FRN Høland og Setskog Sparebank NOK fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FRN Høland og Setskog Sparebank NOK 75 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO0010641913"

Transkript

1 PROSPEKT Registreringsdokument for FRN Høland og Setskog Sparebank NOK fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO Bjørkelangen, 13. juni 2012 HØLAND OG SETSKOG SPAREBANK FONDSOBLIGASJONSLÅN MARS/APRIL 2012 NO

2 Viktig informasjon Dette Registreringsdokumentet ( Registreringsdokumentet ) har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av Lånet til notering på Oslo Børs. Finanstilsynet har kontrollert og godkjent Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens 7-7. Ny informasjon av vesentlig betydning for Høland og Setskog Sparebank ( Låntaker ) kan bli kjent etter datering av Registreringsdokumentet, men før notering av Lånet. Slik informasjon vil bli publisert som et tillegg til Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens Verken utgivelsen eller utleveringen av Registreringsdokumentet skal, under noen omstendighet, skape inntrykk av at informasjonen heri er fullstendig eller korrekt på et tidspunkt etter datering av Registreringsdokumentet eller at Låntakers forretningsvirksomhet ikke kan ha blitt endret etter dette tidspunkt. Det er kun Låntaker og Tilrettelegger Swedbank First Securities ( Tilrettelegger ) som er berettiget til å gi informasjon om forhold beskrevet i Registreringsdokumentet. Dersom noen likevel gir slik informasjon, må disse anses som uberettiget til dette. Registreringsdokumentet er underlagt norsk lov, såfremt ikke annet er uttrykkelig uttalt. Enhver uenighet vedrørende Registreringsdokumentet skal bli løst ved norsk rett. Distribusjon av Registreringsdokumentet kan være begrenset ved lov i enkelte jurisdiksjoner, dette kan gjelde eksempelvis USA og Storbritannia. Finanstilsynets kontroll og godkjennelse av Registreringsdokumentet innebærer at dokumentet kan benyttes i enhver annen EØS-stat. Ut over dette er det ikke blitt foretatt noen handling for å få tillatelse til å distribuere Registreringsdokumentet i noen jurisdiksjoner hvor slik handlig er påkrevd. Enhver person som mottar Registreringsdokumentet er pålagt av Låntaker og Tilrettelegger til selv å sette seg inn i og overholde slike restriksjoner. Dette Registreringsdokumentet er ikke et tilbud om å selge eller en anmodning om å kjøpe Obligasjoner i Lånet. Innholdet i Registreringsdokumentet skal ikke under noen omstendighet anses som juridiske, økonomiske eller skattemessige råd. Enhver obligasjonseier bør konsultere med sin egen juridiske - og/eller økonomiske rådgiver og/eller skatterådgiver. Kopier av Registreringsdokumentet kan fås ved henvendelse til Låntaker eller Tilrettelegger. HØLAND OG SETSKOG SPAREBANK FONDSOBLIGASJONSLÅN MARS/APRIL 2012 NO

3 Innhold 1 RISIKOFAKTORER Generell risiko Operasjonell risiko ERKLÆRINGER Ansvarserklæring REVISORER Revisor OPPLYSNINGER OM UTSTEDER Informasjon om utsteder Utsteders historie og utvikling Nylig inntrufne forhold som påvirker Låntakers betalingsdyktighet Kontrollerende eiere o.l INFORMASJON OM HØLAND OG SETSKOG SPAREBANK Forretningsidé, verdier og strategi Beskrivelse av Høland og Setskog Sparebanks virksomhet Datterselskaper og tilknyttede selskaper Marked og nedslagsfelt FREMTIDSUTSIKTER Trendinformasjon STYRE, LEDELSE OG KONTROLLKOMITÉ Personopplysninger Styre, ledelse og tilsynsorganer interessekonflikter OPPLYSNINGER OM UTSTEDERS AKTIVA OG PASSIVA, FINANSIELLE STILLING OG RESULTATER Historiske regnskapsopplysninger Regnskaper Revisjon av historiske årsregnskapsopplysninger Alder for siste regnskapsopplysninger Retts- og voldgiftssaker Vesentlige endringer i Låntakers finansielle eller forretningsmessige stilling OPPLYSNINGER FRA TREDJEPART OG SAKKYNDIG DOKUMENTASJONSMATERIALE DEFINISJONER...18 HØLAND OG SETSKOG SPAREBANK FONDSOBLIGASJONSLÅN MARS/APRIL 2012 NO

