Redd Barnas strategi Vedtatt av landsmøtet 20. september 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Redd Barnas strategi Vedtatt av landsmøtet 20. september 2009"

Transkript

1 Redd Barnas strategi Vedtatt av landsmøtet 20. september 2009 Innhold Bakgrunnsinformasjon for Redd Barnas strategi Vi er... 1 Vår visjon... 1 Vårt mandat... 1 Våre felles verdier... 1 Ambisjoner... 1 Ansvarlighet... 2 Integritet... 2 Kreativitet... 2 Samarbeid... 2 Redd Barnas strategi I. Redd Barnas arbeidsmetode og arbeidsprinsipper... 3 Vi tilrettelegger for barns medvirkning og tydeliggjør hvem som har ansvar for å innfri barns rettigheter... 3 Vi bygger lokal og nasjonal kapasitet... 3 Vi driver politisk påvirkning for å oppnå varige endringer for et stort antall barn... 4 Vi oppnår målbare og varige resultater for barn, og vi holder det vi lover... 4 Vi er nyskapende og når mange barn... 4 II. Prioritering av arbeidsområder Styrke strukturer for å innfri barns rettigheter Innfri barns rett til utdanning Innfri rettighetene til barn berørt av humanitære katastrofer Innfri barns rett til beskyttelse mot vold og overgrep Innfri barns rett til beskyttelse mot virkningene av HIV og AIDS... 5 III. Geografiske prioriteringer... 5 IV. Globale kampanjer og initiativer... 6 V. Omdømme og posisjon... 6 VI. Finansiering... 6 VII. Medlemsorganisasjonen... 7

2 Landsmøtets vedtak (sak 5/2009) 1. Redd Barnas strategi vedtas med de vedtatte endringsforslag, inklusive anbefalingen om en felles gjennomføringsenhet for internasjonalt programarbeid i Redd Barna-alliansen. 2. Landsmøtet støtter hovedstyrets forslag om at Redd Barna-alliansen innledende setning til visjon og mandat skal lyde Vi er verdens ledende rettighetsorganisasjon for barn. Kommentar Re vedtakets punkt 1. De endringsforslag som ble vedtatt på landsmøtet i 2009 er innarbeidet i denne versjonen av Redd Barnas strategi Re vedtakets punkt 2. Internasjonale Redd Barnas strategi ble vedtatt på medlemsmøtet i 2009 med følgende ordlyd: WE ARE the world s leading independent organisation for children.

3 Bakgrunnsinformasjon for Redd Barnas strategi Hvert år dør mer enn ni millioner barn under fem år, hovedsakelig av årsaker som kan forebygges. 75 millioner barn vokser opp uten utdanning, og millioner av barn opplever alvorlige brudd på sine rettigheter ved å bli utsatt for misbruk, forsømmelse, vold og utnyttelse. Vedvarende konflikter gjør tilgangen på helse og utdanning vanskelig. Klimaendringer gjør tilgangen på mat mer usikker og rammer barn av den fattigste delen av befolkningen hardest. Frivillige internasjonale organisasjoner kan vente større krav til koordinering, evne til å vise merverdi, varige resultater og ansvarlighet. Realisering og levering av FNs tusenårsmål forblir en alvorlig utfordring for verdenssamfunnet og gir retning for hva Redd Barna skal gjøre for og med barn. Redd Barna er en del av den internasjonale Redd Barna-alliansen. Redd Barna-alliansen arbeider for å innfri barns rettigheter og bedre forholdene for barn i utsatte livssituasjoner. Redd Barna-alliansen har 27 medlemmer av varierende størrelse og arbeider i mer enn 110 land. Redd Barna er en pådriver for et tettere samarbeid i Redd Barna-alliansen og er sentral i utformingen av Redd Barna-alliansens felles strategi. Strategien, skal behandles og vedtas på Redd Barna-alliansens medlemsmøte i november Til strategien hører nedenstående forslag til felles visjon, mandat og verdier. Til orientering, Redd Barna har anmodet Redd Barna-alliansen om at vi blir beskrevet som verdens ledende rettighetsorganisasjon for barn. Dette er ennå ikke avklart. Vi er verdens ledende uavhengige organisasjon for barn. Vår visjon er en verden der alle barns rett til overlevelse, beskyttelse, utvikling og deltakelse er innfridd. Vårt mandat er å inspirere til gjennombrudd i hvordan verden behandler barn, og å oppnå umiddelbare og varige endringer i barns liv. Våre felles verdier Ambisjoner Vi stiller høye krav til oss selv og kollegaer, vi har høye ambisjoner, og vi er forpliktet til å bedre kvaliteten i alt vi gjør for barn. 1

4 Ansvarlighet Vi forplikter oss til å bruke våre ressurser effektivt og til å oppnå målbare resultater. Vi er ansvarlige overfor støttespillere, samarbeidspartnere og ikke minst overfor barn. Integritet Vi stiller høye krav til oss selv når det gjelder ærlighet og verdig adferd. Vi setter aldri organisasjonens omdømme på spill og tar alltid hensyn til barnets beste. Kreativitet Vi er åpne for endringer og nye ideer og tar avveid risiko når vi utvikler varige løsninger for og med barn. Samarbeid Vi respekterer og verdsetter hverandre, og vi trives med mangfold i samarbeid med andre aktører for sammen å kunne utgjøre en forskjell for barn verden over. Redd Barna-alliansens utkast til strategi anbefaler å prioritere følgende arbeidsområder: - utdanning - nødhjelp - helse - beskyttelse av barn - ernæring - strukturer og systemer som ivaretar barns rettigheter - forebygging av HIV og AIDS og støtte til barn som blir berørt Utvikling og gjennomføring av felles kampanjer og initiativer vil tillegges stor vekt i Redd Barna-alliansens strategi. En av hovedambisjonene i Redd Barna-alliansens strategi er å mer enn doble inntektene innen Redd Barna-alliansen vil prioritere arbeid i sårbare/konfliktrammede land og de fattigste utviklingslandene. Redd Barna-alliansen vil også styrke arbeidet i økonomiske overgangsland og opprettholde arbeidet i utviklede land der det er medlemsorganisasjoner. Den globale økonomiske nedgangskonjunkturen øker imidlertid utfordringen i å nå dette målet. Redd Barna-alliansens strategi vil også gi føringer for framtidig organisasjonsform, noe som vil påvirke hvordan Redd Barna skal organiseres. Det er spesielt den internasjonale programvirksomheten, der vi har felles programmer med våre søsterorganisasjoner, som vil bli berørt av hvilken organisasjonsmodell som velges av Redd Barna-alliansen. 2

