REGELVERK FOR BRUK AV KOMMUNALE PARKER, FRIOMRÅDER OG SENTRALE BYROM TIL KULTURARRANGEMENT M.M.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGELVERK FOR BRUK AV KOMMUNALE PARKER, FRIOMRÅDER OG SENTRALE BYROM TIL KULTURARRANGEMENT M.M."

Transkript

1 REGELVERK FOR BRUK AV KOMMUNALE PARKER, FRIOMRÅDER OG SENTRALE BYROM TIL KULTURARRANGEMENT M.M. Kapittel I. Formål og virkeområde 1. Formål Regelverket skal tilrettelegge for at et mangfoldig og variert aktivitetstilbud for allmennheten kan finne sted i kommunale parker og byrom nevnt i punkt 2. Samtidig skal det sikres at aktivitetene ikke medfører betydelig unødig sjenanse, eller medfører unødvendig hinder for fotgjengere, utrykningskjøretøy, renhold, eller den faste virksomheten i området. 2. Virkeområde Regelverket gjelder kommunale parker, regulerte friområder i kommunal eie, samt byrommene Torgallmenningen, Vågsallmenningen, Festplassen, Tårnplass, Ole Bulls plass, Olav V`s plass. For andre kommunale uteområder som ikke har særskilte utleieregler kommer reglene til anvendelse så langt de passer. Alle arrangementer o. l. som gjelder midlertidig organisert aktivitet omfattes av reglene. Dette gjelder festivaler, sirkus, tivoli, opptredener, konserter, forestillinger, midlertidig utplassering av kunst, demonstrasjoner, servering, profilering, vareeksponering, temporært salg m.m. Kapittel II. Saksbehandling og kompetanse 3. Krav om søknad og tillatelse Arrangementer o. l. kan ikke gjennomføres uten at søknad på forhånd er sendt kommunen, og at kommunens tillatelse er gitt. Gatemusikanter er unntatt søknadsplikt, se imidlertid 24 for særbestemmelser for Torgallmenningen. Søknad om leie av kommunal grunn sendes til Bergen kommunen ved Grønn etat. 4. Søknadstidspunkt Søknader vil bli behandlet fortløpende. Det kan søkes om arrangementer for inneværende år og det påfølgende året. Søknader bør senest være Grønn etat i hende, 4 uker for større arrangementer, 3 uker for markeder, og 1 uke for små salg, stands og mindre kulturarrangementer, før arrangementet skal finne sted. Før hvert valg skal mulighetene for leie av valgboder og mobil scene på Torgallmenningen annonseres i kommunetorget med opplysninger om leieperioden, leiepris og søknadsfrist. Bydekkende arrangement kan gis forhåndsgodkjenning. 5. Søknaden Enkeltpersoner og andre juridiske personer dvs. selskaper, foreninger, lag ol. kan søke om tillatelse til å leie kommunal grunn til arrangementer o. l. som nevnt i 2, siste ledd. 1

