PROSPEKT. Registreringsdokument for. Bergen, 14. juni 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROSPEKT. Registreringsdokument for. Bergen, 14. juni 2012"

Transkript

1 PROSPEKT Registreringsdokument for FRN Sparebanken Vest NOK fondsobligasjonslån med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen - NO Bergen, 14. juni 2012 SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONSLÅN JANUAR/FEBRUAR 2012 NO Side 1

2 Viktig informasjon Dette Registreringsdokumentet ( Registreringsdokumentet ) har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av Lånet til notering på Oslo Børs. Finanstilsynet har kontrollert og godkjent Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens 7-7. Ny informasjon av vesentlig betydning for Sparebanken Vest ( Låntaker ) eller dets datterselskaper kan bli kjent etter datering av Registreringsdokumentet, men før notering av Lånet. Slik informasjon vil bli publisert som et tillegg til Registreringsdokumentet i henhold til Verdipapirhandellovens Verken utgivelsen eller utleveringen av Registreringsdokumentet skal, under noen omstendighet, skape inntrykk av at informasjonen heri er fullstendig eller korrekt på et tidspunkt etter datering av Registreringsdokumentet eller at Låntaker eller dets datterselskapers forretningsvirksomhet ikke kan ha blitt endret etter dette tidspunkt. Det er kun Låntaker og tilretteleggerne Swedbank First Securities, Fondsfinans ASA og Norne Securities AS ( Tilretteleggerne ) som er berettiget til å gi informasjon om forhold beskrevet i Registreringsdokumentet. Dersom noen likevel gir slik informasjon, må disse anses som uberettiget til dette. Registreringsdokumentet er underlagt norsk lov, såfremt ikke annet er uttrykkelig uttalt. Enhver uenighet vedrørende Registreringsdokumentet skal bli løst ved norsk rett. Distribusjon av Registreringsdokumentet kan være begrenset ved lov i enkelte jurisdiksjoner, dette kan gjelde eksempelvis USA og Storbritannia. Finanstilsynets kontroll og godkjennelse av Registreringsdokumentet innebærer at dokumentet kan benyttes i enhver annen EØS-stat. Ut over dette er det ikke blitt foretatt noen handling for å få tillatelse til å distribuere Registreringsdokumentet i noen jurisdiksjoner hvor slik handlig er påkrevd. Enhver person som mottar Registreringsdokumentet er pålagt av Låntaker og Tilretteleggerne til selv å sette seg inn i og overholde slike restriksjoner. Dette Registreringsdokumentet er ikke et tilbud om å selge eller en anmodning om å kjøpe Obligasjoner i Lånet. Innholdet i Registreringsdokumentet skal ikke under noen omstendighet anses som juridiske, økonomiske eller skattemessige råd. Enhver obligasjonseier bør konsultere med sin egen juridiske - og/eller økonomiske rådgiver og/eller skatterådgiver. Kopier av Registreringsdokumentet kan fås ved henvendelse til Låntaker eller Tilretteleggerne. SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONSLÅN JANUAR/FEBRUAR 2012 NO Side 2

3 Innhold 1 RISIKOFAKTORER Generell risiko Operasjonell risiko ERKLÆRINGER Ansvarserklæring REVISORER Revisor OPPLYSNINGER OM UTSTEDER Informasjon om utsteder Utsteders historie og utvikling Nylig inntrufne forhold som påvirker Låntakers betalingsdyktighet Kontrollerende eiere o.l INFORMASJON OM SPAREBANKEN VEST Forretningsidé, verdier og strategi Beskrivelse av Sparebanken Vests virksomhet Datterselskaper og tilknyttede selskaper Marked og nedslagsfelt FREMTIDSUTSIKTER Trendinformasjon STYRE, LEDELSE OG KONTROLLKOMITÉ Personopplysninger Styre, ledelse og tilsynsorganer interessekonflikter OPPLYSNINGER OM UTSTEDERS AKTIVA OG PASSIVA, FINANSIELLE STILLING OG RESULTATER Historiske regnskapsopplysninger Regnskaper Revisjon av historiske årsregnskapsopplysninger Alder for siste regnskapsopplysninger Retts- og voldgiftssaker Vesentlige endringer i Låntakers finansielle eller forretningsmessige stilling OPPLYSNINGER FRA TREDJEPART OG SAKKYNDIG DOKUMENTASJONSMATERIALE DEFINISJONER...21 SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONSLÅN JANUAR/FEBRUAR 2012 NO Side 3