5 Redd Barnas strategi Redd Barna vil bygge videre på det arbeidet som gjøres, og strategien for er således i stor grad en videreføring av strategien for For å oppnå mer for barn er imidlertid to betydelige endringer nødvendig: 1) Vi skal styrke samarbeidet innen Redd Barna-alliansen for å bli mer effektive og slagkraftige. Hovedelementene i dette er at Redd Barna: - bringer spisskompetanse inn i Redd Barna-alliansen ved å bygge videre på kompetanse på områder hvor vi allerede er sterke - tilpasser vår organisasjon til den organisasjonsformen som blir vedtatt i Redd Barna-alliansen - øker kapasiteten til å forebygge og respondere på humanitære kriser - aktivt søker finansiering til alle deler av Redd Barna-alliansens programmer - forplikter oss til å bidra i Redd Barna-alliansens globale kampanjer - bygger på Redd Barna-alliansens strategi der vi har enhetlige landprogrammer 2 ) Økte inntekter er en forutsetning for å få til mer arbeid for barns rettigheter, og vi skal derfor arbeide hardt for å doble vår finansiering. I. Redd Barnas arbeidsmetode og arbeidsprinsipper Redd Barna arbeider for å fremme barns rettigheter både gjennom vårt langsiktige programarbeid og vår humanitære innsats. Grunnlaget for Redd Barnas arbeid er FNs konvensjon om barnets rettigheter (FNs barnekonvensjon). Vi søker å finne løsninger på grunnleggende rettighetsbrudd for å oppnå varige endringer for et stort antall barn. Vi bruker vår praktiske erfaring og innsikt til å påvirke strukturer og systemer slik at flest mulig barn opplever positiv endring. Vi verdsetter våre støttespillere og mobiliserer for å oppnå økt støtte til arbeidet for barns rettigheter. Vårt primære mål er å oppnå resultater for barn. For å få til varige endringer for barn legger vi vekt på å bygge lokal kapasitet. I enkelte situasjoner er økt kapasitet hos partnere et mål i seg selv. Følgende arbeidsprinsipper står sentralt i alt vi gjør: Vi tilrettelegger for barns medvirkning og tydeliggjør hvem som har ansvar for å innfri barns rettigheter Redd Barna legger til rette for at barn blir hørt, og at barn påvirker beslutninger som angår dem. Vi er ansvarlige overfor barn og arbeider for at foreldre, lokalsamfunn og myndigheter tar sitt ansvar for å innfri barns rettigheter. Vi bygger lokal og nasjonal kapasitet Redd Barna arbeider med å utvikle kapasitet hos lokale og nasjonale aktører, som har det primære ansvaret for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tiltak som sikrer barns rettigheter. Vi vektlegger lokalt eierskap i vårt programarbeid. 3

6 Vi driver politisk påvirkning for å oppnå varige endringer for et stort antall barn Vi analyserer og dokumenterer årsaksforhold på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi er en tydelig stemme når vi påpeker årsaker til brudd på barns rettigheter. Vi oppnår målbare og varige resultater for barn, og vi holder det vi lover Vi dokumenterer resultater. Vi fremmer en kultur hvor vi lærer og endrer vår tilnærming som følge av ny kunnskap. Vi er nyskapende og når mange barn Vi prøver ut metoder selv om det kan innebære avveid risiko for at vi tar feil. Vi deler ideer og utvikler løsninger sammen med andre aktører. II. Prioritering av arbeidsområder Redd Barna vil øke innsatsen og ta en fremtredende rolle innenfor Redd Barna-alliansen på områdene (1) styrking av strukturer og systemer som ivaretar barns rettigheter, og (2) barns rett til utdanning. Redd Barna skal øke kapasiteten til å forebygge og respondere på humanitære kriser. Vi vil prioritere beskyttelse av barn, utdanning, lokal beredskap og forebygging. Redd Barna skal øke gjennomføringskapasiteten og beredskapen der vi har ansvar for nødhjelpsinnsats i Redd Barna-alliansen. Redd Barna vil arbeide for beskyttelse av barn, og for barn som er berørt av HIV og AIDS. Redd Barna vil bidra med finansiering og delta i påvirkningsarbeid innen Redd Barnaalliansens arbeidsområder for å bedre helse for mor og barn og å bedre barns ernæringssituasjon. Vi vil trekke på våre søsterorganisasjoners helsefaglige kompetanse når det gjelder å støtte gjennomføringen i landprogrammene. Redd Barna vil fortløpende vurdere hvordan omfanget på organisasjonens innsats på dette området kan økes. Redd Barna skal i strategiperioden arbeide for å: 1. Styrke strukturer for å innfri barns rettigheter Redd Barna arbeider for å oppnå samfunnsendringer. Vi vil styrke kunnskap og strukturer, samt endre holdninger for å innfri og overvåke barns rettigheter på lokalt, nasjonalt og internasjonalt nivå. - sterkere internasjonale mekanismer, nasjonale systemer og institusjoner for overvåkning av FNs barnekonvensjon - styrket kapasitet hos myndigheter til å etterleve FNs barnekonvensjon - styrket kapasitet i det sivile samfunn, inkludert hos grupper ledet av barn, til å arbeide for barns rettigheter 2. Innfri barns rett til utdanning Redd Barna arbeider for å innfri alle barns rett til kvalitetsutdanning. Dette innebærer å legge til rette for at barn utvikler sine kunnskaper, ferdigheter og holdninger. Arbeidet 4

7 omfatter også tidlig barndomsutvikling, og vil i hovedsak konsentreres til sårbare/konfliktrammede land samt til de fattigste utviklingslandene. - barn får kvalitetsmessig bedre grunnutdanning - øke andelen barn, særlig jenter, som får tilgang til grunnutdanning 3. Innfri rettighetene til barn berørt av humanitære katastrofer Redd Barna arbeider for og med barn i krisesituasjoner. Vi vil styrke vår kapasitet til å arbeide med barn i væpnet konflikt og andre katastrofer. Dette innebærer at vi aktivt skal arbeide for forebygging av humanitære katastrofer, for humanitær respons og for gjenoppbygging etter katastrofer. - barns rettigheter blir prioritert i beredskap og forebygging - barn får sine umiddelbare behov dekket, får tilgang til utdanning og blir sikret beskyttelse og normalisering av hverdagen - barns deltakelse blir prioritert i fredsprosesser og gjenoppbygging 4. Innfri barns rett til beskyttelse mot vold og overgrep Redd Barna vil arbeide for samfunnsendringer for å innfri barns rett til en trygg oppvekst uten vold, omsorgssvikt, utnytting og seksuelle overgrep. - styrkede systemer og strukturer for å beskytte barn - flere barn blir beskyttet mot, og får støtte etter vold og seksuelle overgrep - flere barn blir hørt og medvirker i forebygging mot vold og overgrep 5. Innfri barns rett til beskyttelse mot virkningene av HIV og AIDS Redd Barna skal arbeide for å sikre rettighetene til barn berørt av HIV og AIDS. - styrket kapasitet i lokalsamfunnet til å beskytte og ivareta barn berørt av HIV og AIDS - flere unge beskytter seg selv og andre mot smitte - nyfødte er beskyttet mot HIV-smitte ved fødsel Målene ovenfor forutsetter praktisk arbeid og definerte mål for politisk endring, og de setter rammene for Redd Barnas arbeid internasjonalt og for barn i Norge. Hvert landprogram vil vektlegge målene ulikt avhengig av lokal situasjon. III. Geografiske prioriteringer Redd Barna-alliansen skal etter planen ha enhetlig tilstedeværelse i alle landprogrammer i løpet av Redd Barna vil særlig bidra som: - administrativt ansvarlig medlem i Redd Barna-alliansen i Kambodsja, Nepal, Nicaragua, Uganda og Zimbabwe - deltakende medlem i Laos, Sri Lanka, Afghanistan, Zambia, Etiopia, Mosambik og Angola - deltakende medlem på prosjektnivå i land hvor vi kan bidra med finansiering 5

8 Endringer i Redd Barna-alliansens organisasjonsstruktur kan få innvirkning på Redd Barnas rolle i landene nevnt ovenfor. Redd Barna vil opprettholde engasjement og finansiering av programmer hvor vi har en ledende eller deltakende rolle. Redd Barna vil arbeide for å styrke organisasjonene og programmene til nasjonale Redd Barna-medlemmer i Latin-Amerika. Vår framtidige rolle og forpliktelser i Europa og Midtøsten skal avklares tidlig i strategiperioden. Redd Barna skal være den ledende organisasjonen som arbeider for barns rettigheter i Norge. Arbeidsområdene vi vil prioritere i Norge er å styrke strukturer for å innfri barns rettigheter og å innfri barns rett til beskyttelse. IV. Globale kampanjer og initiativer Globale kampanjer er effektive for å oppnå endringer for barn, og er viktige for å støtte og styrke Redd Barna-alliansens og Redd Barnas posisjon internasjonalt og nasjonalt. For å sikre felles budskap og effektiv bruk av ressurser vil kampanjene bli koordinert av Redd Barnaalliansen. Redd Barna vil bidra til å utvikle og gjennomføre kampanjer. Følgende globale kampanjer og initiativer vil være sentrale: - Redd Barna vil fortsette å ha en ledende rolle innen ABC redder barna fram til kampanjen avsluttes i Det videre arbeidet vil bli integrert i arbeidsområdet barns rett til utdanning - Redd Barna vil bidra med barnepolitisk påvirkningsarbeid og innsamling av midler til Redd Barna-alliansens kampanje for å redusere mødre- og barnedødeligheten betraktelig i mer enn 30 av de mest utsatte landene - vi skal bidra til økt felles nødhjelpsinnsats innen Redd Barna-alliansen - vi vil delta i Redd Barna-alliansens fellesinitiativ for bedre beskyttelse av barn V. Omdømme og posisjon Redd Barnas omdømme og posisjon i Norge danner grunnlaget for tillit, innflytelse og evne til å skaffe inntekter. Vi vil styrke vår posisjon ved å: - kommunisere resultater vi oppnår i arbeidet for barn, ikke bare behov. Vi vil vise at det nytter - løfte fram at vi arbeider i de landene som trenger oss mest, og for de barna som har det vanskeligst - profilere at Redd Barna som del av Redd Barna-alliansen er en slagkraftig og betydelig internasjonal rettighetsorganisasjon - ha effektiv ressursbruk VI. Finansiering For å gjennomføre våre ambisjoner for barns rettigheter vil Redd Barna arbeide for å doble våre inntekter innen Inntektsambisjonene er fordelt på tre hovedkilder: - mer enn doble inntektene fra norske myndigheter fra 2008 til Veksten skal i hovedsak oppnås gjennom økt samarbeid med Utenriksdepartementet 6

9 - øke inntektene fra individuelle givere med minimum 50 % fra 2008 til Hovedprioritet til være å øke antall faddere og bidraget hver fadder gir - tredoble inntektene fra store givere, spesielt nasjonale og internasjonale stiftelser og andre internasjonale kilder, innen 2013 I tillegg vil Redd Barna fortsette å legge vekt på at landprogrammer skaffer inntekter fra lokale og internasjonale kilder. VII. Medlemsorganisasjonen Medlemmer og frivillig aktivitet er en viktig ressurs og gir legitimitet og folkelig forankring som knytter organisasjonen tettere til det norske samfunnet. Redd Barnas medlemmer skal bidra til å nå Redd Barnas mål nasjonalt og internasjonalt. Organisasjonens demokratiske struktur vil bestå og skal videreutvikles. Vi skal utvikle en robust, kompetent og inkluderende medlemsorganisasjon med flere aktive medlemmer. Redd Barna vil styrke og videreutvikle samarbeidet med ungdomsorganisasjonen PRESS. Medlemmer skal særlig engasjere seg aktivt i: - nødhjelpsaksjoner og internasjonale kampanjer i regi av Redd Barna-alliansen - aktiviteter med og for flyktning- og asylsøkerbarn - arbeidet mot vold og overgrep mot barn 7

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011

HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 HANDLINGSPLAN FOR REDD BARNAS MEDLEMMER 2012 2013 Vedtatt av Redd Barnas landsmøte 2011 Innhold Innledning... 1 Hovedmål 1: Bidra til at flere barn i sårbare og konfliktrammede land får utdanning... 2

Detaljer

Redd Barnas strategi 2014-17

Redd Barnas strategi 2014-17 Redd Barnas strategi 2014-17 Endelig strategi vedtatt av Landsmøtet 15 september 2013 Edocs #250460 Innhold Barn og unge i verden 2 1. Hvem er Redd Barna? 3 2. Hvem skal Redd Barna nå? 5 3. Hvor jobber

Detaljer

Norges Handikapforbund. Strategi for NHFs internasjonale utviklingsarbeid

Norges Handikapforbund. Strategi for NHFs internasjonale utviklingsarbeid Norges Handikapforbund Strategi for NHFs internasjonale utviklingsarbeid 2011-2015 Innholdsfortegnelse Bakgrunnsinformasjon for NHFs internasjonale utviklingsarbeid 2011-2015... 2 Strategi 2011-2015...

Detaljer

Virksomhetsplan FOKUS 2012

Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan FOKUS 2012 Virksomhetsplan 2015 1 Innledning Virksomhetsplanen for 2015: Skal ivareta de ambisjoner og intensjoner som ligger i FOKUS* sin overordnede strategi for 2012-2016. Er en operasjonalisering

Detaljer

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL

MED FN FOR EN RETTFERDIG VERDEN DELMÅL STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet skal være ledende på FN informasjon i Norge. I snart 70 år har FN-sambandet vært en støttespiller og kilde til informasjon om FN, og en viktig bidragsyter til at

Detaljer

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden

Røde Kors i Norge skal jobbe innenfor disse kjerneområdene i landsmøteperioden Vårt oppdrag er å avdekke, hindre og lindre menneskelig nød og lidelse Mangfold og lokal variasjon er Røde Kors styrke. Det finnes imidlertid noen brede kjerneområder som binder oss sammen over hele landet

Detaljer

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål»

Handlingsprogram. for Vestfold Røde Kors med distriktsråd «Mot Felles Mål» Handlingsprogram for Vestfold Røde Kors med distriktsråd 2016-2017 «Mot Felles Mål» 35 Hovedprogrammets langsiktige mål og innsatsområder Røde Kors løser sitt oppdrag gjennom tre strategiske langtidsmål:

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1

STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 STRATEGISK PLAN 2015-2020 1 Sex og Politikks visjon En verden uten diskriminering hvor alle mennesker kan ta frie og informerte valg knyttet til egen seksualitet og velvære. Sex og Politikks mål Sex og

Detaljer

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt

RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt 2011 RESULTATRAPPORT Bistand og konflikt En palestinsk dame ser ut på to israelske soldater utenfor huset sitt i Hebron. BISTAND OG KONFLIKT Væpnet konflikt ødelegger samfunn, hindrer utvikling og gjør

Detaljer

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad.

NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31. www.norad. Foto: Morten Hvaal NORAD Direktoratet for utviklingssamarbeid Ruseløkkveien 26 Postboks 8034 Dep. 0030 Oslo Telefon: 22 24 20 30 Telefaks: 22 24 20 31 www.norad.no NORADs informasjonssenter Telefon: 22

Detaljer

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM

FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FORSLAG TIL PRINSIPPROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 Redningstjeneste og førstehjelp Flyktning og integrering Utviklingssamarbeid Humanitær nedrustning Høringsdokument Norsk Folkehjelps 19. ordinære landsmøte

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Atlas- alliansens innspill til Regjeringens Stortingsmelding om Norges internasjonale arbeid med menneskerettighetene

Atlas- alliansens innspill til Regjeringens Stortingsmelding om Norges internasjonale arbeid med menneskerettighetene Utenriksdepartementet Seksjon for menneskerettigheter og demokrati P.B. 8114 Dep 0032 Oslo Oslo, 4. mars, 2014 Atlas- alliansens innspill til Regjeringens Stortingsmelding om Norges internasjonale arbeid

Detaljer

Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter

Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter Universitetet i Oslo Juridisk Fakultet/Norsk Senter for Menneskerettigheter Strategi for Norsk senter for menneskerettigheter 2015-2018 Innledning Norsk senter for menneskerettigheter er et fler- og tverrfaglig

Detaljer

Millioner barn er nådd i 2008!

Millioner barn er nådd i 2008! Årsrapport 2008 4 Millioner barn er nådd i 2008! Foto: Jon Wang/Redd barna 2008 Borger lenth styreleder i redd barna Styreleder: Borger A. Lenth Nestleder: Kirsti Coward Medlemmer: Julie Christiansen Magnus

Detaljer

Tematikk og prioriteringer

Tematikk og prioriteringer Strategi 2011-2014 Tematikk og prioriteringer FNs arbeid for fred og sikkerhet, menneskerettigheter og utvikling er FN-sambandets satsningsområder. I den neste fireårsperioden vil FN-sambandet prioritere:

Detaljer

Ass. Utenriksråd, Avdeling for regionale spørsmål og utvikling Kopi til: Olje for utvikling - oppfølging av evalueringen

Ass. Utenriksråd, Avdeling for regionale spørsmål og utvikling Kopi til: Olje for utvikling - oppfølging av evalueringen Notat Til: Via: Ass. Utenriksråd, Avdeling Kopi til: Fra: Saksbehandler: Seksjon for spolitikk Elin Bergithe Rnlie Dato: 23.05.2013 Saksnr.: 11/03200-88 Olje for - oppfølging av evalueringen Oppfølgingsnotatet

Detaljer

FNs konvensjon om barnets rettigheter

FNs konvensjon om barnets rettigheter Barnas egne menneskerettigheter: FNs konvensjon om barnets rettigheter Barn har behov for spesiell beskyttelse, derfor må de ha sine egne rettigheter. Det er grunnen til at Norge og de aller fleste andre

Detaljer

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN.

FN-sambandet skal bidra til en levende offentlig debatt om FN, FNs arbeid, og samarbeidet mellom Norge og FN. STRATEGI 2015-18 Innledning FN-sambandet vil i den neste fireårsperioden bidra til økt kunnskap og engasjement om FN og internasjonale spørsmål gjennom tilstedeværelse i skoleverket, på digitale plattformer

Detaljer

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder:

Organisasjonens engasjement er samlet omkring to strategiske områder: Sak 9 Innkomne forslag A Økonomisk støtte til Norsk Folkehjelps arbeid Hvem er Norsk Folkehjelp? Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Norsk Folkehjelp er en partipolitisk

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Årsrapport 2006. barn er nådd!

Årsrapport 2006. barn er nådd! Årsrapport 2006 2 490 000 barn er nådd! Redd Barna nådde i 2006 fram til hele 2 490 000 barn. Det er et svimlende høyt tall. Men for hvert enkelt barn dreier det seg om helt grunnleggende rettigheter.

Detaljer

Caritas Norges strategi 2013 2017

Caritas Norges strategi 2013 2017 Caritas Norges strategi 2013 2017 Del I. Caritas Norges identitet og verdier 1) Vår identitet Caritas Norge er katolikkenes hjelpeorganisasjon og har arbeidet i Norge i 60 år. Vi ønsker at alle mennesker

Detaljer

Norsk Epilepsiforbund ARBEIDS- OG STRATEGIPROGRAM 2014-2016

Norsk Epilepsiforbund ARBEIDS- OG STRATEGIPROGRAM 2014-2016 Norsk Epilepsiforbund ARBEIDS- OG STRATEGIPROGRAM 2014-2016 Norsk Epilepsiforbund er en landsomfattende uavhengig interesseorganisasjon som skal arbeide for å fremme mestring og livskvalitet for mennesker

Detaljer

Strategi for norsk UNESCO-arbeid (2009-2013)

Strategi for norsk UNESCO-arbeid (2009-2013) Strategi for norsk UNESCO-arbeid (2009-2013) Dette dokumentet presenterer strategien for norsk UNESCO-arbeid for perioden 2009-2013. Strategien skal utgjøre grunnlaget for en tydelig og helhetlig norsk

Detaljer

VISJON INGEN SKAL DRUKNE

VISJON INGEN SKAL DRUKNE VISJON INGEN SKAL DRUKNE Overordnet strategidokument i Redningsselskapet, gjeldende for perioden Dette er Redningsselskapets strategi for perioden. Dokumentet er utarbeidet i en bred strategiprosess med

Detaljer

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017

Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Til stede Hovedprogram for Røde Kors 2014-2017 Hovedprogrammet bygger på «Langtidsplan for Norges Røde Kors 2011-2020». Langtidsplanen bygger på Det Internasjonale Forbundet av Røde Kors og Røde Halvmåne-foreningene

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle

Kommunedelplan helse og omsorg , Levanger kommune Mestring for alle Kommunedelplan helse og omsorg 2015 2030, Levanger kommune Mestring for alle vedtatt 19.11.14, sak 54/14 Kortversjon Vektelegge mer tverrfaglig samhandling Organiseringen etter OU 2012 Fra geografisk organisering

Detaljer

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program

Januar 2016. Handlingsprogram og strategisk program Januar 2016 Handlingsprogram og strategisk program 1 2 Innhold Innledning... 4 Visjon... 4 Forbundets virksomhet... 5 PF som organisasjon... 6 Langsiktig plan for perioden 2016-2018... 6 Hovedsatsningsområde:

Detaljer

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet

LM-sak 10-11 Retningslinjer for internasjonal solidaritet LM-sak 10-11 Innledning Internasjonal solidaritetsarbeid ble foreslått som et innsatsområde på Samfunnsviternes landsmøte 2001. Siden da har internasjonal solidaritet vært et eget område innenfor foreningens

Detaljer

FIAN Norges Handlingsplan 2015

FIAN Norges Handlingsplan 2015 s Handlingsplan 2015 FIANs visjon er en verden uten sult, der hvert menneske kan nyte sine menneskerettigheter i verdighet og særlig retten til å brødfø seg selv. FIANs formål uttrykkes på følgende måte

Detaljer

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling

Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Verdien av god krisekommunikasjon og god samhandling Det utvidede krisebegrepet En bedrift (organisasjon, institusjon, myndighet) er i krise når det oppstår en situasjon som kan true dens kjernevirksomhet

Detaljer

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet.

1. Forord. Lykke til videre med beredskapsarbeidet. 1. Forord Oppland fylkeskommune ser behovet for en «Veileder i krise- og beredskapsarbeid» til støtte for det arbeidet som skal gjennomføres i alle enheter. Veilederen er et arbeidsgrunnlag og verktøy

Detaljer

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1

Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 Partnerskapsprogram for samarbeid mellom universitet og høyskoler i Norge og utviklingsland foreløpig programbeskrivelse 1 1. Mål og målgrupper 1.1. Formål Partnerskapsprogrammet skal bidra til å styrke

Detaljer

Mål og strategier for internasjonalt arbeid

Mål og strategier for internasjonalt arbeid Mål og strategier for internasjonalt arbeid 2011-2014 1 Forskjellige forhold i den internasjonale strategien 2 Forankring og sammenheng Internasjonale, nasjonale og regionale føringer Kommuneplanens samfunnsdel

Detaljer

NORADs utfordring: Bidra til å bekjempe fattigdom

NORADs utfordring: Bidra til å bekjempe fattigdom I NORADs utfordring: Bidra til å bekjempe fattigdom NORADs viktigste oppgave er å bidra i det internasjonale arbeidet for å bekjempe fattigdom. Dette er hovedfokus i NORADs strategi mot år 2005. Regjeringen

Detaljer

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017. PROSJEKTPLAN Prosjekt Ung medvirkning og innflytelse Hensikt Å sikre barn og unge gode muligheter for deltakelse og innflytelse er et av Mandal kommunes viktige mål i Kommuneplan for Mandal 2006 2017.

Detaljer

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015

OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 OPPSUMMERING STRATEGI: LIF 2012-2015 LIF VISJON: Breddeklubb med ambisjoner LIF AMBISJON 2013: Ny LIF-modell definert og forankret I hele klubben LIF STRATEGISKE INITIATIVER Skape en sterk klubbkultur

Detaljer

Utkast til nytt partnerskapsprogram. Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15

Utkast til nytt partnerskapsprogram. Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15 Utkast til nytt partnerskapsprogram Jon Gunnar Mølstre Simonsen Seniorrådgiver SIU Gardermoen, 23.11.15 Disposisjon Formål Omfang og utlysninger Institusjonssamarbeid Aktiviteter, med vekt på mobilitet

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSMØTET 2007-2012 9. JUNI

REPRESENTANTSKAPSMØTET 2007-2012 9. JUNI STRATEGI 2007-2012 Vedtatt på REPRESENTANTSKAPSMØTET 9. JUNI 2007 Innhold: 1. Innledning 3 2. Visjon 4 3. Overordnet mål 4 4. FOKUS formål 4 5. Mål for strategiperioden 4 6. Prioriteringer i virksomheten

Detaljer

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid

Frivillig og veldig verdifull. Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Frivillig og veldig verdifull Fylkeskonferansen kultur og idrett, 21. november 2012 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors og min bakgrunn Hvorfor frivilligheten er avgjørende for å møte fremtidens helseutfordringer

Detaljer

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier

Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for Mål og strategier Strategisk plan 2013 2017 Innhold Forord 1. Dette er Artsdatabanken 2. Målbilde for 2017 3. Mål og strategier 1 2 4 5 Strategisk plan 2013 17 1 Forord Artsdatabanken har nå vært operativ i 8 år, og er

Detaljer

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011.

Handlingsplan. Skedsmo Røde Kors. Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. Handlingsplan Skedsmo Røde Kors 2013 Handlingsplanen er bygget på Norges Røde Kors hovedprogram 2011 2014 vedtatt på landsmøte 9.oktober 2011. 1 Utdrag fra Røde Kors Hovedprogram 2.1 Røde Kors forebygger

Detaljer

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på:

ESSILORS PRINSIPPER. Verdiene våre kommer til uttrykk i måten vi samarbeider på: ESSILORS PRINSIPPER Hver av oss i yrkeslivet deler Essilors ansvar og omdømme. Vi må derfor kjenne til og respektere prinsippene, som gjelder for alle. Det handler om å forstå og dele verdiene som selskapet

Detaljer

Årsrapport 2005. Nordmenns giverglede var stor gjennom hele 2005.

Årsrapport 2005. Nordmenns giverglede var stor gjennom hele 2005. Årsrapport Aldri har så mange barn fått hjelp ble et år sterkt preget av naturkatastrofer som tsunamien i Sør-Asia, orkan på det amerikanske kontinentet og jordskjelv i Kashmir. På alle disse stedene,

Detaljer

Strategiplan Haugaland og Sunnhordland politidistrikt

Strategiplan Haugaland og Sunnhordland politidistrikt Strategiplan 2008-2013 Haugaland og Sunnhordland politidistrikt 1 Til alle ansatte Organisasjoner er alltid i utvikling. Det vil i stor grad være opp til oss selv hvordan, og i hvilken retning denne utviklingen

Detaljer

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar

LillestrømBankens samfunnsansvar. LillestrømBankens samfunnsansvar LillestrømBankens samfunnsansvar Innhold LILLESTRØMBANKENS SAMFUNNSANSVAR 2 Innledning... 2 Banken og menneskerettighetene... 2 Banken og miljøet... 2 Banken og myndighetene... 3 Banken og samfunnet...

Detaljer

Barnekonvensjonen i praksis medvirkning og samarbeid til barn og unges beste

Barnekonvensjonen i praksis medvirkning og samarbeid til barn og unges beste Barnekonvensjonen i praksis medvirkning og samarbeid til barn og unges beste Hovedfokus: «FNs barnekonvensjon skal være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger fra myndighetene.» FNs barnekonvensjon

Detaljer

Virksomhetsstrategi 2014-2018

Virksomhetsstrategi 2014-2018 Virksomhetsstrategi 2014-2018 Én kriminalomsorg Kriminalomsorgen består av omlag fem tusen tilsatte. Fem tusen individer med forskjellig utdanningsbakgrunn, fagfelt og arbeidssted. Felles for oss alle

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

like rettigheter til alle barn REDD BARNA ÅRSRAPPORT

like rettigheter til alle barn REDD BARNA ÅRSRAPPORT like rettigheter til alle barn REDD BARNA ÅRSRAPPORT 2013 REDD BARNA ÅRSRAPPORT 2013 1 UTVIKLINGEN GÅR I RIKTIG RETNING I 2014 lever vi i en verden hvor langt flere barn går på skole og flere får oppleve

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

43 millioner barn rammet av væpnet konflikt får ikke gå på skole. ABC redder barna

43 millioner barn rammet av væpnet konflikt får ikke gå på skole. ABC redder barna 43 millioner barn rammet av væpnet konflikt får ikke gå på skole ABC redder barna Felicia Webb Da jeg var yngre var det mye kamper. Mens krigen pågikk fikk jeg ikke lov å gå på skolen på grunn av faren

Detaljer

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune

Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Oppstart kommundedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Fjell kommune Nasjonale utfordringer og satsningsområder -Nasjonale trender knyttet til fysisk aktivitet -Satsningsområder og utfordringer innen

Detaljer

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs strategi 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs strategi 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke produksjon: Grafisk Form as Trykk: Gamlebyen Grafiske AS OPPLAG:

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2010-2016 Innledning VISJON: Teksten tas inn. Rammer Amnesty i Norges strategiske plan 2010-16 tar utgangspunkt i den internasjonale strategiske planen (ISP), vedtatt på Amnesty Internationals

Detaljer

Kommunikasjon i Gran kommune

Kommunikasjon i Gran kommune Kommunikasjon i Gran kommune 1. FORORD Gran kommune har arbeidet systematisk med informasjon og kommunikasjon de siste ti årene. I 2003 åpnet kommunetorget, og et par år etter startet arbeidet med å utvikle

Detaljer

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning

Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Ungdomsråd i helseforetak Hvorfor og hvordan? Prinsipper og retningslinjer for reell ungdomsmedvirkning Hvorfor ungdomsmedvirkning? Innhold Brukermedvirkning er nedfestet som en rettighet på både nasjonalt

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni 2014 Norge har forpliktelser etter Barnekonvensjonen og denne gjelder som

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne sin tale på Fylkesmannen i Finnmarks Sjumilsstegkonferanse i Alta 27.

Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne sin tale på Fylkesmannen i Finnmarks Sjumilsstegkonferanse i Alta 27. Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Solveig Horne sin tale på Fylkesmannen i Finnmarks Sjumilsstegkonferanse i Alta 27. oktober 2015 Hvordan gjøre barnekonvensjonen til et aktivt redskap for

Detaljer

Strategi for barn og unge i Norden

Strategi for barn og unge i Norden 2 3 NORDISK MILJØMÆRKNING Strategi for barn og unge i Norden Strategi for børn og unge i Norden ANP 2010:709 Nordisk ministerråd, København 2010 ISBN 978-92-893-2011-5 Layout: Jette Koefoed Fotos: ImageSelect

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Innledning Stortingsseminar om barns deltakelse. Først av alt Gratulerer så mye med dagen alle sammen.

Innledning Stortingsseminar om barns deltakelse. Først av alt Gratulerer så mye med dagen alle sammen. Torsdag 20. november Lagtingssalen Stortinget Publisert med forbehold om endringer under fremførelsen. Innledning Stortingsseminar om barns deltakelse Først av alt Gratulerer så mye med dagen alle sammen.

Detaljer

Representantskapsmøtet i FOKUS 27. november 2009

Representantskapsmøtet i FOKUS 27. november 2009 Hovedprinsipper for kommunikasjonsarbeidet i FOKUS 2010-2015 Innhold Forord:... 3 FOKUS Norges fremste kompetanse på kvinner og utviklingsspørsmål... 4 FOKUS kommunikasjonsarbeid skal være:... 4 Hvordan

Detaljer

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering.

Vegvesenboka. Ledelse, styring og organisering. <Navn> <Avdeling, sted> Vegvesenboka Ledelse, styring og organisering Vegvesenboka Nasjonal transportplan: Nasjonale mål for transportpolitikken Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig

Detaljer

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014

MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 MÅLDOKUMENT FOR GRUNNLOVSJUBILEET 2014 Den norske Grunnloven av 17. mai 1814 har dannet selve fundamentet for utviklingen av folkestyret i Norge. Den har vist seg å være mer levedyktig enn andre konstitusjoner

Detaljer

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023

Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Sammen om framtida! - arbeidsgiverstrategi Arendal 2023 Arbeidsgiverstrategien skal bidra til å virkeliggjøre kommunens samfunnsoppdrag. Våre ansatte blir vist tillit og vet at gode resultater og utvikling

Detaljer

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé

Visjon. Tenner for livet. Virksomhetsidé Visjon Tenner for livet Virksomhetsidé Norsk Tannvern skal bidra til god folkehelse ved å arbeide for at befolkningen har kunnskap, ferdigheter og holdninger som setter dem i stand til å opprettholde god

Detaljer

Forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda - høringsuttalelse fra Redd Barna

Forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda - høringsuttalelse fra Redd Barna Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Vår ref. #196161/1 Deres ref. Oslo, 26.09.2011 Forslag til revidert forskrift om barnets talsperson i saker som skal behandles i fylkesnemnda - høringsuttalelse

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen

HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge. Sjumilsstegkonferansen 2015. Psykolog Dagfinn Sørensen HVEM SKAL SE MEG? Vold og seksuelle overgrep mot barn og unge Sjumilsstegkonferansen 2015 Psykolog Dagfinn Sørensen Regionalt ressurssenter om vold og traumatisk stress - Nord Rus- og psykisk helseklinikk

Detaljer

Barns rett til psykisk helse Barnekomitéens syn på art. 24

Barns rett til psykisk helse Barnekomitéens syn på art. 24 Barnrättsdagarna 2014 Barns rett til psykisk helse Barnekomitéens syn på art. 24 Kirsten Sandberg, leder av FNs barnekomité 0 Utgangspunkter Barns rett til liv og utvikling, art. 6 Barns rett til helse,

Detaljer

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger

Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Bosettings- og integreringsarbeid i Stavanger Per Haarr direktør oppvekst og levekår 10.12.2015 Forankring fryder Mangfold og deltakelse et av de fem langsiktige målene i Kommuneplanen 2014-2029 Stavanger

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10.

Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10. Barneombudets innspill til arbeid med stortingsmelding om primærhelsetjenesten, En utdyping av innlegg holdt i Helse- og omsorgsdepartementet 10. juni 2014 Juni/september 2014 Norge har forpliktelser etter

Detaljer

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media

Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Krisekommunikasjon og mediehåndtering v/ Kjetil Moe, Moe Media Jeg var ikke forberedt på dybden og omfanget i svikten i beredskapen i Norge. Også jeg burde hatt en høyere bevissthet rundt risiko og beredskap.

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Holdninger, etikk og ledelse Grunnfilosofi I ULNA ønsker vi å skape et inkluderende miljø der ulikheter sees på som et gode, der man blir anerkjent for den man er og der opplevelsen av likeverd står sentralt

Detaljer

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet

Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet Etiske retningslinjer i Avinorkonsernet 7 Respekt Integritet Likeverd Kommunikasjon Lojalitet Varsling 9 Etiske retningslinjer i avinorkonsernet Styrke etisk bevissthet og redusere mulighetsrisiko Etiske

Detaljer

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid

Frivillighet og velferd roller og samspill. Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Frivillighet og velferd roller og samspill Regional KS-konferanse, Buskerud, 28. januar 2013 Åsne Havnelid Agenda Kort om Røde Kors Hvorfor er frivilligheten avgjørende Hva kan Buskerud Røde Kors bidra

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE

GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK. Utfordringer og muligheter. Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling GJØVIK KOMMUNE GJØVIK KOMMUNE ARBEIDSGIVERPOLITIKK Visjon: Mjøsbyen Gjøvik - motor for vekst og utvikling Utfordringer og muligheter GJØVIK KOMMUNE Både folkevalgte og ansatte i Gjøvik kommune er del av et unikt oppdrag.

Detaljer

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK

PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK PRINSIPPER FOR OPPLÆRINGEN I KUNNSKAPSLØFTET - SAMISK Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen, og

Detaljer

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum

Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere. seniorrådgiver Heidi Fadum Fokus på økt eierskap til folkehelsearbeid hos politikere seniorrådgiver Heidi Fadum Økt eierskap til folkehelsearbeid Hvordan tilrettelegge for at politikere kan få økt kunnskap om forståelse for bevissthet

Detaljer

Verdig vei videre. Transport av psykisk syke i akutt krise

Verdig vei videre. Transport av psykisk syke i akutt krise Verdig vei videre Transport av psykisk syke i akutt krise Ambulanseoppdrag psykisk syke 2011-2015 Aktivitetsprofil fra 2015 Vestfold og Telemark Sikre en riktig og god transport av pasientene, ved å fokusere

Detaljer

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Et åpent barnevern - kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Innhold 1. Innledning 1 2. Nå-situasjon 2 3. Mål for kommunikasjon om barnevernet 3 4. Ambisjoner, utfordringer og løsninger 3 1. Alle

Detaljer

Kampen mot fattigdom - Næringslivets rolle og eiernes ansvar Eierskapskonferansen Anne Kristin Sydnes Utenlandssjef Kirkens Nødhjelp

Kampen mot fattigdom - Næringslivets rolle og eiernes ansvar Eierskapskonferansen Anne Kristin Sydnes Utenlandssjef Kirkens Nødhjelp Kampen mot fattigdom - Næringslivets rolle og eiernes ansvar Eierskapskonferansen 2010 Anne Kristin Sydnes Utenlandssjef Kirkens Nødhjelp Næringslivets samfunnsansvar Samfunnsansvar handler om måten vi

Detaljer

Det magiske klasserommet

Det magiske klasserommet 1 ABC redder barna Det magiske klasserommet Manus til tavlen i Det magiske klasserommet 2 Intro Manuset kan brukes til å presentere elementene på tavlen i det magiske klasserommet for elevene. Elementene

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil

Sikkerhetsforum. trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges. Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Sikkerhetsforum trepartsarenaen hvor saker luftes, løftes og følges Angela Ebbesen, Sikkerhetsforum/Ptil Tema Medvirkning - regelverksforankring Litt historikk bak opprettelsen av SF Mandat Sikkerhetsforum

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn

Strategisk plan 2012 2016. kunnskap for et tryggere samfunn Strategisk plan 2012 2016 kunnskap for et tryggere samfunn FOTO: Scanpix FORORD side 3 Forord Strategisk plan 2012-2016 er Politihøgskolens overordnede, styrende dokument som gir retning og angir ambisjonsnivået

Detaljer

TITLE THE ROTARY FOUNDATION. DRFCC Egil Rasmussen Årnes Rotary Klubb

TITLE THE ROTARY FOUNDATION. DRFCC Egil Rasmussen Årnes Rotary Klubb TITLE THE ROTARY FOUNDATION DRFCC Egil Rasmussen Årnes Rotary Klubb DOING GOOD IN THE WORLD THE ROTARY FOUNDATION Som organisasjon drar Rotary nytte av et globalt nettverk av rotarianere som investerer

Detaljer

SUDANGJENNOMGANGEN: RETNINGEN VIDERE FOR NORSK SUDAN-ENGASIEMENT

SUDANGJENNOMGANGEN: RETNINGEN VIDERE FOR NORSK SUDAN-ENGASIEMENT 1 SUDANGJENNOMGANGEN: RETNINGEN VIDERE FOR NORSK SUDAN-ENGASIEMENT Sudan er inne i den kritiske siste fase for gjennomføringen av fredsavtalen mellom Nord og Sør (Comprehensive Peace Agreement CPA). Fredsavtalen

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan Strategisk plan 2010-2016 Innledning Rammer Amnesty i Norges strategiske plan 2010-16 tar utgangspunkt i den internasjonale strategiske planen (ISP), vedtatt på Amnesty Internationals rådsmøte (ICM) i

Detaljer

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020 Bispemøtet Planens funksjon og forankring Nasjonal kompetanseutviklingsplan for prester i Den norske kirke

Detaljer

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet

Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020. Bispemøtet Prest & kompetanse NASJONAL KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR PRESTER I DEN NORSKE KIRKE 2015-2020 Bispemøtet Planens funksjon og forankring Nasjonal kompetanseutviklingsplan for prester i Den norske kirke

Detaljer

Røde Kors - prinsippene

Røde Kors - prinsippene Røde Kors - prinsippene Røde Kors-prinsippene er kjernen i vårt verdigrunnlag, og legger rammene for all aktivitet i Røde Kors Ungdom. Humanitet Røde Kors er grunnlagt ut fra ønsket om upartisk å bringe

Detaljer

Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen L.nr.: 3698/2014 Arkivnr.: M70/&13 Saksnr.: 2014/611 Utvalgssak Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som

Detaljer