STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud BEDRIFTSUTVIKLING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud BEDRIFTSUTVIKLING"

Transkript

1 STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud BEDRIFTSUTVIKLING Fagskoletilbudet bedriftsutvikling er utviklet for deg som skal utøve eller etablere ny virksomhet innenfor naturbruk, eller som ønsker en grunnutdanning i landbruksøkonomi. Langsiktig mål Å øke kompetansen i landbruket og videreutvikle sektoren som økonomisk og økologisk bærekraftig næringsvei i Midt-Norden. Kortsiktige mål: Å gi en fremtidsrettet yrkesutdanning på fagskolenivå for å utøve og videreutvikle landbruket. Å kvalifisere til nytenkning og entreprenørskap i naturbruksektoren, til ulike arbeidsoppgaver i de faglige organisasjonene i landbruket og i landbruksforvaltningen. Faglig innhold Primærnæringen er inne i en tid med store utfordringer. Studietilbudet bedriftsutvikling gir deg kunnskap og forståelse til bedre å kunne møte utfordringene på en kreativ måte gjennom innsyn i entreprenørskap, i landbrukspolitikk, i foretaksøkonomi og om lokalsamfunnet. Fagskoletilbudet har 2/3 obligatoriske fagemner. Studentene velger i tillegg fordypningfagsemner, som tilsvarer 1/3 av studieåret. De fordypningsfagemnene elevene kan velge mellom, står oppført under studieplanen nedenfor, med navnet på det skolestedet der fordypningsfagemnene undervises. Undervisningsopplegg Omfanget av hvert fagemne er målt i antall årstimer, der et helt undervisningsår er satt til 720 årstimer. Dette er i samsvar med tilsvarende måleskala ved Høgskolen i Nord- Trøndelag. Man har valgt å gjøre det slik for å lette arbeidet med individuell vurdering ved opptak til eventuelle videre studier etter fullført fagskole. Det vil si at 1/3 av fagskoleåret, som er omfanget av fordypningsemnene, utgjør 240 årstimer. De obligatoriske fagemnene utgjør 2/3 av fagskoletilbudet (tilsvarer 480 årstimer), og vil foregå ved samlingsbasert undervisning med nettstøtte mellom samlingene. Denne delen av undervisningen vil være HiNT s ansvar. Lærere på det enkelte skolested vil fungere som veiledere i arbeidet med disse fagemnene mellom hver samling. På hver samling vil et eller flere emner bli behandlet. Særlig på oppstartsamlingene vil studenter ved flere medlemsskoler kunne delta samtidig. Seinere samlinger vil delvis være basert på nettbaserte forelesninger og videokonferanseløsninger. Det vil i alle tilfelle være en lokal kontaktlærer som har lokalt ansvar for faget ved det enkelte skolestedet. Mellom samlingene vil kontaktlæreren ha regi- ansvar lokalt når det gjelder gjennomføring av oppgaver og annen nettbasert undervisning som gis av HiNTs ansatte. Nettbasert undervisning i Naturbruksfagskolen i Midt-Norden vil være basert på HiNTs løsning med Classfronter. 1/3 av tilbudet (tilsvarende 240 årstimer) utgjøres av fordypningfagsemner, og vil bli gjennomført i regi av den enkelte medlemsskole med undervisning gjennom hele skoleåret, eller samlinger med nettstøtte på samme måte som de obligatoriske fagemnene. Ved at undervisninga organiseres som samlinger, er det lagt til rette for å tilby deler av fagskolens fagemner som kortkurs til folk som er i arbeid og trenger oppfrisking eller faglig påfyll. Men som hovedregel vil man basere undervisningen på forelesninger, øvinger og ekskursjoner gjennom hele skoleåret. Under hver