4 1 RISIKOFAKTORER En investering i Sparebanken Vest ( Banken ) er beheftet med risiko. Risikoen knytter seg til generelle svingninger i obligasjonsmarkedet og i den generelle økonomien, markedsutvikling, varierende likviditet i obligasjonene og selskapsspesifikke risikofaktorer. Hvis noen av de følgende faktorer skulle materialisere, seg vil Bankens drift, finansielle situasjon og resultat kunne bli påvirket i negativ retning. 1.1 Generell risiko Konkurranse og risiko knyttet til bankmarkedet Totalmarkedet for Bankens produkter vil variere. Bankens fremtidige vekst vil avhenge av evnen til å øke markedsandelen, beholde eksisterende og etablere nye kundeforhold i takt med markedsveksten. Hvis markedet er mindre enn antatt, endres eller vokser saktere enn prognostisert, vil dette kunne få økonomiske virkning for Banken. De fremtidige økonomiske resultatene i Banken vil kunne påvirkes av konkurransemessige forhold. Spesielt vil dette være tilfelle dersom eksisterende eller nye aktører intensiverer sin tilstedeværelse i de områder som utgjør Bankens satsningsområder. Det forventes at den fremtidige utvikling i banksektoren fortsatt vil preges av sterk konkurranse om kunder og prosjekter Offentligrettslige risikoforhold Statlige myndigheter kan til enhver tid, innenfor rammene av EØS-avtalen og norsk lovgivning, innføre regelverk eller gjennomføre finans- eller pengepolitiske tiltak, herunder endringer i skatte-, avgifts- og valutalovgivningen, som vil kunne påvirke Sparebanken Vests og resten av finansindustriens inntekter og kostnader. Myndighetene kan eksempelvis innføre tiltak som kan påvirke Sparebanken Vests virksomhet; eksempelvis gjennom skjerpede soliditetskrav eller andre spesifikke krav. Gjennom sin kontroll med tilsyns- og styringsinstitusjonene i penge- og kredittmarkedet, vil myndighetene også kunne foreta disponeringer som påvirker Sparebanken Vests virksomhet direkte. De senere år er det også blitt innført og det er i ferd med å bli innført nye krav til kapitaldekning, likviditet og soliditet som følge av norsk gjennomføring av EU-direktiver. Formålet med de nye kapitaldekningsreglene er å skape større samsvar mellom risiko og kapitalkrav i institusjonene. Det nye kapitaldekningsregelverket innholder krav som favner videre enn det tidligere minstekravet til kapitaldekning, ut fra et beregningsgrunnlag for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. De fremtidige økonomiske resultater i Sparebanken Vest vil kunne påvirkes av konkurransemessige forhold. Spesielt vil dette være tilfelle dersom eksisterende eller nye aktører intensiverer sin tilstedeværelse innen Sparebanken Vests markedsområde. Det forventes at den fremtidige utvikling i banksektoren fortsatt vil preges av sterk konkurranse om kunder og prosjekter. Sterk konkurranse kan få betydning for Sparebanken Vests marginer Obligasjonene Kursen på fondsobligasjoner i Sparebanken Vest vil påvirkes av den generelle utvikling i obligasjonsmarkedene. Dette innebærer at kursen på Sparebanken Vests fondsobligasjoner vil kunne gå opp eller ned uavhengig av Bankens underliggende utvikling. Prissettingen av fondsobligasjonen vil også kunne påvirkes av likviditetsmessige forhold. Handelen i fondsobligasjonen er preget av relativt liten omsetning. Dette kan medføre at eventuelle store handler innenfor en kort tidshorisont kan føre til sterke positive eller negative kursutslag. SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONSLÅN JANUAR/FEBRUAR 2012 NO Side 4

5 1.1.4 Makroøkonomiske forhold Sparebanken Vests virksomhet, finansielle stilling, resultat og kontantstrøm avhenger i vesentlig grad av den generelle utviklingen i økonomien, herunder men ikke begrenset til inflasjonsnivået, den økonomiske veksten, arbeidsledigheten og forbrukernes disponible inntekter. En forverring av de eksisterende økonomiske forholdene, for eksempel i forbindelse med den aktuelle uroen i finansmarkedene, kan derfor få en negativ betydning for Sparebank Vests virksomhet, finansielle stilling, driftsresultater og/eller fremtidsutsikter. 1.2 Operasjonell risiko Ansatte, systemer og rutiner, omdømme og forretningsrisiko Ansatte, systemer og rutiner Operasjonell risiko kan defineres som risikoen for tap som følge av: - Menneskelig svikt og utilstrekkelig kompetanse - Svikt i IKT-systemer - Uklar policy, strategi eller rutiner - Kriminalitet og interne misligheter - Andre interne og eksterne årsaker - Tap av nøkkelpersonell Omdømmerisiko Omdømmerisiko kan defineres som risiko for svikt i inntjening og kapitaltilgang på grunn av sviktende tillit og omdømme i markedet, dvs. hos kunder, motparter, kapitalmarked og myndigheter. Forretningsrisiko Forretningsrisiko kan defineres som risikoen for uventede inntekstsvingninger ut fra andre forhold enn kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. Risikoen kan opptre i ulike forretnings- eller produktsegmenter og være knyttet til konjunktursvingninger og endret kundeatferd. Strategisk risiko er risiko for svikt i inntjening og generering av kapital som skyldes endringer i rammebetingelser, dårlige forretningsmessige beslutninger, dårlig implementering av beslutninger eller manglende tilpasning til endringer i forretningsmessige rammebetingelser. Eierrisiko kan defineres som risiko for tap eller nødvendig påfyll av ny kapital i selskaper hvor banken har strategisk eierandel, som følge av den underliggende risikoen i slike selskaper Kredittrisiko Kredittrisiko defineres som faren for tap som følge av at kunder eller motparter ikke har evne eller vilje til å oppfylle sine forpliktelser overfor Sparebanken Vest. Kredittrisiko er en betydelig risiko knyttet til bankvirksomhet. Sparebanken Vests fremtidige tapsutvikling vil påvirkes av blant annet den generelle økonomiske utvikling, sysselsetting, fremtidig rentenivå og bankens løpende håndtering av kredittrisikoen. Sparebanken Vests tapsutvikling vil være direkte avhengig av den generelle økonomiske utvikling i Norge og særlig i de områder der Sparebanken Vest driver sin virksomhet. SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONSLÅN JANUAR/FEBRUAR 2012 NO Side 5

