Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bjerregaardsgate 29 Sameie

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Protokoll fra ordinært sameiermøte i Bjerregaardsgate 29 Sameie"

Transkript

1 Protokoll fra ordinært sameiermøte i jerregaardsgate 29 Sameie Møtedato Møtetidspunkt Møtested Akersbakken 27. Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 34 seksjonseiere 7 med fullmakt 41 stemmeberettigede Haldis Hansen Harald råthen Saksoversikt 1 Konstituering 2 Årsberetning for Årsregnskapet for Godtgjørelser 5 1 Forslag - Permanent stenging av bakgården for innkjøring av biler. 5 2 Forslag - Det ryddes i sykkelstativene ved utsetting av container. Vaktmester sørger for fjerning av merkede sykler. 5 3 Forslag - Endring av ordensregler. 5 4 Forslag - Orientering om dårlig vannkvalitet på varmtvann. 6 Valg av tillitsvalgte 1 Konstituering A Valg av møteleder Som møteleder ble foreslått: Harald råthen Valgt C D Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Valg av referent og to seksjonseiere til å underskrive protokollen Som referent ble Haldis Hansen foreslått, og til å underskrive protokollen Juster Flood og Harry Tharaldsen Valgt Spørsmål om møtet er lovlig kalt inn Det ble foreslått å godkjenne den måte sameiermøtet var innkalt på, og erklære møtet for lovlig satt. 2 Årsberetning for 2007 Styrets årsberetning for 2007 ble gjennomgått og foreslått godkjent. 3 Årsregnskapet for 2007 A. Regnskapet for 2007 Resultatregnskap og balanse ble gjennomgått og foreslått godkjent. Side 1 av 5

2 4 Godtgjørelser A Godtgjørelse til styret Godtgjørelse til det sittende styret ble foreslått satt til kr ,-. Vedtatt Godtgjørelse til revisor Godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2007 ble foreslått betalt etter regning. Vedtatt 5 1 Forslag - Permanent stenging av bakgården for innkjøring av biler. Vedlegg I Stenging av gården for innkjøring av biler. Styret har sett at det stadig foretas innkjøring av biler i gården, biler som står parkert i lengre tid og i tillegg containere som blir plassert i bakgården, ofte i ukesvis. Det foreslås at det settes opp en sperring i portalen ved oppgang A. De fleste gårdene i området er stengt for biler og vi ønsker oss en hyggelig og trivelig bakgård, uten fare for påkjørsel. Folk i gården må derfor belage seg på å parkere utenfor i gaten og bære inn og ut det man trenger. Containere i forbindelse med dugnad, stort sett vår og høst, som bestilles av sameiet, plasseres i jerregaardsgate. Vi har snakket med Renovasjonsetaten i Oslo kommune og de har ingen innvendinger mot at gården stenges for innkjøring. : Forslagstiller trakk saken tilbake. Det kom et forslag til protokolltilførsel fra salen som ble enstemmig vedtatt: Styret utreder den praktiske og juridiske gjennomførbarheten i forbindelse med stenging av bakgården, og kommer med et nytt forslag til neste årsmøte. 5 2 Forslag - Det ryddes i sykkelstativene ved utsetting av container. Vaktmester sørger for fjerning av merkede sykler. Vedlegg II Opprydding av sykler i sykkelstativet ute. Det finnes sykkelvrak som opptar plass i portrommene ute. Da vaktmester ble varslet om dette v/ container-tids-utsettelse, ble det gitt beskjed om at han ikke hadde mandat til å rydde/kaste uten videre. Når det heller ikke arrangeres årlig felles dugnad, er det lett å tenke seg at det kan bli opphopningsproblemem. Det foreslås at det i forbindelse med containerutsetting foretas kasting av umerkede sykler i portrom og inne i fellesareal. Styret godkjenner at vaktmester foretar kasting av umerkede sykler. Enstemmig vedtatt Side 2 av 5

3 5 3 Forslag - Endring av ordensregler. Vedlegg III Forslag til nye husordensregler. SAMEIET JERREGAARDSGATE 29 ORDENSREGLER FOR SAMEIET 5251 jerregaardsgate 29 Sameie 1. FORMÅL Disse husordensreglene er et supplement til sameiets vedtekter. Husordensreglene skal bidra til å sikre at gjensidig hensyn til beboerne blir ivaretatt, at det generelle bomiljøet i sameiet blir best mulig for alle og at sameiet og dets eiendom er velstelt og gir et godt helhetsinntrykk. 2. VIRKEOMRÅDE Husordensreglene gjelder på sameiets grunn og omfatter alle seksjonseiere og eventuelle husstandsmedlemmer som bor i sameiet, samt leietakere med eventuelle husstandsmedlemmer som bor i sameiet enten gjennom leie av en hel boenhet eller hybel. 3. GENERELT Seksjonseierne plikter å sette seg inn i sameiets vedtekter og i disse husordensreglene. Seksjonseierne har ansvar for å pålegge eventuell(e) leietaker(e) å sette seg in i de samme ved eventuell utleie av leilighet eller hybel. 4. GÅRDSPLASS OG PORTER (punkt om parkering bortfaller hvis det vedtas at gården stenges for biler) Det er forbudt å parkere motorkjøretøyer på gårdsplassen eller i portene. Kjøring er bare tillatt ved helt nødvendig av- og pålessing. Ved særlige tilfeller kan det gis tillatelse for parkering på gårdsplass. Tillatelsen gis av styret og kan gis for maksimalt én uke av gangen. (Se for øvrig regler for parkering.) Gjenstander skal ikke hensettes på gårdsplassen eller i portene uten samtykke fra styret. Søppel pakkes inn og legges i søppelkassene. Papir legges i papirsøppelkassene. Avfall som er så stort at det ikke kan plasseres i søppelkassene, skal ikke hensettes ved søppelkassene ", men skal av eierne på egen bekostning fjernes. For øvrig henvises metall- og glassavfall til resirkuleringspunktet nederst i jerregaardsgate. Foreldre med barn må påse at området rundt sandkasse og husker til enhver tid er ryddet og at sykler m.v. ikke står til sjenanse for de øvrige beboerne. På gårdplassen samt innkjørsels- og inngangspartiene skal det generelt vises hensyn til de øvrige beboerne og man må ikke skade planter eller eiendom. Husker og sandkasser er forbeholdt de mindreårige. Det er ikke tillat å lufte hunder på gårdsplassen. 5. TRAPPER OG OPPGANGER Trappevask utføres av et innleid firma og belastes seksjonseierne over husleien. Oppgangene og trappene må ikke brukes som lagringsplass.gjenstander som sykler, ski, kjelker osv må ikke plasseres i oppgangene. arnevogn, rullestol og rullator kan plasseres i oppgangene, men må ikke stå i veien for alminnelig ferdsel. Utgangsdørene skal alltid være låst. 6. KJELLER OG LOFT Heller ikke i kjeller eller loft skal det normalt plasseres gjenstander i fellesarealene. Unntak gjelder for sykler under forutsetning at disse ikke plasseres slik at de står i veien for alminnelig ferdsel. Etter opphold i kjeller eller loft må lamper slukkes og dører låses. 7. INDRE VEDLIKEHOLD Sameierne er selv ansvarlig for tilstrekkelig vedlikehold inne i leilighetene/forretningene. Se vedtekter FASADER Utvendig montering av markiser, skilter mv. skal ikke finne sted uten skriftlig samtykke fra styret. Side 3 av 5

4 9. FEIL OG MANGLER Oppdages feil og mangler ved gården, skal det straks meldes til gårdens vaktmester eller styre. 10. HUSORDEN Det henstilles til gårdens beboere å vise hensyn og unngå unødig støy. Det skal være nattero mellom kl. 23:00 og 07:00 på hverdager og på søndager og offentlige høytidsdager fram til kl 10:00. Hvis man planlegger sammenkomster som antas å sjenere naboer, skal disse varsles på forhånd. 11. OPPUSSING OG VEDLIKEHOLD Håndverksarbeid som medfører støy for andre beboere skal kun utføres i perioden 08:00 til 21:00 på hverdager og 10:00 til 18:00 på lørdager. På søndager og offentlige høytidsdager skal slikt arbeid ikke forekomme. oring i betong, snekring, saging etc, skal skje med størst mulig skånsel til de øvrige beboerne. Dersom det settes i gang slikt arbeid som kan påregnes å vare mer enn én time, skal de nærmeste naboer varsles, og man skal i samråd med naboene, så langt dette lar seg gjennomføre, legge arbeidet til tidspunkt der forstyrrelsen blir minst mulig. Ved opppussing skal det i den gjeldende oppgang henges opp informasjon med navn og telefonnummer til sameieren og ansvarlig kontaktperson. Seksjonseier påser at det også under oppussingen er ryddet i oppganger og fellesareal/bakgård. Det er ikke anledning til å gjøre endringer i leilighetene som medfører endring i bygningenes fasade. 12. SKADE Seksjonseier skal erstatte alle skader på sameiets bygninger eller øvrige eiendom som skyldes seksjonseieren selv, hans husstandsmedlemmer eller andre han har gitt adgang til leiligheten, bygningene eller eiendommen for øvrig. Enstemmig vedtatt 5 4 Forslag - Orientering om dårlig vannkvalitet på varmtvann. Styreleder leste opp utdrag fra NIVA rapport om vannproblem i gården. Tatt til etterretning 6 Valg av tillitsvalgte A Som leder for 2 år ble det foreslått Harald råthen Valgt ved akklamasjon C D Som styremedlem for 2 år ble det foreslått Øystein Imsen Valgt ved akklamasjon Som varamedlem for 1 år ble foreslått Steffen Sørum Valgt ved akklamasjon Som grøntkomité for 1 år ble foreslått Ragnhild Sved Karin Opsahl Valgt ved akklamasjon Side 4 av 5

5 sameiermøtet ble hevet kl Protokollen godkjennes av undertegnede Harald råthen/s/ Møteleder Harry Thorstensen/s/ Protokollvitne Haldis Hansen/s/ Referent Juster W. Flood/s/ Protokollvitne Ved valgene på sameiermøtet har styret fått følgende sammensetning: Navn Valgt for Leder : Harald råthen 2 år i 2008 Styremedlem : Øystein Imsen 2 år i 2008 Styremedlem : Marius Saasen Strand 2 år i 2007 Styremedlem : Ingrid R. Joys 2 år i 2007 Oslo Side 5 av 5

Husordensregler. 1. Formål. 2. Virkeområde. For Eierseksjonssameiet Lunden 20. 24. april 2014

Husordensregler. 1. Formål. 2. Virkeområde. For Eierseksjonssameiet Lunden 20. 24. april 2014 24. april 2014 Husordensregler For Eierseksjonssameiet Lunden 20 Husordensregler fastsatt den 27. april 2004 av sameiermøtet i Eierseksjonssameiet Lunden 20 i medhold av sameievedtekter av 22. mai 2003

Detaljer

Husordensregler. Innhold 7. STØY...5 4. RENHOLD, ORDEN OG VEDLIKEHOLD...2 7.1. G E N E RE L T...5 4.1. L...2

Husordensregler. Innhold 7. STØY...5 4. RENHOLD, ORDEN OG VEDLIKEHOLD...2 7.1. G E N E RE L T...5 4.1. L...2 11. mai 2009 Husordensregler fastsatt den 27. april 2004 av sameiermøtet i Eierseksjonssameiet Lunden 20 i medhold av sameievedtekter av 22. mai 2003 5, jf. lov av 23. mai 1997 nr 31 om eierseksjoner (eierseksjonsloven),

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50.

Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50. 5181 ÅRSMøteProtokoll 5181 Ordinært sameiermøte i Frydenhagen Sameie ble avholdt 25 april 2006 kl. 18:30 i Bekkelagshøgda Samfunnshus, Kongsveien 50. Tilstede var 16 seksjonseiere i henhold til innleverte

Detaljer

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Hagegt. 39 ble avholdt 13.05.04 kl. 19.00 i Hagegata 36 hos ABC Trafikkinstitutt..

Ordinær generalforsamling i Borettslaget Hagegt. 39 ble avholdt 13.05.04 kl. 19.00 i Hagegata 36 hos ABC Trafikkinstitutt.. 5318 ÅRSMøteProtokoll Borettslaget Hagegt. 39 Ordinær generalforsamling i Borettslaget Hagegt. 39 ble avholdt 13.05.04 kl. 19.00 i Hagegata 36 hos ABC Trafikkinstitutt.. Tilstede var 10 andelseiere i henhold

Detaljer

HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... 6 HUSORDENSREGLER... HJEMMESIDE... 6 «De «De seks seks bud» -- de -- de viktigste husordensreglene...

HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... 6 HUSORDENSREGLER... HJEMMESIDE... 6 «De «De seks seks bud» -- de -- de viktigste husordensreglene... 2 Innhold Innhold HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... 5 3 HISTORIE; GRANLY BOLIGSAMEIE... HJEMMESIDE... 4 HJEMMESIDE... HUSORDENSREGLER... 4 HUSORDENSREGLER... «De «De seks seks bud» -- de -- de viktigste

Detaljer

HUSORDENSREGLER OG ANDRE BESTEMMELSER SAMEIET TØYENBYGG 1 MONRADS GATE 17 A-D

HUSORDENSREGLER OG ANDRE BESTEMMELSER SAMEIET TØYENBYGG 1 MONRADS GATE 17 A-D HUSORDENSREGLER OG ANDRE BESTEMMELSER SAMEIET TØYENBYGG 1 MONRADS GATE 17 A-D Vedtatt på årsmøtet 28. april 1999 med siste revidering den 28.04.2014 Sameiet Tøyenbygg 1 består av totalt 50 eierseksjoner,

Detaljer

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011

Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Trollåsen, 2011 Mars 2011 BLÅBOKA Boligsameiet Mellomåsen Terrasse Mellomåsveien 134 org.no: 975 466 809 1414 Trollåsen kontonummer: 6030 05 35189 nettsted: home.no.net/mellomas Til beboere i Boligsameiet Mellomåsen Terrasse

Detaljer

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo

Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo Husordensregler for Sameiet Seilduksgata 6, 0553 Oslo 1 Formål Formålet med husordensreglene er å legge grunnlag for et godt bomiljø i sameiet, noe som er alles ansvar, enten man eier eller leier i Seilduksgata

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMEIET KØBENHAVNGATA 19. Vedtatt i sameiermøte 6.mars 2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31

VEDTEKTER FOR SAMEIET KØBENHAVNGATA 19. Vedtatt i sameiermøte 6.mars 2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 VEDTEKTER FOR SAMEIET KØBENHAVNGATA 19 Vedtatt i sameiermøte 6.mars 2013 i medhold av lov om eierseksjoner 23. mai 1997 nr. 31 1. NAVN OG OPPRETTELSE Sameiets navn er Københavngata 19 og har gårdsnummer

Detaljer

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede.

B. Opptak av navnefortegnelse Det ble foreslått å anse de innleverte navnesedler som bevis for at vedkommende eier var tilstede. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Øvre Ljan Boligsameie III den 7. mars 2012 kl. 1800. Møtested : Nordstrand Seniorsenter, Poppelstien 6, 1166 Oslo. Tilstede var 19 seksjonseiere og 13 med fullmakt

Detaljer

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN

SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN SAMEIET SINSENTOPPEN II ORDINÆRT SAMEIERMØTE 2013 PROTOKOLL VEDTEKTER HUSORDENSREGLER ORDENSREGLER FOR GARASJEN VEDTEKTER for Sameiet Sinsentoppen II fastsatt på konstituerende sameiermøte 13.september

Detaljer

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11

informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 informasjon INFORMASJON TIL EIERE/BEBOERE I DYRE HALSESGT. 9 OG 11 INFORMASJON INNHOLD Bakgrunn... 3 Til deg som eier... 4 Til deg som leietaker... 5 Søppelhåndtering... 6 Heiser og heisstans... 7 Boder...

Detaljer

Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua Borettslag

Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua Borettslag Protokoll fra generalforsamlingen i Haugenstua orettslag Møtedato 31.05.2007 Møtetidspunkt KL. 19.00 Møtested Stig skole Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte Møtet ble åpnet av 91 andelseiere

Detaljer

HUSORDENSREGLER for RABBEN BORETTSLAG

HUSORDENSREGLER for RABBEN BORETTSLAG 1 HUSORDENSREGLER for RABBEN BORETTSLAG Org.nr 948776812 Sist endret på ordinær generalforsamling 13.05.2015 Innledning Disse husordensreglene ble vedtatt på generalforsamlingen19. mai 1960 og er en del

Detaljer

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte.

Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. 1 Sameiet Trondheimsveien 43 Kjære beboer! Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen du holder i hånden inneholder sameiets årsberetning og regnskap for 2011. Styret har lagt ned mye

Detaljer

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nedre Skogvei Sameiet den 25. april 2012 kl. 18:00. Møtested: Bestum skole, Holgerslystveien 18.

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nedre Skogvei Sameiet den 25. april 2012 kl. 18:00. Møtested: Bestum skole, Holgerslystveien 18. Protokoll fra ordinært sameiermøte i Nedre Skogvei Sameiet den 25. april 2012 kl. 18:00. Møtested: Bestum skole, Holgerslystveien 18. Tilstede var 20 seksjonseiere og 4 med fullmakt til sammen 24 stemmeberettigede.

Detaljer

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken.

Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. 5470 ÅRSMøteProtokoll 5470 Ordinært sameiermøte i Marienlyst Park Boligsameie ble avholdt 25.04.2006 kl. 18.00 i Misjonskirken. Tilstede var106 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt

Detaljer

Protokoll fra sameiermøtet i Vestre Ullern Boligsameie

Protokoll fra sameiermøtet i Vestre Ullern Boligsameie Protokoll fra sameiermøtet i Vestre Ullern Boligsameie Møtedato 21. mars 2007 Møtetidspunkt 1830 Møtested Lilleaker skole, adresse Lilleakerveien 49 Tilstede var og til sammen Fra forretningsfører møtte

Detaljer

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Protokoll fra ordinær generalforsamling i Haugerudhagan Borettslag Møtedato: 12. mai 2014 Møtetidspunkt: 18.00 Møtested: Kantinen 4. etg. Tvetenveien 152 Til stede: 42 andelseiere, 2 representert ved fullmakt,

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTLISKRENTEN SAMEIE

VEDTEKTER FOR VESTLISKRENTEN SAMEIE Revidert på årsmøte 5. mai 2011 VEDTEKTER FOR VESTLISKRENTEN SAMEIE 1 Innhold 1 SAMEIETS NAVN... 3 2 SAMEIETS FORMAL... 3 3 SAMEIERNES FYSISKE RÅDERETT... 3 4 RETTSLIG RÅDERETT... 4 5 FELLESUTGIFTER...

Detaljer

HUSORDENSREGLER for NYLÆNDE BORETTSLAG. Vedtatt på generalforsamlingen 15. mai 1959 med senere vedtatte endringer, sist 14. mai 2013 og 27.

HUSORDENSREGLER for NYLÆNDE BORETTSLAG. Vedtatt på generalforsamlingen 15. mai 1959 med senere vedtatte endringer, sist 14. mai 2013 og 27. 1 HUSORDENSREGLER for NYLÆNDE BORETTSLAG Vedtatt på generalforsamlingen 15. mai 1959 med senere vedtatte endringer, sist 14. mai 2013 og 27. mai 2014 1. Innledning 1.1 Nylænde Borettslag er et andelslag,

Detaljer

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013

Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Velkommen som ny beboer! 21.5.2013 Vi har fått melding om at du/dere har flyttet inn i borettslaget. Vedlagt følger noe informasjon om borettslaget, og vi ber deg lese igjennom denne informasjonen. Å bo

Detaljer

Velkommen til Nordseter borettslag

Velkommen til Nordseter borettslag Velkommen til Nordseter borettslag Styret i Nordseter borettslag ønsker deg/dere velkommen som beboer. Et borettslag er et fellesskap, og Nordseter borettslag har flere årlige arrangementer som skaper

Detaljer

Tilstede var 52 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 6 med fullmakt. Tilsammen 58 stemmeberettigede.

Tilstede var 52 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler, samt 6 med fullmakt. Tilsammen 58 stemmeberettigede. 5037 ÅRSMøteProtokoll 5037 Ordinært sameiermøte i Haukåsen Sameie I ble avholdt 30.mars 2006 kl. 18.00 på Trosterud skole (samlingssalen). Tilstede var 52 seksjonseiere i henhold til innleverte navnesedler,

Detaljer

Styremøte 01 14. Saken ansees for avsluttet.

Styremøte 01 14. Saken ansees for avsluttet. Styremøte 01 14 Referat Styremøte 01 14 i Sameiet Hersjøen Vest Dato og tidspunkt: 23.04.14 kl 19:00 Sted: Sørliveien 10 Tilstede: Marius, Hanne, Kristin, Jose & Silje Forfall: Ingen Møtelder: Marius Referent:

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Måltrostskogen Borettslag den 19.05.2011 kl. 18:00. Møtested : Grindbakken skole. Tilstede var 35 andelseiere og 10 med fullmakt til sammen 45 stemmeberettigede.

Detaljer

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A & B

HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A & B HUSORDENSREGLER FOR SAMEIET HERREGÅRDSVEIEN 8 A & B Revidert 29.april 1997. Endret i sameiemøte 21.03.2000 Endret i sameiemøte 18.04.2002 Endret i sameiemøte 24.04.2003 Endret i sameiemøte 29.04.2004 Endret

Detaljer

Husordensregler for Fjellhytta borettslag Vedtatt av generalforsamlingen 31. mai 2006

Husordensregler for Fjellhytta borettslag Vedtatt av generalforsamlingen 31. mai 2006 Husordensregler for Fjellhytta borettslag Vedtatt av generalforsamlingen 31. mai 2006 l. LEIEFORHOLD Husordensreglene inngår som en del av vedtektene, dvs at brudd på disse er brudd på vedtektene. Andelseier

Detaljer

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2

Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 1 Sameiet Lilleborg C2 Til seksjonseier i Sameiet Lilleborg C2 Vi ønsker deg velkommen til ordinært sameiermøte. Innkallingen inneholder sameiets formelle årsberetning og regnskap for 2012. Som vedlegg

Detaljer

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Protokoll fra ordinær generalforsamling i Rosenborggt. 12 BL Dato 21.05.2013 Kl. 18.00. Møtested: Hammersborg Torg 1. Tilstede var 12 andelseiere og 1 med fullmakt til sammen 13 stemmeberettigede. Fra

Detaljer