Introduksjon til Forskningsrådets virkemidler rettet mot næringslivet og næringsrettet forskning

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Introduksjon til Forskningsrådets virkemidler rettet mot næringslivet og næringsrettet forskning"

Transkript

1 Introduksjon til Forskningsrådets virkemidler rettet mot næringslivet og næringsrettet forskning Ina Kathrine Dahlsveen og Lars Petter Korsnes

2 Agenda Introduksjon til Forskningsrådets finansieringsmuligheter næringsrettet forskning og forskning i næringslivet Oversikt: tematiske programmer Oversikt: åpne programmer Litt om relevante EU programmer Nytt fra forskningsrådet: prosjektidé Viktige datoer for 2014

3 Forskningsrådet støtter næringsrettet forskning/forskning i næringslivet Hva er relevant for meg? Programmer Virkemidler Utlysninger

4 Forskningsrådet støtter forskjellige stadier av kommersialiseringsprosessen Forsking (næringsrettet) Funksjonell optimalisering Proof of principle IP vurdering Kommersialisering Teknologioverføring Proof of concept Validering i lab IP og regulative aspekter (Produkt)Utvikling Validering i relevant miljø Produksjonsprosesser Videreutvikling og forbedring

5 Forskningsrådet støtter forskjellige stadier av kommersialiseringsprosessen Optimalisering (Forsker) Forsking (næringsrettet) Funksjonell optimalisering Proof of principle IP vurdering Verifisering (TTO, Start-ups) Kommersialisering Teknologioverføring Proof of concept Validering i lab IP og regulative aspekter (Produkt)Utvikling Validering i relevant miljø Produksjonsprosesser Videreutvikling og forbedring Innovasjonsprosjekter (Start-ups, etablerte bedrifter) SKATTEFUNN (Start-ups, etablerte bedrifter)

6 Hva er et innovasjonsprosjekt i næringslivet? Formål Utløse FoU-aktivitet i næringslivet som spesielt bidrar til innovasjon og bærekraftig verdiskaping. Kjennetegn FoU-prosjekt som er begrunnet ut fra de muligheter som åpner seg for innovasjon (verdiskapende fornyelse) hos bedriftene som deltar i prosjektet. Prosjektansvarlig og eventuelle samarbeidspartnere finansierer normalt minst 50 % av prosjektkostnadene. Les mer på Hvert program kan ha spesielle krav og føringer til innovasjonsprosjektene i deres utlysninger

7 Relevante programmer og virkemidler: Tematisk BIOTEK2021 Optimaliseringsmidler NANO2021 Innovasjonsprosjekter GLOBVAC Innovasjonsprosjekter Åpne FORNY2020 Verifiseringsprosjekter BIA Innovasjonsprosjekter SkatteFUNN Skattefradrag for FoU Nærings-ph.d. Støtte til doktorgrad i bedrift Regionale forskningsfond

8 Relevante programmer og virkemidler: Tematisk BIOTEK2021 Optimaliseringsmidler NANO2021 Innovasjonsprosjekter GLOBVAC Innovasjonsprosjekter Åpne FORNY2020 Verifiseringsprosjekter BIA Innovasjonsprosjekter SkatteFUNN Skattefradrag for FoU Horizon2020 EU Research and Innovation programme Eurostars Innovasjonsprogram for SMBer.

9 Agenda Introduksjon til Forskningsrådets finansieringsmuligheter næringsrettet forskning og forskning i næringslivet Oversikt: tematiske programmer Oversikt: åpne programmer Litt om relevante EU programmer Nytt fra forskningsrådet: prosjektidé Viktige datoer for 2014

10 BIOTEK2021 Bioteknologi for verdiskaping Hovedmål skal frembringe bioteknologi som bidrar til verdiskaping og næringsutvikling knyttet til å løse store samfunnsutfordringer på en ansvarlig måte. Tematiske prioriteringer MARIN LAND MEDISIN INDUSTRI

11 Optimaliseringsmidler fra BIOTEK2021 Hva er det? Utvikling av forskningsresultater og idéer mot en fremtidig kommersiell anvendelse, f.eks. i form av videreutvikling, optimalisering og anvendelser for sikring av IPR. Hvem kan søke? Forskere (med TTO som samarbeidspartner) Når er neste utlysning? Utlysning kommer juni Frist blir sannsynligvis september eller oktober Les mer på

12 NANO2021 Nanoteknologi og avanserte materialer Hovedmål Bidra til å løfte den nasjonale kunnskapsbasen på nanovitenskap og nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer til et høyt internasjonalt nivå. Nye og bærekraftige teknologiske løsninger skal møte viktige samfunnsutfordringer og legge grunnlag for næringsutvikling. 12

13 NANO2021 Tematiske prioriteringer Tema 1 -for anvendelser innen energi Tema 2 -for redusert miljø- og klimapåvirkning Tema 3 -for bedre helse og ny medisinsk teknologi Tema 4 -for økt verdiskaping basert på naturressurser Tema 5 -kunnskap om ulike effekter av nanomaterialer på helse og økosystemer Energi Klima/miljø Helse Naturressurser Ansvarlig teknologiutvikling