6 En betydelig renteøkning vil kunne påvirke Sparebanken Vests kunders gjeldsbetjeningsevne negativt. Ved kredittbevilgninger vurderes blant annet kundenes eksponering i forhold til svingninger i rentenivået. En betydelig andel av Sparebanken Vests utlån, både i person- og bedriftskundemarkedet, også utlånsporteføljen overtatt fra Sparebanken Hardanger, er sikret med pant i fast eiendom, og banken har dermed en betydelig indirekte eksponering mot eiendomsmarkedet. Det er og å bemerke at ca. 70 prosent av Sparebanken Vest konsernets utlån er mot personkundemarkedet. Sparebanken Vest har fastsatt retningslinjer for styring av kredittrisikoen Markedsrisiko Markedsrisiko er risikoen for tap som skyldes endringer i observerbare markedsvariabler som renter, valutakurser og verdipapirkurser. Risikoen for endringer i verdipapirpriser som skyldes endringer i generelle kredittpriser blir også regnet som markedsrisiko. Markedsrisiko vil oppstå i Sparebanken Vest hovedsakelig fra selskapets investeringer i obligasjoner, sertifikater, aksjer og egenkapitalbevis, og som følge av aktiviteter som utføres for å understøtte bankdriften - som funding og rente- og valutahandel. Sparebanken Vest har fastsatt definerte posisjonsrammer for å styre markedsrisikoen. Avkastningen og verdien på disse investeringene vil i stor grad følge utviklingen i markedet for det enkelte instrument. Ved en endring i markedsrenten kan det være vanskelig for Sparebanken Vest å parallelt gjennomføre renteendringer for alle balanseposter dersom disse har ulik rentebindingsperiode. Endringen i markedsrenten vil dermed kunne påvirke Sparebanken Vests rentenetto Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko er risikoen for at Sparebanken Vest ikke er i stand til å refinansiere sin gjeld eller ikke har evnen til å finansiere økninger i eiendelene uten vesentlige ekstrakostnader. Likviditetsrisikoen oppstår med andre ord idet løpetiden på kundeinnskudd og innlån fra kapitalmarkedet er ulik kunders låneperiode. Sparebanken Vest har fastsatt rammer for styring av likviditetsrisikoen. Sparebanken Vest vil aktivt benytte kapitalmarkedet for å finansiere kapitalbehovet som kan oppstå på bakgrunn av at utlån til kunder er større enn ordinære innskudd fra kunder. Det har i den senere tid vært en betydelig internasjonal uro i markedet for ekstern finansiering for banker, og banker i Norge og i utlandet har opplevd økt spread (påslag) i sin finansieringskostnad. De eventuelle konsekvensene av denne uroen for Sparebanken Vest er vanskelig å konkretisere, men fokus på likviditetsrisiko for banker vil trolig være høyere i tiden fremover enn hva man har sett de seneste årene. SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONSLÅN JANUAR/FEBRUAR 2012 NO Side 6

7 2 ERKLÆRINGER 2.1 Ansvarserklæring Sparebanken Vest bekrefter at opplysningene i Registreringsdokumentet så langt Sparebanken Vest kjenner til er i samsvar med de faktiske forhold, at det ikke forekommer utelatelser fra Registreringsdokumentet som er av en slik art at det kan endre betydningsinnholdet, og at de ansvarlige har truffet alle rimelige tiltak for å sikre dette. Bergen, 14. juni 2012 Sparebanken Vest Stein Klakegg Administrerende Direktør SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONSLÅN JANUAR/FEBRUAR 2012 NO Side 7

8 3 REVISORER 3.1 Revisor Deloitte AS ved statsautorisert revisor Helge-Roald Johnsen er ekstern revisor for Sparebanken Vest, og har revidert årsregnskapene for 2011 og Deloitte AS er også revisor for bankens datterselskap. Deloitte AS har adresse Damsgårdsveien 135, 5162 Laksevåg. Deloitte AS er medlem av Den norske Revisorforening. PricewaterhouseCoopers AS ved statsautorisert revisor Jon Haugervåg har vært revisor for Sparebanken Vest i deler av perioden som omfattes av den historiske finansielle informasjonen, og har foretatt revisjon av årsregnskapet for PricewaterhouseCoopers AS har adresse Sandviksboder 66, Postboks 3984 Dreggen, 5835 Bergen. PricewaterhouseCoopers AS er medlem av Den norske Revisorforening. PricewaterhouseCoopers AS har etter at Deloitte AS ble valgt som ny revisor overtatt som internrevisor for Banken. SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONSLÅN JANUAR/FEBRUAR 2012 NO Side 8

9 4 OPPLYSNINGER OM UTSTEDER 4.1 Informasjon om utsteder Sparebanken Vest er en operativ bank og morselskap i et frittstående finanskonsern, som driver bank- og finansieringsvirksomhet. Sparebanken Vest er videre et verdipapirforetak med tillatelse til å yte investeringstjenester. Sparebanken Vest ble etablert som Bergens Sparebank i 1823 og er registrert i Foretaksregisteret med foretaksnavn Sparebanken Vest og organisasjonsnummer Stiftelsesdatoen for Sparebanken Vest, registrert i Brønnøysundregistrene, er 1. oktober Hovedkontoret er i Bergen, og forretningsadressen er Kaigaten 4, 5016 Bergen, Norge. Postadressen er Postboks 7999, 5020 Bergen. Telefonnummeret til Banken er Sparebanken Vest opererer i Norge, med markedsområde Vestlandet, og reguleres av norsk rett. Banken er en sparebank og er følgelig underlagt: Lov om sparebanker med ikrafttredelse 1. januar 1962, Lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner med ikrafttredelse 10. juni 1988, Forskrift om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker, finansieringsforetak, holdingselskaper i finanskonsern, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper for verdipapirfond m.v. med ikrafttredelse 1. januar 2007 / 31. desember 2011, og Forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker med ikrafttredelse 1. juli 2009 Per 31. desember 2011 hadde konsernet Sparebanken Vest, etter gjennomført fusjon med Sparebanken Hardanger, en forvaltningskapital på ca NOK 116 milliarder og årsresultatet før skatt var NOK 732 millioner. Konsernet betjener personmarkedet, næringsliv og offentlig sektor på Vestlandet med 68 filialer. 4.2 Utsteders historie og utvikling I 1982 ble en rekke sparebanker i Hordaland innfusjonert i Bergens Sparebank og banken endret samtidig navn til Sparebanken Vest. Senere har flere sparebanker i Hordaland og Sogn og Fjordane sluttet seg til Sparebanken Vest, og senest Sparebanken Hardanger i Etter snart 189 år med kontinuerlig bankdrift er Sparebanken Vest godt innarbeidet i landsdelen. Sparebanken Vest er i dag et frittstående finanskonsern etter at banken i slutten av desember 2003 gikk ut av Sparebank 1 alliansen. Sparebanken Vest er i dag den tredje største og nest eldste sparebanken i Norge. I de senere år har Sparebanken Vest gjennomført to sammenslåinger med andre sparebanker som overtakende selskap, Sauda Sparebank i 2009 og Sparebanken Hardanger i Nylig inntrufne forhold som påvirker Låntakers betalingsdyktighet Det har ikke inntruffet forhold som i vesentlig grad forverrer betalingsdyktigheten til banken siden datoen for de siste offentliggjorte reviderte regnskapene. 4.4 Kontrollerende eiere o.l. Utsteder kan som sparebank ikke direkte eller indirekte være eiet eller kontrollert av andre eiere. SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONSLÅN JANUAR/FEBRUAR 2012 NO Side 9

