STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud SKOGBRUK

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud SKOGBRUK"

Transkript

1 STUDIEPLAN FOR NATURBRUKSFAGSKOLEN I MIDT-NORDEN Studietilbud SKOGBRUK Fagskoletilbudet skogbruk er utviklet for deg med interesse for skogsdrift, og som ser bruksverdien i utmarka og i skogen. Den er tilpasset etablering av næringsvirksomhet basert på skogsdrift. Langsiktig mål Å øke kompetansen i skogbruket og videreutvikle sektoren som økonomisk og økologisk bærekraftig næringsvei i Midt-Norden. Kortsiktig mål: Studiet skal kvalifisere til å etablere og utøve lønnsom næringsvirksomhet innen skogsdrift.. Faglig innhold Skogsdriftsplanlegging, Regnskapsanalyse, Data og GPS, Datasystemene i skogsmaskinen, Bioenergi, organisering og produksjon, ingslære og feilmarginer, Driftskalkyler og anbud, Grunnleggende logistikk og Bedriftsledelse Fagskoletilbudet har 2/3 obligatoriske emner. Studentene velger i tillegg fordypningsemner, som tilsvarer 1/3 av studieåret. De fordypningsemnene elevene kan velge mellom, står oppført under studieplanen nedenfor, med navnet på det skolestedet der fordypningsfagemnene undervises. Undervisningsopplegg Mye av undervisningen vil være samlingsbasert, med samlinger på Midt Norsk Skogsenter på Mære. Deler av kurset vil også være nettbasert Omfanget av hvert fagemne er målt i antall årstimer, der et helt undervisningsår er satt til 720 årstimer, som tilsvarer 60 studiepoeng ved høgskolestudier. De obligatoriske fagemnene utgjør 2/3 av fagskoletilbudet (tilsvarer 480 årstimer), og vil foregå ved samlingsbasert undervisning med nettstøtte mellom samlingene. Denne delen av undervisningen vil være HiNT s ansvar. Lærere på det enkelte skolested vil fungere som veiledere i arbeidet med disse fagemnene mellom hver samling. På hver samling vil et eller flere emner bli behandlet. Særlig på oppstartsamlingene vil studenter ved flere medlemsskoler kunne delta samtidig. Seinere samlinger vil delvis være basert på nettbaserte forelesninger og videokonferanseløsninger. Det vil i alle tilfelle være en lokal kontaktlærer som har lokalt ansvar for faget ved det enkelte skolestedet. Mellom samlingene vil kontaktlæreren ha regi- ansvar lokalt når det gjelder gjennomføring av oppgaver og annen nettbasert undervisning som gis av HiNTs ansatte. Nettbasert undervisning i Naturbruksfagskolen i Midt-Norden vil være basert på HiNTs løsning med Fronter. 1/3 av tilbudet (tilsvarende 240 årstimer) utgjøres av fordypningsemner, og vil bli gjennomført i regi av den enkelte medlemsskole med undervisning gjennom hele skoleåret, eller samlinger med nettstøtte på samme måte som de obligatoriske fagemnene. Ved at undervisninga organiseres som samlinger, er det lagt til rette for å tilby deler av fagskolens fagemner som kortkurs til folk som er i arbeid og trenger oppfrisking eller faglig påfyll. Men som hovedregel vil man basere undervisningen på forelesninger, øvinger og ekskursjoner gjennom hele skoleåret. Under hver emnebeskrivelse spesifiseres prosjektoppgaver, ekskursjoner, praktiske øvinger, gruppeoppgaver m.m. 1

2 Studieleder for seksjon for landbruk og utmarksfag ved HiNT er faglig ansvarlig for undervisningen ved naturbruksfagskolen i kraft av leder for faggruppene, som består av lærerne som underviser ved det enkelte studietilbudet. Studieplan for fagskoletilbud SKOGBRUK (Antall årstimer i parentes) 1 semester 2. semester Fordypningsemner (240) Regnskap SKO 120 (120) Data og GPS SKO 121 (60) Datasystemene i skogsmaskinen SKO 122 (60) ingslære og feilmarginer SKO 123 (60) Grunnleggende logistikk SKO 124 (60) Bedriftsledelse SKO 125 (120) Tilgjengelige fordypningsemner(alt etter undervisningssted) LAN924 Skogsdriftsplanlegging (60) MÆRE LAN926 Driftskalkyler og anbud (60) MÆRE LAN927 Innføring i skogbruk (120) VEFSN LAN 925 Bioenergi, organisering og produksjon (120) MÆRE LAN928 Bedriftsetablering (120) VEFSN LAN 924 Skogsdriftsplanlegging, LAN 9241Bioenergi, organisering og produksjon og LAN 925 Driftskalkyler og anbud må tas sammen for å få full studiebelastning (Mære).LAN 926 Innføring i skogbruk og LAN 927 Etablererkompetanse i skog eller utmark må tas sammen for å få full studiebelastning (Vefsn). Kompetanse Studiet gir kompetanse innen skogsdrift fokusert på forsvarlig økonomi, god faglig ledelse, og forvaltning av naturens ressurser på en bærekraftig måte. Beståtte eksamener i alle fagskolens emner gir vitnemål for fagskole i naturbruk, studietilbudet skogbruk. Det legges ved karakterutskrift for enkeltemner. Videre studier Studiet kan etter individuell vurdering innpasses i HiNTs frie bachelorgradsstudium i landbruks- og utmarksfag. Opptakskrav Fullført og bestått videregående opplæring med vg1, vg2 og vg3 i utdanningsprogrammet naturbruk eller tilsvarende.. Generell studiekompetanse som ved opptak ved universiteter og høgskoler er ikke nødvendig. 2

3 EMNEBESKRIVELSER... 3 LAN 924 Skogsdriftsplanlegging... 3 LAN 925 Bioenergi, organisering og produksjon... 4 LAN 926 Driftskalkyler og anbud... 5 LAN 927 Innføring i skogbruk... 5 LAN 928 Bedriftsetablering... 6 SKO 120 Regnskap... 7 SKO 121 Data og GPS... 8 SKO 122 Datasystemene i skogsmaskinen... 9 SKO 123 ingslære og feilmarginer SKO 124 Grunnleggende logistikk SKO 125 Bedriftsledelse EMNEBESKRIVELSER LAN 924 Skogsdriftsplanlegging 60 årstimer Geir Fisknes Mære Landbruksskole formelle krav ut over inntakskravet. Praksis er en fordel. Fordypingsemne for studietilbudet skogbruk. Kunne planlegge og gjennomføre en skogsdrift. Kontrakt Rammebetingelser Tid, sted, volum sortimenter Mannskap og kompetanse Kommunikasjon Informasjon til publikum Rapporteringssystem Kjøreløyper for hogstmaskin og lastetraktor Veibygging, veivedlikehold Snuplasser, parkeringsplasser Tømmeroppleggplasser Videretransport Drivstoffdepot Reparasjonsberedskap Reservekapasitet Alternativ skogsdrift i tilfelle problemer Avslutning av drifta 3

4 Reparasjon av terrengskader Flytting av maskiner og utstyr Regnskap for den enkelte drift Egenevaluering av drifta Samlingsbasert med forelesninger, men med hovedvekt på bruk av et praktisk tilfelle. Gruppevis innlevering av detaljert plan for en skogsdrift. Deltakelse og forelesninger og praktiske øvelser / ekskursjoner. Innlevering av plan for skogsdrift Berre, H. & Teig, H Skogbrukets driftsteknikk. Landbruksforlaget, Oslo. Karakter basert på innlevert plan. LAN 925 Bioenergi, organisering og produksjon 120 årstimer Geir Fisknes, Mære formelle krav ut over inntakskravet. Praksis er en fordel. Fordypningsemne for studietilbudene Skogbruk og Utmarksnæring. Studenten skal lære hvordan hogstavfall som greiner, topper og bult kan utnyttes lønnsomt til bioenergi og transporteres til kjøpers mottaksplass ved bilvei. Biologisk materiale som energibærer Biobrensel, egenskaper, produksjon og utnytting Flis og flishogging Greiner, topper og avfall som bioenergi Utstyr for innsamling og transport av bioenergi fra skogen til leveringsplass. Transportkapasitet, investeringer, økonomi Teori, ekskursjoner til aktuelle skogsdrifter i Sverige og Norge hvor man produserer bioenergi. Studier av behovene for bioenergi på Mære basert på bruk av forsøksanlegget for bioenergi. Deltakelse på ekskursjoner, og innlevering av to gruppeoppgaver og to individuelle oppgaver. 4

5 Erik Eid Hohle (red.). Bioenergi miljø, teknikk og marked. Energigården Innlevering for godkjenning av to gruppeoppgaver og to individuelle oppgaver. LAN 926 Driftskalkyler og anbud 120 årstimer Geir Fisknes, Mære Landbruksskole Tilfredsstille opptakskravet og ha grunnleggende matematikkunnskaper tilsvarende1mx Studenten skal kunne lage en realistisk økonomisk kalkyle for en praktisk skogsdrift og bruke den som grunnlag for å gi anbud på et oppdrag. Studenten skal også ha kunnskap om forhandlingstaktikk og inngåelse av kontrakter. Faste og variable kostnader Økonomiske kalkyler for en skogsmaskin Utskiftningskalkyle for maskiner Kostnader for kapital, avskrivning, drift, vedlikehold, lønninger. Standardkalkyler og erfaringstall Kalkyle for en skogsdrift Anbud, forhandlingsteknikk og kontrakt Teori og praktiske øvelser basert på eksempler i størst mulig grad tatt fra egen bedrift og erfaring. Praktiske øvelser og innlevering av et anbud på en skogsdrift basert på en kalkyle. Hoff, K.G Bedriftens økonomi. 6. utg.- Universitetsforlaget, Oslo. Rognes, J.K Forhandlinger. 3. utg.- Universitetsforlaget, Oslo Karaktersetting av individuell innleveringsoppgave LAN 927 Innføring i skogbruk 120 årstimer Nils Midgaard, Vefsn landbruksskole 5

6 20 utover opptakskravet.. Fordypningsemne til studietilbudene Utmarksnæring og Skogbruk. Undervisningen kan gå enten høst eller vår. Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper om skogøkologi, norsk skogbruksnæring, rammevilkår, skogbehandling gjennom hele omløpstiden og økonomisk og bærekraftig forvaltning av skog. Skogøkologi Skogbehandling, hogstformer og skogkultur. Skogressursene i Norge. Sentrale lover og forskrifter Økonomiske forhold, inntekter, kostnader, investeringer i skog, skogfond. Miljøsertifisering, skogsertifisering og standarder for levende skog. Kunne forstå og bruke en skogtakst for en eiendom, enkel driftsplanlegging. Undervisnings og arbeidsform. Forelesninger, oppgaver, befaringer. Skogen vil bli brukt som undervisningsarena. For hvert deltema gis skriftlig arbeidsoppgave som det gis tilbakemelding på. Delta på befaringer, innlevere 2 oppgaver som skal godkjennes. Solbraa, K Skogskjøtsel, - Gan, Oslo, ISBN Eid, T., Fitje, A. og Hoen, H.F Økonomi og planlegging,,- Gan, Oslo, ISBN Skriftlig eksamen. Eksamen teller 50 %, de skriftlige oppgavene 50 %. LAN 928 Bedriftsetablering 120 årstimer Stig Neraas, Vefsn videregående skole avd. Marka 20 utover opptakskravet. 6

7 Fordypningsemne til studietilbudene Utmarksnæring og Skogbruk. Undervisningen går over både høst- og vårsemesteret. Studenten skal få kunnskap og erfaring i oppstart og drift av egen virksomhet knyttet til næringsvirksomhet i skogbruk og utmark. Elevene skal bli i stand til å etablere og drive lønnsom drift gjennom å benytte alternative muligheter i egen virksomhet. 1. Etablererkunnskap Kunne konseptet for studentbedrift til Ungt entreprenørskap. I løpet av skoleåret skal studenten gjennom følgende faser: a. Utvikle en forretningsidé b. Skrive forretningsplan 2. Produktkjennskap a. Kunne videreutvikle utmarksprodukter og skogbruksprodukter b. Produktkontroll og kvalitetssikring Undervisninga organiseres med 2 samlinger, hver av 2 dagers varighet. I tillegg kommer 1 dag til presentasjon av bedrift eller idé til bedrift. Mellom hver samling vil undervisninga være nettbasert gjennom innleveringsoppgaver. Arbeidet med egen bedrift pågår gjennom hele studieperioden. Det legges opp til forelesninger med gruppeoppgaver. Ekskursjon / observasjon i etablerte bedrifter er en del av metoden, disse legges utenom samlingene og kan være individuelt tilpasset etter den enkelte students interesseområde. Kursholder skal bidra til å finne egnede besøksbedrifter. Samlingene må legges opp i forholdt til at hver bedrift må skaffe seg kunnskaper om produktet som bedriften skal produsere. Antall oppgaver: 2. Samlinger: Begge to. Skriftlig dokumentasjon av arbeidet med egen bedrift eller idé til egen bedrift. Linneberg, T Etablererkunnskap 1.- Fagbokforlaget, ISBN Linneberg, T Etablererkunnskap 2.- Fagbokforlaget, ISBN Dale, J.T Økonomistyring,.-Aschehoug, Oslo, ISBN Pedersen, P.Å Kvalitetssikring, et ledd i verdiskapingen,-nki-forlaget, ISBN Muntlig eksamen teller 100 %. SKO 120 Regnskap 120 årstimer Jens Kveli, HiNT formelle krav ut over inntakskravet. Praksis fra bedrift er en fordel 7

8 Studenten skal ha kunnskaper om finansregnskapet og føringen av dette, herunder begrepene utgifter, kostnader, utbetalinger, inntekter, innbetalinger og beholdninger. Studenten skal kunne forstå sammenhengen mellom transaksjonene og deres påvirkning på resultat og balanse. Studentene skal kunne foreta ordinære årsoppgjørsposteringer og disponering av overskudd. Emnet skal også gi kunnskap om finansregnskapets oppbygging og rammebetingelser, gi nødvendige kunnskaper for å behandle sentrale regnskapsmessige måleproblemer, utarbeide kontantstrømoppstilling og foreta regnskapsanalyse. Det skal videre gis kunnskap om verdivurdering av selskaper. Grunnleggende kostnads- og inntektsteori. Regnskapets oppbygging, standard kontoramme og -plan. Registrering av forretningstransaksjoner. MVA, arbeidsgiveravgift, skattetrekk og skattebetaling. Transaksjonsprinsippet, sammenstillingsprinsippet og andre grunnleggende regnskapsprinsipper. Avskrivninger. Øvrige periodiseringer og avsetninger. Generelle verdivurderingsregler for omløpsmidler og anleggsmidler. Presentasjon av resultat og balansen etter regnskapsloven. Regnskapet som informasjonskilde. Oppstillingsplanen for regnskapet, regnskapsprinsipper. Lover og regler knyttet til verdsettelse av eiendeler og gjeld, inntekter og kostnader. Kontantstrømoppstillingen. Sammenhengen mellom regnskap og skatt. Regnskapsanalyse og nøkkeltallsanalyse av lønnsomhet, likviditet, finansiering og soliditet. Samlingsbasert med forelesninger, gruppearbeid og individuell oppgaveløsning Fire skriftlige individuelle oppgaver. Minimum tre av disse må være godkjent for å få gå opp til eksamen. Kristoffersen, T Årsregnskapet En grunnleggende innføring.- Fagbokforlaget, Bergen. Individuell 5- timers skriftlig eksamen. Hjelpemidler: Kalkulator. SKO 121 Data og GPS 60 årstimer Jens Kveli, HiNT 8

9 formelle krav ut over opptakskrav. Praksis fra bedrift er en fordel Studenten skal kunne utnytte informasjonsteknologiens muligheter og begrensninger som kommunikasjonsverktøy. Studenten skal kunne beherske tekstbehandling, regneark og presentasjonsverktøy. Studenten skal lære grunnleggende prinsipper ved GPS, aktuelle koordinatsystemer og hvordan GPS kan nyttes til stedfesting av arealer og grenser. Operativsystemer og filbehandling. Internett som informasjonskilde, Fronter Regneark og Powerpoint presentasjon Koordinatsystemer brukt på kart GPS og stedfesting Samlingsbasert med forelesninger. Praktiske øvingsoppgaver. Bruk av hogstmaskinsimulator og analyser av data fra den. Innlevering av øvingsoppgaver Kveli, J Kompendium i Data og GPS. - utdeles ved kursstart. Rannem, A Kart og GPS.- HiNT Kompendium. Individuell muntlig eksamen basert på praktisk oppgaveløsning. SKO 122 Datasystemene i skogsmaskinen 60 årstimer Jens Kveli, HiNT Data og GPS SKO 121 eller tilsvarende kunnskap 9

10 Studenten skal beherske bruken av datasystemene som finnes i både hogstmaskin og lastetraktor. Silvi A og Timber Navi eller Maxi eller andre maskinfabrikanters operativsystemer Prislistehandtering Automatisk kapping og manuell styring av kapping Rapportering og kommunikasjon Daglig og periodevis produksjonsstatistikk Posisjonering med GPS og elektroniske kart Samlingsbasert undervisning med teori og løsning av praktiske øvingsoppgaver tilpasset aktuelle maskiner. Undervisningen skjer i nær kontakt med maskinleverandørene Innlevering av øvingsoppgaver Kveli, J Datasystemene i skogsmaskinen. Kompendium, utdeles ved kursstart. Innlevering og godkjenning av 4 øvingsoppgaver SKO 123 ingslære og feilmarginer 60 årstimer Asbjørn Kjellsen, HiNT formelle krav. Grunnleggende matematikkunnskaper er nødvendig (1MX eller tilsvarende). Studenten skal kunne grunnleggende målingslære i skogbruket, aktuelle måleenheter, volumberegning av tømmer og trær og kunnskap om tilfeldige, systematiske og grove feil, virkessortimenter og kvaliteter. Studenten skal kunne bruke en dataklave. eenheter og klasseinndeling Volum av sylinder, kjegle, tømmerstokk Volumfunksjoner og volumtabeller Kontrollmåling av volumtabeller Feil og avvik, grove feil, systematiske feil, tilfeldige feil Nøyaktighet i forhold til behov. Kalibrering 10

11 Dataklave eutstyr på hogstmaskiner Virkeskvaliteter og kundens spesifikasjoner ereglementer Teori kombinert med praktiske øvelser og oppgaveinnlevering Deltakelse i praktiske måleøvelser Kjellsen, A ingslære HiNT, Kompendium. Kapitel 1-5 Norsk Virkesmåling: Reglementer Individuell muntlig eksamen. SKO 124 Grunnleggende logistikk 60 årstimer Jens Kveli, HiNT formelle krav ut over opptakskravet. Praksis er en fordel. Studenten skal kunne bruke logistikk som styringsverktøy i produksjonskjeden som starter i skogen Servicebegrepet Kvalitet Logistikk og lønnsomhetsparametre Terreng og veitransport av tømmer Flaskehalser i transportkjeden Verdikjeden fram til sluttbruker Produksjonsplanlegging Logistikk som konkurransestrategi. Teoriforelesninger og knyttet til praktiske eksempler fra skogbruket. Ekskursjoner og øvingsoppgaver. Ekskursjoner og øvingsoppgaver 11

12 Kjellsen, A Logistikk. HiNT Arbeidsnotat nr. 120 Banken, K. & Aarland Logistikk, ledelse og marked.- Fagbokforlaget, (Kap 1,2 3 4 og 7). Karaktersetting av individuelle innleveringsoppgaver SKO 125 Bedriftsledelse 120 årstimer Rolf Wensbakk, HiNT formelle krav ut over opptakskravet. Faget skal gi kunnskaper som er viktige for en bedriftsleder. Studenten skal kunne bruke teori og analyser som er knyttet opp mot strategiske valg i skogbruksnæringa. Utvikling av mål i skogsdriften Ressursanalyse på i skogbruket Verdikjeden Produkter og markeder Forandringsledelse Innovasjon Personalledelse Forhandlinger og kontrakter Handlingsplaner Samarbeid og nettverk Samlingsbaserte forelesninger, nettstøtte mellom samlingene, gruppearbeid og individuell oppgaveløsning. Èn utferd. Utferd og innlevering av to gruppeoppgaver. Roos, G., von Krogh, G, Roos, J. & Fërnström, L Strategi en innføring. 4. Utgave.- Fagbokforlaget, Bergen. Wensbakk, R (red.) Kompendium i bedriftsledelse.-trykket ved Studentsamskipnaden i Nord- Trøndelag. 12

13 Mappevurdering: I løpet av semesteret skal det leveres to gruppeoppgaver. Karakter i faget settes på grunnlag av samlet sensur av en av gruppeoppgavene (50%) + individuell skriftlig eksamen, 3 timer (50%). 13

Vedlegg 2 Styrereglement for Foreninga Naturbruksfagskolen i Midt-Norden 1. Styret er øverste ansvarlige styringsorgan for Naturbruksfagskolen i Midt-Norden. Det har ansvar for at den faglige virksomheten

Detaljer

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng

STUDIEPLAN. for. Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat. Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng STUDIEPLAN for Sauehold og lokal foredling av naturbaserte råvarer for produksjon av mat Fagskoletilbud 60 fagskolepoeng Gjennomføres på deltid over to år Lærersted: Nome videregående skole, avdeling Søve

Detaljer

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015

Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og ledelse Drammen, studieåret 2014-2015 Side 1/28 Emnebeskrivelser for bachelor i økonomi og Drammen, studieåret Første studieår: gjelder for kull 2014 1. semester BBED1010D Grunnleggende bedriftsøkonomi og regnskap 7,5 Studiepoeng Norsk 1.

Detaljer

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon

Bachelorstudium i Regnskap og revisjon 10. mars 2015 Programplan Bachelorstudium i Regnskap og revisjon Bachelor Programme in Auditing and Accounting 180 studiepoeng Heltid Godkjent av studieutvalget ved fakultet for samfunnsfag Dato 17. mars

Detaljer

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013.

Endringslogg. Studiet er godkjent av Lånekassen. Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Moelv, 07.02.2013. Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 10.02.2010 1.0 23.06.2010 Godkjent av NOKUT 08.02.2012 1.1 07.12.2012 Godkjent av Veas fagskolestyre 2.0 NOKUT godkjente Vea som tilbyder

Detaljer

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel:

Studieplan. Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap. Engelsk tittel: 4-2 Plan for studiet Studieplan Bachelor i økonomi og administrasjon, - med profilering i etikk og entreprenørskap Engelsk tittel: Bachelor of Business Administration - with concentration on Ethics and

Detaljer

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Del 2 inneholder beskrivelse av emnene og læringsutbytte i hvert enkelt emne. Læreplanene omhandler: Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Grønn gründer. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Del 1 tar blant

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 15.08.2013 Versjon klar for godkjenning i Forord Dette dokumentet er studieplanen for fagskolestudiet Botanisk design. Dokumentet er delt inn i to kapitler og inneholder informasjon om studiet samt emnebeskrivelser for hvert av emnene. Kapittel

Detaljer

Reiseliv. Lofoten Reiselivfagskole August 2013

Reiseliv. Lofoten Reiselivfagskole August 2013 Reiseliv Lofoten Reiselivfagskole August 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Lofoten Reiselivsfagskole, Svolvær (Aust- Lofoten videregående skole) Reiseliv Dato for vedtak: 29.08.2013 Fagskolepoeng:

Detaljer

Plan for 2-årig. elkraftutdanning

Plan for 2-årig. elkraftutdanning SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE DEN OFFENTLIGE FAGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG TRONDHEIM TEKNISKE FAGSKOLE Plan for 2-årig elkraftutdanning Planen for studiet bygger på rammeplan for linje for elektro, 2-årig teknisk

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger Reiseliv Kontor og administrasjon IT Økonomi og personal Markedsføring og ledelse www.treider.no Utdanningstilbud kontor og administrasjon - Advokatsekretær 6 - Juridisk

Detaljer

Eksportmarkedsføring (Bachelor)

Eksportmarkedsføring (Bachelor) Eksportmarkedsføring (Bachelor) Ansvarlig fakultet Fakultet for biovitenskap og akvakultur Studieprogramansvarlig Einar Torrissen E-postadresse einar.torrissen@hibo.no Opptakskrav Generell studiekompetanse

Detaljer

Studieplan for 2-årig teknisk fagskole

Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Studieplan for 2-årig teknisk fagskole Energiledelse ORME fagskole Utviklet av Fosen ressurs og ORME fagskole (2010-2011) 1 Godkjent av NOKUT 21.12.2011 som grunnlag for utdanninga. Mindre revisjoner 12.01.2012

Detaljer

Læreplan. for. bilfagene

Læreplan. for. bilfagene Mesterutdanningen Læreplan for bilfagene Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Bilskadefaget Billakkererfaget Reservedelsfaget Motorsykkelfaget Hjulutrustningsfaget 16.06.2009 1 Innhold GENERELL

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon for 2005 vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ

Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon for 2005 vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ Rapport om bruk av karakterer i bachelorutdanningene i økonomi og administrasjon for 2005 vedtatt av Nasjonalt råd for økonomisk-administrativ utdanning 17.10.06 1 Evaluering 2005: Oppgavetyper og resultater

Detaljer

Studieplan Park- og hagedrift. Treårig fagskoleutdanning på deltid

Studieplan Park- og hagedrift. Treårig fagskoleutdanning på deltid Studieplan Park- og hagedrift Treårig fagskoleutdanning på deltid Forord Dette dokumentet er. Dokumentet er delt inn i to deler og inneholder informasjon om studiet samt læreplaner i hvert av fagene. Del

Detaljer

Læreplan. for. bilfagene

Læreplan. for. bilfagene Mesterutdanningen Læreplan for bilfagene Bilfaget, lette kjøretøy Bilfaget, tunge kjøretøy Bilskadefaget Billakkererfaget Reservedelsfaget Motorsykkelfaget Hjulutrustningsfaget Vedtatt av Mesterbrevnemda

Detaljer

Fagplan. med IT emneplaner. studieår 2009 2010. Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap

Fagplan. med IT emneplaner. studieår 2009 2010. Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap Side 1/36 Fagplan med IT emneplaner studieår Bachelor i IT Studieretning informasjonssystemer og studieretning entreprenørskap HiBu - Avdeling for økonomi og Høgskolen i Buskerud Postboks 164 Sentrum 3502

Detaljer

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon

Plan for bachelor i økonomi og administrasjon Plan for bachelor i økonomi og administrasjon - Vedtatt 17. oktober 2011 Innledning Planen skal bidra til nasjonal samordning av bachelorstudiene i økonomi og administrasjon for å sikre et høyt faglig

Detaljer

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012

Administrasjonskoordinator. Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Administrasjonskoordinator Kompetansehuset Imente AS Februar 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Kompetansehuset Imente AS, Drammen og Oslo Administrasjonskoordinator Dato for vedtak: 15.02.2012 Utdanningslengde:

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger 3 5 Treider Fagskoler, Region Øst Undervisningslokaler midt i sentrum av Oslo, like ved Stortinget. Alle kollektivtilbud i umiddelbar nærhet. Kontaktinformasjon: Nedre Vollgate

Detaljer

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG

LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG LÆREPLAN FOR VERKSTEDHÅNDVERKSFAG Gullsmed Sølvsmed Filigransarbeider Gravør Urmaker Instrumentmaker Tanntekniker Låsesmed Smed Hjul- og karosserimaker Børsemaker Steinfaget (finsteinhogger) Gipsmaker

Detaljer

LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG

LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG LÆREPLAN FOR MØBEL- OG TREFAG Kurvmaker Porteføljemaker Salmaker Tredreier Snekker Trevare- og møbelsnekker Treskjærer Møbeltapetserer Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 Mesterutdanningen

Detaljer

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM

Versjon 101005. Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk Fagskole (NUTF) 24. juni 2005. Korrigert sist: 19.10.2005/ØM Versjon 101005 Vedtatt av Nasjonalt Utvalg for Teknisk (NUTF) 24. juni 2005 Korrigert sist: 19.10.2005/ØM 1 1 Rammeplan for fagteknikerutdanning... 4 1.1 Innledning... 4 1.2 Mål med fagteknikerutdanningen...

Detaljer

NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE

NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE NESOs PROSJEKTLEDERSKOLE Opplæring og utvikling av anleggsledere og prosjektledere FAGPLAN Hovedmål, oppbygging og innhold, målgruppe og inntakskrav og delmål for skolen og fagtemaer o Prosjektoppgave

Detaljer

Studieplan for deltidsstudiet Grafisk design med prosjektledelse

Studieplan for deltidsstudiet Grafisk design med prosjektledelse Institutt for informatikk og medieteknikk Høgskolen i Gjøvik Studieplan for deltidsstudiet Grafisk design med prosjektledelse 30 studiepoeng - 2-1. Innledning...4 1.1. Studiets varighet, omfang og nivå...4

Detaljer

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon

Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Produsent Versjon 12.09.2013 Versjon klar for godkjenning i fagskolestyret A. Menkerud 0.1. 10.10.2014 Versjon til studentene på LH14 A. S. Solberg 0.3. NOKUT godkjente

Detaljer

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR)

FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) FAGPLAN Bachelor i regnskap og revison (BRR) I.h.t. 2012-06-27 nr 687: Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon og nasjonale retningslinjer fastsatt av NRØA 1. INNLEDNING Godkjent av

Detaljer