REGULERINGSFØRESEGNER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSFØRESEGNER"

Transkript

1 REGULERINGSFØRESEGNER Detaljregulering fr gnr/bnr 27/259 m.fl., Turnhallen- Øvre Brggata Planid: Desse reguleringsføresegnene gjeld fr mråde vist på reguleringskart, datert Vedtak:... 1 REGULERINGSFØREMÅL Arealet innanfr plangrensa er regulert til fylgjande føremål: Bygningar g anlegg (Pbl nr.1) Område BS, sentrumsføremål Bustader Frretning/tenesteyting/kntr/bevertning Område BUT, utepphaldsareal Felles utepphaldsareal Leikeplass Område BAA, angitt byggje- g anleggsføremål kmbinert med andre angitte hvudføremål Bustader Veg Parkering Felles utepphaldsareal Samferdselsanlegg g teknisk infrastruktur (Pbl nr.2) SV, Veg SF, Frtau SGT, Gatetun/gågate SGG, Gangveg/ Gangareal SVT, Annan veggrunn teknisk anlegg SVG, Annan veggrunn grøntareal Omsynssner (Pbl. 12-6) H 140 Frisikt H210 Støy raud sne H220 Støy gul sne Bestemmelsesmråde (Pbl. 12-7) Vilkår fr bruk av areal, bygningar g anlegg PLAN VEST AS Føresegner Turnhallen Side 1

2 2 FELLES FØRESEGNER 2.1 Allment Ved pparbeiding av tmt skal den ikkje utbygde delen av tmta gjevast eit tiltalande uttrykk med gde dekkemateriale g vegetasjn. Farlege skrentar g kantar skal sikrast Dersm det i samband med gravearbeid kjem fram funn eller knstruksjnar sm kan ha kulturhistrisk verdi, må arbeidet straks stansast g fylkesknservatren få melding fr ei nærare gransking på staden, jf. Kulturminnelva 8 2.ledd Krav til søknad Ved søknad m løyve m tiltak skal det i situasjnsplan med høveleg målestkk, f.eks. M 1:200/1:500, på ein eintydig måte, visa tiltaket/bygningar g anlegg med påført ktehøgd fr pparbeidd terreng. Flater skal vere målsett. Søknaden skal elles vise: a) Tiltaket si plassering, utfrming g tilpassing. b) Opplysning m byggehøgder g m 2 BRA. c) Opphalds- g leikeareal med tilhøyrande gangsner. d) Tilkmst g parkering. e) Anlegg fr renvasjn, belysning g tilkplingspunkt til tekniske anlegg/leidningsnett, kablar. f) Dkumentasjn fr universell utfrming/ppfylte krav m tilgjenge Tekniske planar skal vere gdkjende av Strd kmmune før det kan gjevast løyve m igangsetting av tiltak. 2.2 Universell utfrming Universell utfrming/ tilgjenge etter krav i TEK 10 skal leggjast til grunn ved pparbeiding av bygg, utmhusanlegg, tilkmst til husvære g parkering innanfr planmrådet. 2.3 Energibruk Byggesøknad skal dkumentere at teknisk frskrift sine krav m energi kan ppfyllast. 2.4 Helse, miljø g tryggleik I samband med utarbeiding g melding av byggeplanar, kvalitets g HMS-planar skal det, dersm tiltak er av ein slik art at fare fr eksplsjnar eller utslepp av giftige gassar/ stff kan ppstå, gjennmførast ei vurdering av bedrifta si verksemd med råvarer g ferdige prdukt, med tanke på fare under bygging eller drift. Vidare skal det gjennmførast ei vurdering av naudsynte sikringstiltak fr gåande/køyrande gjennm anleggsmrådet. Dkumentasjn på at dette er utført skal leggjast ved byggemeldinga i samband med søknad m tiltak innafr planmrådet. 2.5 Byggegrense er lik føremålsgrense der den ikkje er synleg sm eiga linje. Balkngar kan ppførast utanfr føremålsgrensa innanfr avsett bestemmelsesmråde, jf PLAN VEST AS Føresegner Turnhallen Side 2

