Sakliste. Til Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sakliste. Til Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:"

Transkript

1 Verdal kommune Møteinnkalling Til Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Innvandrerundervisningens lokaler i Møllegt. 12 (ved gamle Statoilstasjonen) Dato: Tid: 09:00 Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær, tlf , eller på e-post: Varamedlemmer møte kun ved særskilt innkalling. Sakliste Saksnr Innhold PS 47/06 Budsjett Verdal kommune PS 48/06 Voksenopplæringa for voksne innvandrere - administrativ organisering PS 49/06 Ørmelen Bo og Helsetun byggetrinn 1 (Bygg A-H) - Sluttrapport PS 50/06 Vuku Oppvekstsenter byggetrinn 1 - Sluttrapport PS 51/06 Energiforbruk kommunale bygg PS 52/06 Verdalsøra ungdomsskole - Oppfølging av brukerundersøkelsen 2006 PS 53/06 Forsterkede barnehager i Verdal PS 54/06 Søknad om midlertidig utvidelse av antall barnehageplasser ved Forbregd Lein barnehage PS 55/06 Møteplan 2007 PS 56/06 Andre saker PS 57/06 Prosjekt politisk organisering - innstilling fra nedsatt prosjektgruppe. TILLEGGSSAK Verdal, 8. november 2006 Bjørn Aarstad, leder /sign./

2 Verdal kommune Sakspapir Budsjett Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth Arkivref: 2006/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /06 Plan- og utviklingskomiteen i Verdal Verdal arbeidsmiljøutvalg Verdal Administrasjonsutvalg Verdal formannskap Verdal kommunestyre Rådmannens tilrår at komiteene/formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak: 1. Kommunestyret vedtar Budsjett 2007 for Verdal kommune. Kommunestyret vedtar følgende fordeling av budsjett for 2007 på det enkelte virksomhetsområde. Beløpet for den enkelte virksomhet er gitt som netto utgiftsrammer. Forslag budsjett Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Sum Eiendomsskatt Integreringstilskudd flyktninger Kompensasjonstilskudd omsorgsboliger Kompensasjonstilskudd skoler Momskompensasjon Sum inntekter Renter Avdrag Netto kapitalutgifter Bruk av overskudd Inndekning tidl. års underskudd 0 Overføring investeringsregnskapet 0 Avsatt til disposisjonsfond 0 Gjeldssanering Stiklestad 0 Tilskudd og formidlingslån Husbanken 0 Frie inntekter, kapitalutgifter og underskudd Reservert bevilgning lønnsoppgjør av 30

3 Forslag budsjett Avsatt forebyggende tiltak/frivillighetssentral/hms Ramme til fordeling Rådmannens stab Oppvekstområdene Ressurssenter oppvekst * Vuku, Garnes og Volden Stiklestad og Leksdal Ørmelen og Verdalsøra Verdalsøra ungdomsskole Vinne og Ness Pleie og omsorg og funksjonshemmede Vinne pleie- og omsorgsdistrikt Øra pleie- og omsorgsdistrikt Vuku pleie- og omsorgsdistrikt Ressurssenter helse og velferd** Sosialtjenesten Kulturtjenesten Flyktningtjenesten Teknisk drift Brann/beredskap Kirken Fordelt ramme Verdal Ramme på tjenesteomr ISK (netto): Resultat 0 2. Rådmannen får fullmakt til å fordele rammene for 2007 for det enkelte virksomhetsområde på detaljnivå. 3. Kommunestyret vedtar slike investeringer for perioden Tiltak 2007 T-investeringer 2,0 Vuku oppvekstsenter 7,0 Verdalsøra ungdomsskole 0,0 Verdal svømmehall 0,0 Verdalsøra barneskole 9,0 Ørmelen barnehage 4,0 Reinsholm barnehage 14,0 Mindre tiltak på skoler 1,0 Mindre tiltak barnehager 0,5 Rehabilitering av den kommunale bygningsmasse 1,0 Påbygg Verdal bo- og helsetun 0,0 Idretts- og kulturanlegg 1,0 Aula/foaje VVGS 0,0 Kirker/kirkegårder 4,7 3 av 30

4 Tiltak 2007 Utvikling Stiklestad 0,5 Utvikling sentrum/ Industriområdet 3,0 Ny brannstasjon 0,0 Ny brannbil 3,5 Enøk tiltak 0,5 Utskifting PCB gatelys 1,0 Maskiner 0,3 Kommunale veger 2,0 3,5 Egenkapitalinnskudd KLP Til sammen 58,5 Verdal kommune Driftskomiteen sakliste Tiltak 2007 Hovedplan vannforsyning 14,0 Sanering eksisterende kloakk 4,5 Spredt avløp 9,0 Feiebil m/ utstyr 0,0 Til sammen 27,5 Nedenfor vises finansieringen av investeringene. Som det framgår av denne, er det ikke planlagt egenfinansiering for noen av investeringene. Finansiering 2007 Totale investeringer 86,0 Finansiering: Bruk av lån 79,3 Momspompensasjon barnehage Reinsholm 2,7 Bruk av tilskudd/salg 4,0 4. Låneopptak til finansiering av investeringer settes til kr ,-. Rådmannen får i samsvar med kommunens økonomireglement fullmakt til å velge långiver og inngå avtale om rentevilkår/rentebindingsperiode. 5. Ved beregning av skatt legges de maksimale prosentsatser til grunn. Marginavsetningen settes til 8%. Eiendomsskattesatser i medhold av lov om eiendomsskatt av 6. juni 1975 for år 2007 settes til: På verker og bruk i hele kommunen kr 6,00 (6 promille), alminnelig eiendomsskatt innenfor kommunens grenser kr 4,00 (4 promille), for hver kr av skattetakstverdien. Det vises til lovens 2, 3, 4, 10 og Kommunale avgifter, egenandeler, leiesatser m.v. og fullmakter vedtas i samsvar med vedlagte oversikt. 4 av 30

5 For betalingstjenestene vann, kloakk og feiing starter ny gebyrperiode for beregning av selvkost i år 2007 og vil gå over 5 år til og med Det tas opp inntil 8 mill. kroner i Startlån i år Vilkårene skal følge Husbankens til enhver tid gjeldende satser. 8. Sosialtjenestens garantiramme for lån i år 2007 settes til 1 mill. kroner, jfr. 15 Lov om sosiale tjenester. 9. Det er avsatt 8 mill. kroner i budsjettet til dekning av økte lønnsutgifter i 2007 på grunn av kommende lønnsoppgjør. Rådmannen får fullmakt til å fordele disse midlene når disse er avsluttet, samt foreta de nødvendige budsjettmessige justeringer. 10. Kommunestyret delegerer til formannskapet og komiteene å disponere og forvalte de bevilgede midler innenfor sine ansvarsområder. Det forutsettes at dette skjer i samsvar med de forutsetninger/intensjoner som kommunestyret har lagt til grunn ved budsjettbehandlingen for år Rammen for Innherred samkommune settes til kroner. 12. Økonomireglementet for Verdal kommune for 2007 vedtas. Vedlegg: 1. Rådmannens forslag til Budsjett 2007 med betalingssatser og gebyrer. 2. Forslag til Økonomireglement for Samlet saksframstilling kontrollutvalgets sak 23/06. Forslag til driftsbudsjett for 2007 for kontroll- og tilsynsarbeidet i Verdal kommune. Alle vedlegg er utsendt i egen ekspedisjon. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Rådmannen la fram sitt forslag til budsjett for 2007 mandag 30. oktober d.å. Forslaget ble da presentert for kommunestyret. Departementet har utarbeidet forskrift om kommunale årsbudsjetter. Rådmannen har nedenfor kommentert enkelte av paragrafene i forskriften relatert til det framlagt dokument. Paragraf 1 i Forskrift om kommunale årsbudsjetter stiller krav til obligatoriske oversikter. Budsjettet er utarbeidet ved bruk av regneark. Budsjettet vil når det er vedtatt bli lagt over i kommunens økonomisystem. De obligatoriske oversiktene vil deretter bli utarbeidet. Paragraf 3 i Forskrift om kommunale årsbudsjetter stiller krav om at kommunen skal vurdere om minstefristen for alminnelig ettersyn som er satt i loven er tilstrekkelig. 5 av 30