2 Søknad om leie av kommunal grunn skal være skriftlig og må inneholde: 1. Hvem som søker og eventuell kontaktperson, fødselsnummer, evt. organisasjonsnummer og faktura adresse. 2. Formål (ideelt, økonomisk e.l.) 3. Arrangementssted vist på kart, foto e.l. som angir områdets yttergrenser 4. Tidsrom for arrangement 5. Arrangementstype 6. Program, dersom dette foreligger 7. Bruk av innretninger og utstyr, behov for riggdager. 8. Planlagte sikkerhetstiltak 9. Andre relevante opplysninger 10. Søknaden kan ikke behandles før den er komplet og anses endelig avgjort når Tildelingsbrev, eller evt. leiekontrakt er undertegnet. 6. Definisjoner Større kulturarrangement: Med "større kulturarrangement" menes et organisert arrangement der det nyttes scene og elektrisk forsterket lyd, og eventuelt større telt eller lignende. Arrangementet er enten åpent for allmennheten eller et lukket arrangement der det kreves inngangspenger. Arrangementet vil fylle/benytte hele byrommet/største delen av byrommet, og kan ha en varighet i inntil 3 dager. Mindre kulturarrangement: Med mindre kulturarrangement menes et organisert arrangement av kortere varighet. Arrangement med bakgrunn i ytringsfriheten, politiske markeringer/demonstrasjoner, kunstneriske opptredener uten vesentlige installasjoner, idrettsarrangement som er åpne og gratis for publikum m.m. Aktiviteten er normalt ikke sponsorprofilert. Opptreden og lignende skal normalt foregå på gatenivå, uten elektrisk forsterket lyd og uten sceneinstallasjoner. Normalt vil et mindre kulturarrangement kun oppta en mindre del av det aktuelle byrom, og ha en varighet inntil 3 timer. Gatemusikant: Med gatemusikant menes person som fremfører musikk i et gatemiljø. Denne aktivitet er ikke søknadspliktig. Småsalg/Profilering: Med profilering menes kommersiell lansering av produkter, begivenheter eller lignende. Marked: Med marked menes en samling bordselgere med kommersiell interesser. Salgsbodene/utsalgstedet kan være av en størrelse fra ca m2. Det kreves at det skal være en ansvarlig arrangør for hele markedet. Stand: Med stand menes en enklere punktaktivitet med maksimalt utbredelse på ca. 2x3 m. Aktiviteten er organisert, er uten kommersiell karakter og er normalt i regi av et lag, en ideell organisasjon eller lignende. Fysisk kan standen i eksempelvis inneholde et enkelt bord eller et stativ. Det er ikke tillatt med forsterket lyd, ropert, cd/radio. 7. Retningslinjer for vurdering av søknader Generelle bestemmelser Ved behandling av søknadene skal det legges vekt på at både det enkelte arrangement/ene samlet skal ivareta de hensyn som fremgår av formålsbestemmelsen jf. 1. 2

3 Arrangementer av sterkt privat karater som eksempelvis privat feiring av åremålsdager, utdrikningslag og likende tillates ikke. Framleie av kommunal grunn tillates ikke. Kommersielle arrangement Kommersielle arrangement uten kulturell verdi og hvor evt. overskudd ikke skal benyttes til ideelt formål skal som hovedregel ikke tillates. Reklame og salg utover det som følger av denne paragrafen og utleiebetingelser jf. kap. III kan kun tillates når det foreligger særlige grunner. Kunst Midlertidig kunst kan utplasseres i inntil 4 uker. Byråden kan gi dispensasjon til å utplassere kunst ut over 4 uker. Stortings og kommune/fylkestingsvalg Torgallmenningen og den mobile scene er reservert for de politiske partier til kommune/fylkestingsvalg og stortingsvalg 3 uker og 4 helger før selve valgdagen. Plassering av valgboder skjer ved loddtrekning. Det vises for øvrig til 4, 3.ledd. Olav V`s plass Olav V`s plass reserveres som sosial møteplass. Så vidt mulig skal en unngå organisert aktivitet i dette området. Bruk av innretninger/kulisser tillates i prinsippet ikke. 8. Tillatelsens innhold I tillatelsen skal det fremgå: 1. Hvem som får tillatelse 2. Hvilket område tillatelsen gjelder 3. Leieperiode 4. Hvilke(n) aktivitet(er) som tillates 5. Øvrige leiebetingelser med henvisning til kapittel IV. Utleiebetingelser. 9. Betaling for leie Det skal betales leie for bruk av kommunal grunn etter bestemmelser vedtatt av byrådet. 10. Kontrakt Ved større arrangementer og aktiviteter samt uteservering skal det utarbeides leiekontrakt som underskrives av partene. For arrangementer av mindre omfang nyttes tildelingsbrev. 11. Avgjørelsesmyndighet Myndighet til å avgjøre søknader om bruk av områder nevnt i dette regelverk, er delegert til Grønn etat. Dispensasjon kan gis av byrådet dersom annet ikke er nevnt i reglementet. 12. Klage Avgjørelser om bruk av kommunal grunn er ikke enkeltvedtak etter forvaltningsloven og kan således ikke påklages i medhold av forvaltningslovens 28. 3