10 5 INFORMASJON OM SPAREBANKEN VEST 5.1 Forretningsidé, verdier og strategi Visjon og forretningsidé Sparebanken Vests forretningsidé er todelt, basert på bankdrift, men også på samfunnsengasjement. Visjonen til Sparebanken Vest er at banken gjennom profesjonell drift skal være en drivkraft for utvikling i samfunns- og næringslivet på Vestlandet. Det overordnede målet er at banken skal etablere seg som det ledende og foretrukne finanshuset på Vestlandet. Fire strategiske temaer som står sentralt er å realisere Sparebanken Vest som finanshus, styrke kultur- og kompetanseutviklingen, styrke og effektivisere distribusjonen og driften, samt utvikle merkevaren. Sparebanken Vest ønsker å være en attraktiv og god arbeidsplass med medarbeidere som er kundeorienterte, kompetente og dyktige. Som selveiende institusjon er oppgaven å tilføre verdier til samfunnet viktig. Sparebanken Vest vil være en medspiller til positive krefter som utvikler landsdelen, og deler derfor ut gaver til allmennyttige formål. Basert på regnskapsåret 2011 har representantskapet besluttet å dele ut 30 millioner kroner i gavemidler. 5.2 Beskrivelse av Sparebanken Vests virksomhet Sparebanken Vests kjernevirksomhet er bankvirksomheten som utøves gjennom tre kundedivisjoner; Personmarked, Bedriftsmarked og SPV Markets. I tillegg kommer diverse støttefunksjoner i konsernet som underbygger virksomheten. Konsernet driver også eiendomsmegling gjennom Eiendomsmegler Vest AS, eiendomsforvaltning gjennom Sparebanken Vest Eiendomsforvaltning AS og boligkreditt gjennom Sparebanken Vest Boligkreditt AS. Alle selskapene er 100 prosent eid av Sparebanken Vest. Sparebanken Vest er gjennom eierselskapet Norne Eierselskap AS indirekte største eier av verdipapirforetaket Norne Securities AS med en konsolidert eierandel på 47,6 prosent og største eier med 44,7 prosent i Frende Holding AS, som eier Frende Skadeforsikring AS og Frende Livsforsikring AS. Sparebanken Vest er også største eier av Verd Boligkreditt AS med 40 prosent av aksjene og Brage Finans AS med en eierandel på 49,9 prosent. Innenfor bankvirksomheten er utlånsvirksomheten, betalingsformidling og innskuddsvirksomheten de sentrale områdene. Banken tilbyr også andre sparealternativer enn tradisjonell banksparing, som fond, aksjehandel (gjennom Norne Securities AS) og andre plasseringer. Videre tilbys leasing skade- og livsforsikring samt pensjonssparing. Organisasjonskartet nedenfor viser Sparebanken Vests organisasjonsstruktur. SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONSLÅN JANUAR/FEBRUAR 2012 NO Side 10

11 *Risikostyring og Compliance skal være uavhengig av Sparebanken Vests løpende drift og møter i ledergruppen etter sak 5.3 Datterselskaper og tilknyttede selskaper Datterselskaper Sparebanken Vest (med organisasjonsnummer ) har følgende datterselskaper, som igjen er eier av en rekke selskaper: Navn Adresse Land Eierandel Sparebanken Vest Boligkreditt AS Kaigaten 4, 5016 Bergen Norge 100 % Sparebanken Vest Nedre Korskirkeallmenning 1 A, 5020 Norge 100 % Eiendomsforvaltning AS Bergen Jonsvollskvartalet AS Nedre Korskirkeallmenning 1 A, 5020 Norge 100 % Bergen Eiendomsmegler Vest AS Bankgaten 8, 5020 Bergen Norge 100 % Vestlandskonferansen AS Kaigaten 4, 5016 Bergen Norge 100 % Kyrkjebøkvartalet AS Utne Sentrum, 5778 Utne Norge 100 % Sparebanken Vest Boligkreditt AS er et heleid selskap av Sparebanken Vest med forretningsadresse Kaigaten 4, 5016 Bergen, og ble etablert 22. mai 2008 med det formål å forvalte utlån og utstede obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapet har to ansatte. Eiendomsmegler Vest AS ble etablert som egen eiendomsavdeling i Sparebanken Vest i 1974 med forretningsadresse Olav Kyrres gate 22, 5014 Bergen. Selskapet er i dag et heleid datterselskap av Sparebanken Vest og har salgskontorer i Hordaland og Rogaland, samt i de største byene og nærområdene på Vestlandet. Selskapet har 20 salgskontorer og 100 ansatte. Sparebanken Vest Eiendomsforvaltning AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Vest med ansvar for realisering/utvikling og forvaltning/drift av alle konsernets eide bygg og lokaler. Selskapet har forretningsadresse c/o Sparebanken Vest, Nedre Kirkeallmmeningen 1 A, 5017 Bergen. Etablert i Sparebanken Vest Eiendomsforvaltning AS har ansvar for forvaltning/drift av alle konsernets leide lokaler inkl. kontraktsetablering/administrasjon, vedlikehold/ombygging, strøm/renhold og øvrige driftsutgifter relatert til lokalene, ca 70 steder og totalt ca kvm. Selskapet forestår også utleie av ledige lokaler til eksterne leietakere. Selskapet har 10 datterselskaper ("single purpose" selskaper). SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONSLÅN JANUAR/FEBRUAR 2012 NO Side 11

