INNHOLD. Innledning Visjon og mål Henvendelser Bivirkningsarbeid Publikasjoner og andre presentasjoner...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Innledning... 3. Visjon og mål... 4. Henvendelser... 4. Bivirkningsarbeid... 5. Publikasjoner og andre presentasjoner..."

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2005

2 INNHOLD Innledning... 3 Visjon og mål... 4 Henvendelser... 4 Bivirkningsarbeid... 5 Publikasjoner og andre presentasjoner... 6 Forskning, undervisning og andre faglige aktiviteter... 8 Utvikling av tjenester

3 INNLEDNING Faglig forsvarlig og riktig bruk av legemidler (rasjonell legemiddelbruk) er et sentralt element i norsk legemiddelpolitikk. Stortingsmelding nr. 18, Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk, beskriver behovet for å styrke arbeidet med produsentuavhengig legemiddelinformasjon, og i større grad nå ut til helsepersonell og publikum. Dette sees i sammenheng med at utfordringene på legemiddelområdet blir større med et mer komplekst og sammensatt legemiddelmarked, samtidig som utviklingen gjør det mer krevende for helsepersonell å holde seg tilstrekkelig faglig oppdatert om endringer på legemiddelområdet i en travel klinisk hverdag. I følge St.prp. nr 1 skal RELIS (regionale legemiddelinformasjonssentre) bidra med formidling av produsentuavhengig legemiddelinformasjon og økt bevissthet om legemidler, slik at legemiddelbruken optimaliseres til beste for den enkelte pasient. Dette forutsetter et aktivt samarbeid med helsepersonell i regionen. RELIS utreder problemstillinger om legemidler og legemiddelbruk fra helsepersonell. Spørsmålene er i mange tilfeller forbundet med pågående behandling hos pasienter med flere sykdommer eller legemidler, der generell legemiddelinformasjon ikke er tilstrekkelig utdypende. Bivirkningsovervåking er et sentralt felt innenfor legemiddelområdet. Bivirkningsmeldinger fra helsepersonell evalueres og kommenteres av RELIS i aktuell region. Siden desentraliseringen av meldesystemet i 2003 har omfanget av bivirkningsarbeidet økt betraktelig. RELIS er engasjert i undervisning og forskningsprosjekter. RELIS er etablert i samtlige fem helseregioner, og det er et utstrakt faglig og administrativt samarbeid mellom sentrene. Dette ble forsterket i 2005 gjennom en stor felles satsning på ny nettside, etablering av nyhetsbrev og profileringskampanje. Tidligere spørsmål og svar er tilgjengelig i RELIS databasen som er gratis og søkbar. RELIS finansieres ved tilskudd fra Sosial- og Helsedepartementet gjennom kap. 751 Apotekvesenet, post 70. Bevilgningen var i 2005 på totalt 16,743 mill. kr. Tilskuddet forvaltes av Statens legemiddelverk, som også gjennomgår og videreformidler budsjettforslag og regnskapsrapporter og som styrer bruk av midlene gjennom årlige oppdragsbrev og krav til faglig og økonomisk rapportering. Samtlige RELIS er lokalisert ved et universitetssykehus og har et nært samarbeid med sykehusenes avdelinger for klinisk farmakologi. 3