4 Ved vedtak om utestenging etter 25 anvendes forvaltningslovens regler om klage analogisk. Klagenemnden er klageinstans. Avgjørelser truffet av Grønn etat om avslag på søknad om leie kommunal grunn kan kreves fremlagt for overprøving av Byråden. Kapittel III. Utleiebetingelser 13. Rekkevidden av kapittel III Dersom ikke annet fremgår av tillatelse eller leiekontrakt gjelder bestemmelsene i dette kapittelet som betingelser for leietakers rettigheter. 14. Åpne arrangementer Arrangementer o. l. som nevnt i 2 forutsettes å være åpne for allmennheten. 15. Tidsbegrensninger Arrangementer som festivaler, opptredener, konserter, forestillinger, demonstrasjoner, profilering, vareeksponering, temporært salg m.m. skal ikke ha varighet utover maksimalt en hverdag eller en helg, og skal avvikles i tidsrommet kl til kl Grønn etat kan gi dispensasjon fra disse bestemmelsene når det foreligger særlige grunner. På søndager skal arrangement ikke settes i gang før etter kl , jf. Lov om helligdager og helligdagsfred. Arrangementer tillates ikke på julaften og 1. juledag. Fra 16. mai kl til 18. mai kl disponerer 17. mai komiteen Torgallmenningen, Tårnplass, Vågsallmenningen, Festplassen og Byparken. 16. Tillatelse fra andre myndigheter Leietaker er ansvarlig for å innhente nødvendige tillatelser fra og å gi melding til andre myndigheter som for eksempel Hordaland Politidistrikt, jf. også 20. Det vises for øvrig til Politivedtekter for Bergen kommune kap. II og VIII. 17. Utstyr, installasjoner og materiale som benyttes Utstyr, installasjoner og materiale som leietaker benytter, eller som på annen måte er knyttet til aktiviteten, skal være i forskriftsmessig utførelse og stand. I de tilfellene der ingen relevant forskrift regulerer forholdet skal utstyr og installasjoner som benyttes uansett være av god teknisk utførelse og stand. Leietaker er selv ansvarlig for alt utstyr, alle installasjoner og alt materiale som benyttes, herunder skade på tredjeperson disse måtte forvolde, og eventuelle skader på utstyr, installasjoner og materiale som måtte oppstå. Utstyr og installasjoner som leietaker benytter, eller som på annen måte er knyttet til aktiviteten, skal ha estetisk utførelse. Kun utstyr og installasjoner som er oppgitt i søknaden tillates benyttet. Utstyr, installasjoner og materiale som leietaker benytter, eller som på annen måte er knyttet til aktiviteten, skal fjernes fra byrommet umiddelbart etter endt aktivitet. Dette inkluderer søppel, plakater, pamfletter, vareprøver og tilsvarende, som er knyttet til leietakers aktivitet. 4

