TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE"

Transkript

1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE

2 Innhold 1. Innledning Visjon og målsetting Visjon Delmål Organisering Politisk organisering Administrativ struktur Viktige aktører i trafikksikkerhetsarbeidet Rammer for planarbeidet Kommunale planer Fylkesveg 705 Fra fjord til fjell Støtte til trafikksikkerhetstiltak Statistikk Tiltak Sektor oppvekst Sektor helse og sosial Bygdautvikling Politi Sør- Trøndelag fylkeskommune Vedlegg Kommunedelplan for trafikksikkerhet i Selbu kommune er behandlet i hovedutvalg bygdautvikling , det faste utvalget for plansaker og egengodkjent i kommunestyret

3 1. Innledning Hovedhensikten og målsettingen med en kommunal trafikksikkerhetsplan er å øke innsatsen i trafikksikkerhetsarbeidet i Selbu kommune. Kommunen har dermed et naturlig ansvar for å samordne dette arbeidet. Selbu kommunes mål er å få bukt med den såkalte Trollveggen som også har fått stort fokus i trafikksikkerhetsplan for Sør- Trøndelag I diagrammet under ser vi betydningen av Trollveggen. Fra år er det en enorm økning i antall drepte eller skadde i vegtrafikken. I 2001 ble det et krav at det skal finnes handlingsplan for å komme i betraktning ved tildeling av midler i Aksjon Skoleveg. Kommuner med godkjente trafikksikkerhetsplaner blir prioritert ved tildeling. % Drepte/skadde fordelt på aldergruppe Figur 1: Viser Trollveggen, et hopp i prosent drepte eller skadde i trafikken i alderen år. Så skrår det svakt nedover igjen. Rød farge for Selbu kommune, lys blå for Sør- Trøndelag utenom Trondheim. Figuren viser også at drepte/ skadde i aldergruppen år er høyere i Selbu, enn fylket for øvrig. 3

4 2. Visjon og målsetting 2.1. Visjon Holdningsskapende arbeid, for å redde DINE BARN. Selbu kommune vil jobbe mot den mest utsatte gruppen av trafikkanter i dag, ungdommer i alderen år. I tråd med Trafikksikkerhetsplan for Sør- Trøndelag Visjon Grunnlaget for et langsiktig trafikksikkerhetsarbeid er en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i vegtrafikken en 0- visjon. I forbindelse med Stortingets behandling av Nasjonal Transportplan står det at: Gjennomgående sikkerhetstenkning i tråd med nullvisjon skal være et bærende prinsipp i ledelse, planlegging og gjennomføring av veg og vegtrafikk. Dette betyr at 0- visjonen skal ligge i bunnen av alt vi gjør! 2.2. Delmål - Opplæring og holdningsskapende arbeid på skolene og i barnehagene. - Gang og sykkelveg for å skille myke og harde trafikkanter. - Utbedring/ sikring av trafikkfarlige punkter langs veinettet i kommunen. 4

5 3. Organisering 3.1. Politisk organisering I dag er den politiske delen av trafikksikkerhetsarbeidet organisert som vist i fig. 2. Hovedutvalget for Bygdautvikling er Trafikksikkerhetsutvalg (TSU). Arbeidsgruppen består av de ulike etater som skal drive med trafikksikkerhetsarbeid på forskjellige nivå: - Sektor oppvekst og kulturetaten - Sektor bygdautvikling - Sektor helse- og sosial - Lensmann - Samarbeid med Vegvesenet etter behov - Samarbeid med andre (velforeninger, frivillige organisasjoner osv.) 1) Kommunestyret er overordnet plan- og økonomimyndighet 2) TSU er politisk beslutningstaker etter vurdering og innstilling fra arbeidsgruppa 3) Alle TS-saker kommer til arbeidsgruppa som vurderer det faglige innhold i sakene. Arbeidsgruppe trafikksikkerhet Hovedutvalg Helse og sosial Kommunestyret Fast utvalg for plansaker Hovedutvalget Bygdautvikling Hovedutvalg Oppvekst Figur 2: Politisk struktur for TS- arbeidet Administrativ struktur I det daglige arbeid vil den administrative struktur spille en betydelig rolle, ikke minst fordi denne også gir en del samarbeidslinjer til andre ikke-kommunale etater som lensmann, Vegvesenet samt private lag og organisasjoner. Saksbehandler er sekretær for arbeidsgruppe, mens sektorsjef Bygdautvikling følger sakene i hovedutvalg eller fatter vedtak etter delegasjon og rådmannen innstiller for kommunestyret, hvis saken er av en slik karakter. 5

6 etater/organisasjoner i Selbu: kommuneplanlegger Rådmann Sektorsjef Bygdautvikling Arbeidsgruppe Saksbehandler (Sekretær for arbeidsgruppe) Lensmann Statens vegvesen Nettbuss Oppvekst og Helse Trygg trafikk Andre lag og foreninger Figur 3: Administrativ struktur for Trafikksikkerhets- arbeidet Viktige aktører i trafikksikkerhetsarbeidet Trafikksikkerhetsutvalget i Sør- Trøndelag (FTU) FTU er et politisk utvalg med 5 faste medlemmer som har ansvaret for å koordinere og være pådriver for alt trafikksikkerhetsarbeid som utføres i Sør-Trøndelag. Dette innebærer bl.a. å stimulere og støtte alt kommunalt og frivillig trafikksikkerhetsarbeid i fylket. FTU skal ellers uttale seg i saker av klar trafikksikkerhetsmessig betydning. Statens vegvesen Statens vegvesen er sekretariat for FTU, og har ansvaret for planlegging, bygging, drift og vedlikehold av riks- og fylkesvegnettet. Etaten registrerer trafikantatferd, gir veiledning/ informasjon og gjennomfører kjøretøykontroll, førerprøver og tilsyn med trafikkskolene. Ellers driver Statens vegvesen med faglig rådgiving og bidrar til en viss grad til trafikkopplæring i videregående skole. 6

7 Politiet Politiet utfører kontroll og overvåking av både kjøretøy, trafikk og trafikanter. Ut over dette driver politiet med informasjon og forebyggende arbeid i skoler, barnehager og organisasjoner. De gir også rådgiving til kommunen i spørsmål knyttet til trafikksikkerhet og reguleringer. Skilting og arbeider i tilknytning til trafikkulykker (rapportering/etterforskning) er andre arbeidsoppgaver. Sør-Trøndelag fylkeskommune, enhet for regional utvikling har fått rollen som koordinator for fylkeskommunens trafikksikkerhetsarbeid. Sør- Trøndelag fylkeskommune 1. januar ble alle riksveier omklassifisert til fylkesveger. Det innebærer at fylkeskommunen har fått et økt ansvar for trafikksikkerheten på disse vegene, og skal i større grad en tidligere bidra til at nasjonale mål innenfor trafikksikkerhet oppnås. Selbu kommune Kommunene har et stor og allsidig ansvar innenfor trafikksikkerhetsarbeidet. I tillegg til helse, opplæring (barnehage og grunnskole) samt planlegging, drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet, er arealplanlegging en meget viktig del av trafikksikkerhetsarbeidet. Trafikksikkerhetsplanen vedtas som en kommunedelplan under kommuneplanens samfunnsdel. Den skal til politisk behandling på samme måte som en kommuneplan jf. PBL Trygg Trafikk Trygg Trafikk er ansvarlig for å koordinere frivillige organisasjoners trafikksikkerhetsarbeid. Trygg Trafikk jobber primært med informasjon og opplæring (utvikling og distribusjon av opplæringsmateriell), men engasjerer seg også i forhold til lovverket f.eks. for å få lavere fartsgrenser, påbud om sykkelhjelm og lovfestet rett til trygg skoleveg. De har flere kampanjer som setter trafikksikkerhet til ungdom i fokus: Ikke tøft å være død, jentenes trafikkaksjon, sykkelhjelm- kampanje, trafikkogskole.no, reflekskampanjer og trafikksikkerhet med russen i fokus. 7

