Strategi for FOKUS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi for FOKUS 2012 2016"

Transkript

1 Strategi for FOKUS Vedtatt på representantskapsmøte

2 Strategi for FOKUS - 2 -

3 Innhold 1. Innledning Visjon Overordnet mål FOKUS formål Internasjonalt lovverk, konvensjoner og standarder Begrepsavklaringer... 6 Kvinners rettigheter... 6 Rettighetsbasert tilnærming... 6 Kvinneorganisering... 7 Kjønn FOKUS målgruppe Hovedpilarer i FOKUS arbeid Pådriver- og kommunikasjonsarbeid Programsamarbeid/prosjektsamarbeid FOKUS som kompetansesenter Prioriterte tematiske områder Kvinner og klima Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Vold mot kvinner Kvinner, fred og sikkerhet Kvinners økonomiske deltakelse og rettigheter Kvinners politiske deltakelse og rettigheter Geografiske prioriteringer Roller, strategiske prioriteringer og evaluering

4 1. Innledning FOKUS består av 73 organisasjoner (pr ). Det omfatter kvinneorganisasjoner, diasporaorganisasjoner og kvinneutvalg i politiske partier, fagforbund, solidaritets- og bistandsorganisasjoner. Av disse driver til enhver tid mellom 20 og 30 prosjektvirksomhet. FOKUS ble formelt etablert i 1995 av 41 kvinneorganisasjoner i Norge, men opprinnelsen går tilbake til 1989 da kvinneorganisasjonene innledet et samarbeid rundt TV-aksjonen Kvinner i den 3. verden. Med midler fra TV-aksjonen ble det opprettet et sekretariat som formidlet støtte til kvinneorganisasjoner i Norge som drev prosjektvirksomhet i samarbeid med søsterorganisasjoner i Sør. I 2005 fikk FOKUS igjen tildelt TV-aksjonen ( Drømmefanger ) denne gangen med tema vold mot kvinner. FOKUS har rammeavtaler med Norad for bistands- og informasjonsarbeidet og avtale med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet på forberedelse og oppfølging av FNs Kvinnekommisjon. FOKUS arbeid har basis i kvinneorganisasjoner i Norge sin kunnskap, arbeidsmetoder og mål. Dette grunnlaget brukes til å bygge partnerskap med søsterorganisasjoner internasjonalt og i land i Sør for å realisere kvinners rettigheter og bedre kvinners levekår. Dette er vårt bidrag til utvikling. I denne strategien ligger hovedlinjene fra forrige strategiperiode fast, med fortsatt vektlegging av tematisk og geografisk konsentrasjon av virksomheten, samt fokus på resultater og dokumentasjon av disse. Pilarene i virksomheten og prioriterte tematiske områder videreføres i all hovedsak, men i en mer konkretisert form. Strategien er global og omfatter derfor alle deler av FOKUS virksomhet og tar sikte på å utvikle den videre. FOKUS ønsker å bli en enda mer tydelig pådriver og støttespiller for å bedre kvinners økonomiske, sosiale og politiske situasjon i Sør. For å oppnå dette vil FOKUS prioritere seks tema; Kvinner og klima, kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, vold mot kvinner, kvinner, fred og sikkerhet, kvinners politiske rettigheter og kvinners økonomiske rettigheter. Program og prosjekter vil konsentreres mer geografisk for å få en bedre kvalitetssikring av innsatsen. Det vil bli lagt spesiell vekt på kompetansebygging i FOKUS for å styrke innsatsen på ulike områder. Strategien tar utgangspunkt i FOKUS vedtekter og medlemsorganisasjonenes aktivitet. Den tar sikte på å utvikle de ulike sidene av FOKUS virksomhet. Strategien tar sikte på at FOKUS skal bli en bedre ressurs og mer aktiv pådriver for kvinner og utviklingsspørsmål. Strategi for FOKUS - 4 -

5 2. Visjon Kvinner sammen endrer verden Vår visjon er en rettferdig verden der kvinners organisering danner grunnlaget for likestilte samfunn fri for undertrykking. 3. Overordnet mål FOKUS vedtekter fastslår at: FOKUS overordnede mål er å arbeide for å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt med vekt på landene i Sør. 4. FOKUS formål FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse- og ressurssenter i internasjonale kvinnespørsmål. FOKUS skal gjennom utviklingssamarbeid og pådrivervirksomhet arbeide for å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt med hovedvekt på landene i Sør. FOKUS skal gjennom informasjonsvirksomhet arbeide for økt kunnskap om og forståelse i det norske samfunn for kvinners situasjon og rolle i et utviklingsperspektiv. FOKUS har til formål å styrke kontakten og samarbeidet mellom kvinneorganisasjoner i Norge i deres internasjonale engasjement. 5. Internasjonalt lovverk, konvensjoner og standarder FOKUS baserer seg i sitt arbeid først og fremst på: FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering mot kvinner (CEDAW, 1979): Tilleggsprotokollen til CEDAW (1981): Handlingsplanen fra FNs kvinnekonferanse i Beijing i : Regionale konvensjoner om avskaffelse av diskriminering av kvinner. FOKUS tematiske policydokumenter er viktige styringsredskaper som tar for seg de viktigste rettighetsdokumentene innen hvert tema. 1 De 12 områdene fra FNs kvinnekonferanse i Beijing er: Kvinner og fattigdom, Utdanning og opplæring av kvinner, Kvinner og helse, Vold mot kvinner, Kvinner og væpnet konflikt, Kvinner og økonomi, Kvinner i politikk og ledelse, Institusjonelle likestillingsmekanismer, Kvinners menneskerettigheter, Kvinner og media, Kvinner og miljø og Jentebarn