5 18. Ansvar for området Leietaker skal påse at vegetasjon, faste elementer og parkutstyr ikke påføres skader i forbindelse med arrangementer. Leietaker er økonomisk ansvarlig og erstatningspliktig dersom leiearealene, eller tilstøtende arealer inklusiv vegetasjon, faste elementer og parkutstyr påføres skade eller unødig slitasje når dette kan relateres til arrangementet/innretningene. Det samme gjelder skade på personer. Leietaker er også ansvarlig for at nødvendig renhold finner sted, dvs. at leie området og tilstøtende arealer fremstår som ryddige under og etter et arrangement, og at boss fraktes bort umiddelbart etter at arrangementet er avsluttet. 19. Reklame Alle former for reklame, herunder sponsorprofilering, krever tillatelse. 20. Retningslinjer for salg Salg er i utgangspunktet ikke tillatt i områder nevnt i 2. På Tårnplass kan det likevel tillates enklere salg med maks 1 ukes varighet. Det kan også gis tillatelse til midlertidige organiserte markeder med varighet for inntil 1 uke i de sentrale byrommene. Hovedregelen er at disse arrangementene koordineres av Bergen Sentrum AS. Butikker med fasade mot overordnede byrom gis mulighet til gate salg av eget vareutsalg i 1 meters bredde langs fasade mot overordnet byrom. Dette forutsetter at en resterende fotgjengerbredde på minimum 3 meter, og at evt. areal for holdeplass, varelevering og andre prioriterte aktiviteter er ivaretatt. Små salg i forbindelse med arrangementer, hvor inntekten går til arrangementets ideelle formål er imidlertid tillatt. Enklere salg (som f.eks. vaffelsalg) av kortere varighet, kan tillates når inntekten går til et ideelt formål. Salg som omfatter matvarer krever særskilt tillatelse fra Næringsmiddeltilsynet. 21. Uteservering For uteservering kan søknader innvilges for 1 år av gangen. Det vises for øvrig til plan og bygningsloven vedr. midlertidige bygg, konstruksjoner og lignede. Det gjelder egne retningslinjer for uteservering Retningslinjer for salgs- og skjenkebevillinger i Bergen for gjeldende bystyreperiode. 22. Parkering Tillatelse til arrangementer o. l. etter dette regelverk medfører ikke rett til parkering. 23. Avlyst arrangement Hvis et arrangement avlyses, plikter leietaker å underrette Grønn etat skriftlig så snart som mulig. Dersom slik underretning ikke er innkommet senest 1 uke før oppstart, kan kommunen kreve full betaling for leie. 5

6 24. Generelle bestemmelser for lyd og lyd forsterkning, og bestemmelser for enkelte av byrommene Høyttalere og forsterket lyd skal som hovedregel kun brukes til tale eller levende musikk, og slik bruk skal være omsøkt og godkjent av Grønn etat før slikt utstyr kan benyttes. Unntak fra denne bestemmelsen kan gis av Grønn etat. Bruken av høyttalere og forsterket lyd skal av hensyn til allmennheten avgrenses i tid. For enkeltstående konserter vil bruk av høyttalere og forsterket lyd kunne tillates fra konsertens begynnelse til konsertens slutt. For lydprøver og oppvarming skal det legges inn minimum 15 minutters lyd pause for hver periode med 45 minutter bruk av høyttalere og forsterket lyd. For arrangementer og aktiviteter med varighet over 2 timer, der det tillates bruk av høyttalere og forsterket lyd, skal det legges inn minimum 15 minutters lyd pause for hver periode med 45 minutter bruk av høyttalere og forsterket lyd. Støygrensen for arrangement og aktiviteter, der det er gitt tillatelse til bruk av høyttalere og forsterket lyd, er på 70 desibel (db(a)), når målt 0,5 meter utenfor åpent vindu på nærmeste eller mest støyutsatte bolig. Det kan gis dispensasjon for opptil 5 større arrangementer i året hvor desibel grensen settes til 85 db(a), dog ikke mer enn 2 arrangement pr. måned. Søknad om dispensasjon behandles av Grønn etat. Bergen kommune forbeholder seg retten til å gripe inn i aktiviteter og arrangementer som det er gitt tillatelse til, dersom den etter en skjønnsmessig vurdering finner at det medfører urimelig støyplage. Bergen kommune påtar seg ikke ansvar for økonomiske konsekvenser av en slik inngripen. Torgallmenningen Gatemusikanter forbys å opptre på Torgallmenningen, samt 10 meter inn i de tilstøtende sidegatene, i tidsrommet fra kl til kl alle dager. Det er ikke tillatt å anvende forsterker/høyttaler for gatemusikanter. Videre er det ikke tillatt for butikker/næringsdrivende å anvende høyttalere montert/hensatt utenfor sine butikklokaler. Det er ikke tillatt å sette opp telt e.l. på Torgallmenningen. Grønn etat kan gi dispensasjon fra denne bestemmelsen når teltet skal være oppsatt kortere enn ett døgn. Telt eller lignende kan tidligst monteres like før forestillingen starter, og skal demonteres umiddelbart etter forestillingens slutt. Dispensasjon utover ett døgn kan gis av Byråden. Vågsallmenningen Bestemmelsen for Torgallmenningen gjelder tilsvarende for Vågsallmenningen, med unntak av forbudet som gjelder gatemusikanter. Tårnplass Det er ikke tillatt med musikkarrangementer eller annet som medfører lyd/støy fra mandag til fredag i tidsrommet kl til kl

7 Kapittel IV. Avtalebrudd og andre overtredelser 25. Avtalebrudd mm Dersom reglement, avtale eller pålegg gitt i tildelingsbrev ikke etterkommes, kan byrådet vedta at vedkommende utelukkes fra leie av kommunal grunn i et nærmere fastsatt tidsrom. Denne bestemmelsen gjelder også i forhold til den som tar seg til rette på kommunal grunn uten nødvendige tillatelser. 26. Konsekvenser av overtredelse Den som uten nødvendige tillatelser tar seg til rette i områder nevnt i 2, bortvises. Ved manglende etterlevelse av bortvisningsanmodning, vil politiet kontaktes. 7

Retningslinjer for salg og aktivitet. Vei, natur og idrett

Retningslinjer for salg og aktivitet. Vei, natur og idrett Retningslinjer for salg og aktivitet Vei, natur og idrett Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 2 Definisjon av kommunalt areal... 4 3 Forholdet mellom eier, bruker og leier av kommunal grunn... 4 3.1

Detaljer

Veiledning for arrangører av festivaler og arrangementer i Bergen

Veiledning for arrangører av festivaler og arrangementer i Bergen Veiledning for arrangører av festivaler og arrangementer i Bergen Ansvar Lokaler Sikkerhet Matservering Alkoholservering Trafikkforhold Vakthold Renhold Generelt om tillatelser til offentlige arrangement

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for salg, aktiviteter og utearrangementer i Lillesand sentrum

LILLESAND KOMMUNE. Retningslinjer for salg, aktiviteter og utearrangementer i Lillesand sentrum LILLESAND KOMMUNE Retningslinjer for salg, aktiviteter og utearrangementer i Lillesand sentrum Bystyresak 046/15 behandlet i møte 6.5.2015 Innhold Innledning... 4 Retningslinjene er ment som en praktisk

Detaljer

Reglement for utlån av kommunale lokaler

Reglement for utlån av kommunale lokaler Reglement for utlån av kommunale lokaler Innhold REGLEMENT FOR UTLÅN AV KOMMUNALE LOKALER... 2 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER... 2 2 FAST REGELMESSIG LÅN AV LOKALER... 4 3 TIMEBASERT ENGANGS LÅN AV LOKALER...

Detaljer

*************************************************

************************************************* FORSLAG TIL NYE RETNINGSLINJER FOR SALG OG AKTIVITETER I BYENS TORG OG UTEROM I STAVANGER ************************************************* 1 Kommunalt areal. 1.1 Med kommunalt areal menes enhver vei,

Detaljer

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune

Molde kommune. Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Molde kommune Retningslinjer for salg og skjenking av alkoholholdig drikk i Molde kommune Gjelder perioden 01.07.2012 30.06.2016 Vedtatt av Molde kommunestyre 26.04.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE side: 1. INNLEDNING

Detaljer

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016

ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BEVILLINGSSAKER FREDRIKSTAD KOMMUNE 2012-2016 VEDTATT AV BYSTYRET 21. JUNI 2012 1 Delplan 4 Alkoholpolitiske retningslinjer for bevillingssaker Fredrikstad kommune 2012-2016

Detaljer

Pepperstad Grendehus, utleiehefte

Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus, utleiehefte Pepperstad Grendehus Persontall Hel sal: Uten faste sitteplasser: Maks 330 personer samtidig Med faste sitteplasser: Maks 141 personer samtidig Delt sal: Uten faste sitteplasser:

Detaljer

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet Bystyret 30.01.2008

Detaljer

Veileder: Vurdering av lydnivå for å forebygge helseskader ved bruk av musikkanlegg 1 Målsetting

Veileder: Vurdering av lydnivå for å forebygge helseskader ved bruk av musikkanlegg 1 Målsetting Veileder: Vurdering av lydnivå for å forebygge helseskader ved bruk av musikkanlegg 1 Målsetting Høy lyd kan være en del av positive kulturopplevelser og dermed fremme trivsel for mange mennesker. Samtidig

Detaljer

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

BYGGESAKSBOKA. Med de viktigste endringene per 1.1.2015 1.7.2015 1.1.2016 ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN ENDRINGER I PLAN- OG BYGNINGSLOVEN HER VISES GAMLE OG NYE LOVTEKSTER SOM ER AKTUELLE I PERIODEN 1.1.2015 1.1.2016. OVERSIKTEN ER AKTUELL FOR STUDENTER SOM UTEKSAMINERES SOMMEREN 2016 OG SOM BERØRES AV

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Vedtatt i Formannskapet- driftsstyret for økonomi og plansaker 05.11.2002 gjeldende fra 01.12.2002

DRAMMEN KOMMUNE. Vedtatt i Formannskapet- driftsstyret for økonomi og plansaker 05.11.2002 gjeldende fra 01.12.2002 DRAMMEN KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TORGHANDEL I DRAMMEN KOMMUNE OG DISPENSASJON FOR PARKERING AV BILER FOR FRUKT- OG GRØNNSAKSHANDLERE PÅ BRAGERNES TORG Vedtatt i Formannskapet- driftsstyret for økonomi

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016.

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV SALGS- OG SKJENKEBEVILLINGER I BERGEN KOMMUNE FOR BEVILLINGSPERIODEN 2012 2016. Vedtatt av Bergen bystyre i møte 17.06.12 Kap. 1 Innledning 1.1 Bergen kommunes alkoholpolitikk

Detaljer

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger

Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring av bevaringsverdige bygninger Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 07.07.2015 Kapittel 19 Kommunens adgang til å gi pålegg om utbedring

Detaljer

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler 1. Bakgrunnen for malene Plan- og bygningsmyndigheten skal påse at plan- og bygninglovgivningen overholdes i kommunen etter

Detaljer

REGLEMENT FOR BRUK OG UTLEIE AV NORGES IDRETTSHØGSKOLES ANLEGG OG LOKALER

REGLEMENT FOR BRUK OG UTLEIE AV NORGES IDRETTSHØGSKOLES ANLEGG OG LOKALER Side 1 av 5 REGLEMENT FOR BRUK OG UTLEIE AV NORGES IDRETTSHØGSKOLES ANLEGG OG LOKALER Kapittel I. Disponering 1. Definisjon av objekter a. Norges idrettshøgskoles (NIH) anlegg og lokaler består av et bredt

Detaljer

ARRANGEMENTHÅNDBOK FOR UTENDØRS ARRANGEMENT I STAVANGER KOMMUNE.