8 Andre viktige aktører Skolene Bilorganisasjonene Forsikringsbransjen Trafikkskolene Transportnæringen Helseetaten Media Redningstjenesten Spesielle interesseorganisasjoner 4. Rammer for planarbeidet Nasjonal transportplan Selv om det er 0- visjonen som ligger i grunn for alt vi gjør innen trafikksikkerhetsarbeidet, har regjeringen et konkret mål ved å redusere antallet drepte og hardt skadde med minst en tredel innen Ut fra dette målet skal det rettes tiltak mot høyrisikogruppen, strengere krav til unge sjåfører, hindre ulykker og øke antallet automatiske trafikkontroller. Det er også et nasjonalt mål å bedre opplæringen og øke fokuset på holdningsskapende arbeid. Det vil foregå kampanjer, det skal legges trykk på opplæringen i barnehage og skole samt eldre i trafikken. Det nevnes også at politiet skal prioritere kontroll av trafikanter med uakseptabel adferd som virker skremmende eller truende på andre trafikkanter som går på bekostning av trafikksikkerhet og framkommelighet. Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg Planen viser hvilke utfordringer vi stå overfor i trafikksikkerhetsarbeidet i Norge, og hvilke tiltak som vil bli gjennomført i planperioden for å sikre at vi har stø kurs mot regjeringens mål om at vi skal redusere antall drepte og antall hardt skadde med en tredjedel innen Midler for å gjennomføre tiltakene i planen vil bli innarbeidet i etatens og Trygg Trafikks årlige budsjetter. Plan for tiltak mot ungdomsulykker Unge førere er overrepresentert i alvorlige personskadeulykker, og det er en del typiske trekk i ulykkesforløpet. Ofte er ulykkene i helgene, stor fart og utforkjøring, mangel på bilbelte, ofte 8

9 er rus innblandet samt at unge førere ofte kjører eldre biler som gir mindre beskyttelse. Det er også ofte mange passasjerer. Gjennom kunnskapsløftet har dagens læringsplan forpliktende kompetansemål knyttet til trafikksikkerhet på barnetrinn og ungdomstrinn. Det er også viktig å motivere skolene til å knytte trafikksikkerhet til refleksjon og risikoforståelse. Foreldre påvirker sine barn og ungdommer i betydelig grad. Det er viktig at foreldrene bevisstgjøres på sitt ansvar som rollemodeller. Skolenes foreldremøter kan benyttes som arena for slik bevisstgjøring. Trafikksikkerhetsplan for Sør- Trøndelag Statistikk viser at Sør- Trøndelag ikke har samme positive utvikling i reduksjon av trafikkulykker som resten av landet. Derfor vil trafikksikkerhetsutvalget i Sør- Trøndelag fokusere på å gjøre planen kjent, få folk engasjert samt ha fokus på de største utfordringene. Målgruppen er unge gutter/ menn mellom 16 og 24 år. Aktørene som skal påvirke målgruppen er kommunen, ungdomsskolene, videregående skole og media. Kommunen har innvirkning på beboerne i kommunen på alle nivå, og kan derfor sette inn konkrete tiltak. Ungdomsskolen når alle ungdommer før de får muligheten til å ramle av lasset. De er også i startgropen som trafikkanter, og mange vil kjøre opp til moped og blir dermed en sårbar gruppe i trafikkbildet. Fylkets trafikksikkerhetsutvalg har mulighet til å gi økonomiske midler til grupper som ønsker å jobbe med trafikksikkerhetstiltak og kampanjer. Trafikksikkerhetsarbeidet baserer seg også på 0- visjonen. Denne visjonen baserer seg på tre grunnpilarer: Et etisk verdigrunnlag: Ethvert menneske er unikt, og kan ikke byttes mot andre verdier. Vitenskapelighet: Menneskets tåleevne er kjent, og veg og kjøretøy må bygges ut fra dette. Klare ansvarsforhold Trafikanten skal følge lover og regler, men samtidig må systemutformerne få et større og klarere ansvar - Det skal ikke være dødsstraff for å gjøre feil i trafikken. 9

10 4.1. Kommunale planer Helse og Sosialplan for Selbu kommune 2009 På overordnet nivå omhandler Helse- og sosialplanen om trafikksikkerhet. I kap 2.2 Folkehelse og forebygging, står det at ulykkesforebygging og sikkerhet er områder som kommer inn under både folkehelsearbeid og miljørettet helsevern. Det gås ikke i dybden på arbeidet rundt trafikksikkerhetsarbeidet. Plan for oppvekst: Den gode oppvekst Hovedmålet i planen er å sikre barn og unge i kommunen et trygt og godt oppvekstmiljø. Det er også satt fokus på ordningen trygt hjem for 50- lappen. Kommuneplanens arealdel Selbu kommune skal i løpet av revidere kommuneplanens arealdel. Det vil si at det er mulighet for å få trafikksikkerhet inn på plankartet. Utbygging av veger, endre traseer, gang og sykkelveg, endring av kryss og rundkjøring er viktig å ha avklart i overordnet plan. Kommunedelplan Mebonden Tømra I kommunestyret ble det vedtatt kommunedelplan for Mebonden- Tømra. Her er det vist ny vegtrase for fv 705 ved Tømra Øyberget, Innbygda, samt gang og sykkelveg fra Tømra til Mebonden. 4.2 Fylkesveg 705 Fra fjord til fjell Figur 4: Utsnitt av kommunedelplan Mebonden- Tømra. Her vises det planlagt ny vegtrase samt gang og sykkelveg i Innbygda (rødprikket linje). Dette er et samarbeidsprosjekt mellom alle kommunene hvor fylkesveg 705 går gjennom, samt Nord- og Sør- Trøndelag fylkeskommuner. Dette er et finansieringsprosjekt for utbedring av fysiske tiltak langs fylkesvegen. Det er ansatt en person i 60 % stilling for å forvalte dette prosjektet. 10