6 6. Begrepsavklaringer Kvinners rettigheter Universelle lover og menneskerettigheter gjelder alle uavhengig av kontekst, men i praksis ser man at kulturelt og sosioøkonomisk skapte maktforskjeller i befolkningen medfører diskriminering av kvinner og fører til at de ikke har samme beskyttelse eller like muligheter som menn. Et fokus på kvinners rettigheter er derfor en presisering av eksisterende menneskerettigheter i et maktperspektiv. Kvinners rettigheter assosieres vanligvis med, men er ikke begrenset til, retten til utdanning, retten til å organisere seg, delta i beslutningsprosesser, kroppslig integritet, seksuelle og reproduktive rettigheter, stemmerett, retten til å arbeide og til lik betaling for arbeid av lik verdi, eiendomsrett, retten til å inngå kontrakter og rettigheter relatert til ekteskap, foreldrerettigheter og religiøse rettigheter 2. Det viktigste rettslige instrumentet for kvinners menneskerettigheter er FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering mot kvinner (CEDAW, 1979), som sikrer enhver kvinnes rett til helse, utdanning, arbeid, politisk deltakelse, tilgang til kreditt, jord og vann, og til å inngå ekteskap og skilsmisse på lik linje med menn. Handlingsplanen fra FNs kvinnekonferanse i Beijing i 1995 tar for seg 12 kritiske områder som skal prioriteres spesielt for å oppnå likestilling mellom kvinner og menn. Handlingsplanen inneholder forpliktende målsettinger og konkrete forslag til arbeidsmetoder og tiltak som vil styrke kvinners sosiale, politiske og økonomiske situasjon. Til tross for at 185 land har signert og ratifisert kvinnekonvensjonen, gjenstår mye arbeid før nasjonal lovgivning er i tråd med standardene i konvensjonen. For å sikre implementering av kvinners grunnleggende rettigheter må nasjonale og lokale myndigheter, justissektoren inkludert, holdes ansvarlig av sivilt samfunn. Kvinners kunnskap om egne rettigheter, organisering, deltakelse og mobilisering står derfor helt sentralt i kampen for reell oppfylling av kvinners rettigheter. Rettighetsbasert tilnærming Å arbeide rettighetsbasert innebærer at man identifiserer hvilke rettigheter man vil styrke, hvem rettighetshaverne (de som har rettigheter og derfor kan gjøre krav på dem) og plikthavere (de som er ansvarlige for å oppfylle rettighetene) er. Gitt at kvinner ikke er en homogen gruppe, betyr det å arbeide rettighetsbasert at det fokuseres spesielt på marginaliserte kvinner. Ved å legge til rette for kvinners deltakelse vil den enkelte kvinnes egeninnsats styrkes. For på best mulig måte å realisere kvinners rettigheter, må både internasjonal og nasjonal rettighetslovgivning tas i bruk. En rettighetsbasert tilnærming til utvikling ses ofte på som synonymt med å bevege seg bort fra tjenesteleveranser til pådrivervirksomhet og kampanjer for å gjøre krav på rettigheter. En rettighetsbasert tilnærming innebærer imidlertid ikke bare pådriverarbeid, den har også som mål å virkeliggjøre rettig-hetene i praksis. Såkalt tjenesteleveranse kan være del av en rettighetsbasert tilnærming, så lenge aktivitetene plasseres innenfor et bredere rammeverk hvor rettigheter og plikter er klart definert, og hvor pådriver-arbeid for å sikre at kvinners rettigheter oppfylles er en del av aktivitetene. 2 Hosken, Fran. Towards a Definition of Women s Rights in Human Rights Quarterly, Vol. 3, No. 2. (May, 1981) Strategi for FOKUS - 6 -

7 Kvinneorganisering Over hele verden arbeider kvinner aktivt gjennom ulike organisasjoner for en bedre hverdag. I mange samfunn vanskeliggjøres likevel dette arbeidet av fastlåste kjønnsrollemønstre og maktstrukturer. For å kunne være aktive aktører i det sivile samfunnet må kvinneorganisasjonene være velfungerende, ha en god struktur og inneha nødvendig kunnskap. På denne bakgrunn står mobilisering og organisering av kvinner sentralt i FOKUS visjon og målsetninger; både som en verdi i seg selv, men også som et middel for å oppnå realisering av sivile, kulturelle og sosiale rettigheter, retten til et liv fritt for vold samt rettigheter knyttet til økonomisk og politisk deltakelse. Kjønn Kjønn referer til både biologisk kjønn, dvs. de biologiske forskjellene mellom menn og kvinner som vanligvis er bestemt ved fødselen (på engelsk sex ), og de sosialt konstruerte forskjellene og relasjonene mellom menn og kvinner (på norsk kalt sosialt kjønn, på engelsk gender ). Sistnevnte er tillærte, kan endres over tid og varierer atskillig både innenfor og mellom samfunn og kulturer. De sosialt konstruerte forskjellene bestemmer hva som anses som passende for kvinner og menn. Sosialt konstruerte kjønnsforskjeller (sosialt kjønn) henger tett sammen med etnisitet, klasse, kaste, alder og funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 3. Denne forståelsen av begrepet kjønn ligger til grunn for FOKUS arbeid. 7. FOKUS målgruppe FOKUS målgruppe er kvinner i alle aldre, som diskrimineres og ikke får sine rettigheter oppfylt. Unge kvinner, så vel som eldre, er utsatte grupper som det er viktig å ha et spesielt fokus på. Når FOKUS arbeider for kvinner, omfatter dette også jentebarn, når problemstillingen tilsier det. Kvinner er en sammensatt gruppe, og FOKUS skal spesielt prioritere kvinner som tilhører utsatte grupper, som; fattige, enker, urfolk, internt fordrevne, lesbiske/bifile/transpersoner, voldsutsatte og kvinner med funksjonsnedsettelser. Sekundære målgrupper er andre interessenter og plikthavere, som offentlige myndigheter, ledere og beslutningstakere på alle nivåer, samt personell i utdanningsinstitusjoner, politiske partier, arbeidsgivere etc. Menn og gutter skal inkluderes som målgruppe dersom det vil bidra til en positiv endring av kvinners situasjon. 3 Kjønnsidentitet er den identiteten man har i forhold til kjønn slik at det blir forstått av en selv og samfunnet. De fleste identifiserer seg med det kjønn som defineres etter fødsel, men ikke alle. Kjønnsuttrykk måten man bevisst eller ubevisst uttrykker sin kjønnsidentitet på, slik at omgivelsene oppfatter hvilket kjønn man tilhører. Dette er noe alle gjør i større eller mindre grad, gjennom klær, hårfrisyre, sminke kroppsspråk osv

