Strategi for FOKUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategi for FOKUS 2012 2016"

Transkript

1 Strategi for FOKUS Vedtatt på representantskapsmøte

2 Strategi for FOKUS - 2 -

3 Innhold 1. Innledning Visjon Overordnet mål FOKUS formål Internasjonalt lovverk, konvensjoner og standarder Begrepsavklaringer... 6 Kvinners rettigheter... 6 Rettighetsbasert tilnærming... 6 Kvinneorganisering... 7 Kjønn FOKUS målgruppe Hovedpilarer i FOKUS arbeid Pådriver- og kommunikasjonsarbeid Programsamarbeid/prosjektsamarbeid FOKUS som kompetansesenter Prioriterte tematiske områder Kvinner og klima Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Vold mot kvinner Kvinner, fred og sikkerhet Kvinners økonomiske deltakelse og rettigheter Kvinners politiske deltakelse og rettigheter Geografiske prioriteringer Roller, strategiske prioriteringer og evaluering

4 1. Innledning FOKUS består av 73 organisasjoner (pr ). Det omfatter kvinneorganisasjoner, diasporaorganisasjoner og kvinneutvalg i politiske partier, fagforbund, solidaritets- og bistandsorganisasjoner. Av disse driver til enhver tid mellom 20 og 30 prosjektvirksomhet. FOKUS ble formelt etablert i 1995 av 41 kvinneorganisasjoner i Norge, men opprinnelsen går tilbake til 1989 da kvinneorganisasjonene innledet et samarbeid rundt TV-aksjonen Kvinner i den 3. verden. Med midler fra TV-aksjonen ble det opprettet et sekretariat som formidlet støtte til kvinneorganisasjoner i Norge som drev prosjektvirksomhet i samarbeid med søsterorganisasjoner i Sør. I 2005 fikk FOKUS igjen tildelt TV-aksjonen ( Drømmefanger ) denne gangen med tema vold mot kvinner. FOKUS har rammeavtaler med Norad for bistands- og informasjonsarbeidet og avtale med Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet på forberedelse og oppfølging av FNs Kvinnekommisjon. FOKUS arbeid har basis i kvinneorganisasjoner i Norge sin kunnskap, arbeidsmetoder og mål. Dette grunnlaget brukes til å bygge partnerskap med søsterorganisasjoner internasjonalt og i land i Sør for å realisere kvinners rettigheter og bedre kvinners levekår. Dette er vårt bidrag til utvikling. I denne strategien ligger hovedlinjene fra forrige strategiperiode fast, med fortsatt vektlegging av tematisk og geografisk konsentrasjon av virksomheten, samt fokus på resultater og dokumentasjon av disse. Pilarene i virksomheten og prioriterte tematiske områder videreføres i all hovedsak, men i en mer konkretisert form. Strategien er global og omfatter derfor alle deler av FOKUS virksomhet og tar sikte på å utvikle den videre. FOKUS ønsker å bli en enda mer tydelig pådriver og støttespiller for å bedre kvinners økonomiske, sosiale og politiske situasjon i Sør. For å oppnå dette vil FOKUS prioritere seks tema; Kvinner og klima, kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, vold mot kvinner, kvinner, fred og sikkerhet, kvinners politiske rettigheter og kvinners økonomiske rettigheter. Program og prosjekter vil konsentreres mer geografisk for å få en bedre kvalitetssikring av innsatsen. Det vil bli lagt spesiell vekt på kompetansebygging i FOKUS for å styrke innsatsen på ulike områder. Strategien tar utgangspunkt i FOKUS vedtekter og medlemsorganisasjonenes aktivitet. Den tar sikte på å utvikle de ulike sidene av FOKUS virksomhet. Strategien tar sikte på at FOKUS skal bli en bedre ressurs og mer aktiv pådriver for kvinner og utviklingsspørsmål. Strategi for FOKUS - 4 -

5 2. Visjon Kvinner sammen endrer verden Vår visjon er en rettferdig verden der kvinners organisering danner grunnlaget for likestilte samfunn fri for undertrykking. 3. Overordnet mål FOKUS vedtekter fastslår at: FOKUS overordnede mål er å arbeide for å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt med vekt på landene i Sør. 4. FOKUS formål FOKUS skal være kvinneorganisasjonenes kompetanse- og ressurssenter i internasjonale kvinnespørsmål. FOKUS skal gjennom utviklingssamarbeid og pådrivervirksomhet arbeide for å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt med hovedvekt på landene i Sør. FOKUS skal gjennom informasjonsvirksomhet arbeide for økt kunnskap om og forståelse i det norske samfunn for kvinners situasjon og rolle i et utviklingsperspektiv. FOKUS har til formål å styrke kontakten og samarbeidet mellom kvinneorganisasjoner i Norge i deres internasjonale engasjement. 5. Internasjonalt lovverk, konvensjoner og standarder FOKUS baserer seg i sitt arbeid først og fremst på: FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering mot kvinner (CEDAW, 1979): Tilleggsprotokollen til CEDAW (1981): Handlingsplanen fra FNs kvinnekonferanse i Beijing i : Regionale konvensjoner om avskaffelse av diskriminering av kvinner. FOKUS tematiske policydokumenter er viktige styringsredskaper som tar for seg de viktigste rettighetsdokumentene innen hvert tema. 1 De 12 områdene fra FNs kvinnekonferanse i Beijing er: Kvinner og fattigdom, Utdanning og opplæring av kvinner, Kvinner og helse, Vold mot kvinner, Kvinner og væpnet konflikt, Kvinner og økonomi, Kvinner i politikk og ledelse, Institusjonelle likestillingsmekanismer, Kvinners menneskerettigheter, Kvinner og media, Kvinner og miljø og Jentebarn

6 6. Begrepsavklaringer Kvinners rettigheter Universelle lover og menneskerettigheter gjelder alle uavhengig av kontekst, men i praksis ser man at kulturelt og sosioøkonomisk skapte maktforskjeller i befolkningen medfører diskriminering av kvinner og fører til at de ikke har samme beskyttelse eller like muligheter som menn. Et fokus på kvinners rettigheter er derfor en presisering av eksisterende menneskerettigheter i et maktperspektiv. Kvinners rettigheter assosieres vanligvis med, men er ikke begrenset til, retten til utdanning, retten til å organisere seg, delta i beslutningsprosesser, kroppslig integritet, seksuelle og reproduktive rettigheter, stemmerett, retten til å arbeide og til lik betaling for arbeid av lik verdi, eiendomsrett, retten til å inngå kontrakter og rettigheter relatert til ekteskap, foreldrerettigheter og religiøse rettigheter 2. Det viktigste rettslige instrumentet for kvinners menneskerettigheter er FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for diskriminering mot kvinner (CEDAW, 1979), som sikrer enhver kvinnes rett til helse, utdanning, arbeid, politisk deltakelse, tilgang til kreditt, jord og vann, og til å inngå ekteskap og skilsmisse på lik linje med menn. Handlingsplanen fra FNs kvinnekonferanse i Beijing i 1995 tar for seg 12 kritiske områder som skal prioriteres spesielt for å oppnå likestilling mellom kvinner og menn. Handlingsplanen inneholder forpliktende målsettinger og konkrete forslag til arbeidsmetoder og tiltak som vil styrke kvinners sosiale, politiske og økonomiske situasjon. Til tross for at 185 land har signert og ratifisert kvinnekonvensjonen, gjenstår mye arbeid før nasjonal lovgivning er i tråd med standardene i konvensjonen. For å sikre implementering av kvinners grunnleggende rettigheter må nasjonale og lokale myndigheter, justissektoren inkludert, holdes ansvarlig av sivilt samfunn. Kvinners kunnskap om egne rettigheter, organisering, deltakelse og mobilisering står derfor helt sentralt i kampen for reell oppfylling av kvinners rettigheter. Rettighetsbasert tilnærming Å arbeide rettighetsbasert innebærer at man identifiserer hvilke rettigheter man vil styrke, hvem rettighetshaverne (de som har rettigheter og derfor kan gjøre krav på dem) og plikthavere (de som er ansvarlige for å oppfylle rettighetene) er. Gitt at kvinner ikke er en homogen gruppe, betyr det å arbeide rettighetsbasert at det fokuseres spesielt på marginaliserte kvinner. Ved å legge til rette for kvinners deltakelse vil den enkelte kvinnes egeninnsats styrkes. For på best mulig måte å realisere kvinners rettigheter, må både internasjonal og nasjonal rettighetslovgivning tas i bruk. En rettighetsbasert tilnærming til utvikling ses ofte på som synonymt med å bevege seg bort fra tjenesteleveranser til pådrivervirksomhet og kampanjer for å gjøre krav på rettigheter. En rettighetsbasert tilnærming innebærer imidlertid ikke bare pådriverarbeid, den har også som mål å virkeliggjøre rettig-hetene i praksis. Såkalt tjenesteleveranse kan være del av en rettighetsbasert tilnærming, så lenge aktivitetene plasseres innenfor et bredere rammeverk hvor rettigheter og plikter er klart definert, og hvor pådriver-arbeid for å sikre at kvinners rettigheter oppfylles er en del av aktivitetene. 2 Hosken, Fran. Towards a Definition of Women s Rights in Human Rights Quarterly, Vol. 3, No. 2. (May, 1981) Strategi for FOKUS - 6 -

7 Kvinneorganisering Over hele verden arbeider kvinner aktivt gjennom ulike organisasjoner for en bedre hverdag. I mange samfunn vanskeliggjøres likevel dette arbeidet av fastlåste kjønnsrollemønstre og maktstrukturer. For å kunne være aktive aktører i det sivile samfunnet må kvinneorganisasjonene være velfungerende, ha en god struktur og inneha nødvendig kunnskap. På denne bakgrunn står mobilisering og organisering av kvinner sentralt i FOKUS visjon og målsetninger; både som en verdi i seg selv, men også som et middel for å oppnå realisering av sivile, kulturelle og sosiale rettigheter, retten til et liv fritt for vold samt rettigheter knyttet til økonomisk og politisk deltakelse. Kjønn Kjønn referer til både biologisk kjønn, dvs. de biologiske forskjellene mellom menn og kvinner som vanligvis er bestemt ved fødselen (på engelsk sex ), og de sosialt konstruerte forskjellene og relasjonene mellom menn og kvinner (på norsk kalt sosialt kjønn, på engelsk gender ). Sistnevnte er tillærte, kan endres over tid og varierer atskillig både innenfor og mellom samfunn og kulturer. De sosialt konstruerte forskjellene bestemmer hva som anses som passende for kvinner og menn. Sosialt konstruerte kjønnsforskjeller (sosialt kjønn) henger tett sammen med etnisitet, klasse, kaste, alder og funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk 3. Denne forståelsen av begrepet kjønn ligger til grunn for FOKUS arbeid. 7. FOKUS målgruppe FOKUS målgruppe er kvinner i alle aldre, som diskrimineres og ikke får sine rettigheter oppfylt. Unge kvinner, så vel som eldre, er utsatte grupper som det er viktig å ha et spesielt fokus på. Når FOKUS arbeider for kvinner, omfatter dette også jentebarn, når problemstillingen tilsier det. Kvinner er en sammensatt gruppe, og FOKUS skal spesielt prioritere kvinner som tilhører utsatte grupper, som; fattige, enker, urfolk, internt fordrevne, lesbiske/bifile/transpersoner, voldsutsatte og kvinner med funksjonsnedsettelser. Sekundære målgrupper er andre interessenter og plikthavere, som offentlige myndigheter, ledere og beslutningstakere på alle nivåer, samt personell i utdanningsinstitusjoner, politiske partier, arbeidsgivere etc. Menn og gutter skal inkluderes som målgruppe dersom det vil bidra til en positiv endring av kvinners situasjon. 3 Kjønnsidentitet er den identiteten man har i forhold til kjønn slik at det blir forstått av en selv og samfunnet. De fleste identifiserer seg med det kjønn som defineres etter fødsel, men ikke alle. Kjønnsuttrykk måten man bevisst eller ubevisst uttrykker sin kjønnsidentitet på, slik at omgivelsene oppfatter hvilket kjønn man tilhører. Dette er noe alle gjør i større eller mindre grad, gjennom klær, hårfrisyre, sminke kroppsspråk osv

8 8. Hovedpilarer i FOKUS arbeid FOKUS virksomhet består av tre hovedpilarer: pådriver- og kommunikasjons arbeid, program/prosjektsamarbeid og kompetansesenterfunksjonen. For alle de tre pilarene skal arbeidet være forankret i Sør og basert på kvinners situasjon. Pådriverarbeidet skal være basert på informasjon og innspill fra partnerne, og FOKUS skal fremme kvinneorganisasjoner i Sør som talskvinner. På samme måte skal kompetansen fra medlemsorganisasjonene være retningsgivende, og brukes formålstjenlig inn i arbeidet, blant annet gjennom strategisk bruk av fagutvalg. I strategiperioden vil det bli lagt spesiell vekt på å involvere diasporaorganisasjonene i alle deler av arbeidet. 8.1 Pådriver- og kommunikasjonsarbeid Mål for strategiperioden: FOKUS er den viktigste premissleverandør på kvinne- og utviklingsspørsmål til media, organisasjoner og myndigheter i Norge. FOKUS er en markant pådriver i internasjonale fora, med utgangspunkt i kvinners situasjon og kvinneorganisasjoner i Sør. FOKUS pådriverarbeid skal være forankret i erfaringer og kunnskap fra kvinner og partnerorganisasjoner i Sør. Pådriverarbeidet omfatter alle typer arbeid FOKUS gjør for å styrke kvinners rettigheter i programland, i ulike internasjonale fora, overfor norske myndigheter, interessegrupper og media. Dette forutsetter at FOKUS har bred kunnskap om kvinners rettigheter. FOKUS skal reise debatt og ta opp tema som er viktige for kvinner, men som ikke får tilstrekkelig oppmerksomhet. FOKUS skal bidra til dynamikk i synspunkter og problemstillinger omkring kvinner og utviklingsspørsmål. Pådriverarbeidet foregår på flere nivå: Arbeid opp mot FN-systemet: Aktiv deltakelse i FNs kvinnekommisjons møter (Commission on the Status of Women, CSW) pådriverarbeid mot og samarbeid med UN Women, og deltakelse i temaspesifikke FN-fora står sentralt. Alt dette skal skje med innspill fra og i samarbeid med internasjonale nettverk og kvinneorganisasjoner i Sør. FOKUS rolle som nasjonalkomité for UN Women gir en unik mulighet til påvirkning, og til å kanalisere kunnskap og synspunkter fra sør inn i sentrale debatter. Det vil bli utarbeidet en strategi for hvordan FOKUS skal bruke sin rolle som nasjonalkomité for UN Women og CEDAW-komitéen. Arbeid opp mot norske politikere og myndigheter: Arbeidet gjennom FOKUS stortingsnettverk skal prioriteres. Arbeidet rettet mot Utenriksdepartementet og Norad i forhold til kvinnerettet utviklingssamarbeid og kvinners rettigheter skal intensiveres. Pådriverarbeid rettet mot nasjonale myndigheter i programland for å fremme kvinners rettigheter og implementering av disse. Her vil FOKUS rolle først og fremst være å støtte opp mot talspersonstiltak/ kampanjer etc. i regi av våre partnere i Sør, som; Fremmer ratifisering og iverksetting av internasjonale menneskerettighetsdokumenter. Bidrar til å endre lovene slik at disse anerkjenner kvinners rettigheter og bidrar til å bedre kvinners situasjon. Bidrar til at lovene omsettes i praktisk politikk og at det bevilges ressurser til å gjennomføre tiltak. Gir kvinner kjennskap til sine rettigheter og forståelse av hva de betyr for deres liv. Styrker kvinners kapasitet til å kreve at rettighetene blir virkeliggjort og kontinuerlig tilpasset kvinners behov. Strategi for FOKUS - 8 -

9 Kommunikasjonsarbeid: Mål for strategiperioden: FOKUS er en tydelig aktør og pådriver. FOKUS arbeid skal synliggjøres på flest mulig arenaer både nasjonalt og internasjonalt. FOKUS skal fremstå som en kunnskapsorganisasjon med fokus på situasjonen for kvinner i Sør. FOKUS skal drive kommunikasjonsarbeid for å skape engasjement og forståelse rundt kvinners situasjon og rolle i Sør. Kommunikasjonsvirksomheten er flerdelt, og retter seg mot våre medlemsorganisasjoner og sørpartnere, solidaritets- og utviklingsmiljøer, forskningsmiljøer og norske myndigheter. FOKUS har også et samfunnsansvar som folkeopplyser. Gjennom aktiv bruk av media vil kunnskap om kvinners situasjon nå ut til allmenheten. FOKUS skal tilrettelegge for deltakende prosesser gjennom: Initiering av debatt ved å presentere informasjon og problemstillinger og virke som pådrivere overfor myndigheter og offentlig opinion. Videreføring av nettverksarbeid, inkludert nettverkskonferanser, hvor organisasjonene fra Norge og fra Sør kommer sammen for å lære og fremme krav og meninger. Organisering av og støtte til seminarer, konferanser og kampanjer som møtesteder for debatt og for å nå ut med et klart budskap. Aktivt nettverkssamarbeid med organisasjoner internasjonalt som arbeider med kommunikasjon og pådriverarbeid for å sette søkelys på og bedre kvinners situasjon. FOKUS vil: Gjøre aktivt bruk av ulike kommunikasjonskanaler tilpasset ulike målgrupper. Dette inkluderer trykte publikasjoner, hjemmesiden og sosiale medier, basert på FOKUS kommunikasjonsstrategi. 8.2 Programsamarbeid Mål for strategiperioden: FOKUS har fullført prosessen med å gå fra en prosjekttilnærming til helhetlige program bestående av flere prosjekter. Kjernen i FOKUS programsamarbeid skal fortsatt være en helhetlig programtilnærming der de enkelte prosjekter, og i noen tilfeller hele programmer, drives av medlemsorganisasjonene i samarbeid med partnere i Sør. Å arbeide ut fra en programtilnærming innebærer at individuelle prosjekter knyttes sammen i et helhetlig program som enten er tematisk eller geografisk basert, eller har felles målgruppe. Prosjektene bidrar til et felles programmål, som er større enn summen av de enkelte prosjektenes mål. At flere jobber sammen i ett program vil øke utveksling av erfaringer og dermed læring mellom prosjektene. Programsamarbeidet skal ha lokal forankring. Medlemsorganisasjonene har ansvaret for utvikling av samarbeidet med partnere i Sør, og partnerorganisasjonene har ansvar for gjennomføring. I tillegg kan det opprettes institusjonssamarbeid mellom FOKUS-sekretariatet og tilsvarende nettverk eller sekretariater i Sør. I gitte tilfeller kan FOKUS-sekretariatet ha ansvar for å utvikle program i direkte sam-arbeid med partnere i Sør. Disse programmene vil ikke konkurrere med kjernevirksomheten i FOKUS, som er programsamarbeid i regi av medlemsorganisasjonene. Fokuset på resultater i programsamarbeidet og bedret dokumentasjon av disse skal videreføres. Dette skal sikres gjennom utvikling av systemer for å dokumentere resultater samt strategisk bruk av overordnede tematiske evalueringer

10 For å kunne arbeide systematisk med kompetanseutvikling og erfaringsoverføring for å styrke kvaliteten på arbeidet, skal FOKUS konsentrere programvirksomheten geografisk og tematisk. Dette innebærer at nye prosjekter kun vil bli startet i områder hvor FOKUS allerede har etablert programvirksomhet, med mindre spesielle forhold tilsier noe annet. Arbeidet for å etablere langsiktige program skal videreføres, og baseres på de arbeidsmetodene som er utviklet. FOKUS skal først og fremst prioritere områder der: Kvinner har behov for støtte til å styrke sine rettigheter og organisering og bekjempe kvinnediskriminering. Det finnes gode kvinneorganisasjoner eller potensiale for kvinneorganisering. FOKUS medlemsorganisasjoner har kompetanse og erfaring og mulighet for å få resultater av innsatsen. Det er muligheter for nettverksbygging nasjonalt, regionalt og internasjonalt. FOKUS prioriterte tema er vesentlige. Det er mulighet for samarbeid med likesinnede norske organisasjoner og til å fremme kvinners rettigheter i norsk utviklingspolitikk. I FOKUS prosjektstrategi utdypes prinsippene for programsamarbeid i FOKUS. 8.3 FOKUS som kompetansesenter Mål for strategiperioden: FOKUS har blitt en nasjonal og internasjonal kunnskapsbase og møtested for samarbeid og informasjon om kvinner og utviklingsspørsmål. Det skal legges vekt på å styrke dokumentasjons- og analysevirksomheten for å bli en enda sterkere aktør. For å oppnå dette skal systematisk innhenting, dokumentasjon og analyse av kunnskap og erfaringer fra FOKUS og partnernes arbeid styrkes. Kunnskapen og erfaringene skal spres gjennom publikasjoner, kurs, foredrag og seminarer. Det skal legges opp rutiner slik at partnere i Sør og resultater fra FOKUS eget programsamarbeid er premissleverandører. Det skal satses på kontinuerlig kompetansebygging på alle nivåer i FOKUS-nettverket, i Norge og i Sør. Det skal dessuten tilrettelegges for kompetanseheving og kursing for medlemsorganisasjonene, styret, sekretariatet og partnerorganisasjoner for å bedre tekniske og faglige kvalifikasjoner i gjennomføringen av arbeidet. Deltakelse i arbeidsgrupper, påvirknings- og kommunikasjonsarbeid og bistandsvirksomhet er i seg selv en del av kompetanseutviklingen. 9. Prioriterte tematiske områder FOKUS skal videreføre de tematiske prioriteringene fra forrige strategiperiode, men med noen justeringer, klargjøringer og ett nytt tema, kvinner og klima: Kvinner og klima Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter Vold mot kvinner Kvinner, fred og sikkerhet Kvinners økonomiske deltakelse og rettigheter Kvinners politiske deltakelse og rettigheter For hvert tema vil policy-dokumenter som spesifiserer FOKUS rolle bli revidert/utviklet. Strategi for FOKUS

11 9.1 Kvinner og klima Mål for strategiperioden: FOKUS skal arbeide for kvinners deltakelse i beslutningsprosesser relatert til klimatiltak, fremme et kjønnsperspektiv i den internasjonale klimadebatten og i klimaavtaler, og bidra til å sikre kvinners tilgang til ny teknologi. Klimaforhold påvirker kvinner og menn på ulike måter, og skjev maktfordeling gjør at menn har større tilgang på teknologi og kreditt og er til stede i de fora der viktige beslutninger tas. Kvinnene står dermed på sidelinjen når beredskapstiltak mot klimakatastrofer eller gjenoppbygging etter slike planlegges og gjennomføres. Matproduksjon rammes ofte hardt av klimaendringer, og ettersom kvinner er de viktigste produsentene av mat, er det spesielt viktig at de inkluderes i klimatilpasningstiltak. Kvinners særlige bruk av naturressurser forblir imidlertid usynlig, dere kunnskap tas ikke med i planleggingen, og deres behov i tilknytning til teknologiske løsninger blir ikke hørt. FOKUS skal gjennom program- og pådriverarbeid støtte partnerorganisasjonenes arbeid for å: sikre kvinners rett til politisk deltakelse og kontroll over ressurser for å bidra til klimatiltak som er tilpasset kvinners behov og valg sikre opplæring av kvinner i ny teknologi og deres adgang til teknologien, samt sikre at kvinners tradisjonelle kunnskap ivaretas og brukes i klimatilpasningstiltak sikre at kvinners kunnskap og erfaringer tas med i arbeidet med beredskapstiltak og rehabilitering etter klimakatastrofer 9.2 Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) Mål for strategiperioden: FOKUS skal arbeide for økt kunnskap om og realisering av kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter. Seksuelle og reproduktive rettigheter skal sikre at alle får tilpasset informasjon om og rett til å oppnå god seksuell og reproduktiv helse og bestemme over egen kropp. Tilpasset informasjon for unge kvinner og jenter er viktig for å skape trygghet om egen kropp og seksualitet. Dette innebærer også retten til å bestemme over egen seksualitet, å bestemme fritt om, når og hvor mange barn man ønsker seg, og å gå gjennom svangerskap og fødsel uten unødig risiko. Situasjonen er imidlertid den at mer en kvinner dør av svangerskapsrelaterte årsaker hvert år, 99 prosent av dem i utviklingsland. En viktig milepel i arbeidet med å styrke kvinners seksuelle og reproduktive rettigheter var Kairokonferansen i 1994 som slo fast at befolkning og utvikling må ses i sammenheng, og at kvinners rettigheter må stå i sentrum. Realiseringen av disse rettighetene er også en forutsetning for å oppfylle andre menneskerettigheter. Likestillingsmål som utdanning, likelønn og politisk deltakelse lar seg ikke gjennomføre uten at det ses i sammenheng med blant annet kvinners seksuelle og reproduktive helse og rettigheter. FOKUS skal gjennom program- og pådriverarbeid støtte partnerorganisasjonenes arbeid for å: støtte utviklingen av lovverk som sikrer kvinners SRHR, og se dette i relasjon til retten til deltakelse og økonomisk uavhengighet øke kvinners og jenters kunnskap om SRHR, og involvere menn og gutter der dette kan bidra til å styrke måloppnåelsen

12 øke tilgang for unge kvinner, lesbiske, bifile og transpersoner til tilrettelagte helsetjenester sikre kvinner tilgang til trygge svangerskapsrelaterte helsetjenester, prevensjon og lovlige og trygge aborter HIV/Aids skal være et gjennomgående tema i SRHR-arbeidet. 9.3 Vold mot kvinner Mål for strategiperioden: FOKUS skal aktivt bidra til en verden uten vold mot kvinner. Vold mot kvinner utgjør et alvorlig hinder for utvikling og likestilling mellom kjønnene. Det er et klart brudd på menneskerettighetene og i sin ytterste konsekvens hindrer det kvinners fulle og likeverdige deltakelse i samfunnet og er dermed også et alvorlig demokratisk problem. Vold begås ikke bare av individuelle gjerningsmenn (eller kvinner), men kan også utøves av staten eller representanter for staten med sikte på å undertrykke kvinners politiske krav om rettigheter som vedrører dem. Å identifisere ansvarlige instanser og egnede juridiske rammeverk som sikrer kvinners rett til et liv uten vold, er derfor blant de mest sentrale aktivitetene innenfor kvinneorganisering i både Nord og Sør. Innen temaet vold mot kvinner prioriterer FOKUS: Kjønnsbasert vold og vold i nære relasjoner Vold i nære relasjoner betegner overgrep mot en kvinne utført av et familiemedlem, kjæreste (inkludert ektefelle) eller ekskjæreste. Volden kan være av fysisk, psykisk, økonomisk og seksuell karakter. Den har til hensikt å utøve eller opprettholde makt og kontroll ved å tvinge offeret til å underkaste seg voldsutøverens vilje. Denne type vold kjennetegnes ved repetisjon over tid, og offeret opplever volden som sammenhengende og vedvarende. Kjønnslemlestelse Kjønnslemlestelse omfatter delvis eller total fjerning av eksterne deler av det kvinnelige kjønnsorgan eller annen skade på kvinnelige kjønnsorganer enten av kulturelle, religiøse eller andre ikke-terapeutiske grunner. Denne praksisen har ingen helsemessige fordeler og den representerer en alvorlig krenkelse av kvinners og jenters menneskerettigheter og kan etterlate varig smerte, lidelse og i verste fall forårsake død. Handel med kvinner Handel med kvinner er rekruttering, transport, oppbevaring eller mottak av personer med hensikt å utnytte dem i prostitusjon eller andre former for seksuell utnytting, tvangsarbeid eller tvangstjenester, ved hjelp av vold, trusler eller misbruk av sårbar situasjon. FOKUS skal gjennom program- og pådriverarbeid støtte partnerorganisasjonenes arbeid for å: forbedre lovverk og politikk i forhold til vold mot kvinner inkludert seksuelle overgrep, og hat-vold 4 mot kvinner og jentebarn presse fram tiltak for å ivareta kvinners rettigheter og beskytte mot overgrep, gjennom å styrke kvinners rolle som pådrivere for endringer overfor myndigheter og i lokalsamfunn utrydde vold i nære relasjoner utrydde kjønnslemlestelse utrydde handel med kvinner, inkludert prostitusjon, med utgangspunkt i at disse fenomenene henger sammen og representerer vold mot kvinner gi kvinner et sted å søke støtte og tilflukt i krisesituasjoner 4 Hat-vold relateres her spesielt til vold utøvd mot lesbiske, bifile og transseksuelle. Strategi for FOKUS

13 gi kvinner og jenter tilgang til psykiske, fysiske og økonomiske hjelpetiltak og evtentuell erstatning endre menns atferd blant annet gjennom tiltak som fremmer likestillingsvennlige mannsroller 9.4 Kvinner, fred og sikkerhet Mål for strategiperioden: FOKUS skal arbeide for full implementering av FNs Sikkerhetsråds resolusjon 1325 og påfølgende resolusjoner om kvinner fred og sikkerhet 5, med mål om å sikre beskyttelse og respekt for kvinners og jenters rettigheter under og etter krig og konflikt, og deres deltakelse i fredsbygging. Kvinner og menn rammes ulikt av væpnet konflikt, og det er derfor viktig å ha et kjønnsperspektiv på tiltak for å beskytte sivile under konflikt, så vel som rettslige oppgjør, fredsforhandlinger og gjenoppbygging. Systematiske seksuelle overgrep mot kvinner brukes som krigsstrategi i mange konflikter, og under åtte prosent av deltakerne i fredsforhandlinger er kvinner. I år 2000 vedtok FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 om kvinner, fred og sikkerhet, hvis mål er å øke kvinners deltakelse i arbeidet med å forebygge, håndtere og løse konflikter, og styrke kvinners beskyttelse og rettigheter i konflikt- og postkonfliktsituasjoner. Resolusjon 1325 krever full inkludering av kvinner i fredsprosesser, og er bindende for FNs medlemsland. FOKUS skal gjennom program- og pådriverarbeid støtte partnerorganisasjonenes arbeid for å: bidra til å styrke kunnskap og kvinneorganisering omkring FNs Sikkerhetsrådsresolusjon 1325 for kvinner som er berørt av konflikter fremme kvinners rett til å delta i freds og gjenoppbyggingsprosesser få slutt på straffefriheten for seksuelle overgrep som ledd i krigføring, blant annet via juridisk assistanse til kvinner sikre tiltak som tilbyr kvinner som har vært utsatt for overgrep trygt husly og nødvendig medisinsk tilsyn å sikre at kvinner og unge jenter er trygge for overgrep fra de som skal beskytte dem i flyktningleirer og i fluktsituasjoner dokumentere og gi juridisk støtte til kvinner som blir frarøvet landeiendom under krig og konflikt 9.5 Kvinners økonomiske deltakelse og rettigheter Mål for strategiperioden: FOKUS skal fremme kvinners økonomiske rettigheter og uavhengighet. Rettighetene skal sikres formelt, gjøres kjent for kvinnene og realiseres på bakken. Kvinner utgjør majoriteten av de over én milliard mennesker som lever i fattigdom. Økonomisk politikk og institusjoner mangler et kjønnsperspektiv, og kvinners manglende tilgang til fora der økonomiske beslutninger tas gjør gapet mellom kvinner og menn større. Kvinners levevilkår må bedres gjennom egne inntekter, gode arbeidsvilkår og kontroll over økonomiske ressurser. For å styrke kvinners økonomiske deltakelse er retten til utdanning og fagopplæring vesentlig. FOKUS skal gjennom program- og pådriverarbeid støtte partnerorganisasjonenes arbeid for å: At kvinner skal få formell rett til å arve, eie eiendom, samt ha større kontroll over økonomiske ressurser. At kvinner får egne inntekter og mulighet til å forsørge seg selv og sin familie. At kvinners rettigheter som arbeidstakere oppfylles, inkludert lik lønn for arbeid av lik verdi. Å fremme kvinners rett til utdanning. Fremme kvinners økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter 5 FNs Sikkerhetsrådsresolusjoner 1820 (2008), 1888 (2009), 1889 (2009), 1960 (2010)

14 9.6 Kvinners politiske deltakelse og rettigheter Mål for strategiperioden: FOKUS skal bidra til å sikre kvinners politiske rettigheter, gjøre rettighetene kjent og fremme kvinners deltakelse i politiske beslutningsprosesser på alle nivå. Kvinner har formelle politiske rettigheter på linje med menn i de fleste land, men er sterkt underrepresentert i viktige styrende organer og holdes dermed utenfor beslutninger som påvirker deres liv. For at kvinners situasjon skal bedres, er det viktig at kvinner deltar i beslutningsprosesser i form av å være representert i politiske organer på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå og få tilgang til media. Bare slik kan kvinners stemme bli hørt og kvinners behov bli tatt i betraktning. FOKUS skal gjennom program- og pådriverarbeid støtte partnerorganisasjonenes arbeid for å: styrke kvinners deltakelse i form av å gjøre bruk av stemmeretten støtte tiltak som fremmer kvinners politiske deltakelse og kvinner som beslutningstakere på alle nivå, blant annet gjennom å øke deres kunnskap slik at de kan drive målrettet påvirkningsarbeid øke kvinners synliggjøring i media sikre at kvinner høres i beslutninger som angår dem og deres rettigheter 10. Geografiske prioriteringer FOKUS må, som Norges eneste kompetansesenter på kvinner og utviklingsspørsmål, ha et globalt perspektiv i sin virksomhet og basere seg på en helhetlig forståelse av kvinners situasjon og endringer i denne. Det har imidlertid vært nødvendig for FOKUS å redusere antall programland for å legge til rette for bedret utvikling av landkompetanse og systematisk oppfølging av virksomheten, noe som tidligere ble vanskeliggjort av den store geografiske spredningen. Følgende regioner vil i kommende strategiperiode ligge innenfor FOKUS geografisk prioriterte områder: Øst-Afrika, Vest-Afrika og sørlige Afrika, Sør-Asia, Mellom-Amerika, Andes-regionen og MENA-regionen (Midtøsten og Nord-Afrika). Se mer om dette i avsnitt 8.2., og i program/prosjektstrategien, hvor prinsipper for program/prosjektsamarbeid utdypes. 11. Roller, strategiske prioriteringer og evaluering Strategien er bredt anlagt både geografisk og tematisk, og gir det overordnede rammeverket for hva FOKUS skal prioritere i perioden. Politisk utvikling på internasjonalt og nasjonalt nivå og FOKUS sin økonomiske situasjon vil legge føringer for hva som til enhver tid prioriteres. Representantskapet og styret spiller en sentral rolle i å sikre at den strategiske retningen opprettholdes, og fatte beslutninger om tematiske og geografiske prioriteringer. FOKUS-sekretariatet skal bidra til gjennomføring av strategien, utføre oppgaver og være en rådgivende ressurs for FOKUS-nettverket. Prosjektstrategi og policydokumenter revideres som følge av at den overordnede strategien revideres. Styret og sekretariatet er ansvarlige for at medlemsorganisasjonene involveres på en god måte i dette. FOKUS skal gjennomføre årlige interne vurderinger av framdriften i gjennomføringen av strategien. To år før strategiens utløp skal en evaluering av strategien settes i gang. Styret er ansvarlig for å sikre at dette skjer og resultatene vil bli lagt fram for representantskapet. Strategi for FOKUS

15

16 Strategi for FOKUS FOKUS Storgt OSLO Telefon: Telefax: E-post: Internett:

REPRESENTANTSKAPSMØTET 2007-2012 9. JUNI

REPRESENTANTSKAPSMØTET 2007-2012 9. JUNI STRATEGI 2007-2012 Vedtatt på REPRESENTANTSKAPSMØTET 9. JUNI 2007 Innhold: 1. Innledning 3 2. Visjon 4 3. Overordnet mål 4 4. FOKUS formål 4 5. Mål for strategiperioden 4 6. Prioriteringer i virksomheten

Detaljer

Virksomhetsplan FOKUS 2012

Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan 2015 1 Innledning Virksomhetsplanen for 2015: Skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS* sin overordnede strategi for 2012-2016. Er en operasjonalisering

Detaljer

Makt Rettigheter. Strategi for FOKUS

Makt Rettigheter. Strategi for FOKUS Makt Rettigheter Ressurser Strategi for FOKUS 2017-2021 - 1-2017 2021 Innhold Innledning... 4 Visjon... 5 Formål... 5 Overordnet mål for strategiplanen... 5 Målgruppe... 5 Rettigheter og rammeverk... 5

Detaljer

Virksomhetsplan FOKUS 2012

Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan 2012 1 Innledning Virksomhetsplanen for 2012: Skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS sin overordnede strategi for 2012-2016. Er en operasjonalisering

Detaljer

PROGRAM/PROSJEKTSTRATEGI

PROGRAM/PROSJEKTSTRATEGI PROGRAM/PROSJEKTSTRATEGI 1 1. Innledning FOKUS skal gjennom bistands- og prosjektarbeid medvirke til å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske situasjon internasjonalt med hovedvekt på landene

Detaljer

Vedtatt VIRKSOMHETSPLAN 2018

Vedtatt VIRKSOMHETSPLAN 2018 Vedtatt VIRKSOMHETSPLAN 2018 1 1. Innledning FOKUS virksomhet skal styrke kvinners tilgang på makt, ressurser og rettigheter globalt gjennom samarbeid mellom partnere i og utenfor Norge. Likestilling mellom

Detaljer

Virksomhetsplan FOKUS 2012

Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan 2014 1 Innledning Virksomhetsplanen for 2014: Skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS* sin overordnede strategi for 2012-2016. Er en operasjonalisering

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi for FOKUS (vedtatt av styret i FOKUS 22. april 2017)

Kommunikasjonsstrategi for FOKUS (vedtatt av styret i FOKUS 22. april 2017) Kommunikasjonsstrategi for FOKUS 2017-2021 (vedtatt av styret i FOKUS 22. april 2017) 1 Om FOKUS FOKUS er et medlemsbasert kompetanse- og ressurssenter for internasjonale kvinnespørsmål, som skal styrke

Detaljer

Virksomhetsplan FOKUS 2012

Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan 2013 1 Innledning Virksomhetsplanen for 2013: Skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS* sin overordnede strategi for 2012-2016. Er en operasjonalisering

Detaljer

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling

Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling 1 Statsråd Audun Lysbakken Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Kvinner og menn, menneskerettigheter og økonomisk utvikling Åpning av Kontaktkonferanse 2010 mellom sentrale myndigheter og

Detaljer

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet skal være ledende på FN informasjon i Norge. I snart 70 år har FN-sambandet vært en støttespiller og kilde til informasjon om FN, og en viktig bidragsyter til at

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (vedtatt på Representantskapsmøtet ) INNLEDNING

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (vedtatt på Representantskapsmøtet ) INNLEDNING VIRKSOMHETSPLAN 2011 (vedtatt på Representantskapsmøtet 26.11.10) INNLEDNING 1 Virksomhetsplanen for 2011 skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS sin overordnede strategiplan Virksomhetsplanen

Detaljer

Virksomhetsplan 2017

Virksomhetsplan 2017 Virksomhetsplan 2017 1 Innledning I forslaget til Virksomhetsplan 2017 er det tatt utgangspunkt i forslag til ny strategi for FOKUS som skal vedtas på Representantskapsmøtet 2016. Eventuelle endringer

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2010 (vedtatt på Representantskapsmøtet 27.11.09)

VIRKSOMHETSPLAN 2010 (vedtatt på Representantskapsmøtet 27.11.09) VIRKSOMHETSPLAN 2010 (vedtatt på Representantskapsmøtet 27.11.09) 1 INNLEDNING Virksomhetsplanen for 2010 skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS sin overordnede strategiplan Virksomhetsplanen

Detaljer

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet

Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Handlingsplan for ungdom, fred og sikkerhet Innspill til Norges oppfølging av sikkerhetsrådsresolusjon 2250 SIKKERHETSRÅDS- RESOLUSJON 2250 FNs sikkerhetsråd skrev desember 2015 historie ved å vedta resolusjon

Detaljer

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29)

Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Protokoll til konvensjon om tvangsarbeid (konvensjon 29) Den internasjonale arbeidsorganisasjonens generalkonferanse, som er kalt sammen av styret i Det internasjonale arbeidsbyrået og har trådt sammen

Detaljer

Modul 1: Hva er menneskehandel?

Modul 1: Hva er menneskehandel? Modul 1: Hva er menneskehandel? Denne modulen skal bidra til å gi kursdeltakerne en forståelse av begrepet menneskehandel som på engelsk blir referert til som «human trafficking» eller «trafficking in

Detaljer

Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen

Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen Kirsten Sandberg, professor og medlem av FNs barnekomité Barns rett til beskyttelse mot mobbing etter barnekonvensjonen Utdanningsdirektoratets konferanse 15.11.16 Oversikt Kort om barnekonvensjonen og

Detaljer

Policy-dokument om kjønn, NMS

Policy-dokument om kjønn, NMS , NMS Det Norske Misjonsselskaps (NMS) policy-dokument om kjønn, likestilling og kvinners rettigheter, er et dokument som inneholder de viktigste prinsippene for hvordan NMS skal arbeide med denne tematikken.

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Tilskuddet finansieres over budsjettpost Regionale utviklingstiltak.

Tilskuddet finansieres over budsjettpost Regionale utviklingstiltak. Saknr. 3167/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Unni Fornæss LIKESTILT DEMOKRATI 2008-2011 SØKNAD OM STØTTE I 2010 OG 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Hedmark fylkeskommune, Fylkesrådet, bevilger

Detaljer

Representantskapsmøtet i FOKUS 27. november 2009

Representantskapsmøtet i FOKUS 27. november 2009 Hovedprinsipper for kommunikasjonsarbeidet i FOKUS 2010-2015 Innhold Forord:... 3 FOKUS Norges fremste kompetanse på kvinner og utviklingsspørsmål... 4 FOKUS kommunikasjonsarbeid skal være:... 4 Hvordan

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2009 (godkjent av Representantskapsmøtet )

VIRKSOMHETSPLAN 2009 (godkjent av Representantskapsmøtet ) VIRKSOMHETSPLAN 2009 (godkjent av Representantskapsmøtet 28.11.08) 1 Innledning Virksomhetsplanen for 2009 skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS sin overordnede strategiplan Virksomhetsplanen

Detaljer

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet

E R D I - D N T. Retten til et liv uten vold. Krisesenter sekretariatet V R D - D O K U M N T Retten til et liv uten vold Krisesenter sekretariatet Visjon Alle som opplever vold i nære relasjoner skal få oppfylt sin rett til den hjelpen de har behov for. De skal møtes med

Detaljer

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid

NFUs internasjonale solidaritetsarbeid NFUs internasjonale solidaritetsarbeid Tekst: Helene T. Strøm Rasmussen, NFU Myndigheter over hele verden svikter i arbeidet med å sikre at mennesker med utviklingshemning får oppfylt sine menneskerettigheter.

Detaljer

Resolusjon vedtatt av Generalforsamlingen. [på grunnlag av rapporten fra Tredje komité (A/66/457)]

Resolusjon vedtatt av Generalforsamlingen. [på grunnlag av rapporten fra Tredje komité (A/66/457)] De forente nasjoner Generalforsamlingen A/RES/66/137 Distr.: Generell 16. februar 2012 66. sesjon Pkt. 64 på dagsordenen Generalforsamlingen, Resolusjon vedtatt av Generalforsamlingen [på grunnlag av rapporten

Detaljer

Atlas- alliansens innspill til Regjeringens Stortingsmelding om Norges internasjonale arbeid med menneskerettighetene

Atlas- alliansens innspill til Regjeringens Stortingsmelding om Norges internasjonale arbeid med menneskerettighetene Utenriksdepartementet Seksjon for menneskerettigheter og demokrati P.B. 8114 Dep 0032 Oslo Oslo, 4. mars, 2014 Atlas- alliansens innspill til Regjeringens Stortingsmelding om Norges internasjonale arbeid

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: karin beate nøsterud 1. Innledning Arktis er et område hvor endringer skjer raskt, og utfordringer blir stadig mer synlige. De globale

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt Forankring av det internasjonale arbeidet Visjon og prinsipper Grunnlaget for Utdanningsforbundets arbeid finner vi i formålsparagrafen: Utdanningsforbundet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SNU SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM

VEDTEKTER FOR SNU SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM VEDTEKTER FOR SNU SEKSUALPOLITISK NETTVERK FOR UNGDOM Vedtatt av generalforsamlingen 02. oktober 2017 1 FORMÅL SNU er en ideell organisasjon drevet av ungdom som jobber for a fremme de seksuelle og reproduktive

Detaljer

Redd Barnas strategi Vedtatt av landsmøtet 20. september 2009

Redd Barnas strategi Vedtatt av landsmøtet 20. september 2009 Redd Barnas strategi 2010-2013 Vedtatt av landsmøtet 20. september 2009 Innhold Bakgrunnsinformasjon for Redd Barnas strategi 2010-2013... 1 Vi er... 1 Vår visjon... 1 Vårt mandat... 1 Våre felles verdier...

Detaljer

Prinsipprogram. Kvinners livsvilkår

Prinsipprogram. Kvinners livsvilkår Prinsipprogram Kvinners livsvilkår Norske Kvinners Sanitetsforening er en frivillig organisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig. Målet er å være den ledende organisasjonen knyttet til

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

E T I S K E R E T N I N G S L I N J E R For krisesentre tilknyttet Krisesentersekretariatet

E T I S K E R E T N I N G S L I N J E R For krisesentre tilknyttet Krisesentersekretariatet E T I S K E R E T N I N G S L I N J E R For krisesentre tilknyttet Krisesentersekretariatet ADRESSE TIL ETISKE RÅD Krisesentersekretariatet Etisk råd Storgata 11 0155 Oslo etiske.indd 12-1 16-08-07 14:07:45

Detaljer

Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern

Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern Kirsten Sandberg, professor og medlem av FNs barnekomité Barnekonvensjonen: Barnekomiteens rolle og kommunenes utfordringer i barnehage, skole og barnevern Fylkesmannen i Buskerud, Samling/lederforum Klækken

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi 2013 2016 Vedtatt av Forskerforbundets Hovedstyre 13.12.2012 1. FORSKERFORBUNDETS LØNNSPOLITISKE STRATEGI (LPS) Hovedfokus for Forskerforbundet fram mot 2016 er

Detaljer

RATTSØUTVALGET: Nye roller for frivillige organisasjoner i utviklingssamarbeidet.

RATTSØUTVALGET: Nye roller for frivillige organisasjoner i utviklingssamarbeidet. August 2006 HØRINGSUTTALELSE FRA FOKUS RATTSØUTVALGET: Nye roller for frivillige organisasjoner i utviklingssamarbeidet. FOKUS - Forum for kvinner og utviklingsspørsmål - er et kompetanse- og ressurssenter

Detaljer

Kartlegging Finnmark sammendrag fra kommunene

Kartlegging Finnmark sammendrag fra kommunene Kartlegging Finnmark 2014 - sammendrag fra kommunene Steg 1: Medbestemmelse Artikkel 12 Barnets rett til å gi uttrykk for sin mening Steg 1: Medbestemmelse Artikkel 12 Barnet har rett til å si sin mening

Detaljer

Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar

Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar Likeverdige helsetjenester Det offentliges rolle og ansvar Etikk, profesjonalitet og forpliktelser Perspektiver og utfordringer Akhenaton de Leon/OMOD 07.11.07 Etiske regler for leger Vedtatt av landsstyret

Detaljer

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt 2011 RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt En palestinsk dame ser ut på to israelske soldater utenfor huset sitt i Hebron. BISTAND OG KONFLIKT Væpnet konflikt ødelegger samfunn, hindrer utvikling og gjør

Detaljer

Mangfold likeverd likestilling. En plattform for norske barnehager? Kari Emilsen DMMH

Mangfold likeverd likestilling. En plattform for norske barnehager? Kari Emilsen DMMH Mangfold likeverd likestilling En plattform for norske barnehager? Kari Emilsen DMMH Noen store ord! Alle mennesker har behov for å bli sett og hørt, gjøre egne valg, og forme sine egne liv. Dette er en

Detaljer

Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge. Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter

Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge. Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter Gjennomføring av målene for bærekraftig utvikling i Norge Svein Erik Stave og Arne Backer Grønningsæter Oversikt Målene for bærekraftig utvikling Dette er en forsmak på et Fafo-notat som kommer i oktober

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018

Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 Strategiske føringer Det norske hageselskap 2015-2018 0 Innhold 1. Situasjonsbeskrivelse... 2 1.1 Overordnede føringer... 2 1.2 De viktigste utfordringene... 2 2 Visjon... 2 3 Formål... 3 4 Verdier...

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

Høringsuttalelse fra Strømmestiftelsen til Gambit Hill+Knowlton gjennomgang og rapport om Norads informasjonsstøtteordning.

Høringsuttalelse fra Strømmestiftelsen til Gambit Hill+Knowlton gjennomgang og rapport om Norads informasjonsstøtteordning. NORAD Høringsuttalelse fra Strømmestiftelsen til Gambit Hill+Knowlton gjennomgang og rapport om Norads informasjonsstøtteordning. Strømmestiftelsen vil takke for muligheten til å komme med innspill og

Detaljer

Røde Kors - prinsippene

Røde Kors - prinsippene Røde Kors - prinsippene Røde Kors-prinsippene er kjernen i vårt verdigrunnlag, og legger rammene for all aktivitet i Røde Kors Ungdom. Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe

Detaljer

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner

25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner 25. november 10. desember 2015 Internasjonal kampanje mot menns vold mot kvinner Vold stenger dører Kvinner som utsettes for vold blir svært ofte hindret fra aktiv deltakelse i samfunnet. Vi krever et

Detaljer

Norges Handikapforbund. Strategi for NHFs internasjonale utviklingsarbeid

Norges Handikapforbund. Strategi for NHFs internasjonale utviklingsarbeid Norges Handikapforbund Strategi for NHFs internasjonale utviklingsarbeid 2011-2015 Innholdsfortegnelse Bakgrunnsinformasjon for NHFs internasjonale utviklingsarbeid 2011-2015... 2 Strategi 2011-2015...

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/ HW /HEGS

Vår ref. Deres ref. Dato: 10/ HW /HEGS Helse- og omsorgsdepartementet Att: seniorrådgiver Hege. B. Sæveraas Postboks 8011 0030 OSLO E- post: hege.saveraas@hod.dep.no Kun sendt som e- post! Vår ref. Deres ref. Dato: 10/2092-2-HW 201003873-/HEGS

Detaljer

AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN

AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN AVTALE OM STRATEGISK PARTNERSKAP MELLOM KONGERIKET NORGE OG DEN ISLAMSKE REPUBLIKK AFGHANISTAN Kongeriket Norges regjering og Den islamske republikk Afghanistans regjering (heretter kalt «partene»), som

Detaljer

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør

Prinsipprogram. For human-etisk forbund 2009-2013. Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør Prinsipprogram For human-etisk forbund 2009-2013 Interesseorganisasjon Livssynssamfunn Seremonileverandør A - Interesseorganisasjon Human-Etisk Forbund er en humanistisk livssynsorganisasjon. Forbundet

Detaljer

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid.

Oslo, Innspill til Bergens barn byens fremtid. Oslo, 23.09.16 Innspill til Bergens barn byens fremtid. Vi takker for muligheten til å komme med innspill til Bergens barn byens fremtid. Felles plan for helsestasjons- og skolehelsetjenesten, psykisk

Detaljer

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki...

Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 1 2. Målgrupper... 2 3. Målsettinger... 3 4. SAIHs informasjonsarbeid... 3 5. Målhierarki... Om Strategien Informasjonsstrategi 2015-2018 Vedtatt på SAIHs Årsmøte 2014 Denne strategien skal være et verktøy for SAIH sitt styre, lokallag, andre frivillige og ansatte i planleggingen, gjennomføringen

Detaljer

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0

Innledning I. Etiske retningslinjer Helse Midt Norge. Versjon 1.0 Innledning I Etiske retningslinjer Helse Midt Norge Versjon 1.0 Innledning Innbyggerne i Møre og Romsdal, Sør Trøndelag og Nord Trøndelag skal føle seg trygge på at de får de spesialisthelsetjenester de

Detaljer

Strategi Amnesty International i Norge

Strategi Amnesty International i Norge Strategi 2017-2019 Amnesty International i Norge «Økt gjennomslag fordi flere tar brudd på menneskerettighetene personlig og blir med i Amnesty International» Innledning Amnesty International i Norges

Detaljer

en partner i praktisk likestillingsarbeid

en partner i praktisk likestillingsarbeid en partner i praktisk likestillingsarbeid Agenda: Presentere KUN som samarbeidspartner Presentere kommunens forpliktelser til å fremme likestilling og hindre diskriminering Diskutere sammenhengene mellom

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER FOKUS (Code of Conduct) (vedtatt av styret 10.11.09)

ETISKE RETNINGSLINJER FOKUS (Code of Conduct) (vedtatt av styret 10.11.09) ETISKE RETNINGSLINJER FOKUS (Code of Conduct) (vedtatt av styret 10.11.09) 1 Innhold: 1. Etiske retningslinjer 2. Etiske retningslinjer mot kjøp og aksept av seksuelle tjenester 3. Regler for oppførsel

Detaljer

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo

Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo Oslo, 10. oktober 2016 Innspill Helse og trivsel i et bærekraftig Oslo - Folkehelseplan for Oslo 2017-2020 Sex og samfunn vil takke for muligheten til å komme med innspill til ny Folkehelseplan for Oslo

Detaljer

Barn og unge i Norden en tverrsektoriell strategi for Nordisk ministerråd

Barn og unge i Norden en tverrsektoriell strategi for Nordisk ministerråd Barn og unge i Norden en tverrsektoriell strategi for Nordisk ministerråd 2016 2022 Barn og unge i Norden en tverrsektoriell strategi for Nordisk ministerråd 2016 2022 ISBN 978-92-893-4594-1 (PRINT) ISBN

Detaljer

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål

Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål Stegene og artiklene m/kontrollspørsmål fra 2009 Sjumilssteget - overordnet artikkel: Art. 3. Ved alle handlinger som berører barn, enten de foretas av offentlige eller private velferdsorganisasjoner,

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Handlingsplan for nordisk barne- og ungdomskomité

Handlingsplan for nordisk barne- og ungdomskomité Handlingsplan for nordisk barne- og ungdomskomité 2006-2009 ANP 2006:725 Handlingsplan for nordisk barne- og ungdomskomité 2006-2009 ANP 2006:725 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN 92-893-1315-3

Detaljer

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 Redningstjeneste og førstehjelp Flyktning og integrering Utviklingssamarbeid Humanitær nedrustning Høringsdokument Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte

Detaljer

Å avskaffe ekstrem fattigdom innen Polyteknisk forening, 8 november 2017

Å avskaffe ekstrem fattigdom innen Polyteknisk forening, 8 november 2017 Å avskaffe ekstrem fattigdom innen 2030 Polyteknisk forening, 8 november 2017 FNs mål om å avskaffe fattigdom Goal 1. End poverty in all its forms everywhere 1.1 By 2030, eradicate extreme poverty for

Detaljer

Informasjon til søkere om OD2018

Informasjon til søkere om OD2018 Informasjon til søkere om OD2018 Kort om OD Operasjon Dagsverk er Elevorganisasjonens årlige solidaritetsaksjon av, med og for ungdom. 2500-3000 elever engasjerer seg frivillig for OD-kampanjen hvert år.

Detaljer

Innhold. Del I Livsvilkår

Innhold. Del I Livsvilkår Innhold Innledning... 15 Målsettinger for internasjonale studier i globaliseringens tid... 16 Menneskerettigheter og statenes forpliktelser... 18 Makt og eksklusjon... 21 Bokens formål og inndeling...

Detaljer

FOKUS Kontaktkonferansen 2011. NGO Forum. Sammendrag fra arbeidssamlingen 2. februar 2011. FOKUS Kontaktkonferansen 2011 - Oslo 2.11.

FOKUS Kontaktkonferansen 2011. NGO Forum. Sammendrag fra arbeidssamlingen 2. februar 2011. FOKUS Kontaktkonferansen 2011 - Oslo 2.11. FOKUS Kontaktkonferansen 2011 NGO Forum Sammendrag fra arbeidssamlingen 2. februar 2011 FOKUS Storgata 11 0155 Oslo Telefon 23 01 03 00 Fax 23 01 03 01 www.fokuskvinner.no FOKUS Kontaktkonferansen 2011

Detaljer

utvikling Fattigdom og LIKEVERD OVER LANDEGRENSENE

utvikling Fattigdom og LIKEVERD OVER LANDEGRENSENE LIKEVERD OVER Fattigdom og utvikling Kompetanse og erfaring fra norske funksjonshemmedes organisasjoner og pasientorganisasjoner skal bidra til å sette fokus på og inkludere funksjonshemmede og tuberkulosebekjempelse

Detaljer

Ledelse og organisering av klyngeprosjekter

Ledelse og organisering av klyngeprosjekter Ledelse og organisering av klyngeprosjekter Regionalt Innovasjonsseminar Vadsø 14.april 2011 Eivind Petershagen, Innovasjon Norge www.arenaprogrammet.no Et samarbeidsprosjekt mellom: Hovedtema Hva er det

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn

Næringslivets Sikkerhetsråd 2013-2017 Mot kriminalitet - for næringsliv og samfunn VEIEN MOT 2017 Innledning Kursen for de neste årene er satt. Strategien er et verktøy for å kommunisere retning og prioriteringer internt og eksternt. Strategien er et viktig styringsdokument, og skal

Detaljer

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid:

MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål. A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: MÅL OG VERDIGRUNNLAG PYMs generelle basis og formål A UTVIKLINGSSAMARBEID: 1. VISJON OG VERDIGRUNNLAG. 1.1. Visjon for PYMs utviklingssamarbeid: PYM vil gjennom sin virksomhet bidra til å frigjøre menneskets

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2010-2016 Innledning VISJON: Teksten tas inn. Rammer Amnesty i Norges strategiske plan 2010-16 tar utgangspunkt i den internasjonale strategiske planen (ISP), vedtatt på Amnesty Internationals

Detaljer

REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011

REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011 Saknr. 09/5113-15 Ark.nr. 243 &83 Saksbehandler: Unni Fornæss REGIONALT SENTER FOR LIKESTILLING OG MANGFOLD SØKNAD OM TILSKUDD 2011 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Strategi for barn og unge i Norden

Strategi for barn og unge i Norden 2 3 NORDISK MILJØMÆRKNING Strategi for barn og unge i Norden Strategi for børn og unge i Norden ANP 2010:709 Nordisk ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2011-5 Layout: Jette Koefoed Fotos: ImageSelect

Detaljer

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020

Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Strategisk plan Sunnaas sykehus HF 2012-2020 Innhold side 4 Sunnaas sykehus HF mot 2020 5 Premissleverandør i utvikling av rehabilitering i Norge 7 Strategiske målsettinger 8 Grunnleggende forankring

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Strategi 2008-2011. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning

Strategi 2008-2011. Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Strategi 2008-2011 Senter for internasjonalisering av høgre utdanning Innledning Oppgaver Om SIU Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Europarådets konvensjon om forebygging av vold mot kvinner og vold i nære. Istanbulkonvensjonen. Trygghet fra frykt fra vold.

Europarådets konvensjon om forebygging av vold mot kvinner og vold i nære. Istanbulkonvensjonen. Trygghet fra frykt fra vold. Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner Istanbulkonvensjonen Trygghet Trygghet fra frykt fra vold Hva er formålet med konvensjonen? Europarådets

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO Det juridiske fakultet

UNIVERSITETET I OSLO Det juridiske fakultet Det juridiske fakultet Til: Styret ved Norsk senter for menneskerettigheter Fra: Direktøren ved Norsk senter for menneskerettigheter Saksnr: 13/06 J.nr: Møtenr: 3/2006 Møtedato: 30.05.06 Notatdato: 22.05.06

Detaljer

Barns rettigheter. Fylkesmannen i Buskerud. Sundvolden Njål Høstmælingen

Barns rettigheter. Fylkesmannen i Buskerud. Sundvolden Njål Høstmælingen Barns rettigheter Fylkesmannen i Buskerud Oversikt Linjer Jubel og juss Problemstillinger Diskusjoner Relevans Oppsummering Linjer Definisjon av menneskerettigheter Hvem gjelder barnekonvensjonen for Hvorfor

Detaljer

Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016

Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet 2013-2016 Regional koordinator Eva Torill Jacobsen Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) etj@imdi.no Mobil: 957 7 0 656 Fra bekymring i Norge til handling i utland Handlingsplanen mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse

Detaljer

Helse som menneskerettighet: Internasjonale og nasjonale perspektiver. Karl Evang-seminaret 2004 Henriette Sinding Aasen Universitetet i Bergen

Helse som menneskerettighet: Internasjonale og nasjonale perspektiver. Karl Evang-seminaret 2004 Henriette Sinding Aasen Universitetet i Bergen Helse som menneskerettighet: Internasjonale og nasjonale perspektiver Karl Evang-seminaret 2004 Henriette Sinding Aasen Universitetet i Bergen Helse som menneskerettighet: Er retten universell? Har alle

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan.

Det ble opprettet en arbeidsgruppe som i samarbeid med ledergruppa har utformet FeFos likestillingsplan. 1 FORORD Bakgrunnen for likestillingsplanen er en uttalt målsetting i den første strategiplanen om å få konkretisert og synliggjort likestillingsarbeidet i FeFo. Det ble opprettet en arbeidsgruppe som

Detaljer

Til familie- og kulturkomiteen Stortinget Oslo, 29. januar 2016

Til familie- og kulturkomiteen Stortinget Oslo, 29. januar 2016 Til familie- og kulturkomiteen Stortinget Oslo, 29. januar 2016 MELDING. ST. 7 (2015-2016) LIKESTILLING I PRAKSIS LIKE MULIGHETER FOR KVINNER OG MENN Saksbehandler: Elisabeth T. Swärd, tlf 958 02 425 :

Detaljer

Skeiv i Helse-Norge. ved Annette Solberg

Skeiv i Helse-Norge. ved Annette Solberg Skeiv i Helse-Norge ved Annette Solberg Kartlegging av: møteplasser og helsetilbud for skeive i Innlandet kompetanse på seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk hos ansatte innen psykisk

Detaljer

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Handlingsplan 2013 2014 Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse. Mental Helse er en landsdekkende medlemsorganisasjon. Mental

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI KOMMUNIKASJONSSTRATEGI 2015-2020 Innledning Hver eneste dag kommuniserer Haugesund kommune med virksomheter, grupper og enkeltpersoner. Kommunen er tilgjengelig både fysisk og i digitale medier, og dagsorden

Detaljer

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg

Sysselsetting og inkludering. Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Sysselsetting og inkludering Like muligheter til å delta i det norske velferdsstaten: Carmen Freire Aalberg Medlem av etnisk og likestillingsgruppe i SV Velferdskonferansen 06.03.06 Sysselsetting Diskriminering

Detaljer

Handlingsplan

Handlingsplan SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Handlingsplan 2017-2020 Saksnummer 17/2017 Avsender Senterleder Møtedato 15.06.2017 Bakgrunn for saken Utkast til handlingsplan for E-helseforskning i perioden fram til evaluering

Detaljer

Konvensjon nr. 182: Konvensjon om forbud mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste former for barnearbeid

Konvensjon nr. 182: Konvensjon om forbud mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste former for barnearbeid Konvensjon nr. 182: Konvensjon om forbud mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste former for barnearbeid Den internasjonale arbeidsorganisasjonens generalkonferanse, som Det internasjonale arbeidsbyråets

Detaljer

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019

Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Strategi for Utdanningsforbundets arbeid internasjonalt for perioden 2016-2019 Vedtatt av Sentralstyret mars 2016 Mål for Utdanningsforbundets internasjonale arbeid Utdanningsforbundet skal aktivt bruke

Detaljer