4 VISJON OG MÅL Visjon RELIS hjelp til å ta de riktige valgene i legemiddelspørsmål Overordnet mål Bedre legemiddelbehandling gjennom Aktuell informasjon om legemidler Bivirkningsforebyggende arbeid Forskning og undervisning HENVENDELSER I 2005 ble det besvart i underkant av 1900 henvendelser som gjaldt alle aspekter ved legemiddelbruk (tabell). Dette var en økning på 32 % i forhold til 2004 og tilsvarte gjennomsnittlig 0,4 henvendelser pr innbyggere. Spørsmålene kom fra forskjellige yrkesgrupper (figur). Type spørsmål Bivirkninger 24% Graviditet og amming 21% Interaksjoner 16% Terapi, farmakologi og farmakokinetikk 15% Dokumentasjon 15% Alternativ medisin 4% Farmasi 3% Annet 4% Andel av henvendelsene Kvinne med lungekreft er behandlet med Carboplatin (karboplatin) og Taxotere (docetaxel). Hun bruker en rekke legemidler: Esidrex (hydroklortiazid), Marevan (warfarin), Mucomyst (acetylcystein), Paralgin forte (kodein/paracetamol), Paracet (paracetamol), Medrol (metylprednisolon), Laxoberal (natriumpikosulfat), Oxycontin (oksykodon), Zofran (odansetron), Atrovent (ipatropium), Ventoline (salbutamol), Folsyre og Betolvex (cyanokobalamin). Hun fikk en hepatitt med økning i leverenzymer; ASAT økte fra 72 til 2000 i løpet av to dager, ALAT 900, ALP 683 og gamma-gt 1135 i samme tidsrom. Kan paracetamol i terapeutiske doser gi leverskade? Lege ønsker nå å starte behandling med enten Alimta (pemetrexed) eller Tarceva (erlotinib) og ønsker en vurdering av disse medikamentene i relasjon til hepatit En kvinne har tatt 'angrepille' som levonorgestrel (NorLevo) og lurer på om hun kan fortsette å amme. I følge Felleskatalogteksten bør angrepillen ikke anvendes under amming. 4

5 HENVENDELSER 2005 FORDELING PÅ YRKESGRUPPER Sykepleier 5 % Farmasøyt 26 % Annet 7 % Lege 61 % Tannlege 1 % BIVIRKNINGSARBEID RELIS og Statens legemiddelverk samarbeider om å innhente, vurdere og kommentere bivirkningsmeldinger. Det ble mottatt 1727 meldinger i 2005, en økning på 11 % i forhold til Av disse kom 525 (30 %) fra farmasøyter. Antall meldinger Fordeling av bivirkningsmeldinger på region Pr innbyggere RELIS Midt-Norge 282 0,44 RELIS Nord-Norge 161 0,35 RELIS Øst * 570 0,35 RELIS Sør 429 0,48 RELIS Vest 285 0,30 Totalt ,38 * Inkl. sykehusene Rikshospitalet-Radiumhospitalet og Spesialsykehuset for epilepsi Vakthavende lege ved medisinsk avdeling blir innimellom kontaktet fordi en infusjon har gått ekstravasalt og det er spørsmål om hvor vevstoksisk det aktuelle stoffet er. Informasjon om dette er lett å finne når det dreier seg om cytostatika, men ikke når det gjelder andre medikamenter (spørsmålet dreier seg ofte om antibiotika). Problemstillingen er sjelden eller aldri nevnt i Legemiddelhåndboka eller Felleskatalogen. Finnes informasjon om vevstoksisitet ved ekstravasal infusjon samlet noe sted, f.eks. søkbart på internett? Hva er det minst risikofylte medikamentelle antikonsepsjonen til kvinner i alderen år, som ikke tidligere har født, røyker/ikke røyker, med tromboemboliske sykdommer i familiene, og som eventuelt har hatt dette selv? Kan man nedtone risikoen for tromboemboli dersom APC-resistenstest viser ingen sannsynlig risiko? De fleste slike pasienter ønsker peroral antikonsepsjon. Er det mulig eller bør man satse på intrauterint innlegg (IUD)? 5

6 Fordeling av bivirkningsmeldinger på fylke Antall meldinger Pr innbyggere Østfold 77 0,30 Akershus 148 0,30 Oslo 247 0,47 Hedmark 88 0,47 Oppland 53 0,29 Buskerud 80 0,33 Vestfold 114 0,52 Telemark 63 0,38 Aust-Agder 86 0,83 Vest-Agder 36 0,22 Rogaland 98 0,25 Hordaland 164 0,37 Sogn og Fjordane 30 0,28 Møre og Romsdal 109 0,45 Sør-Trøndelag 135 0,50 Nord-Trøndelag 42 0,33 Nordland 66 0,28 Troms 77 0,50 Finnmark 13 0,18 PUBLIKASJONER OG ANDRE PRESENTASJONER I 2005 publiserte RELIS 93 artikler av forskjellige typer. Dette fordelte seg på 20 tidsskriftartikler, 30 nettartikler, 20 bivirkningsartikler og 23 notiser. Alle publikasjonene finnes på Tidsskriftartikler Hasselberg AK, Småbrekke L. Mulig interaksjon mellom warfarin og paracetamol. Nor Farmaceut Tidsskr 2005; 113(1): 8-9. Westergren T, Holager T, Stenberg-Nilsen H. Hudblødning, magesår og legemiddelbruk. Eksempler fra bivirkningsmeldinger. Nor Farmaceut Tidsskr 2005; 113(2): 4. Røed J. Trileptal (okskarbazepin) og amming. Nor Farmaceut Tidsskr 2005; 113(3): 12. Nordmo E, Småbrekke L. Klaseormedrue (black cohosh) mot menopausale plager. Utposten 2005; 34(2): Buajordet M. Misbruk av reisesyketabletter hos barn og ungdom - en kasusrapport. Nor Farmaceut Tidsskr 2005; 113(4): Cooper JG, Harboe K, Frost SK, Skadberg Ø. Ciprofloxacin interacts with thyroid replacement therapy. BMJ 2005; 330(7498): Westergren T, Schjøtt J. Imigran til sulfaallergiker. Utposten 2005; 34(3): 43. Solhaug V, Nergård CS. Tranebær til forebygging av urinveisinfeksjon. Nor Farmaceut Tidsskr 2005;113(5): Westergren T. Uavhengig legemiddelinformasjon: Virkelighet og visjon. Nor Farmaceut Tidsskr 2005; 113(5): Methlie CB. Myggmidler og graviditet. Utposten 2005; 34(4): 47. Nordmo E, Småbrekke L. Bruk av astmamedisin under graviditet. Nor Farmaceut Tidsskr 2005; 113(6): 10. Holager T, Stenberg-Nilsen H. Hudbivirkninger av litium. Nor Farmaceut Tidsskr 2005; 113(7-8): 19. Amundstuen L, Roland PDH. Bruk av laktulose til laktoseintolerante pasienter. Nor Farmaceut Tidsskr 2005; 113(9):

7 Larsen BM, Solhaug V. Sikkerhetsvurdering og hormonelle virkninger av parabener. Utposten 2005; 34 (5): Castberg I, Spigset O. Kan behandling med radioaktivt jod ødelegge spyttproduksjonen? Utposten 2005; 34(6): 44. Frøynes W. Leggkramper og bruk av magnesium hos gravide. Nor Farmaceut Tidsskr 2005; 113(10): 14. Pettersen S. Samtidig bruk av Albyl-E og omega -3 fettsyrer. Nor Farmaceut Tidsskr 2005; 113(11): 12. Småbrekke L, Lillefloth AK, Log T Langtidsbehandling med lavmolekylært heparin: Risiko for osteoporose? Nor Farmaceut Tidsskr 2005; 113(12): 28. Westergren T, Holager T. SSRI og graviditet. Utposten 2005; 34(7): Melien Ø, Skaali T, Myhr K, Brørs O. Venlafaxine and asthma. Nord J Psychiatry 2005; 59(6): Bivirkningssaker von Tangen-Jordan L, Holager T. Seroquel og utvikling av tvangshandlinger. RELIS database 2005; spm.nr. 2770, RELIS Sør. Lillefloth AK. Temozolomid og benmargsaplasi. Bivirkningsartikkel fra RELIS. Solhaug, V. Vedvarende parestesi av tungen etter mandibularanestesi. Bivirkningsartikkel fra RELIS. Dahl AG-D, Harg P, Stenberg-Nilsen H, Buajordet M, Granås AG, Berg CL, Flatberg P, Horn AM. Bivirkningsrapportering fra farmasøyter i apotek - en pilotstudie. Poster på Farmasidagene Johansen M. Lamotriginindusert psykose. Bivirkningsartikkel fra RELIS. Røed J. Hudbivirkninger av allopurinol. Bivirkningsartikkel fra RELIS. Grotnes J. Trimetoprimindusert aseptisk meningitt. Bivirkningsartikkel fra RELIS. Grotnes J. Bivirkninger av naturmidlet Golden Dragon. Bivirkningsartikkel fra RELIS. Årsrapport om legemiddelbivirkninger 2004: Interferon og pankreatitt. SSRI-preparater og bivirkninger. Rapporter om bisfosfonater og osteonekrose av kjeven i Amiodaron og tyreoideaforstyrrelser. Angiotensin II-antagonister og angioødem. Naturmidler og naturlegemidler. Biologiske inflammasjonsdempende midler. Bivirkninger i forbindelse med generisk (likeverdig) bytte. Westergren T. Kan Cipralex gi spasmer og dystoni? Bivirkningsartikkel fra RELIS. Røed J. Øyebivirkninger av Roaccutan. RELIS database 2005; spm.nr. 3211, RELIS Vest. Ugland, H. Metformin og laktacidose. Bivirkningsartikkel fra RELIS. Foredrag, postere og workshops Holm Løvaas R. Innlegg Nidaroskongressen Bivirkningsmeldinger fra allmennleger i Myhr K. Rasjonell legemiddelbruk og informasjon fra produsenter og myndigheter. Innlegg NSAMs årsmøtekurs. Myhr K. Dagens (mangel på) krav til legemidler som søkes godkjent illustrert med duloksetinsaken. Innlegg NSAMs årsmøtekurs. 7

8 Westergren T, von Tangen-Jordan L, Holager T, Stenberg-Nilsen H. Bekymringsmeldinger: Statiner, interaksjoner og substitusjon. TNF-αhemmere og malignitet. Stabsmøte Rikshospitalet-Radiumhospitalet. Westergren T. Risk/benefit assessment of NSAIDs/Coxibs, antidepressants and TNF α-inhibitors - old knowledge and new evidence. An update on present status. Medicines Information Group, European Society of Clinical Pharmacy, oktober Røed J. Bruk av antibiotika i sykehjem. EuroDURG Conference 2005, Nord-Irland. Småbrekke, Lars. Interaksjoner mellom legemidler og naturlegemidler. Innlegg NSAMS årsmøtekurs. Raknes, Guttorm. Alternativer til østrogen mot hetetokter ved menopause. Innlegg NSAMS årsmøtekurs. FORSKNING, UNDERVISNING OG ANDRE FAGLIGE AKTIVITETER Undervisning Det er undervist for medisiner-, farmasi- og radiografstudenter i form av forelesninger, seminarer og praksisveiledning, samt sensur ved Universitetet i Tromsø og høyskolen i Nord-Trøndelag. RELIS har undervist ved etter/videreutdanning for leger, farmasøyter, sykepleiere og vernepleiere. Faglige møter RELIS har deltatt og holdt innlegg på møter ved kliniske avdelinger, sykehus, legesentre, apotek, Statens legemiddelverk og forskjellige foreninger. RELIS Midt-Norge har avholdt RELIS-seminar i november 2005, med tema Rasjonell legemiddelbruk. Disse seminarene er årlige todagers kurs som er godkjent for legers etterutdannelse. Ansatte har deltatt på møter og kongresser innen klinisk farmakologi, farmakovigilans, klinisk farmasi og farmakoepidemiologi. FoU prosjekter Register over blødninger i gastromedisin. Kvalitetssikringsprosjekt i samarbeid med gastromedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus. Prosjektansvarlig: RELIS Øst. Bivirkningsrapportering fra farmasøyter i apotek. Samarbeidsprosjekt mellom blant andre RELIS, Apoforsk, Statens Reseptarhøyskole, Statens Legemiddelverk og Norges Apotekerforening. Videreutvikling av Felles prosjekt for alle RELIS ledet av egen profileringsgruppe. Prosjektansvarlig: RELIS Midt-Norge. Utarbeidelse av RELIS strategidokument og planlegning av organisasjonsutvikling. Prosjektansvarlig: RELIS Midt-Norge. Prosjekt om informasjonsbehov vedrørende bruk av legemidler under graviditet. Henvendelser til RELIS vedrørende graviditet og legemidler: Hvilke råd gir RELIS sammenlignet med de råd som gis i Felleskatalogen? Data er delvis registrert, og prosjektet videreføres i 2005/2006. Prosjektansvarlig: RELIS Vest. 8

9 Bruk av antibiotika i norske sykehjem. Bearbeiding og presentasjon av data på innkjøpsstatistikk for antibiotika og sykehjemsopplysninger for Samarbeid med Nasjonalt folkehelseinstitutt. Prosjektansvarlig: RELIS Vest. E-vitaminpreparater til barn. Samarbeid med Barneklinikken, Rikshospitalet. Prosjektansvarlig: RELIS Sør. Compliance hos tuberkulosepasienter. Reseptundersøkelse. Samarbeid med Avd. for sykehushygiene, Rikshospitalet. Prosjektansvarlig: RELIS Sør. Referee RELIS har hatt referee-oppgaver for tidsskriftet Pharmacy World and Science og La Revue Prescrire. UTVIKLING AV TJENESTER Alle henvendelser til RELIS legges inn i en felles database, som er gratis tilgjengelig for helsepersonell, dvs. eksterne brukere. Databasen fungerer godt som et daglig arbeidsverktøy, og vedlikeholdsbehovet er redusert i forhold til ved innføringen. Ved utgangen av 2005 var det lagt inn nær ferdige utredninger i databasen. Tilbudet er fremdeles lite kjent blant helsepersonell. Det er derfor startet et større arbeid med profilering av sentrene og det legges større vekt på overordnede brukerrettede aktiviteter. Hjemmeside Hjemmesiden fikk ny design og aktiviteten økte i Siden hadde ca besøk i perioden mars-desember 2005, gjennomsnittlig besøk pr. måned, ca. 800 besøk av 115 unike brukere pr. dag. Sentrene har gått sammen om å finansiere en stilling som webmaster med ansvar for nettsider, spørsmålsdatabase og nyhetsbrev. Nyhetsbrev Det er etablert et elektronisk nyhetsbrev fra RELIS, med artikler og aktuelle saker som sentrene har arbeidet med. Nyhetsbrevet er gratis, og sendes påmeldt helsepersonell hver annen uke. Ved årsskiftet var det i overkant av 1370 abonnenter. Brevreklame og annonsering For at RELIS tilbud skal bli bedre kjent i helsevesenet, er det gjennomført forskjellige aktiviteter for å informere om virksomheten. I tillegg til hjemmeside og nyhetsbrev, har profileringen bestått av en brevutsendelse til landets allmennpraktikere og annonser på nettsiden og i papirutgaven av Tidsskrift for Den norske lægeforening. 9

10 Hvor finnes RELIS i din helseregion? RELIS Nord-Norge Tlf: Faks: E-post: RELIS Midt-Norge Tlf: Faks: E-post: RELIS Vest Tlf: Faks: E-post: RELIS Sør Tlf: Faks: E-post: RELIS Øst Tlf: Faks: E-post: 10

RELIS Midt-Norge og Avdeling for klinisk farmakologi

RELIS Midt-Norge og Avdeling for klinisk farmakologi Hvilke ressurser kan vi bidra med ute blant klinikere? Hvordan kan vi nås? Hvordan kan vi bidra til bedret legemiddelinformasjon og økt legemiddelsikkerhet? RELIS Midt-Norge og Avdeling for klinisk farmakologi

Detaljer

Kontaktpunktet består av Kunnskapssenteret, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk.

Kontaktpunktet består av Kunnskapssenteret, Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk. Sammendrag Helse- og omsorgsdepartementet ga 27. februar 2014 Kontaktpunktet for tverrfaglig legemiddelinformasjon et utredningsoppdrag. I oppdraget ønsket departementet en utredning av informasjons- og

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅLSETNING... 3 2. KORT BESKRIVELSE AV TILTAKETS BAKGRUNN... 3 3. ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 3.1 ADMINISTRASJON OG

INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅLSETNING... 3 2. KORT BESKRIVELSE AV TILTAKETS BAKGRUNN... 3 3. ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 3.1 ADMINISTRASJON OG STATUSRAPPORT 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. MÅLSETNING... 3 2. KORT BESKRIVELSE AV TILTAKETS BAKGRUNN... 3 3. ORGANISATORISKE FORHOLD... 3 3.1 ADMINISTRASJON OG LEDELSE... 3 3.2 LOKALE LEGEMIDDELUTVALG (LMU)...

Detaljer

Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling

Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling Rapport IS-0426 Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling September 2014 Publikasjonens tittel: Utredning farmasøyttjenester og etterlevelse av legemiddelbehandling Utgitt: 09/14

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av refusjon av utgifter til legemidler på blå resept

Riksrevisjonens undersøkelse av refusjon av utgifter til legemidler på blå resept Riksrevisjonens undersøkelse av refusjon av utgifter til legemidler på blå resept Riksrevisjonens administrative rapporter, nr. 1 2004 Riksrevisjonens undersøkelse av refusjon av utgifter til legemidler

Detaljer

Statens helsetilsyn. Årsrapport 2005

Statens helsetilsyn. Årsrapport 2005 Statens helsetilsyn Årsrapport 2005 Utarbeidet til Helse- og omsorgsdepartementet til etatsstyringsmøtet våren 2006 Årsrapporten finnes tilgjengelig elektronisk på intranettet Losen og Helsetilsynets nettsted

Detaljer

Innhold. Kap 3751 Apotekvesenet og legemiddelfaglige. Direktørens forord 3. Post 21 Spesielle driftsutgifter 26

Innhold. Kap 3751 Apotekvesenet og legemiddelfaglige. Direktørens forord 3. Post 21 Spesielle driftsutgifter 26 Årsrapport 2009 1 Innhold Direktørens forord 3 Viktige områder i 2009 5 Influensaepidemien 6 117 legemidler ble godkjent i 2009 8 En FEST for legemiddelinformasjon 9 Medisiner og barn - et satsingsområde

Detaljer

Årsrapport 2009 IS-1848. Omsorgsplan 2015

Årsrapport 2009 IS-1848. Omsorgsplan 2015 Årsrapport 2009 IS-1848 Omsorgsplan 2015 Rappoertens tittel: Årsrapport 2009 - Omsorgsplan 2015 Utgitt: November 2010 Ansvarlig utgiver: Helsedirektoratet v/helsedirektør Bjørn-Inge Larsen Redaksjonsgruppe:

Detaljer

NORGES FARMACEUTISKE FORENING NFU 2015

NORGES FARMACEUTISKE FORENING NFU 2015 2015 NORGES FARMACEUTISKE FORENING NFU 2015 Foto: Helse- og omsorgsdepartementet. Bildet er manipulert. 0 NFU-RAPPORT Hva har hendt siden sist Budsjettforhandlinger høsten 2014 I forbindelse med statsbudsjettforhandlinger

Detaljer

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER

Helsedirektoratet. Rapport. Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Helsedirektoratet Rapport Desember 2014 HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER HELSEDIREKTORATET EVALUERING AV SELVHJELP NORGE SINE DISTRIKTSKONTORER Rambøll Besøksadr.:

Detaljer

NAFKAM, Nasjonalt forskingssenter innen komplementær og alternativ medisin ÅRSMELDING 2006

NAFKAM, Nasjonalt forskingssenter innen komplementær og alternativ medisin ÅRSMELDING 2006 NAFKAM, Nasjonalt forskingssenter innen komplementær og alternativ medisin ÅRSMELDING 2006 NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin) Det medisinske fakultet Universitetet

Detaljer

Avdeling for farmakologi Klinikk for diagnostikk og intervensjon

Avdeling for farmakologi Klinikk for diagnostikk og intervensjon Årsrapport 2014 Avdeling for farmakologi Klinikk for diagnostikk og intervensjon Innhold 1 Avdeling for farmakologi... 3 2 Klinisk farmakologi... 4 3 Seksjon Klinisk forskningspost (KFP)... 9 4 Seksjon

Detaljer

á la carte Årsrapport 2008

á la carte Årsrapport 2008 á la carte Årsrapport 2008 Per T. Lund: Adm. direktør Tverrfaglig samarbeid i Helse Sør-Øst RHF Vårt hovedfokus er legemidler og kvalitetssikring av legemiddelbruk. Sykehusledere og pasienter er kjent

Detaljer

Nasjonalt strategidokument. Kliniske studier, legemidler og barn

Nasjonalt strategidokument. Kliniske studier, legemidler og barn Nasjonalt strategidokument Kliniske studier, legemidler og barn a SAMMENDRAG... 3 BAKGRUNN... 4 HVA ER EN KLINISK UTPRØVING?... 4 HVORFOR ER KLINISKE STUDIER VIKTIGE HOS BARN?... 5 FREMVEKST AV KLINISKE

Detaljer

Bivirkningsrapport 2006

Bivirkningsrapport 2006 Bivirkningsrapport 2006 Seksjon for legemiddelovervåking Statens legemiddelverk Tlf.: 22 89 77 00 www.legemiddelverket.no Kto. 7694 05 00903 Besøksadr.: Sven Oftedals vei 8, 0950 Oslo Fax: 22 89 77 99

Detaljer

Apotekforeningens tidsskrift

Apotekforeningens tidsskrift Apotekforeningens tidsskrift nr. 4 119. årgang desember 2011 www.apotektidsskrift.no TEMA apotek legemiddelbruk Nå har apotek mulighet til å hevde seg! Ny veileder trekker farmasøytene tettere inn i helsevesenet

Detaljer

Hovedpunkter 2013. Innledning. Mål og hovedoppgaver. Giftinformasjonen, Helsedirektoratet Årsberetning 2013

Hovedpunkter 2013. Innledning. Mål og hovedoppgaver. Giftinformasjonen, Helsedirektoratet Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Giftinformasjonen Helsedirektoratet Mars 2014 Hovedpunkter 2013 Knapt 40 000 telefonhenvendelser til Giftinformasjonen som tidligere, økt trafikk på Giftinformasjonens nettsted for helsepersonell

Detaljer

Bivirkningsrapport 2007

Bivirkningsrapport 2007 Bivirkningsrapport 2007 Seksjon for legemiddelovervåking Statens legemiddelverk Tlf.: 22 89 77 00 www.legemiddelverket.no Kto. 7694 05 00903 Besøksadr.: Sven Oftedals vei 8, 0950 Oslo Fax: 22 89 77 99

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012

Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp. Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012 Nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp Oppsummering fra Selvhjelp Norges distriktskontorer for året 2012 Selvhjelp Norge har laget en årsrapport for året 2012. Den rapporten du sitter

Detaljer

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet

Selvhjelp Norge 1. 2011 Selvhjelp Norge. Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet Selvhjelp Norge 1 2011 Selvhjelp Norge Rapport for Selvhjelp Norges virksomhet En grunnleggende tro på menneskers iboende krefter Selvorganisert selvhjelp bygger på en grunnleggende tro på menneskers iboende

Detaljer

Rapport. Tannhelsetjenesten. Geografisk fordeling, hensiktsmessig oppgavefordeling og samarbeid mellom offentlig og privat sektor

Rapport. Tannhelsetjenesten. Geografisk fordeling, hensiktsmessig oppgavefordeling og samarbeid mellom offentlig og privat sektor Rapport Tannhelsetjenesten Geografisk fordeling, hensiktsmessig oppgavefordeling og samarbeid mellom offentlig og privat sektor 1. Bakgrunn... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Oppnevning av arbeidsgruppe... 6

Detaljer

Risikominimeringsprogram

Risikominimeringsprogram REVLIMID Risikominimeringsprogram Risikominimeringsprogram Celgene A/S c/o Regus Nydalsveien 33 0484 Oslo Tlf: 21 52 01 11 / 21 52 00 16 Fax: 21 52 00 10 ( Celgene ) E-post: medinfo.no@celgene.com www.celgene.no

Detaljer

Tannhelsetjenesten med særlig blikk på offentlige tannhelsetjenester til prioriterte grupper

Tannhelsetjenesten med særlig blikk på offentlige tannhelsetjenester til prioriterte grupper Tannhelsetjenesten med særlig blikk på offentlige tannhelsetjenester til prioriterte grupper Rapport fra Helsetilsynet 1/2010 FEBRuar 2010 Rapport fra Helsetilsynet 1/2010 Tannhelsetjenesten med særlig

Detaljer

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015

Årsrapport 2012 IS-2159. Omsorgsplan 2015 Årsrapport 2012 IS-2159 Omsorgsplan 2015 Innhold Innledning... 5 1. Omsorgsplan 2015... 9 1.1 Kvalitetsutvikling, forskning og planlegging... 9 Kvalitetsindikatorer... 9 Avtale om kvalitetsutvikling i

Detaljer

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten

Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten RAPPORT TIL HELSEDEPARTEMENTET Nasjonal strategi for kvalitetsutvikling i helsetjenesten tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 5/2002 JANUAR 2002 Rapport fra Helsetilsynet 5/2002 Nasjonal

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

Apotek og legemidler. Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår

Apotek og legemidler. Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår Apotek og legemidler Bransjestatistikk om apotekenes virksomhet og rammevilkår 2014 Apotek og legemidler 2014 Apotek og legemidler 2014 Apotekforeningen, Oslo, mars 2014 Foto: Dreamstime.com Layout: Houston911

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014 FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSSTRATEGI 2011-2014 Forsknings- og utviklingsarbeid i Sykehusapotek Nord HF skal fremme rasjonell legemiddelbruk på individ- og samfunnsnivå. Arbeidet skal styrke farmasøytisk forskning

Detaljer

Barn er ikke bare barn

Barn er ikke bare barn innhold leder 4 Småstoff Barn er ikke bare barn Barn er ikke små voksne. De har en fysiologi som skiller seg vesentlig fra voksne på mange områder. Når det gjelder legemidler, er ikke engang barn bare

Detaljer

Utprøvende behandling med sentralstimulerende legemidler til voksne med hyperkinetisk forstyrrelse/adhd

Utprøvende behandling med sentralstimulerende legemidler til voksne med hyperkinetisk forstyrrelse/adhd Utprøvende behandling med sentralstimulerende legemidler til voksne med hyperkinetisk forstyrrelse/adhd En rapport til Sosial- og helsedirektoratet. Erfaringer fra prøveperioden oktober 1997 til august

Detaljer