Kapitalmarkedsdag Sandnes Sparebank. Svein Ivar Førland, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapitalmarkedsdag Sandnes Sparebank. Svein Ivar Førland, Oslo 05.09.11"

Transkript

1

2 Kapitalmarkedsdag Sandnes Sparebank Svein Ivar Førland, Oslo

3 Del I Strategi, markedsutvikling og fremtidsutsikter

4 En sterk posisjon i et attraktivt marked Forvaltningskapital på NOK 27 milliarder, egenkapital på NOK 1,7 milliarder og omkring kunder pr Kjernekapitaldekning på 13,1 % pr Beregnet etter standardmetoden Attraktiv makroøkonomisk situasjon i Rogaland Olje- og offshoreindustrien er en viktig driver for vekst i regionen Lav arbeidsledighet på omkring 2 % - betydelig lavere enn for resten av landet Sterk posisjon i Rogaland med markedsandel i privatsegmentet på over 11 % (antall kunder) Betydelig refokusering av bankens strategi; fokus på økt lønnsomhet Organisatoriske endringer økt distribusjon og effektivisert støtte funksjoner Fokus på økte inntekter Reduksjon i kostnader

5 Våren 2010: I en usikker verden bygde vi bilder av fremtiden

6 Kartlegging av mulige scenarioer

7 Følgende faktorer ble identifisert som særlig viktige å innarbeide i planene våre Den generelle økonomiske utviklingen Tilgangen til og pris på funding Evnen til å tilfredsstille kundens forventninger Det interne samarbeidet mellom bankens forretningsområder Den teknologiske utviklingen

8 Strategiske aktiviteter Gjennomføre et forbedringsprogram med fokus på Kostnadsreduksjoner Kundelønnsomhet og kundetilfredshet Produktlønnsomhet Økt effektivitet og kvalitet i arbeidsprosessene Redusere risikoeksponeringen i utvalgte kundegrupper Reforhandle og reprise utvalgte kundeavtaler Evaluere bankens organisering av kundestøttefunksjoner Etablere Balansert målstyring for alle bankens sentrale enheter

9 Visjon, strategi og mål - Fra 3 års-planen som ble etablert høsten 2010 Hovedmål innen 2013 Strategiske prioriteringer Oppnå en egenkapitalavkastning etter skatt på 10 % Oppnå en kostnadsgrad på 50 % Oppnå en innskuddsdekning på konsern nivå på 55 %. Re-strukturere balansen i form av økt satsing på privatmarked og næringslivskunder innen utvalgte segmenter Redusere kostnader Sikre langsiktig funding og en solid innskuddsbase Øke distribusjonskraften Øke produkt- og kundelønnsomheten Effektivisere bankens prosesser Styrke kompetansen i alle ledd Styrke merkevaren Sandnes Sparebank

10 Oljeinvesteringer Investeringer Norsk Sokkel (anslag for 2011 og 2012) Anslagene på investeringer og letekostnader opprettholdes på et høyt nivå også i 2012 Flere betydelige oljefunn i 2011 som er med på å sikre et høyt aktivitets -nivå videre fremover Investeringer Letekostnader Investeringer Letekostnader Faktisk ,0 mrd 27,3 mrd Anslag ,4 mrd 28,1 mrd Anslag ,2 mrd 29,8 mrd

11 Boligpriser Pris pr kvm -alle boliger 40 Tusener ,8 29,1 37,0 32,0 26,1 27,5 22,9 24,8 Gjennomsnittsboligen er blitt nesten 10 % dyrere i Stavanger siste 12 mnd, mens den norske gjennomsnittsboligen har blitt ca 5 % dyrere aug. 10 Gjennomsnittsboligen i Stavanger Sandnes Rogaland (sett bort fra Rogaland utenom S & S Norge - gjennomsnitt Stavanger og Sandes) er noe billigere enn den norske Omsetningshastighet boliger gjennomsnittboligen. sep. 10 okt. 10 nov. 10 des. 10 jan. 11 feb. 11 mar. 11 apr. 11 mai. 11 jun. 11 jul Det tar vesentlig kortere tid å selge en bolig i Rogaland enn det som er gjennomsnitt i Norge. Tyder på at eiendomsmarkedet fremdeles er stramt. Rogaland u Stavanger Stavanger Norge

12 Befolkningsvekst Befolkningvekst (4kv 97-1kv 11) ,0 111,5 Befolkningsveksten i Rogaland har vært sterkere enn i Norge sett under ett. Norge Rogaland 12 mnd befolkningsvekst 2,00 % 1,80 % 1,60 % 1,40 % 1,20 % 1,00 % 0,80 % 0,60 % 0,40 % 0,20 % 0,00 % 1,31 % Norge 1,72 % Rogaland

13 Befolkningsvekst Befolkningsfremskriving Lav nasjonal vekst (2011 =10) ,5 120,0 Iflg SSB forventes det også fremover en sterkere vekst i Rogaland enn i Norge 11 Rogaland 0 Hele landet Befolkningsfremskriving Høy nasjonal vekst (2011 =10) Rogaland 0 Hele landet 170,2 150,4

14 Fremtidsutsikter Hva tror vi? Økte regulatoriske kostnader knyttet til Basel III og andre lovkrav Uforutsigbart marked for fremmedfinansiering stiller krav til god likviditetsstyring, rating og diversifiserte fundingkilder Over tid vil økte kostnader medføre høyere utlånsmarginer Dersom kundene skal ta sin del av kostnadene, må bankene kunne vise til effektiv drift Strategiske samarbeid mellom bankene er en naturlig konsekvens av dette Hva betyr dette for SSB? Banken er generelt åpen for samarbeid i den grad dette øker lønnsomheten Eksempler på dette kan være: Felles boligkreditt IT utviklingsprosjekter

15 Del II Finansiell stilling, finansielle mål, egenkapital og likviditet

16 Resultat Beløp i tusen kroner 1K11 2K11 2K10 1H11 1H10 Netto renteinntekter Netto provisjonsinntekter Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Sum andre driftskostnader Resultat før tap og skatt Tap på utlån og garantier Resultat før skatt Skatt Resultat virksomhet for salg etter skatt Resultat etter skatt Fortjeneste per egenkapitalbevis 1,9 1,8-5,7 3,3-3,5 Egenkapitalavkastning etter skatt 5,6 % 5,2 % -17,1 % 5,4 % -4,9 %

17 Likviditetssituasjon Likviditetssituasjonen er god. Det er ingen vesentlige forfall i Ansvarlig lån på MNOK 100 er innfridd. Refinansiering av F-lån med forfall våren 2012 er tatt høyde for i likviditetsplanleggingen. Per 2Q 2011 er lån til en verdi av 5,8 mrd overført til SSB Boligkreditt. Av dette er 2,5 mrd benyttet i forbindelse med bytteordningen, og 2,6 mrd solgt i markedet. NOKm NOKm Refinansieringsbehov Obligasjoner med fortrinnsrett F-lån Syndicates and bilaterale loans Ansvarlig lån Obligasjoner og sertifikater Likviditet 2K11 3K11 4K11 1K12 2K12 3K12 4K12 1K13 Strategisk likviditet Likviditetsbuffer Ubenyttet OMF portefølje

18 Soliditet Statens Finansfond (MNOK 450) er refinansiert med ny fondsobligasjon tilpasset gjeldende Basel II regelverk Beregningsgrunnlaget er redusert med 2 mrd siste året Kjernekapitaldekningen er dermed økt til 13,1%, som gir grunnlag for en forsiktig vekst fremover Kapitaldekningsprosenten er redusert fra 15,7% (1Q) til 15,2% (2Q). Dette skyldes innfrielse av ansvarlig lån på MNOK 100 i perioden NOKm NOKm % 15 % 12 % 9 % 6 % 2K09 3K09 4K09 1K10 2K10 3K10 4K10 1K11 Egenkapital Ansvarlig lånekapital Kapitaldekningsprosent 2K11 Øvrig egenkapital Kjernekapitalprosent 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 2K09 3K09 4K09 1K10 2K10 3K10 4K10 1K11 2K11 Kjernekapitalprosent Kapitaldekningsprosent 0,0 %

19 Konsentrasjonsrisiko - innen eiendom og store engasjement Geografisk (per ) Konsentrasjonsrisiko oppsummert 9,6 % 0,5 % Kundesegmenter (PM/BM) Status Trend 11,8 % Rogaland Oslo og Akershus Høy personmarkedsandel (66%): lav risikoklassifisering og mindre sensitiv til konjunktursviningninger 78,1 % Andre fylker Utlandet Geografisk Stor eksponering i ett fylke Men: variert næringsliv og godt sysselsettingsgrunnlag NOKm Store engasjement 1 Q Q NOK mrd Store engasjement (konsolidert) 160 % 148 % 138 % 125 % 123 % 119 % 4,5 4,1 3,8 3,5 3,4 3,2 2,8 2,8 2,8 2,8 2,8 2,7 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q % 160 % 140 % 120 % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Store engasjement Noe høyere enn ønskelig Men: målrettet arbeid har gitt en positiv utvikling de siste årene og spesielt i 2010 (-1.7 mrd) Bransjeeksponering Stor eksponering mot eiendomsdrift (59 % av BM) Jobber for å redusere eksponeringen. Mål: < 40% Produkt eller formål Store engasjement Ansvarlig kapital SE/AK Ingen stor eksponering

20 Utbyttepolitikk Sandnes Sparebank har som mål å forvalte sine samlede ressurser slik at egenkapitabeviseierne gis en god, stabil og konkurransedyktig avkastning i form av utbytte og kursstigning. Årsoverskuddet fordeles mellom eierandelskapitalen (egenkapitalbeviseierne) og grunnfondskapitalen i samme forhold som deres respektive andel av bankens egenkapital. Sandnes Sparebank legger til grunn at inntil halvparten av eierandelskapitalens andel av overskuddet utbetales som utbytte, og tilsvarende at inntil halvparten av grunnfondskapitalens andel av overskuddet utbetales som gaver eller overføres til en stiftelse med slikt formål. I vurderingen vil det bli lagt vekt på at egenkapitalbeviseiernes andel av samlet egenkapital (eierbrøk) bør holdes stabil Ved fastsettelse av det samlede utdelingsnivå hensyntas forventet resultatutvikling, eksterne rammebetingelser og konsernets vurderte behov for kjernekapital. Banken har ikke til hensikt å foreslå endringer i utbyttepolitikken som medfører utvanning for eierne

21 Avsetninger og tap kv kv kv kv kv kv kv. 11 NL - Individuell PM - Individuell NL - Gruppe PM - Gruppe Det forventes ingen vesentlige økninger i tapsavsetningene fremover Banken har god kontroll på de tapsutsatte engasjementene, og forventer en positiv utvikling i 2012 Generell usikkerhet kan imidlertid medføre noe økning i gruppenedskrivningene SSB SSB Boligkreditt Konsern Taps- og misligholdsengasjement Misligholdte engasjement Tapsutsatte engasjement Individuelle nedskrivninger Brutto mislighold i % av brutto utlån 0,62 % 0,54 % 0,07 % 0,05 % 0,49 % 0,44 %

22 Egenevaluering - inntekter og kostnader Mye er gjort, men noe gjenstår Inntekter Kostnader Trend Trend Marginutvikling Re-prising har hatt god effekt Rentemargin på 1,34% i 2Q, fremdeles mer å gå på Volumutvikling Sterk konkurranse og styrt nedbygging har medført negativ vekst Urolig marked påvirker veksten Personalkostnader Antall årsverk redusert med 20 siden 2010 Administrative kostnader Betydelig redusert gjennom Opptur innsparingsprosjekter Andre inntekter Redusert risiko, medfører lavere inntektsgrunnlag Salg av spareavtaler øker kraftig, men fra lave nivåer Andre driftskostnader Fra kv.m til kv.m. Alt tilgjengelig areal er fremleid fra og med høsten Full effekt fra 2012

23 Vedlegg

24 Kort om Sandnes Sparebank Hovedpunkter og nøkkeltall Hovedpunkter per Finansielle nøkkeltall konsern per Historie tilbake til 1875 Egenkapitalbeviset børsnotert i 1995 Norges 10. største sparebank* Hovedsakelig Privatmarked og SMB, store engasjementer er redusert Nedslagsfelt Rogaland og SMB-marked i Oslo Adm. direktør Svein Ivar Førland God kjernekapitaldekning; 12,6 % per aktive personkunder og aktive næringslivskunder 208 årsverk pr Sterk posisjon i en spennende region Millioner NOK Forvaltningskapital Netto utlån Innskudd Egenkapital Eierandelsbrøk (etter overskuddsdisponering) 56,8 % Rentenetto 1,4 % Kjernekapitaldekning (4q) 12,6 % Resultat før skatt Resultat per egenkapitalbevis -1,2 Bokført egenkapital per egenkapitalbevis 132,7 Andre nøkkeltall per Antall filialer 6 Antall kunder Antall personkunder Antall bedriftskunder Antall årsverk 208 *Målt etter 2010 forvaltningskapital

25 Kort om Sandnes Sparebank Organisasjon og lokalisering Konsern*- og organisasjonsstruktur Lokalisering 100% 100% 100% Hovedkontor på Forus Owe Høines Risk Manager Terje Frafjord Finansdirektør Sindre Steine Ims Juridisk Direktør Svein Ivar Førland Adm. direktør Ingrid Fure Schøpp Kommunikasjonsdirektør Sune Svela Madland Direktør Forretningsutvikling og støtte 6 Filialer Ved hovedkontoret på Forus Langgata Sandnes Bryggen senter på Hommersåk Romsøegården i Stavanger Hundvågsenteret i Stavanger Haakon VII s gate i Oslo Haakon VII s gate i Oslo Sindre Steine Ims Direktør Oppfølging av spesialengasjement Marianne Sevaldsen Direktør Næringsliv Odd Egil Flokketveit Direktør Personmarked *Utdrag av konsernstruktur