NYE BOD Ø RÅDHUS AGORA FACADE MOT ØST - TORVGATE 1: HOVEDIDEER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYE BOD Ø RÅDHUS AGORA FACADE MOT ØST - TORVGATE 1:200 1. HOVEDIDEER"

Transkript

1 1. HOVEIEER Plassering i byen Nybygget l odø Rådhus er u ormet som et selvstendig bygningsvolum som friholder seg fra det eksisterende rådhus og bankbygningen. en nye bygningen innskriver seg naturlig i den eksisterende bystruktur ved å følge retningene på gatene. Utvidelsen fremstår som dløs og markant og sammen med det eksisterende rådhus og bankbygningen dannes et karakterfylt bygningskompleks, hvor gammelt og ny smelter sammen l en arkitektonisk helhet. Et glassoverdekket atrium Mellom de tre bygningene etableres et glassoverdekket atrium, som binder bygningene sammen. triet vil fremstå som et a rak vt og imøtekommende offentlig byrom en agora som åpner rådhuset ut l byen og inviterer befolkningen inn. Her møtes man i det daglige og samles omkring den fortsa e utvikling av byen. et nye atrium blir rådhusets sentrum og møtested, med resepsjon, servicetorg og øvrige funksjoner som henvender seg l byens borgere. et store rom består av en lav del i to etasjer, som smyger seg omkring bankbygningen og en høyere del i fire etasjer, med gangbroer og en fri stående heis som knyter nybygget funksjonelt sammen med det eksisterende rådhus. Ny hovedinngang Vi ønsker at man ankommer direkte l rådhusets nye lobby og atrium. erfor har vi plassert en ny inngang ut mot, mellom det nåværende rådhus og bankbygningen. Plasseringen av inngangen markeres med rådhustårnet og avslutningen av den sentrale grønne allé, som kny er rådhuset sammen med byen og havnen. en karakteris ske skarv fly es ut på plassen og understreker dermed inngangens plassering. dgangen fra atriet l de tre omkringliggende bygningene blir like le lgengelige, med en klar oppdeling mellom de offentlige arealer og de bakenforliggende arbeidsarealer for rådhusets ansa e. Rådhusets nye inngang plasseres i kote, og med den nye inngang være lik adgangsforhold for alle, uten problema ske trapper og nivåforskjeller. Strategisk plasserte heiser, gir adgang l samtlige etasjer, så man raskt kan bevege seg i hele bygningskomplekset. Vi ser den nye inngang som den daglige adgang l rådhuset, hvor den nåværende hovedinngang med relasjonen l Solparken bevares i sin nåværende form og vil bli beny et ved representasjon og spesielle arrangementer. Slik unngår man dyre ombygninger og problema ske endringer i den nåværende rådhusfasade. Inn Nybygget et nye bygningsvolum er disponert med seks etasjer ekskl. kjeller etasjen. ygningens høyde og form er lpasset l det eksisterende rådhus og bankbygningen, slik at det rela vt store volumet oppleves som en naturlig lføyelse l kvartalet og byen. Et indre kvadra sk atrium kny er alle etasjene sammen og man oppnår dermed en visuell og romlig kontakt mellom etasjene. To kjerner med fluk rapper og loddre e teknikksjakt oppdeler bygningen i en klar og fleksibel planstruktur, som fri kan innre es med en kombinasjon av mindre kontorer og åpne kontorarealer. I ankomstplan (-1) blir servicetorget plassert med direkte relasjon l det glassoverdekkede atrium og inngangen fra. Her kan odø kommune ta imot sine borgere og gjester på en innbydende og representa v måte. I den øverste etasje er kan nen plassert i et organisk formet penthouse, som er trukket lbake fra bygningens vinkelre e hovedform. Fra kan nen er det fri utsikt over byen i alle retninger og rommet vil oppleves som en a raksjon og et lskudd l byen. Kan nen er adskilt fra atriet med glassvegger, slik at unødvendig støy og kan nelukt ikke forplanter seg l de underliggende etasjer. På de fire mellomliggende etasjer etableres fleksible kontorarealer langs fasadene. Gangareal og kjerner er med l å oppdele etasjene med møterom, tekjøkken og lounge som plasseres mot det store atrium. et etableres åpne kontorområder som oppdeles med lave hyller, så etasjene oppleves som åpne, lyse og imøtekommende. asen og overbygningen rkitektonisk er bygningen oppdelt i en base og en overbygning. asen består av bygningens naturstengulv, y ervegger og trapper som opptar terrengforskjellene. asens materiale består av grålig natursten som smelter arkitektonisk sammen med bankbygningens naturstensfasade og sokkelen på det eksisterende rådhus. Over basen hever overbygningen seg som et let volum, som utvendig er bekledd med forpa nert kobber som fremstår med en irret grønnlig farvenyanse. Fasaden er oppdelt i en rytmisk loddre struktur, som ski evis oppleves som åpent eller lukket, e ersom hvor i bybildet man befinner seg. Fasadenes proporsjoner og materialekarakter kny er seg naturlig l de eksisterende bygninger, og hovedmaterialene vil være natursten, kobber, farget puss og glass. Mot ronningens gate er fasaden i første etasje trukket lbake, slik skapes det et ny overdekket byrom og et samlet trappe- og oppholdsareal frem l bankbygningen. et åpnes opp mot servicetorget og rådhusets ak viteter i ankomstplan (-1), slik skapes det en dialog og åpenhet mot byen. På et senere dspunkt vil det være mulig å etablere en sekundær inngang l rådhuset i de e området. et organisk formede penthouse markere seg med en kobberbekledd skive, som omkranser kan nens kurvede glassfasade. en særlige form vil tegne seg i byens silhue og understreke rådhusets plassering i byen. NYE O Ø RÅHUS Kan ne ronningens gate FE MOT ØST - TORVGTE 1:2 GOR

2 Kan ne trium Garderobe ronningens gate Trappeanlegg SNITT - 1: Varemo akelse ronningens gate Overdekket areal rom - innkjøring Fluktvei OGNEHUS Åpnet kontorområde NOR Mul sal 1. ronningens gate - innkjøring trium Fluktvei trium Gress Nye toale er Lobby Nybygg TeKjøkken rkiv Servicetorget ankbygning Rampe nkomstplass Havnegata trium Lobby 1.3 nkomstplass Skarv Havnegate Trapp l parkeringskjeller Eksisterende rådhus Gjestegarderobe Gjestegarderobe Treningslokale foreningslokale rkiv Omkledning amer Solparken Omkledning Herrer l eksisterende rådhus SITUTIONSPLN 1:4 NKOMSTPLNET 1, kote 1:2 GOR

3 Kan ne uffé Tak over bankbygning trium Åpnet Kjøk over atrium over atrium Tak over eksisterende rådhus Åpnet l ystyresal 4. ETGE, KOTE 27. 1:4. ETGE, KOTE :4 REL- OG VOLUMOVERSIKT Etasje arealer ru o Ne o - 2. Kjeller etasje - kt m2 1 m2-1. nkomstplan - kt m2 1.3 m2 +1. Plan kt m2 1.2 m2 +2. Plan kt m m2 +3. Plan kt m2 1.4 m2 +4. Plan kt m2 91 m2 +. Plan kan ne kt m2 3 m2 Samlet m2 7.1 m2 Volumer Nybygg: Nybygg (etasje -1 ll + ) 1.3 m3 trium 4.9 m3 Kjeller (etasje -2) 4.3 m3 Samlet 24. m3 3. ETGE, KOTE :4 Kan ne Lo srom - teknikk trium Åpent l lobby Torvgate 1. Service 1. Havnegate Varemo akelse 11. Trafo 2. ETGE, KOTE :4 SNITT - 1:2 GOR

4 Åpent l mul sal trium Åpent l lobby 1. ETGE, KOTE :4 Kan ne Solparken Eksisterende rådhus trium Grani base ronningens gate Trappeanlegg NKOMSTPLNET 1, KOTE 1:4 FE MOT VEST - HVNEGTE 1:2 Varme Vakt Ven lasjon Teknikk rkiv kt Glass Varelevering Søppel Kjøk El atarom Teknikkrom - lo srom Port kt. 11. Trafo Trappe l trium Kjerne 17.9 Servicetorget trium Varemo akelse 11. ronningens gate Teknikkrom 9.6 kt KJELER 2, KOTE 11. 1: Garderobe - udsikt Kan ne 31.7 dgang l planlagt parkeringskjeller SNITT - 1:2 GOR

5 Trafikk og parkering I llegg l den nåværende nedkjøring ved bankbygningen, etableres det adgang l en ny stor underetasje, som vil strekke seg ut under hele nybygget og atriet. Her vil det også etableres varelevering, lagerrom og teknikkrom, så hele rådhuset kan forsynes rasjonelt herfra. I forbindelse med lagerrom for kan nen, etableres en kjøkken- og vareheis, som betjener alle etasjene i nybygget. et planlagte parkeringsanlegg under Solparken kan kobles direkte på under etasjen i kote 11. under øst fløyen på det nåværende rådhus. På denne måten bliver det mulig å ankomme tørrskodd, direkte l rådhusets atrium, og derfra fordele seg rundt i bygningen. 2. ET EKSISTERENE RÅHUS et nåværende rådhus bygges om i forhold l de planer som er beskrevet i konkurranseprogrammet. I øs løyen foreslås det at alle etasjer bygges om l nye fleksible kontorområder med en kombinasjon av mindre kontorer, åpne kontorområder og møterom. I område ut mot det nye atrium innre es det i første etasje, møterom og ak vitetslokaler med direkte adgang l atriet. I ves løyen innre es den nåværende kan ne l et borgerre et forretningslokale eller l treningslokale. ystyresalen renoveres som beskrevet i konkurranseprogrammet. Rom som ikke lengre skal brukes l teknikkrom omdannes l gjestegarderobe, lager- og arkiveringslokaler. 3. NKYGNINGEN ankbygningen renoveres lbake l sin opprinnelige u orming, med et centralt plassert rom i to etasjer. et er vår vurdering, at det store rom ikke er så godt egnet l moderne kontorarbeidsplasser. Vi foreslår istedenfor at bygningen ombygges l et ny møtesenter / mul sal med adgang direkte fra det nye atriet via en ny inngang i sydgavlen. en opprinnelige hovedinngangen mot ronningens gate bevares, slik at man kan bruke bygningen/ møtesenteret uten for rådhusets normale åpnings der. en karakterfulle centale rom med de høye vinduer innredes som en fleksibelt mul sal, som kan brukes l møter, fest, konserter, teater og uts lling. Rundt de e etableres mindre møterom og stø efunksjoner l den store sal. I kjelder etasjen etableres datarom, overvåkning og vaktmester funksjoner. Fra denne etasje vil det være direkte adgang l den nye kjelder under atriet og nybygget. 4. YGGETEKNIKK OG MTERILER Ved valg av konstruksjon og materialer ønsker vi at nybygget skal utstråle kvalitet, være robust og vedlikeholdsvennlig. Nybygget konstrueres med to bærende og stabiliserende betongkjerner og med sirkulære søyler langs fasadene. Etasjedekk og takkonstruksjon u øres med en kombinasjon av bærende betong- og stålkonstruksjon. Fasaden u øres med en le høyisolert konstruksjon, som utvendig bekles med forpa nert kobber. Vinduene u øres med trelags glass- aluprofiler med integrert solavskjermning som styres av bygningens TS anlegg. Innendørs kan det etableres supplerende manuelt betjent solavskjermning. et glassoverdekkende atrium u øres med stål- og glasskonstruksjoner, som minimeres i deres størrelse, så lslutningen l de bevarigsværdige bygninger blir så elegant og skånsomt som mulig. Le veggene u øres med en kombinasjon av le e gipsvegger og glasspar er mot de åpne kontorområder. På denne måten skapes det visuell kontakt og et godt lysinnfall i bygningen. Gulvene i kontorområdet u øres med en kombinasjon av tepper i fordelingsarealet og tre/linolium ved arbeidsplassene. På denne måten reduseres ganglydsstøy, og arbeidsarealenes utstrekning blir klart definert. Nedhengte takplater er lyse demonterbare trebetongplater, som utover å ha en lydreduserende effekt, også kan skape et mykt reflekterende lys i bygningen. Installasjoner et vil bli etablert nye rasjonelle teknikkrom for varme, ven lasjon, elektrisitet, nødgenerator, samt transformere i kjeller etasjen av nybygget. realet er u ormet slik at alle rom og funksjoner er le lgjengelige og ligger op malt i forhold l de offentlige forsyninger. Nybygget ven leres mekanisk og alle tekniske installasjoner styres av et TS anlegg. Som supplement kan det etableres naturlig ven lasjon, hvor frisk lu trekkes inn via fasadene og føres naturlig l det sentralt plasserte ovenlys, hvor lu en ledes ut. en oppvarmede lu samles øverst i ovenlyset og det naturlige drivtrykk vil sikre en effek v naturlig ven lasjon. I det glassoverdekkende atrium u øres på samme måte en kombinasjon av mekanisk og naturlig ven lasjon.. ENERGISTRTEGI Nybygget og det nye glassoverdekkende atrium u ormes så energiforbruket minimeres. Energistrategi og O2 regnskap Som en integrert del av nybygget og den frem dige dri, utarbeides det en Energistrategi og et O2 regnskap som tar med alle de bygningsfysiske parametre. Energiforbruket l rådhuset måles med et webbasert økometer, som s lles opp i foajeen. På denne måten kan alle følge forbruket og kommunens ressourcebeviste holdning synliggjøres ovenfor borgerne. Prosjektet opererer med en rekke miljø- og energi ltak, som opps lles nedenfor. Effek v isolering av fasader og tak et vil bli isolert med høyeffek ve isoleringsmaterialer og vinduer/ovenlys u øres med trelags glasskonstruksjoner som har en høy energiklasse. Naturlig ven lasjon ri utgi ene kan reduseres med et hybrid ven lasjonskonsept, der naturlig ven lasjon brukes i sommermånedene. elysningsautoma kk og LE For å holde elektrisitetsforbruket på et minimum, installeres belysningsautoma kk i form av bevegelsesfølere og dagslysstyring. Utover det etableres det LE belysning hvor det er hensiktsmessig. Grønn IT Energislukende stasjonære computere blir ersta et av bærbare computere eller computere uten harddisk, og det arbeides via et trådløst ne verk. Slik kan både anleggsutgi er og dri sutgi er reduseres. Havnegata FE MOT NOR - RONNINGENS GTE 1: GOR

6 Kan ne 31.7 Glass trium 17.9 Mul sal Havnegata Vakt ankbygningen SNITT - 1:2 Prosjektområde trium Opphold Tekjøkken ankbygningen over atrium lav del Åpent l atrium rom Lobby ystyresalen Formannskapssal 3. ETGE, KOTE :2 GOR

SITUASJONSPLAN 1:1000

SITUASJONSPLAN 1:1000 KJØKKEN KAFE INNGANG GARDEROBE/WC GARDEROBE PERSONAL VASKEROM LAGER/UNDERVISNING BYGG 2 BYGG 2 C +7 SITUASJONSPLAN 1:1000 UNDERVISNINGSROM INNGANG UNDERVISNINGSROM MØTEROM AUDITORIUM GRUPPEROM GARDEROBE

Detaljer

GREEN HOUSE BODØ RÅDHUS

GREEN HOUSE BODØ RÅDHUS ARKITEKTONISK KONCEPT Rådhusutvidelsen er utformet som en transparent solitær bygning, en glasstubb bekledd med glassfasader som innerst består av modulelementer som skiftevis er bekledd med glass og natursteinelementer.

Detaljer

Netto areal 6700 m2 Brutto areal 11200 m2 Volum (den nye bygningen) 20100 m3

Netto areal 6700 m2 Brutto areal 11200 m2 Volum (den nye bygningen) 20100 m3 Torvgata Dronningens gate +12.70 +13.92 +14.70 Havngata KONKURRNSEOMRÅDE Rådhuskvartalet gjenspeiler byens utvikling fra en liten havneby til et voksende knutepunkt i hele Nord Norge. Det er særlig tre

Detaljer

Nye Bodø Rådhus sett fra krysset Dronningensgt. / Havnegata. Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus - 1. oktober 2013 QUEEN OF DIAMONDS

Nye Bodø Rådhus sett fra krysset Dronningensgt. / Havnegata. Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus - 1. oktober 2013 QUEEN OF DIAMONDS Nye Bodø Rådhus sett fra krysset Dronningensgt. / Havnegata Arkitektkonkurranse nye Bodø Rådhus 1. oktober 2013 Terrengsnitt AA 1:500 Terrengsnitt BB 1:500 Bakgrunn Bodø kommune ønsker å samlokalisere

Detaljer

KONGENS GATE HAVNEGATA TORVGATA BANK NYBYG DRONNINGENS GATE. Offentlig passasje byens gatestruktur beholdes

KONGENS GATE HAVNEGATA TORVGATA BANK NYBYG DRONNINGENS GATE. Offentlig passasje byens gatestruktur beholdes PERSPEKTIV FRA KONGENS GATE NYE BODØ RÅDHUS Norsk Rådhus Selv om man i Norge har en sterk tradisjon for å bygge i tre, har materialet ikke spilt en vesentlig rolle i større norske byggeprosjekter de seneste

Detaljer

freewheelin Bodø nye Rådhus PLAN 2. ETG 1:500

freewheelin Bodø nye Rådhus PLAN 2. ETG 1:500 odø nye ådhus akgrunn odø kommunes administrasjon er lokalisert på flere ulike steder og driften er både urasjonell og lite publikumsvennlig. ystyret har vedtatt at kommunens administrasjon med totalt

Detaljer

LØPEREN LØPEREN. Perspektiv fra vest mot øst langs med Dronningens gate NYE BODØ RÅDHUS 10.2013

LØPEREN LØPEREN. Perspektiv fra vest mot øst langs med Dronningens gate NYE BODØ RÅDHUS 10.2013 . Perspektiv fra vest mot øst langs med Dronningens gate B c+ c+.. c+. c+. c+ RELOPPSTILLING vdelingene kan organiseres på forskjellige måter. alternativ er illustrert... + c+ alt B - sentral administrasjon

Detaljer

BØDO CITY HALL. Vår strategi har som mål å kople by og rådhus i et moderne og åpent rådhuskvartal gjennom å:

BØDO CITY HALL. Vår strategi har som mål å kople by og rådhus i et moderne og åpent rådhuskvartal gjennom å: 1 2 3 PERSPEKTIV FRA DRONNINENS ATE BØDO CITY HALL Bodøs nye rådhuskvartal bør bli en arena for samhandling mellom kommunen, byens befolkning og regionen. Et bygg som formidler demokratiske prinsipper

Detaljer

Sandnes nye rådhus. Agora Gand. Elvegate

Sandnes nye rådhus. Agora Gand. Elvegate Sandnes nye rådhus Agora Gand Elvegate For å skape gode byrom, er det vigtig at disse er klart definert. Derfor er vår forutsetning en lukket karré, som både reduserer den kraftige vindens innflytelse

Detaljer

NY BARNEAVDELING VED ÅLESUND SJUKEHUS. motto: KENGURU

NY BARNEAVDELING VED ÅLESUND SJUKEHUS. motto: KENGURU Hovedgrep Ålesund sjukehus er en svær bygningsmasse i hvite og lyse farger. Konkurransetomten på parkeringsplassen med ambulanse og varetransport er ikke det mest insiterende sted for et nytt barnesenter.

Detaljer

INNSYN ÅPEN KONKURRANSE - NYTT RÅDHUS I SANDNES

INNSYN ÅPEN KONKURRANSE - NYTT RÅDHUS I SANDNES IY ÅPE KOKURRAE - YTT RÅDHU I ADE 1 nitt + 7,6 m + 2,1 m Plan 1:200 1. etasje Plan 1:200 2. etasje Fasade mot sør 1:200 Ill.: Bystyresal og kantine Ill.: Inngangsparti med åpning mot øst og lysinnslipp

Detaljer

Nye Bodø Rådhus Godkjenning av vinnerutkast Veien videre

Nye Bodø Rådhus Godkjenning av vinnerutkast Veien videre Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv.05.04 33380/04 0/849 4 Saksnummer Utvalg Møtedato 4/05 Formannskapet 03.0.04 4/8 Bystyret 9.0.04 4/ Organisasjonsutvalget 04.0.04 Nye Bodø Rådhus

Detaljer

motto: l i v d a k r å

motto: l i v d a k r å M a r i t i m t Vitensenter i Randaberg motto: l i v d a k r å Utkastet «LIVDAKRÅ» har til hensikt å presentere et nyskapende og levende vitensenter i Tungevågen. Prosjektet er søkt utviklet med optimale

Detaljer

architects buen Spejlinger i Mandalselven

architects buen Spejlinger i Mandalselven architects buen Spejlinger i Mandalselven Kulturhus og utviklingsplan Nedre Malmø, Mandal Perspektiv fra nordvest. Visualisering av sammenhengen mellom byen, broen og kulturhuset. Vannet er til stede

Detaljer

BØRS & KATEDRAL NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014. TRAFO arkitektur

BØRS & KATEDRAL NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014. TRAFO arkitektur NYE KONTORER - EYDEHAVN - ARENDAL HAVN BEGRENSET KONKURRANSE OKTOBER 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE BESKRIVELSE 3 SITUASJONSPLANER 1:500 11 AREALPROGRAM 13 PLANER 1:200 16 PERSPEKTIV 20 BESKRIVELSE Historikk

Detaljer

Østre Porsgrunn kirke. Motto: enighet. Østre Porsgrunn kirke

Østre Porsgrunn kirke. Motto: enighet. Østre Porsgrunn kirke Østre Porsgrunn kirke Motto: enighet Østre Porsgrunn kirke 1 1. VISJON Østre Porsgrunn kirke har en viktig posisjon som kulturbærende sted og formidler for det kristne budskap og felleskap til hverdag

Detaljer

Samlokalisering av Stavne

Samlokalisering av Stavne Samlokalisering av Stavne LOOP ARK.6 2010 Natalie Stout Sue-Chu, Ida Waagø og Inger Johanne Apeland Vi har ønsket å lage et område som er o v e r s i k t l i g og lesbart. Området skal være a k t i v t

Detaljer

UNDER TAKENE UNDER TAKENE

UNDER TAKENE UNDER TAKENE UNDER TKENE Et svevende tak skaper et transparent mellomrom og legger til rette for det aktive og sosiale livet i Kvinesdal. Dette mellomrommet blir fylt med svømmehallens program, der inngangsrommets

Detaljer

Juryrapport. Forsvarsbygg Utvikling Nord Leirplan og ledelsesbygg Rusta leir, Bardufoss Begrenset prosjektkonkurranse

Juryrapport. Forsvarsbygg Utvikling Nord Leirplan og ledelsesbygg Rusta leir, Bardufoss Begrenset prosjektkonkurranse Juryrapport Forsvarsbygg Utvikling Nord Leirplan og ledelsesbygg Rusta leir, Bardufoss Begrenset prosjektkonkurranse 27. mai 2010 Premisser for konkurransen Leirplanen skal ha et overordnet og helhetlig

Detaljer

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD

TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD TIL LEIE KONTOR- OG BUTIKKLOKALER TIL LEIE I FREDRIKSTAD Miljøbygg klasse A Fra 00 til 800 m Parkeringskjeller God kommunikasjon Unik plassering mellom Sarpsborg og Fredrikstad Kommunikasjon TOG: Fredrikstad

Detaljer

byrommets tilbakekomst

byrommets tilbakekomst Det åpne offentlige rom mellom de to historiske bygningene i Rjukan er ment å fange og reflektere lyset fra speilet. Det er designet for å bli et ny åpnet konsept lre elagt fri dsak viteter, lstelninger,

Detaljer

11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROCK - TILBUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG BESKRIVELSE OG TEGNINGER. RockHeim, Brattørkaia 14

11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROCK - TILBUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG BESKRIVELSE OG TEGNINGER. RockHeim, Brattørkaia 14 11308 DET NASJONALE OPPLEVELSESSENTERET FOR POP OG ROK - TILUD I KONKURRANSEPREGET DIALOG ESKRIVELSE OG TEGNINGER RockHeim, rattørkaia 14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING/AKGRUNN... ELIGGENHET... YUTVIKLING...

Detaljer

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS

Perforerte plater til de fleste formål. RM Perforering AS NORWEGIAN BUILDING NEWS Maridalsveien 73 P.boks 5023 Majorstuen 0301 Oslo NR. 1 JANUAR 2008 53. ÅRG. Anlegg Bygg Offshore Transport og lagring Ressurs/Miljø Fylkesrapporter Industri www.byggenytt.no Perforerte

Detaljer

MULIGHETSSTUDIER FOR PLASSERING AV NYTT TEATERBYGG

MULIGHETSSTUDIER FOR PLASSERING AV NYTT TEATERBYGG MULIGETSSTUDIER FOR PLASSERING AV NYTT TEATERBYGG I desember 2013 presenterte Stavanger kommune fem områdestudier i forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplanen for sentrum. I forlengelse av dette

Detaljer

HELSEBASEN HELSEBASEN

HELSEBASEN HELSEBASEN Nye Vardheim helse- og velferdssenter vil etter utvidelsen framstå som et komplett anlegg med arkitektonisk identitet og funksjonell klarhet i samspillet mellom nytt og gammelt, slik konkurransens ambisjoner

Detaljer

MIDTBYEN TRENGER FOLK

MIDTBYEN TRENGER FOLK FREDAGSFORUM: MIDTBYEN TRENGER FOLK HVORDAN FÅ FLERE BOLIGER OG MER NÆRING I SENTRUM? SVEIN SKIBNES, SIV. ARK SKIBNES ARKITEKTER AS 28.11.2014 MIDTBYEN FRA BALLONG, 1984 SVERRE PEDERSEN, 1930-TALLET MIDTBYPLAN,

Detaljer

KOMMUNENES HUS OMBYGGING I HAAKON VIIs GATE 9 / MUNKEDAMSVEIEN 3B FORPROSJEKT 10.06.2010. Forprosjektet baserer seg på følgende tidligere rapporter:

KOMMUNENES HUS OMBYGGING I HAAKON VIIs GATE 9 / MUNKEDAMSVEIEN 3B FORPROSJEKT 10.06.2010. Forprosjektet baserer seg på følgende tidligere rapporter: 0.1 BAKGRUNN 0.11 INNLEDNING Arkitekt og (ARK) og engasjerte rådgiverfirmaer (RI) og PL oversender med dette forprosjekt i henhold til avtalt frist. Utviklingen av forprosjektet har foregått i nært samarbeid

Detaljer

FEM ARGUMENTER FOR ET NYTT RÅDHUS KONSEPT ARKITEKTKONKURRANSE NYE BODØ RÅDHUS "UNION"

FEM ARGUMENTER FOR ET NYTT RÅDHUS KONSEPT ARKITEKTKONKURRANSE NYE BODØ RÅDHUS UNION FEM ARGUMENTER FOR ET NYTT RÅDHUS KONSEPT Løsningen er basert på å kombinere det beste av eksisterende forhold - det eksentriske, sjarmerende og sterke arkitektoniske uttrykket fra det opprinnelige Rådhuset-

Detaljer

SITUASJONSPLAN 1/1000

SITUASJONSPLAN 1/1000 Utkikk Jærens nordspiss ungeneset er omgitt av hav på tre kanter. Stedet har en lang historie for kystverket for å lede skipene ved innseilingen til Stavanger. Stedets topografi skaper i seg selv nysgjerrighet

Detaljer

Sigurd Køhns hus universitetet i agder. Gimlemoen, Kristiansand

Sigurd Køhns hus universitetet i agder. Gimlemoen, Kristiansand Sigurd Køhns hus universitetet i agder Gimlemoen, Kristiansand Nybygg Nr 693/2011 Ferdigmelding nr. 693/2011 Prosjektnr. 10929 INNHOLD Statsbygg................................ 3 Historikk.................................

Detaljer