Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom"

Transkript

1 1 Fredensborg Gårdsrom Til seksjonseierne i Sameiet Fredensborg Gårdsrom Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014 og budsjett for Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for sameiet ved å møte opp på sameiermøtet. Dette er en god anledning til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte Sameiet Fredensborg Gårdsrom det kommende året. Hvem kan delta på sameiermøtet? Alle valgte styremedlemmer har rett til å delta, med forslags- og talerett. Stemmerett har det styremedlem som til enhver tid er tildelt slik fullmakt fra den enkelte sameier. Et styremedlem kan møte med sin valgte varamann, og har rett til å ta med en rådgiver til sameiermøtet. Registreringsblanketten leveres i utfylt stand ved inngangen.

2 2 Fredensborg Gårdsrom Innkalling til sameiermøte Ordinært sameiermøte i Sameiet Fredensborg Gårdsrom avholdes tirsdag 12. Mai 2015 kl. 18:00 i Takhuset JC 12. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Godkjenning av de stemmeberettigede C) Valg av referent og minst en seksjonseier som protokollvitne D) Godkjenning av møteinnkallingen 2. ÅRSBERETNING FOR ÅRSREGNSKAP FOR 2014 Styret foreslår overføring av årets resultat til egenkapital 4. GODTGJØRELSE TIL STYRET 5. VALG AV REVISOR 6. VEDLIKEHOLDPROGRAM / BUDSJETT INNKOMNE FORSLAG A) Forslag angående endring av vedtekter B) Forslag til internkontrollbestemmelser og Databehandlingsavtale C) Nedleggelse av gårdsrommet D) Mistillitsforslag mot styretelder i gårdsrommet Innkomne forslag er tatt inn som egne vedlegg. 8. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av 2 styremedlemmer for 1 år Oslo Styret i Fredensborg Gårdsrom Sameiet Mona Graftås /s/ Jørgensen /s/ Terje Aalia /s/ Vidar Jørgen Steffensen /s/

3 3 Fredensborg Gårdsrom Sak 2: ÅRSBERETNING FOR 2014 Tillitsvalgte Siden forrige ordinære sameiermøte har sameiets tillitsvalgte vært: Styret Leder Mona Graftås Jess Carlsens gate 10 Styremedlem Styremedlem Styremedlem Vidar Jørgensen Jørgen Steffensen Terje Aalia Møllergata 52 Jess Carlsens gate 6 Jess Carlsens gate 4 Varamedlem Varamedlem Varamedlem Varamedlem Fritz Kenneth Deila-Osan Vibeke Huynh Carsten Østby Håkonsen Henning Kristiansen for Mona Graftås. for Jørgen Steffensen. for Vidar Jørgensen. for Terje Aalia. Det sittende styret har hatt 8 styremøter i Styrets medlemmer består i dag av 3 menn og 1 kvinne. Sameiet sørger for at det ikke forekommer forskjellsbehandling på grunn av kjønn ved valg og ansettelser. Generelle opplysninger om Fredensborg Gårdsrom Sameiet Sameiet er registrert i Foretaksregisteret med org. nr , gnr. 208, bnr 302, Oslo kommune. Sameiet består av: Et gårdsrom i en egen fradelt eiendom på bakkenivå. Et areal på taket av Fredensborg Sameie 1. En næringsseksjon med terrasse (Takhuset), snr 111, gnr 208, bnr 938, Oslo kommune. Sameiet er et ideelt sameie hvor ingen av sameierne eier noen spesiell del av sameiets eiendom. Sameiet består av 3 andelseiere: Fredensborg Sameie 1. Andelen utgjør 107/205-deler. Fredensborg Sameie 2. Andelen utgjør 59/205-deler. Jess Carlsen Borettslag. Andelen utgjør 39/205-deler. Sameiets formål er: Å eie og forvalte Gårdsrommet og Takhuset til beste for eierne av og beboerne i Jess Carlsen-kvartalet. Sørge for drift og vedlikehold av felles teknisk infrastruktur på Jess Carlsenkvartalet, frem til de enkelte eiendommene. I tillegg er Gårdsrommet en avregningssentral mellom Hafslund Varme og de 3 eierne/beboerstyrene for hele kvartalets forbruk av fjernvarme. Med eierseksjon forstås sameieandel i bebygd eiendom med tilknyttet enerett til bruk av bolig eller annen bruksenhet i eiendommen.

4 4 Fredensborg Gårdsrom Sameiet driver ikke med forsknings- og utviklingsaktiviteter. Sameiet følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Fredensborg Gårdsrom Sameiet har ingen ansatte. Forretningsførsel og revisjon Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er Egil Havre, regnskapssjef i OBOS. Forvaltning. Med forvaltning forstås formell administrasjon av eiendommen og dets brukere, dvs regnskap, felleskostnader, forretningsførsel, selvangivelse, skatter, avgifter osv. Styret er ansvarlig for forvaltning av eiendommen. Forvaltning og forretningsførsel er innkjøpt fra og utføres av OBOS. Revisjonstjenester er innkjøpt fra og utføres av PricewaterhouseCoopers AS. Drift og vedlikehold. Med drift forstås alle oppgaver og rutiner som er nødvendig for å opprettholde funksjonen i og rundt eiendommen. Med vedlikehold forstås alle oppgaver og rutiner som er nødvendig for å opprettholde kvalitetsnivået i og rundt eiendommen. Styret er ansvarlig for drift og vedlikehold av gårdsrommet (inklusive felles infrastruktur for Jess Carlsen-kvartalet) slik at funksjonen og kvalitetsnivået i gårdsrommets ansvarsområde opprettholdes tilnærmet slik det var ved overtagelsen i 2004/2005. Styret har hatt fokus på sikkerhet, teknisk drift og vedlikehold. Drift og vedlikehold er fast tema i alle styremøtene. Drift og vedlikehold av gårdsrommet er innkjøpt fra og utføres av eksterne leverandører. Disse styres og følges opp av gårdsromstyret. Drifts- og vedlikeholds-aktiviteter i 2014 er nærmere beskrevet i pkt. «Styrets drift av sameiet.» Økonomi Budsjett 2014 er satt opp med et stort underskudd (ca -15 %). Dette er ikke iht Vedtektene eller Sameieloven. Styret mener at denne praksisen bør opphøre, og vil derfor endre budsjettpraksisen for Styret har hatt fokus på stram økonomisk styring. Økonomi er fast tema i alle styremøtene. A: Budsjett og regnskap Av gårdsrommets totale budsjett på rundt kr 2,5 mill. er ca. 2/3 i praksis låst/lite påvirkbare, da de leveres av kommunale leverandører med monopol. De største er: Fjernvarme (Hafslund Varme)