11 5. Støtte til trafikksikkerhetstiltak Rydding av skog langs fylkesveg 705 Et prosjekt som går på å rydde skog langs fylkesveg 705. Dette for å bedre sikten i kurver, i forhold til elg og andre dyr som lettere kan komme brått på med tett vegetasjon langs vegene, samt å vise frem bygda slik den er. Dette tiltaket vil bli fulgt opp, og forebygge at det gror igjen på ny. Hjem for 50- lappen Et prosjekt hvor ungdommer mellom 15 og 20 år kan ta taxi hjem for kun en 50- lapp. Dette for å forebygge fyllekjøring, sitte på med alkoholpåvirket sjåfør og gå langs vegen i farlige kurver. Det må ringes inn til taxisentralen senest Aksjon skoleveg "Aksjon skoleveg" er en fylkeskommunal tilskuddsordning der kommunene kan søke om midler for å sikre barnas skoleveg. Midlene skal gå til fysiske tiltak langs fylkesveger og kommunale veger, samt til planlegging av tiltak. Etter at riksveg 705 ble gjort om til fylkesveg kan kommunen søke på aksjon skoleveg - midler også her. Det er imidlertid en forutsetning for tildeling av tilskuddsmidler at kommunen har en vedtatt gjeldende trafikksikkerhetsplan. Tilskuddsmidlene kan også benyttes til planlegging av enkeltprosjekt/tiltak. På kommunale veger må kommunen som vegholder stå for minimum 40 % av finansieringen av et prosjekt/tiltak, slik at bidraget fra fylkeskommunen her maksimalt kan utgjøre 60 % av totalkostnadene. Som vegholder på fylkesveger vil fylkeskommunen her stå for 100 % av kostnadene for et tiltak. 11

12 6. Statistikk I Selbu kommune er det bilen som er det dominerende transportmiddelet. Det er mye spredt bebyggelse som gjør at folk er helt avhengig av bilen til jobb, barnehage, skole og fritidsaktiviteter. Den største tyngden av trafikk går langs fylkesveg 705 som går rett gjennom kommunen. Det har skjedd flere ulykker med drepte og hardt skadde i Selbu kommune de siste årene. Kartet viser hvor ulykkene har vert. Etter tall fra Statens vegvesen er det registrert årlig døgntrafikk over Selbuskogen til 2200 Innbygda- Mebonden 3200 og til Tydal 800 biler. Lettere skadd Alvorlig skadd Meget alvorlig skadd Drept Figur 5: Viser ulykkespunkt i Selbu kommune i perioden Det viser at det har vært 6 dødsulykker og 13 alvorlige ulykker på 9 år. 12

13 Figur 6: Her ser vi hvilke måneder i året det er flest ulykker med drepte/ skadde i Selbu. De verste månedene er juni og desember. De to månedene med minst ulykker er januar og juli. Figur 7: Dette diagrammet viser at det er flest utforkjørings- ulykker i Selbu kommune. Det er nesten like mange møteulykker som det er utforkjøringsulykker. 1/ 4 av ulykkene er i kryss. Dette er mye høyere en resten av Trøndelag. Skadegrad 1 drept 1 hardt skadd 1 lettere skadd Kostnad i norske kroner Tabell 1: Viser kostnadene til samfunnet ved drept, hardt skadd og lettere skadd i trafikken. Det er regnet ut fra administrative utgifter, skader, hjelpemidler og tap av produksjon. 13

14 7. Tiltak Holdningsskapende arbeid Det skal være et mål at barn og unge får en god og kontinuerlig trafikkopplæring. Opplæringen skal gi barn og unge et godt grunnlag for å ta egne valg og utvikle risikoforståelse Sektor oppvekst Trafikksikkerhetsarbeidet i Norge i dag fokuseres det svært mye på holdningsskapende arbeid. I den forbindelse skal oppvekstsektoren involveres mye i arbeidet. Det skal inn med trafikkopplæring fra barnehage og ut videregående skole. I henhold til kompetansemålene i kunnskapsløftet, i opplæringsloven og i læreplan for grunnskolen er kommunen pålagt å sørge for kontinuerlig trafikksikkerhetsarbeid fra barnehage og ut videregående skole. For å nå de ungdommene som velger og ikke gå i videregående opplæring er det viktig å sette inn ressurser i ungdomsskolen, som er tiden for at mange begynner å ferdes ute på motoriserte kjøretøy i trafikken. Man er også i denne perioden ofte involvert i menneskers liv, som kan ha problemer med å sette grenser selv. Derfor er det viktig med opplæring i forhold til å sette egne grenser, men også å kunne påvirke andre. Med forankring i Trafikksikkerhetsplan for Sør- Trøndelag skal det gjennomføres følgende tiltak: 14

15 TILTAK ANSVAR KOMMENTAR Trafikksikkerhet skal være et tema i skolen. Det skal evalueres i årlige møter med rektorene. Trafikksikkerhet skal være et tema i de lokale læreplanene, også på videregående skole. Prosjekter som skal gjennomføres, kan utarbeides sammen med elevene. Det skal være opplæring/ informasjon om trafikksikkerhet for skole og barnehageansatte slik at de på best mulig måte kan ta det med inn i barnehage og undervisning. Tema trafikksikkerhet skal tas opp på foreldremøter i barnehage og skolen. Det er viktig å ha høyt fokus på sikring i bil. Det skal sikres at mopedundervisning som gjennomføres i regi av skolen utføres etter intensjonene fastlagt av myndighetene og i tråd med gjeldende læreplan. Barnehagene skal ha et system der foreldrene godkjenner sikring i bil ved transport i barnehagetiden. Skoleledelsen skal ha ansvaret for å følge opp tiltaket. Sektor oppvekst og elever. Sektor oppvekst. Barnehage og skole. Skolene. Barnehagene. Skolens læreplan (kunnskapsløftet) har kompetansemål i trafikk. Når det er tilgjengelig skal det benyttes aksjoner fra eksterne aktører. Det er mulig å gjennomføre opplæringen på en måte som gjør at ungdom blir bevisst på faremomenter. Det er viktig å gi en undervisning som påvirker ungdom. 15

16 7.2. Sektor helse og sosial TRAFIKKSIKKERHET ER ET HELSEPROBLEM. Trafikkulykkene utgjør en betydelig helserisiko. Det ulykkesforebyggende arbeidet skal gjøres i tråd med Forskrift om miljørettet helsevern, hjemlet i Lov om helsetjenesten i kommunen. Denne loven blir i løpet av 2011 erstattet av to nye lover som forankrer folkehelsearbeidet i kommunen som helhet, ikke bare i helsesektoren. For å utnytte den tverrsektorielle planarenaen i folkehelsearbeidet er det viktig at helsetjenesten utvikler sin rolle som helsefaglig bidragsyter i plan- og beslutningsprosesser. I folkehelseperspektiv vil utbygging av gang- /sykkelstier være et svært godt helsefremmende og forebyggende tiltak. Å skille myke og harde trafikanter vil bidra til å redusere risikoen for trafikkulykker med personskade. Selbu har, sammenlignet med fylket og landet, lite gang- og sykkelstier, slik at utbygging bør være satsingsområde. En sekundæreffekt av flere gang-/sykkelstier er at det ikke bare vil forebygge, men også være et helsefremmende tiltak. Med en stadig mer inaktiv befolkning og med livsstilsykdommer som vår fremste helseutfordring, er det avgjørende at det legges til rette for fysisk aktivitet. At flere går eller sykler til jobb, skole, barnehage og fritidsaktiviteter vil ha positiv innvirkning på folkehelsa på sikt. I Norsk pasientregister ble det fra 15.april 2009 mulig å registrere pasienter som er kommet inn med skader fra vegtrafikkulykker. Dette er med på å gi et bilde på hvor alvorlig skadene er og hvordan de blir behandlet. Dette systemet kan fange opp flere ulykker en det politiet og forsikringsselskapene kan. Figur 8: Viser strekninger i Selbu med gang og sykkelveg. 16

