Lønnealléen Borettslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lønnealléen Borettslag"

Transkript

1 Side Lønnealléen Borettslag Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 26. mai 2010, kl. 18:30. Dette er muligheten du har til å delta i diskusjonen og velge det styret som skal forvalte ditt bomiljø i det kommende året. Styret har lagt mye arbeid i å gjøre årsberetningen og regnskapet så komplett og forståelig som mulig. Vårt ønske er derfor at du leser nøye igjennom heftet og viser din interesse for borettslaget ved å møte opp på generalforsamlingen. Hvem kan delta på generalforsamlingen? Alle andelseiere har rett til å være med i generalforsamlingen med forslag-, taleog stemmerett. Det er kun én stemme pr. andel Andelseierens ektefelle, samboer eller et annet medlem av andelseierens husstand har rett til å være til stede og til å uttale seg. Styremedlemmer, forretningsfører og leier av bolig i borettslaget har rett til å være til stede i generalforsamlingen og til å uttale seg. En andelseier kan møte med fullmektig. Ingen kan være fullmektig for mer enn én andelseier, men der flere eier en andel sammen, kan de ha samme fullmektig. En fullmakt kan trekkes tilbake når som helst. En andelseier kan ta med en rådgiver til generalforsamlingen. Rådgiveren har bare rett til å uttale seg dersom generalforsamlingen tillater det. I denne utgaven av innkallingen finner du også gjeldende husordensregler og vedtekter for borettslaget. Vi anbefaler at man leser gjennom disse for å være oppdatert på hvilke regler som gjelder i borettslaget vårt. Lønnealléen Borettslag

2 Side Lønnealléen Borettslag INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Lønnealleen Borettslag avholdes onsdag 26. mai 2010 kl. 18:30 på Tveten Gård. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A) Valg av møteleder B) Opptak av navnefortegnelse C) Valg av referent og to andelseiere til å underskrive protokollen D) Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn E) Spørsmål om godkjennelse av forretningsorden (side 3) 2. ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2009 A) Årsberetning og regnskap for 2009 B) Disponering av årets resultat 3. GODTGJØRELSER A) Styret B) Revisor C) Andre godtgjørelser (valgkomiteen og pelletskonsulent) 4. FORSLAG A) Forslag fra styret om å skru av radiatorvarme om sommeren. B) Forslag fra styret om å skifte dører til branntrapp og trappeoppgang. Forslag er tatt inn bakerst i heftet 5. VALG AV TILLITSVALGTE A) Valg av styreleder for 2 år B) Valg av 2 styremedlemmer for 2 år C) Valg av 2 varamedlemmer for 1 år D) Valg av valgkomité for 1 år E) Valg av delegert med vara til OBOS generalforsamling for 1 år Oslo, Styret i Lønnealleen Borettslag Sven-Robby Syversen Dierkes /s/ Håvard Vinsrygg /s/ Trine Holter /s/ Nagulendran Sugandiran /s/ Karstein Tømmerbakk /s/

3 Side Lønnealléen Borettslag FORRETNINGSORDEN Generalforsamlingen gjennomføres i henhold til Lov om borettslag og borettslagets vedtekter. Generalforsamlingen ledes av styrets leder eller av en møteleder valg av generalforsamlingen. Møtelederen skal påse at sakene får en forsvarlig behandling i henhold til lov og vedtekter. Med utgangspunkt i dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen, legger møteleder frem en plan for gjennomføringen. Protokollen føres av den valgte sekretær. I protokollen føres alle valg og vedtak, samt eventuelle protokolltilførsler som generalforsamlingen fatter vedtak om at skal tas inn. Alle forslag skal, så langt det er mulig, leveres skriftlig til møtelederen med forslagsstillers navn og leilighetsnummer. Den som ønsker ordet, skal signalisere til møteleder ved å vise stemmetegn eller ved håndsopprekning, før man tar ordet. Ingen har rett til ordet mer enn 3 ganger i samme sak. Innledningsforedrag må ikke overstige 5 minutter. Ytterligere innlegg må ikke overstige 3 minutter. Møteleder har rett til å la styrets representanter få utvidet taletid for å svare på spørsmål som er stilt. Ordet til forretningsorden gis 1 gang til hver sak og med en taletid på høyst 1 minutt. Forslag kan ikke fremmes etter at strek er satt, og fremsatte forslag kan ikke trekkes hvis noen motsetter seg dette. Hvis et forslag eller en sak foreslås avvist eller utsatt, skal møteleder sørge for at forslaget om dette blir satt under votering før en fortsetter debatten. Brudd på ovennevnte forretningsorden kan medføre utestengelse fra resten av generalforsamlingen.