2 fagemnebeskrivelse spesifiseres prosjektoppgaver, ekskursjoner, praktiske øvinger, gruppeoppgaver m.m. Studieleder for seksjon for landbruk og utmarksfag ved HiNT er faglig ansvarlig for undervisningen ved naturbruksfagskolen i kraft av leder for faggruppene, som består av lærerne som underviser ved den enkelte studietilbudet. Studieplan for fagskoletilbud BEDRIFTSUTVIKLING 1. semester 2. semester Fordypningsfagemner (240 årstimer) Landbrukspolitikk, marked og internasjonalisering (180 årstimer) LAN240 Landbrukets foretaksøkonomi (120 årstimer) LAN311 Lokalsamfunn og næringsutvikling (180 årstimer) LAN245 Tilgjengelige fordypningsfagemner(alt etter undervisningssted) LAN920 Etablererkompetanse (240 årstimer) VAL og VEFSN LAN921 Veksthusteknikk (240 årstimer) MÆRE LAN917 Dyr i helse og terapi (240 årstimer) ØYA LAN922 Småskala mat og agroturisme (240 årstimer) MÆRE Studentene vil få tilbud om å følge samlingene i ØKA260 Grunnleggende bedriftsstrategi. Selv om emnet anses som dels overlappende med LAN245 Lokalsamfunn og næringsutvikling vurderes det som positivt hvis studentene får med seg det ekstra påfyllet, både for faglige årsaker og for nettverksbygging. Kompetanse Studiet gir kompetanse til å møte utfordringene i næringen på en kreativ måte gjennom kunnskap om moderne driftsmåter samt nye næringer, i tillegg til generell kompetanse i landbruksøkonomi. Arbeidsplassen kan være eget gårdsbruk, frivillige organisasjoner, småskalaproduksjon, forvaltningen, skoleverket, og forbedre grunnlaget studenten har for å starte egen bedrift. Beståtte eksamener i alle fagskolens emner gir Vitnemål for fagskole i naturbruk, studietilbudet Bedriftsutvikling. Det legges ved karakterutskrift for enkeltemner. Videre studier Studentene kan etter individuell vurdering få innpasset fullført fagskole som en del av HiNTs bachelorgradsstudium i landbruksøkonomi og næringsutvikling eller i det frie bachelorgradsstudiet i landbruks- og utmarksfag. Opptakskrav Fullført og bestått videregående opplæring med vg1, vg2 og vg3 i utdanningsprogrammet naturbruk eller tilsvarende. Generell studiekompetanse som ved opptak ved universiteter og høgskoler er ikke nødvendig

3 EMNEBESKRIVELSER... 3 LAN 240 Landbrukspolitikk, marked og internasjonalisering... 3 LAN 245 Lokalsamfunn og næringsutvikling... 4 LAN 311 Landbrukets foretaksøkonomi... 5 LAN 920 Etablererkompetanse... 6 LAN 921 Veksthusteknikk... Feil! Bokmerke er ikke definert. LAN 922 Småskala mat og agroturisme... Feil! Bokmerke er ikke definert. LAN 917 Dyr i helse og terapi... Feil! Bokmerke er ikke definert. EMNEBESKRIVELSER LAN 240 Landbrukspolitikk, marked og internasjonalisering 180 årstimer Rolf Wensbakk, HiNT Ingen Ingen utover opptakskravet Obligatorisk for studietilbudet Bedriftsutvikling. Undervises i høstsemesteret. Emnet skal gi studentene en generell forståelse for politikk og politiske prosesser, samt de viktigste landbrukspolitiske problemstillinger både her i landet og i forhold til EU sin landbrukspolitikk. Emnet skal gi en forståelse for de sosiale og økonomiske strukturer landbruket arbeider under, og hvilke konsekvenser dette har for den offentlige styringen av denne sektoren. Viktige endringsprosesser som landbruket er inne i vil bli drøftet. Utviklingstrekk i landbruket (økonomi, teknologi, politikk, sosiale forhold). Landbrukets grunnproblemer og utfordringer. Ressursteori. Landbrukspolitiske mål og virkemidler. Produksjon og matforbruk i verden. Internasjonal og nasjonal handel med mat. Omsetningssystemer og omsetningsledd Matvaresikkerhet Mat og miljø Samlingsbaserte forelesninger, nettstøtte mellom samlingene, gruppearbeid og individuell oppgaveløsning (Classfronter benyttes som nettstøtteverktøy). Én utferd