6 Kommunen har siden fristen for ettersyn ble utvidet fra 8 til 14 dager brukt den nye fristen. Rådmannen kan ikke se at det er spesielle grunner til å endre denne praksisen ved årets behandling av budsjettet. Paragraf 6 i Forskrift om kommunale årsbudsjetter stiller krav om redegjørelse for de grunnleggende prinsipper kommunen har nyttet ved framstilling av årsbudsjettet. Fra 2005 ble det en betydelig endring i budsjettarbeidet ved etableringen av Innherred samkommune. Det forslag som nå legges fram er for morkommunen Verdal. I tillegg vil det bli lagt fram et forslag for samkommunestyret når det gjelder de enheter som er tillagt samkommunens ansvar. Dette vil bli behandlet av samkommunestyret i møte 30. november. Kommunestyret vil ved behandlingen av budsjettet for 2007 vedta den totale ramme som stilles til disposisjon for Innherred samkommune. Når det gjelder selve dokumentet er dette inndelt i følgende 6 kapittel: 1. Innledning 2. Statsbudsjettet 3. Kommunale inntekter 4. Investeringsbudsjett 5. Driftsbudsjett 6. Innherred samkommune Hovedideen bak disposisjonen er at dokumentet starter med det overordnede nivået for deretter å bli mer detaljert for det enkelte virksomhetsområde. Som tidligere år er det forutsatt at budsjettet vedtas for det enkelte virksomhetsområde som netto bevilgning. Punkt 1 i rådmannens tilråding viser disse. Dokumentet er utsendt ved egen utsending. Det er forutsatt følgende behandling av budsjett 2007: - Rådmannens budsjettforslag ble presentert for kommunestyret i møte 30. oktober. - Komiteene behandler forslaget i møter 15. og 16. november. - Administrasjonsutvalg/Formannskap behandler forslaget i møte 23. november. - Kommunestyrebehandling i møte 11. desember. - Møte i arbeidsmiljøutvalget er ikke fastsatt. 6 av 30

7 Verdal kommune Sakspapir Voksenopplæringa for voksne innvandrere - administrativ organisering Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada Arkivref: 2006/ /A02 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /06 Verdal kommunestyre Rådmannens foreslår at driftskomiteen innstiller på at kommunestyret fatter slikt vedtak: 1. Den administrative og faglige ledelsen av voksenopplæringa i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere i Verdal kommune, jfr Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere kapittel 4, overføres til Verdal videregående skole fra 1. januar 2007 på følgende betingelser: o Verdal kommune betaler Verdal videregående skole en godtgjøring kr i 2007 for voksenopplæringa, som omfatter i alt ca 60 deltakere fordelt på 5 grupper og et undervisningspersonale på 6,25 årsverk o Dersom deltakertallet endres slik at antallet grupper bør økes eller reduseres, skal det forhandles om justering av godtgjøringen, eventuelt om overføring av undervisningspersonell tilbake til Verdal kommune o Undervisningen foregår 25 uketimer mandag - fredag i 38 uker. I de resterende 7 ukene av arbeidsåret samarbeider Verdal videregående skole med NAV om gjennomføringen av introduksjonsprogrammet o Deler av undervisningen foregår i nåværende lokaler i Møllegata 12 inntil Verdal videregående skole har gjennomført neste byggetrinn. Verdal kommune dekker utgiftene til renhold, vaktmestertjeneste og energi i Møllegata 12 o Verdal videregående skole videreutvikler det undervisningsopplegg som er gjennomført i Verdal kommune o Verdal videregående skole sørger for at deltakerne har et tilfredsstillende arbeids- og læringsmiljø og praktiserer Personalpolitisk handlingsplan for Levanger kommune, Verdal kommune og Innherred samkommune i forhold til undervisningspersonale 2. Verdal kommune beholder arbeidsgiveransvaret for de som nå er ansatt ved voksenopplæringa for innvandrere 3. Det utarbeides avtale mellom Verdal kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune v/ Verdal videregående skole. 7 av 30

8 Vedlegg: 1. Skriv av fra Verdal kommune: Spørsmål om tilbud på overtakelse av voksenopplæringa for flyktninger bosatt i Verdal kommune 2. Skriv av fra Levanger kommune: Tilbud til Verdal kommune overtakelse av voksenopplæringa for voksne innvandrere 3. Skriv av fra Verdalsøra ungdomsskole: Voksenopplæring for flyktninger 4. Skriv av fra Verdal videregående skole: Tilbud til Verdal kommune om overtakelse av voksenopplæringen for innvandrere bosatt i Verdal kommune 5. Skriv av fra Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde: Vedrørende spørsmål om tilbud på overtakelse av voksenopplæringa for flyktninger bosatt i Verdal kommune. 6. Notat av fra Utdanningsforbundets klubb i Møllegata 12: Argumenter for å beholde norskundervisningen for innvandrere i Verdal kommune 7. Notat av fra Utdanningsforbundets klubb i Møllegata 12: Hvor bør innvandrerundervisningen plasseres administrativt? 8. Notat av fra Utdanningsforbundets klubb i Møllegata 12: Uttalelse om utkast til saksframlegg om administrativ organisering av innvandrerundervisningen i Verdal kommune Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: De fleste arbeidsoppgavene som er tillagt virksomhetsområdet Flyktningtjenesten, unntatt voksenopplæringa i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere, forutsettes overført til NAV fra 1. januar Voksenopplæringa, som er hjemlet i Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven), er en for liten enhet til å være eget virksomhetsområde. Det må derfor tas stilling til hvor denne tjenesten skal ha tilhørighet fra 1. januar Voksenopplæringa foregår i kommunens lokaler i Møllegata 12. Antall deltakere varierer, men er gjennomsnittlig ca 60. 6,25 pedagogiske stillinger, inkludert en halv stilling som avdelingsleder, samt 0,25 renholdsstilling er tilknyttet undervisninga. Rådmannen har bedt følgende om tilbud på overtakelse av voksenopplæringa for innvandrere: Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde Verdalsøra ungdomsskole Levanger kommune, Innvandrertjenesten Verdal videregående skole. Virksomhetsleder ved Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde vurderer det som lite aktuelt å overta denne opplæringa. Hovedbegrunnelsen er at barneskolene i oppvekstområdet ikke vil gi voksne flyktninger et optimalt stimulerende miljø for språkpraksis. Dessuten vil en overføring av voksenopplæringa til oppvekstområdet medføre betydelige bygningsmessige kostnader. 8 av 30

9 Virksomhetsleder ved Verdalsøra ungdomsskole er positiv til å legge voksenopplæringa for innvandrere til skolen som en 4. avdeling. Han peker spesielt på stordriftsfordeler da skolen har ca 20 minoritetsspråklige elever. Verdalsøra ungdomsskole har ikke lokaler for voksenopplæringa før skolen er utbygd. Areal tilpasset voksenopplæringas behov må legges inn i utbyggingsplanen. Inntil denne utbyggingen er gjennomført i 2010 (jfr økonomiplan ), må opplæringa fortsatt foregå i Møllegata 12. Virksomhetslederen har ikke oppgitt kostnadene ved eventuell overtakelse av voksenopplæringa for innvandrere. Innvandrertjenesten i Levanger kommune v/ Sjefsgården voksenopplæring har 16 års erfaring med opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. Skolen har dessuten tilbud om 2-årig eksamensrettet grunnskole for voksne innvandrere. Den har ca. 120 elever fra omlag 35 land. Innvandrertjenesten i Levanger kan overta voksenopplæringa for voksne innvandrere bosatt i Verdal under forutsetning av at hele elevgrunnlaget overflyttes til Levanger Levanger kommune vurderer hvor mange lærere det er behov for, og hvem som skal overflyttes fra Verdal. Det antas at lærerbehovet er maksimum 3 stillinger. hele statstilskuddet til opplæring av voksne innvandrere overføres til Levanger kommune. De årlige kostnadene blir som følger: For 2007 er det budsjettert med statstilskudd kr Kommunal egenandel undervisning kr Skyssutgifter Verdal Levanger kr I alt kr Dette betyr en kommunal egenandel på i alt kr i Verdal videregående skole kan overta voksenopplæringa på følgende betingelser: I en overgangsperiode på anslagsvis tre år må opplæringa foregå dels ved Verdal videregående skole og dels i Møllegata 12. Det foreslås en rotasjon av deltakerne der det blir lagt vekt på integrering og hospitering i utdanningsprogram som allerede er i gang De årlige kostnadene blir: o Lønnsutgifter undervisning kr o Utgifter til lokaler, administrasjon, tolker kr o Renhold og energi Møllegata 12 kr I alt kr Det betyr at den kommunale egenandelen i 2007 blir kr av 30

10 Verdal videregående skole peker på en rekke fordeler ved å overføre voksenopplæringa dit: Overgangen til videregående opplæring blir enklere ved at deltakerne får god kjennskap til skolens utdanningstilbud og god tid til å vurdere egne utdanningsvalg videre De får sin realkompetanse vurdert og vil få mulighet til å hospitere i de enkelte fagområdene ved skolen Deltakerne vil nyte godt av skolens gode erfaringer med utplassering av elever i lokalt næringsliv Skolen har internasjonalisering som et satsingsområde Skolen deltar aktivt i Verdalsprosjektet Krafttak for inkludering Skolen har spesialrom for data, kjøkken, kunst og håndverk, kroppsøving som også kan benyttes i fritida Skolen har vanlig voksenopplæring innen videregående opplæring, lærlingordning, rådgivere, faglærere på en rekke fagområder samt en oppfølgingstjeneste som også deltakerne i voksenopplæringa for innvandrere kan nyte godt av. Utdanningsforbundets klubb ved Møllegata 12 uttaler seg i to notat, datert og , om opplæringa for voksne innvandrere i Verdal: De argumenterer sterkt for at denne opplæringa bør beholdes i Verdal kommune, lokalisert i Møllegata 12: Verdal kommune bør føle et sterkt eierforhold til Verdalsprosjektet Krafttak for inkludering Målet med introduksjonsloven er inkludering i lokalsamfunnet, og voksenopplæringa er et middel i denne sammenheng De første årene i bostedskommunen skal innvandrerne slå rot i nytt miljø og få den tryggheten som skaper tilhørighet i Verdal kommune. I denne perioden har innvandrerne hyppig kontakt med ulike etater Gjør vi det vanskelig for innvandrere å fullføre voksenopplæringa, kan Verdal bli en mindre attraktiv bosettingskommune Kompetanselekkasje ut av kommunen må unngås Møllegata 12 oppleves som en naturlig og trygg base for deltakerne, og er et bindeledd mellom foreldre, barn, barnehager og skoler. Klubben konkluderer med at voksenopplæringa bør være lokalisert i Verdal og tilknyttet Ressurssenter oppvekst. Statstilskuddet til voksenopplæring i norsk med samfunnsfag Det er fra innført nytt tilskudd til voksenopplæring for innvandrere. Samtidig videreføres den tidligere tilskuddsordningen som en overgangsordning i inntil 5 år for alle som ble bosatt før Effekten av det nye tilskuddet vil derfor først slå ut 1 2 år etter innføringen. Den tidligere ordningen utløste tilskudd etter volumet på undervisningen, dvs pr gjennomført time og etter gruppestørrelse. Den nye ordningen er basert på et per capita tilskudd kr pr person fra vestlige land og kr fra ikke vestlige land. I tillegg gis et resultattilskudd og i noen fylker et skjønnsmessig tilskudd. 10 av 30

11 I et saksframlegg til KS sentralstyret heter det at de fleste kommuner vil falle dårlig ut ved ny ordning sammenlignet med tidligere. Etter hvert som effekten av den nye ordningen slår ut, må gruppestørrelsen økes og antall årsverk i voksenopplæringa reduseres tilsvarende gruppene bli mindre homogene og muligheten for oppfølging av den enkelte vil reduseres. Kommuner med lavt antall deltakere vil få de største utfordringene. I Verdal kommune har den nye tilskuddsordningen ført til at det for 2007 er budsjettert med et statstilskudd på 2,7 mill. kroner, mot 3,2 mill. kroner i Vurdering: Ørmelen og Verdalsøra oppvekstområde er ikke interessert i å overta voksenopplæringen for innvandrere. Ressurssenter oppvekst skal hovedsakelig utføre stabs- og støttefunksjoner. Det blir derfor ikke riktig å legge en undervisningsenhet til dette virksomhetsområdet. Dessuten mener rådmannen at voksenopplæringa fortrinnsvis bør knyttes opp mot et større pedagogisk og utviklende miljø. Verdalsøra ungdomsskole setter som en forutsetning at arealet ved skolen utvides ytterligere ut over de planene som er lagt for utvidelse av skolen. Rådmannen kan ikke tilrå investering i utbygging av denne skolen ut over de beløp som ligger i vedtatt økonomiplan. Rådmannen vurderer det derfor som uaktuelt å overføre voksenopplæringa for innvandrere til ungdomsskolen. Innvandrertjenesten i Levanger v/ Sjefsgården voksenopplæring Med utgangspunkt i budsjettert statstilskudd til voksenopplæring for innvandrere i Verdal i 2007, vil kommunens årlige kostnader ved overføring til Levanger bli kr i 2007, som fordeler seg med 2,7 millioner kroner statstilskudd og kr i kommunal egenandel. Dessuten vil Verdal kommune få 3,25 overtallige lærerstillinger. Dersom en går ut fra at disse ikke kan beskjeftiges i ordinære stillinger i grunnskolen før høsten 2007, vil de kommunale utgiftene i 2007 beløpe seg til ca 1,8 millioner kroner. Sjefsgården voksenopplæring har et godt og utviklende pedagogisk miljø, der deltakerantallet er dobbelt så stort som i Verdal. Det er ingen tvil om at voksne innvandrere fra Verdal vil få god opplæring der. Våre lærere vil bli en del av et utvidet arbeidsfellesskap med økte muligheter for faglig og pedagogisk påfyll. Daglig forflytting med tog eller buss mellom Verdal og Levanger vil imidlertid medføre noen ulemper: de årlige kostnadene vil øke med en halv million kroner for foreldre med barn i barnehage og skole vil det medføre en betydelig merbelastning - i tillegg til belastningen med å være nyinnflyttet på et 11 av 30

12 fremmedkulturelt sted - ved at mange praktiske gjøremål må utføres i en kort og hektisk periode før togavgang til Levanger og etter adkomst Verdal. Verdal videregående skole Verdal videregående skole er en stor skole med 534 elever, hvorav 15 med innvandrerbakgrunn. I tillegg kommer 50 deltakere ved voksenopplæring hvorav 12 med innvandrerbakgrunn. I en stor skole ligger det muligheter for at nyinnflyttede innvandrere kan føle seg fremmedgjort og utrygg. Rådmannen mener det er fullt mulig å gjennomføre tiltak for å motvirke dette, for eksempel ved fadderordning. Verdal vgs har ikke erfaring med den typen grunnopplæring i norsk med samfunnsfag av innvandrere som det her er snakk om. Skolen har imidlertid lang erfaring med opplæring av voksne innvandrere, og lærerne i Møllegata 12 skal fortsatt undervise innvandrerne i norsk med samfunnsfag. En pedagogisk og faglig fordel med å legge voksenopplæringa for flyktninger til Verdal vgs, er nærheten til en rekke verksteder og andre spesialrom for opplæring i praktiske og teoretiske fag. Her kan innvandrerne bli ytterligere motivert for opplæring i norsk og samfunnskunnskap ved integrering i opplæring i praktiske fag som innvandrerne skal kvalifisere seg for. Verdal vgs har internasjonalisering som et satsingsområde, deltar aktivt i Verdalsprosjektet Krafttak for integrering, har erfaring med realkompetansevurdering og har lang erfaring med samarbeid med lokalt næringsliv, bl.a. gjennom utplassering av elever. Dette er forhold som er av betydning for at innvandrere skal ha et tilfredsstillende arbeidsmiljø, og for at de så raskt som mulig kan komme over i videregående opplæring eller arbeid som de enten er kvalifisert for eller utdanner seg til. Rådmannen vurderer det som positivt at Verdal videregående skole allerede fra 1. januar kan iverksette en ordning slik at alle deltakerne ved voksenopplæringa får deler av undervisningen i skolens lokaler. Dette kan bidra til en raskere integrering i lokalsamfunnet. Videre vil det medføre at lærerne blir en del av et større pedagogisk miljø som bidrar til videre utvikling av deltakernes læringsmiljø og utbytte. Med utgangspunkt i statstilskuddet til voksenopplæring for innvandrere i Verdal i 2006, vil kommunens kostnader i 2007 ved overføring til Verdal vgs bli: Statstilskudd kr Kommunal egenandel undervisning kr Renhold og elektrisk energi Møllegata 12 kr I alt kr De kommunale utgiftene i 2007 vil m.a.o. bli kr av 30

13 Statstilskuddet til voksenopplæring i norsk med samfunnsfag Det er knyttet en del usikkerhet til hvor stort statstilskuddet blir i årene framover. Det som imidlertid er sikkert, er at det vil bli redusert. I et notat fra Kommunenes sentralforbund heter det at den nye tilskuddsordninga vil gi kommunen kr ,- mindre tilskudd pr år når en legger til grunn 60 elever, dvs nærmere en halvering av tilskuddet i Dette betyr at antall ansatte ved voksenopplæringa må reduseres utansett hvem som har ansvaret for den, dersom den kommunale andelen til denne opplæringa ikke skal økes ut nivået i Rådmannens utkast til saksframlegg i denne saken ble utdelt til de ansatte ved voksenopplæringa og gjennomgått i et møte mandag 30. oktober. De fikk uttalefrist til mandag 6. november. Av uttalelsen (vedlegg 7) framgår at de ansatte ikke er fornøyd med at Verdal kommune skal ha arbeidsgiveransvar inntil videre. Rådmannen har i sin konklusjon tatt hensyn til dette, jfr fjerde avsnitt i konklusjonen nedenfor. Rådmannen er imidlertid ikke enig i at nest siste avsnitt i konklusjonen nedenfor er provoserende og mistenkeliggjørende. I introduksjonsloven heter det: Den som skal undervise i norsk og samfunnskunnskap skal som hovedregel ha faglig og pedagogisk kompetanse. Konklusjon: Det er to reelle alternativ for administrativ organisering av voksenopplæringa for innvandrere: Innvandrertjenesten i Levanger kommune og Verdal videregående skole. Rådmannen mener det vil være svært lite gunstig for innvandrerne og for Verdalssamfunnet at voksenopplæringa legges utenom det lokalsamfunn de skal integreres i. Rådmannen mener at innvandrerne vil få et godt faglig og pedagogisk tilbud ved at opplæringa blir lagt til Verdal videregående skole. Dessuten vil dette alternativet være gunstigst for kommunen ut fra et økonomisk synspunkt. Lærerne ved voksenopplæringa vil bli en del av et større og utviklende pedagogisk miljø. Verdal kommune beholder arbeidsgiveransvaret for de som nå er ansatt ved voksenopplæringa for innvandrere. I følge Introduksjonsloven skal innvandrerne være beskjeftiget 45 uker pr år, dvs 7 uker i tillegg til 38 uker voksenopplæring. Programrådgiveren i Flyktningtjenesten administrerer i dag samfunnstiltak og kurs for innvandrerne i disse 7 ukene. Rådmannen forutsetter at de i samarbeidsavtale med NAV tas høyde for at NAV, i samarbeid med ledelsen for voksenopplæringa, sørger for at innvandrerne er beskjeftiget disse 7 ukene etter 1. januar På sikt mener rådmannen at årsverket for undervisningspersonalet bør fordeles over mer enn 38 uker pr år slik at lærerne også kan delta som veiledere de 7 ukene opplæringa i norsk og samfunnskunnskap foregår utenom undervisningslokalene. Dette må naturligvis gjennomføres etter forutgående drøftinger med de ansattes organisasjoner. 13 av 30

14 Rådmannen forutsetter videre at det i avtalen med Verdal vgs tas forbehold om at kostnadene reduseres dersom deltakerantallet reduseres, eventuelt at Verdal kommune benytter lærerne til andre formål i kommunen. 14 av 30

15 Verdal kommune Sakspapir Ørmelen Bo og Helsetun byggetrinn 1 (Bygg A-H) - Sluttrapport Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim Arkivref: 2005/ /614 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /06 Verdal formannskap Verdal kommunestyre Rådmannens foreslår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskap og kommunestyre. 1. Sluttrapport/sluttregnskap for byggetrinn 1 Ørmelen Bo og Helsetun godkjennes. 2. Kommunestyret ber om at det fremlegges et samlet sluttregnskap for byggetrinn 1 og byggetrinn 2 Ørmelen Bo og Helsetun så raskt som mulig etter at de siste utomhusarbeidene er avsluttet våren Vedlegg: 1 Sluttrapport byggetrinn 1, Ørmelen Bo- og Helsetun 2 Sluttregnskap byggetrinn 1, Ørmelen Bo- og Helsetun Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: SAKSOPPLYSNINGER: Byggearbeidene har omfattet nybygg av Bygg E, bygg H, Bygg K og ombygging av Bygg A og deler av Bygg D 2.etg. I tilknytning til eksisterende bygningsmasse er det oppført nytt kjøkken, 10 leiligheter for omsorgstjenesten og 14 nye sykehjemsplasser. Kjøkken er forbundet med en glassgang til Bygg A. Eksisterende Bygg A 1.etg blir base for hjemmehjelp, vaktmesterkontor og spiserom for personalet 2.etg. Supplerende funksjoner til fløy E, pårørenderom, frisør og lager. Bygg D Ombygging av 7 plasser med 4 plasser for alvorlige syke og med felles oppholdsrom med kjøkkenkrok. Et av rommene benyttes som isolat. I kjeller er det gjennomført mindre arbeider forbundet med ombygging av garderober/omkledning til de ansatte. Følgende aktører har deltatt i byggeprosessen: Byggherre: Byggeledelse: Arkitekt: Rådgiver byggprosjektering: Verdal kommune NT-Consult A/S Letnes Arkitektkontor A/S Siv.ing Asbjørn Flasnes A/S 15 av 30

16 Rådgiver VVS: Rådgiver elektro: Bygningsmessige hovedentreprise: Rørentreprise: Ventilasjon: Elkraftinstallasjoner: SD-Anlegg Siv.ing Arnold Gulling Ryjord Nord A/S Kvernmo A/S Sveberg Rør A/S Ventilasjon og Inneklima A/S Semi Elektro A/S Johnsen Controls A/S Byggeprosjektet har vært tilrettelagt med et budsjettmessig økonomisk styringsmål på kr ,- inkl. mva. Regnskapstallene viser at prosjektet avsluttes med en kostnad på kr ,- inkl. mva. Dette betyr at budsjettet er overholdt med en gjenstående avsatt reserve på kr ,-. Vurdering: Sammenholdt med foreliggende tall i avsluttende Økonomisk rapport synes prosjektet økonomisk å være gjennomført på en svært akseptabel måte. Det må også nevnes at selve gjennomføringen av byggeprosessen har gått svært bra, med godt miljø på byggeplass og uten problemer i forhold til gjeldende føringer i forbindelse med fastlagte HMS-arbeider. Samlet budsjettramme for byggetrinn 1 og byggetrinn 2 for Ørmelen Bo og Helsetun er i K-sak 73/05 fastsatt til kr ,-. En del av utomhusarbeidene på byggetrinn 1 ble trekt ut av kontrakten for dette byggetrinnet og overført til byggetrinn 2.(Bygg G). Overførte arbeider er anslått til ca.1,0 mill.kr. I tillegg er det bestilt arbeider på anslagsvis kr ,- høsten 2006 for å få oppgradert gammelbygget i henhold til nye brannkrav. Anslåtte kostnader pr for byggetrinn 1 og 2 samlet blir dermed: Kostnad byggtrinn 1: Kr ,- Rammekostnad byggetrinn 2. (K-sak 73/05) Kr ,- Overførte utomhusarbeider fra byggetrinn 1 Kr ,- Brannsikringstiltak: Kr , Anslått byggekostnad pr Kr , Fra det ovenstående har vi pr. dato en reserve på ca. kr ,- totalt samlet for byggetrinn 1 og byggetrinn 2. Byggetrinn 2 (Bygg G) er nå i sluttfasen. Ferdigbefaring vil finne sted i slutten av november. Pr. dato mener byggeleder at prosjektet ligger i henhold til budsjettrammen på 12.9 mill.kr. De siste arbeidene utomhus (asfaltering mm) vil bli sluttført til våren. Samlet regnskap for byggetrinn 1 og 2 vil bli framlagt så snart disse arbeidene er sluttført. 16 av 30

17 Verdal kommune Sakspapir Vuku Oppvekstsenter byggetrinn 1 - Sluttrapport Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim Arkivref: 2005/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /06 Verdal formannskap Verdal kommunestyre Rådmannens foreslår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskap og kommunestyre. 1. Sluttrapport for 1.byggetrinn Vuku Oppvekstsenter godkjennes. 2. Overforbruk på kr ,- finansieres ved bruk av gjenstående prosjektmidler Omsorgsboliger Reinsholm og Psykiatriboliger Verdal Bo og Helsetun. Vedlegg: Utdrag fra sluttrapport/byggeregnskap pr utarbeidet av RG-Prosjekt A/S for Vuku Oppvekstsenter, byggetrinn 1. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Saken gjelder sluttrapport/økonomisk rapport for utbygging av Vuku Oppvekstsenter, 1.byggetrinn Byggearbeidene ved Vuku Oppvekstsenter startet opp vinteren 2004 og ble avsluttet våren Følgende aktører deltok i byggeprosessen: Byggherre: Byggeledelse: Arkitekt: Rådgiver byggprosjektering: Rådgiver VVS: Rådgiver elektro: Bygningsmessige hovedentreprise: Rørentreprise: Ventilasjon: Verdal kommune RG-Prosjekt A/S Letnes Arkitektkontor A/S Planstyring A/S Siv.ing Arnold Gulling Ryjord Nord A/S Innherred Bygg A/S Sveberg Rør A/S Ventilasjon og Inneklima A/S 17 av 30

18 Elkraftinstallasjoner: SD-Anlegg Ampere Elektro A/S Johnsen Controls A/S Vedtatt budsjettramme for prosjektet var kr ,-. Byggeregnskapet viser at byggeoppgaven er gjennomført med en total kostnad på kr ,- inkl.mva. Byggeregnskapet viser således at prosjekteringsgruppen ikke har lykkes med prosjekteringen av bygget. På grunn av at prosjekteringen delvis har gått parallelt med byggingen har man ikke i tilstrekkelig grad hatt oversikt over alle arbeider som måtte til for å ferdigstille bygget. Det har spesielt i ombyggingsfasen dukket opp forhold hvor man har måttet foreta bestillinger på arbeider og investeringer utover det som var planlagt, blant annet utskifting av gulvbelegg, himlinger etc. Arkitekten har i sitt forprosjekt vedrørende byggesaken gjort det klart at beskrivelsen og tegningene kun omfatter absolutt nødvendige arbeider og at man i planleggingsfasen ikke har tatt med generell oppussing av eksisterende bygg. Påløpte tilleggsarbeider har vært nødvendige for å kunne overlevere et funksjonelt og presentabelt oppvekstsenter. Vurdering: Merforbruk i forhold til opprinnelig budsjett er kr ,-. I 2006 har vi avlagt sluttregnskapet for 2 andre byggeprosjekter. I K-sak 33/06 sluttrapport omsorgsboliger Reinsholm ble det fattet vedtak om å avsette gjenstående prosjektmidler på kr ,- til kapitalfondet. Tilsvarende ble det i K-sak 34/06 sluttrapport for Psykiatriboliger Verdal Bo og Helsetun vedtatt å avsette gjenstående prosjektmidler på kr ,- til kapitalfondet. Rådmannen foreslår at disse midlene benyttes til å dekke opp merforbruk ved 1.byggetrinn Vuku Oppvekstsenter. 18 av 30

19 Verdal kommune Sakspapir Energiforbruk kommunale bygg Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim Arkivref: 2005/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /06 Rådmannens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Virksomhetsleder vil orientere om energiforbruk på kommunale bygg i møtet. 19 av 30

20 Verdal kommune Sakspapir Verdalsøra ungdomsskole - Oppfølging av brukerundersøkelsen 2006 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada Arkivref: 2006/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /06 Verdal kommunestyre Rådmannen foreslår at driftskomiteen innstiller på at kommunestyret gjør følgende vedtak: Kommunestyret er godt fornøyd med Verdalsøra ungdomsskoles tiltaksplan for forbedringer målt ved framtidige brukerundersøkelser, og tar planen til orientering. Vedlegg: Skriv av fra Verdalsøra ungdomsskole Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Verdal kommunestyre gjorde følgende vedtak i sak 88/06 Brukerundersøkelsen 2006: 1. Verdal kommunestyre er fornøyd med at Verdal på flere områder skårer høyt i brukertilfredshet når en sammenligner med landsgjennomsnittet og nettverkskommunene. 2. Verdal kommunestyre ser med bekymring på enkelte resultat som brukerundersøkelsen avdekker ved Verdalsøra ungdomsskole. 3. Rådmannen bes legge fram en tiltaksplan for skolen med sikte på forbedringer målt ved framtidige brukerundersøkelser. Planen legges fram i driftskomitè og formannskap i løpet av oktober Verdal formannskap ber om å bli holdt løpende orientert. Saken er behandlet av samarbeidsutvalget ved Verdalsøra ungdomsskole etter forutgående behandling i elevrådet og foreldrerådet og blant skolens ansatte. Skolen har tatt utgangspunkt i de to områdene av brukerundersøkelsen der forbedringspotensialet er størst: Respektfull behandling og elevmedvirkning. 20 av 30

21 Samarbeidsutvalget har vedtatt følgende tiltaksplan: VERDALSØRA UNGDOMSSKOLE UTVIKLING OG TRIVSEL FOR ALLE Tiltaksplan for positiv utvikling for å bedre resultatene på brukerundersøkelsen Bakgrunn: Dårlig score i brukerundersøkelsen Mål: Øke brukertilfredsheten på områdene: respektfull behandling elevmedvirkning ved ny måling våren 07 Forankring: Kommunalt vedtatt strategiplan, vedtak i samarbeidsutvalget, styringskort, og Verdal kommunes verdigrunnlag Måned Tiltak Målgruppe Ansvarlig 1. Bevisstgjøring fokus på seg Ansatte Rektor selv som kommunikatør 2. Ønsket kommunikasjonsformer Utarbeides av elevråd og ansatte Elever og ansatte Rektor/ Kontaktlærer elevråd 3. Kommunikasjon med grunnlag i elevrådets uttalelse utarbeides. Dette for å ha fokus på om vi er i rute. Regler for avvikshåndtering utarbeides Ansatte/elever Rektor/ Kontaktlærer elevråd Nov 06- Juni Bevisst bruk av : Elevsamtalen Evalueringssamtalen Forventningssamtalen 5. Læreren som lagleder og veileder Refleksjon omkring egen praksis. Eleven Elev og foresatte Elev og foresatte Lærer Kontaktlærer Kontaktlærer Kontaktlærer Avdelingsleder 6. Positiv omtale av egen arbeidsplass Lokalsamfunnet Alle 7. Bevisst bruk av media 8. Kollegaveiledning 9. Bevisstgjøring omkring begrepene respekt og elevmedvirkning Ansatte Lærer Foresatte/elever Avdelingslederne Avdelingslederne Kontaktlærer 21 av 30

22 10. Fokus på respekt i større perspektiv 11. Positive tilbakemeldinger 12. Aktivt bruk av klasseråd 13. Bevisstgjøring omkring gjennomføring av brukerunders. 14. Oppfølging av HMS-tiltak Alle Alle Elevene Lærer Ansatte Rektor Alle Kontaktlærer Avdelingsleder Rektor Underveisevaluering foretas til jul og etter vinterferien. Ansatte og elever har allerede gjennomført tiltak 1 og 2: Ansatte har vedtatt seks fokusområder for styrket elevmedvirkning og respektfull behandling. Elevrådet har drøftet følgende spørsmål/tema: o Hvilken lærertype ønsker elevene seg? o Fysiske tiltak som bør gjennomføres på skolen o Krav til elevene. Elevrådet har gitt en fyldig besvarelse med forslag til tiltak som bør være fullt ut gjennomførbare. Vurdering: Av skriv av framgår at saken er grundig behandlet i skolens rådsorganer før vedtak i samarbeidsutvalget. Mange av de fysiske tiltakene som elevrådet foreslår (nett på fotballmål, volleyballnett, basketball-korger, småmål), medfører så små kostnader at de bør kunne iverksettes umiddelbart. Bygningsmessige tiltak som større klasserom og oppgradering av dusjer må vurderes av den oppnevnte prosjektkomiteen i forbindelse med videre utbygging av skolen. Flere av de vedtatte tiltak er svært krevende fordi de handler om holdningsendringer, kompetanseutvikling i kommunikasjon og refleksjon om egen praksis. Dette setter store krav til Verdalsøra ungdomsskole som en lærende organisasjon, et utviklingsområde som er høyt prioritert i Kunnskapsdepartementets strategi for kompetanseutvikling i skolen. Rådmannen er svært tilfreds med at skolens ledelse, et samlet pedagogisk personale, elevene og foreldrene har satt seg som mål å gjennomføre tiltaksplanen i løpet av dette skoleåret. Om nødvendig vil rådmannen vurdere å bistå til at denne prosessen blir vellykket. 22 av 30

23 Verdal kommune Sakspapir Forsterkede barnehager i Verdal Saksbehandler: E-post: Tlf.: Aud Grande Arkivref: 2006/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /06 Rådmannens forslag til vedtak: 1. I Verdal kommune skal det være 2 forsterkede barnehager, Forbregd-Lein og Reinsholm barnehager. Inntil Reinsholm står ferdig høsten 2007, fungerer Vinne barnehage som forsterket barnehage dersom det er nødvendig. 2. En tredje forsterket barnehage kan eventuelt vurderes på et senere tidspunkt dersom behovet tilsier det. Rådmannens forslag til innstilling: Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: I barnehageplan for Verdal kommune perioden ble det definert 3 forsterkede barnehager i kommunen, Forbregd-Lein, Vinne og nye Reinsholm barnehage. Bakgrunnen for dette var behov for å kunne styre barn med funksjonshemninger til de barnehager som har opparbeidet et godt tilrettelagt tilbud til disse barna, både fysisk og faglig. En arbeidsgruppe bestående av representanter fra barnehagene, PP-tjenesten, økonomiavdelingen og rådmannens stab har foretatt en gjennomgang av situasjonen rundt forsterkede barnehager i Verdal. Gruppen ble oppnevnt i styrermøte for barnehagene den 31. august av 30

24 Arbeidsgruppen har definert forsterkede barnehager slik: En forsterket barnehage er en barnehage hvor personell, kompetanse, lokale, utstyr og uteområde er tilpasset barn med spesielle behov. Målgruppen for de forsterkede barnehagene er: Barn med sterke fysiske og psykiske funksjonshemminger Barn som trenger mye utstyr, plass og ekstra pedagog Barn som trenger personale med særskilt spesialkompetanse Konklusjon fra arbeidsgruppen: Ut fra behovet er det pr. i dag tilstrekkelig med to forsterkede barnehager i Verdal, jfr. vurderinger PP-tjenesten har gjort. Å styre ressursene til to istedenfor tre barnehager, gir mulighet til bedre tilrettelegging av de forsterkede barnehagene, noe som er viktig for å sikre høy kvalitet på tilbudet. Med kvalitet menes at de forsterkede barnehagene skal ha et personale som dekker ulike behov for spesialkompetanse. Bemanningen skal ha kompetanse til å overlappe hverandre ved sykdom og lignende. Barna og foreldrene skal i minst mulig grad måtte forholde seg til nye personer. Kompetansen må bygges opp over tid. Dette forutsetter kontinuitet i stillingene og at det årlig avsettes midler til kompetanseheving. Med to isteden for mange forsterkede barnehager er det mulig å sikre ressurser til mer kontinuerlig kompetansebygging og gode arbeidsforhold som sikrer stabilt personale. Hver forsterket barnehage bør ha en spesialpedagog i hel stilling. Dette løses ved at de ca. 200 % spesialpedagogstillingene kommunen har i dag, flyttes inn i de forsterkede barnehagene som fungerer som base. Disse stillingene må også ha ansvar for oppfølging/veiledning til øvrige barnehager. Dagens ressurser av spesialassistenter tildeles etter søknad fra barnehagene, og flyttes også inn i de forsterkede barnehagene i den grad tildelingen tilsier det. De forsterkede barnehagene må ha et tett samarbeid med hjelpetjenestene og skolen, til beste for barna. Ny barnehage må ha universell utforming og være tilgjengelig for alle både inne og ute. Det må være plass til individuelt ustyr, som dataskrivebord, pc, stoler m.v. og spesielt tilrettelagt bad/stellerom. Vinne barnehage er pr. i dag ikke tilstrekkelig fysisk tilrettelagt for å være forsterket barnehage, og det må gjennomføres forholdsvis store investeringer om barnehagen skal fungere godt i forhold til formålet. Ut fra dette fant arbeidsgruppen at det ville være en bedre løsning å tilrettelegge Reinsholm barnehage som forsterket barnehage. Sentral plassering er også mer gunstig for brukerne. Ved utformingen av nye Reinsholm barnehage vil kostnader til spesiell tilrettelegging bli tatt med i investeringsbudsjettet for barnehagen. Forbregd-Lein barnehage fungerer godt som forsterket barnehage i dag, men mangler plass for lagring av spesialpedagogisk utstyr når dette ikke er i bruk. Lager er lagt inn i økonomiplanen. 24 av 30

25 Styrere i kommunale og private barnehager i Verdal har gitt sin tilslutning til at det skal være to forsterkede barnehager. Vurdering: Det er foresattes valg om de ønsker å benytte seg av barnehagetilbud nært bomiljøet eller av de forsterkede barnehagene. Men når valget skal tas, er det viktig at de foresatte er godt informert om at det beste tilbudet til barn med spesielle behov, kan gis i de forsterkede barnehagene. Det er ikke faglig og økonomisk mulig å sikre spesiell tilrettelegging av alle barnehagene i kommunen. I barnehageplan for Verdal kommune perioden er det definert 3 forsterkede barnehager. Med utgangspunkt i arbeidsgruppas vurderinger, tilrås det nå å satse på og styrke to forsterkede barnehager. En tredje forsterket barnehage kan eventuelt vurderes på et senere tidspunkt dersom behovet tilsier det. Reinsholm barnehage er under planlegging og utarbeides som forsterket barnehage og tilrettelegges med universell utforming og tilgjengelighet inne og ute. Denne skal stå ferdig høsten Dette innebærer at Vinne barnehage om nødvendig må fungere som forsterket barnehage fram til Reinsholm starter opp. 25 av 30

26 Verdal kommune Sakspapir Søknad om midlertidig utvidelse av antall barnehageplasser ved Forbregd Lein barnehage Saksbehandler: E-post: Tlf.: Kristin Gomo Hallem Arkivref: 2006/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /06 Rådmannen tilrår at Driftskomiteen gjør følgende vedtak: Forbregd Lein barnehage utvides med 12 midlertidige barnehageplasser i Mastu på Haga gård fra i påvente av oppstart av Reinsholm barnehage høsten Ansvar for midlertidig drift er Forbregd Lein barnehage ved styrer. Vedlegg: Rapport/referat fra befaring Haga gård Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Forbregd Lein barnehage ønsker å etablerer 12 midlertidige barnehageplasser på Haga gård fra 1. januar 2007 fram til oppstart av Reinsholm barnehage høsten Det foreligger ventelister i kommunale barnehager. Oppstart Reinsholm barnehage er planlagt høsten I forslag til statsbudsjett, som ble lagt fram 6. oktober, foreslår regjeringa innføring av særskilt tilskuddsordning for etablering av permanente barnehageplasser i midlertidige lokaler. Ordningen skal stimulere barnehageeiere til å legge tilrette for lokaler som gir fast plass i en barnehage før den permanente barnehagen er ferdig. Vi foreslår etablering av permanente plasser i midlertidige lokaler ved Mastu på Haga gård fram til Reinsholm barnehage er ferdig bygd. Mastua på Haga gård er 70 m 2 og er ledig fram til I juni, juli og august ser vi for oss å bruke en lavvo som base. Haga gård ligger ca. 4 km fra barnehagen. Barna vil daglig bli skysset i minibuss (Noas Ark) mellom Forbregd Lein barnehage og Haga gård. 26 av 30

27 Behovet for barnehageplass er stort sett på småbarnsplasser. For å løse dette er det de eldste barna fra Forbregd Lein barnehage som skal benytte dette nye tilbudet. Dette frigjør småbarnsplasser i barnehagen. Saken vil bli forelagt samarbeidsutvalget ved barnehagen Beregnede utgifter og innekter Utgifter Husleie ( antydet pris ) 6000 x ,- Transport jfr samtale med Nohas 75,- x 20 x ,- ark Lønn og sosialutgifter ; 1 førskolelærer og 1 assistent i ½ år. Diverse driftutgifter, div utstyr ,- Utgifter totalt for et ½ års drift ,- Inntekter Foreldrebetaling 2250x6x6, ,- Statstilskudd x6/11x6, ,- Ekstra tilskudd jfr statsbudsjettet 8400 x 6, ,- Inntekter totalt ,- Kommunalt bidrag = ,- Viser til vedlegg angående befaring av 30

28 Verdal kommune Sakspapir Møteplan 2007 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line Therese Ertsås Arkivref: 2006/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /06 Plan- og utviklingskomiteen i Verdal Verdal formannskap Verdal kommunestyre Rådmannen tilrår at formannskapet innstiller på at kommunestyret gjør slikt vedtak: Kommunestyret vedtar administrasjonens forslag til møteplan for komiteene, administrasjonsutvalget, formannskapet og kommunestyret for året Vedlegg: Forslag til møteplan. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: I arbeidet med møteplan er det tatt hensyn til at torsdag som hovedregel er møtedag for formannskapet og mandag for kommunestyret. Ellers har en ut fra administrative hensyn fordelt møtene på tirsdag og onsdag for henholdsvis plan- og utviklingskomiteen og driftskomiteen. Det er også tatt hensyn til at det skal være mulig å sende ut innstillinger fra komiteene/formannskapet til kommunestyret. Dette for å slippe å legge ut innstillinger i kommunestyremøtet. Møtedag for plan- og utviklingskomiteen er flyttet fra torsdag til tirsdag for å få møteplanen til å gå opp i forhold til formannskapet, kommunestyret og møter i fylkestinget. En annen endring er at vi har foreslått å holde komitemøter samme uke som formannskapet. Dette kan medføre utlegging av innstillinger fra komiteene til formannskapet, men for å få det til å gå opp i forhold til andre møter, administrative hensyn og slippe å legge ut innstillinger i kommunestyret så er dette foreslått for år av 30

29 Verdal kommune Sakspapir Prosjekt politisk organisering - innstilling fra nedsatt prosjektgruppe Saksbehandler: E-post: Tlf.: Line Therese Ertsås Arkivref: 2006/317 - /033 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /06 Driftskomiteen i Verdal /06 Plan- og utviklingskomiteen i Verdal Verdal formannskap Verdal kommunestyre Saksprotokoll i Driftskomiteen i Verdal BEHANDLING: SV v/lars Børre Hallem fremmet følgende forslag: Saken utsettes. Ved votering ble forslaget enstemmig vedtatt. VEDTAK: Saken utsettes. Vedlegg: Innstilling fra prosjektgruppe politisk organisering. Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Fra ble det opprettet 46 selvstendige virksomhetsområder i Verdal kommune samtidig som den gamle etatsstrukturen ble beholdt. Årsaken til dette var kommunens vanskelige økonomiske situasjon gjennom akkumulerte underskudd over flere år, som gjorde at kommunen også var underlagt særskilt tilsyn fra fylkesmannen. I mai 2002 ble prosjektet Ny struktur startet opp med ambisjon om bl.a. å avvikle etatene fra , redusere antall virksomhetsområder og tilpasse bemanningen i rådhusadministrasjonen. Det har hele tiden vært forutsatt at omorganiseringen skulle evalueres. Evalueringen ble utført i oktober 2005 av Via Vassli v/oddbjørn Vassli. Som rådgiver i KPMG deltok han noe i den innledende fasen av omstillingsarbeidet i Verdal kommune, men var ikke med i 29 av 30

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2008 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2007/10036 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Voksenopplæringa for voksne innvandrere - administrativ organisering Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2006/7132 - /A02 Saksordfører:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Onsdag

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2007 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2006/8906 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.11.2006 Tid: 10:00 Evt. forfall, eller inhabilitet

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Innvandrerundervisningens lokaler i Møllegt. 12 Dato: 15.11.2006 Tid: 09:00 13:20 Til stede: 8 representanter. Kåre Norum ble innvilget

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.11.2006 Tid: 10:00 11.30 Til stede: 12 representanter. Sak nr. 17/06 ble behandlet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Trude Holm MEDL AP/SP Lise Heggdal MEDL FAG-V Ihna Waade MEDL UTD-V

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Trude Holm MEDL AP/SP Lise Heggdal MEDL FAG-V Ihna Waade MEDL UTD-V Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.11.2009 Tid: 09:00 11:50 Til stede: 13 representanter. Faste medlemmer som møtte: Navn

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.11.2009 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 23.11.2006 Tid: 10:00 13.30. Til stede: 8 representanter. Kristin Hildrun fikk permisjon og forlot

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Budsjett 2011 og Økonomiplan 2011-2014 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Jostein Grimstad jostein.grimstad@verdal.kommune.no 74 04 82 59 Arkivref: 2010/8936 - / Saksordfører:

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.11.2009

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2010-2013 - Budsjett 2010 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2009/9127 - /151 Saksordfører:

Detaljer

Oppfølging av brukerundersøkelsen Tiltaksplan

Oppfølging av brukerundersøkelsen Tiltaksplan Verdal kommune Verdalsøra ungdomsskole NOTAT med oppfølging Arvid Vada Rudolf Holmvik Deres ref: Vår ref: KJHO 2006/5860 Dato: 05.11.2006 Oppfølging av brukerundersøkelsen 2006 - Tiltaksplan Oversender

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 14.10.2009 Tid: kl 09:00

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 08.06.2011 Tid: 09:00-13:00

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 13.12.2010 Tid: 12:00 OBS

Detaljer

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget.

Til orientering vil det før formannskapets møte settes, avvikles generalforsamling i Verdal Boligselskap AS og møte i administrasjonsutvalget. Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.11.2012 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører (s)

Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 24.11.2011

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: 3. etasje, Herredshuset Dato: 17.10.2012 Tid: Kl 09:15 ca. kl 12:00 Obs! Merk møtetidspunkt.

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling. Obs! Se møtested. Til driftskomiteens medlemmer.

Verdal kommune Møteinnkalling. Obs! Se møtested. Til driftskomiteens medlemmer. Verdal kommune Møteinnkalling Til driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Verdal bo- og helsetun Dato: 05.03.2008 Tid: 09:00 Obs!

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Justering av Budsjett 2010 og Økonomiplan 2010-2013 - Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Berit Hakkebo berit.hakkebo@innherred-samkommune.no 74048222 Arkivref: 2009/9127

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Det vil i starten av møtet bli økonomi- og stillingsrapportering.

Det vil i starten av møtet bli økonomi- og stillingsrapportering. Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 14.04.2010 Tid: 09:00-ca.

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tove Strand Trana NESTL AP/SP Heidi Nora Sagaard Storstad

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tove Strand Trana NESTL AP/SP Heidi Nora Sagaard Storstad Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 17.11.2010 Tid: 09:00-14:00 Til stede: 8 representanter Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte:

Kommunestyrets medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.04.2007 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.10.2009 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Kunnskapsløftet. Revidert plan for kompetanseutvikling i Verdal og Levanger kommuner 2007-2008 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref:

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling. Etter at sakene er behandlet blir det befaring/orientering hos Foreningen Mot Stoff Innherred.

Verdal kommune Møteinnkalling. Etter at sakene er behandlet blir det befaring/orientering hos Foreningen Mot Stoff Innherred. Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 10.09.2008 Tid: 09:00

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Byggekomitèen ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Byggekomitèen Møtested: Formannskapssalen Dato: 17.11.2011 Tid: 17:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE FELLESTJENESTER

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende skoleområder i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2009/2510 - /B12 Saksordfører:

Detaljer

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018

Budsjett 2018 og handlingsplan for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2017/6986-6 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg 2018 og handlingsplan 2018-2019 for Fosnes kommune med eiendomsskattevedtak 2018 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00

Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Møteinnkalling Utvalg: Levanger Arbeidsmiljøutvalg Møtested: Nesset ungd.skole Dato: 12.11.2012 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær hilde.skavdahl@innherred-samkommune.nosom sørger for

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen MEDL AP/H/KRF Pål Sverre Fikse MEDL SP//SV/V/FRP/MDG/UAV

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Tor-Petter Abelsen MEDL AP/H/KRF Pål Sverre Fikse MEDL SP//SV/V/FRP/MDG/UAV Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.10.2016 Tid: 09:00 14:45 Til stede: 9 representanter. Formannskapets møte ble satt etter orienteringene,

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Reinsholm barnehage Dato: 03.12.2008 Tid: 09:00 Evt. forfall, eller inhabilitet

Detaljer

Trine Reitan/sign./ leder

Trine Reitan/sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal rådhus Dato: 16.08.2017 Tid:

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Komité Mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 15.02.2012

Detaljer

Vel møtt! Leder Bård Kotheim

Vel møtt! Leder Bård Kotheim Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Herredshuset Verdal møterom 1.etg Glassrommet Dato: 04.09.2017 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

Innhold PS 26/12 Godkjenning av protokoll fra møte Budsjett 2013 og Økonomiplan Levanger kommune Møteplan Eldres råd

Innhold PS 26/12 Godkjenning av protokoll fra møte Budsjett 2013 og Økonomiplan Levanger kommune Møteplan Eldres råd Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: Rom 2040, 2. etg. Rådhuset Dato: 12.12.2012 Tid: 10:00 NB! Merk møtested Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Forfall meldes på epost eller på telefon Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Verdal 4.

Forfall meldes på epost eller på telefon Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. Verdal 4. Verdal kommune Møteinnkalling Valgstyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal valgstyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 10.05.2016 Tid: 17:00 møtet vil

Detaljer

Verdal, 12. mai Bjørn Iversen ordfører (s)

Verdal, 12. mai Bjørn Iversen ordfører (s) Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: Onsdag

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016

HITRA KOMMUNE. Rådmannen. Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016. Vedlegg: Budsjett 2013 Handlingsprogram 2013 2016 HITRA KOMMUNE Rådmannen Arkiv: Saksmappe: 2012/2204-3 Saksbehandler: Edel Øyen Myhren Dato: 03.11.2012 Budsjett 2013 - Handlingsprogram 2013-2016 Utvalg Møtedato Utvalgsaknr. Helse- og omsorgskomiteen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Sigrid Hynne fra KomRev Trøndelag IKS vil i starten av møtet orientere om sak 28/08 Forvaltningsrevisjon. Verdal, 17. mars 2008

Sigrid Hynne fra KomRev Trøndelag IKS vil i starten av møtet orientere om sak 28/08 Forvaltningsrevisjon. Verdal, 17. mars 2008 Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 27.03.2008 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Komité mennesker og livskvalitet.

Komité mennesker og livskvalitet. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 05.04.2017 Tid:

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Utbyggingsvedtak Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Mål og retningslinjer for utvikling av skoleanlegg i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2008/5069 - / Saksordfører:

Detaljer

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015

Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning for 2014 og 2015 Saksframlegg Arkivnr. F31 Saksnr. 2011/2858-22 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Astrid Bjørnli Bosetting av flyktninger. Tilleggsanmodning

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for psykisk helse 2007-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2006/8481 - /G70 Saksordfører: (Ingen)

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Utbyggingsvedtak Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no

Detaljer

Innherred Samkommune Møteinnkalling

Innherred Samkommune Møteinnkalling Innherred Samkommune Møteinnkalling Utvalg: Samkommunestyret Møtested: Sykehuset Levanger - Psykiatrisk avdeling, gymsalen Merk!! Møtested Dato: 01.12.2005 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt

Detaljer

Årsverk i bruk. August September Oktober November Desember Januar Februar Mars

Årsverk i bruk. August September Oktober November Desember Januar Februar Mars 9 Årsverk i bruk 8 7 6 5 4 3 2 Teknisk drift Ressurssenter helse, omsorg og velferd NAV Øra pleie- og omsorgsdistrikt Vinne og Vuku pleie- og omsorgsdistrikt Ressurssenter oppvekst Kultur Vinne og Ness

Detaljer

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak

Inderøy kommune. Saksframlegg. Budsjett og økonomiplan 2011-2014. Rådmannens forslag til vedtak Inderøy kommune Arkivsak. Nr.: 2010/1504-5 Saksbehandler: Jon Arve Hollekim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldres Råd 14/10 11.11.2010 Rådet for funksjonshemmede 5/10 11.11.2010 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Tid: 10:00

Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd LK Møtested: 3008, Formannskapssalen, 3. etg. Rådhuset Dato: 02.12.2015 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Verdal kommune Samlet saksframstilling

Verdal kommune Samlet saksframstilling Verdal kommune Samlet saksframstilling Plan for psykisk helse 2007-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Marie Bakken inger-marie.bakken@verdal.kommune.no 74048262 Arkivref: 2006/8481 - /G70 Saksordfører:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mads Arild Nervik AP Tore Wold H

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Mads Arild Nervik AP Tore Wold H Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 11.11.2016 Tidspunkt: 09:00-13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Ragnhild Lyngstad Astrid Stubbe Unni Bragstad

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 12.11.2015 Tidspunkt: 13:00-15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Svein Jørum Erna Markhus Kjell Aasebø

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Formannskapets

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir HØRINGSUTKAST Utbygging av Verdalsøra ungdomsskole og Verdalsøra barneskole Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/2578 -

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 26.10.2011 Tid:

Detaljer

Vel møtt! Leder Bård Kotheim

Vel møtt! Leder Bård Kotheim Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg (Felles AMU levanger og Verdal) Møtested: Herredshuset 3.etg møterom Porselenstrand Dato: 12.06.2017 Tid: 13:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2008/8738-5 Saksbehandler: Jan Morten Høglo Saksframlegg Budsjett 2009 og økonomiplan 2009-2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1045 (kantina), Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00

Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1045 (kantina), Levanger rådhus Dato: Tid: 13:00 Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Driftskomiteen i Levanger Møtested: Møterom 1045 (kantina), Levanger rådhus Dato: 11.10.2017 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette innkalt til møtet. Den som har

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ole Gunnar Hallager Svein Jørgen Svensson AP/SP Sverre Sundfær Jan Arne Solvang FRP/H/KRF

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ole Gunnar Hallager Svein Jørgen Svensson AP/SP Sverre Sundfær Jan Arne Solvang FRP/H/KRF Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.10.2009 Tid: 09:00 12:40 Til stede: 9 representanter. Kristin Hildrum fikk permisjon og forlot

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014

Overhalla kommune. Saksframlegg. Sentraladministrasjonen. Årsbudsjett 2014 Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2013/7148-3 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Årsbudsjett 2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 118/13 02.12.2013 Overhalla

Detaljer

Vel møtt! Leder Anne Kari Haugdal (sign)

Vel møtt! Leder Anne Kari Haugdal (sign) Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Ørmelen skole Dato: 09.11.2015 Tid: 13:00 15:00 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.06.2008 Til stede: 9 representanter. Tid: 09:00-12:15 Sakene 52/08 og 53/08 ble behandlet

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /15 Kommunestyret Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 02.12.2015 108/15 Kommunestyret 16.12.2015 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 15/20684 Saksbehandler:

Detaljer

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO:

LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: Sirdal kommune Budsjett 2015 - Økonomiplan 2015-2018 LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 10343/2014-2014/587 Arne Eiken 18.08.2014 UTV.SAKSNR: UTVALG: MØTEDATO: 14/135 Formannskapet 13.11.2014 14/32 Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside:

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er også tilgjengelig på kommunens hjemmeside: Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 16.06.2010 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Verdal kommune Møteprotokoll

Verdal kommune Møteprotokoll Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 18.04.2007 Tid: 09:00-13:00 Til stede: 9 representanter Møtet startet med befaring ved Verdalsøra

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Likebehandling av kommunale og ikke-kommunale barnehager Saksbehandler: E-post: Tlf.: Lars Einar Karlsen lars.e.karlsen@verdal.kommune.no 74048270 Arkivref: 2011/1065 - / Saksordfører:

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Otte Vatn SP Kristian Austad Møteprotokoll Utvalg: Eldres råd Møtested: Skarnsundet, Inderøy Rådhus Dato: 18.11.2014 Tidspunkt: 13:00-15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Svein Jørum Erna Markhus Otte Vatn SP

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Utbygging av Verdalsøra Ungdomsskole, Verdalsøra barneskole, flerbrukshall og svømmehall - Utbyggingsvedtak Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim baard.kotheim@verdal.kommune.no

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ole Gunnar Hallager Torill Elverum AP/SP

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Ole Gunnar Hallager Torill Elverum AP/SP Verdal kommune Møteprotokoll Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 19.11.2008 Tid: 12.00 14.25. Til stede: 9 representanter. Ole Gunnar Hallager fikk permisjon og

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 13.12.2011 Tid: Kl. 10.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 10/11 SYKEFRAVÆRSRAPPORT 3. KVARTAL 2011 11/11 VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Bjørn Iversen ordfører(s)

Bjørn Iversen ordfører(s) Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 25.02.2013 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Før møtet ordinær saksbehandling blir det orientering av virksomhetsleder barnehage, Kristin Gomo Hallem. Varighet: Ca. 40 min.

Før møtet ordinær saksbehandling blir det orientering av virksomhetsleder barnehage, Kristin Gomo Hallem. Varighet: Ca. 40 min. Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 06.12.2017 Tid:

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15

HOVEDUTSKRIFT. Nore og Uvdal kommune. Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: Tidspunkt: 09:00 10:15 Nore og Uvdal kommune HOVEDUTSKRIFT Saker: 7-8 Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rødberg Dato: 28.11.2016 Tidspunkt: 09:00 10:15 Følgende medlemmer møtte: Eli Hovd Prestegården Lars Fullu Jon Brun

Detaljer

Vel møtt! Leder Bård Kotheim

Vel møtt! Leder Bård Kotheim Møteinnkalling Utvalg: Verdal arbeidsmiljøutvalg Møtested: Verdalsøra barneskole - møterom Bjørk Dato: 06.11.2017 Tid: 12:30-14:30 Forfall meldes til utvalgssekretær some@innherred-samkommune.no som sørger

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader.

Kommunalsjef RO3/Ass. rådmann/protokollfører. Innkalling var utsendt 17.11.2015. Det fremkom ingen merknader. Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Helse- og omsorgskomiteen 2015-2019 Møtested: Møterom 1, Hitra Rådhus Dato: 23.11.2015 Tidspunkt: 17:00 19:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

Det vil i starten av kommunestyrets møte bli gitt følgende orientering: Status Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS v/direktør Turid Hofstad 30 min.

Det vil i starten av kommunestyrets møte bli gitt følgende orientering: Status Stiklestad Nasjonale Kultursenter AS v/direktør Turid Hofstad 30 min. Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 30.09.2013 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer

Godkjenning av protokoll Budsjett Levanger kommune

Godkjenning av protokoll Budsjett Levanger kommune Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Eldres Råd Møtested: 3008, Levanger rådhus Dato: 23.11.2009 Tid: 10:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er inhabil

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 06.12.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Verdal kommune Møteinnkalling

Verdal kommune Møteinnkalling Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til møte i: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 10.12.2007 Tid: 14:00 Evt. forfall,

Detaljer

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas.

Rådmannens innstilling Rådmannens forslag til revidert økonomiplan for 2016 2019 vedtas. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2015/4070-5 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 92/15 07.12.2015

Detaljer