Prospekt. Registreringsdokument. for. FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Prospekt. Registreringsdokument. for. FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen"

Transkript

1 Prospekt Registreringsdokument for FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen Sandnes, 12. januar 2012 SANDNES SPAREBANK FONDSOBLIGASJON ISIN NO Side 1

2 Viktig informasjon Dette Registreringsdokumentet ( Registreringsdokumentet ) har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av Lånet til notering på Oslo Børs. Finanstilsynet har kontrollert og godkjent Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens 7-7. Ny informasjon av vesentlig betydning for Sandnes Sparebank ( Låntaker ) eller dets datterselskaper kan bli kjent etter datering av Registreringsdokumentet, men før notering av lånet. Slik informasjon vil bli publisert som et tillegg til Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens Verken utgivelsen eller utleveringen av Registreringsdokumentet skal, under noen omstendighet, skape inntrykk av at informasjonen heri er fullstendig eller korrekt på et tidspunkt etter datering av Registreringsdokumentet eller at Låntaker eller dets datterselskapers forretningsvirksomhet ikke kan ha blitt endret etter dette tidspunkt. Det er kun Låntaker og tilretteleggerne Pareto Securities AS eller Fondsfinans ASA ( Tilretteleggerne ) som er berettiget til å gi informasjon om forhold beskrevet i Registreringsdokumentet. Dersom noen likevel gir slik informasjon, må disse anses som uberettiget til dette. Registreringsdokumentet er underlagt norsk lov, såfremt ikke annet er uttrykkelig uttalt. Enhver uenighet vedrørende Registreringsdokumentet skal bli løst ved norsk rett. Distribusjon av Registreringsdokumentet kan være begrenset ved lov i enkelte jurisdiksjoner, dette kan gjelde eksempelvis USA og Storbritannia. Finanstilsynets kontroll og godkjennelse av Registreringsdokumentet innebærer at dokumentet kan benyttes i enhver annen EØS-stat. Ut over dette er det ikke blitt foretatt noen handling for å få tillatelse til å distribuere Registreringsdokumentet i noen jurisdiksjoner hvor slik handlig er påkrevd. Enhver person som mottar Registreringsdokumentet er pålagt av Låntaker og Tilretteleggerne til selv å sette seg inn i og overholde slike restriksjoner. Dette Registreringsdokumentet er ikke et tilbud om å selge eller en anmodning om å kjøpe obligasjoner i lånet. Innholdet i Registreringsdokumentet skal ikke under noen omstendighet anses som juridiske, økonomiske eller skattemessige råd. Enhver obligasjonseier bør konsultere med sin egen juridiske - og/eller økonomiske rådgiver og/eller skatterådgiver. Kopier av Registreringsdokumentet kan fås ved henvendelse til Låntaker eller Tilretteleggerne. SANDNES SPAREBANK FONDSOBLIGASJON ISIN NO Side 2

3 Innhold 1 RISIKOFAKTORER ERKLÆRINGER REVISORER OPPLYSNINGER OM UTSTEDER INFORMASJON OM SANDNES SPAREBANK FREMTIDSUTSIKTER STYRE, LEDELSE OG KONTROLLKOMITÉ OPPLYSNINGER OM UTSTEDERS AKTIVA OG PASSIVA, FINANSIELLE STILLING OG RESULTATER OPPLYSINNGER FRA TREDJEPART OG SAKKYNDIG DOKUMENTASJONSMATERIALE SANDNES SPAREBANK FONDSOBLIGASJON ISIN NO Side 3

4 1 RISIKOFAKTORER En investering i Sandnes Sparebank («Banken») er beheftet med risiko. Risikoen knytter seg til generelle svingninger i obligasjonsmarkedet og i den generelle økonomien, markedsutvikling, varierende likviditet i obligasjonene og selskapsspesifikke risikofaktorer. Beskrivelse av risikofaktorene nedenfor er ikke nødvendigvis uttømmende og faktorer som ikke er nevnt i det følgende eller som Banken ikke er klar over, kan ha betydelig innvirkning på verdien av investeringen. Hvis noen av de følgende faktorer skulle materialisere, seg vil Bankens drift, finansielle situasjon og resultat kunne bli påvirket i negativ retning. Nedenfor er en del risikoforhold som er spesielle for Banken. Beskrivelsen er gjort etter beste skjønn. 1.1 Generell risiko Markedsrisiko Totalmarkedet for Bankens produkter vil variere. Bankens fremtidige vekst vil avhenge av evnen til å øke markedsandelen, beholde eksisterende og etablere nye kundeforhold i takt med markedsveksten. Hvis markedet er mindre enn antatt, endres eller vokser saktere enn prognostisert, vil dette kunne få økonomiske virkning for Banken. De fremtidige økonomiske resultatene i Banken vil kunne påvirkes av konkurransemessige forhold. Spesielt vil dette være tilfelle dersom eksisterende eller nye aktører intensiverer sin tilstedeværelse i de områder som utgjør Bankens satsningsområder. Det forventes at den fremtidige utvikling i banksektoren fortsatt vil preges av sterk konkurranse om kunder og prosjekter Offentligrettslige risikoforhold Statlige myndigheter kan til enhver tid, innenfor rammene til EØS-avtalen, innføre regelverk eller gjennomføre finans- eller pengepolitiske tiltak, herunder endringer i skatte-, avgifts- og valutalovgivningen, som vil kunne påvirke Bankens og resten av finansnæringens inntekter og kostnader. Endringer i kapitaldekningsreglene som følge av Basel 3 er et eksempel på myndighetstiltak som kan få stor betydning for Bankens virksomhet. Gjennom sin kontroll med tilsyns- og styringsinstitusjonene i penge- og kredittmarkedet vil myndighetene også kunne foreta disponeringer som påvirker Bankens virksomhet direkte Obligasjonene Kursen på fondsobligasjoner i Sandnes Sparebank vil påvirkes av den generelle utvikling i obligasjonsmarkedene. Dette innebærer at kursen på Sandnes Sparebanks fondsobligasjoner vil kunne gå opp eller ned uavhengig av Bankens underliggende utvikling. Prissettingen av fondsobligasjonen vil også kunne påvirkes av likviditetsmessige forhold. Handelen i fondsobligasjonen er preget av relativt liten omsetning. Dette kan medføre at eventuelle store handler innenfor en kort tidshorisont kan føre til sterke positive eller negative kursutslag. SANDNES SPAREBANK FONDSOBLIGASJON ISIN NO Side 4

5 1.2 Operasjonell risiko Ansatte, systemer og rutiner Operasjonell risiko defineres som risikoen for tap som skyldes utilstrekkelige eller sviktende interne prosesser, svikt hos mennesker og i systemer eller eksterne hendelser. I praksis vurderer konsernet sin operasjonelle risiko med utgangspunkt i en gjennomgang og identifisering av vesentlige risikoer i de ulike avdelingene. Operasjonell risiko vurderes ut fra 7 tapshendelseskategorier: Eksternt bedrageri Internt bedrageri Ansettelsesvilkår og sikkerhet på arbeidsplassen Kunde, produkter og forretningspraksis Skade på fysiske eiendeler Avbrudd i drift eller systemer Oppgjør, levering og annen transaksjonsbehandling For å påse at operasjonelle hendelser ikke i alvorlig grad skal påvirket konsernets stilling legges det ned store resurser i kompetanseutvikling, gode rutiner, god internkontroll og kvalitetssikring. Samtlige rutiner i konsernet er gjort tigjengelig via en egen portal på intranett. Det er særlig fokus på risiko knyttet til bankens IT systemer, menneskelig svikt eller svikt i rutiner og systemer. I den forbindelse har det de siste årene blitt benyttet ekstern ekspertise for gjennomgang av risikobildet for Sandnes Sparebanks (ikke på konsern nivå) knyttet til informasjonssikkerhet. Rapporten som utarbeides i den forbindelse utgjør bankens etterlevelse av 3 i Forskrift om bruk av Informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Konklusjonen fra rapporten utarbeidet i januar 2010 er at risikobildet ikke er vesentlig endret det siste året Kredittrisiko Kredittrisiko, det vil si mulige tap på utlån og garantier, er normalt den største risiko tilknyttet bankvirksomhet. Det er derfor viktig at denne risikoen generelt søkes redusert ved at det etableres gode porteføljestyringssystemer og betryggende sikkerheter for engasjementer i tillegg til at det arbeides etter gode kredittmanualer. Konsernets styring og kontroll av kredittrisiko tar utgangspunkt i konsernets overordnede kredittstrategi. Denne strategien vurderes og godkjennes av styret minimum årlig. For å operasjonalisere strategien har konsernet utarbeidet en kredittpolicy og kreditthåndbøker, samt fastsatt bevilgningsfullmakter. Kredittstrategien setter overordnede rammer for hvor mye kredittrisiko konsernet er villig til å akseptere. Risikoviljen er tilpasset målsetninger for soliditet, lønnsomhet, likviditet og vekst, samt bankens strategi for øvrig, herunder egenkapitalbehovet for kredittvirksomheten. Kredittstrategien gir rammer for de bærende elementene i bankens kredittpolicy, herunder rammer for eksponering innen ulike sektorer, kundesegmenter samt konsentrasjon på enkeltkunder og kundegrupper. Konsernets kredittpolicy legger overordnede føringer for finansiering av enkeltengasjementer. Retningslinjene er dels generelle og dels knyttet til konkrete finansieringsområder. Det settes blant annet minimumskrav til egenkapital ved finansiering av eiendomsprosjekter, forhåndssalg på boligprosjekter og finansieringsgrad i forhold til leieinntekter på eiendom for utleie. Formålet med kredittpolicyen er å sikre at bankens utlånsportefølje har en akseptabel risikoprofil og gir lønnsomhet etter forventede tap i et langsiktig perspektiv. SANDNES SPAREBANK FONDSOBLIGASJON ISIN NO Side 5

6 Styret er ansvarlig for konsernets innvilgelse av lån og kreditt, men har delegert kredittfullmakter til administrerende direktør, som igjen har delegert disse videre. Fullmaktene følger stillingstittel. Fullmaktene er tilgjengelige på konsernets intranett. Konsernets rutiner for kredittbehandling er fastsatt i kreditthåndbøker for PM og NL. Disse er tilgjengelige for konsernets ansatte på intranettet. Kreditthåndbøkene retter seg i første rekke mot kundeansvarlige og andre som deltar i saksbehandlingsprosessen. Kreditthåndbøkene inneholder regler og retningslinjer for kredittvirksomheten i konsernet. Disse reglene og retningslinjene skal sikre en enhetlig og kvalitativ god behandling av kreditter. Således har enhver medarbeider som behandler kredittengasjementer plikt til å etterleve kreditthåndboken, og alle ledere og utvalg som behandler kredittsaker har ansvar for oppfølging og kontroll med at kreditthåndboken blir overholdt Markedsrisiko Markedsrisiko er risiko for tap som skyldes endringer i observerbare markedsvariabler som renter, valutakurser og verdipapirmarkeder. Markedsrisiko oppstår som følge av at banken har åpne posisjoner i ulike finansielle instrumenter. Utgangspunktet for styring og kontroll av konsernets markedsrisiko er konsernets Finansstrategi. Finansstrategien vurderes og godkjennes av styret minimum årlig. Strategien gir rammer for markedsrisiko. Konsernet har ingen definert handelsportefølje, og er således ikke direkte eksponert mot børsnoterte aksjer. Markedsrisiko knytter seg derfor i hovedsak til bankens renterisiko, valutarisiko og investeringer i aksje- obligasjons- eller Private Equity fond. Ettersom bankens portefølje av obligasjoner og sertifikater vurderes til virkelig verdi er også denne porteføljen eksponert mot markedsrisiko. Bortsett fra renterisiko og valutarisiko som styres etter rammer skal alle nye investeringer godkjennes av styret Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risiko for at konsernet ikke klarer å innfri sine forpliktelser eller ikke har evne til å finansiere eiendeler, inkludert ønsket vekst, uten vesentlig høyere kostnader. Konsernets styring og kontroll av likviditetsrisiko tar utgangspunkt i konsernets overordnede likviditetsstrategi og beredskapsplan for likviditetskriser. Strategien og beredskapsplanen vurderes og godkjennes av styret minimum årlig. Den overordnede likviditetsstrategien forvaltes i samsvar med de til enhver tid gjeldende lover og regler. Ved vesentlige endringer i aktuelle lover og forskrifter oppdateres likviditetsstrategien. Ansvaret for bankens daglige oppfølging av likviditetsrisiko er tillagt Finanssjef, men beslutninger vedrørende strategisk likviditets- og balansestyring er underlagt konsernets Balansestyringsgruppe. Ifølge mandatet til balansestyringsgruppen skal gruppen bidra til å optimalisere balansestrukturen og fastsette beredskapsnivå og iverksettelse av tiltak i forbindelse med en likviditetskrise. En fullstendig vurdering av konsernets likviditetsrisiko innebærer at det til enhver tid er oversikt over større inn- og utbetalinger. Dette fordrer utstrakt kommunikasjon mellom Treasury og bankens kredittavdelinger. En slik kommunikasjon sikres blant annet gjennom regelmessige møter i balansestyringsgruppen. SANDNES SPAREBANK FONDSOBLIGASJON ISIN NO Side 6

7 Likviditetsrisiko vurderes i utgangspunktet på grunnlag av likviditetsindikator 1 og 2 (jf. retningslinjer fra Finanstilsynet), resultater av stresstester samt kvantitativ vurdering av likviditet. I tillegg er det etablert en del kvalitative faktorer som kan påvirke konsernets likviditetsrisiko negativt. Beregning av likviditetsindikatorer, resultater av stresstester samt kvantitativ vurdering av konsernets likviditetsbeholdning rapporters til balansestyringsgruppen hver uke. Vurdering av kvalitative faktorer samt rapportering til styret skjer månedlig. Erfaringer fra finanskrisen medførte at styret fastsatte nye strengere krav til styring og oppfølging av konsernets likviditetsrisiko. Endringene innebærer blant annet strengere krav til både kvantitet og kvalitet på konsernets overskuddslikviditet. Det er også innført strengere krav til forfall på bankens innlån, omfang av store innskudd og krav til resultater av stresstester av likviditet basert på ulike scenarioer (både bankspesifikke, markedsspesifikke og kombinerte scenarioer). Rammer og målsettinger i likviditetsstrategien gjenspeiler konsernets moderate til lave risikoprofil. Konsernets beredskapsplan i forbindelse med eventuelle likviditetskriser skal hjelpe konsernet med håndtering av likviditetssituasjonen i perioder med urolige finansmarkeder. Beredskapsnivå fastsettes av balansestyringsgruppen. Konsernets stresstest for likviditet vurderer konsernets likviditetsmessige sårbarhet i perioder med begrenset eller ingen tilgang til likviditet. I forbindelse med stresstest er det utarbeidet scenarioer av ulik alvorlighetsgrad. Resultatet av testene viser en antatt likviditetsmessig worst-case for de definerte krisescenarioer. SANDNES SPAREBANK FONDSOBLIGASJON ISIN NO Side 7

8 2 ERKLÆRINGER 2.1 Ansvarserklæring Sandnes Sparebank bekrefter at opplysningene i Registreringsdokumentet så langt Sandnes Sparebank kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra Registreringsdokumentet som er av en slik art at det kan endre betydningsinnholdet, og at de ansvarlige har truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette. Sandnes, 12. januar 2012 Sandnes Sparebank Svein Ivar Førland Adm. Direktør 3 REVISORER 3.1 Ansvarserklæring Bankens revisor har for perioden det er gitt finansiell informasjon i dette Registreringsdokumentet vært Ernst & Young AS. Statsautorisert revisor Kjell Stenersen har vært ansvarlig for revisjonsberetningen for 2010 og Ernst & Young er medlem av Den norske Revisorforening. Adresse Ernst & Young: Vassbotnen 11, 4313 Sandnes Under forstanderskapsmøte avholdt ble Deloitte valgt som ny revisor. Ansvarlig partner på oppdraget er statsautorisert revisor Svein Sivertsen. Deloitte er medlem i Den Norske Revisorforening. Adresse Deloitte: Strandsvingen 14a Postboks 287 Forus, 4066 Stavanger SANDNES SPAREBANK FONDSOBLIGASJON ISIN NO Side 8

9 4 OPPLYSNINGER OM UTSTEDER 4.1 Utsteders historie og utvikling Sandnes Sparebank er en selvstendig egenkapitalbevisbank med hovedkontor på Forus ( midt mellom byene Stavanger og Sandnes. Banken har filialer i Langgata i Sandnes, i Bryggen senter på Hommersåk, i Romsøegården i Stavanger og i Hundvågsenteret i Stavanger. I tillegg har banken filial ved hovedkontoret og i Haakon VIIgt i Oslo. Banken har en sterk posisjon i sin region. Vi har kunder og av disse er næringslivskunder. Vi er 200 ansatte i Sandnes Sparebank. Banken tilbyr et bredt spekter av bank- og investeringsprodukter til person- og næringslivsmarkedet. Konsernet driver også eiendomsmegling gjennom datterselskapene Sandnes Eiendom AS og M2 Eiendomsmegling AS i Oslo. Sandnes Sparebank har historie helt tilbake til 1875, og den formelle stiftelsesdatoen er Banken ble ikke vesentlig rammet av bankkrisen på 1990-tallet, og benyttet i denne perioden sin soliditet som et viktig virkemiddel for å tiltrekke seg flere kunder. På midten av 90-tallet satset banken aktivt på næringslivsmarkedet ved å bygge opp kapasitet og kompetanse. Det ble etablert kontor i Stavanger og Sandnes Sparebank ble notert på Oslo Børs gjennom en grunnfondsemisjon. Bankens forretningsadresse og hovedkontor er på Vestre Svanholmen 4, Boks 1133, N-4391 Sandnes, Norge. Telefonnummer er Organisasjonsnummeret er: Sandnes Sparebank er en sparebank og underlagt bl.a. Sparebankloven, Kapitalkravsforskriften og Forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker mv. Sandnes Sparebank er bankens morselskap og et opeartivt selskap. 4.2 Nylig inntrufne forhold som påvirker låntakers betalingsdyktighet Det har ikke inntruffet forhold som i vesentlig grad forverrer betalingsdyktigheten til banken siden datoen for de siste offentliggjorte reviderte regnskapene. SANDNES SPAREBANK FONDSOBLIGASJON ISIN NO Side 9

10 5 INFORMASJON OM SANDNES SPAREBANK 5.1 Forretningsidé, verdier og strategi Forretningsidé Sandnes Sparebank skal som selvstendig bank utvikle og markedsføre totale finansielle tjenester til bedrifter og privatpersoner med tilhørighet til Sandnes- og Stavangerregionen, samt utvalgte kundegrupper nasjonalt. Basert på vår forretningsidé skal banken skape verdi for kundene, eierne og lokalsamfunnet ved å være annerledes og bedre enn våre konkurrenter Våre verdier Sandnes Sparebank ønsker å bygge på følgende verdier i sitt arbeid; Enklere Fordi vi skal jobbe for enklere løsninger, da kundene har annet å tenke på enn bank Bedre Fordi vi skal tilstrebe å bli bedre i alt vi gjør, noe som skal gi mer fornøyde kunder Gladere Fordi vi ønsker å skape en positiv opplevelse av å være kunde i Sandnes Sparebank Strategi og målsetting Sandnes Sparebanks strategi er å sikre en balansert vekst og styrket inntjening gjennom gode kunde opplevelser og lokal forankring. For å oppnå dette målet skal banken prioritere å; Øke kunde- og produktlønnsomhet Jobbe langsiktig mot en økt innskuddsdatabase Øke distribusjonskraften Sikre bankens langsiktige funding Øke effektiviteten og kvaliteten i arbeidsprosessene Sikre kompetansen blant de ansatte Øke motivasjon og lagånd Restrukturere balansen med fokus på Personkunde og SMB-markedet 5.2 Beskrivelse av Sandnes Sparebanks virksomhet I bankens vedtekter går det fram at virksomhetens formål er å fremme sparing ved å ta imot innskudd ra en ubestemt krets av innskytere. De midlene banken rår over skal forvaltes på en trygg måte og i samsvar med de lovregler som til enhver tid måtte gjelde for sparebanker. Banken kan utføre alle vanlige bankforretninger og banktjenester som er i samsvar med sparebanklovens bestemmelser. Banken har også konsesjon til å utføre investeringstjenester som er regulert gjennom verdipapirhandelloven. I tillegg til dette eier banken 100 % av aksjene i eiendomsmeglerforetaket Sandnes Eiendomsmegling AS. Sandnes Sparebank har anledning til å sette av deler av overskuddet til allmennyttige formål gjennom bankens gavefond. Dette brukes for å fremme inspirasjon, vekst og utvikling. Gaver og sponsorbidrag skal være forankret i bankens visjon og forretningsidé, og skal fordeles på en måte som underbygger bredde og mangfold. SANDNES SPAREBANK FONDSOBLIGASJON ISIN NO Side 10

11 Bankens styre gjennomgår og oppdaterer kontinuerlig bankens målsetninger og strategier. Styret mottar månedlige risikorapport, driftsrapport og regnskapsrapport for å følge opp i hvilken grad banken etterlever gjeldende strategier og måloppnåelse. 5.3 Datterselskaper Oversikt over bankens aktive datterselskaper: Selskap Virksomhet Revisor Eierandel Sandnes Eiendom AS Eiendomsmegling Deloitte 100% SSB Boligkreditt AS Kredittforetak Deloitte 100% SSB Næringseiendom 9 AS Morselskap Stavanger Revisjon 79% Solasplitten II AS Solasplitten II AS Næringseiendom på Stavanger Revisjon 79% Forus med lang leiekontrakt SSB Global Eiendom AS Eiendomsfond Deloitte 100% Røldal Eiendom Overtatt engasjement med fritidsleiligheter Stavanger Revisjon 100% Breibukta SSB Privaye Equity II AS Overtatt engasjement med fritidshytter Fond i fond, eierandel i Pareto Growth Stavanger Revisjon 100% Berge og Lundal Revisjonsselskap 60% 5.4 Tilknyttede selskaper Oversikt over tilknyttede selskap Selskap Virksomhet Revisor Eierandel Bygdøy Allé Eiendomsmegling Svindal, Leidland, Myhrer 25% Eiendomsmegling og co SSB Energivekst ASA Fond i fond, eierandel i flere energifond Price Waterhouse Coopers 39% 6 FREMTIDSUTSIKTER Banken vil i det kommende året arbeide i henhold til den strategien som ble lagt høsten Dette innebærer satsing på privatmarkedet og SMB segmentet innenfor næringslivsmarkedet. Banken vil fortsette den påbegynte nedskaleringen innen utvalgte segmenter for å ta ned konsentrasjonsrisikoen mot næringseiendom og mot store enkeltkunder. Konkurrerende bankers satsing på storbyer medfører økende prispress i vårt område. Sandnes Sparebank søker gjennomslag i markedet ved målrettet bruk av også andre virkemidler enn pris. Lønnsomhetsprogrammet som ble annonsert i andre kvartal 2010 vil gi effekter fra Så langt er det gjennomført en forenkling av organisasjonen. Dette innebærer blant annet at antall ansatte i SANDNES SPAREBANK FONDSOBLIGASJON ISIN NO Side 11

12 kundeposisjon økes. Totalt antall årsverk er redusert med 8 i løpet av 2010, og det forventes en ytterligere reduksjon ved naturlig avgang i På de områdene som det ble identifisert forbedringspotensial i planleggingsfasen av lønnsomhetsprogrammet, ble det iverksatt tiltak i fjerde kvartal. Tiltakene vil fortsette gjennom 2011, og dette er beregnet til å gi kostnadsreduksjoner på om lag 7 %. Styret forventer en positiv resultatutvikling for Erklæring om fremtidsutsiktene etter siste avlagte regnskap Det har ikke skjedd noen vesentlig forverring i låntakers fremtidsutsikter eller solvens siden datoen for de siste offentliggjorte reviderte regnskapene. 7 STYRE, LEDELSE OG KONTROLLKOMITÉ 7.1 Personopplysninger Styret Navn Posisjon Stilling Eimund Nygaard Styreleder Konsernsjef i Lyse Energi AS Ernst Eik Nestleder Adm. Direktør i Prima Gruppen Nils Birkeland Styremedlem Advokat i advokatfellesskapet Tengs-Pedersen Marion Svihus Styremedlem Plattformsjef i Eni Norge Frode Svaboe Styremedlem Partner/Daglig leder i SVAL revisjon og Rådgivning AS Forretningsadressen for samtlige styremedlemmer er Sandnes Sparebank, Vestre Svanholmen 4, Postboks 4391 Sandnes. Ledelsen Navn Svein Ivar Førland Stilling Adm. Direktør Odd Egil Flokketveit Direktør personmarked Marianne Sevaldsen Direktør næringsliv Terje Frafjord Finansdirektør Sune Svela Madland Direktør forretningsutvikling & støtte Sindre Steine Ims Ingrid Schøpp Juridisk direktør Kommunikasjonsdirektør Forretningsadressen for samtlige medlemmer av ledergruppen er Sandnes Sparebank, Vestre Svanholmen 4, Postboks 4391 Sandnes. SANDNES SPAREBANK FONDSOBLIGASJON ISIN NO Side 12

13 Kontrollkomiteén Navn Per Asle Ousdal Sverre Berge Sigrun Sagedahl Tove Jerstad Stilling Leder Nestleder Medlem Varamedlem 7.2 Styre, ledelse og tilsynsorganer interessekonflikter Det foreligger ingen mulige interessekonflikter mellom de forpliktelser personene nevnt i punkt 7.1 har overfor utsteder, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser. 8 OPPLYSNINGER OM UTSTEDERS AKTIVA OG PASSIVA, FINANSIELLE STILLING OG RESULTATER 8.1 Historiske regnskapsopplysninger Sandnes Sparebank avlegger både morbankens og konsernets regnskap i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS), og gjeldende fortolkninger. Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling I henhold til Commision Regulation (EC) NO 809/2004 of 29 April 2004 som implementerer Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council kan informasjon i et prospekt inntas ved henvisning. På grunn av kompleksiteten i den historiske finansielle informasjonen inntas derfor slik informasjon inkludert noter ved henvisning til Årsrapport 2010, Årsrapport 2009 og Rapport for 3 kvartal 2011 (ikke revidert). Disse rapporter finner man på Sandnes Sparebanks egen hjemmeside Årsrapport 2009 Årsrapport 2010 Rapport for 3 kvartal 2011 Resultatoppsett Side 35 Side 35 Side 7 Balanseoppsett Side 36 Side 36 Side 9 Kontantstrømoppstilling Side 38 Side 38 Side 10 Noter Side 39 Side 40 Side Regnskaper Inngår i punkt Revisjon av historiske årsregnskapsopplysninger Historisk finansiell informasjon for 2010 og 2009 er revidert. I tillegg er det gjennomført begrenset revisjon på halvårsrapportene i 2009, 2010 og Revisjonsberetning for 2010 og 2009 finnes i henholdsvis årsrapport 2010 og årsrapport SANDNES SPAREBANK FONDSOBLIGASJON ISIN NO Side 13

14 8.4 Alder for siste regnskapsopplysninger Siste reviderte regnskapsår er Retts- og voldgiftssaker Det foreligger ingen forvaltningssaker, retterganger eller voldgiftssaker de siste 12 måneder (herunder alle saker som er anlagt eller varslet og som utsteder har kjennskap til), som kan få eller som i den senere tid har hatt vesentlig innvirkning på Sandnes Sparebank og/eller konsernets finansielle stilling, lønnsomhet eller markedsstilling. 8.6 Vesentlige endringer i låntakers finansielle eller forretningsmessige stilling Det er ikke oppstått vesentlige endringer i konsernets finansielle stilling eller markedsstilling siden utløpet av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort enten revidert finansiell informasjon eller delårsinformasjon for Sandnes Sparebank. SANDNES SPAREBANK FONDSOBLIGASJON ISIN NO Side 14

15 9 OPPLYSINNGER FRA TREDJEPART OG SAKKYNDIG Det foreligger ingen opplysninger fra tredjepart eller ekspertuttalelser. 10 DOKUMENTASJONSMATERIALE Dokumenter som nevnt under vil i en periode på tolv måneder regnet fra dato for godkjennelse av Registreringsdokumentet være tilgjengelige hos Sandnes Sparebank, Vestre Svanholmen 4, 4391 Sandnes eller på bankens til enhver tid gjeldende besøksadresse. Banken kan velge å gjøre dokumentene tilgjengelige, helt eller delvis. Bankens stiftelsesdokumenter og vedtekter. Alle rapporter, brev, andre dokumenter, historisk finansiell informasjon, verdsettinger og erklæringer som er gjengitt eller referert til i Registreringsdokumentet, utarbeidet av sakkyndig på oppdrag for banken. Historisk finansiell informasjon om banken og dets datterselskaper for de to siste regnskapsår forut for publiseringen av Registreringsdokumentet. For vedtekter til Sandnes Sparebank henvises det til bankens nettsted SANDNES SPAREBANK FONDSOBLIGASJON ISIN NO Side 15

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1

P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3. Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 P R O S P E K T ISIN NO 001 022969.3 Flytende rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid ISIN NO 001 022970.1 Fast rente Sparebanken Øst fondsobligasjon med ubegrenset løpetid September

Detaljer

Årsrapport. For Nord-Norge

Årsrapport. For Nord-Norge Årsrapport 2012 For Nord-Norge SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Design: Rød Tråd AS - Foto: Arthur Arnesen SpareBank 1 Nord-Norge i korte trekk Historikk 3 Organisasjonskart 4 Nøkkeltall konsern 6

Detaljer

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering

Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Børsnotering Veien mot børs og krav til selskapet etter notering Audit & Advisory Juni 2012 Innhold 1 Innledning 4 2 Autoriserte markedsplasser i Norge 7 3 Generelle forutsetninger for børsnotering 8

Detaljer

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling

Årsberetning 2014 Rammebetingelser Bankens økonomiske utvikling og stilling Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Rammebetingelser Hegra Sparebank driver sin virksomhet fra 2 kontorer i Stjørdal kommune. Kontorlokalene befinner seg i Søndre gate i Stjørdal sentrum og i eget forretningsbygg

Detaljer

God likviditet og lavere inntjening

God likviditet og lavere inntjening ÅRSMELDING 2014 God likviditet og lavere inntjening Både USA og Storbritannia har hatt en positiv utvikling i økonomien i 2014, men eurosonen sliter fortsatt med svak vekst. Flere av EU-landene sliter

Detaljer

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III

Klepp Sparebank. Basel II PILAR III Klepp Sparebank Basel II PILAR III 31.12.2013 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 1.1 Kapitaldekningsregler... 3 2 ANSVARLIG KAPITAL OG KAPITALKRAV... 5 2.1 Ansvarlig kapital... 5

Detaljer

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3

Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Kapitalkravforskriften Basel II - Pilar 3 Oppdatert mai 2012 Innholdsfortegnelse 1 BASEL II NYE KAPITALDEKNINGSREGLER... 3 2 RISIKO OG KAPITALSTYRING... 4 2.1 STYRINGSSYSTEM... 4 2.2 RAPPORTERING... 5

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 Orkdal Sparebank Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) 31. desember 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning og formål med dokumentet... 1 2. Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling

Innhold Kort om Eiendomskreditt Finansielle hovedtall Årsberetning Regnskaps- og notehenvisning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Årsrapport 2012 Innhold Kort om Eiendomskreditt 3 Finansielle hovedtall 5 Årsberetning 6 Regnskaps- og notehenvisning 19 Resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 23 Noter til regnskapet 24

Detaljer

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år

1 Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år 2012 ÅRSRAPPORT 2 Årsrapport 2012 - Rindal Sparebank INNHOLD Hovedtall fra regnskapet for 2012 og sammenligningstall for de siste 4 år... 3 Styrets årsmelding 2012... 4 Resultatregnskap... 12 Balanse...

Detaljer

Prospekt. Verdipapirdokument for ISIN: NO0010713506. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019

Prospekt. Verdipapirdokument for ISIN: NO0010713506. FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019 Prospekt for FRN Olav Thon Eiendomsselskap ASA Sikret obligasjonslån 2014/2019 Tilretteleggere: Oslo, 27. juni 2014 1 Viktig informasjon* et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om

Detaljer

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett

Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Rapport om gjennomføring av AIFMD i norsk rett Avgitt fra arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet Oslo, 1. mars 2013 INNHOLD Kapittel Side 1 2 3 4 5 6 7 8 INNLEDNING OG AVGRENSNING... 4 1.1 MANDAT... 4

Detaljer

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3)

Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Informasjon i samsvar med kravene i kapitalkravsforskriftens del IX (Pilar 3) Oppdatert per 31. desember 2013 Innhold 1 Innledning og formål med dokumentet... 2 2 Konsolidering... 2 2.1 Oversikt over datterselskaper,

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i

Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Frivillig tilbud om kjøp av aksjer i Braathens ASA fremsatt av SAS AB (publ) Tilbudspris: NOK 27 per aksje Tilbudsperiode: Fra og med 28 november 2001 til 14 desember 2001 kl. 17.00 Finansiell rådgiver

Detaljer

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041

NØKKELTALL. RESULTAT 2013 2012 Driftsinntekter 40 132 34 225 Driftsresultat 1 661 1 625 Resultat før skatt 1 575 1 439 Årets resultat 1 160 1 041 REMA 1000 ÅRSRAPPORT 2013 NØKKELTALL Beløp i NOK mill. OMSETNING/UTSALGSSTEDER 2013 2012 Totalomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 53 421 47 521 Butikkomsetning inkl. franchisetakeromsetning* 45 464

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

BI Norwegian Business School Master Thesis

BI Norwegian Business School Master Thesis Ina Bjørnsen BI Norwegian Business School Master Thesis - Revisors rapportering om fortsatt drift i revisjonsberetningen for konkursforetak i og under finanskrisen - Supervisor: Tobias Svanstrøm Major

Detaljer

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift

Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos Industribyggeselskap AS (NIB) Rutiner og drift Namsos kommune Forvaltningsrevisjon nr 1703-1/2009 Forord Dette prosjektet inneholder både forvaltningsrevisjon og selskapskontroll. I rapporten har

Detaljer

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken

Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Finansiell stabilitet et viktig mål for sentralbanken Arild J. Lund og Jon A. Solheim 1 Asiakrisen og dens store negative realøkonomiske konsekvenser viser hvor viktig finansiell stabilitet er og hvorfor

Detaljer

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015

Nye likviditetskrav. Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 Høringsnotat og forskriftsforslag DATO: 01.06.2015 2 Finanstilsynet Innhold 1 Innledning 5 1.1 Nærmere om høringsnotatet 6 2 Likviditetsregulering i CRD IV 6 2.1 Nærmere om direktiv 2013/36/EU 6 2.2 Nærmere

Detaljer

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser

Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling. Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser BRANSJESTANDARD NR. 3 Forholdet mellom corporateavdeling og analyseavdeling Håndtering av interessekonflikter og innholdskrav i anbefalinger, herunder analyser Standarden ble fastsatt av styret i Norges

Detaljer

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon

DnB og Gjensidige NOR konkurranseloven 3-11 vedtak om inngrep mot fusjon BA-HR advokatfirma Helge Stemshaug Postboks 1524 Vika 0117 OSLO OFFENTLIG VERSJON Thommessen Krefting Greve Lund AS Siri Teigum Postboks 1484 Vika 0116 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2003/279 MA1-M2 ROSA 540

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as

RappoRt. 3. kvartal. BNkreditt as RappoRt 3. kvartal 2009 BNkreditt as innhold Styrets beretning... 3 Nøkeltall... 6 Resultatregnskap... 7 Balanse... 8 Endring i egenkapital... 9 Kontantstrømoppstilling...10 Noter... 11 Uttalelse vedrørende

Detaljer

Årsrapport 2009. Årsberetning 1

Årsrapport 2009. Årsberetning 1 Årsrapport 2009 3 Årsrapport 2009 Årsberetning 1 Statoil-aksjen 1 Resultatanalyse 2 Vår virksomhet 4 Kontantstrømmer 5 Likviditet og kapitalforhold 6 Avkastning på sysselsatt kapital 7 Forskning og utvikling

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt

ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon inkludert i et prospekt International Auditing and Assurance Standards Board ISAE 3420 Desember 2011 Internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3420, Attestasjonsuttalelser om sammenstilling av proforma finansiell informasjon

Detaljer

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI

KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI KONSEKVENSER FOR FORVALTNINGEN AV PETROLEUMSFONDET DERSOM SPESIELLE MILJØHENSYN BLIR LAGT TIL GRUNN VED VALG AV INVESTERINGSSTRATEGI Brev fra Norges Bank til Finansdepartementet 16. mars 1999 1. Innledning

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Informasjon om risiko 1 Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter Generelt om risiko Finansielle instrumenter gir normalt avkastning i form av utbytte (aksjer og fondsandeler)

Detaljer