3 2.5 Parkering Parkeringsbehvet til bustader, næring/kntr innan føremåla BS g BAA skal dekkjast i parkeringsanlegget i mråde BAA. Overskytande del av parkeringsbehvet sm vedkjem møtesal, kundebesøk g gjesteparkering med meir innan same frmål, kan nytte same anlegg. Følgjande krav gjeld: Bustader: 1,0 bilplass mellm m 2 Sykkel 2,0 pl. 1,5 bilplass frå 90 m 2 < Sykkel 2,0 pl. Frretning: 0,5 p.pl/ 50 m 2 BRA. Sykkel 0,2 pl./ 50 m 2 BRA Kntr: 0,5 p.pl/ 50 m 2 BRA. Sykkel 0,2 pl./ 50 m 2 BRA Fr alle verksemder gjeld at minst 5 % av parkeringsplassane skal vere tilpassa rørslehemma, min 1 plass pr. tiltak. Parkeringsplassane fr rørslehemma skal vera min. 4,5 x 6 m. g plasserast nær hvudinngang eller heis Fr tiltak eller verksemder sm ikkje høver til parkeringskravet, t.d møtesal, skal krav til parkeringsdekning fastsettast etter skjønn Ved alle tiltak sm krev meir enn 20 parkeringsplassar skal min. ein plass vere til rettelagt fr bruk av el-bil. 2.6 Støy I samband med byggjesak skal det dkumenterast tilfredstillande støynivå i høve til gjeldande frskrifter. Retningslinjer T-1442 fr handsaming av støy i arealplaner skal leggjast til grunn fr tiltak i planmrådet Det er høve til å føra pp støyskjerm mt fylkesvegen (F61) i mråde, _SVG1 SVG2 g f_but1. Naudsynte tiltak mt støy skal etablerast saman med utbygginga. 2.7 Krav til utfrming Fr alle bygningar blir det stilt krav til arkitektnisk utfrming g materialbruk. Bygningar skal gjevast eit stadtilpassa utrykk g ha materialbruk sm er tilpassa bygget sin arkitektur g andre bygningar i mrådet. 2.8 Tekniske bygg: Transfrmatrkiskar, kabelskap, pumpestasjnar g liknande kan førast pp i planmrådet etter nærare gdkjenning av Strd kmmune. 2.9 Anlegg fr renvasjn Løysningar fr renvasjn skal etablerast i samsvar med retningslinjer i frå renvasjnsselskapet SIM, areal fr ppstilling av dunkar på tømedager synest i plankartet (f_svt) Vatn g avløp Bygningar g anlegg skal vere kpla til det kmmunale leidningsnettet før bruksløyve vert gitt. PLAN VEST AS Føresegner Turnhallen Side 3

4 3 BYGNINGAR OG ANLEGG (Pbl 12-5 nr.1) 3.1 Felles fr mråde BS, BUT, BAA Innan mråda BS g BAA skal det førast pp bygningar g anlegg sm samsvarer med mrådet sitt frmål. BYA er sett til 100 % Maks byggehøgd til tpp gesims eller gesimskant innan frmålet BS er sett til kte +35. Maks høgd til gesims eller gesimskant innan frmålet BAA er sett til kte +42. Tppetasje skal vere inntrekt g berre dekke inntil 80 % av takflata innan kvart av frmåla BS g BAA. Heishus g naudsynte installasjnar fr ventilasjn g trapperm mv. kan førast pp med maks 2,7m ver takplan i begge dei vannemnde føremål. Grunnflate skal ikkje verstige 12 m 2 pr. bygg Det kan etablerast takterrasse innan frmåla BS g BAA med eit areal på inntil 25 % av takflata i kvart av frmåla. Takterrasse skal sikrast med transparent rekkverk med ei høgd på inntil 1,0 ver glvplan. Le-veggar g pergla kan berre tillatast bygd saman med bygningsvegg i veggliv g ikkje stikke høgare enn 2,4m. ver glv. Maks lengd er sett til 4,0 m Bygningar skal førast pp med flatt tak. Bak ev. gesimskant kan det likevel byggjast svakt hellande takflater med maks ppbygning på 1,0 m Vegar g plassar til parkering g ppstilling mv. skal ha fast dekke Ved pparbeiding av mråda skal ein ta særleg msyn tilgrensande mråde fr bygningsvern. Jf. bygningsvernplanen i Strd kmmune. 3.2 Område fr sentrumsfrmål - BS I mråde vist sm BS sentrumsføremål, kan det etablerast bustader, servicebustader, utleigebustader, nærings- g frsamlingslkale med naudsynte fasilitetar til drift av dette. Etablering av kntr fr lege, tannlege, fysiterapi g liknande er tillate sm del av næringsaktiviteten. Det kan ikkje etablerast bustadar på grunnplanet. 3.3 Område fr utepphaldsareal (f_but1 g BUT2) MUA per husvære er sett til 15 m 2 felles utepphaldsareal pr. bueining på bakkeplan + 6 m 2 privat utepphaldsareal. Del av dette kan leggjast til privat balkng eller til felles takterrass Innan 50 m frå bustadene skal det kunne leggjast til rette sandkasseleikeplass på minimum 150 m 2. Leikeplassen skal vera universelt utfrma g rmme minimum 2 leikeapparat, sandkasse, brd g benker Områda kan plantast til g møblerast g det kan anleggjast pphaldssner. Støyskjerm skal dimensjnerast g utfrmast etter behv g etablerast der dette er vist i planen Areal fr leik må ikkje plasserast i gul eller raud støysne utan at det er gjrt tilfredsstillande støyreduserande tiltak Område (f_but 1 BUT2) er felles fr bebuarane innanfr mråda BS g BAA. PLAN VEST AS Føresegner Turnhallen Side 4