4 Det inngår 2 skriftlige oppgaver som må være godkjent for å gå opp til eksamen. St.meld. nr 19 ( ): Om norsk landbruk og matproduksjon Rysstad. S og Ystad, E Kompendium i landbrukspolitikk. - HiNT august 1999, revidert august Utsyn over norsk landbruk. Tilstand og utviklingstrekk NILF. Kompendium Marked og internasjonalisering LAN Trykket hos Studentsamskipnaden i Nord-Trøndelag, høst Norsk landbrukssamvirke fra forvaltning til marked. NILF Utdelte artikler om WTO: Mytar og fakta om WTO av Reidar Almås WTO-handel skal gi velstand fra NRK.no WTO- hva nå? Av Eli Reistad Selvvalgt pensum (100 sider) i forbindelse med prosjektoppgaven kommer i tillegg. En semesteroppgave gruppevis som teller 40 % + individuell skriftlig skoleeksamen (3 timer) som teller 60 %. Ingen hjelpemidler på skoleeksamen. LAN 245 Lokalsamfunn og næringsutvikling 180 årstimer Berit Verstad, HiNT Ingen Anbefalte: LAN240 Landbrukspolitikk, marked og internasjonalisering eller tilsvarende. Obligatorisk for studietilbudet Bedriftsutvikling. Undervises i vårsemesteret. Emnet skal gi studentene en grunnleggende forståelse for næringsutvikling generelt og lokalsamfunnsutvikling spesielt. Emnet skal også gi en innføring i sammenhengen mellom samfunn, sysselsetting, næring, bosetting og kultur. Næringsutvikling Lokaliseringsteori Bygdemobilisering Småskalaproduksjon Sosiologiske perspektiv Kultur og identitet Bosetting, flytting, flyttemotiv Samlingsbaserte forelesninger, nettstøtte mellom samlingene, gruppearbeid og individuell oppgaveløsning (Classfronter benyttes som nettstøtteverktøy). Én utferd

5 Det inngår en skriftlig oppgave som må være godkjent for å gå opp til eksamen. Berger, P. L Invitasjon til Sosiologi. Oslo, Pax Forlag (kap. 4, 5 og 6) (74-156) Moldenæs, T I sitt bilde? Identitet og identitetskonstruksjon i lokalsamfunn. Trondheim, Tapir akademiske forlag 135 Westeren, K. I Landbrukets betydning for den økonomiske utvikling i Trøndelag. Steinkjer, Høgskolen i Nord-Trøndelag. Rapport nr 18. (Rapporten kan lastes ned fra publikasjoner/2004/rapport1804.pdf (Denne linken fører til HiNT bibliotekets hjemmeside, hvor du klikker på HiNTpublikasjoner, deretter på 2004, deretter på rapport 18) Verstad, B. (Red). Artikkelsamling på ca 450 sider. et endres fra år til år. En semesteroppgave gruppevis (40 %) + individuell muntlig eksamen (60 %) LAN 311 Landbrukets foretaksøkonomi 120 årstimer Svend Harald Tømmerås, HiNT Ingen Anbefalte: Landbruksøkonomi eller andre økonomistudier fra videregående skole. Ingen krav utover opptakskravet Obligatorisk for studietilbudet Bedriftsutvikling. Undervises i høstsemesteret. Emnet skal gi studentene innføring i regnskap og landbruksøkonomiske problemstillinger. Emnet skal også gi grunnlag for å arbeide videre med planleggings- og analysefag innenfor landbruket. Landbrukets regnskapsføring Skatterett Investering og finansiering i landbruket Dekningsbidrag i ulike produksjoner Regnskapsanalyse Driftsplanlegging Verdsettelse av gårdsbruk Eiendomsoverdragelse Samlingsbaserte forelesninger, nettstøtte mellom samlingene, oppgaveløsning individuelt og i grupper