4 1 RISIKOFAKTORER En investering i Høland og Setskog Sparebank ( Banken ) er beheftet med risiko. Risikoen knytter seg til generelle svingninger i obligasjonsmarkedet og i den generelle økonomien, markedsutvikling, varierende likviditet i obligasjonene og selskapsspesifikke risikofaktorer. Hvis noen av de følgende faktorer skulle materialisere, seg vil Bankens drift, finansielle situasjon og resultat kunne bli påvirket i negativ retning. 1.1 Generell risiko Konkurranse og risiko knyttet til bankmarkedet Totalmarkedet for Bankens produkter vil variere. Bankens fremtidige vekst vil avhenge av evnen til å øke markedsandelen, beholde eksisterende og etablere nye kundeforhold i takt med markedsveksten. Hvis markedet er mindre enn antatt, endres eller vokser saktere enn prognostisert, vil dette kunne få økonomiske virkning for Banken. De fremtidige økonomiske resultatene i Banken vil kunne påvirkes av konkurransemessige forhold. Spesielt vil dette være tilfelle dersom eksisterende eller nye aktører intensiverer sin tilstedeværelse i de områder som utgjør Bankens satsningsområder. Det forventes at den fremtidige utvikling i banksektoren fortsatt vil preges av sterk konkurranse om kunder og prosjekter Offentligrettslige risikoforhold Statlige myndigheter kan til enhver tid, innenfor rammene av EØS-avtalen og norsk lovgivning, innføre regelverk eller gjennomføre finans- eller pengepolitiske tiltak, herunder endringer i skatte-, avgifts- og valutalovgivningen, som vil kunne påvirke Høland og Setskog Sparebanks og resten av finansindustriens inntekter og kostnader. Myndighetene kan eksempelvis innføre tiltak som kan påvirke Høland og Setskog Sparebanks virksomhet; eksempelvis gjennom skjerpede soliditetskrav eller andre spesifikke krav. Gjennom sin kontroll med tilsyns- og styringsinstitusjonene i pengeog kredittmarkedet, vil myndighetene også kunne foreta disponeringer som påvirker Høland og Setskog Sparebanks virksomhet direkte. De senere år er det også blitt innført og det er i ferd med å bli innført nye krav til kapitaldekning, likviditet og soliditet som følge av norsk gjennomføring av EU-direktiver. Formålet med de nye kapitaldekningsreglene er å skape større samsvar mellom risiko og kapitalkrav i institusjonene. Det nye kapitaldekningsregelverket innholder krav som favner videre enn det tidligere minstekravet til kapitaldekning, ut fra et beregningsgrunnlag for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. De fremtidige økonomiske resultater i Høland og Setskog Sparebank vil kunne påvirkes av konkurransemessige forhold. Spesielt vil dette være tilfelle dersom eksisterende eller nye aktører intensiverer sin tilstedeværelse innen Høland og Setskog Sparebanks markedsområde. Det forventes at den fremtidige utvikling i banksektoren fortsatt vil preges av sterk konkurranse om kunder og prosjekter. Sterk konkurranse kan få betydning for Høland og Setskog Sparebanks marginer Obligasjonene Kursen på fondsobligasjoner i Høland og Setskog Sparebank vil påvirkes av den generelle utvikling i obligasjonsmarkedene. Dette innebærer at kursen på Høland og Setskog Sparebanks fondsobligasjoner vil kunne gå opp eller ned uavhengig av Bankens underliggende utvikling. HØLAND OG SETSKOG SPAREBANK FONDSOBLIGASJONSLÅN MARS/APRIL 2012 NO

5 Prissettingen av fondsobligasjonen vil også kunne påvirkes av likviditetsmessige forhold. Handelen i fondsobligasjonen er preget av relativt liten omsetning. Dette kan medføre at eventuelle store handler innenfor en kort tidshorisont kan føre til sterke positive eller negative kursutslag Makroøkonomiske forhold Høland og Setskog Sparebanks virksomhet, finansielle stilling, resultat og kontantstrøm avhenger i vesentlig grad av den generelle utviklingen i økonomien, herunder men ikke begrenset til inflasjonsnivået, den økonomiske veksten, arbeidsledigheten og forbrukernes disponible inntekter. En forverring av de eksisterende økonomiske forholdene, for eksempel i forbindelse med den aktuelle uroen i finansmarkedene, kan derfor få en negativ betydning for Høland og Setskog Sparebanks virksomhet, finansielle stilling, driftsresultater og/eller fremtidsutsikter. 1.2 Operasjonell risiko Ansatte, systemer og rutiner, omdømme og forretningsrisiko Ansatte, systemer og rutiner Operasjonell risiko kan defineres som risikoen for tap som følge av menneskelig svikt og utilstrekkelig kompetanse, svikt i IT-systemer, uklare rutiner, kriminalitet og interne misligheter, andre interne og eksterne årsaker og tap av nøkkelpersonell. Omdømmerisiko Omdømmerisiko kan defineres som risiko for svikt i inntjening og kapitaltilgang på grunn av sviktende tillit og omdømme i markedet, dvs. hos kunder, motparter, kapitalmarked og myndigheter. Forretningsrisiko Forretningsrisiko kan defineres som risikoen for uventede inntekstsvingninger ut fra andre forhold enn kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Risikoen kan opptre i ulike forretnings- eller produktsegmenter og være knyttet til konjunktursvingninger og endret kundeatferd. Strategisk risiko er risiko for svikt i inntjening og generering av kapital som skyldes endringer i rammebetingelser, dårlige forretningsmessige beslutninger, dårlig implementering av beslutninger eller manglende tilpasning til endringer i forretningsmessige rammebetingelser. Eierrisiko kan defineres som risiko for tap eller nødvendig påfyll av ny kapital i selskaper hvor banken har strategisk eierandel, som følge av den underliggende risikoen i slike selskaper Kredittrisiko Kredittrisiko defineres som faren for tap som følge av at kunder eller motparter ikke har evne eller vilje til å oppfylle sine forpliktelser overfor Høland og Setskog Sparebank. Kredittrisiko er en betydelig risiko knyttet til bankvirksomhet. Høland og Setskog Sparebanks fremtidige tapsutvikling vil påvirkes av blant annet den generelle økonomiske utvikling, sysselsetting, fremtidig rentenivå og bankens løpende håndtering av kredittrisikoen. Høland og Setskog Sparebanks tapsutvikling vil være direkte avhengig av den generelle økonomiske utvikling i Norge og særlig i de områder der Høland og Setskog Sparebank driver sin virksomhet. En betydelig renteøkning vil kunne påvirke Høland og Setskog Sparebanks kunders gjeldsbetjeningsevne negativt. Ved kredittbevilgninger vurderes blant annet kundenes eksponering i forhold til svingninger i rentenivået. HØLAND OG SETSKOG SPAREBANK FONDSOBLIGASJONSLÅN MARS/APRIL 2012 NO

6 En betydelig andel av Høland og Setskog Sparebanks utlån, både i person- og bedriftskundemarkedet, er sikret med pant i fast eiendom, og banken har dermed en betydelig indirekte eksponering mot eiendomsmarkedet. Det er og å bemerke at ca. 67 prosent av Høland og Setskog Sparebanks utlån er mot personkundemarkedet Markedsrisiko Markedsrisiko er risikoen for tap som skyldes endringer i observerbare markedsvariabler som renter, valutakurser og verdipapirkurser. Risikoen for endringer i verdipapirpriser som skyldes endringer i generelle kredittpriser blir også regnet som markedsrisiko. Markedsrisiko vil oppstå i Høland og Setskog Sparebank hovedsakelig fra eventuelle investeringer i obligasjoner, sertifikater, aksjer og egenkapitalbevis, og som følge av aktiviteter som utføres for å understøtte bankdriften - som funding og rente- og valutahandel Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at Høland og Setskog Sparebank ikke er i stand til å refinansiere sin gjeld eller ikke har evnen til å finansiere økninger i eiendelene uten vesentlige ekstrakostnader. Likviditetsrisikoen oppstår med andre ord idet løpetiden på kundeinnskudd og innlån fra HØLAND OG SETSKOG SPAREBANK FONDSOBLIGASJONSLÅN MARS/APRIL 2012 NO

7 2 ERKLÆRINGER 2.1 Ansvarserklæring Høland og Setskog Sparebank bekrefter at opplysningene i Registreringsdokumentet så langt Høland og Setskog Sparebank kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra Registreringsdokumentet som er av en slik art at det kan endre betydningsinnholdet, og at de ansvarlige har truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette. Bjørkelangen, 13. juni 2012 Høland og Setskog Sparebank John Sigurd Bjørknes Administrerende Banksjef HØLAND OG SETSKOG SPAREBANK FONDSOBLIGASJONSLÅN MARS/APRIL 2012 NO

8 3 REVISORER 3.1 Revisor Revisjonsfirmaet AS Revision ved statsautorisert revisor Wilhelm Forland er revisor for Høland og Setskog Sparebank. AS Revision har adresse Nedre Vollg. 3, 0158 Oslo. AS Revision er medlem av Den norske Revisorforening. AS Revision har vært revisor for Høland og Setskog Sparebank i 2011 og Høland og Setskog Sparebank er et resultat av sammenslåing av henholdsvis Høland Sparebank og Setskog Sparebank i AS Revision ved revisor Wilhelm Forland var revisor for både Høland Sparebank og Setskog Sparebank før fusjonen. HØLAND OG SETSKOG SPAREBANK FONDSOBLIGASJONSLÅN MARS/APRIL 2012 NO

9 4 OPPLYSNINGER OM UTSTEDER 4.1 Informasjon om utsteder Høland og Setskog Sparebank er en operativ bank som driver bank- og finansieringsvirksomhet. Banken er medeier i Terra Gruppen med 1,4% eierandel. Høland og Setskog Sparebank har nå 4 kontorer i Akershus fylke og 44 ansatte. Banken er registrert i Foretaksregisteret med foretaksnavn Høland og Setskog Sparebank og organisasjonsnummer Stiftelsesdatoen for Høland og Setskog Sparebank, registrert i Brønnøysundregistrene, er 6. juni Hovedkontoret er i Bjørkelangen, og forretningsadressen er Bjørkeveien 20, 1940 Bjørkelangen, Norge. Postadressen er Postboks 54, 1941 Bjørkelangen. Telefonnummer er Høland og Setskog Sparebank opererer i Norge, med markedsområde Akershus og Oslo, og reguleres av norsk rett. Banken er en sparebank og er følgelig underlagt: Lov om sparebanker med ikrafttredelse 1. januar 1962, Lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner med ikrafttredelse 10. juni 1988, Forskrift om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond m.v. med ikrafttredelse 1. januar 2007 / 31. desember 2011, og Forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker med ikrafttredelse 1. juli 2009 Per 31. desember 2011 hadde Høland og Setskog Sparebank, en forvaltningskapital på ca NOK 4,4 milliarder og årsresultatet før skatt var NOK 18,6 millioner. Banken betjener personmarkedet, næringsliv og offentlig sektor. 4.2 Utsteders historie og utvikling Bankens historie Hølands Præstegjelds Sparebank ble opprettet 6. juni 1849 og startet sin virksomhet i desember på Skedsmo, daværende kommunelokale for Høland kommune. Grunnlaget for banken ble lagt ved at kornmagasinene på Hemnes og Setskog (senere også Løken) ble solgt og kapitalen benyttet til å bygge opp bankens grunnfond (startkapital). En svært sentral person i denne forbindelse var daværende sogneprest Gabriel Smith Faye. Hølands Præstegjelds Sparebanks fremste formål var å ta imot penger og gjøre dem fruktbringende, slik at rentene kunne legges til kapitalen. I 1910 trekker Setskog seg ut av samarbeidet og oppretter sin egen bank. Setskog Sparebank blir opprettet i Ved bankens 100 års jubileum var forvaltningskapitalen på nesten 6 millioner kroner og egenkapitalen på nesten kroner. I 1999 feiret banken 150 års jubileum. I løpet av sommeren det samme året gjennomførte banken en grunnfondsbevisemisjon og ble børsnotert. Emisjonen tilførte 50 millioner i grunnfondsbeviskapital slik at egenkapitalen steg til 138 millioner kroner. Forvaltningskapitalen var da på ca. 930 millioner kroner. I 2010 fusjonerer Høland Sparebank med Setskog Sparebank. Navnet blir Høland og Setskog Sparebank. 4.3 Nylig inntrufne forhold som påvirker Låntakers betalingsdyktighet Det har ikke inntruffet forhold som i vesentlig grad forverrer betalingsdyktigheten til banken siden datoen for de siste offentliggjorte reviderte regnskapene. 4.4 Kontrollerende eiere o.l. Utsteder kan som sparebank ikke direkte eller indirekte være eiet eller kontrollert av andre eiere. HØLAND OG SETSKOG SPAREBANK FONDSOBLIGASJONSLÅN MARS/APRIL 2012 NO

10 5 INFORMASJON OM HØLAND OG SETSKOG SPAREBANK 5.1 Forretningsidé, verdier og strategi Visjon og forretningsidé I Høland og Setskog Sparebanks vedtekter 1-1 er bankens formål definert. Bankens forretningsidé sier blant annet at Høland og Setskog Sparebank er totalleverandør av bank- og forsikringsprodukter. Banken skal være til stede i hele sitt kjerneområde og ha hovedfokus på folk flest og lokalt næringsliv. I Bankens strategiplan er en rekke områder av bankens virksomhet omhandlet og bankens etiske retningslinjer legger vekt på at vi skal være en hjelpsom, aktiv, inkluderende og pålitelig bank med sterkt kundefokus og personlig service. Banken skal ha god kompetanse med høye etiske verdier og være en interessant arbeidsplass. 5.2 Beskrivelse av Høland og Setskog Sparebanks virksomhet Høland og Setskog Sparebank er en lokalbank som driver tradisjonell bank- og finansieringsvirksomhet. Banken har 4 kontorer. Banken betjener personmarkedet og næringsliv. Banken har tilgang til et bredt produktspekter samt boligkreditt gjennom sin tilknytning til Terra Gruppen. I tillegg tilbyr Banken eiendomsmegling gjennom sitt deleide selskap Terra Eiendomsmegling Akershus. 5.3 Datterselskaper og tilknyttede selskaper Datterselskaper Høland og Setskog Sparebank har ingen datterselskaper. Tilknyttede selskaper Navn Adresse Land Eierandel Terra Eiendomsmegling Akershus Norge 35,0 % Bjørkelangen Torg Norge 40,0 % 5.4 Marked og nedslagsfelt Høland og Setskog Sparebank har sitt hovedvirkeområde i Akershus. Hovedkontoret ligger i Bjørkelangen. Foruten hovedkontoret, har Banken 4 kontor, se oversikten under. Hovedkontor Bjørkelangen Avdeling Løken Avdeling Hemnes Avdeling Setskog Oversikten nedenfor viser Høland og Setskog Sparebanks utlån fordelt på geografisk område. Tallene nedenfor er basert på Høland og Setskog Sparebanks reviderte regnskap for Brutto utlån i område % andel Skedsmo ,0 % Fet ,9 % Sørum ,0 % Akershus for øvrig ,5 % Oslo ,5 % Østfold ,5 % Øvrige ,0 % Aurskog-Høland ,0 % Utlandet ,6 % Sum brutto utlån ,0 % HØLAND OG SETSKOG SPAREBANK FONDSOBLIGASJONSLÅN MARS/APRIL 2012 NO

11 Oversikten nedenfor viser Høland og Setskog Sparebanks brutto utlån fordelt på sektorer. Tallene nedenfor er basert på Høland og Setskog Sparebanks reviderte regnskap for Brutto utlån % andel Omsetning og drift av fast eiendom ,5 % Bygg, anlegg, kraft, vann ,6 % Jord- og skogbruk ,4 % Handel, hotell og restaurantvirks ,4 % Transport og kommunikasjon ,2 % Øvrige næringer ,3 % Sum lønnstakere og lignende ,6 % Sum brutto utlån ,0 % HØLAND OG SETSKOG SPAREBANK FONDSOBLIGASJONSLÅN MARS/APRIL 2012 NO

12 6 FREMTIDSUTSIKTER 6.1 Trendinformasjon Det er ingen kjente utviklingstrekk, usikkerhetsfaktorer, krav, forpliktelser eller hendelser som sannsynligvis vil ha en vesentlig innvirkning på Høland og Setskog Sparebanks fremtidsutsikter. Det har ikke skjedd noen vesentlig forverring i Låntakers fremtidsutsikter eller solvens siden datoen for det siste offentliggjorte reviderte regnskapet til Banken. HØLAND OG SETSKOG SPAREBANK FONDSOBLIGASJONSLÅN MARS/APRIL 2012 NO

13 7 STYRE, LEDELSE OG KONTROLLKOMITÉ 7.1 Personopplysninger Styret Styret i Høland og Setskog Sparebank består av: Navn Styreposisjon Utløp av valgperiode Jarle Bergsjø Styreleder 2014 John-Ivar Udnesseter Nestleder 2013 Per B. Jacobsen Styremedlem 2013 Unni Nadden Styremedlem 2013 Siri Hidle Styremedlem 2014 Ane Haugen Styremedlem 2014 Åsmund Krogstad Styremedlem 2014 Øystein Heggedal Ansatterepresentant 2014 Forretningsadressen for samtlige styremedlemmer er Høland og Setskog Sparebank, Bjørkeveien 20, 1940 Bjørkelangen, Norge. Navn Informasjon om nåværende styre- og ledelsesverv / virke Jarle Bergsjø Styreleder siden Seksjonssjef Mattilsynet John-Ivar Udnesseter Medlem i styret i Høland og Setskog Sparebank siden Økonomisjef Aurskog-Høland Kommune Per B. Jacobsen Medlem i styret i Høland og Setskog Sparebank siden Pensjonist Unni Nadden Medlem i styret i Høland og Setskog Sparebank siden 2007 Regnskapsansvarlig A-Pressen Tjenestesenter AS Siri Hidle Medlem i styret i Høland og Setskog Sparebank siden Lærer ved Bjørkelangen videregående Skole Ane Haugen Medlem i styret i Høland og Setskog Sparebank siden 2006 Direktør Posten Åsmund Krogstad Medlem i styret i Høland og Setskog Sparebank siden Administrerende direktør 07 Aurskog (07 Aurskog Gruppen) Øystein Heggedal Medlem i styret i Høland og Setskog Sparebank siden Salgskonsulent Høland og Setskog Sparebank Ingen av medlemmene i styret har andre aktiviteter som er av vesentlig betydning for Banken. Ledelsen Ledelsen i Høland og Setskog Sparebank består av: Navn John Sigurd Bjørknes Ole-Einar Holth Liv Jacklin Kristin Nordby Carl-Fredrik Havnås Kjell Sæther Jørn-Erik Sether Mariann H. Veiby Stilling Administrerende banksjef Banksjef Kreditt Banksjef økonomi/personal Markedsansvarlig Personmarked Markedsansvarlig Bedriftsmarked Markeds-/fagansvarlig sparing/liv Markeds-/fagansvarlig skadeforsikring Avdelingsleder Dagligbank HØLAND OG SETSKOG SPAREBANK FONDSOBLIGASJONSLÅN MARS/APRIL 2012 NO

14 Forretningsadressen for samtlige medlemmer av ledergruppen er Høland og Setskog Sparebank, Bjørkeveien 20, 1940 Bjørkelangen, Norge. Ingen av medlemmene i ledelsen har andre aktiviteter som er av vesentlig betydning for Banken. Kontrollkomiteén Kontrollkomiteén i Høland og Setskog Sparebank består av: Navn Morten Huser Lena Malnes Knut Fjermeros Rolle Leder Medlem Medlem Navn Morten Huser Lena Malnes Knut Fjermeros Virke Advokat/Partner i Advokatfirmaet Økland & Co DA Økonomisjef i Høland og Setskog Elverk Pensjonist Ingen av medlemmene i kontrollkomiteén har andre aktiviteter som er av vesentlig betydning for Banken. 7.2 Styre, ledelse og tilsynsorganer interessekonflikter Det foreligger ingen mulige interessekonflikter mellom de forpliktelser personene nevnt i punkt 7.1 har overfor utsteder, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser. HØLAND OG SETSKOG SPAREBANK FONDSOBLIGASJONSLÅN MARS/APRIL 2012 NO

15 8 OPPLYSNINGER OM UTSTEDERS AKTIVA OG PASSIVA, FINANSIELLE STILLING OG RESULTATER 8.1 Historiske regnskapsopplysninger Høland og Setskog Sparebank avlegger fra og med 2011 regnskap i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS), og gjeldende fortolkninger. Før 2011, er regnskapene utarbeidet i overensstemmelse med regnskapsloven og forskrifter for bankregnskap samt god norsk regnskapsskikk. Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling I henhold til Commision Regulation (EC) NO 809/2004 of 29 April 2004 som implementerer Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council kan informasjon i et prospekt inntas ved henvisning. På grunn av kompleksiteten i den historiske finansielle informasjonen inntas derfor slik informasjon inkludert noter ved henvisning til 1. kvartalsrapport for 2012, 1. kvartalsrapport 2011, Årsrapport 2011, Årsrapport 2010 og Årsrapporter Disse rapporter finner man på Høland og Setskog Sparebanks egen hjemmeside under Om oss / Regnskap. Sidetall i årsrapporter Årsrapport 2009 Høland Sparebank Årsrapport 2009 Setskog Sparebank Årsrapport 2010 Årsrapport kvartal kvartal 2011 Resultatregnskap / Balanseregnskap Kontantstrømsoppstilling Regnskapsprinsipper og noter Revisjonsberetning NA NA 8.2 Regnskaper Inngår i punkt Revisjon av historiske årsregnskapsopplysninger Historisk finansiell informasjon for 2011, 2010 og 2009/2009 er revidert. Revisjonsberetning for 2011, 2010 og 2009/2009 finnes som vist i henholdsvis årsrapport 2011, 2010 og årsrapport 2009/2009. Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 og 1. kvartal 2011 er ikke revidert. 8.4 Alder for siste regnskapsopplysninger Siste reviderte regnskapsår er Retts- og voldgiftssaker Høland og Setskog Sparebank har i løpet av de siste 12 måneder ikke vært involvert i forvaltningssaker, rettstvister eller voldgiftssaker (herunder saker som er anlagt eller varslet og som Høland og Setskog Sparebank har kjennskap til), som kan få eller som i den senere tid har hatt vesentlig innvirkning på Høland og Setskog Sparebanks økonomiske stilling eller lønnsomhet. 8.6 Vesentlige endringer i Låntakers finansielle eller forretningsmessige stilling Det er ikke oppstått vesentlige endringer i Bankens finansielle stilling eller markedsstilling siden utløpet av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort enten revidert finansiell informasjon eller delårsinformasjon for Høland og Setskog Sparebank. HØLAND OG SETSKOG SPAREBANK FONDSOBLIGASJONSLÅN MARS/APRIL 2012 NO

16 9 OPPLYSNINGER FRA TREDJEPART OG SAKKYNDIG Det foreligger ingen opplysninger fra tredjepart eller ekspertuttalelser. HØLAND OG SETSKOG SPAREBANK FONDSOBLIGASJONSLÅN MARS/APRIL 2012 NO

17 10 DOKUMENTASJONSMATERIALE Dokumenter som nevnt under vil i en periode på tolv måneder regnet fra dato for godkjennelse av Registreringsdokumentet være tilgjengelige hos Høland og Setskog Sparebank, Sparebankgården, 1940 Bjørkelangen, Norge eller på bankens til enhver tid gjeldende besøksadresse. Banken kan velge å gjøre dokumentene tilgjengelige, helt eller delvis. Bankens stiftelsesdokumenter og vedtekter. Alle eventuelle rapporter, brev, andre dokumenter, historisk finansiell informasjon, verdsettinger og erklæringer som er gjengitt eller referert til i Registreringsdokumentet, utarbeidet av sakkyndig på oppdrag for banken. Historisk finansiell informasjon om banken for de to siste regnskapsår forut for publiseringen av Registreringsdokumentet. For vedtekter til Høland og Setskog Sparebank henvises det til bankens nettsted HØLAND OG SETSKOG SPAREBANK FONDSOBLIGASJONSLÅN MARS/APRIL 2012 NO

18 11 DEFINISJONER Banken Lånet Låntaker Registreringsdokumentet Tilrettelegger Utsteder Høland og Setskog Sparebank NO FRN Høland og Setskog Sparebank evigvarende NOK fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen Høland og Setskog Sparebank Dette dokumentet Swedbank First Securities Høland og Setskog Sparebank HØLAND OG SETSKOG SPAREBANK FONDSOBLIGASJONSLÅN MARS/APRIL 2012 NO

FRN Helgeland Sparebank evigvarende NOK 220 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010640873

FRN Helgeland Sparebank evigvarende NOK 220 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010640873 PROSPEKT Registreringsdokument for FRN Helgeland Sparebank evigvarende NOK 220 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010640873 Mo i Rana, 13. juni 2012

Detaljer

PROSPEKT. Registreringsdokument for. Bergen, 14. juni 2012

PROSPEKT. Registreringsdokument for. Bergen, 14. juni 2012 PROSPEKT Registreringsdokument for FRN Sparebanken Vest NOK 325 000 000 fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO 0010635915 Bergen, 14. juni 2012 SPAREBANKEN VEST

Detaljer

Prospekt. Registreringsdokument. for. FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen

Prospekt. Registreringsdokument. for. FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen Prospekt Registreringsdokument for FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen Sandnes, 12. januar 2012 SANDNES SPAREBANK FONDSOBLIGASJON ISIN NO 001

Detaljer

Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT

Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT PROSPEKTET ER UTARBEIDET I FORBINDELSE MED NOTERING AV 9 022 310 EGENKAPITALBEVIS

Detaljer

PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER

PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER Utstedelse av Sparebanken Vest Fondsobligasjoner med fast rente, ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utsteder RETTET EMISJON

Detaljer

Tilsvarende dokument

Tilsvarende dokument Tilsvarende dokument Dette Tilsvarende dokumentet er utarbeidet i forbindelse med notering av 3 856 023 nye egenkapitalbevis i Jæren Sparebank på Oslo Børs, utstedt i forbindelse med sammenslåingen mellom

Detaljer

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS:

Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Prospekt *** OFFENTLIG EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS: Offentlig Emisjon av minimum 283 019 og maksimum 582 524 Egenkapitalbevis til forholdsmessig fallende tegningskurs fra NOK 106-103 per Egenkapitalbevis

Detaljer

Prospekt SPAREBANKEN ØST

Prospekt SPAREBANKEN ØST Prospekt SPAREBANKEN ØST Offentlig fortrinnsrettsemisjon av 16 851 864 grunnfondsbevis med fortrinnsrett for eierne av grunnfondsbeviskapitalen ved utløpet av 16. mars 2009, til tegningskurs NOK 12 per

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5-42 millioner (ikke over EUR

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5 millioner Tegningsperiode Fra og med

Detaljer

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon Dette Registreringsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av fondsobligasjonsemisjon i SpareBank 1

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument Sandnes Sparebank Sandnes, 20.02 2014 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg XI Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument Oslo, 12.06 2012 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av Låntakers obligasjonslån

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument Sparebanken Øst Boligkreditt AS Drammen, 16.01 2013 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Risikofaktorer... 3 2. Ansvarlige... 4 3. Definisjoner...

Detaljer

Foto: Sjarm Fotostudio, Indre Akershus Blad, Høland og Setskog Sparebank Trykk: 07 Gruppen

Foto: Sjarm Fotostudio, Indre Akershus Blad, Høland og Setskog Sparebank Trykk: 07 Gruppen ÅRSRAPPORT 2013 Foto: Sjarm Fotostudio, Indre Akershus Blad, Høland og Setskog Sparebank Trykk: 07 Gruppen NOTER - sidevisning Styrets årsberetning s 5 Nøkkeltall s 14 Resultat s 15 Balanse s 16 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger Prospekt DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI Tilrettelegger Oslo, 19. november 2008 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 42 Viktig informasjon*

Detaljer

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registre eringsdokument Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne 1 av 33 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Investorpresentasjon 2015

EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Investorpresentasjon 2015 EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Investorpresentasjon 2015 Bjørn Riise Banksjef 922 18 922 bjorn.riise@klabu-sparebank.no Finn Roger Buan Kunderågiver AFR 909 56 178 finn.buan@klabu-sparebank.no Geir Arntsen

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2009 1 av 85 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

ÅRSRAPPORT SRAPPOR T 2014

ÅRSRAPPORT SRAPPOR T 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Foto: Sjarm Fotostudio, Indre Akershus Blad, Høland og Setskog Sparebank Trykk: 07 Gruppen Styrets årsberetning s 5 Nøkkeltall s 17 Resultat s 18 Balanse s 19 Kontantstrømoppstilling s

Detaljer

VERDIPAPIRDOKUMENT. ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017

VERDIPAPIRDOKUMENT. ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017 ISIN NO 0010711674 3 MND NIBOR +0,40% Agder Energi AS åpent obligasjonslån 2014/2017 Agder Energi AS Postboks 603 Lundsiden 4606 Kristiansand Telefon 38 60 70 00 Verdipapirdokumentet er utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument NorgesGruppen ASA, 19.01.2015 NorgesGruppen ASA Oslo, 19.01.2015 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg IV Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i

Detaljer

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12

ISIN: NO 0010711666. for. Tilrettelegger: 1 av 12 Agder Energi AS, prospekt av 16. juni 2014 VERDIPAPIRDOKUMENT ISIN: NO 0010711666 Prospekt Verdipapirdokument for ISIN: NO 001 0711666 FRN Agder Energi AS åpent obligas sjonslån 2014/2020 Tilrettelegger:

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010612153

Verdipapirdokument. FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010612153 Sparebanken Sogn og Fjordane, 16.05.2012 Verdipapirdokument ISIN NO0010612153 Verdipapirdokument FRN Sparebanken Sogn og Fjordane evigvarende fondsobligasjonslån 2011 med innløsningsrett for utsteder ISIN

Detaljer

Verdipapirdokument. FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446.

Verdipapirdokument. FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446. Sandnes Sparebank, 20.02 2014 Verdipapirdokument ISIN NO0010700446 Verdipapirdokument FRN Sandnes Sparebank evigvarende fondsobligasjon 2014 med innløsningsrett for utsteder ISIN NO0010700446 Tilretteleggere:

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT INFORMASJONSDOKUMENT Domstein ASA ("Domstein" eller "Selskapet") Org.nr. 960 756 932 Dette informasjonsdokumentet ("Informasjonsdokumentet") er utarbeidet i forbindelse med Domsteins erverv av virksomheten

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument NorgesGruppen ASA Oslo, 16.08 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg IV Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak

Detaljer