17 7.3. Sektor bygdautvikling Driftsavdelingen har ansvaret for å følge opp de fysiske tiltakene som utbedring av veg og trafikksikkerhetstiltak. Det blir kontinuerlig søkt om midler til utbygging av busslommer. Fysiske tiltak Ansvar kommentar Gang og sykkelveg fra Øyberget Borsetmoen (705) Gang og sykkelveg Espvegen Øyberget. (705) Gang og sykkelveg Borsetmoen Krysset til fv 968 (Mebonden fv.705). Utbedring av Stigamælen og gang og sykkelveg. Sør- Trøndelag Fylkeskommune/ Selbu kommune Sør- Trøndelag Fylkeskommune/ Selbu kommune Sør- Trøndelag Fylkeskommune/ Selbu kommune Sør- Trøndelag Fylkeskommune/ Selbu kommune Prioritert i fylkesvegplanen for Sør- Trøndelag kostnader: ca 9,1 mill Kostnader: ca 25 mill Prioritert i fylkesvegplanen for Sør- Trøndelag Kostnader: ca 41 mill Utbedring av Fv 963 Tømra- Fuglem. Redusere fartsgrense ved Peder Morset folkehøgskole. Gang og sykkeveg. Draksten Jonsvatnet.(876) Rundkjøring ved Bell, (FV 705) Sør- Trøndelag Fylkeskommune/ Selbu kommune Sør- Trøndelag Fylkeskommune/ Selbu kommune Sør- Trøndelag Fylkeskommune/ Selbu kommune Punktutbedring på utsatte områder. Utbedring av veg. Prioritert i fylkesvegplanen for Sør- Trøndelag Kostnader: 4 mill Trafikksikkerhet i boligfelt Selbu kommune/ BU Gatelys, bedre sikt, gang og sykkelveg. 17

18 Sette opp gjerde ved busslomma på Tømra. Utbedringer ved Selbustrand kirke Anlegg til motorbane Selbu kommune/ BU Selbu kommune/ BU/ statens vegvesen. Selbu motorklubb/ Selbu kommune/ BU Det er en samledam med vann ved eksisterende busslomme på Tømra. Det må utarbeides reguleringsplan for Selbustrand kirke og fv 963. Det er ønske til kommuneplanens arealdel om område for motorsport Politi I følge nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg viser det at blant dem som tar den største risikoen på vegen er overrepresentert av personer som også har begått annen type kriminalitet. Mange av dem som forårsaker egen eller andres død er allerede kjent av politiet. Trafikksikkerhetsarbeid og kriminalitetsbekjempelse er ofte to sider av samme sak. Derfor er det svært viktig det arbeidet politiet gjør. I trafikksikkerhetsplan for Sør- Trøndelag blir Politiet oppfordret til å holde høy aktivitet innenfor kontroll av fart, rus og verneutstyr på prioritert vegstrekning med høy skadetetthet som på strekningen fv 705 Stjørdal Tydal Sør- Trøndelag fylkeskommune I samsvar med fylkesvegplanen for Sør- Trøndelag er det fokus på følgende tiltak: - Utfyllende trafikksikkerhetsinspeksjoner FV 705 Selbuskogen Hyttbakken skal gjennomføres i Utbedringer på strekningen Eidem- Flønes. - Mindre utbedringer på strekningen Kyllo- Rollset. I fylkesvegplan i perioden er det fokus på følgende tiltak: - Rundkjøring ved Bell - Gang og sykkelveg mellom Øyberget Borsetmoen - Punktutbedringer ved Stigamælen 18

19 8. Vedlegg Tabell 2: Viser folkeutviklingen i Selbu kommune i perioden Det viser et stabilt folketall på ca 4000 innbyggere. alder år år år år år og eldre Sum Tabell 3: Registrerte ulykker i Selbu kommune. Det har i alt vert 133 ulykker mellom 1990 og personer er skadd eller drept i samme periode. Det er gjennomsnittlig 10 personer i året. År. Antall ulykker Antall drepte / skadde Antall drepte Antall meget alv skadde Antall alvorlig skadde Antall lettere skadde Sum

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR SELBU KOMMUNE 2011-2015 Innhold 1. Innledning... 3 2. Visjon og målsetting... 4 2.1. Visjon... 4 2.2. Delmål... 4 3. Organisering... 5 3.1. Politisk organisering... 5 3.2. Administrativ

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Gjøvik kommune 1 Vedtatt 17.12.2015 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2015 Sak: 132/15 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016-2017 Behandling: Innstillingen fra Utvalg

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Nore og Uvdal kommune Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast oktober 2008 Innhold: 1. Innledning. 1.1. Bakgrunn for planen. 1.2. Oppbygging av planen. 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore

Detaljer

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte

Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Nullvisjonen innebærer at vi skal forebygge tap av liv og helse gjennom å begrense skadene i de ulykkene vi ikke klarer å forhindre En visjon vi strekker oss mot i trafikksikkerhetsarbeidet 2 Personskadeulykker

Detaljer

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal

Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Hattfjelldal kommune v/ Steinar Lund 16.01.2015 O T Olsens vei 3a 8690 Hattfjelldal Høring trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Vi takker for tilsendt forslag til trafikksikkerhetsplan for Hattfjelldal kommune.

Detaljer

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013

STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 9046 Oteren Tlf 77 21 28 00 Fax 77 21 28 01 STORFJORD KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET 2012-2013 31.05.2011. Offentlig ettersyn: 14.07.11-31.08.11 handlingsplan for trafikksikkerhet 2012-2013.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR ULLENSAKER KOMMUNE 2016-2030, UTLEGGELSE AV HØRINGSFORSLAG ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 90/15 Hovedutvalg for teknisk, idrett og kultur 09.12.2015 98/15 Hovedutvalg for skole og barnehage 09.12.2015 255/15 Hovedutvalg for overordnet

Detaljer

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse

Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012. Folkehelse Regionalt partnerskap og folkehelsenettverk for kommunene, Telemark 28.november 2012 Harald Heieraas, Trygg Trafikk 1 Folkehelse Folkehelse er befolkningens helsetilstand, hva som påvirker helsen og hvordan

Detaljer

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner.

I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. I Statens vegvesen er det Plan og trafikkseksjonen som er ansvarlig for å følge opp kommunene på kommunale trafikksikkerhetsplaner. Statens vegvesens håndbok 209, «veileder på kommunale trafikksikkerhetsplaner»

Detaljer

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet?

Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Drepte 1946-2012 2 Drepte i møte og utforkjøringsulykker 3 Drepte fotgjengere og syklister 4 Ambisjon NTP 2014-2023 5 Drepte i Europa 6 Utfordringer

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Muligheter og utfordringer Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Muligheter og utfordringer Drepte i vegtrafikken i Norge 1946-2012 Drepte 1946-2012 Drepte i Europa 3 Utvikling i drepte og hardt skadde i hele landet 2000-2012 og forslag

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR GAUSDAL Vedtatt av kommunestyret den 24.02.2011 i sak 8/11 2 INNHOLD Forord....s.3 Vedlikehold av planen...s.3 Del 1. Generelt om trafikksikkerhet..s.4 Generelt om Gausdal kommune..s.5

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Oppland fylkeskommune

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Oppland fylkeskommune Handlingsplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Oppland fylkeskommune Foto: Nasjonal turistveg Valdresfl ya, Helge Stikbakke, Statens vegvesen INNHOLD FORORD... 2 INNLEDNING... 2 ULYKKESSITUASJONEN... 4 NULLVISJONEN...

Detaljer

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør

Trygg Trafikk. Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk Trafikksikkerhetskonferanse for kommunene i Hordaland Kari Sandberg Direktør Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet og skal: - Bidra

Detaljer

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland

Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Fylkestrafikksikkerhetsutvalget (FTU) i Rogaland Sekretariat: Wenche Myrland, Rogaland fylkeskommune Ingrid Lea Mæland, Trygg Trafikk Bergen, 14.11.13 Fylkestrafikksikkerhetsutvalget 5 folkevalgte: Per

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHET FOR IBESTAD KOMMUNE 1. INNLEDNING Lokal handlingsplan 2010 2013 Nullvisjonen. Visjonen for trafikksikkerhetsarbeidet i Norge er en tenkt fremtid der vegtrafikken ikke medfører at mennesker

Detaljer

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier.

Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for gjennomføring Kommunens rolle som barnehageeier. Vedlegg 2 Sjekkliste for å bli trafikksikker kommune Satsingsområde Tiltak /Mål Dagens situasjon Nye tiltak Frist for Kommunens rolle som barnehageeier. Alle kommunale barnehager skal oppfylle kriteriene

Detaljer

SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013

SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Høringsforslag Buskerud fylkeskommune Samferdsel juni 2013 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. ORGANISERING AV TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017

Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Trafikksikkerhetsplan for Nordre Land Kommune 2015-2017 Innholdsfortegnelse Innledning, kriterier for Trafikksikker Kommune Side 3 Visjoner, hovedmål, delmål Side 4 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011

Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011 Et trafikantperspektiv på tiltak og farebildet Sikkerhetsdagene 2011 Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Trygg Trafikk Privat organisasjon som har i oppgave å bidra til størst mulig trafikksikkerhet for

Detaljer

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012

Klok av skade. Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold. Tromsø 26. september 2012 Klok av skade Tromsø 26. september 2012 Et trygt lokalsamfunn i praksis? Erfaringer fra Vestfold Marit Wroldsen Dahl Statens vegvesen Anne Slåtten Vestfold fylkeskommune Disposisjon Marit: - Fylkets trafikksikkerhetsutvalg

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune

Trafikksikkerhetsplan for Bergen. Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Trafikksikkerhetsplan for Bergen Nordisk Trafikksikkerhetsforum Bergen15.05.13 Elin Horntvedt Gullbrå Bergen kommune Bakgrunn Hvorfor trafikksikkerhetsplan Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) la i Handlingsplan

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Høringsutkast for planperiode 2013 2016 29.04.2013 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Medvirkning... 4 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore og Uvdal kommune...

Detaljer

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL

BERLEVÅG KOMMUNE. Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013. Innhold: Vedtatt kommunestyret 17.12.2009 STRATEGIDEL BERLEVÅG KOMMUNE Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2010-2013 Innhold: STRATEGIDEL 1. Innledningog overordnede målsettinger 2. Status 3. Målsettinger HANDLINGSDEL 4. Handlingsplan 5. Prioritering 1 1.

Detaljer

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012

Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 PRESSEMELDING Stavanger 02.01. 2013 Trygg Trafikk Rogaland Distriktsleder Ingrid Lea Mæland Tlf. 51 91 14 63/ mobil 99 38 65 60 ingrid.maeland@vegvesen.no Trafikkulykkene i Rogaland Desember 2012 13 drept

Detaljer

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018

Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2014/8585-3 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Trafikksikkerhetsplanens handlingsprogram 2015-2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017

Saksframlegg. Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Søgne kommune Arkiv: Q80 Saksmappe: 2013/1207-26770/2014 Saksbehandler: Tonje Moen Dato: 27.08.2014 Saksframlegg Trafikksikkerhetsplan for Søgne kommune 2014-2017 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 29/14 Eldrerådet

Detaljer

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning

Klepp kommune P Å V E G. Kommunedelplan for trafikksikkerhet. rev. feb. 2013 Innledning Klepp kommune P Å V E G Kommunedelplan for trafikksikkerhet H a n d l i n g s d e l 2 0 1 3-2 0 1 4 rev. feb. Innledning 5 TILTAK Foreslått prioritering av tiltak har hovedvekt på nullvisjonen, tilrettelegging

Detaljer

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre

Trafikksikker kommune. Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Trafikksikker kommune Bakgrunn og formål Hva er «Trafikksikker kommune»? Status Veien videre Ambisjon NTP 2014 2023 Nasjonalt 2 Hordaland, Nasjonal tiltaksplan Figur 1 Utvikling i drepte og hardt skadde

Detaljer

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART

RULLERING AV TRAFIKKSIKRINGSPLAN - UTLEGGING AV PLANPROGRAM TIL OFFENTLEG ETTERSYN, VARSEL OM OPPSTART Saksnr Utval Møtedato Saksbeh. Utval for plan og miljø OHA Råd for seniorar og menneske med OHA nedsett funksjonsevne 012/14 Ungdomsrådet 08.04.2014 OHA Sakshandsamer: Øystein Havsgård Arkivsaknr 13/1119

Detaljer

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017

Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 SAMFERDSEL Handlingsprogram for fylkets trafikksikkerhetsutvalg 2014-2017 Vedtatt 21.11.2013 Buskerud fylkeskommune Samferdsel desember 2013 Forord Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Handlingsplan for trafikksikkerhet i HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2009-2011 Vedtatt i kommunestyret 17.12.2008 Trafikksikkerhetsplan Del 2 1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppbygging

Detaljer

Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak

Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak Trafikksikkerhet i dag fra Nullvisjonen til praktiske tiltak Bjørn Kåre Steinset SVRØ Romerike distrikt Disposisjon Nullvisjonen - bakgrunn og idegrunnlag Trafikksikkerhetsdelen i etatenes forslag til

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017

Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017 Skaper resultater gjennom samhandling SAMFERDSEL HANDLINGSPROGRAM FOR FYLKETS TRAFIKKSIKKERHETSUTVALG 2014 2017 VEDTATT 21.11.2013 FORORD Fylkets trafikksikkerhetsutvalg (FTU) har ansvar for å samordne

Detaljer

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE

ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Vedlegg til Trafikksikkerhetsplan for Sørum 2010-2021 ULYKKESANALYSE FOR SØRUM KOMMUNE Dette vedlegget tar for seg ulykkesutviklingen i Sørum kommune for de 4 siste årene og forrige planperiode. Det gis

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I SNILLFJORD KOMMUNE 2009-2012

KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I SNILLFJORD KOMMUNE 2009-2012 KOMMUNEDELPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I SNILLFJORD KOMMUNE 2009-2012 Vedtatt i K-sak 32/09, 30.06.2009 Endret i K-sak 101/11, 20.12.2011 INNLEDNING... 3 VISJON OG MÅL... 4 0-VISJONEN... 4 KOMMUNALE MÅL...

Detaljer

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016

SØNDRE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN LAND 2012 KOMMUNE - 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 1. Innledning 2 Planaktivitet Eksisterende Trafikksikkerhetsplan for Søndre Land kommune gjaldt for perioden 2006 2010 Planen har nå vært under revisjon

Detaljer

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan

Nore og Uvdal kommune. Trafikksikkerhetsplan Vedtatt i kommunestyret 24.6.2013 for planperiode 2013 2016 2 Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn for planen... 3 1.2 Medvirkning... 4 2. Visjoner og mål for trafikksikkerhetsarbeidet i Nore og Uvdal

Detaljer

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås

Trygg Trafikk Forebyggende arbeid. Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk Forebyggende arbeid Trafikksikerhetsdagen 17. november2011 Lånkesentret Distriktsleder Idar Ertsås Trygg Trafikk - har som mål å være en ledende aktør i det forebyggende trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg

Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Komite for samferdsel Sak 009/12 Reglement for Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet rår fylkestinget å vedta følgende reglement for trafikksikkerhetsutvalget:

Detaljer

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune

Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid. Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Kommunalt trafikksikkerhetsarbeid Hvordan lykkes i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet? Trafikksikker kommune Utfordringer i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Trafikksikkerhetsarbeidet er ikke

Detaljer

Statens vegvesen. Vedlagt følger også søknadsskjema for utfylling av aktuelle trafikksikkerhetsprosjekter.

Statens vegvesen. Vedlagt følger også søknadsskjema for utfylling av aktuelle trafikksikkerhetsprosjekter. Statens vegvesen Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon:

Detaljer

Trafikksikker kommune

Trafikksikker kommune - et verktøy for kommunen i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet Gjennom prosjektet «Lokal trafikksikkerhet mot 2011» har Trygg Trafikk, i samarbeid med fem kommuner, samlet kunnskap og erfaring om

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE Side 1 av 21 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HOLTÅLEN KOMMUNE 2010 2013 Side 2 av 21 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 3 2. VISJON, MÅL OG VIRKEMIDLER... 4 2.1. Visjon... 4 2.2. Hovedmål... 4 2.3. Delmål...

Detaljer

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF Chefsforum, 15.-18.august, 2009

Nytt fra Norge. Kjell Bjørvig. NVF Chefsforum, 15.-18.august, 2009 Nytt fra Norge Kjell Bjørvig NVF Chefsforum, 15.-18.august, 2009 Aktuelle saker Trafikkulykkene. Kampanjer. Nasjonal transportplan 2010-2019 Prisutvikling Forvaltningsreform og ny organisering av Statens

Detaljer

Kunnskap og trafikkforståelse

Kunnskap og trafikkforståelse Kunnskap og trafikkforståelse. Læreplan og rammer Resultat av et pilotprosjekt Kristin Eli Strømme og Atle Indrelid Trygg Trafikk, Norge Trygg Trafikk Hovedmål Trafikksikker oppvekst Trafikksikkerhet prioriteres

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 10.06.2014 Foto: Statens vegvesen St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Med utgangspunkt i Nasjonal transportplan 2014-2023 vil hovedaktørene

Detaljer

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken

Innledning: generelt om trafikksikkerhetsarbeid og drepte i trafikken Sjekkes mot fremføring Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) Skulle bare på jobb Nasjonal konferanse om arbeidsrelaterte ulykker, Trygg Trafikk Oslo, 7. april Oppgitt tittel: Fremskrittet er på

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2015 Rehabilitering av veilys på Kurland 0 1 Innhold 1. Innledning... 2 2. Ulykkessituasjonen... 3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet... 6 4. Holdningsskapende arbeider... 6 4.1.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE. Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 02.02.2012 kl 1300 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 12/00112 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR HAMMERFEST KOMMUNE STRATEGIPLAN HANDLINGSPLAN 2010-2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...4 1.1 Bakgrunn.4 1.2 Plandokument..4 1.3 Deltakere.4 1.4 Kostnader og finansiering...5

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT SØR-TRØNDELAG 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK SØR-TRØNDELAG 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Osen trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Kommunehuset Kya Møtedato: 02.09.2015 Tid: 11:00

Møteinnkalling. Utvalg: Osen trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Kommunehuset Kya Møtedato: 02.09.2015 Tid: 11:00 Møteinnkalling Utvalg: Osen trafikksikkerhetsutvalg Møtested: Kommunehuset Kya Møtedato: 02.09.2015 Tid: 11:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Kirsti Jakobsen som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017

Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017 Rogaland FTU / Trygg Trafikk Felles løft for trafikksikkerhet revisjon av trafikksikkerhetsplanen Stavanger 2014-2017 10.06.2014 Stefan Kersting, Transportplanavdelingen Nasjonal tiltaksplan «Formålet

Detaljer

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25.

Sykkelbyen Jessheim. Handlingsplan 2010-2013. Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. Sykkelbyen Jessheim Ullensaker kommune Vedtatt i Hovedutvalg for eiendom og teknisk drift 25. august 2010 Sykkelbyen Jessheim 1 1 Bakgrunn Ullensaker og Jessheim har et stort potenisale for å øke bruken

Detaljer

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk

Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet i kommunene forslag til nytt regelverk Arkivsak-dok. 201300377-5 Arkivkode ---/Q10 Saksbehandler Siv Tørudbakken Saksgang Møtedato Sak nr Hovedutvalg for samferdsel, areal og miljø 16.04.2013 32/13 Fylkesvegnettet: Tilskuddsordningen for trafikksikkerhet

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen

Trafikksikkerhetsarbeid i skolen Trafikksikkerhetsarbeid i skolen. resultater av kartlegging og anbefalinger trafikk som valgfag i ungdomsskolen Kristin Eli Strømme Trygg Trafikk Disposisjon Trafikk som tema i Kunnskapsløftet Progresjon

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019 Handlingsplan for trafikksikkerhet i HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015-2019 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 Trafikksikkerhetsplan Del 2 1 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Oppbygging

Detaljer

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel

Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Plan for trafikksikkerhet 2014 2018 tiltaksdel Vedlagt materiale er en oversikt over registrerte tiltak innen tema trafikksikkerhet i Rollag kommune. Listen inneholder både nye og tidligere registrerte

Detaljer

Møteinnkalling Fylkestrafikksikkerhetsutvalget

Møteinnkalling Fylkestrafikksikkerhetsutvalget Møteinnkalling Fylkestrafikksikkerhetsutvalget Møtested: Kornmagasinet, Skjærhalden på Hvaler Tidspunkt: Tirsdag 4. juni kl. 10:00 Eventuelle forfall meldes til Margrethe Corneliussen på e-post marcor1@ostfoldfk.no

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2013 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2013 DETTE ER TRYGG TRAFIKK Trygg Trafikk er en medlemsorganisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende

Detaljer

Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk

Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Hvordan kan trafikkopplæringen bidra til å nå målene i nullvisjonen? Bård Morten Johansen Trygg Trafikk Hva er målene i nullvisjonen? Visjonen om null drepte og hardt skadde angir bare en retning i trafikksikkerhetsarbeidet.

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Januar 2012 Vedlegg 1] SØNDRE LAND KOMMUNE TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2012-2016 [Høringsutkast] Høringsutkastet ble behandlet i Formannskapet 6. februar 2012. Forslaget sendes ut på høring, og bli lagt ut

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Trafikksikkerhetsplan Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Åge Isaksen aage.isaksen@innherred-samkommune.no 74048519 Arkivref: 2005/5026 - /Q80 Saksordfører: (Ingen) Utvalg

Detaljer

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

TRAFIKKSIKKER KOMMUNE TRAFIKKSIKKER KOMMUNE SLUTTRAPPORTERING Kommune: Lunner Ansvarlig for arbeidet i kommunen (navn, funksjon/stilling, e- post og mobil/tlf.): Anne Grønvold, rådgiver politikk og samfunn, ang@lunner.kommune.no,

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune

Trafikksikkerhetsplan 2015-2018. Foto: Erlend Haarberg. Dønna kommune Trafikksikkerhetsplan 2015-2018 Foto: Erlend Haarberg Dønna kommune Utkast 27.05.2015 1 Innhold 1. Forord... 3 2. Sammendrag... 3 3. Innledning... 3 3.1 Historikk... 3 3.2 Organisering av trafikksikkerhetsarbeidet

Detaljer

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla

Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla 2014 Årsrapport 2014 - Nullvisjonen i Søgne, Songdalen og Vennesla ÅRSRAPPORT 2014 N ULLVISJONEN I D ATO PÅ NYHETSBREV Trafikksikkerhetsplaner for Søgne, Songdalen og Vennesla er ferdig! Kommunene Søgne,

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET

Kommunedelplan. for TRAFIKKSIKKERHET Kommunedelplan for TRAFIKKSIKKERHET Øyer, den 26.02.2010 Etter vedtak i Øyer kommunestyre, Sak 10/10 den 25.02.2010 121211 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN Øyer kommune Handlingsprogram 2010 2013 Øyer, 09.02.2010

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2016 2025 del 1 Del 1 = Generell del, handlingsplan for holdningsskapende tiltak og driftstiltak Del 2 = Handlingsplan for fysiske investeringstiltak Målselv har mange Gevinsten av

Detaljer

Oppdragsbeskrivelsen sier følgende om det som angår sykkeltransport:

Oppdragsbeskrivelsen sier følgende om det som angår sykkeltransport: Forord Trondheim kommune har i juni 2008 vedtatt en miljøpakke for transport i Trondheim. I St.prp. nr. 85 i 2009 samtykket Stortinget i at bompengeselskapet får løyve til å sette i gang innkreving av

Detaljer

FTU Fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Marit Wroldsen Dahl Statens vegvesen, FTU-sekretariatet 7. februar 2012

FTU Fylkets trafikksikkerhetsutvalg. Marit Wroldsen Dahl Statens vegvesen, FTU-sekretariatet 7. februar 2012 FTU Fylkets trafikksikkerhetsutvalg Marit Wroldsen Dahl Statens vegvesen, FTU-sekretariatet 7. februar 2012 Fylkeskommunenes rolle og ansvar Vegtrafikkloven 40 a Samordne og anbefale tiltak som kan fremme

Detaljer

Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune

Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune A³iZc `dbbjcz Trafikksikkerhetsplan for Løten kommune Vedtatt 3. mars 2010. TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR LØTEN 03.03.2010 Innholdsfortegnelse: Side: Innholdsfortegnelse:... 1 Innledning... 1 Innspill til

Detaljer

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14

Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune. Formannskapet 18.11.14 Trafikksikkerhetsarbeidet i Drammen kommune Formannskapet 18.11.14 Bakgrunn Bestilling fra formannskapet om en generell orientering om kommunens arbeid med trafikksikkerhet Alvorlige ulykker i Buskerud

Detaljer

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010

Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010 Handlingsplan for trafikksikkerhet i Drangedal 2007-2010 02.05.2007 Vedtatt i kommunestyret 21. juni 2007 Forord I august 1997 ble det utarbeida trafikksikkerhetsplan for i tilknyting til at 6 åringene

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKK- SIKKERHET 2015-2020 1 INNHOLDSLISTE Innhold 1. Bakgrunn... 3 1.1. Kommunal trafikksikkerhetsplan... 3 1.2. Trafikkulykker.... 4 2. Organisering av arbeidet med planen... 4 2.1.

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Trafikksikkerhetsplan 2014-2017 Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Trafikksikkerhetsplan Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 2014-2017 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

1.2 Visjon og mål Flatanger kommune har nullvisjonen som visjon i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet.

1.2 Visjon og mål Flatanger kommune har nullvisjonen som visjon i det kommunale trafikksikkerhetsarbeidet. DEL I: STRATEGISK PLAN 1.0 HVORFOR TRAFIKKSIKKERHETSPLAN I FLATANGER? 1.1 Bakgrunn for plan Det har lenge vært etterspurt en helhetlig satsing på trafikksikkerhetsarbeid i Flatanger. Gjennom vedtak i hovedutvalget

Detaljer

FORORD... 3 MÅLSTRUKTUR... 4 1.0 MÅL... 4 2.0. ANSVAR... 4 3.0. SAMFUNNSØKONOMISKE BETRAKTNINGER... 5

FORORD... 3 MÅLSTRUKTUR... 4 1.0 MÅL... 4 2.0. ANSVAR... 4 3.0. SAMFUNNSØKONOMISKE BETRAKTNINGER... 5 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 3 MÅLSTRUKTUR... 4 1.0 MÅL... 4 2.0. ANSVAR... 4 3.0. SAMFUNNSØKONOMISKE BETRAKTNINGER... 5 4.0. ULYKKESANALYSE... 6 4.1. ULYKKESANALYSE, GENERELT FOR FYLKET.... 6 4.2. ULYKKESANALYSE,

Detaljer

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan

Nes kommune. Trafikksikkerhetsplan 2011-2023. Kommunedelplan Trafikksikkerhetsplan 2011-2023 Kommunedelplan Innhold INNHOLD...2 INNLEDNING...3 VISJONER OG MÅLSETTINGER...4 Nasjonale mål...4 Fylkeskommunale mål...4 Kommunale mål...4 MÅLSETTING...5 Veger i...5 TRAFIKKULYKKER

Detaljer

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017. v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017. v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2014-2017 v/sigurd Løtveit, Vegdirektoratet 1 St.meld nr 26 Nasjonal transportplan 2014-2023: «Regjeringen presenterer i Nasjonal transportplan mål og viktige

Detaljer

Forord. Regjeringens målsetting. tas med kollektiv, sykkel og gange vil gi betydelig flere myke trafikanter.

Forord. Regjeringens målsetting. tas med kollektiv, sykkel og gange vil gi betydelig flere myke trafikanter. Forord Samferdsel - å ferdes sammen 2-3 Fylkets transportplan slår fast at sikkerhet skal være et grunnleggende kriterium i all satsing på transport. Dette understreker betydningen av at trafikksikkerhet

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019

STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019 STRATEGIPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHET I LOPPA KOMMUNE 2015 2019 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2015 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Oppbygging av planen... 2 Hensikt med planen... 2 Dagens

Detaljer

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK

TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK TRYGG TRAFIKK ÅRSRAPPORT FINNMARK 2015 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK FINNMARK 2015 INNHOLD Distriktsleder: Knut Larsen Henry Karlsens plass 1 9815 Vadsø Telefon: 78 96 31 50 eller 932 07 641 Epost: Larsen@tryggtrafikk.no

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013. Vedlegg TILTAKSPLAN TRAFIKKSIKKERHETSPLAN FOR NORDRE LAND 2010-2013 2013 Vedlegg TILTAKSPLAN Kort status oppdatering på planen. Vedtatt plan 14.12 2010 kommunestyresak i kursiv. Rutineoppgaver som utføres årlig Kostnad Status.

Detaljer

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE

VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE VEILEDER FOR EN TRAFIKKSIKKER KOMMUNE KOMMUNE S. 4 BARNEHAGE S. 6 Folk bor og ferdes i kommuner, der skjer også trafikkulykkene. Trafikksikker kommune skal bevisstgjøre og begeistre, men først og fremst

Detaljer

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf

Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf ARENDAL KOMMUNE Saksfremlegg Referanse: 2010/15896 / 23 Ordningsverdi: 2534pua1 Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Gang-

Detaljer

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD

ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD 2012 ÅRSRAPPORT TRYGG TRAFIKK ØSTFOLD Om Trygg Trafikk Trygg Trafikk er en ideell organisasjon som arbeider for bedre trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper. Organisasjonen er landsdekkende og fungerer

Detaljer

Martin Blindheim Helsedirektoratet, Avdeling psykisk helsevern og rus

Martin Blindheim Helsedirektoratet, Avdeling psykisk helsevern og rus Martin Blindheim Helsedirektoratet, Avdeling psykisk helsevern og rus Bakgrunn Stortingsmeldinga om narkotikapolitikken i 2012, Se meg!, foreslo at det skulle utvikles en overdosestrategi Strategien ble

Detaljer

HOVEDPLAN VEG OG TRAFIKK

HOVEDPLAN VEG OG TRAFIKK HOVEDPLAN VEG OG TRAFIKK FROSTA KOMMUNE 1999-2011 Ansvarlig avdeling: Plan- og utviklingsavdelingen Planen vedtatt av: Kommunestyret 27.04.99 Revidering: Hvert 4. år Forord I kommunestyremøte 01.09.98

Detaljer

Trafikksikkerheitsarbeid med fokus på kampanjane

Trafikksikkerheitsarbeid med fokus på kampanjane Trafikksikkerheitsarbeid med fokus på kampanjane TS-konferanse i Bergen Thorbjørn Thiem 15. november 2012 kampanjekoordinator 2003 1 Ulukkessituasjon i Region vest Omlag 40 drepte og 200 hardt skadde/

Detaljer

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk

13 Trafikksikkerhet. 13.1 Metode. 13.2 Følsomhet for usikre forutsetninger. 13.3 Alternativ 0. Avvikling av Lia pukkverk KU utvidelse av Lia pukkverk Side 13.1 13 Trafikksikkerhet 13.1 Metode Alle beregninger av ulykkeskostnader baseres på metodikken for vegdirektoratets håndbok 140 konsekvensanalyser. EDB-programmet EFFEKT

Detaljer

Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging

Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging FORVALTNINGSREVISJON Trafikksikkerhetsutvalgets tiltaksplan kontroll og oppfølging Sør-Trøndelag fylkeskommune Desember 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag

Detaljer

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram

Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Steinkjer tar samfunnsansvar Kommunedelplan samferdsel 2014-17 Planprogram Formål: Formålet med planarbeidet er å utarbeide egen kommunedelplan for samferdsel for Steinkjer kommune. Planavgrensning Kommunedelplan

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I NORD-TRØNDELAG 2014 2017

HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I NORD-TRØNDELAG 2014 2017 HANDLINGSPLAN FOR TRAFIKKSIKKERHETSARBEIDET I NORD-TRØNDELAG 2014 2017 Bilde: Trygg Trafikk 2011 Trafikksikkerhetsutvalget Høringsutkast Trafikksikkerhet Nord-Trøndelag - med nullvisjonen i sikte Forord

Detaljer

Fra prosjekt til drift av TL i Re kommune» KOMPETANSESAMLING 13. JUNI 2012

Fra prosjekt til drift av TL i Re kommune» KOMPETANSESAMLING 13. JUNI 2012 Re kommune ny og varm Re kommune Tlf: 87 89 90 94 Re gata 2. Postboks 123 Teleks: 87 89 90 93 3164 Revetal Telefaks: 87 64 56 13 Fra prosjekt til drift av TL i Re kommune» Trygt lokalsamfunn - nettverk

Detaljer

Trafikksikkerhetsrevisjoner og - inspeksjoner. Arild Engebretsen Seniorrådgiver Statens vegvesen

Trafikksikkerhetsrevisjoner og - inspeksjoner. Arild Engebretsen Seniorrådgiver Statens vegvesen Trafikksikkerhetsrevisjoner og - inspeksjoner Arild Engebretsen Seniorrådgiver Statens vegvesen Trafikksikkerhet Nullvisjonen Nullvisjonen er en langsiktig visjon om et transportsystem som ikke krever

Detaljer

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014

TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 TRAFIKKSIKKERHETSPLAN 2014 Fotograf: Lars Christian Frilseth 0 1 Innhold 1. Innledning...2 2. Ulykkessituasjonen...3 3. Mål for trafikksikkerhetsarbeidet...5 4. Holdningsskapende arbeider...6 4.1. Trafikkopplæring

Detaljer