5 5 Fredensborg Gårdsrom Brannutrykning (Oslo kommune, OBRE) Renovasjon (Oslo kommune, ME) Vann og avløp (Oslo kommune, VA) Den resterende ca 1/3 leveres av en rekke leverandører. De største er: Vaktmester (Multiservice) Brannsikring/varsling (Romerike svakstrøm) Forretningsførsel (OBOS) Elektriker (IKT elektro) Lyskilder og elektromateriell (Aura Light) Låser/porter (R Nygård) Fjernåpning porter (Imtech Elektro) Konklusjon 2014: Årets inntekter er kr ,- dette er 7 % lavere (dårligere) enn budsjettert. Årets driftskostnader er kr ,- dette er 22 % lavere (bedre) enn budsjettert. Driftsresultatet er kr bedre (høyere) enn budsjettert. (Kr av dette resultatet skyldes lavere fjernvarmekostnad enn budsjettert). Årets resultat på kr ,- fremkommer i resultatregnskapet og foreslås overført til egenkapital. Det er generelt lavere kostnader på innleie av konsulenter/personell (postene Andre honorarer) og kjøp av håndverkere og materiell til drift og vedlikehold (posten Andre driftskostnader) og fjernvarme (posten Energi). B: Fjernvarme. Det kan synes som Gårdsrommet har hatt en underlig praksis ved avregning av fjernvarme. Denne praksisen fører til at Gårdsrommets fjernvarmeregnskap går med overskudd. Dette overskuddet er beholdt i Gårdsrommet, og overført til Gårdsrommets egenkapital hvert år. Tilsvarende fører denne praksis til at boligselskapenes fjernvarmeregnskap går med et tilsvarende underskudd, som tapper boligselskapenes egenkapital hvert år. Styret mener at denne praksisen bør opphøre, og vil derfor søke å endre regnskapspraksisen for Forutsetningen om fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Kommentarer til sameiets arbeidskapital pr Arbeidskapital er tilgjengelige midler og er en vesentlig størrelse knyttet til sameiets økonomi. Arbeidskapitalen fremkommer i balansen ved å trekke kortsiktig gjeld fra omløpsmidler. Arbeidskapitalen pr er kr ,-. For øvrig vises det til de enkelte tallene i resultatregnskapet, balansen og notene.

6 6 Fredensborg Gårdsrom Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. Styrets drift av sameiet. Arbeids- og ansvarsdeling. Mye av styremedlemmenes arbeid skjer mellom styremøtene. Det er derfor utarbeidet en «Arbeids- og ansvarsdeling» hvor styremedlemmene er tildelt sine spesifikke oppgaver for styreperioden. Retningslinjer: I tråd med årsmøtevedtaket i 2014 har styret fulgt OBOS sine «Retningslinjer for styrearbeid». Retningslinjene omhandler styrets ansvar knyttet til forvaltning av økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, og håndtering av utbetalinger. Ifølge vedtaket har styret selv fullmakt til å besluttet retningslinjenes beløpsgrenser for innkjøp. Beløpsgrensene skal alltid oppgis i årsberetningen. Styret har vedtatt følgende beløpsgrenser: Enkeltkjøp med antatt budsjett over kr pr gang skal bestilles basert på en tilbuds-/anbudskonkurranse mellom flere leverandører i markedet. Løpende kjøp for til sammen over kr pr år pr varegruppe skal bestilles basert på en rammeavtale inngått i en tilbuds-/anbudskonkurranse mellom flere leverandører i markedet. Forsikring. Sameiets eiendom er forsikret i If Skadeforsikring, polise nr HMS. Styrer i sameier er pålagt å sikkerhetskontrollere 3 områder årlig: Brannsikkerhet/brannvern, Elektrisk sikkerhet (felles elektriske anlegg), Lekeplassikkerhet (lekeplassutstyr). Status: Gårdsrommet har ikke noe eget brannvernutstyr, og kontrollerer derfor ikke brannvern. Felles elektrisk anlegg er ikke kontrollert i Dette vil bli bestilt og utført i Lekeplassutstyr er ikke kontrollert i Kontroll er bestilt, og vil bli gjennomført i 2015 når lekeplassen er snøfri. Drift og vedlikehold. Drift og vedlikehold av gårdsrommet er innkjøpt fra og utføres av eksterne leverandører. Disse styres og følges opp av gårdsromstyret. Eksempler på noen drifts- og vedlikeholdsoppgaver utført i 2014: Utskifting av defekte/manglende fliser i Spansketrappen. Reparasjon av det automatiske vanningsanlegget i gårdsrommet. Reparasjon av varmtvannsanlegget i fjernvarmerommet. Beskjæring av busker og trær i gårdsrommet.