8 8. Hovedpilarer i FOKUS arbeid FOKUS virksomhet består av tre hovedpilarer: pådriver- og kommunikasjons arbeid, program/prosjektsamarbeid og kompetansesenterfunksjonen. For alle de tre pilarene skal arbeidet være forankret i Sør og basert på kvinners situasjon. Pådriverarbeidet skal være basert på informasjon og innspill fra partnerne, og FOKUS skal fremme kvinneorganisasjoner i Sør som talskvinner. På samme måte skal kompetansen fra medlemsorganisasjonene være retningsgivende, og brukes formålstjenlig inn i arbeidet, blant annet gjennom strategisk bruk av fagutvalg. I strategiperioden vil det bli lagt spesiell vekt på å involvere diasporaorganisasjonene i alle deler av arbeidet. 8.1 Pådriver- og kommunikasjonsarbeid Mål for strategiperioden: FOKUS er den viktigste premissleverandør på kvinne- og utviklingsspørsmål til media, organisasjoner og myndigheter i Norge. FOKUS er en markant pådriver i internasjonale fora, med utgangspunkt i kvinners situasjon og kvinneorganisasjoner i Sør. FOKUS pådriverarbeid skal være forankret i erfaringer og kunnskap fra kvinner og partnerorganisasjoner i Sør. Pådriverarbeidet omfatter alle typer arbeid FOKUS gjør for å styrke kvinners rettigheter i programland, i ulike internasjonale fora, overfor norske myndigheter, interessegrupper og media. Dette forutsetter at FOKUS har bred kunnskap om kvinners rettigheter. FOKUS skal reise debatt og ta opp tema som er viktige for kvinner, men som ikke får tilstrekkelig oppmerksomhet. FOKUS skal bidra til dynamikk i synspunkter og problemstillinger omkring kvinner og utviklingsspørsmål. Pådriverarbeidet foregår på flere nivå: Arbeid opp mot FN-systemet: Aktiv deltakelse i FNs kvinnekommisjons møter (Commission on the Status of Women, CSW) pådriverarbeid mot og samarbeid med UN Women, og deltakelse i temaspesifikke FN-fora står sentralt. Alt dette skal skje med innspill fra og i samarbeid med internasjonale nettverk og kvinneorganisasjoner i Sør. FOKUS rolle som nasjonalkomité for UN Women gir en unik mulighet til påvirkning, og til å kanalisere kunnskap og synspunkter fra sør inn i sentrale debatter. Det vil bli utarbeidet en strategi for hvordan FOKUS skal bruke sin rolle som nasjonalkomité for UN Women og CEDAW-komitéen. Arbeid opp mot norske politikere og myndigheter: Arbeidet gjennom FOKUS stortingsnettverk skal prioriteres. Arbeidet rettet mot Utenriksdepartementet og Norad i forhold til kvinnerettet utviklingssamarbeid og kvinners rettigheter skal intensiveres. Pådriverarbeid rettet mot nasjonale myndigheter i programland for å fremme kvinners rettigheter og implementering av disse. Her vil FOKUS rolle først og fremst være å støtte opp mot talspersonstiltak/ kampanjer etc. i regi av våre partnere i Sør, som; Fremmer ratifisering og iverksetting av internasjonale menneskerettighetsdokumenter. Bidrar til å endre lovene slik at disse anerkjenner kvinners rettigheter og bidrar til å bedre kvinners situasjon. Bidrar til at lovene omsettes i praktisk politikk og at det bevilges ressurser til å gjennomføre tiltak. Gir kvinner kjennskap til sine rettigheter og forståelse av hva de betyr for deres liv. Styrker kvinners kapasitet til å kreve at rettighetene blir virkeliggjort og kontinuerlig tilpasset kvinners behov. Strategi for FOKUS - 8 -

9 Kommunikasjonsarbeid: Mål for strategiperioden: FOKUS er en tydelig aktør og pådriver. FOKUS arbeid skal synliggjøres på flest mulig arenaer både nasjonalt og internasjonalt. FOKUS skal fremstå som en kunnskapsorganisasjon med fokus på situasjonen for kvinner i Sør. FOKUS skal drive kommunikasjonsarbeid for å skape engasjement og forståelse rundt kvinners situasjon og rolle i Sør. Kommunikasjonsvirksomheten er flerdelt, og retter seg mot våre medlemsorganisasjoner og sørpartnere, solidaritets- og utviklingsmiljøer, forskningsmiljøer og norske myndigheter. FOKUS har også et samfunnsansvar som folkeopplyser. Gjennom aktiv bruk av media vil kunnskap om kvinners situasjon nå ut til allmenheten. FOKUS skal tilrettelegge for deltakende prosesser gjennom: Initiering av debatt ved å presentere informasjon og problemstillinger og virke som pådrivere overfor myndigheter og offentlig opinion. Videreføring av nettverksarbeid, inkludert nettverkskonferanser, hvor organisasjonene fra Norge og fra Sør kommer sammen for å lære og fremme krav og meninger. Organisering av og støtte til seminarer, konferanser og kampanjer som møtesteder for debatt og for å nå ut med et klart budskap. Aktivt nettverkssamarbeid med organisasjoner internasjonalt som arbeider med kommunikasjon og pådriverarbeid for å sette søkelys på og bedre kvinners situasjon. FOKUS vil: Gjøre aktivt bruk av ulike kommunikasjonskanaler tilpasset ulike målgrupper. Dette inkluderer trykte publikasjoner, hjemmesiden og sosiale medier, basert på FOKUS kommunikasjonsstrategi. 8.2 Programsamarbeid Mål for strategiperioden: FOKUS har fullført prosessen med å gå fra en prosjekttilnærming til helhetlige program bestående av flere prosjekter. Kjernen i FOKUS programsamarbeid skal fortsatt være en helhetlig programtilnærming der de enkelte prosjekter, og i noen tilfeller hele programmer, drives av medlemsorganisasjonene i samarbeid med partnere i Sør. Å arbeide ut fra en programtilnærming innebærer at individuelle prosjekter knyttes sammen i et helhetlig program som enten er tematisk eller geografisk basert, eller har felles målgruppe. Prosjektene bidrar til et felles programmål, som er større enn summen av de enkelte prosjektenes mål. At flere jobber sammen i ett program vil øke utveksling av erfaringer og dermed læring mellom prosjektene. Programsamarbeidet skal ha lokal forankring. Medlemsorganisasjonene har ansvaret for utvikling av samarbeidet med partnere i Sør, og partnerorganisasjonene har ansvar for gjennomføring. I tillegg kan det opprettes institusjonssamarbeid mellom FOKUS-sekretariatet og tilsvarende nettverk eller sekretariater i Sør. I gitte tilfeller kan FOKUS-sekretariatet ha ansvar for å utvikle program i direkte sam-arbeid med partnere i Sør. Disse programmene vil ikke konkurrere med kjernevirksomheten i FOKUS, som er programsamarbeid i regi av medlemsorganisasjonene. Fokuset på resultater i programsamarbeidet og bedret dokumentasjon av disse skal videreføres. Dette skal sikres gjennom utvikling av systemer for å dokumentere resultater samt strategisk bruk av overordnede tematiske evalueringer