12 Tilknyttede selskaper Navn Adresse Land Eierandel Frende Holding AS Krokatjønnveien 15, 5147 Fyllingsdalen Norge 44,7 % Norne Eierselskap AS Fortunen 1, 5013 Bergen Norge 49,0 % Brage Finans AS Fortunen 1, 5013 Bergen Norge 49,9 % Verd Boligkreditt AS Kaigaten 4, 5016 Bergen Norge 40,0% Sparebanken Vest har en eierandel på 44,7 % i Frende Holding AS. Den resterende andelen er eid av fjorten andre frittstående sparebanker. Frende Forsikring består av søsterselskapene Frende Livforsikring og Frende Skadeforsikring. Selskapet ble startet i 2007 og har hovedkontor i Bergen. Sparebanken Vest er største eier (49,0 prosent) i Norne Eierselskap AS som eier Norne Securities AS. Dette selskapet ble startet i 2008 og har etablert tre forretningsområder: netthandel, aksjemegling og corporate finance. Eierskapet er delt med fjorten andre frittstående sparebanker og Fondsfinans. Sparebanken Vest er største eier med 49,9 % i Brage Finans AS, som er et finansieringsselskap med hovedkontor i Fortunen 1, 5013 Bergen. Selskapet ble startet i Foruten Sparebanken Vest har Brage Finans ni andre frittstående sparebanker med på eiersiden. Selskapet tilbyr tilpassede finansieringsprodukter med hovedvekt på leasing av alle typer driftsmidler, samt salgspantlån. Sparebanken Vest eier 40 % av Verd Boligkreditt AS, som er et boligkredittselskap med forretningsadresse Kaigaten 4, 5016 Bergen. Selskapet eies, i tillegg til Sparebanken Vest, av åtte selvstendige sparebanker. Verd Boligkreditt ble fullt operativt i 2010 og har konsesjon som kredittforetak med rett til å utstede obligasjoner med fortrinnsrett. Selskapet driftes av Sparebanken Vest Boligkreditt AS. 5.4 Marked og nedslagsfelt Sparebanken Vest har sitt hovedvirkeområde i Hordaland, Sogn og Fjordane og Rogaland. Hovedkontoret ligger i Bergen. Foruten hovedkontoret, har Banken 68 filialer, se oversikten under. SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONSLÅN JANUAR/FEBRUAR 2012 NO Side 12

13 Region Antall Kontorer Bergen 9 Fyllingsdalen, Indre Arna, Kaigaten (hovedkontor), Korskirkeallmenningen, Lagunen, Loddefjord, Nesttun, Sletten, Åsane Hardanger, Midthordaland og Voss 14 Bjørkheim, Eidfjord, Granvin, Jondal, Kinsarvik, Ulvik, Utne, Voss, Dale, Eikelandsosen, Norheimsund, Odda, Røldal, Strandebarm Nordhordaland 8 Fedje, Frekhaug, Knarvik, Lindås, Lonevåg, Manger, Masfjorden, Mastrevik Rogaland 6 Haugesund, Hinna, Nærbø, Sandnes, Sola, Stavanger Sogn og Fjordane 11 Florø, Førde, Høyanger, Måløy, Nordfjordeid, Selje, Sogndal, Stadtlandet, Stryn, Årdal Sunnhordaland og Haugalandet 13 Bremnes, Etne, Fitjar, Haugesund, Husnes, Leirvik, Mosterhamn, Sagvåg, Suldal, Sauda, Skånevik, Sveio, Sæbøvik Vest (Sotra, Øygarden, Askøy, Austevoll og Os) 8 Bekkjarvik, Kleppestø, Os, Rong, Skogsvåg, Storebø, Straume, Ågotnes Sparebanken Vests kunder er fordelt på personmarkedet og bedriftsmarkedet, hovedsakelig på Vestlandet. De viktigste virksomhetskategoriene er utlån- og innskuddsvirksomheten samt betalingsformidling. Oversikten nedenfor viser Sparebanken Vests ulån fordelt på geografisk område. Tallene nedenfor er basert på Sparebanken Vests reviderte konsernregnskap for 2009, 2010 og Konsern Netto utlån fordelt på geografiske områder (NOKm) Hordaland Sogn og Fjordane Rogaland Norge for øvrig Sum Norge Utlandet Sum netto utlån SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONSLÅN JANUAR/FEBRUAR 2012 NO Side 13

14 Oversikten nedenfor viser Sparebanken Vests utlån fordelt på sektorer. Tallene nedenfor er basert på Sparebanken Vests reviderte konsernregnskap for 2009, 2010 og Konsern Utlån fordelt på sektor (NOKm) Jord-, skogbruk og fiskeri Industri og bergverk Bygg og anlegg, kraft og vannforsyning Varehandel, hotell og restaurant Utenriks sjøfart og rørtransport Transport ellers, post- og telekommunikasjon Eiendomsdrift Forsikring og finansielle foretak Tjenesteytende virksomhet Kommune/offentlig sektor Utlandet (for øvrig) Sum næringsliv Personkunder Sum brutto utlån Individuelle nedskrivninger Gruppenedskrivninger Sum netto utlån SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONSLÅN JANUAR/FEBRUAR 2012 NO Side 14

15 6 FREMTIDSUTSIKTER 6.1 Trendinformasjon Det er ingen kjente utviklingstrekk, usikkerhetsfaktorer, krav, forpliktelser eller hendelser som sannsynligvis vil ha en vesentlig innvirkning på Sparebanken Vests fremtidsutsikter. Det har ikke skjedd noen vesentlig forverring i låntakers fremtidsutsikter eller solvens siden datoen for de siste offentliggjorte reviderte regnskapene. Sparebanken Vest har lagt til grunn at internasjonal uro og usikkerhet vil vedvare også i Banken er forberedt på at lavkonjunkturen internasjonalt kan bli dypere og mer langvarig enn forventet. Bankens finansielle situasjon ved utløpet av 2011 er robust og at banken er godt rustet til å møte både urolige tider og markedsmessige muligheter. SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONSLÅN JANUAR/FEBRUAR 2012 NO Side 15