4 Side Lønnealléen Borettslag TILLITSVALGTE ÅRSBERETNING FOR 2009 STYRET Leder Sven-Robby Syversen Dierkes Sigrid Undsets Vei 5 Nestleder Håvard Vinsrygg Sigrid Undsets Vei 3 Sekretær Trine Holter Sigrid Undsets Vei 3 Styremedlem Nagulendran Sugandiran Sigrid Undsets Vei 5 Styremedlem Karstein Tømmerbakk Sigrid Undsets Vei 3 VARAMEDLEMMER TIL STYRET 1. varamedlem Audun Castberg Sigrid Undsets Vei 5 2. Varamedlem Mario Ivan Castro Fritz Sigrid Undsets Vei 5 VALGKOMITEEN Liv Stokke Sigrid Undsets Vei 3 Craig Harvey Sigrid Undsets Vei 5 Merete Fuglevåg Sigrid Undsets Vei 5 DELEGERT TIL GENERALFORSAMLINGEN I OBOS Delegert Sven-Robby Syversen Dierkes Sigrid Undsets Vei 5 Varadelegert Håvard Vinsrygg Sigrid Undsets Vei 3 FORRETNINGSFØRSEL OG REVISJON Forretningsførselen er utført av OBOS i henhold til kontrakt. Borettslaget har ordinær forretningsførerkontrakt. Autorisert regnskapsfører (oppdragsansvarlig) er regnskapssjef Egil Havre, OBOS. Borettslagets revisor er PricewaterhouseCoopers AS. GENERELLE OPPLYSNINGER OM BORETTSLAGET Borettslaget er registrert i Foretaksregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnr , ligger i bydel 12 Alna i Oslo og har adresse Sigrid Undsets vei 1, 3 og 5. Borettslaget består av 204 andelsleiligheter, fordelt på 3 høyblokker. Tomta, som ble kjøpt i 1986, har gårdsnr. 140, bruksnr. 31 og er på m 2. Første innflytting skjedde Borettslaget følger arbeidsmiljølovens bestemmelser og tilstreber et godt arbeidsmiljø. Likeså tilstrebes likestilling for å unngå forskjellsbehandling på grunn av kjønn. Av borettslagets 5 styremedlemmer er 1 kvinne.

5 Side Lønnealléen Borettslag Styret er ikke kjent med at det ytre miljø forurenses i vesentlig grad. Hovedformålet med borettslaget er etter borettslagsloven å gi andelseieren bruksrett til egen bolig i borettslagets eiendom. Sammen eier de alle eiendeler, så som leiligheten, fellesrom, utenomhusanlegg m.v. i det borettslaget de bor. Som andelseier har du en særskilt bruksrett til en bestemt bolig i borettslaget. Denne bruksretten kalles en borett, og gir deg som andelseier enerett til å bruke en bolig i borettslaget, samt rett til å benytte fellesarealene til det de vanligvis er eller skal brukes til. STYRET Styret i Lønnealléen Borettslag har kontor i Sigrid Undsets vei 5 med faks og e-post Ved krisesituasjoner (vannlekkasje, strømproblemer etc.) kontakt håndverkere listet på oppslagstavlene. For ytterligere informasjon se borettslagets internettsider VAKTMESTERTJENESTE Borettslaget har avtale med Bygårdsservice AS om vaktmestertjenester. Vaktmester kan nås på tlf hverdager mellom 08:00 og 15:30. Vennligst respekter telefontidene. NØKLER/SKILT Skilt til ringeklokke/postkasse og nøkler til vasketavla skal bestilles ved henvendelse til vaktmester. Nøkler til fellesområdene bestilles av styret, og sendes til beboer pr. postoppkrav. Skjema for bestilling finnes i vaskerigangene og på borettslagets internettsider. PARKERING Borettslaget har parkeringsplasser utenfor hver blokk som leies ut etter eventuelle ventelister. Leien er kr 450,- pr. halvår. Ønsker du plass, kontakt parkeringsansvarlig (se oppslagstavle), send faks til eller til e-post Aker P-Drift har avtale om å kontrollere borettslagets parkeringsplasser. RENHOLD Borettslaget har avtale med Bygårdsservice AS om vask av trappeoppganger/ fellesarealer, samt vinduer. Styret minner om at det ikke er tillatt å sette barnevogner etc. i gangene, eller ha matter utenfor inngangsdøren.

6 Side Lønnealléen Borettslag VASKERI Det er fellesvaskeri i hver av blokkene og disse skal brukes i henhold til gjeldende regler. Vaskeriets åpningstider er som følger: Vasketider: Mandag Fredag: 08:00 20:00 Lørdag: 08:00 16:00 Tørketider: Mandag Fredag: 08:00 21:00 Lørdag: 08:00 17:00 BRANNSIKRINGSUTSTYR I følge forskrift om brannforebyggende tiltak og branntilsyn skal alle boliger ha minst én godkjent røykvarsler, samt manuelt slokkingsutstyr i form av enten pulverapparat eller brannslange. Det er borettslagets ansvar å anskaffe og montere utstyret, mens det er andelseiers ansvar å kontrollere at utstyret er i orden. Dersom utstyret er defekt, meldes dette skriftlig til styret. KRAFTLEVERANSE TIL BORETTSLAGETS FELLESANLEGG Borettslaget får levert strøm til fellesanlegg og fyringsanlegget fra Shell og pellets fra Pemco AS. AVTALE OM GARANTERT BETALING AV FELLESKOSTNADER Borettslaget har avtale med OBOS om garanti for betaling av felleskostnader (teoretisk leie). OBOS garanterer for overførsel til borettslaget hver måned og overtar deretter alt ansvar og risiko for eventuell manglende innbetaling av felleskostnader. KABEL-TV Get er leverandør av kabel-tv tjenester til borettslaget, i tillegg til bredbånd, telefoni og digital-tv. Gets servicetelefon er betjent hverdager mellom 09:00 og 22:00, samt lørdager og søndager mellom 12:00 og 20:00. Feilmelding og support kan også meldes på Gets kunde- og servicemottak er lokalisert i Maridalsveien 323 i tilknytning til hovedkontoret. Her kan man blant annet hente eller bytte dekoder, internettmodem og "gjør det selv-pakker" for telefoni. På Gets hjemmeside finner du oversikt over aktuelle forhandlere i lokalområdet (Spaceworld på Tveita Senter), samt produktinformasjon og bestillingsmuligheter. Ingen må gjøre inngrep i kabel-tv anlegget som å skru av dekselet på antennekontakten og foreta om- eller tilkoblinger. Slike inngrep vil kunne forårsake forstyrrelser på signalene til andre beboere og i verste fall forårsake ødeleggelser i anlegget. Borettslaget har også en egen intern-tv kanal med oppdatert informasjon og siste nytt om borettslaget. Denne ligger på kanal 32 (559,25 Mhz).

7 Side Lønnealléen Borettslag TELEFONI Borettslaget er tilsluttet samarbeidsavtalen mellom Telenor og OBOS, som gjelder til og som gir beboere med telefonabonnement i Telenor gode rabatter: Det gis opp til 25 % rabatt på bruken av telefonen (gjelder Basis-abonnementene) på fast- og bredbåndstelefon dersom samtalekostnaden overstiger kr 5 000,-. Fri bruk av fasttelefon hver lørdag (kun startpris på 89 øre pr. samtale uansett varighet) på samtaler til andre fasttelefoner i Norge. Den enkelte beboer får fri etablering av ADSL Bredbånd ved bestilling via internett, 10 % rabatt på abonnementstypene ADSL Medium og 15 % på ADSL Premium. (Rabatt ytes ikke på nybestilte abonnement på ADSL Basis og ADSL Turbo). Det gis 30 minutter ekstra fri ringetid på alle mobilabonnement fra Telenor og Djuice (ikke kontantkort, Djuice Control og surfprat abonnement). Ekstra ringeminutter gis uavhengig av om kunden er i en bindingsperiode, og aktiviseres ved at kunden selv sender en SMS til 2000 med kodeord: bestill OBOS Bestilling av telefoni og internettjenester gjøres på https://telenor.infored.no/nbbl INDIVIDUELL NEDBETALING AV FELLESGJELD Borettslaget har lagt til rette for at andelseierne kan nedbetale hele eller deler av sin fellesgjeld (IN-ordning). Ved nedbetaling vil andelseieren få redusert sine kapitalutgifter (andel renter og avdrag) som kreves inn sammen med felleskostnadene. Nedbetaling forutsetter at borettslagets lån har flytende rente, samt at andelseier inngår en IN-avtale med borettslaget. Avtalen (og giro som skal benyttes ifb. nedbetalingen) kan fåes ved henvendelse til OBOS på telefon Ved avtaleinngåelse påløper et engangsgebyr som for tiden er kr 1 085,-. Nedbetaling kan foretas to ganger per år ifb. terminforfall 30. mai og 30. november på borettslages lån i OBOS. Ønsket innbetalt beløp må være kreditert OBOS klientkonto 10 dager før terminforfall. Minimumsbeløpet for innbetaling er kr ,- per gang. Ta kontakt med OBOS i god tid før terminforfall dersom du ønsker å nedbetale fellesgjeld.

8 Side Lønnealléen Borettslag HMS - INTERNKONTROLL Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) ble fastsatt ved kgl.res. 6. desember 1996 med virkning fra 1. januar Forskriften stiller krav til at den enkelte virksomhet skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter gitt av det offentlige. Viktige lover i den forbindelse er: Lov om elektriske anlegg og elektrisk utstyr Lov om brann- og eksplosjonsvern Lov om forurensning Lov om arbeidsmiljø Internkontroll (IK) innebærer at boligselskapet er pålagt å planlegge, organisere, utføre, vedlikeholde og dokumentere alt som har med helse-, miljø- og sikkerhet å gjøre i borettslagets regi. IK beskriver hvordan dette arbeidet skal drives. Styret ivaretar IK med hensyn til blant annet brannvern, felles elektrisk anlegg og lekeplassutstyr. Har borettslaget ansatte må det også oppfylle kravene i arbeidsmiljøloven i forhold til vern av arbeidstakernes helse og sikkerhet. Beboere har plikt til å foreta egenkontroll på det elektriske anlegget i leilighetene. BRUKSOVERLATING (FRAMLEIE) Det er ikke tillatt å overlate bruken av boligen til andre uten styrets samtykke og godkjennelse av bruker. Ulovlig overlating av bruk kan føre til salgspålegg av leiligheten. Søknadsskjema for bruksoverlating fås ved henvendelse til OBOS på telefon Det er registrert 5 bruksoverlatinger i borettslaget pr Alle disse eies av Boligbygg Oslo KF (Oslo kommune). RETNINGSLINJER FOR STYREARBEID Styret har vedtatt retningslinjer for styrearbeid i borettslaget. Formålet med disse er å klargjøre de krav som stilles til de tillitsvalgte. Retningslinjene omhandler styreansvar for forvaltning av de økonomiske verdier, habilitet, taushetsplikt, honorering, attestasjon og anvisning av utbetalinger.

9 Side Lønnealléen Borettslag REHABILITERING OG STØRRE VEDLIKEHOLD 1988 Utskifting av vinduer Rehabilitering av fasadene. Nye balkonger Nye vaskemaskiner Utbedring av tak. Nytt låssystem i inngangsdørene Utskifting inngangsdører og kjellerdører Innglassing av balkonger, skiftet innendørsbelysning Rehabilitering av heiser. Malt styrerom, fyrrom, vaskeriene og kjellerganger Nye blomsterkasser ved parkeringsplassene og inngangspartier Maling av ganger. Byttet postkasser Oppgradert lekeplass, gjerde langs alléen, asfaltert gangveier. Kontroll og etterfylling av brannslukkere, samt utdeling av nye røykvarslere Montert opp utegriller Startet pellets prosjekt. Nye radiatorventiler og målere Pelletsprosjekt, nytt låssystem, nytt callinganlegg, 2 nye grillplasser og duesikring. OMSETNING AV LEILIGHETER / FORKJØPSRETT Det er registrert 22 solgte leiligheter i 2009 : Rom Gjennomsnittspris Høyeste pris Ant. Salg 1 roms , ,- 9 2 roms , ,- 2 3 roms , ,- 7 Forkjøpsretten er en viktig medlemsfordel i OBOS. Ved spørsmål om forkjøpsretten kan du henvende deg til OBOS på telefon For hver enkelt bolig blir det ved salg fastsatt en egen frist for å melde bruk av forkjøpsretten (meldefrist). Medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, må ta kontakt med OBOS for å få oppgitt faksnummer eller eventuell e-postadresse som kan benyttes. Meldingen må være mottatt av OBOS innen den fastsatte frist. Meldefristen vil være normalt 5 virkedager etter at boligen er kunngjort i OBOS-annonse i Aftenposten og/ eller på Hvis OBOS mottar din melding om forkjøp etter at fristen er gått ut, kan du ikke kreve å få overta boligen på grunnlag av forkjøpsretten.

10 Side Lønnealléen Borettslag Gjør du bruk av forkjøpsretten, trer du inn i en allerede inngått avtale og kjøper boligen til den avtalte pris på avtalte vilkår. Finansieringen må være i orden, og den må i sin helhet dokumenteres skriftlig. Er det flere medlemmer som vil benytte forkjøpsretten, får den med lengst ansiennitet fortrinnsrett. Andelseiere i det borettslaget boligen tilhører går foran øvrige medlemmer i OBOS. Dersom flere i borettslaget vil benytte forkjøpsretten, blir normalt botiden i borettslaget avgjørende. FORSIKRINGER Borettslagets eiendommer er forsikret i Hammersborg Forsikring AS med polisenummer Forsikringen dekker bygningene, fellesareal og boliger, med veggfast utstyr. Den dekker også bygningsmessige tillegginnretninger og forbedringer i boligen bekostet av andelseier. Oppstår det skade i leiligheten, sørg for å begrense skadeomfanget mest mulig og prøv og kartlegg årsaken. Er flere leiligheter berørt, noter hvordan berørte andelseiere kan kontaktes og opplys om dette når skaden meldes til forsikringsavdelingen i OBOS på telefon , faks eller e-post til Forsikringsavdelingen melder skaden til forsikringsselskapet, bestiller om ønskelig håndverker for reparasjon og sørger for at kostnader knyttet til skaden blir refundert eller betalt av forsikringsselskapet. Ved skader som dekkes av borettslagets bygningsforsikring, krever Hammersborg Forsikring en egenandel på kr 6 000,-. Andelseier kan belastes for hele eller deler av egenandelen dersom forholdet ligger innenfor andelseiernes ansvar. Generalforsamlingen vedtok at ved skader som dekkes av borettslagets forsikring, betaler andelseier normalt en egenandel på 50 % av forsikringsselskapets egenandel. Dette gjelder dog ikke dersom skaden er selvforskyldt eller skyldes uaktsomhet. Da betaler andelseier hele summen på 100 %. INNBOFORSIKRING Den enkelte andelseier bør imidlertid ha egen hjemforsikring som dekker innbo og løsøre (dvs. utstyr/innredning som det er naturlig å ta med seg når en flytter). Det kan være gunstig å kontakte OBOS Forsikring på telefon for å få tilbud på innboforsikring. Denne forsikringen har lav pris og tilpassede vilkår. OBOS Forsikring har også gode tilbud på øvrige forsikringsprodukter den enkelte andelseier kan ha behov for.

11 Side Lønnealléen Borettslag STYRETS ARBEID Da har vi lagt enda et år bak oss, et år bestående av 11 styremøter med totalt 120 saker. Styret har også avholdt flere Åpne styrerom hvor beboerne har hatt muligheten til å stille spørsmål til styret. Oppmøtet på disse møtene har jevnt over vært veldig bra, og tilbakemeldingene vi har fått fra beboerme er at dette er et positivt tiltak. I mai 2009 avholdt vi som alltid dugnad for beboerne. Både yngre og eldre stilte opp, og ryddet uteområdet før grillen ble tent og barna fikk leke i hoppeslottet. Tilbakemeldingene vi har fått er bare positive, og vi oppfordrer enda flere beboere til å stille opp på fremtidige arrangementer i borettslagets regi. Styret valgte å kjøre en prøveordning med å ha på radiatorvarme hele året i 2009 i motsetning til tidligere år hvor radiatorvarmen ble skrudd av om sommeren. Sommeren 2009 ble det brukt 90,000 kwh mer enn året før. Dette utgjør ca kr ,- som inngår i totalforbruket som fordeles beboerne imellom. Det er med andre ord en kostbar affære å ha på varmen om sommeren, i tillegg til at det ikke er spesielt miljøvennlig. Med grunnlag i dette legger styret frem forslag om å stenge av radiatorvarmen i sommermånedene på årets generalforsamling (Se side 26) I 2009 ble det installert nytt callinganlegg og nøkkelsystem i borettslaget. Callinganlegget ble noe dyrere enn budsjettert ettersom generalforsamlingen 2009 vedtok å installere callinganlegg med video i leilighetene. Tilbakemeldingene på fra beboerne på callinganlegget har vært positive, og man slipper ikke lenger inn hvem som helst i borettslaget. Når det gjelder nøkkelsystemet var vi litt uheldige med innstalleringen av dette. Akkurat da prosjektet var satt i gang ble Norge rammet av influensa i tillegg til at montøren ble kjøpt opp av Møller Undall AS. Dette førte til store forsinkelser i monteringen, og enda større forsinkelser i utsending av etterbestilte nøkler. Styret beklager dette, og tar selvkritikk når det gjelder manglende informasjon rundt forsinkelsene. Vi har nå fått i gang rutiner på etterbestilling som skal fungere bedre. Generalforsamlingen vedtok i 2008 installasjon av et bioenergianlegg i vårt borettslag. I 2009 har dette arbeidet blitt utført. Oljekjelene er fjernet fra fyrrommet i blokk nr. 3, og vi har fått installert en trepellets-kjel hvor disse stod. I tillegg har det blitt satt opp en silo på utsiden av blokka. I siloen oppbevares pelletsen inntil den blir sugd inn i fyrrommet for brenning. Siloen kan bygges inn med teglstein for å tilpasse fasaden som vi allerede har. Oppstart av pelletsanlegget skjedde i begynnelsen av desember. Etter noen barnesykdommer og problemer i starten, ser nå anlegget ut til å fungere bra. Borettslaget har etter installasjonen to energikilder, elektrisitet og pellets. Det står en el-kjele i hver blokk, samt pellets-kjelen i vår felles varmesentral i blokk nr. 3. Pelletskjelen i nr. 3 vil dekke varmebehovet for de fleste av årets dager. På ekstra kalde dager, som vi har hatt i vinter, må man i tillegg benytte el-kjelene. Med tanke på de ekstremt høye strømprisene som man fikk i vinter, bør pelletsanlegget vårt være en meget god investering for borettslaget. Trepellets er

12 Side Lønnealléen Borettslag miljøvennlig, fritatt for avgifter og prisen er betydelig lavere enn prisen på strøm og olje. Lønnealléen Borettslag ble høsten 2009 tildelt NBBL sin miljøpris med følgende begrunnelse: Borettslaget har gjennomført tiltak for å redusere energibruken og samtidig gått over til en klimanøytral oppvarmingskilde. Det er montert individuelle varmemålere på alle radiatorer i borettslaget, og samtidig trukket ut forbruk til oppvarming som en egen del av felleskostnadene til andelseierne. Målet med prosjektet har vært å gjøre beboerne mer bevisst på sitt eget forbruk av energi til oppvarming. I den første fyringssesongen er energibruken til oppvarming redusert med 12 % i forhold til året før. Samtidig står borettslaget nå midt oppe i arbeidet med å bytte ut el- og oljekjeler med pelletsfyrte kjeler. Begge prosjektene er finansiert gjennom borettslagets disponible midler. Miljøprisen på kr ,- har styret valgt å la komme beboerne til gode ved å oppgradere uterommet ved å bla. installere flere grillplasser på uteområdet. Styret har sammen med Brannvesenet hatt en HMS gjennomgang i borettslaget, og der ble det fastslått at vi trenger nye dører til branntrappene og trappeoppgangene. Dagens dører oppfyller ikke kravene til brannsikkerhet. Utover dette var tilbakemeldingen fra brannvesenet positiv. Tilslutt vil styreleder benytte anledningen til å rette en stor takk til resten av styret for året som har gått. Som styreleder er det viktig å vite at man har et godt team å samarbeide med, og sammensetningen av årets styre har vært veldig bra. Alle styremedlemmene har stått på og gjort en innsats for borettslaget. Det legges ned mange timer med jobb i løpet av styreåret, og oppgavene er ofte mange og krevende. Mye er utrettet i året som har gått, og store prosjekt er ferdigstilt. Dessverre forlater Håvard Vinsrygg både borettslaget og styret. Håvard har vært en ressurs som vil bli savnet, og han har gjort en formidabel jobb både når det gjelder økonomi, individuell varmemålingsprosjektet og pelletsprosjektet. Takk for et godt samarbeid og en god innsats gjennom mange spennende år Håvard.

13 Side Lønnealléen Borettslag BEMERKNINGER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2009 REGNSKAP FOR BORETTSLAG Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Informasjon om borettslagets forventede økonomiske utvikling er omtalt i årsberetningens punkter om kostnadsutvikling og budsjett for Årsregnskapet for 2009 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Det bekreftes herved at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Styret mener at det gjennomførte vedlikeholdet er tilstrekkelig for å oppveie verdiforringelse av bygningene og at virkelig verdi av bygningene er høyere enn den bokførte verdien som står oppført i regnskapet. Styret er ikke kjent med hendelser etter som påvirker regnskapet i vesentlig grad. RESULTAT Regnskapet er gjort opp med et underskudd på kr ,- som foreslås dekket ved overføring fra konto for annen egenkapital i balansen. DISPONIBLE MIDLER Borettslagets disponible midler pr utgjør kr ,-. INNTEKTER Driftsinntektene i 2009 var totalt kr ,- mot budsjettert kr ,-. Avviket skyldes for høyt budsjetterte kapitalkostnader (renter). Andre inntekter består i hovedsak av parkeringsleie, samt miljøpris fra NBBL. KOSTNADER Driftskostnadene i 2009 var totalt kr ,- mot budsjettert kr ,-. Avviket skyldes ENØK-tillskudd ifb. pellets prosjektet ikke kom med på årets regnskap. I tillegg ble callinganlegget dyrere enn budsjettert pga. generalforsamlingsvedtak om fargemontior i alle leiligheter. Energi/fyring viser derimot et lavere tall enn budsjettert. For øvrig vises til de enkelte tallene i resultatet og til balansen, samt de etterfølgende regnskapsnotene (se bakerst i årsregnskapet).

14 Side Lønnealléen Borettslag KOSTNADSDIAGRAM KOSTNADSUTVIKLING FOR 2010 KOMMUNALE AVGIFTER Oslo Bystyre har vedtatt at renovasjonsavgiften øker med 10 %, mens feieavgiften og vann/avløpsavgiften øker ikke. LÅN Borettslaget har annuitetslån i OBOS med månedlige terminforfall til flytende rente 6,8 %. Lånet er iht. betalingsprognose nedbetalt Lånet er et IN-lån slik at det er muligheter for å nedbetale sin andel av fellesgjelden (se side 7 for ytterligere informasjon). For opplysninger om opprinnelig lånebeløp og aktuell restsaldo på borettslagets lån henvises det til note 18 i regnskapet.

15 Side Lønnealléen Borettslag RENTER PÅ BORETTSLAGETS INNSKUDD Rente på borettslagets driftskonto i OBOS er 0,10 % pr , mens rente på sparekonto er hhv. 2,75 % og 2,85 % for innskudd under/over kr ,-. FORRETNINGSFØRERHONORARET Forretningsførerhonoraret for 2010 øker med 4 % til kr ,-. MEDLEMSKONTINGENTEN Medlemskontingenten til OBOS er kr 200,- pr. andelsleilighet for REVISJONSHONORARET Revisjonshonoraret øker tilsvarende konsumprisindeksen. Høsten 2009 ble det gjennomført en anbudskonkurranse for revisjon av borettslagene hvilket har ført til at det fortsatt er lave satser i revisjonshonorar. FORSIKRING Forsikringsselskapene melder om en generell økning av bygningsforsikringen og inkluderer en økning av byggeindeksen med 2,8 %. Indeksøkningen, som reflekterer prisoppgang på håndverkstjenester, er lik for alle forsikringsselskaper Ut over dette foretar forsikringsselskapene individuell prisjustering med bakgrunn i borettslagets egen skadesituasjon. Premien for vårt borettslag går derimot ned som følge av bytte av forsikringsselskap. STRØMPRISENE Strømprisen i Norge varierer med årstidene. Normalt stiger den i vinterhalvåret og reduseres i sommerhalvåret. Dette og andre faktorer som påvirker kraftprisene gjør det vanskelig å spå utviklingen i strømprisene. Den totale strømprisen til en forbruker består av tre komponenter: Kraftpris som dekker kostnadene ved å produsere og selge den elektriske kraften utgjør ca. 43 % av total strømpris (betales til kraftleverandør). Nettleie for transport av den elektriske kraften utgjør ca. 24 % av total strømpris (betales til nettselskapet). Statlige avgifter, dvs. forbruksavgift, avgift til Energifondet og merverdiavgift. Disse utgjør ca. 33 % av total strømpris. Strømprisen har øket kraftig de første månedene i 2010, sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen fra første kvartal 2009 til første kvartal 2010 er på ca.35%. Kaldt vær har ført til økt varmeforbruk, også i vårt borettslag. Heldigvis vil vi fremover bli mindre påvirket av strømprisene, da borettslaget har investert i et pelletsanlegg som er startet opp. Pelletsfyren vil nå etter hvert sørge for det meste av varmen til radiatorene og tappevann. Oppvarming med trepellets er betydelig rimeligere enn oppvarming med strøm.

16 Side Lønnealléen Borettslag Fra og med blir det obligatorisk med en energiattest for alle boliger som skal selges eller leies ut. Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvaret for implementeringen av ordningen. På kan andelseier utarbeide en energiattest for sin bolig. BUDSJETT 2010 Til orientering for generalforsamlingen har styret satt opp en oversikt over beregnede driftsinntekter og driftkostnader i Tallene er vist som egen kolonne lengst til høyre i resultatoppstillingen (budsjett 2010) og viser et forventet årsresultat på kr ,-. I posten drift og vedlikehold er det avsatt midler til større vedlikehold som omfatter ordinært vedlikehold, samt asfaltering, branndører i fellesområder, stoppekraner, rest pelletsprosjekt, samt innbygging av silo. Driften i 2010 forutsetter verken nye låneopptak eller økning av felleskostnadene. Nåværende felleskostnader vil ifølge budsjettet redusere borettslagets disponible midler, men styret mener det er forsvarlig i For øvrig vises til de enkelte tallene i budsjettet, som er utarbeidet på bakgrunn av de planer for 2010 som foreligger og de endringer neste år som er omtalt tidligere i årsberetningen. Oslo, Styret i Lønnealleen Borettslag Sven-Robby Syversen Dierkes /s/ Håvard Vinsrygg /s/ Trine Holter /s/ Nagulendran Sugandiran /s/ Karstein Tømmerbakk /s/

17 PricewaterhouseCoopers AS Postboks 748 NO-0106 Oslo Telefon Telefaks Dobbeltklikk her for å sette inn revisors beretning. Kontorer: Arendal Bergen Drammen Fredrikstad Førde Hamar Kristiansand Mo i Rana Molde Måløy Narvik Oslo Stavanger Stryn Tromsø Trondheim Tønsberg Ålesund PricewaterhouseCoopers navnet refererer til individuelle medlemsfirmaer tilknyttet den verdensomspennende PricewaterhouseCoopers organisasjonen Medlemmer av Den norske Revisorforening Foretaksregisteret: NO

18 Side Lønnealléen Borettslag _ INFORMASJON OM ÅRSREGNSKAPET Borettslagets årsregnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak, samt forskrift om årsregnskap og årsberetning for borettslag. Regnskapsloven stiller strenge krav til hvordan et regnskap skal føres og presenteres. I tillegg krever forskriften om årsregnskap og årsberetning i borettslag at man må gi mer informasjon. Dette innebærer blant annet at man må gi informasjon i form av noter, og utarbeide en oversikt over de disponible midlene i årsregnskapet. Det vil også være informasjon om borettslagets økonomi i styrets årsmelding. På de neste sidene presenteres borettslagets resultatregnskap, balanse og tilhørende noter. Årsregnskapet gir imidlertid ikke en fullstendig oversikt over borettslagets disponible midler ved årsskiftet. I resultatregnskapet presenteres det en oversikt over borettslagets inntekter og kostnader. Det regnskapsmessige overskuddet tar ikke hensyn til en del viktige økonomiske forhold som påvirker borettslagets disponible midler. Dette gjelder for eksempel avskrivninger, opptak og avdrag på lån, samt kjøp og salg av anleggsmidler. Borettslagets disponible midler er de økonomiske midlene som borettslaget har til rådighet, og de defineres som omløpsmidler fratrukket kortsiktig gjeld. Størrelsen på de disponible midlene kan blant annet benyttes til å vurdere om det er nødvendig å endre størrelsen på innkrevde felleskostnader som den enkelte beboer betaler, og om det er behov for å ta opp lån eller om det er mulighet til å betale ned ekstra på eksisterende gjeld. Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note A. DISP. MIDLER PR B. ENDRING I DISP. MIDLER: Årets resultat (se res.regnskap) Tilbakeføring av avskrivning Fradrag for avdrag på langs. lån Ekstraord. nedbet. IN-ordningen B. ÅRETS ENDR. I DISP. MIDLER C. DISP. MIDLER PR SPESIFIKASJON AV DISPONIBLE MIDLER: Omløpsmidler Kortsiktig gjeld C. DISPONIBLE MIDLER PR

19 Side Lønnealléen Borettslag _ RESULTATREGNSKAP Regnskap Regnskap Budsjett Budsjett Note DRIFTSINNTEKTER: Kapitalkostnader Innkrevde felleskostnader Antenne anlegg Andre inntekter SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER: Personalkostnader Styrehonorar Avskrivninger Revisjonshonorar Andre honorarer Forretningsførerhonorar Konsulenthonorar Kontingenter Drift og vedlikehold Forsikringer Kommunale avgifter Energi/ fyring Kabel- / TV-anlegg Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR IN: Innbetalt andel fellesgjeld DRIFTSRESULTAT: FINANSINNTEKTER/-KOSTNADER: Finansinntekter Finanskostnader RES. FINANSINNT./-KOSTNADER ÅRSRESULTAT Overføringer: Til annen egenkapital Fra annen egenkapital

20 Side Lønnealléen Borettslag _ BALANSE Note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Bygninger Tomt Varige driftsmidler Langsiktige fordringer SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Driftskonto i OBOS Innestående bank Sparekonto i OBOS SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Innskutt egenkapital 204 * Annen egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD LANGSIKTIG GJELD Pante- og gjeldsbrevlån Borettsinnskudd Annen langsiktig gjeld SUM LANGSIKTIG GJELD KORTSIKTIG GJELD Leverandørgjeld Påløpne avdrag SUM KORTSIKTIG GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Pantstillelse Garantiansvar 0 0 Oslo, / I styret for Lønnealleen Borettslag Sven-Robby Syversen Dierkes /s/ Håvard Vinsrygg /s/ Trine Holter /s/ Nagulendran Sugandiran /s/ Karstein Tømmerbakk /s/

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen.

egistreringsblanketten skal leveres i utfylt stand ved inngangen. Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. sameiermøte Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 211. Styret har lagt ned mye arbeid i å gjøre

Detaljer

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006

INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 INNKALLING TIL SAMEIERMØTE 2006 Ordinært sameiermøte i Solbakken II Boligsameie, avholdes mandag 24.4 2006, kl. 20.00 i Bjørndal Idrettsforenings klubbhus. TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. KONSTITUERING A)

Detaljer

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt.

Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600. www.spatind.no. Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt. Spørsmål kan stilles til Amund Stokke på telefon: 900 49 600 www.spatind.no Ditt eget sted på fjellet fra kr. 299.000,- prospekt Spåtind Fritid AS Design: Ink Design & Interiør AS v/thomas Riise Trykk:

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve

ÅRSMELDING. Vedlegg nr. Ve 1 2 3 ÅRSMELDING 2012 Konsernet Notodden Energi har hatt en svak reduksjon i omsetningen i 2012 i forhold til 2011. Lave kraftpriser gjennom hele året er hovedårsaken til svikten. Markedsprising på strøm

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

Bedriftsetablering og avvikling

Bedriftsetablering og avvikling 2 Bedriftsetablering og avvikling Mål for kapitlet >>> Mål for kapitlet Når du har lest dette kapitlet, skal du kjenne hovedtrekkene for etablering og avvikling av en bedrift kjenne til og kunne vurdere

Detaljer

Høland og Setskog Elverk SA

Høland og Setskog Elverk SA Årsrapport 2014 Innhold: Organisasjon og virksomhetsområder s. 3 Forord fra Daglig leder s. 5 Nett s. 6 Vår bedrift s. 8 Fiber s. 10 Varme s. 11 Kommunikasjon og omdømme s. 12 Samfunns og sosialt ansvar

Detaljer

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen.

Styret konstituerer seg selv på 1. Styremøte etter generalforsamlingen. Styremedlemmer velges for 2 år av gangen. HEKSEBERGÅSEN VEL INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2015 Tid: Onsdag 22. april kl 20.00 Sted: Frogner Grendehus, kafeteriaen. 1. Konstituering Godkjenning av innkallelsen. Valg av møteleder, sekretær, samt

Detaljer

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning

Håndbok for verger. Statens sivilrettsforvaltning Håndbok for verger Statens sivilrettsforvaltning Gjeldende fra 1. juli 2013 1 Innhold 1 Innledning... 5 1.1 Lokal og sentral vergemålsmyndighet... 5 1.2 Vergemålsreformens verdiplattform... 5 1.3 Individtilpasning...

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013

Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Økonomi Styresak 20-2014 Godkjenning av styrets årsberetning og regnskap 2013 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2014/566 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Årsregnskap 2013 styrets

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det

. PWWS og PWWS II (med tilhorende selskaper) er svrert likt strukturert bade nir det Aksjonrerene i Pareto World Wide Shipping II AS 8. november20ll FUSJON AV PARE,TOS SHIPPINGSELSKAPER Vedlagt er innkalling til ekstraordinrer generalforsamling i Pareto World Wide Shipping II AS (pwws

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper

12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern. 16 Balanse morselskap. 18 Kontantstrømoppstilling morselskap. 19 Regnskapsprinsipper Årsrapport 2011 Innhold 2 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Spør Altinn når du driver bedrift

Spør Altinn når du driver bedrift Spør Altinn når du driver bedrift Arbeids- og velferdsetaten Arbeidstilsynet Brønnøysundregistrene Skatteetaten Statistisk sentralbyrå Oppdatert 15.03.2009 > 1.1 Hva består regnskapsplikten i? Kravet

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern

Innhold. 3 Hovedtall. 3 Årsberetning. 11 Resultatregnskap konsern. 12 Balanse konsern. 14 Kontantstrømoppstilling konsern Årsrapport 2013 Innhold 3 Hovedtall 3 Årsberetning 11 Resultatregnskap konsern 12 Balanse konsern 14 Kontantstrømoppstilling konsern 15 Resultatregnskap morselskap 16 Balanse morselskap 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren?

Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? 2 apr 13 LØSSALG KR 69,- n Personlig økonomi n Bolig n Skatt n jus n FOND n FORSIKRING n BANK n strøm n telefoni Renta stiger Skylder du på banken eller finansministeren? Kraftselskaper skrur opp prisen

Detaljer