14 Om tema 3 - helse og medisinsk teknologi Utvikle kunnskap og løsninger for bedre helse/ ny velferdsteknologi innen medisinsk utstyr, diagnostikk, pasientovervåking, behandling, sensorering, biomaterialer og vevsbygging vektlegge forskning for trygg anvendelse Integrasjon av nanovitenskap, nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materialer i bioteknologisk- og biomedisinsk forskning

15 Utlysninger 2014 i NANO2021 Forprosjekter inntil kkr til innovative idéer som skal lede frem til søknad om innovasjonsprosjekter i næringslivet kan søkes av SMB`er Løpende søknadsfrist Innovasjonsprosjekter i næringslivet Frist frivilling skisse tidlig september Søknadsfrist 15. oktober Kompetanseprosjekter for næringslivet Søkes av FoU- institusjon i samarbeid med partnere fra næringslivet Søknadsfrist 15. oktober Les mer på

16 GLOBVAC Global helse- og vaksinasjonsforskning Hovedmål Støtte forskning av høy kvalitet med potensial for i stor grad å bidra til vedvarende helseforbedringer og utjevning av helseforskjellene for fattige mennesker i lavinntekts- og lavere mellominntektsland.

17 GLOBVAC tematiske prioriteringer Forebygging og behandling av og diagnostikk for smittsomme sykdommer med særlig relevans for lavinntekts- og lavere mellominntektsland; Familieplanlegging, reproduktiv helse, mødre-, nyfødt-, barne- og ungdomshelse; Forskning på helsesystemer og helsepolitikk; Implementeringsforskning; Innovasjon i teknologi og metodeutvikling (i miljøer der egnet teknologi ikke er tilgjengelig eller ikke finnes).

18 Utlysninger 2014 i GLOBVAC Innovasjonsprosjekter i næringslivet Frist frivilling skisse tidlig september?? Søknadsfrist 15. oktober Les mer på

19 Agenda Introduksjon til Forskningsrådets finansieringsmuligheter næringsrettet forskning og forskning i næringslivet Oversikt: tematiske programmer Oversikt: åpne programmer Litt om relevante EU programmer Nytt fra forskningsrådet: prosjektidé Viktige datoer for 2014

20 FORNY2020 Forskningsbasert nyskaping Hovedmål: Bidra til økt verdiskaping ved å bringe forskningsresultater fra offentlig finansierte forskningsinstitusjoner frem til markedet. Redusere kommersiell og teknologisk risiko

21 FORNY2020 FORNY2020 finansierer prosjekter som er forretningsstyrt ikke forskningsstyrt Tilrettelegging for kommersialisering Aktiviteter for å verifisere og dokumentere forskningsresultatenes mulige anvendelse. Krav til prosjektet Må bygge på frembragte forskningsresultater Høy forventet kommersielle avkastning eller samfunnsnytte Internasjonalt potensial Kan søkes av kommersialiseringsaktører og mikrobedrifter Dekker alle fag- og næringsområder.

22 FORNY2020s verifiseringsportefølje % eller 15 av 40 prosjekter innen helse

23 Utlysninger 2014 i FORNY2020 Verifiseringsmidler Utlysning: publiseres i slutten av juni Søknadsfrist: 3. september Tilgjengelige midler til nye prosjekter: antakelig ca. 40 millioner kroner Tidligste prosjektstart: 1. januar 2015 Les mer på

24 BIA Brukerstyrt innovasjonsarena

25 BIA støtter de beste forskningsbaserte innovasjonsprosjektene i næringslivet Har internasjonal orientering

26 En god del av BIA s støtte går til farmasi, medisin og bioteknologi Farmasi, medisin, bioteknologi 22% Prosessindustri 1 9 % Vareproduksjon 25% Bygg, anlegg, eiendom 9 % Annen tjenesteyting 4 % Kunnskaps, teknologi og IKTnæ ringen 21 %

27 Utlysninger 2014 i BIA Innovasjonsprosjekter i næringslivet mill over 4 år Frivilling skisse fra 16. juni 3. september Søknadsfrist 15. oktober Kompetanseprosjekter i næringslivet Utlysning til høsten Søknadsfrist februar 2015 Prosjektide/INNOMOBI Løpende søknadsfrist Les mer på

28 Hva er SkatteFUNN? En skattefradragsordning for kostnader til forskning og utvikling i norsk næringsliv Rettighet (Skattelovens 16-40) Skattepliktige til Norge kan søke Behøver ikke å være i skatteposisjon For alle næringer og selskapsformer Bedriften velger tema for prosjektet Skattefradrag: SMB 20 %, Store bedrifter 18 % 28

29 Søknadsfrist Søk før 1. september Dersom du ønsker en garanti for at søknaden blir ferdigbehandlet innenfor søknadsåret, må du sende før utgangen av 1. september. Du vil da kunne få årets påløpte prosjektkostnader lagt inn i fradragsgrunnlaget (forutsatt godkjent prosjekt). Slik garanti vil ikke gjelde for søknader som innkommer etter 1. september. Les mer på 29

30 Agenda Introduksjon til Forskningsrådets finansieringsmuligheter næringsrettet forskning og forskning i næringslivet Oversikt: tematiske programmer Oversikt: åpne programmer Litt om relevante EU programmer Nytt fra forskningsrådet: prosjektidé Viktige datoer for 2014

31 Eurostars Felles initiativ fra EUREKA og EU-kommisjonen for åstyrke forskningsutførende SMB'er Hva er et Eurostars prosjekt? Et samarbeidsprosjekt ledet av en forskningsutførende SMB med et mål å utvikle et nytt produkt, tjeneste eller prosess. Ingen begrensning med hensyn til bransjer, sektorer eller teknologiområder, men det må ha et sivilt formål. Norske Bedrifter som når opp får 50% støtte Business er like viktig som FoU en

32 Krav til Eurostars prosjekter: 1. Hovedpartner må være en forskningsutførende SMB 2. Må være et samarbeidsprosjekt med deltagere fra minst to av deltakerlandene i Eurostars 3. Minst 50% av FoU en må utføres av prosjektets forskningsintensive SMB( er) 4. Maksimum 75% av FoU-arbeidet kan utføres i ett deltagerland 5. Prosjektets varighet må være minst 1 år og maksimum 3 år 6. Prosjektresultatene må kommersialiseres i løpet av 2 år etter prosjektets avslutning 7. Her er det unntak for prosjekter innen bioteknologisektoren. Kliniske studier må starte innen 2 år.

33 Neste søknadsfrist 11 September 2014 For mer Informasjon kontakt Inga E. Bruskeland:

34 PES2020 ny ordning Minstekrav for utbetaling av PES-støtte: innsendt Eurostars-søknad må være eligible Ekstra støtte til gode søknader (over threshold). Se Og klikk på : Økonomisk støtte til å skrive søknader rettet mot H2020

35 Horizon Societal challenges Health Food, ocean, bioeconomy Energy Transport Climate, raw materials Secure societies 2. Industrial leadership Leading enabling and industrial technologies (ICT, nano, biotech, etc) Risk finance Innovations in SMEs 1. Excellent Sciences Frontier research (ERC) Future and Emerging Technologies (FET) Skills and career Research infrasructure

36 Health, demographic change and wellbeing 1,21 billion

37 Agenda Introduksjon til Forskningsrådets finansieringsmuligheter næringsrettet forskning og forskning i næringslivet Oversikt: tematiske programmer Oversikt: åpne programmer Litt om relevante EU programmer Nytt fra forskningsrådet: prosjektidé Viktige datoer for 2014

38 Prosjektidé? Få rådgiving og prosjektutviklingsstøtte før høstens søknadsrunde Hvorfor? Det tar tid å utvikle gode prosjektsøknader - og etablere gode konsortier Det kan være vanskelig å finne frem i utlysningsjungelen Hva? Kontinuerlig rådgivings- og dialogtilbud til næringslivet Hjelp til å finne partnere Hjelp til å spisse eller bredde din ide

39 Hjelp til å utvikle prosjektideen Møteplass Kobling til andre ideer Tydeliggjøre FoU behov Finne samarbeidspartnere Forankring i verdikjede Etablere konsortia Noen kostnader knyttet til prosjektutvikling kan dekkes Utgifter til søknadsskriving dekkes ikke!

40 Send inn prosjektidé! Få rådgiving og prosjektutviklingsstøtte før høstens søknadsrunde Hvordan? Les utlysning Fyll ut mal med svar på fire spørsmål Det vil være viktig å få frem: idéens innovasjonspotensial samt nytteverdien både for næringsliv og for samfunnet for øvrig hvilken ny kunnskap og teknologi som er nødvendig for å realisere idéen hva som mangler for å få på plass et prosjekt, forutsetninger og antagelser som må avklares, hvilke kontakter som må etableres, samarbeidspartnere, osv. Se:

41 Viktige datoer for Juni: Åpner for skisser innovasjonsprosjekter Mai: utlysning innovasjonsprosjekter, Juni: utlysning FORNY, optimalisering

42 Viktige datoer for oktober: Frist innovasjonsprosjekter 3. september: Frist FORNY verifisering Optimalisering? Skisse innovasjon Mai: utlysning innovasjonsprosjekter, Juni: utlysning FORNY, optimalisering 16 Juni: Åpner for skisser innovasjonsprosjekter

43 Viktige datoer for desember H2020 SME 14 oktober frist H2020 PHC oktober: Frist innovasjonsprosjekter 24. september H2020 SME 3. september: Frist FORNY verifisering Optimalisering? Skisse innovasjon Mai: utlysning innovasjonsprosjekter, Juni: utlysning FORNY, optimalisering 18. Juni H2020 SME 16 Juni: Åpner for skisser innovasjonsprosjekter

44 Vi flytter til Lysaker