ARRANGEMENTHÅNDBOK FOR UTENDØRS ARRANGEMENT I STAVANGER KOMMUNE. FOR ARRANGEMENTHÅNDBOK FOR UTENDØRS ARRANGEMENT I STAVANGER KOMMUNE. Utgiver av boka: Stavanger kommune. Park og vei-avdelingen. (PV) Styringsgruppe: Terje Emil Knutsen. PV. Stein Andreassen. Kultur. Aina

Detaljer

FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER. Gjeldende fra 01.01.99. Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98

FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER. Gjeldende fra 01.01.99. Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98 REGL-4.DOC 25.11.98 FROGN KOMMUNE REGLEMENT FOR FOLKEVALGTE ORGANER Gjeldende fra 01.01.99 Vedtatt i Kommunestyret 16.11.98 Redigert i hht utvalgenes arbeidsområder (vedtatt 8. oktober 2007) Innhold: 1.

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.03.2013 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Saken gjelder et forslag til reviderte Regler for bruk av kirkene.

Saken gjelder et forslag til reviderte Regler for bruk av kirkene. DEN NORSKE KYRKJA KM 16/15 Kyrkjemøtet Trondheim, 09.-15. april 2015 Referanser: KR 15/14, KR 49/14, BM 34/14 og KR 58/14 Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KM 16.1/15 Fra høringen om Regler for bruk

Detaljer

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015

STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 19.5.2014 1 STANDARDVILKÅR FOR ENERGIOPSJONER I FORBRUK 2014/2015 DEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 2 1. Formål og virkeområde 2 2. Definisjoner 2 3. Forholdet til utøvelse av systemansvaret og andre virkemidler

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

- Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Atrium

- Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Atrium - Et skriv som hjelper deg å finne frem i Sameiet Indre Vågen Atrium Innhold Velkommen... 3 Kontaktinformasjon og hvem du kontakter... 3 Sameiemøtet, styrende organ... 3 Forretningsfører... 3 Felleskostnader...

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

FORSKRIFT FOR FELLES RETNINGSLINJER FOR SKOLENE I ALTA KOMMUNE

FORSKRIFT FOR FELLES RETNINGSLINJER FOR SKOLENE I ALTA KOMMUNE FORSKRIFT FOR FELLES RETNINGSLINJER FOR SKOLENE I ALTA KOMMUNE Revidert 25. august 2014 Hovedutvalget Oppvekst- og kultur 1 Innhold Kapittel 1 Innledning... 3 1.1 Hjemmel... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Virkeområde...

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 19.08.2015 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S

V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S V E D T E K T E R F O R B O R E T T S L A G E T 4 B L O C K S etter lov om burettslag av 6. juni 2003 nr 39. Vedtatt på generalforsamling 19.12.2006. Endret på ordinær generalforsamling 03.05.2012. Sist

Detaljer

Veileder: Arbeid og graving kommunal veg- og gategrunn

Veileder: Arbeid og graving kommunal veg- og gategrunn Veileder: Arbeid og graving kommunal veg- og gategrunn Forord Veilederen gjelder kommunal veg- og gategrunn underlagt Bergen kommunes vegmyndighet etter vegloven. Veilederen er et supplement til gjeldende

Detaljer

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker

LEIEKONTRAKT. mellom. Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier. , foretaksnr. som leietaker LEIEKONTRAKT mellom Benull AS foretaksnr. 974483769 som utleier og, foretaksnr. som leietaker er det i dag inngått en slik leiekontrakt om forretningslokaler i Norsk Moteforum, gnr. 3 bnr. 613 i Oslo kommune,

Detaljer

NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT. for utleie av. kommunale bygg og. møtelokaler

NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT. for utleie av. kommunale bygg og. møtelokaler NORD-ODAL KOMMUNE REGLEMENT for utleie av kommunale bygg og møtelokaler Milepelen kulturhus, Administrasjonsbygget, Mo bosenter, skolene i Nord-Odal, Prestberget klubbhus, Nord-Odal idrettshall Vedtatt

Detaljer