7 7 Fredensborg Gårdsrom Dugnad for pynting til 17. mai. Reparasjon av vannlekkasje i kjellertaket fra taknedløp, etter et skybrudd. Reparasjon av brannvarslingsanlegget, etter et tordenvær. Boning og oljing av gulvet i Takhuset/takterrassen. Utskifting av defekte lyskilder og defekte lysarmaturer. Reparasjon/utskifting av låser i porter og søppelrom. Merking av avstengingsventiler for forbruksvann og radiatoroppvarming i kvartalet, for å sikre rask avstenging hvis lekkasje. Feilsøking av defekt varmekabel i lille trappen ved JC 4-6. Det er utarbeidet ny vaktmesterinstruks, som detaljert beskriver vaktmesterens arbeidsoppgaver hver dag hele året. Eksempel på prioriterte vaktmesteroppgaver: For å sikre beboernes trygghet foretar vaktmesteren daglig (5 dager i uken): En utendørs runde for å sikre at alle porter og utvendige dører går i lås. En innendørs runde for å sjekke at felles brannsentral viser godkjent status, og at det ikke er vannlekkasjer i fjernvarmerom eller fra felles røranlegg for forbruksvann og radiatoroppvarming i taket i garasjekjelleren. I den kalde årstiden sjekkes også temperaturen rundt utsatte vannledninger nær garasjeporten. Dette for å unngå frostskader. Status: Gårdsrommets anlegg har i hovedsak bra standard. Det merkes dog økende feilrater i elektriske komponenter som lysarmaturer og portlåser/åpnere. Gårdsrommet vedlikeholder ikke: Styret vil minne eierne om at de 4 ventilasjonsaggregatene i kjelleren ikke kommer innunder betegnelsen «felles tekniske anlegg», og derfor ikke driftes og vedlikeholdes av Gårdsrommet. Disse aggregatene er: Aggregat 1: Ventilasjonsanlegg som betjener næringseiendommene i kvartalets 1. etasje. Eies, driftes og vedlikeholdes av næringseiendommene i FS1 og FS2 Aggregat 2: Ventilasjonsanlegg og kjøleanlegg som betjener KIWI. Eies, driftes og vedlikeholdes av KIWI. Aggregat 3 og 4: Ventilasjonsanlegg som betjener kjelleren (garasjer og boder). Eies, driftes og vedlikeholdes av Garasjesameiet. Manglende beslutninger i styret. I de 8 styremøtene i 2014 som det sittende styret har gjennomført er det enkelte saker som krever lang tid å drøfte. En av disse er viktig, og nevnes derfor: Kameraovervåking. Kameraovervåkingen skal tilfredsstille Datatilsynets krav og Personvernlovens krav. Dette betyr at: Overvåkingen skal registreres hos Datatilsynet.

8 8 Fredensborg Gårdsrom Styret skal ha etablert et Internkontrollsystem for å sikre at overvåkingen skjer iht Datatilsynets krav og Personvernloven. Gårdsromstyret er i en prosess med å vedta Internkontrollbestemmelser. JCBL har planer om å etablere kameraovervåking av sin fasade. Dette er foreløpig ikke etablert. Forretningsførerhonorar Honoraret har blitt økt den fra kr ,- eks mva, til kr ,- eks mva iht brev utsendt til styret den 27. november Budsjett Til orientering for sameiermøtet legger styret fram budsjettet for Tallene er vist som egen kolonne til høyre i resultatoppstillingen. I budsjettet har styret tatt hensyn til økningen i forretningsførerhonoraret, samt øvrige prisendringer knyttet til produkter og tjenester sameiet anskaffer. Dette danner grunnlaget for fastsettelse av felleskostnader for Kommentarer og detaljer om budsjettet er beskrevet i «Sak 6: Vedlikeholdsprogram med tilhørende budsjett for 2015» For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet. Oslo Styret i Fredensborg Gårdsrom Sameiet Mona Graftås /s/ Terje Aalia /s/ Vidar Jørgensen /s/ Jørgen Steffensen /s/

9 Til sameiermøtet i Fredensborg Gårdsrom Sameiet Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Fredensborg Gårdsrom Sameiet, som viser et overskudd på kr Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2014, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen, og en beskrivelse av vesentlige anvendte regnskapsprinsipper og andre noteopplysninger. Styrets ansvar for årsregnskapet Styret er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge, og for slik intern kontroll som styret finner nødvendig for å muliggjøre utarbeidelsen av et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller feil. Revisors oppgaver og plikter Vår oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette årsregnskapet på bakgrunn av vår revisjon. Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder International Standards on Auditing. Revisjonsstandardene krever at vi etterlever etiske krav og planlegger og gjennomfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. En revisjon innebærer utførelse av handlinger for å innhente revisjonsbevis for beløpene og opplysningene i årsregnskapet. De valgte handlingene avhenger av revisors skjønn, herunder vurderingen av risikoene for at årsregnskapet inneholder vesentlig feilinformasjon, enten det skyldes misligheter eller feil. Ved en slik risikovurdering tar revisor hensyn til den interne kontrollen som er relevant for sameiets utarbeidelse av et årsregnskap som gir et rettvisende bilde. Formålet er å utforme revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en mening om effektiviteten av sameiets interne kontroll. En revisjon omfatter også en vurdering av om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene utarbeidet av ledelsen er rimelige, samt en vurdering av den samlede presentasjonen av årsregnskapet. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. Konklusjon Etter vår mening er årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av den finansielle stillingen til Fredensborg Gårdsrom Sameiet per 31. desember 2014, og av resultater for regnskapsåret som ble avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. PricewaterhouseCoopers AS, Postboks 748 Sentrum, NO-0106 Oslo T: 02316, org. no.: MVA, Statsautoriserte revisorer, medlemmer av Den norske Revisorforening og autorisert regnskapsførerselskap

10 Revisors beretning Fredensborg Gårdsrom Sameiet, side 2 Andre forhold Budsjettallene som fremkommer i årsregnskapet er ikke revidert. Uttalelse om øvrige forhold Konklusjon om årsberetningen Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, mener vi at opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Konklusjon om registrering og dokumentasjon Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av sameiets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. Oslo, 13. februar 2015 PricewaterhouseCoopers AS Cato Grønnern Statsautorisert revisor (2)