10 For å kunne arbeide systematisk med kompetanseutvikling og erfaringsoverføring for å styrke kvaliteten på arbeidet, skal FOKUS konsentrere programvirksomheten geografisk og tematisk. Dette innebærer at nye prosjekter kun vil bli startet i områder hvor FOKUS allerede har etablert programvirksomhet, med mindre spesielle forhold tilsier noe annet. Arbeidet for å etablere langsiktige program skal videreføres, og baseres på de arbeidsmetodene som er utviklet. FOKUS skal først og fremst prioritere områder der: Kvinner har behov for støtte til å styrke sine rettigheter og organisering og bekjempe kvinnediskriminering. Det finnes gode kvinneorganisasjoner eller potensiale for kvinneorganisering. FOKUS medlemsorganisasjoner har kompetanse og erfaring og mulighet for å få resultater av innsatsen. Det er muligheter for nettverksbygging nasjonalt, regionalt og internasjonalt. FOKUS prioriterte tema er vesentlige. Det er mulighet for samarbeid med likesinnede norske organisasjoner og til å fremme kvinners rettigheter i norsk utviklingspolitikk. I FOKUS prosjektstrategi utdypes prinsippene for programsamarbeid i FOKUS. 8.3 FOKUS som kompetansesenter Mål for strategiperioden: FOKUS har blitt en nasjonal og internasjonal kunnskapsbase og møtested for samarbeid og informasjon om kvinner og utviklingsspørsmål. Det skal legges vekt på å styrke dokumentasjons- og analysevirksomheten for å bli en enda sterkere aktør. For å oppnå dette skal systematisk innhenting, dokumentasjon og analyse av kunnskap og erfaringer fra FOKUS og partnernes arbeid styrkes. Kunnskapen og erfaringene skal spres gjennom publikasjoner, kurs, foredrag og seminarer. Det skal legges opp rutiner slik at partnere i Sør og resultater fra FOKUS eget programsamarbeid er premissleverandører. Det skal satses på kontinuerlig kompetansebygging på alle nivåer i FOKUS-nettverket, i Norge og i Sør. Det skal dessuten tilrettelegges for kompetanseheving og kursing for medlemsorganisasjonene, styret, sekretariatet og partnerorganisasjoner for å bedre tekniske og faglige kvalifikasjoner i gjennomføringen av arbeidet. Deltakelse i arbeidsgrupper, påvirknings- og kommunikasjonsarbeid og bistandsvirksomhet er i seg selv en del av kompetanseutviklingen. 9. Prioriterte tematiske områder FOKUS skal videreføre de tematiske prioriteringene fra forrige strategiperiode, men med noen justeringer, klargjøringer og ett nytt tema, kvinner og klima: Kvinner og klima Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Vold mot kvinner Kvinner, fred og sikkerhet Kvinners økonomiske deltakelse og rettigheter Kvinners politiske deltakelse og rettigheter For hvert tema vil policy-dokumenter som spesifiserer FOKUS rolle bli revidert/utviklet. Strategi for FOKUS

11 9.1 Kvinner og klima Mål for strategiperioden: FOKUS skal arbeide for kvinners deltakelse i beslutningsprosesser relatert til klimatiltak, fremme et kjønnsperspektiv i den internasjonale klimadebatten og i klimaavtaler, og bidra til å sikre kvinners tilgang til ny teknologi. Klimaforhold påvirker kvinner og menn på ulike måter, og skjev maktfordeling gjør at menn har større tilgang på teknologi og kreditt og er til stede i de fora der viktige beslutninger tas. Kvinnene står dermed på sidelinjen når beredskapstiltak mot klimakatastrofer eller gjenoppbygging etter slike planlegges og gjennomføres. Matproduksjon rammes ofte hardt av klimaendringer, og ettersom kvinner er de viktigste produsentene av mat, er det spesielt viktig at de inkluderes i klimatilpasningstiltak. Kvinners særlige bruk av naturressurser forblir imidlertid usynlig, dere kunnskap tas ikke med i planleggingen, og deres behov i tilknytning til teknologiske løsninger blir ikke hørt. FOKUS skal gjennom program- og pådriverarbeid støtte partnerorganisasjonenes arbeid for å: sikre kvinners rett til politisk deltakelse og kontroll over ressurser for å bidra til klimatiltak som er tilpasset kvinners behov og valg sikre opplæring av kvinner i ny teknologi og deres adgang til teknologien, samt sikre at kvinners tradisjonelle kunnskap ivaretas og brukes i klimatilpasningstiltak sikre at kvinners kunnskap og erfaringer tas med i arbeidet med beredskapstiltak og rehabilitering etter klimakatastrofer 9.2 Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) Mål for strategiperioden: FOKUS skal arbeide for økt kunnskap om og realisering av kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter. Seksuelle og reproduktive rettigheter skal sikre at alle får tilpasset informasjon om og rett til å oppnå god seksuell og reproduktiv helse og bestemme over egen kropp. Tilpasset informasjon for unge kvinner og jenter er viktig for å skape trygghet om egen kropp og seksualitet. Dette innebærer også retten til å bestemme over egen seksualitet, å bestemme fritt om, når og hvor mange barn man ønsker seg, og å gå gjennom svangerskap og fødsel uten unødig risiko. Situasjonen er imidlertid den at mer en kvinner dør av svangerskapsrelaterte årsaker hvert år, 99 prosent av dem i utviklingsland. En viktig milepel i arbeidet med å styrke kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter var Kairokonferansen i 1994 som slo fast at befolkning og utvikling må ses i sammenheng, og at kvinners rettigheter må stå i sentrum. Realiseringen av disse rettighetene er også en forutsetning for å oppfylle andre menneskerettigheter. Likestillingsmål som utdanning, likelønn og politisk deltakelse lar seg ikke gjennomføre uten at det ses i sammenheng med blant annet kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter. FOKUS skal gjennom program- og pådriverarbeid støtte partnerorganisasjonenes arbeid for å: støtte utviklingen av lovverk som sikrer kvinners SRHR, og se dette i relasjon til retten til deltakelse og økonomisk uavhengighet øke kvinners og jenters kunnskap om SRHR, og involvere menn og gutter der dette kan bidra til å styrke måloppnåelsen

12 øke tilgang for unge kvinner, lesbiske, bifile og transpersoner til tilrettelagte helsetjenester sikre kvinner tilgang til trygge svangerskapsrelaterte helsetjenester, prevensjon og lovlige og trygge aborter HIV/Aids skal være et gjennomgående tema i SRHR-arbeidet. 9.3 Vold mot kvinner Mål for strategiperioden: FOKUS skal aktivt bidra til en verden uten vold mot kvinner. Vold mot kvinner utgjør et alvorlig hinder for utvikling og likestilling mellom kjønnene. Det er et klart brudd på menneskerettighetene og i sin ytterste konsekvens hindrer det kvinners fulle og likeverdige deltakelse i samfunnet og er dermed også et alvorlig demokratisk problem. Vold begås ikke bare av individuelle gjerningsmenn (eller kvinner), men kan også utøves av staten eller representanter for staten med sikte på å undertrykke kvinners politiske krav om rettigheter som vedrører dem. Å identifisere ansvarlige instanser og egnede juridiske rammeverk som sikrer kvinners rett til et liv uten vold, er derfor blant de mest sentrale aktivitetene innenfor kvinneorganisering i både Nord og Sør. Innen temaet vold mot kvinner prioriterer FOKUS: Kjønnsbasert vold og vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner betegner overgrep mot en kvinne utført av et familiemedlem, kjæreste (inkludert ektefelle) eller ekskjæreste. Volden kan være av fysisk, psykisk, økonomisk og seksuell karakter. Den har til hensikt å utøve eller opprettholde makt og kontroll ved å tvinge offeret til å underkaste seg voldsutøverens vilje. Denne type vold kjennetegnes ved repetisjon over tid, og offeret opplever volden som sammenhengende og vedvarende. Kjønnslemlestelse Kjønnslemlestelse omfatter delvis eller total fjerning av eksterne deler av det kvinnelige kjønnsorgan eller annen skade på kvinnelige kjønnsorganer enten av kulturelle, religiøse eller andre ikke-terapeutiske grunner. Denne praksisen har ingen helsemessige fordeler og den representerer en alvorlig krenkelse av kvinners og jenters menneskerettigheter og kan etterlate varig smerte, lidelse og i verste fall forårsake død. Handel med kvinner Handel med kvinner er rekruttering, transport, oppbevaring eller mottak av personer med hensikt å utnytte dem i prostitusjon eller andre former for seksuell utnytting, tvangsarbeid eller tvangstjenester, ved hjelp av vold, trusler eller misbruk av sårbar situasjon. FOKUS skal gjennom program- og pådriverarbeid støtte partnerorganisasjonenes arbeid for å: forbedre lovverk og politikk i forhold til vold mot kvinner inkludert seksuelle overgrep, og hat-vold 4 mot kvinner og jentebarn presse fram tiltak for å ivareta kvinners rettigheter og beskytte mot overgrep, gjennom å styrke kvinners rolle som pådrivere for endringer overfor myndigheter og i lokalsamfunn utrydde vold i nære relasjoner utrydde kjønnslemlestelse utrydde handel med kvinner, inkludert prostitusjon, med utgangspunkt i at disse fenomenene henger sammen og representerer vold mot kvinner gi kvinner et sted å søke støtte og tilflukt i krisesituasjoner 4 Hat-vold relateres her spesielt til vold utøvd mot lesbiske, bifile og transseksuelle. Strategi for FOKUS

13 gi kvinner og jenter tilgang til psykiske, fysiske og økonomiske hjelpetiltak og evtentuell erstatning endre menns atferd blant annet gjennom tiltak som fremmer likestillingsvennlige mannsroller 9.4 Kvinner, fred og sikkerhet Mål for strategiperioden: FOKUS skal arbeide for full implementering av FNs Sikkerhetsråds resolusjon 1325 og påfølgende resolusjoner om kvinner fred og sikkerhet 5, med mål om å sikre beskyttelse og respekt for kvinners og jenters rettigheter under og etter krig og konflikt, og deres deltakelse i fredsbygging. Kvinner og menn rammes ulikt av væpnet konflikt, og det er derfor viktig å ha et kjønnsperspektiv på tiltak for å beskytte sivile under konflikt, så vel som rettslige oppgjør, fredsforhandlinger og gjenoppbygging. Systematiske seksuelle overgrep mot kvinner brukes som krigsstrategi i mange konflikter, og under åtte prosent av deltakerne i fredsforhandlinger er kvinner. I år 2000 vedtok FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet, hvis mål er å øke kvinners deltakelse i arbeidet med å forebygge, håndtere og løse konflikter, og styrke kvinners beskyttelse og rettigheter i konflikt- og postkonfliktsituasjoner. Resolusjon 1325 krever full inkludering av kvinner i fredsprosesser, og er bindende for FNs medlemsland. FOKUS skal gjennom program- og pådriverarbeid støtte partnerorganisasjonenes arbeid for å: bidra til å styrke kunnskap og kvinneorganisering omkring FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 for kvinner som er berørt av konflikter fremme kvinners rett til å delta i freds og gjenoppbyggingsprosesser få slutt på straffefriheten for seksuelle overgrep som ledd i krigføring, blant annet via juridisk assistanse til kvinner sikre tiltak som tilbyr kvinner som har vært utsatt for overgrep trygt husly og nødvendig medisinsk tilsyn å sikre at kvinner og unge jenter er trygge for overgrep fra de som skal beskytte dem i flyktningleirer og i fluktsituasjoner dokumentere og gi juridisk støtte til kvinner som blir frarøvet landeiendom under krig og konflikt 9.5 Kvinners økonomiske deltakelse og rettigheter Mål for strategiperioden: FOKUS skal fremme kvinners økonomiske rettigheter og uavhengighet. Rettighetene skal sikres formelt, gjøres kjent for kvinnene og realiseres på bakken. Kvinner utgjør majoriteten av de over én milliard mennesker som lever i fattigdom. Økonomisk politikk og institusjoner mangler et kjønnsperspektiv, og kvinners manglende tilgang til fora der økonomiske beslutninger tas gjør gapet mellom kvinner og menn større. Kvinners levevilkår må bedres gjennom egne inntekter, gode arbeidsvilkår og kontroll over økonomiske ressurser. For å styrke kvinners økonomiske deltakelse er retten til utdanning og fagopplæring vesentlig. FOKUS skal gjennom program- og pådriverarbeid støtte partnerorganisasjonenes arbeid for å: At kvinner skal få formell rett til å arve, eie eiendom, samt ha større kontroll over økonomiske ressurser. At kvinner får egne inntekter og mulighet til å forsørge seg selv og sin familie. At kvinners rettigheter som arbeidstakere oppfylles, inkludert lik lønn for arbeid av lik verdi. Å fremme kvinners rett til utdanning. Fremme kvinners økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter 5 FNs Sikkerhetsrådsresolusjoner 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010)

14 9.6 Kvinners politiske deltakelse og rettigheter Mål for strategiperioden: FOKUS skal bidra til å sikre kvinners politiske rettigheter, gjøre rettighetene kjent og fremme kvinners deltakelse i politiske beslutningsprosesser på alle nivå. Kvinner har formelle politiske rettigheter på linje med menn i de fleste land, men er sterkt underrepresentert i viktige styrende organer og holdes dermed utenfor beslutninger som påvirker deres liv. For at kvinners situasjon skal bedres, er det viktig at kvinner deltar i beslutningsprosesser i form av å være representert i politiske organer på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå og få tilgang til media. Bare slik kan kvinners stemme bli hørt og kvinners behov bli tatt i betraktning. FOKUS skal gjennom program- og pådriverarbeid støtte partnerorganisasjonenes arbeid for å: styrke kvinners deltakelse i form av å gjøre bruk av stemmeretten støtte tiltak som fremmer kvinners politiske deltakelse og kvinner som beslutningstakere på alle nivå, blant annet gjennom å øke deres kunnskap slik at de kan drive målrettet påvirkningsarbeid øke kvinners synliggjøring i media sikre at kvinner høres i beslutninger som angår dem og deres rettigheter 10. Geografiske prioriteringer FOKUS må, som Norges eneste kompetansesenter på kvinner og utviklingsspørsmål, ha et globalt perspektiv i sin virksomhet og basere seg på en helhetlig forståelse av kvinners situasjon og endringer i denne. Det har imidlertid vært nødvendig for FOKUS å redusere antall programland for å legge til rette for bedret utvikling av landkompetanse og systematisk oppfølging av virksomheten, noe som tidligere ble vanskeliggjort av den store geografiske spredningen. Følgende regioner vil i kommende strategiperiode ligge innenfor FOKUS geografisk prioriterte områder: Øst-Afrika, Vest-Afrika og sørlige Afrika, Sør-Asia, Mellom-Amerika, Andes-regionen og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika). Se mer om dette i avsnitt 8.2., og i program/prosjektstrategien, hvor prinsipper for program/prosjektsamarbeid utdypes. 11. Roller, strategiske prioriteringer og evaluering Strategien er bredt anlagt både geografisk og tematisk, og gir det overordnede rammeverket for hva FOKUS skal prioritere i perioden. Politisk utvikling på internasjonalt og nasjonalt nivå og FOKUS sin økonomiske situasjon vil legge føringer for hva som til enhver tid prioriteres. Representantskapet og styret spiller en sentral rolle i å sikre at den strategiske retningen opprettholdes, og fatte beslutninger om tematiske og geografiske prioriteringer. FOKUS-sekretariatet skal bidra til gjennomføring av strategien, utføre oppgaver og være en rådgivende ressurs for FOKUS-nettverket. Prosjektstrategi og policydokumenter revideres som følge av at den overordnede strategien revideres. Styret og sekretariatet er ansvarlige for at medlemsorganisasjonene involveres på en god måte i dette. FOKUS skal gjennomføre årlige interne vurderinger av framdriften i gjennomføringen av strategien. To år før strategiens utløp skal en evaluering av strategien settes i gang. Styret er ansvarlig for å sikre at dette skjer og resultatene vil bli lagt fram for representantskapet. Strategi for FOKUS

15

16 Strategi for FOKUS FOKUS Storgt OSLO Telefon: Telefax: E-post: Internett:

Innst. S. nr. 233. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen. St.meld. nr. 11 (2007-2008)

Innst. S. nr. 233. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen. St.meld. nr. 11 (2007-2008) Innst. S. nr. 233 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra utenrikskomiteen St.meld. nr. 11 (2007-2008) Innstilling fra utenrikskomiteen om På like vilkår: Kvinners rettigheter og likestilling i utviklingspolitikken

Detaljer

REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR KVINNERS RETTIGHETER OG LIKESTILLING I UTVIKLINGSSAMARBEIDET

REGJERINGENS HANDLINGSPLAN FOR KVINNERS RETTIGHETER OG LIKESTILLING I UTVIKLINGSSAMARBEIDET Ammehjelpen Postboks 112 2421 Trysil Saksbehandler: Anne Sigstad e-post:anne.sigstad@ammehjelpen.no telefon: 61 18 55 66 / 99 26 97 26 Biri, 16.01.07 Kommentar til høringsutkast 2112 Ammehjelpen har gått

Detaljer

Caritas Norges handlingsplan 2008-2012

Caritas Norges handlingsplan 2008-2012 Caritas Norges handlingsplan 2008-2012 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: Hvem er vi?...1 1.1. Formål...1 Kapittel 2: Hva vil vi?...2 2.1. Visjon...2 2.2. Misjon...2 Kapittel 3: Hva tror vi på?...3 Kapittel

Detaljer

FOKUS - Årsrapport 2010. Tilsluttede organisasjoner s. 2. Styrets årsberetning 2010 s. 4. Organisasjonen FOKUS s. 6. Prosjekt og program s.

FOKUS - Årsrapport 2010. Tilsluttede organisasjoner s. 2. Styrets årsberetning 2010 s. 4. Organisasjonen FOKUS s. 6. Prosjekt og program s. INNHOLD: Tilsluttede organisasjoner s. 2 Styrets årsberetning 2010 s. 4 Organisasjonen FOKUS s. 6 Prosjekt og program s. 11 Kommunikasjon s. 16 Strategisk aktør s. 23 Analyse- og utredning s. 30 Vedlegg:

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål... 3 1.2 KFUK-KFUM Globals

Detaljer

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015

Strategi for. KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015 Strategi for KFUK-KFUM Global 2011-2015-utkast per 21-04-11 1 Innholdsfortegnelse: 1. KFUK-KFUM Global vår identitet... 3 1.1 KFUK-KFUM Globals visjon og formål...

Detaljer

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg

Søknad TV-aksjonen 2009. Sterkere sammen. Vedlegg Søknad TV-aksjonen 2009 Sterkere sammen Vedlegg Foto: Morten Krogvold Sterkere sammen! CARE Norge søker TV-aksjonen 2009 fordi vi vil komme enda nærmere vårt mål om en verden uten fattigdom. Vi har tre

Detaljer

Til tross for handlingsplaner fra Beijing og andre kvinnekonferanser, har fattigdommen økt mer blant kvinner enn blant menn.

Til tross for handlingsplaner fra Beijing og andre kvinnekonferanser, har fattigdommen økt mer blant kvinner enn blant menn. Kvinner og fattigdom Til tross for handlingsplaner fra Beijing og andre kvinnekonferanser, har fattigdommen økt mer blant kvinner enn blant menn. Fattigdomsspørsmålet er sentralt i Beijing-plattformen.

Detaljer

FOKUS RAPPORTERING FRA FNs KVINNEKOMMISJON 1.-12. MARS 2010

FOKUS RAPPORTERING FRA FNs KVINNEKOMMISJON 1.-12. MARS 2010 FOKUS RAPPORTERING FRA FNs KVINNEKOMMISJON 1.-12. MARS 2010 Innhold OPPSUMMERING/EVALUERING... 2 OUTCOMES... 8 Resolusjoner vedtatt under CSW 54... 9 Moderator's summaries... 12 RAPPORTER FRA SIDEARRANGEMENTER...

Detaljer

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken

MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken RAPPORT 8 MED RETT TIL Å DELTA - En rapport om ungdomsmedvirkning i utviklingspolitikken Om LNUs rapportserie LNU gir flere ganger i året ut rapporter om aktuelle tema som opptar barne- og ungdomsfrivilligheten.

Detaljer

Tilsluttede organisasjoner s. 4. Styrets årsberetning 2010 s. 6. Organisasjonen FOKUS s. 8. Prosjekt og program s. 14. Kommunikasjonsarbeid s.

Tilsluttede organisasjoner s. 4. Styrets årsberetning 2010 s. 6. Organisasjonen FOKUS s. 8. Prosjekt og program s. 14. Kommunikasjonsarbeid s. FOKUS ÅRSRAPPORT 2011 1 2 INNHOLD: Tilsluttede organisasjoner s. 4 Styrets årsberetning 2010 s. 6 Organisasjonen FOKUS s. 8 Prosjekt og program s. 14 Kommunikasjonsarbeid s. 18 FOKUS som strategisk aktør

Detaljer

TRE MILLIARDER GRUNNER Det fi nnes ikke én grunn til å arbeide for barn og ungdoms velferd og rettigheter. Det fi nnes tre milliarder.

TRE MILLIARDER GRUNNER Det fi nnes ikke én grunn til å arbeide for barn og ungdoms velferd og rettigheter. Det fi nnes tre milliarder. TRE MILLIARDER GRUNNER Det fi nnes ikke én grunn til å arbeide for barn og ungdoms velferd og rettigheter. Det fi nnes tre milliarder. Utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson Jasminara Jusimuddin Norsk

Detaljer

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn

Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn Regjeringens handlingsplan mot handel med kvinner og barn 2003 2005 59 1 9 7 5 4 3 1 0 Innhold FORORD 1 1 HANDEL MED KVINNER OG BARN SKAL BEKJEMPES 2 2 SAMMENDRAG AV TILTAKENE I PLANEN 3 3 INTERNASJONALE

Detaljer

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015

WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO STRATEGIDOKUMENTET 2010 2015 WWW.MISJONSALLIANSEN.NO 3 INNHOLD 1. INNLEDNING.... 5 2. VERDIPLATTFORM... 5 2.1 Visjon:.... 5 2.2 Misjon:... 5 2.3 Verdier:.... 5 2.4 Vår holdning:...

Detaljer

Kvinners tilgang til arbeidsmarkedet og rett til anstendig arbeid er avgjørende. Mange land har

Kvinners tilgang til arbeidsmarkedet og rett til anstendig arbeid er avgjørende. Mange land har High level round table on the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action and the outcomes of the twenty third special session of the General Assembly and its contribution to shaping

Detaljer

Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel [2006 2009] Stopp menneskehandelen

Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel [2006 2009] Stopp menneskehandelen Regjeringens handlingsplan mot menneskehandel [2006 2009] Stopp menneskehandelen Innhold Stopp menneskehandelen 1 1 Innsatsen mot menneskehandel skal styrkes 3 2 Handlingsplanens hovedmål og tiltak 4 2.1

Detaljer

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger

Meld. St. 33. (2011 2012) Melding til Stortinget. Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger Meld. St. 33 (2011 2012) Melding til Stortinget Norge og FN: Felles framtid, felles løsninger 2 Meld. St. 33

Detaljer

PROSJEKTOVERSIKT TV-AKSJONSPROSJEKTER TV-aksjonen 2005 Drømmefanger

PROSJEKTOVERSIKT TV-AKSJONSPROSJEKTER TV-aksjonen 2005 Drømmefanger Foto: Elin Høyland PROSJEKTOVERSIKT TV-AKSJONSPROSJEKTER TV-aksjonen 2005 Drømmefanger DRØMMEFANGER MOT VOLD TV-aksjonen 2005 Drømmefanger går av stabelen 23. oktober. Pengene skal gå til å støtte kvinneorganisasjoner

Detaljer

Rapport fra rundebordskonferanse Stortinget 9. mars 2006

Rapport fra rundebordskonferanse Stortinget 9. mars 2006 Rapport fra rundebordskonferanse Stortinget 9. mars 2006 Nettverket Women and the UN 1 Kvinner og FN Rapport fra rundebordskonferanse på Stortinget Høringssal N-202. Dato: torsdag 9. mars 2006. Mål Mål

Detaljer

REGI O N AL P LAN. for likestilling,inkludering og mangfold på Agder (2015 2027) Aust-Agder fylkeskommune

REGI O N AL P LAN. for likestilling,inkludering og mangfold på Agder (2015 2027) Aust-Agder fylkeskommune REGI O N AL P LAN for likestilling,inkludering og mangfold på Agder (2015 2027) Aust-Agder fylkeskommune Innholdsfortegnelse REGIONAL PLAN FOR LIKESTILLING INKLUDERING OG MANGFOLD PÅ AGDER (2015-2027)

Detaljer

DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET

DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET DET EUROPEISKE CHARTER FOR LIKESTILLING MELLOM KVINNER OG MENN I LOKALSAMFUNNET Et charter for Europas lokale og regionale myndigheter, som vil forplikte seg til å benytte sin myndighet og samarbeidspartnere

Detaljer

FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter.

FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter. Utgitt av & Tusenårsmålene Veien til utvikling FNs Tusenårsmål for en bedre verden kan ikke oppfylles uten at alle får tilgang til seksuell- og reproduktiv helse og rettigheter. 2007/08 markerer en viktig

Detaljer

UTDANNING JOBB NUMMER 1

UTDANNING JOBB NUMMER 1 UTDANNING JOBB NUMMER 1 Norges internasjonale strategi for Utdanning for alle innen 2015 «JEG TRENGER UTDANNING, SÅ JEG KAN FÅ MEG JOBB EN DAG.» YOKOSTA, 9 ÅR, NICARAGUA Utviklingsministeren har ordet

Detaljer

3 Likestillings- og diskrimineringsombudet ÅRSMELDING 2014. Innhold

3 Likestillings- og diskrimineringsombudet ÅRSMELDING 2014. Innhold 214 Årsmelding 3 ÅRSMELDING 214 Innhold Kapittel 1 Leders beretning 4 Kapittel 2 Introduksjon til virksomheten og hovedtall 6 Hovedtall i 214 7 Utvalgte nøkkeltall fra årsregnskapet 7 Kapittel 3 Årets

Detaljer

LNUs Barne- og ungdomspolitiske program

LNUs Barne- og ungdomspolitiske program LNUs Barne- og ungdomspolitiske program 2013 2016 Innhold Innledning... 3 LNUs interessepolitiske verdigrunnlag... 3 Om LNUs styringsdokumenter og praktiske politiske arbeid... 3 1. Retten til beskyttelse...

Detaljer

ILO kort fortalt. [International Labour Organization] FNs internasjonale arbeidsorganisasjon

ILO kort fortalt. [International Labour Organization] FNs internasjonale arbeidsorganisasjon ILO kort fortalt [International Labour Organization] FNs internasjonale arbeidsorganisasjon «Universell og varig fred kan kun oppnås hvis den er tuftet på sosial rettferdighet.» ILOs konstitusjon, 1919

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Statsråd Jonas Gahr Støre. Ny Folkehelsemelding

Helse- og omsorgsdepartementet. Statsråd Jonas Gahr Støre. Ny Folkehelsemelding Helse- og omsorgsdepartementet Statsråd Jonas Gahr Støre Ny Folkehelsemelding Norske Kvinners Sanitetsforening takker for muligheten til å sende innspill i arbeidet med ny folkehelsemelding og viser til

Detaljer

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014

Handlingsplan. Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Handlingsplan Handlingsplan mot voldtekt 2012 2014 Innhold Forord 6 Innledning 7 Om voldtekt 8 Det rettslige utgangspunktet 8 Internasjonale forpliktelser

Detaljer

Tema: global helse. Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014

Tema: global helse. Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Politisk plattform for Changemaker Vedtatt av Årssamlinga, 27.04.2014 Tema: global helse Først i dette dokumentet står kapittel 6, som omhandler global helse i den politiske plattformen til Changemaker,

Detaljer