Verdal kommune Møteinnkalling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Verdal kommune Møteinnkalling"

Transkript

1 Verdal kommune Møteinnkalling Driftskomiteens medlemmer. Det innkalles til følgende møte: Utvalg: Driftskomiteen i Verdal Møtested: Reinsholm barnehage Dato: Tid: 09:00 Evt. forfall, eller inhabilitet i noen av sakene, meldes til utvalgssekretær tlf eller e-post: som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved særskilt innkalling. Verdal, 26. november 2008 Trine Synnøve Hallem leder

2 SAKLISTE DRIFTSKOMITEENS MØTE 3. DESEMBER Saksnr PS 85/08 PS 86/08 PS 87/08 Innhold Godkjenning av møteprotokoll Driftskomiteen - arbeidsform, oppgaver m.m. Utbygging ny gang/sykkelveg FV.173 Ydse - Fleskhus - Avtale mellom Verdal kommune og Statens Vegvesen PS 88/08 Gebyr renovasjon og slamtømming 2009 PS 89/08 Sentralidrettsanlegget - driftsavtale PS 90/08 PS 91/08 Orientering - Servicekontoret og service overfor eldre Andre saker 2

3 PS 85/08 Godkjenning av møteprotokoll 3

4 Verdal kommune Sakspapir Driftskomiteen - arbeidsform, oppgaver m.m. Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Storstad Arkivref: 2006/317 - /033 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /08 Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: Under kommunestyresak 128/08 ble Trine Synnøve Hallem valgt som nytt medlem og leder av Driftskomiteen under Toril Elverum sin sykepermisjon inntil videre. I den forbindelse ønsker den nyvalgte lederen at komiteen drøfter arbeidsform, oppgaver m.m. 4

5 Verdal kommune Sakspapir Utbygging ny gang/sykkelveg FV.173 Ydse - Fleskhus - Avtale mellom Verdal kommune og Statens Vegvesen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim Arkivref: 2008/ /Q10 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /08 Verdal formannskap Verdal kommunestyre Rådmannens foreslår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskap og kommunestyre. 1. Verdal kommune aksepterer å dekke 25% av kostnaden ved bygging av ny gang/sykkelveg på strekningen FV173 Ydse Fleskhus. Resterende 75 % dekkes av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. 2. Etter ferdigstillelse av gangveg overtar Verdal kommune gang/sykkelvegen inkl. vebelysning til framtidig drift og vedlikehold. Vedlegg: Brev fra Statens Vegvesen datert Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger Statens Vegvesen skal bygge ny gang og sykkelveg på strekningen FV 173 Ydse- Fleskhus. I den forbindelse skal Verdal kommune i tillegg bygge ny avløpsledning til 5

6 Fleskhus samt skifte ut den gamle 200 mm hovedvannledningen fra 1933 med en ny 225 mm PVC på hele strekningen. Nord-Trøndelag Fylkeskommune har fastlagt at kostnadsfordelingen på gangvegprosjekter mellom kommune og fylke er 25/75%. Kostnaden på gang/sykkelvegen Ydse-Fleskhus er av Statens Vegvesen beregnet til ca. 8,0 mill.kr. Dette tilsier at Verdal kommunes andel er 2,0 mill. kr. Det kan opplyses at ovennevnte beløp er innlagt i rådmannens forslag for investeringsbudsjett for Kostnaden for nye vann/avløpsanlegg må i sin helhet dekkes av Verdal kommune. Dette er det også tatt høyde for i rådmannens forslag til investeringsbudsjett for vann/avløpsektoren for Gang/sykkelveger langs fylkesveger blir tradisjonelt vedlikeholdt og driftet av kommunen. Statens Vegvesen ber om at det fattes formelt vedtak om at dette også gjøres på gang/sykkelvegparsellen Ydse-Fleskhus. Vurdering: Fullføring av gang/sykkelveg på parsellen Ydse-Fleskhus er et nyttig infrastrukturtiltak for Verdal kommune. Med de planer som eksisterer for boligbygging i Leklemsåsen med omegn er det viktig å sikre en trygg gang/sykkelvegforbindelse til Verdalsøra. I henhold til standard kostnadsfordeling mellom kommune og fylke må Verdal kommune dekke 25% av kostnaden på selve gang/sykkelvegen. Dette utgjør en kommunal andel på ca. 2,0 mill.kr. Rådmannen anbefaler at kravet til kostnadsfordeling aksepteres, samt at Verdal kommune etter utbygging overtar gang/sykkelvegen med gatelys til framtidig drift og vedlikehold. 6

7 Verdal kommune Sakspapir Gebyr renovasjon og slamtømming 2009 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Bård Kotheim Arkivref: 2008/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /08 Verdal formannskap Verdal kommunestyre Rådmannens forslår at driftskomiteen innstiller slik ovenfor formannskap og kommunestyre. 1. Med hjemmel i forurensingslovens 34 økes ordinert renovasjonsgebyr med 4% fra 2008 til Det gis mulighet til differensiering av gebyr i henhold til gjeldende regelverk og satser vedtatt av Innherred Renovasjon. 2. Det vedtas følgende økning av slamprisene fra 2008 til 2009:(Prisene er eks.mva) Transportprisen økes fra 214 kr/m3 til 224 kr/m3. Behandlingsprisen økes fra 276 kr/m3 til 290 kr/m3. 3. Verdal kommune tar forbehold om at Innherred Renovasjon Representantskap godkjenner det framlagte forslag til budsjett for selskapet. Vedlegg: Mail fra Innherred Renovasjon datert vedrørende avfallsgebyr og slampriser for 2009 Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen 7

8 Saksopplysninger: Saken omhandler: Fastsetting av renovasjonsgebyr for år 2009 Fastsetting av slamgebyr for Renovasjonsgebyr: Styret ved Innherred Renovasjon har i forslag til budsjett for 2009 vedtatt nye gebyrsatser for renovasjon og slamtømming. Kopi av forslag fra Innherred Renovasjon følger vedlagt Kommunene må i henhold til forurensingslovens 34 dekke kostnadene med renovasjonsordningen i sin helhet. For Verdal kommune medfører dette at renovasjonsgebyret totalt må dekke inn en kostnad på 12,2 mill.kr. Dette innebærer en økning på 4,0 % i forhold til Slamgebyr: Innherred Renovasjon foreslår en økning på ca. 5,0 % når det gjelder slampriser. (Tømming av septiktanker og tette tanker). Hovedårsaken til stigningen ligger i at avvannet septikslam fra og med våren 2008 blir levert til ECOPRO sitt anlegg i Skjørdalsskaret. Dette er en dyrere og mer høyverdig behandling av slammet enn tidligere. I de senere år har slam stort sett blitt kjørt til langtidskompostering på kompostplata nedenfor Frolfjellet. (Ågotmyra) Vurdering: Kommunene er pålagt å innføre full kostnadsdekning ved fastsettelse av renovasjonsgebyrene. De foreslåtte gebyrsatser er beregnet ut fra full kostnadsdekning over avfallsgebyrene. 8

9 9

10 Verdal kommune Sakspapir Sentralidrettsanlegget - driftsavtale Saksbehandler: E-post: Tlf.: Ingvild Aasen Arkivref: 2008/ /D11 Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /08 Verdal formannskap Verdal kommunestyre Rådmannens innstilling: 1. Verdal kommunestyre godkjenner framforhandlet avtaleforsalg, datert , mellom Verdal kommune og Verdal idrettslag om drift av sentralidrettsanlegget på Ørmelen og skøytebanen ved Verdal videregående skole. 2. Det framlagte forslaget til leiesatser for 2009 vedtas. Vedlegg: Avtale mellom Verdal kommune og Verdal il om drift av sentralidrettsanlegget på Ørmelen og skøytebanen ved Verdal videregående skole, perioden Avtale mellom Verdal kommune og Verdal il om drift av sentralidrettsanlegget på Ørmelen og skøytebanen ved Verdal videregående skole, perioden Forslag datert Uttalelse datert fra Verdal idrettsråd. Saksopplysninger: Eksiterende driftsavtale ble inngått i forbindelse med byggingen av kunstgressbanen, og ble vedtatt i kommunestyret sak 96/04. I 2006 ble det gjort en mindre revidering av avtalen, pkt. 7, som gjaldt justering av eierforhold av maskinelt utstyr. 10

11 Verdal idrettslag (VIL) signaliserte allerede i 2007 at økonomien er anstrengt i forhold til drift av anlegget, og at det drives med underskudd. VIL har før forhandlingene ble satt i gang signalisert at det må til en betydelig økning i driftstilskuddet dersom de skal videreføre driftsavtalen. I prosessen med ny driftsavtale har følgende vært gjort: - Forhandlinger med VIL ble innledet på vårparten Det ble sendt ut henvendelse til alle de andre idrettslagene i kommunen som driver fotballaktivitet om at de som kunne være interessert i å drifte sentralidrettsanlegget måtte melde seg. Ingen lag meldte seg interessert. - Kommunen utfordret VIL på å ta en gjennomgang av kostnadene på drift av baneanlegget med fokus på mulige besparelser. Konklusjonen på dette arbeidet er at anlegget drives kostnadseffektivt, og at det er lite å spare. Eneste muligheten for besparelser er på strømutgiftene dersom kommunen overtar abonnement og dekning av strømutgifter. Dette fordi en da sparer merverdiavgift, samt at kommunen har en mer gunstig prisavtale enn det VIL oppnår. - Kommunen utfordret også VIL på å se på mulighet for økte inntekter på anlegget. De har hatt en gjennomgang og vært i drøftinger med et par faste leietakere hvor det er potensiale før økte leieinntekter, samt at de har foreslått økte leiesatser på Coop-banen. I h.h.t. avtalen, pkt. 6, skal leiesatser godkjennes av Verdal kommune. For 2009 legges leiesatsene fram sammen med behandling av ny driftsavtale, mens det for senere år forutsettes lagt inn i saken sammen med godkjenning av kommunens øvrige betalingssatser. Forslag til leiesatser for 2009 er som følgende: COOPBANEN: Vinterbaneleie pr. time Satser 2008 Forslag satser 2009 Helbane Halvbane Kamp uansett klasse Sommerbaneleie pr. time Helbane Halvbane Kamp sr & jr Kamp 15/ Kamp 13/ Kamp 7 er og 5 er

12 GRASAREALER: Satser 2008 Forslag satser 2009 Kamp Verdal Stadion Sr & jr / / Kamp Gamle Gress Sr & jr / / Kamper 7 er og 5*er Oppmerket på felt Både forslag til ny driftsavtale og leiesatsene er behandlet i styringsgruppa som tar begge sakene til orientering. Når det gjelder leiesatsene ønsker styringsgruppa en gjennomgang for å se på forholdet mellom satsene for leie av Coop-banen og grasareal i løpet av 2009, og før leiesatser for 2010 skal opp til behandling. Lederen i idrettsrådet vil behandle både utkast til avtale og leiesatser i idrettsrådet. De kommer eventuelt med uttalelse som legges ved saken til politisk behandling. Vurdering: Det har vært kjørt en grundig og åpen prosess mellom de to partene i forhandlingsprosessen, og det framlagte forslaget til avtale er et resultat som representantene for både kommunen og VIL er tilfreds med. VIL vil med økningen i kommunalt tilskudd, noe økning i leiesatser samt kommunens dekning av strømutgifter kunne drifte med tilsvarende kvalitet og aktivitet på anlegget som i dag. For kommunen innebærer avtalen en vesentlig økning i utgifter, men er likevel langt billigere enn om kommunen skulle drevet anlegget selv, og rådmannen mener dette er den mest gunstige måten å drive anlegget på. Det er tatt høyde for den foreslåtte økningen i rådmannens forslag til budsjett. 12

13 Verdal kommune Sakspapir Orientering Saksbehandler: E-post: Tlf.: Inger Storstad Arkivref: 2007/ / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr. Driftskomiteen i Verdal /08 Rådmannens forslag til vedtak: Saken tas til orientering. Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Ingen Saksopplysninger: I Driftskomiteens møte d.å., under sak 84/08, reiste repr. Inga Berit Lein spørsmål/henvendelse om Servicekontoret og hvilken service de eldre får når saksbehandlerne de skal ha tak i på telefonen ikke er til stede. På den bakgrunn kommer virksomhetsleder for Servicekontoret, Sølvi Melvold, i møtet og orienterer generelt om den service som blir gitt eldre som henvender seg til servicekontoret. 13