11 10 Fredensborg Gårdsrom Sak 3: ÅRSREGNSKAP 2014 Årets detaljerte regnskap for 2014 er vedlagt. A. Oppsummering. Årets inntekter er 7 % lavere (dårligere) enn budsjettert. Årets driftskostnader er 22 % lavere (bedre) enn budsjettert. Driftsresultatet er kr bedre (høyere) enn budsjettert. (Kr av dette resultatet skyldes lavere fjernvarmekostnad enn budsjettert). B. Økonomistyringen. For å vurdere styrenes drift av Gårdsrommet i 2014 har vi nedenfor satt opp 2 forskjellige budsjett og regnskap, det ene er et ordinært regnskap slik det er vedtatt, det andre er et rendyrket driftsregnskap der fjernvarme-inntekter/kostnader er fjernet. Budsjett 2014 og regnskap 2014 kan oppsummeres som følger: BUDSJETT 2014 Inkl. fjernvarme Uten fjernvarme Fjernvarme utgjør SUM Driftsinntekt SUM Driftskostnad SUM Driftsresultat REGNSKAP 2014 Inkl. fjernvarme Uten fjernvarme Fjernvarme utgjør SUM Driftsinntekt SUM Driftskostnad SUM Driftsresultat Årets driftskostnader (inklusive fjernvarme kostnader) er kr bedre (lavere) enn budsjett 2014, og kr bedre (lavere) enn resultat Selv med lavere inntekter er årets resultat vesentlig bedre enn budsjettert. Årets driftskostnader (uten fjernvarme kostnader) er kr bedre (lavere) enn budsjett 2014, og kr bedre (lavere) enn resultat Selv med lavere inntekter er årets resultat vesentlig bedre enn budsjettert. C. Spesielt om fjernvarmeavregning. Det kan synes som Gårdsrommet har hatt en underlig praksis ved avregning av fjernvarme. Gårdsrommet er en avregningssentral for hele kvartalets forbruk av fjernvarme. Fjernvarmeregnskapet skal gå i balanse hvert år. For mye innbetalt a-konto tilbakebetales eierne/hver enkelt beboer ved den årlige avregningen. Prosessen i dag er: Gårdsrommet mottar a-konto innbetalingene for fjernvarme månedlig fra boligselskapene, og inntektsfører dette som Driftsinntekter (Innkrevde felleskostnader). Gårdsrommet mottar avregningen/fakturaen fra Hafslund Varme årlig, betaler denne og utgiftsfører dette som Driftskostnader (Energi/Fyring).

12 11 Fredensborg Gårdsrom Firmaet Inergi avregner Hafslund Varmes faktura på de 3 eierne (boligselskapene) og hver enkelt beboer, og beregner evt. tilbakebetaling av for mye innbetalt a-konto. Boligselskapene tilbakebetaler sine egne beboere for mye innbetalt a-konto. Dette utgiftsføres som Driftskostnader hos det enkelte boligselskapene. Denne praksisen fører til at Gårdsrommets fjernvarmeregnskap går med overskudd. Dette overskuddet er beholdt i Gårdsrommet, og overført til Gårdsrommets egenkapital hvert år. Tilsvarende fører denne praksis at boligselskapenes fjernvarmeregnskap går med et tilsvarende underskudd, som tapper boligselskapenes egenkapital hvert år. Styret mener at denne praksisen bør opphøre, og vil derfor søke å endre regnskapspraksisen for 2015, slik at et eventuelt overskudd på fjernvarmeregnskapet (som i 2014 er rundt kr ) overføres til de 3 boligselskapene hvert år, umiddelbart etter årsavregningen fra Hafslund Varme/Inergi. For mye innbetalt akonto fordeles de 3 eierne (boligselskapene) etter avregnet forbruk. D: Egenkapital Pr er egenkapitalen kr (FS1: kr FS2: kr JCBL: kr ). Styret har diskutert riktig størrelse på sameiets egenkapital, og kommet til at den bør være ca kr den hvert år. I 2015 anbefales tilbakebetalt kr , samt et like stort beløp i 2016, hvis anbefalt grense på kr tillater dette. Tilbakebetalingen fordeles prorata etter regnskapstallene for egenkapitalen ovenfor.

13 12 Fredensborg Gårdsrom RESULTATREGNSKAP DRIFTSINNTEKTE R: Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Innkrevde felleskostnader Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonor ar Konsulenthonorar Drift og vedlikehold Forsikringer Kostnader sameie Energi/fyring Kabel-/TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER/- KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./- KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til opptjent egenkapital Fra opptjent egenkapital

14 13 Fredensborg Gårdsrom BALANSE Note EIENDELER OMLØPSMIDLER Restanser på felleskostnader Kundefordringer Kortsiktige fordringer Driftskonto i OBOS-banken Sparekonto i OBOS-banken SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Skyldig til offentlige myndigheter SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse 0 0 Garantiansvar 0 0 Oslo Styret i Fredensborg Gårdsrom Sameiet Mona Graftås /s/ Terje Aalia /s/ Vidar Jørgensen /s/ Jørgen Steffensen /s/

15 Fredensborg Gårdsrom NOTE: 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. INNTEKTER Felleskostnadene inntektsføres månedlig. HOVEDREGEL FOR KLASSIFISERING OG VURDERING AV EIENDELER OG GJELD Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmidler/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til anskaffelseskost. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi dersom verdi- fallet ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Andre varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. FORDRINGER Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. SKATTETREKKSKONTO OBOS-konsernet disponerer egen skattetrekkskonto i DNB som er opprettet i henhold til Skattebetalingsloven Forskuddstrekk blir overført til nevnte konto ved utbetaling av styrehonorar, lønn og andre trekkpliktige ytelser. NOTE: 2 INNKREVDE FELLESKOSTNADER Felleskostnader SUM INNKREVDE FELLESKOSTNADER NOTE: 3 ANDRE INNTEKTER Salg av nøkler Utleieinntekter Takhuset SUM ANDRE INNTEKTER

16 15 Fredensborg Gårdsrom NOTE: 4 PERSONALKOSTNADER Annen lønn, ikke feriepenger Arbeidsgiveravgift Yrkesskadeforsikring -387 SUM PERSONALKOSTNADER Det har gjennomsnittlig vært sysselsatt under 0,75 årsverk i selskapet gjennom året. Selskapet er ikke pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjeneste- pensjon. NOTE: 5 STYREHONORAR Honorar til styret gjelder for perioden 2013/2014, og er på kr I tillegg har tidligere styreleder fått utbetalt kr ,- for arbeid utført i sameiet utenom ordinært styrearbeid jf. note 4. NOTE: 6 REVISJONSHONORAR Revisjonshonoraret er i sin helhet knyttet til revisjon og beløper seg til kr NOTE: 7 KONSULENTHONORAR OBOS SUM KONSULENTHONORAR NOTE: 8 DRIFT OG VEDLIKEHOLD Drift/vedlikehold bygninger Drift/vedlikehold VVS Drift/vedlikehold brannsikring Kostnader dugnader SUM DRIFT OG VEDLIKEHOLD NOTE: 9 KOMMUNALE AVGIFTER Renovasjonsavgift SUM KOMMUNALE AVGIFTER NOTE: 10 ENERGI/FYRING Elektrisk energi Fjernvarme SUM ENERGI / FYRING

17 16 Fredensborg Gårdsrom NOTE: 11 ANDRE DRIFTSKOSTNADER Container Verktøy og redskaper -158 Driftsmateriell Lyspærer og sikringer Vaktmestertjenester Renhold ved firmaer Andre fremmede tjenester Kontor- og datarekvisita Trykksaker -326 Andre kontorkostnader Telefon, annet Porto -153 Bank- og kortgebyr Velferdskostnader SUM ANDRE DRIFTSKOSTNADER NOTE: 12 FINANSINNTEKTER Renter av driftskonto i OBOS-banken 956 Renter av sparekonto i OBOS-banken Renter av for sent innbetalte felleskostnader 807 SUM FINANSINNTEKTER NOTE: 13 KORTSIKTIGE FORDRINGER Fakturerte i 2015 (Utleieinntekter Takhuset) 750 Andre forskuddsbetalte kostnader (blir kostnadsført i 2015) SUM KORTSIKTIGE FORDRINGER Posten "Andre forskuddsbetalte kostnader" inkluderer mottatte, ikke betalte fakturaer som vedrører 2015, med motpost i leverandørgjeld. Utbetaling vil skje i NOTE:14 EGENKAPITAL Fredensborg Sameie I Fredensborg SE II Jess Carlsen Borettslag SUM EGENKAPITAL Opparbeidet/akkumulert egenkapital pr Egenkapital er ikke fordelt etter tinglyst eierbrøk. Gjøres slik fordi fjernvarme og kommunaleavgifter fordeles etter en annen brøk enn tinglyst eierbrøk.

18 17 Fredensborg Gårdsrom Sak 6: VEDLIKEHOLDSPROGRAM MED TILHØRENDE BUDSJETT FOR Sameiermøtets behandling. Vedtektenes 14 Vedlikehold: Styret skal utarbeide forslag til årlig vedlikeholdsprogram med tilhørende budsjett for eiendommen, som skal fremlegges på det ordinære sameiermøtet for godkjennelse. Vedtektenes 16 Betaling av felleskostnader: Den enkelte sameier skal innen den 1. i hver måned forskuddsvis innbetale et akonto-beløp til dekning av sin andel av de årlige felleskostnadene. Beløpets størrelse fastsettes av sameiermøtet eller styret slik at de samlede akonto-beløp med rimelig margin dekker de felleskostnader som antas å ville påløpe i løpet av ett år. Forslag til vedtak: «Årlig vedlikeholdsprogram med tilhørende budsjett for 2015» godkjennes. VEDLIKEHOLDSPROGRAM MED TILHØRENDE BUDSJETT FOR : Årlig vedlikeholdsprogram for A. Status for eiendommen: Eiendommen er 10 år gammel, og de fleste anlegg/installasjoner har teknisk levetid lenger enn det. Her er en grov vurdering av status: Teknisk anlegg Teknisk levetid (år) Teknisk status. Felles brannvarslingssentral i M 52 og svakstrømsrommet, 20 OK samt linjer til brannvesenet (OBR). Felles porter i gårdsrom (3 stk), inkl låser, fjernåpning, Noe dårlig ringetablå, dørpumper Vanningsanlegg Noe dårlig Felles sterk/svakstrømskabel, frem til den enkelte 30 OK måleren/det enkelte boligselskap. Felles kaldt forbruksvann fra offentlig anlegg frem til det 25 OK enkelte boligselskap, inkl siste ventil fra ringledningen. Felles varmt forbruksvann, fra offentlig anlegg i 25 OK fjernvarmerommet til det enkelte boligselskap, inkl siste ventil fra ringledningen. Felles varmt vann til oppvarming, fra offentlig anlegg i 25 OK fjernvarmerommet til det enkelte boligselskap, inkl siste ventil fra ringledningen. Felles ringledning kloakk og regnvann, fra 25 OK boligselskapenes inngreining til ringledningen, frem til offentlig avløp. Innvendige overflater i tekniske rom og søppelrom OK

19 18 Fredensborg Gårdsrom Felles konstruksjonselementer i grunnen. (Dette er fysisk 50 OK plassert i eller under bod/garasjekjelleren, for eksempel bærende søyler og vegger, samt betonggulv). Lysarmaturer i gårdsrom, søppelrom, tekniske rom Noe dårlig Felles heisalarm OK B. Styrets ansvar. Vedtektene 4 Formål sier: Sameiets formål er å forvalte Gårdsrommet og Terrassehuset til beste for eierne av og beboerne i boliger i Jess Carlsen kvartalet, samt sørge for drift og vedlikehold av teknisk infrastruktur på Jess Carlsen kvartalet frem til den enkelte eiendommen. 4s beskrivelse av ansvaret er detaljert flere steder i Vedtektene: FDV av Gårdsrommet, Terrassehuset og portrommene. FDV av teknisk infrastruktur på Jess Carlsen kvartalet frem til de enkelte eiendommene. FDV av brannvarslingsanlegg, porter og portåpnersystemet (ikke garasjeporten), felles sykkelboder, felles søppelrom, felles vaktmesterrom og felles tekniske rom (Noe av dette er fysisk plassert i bod/garasjekjelleren, for eksempel: fyrrom, tavlerom og svakstrømsrom). FDV av felles infrastruktur (kabler, rørledninger, svakstrømsinnretninger og annet av liknende karakter) for Jess Carlsenkvartalet. (Dette er fysisk plassert i/under bod/garasjekjelleren, for eksempel: felles rør til kaldt og varmt forbruksvann samt radiatoroppvarming, nedløp fra tak og felles avløp fra boliger/næring, felles tilførsel kaldtvann og fjernvarme fra offentlig nett, samt varmeveksler/sirkulasjonspumper for varmtvann og radiatorer i Fyrrommet). FDV av felles konstruksjonselementer i grunnen. (Dette er fysisk plassert i eller under bod/garasjekjelleren, for eksempel bærende søyler og vegger, samt betonggulv). Inngå og følge opp vaktmesteravtale for boligene Forestå betaling og fordeling og utfakturering av kostnader til fjernvarme. Indre og ytre vedlikehold, drift og renhold av sameiets eiendom. Strøm til lys av Gårdsrommet. Vaktmesterrom for evt vaktmester for boligene og kostnadene for denne. Brann- og heisalarm. Fjernvarme til bygningsmessig oppvarming i boliger og næringslokaler.

20 19 Fredensborg Gårdsrom C. Vedlikeholdsprogram. Styret har for 2015 lagt opp til samme omfang på drifts- og vedlikeholds-aktivitetene som i Målet er at eiendommens tekniske kvalitet (standard) skal holdes på tilnærmet samme nivå som ved innflytting i 2004/2005. Forebyggende vedlikehold: Dette er intervallbundne arbeider som kan planlegges og må utføres pga. jevn, normal slitasje for å hindre forfall. Periodisk vedlikehold har en preventiv virkning og forebygger skade. Årlig service på heiser og brannvarslingsanlegg er eksempler på periodisk vedlikehold. Vaktmester: Det er utarbeidet en detaljert arbeidsinstruks for hele året for vaktmesteren, basert på erfaringer fra fagfolk og erfaringer fra kvartalet vårt det siste kalenderåret. Denne beskriver: En aktivitetsbeskrivelse av hva som skal utføres av vedlikehold på de forskjellige tekniske anlegg, de forskjellige bygningstekniske deler, samt eiendommens områder. Når disse aktivitetene skal utføres (frekvens eller dato). Hvor anlegget befinner seg. Hjelpemidler, kjemikalier, reservedelsbeskrivelse, verktøy. Det er høyest frekvens på aktiviteter som sikrer liv og eiendom: Kontroll og vedlikehold av utvendige porter og dører (Skallsikring). Kontroll av vannlekkasjer og fare for frostskader. Kontroll av feilmeldinger på kvartalets hovedbrannsentral HMS: Det bestilles årlig en lovpålagt kontroll av: Lekeplassutstyr. Felles elektrisk anlegg. Disse kontrollene kan avdekke behov for vedlikehold som vi blir pålagt å rette raskt. Korrektivt vedlikehold: Dette er arbeider som må utføres for å rette opp uforutsette feil/skader, og dermed løfte eiendommen tilbake til opprinnelig nivå. Skadene kan skyldes feilaktig utført eller manglende vedlikehold, hærverk, eller rett og slett at en bygningsdel har sluttet å fungere, f.eks utskiftinger av lyspærer, skifte av en glassrute, skifte dørlås, foreta grafittifjerning etc. For 2015 ventes en moderat økning av: Feilrettingen av porter og portåpnere samt utskifting av dørlåser og dørpumper. Utskifting av deler av vanningsanlegg. For 2015 er planlagt reparert: Defekt varmekabel i lille utvendige trappen mellom JC 4-6. Gulvet i fjernvarme/ventilasjonsrommet. Dette er ikke ferdigstilt, og trenger noe puss ved sluk samt vanntett maling.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 Fredensborg Gårdsrom Sameiet Protokoll fra ordinært sameiermøte i Fredensborg Gårdsrom Sameiet ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag

Årsberetning for Gladengen Park Borettslag Årsberetning for Gladengen Park Borettslag 1. Virksomhetens art og hvor den drives Borettslaget er et samvirkeforetak som har til formål å gi andelseierne bruksrett til egen bolig i foretakets eiendom

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013

ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 ÅRSBERETNING FOR STÅLVERKSPARKEN BORETTSLAG 2013 1. Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet har som hovedformål å gi beboerne bruksrett til bolig i selskapets eiendom. Selskapet ligger i Bydel Gamle

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2014 2013 2014 2015 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 21 058 596 20 704 596 21 058 940 21 414 000 Innbetalinger

Detaljer

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie

Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Til seksjonseierne i Hyggeveien 5 A-G Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til sameiermøtet i Stang Terrasse Boligsameie Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for Stang Terrasse Boligsameie, som viser et underskudd på kr 6 126 216. Årsregnskapet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 937 979-8 478 697-2 012 043 5 316 886 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 594 247 17 925 999 20 624 507 20 617 436 Andre inntekter 3 385 927 324 738

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 1 840 737 737 811 323 851 111 219 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2011 2010 2011 2012 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 203 906 2 219 400 2 366 556 2 233 524 Andre inntekter 3 1 813 438 879 514 0

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT -8 478 697 2 277 710-13 658 496-2 012 143 14 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 17 925 999 16 811 540 17 927 504 20 624 507 Andre inntekter 3 324 738 362 598

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 1 Sameiet Kolbotnveien 42-44 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 42-44 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG

6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG 6185 PUDDEFJORDEN BORETTSLAG INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 225 837 1 840 737 111 219-682 653 1 Sameiet Rosenborggaten 15 RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 2 158 417 2 203 906 2 233 524 2 141 952 Andre inntekter

Detaljer

Til generalforsamlingen i TrønderEnergi AS Revisors beretning Uttalelse om årsregnskapet Vi har revidert årsregnskapet for TrønderEnergi AS som består av selskapsregnskap, som viser et overskudd på kr

Detaljer

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie

Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie 1 Marienfryd Utomhussameie Til seksjonseierne i Marienfryd Utomhussameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP

1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP 1404 - SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE RESULTATREGNSKAP Note Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett 2008 2007 2008 2009 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 11 193 579 11 071 968 11 071 968 11 071 968 Vedlikehold

Detaljer

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti

2 Styrets innstilling til de saker som skal behandles på sameiets ordinære sameiermøte den Sak 1: Konstituering Innstilling til de respekti 1 Det innkalles til ordinært sameiermøte i Lindeberglia Boligsameie Tid og sted: Tirsdag 14.4.215 kl 17. vaskeriet i Furuset sameie. Saksliste 1. Konstituering 1.1. Valg av møteleder 1.2. Valg av sekretær

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din

Detaljer

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen

Årsregnskap. Sameiet Nylandshagen Årsregnskap Sameiet Nylandshagen 2013 Resultatregnskap Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader 2013 2013 2012 Felleskostnader 1 162 610 1 163 522 1 216 785 Leieinntekter 60 600 58 800 60

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I INNKALLING TIL ÅRSMØTE I Sameiet Nordviken B5 A/B Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Sameiet Nordviken B5 A/B Sted: Martodden Barnehage, Kvitbekkgata 29, Hamar. Tid: Onsdag 22.04.15 kl. 18.00

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama

Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Til seksjonseierne i Sameiet Skeiegrenda Panorama Velkommen til sameiermøte tirsdag 4. april kl. 1800, på Skeie skole. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2016. Styret håper du

Detaljer

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie

Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie 1 St. Halvardsgate 20 Sameie Til seksjonseierne i St. Halvardsgate 20 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie

Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie 1 Malmøgata 9 Sameie Til seksjonseierne i Malmøgata 9 Sameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet og viser

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015

DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 DNG FJERNVARME I INNKALLING TIL ÅRSMØTE Årsmøtet i Driftssameiet De nye Grønlandskvartalene Fjernvarme I avholdes tirsdag 24. mars kl. 19:00 på Kafé Asylet, 2.etg. adresse Grønland 28 TIL BEHANDLING FORELIGGER:

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP

4510 TOLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP 4510 TLLBUGATA 34 BRL RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2010 2009 2010 2011 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 3000400 3000396 Andre inntekter 3 42082 41664 SUM DRIFTSINNTEKTER

Detaljer

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap

Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 2014 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Boligsameiet Smestad Hovedgård ÅRSMØTE 24 Innkalling Årsberetning - Årsregnskap Tid: Sted: Mandag 28. april kl.7:3 Smestad sykehjem REGISTRERINGSBLANKETT FOR SAMEIERMØTET Fyll ut og lever denne blanketten

Detaljer

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009

BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2009 Borettslaget 4 Blocks BORETTSLAGET 4 BLOCKS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 29 Ordinær generalforsamling i Borettslaget 4 Blocks avholdes tirsdag 21. april 29 kl. 12: hos BN-megler, Bygdøy Allé 34. TIL

Detaljer

Resultatregnskap 212 Sameiet Lørenplatået Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 INNTEKTER Salgsinntekter Leieinntekter Innkrevde felleskostnader 1 4 44 516 4 15 152 4 349 4 716 8 Sum

Detaljer

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT

RESULTATREGNSKAP DRIFTSRESULTAT 11 Sletteløkka Boligsameie RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note 2012 2011 2012 2013 DRIFTSINNTEKTER: Innkrevde felleskostnader 2 20 667 791 20 594 247 20 617 436 20 703 116 Salg anleggsmidler

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Ordinært årsmøte i Stiftelsen Støttelagets Personalboliger avholdes fredag 29. mai 2015 kl. 13:00 i Kyrre Greppsgt. 11. Til behandling foreligger: 1. ÅRSBERETNING FOR 2014 2. ÅRSREGNSKAP

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie

Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie Til seksjonseierne i Konfektfabrikken 4 Sameie Velkommen til sameiermøte: Tirsdag 21. mars 2017 kl. 18:00 i OBOS sine lokaler, Hammersborg Torg 1. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR

LIABAKKEN BOLIGSAMEIE DISPONIBLE MIDLER PR DISPONIBLE MIDLER PR. 30.4.2017 For å måle selskapets betalingsevne på kort sikt, beregner vi størrelsen på disponible midler, også kalt arbeidskapital. Størrelsen på disponible midler kan bl.a brukes

Detaljer

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011.

Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 02.11.2011 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2011. 643 02.11.2011 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14

Årsregnskap 2014 Borettslaget Parkgata 14 Borettslaget Parkgata 14 v/ styreleder Jarle Andersen E-post: jarland@online.no Tromsø, 13.3.215. Vår ref.: JB Deres ref.: Utkast til årsregnskap for 214 Vedlagt følger årsregnskap for Borettslaget Parkgata

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Årsregnskap - Resultat 157 Borettslaget Jacob Aallsgt

Detaljer

Kragerø Revisjon AS 1

Kragerø Revisjon AS 1 Kragerø Revisjon AS 1 Til hele styret for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger Kragerø, den 16. juni 2015 ENGASJEMENTSBREV Vi er valgt som revisor for Sameiet 1 Skrubbodden Boliger med virkning fra og med regnskapsåret

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS

Årsregnskap Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29. Org.nr Org.nr xxx xxx xxx. Utarbeidet av OBF Regnskapsbyrå AS Årsregnskap Årsregnskap 2014 Borettslaget «navn» Jacob Aallsgt 29 Org.nr 932 098 458 Org.nr xxx xxx xxx Utarbeidet av OBF sbyrå AS Årsregnskap - Resultat 2 Inntekter Note Felleskostnader og inntekter 1

Detaljer

1 Sameiet Thonbygget

1 Sameiet Thonbygget 1 Sameiet Thonbygget Protokoll fra ordinært sameiermøte i Sameiet Thonbygget ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

LØRENHALLEN AS Org.nr

LØRENHALLEN AS Org.nr LØRENHALLEN AS Org.nr. 943 048 762 Årsberetning 2015 Virksomhetens art og lokalisering Virksomhetsområdet til Lørenhallen AS er utleie og drift av idrettshall, samt arbeid i tilknytning til dette, med

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016

BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2016 BORETTSLAGET GEITMYRSVN 31 INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Generalforsamling i Borettslaget Geitmyrsvn 31 avholdes onsdag 8. juni kl. 18:00 hos OBF. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A Valg

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 213 - Resultat Note Regnskap 213 Regnskap 212 Budsjett 213 Budsjett 214 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 78 144 692 112 78 14 714 497 Felleskostnader, spesifiserte 2 51 144 3 96 85

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen

Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen Til seksjonseiere i Sameiet Møllehagen Innkalling til ordinært sameiermøte i Sameiet Møllehagen Dato: Onsdag 10.4.2013 Tidspunkt: Kl. 18.00 Sted: Barkemøllen Beregnet varighet: Ca. 2 timer 1. Valg av møteleder

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46

Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 1 Sameiet Kolbotnveien 46 Til seksjonseierne i Sameiet Kolbotnveien 46 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom heftet

Detaljer

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie

Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie 1 Solsiden 1 Boligsameie Til seksjonseierne i Solsiden 1 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet.

Inntekter Inntekter hittil i år er totalt på kr 1 894 567,-. Det er ingen vesentlige avvik i forhold til budsjettet. Til styret i Sofies Hage Borettslag 643 ØKONOMISK RAPPORT PR. 30.05.2011. Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 30.05.2011. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader, Drift og vedlikehold

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Til beboerne i Arnstein Boligsameie

Til beboerne i Arnstein Boligsameie 1 Arnstein Boligsameie Til beboerne i Arnstein Boligsameie Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2012. Styret håper du leser nøye

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap 2013 - Resultat

Årsregnskap 2013 - Resultat Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 89 6 53 796 98 983 57 Felleskostnader, spesifiserte 8 5 883 6 799 5 799 5 Sum felleskostnader

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten. " kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS

Arsregnskap. Beboerforeningen Bassengtomten.  kjeldsberg. Eiendomsforvaltninq AS o Arsregnskap Beboerforeningen Bassengtomten 2014 " kjeldsberg Eiendomsforvaltninq AS Beboerforeningen ------------------~~ ResultatregnskaQ Bassengtomten Budsjett Regnskap Regnskap Note Innteker og kostnader

Detaljer

Årsregnskap Resultat

Årsregnskap Resultat Årsregnskap - Resultat Note Budsjett Budsjett 2009 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte Felleskostnader, spesifiserte Fellesk. lån med individuell nedbetaling Felleskostnader særfordelte lån felleskostnader

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-.

643 18.09.2012. Rapporten viser et resultat på kr -43 034,- mot budsjettert hittil i år, kr -178 651,-. De disponible midlene er på kr 696 688,-. Til styret i Sofies Hage Borettslag ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.08.2012. 643 18.09.2012 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.08.2012. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Felleskostnader,

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2007 Ordinært sameiermøte i, avholdes torsdag 3.mai 2007, kl. 18.00 i kantinen, Hammersborg Torg 3. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Valg av

Detaljer

Årsregnskap 2012 - Resultat

Årsregnskap 2012 - Resultat Årsregnskap 212 - Resultat Note Regnskap 212 Regnskap 211 Budsjett 212 Budsjett 213 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 1 692 112 692 112 692 14 78 14 Felleskostnader, spesifiserte 2 3 96 3 96 31

Detaljer

Boligsameiet Lunderåsen

Boligsameiet Lunderåsen Ordinært sameiermøte i Boligsameiet Lunderåsen 2013 Tid: Torsdag 25. april 2013, kl 19.00 Sted: Vesterskaun skole www.boligsameiet-lunderasen.no Innkalling til ordinært sameiermøte 2013 i Tid: Torsdag

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Ungt Entreprenørskap I Sogn Og Fjordane 2016 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Utarbeidet

Detaljer

Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie

Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie 1 Seljeveien 19 og 21 Boligsameie Til seksjonseierne i Seljeveien 19 og 21 Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HALLINGDAL 3570 ÅL Årsregnskap for 2016 3570 ÅL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Annen driftskostnad Sum driftskostnader

Detaljer

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET

Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET Vaadan Vann og avløp SA ÅRSOPPGJØR 2015 * STYRETS BERETNING * RESULTATREGNSKAP * BALANSE * NOTER TIL REGNSKAPET RESULTATREGNSKAP VAADAN VANN OG AVLØP SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Sjølyststranda Garasjesameie, avholdes onsdag 09.03.2011, kl. 18.00 i 18.00 Styrerommet U2. Til behandling foreligger: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE

ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE ÅRSREGNSKAP SLETTELØKKA BOLIGSAMEIE Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett DRIFTSINNTEKTER 2007 2006 2007 2008 Innbetaling til fellesutgifter (note 6) 11 071 968 11 013 078 11 013 078 11 071 968 Vedlikeholdsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643

Resultatregnskap. Sameiet Fønix Terrasse. Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Resultatregnskap Note 2012 2011 Innkrevde felleskostnader 674 710 270 643 Sum driftsinntekter 674 710 270 643 Lønnskostnader m.m. 2 91 280 34 230 Annen driftskostnad 2 618 533 178 140 Driftsresultat -35

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2015. Styret håper du leser gjennom heftet og viser din interesse for

Detaljer

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie

Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Til seksjonseierne i Bjelketun Boligsameie Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse

Detaljer

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE

Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE 1 Frydenbergveien 56/58/60 SE Til seksjonseierne i Frydenbergveien 56/58/60 SE Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011

Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 1 Ringnes Park Øst Gårdsrom Innkalling til ordinært sameiermøte 2011 Ordinært sameiermøte i Ringnes Park Øst Gårdsrom, avholdes torsdag 14. april 2011, kl. 19:45 i OBOS sine lokaler, Hammersborg torg 1.

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2016 Resultatregnskap Arendal og Engseth VA SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Salgsinntekt 144 201 135 657 Sum driftsinntekter 144

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011

Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 1 Sameiet Kanalveien Innkalling til konstituerende sameiermøte 2011 Konstituerende sameiermøte i Kanalveien Eierseksjonssameie, avholdes tirsdag, 3. mai 2011, kl. 18.00 i Thon Hotell Arena, Lillestrøm.

Detaljer

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter.

Postene Innkrevde felleskostnader, Drift og vedlikehold og Andre driftskostnader er spesifisert i vedlagte noter. Til styret i Stenbråtlia Borettslag 682 09.09.2015 ØKONOMISK RAPPORT PR. 31.05.2015 Vedlagt følger økonomisk rapport pr. 31.05.2015. Det anbefales at rapporten styrebehandles. Postene Innkrevde felleskostnader,

Detaljer

Årsregnskap 3 - Resultat Note Regnskap 3 Regnskap Budsjett 3 Budsjett 4 Inntekter Felleskostnader, uspesifiserte 983 75 3 8 878 965 49 98 6 Felleskostnader, spesifiserte 74 735 84 59 685 685 Sum felleskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24

Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 1 Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Til seksjonseierne i Sameiet Olaf Schous Vei 20-24 Velkommen til sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2014. Styret håper du leser gjennom

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009

Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 2009 Resultatregnskap KOLSÅSTOPPEN BOLIGSAMEIE, 29 Note 29-12 28-12 29 21 Inntekter Felleskostnader 1 Annen driftsinntekt 2 2 6 412 12 6 2 476 56 7 75 2 6 482 2 6 482 driftsinntekter 2 613 12 2 483 635 2 6

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken

Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken Til seksjonseierne i Boligsameiet Spinnerikroken 7-9-11 Velkommen til sameiermøte onsdag 1. mars 2017 kl. 18.00 I Trykkeriveien 4 Sellebakk (Glassteam s lokaler) Innkallingen inneholder sameiets årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer