VEDLEGG I PREPARATOMTALE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEDLEGG I PREPARATOMTALE"

Transkript

1 VEDLEGG I PREPARATOMTALE

2 1. LEGEMIDLETS NAVN Eulexin 250 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Flutamid 250 mg For hjelpestoffer, se pkt LEGEMIDDELFORM Tabletter 4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner I kombinasjon med GnRH-agonist ved metastaserende prostatacancer; initialt for å motvirke en forverring av sykdommen ( flare-up ) og ved langtidsbehandling (total androgen blokade). I kombinasjon med GnRH-agonist som neoadjuvant behandling før stråleterapi ved lokalisert prostatacancer. 4.2 Dosering og administrasjonsmåte 1 tablett 3 ganger i døgnet (med 8 timers intervall). Behandlingen bør starte ca. 4 dager før behandlingen med GnRH-agonist for å motvirke flare-up. Flare-up : Behandlingen bør pågå i inntil 4 uker. Total androgen blokade: Behandlingen bør pågå inntil progresjon av sykdommen. Neoadjuvant behandling: Behandlingen startes 2-3 måneder før strålebehandling og fortsetter under hele stråleterapien. Det foreligger ikke doseringsanbefaling ved nedsatt lever- eller nyrefunksjon. 4.3 Kontraindikasjoner Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene. Alvorlig leverinsuffisiens. 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler Leverskade Ved nedsatt leverfunksjon skal kronisk behandling med flutamid kun brukes etter nøye vurdering av nytte/risiko-forholdet. Leverfunksjonstester bør utføres før behandling startes. Behandling med Eulexin må ikke påbegynnes hos pasienter med serumtransaminaseverdier som overstiger 2 til 3 ganger øvre normalgrense. Periodiske leverfunksjonstester bør utføres hos alle pasienter siden unormale transaminaseverdier, kolestatisk gulsott, levernekrose og hepatisk encefalopati er rapportert ved bruk av flutamid (se pkt. 4.8). Tilstandene knyttet til leveren var vanligvis reversible etter seponering og hos noen pasienter etter dosereduksjon, men dødsfall er rapportert som følge av alvorlig leverskade assosiert med bruk av flutamid. Relevante laboratorietester bør utføres månedlig de 4 første månedene, deretter periodisk og ved første symptom/tegn på unormal leverfunksjon (for eksempel pruritus, mørk urin, kvalme, oppkast, vedvarende anoreksi, gulsott, ømhet i øvre kvadrant eller uforklarlige influensalignende symptomer ). Dersom laboratorietester viser leverskade eller gulsott, i fravær av levermetastaser bekreftet ved biopsi, og pasienten utvikler gulsott eller transaminaseverdiene stiger til 2 til 3 ganger øvre normalgrense, bør behandlingen med Eulexin avsluttes, selv hos klinisk asymptomatiske pasienter. 2

3 Kombineres preparatet med en GnRH-agonist, må de mulige bivirkningene for hvert preparat vurderes. Eulexin er kun indisert til bruk hos menn. Svangerskapsforebyggende forholdsregler bør tas under behandling. Flutamid bør brukes med forsiktighet hos pasienter med nedsatt nyrefunksjon. Flutamid kan føre til forhøyede testosteron- og østradiolnivåer i plasma, som kan føre til væskeretensjon. I alvorlige tilfeller kan dette føre til en økt risiko for angina og hjertesvikt. Derfor skal flutamid brukes med forsiktighet ved hjerte-karsykdom. Flutamid kan forverre ødem eller hevelse i anklene hos pasienter som har en tendens til å utvikle disse tilstandene. En økning i østradiolnivåene kan predisponere for tromboemboliske hendelser. Ved langtidsbehandling bør periodisk bestemmelse av spermietall vurderes hos pasienter som ikke har gjennomgått kjemisk eller kirurgisk kastrering (se pkt. 4.8). Dette legemidlet inneholder laktose. Pasienter med sjeldne arvelige problemer med galaktoseintoleranse, en spesiell form for hereditær laktasemangel (Lapp lactase deficiency) eller glukose-galaktose malabsorpsjon bør ikke ta dette legemidlet. 4.5 Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon Interaksjoner mellom flutamid og leuprolid har ikke forekommet, men ved kombinasjonsbruk av flutamid og en GnRH-agonist, må de mulige bivirkningene for hvert preparat vurderes. En forlenget protrombintid har blitt rapportert hos pasienter som fikk behandling med orale antikoagulantia etter oppstart med Eulexin monoterapi. Nøye overvåkning av protrombintiden er derfor anbefalt. Tilpasning av antikoagulant-dosen kan være nødvendig dersom Eulexin gis samtidig. Tilfeller av økte plasmakonsentrasjoner av teofyllin har blitt rapportert hos pasienter som fikk teofyllin samtidig med Eulexin. Teofyllin metaboliseres hovedsakelig via CYP 1A2, enzymet som er hovedansvarlig for omdannelsen av flutamid til dens aktive metabolitt 2-hydroksyflutamid. Samtidig administrasjon av andre potensielle levertoksiske legemidler skal kun startes etter nøye vurdering av nytte/risiko-forholdet. På grunn av preparatets kjente potensielle lever- og nyretoksiske egenskaper bør overdrevent alkoholkonsum unngås. 4.6 Fertilitet, graviditet og amming Eulexin er kun indisert til bruk hos menn. Svangerskapsforebyggende forholdsregler bør tas under behandling. Graviditet Flutamid kan gi fosterskade hvis det gis til en gravid kvinne. I dyrestudier var den reproduksjonstoksiske effekten assosiert til den anti-androgene effekten av flutamid. Det var en reduksjon i 24-timers overlevelse hos avkom til rotter som var blitt behandlet med flutamid ved doser på 30, 100 eller 200 mg/kg/dag (omtrent 3, 9 og 19 ganger normal dose til mennesker) under drektighet. En liten økning av små variasjoner i utviklingen av brystben og ryggrad ble sett i rottefoster ved de to høyeste dosene. Feminisering av hannene skjedde også ved de to høyeste dosene. Det var en redusert overlevelsesrate hos avkommet til kaniner som fikk den høyeste dosen (15 mg/kg/dag; lik 1,4 ganger normal dose til mennesker). Det er ikke utført studier for å fastslå sikkerhet ved bruk under graviditet hos mennesker. Derfor må muligheten for at flutamid kan gi fosterskader hvis det gis til en gravid kvinne, vurderes. 3

4 Amming Det er ikke utført studier for å fastslå sikkerhet ved bruk under amming hos mennesker. Derfor må muligheten for at flutamid kan være tilstede i morsmelken til ammende kvinner, vurderes. 4.7 Påvirkning av evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner Det er ikke gjort undersøkelser vedrørende påvirkningen på evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Mulige bivirkninger som slapphet, svimmelhet og forvirring er derimot rapportert og kan nedsette evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. 4.8 Bivirkninger Monoterapi De hyppigst rapporterte bivirkningene med flutamid er gynekomasti og/eller brystømhet, av og til med galaktoré. Symptomene er reversible ved seponering eller dosereduksjon. Flutamid har vist lavt potensial for kardiovaskulær risiko, og når det sammenlignes med dietylstilbøstrol er risikoen vist å være betydelig lavere. Kombinasjonsterapi De hyppigst rapporterte bivirkningene med flutamid i kombinasjon med GnRH-agonist er hetetokter, nedsatt libido, impotens, diaré, kvalme og oppkast. Med unntak av diaré, forekommer disse bivirkningene også ved monoterapi med GnRH-agonist og med sammenlignbar frekvens. Den høye insidensen av gynekomasti som ble sett ved flutamid monoterapi var betydelig lavere ved kombinasjonsterapi. I kliniske studier er det ikke sett noen klinisk signifikante forskjeller i insidensen av gynekomasti mellom placebo og flutamid-gnrh-agonistgruppene. Tabell 1. Behandlingsrelaterte bivirkninger Følgende konvensjon er brukt for klassifiseringen av frekvens: Svært vanlige ( 1/10), Vanlige ( 1/100 til <1/10), Mindre vanlige ( 1/1,000 til <1/100), Sjeldne ( 1/10,000 til <1/1,000), Svært sjeldne (<1/10,000), ikke kjent (kan ikke anslås utifra tilgjengelige data) Organklassesystem Monoterapi Kombinasjonsterapi med GnRH-agonist Undersøkelser Forbigående unormal leverfunksjon Endringer i leverfunksjon, forhøyet nivå av urea i blod, forhøyet serumkreatinin Sykdommer i blod og lymfatiske organer Lymfeødem Anemi, leukopeni, trombocytopeni Hemolytisk anemi, makrocytisk anemi, methemoglobinemi, sulfhemoglobinemi Nevrologiske sykdommer Svimmelhet, hodepine Nummenhet, døsighet, forvirring, nervøsitet Øyesykdommer Tåkesyn Sykdommer i respirasjonsorganer, thorax og mediastinum 4

5 Organklassesystem Monoterapi Kombinasjonsterapi med GnRH-agonist Lungesymptomer (f.eks. dyspné) interstitiell lungesykdom Gastrointestinale sykdommer Svært vanlige: Diaré, kvalme, oppkast Diaré, kvalme, oppkast Uspesifikke gastrointestinale plager, urolig mage, ulcerlignende Uspesifikke gastrointestinale plager smerte, halsbrann, forstoppelse Sykdommer i nyre og urinveier Urogenitale symptomer ravfarget eller gul-grønn misfarging av urinen Hud og underhudssykdommer Pruritus, ekkymose Utslett Fotosensitivitetsreaksjoner Fotosensitivitetsreaksjoner, erytem, sårdannelse, bulløse erupsjoner, epidermal nekrolyse Sykdommer i muskler, bindevev og skjelett Neuromuskulære symptomer Stoffskifte og ernæringsbetingede sykdommer Økt appetitt Anoreksi Anoreksi Hyperglykemi, forverring av diabetes mellitus Infeksiøse og parasitære sykdommer Herpes zoster Godartede, ondartede og uspesifiserte svulster (inkludert cyster og polypper) Mannlig brystneoplasme* Karsykdommer Svært vanlige: Hetetokter Hetetokter Hypertensjon Ikke kjent: Tromboembolisme Generelle lidelser og reaksjoner på administrasjonsstedet Tretthet Ødem, svakhet, sykdomsfølelse, tørste, brystsmerte Ødem, irritasjon på injeksjonsstedet Forstyrrelser i immunsystemet Lupuslignende syndrom Sykdommer i lever og galleveier Hepatitt Mindre vanlige: Lidelser i kjønnsorganer og brystsykdommer Hepatitt Forstyrrelse av leverfunksjon Gulsott Kolestatisk gulsott, hepatisk encefalopati, levercellenekrose, tilfeller av død som følge av alvorlig levertoksisitet 5

6 Organklassesystem Monoterapi Kombinasjonsterapi med GnRH-agonist Svært vanlige: Gynekomasti og/eller Nedsatt libido, impotens brystømhet, galaktoré Mindre vanlige: Gynekomasti Nedsatt libido Nedsatt spermieproduksjon (se pkt. 4.4) Psykiatriske lidelser Insomni Angst, depresjon Depresjon, angst *Noen rapporter på maligne neoplasmer i mannlige bryst hos pasienter behandlet med Eulexin har blitt rapportert. Én gjaldt forverring av en eksisterende knute som først ble oppdaget tre til fire måneder før oppstart med Eulexin monoterapi hos en pasient med benign prostata hypertrofi. Etter eksisjon ble den diagnostisert som et lite differensiert duktalt karsinom. Den andre rapporten gjaldt gynekomasti og en knute som ble oppdaget henholdsvis to og seks måneder etter oppstart med Eulexin monoterapi for behandling av avansert prostata karsinom. Ni måneder etter behandlingsstart ble knuten fjernet og diagnostisert som en moderat differensiert invasiv duktal tumor i stadiet T4N0M0, G3. Ingen metastaser hadde avansert. Mikronodulære endringer i selve brystet kan forekomme, men er mindre vanlig. En økning i serumtestosteron er mulig ved oppstart av monoterapi med flutamid, i tillegg kan hetetokter og endringer i hårets karakter forekomme. Etter markedsføring av flutamid er tilfeller av akutt nyresvikt, interstitiell nefritt og myokardiskemi rapportert med ukjent frekvens. 4.9 Overdosering I dyrestudier med flutamid monoterapi er tegn på overdosering blant annet hypoaktivitet, piloereksjon, langsom respirasjon, ataksi, og/eller lakrimasjon, anoreksi, sedasjon, oppkast og methemoglobinemi. Kliniske studier er utført med flutamid med doser opp til 1500 mg daglig i perioder opp til 36 uker uten at det ble rapportert alvorlige bivirkninger. De bivirkningene som ble rapportert inkluderte gynekomasti, brystømhet og noe økning i ASAT. Enkeldosen av flutamid som vanligvis kan assosieres med overdosesymptomer, eller som kan betraktes som livstruende, er ikke fastlagt. Siden flutamid i stor grad er proteinbundet, kan nytten av dialyse være liten ved overdose. Som ved behandling av overdose av ethvert legemiddel bør det vurderes om det kan ha blitt tatt flere midler. Generell støttende behandling inkludert hyppig monitorering av vitale tegn og nøye observasjon av pasienten er nødvendig. Ventrikkelskylling kan vurderes. Er pasienten ved bevissthet, bør brekninger fremkalles dersom dette opptrer spontant. Pasienten bør observeres nøye deretter. 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKAPER 5.1 Farmakodynamiske egenskaper Farmakoterapeutisk gruppe: Hormonantagonister og beslektede substanser, antiandrogen, ATC-kode: L02 B B01. 6

7 Flutamid er et ikke-steroid anilidderivat med spesifikke antiandrogene egenskaper. Flutamid har effekt på cellulært nivå ved å hindre opptak og/eller cellebinding av androgener, først og fremst testosteron, i målorganet. Ved å kombinere Eulexin med kirurgisk eller kjemisk kastrasjon (orchiektomi eller GnRH-agonistbehandling) oppnås en komplett androgen blokade. Med dette kombinasjonsregimet oppnås lavere androgennivåer i tumor enn ved kjemisk/eller kirurgisk kastrasjon alene. Dette skyldes at man med Eulexin blokkerer den perifere androgenreseptoren og derved hindrer androgener som produseres både i binyrene og i testiklene i å nå målorganet. Pasienter i avansert stadium med liten tumorbyrde har størst nytte av behandlingen. Kombineres Eulexin med en GnRH-agonist, motvirkes den oppblussing av sykdommen (flare-up) som skjer i løpet av den første behandlingsmåneden med GnRH-agonist. Oppblussingen skyldes en initial stigning i testosteronnivåene med en signifikant forhøyelse av prostataspesifikt antigen (PSA). 5.2 Farmakokinetiske egenskaper Farmakokinetiske parametre er ufullstendig dokumentert og er utført kun med flutamid i monoterapi. Maksimal serumkonsentrasjon oppnås etter ca 1-2 timer. Plasmaproteinbindingen er ca 95 %. Flutamid metaboliseres i høy grad, kun 2,5 % av inngitt dose er uforandret flutamid 1 time etter inntak. Hovedmetabolitten i plasma, alfa-hydroksyflutamid, er farmakologisk aktiv og bidrar i betydelig høyere grad til den farmakologiske effekten enn modersubstansen. Plasmakonsentrasjonen av den aktive metabolitten er ca 30 ganger høyere enn av modersubstansen. Den endelige halveringstiden i plasma er ca 8 timer for flutamid og ca 9 timer for den aktive metabolitten. Ved gjentatt dosering oppnås steady-state konsentrasjoner av flutamid i løpet av ca 4 dager. Flutamid utskilles hovedsakelig via nyrene, kun ca 5 % via fæces. 5.3 Prekliniske sikkerhetsdata Farmakodynamikk: Prekliniske studier har vist at flutamid er spesifikt antiandrogent med liten effekt på annen hormonell aktivitet. Flutamid har ingen østrogen-, antiøstrogen-, progesteron, eller antiprogesteroneffekt. Farmakokinetikk: Studier har vist at flutamid absorberes godt, blir raskt og i høy grad metabolisert og utskilles primært via nyrene. Prekliniske studier indikerer sterkt at preparatets farmakologiske aktivitet skyldes den aktive metabolitten alfa-hydroksiflutamid. Konklusjon: Flutamid ble relativt bra tolerert av de dyrene som inngikk i studiene. Preparatets viktigste effekt er den som er relatert til flutamids antiandrogene egenskaper. 6. FARMASØYTISKE OPPLYSNINGER 6.1 Fortegnelse over hjelpestoffer Hjelpestoffer: Laktose Natriumlaurylsulfat Mikrokrystallinsk cellulose Stivelse Silikagel Magnesiumstearat 6.2 Uforlikeligheter Ikke relevant. 6.3 Holdbarhet 36 måneder 7

8 6.4 Oppbevaringsbetingelser Oppbevares ved høyst 25 C. Oppbevares i originalpakningen for å beskytte mot lys. 6.5 Emballasje (type og innhold) Blisterpakning á 84 tabletter. 6.6 Spesielle forholdsregler for destruksjon Ingen spesielle forholdsregler. 7. INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSEN Merck Sharp & Dohme B.V. Box PC Haarlem Nederland Representant i Norge: MSD (Norge) AS Tlf e-post: 8. MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLATELSE / SISTE FORNYELSE 22. august 1996 / 24. mars OPPDATERINGSDATO

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN. Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Androcur 50 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett Androcur inneholder 50 mg cyproteronacetat. For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Femar tabletter 2,5 mg PREPARATOMTALE

Femar tabletter 2,5 mg PREPARATOMTALE Novartis Norge AS N-0510 OSLO Femar tabletter 2,5 mg Godkjent 08.05.2009 (MRP SPC 07.10.2008) Novartis Side 2 1. LEGEMIDLETS NAVN FEMAR 2,5 mg tabletter, filmdrasjerte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING

Detaljer

Preparatomtale. Tablett, filmdrasjert Gul, rund, bikonveks, filmdrasjert tablett umerket på begge sider.

Preparatomtale. Tablett, filmdrasjert Gul, rund, bikonveks, filmdrasjert tablett umerket på begge sider. Preparatomtale 1. LEGEMIDLETS NAVN Letrozol Accord 2,5 mg tabletter, filmdrasjerte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Virkestoff: letrozol. Hver filmdrasjerte tablett inneholder 2,5 mg letrozol.

Detaljer

Tablettene er hvite til off-white, 13 x 6 mm, kapselformet og merket med "100" på den ene siden.

Tablettene er hvite til off-white, 13 x 6 mm, kapselformet og merket med 100 på den ene siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN MODIODAL 100 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 100 mg modafinil. Hjelpestoffer: Hver tablett inneholder 68 mg vannfri laktose. For fullstendig

Detaljer

Hjelpestoffer med kjent effekt: Hver tablett inneholder 189 mg laktose og 6,8 mg natrium.

Hjelpestoffer med kjent effekt: Hver tablett inneholder 189 mg laktose og 6,8 mg natrium. Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning. Se pkt. 4.8 for informasjon

Detaljer

1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg.

1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg. 1. LEGEMIDLETS NAVN Voltaren 25 mg enterotabletter Voltaren 50 mg enterotabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 1 enterotablett inneholder: Diklofenaknatrium 25 mg resp. 50 mg. For fullstendig

Detaljer

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne.

PREPARATOMTALE. Irbesartan Sandoz er indisert til behandling av essensiell hypertensjon hos voksne. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Irbesartan Sandoz 150 mg filmdrasjerte tabletter Irbesartan Sandoz 300 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Irbesartan Sandoz 150 mg

Detaljer

PREPARATOMTALE. 30 mg tabletter: Blågrønne, epleformede, bikonvekse tabletter preget med " 101 " på den ene siden og "ACX 30" på den andre siden.

PREPARATOMTALE. 30 mg tabletter: Blågrønne, epleformede, bikonvekse tabletter preget med  101  på den ene siden og ACX 30 på den andre siden. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN ARCOXIA 30 mg filmdrasjerte tabletter ARCOXIA 60 mg filmdrasjerte tabletter ARCOXIA 90 mg filmdrasjerte tabletter ARCOXIA 120 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV

Detaljer

Tablett. Hvit til "off-white", bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden.

Tablett. Hvit til off-white, bikonveks og oval formet med et hjerte trykt på den ene siden og tallet 2772 trykt på den andre siden. 1. LEGEMIDLETS NAVN Aprovel 150 mg tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 150 mg irbesartan. Hjelpestoff: 30,75 mg laktosemonohydrat per tablett. For fullstendig

Detaljer

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN

PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN ZOCOR 10 mg tabletter, filmdrasjerte. ZOCOR 20 mg tabletter, filmdrasjerte. ZOCOR 40 mg tabletter, filmdrasjerte. ZOCOR 80 mg tabletter, filmdrasjerte. 2. KVALITATIV

Detaljer

Hver filmdrasjert tablett innholder 93 mg laktosemonohydrat (se pkt. 4.4). For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

Hver filmdrasjert tablett innholder 93 mg laktosemonohydrat (se pkt. 4.4). For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 1. LEGEMIDLETS NAVN Arimidex 1 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjert tablett inneholder 1 mg anastrozol. Hjelpestoffer med kjent effekt. Hver filmdrasjert

Detaljer

Behandling av hormonreseptorpositiv avansert brystkreft hos postmenopausale kvinner.

Behandling av hormonreseptorpositiv avansert brystkreft hos postmenopausale kvinner. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Anastrozol Bluefish 1 mg tabletter, filmdrasjerte 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 1 mg anastrozol Hjelpestoff med kjent effekt: hver

Detaljer

Implantat. Produktbeskrivelse: Sterilt, off-white implantat, ca 1 cm langt og 1,2 mm i diameter, leveres i en ferdigfylt sprøyte.

Implantat. Produktbeskrivelse: Sterilt, off-white implantat, ca 1 cm langt og 1,2 mm i diameter, leveres i en ferdigfylt sprøyte. 1. LEGEMIDLETS NAVN Zoladex 3,6 mg implantat. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Goserelinacetat tilsvarende goserelin 3,6 mg. For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM

Detaljer

Hver filmdrasjert tablett inneholder 300 mg irbesartan og 25 mg hydroklortiazid.

Hver filmdrasjert tablett inneholder 300 mg irbesartan og 25 mg hydroklortiazid. 1. LEGEMIDLETS NAVN CoAprovel 300 mg/25 mg filmdrasjerte tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjert tablett inneholder 300 mg irbesartan og 25 mg hydroklortiazid. Hjelpestoff:

Detaljer

Symptomatisk behandling av milde til moderate smerter og/eller feber.

Symptomatisk behandling av milde til moderate smerter og/eller feber. 1. LEGEMIDLETS NAVN Pinex 250 mg smeltetabletter Pinex 500 mg smeltetabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING 250 mg: Hver smeltetablett inneholder 250 mg paracetamol. Hjelpestoff med kjent

Detaljer

Laktasjonshemming av medisinske grunner etter fødsel og abort. Prolaktinom og symptomer på hyperprolaktinemi.

Laktasjonshemming av medisinske grunner etter fødsel og abort. Prolaktinom og symptomer på hyperprolaktinemi. 1. LEGEMIDLETS NAVN Dostinex 0,5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Kabergolin 0,5 mg For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Tabletter. Kapselformete,

Detaljer

PREPARATOMTALE. Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser. Mani. Behandlingstrengende atferdsforstyrrelser ved psykisk utviklingshemming.

PREPARATOMTALE. Akutt og kronisk schizofreni og andre psykoser. Mani. Behandlingstrengende atferdsforstyrrelser ved psykisk utviklingshemming. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Cisordinol tablett, filmdrasjert 2 mg Cisordinol tablett, filmdrasjert 10 mg Cisordinol tablett, filmdrasjert 25 mg 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Zuklopentiksoldihydroklorid

Detaljer

Overfølsomhet for naproksen eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene.

Overfølsomhet for naproksen eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene. 1. LEGEMIDLETS NAVN NAPROXEN Mylan 250 mg tabletter NAPROXEN Mylan 500 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 250 mg eller 500 mg naproksen For fullstendig liste

Detaljer

Concerta18 mg depottabletter Concerta 27 mg depottabletter Concerta 36 mg depottabletter Concerta 54 mg depottabletter

Concerta18 mg depottabletter Concerta 27 mg depottabletter Concerta 36 mg depottabletter Concerta 54 mg depottabletter PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Concerta18 mg depottabletter Concerta 27 mg depottabletter Concerta 36 mg depottabletter Concerta 54 mg depottabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én depottablett

Detaljer

PREPARATOMTALE. Hvit, rund tablett med vinklet delestrek på begge sider preget med S på begge halvdeler. Tabletten kan deles i like doser.

PREPARATOMTALE. Hvit, rund tablett med vinklet delestrek på begge sider preget med S på begge halvdeler. Tabletten kan deles i like doser. PREPARATOMTALE 1. LEGEMIDLETS NAVN Medikinet 5 mg tabletter Medikinet 10 mg tabletter Medikinet 20 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Medikinet 5 mg tabletter Hver tablett inneholder

Detaljer

1. LEGEMIDLETS NAVN. Zolmitriptan Actavis 2,5 mg filmdrasjerte tabletter Zolmitriptan Actavis 5 mg filmdrasjerte tabletter

1. LEGEMIDLETS NAVN. Zolmitriptan Actavis 2,5 mg filmdrasjerte tabletter Zolmitriptan Actavis 5 mg filmdrasjerte tabletter 1. LEGEMIDLETS NAVN Zolmitriptan Actavis 2,5 mg filmdrasjerte tabletter Zolmitriptan Actavis 5 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Én 2,5 mg filmdrasjert tablett inneholder

Detaljer

15 mg: Hver smeltetablett inneholder 15 mg olanzapin.

15 mg: Hver smeltetablett inneholder 15 mg olanzapin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Olanzapin Sandoz 5 mg smeltetabletter Olanzapin Sandoz 10 mg smeltetabletter Olanzapin Sandoz 15 mg smeltetabletter Olanzapin Sandoz 20 mg smeltetabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV

Detaljer

Celebra er indisert for symptomlindring hos voksne ved behandling av artrose (OA) eller reumatoid artritt (RA) og Bekhterevs sykdom.

Celebra er indisert for symptomlindring hos voksne ved behandling av artrose (OA) eller reumatoid artritt (RA) og Bekhterevs sykdom. 1. LEGEMIDLETS NAVN Celebra 100 mg kapsler, harde. Celebra 200 mg kapsler, harde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver kapsel inneholder 100 mg eller 200 mg celekoksib. Hjelpestoff(er) med kjent

Detaljer

Maxalt 5 mg: 5 mg tabletter er lys rosa, kapselformede, preget med MSD på den ene siden og 266 på den andre.

Maxalt 5 mg: 5 mg tabletter er lys rosa, kapselformede, preget med MSD på den ene siden og 266 på den andre. PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Maxalt 5 mg tablett Maxalt 10 mg tablett 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Maxalt 5 mg: Hver tablett inneholder 7,265 mg rizatriptanbenzoat (som tilsvarer

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Pregabalin Pfizer 25 mg harde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver harde kapsel inneholder 25 mg pregabalin. Hjelpestoffer med kjent effekt:

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Lyrica 25 mg harde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver harde kapsel inneholder 25 mg pregabalin. Hjelpestoffer med kjent effekt: Hver

Detaljer

Hver tablett inneholder 2,0 mg cyproteronacetat og 35 mikrogram etinyløstradiol.

Hver tablett inneholder 2,0 mg cyproteronacetat og 35 mikrogram etinyløstradiol. 1. LEGEMIDLETS NAVN Zyrona 2 mg/35 mikrogram tabletter, drasjerte Dette legemidlet er underlagt særlig overvåking for å oppdage ny sikkerhetsinformasjon så raskt som mulig. Helsepersonell oppfordres til

Detaljer

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre.

Ovale, hvite tabletter merket med et omriss av et bein på den ene siden og 31 på den andre. 1. LEGEMIDLETS NAVN FOSAMAX 70 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver tablett inneholder 70 mg alendronsyre (som natriumtrihydrat). Hjelpestoffer med kjent effekt: Hver tablett inneholder

Detaljer

VEDLEGG I PREPARATOMTALE

VEDLEGG I PREPARATOMTALE VEDLEGG I PREPARATOMTALE 1 1. LEGEMIDLETS NAVN Eucreas 50 mg/850 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Hver filmdrasjerte tablett inneholder 50 mg vildagliptin og 850 mg

Detaljer

Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte: Hver filmdrasjerte tablett inneholder sertralinhydroklorid tilsvarende 50 mg sertralin.

Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte: Hver filmdrasjerte tablett inneholder sertralinhydroklorid tilsvarende 50 mg sertralin. 1. LEGEMIDLETS NAVN Sertralin Bluefish 50 mg filmdrasjerte tabletter Sertralin Bluefish 100 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Sertralin Bluefish 50 mg tabletter, filmdrasjerte:

Detaljer