Minst hjelp til de som trenger det mest!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Minst hjelp til de som trenger det mest!"

Transkript

1 Minst hjelp til de som trenger det mest! Noen resultater fra forskningsprosjektet Det nye barnevernet Barnet og rusen september Professor Willy Lichtwarck 25.september 2014

2

3 Perspektivforståelse Det er her ikke bare snakk om at perspektiver gir ulike virkelighetsoppfatninger Men det blir et spørsmål om hvilket perspektiv som skal få dominere over andre perspektiver

4 Perspektiv forståelse Er vår egen oppfatning av virkeligheten sann og andres mer eller mindre feil? Kan det eksistere flere sanne oppfatninger om samme fenomen? Eller er det slik at det finnes sanne bilder av virkeligheten som vi alle har med eller mindre avvikende versjoner av?

5 Forskningens utfordringer Forskning om sosiale forhold skjer alltid ut fra et visst perspektiv Perspektivene bestemmer hva forskeren ser, og hvilke spørsmål som blir stilt

6 Den normative fellen At forskeren på forhånd har bestemt hva som er bra eller dårlig ønsket eller uønsket Den onde institusjon det gode hjem Hjemmebaserte tiltak er bedre enn institusjon Fosterhjem bedre enn institusjon

7 Det nye barnevernet - et samarbeidsprosjekt mellom praksis- og forskningsfeltet -

8 Det nye barnevernet Samarbeidsprosjekt med det kommunale barnevernet i 12 kommuner/bydeler Hva angår alders- og kjønnsfordeling og tiltak, er barn og unge i DNBV-utvalget representativ for barn i norsk barnevern (sammenligning med SSB-tall)

9 Utgangspunkt: Barnet i kontekst

10 Det nye barnevernet Fase 1 Survey -715 foreldre Survey til barnevernsarbeiderne ang de samme familiene Fase 2 Livsløpsintervju av 100 foreldre Intervju av barn/unge om deres hverdag Minisurvey til de samme 100 foreldre Intervju av et utvalg av de 100 med fokus på spesifikke problem

11 Utvalgsgruppene til survey 1. De helt nye brukerne. Som kommer inn i meldings/ undersøkelsesfasen 2. De som er inne i barnevernet, er blitt brukere/ har tiltak i barnevernet 3. Langtidsbrukere med over to års erfaring med barnevernet. Totalt 715 foreldre er med i spørreundersøkelsen

12 Tema i surveyen DEL I (Informanter: foreldre) Del 1: Veien inn i barnevernet (2-9) Del 2: Om barnet (10-30) Del 3: Stressfaktorer (31-40) Del 4: Foreldrerollen (41) Del 5: Levekår og bakgrunn (42-73) Bolig, inntekt, arbeid Ferie/fritid Utdanning Del 6: Vurdering av barnevernstjenesten (74-78) DEL II: Opplysninger fra barnevernstjenesten. Eget skjema for hver informant.

13 Klasseanalyse Hvorfor klasseanalyse: Belyse levekår og livssituasjon Indikasjon på livssjanser Hva slags klasseanalyse: Klasseanalyse med grunnlag i yrke Yrke klassifiseres etter utdanning og selvstendighet i arbeidet

14 Klassene 1. Faglige og administrative ledere (serviceklasse) : Ledere og profesjonelle (servicekontrakt). Høyere og lavere grad av ledere og profesjonelle, for eksempel advokater, forskere, ingeniører, helseog sosialarbeidere, lærere, journalister, itteknikere. 2. Selvsysselsatte og lavere funksjonærer (mellomklasse): Mellomlag (både servicekontrakt og arbeidskontrakt). 3. Arbeiderklasse : Arbeidskontrakt. Eksempel på yrker er håndverkere, rengjørere, maskinoperatører, omsorgsarbeidere, butikkmedarbeidere. 4. Ikke-sysselsatte: Arbeidsledig, hjemmeværende, under utdanning

15 Levekår Sosial klasse: 8 av 10 foreldre tilhører de to laveste nivåer i EeSC rangering Over halvparten avhengig av offentlig inntekststøtte de fleste får attføring, overgangsstønad eller uførepensjon Lave inntekter

16 Skåre på indeksene for barna. Skala fra 1 7 der 1 er ingen problembelastning og 7 er stor problembelastning. Problembelastning Skåre Barnets psykiske helse 3,1 Følelsesmessig og atferdsmessig utvikling 2,9 Barnets relasjoner til foreldre, venner og personer i nærmiljøet 2,8 Barnets sosiale fungering 2,8 Barnets selvbilde og tro på seg selv 2,7 Barnets fysiske helse 2,6 Barnets selvstendighet og utvikling 2.5 Barnets samlede belastning (summen av indeksene) 2,8

17 Problembelastninger for barn Jenter har større problembelastning enn gutter ifølge foreldre. Dårlig sosial fungering hos 12 prosent i 6- årsalderen for begge kjønn, øker til halvparten av jentene og en tredjedel av gutter i alderen 16+. Guttenes problemer flater ut, eller blir mindre etter fylt 16 år, jentenes problemer øker

18 Helse/Psykisk helse hos barn og unge 56 prosent av jentene og 45 prosent av guttene har dårlig helse i 16 års alderen, ifølge foreldre. Tilsvarende tall for 6 år er 28 prosent for gutter og 18 prosent for jenter 16 prosent av barn og unge i utvalget har en diagnostisert psykisk lidelse. Foreldre mener at 20 prosent til har ikkediagnostiserte psykiske lidelser/plager

19 Stressfaktorer - foreldre Stressfaktor Større bekymring for ett eller flere av barna mine Vært nedstemt eller deprimert av varighet over 1 måned Vært arbeidsledig i lengre enn 8 uker Fysisk sykdom av varighet over 1 måned Psykisk sykdom av varighet over 1 måned Større konflikter i familien (også utover husstanden) Større flytting Tap av pårørende Samlivsbrudd Rusrelaterte problemer hos deg/partner de siste to år

20 Belastning av stressfaktorer i løpet av de siste to årene etter total psykososial belastning Stressfaktor Belastning stressfaktorer Liten Middels Stor Psykisk sykdom av varighet over 1 måned Vært nedstemt eller deprimert av varighet over 1 måned Større konflikter i familien (også utover husstanden) Samlivsbrudd Større flytting Større bekymring for ett eller flere av barna mine Vært arbeidsledig i lengre enn 8 uker Fysisk sykdom av varighet over 1 måned Tap av pårørende Rusrelaterte problemer hos deg/partner de siste to år N

21 50% Nettverk svarer at de sjelden eller aldri mottar hjelp eller avlastning fra familien 60% svarer at de sjelden eller aldri mottar hjelp eller avlastning fra venner eller naboer

22 Foreldres vurdering av barnevernet Stor tillit til barnevernet hos brukere hos prosent, opp i 80 prosent i enkelte kommuner Mer nøkterne vurderinger av tiltak, om de har hjulpet

23 I hvilken grad har tiltakene virket etter problembelastning hos foreldre og barnets problembelastning. Indeks med skala 1 7 der 1 er svært stor grad og 7 er svært liten grad Problembelastning hos foreldre Liten problembelastning Stor problembelastning Barnets problembelastning Skåre på om tiltakene virket Lav belastning 2,8 Middels belastning 3,3 Stor belastning 3,6 Total 3,1 Lav belastning 3,6 Middels belastning 4,1 Stor belastning 4,2 Total 4,2

24 Fosterhjempl. og familiens klasse Sosial klasse mor Prosentandel av Sos.gruppering plassert i fosterhjem Sosialgruppering som prosent av utvalget Prosent av fosterhjemplasseringer Ledere mellomnivå arbeiderklasse Uten arbeid

25 Sosial klasse mor Barneverninst. og familiens sosiale klasse Prosentandel av Sosialgruppering plassert i institusjon Sosialgruppering som prosent av utvalget Ledere/mellomnivå Arbeiderklasse Uten arbeid Prosent av barnevernsinstitusjoner

26 Barn plassert utenfor hjemmet familiens sosiale klasse Sosial klasse mor Ledere/mellom nivå Arbeiderklasse Uten arbeid

27 Sammenheng mellom sosial klasse og marginalisering Indeks for marginalisering: 1. Fysisk sykdom av varighet over 1 mnd. 2. Psykisk sykdom av varighet over 1 mnd. 3. Vært arbeidsledig i lengre enn 8 uker 4. Rusrelaterte problemer hos deg/partner de siste to år 5. Bolig: Fremleie eller privat leie 6. Inntekt: Sosialstønad/supplerende sosialstønad 7. Inntekt ektefelle eller samboer: sosialstønad 8. Utdanning: Ikke fullført grunnskole eller grunnskole 9. Født utenfor Norge, botid under 5 år 10. Født utenfor Norge, behersker norsk dårlig eller svært dårlig Skåre Teoretisk 0 til 10 Empirisk

28 Korrespondanseanalyse

29 Sammenheng mellom Grad av marginalisering og årsak til kontakt med barnevernet. Korrespondanseanalyse.

30 Sammenheng mellom foreldres grad av marginalisering og type tiltak familien har fra barnevernet. Korrespondanseanalyse

31 Oppsummering Familienes sosiale status og materielle levekår samsvar med andre norske og internasjonale studier Spesielt er det viktig å merke oss foreldrenes rapportering ang barns psykisk helse 412 av 715 foreldre hadde store eller middels store psykososiale belastninger Ikke mer enn 25% av disse 412 hadde barn med store problembelastninger En stor andel familier har velferdsbehov

32 oppsummering Meget få intervensjons- og veiledningstiltak for multiproblemfamiliene, barn får sosialt integrerende tiltak. Det er de mindre marginaliserte barnevernfamiliene som får veiledning og familiebevarende innsats Svak oppfølging, bare to kontakter med barnevernet i halvåret er ikke uvanlig Barnevernet involverer seg i hovedsak etter utfordring fra andre instanser eller foreldre

33 oppsummering En kan stille spørsmål ved om det er barnevernet som skal svare på disse foreldrebehov? Og en kan stille spørsmål om det hensiktsmessig at barnevernet i så stor grad er preget av lavterskel tiltak?

34 Fase 2 foreldre barn Stor belastning Middels belastning Liten belastning Stor belastning x x (X) Middels belastning x (X) Liten belastning (X) (X)

35 Fase 2 Livsløpsintervju 96 livsløpsintervju Har valgt ut spesifikke temaer som ønskes fokusert.(oppvekst, arbeid, netteverk, flytting) Viktig at foreldrene selv forteller mest mulig

36 Familiekategoriene 1. foreldre som selv har opplevd omsorgssvikt i sin barndom/oppvekst 2. Foreldre der problemene begynner i sen ungdom/ tidlig voksen alder 3. Familier der det skjer en akutt hendelse i ungdommens pubertet 4. Familier der foreldrene tidligere har brukt rusmidler, nå rusfrie 5. Familier med barn som har en funksjonshemming

37 Familiekategori 3 i større grad mellomklasse Eks. ungdom med store atferdsproblem/ rus Ofte kriseartet Relativ god dialog med barnevernet Foreldrene aktiv i problemløsningen Tar ansvar initiativorientert Serviceorientert/allianse med barnevernet Problem finner tiltak Opplever at tiltakene i større grad virker Foreldre kritisk, men ofte fornøyd

38 Familiekategori 1 i større grad arb.kl / ikke sysselsatt Foreldre har ofte hatt en problematisk barndom/ungdomstiden - en stor andel av mødrene vi snakket med hadde foreldre som også hadde store problemer

39 De forteller om en oppvekst med - Psykiske problemer - Mobbing - Skolefravær - Tidlig graviditet - rus

40 Livsløpsintervju gruppe 1 De forteller om et voksenliv med: - dårlig helse (fysisk/psykisk/rus) - svak eller ingen tilknytning til arbeidsliv - mange brutte relasjoner til menn - utsatt for vold - dårlig økonomi, - dårlig boforhold - barn som er mye syk Somatiske, psyko-sosiale forhold infiltrerer livet ( vevd inn )

41 Familiekategori 1 Mange av barn har ADHD diagnose Barna har også utviklet dårlig helse Er ikke sikker på hvem i hjelpeapparatet de skal forholde seg til Mange opplever lite hjelp i ansvarsgruppene Ingen tar ansvar Ingenting skjer hjelpeapparatet er i liten grad opptatt av deres levde liv dette gjelder ikke minst NAV Hjelpeapparatet/skole oppleves å være irettesettende

42 disse mødrene prøver å gjøre det beste ut av sin tilværelse sliter med å få dagen til «å gå opp» Kampen med hjelpeapparatet Klær til barna, bursdager, mat, sykdom prøve å skjule at de er fattige (dårlig råd) Men lever ikke opp til kravet om selvregulering Til å ta styring over eget liv At barna får avlastningshjem Eller når barnet ble plassert som har mye større tilgang på materielle godet da ble det kjøpt inn klær, data-fritidsutstyr osv.

43 Når familiene blir først rekruttert til langtidsklientellet Blir de der i mange år Overvekt av multiproblemfamilier Svært dårlig helse både for barn og foreldre Foreldre som selv ble utsatt for omsorgssvikt i sin barndom er ikke det dominerende innslaget. Mange traumatiserte foreldre. Mangel på effektive tiltak som kan bedre omsorgen for barnet i familien Barnevernets familierettede tiltak som tar sikte på å bedre omsorgen for barna rettes i all hovedsak mot de minst marginaliserte familier. Der bekymring for barn er størst, og situasjonen prekær, lever barn i risiko uten gode tiltak fra barnevernets side. Relativt få småbarn, barn rekrutteres kontinuerlig 0-13 år

44 Det er for enkelt å karakterisere multiproblemfamiliene Som familier der foreldre har sviktet For slike familier, svikter stort sett alt Behov for refokusering i barnevernet

45 Utviklingstrekk etter ny Lov om barnevern Barnevernet vokser, men Klientellet er det samme hva angår sosial status, problemene som ligger til grunn for melding, meldende instanser også videre. Stadig flere barn fra eneforelderfamilier Langtidsklientfamilier utgjør samme andel av familiene i barnevernet som i 1990

46 Noen negative konklusjoner Underbemannet og overregulert barnevern med fragmentarisk tilbud til de mest utsatte barn som ikke er flyttet fra sine hjem. Manglende evne til å følge opp familier som sliter mest Altfor stor fokus på metoder og problembeskrivelse, altfor lite fokus på de mest utsatte

47 Noen positive konklusjoner Barnevernet er bedre enn sitt rykte. For eksempel foreldre har høy tillit til barnevernet. Dette gir en plattform for partnerskap og brukermedvirkning, og Utsikter til en mer balansert innsats der både beskyttelse av barn og familierettet innsats kan få plass.

48 Innovasjon i arbeidet med forsømte familier ( ) 3-årig prosjekt fra Norges forskningsråd Samarbeidsprosjekt med det kommunale barnevern, utdanning brukere og forskning Følger 40 familier familieperspektiv Innovasjonsteam og forskerteam Kurs på masternivå

49 Takk for oppmerksomheten!

Boligens sosiale betydning for barnevernsbarn

Boligens sosiale betydning for barnevernsbarn NF-notat nr. 1014/2013 Boligens sosiale betydning for barnevernsbarn Del 1 Willy Lichtwarck Graham Clifford 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

nøkkelbegreper Barnevern, Enslige mødre, Psykososiale belastninger, Nettverk, Økonomi Bente Heggem Kojan Førsteamanuensis, Høgskolen i Sør-Trøndelag

nøkkelbegreper Barnevern, Enslige mødre, Psykososiale belastninger, Nettverk, Økonomi Bente Heggem Kojan Førsteamanuensis, Høgskolen i Sør-Trøndelag nøkkelbegreper Barnevern, Enslige mødre, Psykososiale belastninger, Nettverk, Økonomi Anita Skårstad Storhaug Stipendiat, Høgskolen i Sør-Trøndelag anita.s.storhaug @hist.no Bente Heggem Kojan Førsteamanuensis,

Detaljer

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1

TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN. Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 TERAPI OG RÅDGIVNING TIL UNGE SOM HAR VOKST OPP MED FORELDRE MED ALKOHOLPROBLEMER ÅRSMELDING 2014 UT AV TAUSHETEN Årsmelding Kompasset Norge 2014 1 Jeg gjorde alt jeg kunne for å få mine foreldre til å

Detaljer

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen Rapport 2009:11 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Avhengig

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Takk. En takk til ansatte ved rådhuset i Tønsberg kommune for tilrettelegging av arbeidsplass og hyggelig kollegialt samvær. Tønsberg, juni 2012

Takk. En takk til ansatte ved rådhuset i Tønsberg kommune for tilrettelegging av arbeidsplass og hyggelig kollegialt samvær. Tønsberg, juni 2012 Takk Arbeidet med denne rapporten har vært finansiert av forskningsmidler fra Politihøgskolen. Sosiolog og rådgiver Birgitte Søderstrøm i Tønsberg kommune har vært ansvarlig for gjennomføringen og tilrettelegging

Detaljer

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012

ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ. Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger. i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 Ǧ ǣ Barnas egne erfaringer fra bo- og omsorgstiltak for enslige mindreårige flyktninger ʹͲͲʹǦʹͲͳʹ i Drammen kommune: En evaluering av perioden 2002 2012 www.drammen.kommune.no Senter for oppvekst Nedre

Detaljer

Barnefattigdom. Av 201 Tina Alice Schie. Child Poverty

Barnefattigdom. Av 201 Tina Alice Schie. Child Poverty Barnefattigdom Av 201 Tina Alice Schie Child Poverty Barnevern BSV5-300 Mai 2014 1 1.0 Innledning 1 2.0 Valg av metode 4 2.1 Litteratur og kilde kritikk 5 3.0 Teoretisk perspektiv 6 4.0 Hvem er de fattige

Detaljer

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. Katja Johannessen Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet. NOTAT 2013:108 Tittel: Forfatter: Unge i randsonen En kvalitativ studie av unge som står utenfor boligmarkedet.

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015

Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 Plan for psykisk helsearbeid for Stavanger 2011-2015 STAVANGER KOMMUNE Innhold Del I 5 1. Visjon og mål 5 2. Hovedinnretningen på planen 5 3. Rullering av Plan for psykisk helsearbeid 5 3.1 Hva er oppnådd

Detaljer

Barnefattigdom i Norge

Barnefattigdom i Norge Barnefattigdom i Norge Hvordan kan fattigdom påvirke barn sin livssituasjon. av kandidatnr: 333 og Kristine Midttun Child poverty in Norway Sosialt arbeid BSV5-300 Mai 2014 Avtale om elektronisk publisering

Detaljer

An-Magritt Jensen og Sten- Erik Clausen SAMVÆR OG FRAVÆR. Foreldres kontakt med barn de ikke bor sammen med NOTAT 1997:103

An-Magritt Jensen og Sten- Erik Clausen SAMVÆR OG FRAVÆR. Foreldres kontakt med barn de ikke bor sammen med NOTAT 1997:103 An-Magritt Jensen og Sten- Erik Clausen SAMVÆR OG FRAVÆR Foreldres kontakt med barn de ikke bor sammen med NOTAT 1997:103 1 Forord Nye familiemønstre setter nye rammer for samvær mellom barn og foreldre.

Detaljer

Barnevern i Norge 1990 2010

Barnevern i Norge 1990 2010 Barnevern i Norge 1990 2010 En longitudinell studie ELISABETH BACKE-HANSEN CHRISTIAN MADSEN LARS B. KRISTOFERSEN BJØRN HVINDEN (RED.) Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

Høgskolen i Lillehammer. Masteroppgave. Støttekontakt som tiltak i barnevernet:

Høgskolen i Lillehammer. Masteroppgave. Støttekontakt som tiltak i barnevernet: Høgskolen i Lillehammer Masteroppgave Støttekontakt som tiltak i barnevernet: En undersøkelse av støttekontakttiltaket i Bærum kommune, sett fra saksbehandleres og støttekontaktenes ståsted. Skrevet av

Detaljer

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats

Utdanning og helse Skolens læringsmiljø tverrfaglig innsats 1 Foredragsholder: Kunnskapsminister Kristin Halvorsen Arrangement: Karl Evang-seminaret 2011 Arrangør: Statens Helsetilsyn Dato: 20. oktober 2011 Sted: Høgskolen i Oslo og Akershus Utdanning og helse

Detaljer

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs?

Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? Fra bekymring til handling har førskolelærere kompetansen som trengs? En kvalitativ studie av samsvaret mellom utdanning og yrkesliv Ida Marie Westeng Jacobsen Masteroppgave i spesialpedagogikk Institutt

Detaljer

Maktesløst tilsyn. Tilsyns og klagesystemet i barnevernet

Maktesløst tilsyn. Tilsyns og klagesystemet i barnevernet Maktesløst tilsyn Tilsyns og klagesystemet i barnevernet Rapport fra Barneombudet: Nr 1-2010 Jeg visste at mamma ikke hadde lov til å slå. Men jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, eller hvem jeg skulle

Detaljer

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her.

Jeg vil ut og leve! Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil jo ikke bare sitte her. Jeg vil ut og leve! Utfordringer for ungdom med psykiske vansker i overgangen fra skole til arbeidsliv. Skrevet av Line Indrevoll Stänicke Illustrasjonsbilder Jeg vil jo

Detaljer

Rusfri start for hele familien

Rusfri start for hele familien Haldis Øverås Lied, Solveig Storbækken, Grete Kulild, Jofrid Sætrevik, Arne Flataker, Toril Økland Rusfri start for hele familien Økt innsats overfor rusavhengige fedre Utgivere: Rusfri start på livet,

Detaljer

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE Sentrale funn og forslag til tiltak Brit Oppedal I samarbeid med Karoline B. Seglem,

Detaljer

Frogn kommune. Plan for psykisk helsearbeid barn og unge

Frogn kommune. Plan for psykisk helsearbeid barn og unge Frogn kommune Plan for psykisk helsearbeid barn og unge 2015-2019 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn for planen... 2 Arbeid med planen... 2 Organisatorisk plassering av tjenester til barn og unge med psykiske

Detaljer

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Celin Sund Sørli. Hvordan fattigdom kan virke ekskluderende fra idretten

Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag. Celin Sund Sørli. Hvordan fattigdom kan virke ekskluderende fra idretten Mastergradsoppgave Celin Sund Sørli Hvordan fattigdom kan virke ekskluderende fra idretten Høgskolen i Telemark Fakultet for allmennvitenskapelige fag Mastergradsavhandling i kroppsøving, idrett og friluftsliv

Detaljer

BARNEVERNPANELETS RAPPORT

BARNEVERNPANELETS RAPPORT BARNEVERNPANELETS RAPPORT Barnevernpanelet 2011 ble opprettet i desember 2010 av Barne-, likestillings og inkluderingsminister Audun Lysbakken Avlevert rapport september 2011 BARNEVERNPANELETS RAPPORT

Detaljer

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon s U Y Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Skjervøy kommune 2014-2018

Skjervøy kommune 2014-2018 Foto: Inger Bolstad Skjervøy kommune 2014-2018 Til tross for at Norge er kåret til verdens beste land å bo i er det ikke lett å være fattig i Norge. Sult, tørst, frost og ekstremt slit kjennetegner fattigdommen

Detaljer

SKOLEN SOM ARENA FOR AVDEKKING AV OMSORGSSVIKT

SKOLEN SOM ARENA FOR AVDEKKING AV OMSORGSSVIKT SKOLEN SOM ARENA FOR AVDEKKING AV OMSORGSSVIKT Hvilke faktorer kan virke hemmende for oppmerksomhets- og opplysningsplikten, og i hvilken grad etterfølges disse pliktene i skolen? PED-3901 - Mastergradsoppgave

Detaljer

Cay Gjerustad, Arne Grønningsæter, Torunn Kvinge, Svein Mossige, Jorunn Vindegg. Om kommunenes bruk av hjelpetiltak i barnevernet

Cay Gjerustad, Arne Grønningsæter, Torunn Kvinge, Svein Mossige, Jorunn Vindegg. Om kommunenes bruk av hjelpetiltak i barnevernet Cay Gjerustad, Arne Grønningsæter, Torunn Kvinge, Svein Mossige, Jorunn Vindegg Bare fantasien setter grenser? Om kommunenes bruk av hjelpetiltak i barnevernet Cay Gjerustad, Arne Grønningsæter, Torunn

Detaljer

Uten navn på døra. Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon?

Uten navn på døra. Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon? Uten navn på døra Hvordan opplever unge under barnevernets omsorg sin egen livssituasjon? Artikkelen er basert på dybdeintervju med seks ungdommer som bor på Havnøy, en institusjon med familiehjem. Ungdommene

Detaljer