5 3.3.6 Det skal setjast pp gjerde sm sikringstiltak der det er naudsynt fr brukarane innanfr mråda BS g BAA. 3.4 Område fr Byggje- g anleggsføremål kmbinert med andre angjevne hvudfrmål, BAA I mråde vist sm BAA, kan det i tillegg til bustader med trappehus, heis g tilkmst, etablerast parkering g felles utepphaldsner på bakkeplan øvre parkeringsdekke. Vidare skal det leggjast tilkmstveg til tilstøytande eigedmar på Ingebrigtshaugen gjennm dette mrådet. Ved verbygning skal vegen ha ei fri høgd på 3,4 m. Hvudinngang til bygning innan frmålet kan leggjast til grunnplanet med tilkmst frå Brggata. 4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (Pbl 12-5 nr.2) 4. 1 Veg SV1-SV Veg _SV1 er ffentleg veg g skal pparbeidast sm vist i planen med kantparkering Veg f_sv2 er tilkmst til begge parkeringsetasjane. Same veg held fram sm f_sv3 med tilkmst til Ingebrigtshaugen g med vendesne på øvre parkeringsplan. Jf. bestemmelsemråde # Terrenginngrep sm følgje av veganlegg skal utførast skånsamt. Murar g tiltak i trafikkarealet skal gjevast ei tiltalande utfrming. Vegen f_sv2 er felles fr bustader g verksemder i BS g BAA samt fr følgjande eigedmar med vegrett utanfr planmrådet: Gnr.27 bnr.147, 159, 162, 169, 191 g 262. Fr sistnemnde eigedmar er g f_sv3 felles. 4.2 Frtau, SF1 SF Frtau _SF1 g _SF2 er ffentleg g skal pparbeidast langs Brggata sm vist i planen, med varierande bredde frå 1,8 3,6 m. 4.3 Gatetun/gågate, SGT Gatetun/gågate f_sgt skal vera til felles bruk fr eigedmar g verksemder i frmåla BS, BAA g fr gnr. 27 bnr.71 (Ungdmshallen). Området kan ikkje nyttast til varig parkering. Området kan møblerast g tilplantast så langt dette ikkje hindrar køyrbar tilkmst til bygningane fr varelevering mv. Hvudtilkmst fr bygningar i BS g BAA skal gå via f_sgt. 4.4 Gangveg/gangareal, SGG Gangveg/gangareal f_sgg er felles fr brukarar g bebuarar av mrådet, BS g BAA. Gangvegen er pen fr allment ferdsle. 4.5 Annan veggrunn tekniske anlegg, SVT Innafr mråde, f_svt skal det setjast av areal fr ppstillingsplass av søppeldunkar fr henting på tømmedag, jf. 6.1, bestemmelsesmråde #5 PLAN VEST AS Føresegner Turnhallen Side 5

6 4.6 Annan veggrunn grøntareal, SVG Områda, _SVG1, _SVG2 g f_svg3 skal pparbeidast parkmessig g det kan tilplantast med låg vegetasjn. 5 OMSYNSSONER (Pbl 12-6) 5.1 Frisikt H140 Innanfr frisiktsner skal arealet haldast fritt fr vegetasjn g faste installasjnar ver 50 cm målt frå tilgrensande vegplan. 5.2 Gul g raud støysne H220 g H Innafr mrådet skal det takast msyn til støy frå fv. 61, Skrivarvegen. Innafr sna skal det gjerast støyreduserande tiltak fr å avgrensa støy i bygningar g støy på leikeareal innafr støysnene. Jf. krav i rundskriv T BESTEMMELSEOMRÅDER (PBL 12-7) 6.1 Innan bestemmelsesmråde #1 kan det etablerast leikeplass/utepphaldsareal. I bestemmelsesmråde #2 kan det ppførast balkng utanfr byggegrense. Balkngar mt Brggata skal minst vere 3,4 meter ver bakkeplan. I bestemmelsesmråde #3 kan det etablerast utepphaldsareal på grunnplan i BUT g BAA. Det kan byggast balkngar utanfr byggegrense. Bestemmelsesmråde #4 er avsett til trafikkavvikling med vendeplass. Vegen gir vidare tilkmst til eigedmar på Ingebrigtshaugen jf Vegen skal ha min. 3,4 m fri høgd. Bestemmelsesmråde #5 er avsett til ppstillingsplass fr renvasjn på tømedagar. Dette arealet skal pparbeidas med fast dekke. Området har betegnelse f_svt. 7 REKKEFØLGJEKRAV 7.1 Offentleg veg, frtau, gatetun/gågate, gangveg/gangareal, frisiktsner g VA-anlegg skal vera ferdig pparbeidd før det kan gjevast bruksløyve til brukseining. Uteareal g interne vegar skal pparbeidast samstundes med bygningane. 7.2 Støyreduserande tiltak skal vera ferdig etablert i samsvar med T/1442/2012 før det vert gjeve bruksløyve fr bustader innafr mrådet. Min. 50 % av alle rm nytta til støyfølsame bruksfrmål, skal ha vindauge mt stille side Plan Vest AS Rev. RBO, Strd kmmune, PLAN VEST AS Føresegner Turnhallen Side 6

REGULERINGSFØRESEGNER

REGULERINGSFØRESEGNER REGULERINGSFØRESEGNER Områderegulering gnr/bnr 23/1 m.fl. Sævarhagen Haga Nedre Økland, Stord kommune Plan ID: 201308 1 REGULERINGSFØREMÅL Arealet innafor plangrensa er regulert til følgjande føremål:

Detaljer

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune

Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307. Stord kommune Føresegner til Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Plan ID: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 7 sider 1 GENERELT 1.1 Areal Areala innafor planområdet er regulert til følgjande

Detaljer

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE DETALJREGULERING FOR GNR/BNR 39/32 M. FL., SJOARBAKKEN, STORD KOMMUNE PlanID: 201221 REGULERINGSFØRESEGNER 1 REGULERINGSFØREMÅL. 1.1 Det regulerte området er vist på planen med plangrense. 1.2 PBL 12 5

Detaljer

LINDÅS KOMMUNE 1 INTENSJONAR I PLANEN. 2 FELLESFØRESEGNER (pbl 12-7)

LINDÅS KOMMUNE 1 INTENSJONAR I PLANEN. 2 FELLESFØRESEGNER (pbl 12-7) Dette dokumentet er ein mal som viser oppbygging av føresegner i reguleringsplanar. (kommunevåpen skal leggast inn ved vedteken plan) LINDÅS KOMMUNE DETALJREGULERING REGULERINGSFØRESEGNER FOR KUBBALEITET

Detaljer

1.2 Planområdet er inndelt i område med fylgjande føremål etter pbl 12-5:

1.2 Planområdet er inndelt i område med fylgjande føremål etter pbl 12-5: REGULERINGSFØRESEGNER B13 Solheim i Florø, etablering av bustader og tilhøyrande anlegg. Planen er datert: 25/07/2011 Rev: 08.05.2012 Melding om oppstart: Dato: 1. gongs handsaming i det faste utval for

Detaljer

VOSS KOMMUNE Forslag til føresegn til detaljreguleringsplan Skulehaugen

VOSS KOMMUNE Forslag til føresegn til detaljreguleringsplan Skulehaugen VOSS KOMMUNE Forslag til føresegn til detaljreguleringsplan Skulehaugen REG ID 09010 Reguleringsføresegner, jf. plan- og bygningslova (pbl) 12-3. Dato: 26.08.2011 Siste revisjon 25.10.2013 1 GENERELT Hovudføremålet

Detaljer

KVINNHERAD KOMMUNE Reguleringsføresegner for:

KVINNHERAD KOMMUNE Reguleringsføresegner for: KVINNHERAD KOMMUNE Reguleringsføresegner for: Rosendal SPA-Hotell. Gnr 81, Bnr 112 og 188 Plannr. Datert 05.12.2008 Revidert 04.02.2009 og 26.01.2010 Sist revidert 07.04.2010 1 GENERELT 1.1 Det regulerte

Detaljer

Områdereguleringsplan Fjøra vest

Områdereguleringsplan Fjøra vest Plan ID: 1420-2013018 Områdereguleringsplan Fjøra vest Føresegner Plan og næring, Sogndal kommune 29.05.2015 Innleiing Arealføremål (PBL 12-5 og 12-6) I arealdelen til gjeldande kommuneplan for Sogndal

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER

REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER REGULERINGSPLAN FOR TROVÅG NORD VINDAFJORD KOMMUNE FØRESEGNER 1 GENERELT Desse føresegner gjeld for det området som på plankartet er vist med reguleringsgrense. Innanfor planens avgrensing skal arealbruken

Detaljer

VOSS HYTTEGREND - reguleringsendring Himlesdalen og Oldesåsen. Voss kommune

VOSS HYTTEGREND - reguleringsendring Himlesdalen og Oldesåsen. Voss kommune Voss kommune REGULERINGSFØRESEGNER FOR: Områdereguleringsplan for fritidsbustader på del av gnr. 177, 178, 179, 184, 202, 203 og 204. VOSS HYTTEGREND - reguleringsendring Himlesdalen og Oldesåsen. Voss

Detaljer

Plan-id: 201216. Stord kommune

Plan-id: 201216. Stord kommune Planomtale med Ros- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 22/23 m.fl., Haga Mat», Stord kommune Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr./bnr. 22/23 m.fl., Haga Mat», Plan-id: 201216

Detaljer

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR ERLANDEIGEDOMEN, plan nr. 190. Gjeld og for plan 190A.

REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR ERLANDEIGEDOMEN, plan nr. 190. Gjeld og for plan 190A. REGULERINGSFØRESEGNER TIL REGULERINGSPLAN FOR ERLANDEIGEDOMEN, plan nr. 190. Gjeld og for plan 190A. 1 GENERELT Før bustadutbygginga kan påbegynnast skal det gjennomførast målingar som dokumenterer nivået

Detaljer

Reguleringsplan for Sinneslia teig 4, del av Gnr 9, Bnr 5.

Reguleringsplan for Sinneslia teig 4, del av Gnr 9, Bnr 5. 1 Planføresegner I medhald av plan- og bygningslova 12-14, er det utarbeidd detaljreguleringsplan for del av Gnr. 9, Bnr. 5, på Sinnes i Sirdal kommune, planid 2013008, der reguleringa gjeld deling av

Detaljer

Plan-id: 201307 Stord kommune

Plan-id: 201307 Stord kommune STORD KOMMUNE Planomtale med ROS- analyse for «Detaljregulering for gnr/bnr 56/295 m.fl., Tjødnåsen Stord kommune», Plan-id: 201307 Stord kommune Utarbeida av Side 1 av 59 FORORD STORD KOMMUNE På vegne

Detaljer

Føresegner. Planid: 20120107 Arkiv nr.: L12 Utarbeidet av: Dato: 24.01.2013

Føresegner. Planid: 20120107 Arkiv nr.: L12 Utarbeidet av: Dato: 24.01.2013 FLORA KOMMUNE Plan: Detaljreguleringsplan Fugleskjærskaia Føresegner Planid: 20120107 Arkiv nr.: L12 Utarbeidet av: Dato: 24.01.2013 Revisjon i prosess: 10.06.2014 Vedtak/stadfesting: Avskrift: Sign.kontroll:

Detaljer

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE

FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (2013-2025) SANDE KOMMUNE FØRESEGNER TIL KOMMUNEPLANEN SIN AREALDEL (013-05) SANDE KOMMUNE 1.1 Dei juridiske plandokumenta Kommuneplanen sin arealdel består av oversiktskart i målestokk 1:5.000, kommunedelplan Larsnes i målestokk

Detaljer

Innkalling av Teknisk utval

Innkalling av Teknisk utval Masfjorden kommune Innkalling av Teknisk utval Møtedato: 18.06.2014 Møtestad: Kommunehuset Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Terje Kallekleiv per tlf. 56166293, sms til 94506939 eller per

Detaljer

Planomtale Hamnehagen - Osøyro

Planomtale Hamnehagen - Osøyro Planomtale Hamnehagen - Osøyro Reguleringsplan for gnr. 63, bnr. 24, 41, 42, 407 m.fl. Os kommune Fotoillustrasjon Tiltakshavar: ByggConcept AS Os, 18.08.2011 1 2 1 INNLEIING 4 2 SITUASJONEN I DAG 6 3

Detaljer

Kommuneplan for Radøy 2011-2023. føresegner. framlegg

Kommuneplan for Radøy 2011-2023. føresegner. framlegg Kommuneplan for Radøy 2011-2023 føresegner framlegg 13. febr 2011 innhald: 1. Innleiing... 4 1.1. Verknader av planen... 4 1.2. Definisjonar (utan rettsverknad)... 5 1.3. Anna lovverk og forskrifter som

Detaljer

Del 2 Krav til plassering lover og forskrifter

Del 2 Krav til plassering lover og forskrifter Det er viktig å ta med alle faktorane når ein skal plassera eit tiltak: Arealføremål og føresegner i gjeldande plan, plassering av godkjent føretak, plassering i høve til andre bygningar, eigedomsgrenser

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM

REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM REGULERINGSPLAN FOR GUDVANGEN SENTRUM AURLAND KOMMUNE, FRAMLEGG VINTER 2013 Framlegg til Reguleringsplan for Gudvangen sentrum Side 1 av 31 INNHALD INNLEIING... 3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 4 PLANSTATUS...

Detaljer

OSTERØY KOMMUNE SAKSPAPIR

OSTERØY KOMMUNE SAKSPAPIR OSTERØY KOMMUNE SAKSPAPIR Styre, komite, utval Møtedato Saksnr Sbh Formannskapet 09.05.2012 037/12 LAVE Saksansvarleg Laura Ve Arkiv: N-504 Objekt: Sak ID 08/1391 OMRÅDEPLAN ESPEVOLL, 1.GONGS HANDSAMING

Detaljer

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00

Fedje kommune. Innkalling av Formannskapet. Sakliste. Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 19.06.2014 Møtestad: Møtetid: 12:00-15:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165113, sms til eller per epost til vidar.braathen@fedje.kommune.no

Detaljer

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Reguleringsplan for B57 Markahøvda hytteområde

ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Reguleringsplan for B57 Markahøvda hytteområde ØYSTRE SLIDRE KOMMUNE Reguleringsplan for B57 Markahøvda hytteområde Eigengodkjent i sak KS 48/10, endra i sak 60/10 i planutvalet den 7. okt. 2010 Reguleringsføremål: Reguleringsføresegner Det regulerte

Detaljer

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF

AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF AG Plan og Arkitektur AS Rådgjevande arkitekt og ingeniør arkitektbedriftene Rådgivande ingeniørers forening RIF 19.3.2015 Grunneigarar, off. mynde, organisasjonar Tiltak: OPPSTART AV PRIVAT REGULERINGSARBEID

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 41/1 Saksmappe: 2006/695-15987/2011 Sakshandsamar: Jonas Bjørklund Dato: 01.09.2011 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 100/11 Komité for plan og utvikling 08.11.2011 113/11 Kommunestyret

Detaljer

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13

Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saksbehandlar: Magnhild Gjengedal Arkiv: PLAN soneinndeling Arkivsaksnr.: 11/1092-21 19782/13 Saka gjeld: PRIVAT OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR RENE 1. DELEGERT VEDTAK: I medhald av delegeringsreglement vedteke

Detaljer

Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2. Bordalen, 5700 VOSS

Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2. Bordalen, 5700 VOSS Voss kommune PLANOMTALE FOR: Detaljregulering for fritidsbustader på gnr. 213, bnr. 1 og bnr. 2 KVITNO II, BORDALEN Voss kommune FORSLAGSTILLAR: GIK EIGEDOM AS Bordalen, 5700 VOSS Voss kommune - PlanID

Detaljer

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa.

1.1 PLANOMRÅDET: Det regulerte området er vist innenfor plangrensen på plankart. Planområdets samlede areal er på 59,578 daa. DETALJREGULERING FOR BOLIGOMRÅDE A og B PLAN 2007 322-01 AASE GÅRD BESTEMMELSER Revidert: 18.04.2012 Plan 2007322-01 Godkjent av Sandnes bystyre i.h.t plan- og bygn. lovens 12-12 Den: 29.05.2012 Ordføreren

Detaljer

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267

PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 STANGE KOMMUNE PLAN NR 267 REGULERINGSBESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN FOR TØNSETH GARTNERI GNR.16, BNR. 32 OG 267 Dato: Plankart er datert: 06.02.2012 Planen opphever del av/plan nr. Sist revidert:

Detaljer