6 Ingen utover det som inngår i vurderingsgrunnlaget, se under. Giæver, H Jordbrukets foretaksøkonomi,del I. 5. utg.- Landbruksbokhandelen, Ås. Andersen, F.g. og Teigen, J Skatte- og avgiftsrett for landbruket Landbruksforlaget, Oslo. ISBN: Skatteomleggingen som er gjennomført de siste årene har også gjort boka mindre anvendelig. Mange av kapitlene i denne læreboka er pensum i faget LAN310. Dessverre er mange av talleksemplene forelda fordi Stortinget hvert år vedtar nye skatte- og avgiftssatser. Alt stoffet i denne boka finnes i dag på nettet som lover og forskrifter, som kan finnes under nettsidene til skatteetaten. Dette medfører at jeg anbefaler søk her i stedet for å kjøpe læreboka Rannem, J Eierskifte i landbruket.- 39 s. I tillegg kommer skriftlig materiale som blir utdelt i samband med undervisningen. En individuell semesteroppgave (40 %) + individuell 3 timers skriftlig skoleeksamen (60 %). Hjelpemidler: Kalkulator. Programvare Bruk av regnskapsprogram og programmet Økonomix LAN 920 Etablererkompetanse 240 årstimer Knut Aarsland, Val videregående skole Stig Neraas, Vefsn Landbruksskole 20 Ingen utover opptakskravet. Fordypningsemne til studietilbudet Bedriftsutvikling Undervisningen går over både høst- og vårsemesteret. Bruk av studentbedrift gjør at en som har hatt ungdomsbedrift i videregående skole, også vil komme på et høgere kompetansenivå i entreprenørbiten. Studenten skal få innsikt og erfaring i oppstart og drift av egen virksomhet knyttet til videreutvikling av landbruksprodukter og bruk av gården som pedagogisk ressurs. et er at bonden og funksjonæren skal bli bedre i stand til å se og benytte alternative muligheter i nåværende eller ny virksomhet. Etablererkunnskap

7 Se konseptet for studentbedrift til Ungt entreprenørskap. I løpet av skoleåret skal studenten gjennom følgende faser: Utvikle en forretningsidé Registrere bedriften Skaffe startkapital Skrive forretningsplan og årsrapport Drift og produksjon: administrasjon, regnskap, salg og markedsføring Avvikle studentbedriften I dette ligger også: Ledelse Offentlig lovverk og tilskuddsordninger Kvalitetssystem som lederverktøy Produktkjennskap Videreutvikling av gårdsprodukter eller andre tilleggsnæringer Produktkontroll og kvalitetssikring Fordypningsemnet kan tas på to likeverdige måter, begge som studentbedrift etter mal fra ungt entreprenørskap. Studentbedriften skal ha minimum 3 og maksimum 8 deltakere. a) Tradisjonell vis ledet av lærer (240 årstimer). b) 18 dager med samlinger med lærer (144 årstimer) og eget arbeid med oppgaver og nettarbeid med tilbakemeldinger fra lærer. Mellom hver samling vil undervisninga være nettbasert gjennom innleveringsoppgaver og tilbakemeldinger på nettet. Arbeidet med egen bedrift pågår gjennom hele studieperioden. Produktkunnskaper må også jobbes en del med individuelt eller gruppevis, da den vil kunne variere. Det skal gjøres avgrensninger mellom LAN920 på den ene side og LAN240 og LAN 245 på den annen side, slik at stoff som blir tatt i disse fagene frigjør tid til å jobbe med start og drift ev studentbedriften. Denne samordninga gjøres i samarbeid med studentene. Læring gjennom arbeidsprosessen med studentbedriften kombineres med læring gjennom arbeidet med teorien. Denne læringa må vurderes i forhold til karaktersetting (se vurdering). Ekskursjon/observasjon i etablerte bedrifter er en del av metoden, disse legges utenom samlingene og kan være individuelt tilpasset etter den enkelte students interesseområde. Kursholder skal bidra til å finne egnede besøksbedrifter. Samlingene må legges opp i forholdt til at hver bedrift må skaffe seg kunnskaper om produktet som bedriften skal produsere. Antall innleveringsoppgaver: 3 Samlinger: Deltakelse på minimum 15 av 18 dager. Skriftlig dokumentasjon av arbeidet med egen bedrift eller idé til egen bedrift. Muntlig presentasjon av forretningsidé. Linneberg, T Etablererkunnskap 1.- Fagbokforlaget, ISBN Linneberg, T Etablererkunnskap 2.- Fagbokforlaget, ISBN Dale, J.T Økonomistyring,.-Aschehoug, Oslo, ISBN Pedersen, P.Å Kvalitetssikring, et ledd i verdiskapingen,-nki-forlaget, ISBN Hver innleveringsoppgave vurderes med karakter og kommentar. Oppgavene vektlegges totalt til 40 % av sluttkarakter. Den skriftlige dokumentasjonen av arbeidet med egen bedrift vektlegges 40 %. Den muntlige presentasjonen av bedrift eller ide til bedrift, vektlegges 20%

8 Studenten må i besvarelsen vise at hun ser sammenheng mellom teoretisk kunnskap og erfaring fra utviklingen av egen bedrift (høg måloppnåelse). LAN 921 Veksthusteknikk 240 årstimer May-Lis Sjåstad, Mære landbruksskole Nei Generelle opptakskrav og fordypning eller erfaring innen planteproduksjon. Fordypningsemne i studietilbudet Bedriftsutvikling. Undervisningen går over både høstog vårsemesteret Gi økt kunnskap om veksthusets teknikk og veksthuset som dyrkingsplass for planter, klimastyringsstrategier, analysering, rasjonalisering og planlegging av veksthusanlegg. Varmeopplegg og varmesystemer, energikilder, energiberegninger, klimaregulering, tekkematerialer, lys-, skygge- og kortdagsanlegg. Innredning og rasjonalisering. Resirkulering. Byggekostnader. Det vil bli lagt stor vekt på øvingsoppgaver innenfor analyse av veksthusanlegg med tanke på energiøkonomisering, rasjonalisering og planlegging av veksthus. Det legges opp til 4-5 samlinger à 2 dager. Så langt det er mulig knyttes studentene til aktuelle veksthusbedrifter i sitt nærmiljø og følger bedriften i studieperioden. Fire obligatoriske innleveringsoppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Beytes, C Ball RedBook, Vol. 1: Greenhouses and Equipment. Ball Publishing. ISBN: , 272 sider Kamp, P. G H. og G. J. Timmerman Computerized Environmental Control in Greenhouses. ISBN: , 264 sider I tillegg vil det suppleres med læremateriell og oppgaver på norsk. En ukes prosjekteksamen med en praktisk del og en skriftlig individuell del. Alle hjelpemidler er tillatt. LAN 922 Småskala mat og agroturisme 240 årstimer

9 Geir Fisknes, Mære landbruksskole 20 Ingen utover opptakskravet Fordypningsemne til studietilbudet Bedriftsutvikling. Undervisningen går over både høstog vårsemesteret Emnet gir en innføring i muligheter for småskala produksjon av mat og opplevelser, praktisk produksjon og hygiene samt vertskaprollen. Vertskapsrollen Hygiene/fareanalyse Praktisk produksjon Marked, salg, distribusjon Produktutvikling Markedssegmentering/kundegrupper Samarbeid Kurset blir en blanding av forelesninger, arbeidsoppgaver med bl.a. utvikling av forretningsplan for en bedrift samt besøk hos småskala matprodusenter. Det legges opp til 4-5 samlinger à 2 dager. Så langt det er mulig knyttes studentene til aktuelle småskalabedrifter i sitt nærmiljø og følger bedriften i studieperioden. Det blir minst en 2-dagers utferd til ulike småskala-bedrifter. To obligatoriske innleveringsoppgaver må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Borch, O. J., Kvam, G.T og Stræte, E.P. 2005: Matgründeren - om å utvikle småskala og spesialiserte matbedrifter, Tapir akademisk forlag, Trondheim. Hemmer, E., Askim, M., Karlsen, H., Lynum, L. Nordeng, og Nybraaten, G.: 2001: Næringsmiddellære. Råstoff-, produksjons- og ferdigvarekunnskap.- Yrkeslitteratur as, Oslo. ISBN Rosef, O. og Rosef, L: Helse- og miljømikrobiologi av- Fenris Forlag, Rådal ISBN En ukes skriftlig gruppevis hjemmeeksamen der den skriftlige delen utgjør 60% samt en individuell muntlig del som utgjør 40%. Den skriftlige besvarelsen legges til grunn for muntlig utspørring. Under besvarelse av den skriftlige delen er alle hjelpemidler tillatt. Ingen hjelpemidler er tillatt under muntlig del, unntatt den skriftlige besvarelsen. med bokstavkarakter. Merknader

10 Denne studieenheten legges til Mære Landbruksskole. Den er retta mot studenter og næringsutøvere i landbruket, og kan danne grunnlag for videre studier, og gi yrkesutøvere oppdaterte kunnskaper for fortsatt lønnsomt drift. LAN 917 Dyr i helse og terapi 240 årstimer Arnt Narve Bordal, Øya videregående skole 20 Ferdig relevant fagutdanning 3 eller 4 årig naturbruk eller tilsvarende og med relevant kompetanse i dyrehold og stell. Det er en fordel med kompetanse i helsefag. Styret avgjør hva som er tilstrekkelig og relevant realkompetanse hvert år. Artskunnskap og avl Dyrestell Dyrehelse Kunnskap om dyrs innvirkning på menneskers helse Dyr og barn Dyr og undervisning Dyr og spesialundervisning Inn på tunet/ næringsetablering Undervisninga organiseres med 6 samlinger av 3 dagers varighet. Mellom hver samling vil undervisninga være nettbasert. Det legges opp til: Forelesninger Befaringer Prosjekt- og praksisorienterte undervisningsopplegg Arbeidsoppgaver individuelt og i gruppe Nettverksarbeid Obligatorisk oppmøte på alle 6 samlinger. Arbeidsoppgaver individuelt og i gruppe til sammen 4 obligatoriske oppgaver. Indrebø, A Obstetrikk hos hund og katt. 2. opplag.- Tell forlag ISBN Indrebø, A.(red) Genetikk, avl og oppdrett 3. utg. - NKK. ISBN Thear, K., Fraser, A. (ed.) 1980.The complete book of raising livestock and poultry. A smallholders guide. - Pan Books, London. ISBN Vangen, O., Steine, T., Olesen, I., Hårdnes, T Avlslære. - Landbruksforlaget. ISBN Agas, S Small animal nutrition. - Butterworth Heineman,Oxford. ISBN X Sjaastad, Ø., Hove, K., Sand, O Physiology of domestic animals. - Scandinavian Veterinary Press. ISBN Bagley, F.M Fjørfeboka.- Landbruksforlaget. ISBN

11 Utdelte artikler. To innleveringsoppgaver der den første teller 40 % og den siste 60 % på sluttkarakteren

STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud UTMARKSNÆRING

STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud UTMARKSNÆRING STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud UTMARKSNÆRING Fagskoletilbudet Utmarksnæring er utviklet for deg med interesse for utmarka. Som ser bruksverdien i utmarka, i skog og skogbruk.

Detaljer

STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud SKOGBRUK

STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud SKOGBRUK STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud SKOGBRUK Fagskoletilbudet skogbruk er utviklet for deg med interesse for skogsdrift, og som ser bruksverdien i utmarka og i skogen. Den er

Detaljer

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng STUDIEPLAN for Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng Gjennomføres på deltid over to år Lærersted: Nome videregående skole, avdeling Søve

Detaljer

Vedlegg 2 Styrereglement for Foreninga Naturbruksfagskolen i Midt-Norden 1. Styret er øverste ansvarlige styringsorgan for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

Grønn næringsutvikling, bachelorgradsstudium 180 studiepoeng

Grønn næringsutvikling, bachelorgradsstudium 180 studiepoeng Grønn næringsutvikling, bachelorgradsstudium 180 studiepoeng Gjelder for studenter tatt opp Redigering av studie- og emnebeskrivelser Innledning Bærekraftig utnyttelse av naturressurser er viktigere enn

Detaljer

Årsstudium i økonomi og ledelse, 2012-2013

Årsstudium i økonomi og ledelse, 2012-2013 Sist endret 15.11.2012 Programplan Årsstudium i økonomi og ledelse, 2012-2013 One Year Programme in Economics and Business Administration (60 sp, hel- og deltidsstudium) Høgskolen i Oslo og Akershus Fakultet

Detaljer

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Økonomisk-administrativ ledelse. Studieåret 2013/2014. Institutt for økonomi og reiselivsfag

HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN. Økonomisk-administrativ ledelse. Studieåret 2013/2014. Institutt for økonomi og reiselivsfag HØGSKOLEN I FINNMARK STUDIEPLAN Økonomisk-administrativ ledelse 1-year advanced program in business and public management 1-årig studium 60 studiepoeng Studieåret 2013/2014 Institutt for økonomi og reiselivsfag

Detaljer

Reiseliv. Lofoten Reiselivfagskole August 2013

Reiseliv. Lofoten Reiselivfagskole August 2013 Reiseliv Lofoten Reiselivfagskole August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Lofoten Reiselivsfagskole, Svolvær (Aust- Lofoten videregående skole) Reiseliv Dato for vedtak: 29.08.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon 29. januar 2014 Programplan Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor Programme in Business Administration and Economics 180 studiepoeng Heltid Godkjent av Studieutvalget SAM Dato 11. mars 2013

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i helse- og sosialfag. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in health and Social Care

Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i helse- og sosialfag. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in health and Social Care Bachelorstudium i Yrkesfaglærerutdanning i helse- og sosialfag Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in health and Social Care 180 studiepoeng Heltid Godkjenning Planen bygger på Rammeplan

Detaljer

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon

Bachelorstudium i økonomi og administrasjon 30. september 2014 Programplan Bachelorstudium i økonomi og administrasjon Bachelor Programme in Business Administration and Economics 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for

Detaljer

Studieplan for bachelor i økonomi og administrasjon 1

Studieplan for bachelor i økonomi og administrasjon 1 Studieplan for bachelor i økonomi og administrasjon 1 Studieplan for Bachelorstudiet i økonomi og administrasjon STUDIEPLAN FOR BACHELORSTUDIET I ØKONOMI OG ADMINISTRASJON... 2 Innledning...3 Mål...4 Innhold...5

Detaljer

Studiekatalog FOTO: JAN JAKOBSEN. Bygdefolkets Studieforbund

Studiekatalog FOTO: JAN JAKOBSEN. Bygdefolkets Studieforbund Studiekatalog 2011 FOTO: JAN JAKOBSEN Bygdefolkets Studieforbund INNHOLD BSF - voksenopplæring i bygda s. 3 Organisasjon - Politikk - Samfunn - Bygdeliv s. 6 Næringsutvikling - Økonomi - Jus s. 9 Pedagogikk

Detaljer

Advokatsekretær juridisk kontormedarbeider. ecademy AS August 2013

Advokatsekretær juridisk kontormedarbeider. ecademy AS August 2013 Advokatsekretær juridisk kontormedarbeider ecademy AS August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS, fjernundervisning Advokatsekretær juridisk kontormedarbeider Dato for vedtak: 29.08.2013

Detaljer

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR

Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 1 Studieplan INNOVASJON I OFFENTLIG SEKTOR 30 studiepoeng Studieplanen er godkjent/revidert: xx.xx.xxxx Studiet er etablert: 01.08.2014 2 1. Innledning For å møte framtidas krav til omstilling, nytenkning

Detaljer

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring

Lokal læreplan. Blomsterdekoratør. Voksenopplæring Lokal læreplan Blomsterdekoratør Voksenopplæring Forord Denne læreplanen gjelder for voksenopplæringsstudiet Blomsterdekoratør som gjennomføres på Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører

Detaljer

Bachelorstudium - yrkesfaglærer i service og samferdsel. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in Service and Transport

Bachelorstudium - yrkesfaglærer i service og samferdsel. Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in Service and Transport Bachelorstudium - yrkesfaglærer i service og samferdsel Bachelor s Programme in Vocational Teacher Education in Service and Transport 180 studiepoeng Heltid Studieprogramkode: YLSSH, YLSSN, YLSSR Godkjent

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse NOKUTs tilsynsrapporter Mjølkeproduksjon og driftsledelse Chr. Thams fagskole Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: Christian Thams fagskole / Skjetlein grønt kompetansesenter Mjølkeproduksjon

Detaljer

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG BIOTEKNOLOGI OG KJEMI 2011-2012

FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG BIOTEKNOLOGI OG KJEMI 2011-2012 FAGPLAN FOR STUDIEPROGRAMMET BACHELORSTUDIUM I INGENIØRFAG BIOTEKNOLOGI OG KJEMI 2011-2012 avdeling for ingeniørutdanning Oslo, 02.02.11 Innhold: GENERELT OM FAG- OG STUDIEPLANER VED AVDELING FOR INGENIØRUTDANNING...

Detaljer

6. PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU)

6. PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) 6.1 ORGANISERINGEN AV ETTÅRIG PPU (20 VEKTTALL) SIDE 211 6. PRAKTISK-PEDAGOGISK UTDANNING (PPU) De som har 3-årig fagutdanning, cand.mag.-, cand.philol.-, cand.polit.- eller cand.scient-/(cand.real)-eksamen

Detaljer

Fra fagutdanning til mastergrad

Fra fagutdanning til mastergrad Fra fagutdanning til mastergrad Med vår hjelp kommer du videre 3 Det gjelder til enhver tid å tilegne seg den kompetansen som arbeidslivet krever. Gjennom FLT og utdanningsselskapet ADDISCO tilbyr vi relevante

Detaljer

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Grønn gründer. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Del 1 tar blant

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse

NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse NOKUTs tilsynsrapporter Kontor, salg- og serviceledelse AOF Hordaland Sogn og Fjordane Februar 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: AOF Hordaland Sogn og Fjordane / studiested Bergen

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring

NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring NOKUTs tilsynsrapporter Økonomi og ledelse med spesialisering økonomistyring Mastergradsstudium ved Høgskolen i Hedmark Februar 2015 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene.

Detaljer

STUDIEKALENDER 2012/2013 Utsatt eksamen starter

STUDIEKALENDER 2012/2013 Utsatt eksamen starter Høgskolen i Sør-Trøndelag Telefon: +47 73 55 99 50 Avd. Trondheim Økonomiske Høgskole Telefax: +47 73 55 99 51 STUDIEKALENDER 2012/2013 Uke 32 Utsatt eksamen starter 15.08.12 Studiestart bachelor 1. studieår

Detaljer

Teknikk og industriell produksjon fordypning hydraulikk. Fagskolen Rogaland v/ SOTS August 2013

Teknikk og industriell produksjon fordypning hydraulikk. Fagskolen Rogaland v/ SOTS August 2013 Teknikk og industriell produksjon fordypning hydraulikk Fagskolen Rogaland v/ SOTS August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Stavanger offshore tekniske skole, fjernundervisning Teknikk og industriell

Detaljer

Fagretning: Teknikk og industriell produksjon Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Fagretning: Teknikk og industriell produksjon Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Fagretning: Teknikk og industriell produksjon Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Maskinteknikk Studieplan gjelder for: 2 årig utdanning som heltidsstudium 2 årig utdanning fordelt over 4 år som nettbasert

Detaljer

Fagretning: Bygg & Anlegg Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Fagretning: Bygg & Anlegg Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Fagretning: Bygg & Anlegg Studieplan for 2-årig teknisk fagskole BYGG Studieplan gjelder for: 2 årig utdanning som heltidsstudium 2 årig utdanning fordelt over 4 år som nettbasert deltidsstudium september

Detaljer