16 7 STYRE, LEDELSE OG KONTROLLKOMITÉ 7.1 Personopplysninger Styret Styret i Sparebanken Vest består av: Navn Styreposisjon Utløp av valgperiode Trygve Bruvik Styreleder 2014 Marit Solberg Nestleder 2014 Øyvind Atle Langedal Styremedlem 2013 Richard Rettedal Styremedlem 2014 Arild Bødal Styremedlem 2013 Sivert Sørnes Styremedlem 2013 Birthe Kåfjord Lange Styremedlem 2014 Tone Mattsson Ansatterepresentant 2013 Anne-Marit Hope Ansatterepresentant 2014 Forretningsadressen for samtlige styremedlemmer er Sparebanken Vest, Kaigaten 4, Bergen, Postboks 7999, 5020 Bergen. Navn Trygve Bruvik Marit Solberg Øyvind Atle Langedal Richard Rettedal Arild Bødal Sivert Sørnes Birthe Kåfjord Lange Tone Mattsson Anne-Marit Hope Informasjon om nåværende styre- og ledelsesverv Daglig leder i Havna AS. Styrets leder i Havna AS og Marken Utvikling AS. Nestleder i styret i GC Rieber AS og styremedlem av Bulk Invest AS Styrets leder i Marine Harvest Ingredients AS, styremedlem i Norges Sjømatråd AS og Marine Harvest Labrus AS og varamedlem i Nova Sea AS, Aqua Gen AS og Polarlaks II AS Kontaktperson for Sambygg AS og Macdermid Canning LTD. Styrets leder i Kirkenes Agency AS, Vardø Barents Base AS og Maritime Waste Management AS. Nestleder i styret i Ågotnes Kontorpark AS. Styremedlem i CCB Kollsnes AS, Fjell Utvikling AS, Helgelandsbase Administrasjonsbygg AS, Sambygg AS, Kirkenesbase AS, Helgelandsbase Holding AS, Helgelandsbase Eiendom AS og Helgelandsbase AS. Varamedlem i styret i Ågotnes Næringspark AS Styremedlem i Skanem Oslo AS og Skanem Stavanger AS Daglig leder i Arild Bødal ANS, Smartek AS, Vidre AS og Septik 24 AS. Kontaktperson for AHB Invest AS. Styrets leder i NSM Bygginvest AS, Smartek AS, Fjord Invest Såkorn AS, Miljøservice AS, Johny Birkeland Transport AS, Septik 24 AS, Haust Verdien i Avfall AS, AHB Invest AS, Gode Busser Holding AS og Vidre AS. Styremedlem i Sløvåg Næringsbygg AS. Varamedlem i styret i BAAF Invest AS og Elo Invest AS. Deltaker med fullt ansvar i Arild Bødal ANS Daglig leder i Sparebankstiftelsen Sauda Varamedlem i styret i Norges Handelshøyskole Ansatt i Sparebanken Vest Ansatt i Sparebanken Vest SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONSLÅN JANUAR/FEBRUAR 2012 NO Side 16

17 Ledelsen Ledelsen i Sparebanken Vest består av: Navn Stein Klakegg Jan Erik Kjerpeseth Hallgeir Isdahl Kate Henriksen Henning Nordgulen Siren Sundland Pål Pedersen Gro Hatleskog Frank Johannesen Stilling Administrerende direktør Viseadministrerende direktør og leder for Divisjon Forretningsutvikling Direktør for SPV Markets Direktør for Personmarkedsdivisjonen Direktør for Bedriftsmarkedsdivisjonen Direktør for Kommunikasjon og Samfunnsansvar Direktør for Divisjon Juridisk Støtte Direktør for HR og organisasjon Risikostyring og Compliance Forretningsadressen for samtlige medlemmer av ledergruppen er Sparebanken Vest, Kaigaten 4, Bergen, Postboks 7999, 5020 Bergen. Kontrollkomiteén Kontrollkomiteén i Sparebanken Vest består av: Navn Tom W. Horne Kjell Steinsbø Charlotte H. Lem Magni Haugland Rolle Leder Nestleder Medlem Medlem Navn Tom W. Horne Kjell Steinsbø Charlotte Hartvigsen Lem Magni Haugland Nåværende styre- og ledelsesverv Daglig leder i Ni Tankers AS. Kontaktperson for Spurs Holding AS, TWH Consulting AS, Dividende Invest AS og Shape Holding AS. Styrets leder i Spurs Holding AS, Shape Management Austevoll AS, Eidsvåg Invest AS, Dividende Invest AS, Shape Management AS og TWH Consulting AS. Styremedlem i Possibility AS, Dividende AS, SA Real AS, Contingency AS, Shape Services AS og Shape Holding AS.Varamedlem I KES Invest AS og Saturn AS. Forretningsfører for Eidsvåg Invest AS og Dividende AS Styrets leder i Advokatane i Borgen AS. Styremedlem i Borgen AS. Innehaver av Advokat Kjell Steinsbø Daglig leder i Lykke & Fromme AS og Charlotte F Hafstad Hartvigsen (og innehaver). Styrets leder i Firda Canning Co. A/S og Lykke & Fromme AS. Nestleder i styret i Organisasjon for læring og lekser. Styremedlem i Fjord Marin Holding AS Daglig leder i Eagel Mountain AS og Sandviksbodene 73 B AS. Styrets leder i Bergen Tankers AS, BT Management AS, Haugland Invest AS, Haugland Tankers AS og Eagel Mountain AS. Styremedlem I Laksevåg Tomteselskap AS, Prosjektkonsult AS, DE Invest AS, ST. Invest AS, Kine Invest AS, Bergen Innkvartering AS, Areal Partner AS og Arealinvest AS 7.2 Styre, ledelse og tilsynsorganer interessekonflikter Det foreligger ingen mulige interessekonflikter mellom de forpliktelser personene nevnt i punkt 7.1 har overfor utsteder, og deres private interesser og/eller andre forpliktelser. SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONSLÅN JANUAR/FEBRUAR 2012 NO Side 17

18 8 OPPLYSNINGER OM UTSTEDERS AKTIVA OG PASSIVA, FINANSIELLE STILLING OG RESULTATER 8.1 Historiske regnskapsopplysninger Sparebanken Vest avlegger både morbankens og konsernets regnskap i samsvar med internasjonale standarder for finansiell rapportering (IFRS), og gjeldende fortolkninger. Resultatregnskap, balanse og kontantstrømoppstilling I henhold til Commision Regulation (EC) NO 809/2004 of 29 April 2004 som implementerer Directive 2003/71/EC of the European Parliament and of the Council kan informasjon i et prospekt inntas ved henvisning. På grunn av kompleksiteten i den historiske finansielle informasjonen inntas derfor slik informasjon inkludert noter ved henvisning til 1. kvartalsrapport for 2012, 1. kvartalsrapport 2011, Årsrapport 2011, Årsrapport 2010 og Årsrapport Disse rapporter finner man på Sparebanken Vests egen hjemmeside Sidetall i årsrapporter Årsrapport 2009 Årsrapport 2010 Årsrapport kvartal kvartal 2011 Resultatregnskap Balanseregnskap Kontantstrømsoppstilling Regnskapsprinsipper og noter Revisjonsberetning NA NA 8.2 Regnskaper Inngår i punkt Revisjon av historiske årsregnskapsopplysninger Historisk finansiell informasjon for 2011, 2010 og 2009 er revidert. Revisjonsberetning for 2011, 2010 og 2009 finnes som vist i henholdsvis årsrapport 2011, 2010 og årsrapport Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 og 1. kvartal 2011 er ikke revidert. 8.4 Alder for siste regnskapsopplysninger Siste reviderte regnskapsår er Retts- og voldgiftssaker Sparebanken Vest og/eller Sparebanken Vests datterselskaper har i løpet av de siste 12 måneder ikke vært involvert i forvaltningssaker, rettstvister eller voldgiftssaker (herunder saker som er anlagt eller varslet og som Sparebanken Vest har kjennskap til), som kan få eller som i den senere tid har hatt vesentlig innvirkning på Sparebanken Vest og/eller konsernets økonomiske stilling eller lønnsomhet. 8.6 Vesentlige endringer i Låntakers finansielle eller forretningsmessige stilling Det er ikke oppstått vesentlige endringer i konsernets finansielle stilling eller markedsstilling siden utløpet av siste regnskapsperiode som det er offentliggjort enten revidert finansiell informasjon eller delårsinformasjon for Sparebanken Vest. SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONSLÅN JANUAR/FEBRUAR 2012 NO Side 18

19 9 OPPLYSNINGER FRA TREDJEPART OG SAKKYNDIG Det foreligger ingen opplysninger fra tredjepart eller ekspertuttalelser. SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONSLÅN JANUAR/FEBRUAR 2012 NO Side 19

20 10 DOKUMENTASJONSMATERIALE Dokumenter som nevnt under vil i en periode på tolv måneder regnet fra dato for godkjennelse av Registreringsdokumentet være tilgjengelige hos Sparebanken Vest, Kaigaten 4, 5016 Bergen eller på bankens til enhver tid gjeldende besøksadresse. Banken kan velge å gjøre dokumentene tilgjengelige, helt eller delvis. Bankens stiftelsesdokumenter og vedtekter. Alle eventuelle rapporter, brev, andre dokumenter, historisk finansiell informasjon, verdsettinger og erklæringer som er gjengitt eller referert til i Registreringsdokumentet, utarbeidet av sakkyndig på oppdrag for banken. Historisk finansiell informasjon om banken og dets datterselskaper for de to siste regnskapsår forut for publiseringen av Registreringsdokumentet. For vedtekter til Sparebanken Vest henvises det til bankens nettsted SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONSLÅN JANUAR/FEBRUAR 2012 NO Side 20

Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT

Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT Dette prospektet utgjør ikke et tilbud om å selge, tegne eller kjøpe egenkapitalbevis eller andre verdipapirer NOTERINGSPROSPEKT PROSPEKTET ER UTARBEIDET I FORBINDELSE MED NOTERING AV 9 022 310 EGENKAPITALBEVIS

Detaljer

PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER

PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER PROSPEKT SPAREBANKEN VEST FONDSOBLIGASJONER PÅ TIL SAMMEN NOK 400 MILLIONER Utstedelse av Sparebanken Vest Fondsobligasjoner med fast rente, ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utsteder RETTET EMISJON

Detaljer

Prospekt. Registreringsdokument. for. FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen

Prospekt. Registreringsdokument. for. FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen Prospekt Registreringsdokument for FRN Sandnes Sparebank fondsobligasjon med ubegrenset løpetid og innløsningsrett for utstederen Sandnes, 12. januar 2012 SANDNES SPAREBANK FONDSOBLIGASJON ISIN NO 001

Detaljer

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank

Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Registreringsdokument Sparebank 1 SR-Bank Stavanger, 27.01.2011 1 Viktig informasjon Dette Registreringsdokumentet er utarbeidet i forbindelse med gjennomføring av fondsobligasjonsemisjon i SpareBank 1

Detaljer

Tilsvarende dokument

Tilsvarende dokument Tilsvarende dokument Dette Tilsvarende dokumentet er utarbeidet i forbindelse med notering av 3 856 023 nye egenkapitalbevis i Jæren Sparebank på Oslo Børs, utstedt i forbindelse med sammenslåingen mellom

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300 000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5 millioner Tegningsperiode Fra og med

Detaljer

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis

P R O S P E K T. Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis P R O S P E K T Offentlig Emisjon Offentlig Emisjon av 300.000-400.000 Egenkapitalbevis til tegningskurs NOK 105 per Egenkapitalbevis Totalt emisjonsbeløp vil være NOK 31,5-42 millioner (ikke over EUR

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Registreringsdokument. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI. Tilrettelegger Prospekt DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004, vedlegg XI Tilrettelegger Oslo, 19. november 2008 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 42 Viktig informasjon*

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Investorpresentasjon 2015

EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Investorpresentasjon 2015 EMISJON AV EGENKAPITALBEVIS Investorpresentasjon 2015 Bjørn Riise Banksjef 922 18 922 bjorn.riise@klabu-sparebank.no Finn Roger Buan Kunderågiver AFR 909 56 178 finn.buan@klabu-sparebank.no Geir Arntsen

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument Oslo, 12.06 2012 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak av Låntakers obligasjonslån

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2010 1 av 94 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DnB NOR Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DnB NOR Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 17. september 2009 1 av 85 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt.

Prospekt. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004. DNB Bank ASA. Grunnprospekt. Prospekt DNB Bank ASA i henhold til EU's Kommisjonsforordning nr 809/2004 Tilrettelegger Oslo, 25. mars 2014 1 av 107 Viktig informasjon* et har blitt utarbeidet med utgangspunkt i Europa-parlamentets

Detaljer

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33

Registre. Tilretteleggere: 1 av 33 Prospekt for obligasjonslån Eidsiva Energi AS Registre eringsdokument Hamar/Oslo, 28. april 2014 Tilretteleggere: Utarbeidet i samarbeid med Tilretteleggerne 1 av 33 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument Sparebanken Øst Boligkreditt AS Drammen, 16.01 2013 Utarbeidet etter Kommisjonsforordningen (EF) nr. 809/2004 Vedlegg IX INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Risikofaktorer... 3 2. Ansvarlige... 4 3. Definisjoner...

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument NorgesGruppen ASA, 19.01.2015 NorgesGruppen ASA Oslo, 19.01.2015 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg IV Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i

Detaljer

Konsernledelse 5. Hovedtall konsern 6. Styrets beretning 2012 7. Resultatregnskap 16. Balanse 17. Oppstilling over endringer i egenkapital 18

Konsernledelse 5. Hovedtall konsern 6. Styrets beretning 2012 7. Resultatregnskap 16. Balanse 17. Oppstilling over endringer i egenkapital 18 Årsrapport 2012 2 Innhold Side Året 2012 3 Konsernledelse 5 Hovedtall konsern 6 Styrets beretning 2012 7 Resultatregnskap 16 Balanse 17 Oppstilling over endringer i egenkapital 18 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsrapport. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker

Årsrapport. Hjelpsom Engasjert. Banken der du treffer mennesker Årsrapport Hjelpsom Engasjert POSITIV PÅLITELIG Banken der du treffer mennesker 2 Engasjert i lokalsamfunnet i 125 år om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har hele

Detaljer

Risiko- og kapitalstyring 2012 (Pilar III) Sparebanken Telemark

Risiko- og kapitalstyring 2012 (Pilar III) Sparebanken Telemark Risiko- og kapitalstyring 2012 (Pilar III) Sparebanken Telemark Side 1 av 27 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 3 2 SPAREBANKEN TELEMARK... 3 3 FORMÅL MED RISIKO OG KAPITALSTYRING I SPAREBANKEN TELEMARK...

Detaljer

ÅRSRAPPORT. fra start til mål

ÅRSRAPPORT. fra start til mål BANKSJEFEN HAR ORDET 2011 ble et godt år for Grong Sparebank. Et rekordsterkt driftsresultat, sammen med en høy kundevekst, viser at banken også i 2011 har utviklet seg meget positivt. Vi leverer bankens

Detaljer

170.driftsår ÅRSRAPPORT2012

170.driftsår ÅRSRAPPORT2012 170.driftsår ÅRSRAPPORT2012 INNHOLD Nøkkeltall... side 2 Styrets beretning..... side 3-14 Eierstyring og selskapsledelse.. side 15-26 Erklæring i henhold til verdipapirhandellovens 5-5. side 27 Resultatregnskap.

Detaljer

Geir Bergskaug Adm. direktør Sparebanken Sør

Geir Bergskaug Adm. direktør Sparebanken Sør 2014 ÅRSRAPPORT 1 2 Innhold 4 Året 2014 6 Styrets beretning 16 Resultatregnskap 17 Balanse 18 Endringer i egenkapital 19 Kontantstrømoppstilling 20 Noter regnskap 70 Eierstyring og selskapsledelse 75 Erklæring

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTE

REPRESENTANTSKAPSMØTE Til medlemmene i - Representantskapet - Kontrollkomiteen - Styret - Ansvarlig revisor Tromsø, 3. mars 2015 REPRESENTANTSKAPSMØTE Det innkalles til representantskapsmøte Tirsdag 24. mars 2015 kl 13.00 i

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT INFORMASJONSDOKUMENT Domstein ASA ("Domstein" eller "Selskapet") Org.nr. 960 756 932 Dette informasjonsdokumentet ("Informasjonsdokumentet") er utarbeidet i forbindelse med Domsteins erverv av virksomheten

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE ÅRSRAPPORT 2013 Banken der du treffer mennesker 2 om LillestrømBanken Lillestrøm Sparebank ble etablert 29. juni 1887. Formålet har hele tiden vært å betjene folk flest

Detaljer

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER

GRONG INDERØY LIERNE NAMSOS RØRVIK STEINKJER Årsrapport 2013 Trio Media 01/14 LENE AASBØ autorisert finansiell rådgiver Vi har respekt for din tid. Derfor er avstanden kortere enn hos andre banker. Ring direkte til din kontakt hos oss, eller til

Detaljer

Registreringsdokument

Registreringsdokument NorgesGruppen ASA Oslo, 16.08 2013 et er utarbeidet i henhold til Kommisjonsforordning (EF) nr 809/2004 vedlegg IV Viktig informasjon et har utelukkende blitt utarbeidet i forbindelse med søknad om opptak

Detaljer

Foreløpig Å rsrapport 2012

Foreløpig Å rsrapport 2012 Foreløpig Årsrapport 2012 Styrets årsberetning for 2012 Etablering av en stor regional sparebank og to sparebankstiftelser Forstanderskapene i Sparebanken Telemark og Holla og Lunde Sparebank ga 1. desember

Detaljer

Sparebanken Pluss Årsrapport 2010

Sparebanken Pluss Årsrapport 2010 Sparebanken Pluss Årsrapport 2010 1 Administrerende direktør 2 Hovedtrekk Nøkkeltall 3 Hovedtall Kvartalsvise resultater 4 Årsberetning 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endringer i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer