Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss"

Transkript

1 Oppsummering av merknader til Silingsrapporten Juni 2015

2 Innledning Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss OPPSUMMERING AV MERKNADER TIL SILINGSRAPPORT Sist skrevet ut Side 2

3 Innledning INNLEDNING Jernbaneverket og Statens vegvesen har utredet samordnet løsning for Ringeriksbanen og E16 Skaret Hønefoss gjennom kommunene Bærum (kun jernbane), Hole og Ringerike. Utredningene er på overordnet nivå før planlegging etter Plan- og bygningsloven. Det er utarbeidet tre delrapporter, datert juni 2014, oktober 2014 og januar Rapportene ble sendt på høring til berørte kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn i perioden Det ble også åpnet for at andre som ønsket det, kunne uttale seg. Ved utsendelsen ble det understreket at det særlig var anbefalt løsning i delrapporten fra januar 2015 etatene ønsket merknader til. Høringen som har vært gjennomført er ikke en høring etter Plan- og bygningsloven, men kommer i tillegg til disse høringene. Høringen ble gjennomført etter initiativ fra Samferdselsdepartementet. Denne rapporten gir en oppsummering av merknadene som kom inn i høringen. Merknadene er sortert i følgende grupper: A B C D E STATLIGE ORGAN FYLKESKOMMUNALE ORGAN KOMMUNALE ORGAN ORGANISASJONER, FORENINGER OG BEDRIFTER PRIVATE Høringsuttalelsene er som helhet vedlagt i et eget dokument. Side 4

4 Innhold INNHOLD INNLEDNING 4 INNHOLD 5 OPPSUMMERING 7 SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER 9 A Statlige organ 9 A1 Fylkesmannen i Buskerud 9 A2 Fylkesmannen i Oslo og Akershus 9 B Fylkeskommunale organ 9 B1 Akershus fylkeskommune 9 B2 Buskerud fylkeskommune 10 B3 Hordaland fylkeskommune 10 C Kommunale organ 11 C1 Ringerike kommune 11 C2 Hole kommune 11 C3 Bærum kommune 12 D Organisasjoner, foreninger og bedrifter 13 D1 Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, WWF, Norsk Ornitologisk forening, Fremtiden i våre hender, Greenpeace, For jernbane, SABIMA 13 D2 Forum nye Bergensbanen 14 D3 Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud 14 D4 Steinsfjorden Fiskeforening 14 D5 AKA og Statens Kartverk 15 D6 Buskerud botaniske forening 15 D7 CargoNet 15 D8 Bærum Natur- og Friluftsråd 16 D9 For Jernbane 16 D10 Grendelaget Fekjær, Gjesvold, Løken og Rytterager 16 D11 Helgelandsmoen Næringspark 17 D12 Hole Idrettsråd 17 D13 Hole Jaktforening 17 D14 Hole Landbrukslag 17 D15 Hole SV 18 D16 IL Holeværingen 18 D17 Miljøet i bygda vår 18 D18 Miljøpartiet De Grønne i Ringerike, Hole og Buskerud 19 D19 Naturvernforbundet i Bærum 20 Side 5

5 Innhold D20 NHO Logistikk og transport 20 D21 Norderhov Sogneselskap 21 D22 Norsk Ornitologisk forening 21 D23 Regionrådet for Hallingdal 22 D24 Ringerike Natur og Ungdom 23 D25 Ringerike Næringsforum 23 D26 Ringerike O-lag 23 D27 Ringerike Soppforening 23 D28 Ringerike SV 24 D29 Skiforeningen 24 D30 Skui Vel 24 D31 Sollihøgda eiendom 24 D32 Sundvollen Holding 25 D33 Sundvollen næringspark 25 E Private 25 E1 Beboere på Helgelandsmoen v. Mette Heumrønningen 25 E2 Familien Bech 26 E3 Ingeborg Bech 26 E4 Kirsti og Kåre Bech 27 E5 Anders Bjerke 27 E6 Siri Berrefjord og Christopher Hals Gylseth 28 E7 Beate Moe Haugen Brørby og Trond Brørby 28 E8 Jørn Hanssen 28 E9 Fredrik C. Hildisch 29 E10 Geir Holen 30 E11 Grunneiere i Bymoen, Sørum og Mosmoen 30 E12 Grunneiere ved Rustad 31 E13 Siv Kielland og Reidar Engebretsen 31 E14 Erik Nørgaard 31 E15 Randi Skøien Nørgaard 31 E16 Viggo Ree 32 E17 Hanne Stuve 32 E18 Stein Sværi, Karstein Ljåstad, Frank Bratlie og Tor Bråthen 32 E19 Liv Emma Thorsen og Erling Schøller 33 Side 6

6 Oppsummering OPPSUMMERING Merknader fra berørte kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn De spesielt inviterte høringspartene, det vil si berørte kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn, er på mange områder samstemte i sine merknader til etatenes anbefalinger. Høringspartene har gitt innspill til både delrapport 2 Korridorvalg og delrapport 3 Silingsrapport. De berørte kommunene og Buskerud og Hordaland fylkeskommuner ønsker en statlig reguleringsplan. I tillegg vektlegges rask planprosess og tidlig byggestart. Kommunene vil gjennom planarbeid i egen regi tilrettelegge for å håndtere veksten som vil følge av infrastrukturutbyggingen. Kommunene og de berørte fylkeskommunene støtter etatenes forslag om å gå bort fra banealternativet om Åsa. For trasé og stasjoner er følgende innspill kommet som avviker fra etatenes anbefaling: Både Akershus fylkeskommune og Fylkesmannen i Oslo og Akershus ønsker at vurderingen av et stopp i Bærum kommune gjøres i tråd med «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus» som vil være godkjent innen utgangen av I den regionale planen er ikke området rundt Avtjerna foreslått som prioritert vekstområde. Bærum kommune ønsker at trasé via Bjørum Sag (1c) velges som utgangspunkt for baneløsning gjennom kommunen istedenfor etatenes anbefaling (1b). Traseen om Bjørum har mindre konflikt med verdier/ grunneiere i området Hole kommune ønsker seg en trasé over Busund (4g) i stedet for over Helgelandsmoen (4f). Hole kommune begrunner dette med at alternativet over Busund tar best hensyn til jord- og skogbruk, naturmiljø, kulturmiljø, nærmiljø, næringsområde og friluftsliv. Fylkesmannen i Buskerud skriver at det er mulig at den anbefalte løsningen (4f) over Helgelandsmoen gir minst ulemper for berørte verdier og interesser, men at rapportene ikke gir grunnlag for vurdering av de aktuelle traseene. Innspill fra organisasjoner og privatpersoner I høringsfasen ble det åpnet for at også andre enn de berørte kommunene, fylkeskommunene og fylkesmennene kunne komme med merknader. Det kom 33 merknader fra organisasjoner og 19 fra privatpersoner/grupper av privatpersoner. Innspillene belyser lokale forhold, verdier og interesser, berører mandatet for utredningen og hvordan etatene har forholdt seg til dette, hvordan selve utredningsprosessen er gjennomført, kvaliteten på ulike deler av utredningen, og etatenes anbefaling av trasé og stasjonsplassering både i Hole og Bærum. Innspillene gir et bilde av viktige problemstillinger i en neste planfase, og flere av bidragsyterne ønsker å delta i en videre planprosess. Innspillene er oppsummert i denne rapporten, og vil bli tatt med som viktig grunnlagsinformasjon for videre arbeid og prosess. Her i sammendraget gjengis kun noen hovedpunkter som mange organisasjoner og privatpersoner har gitt innspill om. Det er flere som mener at bane om Åsa bør utredes videre. Flere organisasjoner og privatpersoner ønsker også utredet en alternativ jernbanelinje som går via Nittedal, Grua og Jevnaker til Hønefoss. Argumentene for denne løsningen er blant annet at den gir mulighet for å kombinere oppgradering av Gjøvikbanen med ny bane til Hønefoss, og at man unngår inngrep i det verdifulle landskapet i Hole og Ringerike. Det er også mange som mener at dersom man bygger ny jernbane mellom Oslo og Hønefoss, vil det ikke være behov for en firefelts E16 mellom Skaret og Hønefoss. De mener at man heller bør satse på en utbedring av dagens E16 der bedre trafikksikkerhet prioriteres høyt. Flere peker på trefeltsveg som en mulig løsning. Argumentene for utbedring av E16 i dagens trasé er, i tillegg til at man mener det ikke er behov for firefeltskapasitet, at en firefeltsveg vil medføre økt biltrafikk i strid med Side 7

7 Oppsummering overordnede mål, samt at en oppgradering i dagens trasé gir færre inngrep i omgivelsene enn en firefeltsveg i ny trasé. Flere organisasjoner og privatpersoner mener som Fylkesmannen i Buskerud at utredningene som er gjort nå ikke gir grunnlag for valg av løsning. Mange uttrykker bekymring for konsekvensene av de store samferdselsutbyggingene som planlegges. Man er spesielt bekymret for konsekvenser for nærmiljø, friluftsliv, dyrka mark, kulturmiljø og naturmangfold, inkludert Ramsar-områder. Blant organisasjonene og privatpersonene som har gitt innspill om valg av alternativ for videre planlegging, er det mange som støtter Hole kommunes vedtak om Busundlinja fremfor Helgelandsmolinja og Bærum kommunes vedtak om stasjon ved Bjørum i stedet for ved Rustan. Grunneierne i Sundvollenområdet er delt i synet på om stasjonen bør legges til kommunesenteret på Vik for å transformere dette området, eller om en stasjon på Sundvollen vil utløse et større potensial for stedsutvikling. Det stilles også spørsmål til utredningsprosessen for stasjonsvalget. Fra næringslivets side er man opptatt av at bane og veg bør bygges så raskt som mulig. Godstransportørene og flere andre mener at Ringeriksbanen bør planlegges for godstransport i ordinær rute. Det blir også stilt spørsmål om den samfunnsøkonomiske beregningen belyser nytten av prosjektet godt nok. Denne problemstillingen tas opp både av fylkeskommuner og organisasjoner. Side 8

8 SAMMENDRAG AV INNKOMNE MERKNADER A A1 A2 STATLIGE ORGAN Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud skriver følgende i sin merknad: 1 I det videre arbeidet med ny E 16 og Ringeriksbanen må vi forutsette at det blir gjennomført konsekvensutredninger som belyser virkningene av de planlagte tiltak for berørte interesser og verdier. Fylkesmannen vil i denne forbindelse bistå med faglige vurderinger, ut fra hvilke behov som til enhver tid foreligger. 2 Silingsrapporten gir ikke grunnlag for å gi anbefalinger om valg av alternative løsninger. Ut fra en foreløpig vurdering kan vi imidlertid være enig i at det kan gi et bedre landskapsmessig inntrykk hvis de to bruene for veg og jernbane blir plassert med størst mulig avstand ved Kroksund, i stedet for en felles trase i dette området. Det er også mulig at den foreslåtte løsningen med veg og jernbane vest for Helgelandsmoen vil ha noe mindre ulemper for naturmiljøet enn Busundalternativet, men vil samtidig beslaglegge et større område med dyrka mark nord for Storelva. Det gjenstår imidlertid nærmere utredninger av konsekvensene for alle berørte interesser før det er mulig å gi en anbefaling om valg av alternativ. 3 Vi imøteser Jernbaneverkets forslag til videre behandling av saken, eventuelt med nærmere konsekvensutredninger og oppstart av reguleringsplan. Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus ønsker å kommentere den delen av Silingsrapporten som omhandler Ringeriksbanens trasé gjennom Bærum kommune. Fylkesmannen viser til «plansamarbeidet» og forslaget til regional plan som har vært ute til offentlig ettersyn. Området rundt Avtjerna er i forslaget ikke foreslått som prioritert vekstområde. Den regionale planen vil være styrende og er også premissleverandør for store statlige investeringer i infrastruktur. Selv om planen ikke er vedtatt, mener Fylkesmannen at det vil være uheldig om man ved alternativvurderingene legger for stor vekt på å legge til rette for banebetjening av Avtjerna på dette tidspunktet. Dette spørsmålet må eventuelt avklares etter at den regionale planen er vedtatt. B B1 FYLKESKOMMUNALE ORGAN Akershus fylkeskommune Akershus fylkesutvalg behandlet i sitt møte 16/ «Høring Ringeriksbanen og E16 Skaret- Hønefoss. Silingsrapport» og fattet følgende enstemmige vedtak: 2 Fylkesutvalget gir sin tilslutning til at tunnelalternativ 1b for bane fra Sandvika via Rustad til Kroksund skal legges til grunn for neste planfase. 3 Alternativ 1b muliggjør en stasjon i Bærum i tilknytning til et eventuelt fremtidig utbyggingsområde ved Avtjerna. Spørsmålet om en mulig fremtidig stasjon må i det videre planarbeidet vurderes i sammenheng med føringer i «Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus som vil foreligge innen utgangen av Side 9

9 B2 B3 Buskerud fylkeskommune Fylkesutvalget har gjort følgende enstemmige vedtak: 1 Fylkesutvalget støtter at Jernbaneverkets og Statens vegvesens anbefalte løsning for Ringeriksbanen og E16 Skaret Hønefoss legges til grunn for den videre planlegging. 2 Ringeriksbanen vil føre til en nedkorting av samlet reisetid Oslo-Bergen. Fylkesutvalget mener at den samfunnsøkonomiske betydningen av dette må tillegges større vekt. 3 Realiseringen av E16 og Ringeriksbanen vil ha store regionale virkninger for verdiskaping og boligattraksjon. Fylkesutvalget mener at disse ringvirkningene ikke er godt nok belyst i utredningene. 4 Valg av plantype er avgjørende for videre framdrift. Fylkesutvalget anbefaler statlig reguleringsplan. Dersom gjennomførte utredninger ikke er tilstrekkelige, fanges behovet for ytterligere utredninger opp i planprogrammet. Høringen av planprogrammet vil også avklare behov for supplerende utredninger. 5 Fylkesutvalget forventer at det settes inn tilstrekkelig med ressurser for å få byggestart på Ringeriksbane og ny E16 Skaret-Hønefoss i 2018/ Fylkesutvalget støtter valget av stasjonsplassering på Sundvollen og i Hønefoss. Kommunen arbeider med arealplaner for Sundvollen og Hønefoss. Arbeidet med statlige og kommunale planer samkjøres. 7 Samla korridor for vei og jernbane berører områder hvor det er stort potensial for funn av automatisk freda kulturminner. For ikke å forsinke framdriften mener fylkesutvalget at oppstart av arkeologiske undersøkelser må avklares så snart som mulig. 8 Fylkesutvalget går inn for at Åsalinja forkastes. Hordaland fylkeskommune Hordaland fylkesutval har i møte 26. mars 2015 samrøystes vedteke følgjande: 1 Hordaland fylkeskommune er svært tilfreds med at det no føreligg eit forslag til løysing for Ringeriksbanen slik at vi kan få byggestart i 2018/19 i samsvar med Stortingets føresetnader. Ringeriksbanen er det viktigaste enkeltprosjektet i moderniseringa av Bergensbanen og dermed heilt grunnleggande for å kunne gje dei reisande mellom Bergen og Oslo eit togtilbod etter dagens standard. 2 Hordaland fylkeskommune vil, med henvisning til m.a. NOU 2012:16 (Hagen-utvalet) sine konklusjonar, påpeike at gjeldande metodikk for berekning av samfunnsøkonomisk nytte er mangelfull og lite eigna som beslutningsgrunnlag for dette prosjektet. Hordaland fylkeskommune forventar dermed at andre og meir heilskaplege vurderingar vert lagt til grunn for avgjerda. Til dømes er effektar av betre reisetilbod på heile strekninga Oslo-Bergen ikkje inkludert i utgreiingsarbeidet, og det er heller ikkje utviklingspotensiale og næringslivseffektar for dei berørte regionane. Begge desse forholda er vesentlege for grunngjevinga for å bygge Ringeriksbanen, og burde då sjølvsagt også inngå i nytteberekningane. 3 Hordaland fylkeskommune meiner at planarbeidet snarast må vidareførast for å tape minst mogeleg tid i planarbeidet. Dette vil vere heilt i tråd med prinsippa som er lagt til grunn i etatane sitt forslag, og vil også sikre tidlegast mogeleg oppstart av byggeprosjektet. 4 Utbygginga av Ringeriksbanen er heilt i tråd med den varsla utbyggingsstrategien i Jernbaneverkets perspektivmelding mot Ringeriksbanen vil vere avgjerande for å utvikle gode og berekraftige transportløysingar i ein utvida bu- og arbeidsmarknad rundt Oslo, og vil opne opp for eit heilt nytt utviklingsområde på Ringerike. Hordaland fylkeskommune vil samtidig understreke at Ringeriksbanen også er eit viktig nasjonalt infrastrukturprosjekt. Ringeriksbanen er det viktigaste Side 10

10 enkelttiltaket i utviklinga av Bergensbanen til ein moderne jernbane, og vi vil minne om følgjande konklusjon i Høgfartsutgreiinga: "I et alternativ der en ikke velger å bygge nye høyhastighetsbaner, men bruker mer midler på eksisterende jernbanenett enn dagens nivå, vil Bergensbanen være den strekningen der man vil få den største nytten ved minst bruk av investeringsmidler." C C1 C2 KOMMUNALE ORGAN Ringerike kommune Kommunestyret behandlet i møte sak 48/15. Følgende vedtak ble fattet: 1 Ringerike kommunestyre viser til Samferdselsdepartementets mandat og de tre delrapportene som Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV) har utarbeidet om Ringeriksbanen og E16 Skaret Hønefoss. Kommunestyret vil gi etatene honnør for et effektivt og godt utført arbeid innenfor de stramme tidsfrister som Samferdselsdepartementet har satt. Ringerike kommune har følgende kommentarer til utredningene: 2 Trase og stasjoner. (delrapport 3 - silingsrapport) a. Ringerike kommune støtter etatenes (SVV og JBV) forslag til trase for ny firefelts E16 og dobbeltsporet Ringeriksbane. Forslaget viser at det på en balansert måte kan tas hensyn til landbruksjord, naturmiljø, kulturmiljø, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv ved bygging av Ringeriksbanen og ny E16. b. Kommunen støtter etatenes forslag om å gå bort fra banealternativet om Åsa. c. Kommunen støtter etatenes forslag til lokalisering av stasjoner og holdeplasser. 3 Reguleringsplanprosessen a. Ringerike kommune støtter forslag om at videre planlegging skjer ved statlig reguleringsplan med konsekvensvurdering. Kommunen vil delta aktivt i planprosessen. b. Kommunen anmoder om at det snarest meldes oppstart på arbeidet med reguleringsplanen slik at det formelle og konkrete arbeidet, blant annet de arkeologiske undersøkelsene kan starte i barmarksesongen c. Gjennom reguleringsplanarbeidet må det ses spesielt på lokale tilpasninger i kommunene. Dette gjelder blant annet: Bruløsninger, tunnelløsninger, oppgradering av lokalvegnettet som følge av nye kryssløsninger, lokalisering av stopp for Bergensbanen i Hønefoss vest, ombygging av dagens Hønefoss stasjon og tilknytning mellom stasjonen og sentrum, samt nødvendige avklaringer om avbøtende tiltak. 4 Framdrift og prosess. (delrapport 2) a. Ringerike kommune støtter forslag til revidert planprosess som viser mulig byggestart i 2018/19 i samsvar med Stortingets forutsetning. b. Kommunen forventer at Departementet legger til rette for at denne ambisiøse framdriften kan holdes. c. Kommunen vil gjennom eget planarbeid tilrettelegge for å ta sin del av ansvaret for å håndtere den vekst og utvikling disse samferdselstiltakene vil gi grunnlag for. Hole kommune Kommunestyret behandlet saken i sitt møte den Følgende vedtak ble fattet: 1 Hole kommunestyre viser til Samferdselsdepartementets mandat og de tre delrapportene som Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV) har utarbeidet om Ringeriksbanen og E16 Skaret Hønefoss. Kommunestyret vil gi etatene honnør for et effektivt og godt utført arbeid innenfor de Side 11

11 stramme tidsfrister som Samferdselsdepartementet har satt. Hole kommune har følgende kommentarer til utredningen: 2 Trase og stasjoner (delrapport 3 - silingsrapport) a. Hole kommune støtter etatenes (SVV og JBV) forslag til trase for ny firefelts E16 og dobbeltsporet jernbane, men ønsker Busundlinjen som trase fra Bymoen til Styggedalen. Dette alternativet tar best hensyn til jord- og skogbruk, naturmiljø, kulturmiljø, nærmiljø, næringsområde og friluftsliv. b. Kommunen støtter etatenes forslag om å gå bort fra banealternativet om Åsa. c. Kommunen støtter etatenes forslag til plassering av holdeplasser og stasjoner. 3 Reguleringsplanprosessen a. Hole kommune støtter forslag om at videre planlegging skjer ved statlig reguleringsplan med konsekvensvurdering. Kommunen vil delta aktivt i planprosessen. b. Kommunen anmoder om at det snarest meldes oppstart på arbeidet med reguleringsplanen slik at det formelle og konkrete arbeidet, blant annet de arkeologiske undersøkelsene kan starte i barmarksesongen c. Gjennom reguleringsplanarbeidet må det ses spesielt på lokale tilpasninger i kommunene. Dette gjelder blant annet: Bruløsninger, tunnelløsninger, oppgradering av lokalvegnettet som følge av nye kryssløsninger, lokalisering av stopp for Bergensbanen i Hønefoss vest, ombygging av dagens Hønefoss stasjon og tilknytning mellom stasjonen og sentrum, samt nødvendige avklaringer om avbøtende tiltak. 4 Framdrift og prosess (delrapport 2) a. Hole kommune støtter forslag til revidert planprosess som viser mulig byggestart i 2018/19 i samsvar med Stortingets forutsetning. b. Kommunen forventer at Departementet legger til rette for at denne ambisiøse framdriften kan holdes. c. Kommunen vil gjennom eget planarbeid legge til rette for en kontrollert vekst i forhold til den utvikling disse samferdselstiltakene gir grunnlag for. C3 Bærum kommune Det vises til Samferdselsdepartementets mandat og de tre delrapportene som Statens vegvesen (SVV) og Jernbaneverket (JBV) har utarbeidet om Ringeriksbanen og E16 Skaret Hønefoss. Kommunestyret vil gi etatene honnør for et effektivt og godt utført arbeid innenfor de stramme tidsfrister som Samferdselsdepartementet har satt. 2 Bærum kommune støtter etatenes forslag til trase for ny fire felts E16. Når det gjelder dobbeltsporet Ringeriksbane går Bærum kommune inn for alternativ 1C som trasealternativ, med mulighet for stasjon på Bjørum Sag. 3 På generelt grunnlag er Bærum Kommune i mot statlig regulering, men av hensyn til behovet for rask fremdrift av ny Ringeriksbane støtter Bærum Kommune forslag om at videre planlegging skjer ved statlig reguleringsplan med konsekvensutredning. Kommunen vil understreke viktigheten av å delta aktivt i planprosessen 4 Kommunen anmoder om at det snarest meldes oppstart på arbeidet med reguleringsplanen slik at det formelle og konkrete arbeidet, blant annet de arkeologiske undersøkelsene, kan starte i barmarksesongen Bærum kommune støtter forslag til revidert planprosess som viser mulig byggestart i 2018/19 i samsvar med Stortingets forutsetning. Kommunen forventer at Departementet legger til rette for at denne ambisiøse framdriften kan holdes. Side 12

12 6 Bærum kommune understreker viktigheten av plansamarbeid omkring utvidelse av Sandvika stasjon til 6 spor. 7 Bærum kommune ber om at det jobbes videre med stasjonslokalisering mer sentralt på Avtjerna for å betjene området bedre. D D1 ORGANISASJONER, FORENINGER OG BEDRIFTER Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, WWF, Norsk Ornitologisk forening, Fremtiden i våre hender, Greenpeace, For jernbane, SABIMA Firefelts motorveg og jernbane over Kroksund og videre mot Hønefoss vil berøre internasjonalt viktige våtmarksområder, unikt kulturlandskap og annen natur av nasjonal verdi, samt beslaglegge betydelige arealer med matjord. 2 Det er beklagelig at det nå blir omkamp i spørsmålet om trasé via Kroksund for Ringeriksbanen, i og med at Stortinget i 2002 vedtok at banen skal bygges om Åsa, nettopp av hensyn til natur- og kulturminneverdiene. 3 De åtte organisasjonene har forståelse for ønsket om raskere utbygging av jernbanen i Norge og behovet for å forbedre togtilbudet mellom Oslo og Bergen, men advarer mot å eksperimentere med nye planprosesser i en sak med store konflikter. 4 Hensikten med Ringeriksbanen må være å redusere biltrafikken. Trafikkberegningene i silingsrapporten viser likevel at antall lette kjøretøy økes fra om lag til i døgnet over Sollihøgda med ny firefeltsveg, til tross for både Ringeriksbanen og innføring av bompenger på E16. Bygging av firefelts E16 strider fullstendig mot klimaforlikets mål om nullvekst i personbiltrafikken i storbyområdene, da ny motorveg vil pumpe flere biler inn i storbyregionen. 5 Godstrafikken på bane sliter og trenger bedre rammevilkår. Likevel anbefaler silingsrapporten at Ringeriksbanen ikke bygges for ordinær godstrafikk, samtidig som andre planer/ønsker om forbedring av persontogtilbudet (Gjøvikbanen og Drammen Hokksund) vil forverre situasjonen for gods på bane mellom Oslo og Bergen. 6 En trasévariant for Ringeriksbanen fra Alnabru/Grorud til Hønefoss via Hakadal, Grua og Jevnaker vil være svært gunstig for godstrafikken mellom Østlandet og Vestlandet og samtidig løfte persontogtilbudet på Gjøvikbanen, i tillegg til forbedringene mellom Oslo og Hønefoss/Bergen. Jernbaneverket anbefaler at første etappe av en slik bane (Alnabru/Grorud Hakadal) utredes. Det pågående utredningsarbeidet i regi av «Oslo-navet» peker på liknende løsninger, i kombinasjon med ny tunnel gjennom Oslo. 7 Organisasjonene konkluderer med at firefelts E16 og Ringeriksbanen via Kroksund og videre mot Hønefoss er uakseptable. De mener planene om firefelts E16 Skaret Hønefoss må legges bort til fordel for opprusting av dagens veg med bl.a. midtrekkverk og andre sikkerhetstiltak, som kan gjennomføres raskere og er langt billigere. 8 Stortingets vedtatte korridor for Ringeriksbanen via Åsa må etter organisasjonenes mening utredes videre, og da slik at banen også kan brukes til ordinær godstrafikk. I tillegg mener de det må det utredes en korridor fra Alnabru/Grorud til Hønefoss via Hakadal, Grua og Jevnaker, som har store fordeler for godstrafikken. 9 Organisasjonene forutsetter at Stortinget får korridorer for Ringeriksbanen til ny behandling, med reelle alternativ å velge mellom, før videre detaljplanlegging iverksettes. Side 13

13 D2 D3 D4 Forum nye Bergensbanen Forum Nye Bergensbanen støttar etatane sitt forslag til løysing for Ringeriksbanen slik at vi kan få byggestart i 2018/19 i samsvar med Stortingets føresetnader. 1 Forum Nye Bergensbanen støttar etatane sitt forslag til løysing for Ringeriksbanen. 2 Reguleringsplanprosessen a. Forum Nye Bergensbanen støttar forslag til bruk av statleg reguleringsplan og viser til dei gjeldande kommunane sine innspel. Vi føreset at kommunane vert involvert i reguleringsplanarbeidet på ein god måte. b. Forum Nye Bergensbanen støttar forslaget til komprimert planprosess som viser mogeleg byggestart i 2018/19 i samsvar med Stortingets føresetnader. Forum Nye Bergensbanen meiner at planarbeidet snarast må vidareførast for å tape minst mogeleg tid i planarbeidet. Dette vil vere heilt i tråd med prinsippa som er lagt til grunn i etatane sitt forslag, og vil også sikre tidlegast mogeleg oppstart av byggeprosjektet. 3 Forum Nye Bergensbanen meiner at gjeldande metodikk for berekning av samfunns-økonomisk nytte er mangelfull og lite eigna som beslutningsgrunnlag for dette prosjektet og viser m.a. til NOU 2012:16 (Hagen-utvalet) sine konklusjonar samt britisk metodikk for verdsetting av ringverknader spesielt for større infrastrukturtiltak. 4 Utbygginga av Ringeriksbanen er heilt i tråd med den varsla utbyggingsstrategien i Jernbaneverkets perspektivmelding mot a. Ringeriksbanen vil vere avgjerande for å utvikle gode og berekraftige transport-løysingar i ein utvida bu- og arbeidsmarknad rundt Oslo, og vil opne opp for eit heilt nytt utviklingsområde på Ringerike. b. FNB vil samtidig understreke at Ringeriksbanen også er eit nasjonalt viktig infrastrukturprosjekt. Ringeriksbanen er det viktigaste enkelttiltaket i utviklinga av Bergensbanen til ein moderne jernbane, og vil opne for eit langt betre og meir konkurransedyktig togtilbod både for gods og persontrafikk mellom Oslo, Hallingdal og Bergen/Hordaland. Dette er første steg på vegen mot målet om at Bergensbanen skal bli konkurransedyktig med fly, samt at all framtidig vekst i godstrafikk i korridoren skal tas av jernbanen. Forum for Natur og Friluftsliv Buskerud Området Svendsrudmoen Helgelandsmoen er det største sammenhengende nærfriluftsområdet for befolkningen på Vik og Røyse-halvøya med Helgelandsmoen. Her drives trening, orientering, nærmiljøaktiviteter, turgåing, sykling, løping, langrenn og aktiviteter med barnehage og SFO. 2 De store negative konsekvensene ved jernbane og veg er for dårlig dokumentert og for lite hensyntatt. Det er behov for en bedre kartlegging og vurdering av friluftslivs-, folkehelse- og verneinteressene som grunnlag for endelig beslutning om trasé. 3 Utvidelse i eksisterende E16-trasé i kombinasjon med jernbane om Åsa kan være en løsning man bør se nærmere på. Steinsfjorden Fiskeforening E16-brua over Kroksund ved Elstangen/Rørvik vil ødelegge kulturlandskapet og naturopplevelsen i området. Ringeriksbanen på bru over Sundøya vil gi estetisk forringelse og føre til at to våtmarksområder fylles igjen. Side 14

14 2 Vannkvaliteten i Steinsfjorden er dårlig. Inngrep må ikke gjennomføres uten at det samtidig gjøres tiltak for å bedre/sikre vannkvaliteten. Tilførsel av vann fra Randselva til Steinsfjorden ved Åsa kan være et avbøtende tiltak. 3 I anleggsfasen vil utfyllinger, driving av peler, graving og mudring føre til spredning av slam og forurensede bunnsedimenter. Miljøbelastningene dette kan gi må utredes. 4 Brukerne av friluftsbåter vil få en forringet naturopplevelse og det vil være fare for kollisjon med brupilarene. 5 Den gang det var planlagt tofeltsveg, foreslo Vegvesenet tunnel under fjorden av hensyn til natur og miljø. Fiskeforeningen mener at dette hensynet ikke skal være mindre med en firefeltsveg. D5 D6 D7 AKA og Statens Kartverk AKA og Statens kartverk støtter fremdriftsplanen som er skissert for fellesprosjektet. Virksomhetene mener Monserudlinja er den korridoren som best ville lagt til rette for vekst i og rundt Hønefoss. Ønske om rask fremdrift gjør at virksomhetene støtter Ringerike kommune sitt vedtak om trasé over Helgelandsmoen. 2 Helgelandsmolinja vil gi dårligere atkomst til Hønefoss by og Hønefoss sør enn i dagens situasjon. I silingsrapporten er ikke avkjøring fra E16 til Hønefoss spesifikt behandlet. Virksomhetene vektlegger avkjøringen fra E16 til Hønefoss by generelt og vekstområdene i Hønefoss sør spesielt, og ønsker å delta i en videre planprosess for å sikre best mulig tilrettelegging. Buskerud botaniske forening Uttrykker bekymring for de store arealinngrepene i de botanisk meget rike områdene på Ringerike. Man må være særlig påpasselige med å ikke skade de unike floraforekomstene i anleggsperioden og med faste installasjoner. 2 Området er mangelfullt botanisk kartlagt. Foreningen gjør oppmerksom på flere forekomster som ikke er omtalt i rapportene, deriblant bittergrønn på Prestmoen. De peker også på skadevirkninger for Viksåsen naturreservat. 3 Lang tunnel under Holebygda vil skjerme flere forekomster, blant annet av den prioriterte arten dragehode, og vil være å foretrekke dersom bane og veg først kommer. CargoNet Tilbakemeldingen tar utgangspunkt i forutsetningen om at det ikke skal gå godstog i ordinær rute. Gjengir sitater fra delrapport 2 vedrørende dette forholdet. Mener det er viktig å tenke langsiktig når det bygges nye banestrekninger. Finner det merkelig at nye banestrekninger baseres på at det ikke skal gå godstog i ordinær rute. Offentlig infrastruktur må gjøre det mulig å drive rasjonelt for alle godkjente aktører, jfr. at det ikke bygges veier eller flyplasser utelukkende for persontransport. 2 Framføringstid er i økende grad en viktig faktor for godstogenes konkurranseevne. Veiene moderniseres og innkortes, mens jernbanen Oslo-Bergen ikke har tilsvarende utvikling. Lang avstand øker kostnader til energi, materiellvedlikehold og personell. 3 Det er et samlet politisk ønske om å overføre mer gods til bane av hensyn til miljø, trafikksikkerhet og framkommelighet på veg, samtidig som næringslivets konkurransekraft styrkes. Rapporten viser til at godstogene kan kjøre over Roa eller Randsfjordbanen. For Gjøvikbanen er det stor og omfattende ambisjoner for å øke persontrafikken, noe som begrenser godstrafikkens muligheter. Resultatet kan være at vekstmulighetene for gods Oslo-Bergen vil være på den lengste strekningen. Banen må bygges slik at den kan benyttes for godstog i normal produksjon og ikke bare i avvikssituasjon. Side 15

15 D8 D9 Bærum Natur- og Friluftsråd 1 Bærum Natur- og Friluftsråd mener berørte grunneiere og organisasjoner skulle vært informert og invitert bedre inn i høringsfase og utredningsarbeid. 2 Bærum Natur- og Friluftsråd støtter uttalelsene fra Naturvernforbundet i Bærum/Bærum elveforum, Skui vel og grunneierne. Usikkerhet om både banetraseer og evt. stasjon taler også for at en på det nåværende tidspunktet velger det stasjonsalternativet som gir minst inngrep i landskap, natur og vassdrag. Og her peker Bjørum sag seg ut. 3 Valg av trasé og stasjonslokalisering i Bærum vil få betydelige konsekvenser for landskapet med natur, vassdrag, landbruk og kulturmiljøer samt boligområdet Avtjerna. BNF vil understreke at det må kreves et betydelig bedre kunnskapsgrunnlag og analyse før Bærum tar beslutning om trasévalg og stasjonslokalisering enn det som framkommer av Rådmannens saksframlegg til Formannskapet. For Jernbane Viser til felles uttalelse med Naturvernforbundet (D1) som uttrykker organisasjonens primære standpunkt. For Jernbane har siden 2007 arbeidet for en felleskorridor for Bergensbanen og Gjøvikbanen via Nittedal. 2 Etterlyser en drøftelse og begrunnelse for valget av felles løp for trafikk i begge retninger, og viser til at Follobanen har kortere, men separate løp, noe som også ble lagt til grunn i Høyhastighetsutredningen. 3 Delområde 1: Det bør være uakseptabelt at avgrening for Ringeriksbanen stjeler kapasitet og øker reisetid på Askerbanen. Synes det er ille med milliardinvestering uten at banen er tiltenkt ordinær godstrafikk, og anbefaler trasé via Skaret med 12,5 stigning. 4 Delområde 2 og 3: Enig stasjonsplassering på Sundvollen framfor Vik, som vil medføre store inngrep i jordbruket. 5 Delområde 5: Med dobbeltspor inn til Hønefoss stasjon blir det mindre behov for forbikjøringsspor over jordene ved Tolpinrud. Dobbeltspor og flere spor til plattform sikrer god kapasitet og reduserer behovet for ny stasjon vest for Hønefoss som vil beslaglegge mye matjord. Håper at kortslutningssporet mellom stasjonen og Randsfjordbanen blir bygd slik at det blir mulig med direkte togtrafikk mot Jevnaker og ordinær togtrafikk Alnabru-Sørlandet og omkjøringsmulighet ved stopp på Drammenbanen. D10 Grendelaget Fekjær, Gjesvold, Løken og Rytterager Grendelaget støtter Statens vegvesen og Jernbaneverkets anbefaling om tunnel under Viksområdet/Smiujordet mellom Gjesval og Bymoen. Grendelaget begrunner støtten med følgende i prioritert rekkefølge: 1 Jordvern: Lang tunnel beslaglegger ikke dyrket mark i grendelagsområdet. Grendelaget er opptatt av beslag av dyrka mark generelt, og fraråder Monserudlinja, som vil medføre store arealbeslag og berøre flere gårdsbruk. De er også imot en eventuell korridor langs eksisterende E16 over Steinssletta. 2 Kulturlandskap: Grendelangsområdet har et unikt og intakt kulturlandskap som spares for inngrep ved lang tunnel. 3 Bomiljø: Med tunnel unngås ulemper for bomiljøet, blant annet støy. Grendelaget peker på at man må finne de beste løsningene for å ivareta bomiljøet ved ilandføring av vegbrua over Kroksund. 4 Friluft/rekreasjon: Tunnel sparer nærfriluftsområdene Gjesvalåsen/Smiujordet/Løken/Rytterager for inngrep. Områdene er tilrettelagt og brukes mye av både skoler, barnehager og privatpersoner. Side 16

16 5 Kost/nytte: Grendelaget mener at miljøgevinstene ved å velge tunnel veier opp for de økte kostnadene. De mener at ny E16 hovedsakelig er beregnet for pendlere og gjennomgangstrafikk, og at det derfor ikke er behov for kryss i Viksområdet. D11 Helgelandsmoen Næringspark Helgelandsmoen Næringspark mener at Busundlinja vil være et vesentlig bedre valg både for næringsparken og for den samlede arealbruken fra tunellutløpet ved Selteveien og fram til Prestmoen i Ringerike kommune. 2 Med unntak av Helgelandsmoen næringspark, har Hole kommune svært begrensede arealer som er regulert til byggeklare næringsarealer. På nåværende planstadium er ikke de foreslåtte linjene endelige, men rapporten konkretiserer ikke hvilket «slingringsmonn» som må legges til grunn for behandling av plan-, bygge- og delingssaker nær linjene. Planene vil «fryse» utviklingen i området fram til endelig valg av linje, og dersom Helgelandsmolinja blir valgt, fram til vedtatt reguleringsplan. For HN vil det derfor være av stor betydning at Helgelandsmolinja legges til side så snart som mulig, og at det videre planarbeidet konsentreres om en best mulig Busundlinje. 3 Helgelandsmolinja vil dele skogsområdet mellom Selteveien og Helgelandsmoen på langs. Busundlinja vil bevare et større, sammenhengende skogsområde rundt idrettsanlegget, naturbarnehagen, boligbebyggelsen i Svingerud og boligbebyggelsen på Sandby. Busundlinja vil også bevare mer av den regulerte klimavernsonen i dette området, og et sammenhengende område for vilttrekk. D12 Hole Idrettsråd Den anbefalte traseen i Silingsrapporten for Ringeriksbanen og E16 går igjennom skogområdene Svendsrudmoen Helgelandsmoen og Prestmoen. Dette er områder som er svært viktige for lokalbefolkningen i Hole til rekreasjon og aktivitet. 2 Hole Idrettsråd mener at det i plandokumentene for videre behandling må utredes hva konsekvensene for idrett, friluftsliv og folkehelse blir. I den foreliggende dokumentasjonen er konsekvensene altfor dårlig dokumentert og det er av stor betydning at dette blir gjort før endelig trasé blir valgt. 3 Uavhengig av hvilken trasé som blir valgt, krever Hole idrettsråd at det blir avsatt erstatningsområder/-arealer til tilsvarende aktivitetsmuligheter som man i dag har på områdene som blir båndlagt, og at det blir tatt nødvendig hensyn til tilgjengelighet i form av overganger/underganger, etc. D13 Hole Jaktforening Udatert 1 Ved Elstangen (tidligere lokalt kalt Elgstangen) går det et vilttrekk som ikke ble tatt hensyn til ved bygging av dagens E16. Ved utvidelse av vegen bør det tas hensyn til elgtrekket ved forlengelse av viltgjerde og bygging av viltovergang. Hjortebestanden fra dagens E16 opp mot Krokskogen er voksende. 2 Jernbanetraseen over Kroksund vil redusere allmenhetens tilgang til strandområder betraktelig. D14 Hole Landbrukslag Landbrukslaget er opptatt av vern om skog og jord. De mener følgende forhold er viktige dersom Hole kommune skal bli vertskap for et så stort inngrep som det aktuelle prosjektet: Side 17

17 1 Det er viktig at det blir lang tunnel på delstrekning 3 mellom Kroksund og Kjellerberget. 2 På delstrekning 4 mellom Kjellerberget og Helgelandsmoen må det legges til rette for at vilt og turgåere kan krysse veg og bane. Skogstrekningen er et viktig lebelte, og bane og veg må ødelegge minst mulig av bredden på skogen. 3 Ringeriksbanen bygges for å avlaste Oslo-området for boligbygging. Landbrukslaget er mot en så stor befolkningsvekst som synes nødvendig for å få grunnlag for jernbaneutbyggingen. De mener en ny firefeltsveg er bra for å få utvikling i Ringerike og Hole. 4 Nær eventuell ny bane og veg vil det bli stor utbygging med økt press på dyrka mark. Det er ikke forenlig med nasjonale mål om økt norsk matproduksjon. 5 Landbrukslaget er mot at ulike planfaser kjøres parallelt og mener fristene bør være i henhold til Plan- og bygningsloven. D15 Hole SV Hole SV mener at Ringeriksbanen må realiseres snarest mulig for å ivareta både nasjonale, regionale og lokale transportbehov på en bærekrafting måte. For Hole er det avgjørende med stasjon i kommunen for å bedre kollektivtilbudet og erstatte stor og økende biltrafikk fra Hole til både Sandvika/Oslo-regionen og til Hønefoss. 2 Hole SV er uenig i at det bygges ny firefeltsveg på strekningen Skaret Hønefoss fordi en slik ny veg vil føre til økt biltrafikk i strid med vedtatte klimamål og fordi konsekvensene for verneinteresser, friluftsliv og nærmiljø er uakseptable. Hole SV mener at E16 må rustes opp i hovedsak etter nåværende trasé med trafikksikkerhet som hovedmål. Fleksibel 2-/3-feltsveg med midtdeler bør legges til grunn. 3 Hole SV mener at Åsa-traseen, som er gjeldende stortingsvedtak, må utredes videre. Hvis det ikke skal bygges ny firefeltsveg i samme trasé som jernbanen, faller hovedbegrunnelsen for å stoppe utredning av denne bort. Hole SV ber spesielt om at man ser på mulighetene for å forkorte banen ved å vurdere trasé fra Åsa mot Hvervenkastet/Tolpinrud, og dermed også unngå utfordringer inn i Hønefoss. 4 Hole SV mener at den foreliggende silingsrapporten er så ufullstendig og mangelfull når det gjelder verneinteresser, friluftsinteresser og eksisterende bebyggelse og næringsliv fra tunnelutløpet ved Kjelleberget til Styggedalen, at den ikke kan legges til grunn for trasévalg og direkte reguleringsplanarbeid. D16 IL Holeværingen 1 IL Holeværingen er positiv til løsningen med samordnet korridor for motorvei og høyhastighetsbane, slik blir inngrepet i bygda som idrett- og rekreasjonsarena mindre, og positiv til rask fremdrift. 2 Ideelt sett vil «Monserud-linja» eller «Busund-linja» være å foretrekke fremfor «Helgelandsmoen-linja». Idrettslaget ønsker størst mulig avstand fra den samordnete korridoren til sentralidrettsanlegget på Svensrud, og at skogområdet som vil bli bygget ned ved «Helgelandsmoenlinja» er et verdifullt idrett- og rekreasjonsareal 3 IL Holeværingen ønsker å delta i et videre planarbeid, blant annet for å sikre gode erstatningsløsninger for stier og løyper i vår idrett- og rekreasjonsarena i Hole. D17 Miljøet i bygda vår Miljøet i Bygda Vår mener at det ikke er behov for både firefeltsveg og jernbane for å avvikle trafikken på strekningen Sandvika/Skaret Hønefoss. De mener prosjektene er i strid med Side 18

18 regjeringens mål om at «Transportpolitikken skal bidra til å begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på miljøområdet.» Miljøgruppen mener at firefeltsveg og jernbane vil gi forskjellige konsekvenser i Hole og Ringerike og at skadene vil bli spesielt store i Hole. I Holebygda med sitt særpregede landskap og historie mener de verneinteressene bør vektlegges sterkere enn bruksinteressene. 2 Ringeriksbanen har høye kostnader økonomisk og miljømessig. Miljøet i Bygda Vår mener man må se på alternative baneløsninger, og peker spesielt på en løsning Hønefoss Jevnaker Grua med tilknytning til Gjøvikbanen. En samordning med Gjøvikbanen gir mer trafikk på strekningene som bygges ut, og løsningen vil også være til fordel for godstrafikken. 3 Jernbaneverkets og Statens vegvesens anbefalte løsning er den minst negative av alternativene etatene har hatt anledning til å vurdere. Det er viktig at de avbøtende tiltakene som ligger inne, ikke tas bort i forsøk på kostnadsreduksjoner. 4 Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem ble i 1996 innlemmet i Ramsar-konvensjonen, en internasjonal konvensjon for vern av våtmarker. Miljøet i Bygda Vår peker på at både Kroksund og deler av Storelva er en del av våtmarkssystemet, og mener at hvis motorveg og bane planlegges gjennom Ramsar-området, bryter Norge en internasjonal konvensjon. Stortinget har tidligere vedtatt at Ringeriksbanen skal gå om Åsa. 5 Jernbanen vil, slik Miljøet i Bygda Vår ser det, utkonkurrere buss på strekningen Hønefoss Oslo. Det er tenkt at matebusser skal frakte reisende lokalt til jernbanestasjonene. Miljøet i Bygda Vår frykter at dersom det ikke kommer stor befolkningsvekst i Hole, vil passasjergrunnlaget for matebussene bli for lite, og majoriteten av Holes innbyggere kan stå igjen med et dårligere kollektivtilbud enn i dag. 6 En eventuell stasjon i Vik kan medføre at banen må gå i dagen. Stasjonen er ikke optimalt plassert og vil skape utbyggingspress på den dyrka marka. 7 Miljøet i Bygda Vår mener silingsrapportens anslag for mulig vekst nær en stasjon på Sundvollen er for ambisiøst. Åsaveien, fv. 156, kan få økt trafikk, noe den ikke er egnet for. Kleivbekken er gytebekk for fisk og bør holdes åpen om banen legges ved Sundvollen. 8 Stasjonsvalget i Bærum virker for dårlig utredet. 9 Steinsfjorden har dårlig vannkvalitet med blant annet oppblomstring av blågrønnalger. Inngrep i vannlokaliteten må ikke gjøres uten at det samtidig gjøres avbøtende tiltak for å bedre/sikre vannkvaliteten. Konsekvensene av økte miljøbelastninger i anleggsperioden må utredes. 10 Miljøet i Bygda Vår peker på at krevende geologiske forhold skaper usikkerhet og kan være svært kostnadsdrivende. Usikkerheten er også betydelig med hensyn til vanninntrenging i tunnelene. 11 Miljøgruppen stiller spørsmål ved om det er en god løsning med to jernbanespor i én tunnel med hensyn til sikkerhet og muligheten for å drive vedlikehold mens det opprettholdes togtrafikk. I et hundreårsperspektiv mener gruppen det kan bli aktuelt med både person- og godstog på Ringeriksbanen. 12 Med de tiltakene som er gjennomført og er under planlegging for midtdeler og forsterket midtoppmerking på dagens E16, samt utbedringer i Rørvik-området og i området Botilrud Hønenkrysset, mener miljøgruppen mye er gjort for å oppnå en god og trafikksikker veg. Jernbanen mener de må legges utenom Hole kommune, eventuelt om Nittedal. D18 Miljøpartiet De Grønne i Ringerike, Hole og Buskerud Miljøpartiet De Grønne (MDG) peker på at veg og jernbane vil medføre store negative miljøkonsekvenser uansett hvilken løsning som velges. Blant annet vil Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem med Ramsar-status bli berørt, og flere naturreservater vil bli delvis ødelagt. Partiet Side 19

19 mener også tiltaket er i konflikt med Grunnlovens 112 om rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold i varetas. Det har vært mange motforestillinger mot vegog jernbanetraseer i årenes løp. 2 MDG mener at man må velge alternative løsninger, oppgradering/utbedring av nåværende E16 og jernbane via Nittedal Grua Jevnaker. 3 Miljøpartiet De grønne mener at firefeltsveg Skaret Hønefoss innebærer overdimensjonering og at den økte vegkapasiteten vil gi økt trafikk, i strid med nullvekstmålet i Klimaforliket, vesentlige målsetninger i Nasjonal transportplan og regjeringens varslede klimapolitikk. Motorveg vil etter MDGs mening også ta bort store deler av trafikkgrunnlaget for toget og svekke mulighetene for å finansiere oppgradering og utbygging av jernbanenettet og å bygge/vedlikeholde effektive traseer for annen kollektivtransport, samt gang- og sykkelveger. 4 MDG beskriver hvordan de ser for seg en kombinasjon av dels av ny veg og dels oppgradering i dagens trasé, i stor grad basert på trefeltsveg. Løsningen innebærer blant annet en trefeltsveg over Steinssletta, der to felt benyttes for nordgående trafikk på fredager og to felt benyttes for sørgående trafikk på søndager. 5 Miljøpartiet De Grønne ser en rekke problemer med en jernbane om Sandvika: Oslotunnelen er overbelastet Traseen Sandvika Hønefoss er ikke planlagt for godstrafikk Med planlagt avkjøring ved Jong må Sandvika stasjon sannsynligvis gjennom en omfattende og kostbar endring Traseen Jong - Sundvollen har høy tunnelandel og svært høy kostnad Svært negativ samfunnsøkonomi (netto nytte) Stort masseoverskudd som er kostbart å håndtere Den lange tunnelstrekningen Bjørum Sundvollen med kun parallell rømningstunnel og ingen tverrslag, vil kunne gi store utfordringer ved ulykker 6 MDG peker på at dagens befolkningsmengde ikke gir tilstrekkelig antall reisende med Ringeriksbanen. Trafikkgrunnlaget må skapes. Avtjerna-utbyggingen i Bærum er usikker. I Hole er det mange som ikke ønsker så stor vekst som er lagt til grunn i vekst-scenariet vist i silingsrapporten (9 000 nye innbyggere i Hole, i Ringerike). Miljøpartiet mener at Nittedalslinjen har bedre trafikkgrunnlag både i dag og i fremtiden og vil gi maksimal samfunnsmessig nytte. Banen vil også gi et viktig løft for godstrafikken og dermed være et viktig klimatiltak. 7 Miljøpartiet De Grønne mener at regjeringen må legge betydelig mer vekt på miljøaspektene når de skal beslutte hvilke konsepter man går videre med for E16 og jernbanen Oslo Hønefoss. D19 Naturvernforbundet i Bærum Naturvernforbundet i Bærum kommenterer de to mulige stasjonsplasseringene i Bærum kommune: Alternativet ved Rustad (1b) vil gå igjennom et jordbrukslandskap og medføre utbygging/nedbygging av landskapet. Naturvernforbundet peker også på risiko for forurensning av Rustadelven. Alternativ 1c vurderes som den mest naturlige plasseringen for en mulig stasjon, her vurderes også mulighetene for å unngå forurensning av elven som bedre. D20 NHO Logistikk og transport Representerer togselskapene som driver kombitransport samt de største godskundene som sender varer med tog. Side 20

20 2 Mener at vurderingen på side 18 i rapporten fra er feilaktig: «Hastighet og framføringstid er ikke det viktigste for godstransport, men forutsigbarhet (regularitet), punktlighet og frekvens». Hastighet og framføringstid er et avgjørende konkurranseelement. 3 Mener at det for alle baner med godstrafikk må legges til rette for raskere framføring. Behov for 1-2 timer innkorting. Bergensbanen har de siste tre årene fått en time lenger framføringstid på grunn av konflikt med lokaltrafikk i begge ender. Selv om Bergensbanen er volummessig største godsbanestrekning, vil det også her være økende konkurranse fra biltrafikk. Enda mer kritisk for øvrige strekninger. Ber Jernbaneverket redegjøre for de mer langsiktige planene for løsning og framføringstid for godstogene. Det dreier seg kort og godt om i hvilken grad vi skal ha godstrafikk på det norske banenettet i fremtiden eller ikke. 4 Mener at på strekingen fra Skaret til Hønefoss, en strekning på tre mil med to tog i timen i oppstartsåret, er det mulig å få plass til godstog. Videre bør det planlegges tilstrekkelig kryssingsspor for tog opp til 750 meter slik at strekningen kan trafikkeres med både person- og godstog. På lenger sikt må det finnes en løsning under Oslo sentrum slik at tog Alnabru-Bergen kan framføres raskere. D21 Norderhov Sogneselskap Sogneselskapet er tilfreds med at alternativet over Helgelandsmoen eller Busund er valgt framfor de andre alternativene 2 Sogneselskapet viser til matjord som en knapp ressurs, og ber om at det i den videre planleggingen og endelig valg av trasè tas hensyn til vern av dyrka mark. Sogneselskapet ber om at det tas hensyn til gode og trafikksikre veg- og adkomstforbindelser til den nye motorvegen fra det lokale vegnettet. 3 Det er dannet et lokalt grunneierlag, og Sogneselskapet ber om at de bønder og skogbrukere som blir berørt av utbyggingen får være med og blir hørt i planleggingen videre D22 Norsk Ornitologisk forening Hole kommune gikk i 2001 imot Ringeriksbane med bru over Kroksund, bl.a. begrunnet med hensynet til Ramsarkonvensjonen og Konvensjonen om biologisk mangfold. Stortinget vedtok i 2002 at videre arbeid med Ringeriksbanen skulle baseres på en korridor om Åsa. Hensynet til våtmarkssystemet og Ramsarkonvensjonen var avgjørende for avgjørelsen. På en nasjonal konferanse om naturmangfoldåret 2010 brukte Direktoratet for naturforvaltnings direktør stortingsvedtaket om Ringeriksbanen fra 2002 som et godt eksempel på hvordan man i dag tar hensyn til biologisk mangfold og miljø. 2 Naturverdiene i Hole har ikke forsvunnet i årene siden Hole kommune og Stortinget fattet sine vedtak om Ringeriksbanen. Kroksund-områdets betydning i miljøsammenheng er dokumentert gjennom en rekke fagutredninger og understøttet av uttalelser og avgjørelser i Hole kommune, Direktoratet for naturforvaltning, Stortinget og Ramsar-sekretariatet. 3 Miljødirektoratet (som inkluderer tidligere Direktoratet for naturforvaltning) fremmet i brev av innsigelse til kommunedelplanen for E16 Skaret Hønefoss med bakgrunn i konsekvensene for natur- og kulturlandskapet. 4 Helt fra ratifiseringen i 1974 har det vært viktig for Norge å følge opp forpliktelsene i Ramsarkonvensjonen og derigjennom vise respekt og anstendighet i internasjonal miljøsammenheng. Ramsarkonvensjonens generalsekretær besøkte Nordre Tyrifjorden våtmarkssystem I etterkant av besøket sendte Ramsar-sekretariatet brev til Miljødirektoratet der de foreslår at en «Ramsar Advisory Mission» (RAM) besøker Tyrifjorden. NOF tar det for gitt at en RAM blir gjennomført. 5 Dersom Norge skulle vedta utbygging som ødelegger deler av eller helheten i Tyrifjorden våtmarkssystem, vil dette kunne bringe området inn på Montreux-listen, en liste over Side 21

R I N G E R I K S B A N E N E 1 6 S K A R E T - H Ø N E F O S S

R I N G E R I K S B A N E N E 1 6 S K A R E T - H Ø N E F O S S R I N G E R I K S B A N E N E 1 6 S K A R E T - H Ø N E F O S S P r e s e n t a s j o n f o r N V T F Ø s t l a n d e t, P F S a m f e r d s e l, Te k n a J e r n b a n e o g Te k n a O s l o M o r t e

Detaljer

RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL

RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL RINGERIKSBANEN +E16 UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL Regionrådet Midt Buskerud Modum, Sigdal og Krødsherad kommuner 23. oktober 2014 Cecilie Bjørlykke prosjektleder for utredning av Ringeriksbanen

Detaljer

Innsigelsesbefaring 28.01.2014 E16 Skaret - Hønefoss. Gert Myhren - planleggingsansvarlig

Innsigelsesbefaring 28.01.2014 E16 Skaret - Hønefoss. Gert Myhren - planleggingsansvarlig Innsigelsesbefaring E16 Skaret - Hønefoss Gert Myhren - planleggingsansvarlig Disposisjon Planprosessen til nå Konsekvensutredningen og Vegvesenets anbefaling Alternativene som var på høring/offentlig

Detaljer

RINGERIKSBANEN +E16 SKARET - HØNEFOSS UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL

RINGERIKSBANEN +E16 SKARET - HØNEFOSS UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL RINGERIKSBANEN +E16 SKARET - HØNEFOSS UTREDNING FØR OPPSTART AV PLAN ETTER PBL 1 Innhold Om utredningsprosessen Anbefaling, fase 2: Korridorvalg Beslutningsgrunnlag Kostnad Trafikkgrunnlag Samfunnsøkonomi

Detaljer

RINGVIKRNINGER AV RINGERIKSBANEN IC SETT FRA ANDRE SIDEN AV LANGFJELLET!!!

RINGVIKRNINGER AV RINGERIKSBANEN IC SETT FRA ANDRE SIDEN AV LANGFJELLET!!! RINGVIKRNINGER AV RINGERIKSBANEN IC SETT FRA ANDRE SIDEN AV LANGFJELLET JERNBANEFORUM 2015 Lars Christian Stendal, Regional direktør strategi og samfunn 1 i Jernbaneverket Mål for Ringeriksbanen og E16

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse

Kommunedelplan for E16 Skaret - Hønefoss - oversendelse av innsigelse Vår dato: 05.12.2013 Vår referanse: 2007/9109 Arkivnr.: 421.3 Deres referanse: Saksbehandler: Eli Kristin Nordsiden Miljøverndepartementet Postboks 8013 Dep. 0030 OSLO Innvalgstelefon: 32 26 66 80 Kommunedelplan

Detaljer

E16 Skaret Hønefoss. Gert Myhren Statens vegvesen Region sør

E16 Skaret Hønefoss. Gert Myhren Statens vegvesen Region sør E16 Skaret Hønefoss Gert Myhren Statens vegvesen Region sør Disposisjon Prosess og tidsplan Merknadene som kom inn i høringen/det offentlige ettersynet revidert forslag til planprogram Prosess og tidsplan

Detaljer

U T R E D N I N G AV R I N G E R I K S B A N E N O G E 1 6 S K A R E T - H Ø N E F O S S

U T R E D N I N G AV R I N G E R I K S B A N E N O G E 1 6 S K A R E T - H Ø N E F O S S U T R E D N I N G AV R I N G E R I K S B A N E N O G E 1 6 S K A R E T - H Ø N E F O S S T U N N E L D A G E N E 1 6. A P R I L 2 0 1 5 C E C I L I E B J Ø R LY K K E J B V O G G E R T M Y H R E N S V

Detaljer

UTTALE; «RINGERIKSBANEN OG E16 SKARET - HØNEFOSS»

UTTALE; «RINGERIKSBANEN OG E16 SKARET - HØNEFOSS» SAK 12/15 UTTALE; «RINGERIKSBANEN OG E16 SKARET - HØNEFOSS» Saksopplysning Samferdselsdepartementet har gjeve Statens vegvesen og Jernbaneverket mandat til å utgreie mogelegheitene for felles planlegging

Detaljer

Fellesprosjektet RINGERIKSBANEN og E16. Planverksteder i uke

Fellesprosjektet RINGERIKSBANEN og E16. Planverksteder i uke Fellesprosjektet RINGERIKSBANEN og E16 Planverksteder i uke 34 2016 1 Bakgrunn 2 Oppdragsbrev fra Samferdselsdepartementet 30.08.2015 Følgende premisser ligger til grunn for den videre planleggingen: 1.

Detaljer

E16 Skaret - Hønefoss

E16 Skaret - Hønefoss E16 Skaret - Hønefoss Møte i samarbeidsgruppa 17. juni 2010 Dagsorden Presentasjon av møtedeltakerne E16 Sandvika Skaret, kort om status E16 Skaret Hønefoss (vårt prosjekt) Merknader til varsel om planoppstart

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID John-Morten Landrø FA - L12 16/1422

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID John-Morten Landrø FA - L12 16/1422 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID John-Morten Landrø 31.05.2016 FA - L12 16/1422 Saksnr Utvalg Type Dato 062/16 Kommunestyret PS 20.06.2016 037/16 Plan- og miljøstyret PS 13.06.2016

Detaljer

NSB informerer om: Ringeriksbanen NSB

NSB informerer om: Ringeriksbanen NSB NSB informerer om: Ringeriksbanen NSB Kjøretid og konkurranse Det raskeste ekspresstoget mellom Oslo og Bergen har i dag en kjøretid på 6 timer og 18 minutter. Nærmere fjerdeparten av denne tiden - 84

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/438-25 Arkiv: 140 KOMMUNEDELPLAN E16 SKARET HØNEFOSS. VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/438-25 Arkiv: 140 KOMMUNEDELPLAN E16 SKARET HØNEFOSS. VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN SAKSFRAMLEGG Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/438-25 Arkiv: 140 KOMMUNEDELPLAN E16 SKARET HØNEFOSS. VEDTAK OM OFFENTLIG ETTERSYN Forslag til vedtak: ::: Sett inn forslag til vedtak under denne linja 1. Statens

Detaljer

E16 Skaret - Hønefoss Silingsrapport

E16 Skaret - Hønefoss Silingsrapport E16 Skaret - Hønefoss Silingsrapport Alternativer som foreslås utredet videre og alternativer som foreslås forkastet Region sør Prosjektavdelingen Dato: 2010-06-28 Innhold 1 Innledning... 3 2 Løsninger

Detaljer

E16 Skaret Hønefoss Åpent møte

E16 Skaret Hønefoss Åpent møte E16 Skaret Hønefoss Åpent møte Agenda for dagen Presentasjon Gjennomgang av planprogrammet Hva er et planprogram Litt om planprosessen Alternativer Konsekvenser Oppklarende spørsmål Mer dyptgående spørsmål,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet /10 Kommunestyret /10 Horten kommune Vår ref. 10/6602 09/5285-31 / FE-142, REGP- 99002 Saksbehandler: Tore Rolf Lund Kommuneplanens arealdel 2011-2022 Vedtak av planprogram Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 15.03.2010

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2016/709 Arkiv: 140 Saksbehandler: Kjartan Askim Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Formannskapet Kommunestyret Fastsettelse av

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/ _375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/ _375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Formannskapet Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 11/4609-30 Arkiv: L12 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN - FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag

Detaljer

Beboermøte Tolpinrud og Storskjæringa

Beboermøte Tolpinrud og Storskjæringa Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Beboermøte Tolpinrud og Storskjæringa 19.06.2017 Knut Sørgaard Lisbet Kierulf Botnen Halldis Skogen Ivar Olsen Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Største fellesprosjektet

Detaljer

Høring - Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på Sørlandsbanen på strekningen Gulskogen - Hokksund. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas

Høring - Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på Sørlandsbanen på strekningen Gulskogen - Hokksund. Saksordfører: Hans Kristian Sveaas ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Morten Lauvbu Saksmappe: 2015/11185-23328/2017 Arkiv: Q62 Høring - Forslag til kommunedelplan for dobbeltspor på Sørlandsbanen på strekningen Gulskogen - Hokksund. Saksordfører:

Detaljer

Vedrørende tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for krysningsspor ved Movatn stasjon, Nittedal og Oslo kommuner

Vedrørende tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for krysningsspor ved Movatn stasjon, Nittedal og Oslo kommuner Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Deres ref Vår ref Dato 200909783-7 201000392-2 10.09.2010 Vedrørende tillatelse til igangsetting av arbeid med reguleringsplan for krysningsspor ved Movatn stasjon, Nittedal

Detaljer

Dagsorden Velkommen Hvem er vi? Informasjon om planprosessen og prosjektet Plenumsspørsmål til presentasjonene

Dagsorden Velkommen Hvem er vi? Informasjon om planprosessen og prosjektet Plenumsspørsmål til presentasjonene Dagsorden 18.30 Velkommen Hvem er vi? 18.40 Informasjon om planprosessen og prosjektet 19.15 Plenumsspørsmål til presentasjonene 19.30 Rigging til arbeidsstasjoner, med kaffe 7 arbeidsstasjoner: - Grunnerverv

Detaljer

Hole kommunestyre Status i FRE16. Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Hole kommunestyre Status i FRE16. Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Hole kommunestyre 30.10.2017 Status i FRE16 Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Hovedpunkt i framdrift reguleringsplanen Hektisk arbeid, justering på grunnlag av innspill fra kommuner og regionalt

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9689-20 Dato: 07.04.2015 PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING AV INTERCITY VESTFOLDBANEN

Detaljer

F e l l e s p r o s j e k t e t R I N G E R I K S B A N E N o g E 1 6

F e l l e s p r o s j e k t e t R I N G E R I K S B A N E N o g E 1 6 F e l l e s p r o s j e k t e t R I N G E R I K S B A N E N o g E 1 6 R i n g e r i k s t i n g e t 2 3. n o v. 2 0 1 6 K n u t S ø r g a a r d, l e d e r f o r p l a n p r o s e s s e r o g s a m f u

Detaljer

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elisabeth von Enzberg-Viker Arkiv: Q62 Arkivsaksnr.: 14/9689-67 Dato: 28.09.2015 KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR INTERCITYSTREKNINGEN AV VESTFOLDBANEN;

Detaljer

Kommunedelplan for E16 Skaret - Høgkastet

Kommunedelplan for E16 Skaret - Høgkastet Kommunedelplan for E16 Skaret - Høgkastet Orientering for Hole kommunestyre 20. juni 2016 Gert Myhren, prosjektleder Disposisjon Planprosess til nå Den nye vegens konsekvenser Kommunedelplanen kart og

Detaljer

Buskerud fylkeskommune

Buskerud fylkeskommune Buskerud fylkeskommune Saksframlegg Referanse 2012/920-3 Vår saksbehandler Runar Stustad, tlf 32808687 Saksgang: Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for samferdselssektoren 29.05.2012 Fylkesutvalget

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

Trekking av innsigelser - Stange kommune - kommunedelplan for Tangen

Trekking av innsigelser - Stange kommune - kommunedelplan for Tangen Saknr. 14/5097-1 Saksbehandler: Anders Paulsen Trekking av innsigelser - Stange kommune - kommunedelplan for Tangen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet viser

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Øvre Eiker kommune: 12. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

Innsigelse fra Statens vegvesen til kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby, Nittedal kommune

Innsigelse fra Statens vegvesen til kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby, Nittedal kommune Samordningsstaben Kommunal- og moderniseringsdepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO Tordenskioldsgate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 Oslo Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ /

Statsråden. Deres ref Vår ref Dato 2014/ / Statsråden Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/048844-047 14/7271-11 10.09.2015 E10 Hålogalandsvegen - fastsettelse av planprogram Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Innsigelse mot 3A-3, delstrekning C. Statens vegvesen fraråder følgende alternativer: 1B, delstrekning A og C 3A-5, delstrekning A

Innsigelse mot 3A-3, delstrekning C. Statens vegvesen fraråder følgende alternativer: 1B, delstrekning A og C 3A-5, delstrekning A Tiltakshavers anbefaling Det er i teksten under gitt en felles anbefaling for Ås og Ski kommuner da det er viktig for Statens vegvesen at strekningen blir sett på under ett. Statens vegvesen har konsekvensutredet

Detaljer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer

Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Veg og bane - Utfordringer og muligheter Trondheim-Steinkjer Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning gjennomført i 2010-2012 for transportløsning veg/bane Trondheim Steinkjer

Detaljer

8. Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse

8. Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse 8. Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse 8.1 Sammenstilling av prissatte konsekvenser Fra planprogrammet: Det skal lages en samlet framstilling av konsekvensvurderingene for de prissatte temaene.

Detaljer

RINGERIKSBANEN E16 SKARET - HØNEFOSS

RINGERIKSBANEN E16 SKARET - HØNEFOSS RINGERIKSBANEN E16 SKARET - HØNEFOSS ORIENTERING FOR PLAN- OG MILJØSTYRET I HOLE KOMMUNE Cecilie Bjørlykke, Jernbaneverket Gert Myhren, Statens vegvesen 22. februar 2016 1 Disposisjon Kort repetisjon:

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID John-Morten Landrø FA - L12 15/2904

Saksframlegg. Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID John-Morten Landrø FA - L12 15/2904 Saksframlegg Saksbehandler Dok.dato Arkiv ArkivsakID John-Morten Landrø 07.12.2016 FA - L12 15/2904 Saksnr Utvalg Type Dato 110/16 Kommunestyret PS 12.12.2016 Ringeriksbanen og E16 Høgkastet - Ve-krysset

Detaljer

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET

INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 1 INNHOLD: 1. BAKGRUNN OG FORMÅL FOR PLANARBEIDET 2. BELIGGENHET 3. REGULERLINGSPLAN MED PLANPROGRAM 4. RAMMER FOR PLANARBEIDET 5. KONSEKVENSER SOM SKAL BELYSES 6. RISIKO OG SÅRBARHET Vedlegg: Oversiktskart

Detaljer

UTTALE TIL KONSEPTVALUTGREIING (KVU) FOR RINGERIKSBANEN.

UTTALE TIL KONSEPTVALUTGREIING (KVU) FOR RINGERIKSBANEN. SAK 74/08 UTTALE TIL KONSEPTVALUTGREIING (KVU) FOR RINGERIKSBANEN. Saksopplysingar Jernbaneverket har utarbeida konseptvalutgreiing for Ringeriksbanen. Den 9.10.2008 har Jernbaneverket sendt ut Ringeriksbanen

Detaljer

Fellesprosjektet RINGERIKSBANEN og E16. Åpent møte Skui grendehus 21. november 2016 Knut Sørgaard, leder planprosesser og samfunnskontakt

Fellesprosjektet RINGERIKSBANEN og E16. Åpent møte Skui grendehus 21. november 2016 Knut Sørgaard, leder planprosesser og samfunnskontakt Fellesprosjektet RINGERIKSBANEN og E16 Åpent møte Skui grendehus 21. november 2016 Knut Sørgaard, leder planprosesser og samfunnskontakt 1 Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16 Største fellesprosjektet

Detaljer

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss

Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Rv. 35 Hokksund-Åmot fv. 287 Åmot-Haugfoss Åpent møte Modum kommune: 17. januar 2017 Prosjektleder: Kari Floten Planleggingsleder: Ole Magnus Haug VELKOMMEN Rv. 35 Hokksund-Åmot og fv. 287 Åmot-Haugfoss

Detaljer

InterCity Drammen - Kobbervikdalen

InterCity Drammen - Kobbervikdalen InterCity Drammen - Kobbervikdalen Hvorfor InterCity-satsing? Befolknings- og næringsutvikling: Kraftig vekst, ref. Statistisk Sentralbyrås befolkningsprognoser moderne jernbane og smart arealutvikling

Detaljer

Notat: RINGERIKSBANEN OG E16 SKARET HØNEFOSS Korridorvalg

Notat: RINGERIKSBANEN OG E16 SKARET HØNEFOSS Korridorvalg Notat: RINGERIKSBANEN OG E16 SKARET HØNEFOSS Korridorvalg Fra: Jernbaneverket og Statens vegvesen Til: Samferdselsdepartementet Dato: 31. oktober 2014 FORORD Samferdselsdepartementet har gjennom brevene

Detaljer

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss.

Statens vegvesen anbefaler at det bygges ny E16 Skaret Hønefoss. 11-1 11. Anbefaling Fra planprogrammet: Tiltakshaver, det vil si Statens vegvesen Region sør, skal med grunnlag i de utredninger som er gjennomført, komme med en begrunnet anbefaling til ansvarlig myndighet

Detaljer

Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss Silingsrapport Januar 2015

Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss Silingsrapport Januar 2015 E16 Skaret - Hønefoss Silingsrapport Januar 2015 E16 Skaret - Hønefoss Silingsrapport Januar 2015 ISBN 978-82-7827-057-8 3 av 151 Forord Samferdselsdepartementet har i brev av 14. oktober 2014 gitt Jernbaneverket

Detaljer

VEDLEGG: Innkomne merknader

VEDLEGG: Innkomne merknader VEDLEGG: Innkomne merknader Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss Oppsummering av merknader til Silingsrapporten Juni 2015 Ringeriksbanen og E16 Skaret - Hønefoss MERKNADER TIL SILINGSRAPPORT KOMPLETT

Detaljer

1. Sammendrag Kongsberg kommunes mål for ny jernbane til Kongsberg er:

1. Sammendrag Kongsberg kommunes mål for ny jernbane til Kongsberg er: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ingebjørg Trandum Arkiv: 113 Arkivsaksnr.: 16/1078 Høring - Nasjonal Transportplan 2018-2029 Ordførers anbefalte innstilling: Kongsberg kommune ber Buskerud Fylkeskommune vektlegge

Detaljer

Uttalelse med innsigelser til offentlig ettersyn av kommunedelplan med konsekvensutredning - E16-Skaret-Hønefoss

Uttalelse med innsigelser til offentlig ettersyn av kommunedelplan med konsekvensutredning - E16-Skaret-Hønefoss Besøksadresse: Strømgaten 15, 5015 Bergen Ringerike kommune Postboks 123 Sentrum 3502 HØNEFOSS Hole kommune Viksveien 30 3530 Røyse Postadresse: Postboks 4350 NO- 2308 Hamar postmottak@jbv.no Sentralbord:

Detaljer

Statens vegvesen. E16 Skaret - Hønefoss: Samarbeidsgruppemøte 6. juni 2012

Statens vegvesen. E16 Skaret - Hønefoss: Samarbeidsgruppemøte 6. juni 2012 Statens vegvesen Referat Dato: 06.06.2012 Tid: 1000-1200 Referent: Hæge Håkedal Skjæveland Saksbehandler/innvalgsnr: Hæge Håkedal Skjæveland - 32214345 Vår dato: 06.06.2012 Vår referanse: E16 Skaret -

Detaljer

1 Om Kommuneplanens arealdel

1 Om Kommuneplanens arealdel 1 Om Kommuneplanens arealdel 1. 1 Planens dokumenter Kommuneplanens arealdel 2013-2022 består av tre dokumenter. Figuren beskriver hvordan de virker og sammenhengen mellom dem. Planbeskrivelse Plankart

Detaljer

R I N G E R I K S BANEN+E16 R A S K E R E P L A N L E G G I N G - M U L I G H E T E R O G U T F O R D R I N G E R

R I N G E R I K S BANEN+E16 R A S K E R E P L A N L E G G I N G - M U L I G H E T E R O G U T F O R D R I N G E R R I N G E R I K S BANEN+E16 R A S K E R E P L A N L E G G I N G - M U L I G H E T E R O G U T F O R D R I N G E R 1 Flere traseer vurderes: Både veg og jernbane 1. Felles løsning over Kroksund 2. Delt

Detaljer

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma.

Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Mulighetsstudie for kryssing av Glomma. Presentasjon av ulike alternativer og status for rv. 22. Statens vegvesen region øst. Oslo 12.12.2012. Edgar Sande Disposisjon: Status for rv. 22; Isakveien-Garderveien.

Detaljer

Rådmannens innstilling:

Rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 14/1383-2 Arkivnr.: 143 Saksbehandler: tjenesteleder arealforvaltning, Gunn Elin Rudi Høringsuttalelse kommunedelplan for rv.4 Kjul - Åneby sør i Nittedal Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 88/ PlanID Reguleringsplan for Tømmeråsegga grustak. Forslag til offentlig høring.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 88/ PlanID Reguleringsplan for Tømmeråsegga grustak. Forslag til offentlig høring. 1 Meråker kommune Arkiv: 2012003 Arkivsaksnr: 2012/788-8 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 88/13 03.10.2013 PlanID 2012003 Reguleringsplan for Tømmeråsegga

Detaljer

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013

Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør. Informasjonsmøte. 21. mai 2013 Kommunedelplan for rv. 4 Kjul-Åneby sør Informasjonsmøte 21. mai 2013 Dagsorden Velkommen Orientering om planprosessen Hva skal planlegges - orientering om prosjektet + video Innspill og spørsmål til planarbeidet

Detaljer

Mer om siling av konsepter

Mer om siling av konsepter Mer om siling av konsepter Prosjektet har vurdert mange konsepter som kan gjøre det enklere å krysse fjorden enn det er i dag. Vi har sett på konsepter med bedre ferjetilbud og nye faste veg- og jernbaneforbindelser

Detaljer

Møtebok frå AU-møte 28. mai 2014

Møtebok frå AU-møte 28. mai 2014 Forum Nye Bergensbanen (FNB) er ein interesseorganisasjon med formål å arbeide for modernisering av Bergensbanen og bygging av Ringeriksbanen som vedteke av Stortinget i 1992. Medlemmene i forumet er kommunane

Detaljer

E16 Skaret - Hønefoss. Kommunestyremøte i Hole og Ringerike kommuner Onsdag 19. desember 2012

E16 Skaret - Hønefoss. Kommunestyremøte i Hole og Ringerike kommuner Onsdag 19. desember 2012 E16 Skaret - Hønefoss Kommunestyremøte i Hole og Ringerike kommuner Onsdag 19. desember 2012 Planprosess Prosjektet startet i 2007, men stoppet tidlig i 2008. Ny oppstart ved årsskiftet 2009/2010 Planoppstart

Detaljer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer

Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm. Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm. Kommuner: Verran og Steinkjer PLANPROGRAM - Del av reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 og fv. 720 Østvik - Sprova - Malm Parsell: Beitstadsundet - Sprova - Malm Kommuner: Verran og Steinkjer Region midt Steinkjer kontorsted Høringsutgave

Detaljer

Oppstartsmelding økologisk kompensasjon. Gunhild D. Tuseth, Eldfrid Engen og Miriam Geitz Landbruks- og miljøvernavdelingen

Oppstartsmelding økologisk kompensasjon. Gunhild D. Tuseth, Eldfrid Engen og Miriam Geitz Landbruks- og miljøvernavdelingen Oppstartsmelding økologisk kompensasjon Gunhild D. Tuseth, Eldfrid Engen og Miriam Geitz Landbruks- og miljøvernavdelingen Helgelandsmoen, 09.01.2018 Dagsorden for møtet Velkommen Gjennomgang melding om

Detaljer

Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 Langfjordtunnelen med tunnelarm til Sekken 1

Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 Langfjordtunnelen med tunnelarm til Sekken 1 Sammendrag av konsekvensutredning. Fv 64 med tunnelarm til Sekken 1 Forord Statens vegvesen Region Midt har, som tiltakshaver, igangsatt plan- og utredningsarbeid for fv 64 og tunnelarm til Sekken. Prosjektet

Detaljer

E6 Åsen - Kleiva

E6 Åsen - Kleiva E6 Åsen - Kleiva 1 Bakgrunn og problemstillinger Eksisterende bru ved Grennebakken og Følkesgrenda er ikke høye nok for å få etablert nødvendig kjøreledning med tilhørende mastesystem for jernbanen i forbindelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/373-33 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 KUNNSKAPSPARK RINGERIKE FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/373-33 Arkiv: L05 OMRÅDEREGULERING NR. 0605_366 "KUNNSKAPSPARK RINGERIKE" FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Forslag til

Detaljer

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer:

Fakta om Follobanen. jernbaneverket informerer: jernbaneverket informerer: Fakta om Follobanen Follobanen og Østfoldbanen i samspill vil gi en ny hverdag for togtrafikken. Fire spor til Oslo sørger for flere tog raskere tog som kommer når de skal. Follobanen

Detaljer

Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter

Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter Vegutbygging nord for Trondheim Utfordringer og muligheter Strategier tilpasset behov STEINKJER TRONDHEIM :Konseptvalgutredning (KVU) Konseptvalgutredning KVU Trondheim- Steinkjer Konseptvalgutredning

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

10. Mulige forbedringer av vegløsningene

10. Mulige forbedringer av vegløsningene 10. Mulige forbedringer av vegløsningene 10.1 Innledning Underveis i arbeidet med kommunedelplan og konsekvensutredning har det kommet opp to mulige forbedringer av vegløsningene i planprogrammet. Den

Detaljer

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien

Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv Svelvikveien Oppsummering av resultater og anbefalinger fra kommunedelplanarbeidet fv. 319 - Svelvikveien Fv. 319 Svelvikveien Målsetningene i prosjektet Fv. 319 Svelvikveien Status KDP med KU Planen er nå (nesten)

Detaljer

Kommunedelplan med Konsekvensutredning. Fv. 319 Svelvikveien. Åpent møte Åskollen skole

Kommunedelplan med Konsekvensutredning. Fv. 319 Svelvikveien. Åpent møte Åskollen skole Kommunedelplan med Konsekvensutredning Fv. 319 Svelvikveien Åpent møte Åskollen skole Åpent møte: Åskollen skole Presentasjon av oss som jobber med prosjektet Gjennomgang av planprogrammet Hva er et planprogram

Detaljer

ROGALAND. best i jordvern? ROGALAND

ROGALAND. best i jordvern? ROGALAND best i jordvern? Kva er Rogalands overordna strategi for jordvern? Planar om ny E39 Ålgård-Søgne Planar om Bybåndet Sør Planar om Sandnes Øst Planlegg dobbeltspor Sandnes Nærbø Langsiktig grense for landbruk

Detaljer

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje

Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Regjeringens areal og transportpolitikk ny statlig retningslinje Terje Kaldager Drammen 12. desember 2014 Planverktøy i Plan- og bygningsloven Nivå Retningslinjer og føringer Midlertidig båndlegging Bindende

Detaljer

Høring av Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud

Høring av Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud Høring av Planprogram Tilfartsveg vest del 2 og Tilfartsveg Konnerud VELKOMMEN Agenda for dagen Presentasjon av oss som jobber med prosjektet Historikk Litt om Buskerudbyen Gjennomgang av planprogrammet

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR VATNEBRYNVATNET PLANPROGRAM

FLESBERG KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR VATNEBRYNVATNET PLANPROGRAM FLESBERG KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR VATNEBRYNVATNET PLANPROGRAM 1. FEBRUAR 2007 FORORD Da kommunestyret i Flesberg vedtok kommuneplan for Flesberg i mai 2003, ble det samtidig vedtatt å få utarbeidet en

Detaljer

Masseuttak og -deponi på Drivenes

Masseuttak og -deponi på Drivenes TT ANLEGG AS Regulering av Masseuttak og -deponi på Drivenes i Vennesla kommune PLANPROGRAM TIL KONSEKVENSUTREDNING Ortofoto fra GIS-line Dokumentnr -01 Versjon 00 Utgivelsesdato 11112010 Utarbeidet Kontrollert

Detaljer

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010.

Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. Dato: 29. mai 2009 Byrådssak 263/09 Byrådet Høring - Jernbaneverkets handlingsprogram 2010-2019 og forslag til budsjett for 2010. MASR SARK-510-200700511-46 Hva saken gjelder: St.meld. nr. 16 (2008-2009)

Detaljer

Vedrørende tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan, gang- og sykkelvei i Maridalen i Oslo

Vedrørende tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan, gang- og sykkelvei i Maridalen i Oslo Oslo kommune v/plan og bygningsetaten P.b. 364 Sentrum 0102 Oslo Deres ref Vår ref Dato 201000605-18/HEF 20.08.10 Vedrørende tillatelse etter markaloven til igangsetting av arbeid med reguleringsplan,

Detaljer

Årsmøte Tanum Vel. FRE16 Strekning 1 Sandvika-Sundvollen

Årsmøte Tanum Vel. FRE16 Strekning 1 Sandvika-Sundvollen Årsmøte Tanum Vel FRE16 Strekning 1 Sandvika-Sundvollen Agenda Informere om status i prosjektet med fokus på områdene omfattet av Tanum vel Status anleggsområdene ved Reverud og Ringi Rømningstunnel på

Detaljer

Utredning Sørli Brumunddal

Utredning Sørli Brumunddal Utredning Sørli Brumunddal Presentasjon av funn september 2013 Agenda Bakgrunn Mandat Føringer Alternativer H1-H7. Funn Videre planlegging 2 Bakgrunn Jernbaneverket arbeider med utredning av dobbeltspor

Detaljer

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1

IC-satsing. Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-satsing Åpent møte Hamar 23.04.14: Planprosess dobbeltspor IC Prosjektdirektør Anne Siri Haugen, Jernbaneverket 1 IC-prosjektet Åpent møte om dobbelsporplanlegging, Hamar 23.04.14 Historikk Oppgaver

Detaljer

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad

PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad PLANPROGRAM Detaljregulering nytt dobbeltspor Sandbukta - Moss - Såstad Orientering for Rygge og Moss kommuner, formannskapene mandag 13. januar 2014 1. STATUS 2. PLANPROGRAMMET 3. TIDLIGERE ARBEID 4.

Detaljer

Fv. 305 Kodal E18. Møte i samarbeidsgruppa 18. januar 2011

Fv. 305 Kodal E18. Møte i samarbeidsgruppa 18. januar 2011 Fv. 305 Kodal E18 Møte i samarbeidsgruppa 18. januar 2011 Dagsorden Referatet fra forrige møte, 21.06.10 Innkomne merknader til forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning presentasjon og drøfting

Detaljer

Region sør Prosjektavdelingen Januar 2013. E16 Skaret Hønefoss. Kortversjon av konsekvensutredning

Region sør Prosjektavdelingen Januar 2013. E16 Skaret Hønefoss. Kortversjon av konsekvensutredning Region sør Prosjektavdelingen Januar 2013 E16 Skaret Hønefoss Kortversjon av konsekvensutredning Konsekvensutredning og kommunedelplan Statens vegvesen Region sør har utredet konsekvensene ved å bygge

Detaljer

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29

Byrådssak 1296 /14 ESARK-5120-201312516-29 Byrådssak 1296 /14 Arna gnr. 299 bnr. 25, gnr. 300 bnr. 23 og gnr. 301 bnr. 200. Arnadalsflaten Næring. Arealplan- ID 63340000. Reguleringsplan med konsekvensutredning. Fastsetting av planprogram. ASRO

Detaljer

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma.

I dette mandatet beskrives krav til innhold, organisering av og framdrift for byutredningen for Nedre Glomma. Mandat for byutredning i Nedre Glomma I retningslinje 2 (R2) for arbeidet med Nasjonal transportplan 2018-2029 ble transportetatene bedt om å lage byutredninger for å belyse virkemidler og kostnader for

Detaljer

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland

Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Beredskapsplass og kryss E6 ved Åsland Informasjonsmøte Ski rådhus 29. juni 2015: 1. Bakgrunn for tiltaket 2. Hensikt med planprogrammet 3. Forholdet til Gjersrud-Stensrud 4. Beskrivelse av tiltaket 5.

Detaljer

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC

Anne Siri Haugen Prosjektleder KVU IC Jernbaneforum 2012 «Modernisert jernbane på sporet til en vellykket bo- og næringsutvikling» Oslo Plaza 7. mars 2012 Utfordringer og løsninger innenfor persontransport; IC-strekningene -suksesskriterier-

Detaljer

Rv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Alternativtsøk og siling

Rv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Alternativtsøk og siling Rv. 305 Kodal - E18 (Kodalveien) Alternativtsøk og siling Region sør Utbyggingsavdelingen Dato: April 2009 2 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mulighetsanalyse for ny rv. 305 fra 1999 og endring av premisser

Detaljer

NYTT PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR STEINSFJORDEN

NYTT PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR STEINSFJORDEN NYTT PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN FOR STEINSFJORDEN Arkivsaksnr.: 11/3476 Arkiv: 140 Saksnr.: Utvalg Møtedato 3/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 20.01.2014 / Formannskapet / Kommunestyret

Detaljer

Folkemøte Kvaløya. Ny Tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya

Folkemøte Kvaløya. Ny Tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya Folkemøte Kvaløya Ny Tverrforbindelse og ny forbindelse til Kvaløya Bakgrunn for og hensikt med møtet Varslet oppstart av planarbeid 9. april Forslag til planprogram er på høring frem til 2. juni Planprogram:

Detaljer

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier

Planprogram for. Gang-/sykkelvei. Ormlia-Lohnelier Planprogram for Gang-/sykkelvei Ormlia-Lohnelier Utarbeidet av Søgne kommune Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn... 3 2 Situasjonsbeskrivelse... 3 3 Planprosessen... 4 4 Status i arbeidet så langt... 4 5 Forutsetninger

Detaljer

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal?

NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? NASJONAL TRANSPORTPLAN 2014 2023, Meld. St.26 Kva kan dette bety for Hallingdal? E16 SANDVIKA - HØNEFOSS E16 Sandvika Wøyen Forberedende arbeid 2013, planlagt oppstart 2014 og åpning 2018 I siste seksårsperiode

Detaljer

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen

Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen E134 Helganesvegen 06.09.2016 Kommunedelplan fv. 47 Veakrossen Helganesvegen på Karmøy. Orientering til formannskapet 5. sept Orientering til formannskapet 5. sept. Bakgrunn

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 04.01.2017 N - 010.2 15/156448 16/189856 Saksbehandler: Kari Sagbakken Saksansvarlig: Jannike Hovland Behandlingsutvalg Møtedato

Detaljer

UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER LUNNER KOMMUNE

UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER LUNNER KOMMUNE Regionalenheten Arkivsak-dok. 201201846-6 Saksbehandler Ingvil Aarholt Hegna Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 26.06.2012 UTTALELSE TIL HØRING AV UTKAST TIL FORSKRIFT OM JUSTERING AV MARKAGRENSEN SOM BERØRER

Detaljer

Nytt dobbeltspor Oslo Ski Kolbotn stasjon. Velkommen!

Nytt dobbeltspor Oslo Ski Kolbotn stasjon. Velkommen! Nytt dobbeltspor Oslo Ski Kolbotn stasjon Velkommen! Oppegård 4 mars 2010 Planprogram Follobanen 17.02.2010 Follobanen Hva er Follobanen? Totalt ca 22 km nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski Mulighet

Detaljer

Nå kommer Fornebubanen

Nå kommer Fornebubanen Nå kommer Fornebubanen Planforslaget for Fornebubanen er nå på offentlig ettersyn, og du kan si din mening om planen. Høringsfristen er 10. april 2017. Hvorfor Fornebubanen? Da flyplassen på Fornebu ble

Detaljer

Befaring Hamar 2. mars 2017 Kommunedelplan Intercity Sørli-Brumunddal Anne Karin Torp Adolfsen, Fylkesråd

Befaring Hamar 2. mars 2017 Kommunedelplan Intercity Sørli-Brumunddal Anne Karin Torp Adolfsen, Fylkesråd Befaring Hamar 2. mars 2017 Kommunedelplan Intercity Sørli-Brumunddal Anne Karin Torp Adolfsen, Fylkesråd Bestillinga fra departementet Hva fylkeskommunen har valgt å anbefale og hva Fylkeskommunen er

Detaljer