status og utfordringar. Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Status og utfordringar Orientering til heradsstyret Tysdag 16. juni Rådmannen Tertialrapporten viser Eit forventa driftsunderskot på 7 millionar i 2009, om drifta held fram som i dag. Dette kjem på

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Jarle Skartun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 13/968 Kommunale utleigebustader - Status Gaupne og bygging Indre Hafslo og Veitastrond. Rådmannen si tilråding: 1)Kommunestyret har ikkje

Detaljer

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10

NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 NYE VEDTEKTER FOR DRIFT AV SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 15.02.10 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank.

Det vil alltid vere ei balansegang mellom bruk av eigne pengar på bok og lån i bank. MODALEN KOMMUNE Rådmannen Rådmannen er den øvste administrative leiaren i kommunen og skal førebu saker og sette i verk det som politikarane bestemmer. Alle saker og dokument som vert lagt fram til politisk

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014

Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 - perla ved Sognefjorden - Oversyn over økonomiplanperioden 2011 2014 Arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rådmannen Oversyn over økonomiplanperioden Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag 06.10.10 Rekneskap Budsj(end) Budsjett

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-211 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Komité for oppvekst 22.04.03 012/03 JOOE Kvam heradsstyre 13.05.03 052/03 JOOE Avgjerd av: Saksh.: Jorunn Øyen Utvida

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling.

Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma. Varamedlemmar møter berre etter nærare innkalling. Tokke kommune Møteinnkalling Til medlemene i Rådet for eldre og funksjonshemma Det vert med dette kalla inn til / gjort kjent med møte i Rådet for eldre og funksjonshemma Møtestad: Møterom teknisk, Tokke

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012

KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 KVAM HERAD - BUDSJETT 2012 Framlegg til budsjett 2012/ økonomiplan 2012-2015 frå Kvam formannskap: Kvam heradsstyre vedtek følgjande: 1. Skatt på eige og inntekt Skatt på eige og inntekt vil verta utlikna

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26.

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi:

Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Hege Mørk/Rådmannen; Arne Dato: 02.03.2015 Fredriksen/Økonomiavdelinga Fra: Ingebjørg By Teigen Referanse: 15/00632-6 Kopi: Årsmelding Gol skule med avd. storskulen, Glitrehaug,

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger

Kvam herad. Arkiv: N-016 Objekt: Tilråding frå Hardangerrådet om vidareføring av Prosjekt Samhandlingsreforma i Hardanger Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam formannskap 14.06.2011 039/11 HASO Kvam heradsstyre 20.06.2011 065/11 HASO Avgjerd av: Saksh.: Hans Atle Soldal Arkiv:

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE

PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE PLAN FOR BRUK AV NYNORSK I NISSEDAL KOMMUNE Vedteke av kommunestyret 2. oktober 2014, sak 67/14 1 Innhold 1. Kvifor plan for bruk av nynorsk i Nissedal kommune?... 3 1.1 Bruk av nynorsk internt i organisasjonen

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke i kommunestyret 19 juni 2014 FORORD Hovudoppdraget for alle som arbeider i Masfjorden kommune er å yte kommunale tenester av beste kvalitet. Den einskilde sin

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR

STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR STORDAL KOMMUNE SAKSPAPIR Endeleg vedtaksorgan: Kommunestyret Saksansvarleg.: Lars Joranger Arkiv: Objekt: FE-145 Arkivsaksnummer 12/881 SAKSGANG Saksnr Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksbehandlar

Detaljer

NOTAT. Bemanningssituasjonen i pleie og omsorg pr. mai 2007

NOTAT. Bemanningssituasjonen i pleie og omsorg pr. mai 2007 NOTAT KVAM HERAD STRATEGISK NIVÅ Til Kvam heradsstyre Dato: 22.05.2007 Frå Harald Inge Anderssen Vår ref: 07/799-2/N-102.2//HIAN Bemanningssituasjonen i pleie og omsorg pr. mai 2007 1. Viktig milepælar

Detaljer

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET

SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET SANDØY KOMMUNE VEDTEKTER FOR NÆRINGSFONDET Vedteke i K-sak12/39 datert 19.09.2012 Søknad om tilskot skal sendast til: SANDØY KOMMUNE Tiltaksnemnda 6487 HARØY Desse vedtektene er utarbeidde på grunnlag

Detaljer

Budsjett 2009 Økonomiplan 2010-2012. Rådmannen sitt framlegg Måndag 17.11.2008

Budsjett 2009 Økonomiplan 2010-2012. Rådmannen sitt framlegg Måndag 17.11.2008 Budsjett 2009 Økonomiplan 2010-2012 Rådmannen sitt framlegg Måndag 17.11.2008 Strandebarm skule Strandebarm skule Strandebarm skule Strandebarm skule Tørvikbygd skule Tørvikbygd skule Kvam ungdomsskule

Detaljer

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11

Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014. Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Oversyn over økonomiplanperioden 2012 2014 Arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 26.10.11 Rådmannen 15.11.2011 Rådmannen sitt arbeidsgrunnlag av 12.10.2011 med endringar av 29.10.11 Økonomiplan

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2014 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031

Kvam herad. Arkiv: N-031 Objekt: SATS- prosjekt i Kvam - Samordning A-etat, Trygd- og Sosialkontor - P19031 Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam eldreråd 03.09.04 013/04 SILA Kvam formannskap 07.09.04 178/04 SILA Kvam heradsstyre 21.09.04 100/04 SILA Avgjerd

Detaljer

KOMPETANSE I BARNEHAGEN

KOMPETANSE I BARNEHAGEN Side 1 Rådmannen Vår ref: 2010/2296 Dato: 29.06.2010 KOMPETANSE I BARNEHAGEN PLAN FOR KVINNHERAD KOMMUNE 2010 2011 Side 2 BAKGRUNN FOR PLANEN: Kompetanseplanen byggjer på Kunnskapsdepartementet sin strategiplan

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013

10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 INTERNT NOTAT MASFJORDEN KOMMUNE «SSE_NAVN» Til: Kommunestyret Frå: Alf Strand Dok. ref. Dato: 10/60-14/N-211//AMS 22.05.2013 Vedtekter for barnehagane i Masfjorden Vedlagt følgjer reviderte vedtekter

Detaljer

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV

VAL AV PILOTPROSJEKT FOR SAMARBEID MELLOM VIDAREGÅANDE SKULAR OG LOKALT NÆRINGSLIV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Strategi- og næringsavdelinga Arkivsak 200600700-17 Arkivnr. 135 Saksh. Gilberg, Einar Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato 20.06.2006 22.06.2006 VAL AV PILOTPROSJEKT

Detaljer

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011

Tema: Prosedyre for oppfylging av sjukefråvær. 1. 10.02.2011 Kristin Stray Jacobsen 1. FORMÅL Prosedyren skal sikre: - at den einskilte leiar følgjer opp sitt ansvar for eigenmelde/sjukmelde arbeidstakarar og arbeidstakarar under rehabilitering/attføring. - at arbeidstakarar

Detaljer

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune

SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune SENIORPOLITIKK Masfjorden kommune Vedteke av kommunestyret 19. juni 2014 Postadr.: Telefon: Telefaks: Bankgiro: Organisasjonsnr.: 5981 MASFJORDNES 56 16 62 00 56 16 62 01 3201 48 54958 945627913 E-post:post@masfjorden.kommune.no

Detaljer

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN

VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN VATN OG AVLØP I KOVSTULHEIA-RUSSMARKEN Informasjonsskriv til hytteeigarar og utbyggarar innafor Kovstulheia-Russmarken Reinsedistrikt Foto: Oddgeir Kasin. Hjartdal kommune og Russmarken VA AS har som målsetting

Detaljer

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp

Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg Ågotnes Chris. Aksnes Birger Kaland. H Frp KVAM HERAD KVAM ELDRERÅD MØTEPROTOKOLL Dato: 25.04.03 Kl.: 10.00-13.00 Stad: Jondal nye aldersheim Saknr.: 004/03-007/03 Forfall meldt frå følgjande medl.: Parti Følgjande varamedl. møtte Parti Gunnbjørg

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30

MØTEPROTOKOLL. Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 MØTEPROTOKOLL Utval: Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: kommunehuset Møtedato: 21.05.03 Tid: 12.30-18.30 Innkalling til møtet vart gjort i samsvar med 32 i kommunelova. Sakslista vart sendt medlemene

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Saksframlegg. Kvinnherad kommune. Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011. Saksframlegg Saksmappe Saksbehandlar 2011/382-16 Asbjørn Skår Saksgang Saksnr Utval Møtedato Komite for oppvekst, kultur, idrett Formannskapet Finansiering av ikkje-kommunale barnehagar i Kvinnherad 2011.

Detaljer

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007.

Fylkesmannen har motteke særutskrift av heradsstyresak om budsjett for 2008 og økonomiplan, vedteke i heradsstyremøte 18.12. 2007. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 55 57 21 43 Vår dato Dykkar dato 29.01.2008 Vår referanse 2008/1396 331.1 Dykkar referanse Kvam herad Grovagjelet 16 5600 Norheimsund KVAM HERAD - BUDSJETT OG

Detaljer

Kommunedelplan for oppvekst

Kommunedelplan for oppvekst Bø kommune Kommunedelplan for oppvekst 2016-2028 1 Innhald Innleiing... 3 Frå plan til handling... 3 Visjon for Bø kommune... 4 Målsetting... 4 Strategiar... 4 2 Innleiing Som ein kommune i vekst står

Detaljer

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten.

Saksframlegg. 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. Saksframlegg Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 14/231-17 Arkiv: 2. tertialrapport 214 Formannskapet si tilråding: 1. Kommunestyret godkjenner den framlagde tertialrapporten. 2. Kommunestyret

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir

Kvam herad. Sakspapir Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Utval Møtedato Saknr Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne 01.06.2015 014/15 Kvam formannskap 03.06.2015 034/15 Kvam eldreråd 08.06.2015 023/15 Kvam heradsstyre 16.06.2015

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30

MØTEINNKALLING SAKLISTE: Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 16.02.2011 Tid: 08.30 Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen : 16.02.2011 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er utlagde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD OM URVIDA KOMMUNAL GARANTI - SÆLEHAUGEN BARNEHAGE OS KOMMUNE Organisasjonseining Utval: OS FORMANNSKAP Møtestad: Os Sjukeheim, gamal del Møtedato: 30.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Tillegg SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 99/06 05/875 SØKNAD

Detaljer

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår)

Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Årsmelding GOL BARNEHAGE (Kultur og levekår) Kommuneplanen sin tekstdel om Gol barnehage: Barnehageplassar Alle barn har rett på barnehageplass, jf Lov om barnehagar. Utvikling Utviklinga i samfunnet krev

Detaljer

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD

VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD VEDTEKTER FOR BARNEHAGANE I SELJORD Vedtatt av Seljord formannskap i sak 20/12, 9.2.2012. Administrativt revidert 1.september 2014 1. Eigar- og driftsforhold. Seljord kommune eig og driv barnehagane i

Detaljer

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD

INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD INTENSJONSAVTALE FOR SAMANSLA ING AV ODDA KOMMUNE, JONDAL KOMMUNE OG ULLENSVANG HERAD I samband med den pågåande kommunereforma i Noreg tek Odda kommune, Jondal kommune og Ullensvang herad sikte på å slå

Detaljer

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE

ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE VOSS KOMMUNE ARBEIDSVILKÅR FOR FOLKEVALDE Vedtekne i kommunestyret 30. november 1995, sak 93. Endra i kommunestyret 26. august 1999, sak 49 20. juni 2001, sak 53 27. november 2007, sak 78 (kursiv) og 29.

Detaljer

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan

Budsjett og handlingsprogram 2012, økonomiplan Kviteseid kommune Arkiv: 150 Saksmappe: 2011/1147-10 Sakshand.: Hans Bakke Dato: 07.11.2011 Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Formannskapet 121/11 16.11.2011 Sektorutvalet for service og utvikling

Detaljer

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for

ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM GOL KOMMUNE. 2004 2007, vedteke i Formannskapet, sak 0001/04, 15.01.04. for Gol kommune Arkivkode Vår ref. Dykkar ref. Dato 400 04/00137-001 - AKV 16.01.04 ARBEIDSGJEVARPOLITISK PLATTFORM for GOL KOMMUNE 2000 2003, vedteke i Kommunestyret, sak 0051/00, 24.10.00 2004 2007, vedteke

Detaljer

Planstrategi for Ullensvang herad

Planstrategi for Ullensvang herad Planstrategi for Ullensvang herad 2012 2016 Ullensvang herad har ny kommuneplan som gjeld frå 2011 til 2022. Planstrategien vurderar heradet sitt planbehov og prioriteringar i perioden 2012 2016. Strategien

Detaljer

Ullensvang herad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE Sakliste: Saknr.

Ullensvang herad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: Kl.: Stad: Saknr.: MØTELEIAR DESSE MØTTE FORFALL DESSUTAN MØTTE Sakliste: Saknr. Ullllensvang herrad MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 21.09.2012 Kl.: 08.45 11.40 Stad: Heradshuset i Ullensvang Saknr.: 18/12 25/12 MØTELEIAR Isak Reisæter DESSE MØTTE Jorunn Børve Marianne Haakonsdatter

Detaljer

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol.

Gol kommune er eigar og ansvarleg for drifta ved skulefritidsordninga (SFO) for elevar i grunnskulen i Gol. VEDTEKTER FOR SKULEFRITIDSORDNING I GOL KOMMUNE Gjeldande f.o.m. 01.08.16 1. FØREMÅL Det skal vere ein SFO i kommunen. Skulefritidsordninga skal leggja til rette for leik, kultur- og fritidsaktivitetar

Detaljer

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar

Tokke kommune. Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg Framlegg 15. mai Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Tokke kommune Planprogram kommunedelplan Helse og omsorg 2017 2030 Framlegg 15. mai 2017 Ann Wraa Helse - og omsorgsleiar Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4.

Detaljer

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009

Reglar for stønad til utdanning og permisjon i Ulvik herad Vedteke i heradstyresak 030/09 17. juni 2009 1 Føremål med reglane, kven reglane gjeld for Heradet har som overordna mål, innan gitte økonomiske rammer, å leggja tilhøva til rette for god kompetanseutvikling i heile heradsorganisasjonen, slik at

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi:

Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Gol kommune Internt notat Til: Arne Fredriksen/Økonomiavdelinga Dato: 26.02.2015 Fra: Britt Vikane Referanse: 15/00632-2 Kopi: Årsmelding - Gol ungdomsskule Årsmelding Gol ungdomsskuleskule 2014 (Kultur

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG 2017-2027 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing

Detaljer

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte 11.12.2014

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte 11.12.2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte

Detaljer

BARNEHAGETILBODET 2015/2016

BARNEHAGETILBODET 2015/2016 Kvinnherad kommune Vår ref: 2014/996 Dato: 1.07.2015 Kvinnherad kommune BARNEHAGETILBODET 2015/2016 RETNINGSLINJER OG INFORMASJON Retningslinjer og informasjon OM FALDAREN Faldaren vert sendt til alle

Detaljer

Tertialrapport 2 tertial 2015

Tertialrapport 2 tertial 2015 Tertialrapport 2 tertial 2015 for Balestrand kommune Rådmannen TERTIALRAPPORT 2. tertial 2015, periode 8/2015 1. Innleiing Det skal leggast fram rapport om rekneskapen i høve til budsjett og den kommunale

Detaljer

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN

Kvam herad. Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Kvam heradsstyre 10.03.2009 012/09 HIAN Avgjerd av: Kvam heradsstyre Saksh.: Sigrid Laupsa Arkiv: N-210 Objekt: Arkivsaknr

Detaljer

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga

Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Årsmelding 2012 løn og personalavdelinga Avdelinga har samla hatt eit mindreforbruk på kr 198 000 i forhold til opprinnelig budsjett og kr. 1 250 000,- i forhold til justert budsjett. Det største underforbruket

Detaljer

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den

Hyllestad kommune. Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. Vedteke i kommunestyresak 64/16 den Hyllestad kommune Plan for forvaltningsrevisjon og selskapskontroll Vedteke i kommunestyresak 64/16 den 30.6.16 Innleiing Kontrollutvalet er kommunestyret sin reiskap for kontrollarbeid med heile den kommunale

Detaljer

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM

Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 høyringsdokument planprogram. Lærdal kommune PLANPROGRAM Lærdal kommune PLANPROGRAM Kommunal plan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2019 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 2 2 Overordna føringar og rammer for planarbeidet... 3 2.1 Nasjonale føringar... 3

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Søknad om tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet (spelemidlar) Kvinnherad kommune 2015 Rettleiing for søknad om spelemidlar i Kvinnherad kommune Tilskot til anlegg og fysisk aktivitet (spelemidlar)

Detaljer

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013

STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 STRATEGISK KULTURPLAN FOR SELJORD KOMMUNE 2010-2013 Vedtatt i Kommunestyret, sak nr 18/10 16.september 2010 1 2 Innhald 1. Innleiing...3 2. Planprosessen...3 3. Planperiode, revidering og evaluering...4

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Kartlegging av ufrivillig deltid /ønska arbeidstid i pleie - og omsorgstenestene, Vestnes kommune.

Kartlegging av ufrivillig deltid /ønska arbeidstid i pleie - og omsorgstenestene, Vestnes kommune. Kartlegging av ufrivillig deltid /ønska arbeidstid i pleie - og omsorgstenestene, Vestnes kommune. Desember 2012. Bakgrunn for undersøkinga: Arbeids- og velferdsdirektoratet og Vox forvaltar prosjektpengar

Detaljer

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ

RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ RETNINGSLINER FOR TILDELING AV MIDLAR TIL KOMMUNALE NÆRINGSFOND. GJELD FRÅ 1.2.2012. 1. Kommunar som blir omfatta av ordninga Alle kommunane i Sogn og Fjordane blir omfatta av ordninga med kommunale næringsfond.

Detaljer

Handlingsprogram 2015

Handlingsprogram 2015 Handlingsprogram 2015 Helse og omsorg Sosial ulikskap Bustader Helse og omsorg, kap.1.6 Sentrale føringar, rammetilskot: Satsing på helsestasjons og skulehelseteneste Kommunal medfinansiering av samhandlingsreforma

Detaljer

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012

PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I GRUNNSKULEN 2012 HANDLINGSPLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING 2012 Premissar. Det vart gjennomført ei grundig kompetansekartlegging i heile grunnskulen i Herøy hausten 07. Kritisk

Detaljer

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr.

- Side 1 - Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne Telefon: 57 68 55 00 Faks: 57 68 55 01 E-post: postmottak@luster.kommune.no Org.nr. Kva meiner bygdemøte i Gaupne; 1) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere for Lustrasamfunnet/ Luster kommune? 2) Kva er viktige område, tilbod/tiltak (3 stk) å satse på/prioritere

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet.

Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Arbeidsgruppa for prosjektet Oppvekstplan for Fyresdal kommune ynskjer innspel til arbeidet. Dette notatet skisserer innhald og kan brukast som eit utgangspunkt for drøftingar og innspel. Me ynskjer særleg

Detaljer

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll

Saksnr Innhald Arkivsaknr Godkjenning av protokoll Midsund kommune Møteinnkalling Utval: Formannskapet Møtestad: Kantina, Kommunehuset Dato: 09.10.2007 Tid: 13:00 Forfall må meldast til utvalssekretær på telefon 71 27 05 00 som syt for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI

ARBEIDSGJEVARSTRATEGI ARBEIDSGJEVARSTRATEGI PersonalPolitiske verdiar Stram arbeidsmarknad Vi vil: vera opne og ærlege Vi vil: samarbeida Auka behov for arbeidskraft Vi vil: visa respekt og likeverd for kvarandre Vi vil: gi

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT FOR FRAMTIDAS OMSORGSTENESTER ÅR 2010-2025. Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Utval for helse-, oppvekst- og 045/09 21.10.

STYRINGSDOKUMENT FOR FRAMTIDAS OMSORGSTENESTER ÅR 2010-2025. Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Utval for helse-, oppvekst- og 045/09 21.10. Nord-Fron kommune Sak STYRINGSDOKUMENT FOR FRAMTIDAS OMSORGSTENESTER ÅR 2010-2025 Utval Saksnr Møtedato Saksbehandlar Utval for helse-, oppvekst- og 045/09 21.10.2009 KED kultursaker Kommunestyret 052/09

Detaljer

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd.

Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til sentralbordet eller møtesekretær snarast råd. Kviteseid kommune Møteinnkalling Utval: Hovudutvalet for oppvekst og omsorg Møtestad: Brunkeberg, Kommunehuset Dato: 25.11.2015 Tidspunkt: 12:00 Dersom De ikkje kan møte, ber ein om at De melder frå til

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste

Møteinnkalling. Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter nærare avtale. Sakliste Sogndal kommune Møteinnkalling Utval: ADMINISTRASJONSUTVALET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 03.03.2010 Tid: 09:00 Eventuelt forfall skal meldast til telefon 57 62 96 00 - Varamedlemmar møter etter

Detaljer

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre

SAKSPAPIR. Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap /17 Giske kommunestyre GISKE KOMMUNE Arkiv: JournalpostID: 17/13637 Sakshandsamar: Ann Kristin Thu Dato: 24.10.2017 SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saknr Giske formannskap 13.11.2017 108/17 Giske kommunestyre Økonomiplan

Detaljer

Prosjektplan. Nye Undarheim skule. Alternative løysingar. Kvinnherad kommune. Prosjektplan Nye Undarheim skule Side 1

Prosjektplan. Nye Undarheim skule. Alternative løysingar. Kvinnherad kommune. Prosjektplan Nye Undarheim skule Side 1 Prosjektplan. Nye Undarheim skule. Alternative løysingar. Kvinnherad kommune. Prosjektplan Nye Undarheim skule Side 1 1. MÅL OG RAMMER Målet er å få vedteke ny skulestruktur i Husnes ungdomsskulekrins.

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME

KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME KVALITETSPLAN FOR SKULEFRITIDSORDNINGA I TIME Kvalitetsplanen er eit overordna styringsdokument. Det vert utarbeidd lokale handlingsplanar og årshjul på skulane som konkretiserer innhald og form. Organisering

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Tenestetilbod pleie og omsorg Arkivsak: 16/500

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Tenestetilbod pleie og omsorg Arkivsak: 16/500 Saksprotokoll Formannskapet og næringsutvalet 13.02016 Sak: 37/16 Tittel: Saksprotokoll - Tenestetilbod pleie og omsorg Arkivsak: 16/500 Behandling: Rådmannen si tilråding; 1. Luster kommune skal ha gode

Detaljer

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt:

Kvam herad. Arkiv: N-132 Objekt: Kvam herad Sakspapir SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Sakshands. Tenesteutvalet 26.10.2009 022/09 MGAK Kvam formannskap 27.10.2009 051/09 MGAK Kvam heradsstyre 10.11.2009 096/09 MGAK

Detaljer

MILEPELSPLAN. Prosjektområde

MILEPELSPLAN. Prosjektområde Til møte i fellesnemnda 11.desember Adm. Framl Start/avslutning Under arbeid Pol vedteke Start/avslutning Under arbeid Prosjektområde 2018 2019 2020 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv

Detaljer

Kommunereforma - eit val mellom to alternativ

Kommunereforma - eit val mellom to alternativ Kommunereforma - eit val mellom to alternativ Stortinget har vedteke at kommunane innan 30. juni skal vedta om dei vil etablera ein ny større kommune i lag med nabokommunar. Regjeringa sitt mål for ny

Detaljer

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet

MASFJORDEN KOMMUNE. Vedtaksprotokoll for Formannskapet Vedtaksprotokoll Masfjorden formannskap Møte nr 7, den 22.10.2013 Side 1 av 14 MASFJORDEN KOMMUNE Vedtaksprotokoll for Formannskapet Den 22.10.2013 kl 114.30 ca. 18.00, heldt Formannskapet møte på Kommunehuset.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer