Regjeringens maritime strategi Maritime muligheter blå vekst for grønn fremtid

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Regjeringens maritime strategi Maritime muligheter blå vekst for grønn fremtid"

Transkript

1 Regjeringens maritime strategi Maritime muligheter blå vekst for grønn fremtid Fredag 29. mai 2015 kl legger finansminister Siv Jensen og næringsminister Monica Mæland frem regjeringens maritime strategi. Rundt personer er sysselsatt i den maritime næringen. Verdiskapingen er beregnet til 175 milliarder kroner. Næringen er Norges største eksportnæring etter olje og gass, med en eksportverdi på rundt 220 milliarder kroner i året. Regjeringen fremmer nå en ny maritim strategi som skal bidra til at flere skip seiler under norsk flagg, til en grønnere skipsfart, mer forskning, innovasjon og samarbeid mellom bedrifter som lever av havet. Strategien fremmer konkrete tiltak for å styrke konkurransekraften i den maritime næringen, fremme sysselsetting av norske sjøfolk og bidra til videre vekst og utvikling i næringen. 2. Strategiens hovedmål: Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping. Den maritime strategien presenterer regjeringens politikk for å realisere det maritime potensialet i de havbaserte næringene. 3. Strategiens åtte delmål: Legge til rette for at vi også i fremtiden er en ledende sjøfartsnasjon med en stor norsk flåte. Stimulere til grønn vekst for norsk maritim næring og økt bruk av miljøteknologiske løsninger og alternative drivstoff for skip. Sikre en effektiv og kundeorientert sjøfartsadministrasjon og konkurransedyktige skipsregistre. Styrke tilgangen på godt kvalifisert personell til norsk maritim næring. Stimulere til økt forskning, utvikling og innovasjon for å styrke verdiskapingen og konkurranseevnen i maritim næring. Arbeide for enhetlige globale rammebetingelser for næringen, åpne markeder, høye krav til sjøsikkerhet, miljø og sosiale standarder. Utvikle en sterk norsk havklynge, gjennom å stimulere til økt samhandling mellom de havbaserte næringene. Sikre en bærekraftig maritim verdiskaping i nordområdene vor hensyn til økt aktivitet, sikkerhet og miljø ivareta

2 I dette dokumentet kan du lese en oppsummering av de enkelte kapitlene. Det knyttes særlig oppmerksomhet til endringer i refusjonsordningene for sjøfolk og fartsområdebegrensningene i NIS. Disse redegjøres det for. 4. Ordliste Fartsområdebegrensning Fartsområde-utvalget NIS NOR Refusjonsordningen for skip i NIS. Refusjonsordningen for skip i NOR (nettolønnsordningen) Skip som er registrert i NIS kan ikke føre last eller passasjerer mellom norske havner, de kan heller ikke ha fast rute mellom norsk og utenlandsk havn. Som norsk havn regnes også olje- og gassinstallasjoner på norsk sokkel. Tilsvarende begrensninger gjelder for skip med utenlandsk flagg. Utvalg nedsatt av regjeringen 2. mars 2014, ledet av professor emeritus Hans Jacob Bull og bestående av partene i maritim næring, både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonen. Utvalget hadde oppdrag å vurdere fartsområdebegrensningene i NIS og innretning av nettolønnsordningen. Utvalget leverte sin hovedrapport (les her) 1. september 2014 og en tilleggsrapport (les her) om styrking av NISregisteret og tiltak for å fremme sysselsetting av norske sjøfolk 12. januar Norsk internasjonalt skipsregister. Opprettet i 1987 for å gi et konkurransedyktig alternativ til norskkontrollerte skip med utenlandsk flagg. Fartsområdebegrensninger ved seiling i norsk sektor og mulighet for refusjonsordning for sjøfolk. Les mer her Norsk ordinært skipsregister. Opprettet i Ingen fartsområdebegrensninger i norsk sokkel. Krav om norske lønns- og arbeidsvilkår. Tilgang på refusjonsordning (nettolønnsordning). Les mer her Hvis tilsvarende halvparten av sikkerhetsbemanningen om bord er norsk refunderes lønnsutgifter tilsvarende 9,3 pst. og 12 pst. avhengig av segmentet skipet opererer i. En ordning som gjelder for NOR-skip som møter internasjonal konkurranse. Her refunderer staten beløp tilsvarende innbetalt inntektsskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift, begrenset oppad til kroner.

3 5. Generelt om maritim strategi Regjeringens satsing på den maritime næringen er godt forankret i Sundvolden-plattformen. Våren 2014 besluttet regjeringen å utarbeide en strategi om helhetlig politikk for vekst og verdiskaping i maritim næring. Høsten 2014 inviterte næringsministeren representanter for den maritime næringen til fem tematiske høringsmøter i ulike deler av landet (Stavanger, Bergen, Ålesund, Oslo og Tromsø). Ministeren har også hatt møte med Strategisk Råd for maritim utvikling (MARUT). Gjennom disse møtene har næringen bidrattt med kunnskap og verdifulle råd til regjeringens arbeid med strategien. Tema som drøftes i strategien er: fartsområde, miljø, sjøfartsadministrasjon og forenkling, kompetanse og utdanning, forskning, utvikling og innovasjon, internasjonale rammebetingelser, blå vekst og nordområdene. Les alle tiltakene her. Fartsområde Regjeringen vil legge til rette for at vi også i fremtiden skal være en ledende sjøfartsnasjon med en stor norsk flåte. For å opprettholde og videreutvikle maritim næring er det viktig å sikre en betydelig og konkurransedyktig flåte under norsk flagg. Regjeringen vil videreføre rederiskatteordningen, styrke nettolønnsordningen og myke opp fartsområdebegrensningene for NIS-skip. Miljø Regjeringen har ambisiøse miljømål for den maritime næringen. Potensialet for utvikling av en grønn norsk skipsfart er stort. Et grønt skifte vil bidra til å styrke verdiskapingen i næringen og gi et konkurransefortrinn. Sjøfartsadministrasjon og forenkling For at rederiene skal velge norsk flagg er det viktig at vi har en moderne sjøfartsadministrasjon som tilbyr gode løsninger for den maritime næringen. Regjeringen vil arbeide videre med å legge til rette for å utvikle en sjøfartsadministrasjon som tilbyr digitale tjenester, tilgjengelighet og service. Kompetanse og utdanning Norge er et høykostland, men vi er konkurransedyktige innen kunnskapsbaserte produkter. Tilgangen på kompetanse er derfor avgjørende for å opprettholde og utvikle konkurranse- og verdiskapingsevnen i maritim næring. Regjeringen vil styrke maritim utdanning og kunnskapsutvikling.

4 Forskning, utvikling og innovasjon Forskning, utvikling og innovasjon er nødvendig for utviklingen av den maritime næringens konkurransekraft og evne til omstilling. Det offentlige virkemiddelapparatet skal bidra til å styrke kunnskapsgrunnlaget for maritim forskning, utvikling og innovasjon i næringen. Internasjonale rammebetingelser Den norske maritime næringen er global og er avhengig av å lykkes internasjonalt. Regjeringen vil arbeide aktivt for at næringen har konkurransedyktige rammebetingelser og sikres adgang til internasjonale markeder. Blå vekst Norge har høy kompetanse og sterke fagmiljøer innenfor de havbaserte næringene. Imidlertid kan maritim, sjømat- og olje- og gassnæringene vokse mer ved å lære av hverandre. Regjeringen vil stimulere til økt samarbeid mellom de havbaserte næringene. Nordområdene Norge har lange tradisjoner for skipsfart i nordområdene, og norsk maritim næring har en omfattende kompetanse på de særskilte forhold og utfordringer som råder i Arktis. Regjeringen vil arbeide for at Norge videreutvikler sin posisjon som ledende arktisk maritim nasjon. Strategien peker på en rekke tiltak for å følge opp regjeringens hovedprioriteringer på disse områdene, totalt 71 tiltak. 6. Fartsområde Nærings- og fiskeridepartementet nedsatte vinteren 2014 et utvalg for vurdering av fartsområdebegrensningene i Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS) og innretningen av nettolønnsordningen. Utvalgets mandat ble utvidet til å også vurdere tiltak som kan styrke NIS-registeret og fremme sysselsetting av norske sjøfolk. Utvalget har levert to rapporter, i september 2014 og januar Utvalget har presentert kompromissløsninger for oppmykinger i gjeldende fartsområdebegrensninger for NIS-skip i kystfart, offshore- konstruksjonsskip og utenriksferger. Dette er koblet sammen med en begrenset netto utvidelse av dagens tilskuddsordning. Regjeringens ambisjon er å legge til rette for at Norge også i fremtiden skal være en stor sjøfartsnasjon, med en betydelig og konkurransedyktig norsk flåte. Dette er viktig for å sikre verdiskaping, arbeidsplasser og vår maritime kompetanse. Som oppfølging av Sundvolden-plattformen nedsatte regjeringen et utvalg som vurderte fartsområdebegrensningene i NIS og innretningen av nettolønnsordningen. Utvalget inkluderte representanter for ansattes organisasjoner og næringen.

5 Utvalget har vært bredt sammensatt og inkludert representanter fra LO, NHO, Det norske maskinistforbund, Fraktefartøyenes rederiforening, NHO Sjøfart, Rederiforbundet, Norsk sjømannsforbund og Norsk sjøoffisersforbund. Fartsområdeutvalgets kompromissløsninger har vært et godt utgangspunkt for politiske prosesser, og for å utnytte potensialet for innflagging av norsk kontrollert flåte under utenlandsk flagg. Oppfølgingen av fartsområdeutvalget er for næringen den klart viktigste saken i regjeringens maritime politikk/strategi. 7. Norsk ordinært skipsregister nettolønsordning NOR med utvalgets beregning av forventet positiv effekt (utvalgets tilråding følges) Regjeringen fjerner grensen for maksimal utbetaling for skip i kystfart og for kystruten Bergen-Kirkenes, i tråd med utvalgets tilråding. Forslaget ventes å medføre økte utbetalinger på 85 mill. kr årlig. Skip i kystfart hadde i 2014 i følge utvalget om lag refusjonsberettigede sjøfolk, fordelt på fartøy og en total utbetaling på om lag 260 mill. kr. Antall opplæringsstillinger i fraktefarten er rundt 200, i tillegg kommer mellom 400 og 500 opplæringsstillinger i innenriks passasjertrafikk (er ikke omfattet av tilskuddsordningen). Verdiskapingen i kystfarten var i 2012 om lag 6,35 mrd kr 1. Forslaget innbærer at grensen for maksimal utbetaling (makstaket) for skip i kystfart, utenriksferger i NOR og kystruten Bergen-Kirkenes oppheves, i tråd med utvalgets forslag. For skip i petroleumsvirksomhet i NOR videreføres makstaket, men inflasjonsjusteres i tråd med forventet prisstigning i Dette er andre gang denne regjeringen inflasjonsjusterer makstaket, under forrige regjeringen sto makstaket stille siden innføringen i Endringene vil bidra til å avverge utflagging fra norske registre og styrke næringens tilgang på erfaringsbasert maritim kompetanse. 8. Seilskip får nettolønnsordning (ikke behandlet av utvalget) Seilskip omfattes i dag ikke av tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk. Det er om lag 50 sjøfolk ansatt på seilskipene Statsraad Lehmkuhl, Christian Radich og Sørlandet. Disse innlemmes i en ordning tilsvarende kystruten Bergen-Kirkenes, dvs. en nettolønnsordning uten tak for sjøfolk som inngår i sikkerhetsbemanningen. Seilskip har ikke vært et tema i fartsområdeutvalgets arbeid. Forslaget ventes å medføre økte utbetalinger på 15 mill. kr årlig. 1 Kilde: Maritim Verdiskapingsbok 2014, Tall verdiskapingsanslag for nærskipsfart minus verdiskaping i Color Line og Hurtigruten.

6 Seilskip innlemmes i en ordning tilsvarende kystruten Bergen-Kirkenes. Seilskutene bidrag til å sikre norsk maritim kompetanse og rekruttering av norske sjøfolk, og faller naturlig inn under formålet til eksisterende ordning (formålet med tilskuddsordningen er bla. å sikre norsk maritim kompetanse og rekruttering av norske sjøfolk). Det er mangel på lærling- og kadettplasser, og dersom seilskip omfattes av ordningen vil de kunne sikre flere norske ungdommer opptjening av nødvendig fartstid. Det er ønskelig å rekruttere og beholde norsk mannskap om bord på disse skipene og refusjonsordningen vil være avgjørende for at så skjer. 9. Norsk internasjonalt skipsregister utenriksferger i NIS (Color Line) (utvalgets tilråding følges) NIS-skip tillates ikke å føre last eller passasjerer mellom norske havner eller petroleumsinstallasjoner, eller gå i fast rute med passasjerer mellom norsk og utenlandsk havn. Den begrensede oppmykningen sørger for at rederier kan registrere skipene som går mellom Norge og havn utenfor Norden i NIS. I dag vil det i praksis si Color Line sine skip mellom Oslo og Kiel. Forslaget anslås å medføre en årlig besparelse på 59 milll. kr. Color Line har i dag seks skip i NOR på fire fergeruter mellom Norge, Danmark, Sverige og Tyskland, sysselsetter om lag sjøfolk, om lag 60 maritime lærlinger/kadetter og 700 landansatte. I 2014 fikk selskapet utbetalt 231 mill. kr i nettolønnsordningen. Selskapet hadde i 2013 en omsetning på 2,45 mrd kroner. Regjeringen vil legge til rette slik at Color Line kan fortsette under norsk flagg. Dette sikrer arbeidsplassene til rundt 1800 Color Line-ansatte. Regjeringen sikrer dermed arbeidsplassene til mer enn 1100 av Color Lines sjøfolk og de rundt 700 landansatte. Disse jobbene ville vært i fare dersom Color Line ville sett seg kommersielt tvunget til å flagge sine skip til Dansk Internasjonal Skipsregister (DIS). Regjeringen styrker samtidig tilskuddsordningen for sysselsetting av sjøfolk for NORregistrerte passasjerskip i utenriksfart ved at For utenriksferger i NOR utvides ordningen til full besetning og grensen for maksimal utbetaling oppheves. For utenriksferger i NIS etableres en tilskuddsordning med ett støttenivå tilsvarende dagens ordning for NOR. Dette sikrer konkurransekraften for norske sjøfolk også i denne delen av flåten.

7 10. Sporadisk kystfart med utvalgets utrekning av venta positiv effekt (utvalgets tilråding følges) En stadig økende del av norsk kystfart skjer med skip registrert utenfor Norge, og andelen utgjør nå om lag 2/3. Forslaget innebærer at NIS-skip i kystfart gis adgang inntil tre måneders sammenhengende operasjon i norske farvann, i tråd med utvalgets forslag. Skip i kystfart hadde i 2014 i følge utvalget om lag refusjonsberettigede sjøfolk, fordelt på fartøy og en total utbetaling på om lag 260 mill. kr. Antall opplæringsstillinger i fraktefarten er rundt 200, i tillegg kommer mellom 400 og 500 opplæringsstillinger i innenriks passasjertrafikk (er ikke omfattet av tilskuddsordningen). Verdiskapingen i kystfarten var i 2012 om lag 6,35 mrd kr. 2/3 av frakten langs kysten går nå med skip som ikke er norsk-flagget. Fartsområdebegrensninger i norske farvann gjelder verken for NOR- eller utenlandsk registrerte skip. Som det fremgår av utvalgets beskrivelse av utviklingen i NIS registeret er det behov for å treffe tiltak som kan stimulere skipsfarten under norsk flagg, og da er oppmyking i fartsområdebegrensningene et viktig virkemiddel. Regjeringen myker opp fartsområdebegrensningene for NIS-skip i fraktefart som ikke er permanent i Norge. Samtidig oppheves grensen for maksimal refusjon for skip i NOR. Forslaget antas å avverge utflagging fra NOR-registeret, og kunne bidra til at skip registreres under norsk heller enn utenlandsk flagg. Utvalget antar at forslaget vil gi 50 flere arbeidsplasser for norske sjøfolk i NIS. 11. Konstruksjonsskip med utvalgets beregning av forventet positiv effekt (utvalgets tilråding følges) Norskkontrollerte offshore konstruksjonsskip 2 øker i antall, men flagges i langt større grad enn den øvrige norskkontrollerte offshoreflåten under fremmed flagg. En oppheving av fartsområdebegrensing vil bidra til at disse skipene i større grad tas inn i NIS, i tråd med utvalgets forslag. Forslaget ventes å medføre økte utbetalinger på 48 mill. kr årlig. Skip i offshorevirksomhet hadde i 2014 i følge utvalget om lag refusjonsberettigede sjøfolk, fordelt på fartøy og en total utbetaling på om lag mill. kr. Det var om lag opplæringsstillinger. Offshoresegmentet sysselsetter med dette klart flest norske sjøfolk, tilbyr klart flest opplæringsstillinger og mottar størstedelen av utbetalingene. Norske offshorerederier omsatte for om lag 42 mrd. kr i Med konstruksjonsfartøy menes fartøy som utfører konstruksjonsarbeid, undersjøiske operasjoner, rørlegging eller vedlikehold av innretninger. (Definisjonen utelukker ikke at fartøyet er konstruert til flere formål (såkalt flerbruksfartøy, multi-purpose ship), herunder frakt av last, men fartøyet kan da ikke registreres i NIS og benyttes på norsk sokkel med mindre lasten inngår som en del av konstruksjonsoppdraget.) For å motta nettolønn må den norske bemanningen minst omfatte 12 stillinger om bord, hvorav minimum fire skal være opplæringsstillinger. Disse kan fritt plasseres blant rederiets skip. 3 Kilde: Maritim Verdiskapingsbok 2015.

8 Denne delen av flåten (konstrukssjonsskip) øker i antall, har en stor tonnasje og sysselsetter et stort antall arbeidstakere. Det er viktig for den maritime klyngens utvikling av avanserte skip, utstyr og tjenester til krevende maritime operasjoner i det globale markedet. Utvalgets forslag til oppmykninger i fartsområdebegrensningene for NIS-skip vil muliggjøre at konstruksjonsfartøy registreres i NIS fremfor under utenlandsk flagg som i dag. Utvalget antar at en mulig innflagging av skip på sikt og en økt sysselsetting av 240 flere norske/eøs sjøfolk i NIS, per 10 skip. 12. Forenklet og forbetret tilskuddordning i NIS med utvalgets beregning av forventet positiv effekt (utvalgets tilråding følges delvis) Fartsområdeutvalget har foreslått at det etableres en egen nettolønnsordning tilpasset NIS i utenriksfart (deep-sea), uten tak, som erstatter dagens refusjonsordning. Ordningen skal være basert på tilskudd fra første sjømann, med ett stegvis krav opplæringsstillinger. Refusjonsbemanningen vil ikke være knyttet til skipet, men til alle NIS-skip i samme rederis flåte. En ny tilskuddsordning tilpasset NIS opprettes som foreslått av utvalget, men utvalgets forslag om at ordningen skal være uten tak følges ikke. Dagens støttenivå videreføres (tilsvarende 12%). Krav om norsk minimumsbemanning fjernes, og erstattes av refusjon fra første norske sjømann. Forslaget ventes å medføre økte utbetalinger på opptil 12 mill. kr årlig. Det var i 2014 i underkant 800 norske sjøfolk på NIS i utenriksfart, hvorav i underkant av 600 i refusjonsordningen fordelt på 26 skip. Utvalget antar at sitt forslag som vil kunne bidra til fortsatt rekruttering av norsk erfaringsbasert kompetanse innenfor viktige skipssegmenter på skip i utenriksfart og antar at totalt om lag 640 av dagens 790 sjøfolk vil kunne omfattes og dermed beholdes. Utvalgets mandat ble i oktober 2014 utvidet til å også vurdere tiltak som kan styrke NISregisteret og fremme sysselsetting av norske sjøfolk. Utvalget foreslår i tilleggsutredningen at det etableres en egen nettolønnsordning tilpasset NIS i utenriksfart, som erstatter dagens refusjonsordning. Den baserer seg på tilskudd fra første sjømann, og har samtidig et krav om opplæringsstillinger. Refusjonsbemanning knyttes ikke til skipet, men til alle NIS-skip i samme rederis flåte. Utvalget anser at sitt forslag vil kunne bidra til fortsatt rekruttering av norsk erfaringsbasert kompetanse innenfor viktige skipssegmenter på skip i utenriksfart.

9 Regjeringen følger utvalgets tilråding delvis ved at en ny tilskuddsordning opprettes som foreslått av utvalget. Imidlertid videreføres dagens støttenivå (tilsvarende 12%). Den nye tilskuddsordningen vil gjelde for alle skip i NIS, med unntak av utenriksferger og konstruksjonsskip der det etableres særskilte ordninger i tråd med utvalgets forslag. Omleggingen til refusjon fra første sjømann vil forenkle og styrker dagens ordning ved at flere rederier enklere vil kunne ansette/benytte sine norske sjøfolk også i NIS. 13. Utvalgets forslag følges delvis Regjeringen følger utvalgets forslag om at det etableres en egen nettolønnsordning tilpasset NIS i utenriksfart, som erstatter dagens refusjonsordning. Den gir tilskudd fra første sjømann. Samtidig stilles det krav til at det knyttes opplæringsstillinger til ordningen. Utvalgets forslag om at ordningen skal være uten makstak følges ikke. Utvalgets vurderinger viser at selv fullverdig nettolønnsordning uten tak bare delvis vil kompensere for kostnadsulempen ved å ansette norske sjøfolk 4. Regjeringen følger utvalgets tilråding delvis ved at en ny tilskuddsordning opprettes som foreslått av utvalget. Imidlertid videreføres dagens støttenivå (tilsvarende 12%). Omleggingen til refusjon fra første sjømann vil forenkle og styrker dagens ordning ved at flere rederier enklere vil kunne ansette/benytte sine norske sjøfolk også i NIS. En ny og forenklet forskrift og veiledning utarbeides også, noe som gjør at systemet blir mer oversiktlig og forståelig for beslutningstakere og allmennheten. 14. Er styrkingen av NIS en svekkelese av NOR? For NIS-registrerte skip er det primært utenlandsk flagg som er alternativet, ikke NOR. Samtidig styrkes tilskuddsordningen for skip i NOR ved at grensen for maksimal utbetaling (makstaket) for skip i kystfart, utenriksferger i NOR og kystruten Bergen- Kirkenes oppheves, samtidig for makstaket for skip i petroleumsvirksomhet i NOR inflasjonsjusteres i tråd med forventet prisstigning i NIS sikrar openbart sysselsetting av norske sjøfolk meir enn utanlandske flagg og det er derfor viktig at regjeringen sikrer en mer robust tilskuddsorning også for denne delen av flåten. 4 Grunnen til kostnadsforskjellen per stilling er både lønnsforskjeller og at utenlandsk mannskap er ansatt på andre vilkår enn norske sjøfolk. Utenlandsk mannskap er ansatt på det enkelte skip og får lønn for den tiden de er om bord, mens norsk mannskap er ansatt i rederiet og får lønn i 12 måneder i et 1:1 system (6 mnd. om bord og 6 mnd. hjemme).

10 15. Grønn skipsfart Bruk av mer miljøvennlig drivstoff og energieffektive skip er en nøkkelfaktor i å løse skipsfartens miljøutfordringer. Regjeringen vil stimulere til grønn vekst for norsk maritim næring og økt bruk av miljøteknologiske løsninger og alternative drivstoff for skip. Talepunkter: Regjeringen har ambisiøse miljømål for den maritime næringen. Omstillingen til en grønn skipsfart er en av de store utfordringene for næringen både nasjonalt og internasjonalt. Den maritime næringen har store forventninger til oss på dette området. I den maritime strategien har vi pekt på virkemidler som ivaretar hele kjeden for grønne løsninger i næringen. Derfor viderefører og videreutvikler vi virkemidler som understøtter FoU, pilotering, og kommersialisering av løsninger for en mer miljøvennlig skipsfart, herunder for eksempel energieffektiviseringstiltak, LNG, hybridløsninger, biodrivstoff og nullutslippsløsninger som elektrisk drift. Videre vil regjeringen stille krav til lavutslipps- og nullutslippsteknologi i fergeanbud når teknologien tilsier dette. Det skal vurderes nærmere på hvilken måte det kan sørges for at tilsvarende teknologier innfases i fylkeskommunal fergedrift. NOx-fondet har redusert Norges NOx-utslipp betydelig og bidratt til økt bruk av LNG i skipsfarten. Videre har fondet bidratt til å skape markeder for nye løsninger. Regjeringen vil forhandle med næringsorganisasjonene om en ny avtale som grunnlag for videre fritak for NOx-avgift etter Talepunkter vrakpant: Det framgår av Sundvollen plattformen at regjeringen vil utrede en vrakpantordning for norskregistrerte skip. Propel AS har levert en utredning som beskriver en mulig tilskuddsordning for kondemnering av norsk kontrollerte skip. Regjeringen vil vurdere innføring av en midlertidig vrakpantordning for norskregistrerte skip for å heve miljøstandarden i flåten. På grunnlag av utredningen vil vi se nøyere på hvorvidt det er et tilstrekkelig miljømessig og konkurransemessig grunnlag for å utarbeide et regelverk for en tilskuddsordning for kondemnering av skip innenfor handlingsrommet av EØS avtalen.

11 16. Kunnskap og innovasjon Det overordnede målet for regjeringens satsing på kompetanse og utdanning i den maritime strategien er å styrke tilgangen på godt kvalifisert personell til norsk maritim næring. Regjeringen vil stimulere til økt forskning, utvikling og innovasjon for å styrke verdiskapingen og konkurranseevnen i maritim næring. Talepunkter kunnskap: Tilgang på kompetanse er avgjørende for å opprettholde og utvikle konkurranse- og verdiskapingsevnen i maritim næring. Næringen er avhengig av kvalifisert arbeidskraft innenfor alt fra bankvesen, handel, i konsulentbransjen, produksjon, teknologiutvikling, finans, skipsfart, aksjemegling, klassifisering, forskning og undervisning. Det pågår flere nasjonale prosesser som kan bidra til å styrke utdanningsområder som er relevante for maritim kunnskap og kompetanse, både knyttet til struktur og finansiering. Regjeringen vil videreføre og utvikle samarbeidsprosjektet MARKOM2020 slik at universiteter, høyskoler og fagskoler videreutvikler det faglige samarbeidet om kvalitetsfremmende tiltak, kompetanseutvikling og samarbeid med næringslivet. Videre vil vi tildele nye rekrutteringsstillinger til martim utdanning i forbindelse med oppfølgingen av langtidsplanen for forskning og utdanning. Vi vil også vurdere å styrke bevilgningen til utstyr i maritim utdanning for å sikre at kandidatene har kompetanse i samsvar med behov i næringen. Talepunkter forskning og innovasjon: Maritim næring opplever sterk internasjonal konkurranse og investeringer i FoU&I vil være avgjørende for den videre utviklingen av den norske maritime næringens konkurranseevne og evne til omstilling. Regjeringen vil videreføre satsingen på maritim forskning og innovasjon i næringslivet, gjennom MAROFF-programmet. Regjeringen vil støtte en videreføring av Maritim21 for utarbeidelse av en ny Maritim21- strategi. For 2015 har regjeringen lagt til rette for en kraftig satsing på enkelte landsdekkende og bredt innrettede virkemidler, uten tematiske begrensninger. Maritim næring må utnytte disse mulighetene. Prosjekter fra maritim sektor kan få støtte gjennom virkemiddelapparatets generelle ordninger på lik linje med andre bransjer. I 2014 ble det bevilget totalt 480 millioner kroner til den maritime næringen gjennom ulike ordninger i Norges forskningsråd, hvor MAROFF-programmet og SkatteFUNN-ordningen står for mesteparten av bevilgningene.

12 I 2014 bidro Innovasjon Norge med totalt 474 millioner kroner til maritime prosjekter. Av dette utgjorde markedslån, lavrisikolån og garantier ca. 70 prosent.

13 17. Allmenngjøring av tariffavtaler Sjømannsorganisasjonene ønsker å endre loven om allmenngjøring av tariffavtaler slik at den også skal omfatte sjøfolk på utenlandsk registrerte skip som går mellom norske havner og på norsk sokkel. Norges Rederiforbund er imot dette utfra skipsfartspolitiske hensyn (flaggstatsprinsippet, åpen markedsadgang etc.) og mulige presedensvirkninger. Talepunkter: Denne regjeringen viderefører den lange norske skipsfartspolitiske tradisjon for fremme av liberal markedsadgang og internasjonal frihandel med skipsfartstjenester. Innføring av proteksjonistiske begrensinger i form av allmenngjøring for kystfart og maritim offshorevirksomhet i Norge er ingen uproblematisk sak. Jeg forstår det slik at partene i næringen er prinsippielt uenige om det er fornuftig å gjennomføre et slikt tiltak. Det er dessuten skipsfartspolitiske forhold å ta hensyn til. I tillegg er det folkerettslige og særlig EØS-rettslige handlingsrommet begrenset. Regulering av konkurransen gjennom allmengjøring kan dessuten føre til økte kostnader i sjøtransportsektoren i Norge. Nettolønnsordningen er regjeringens hovedgrep for å styrke konkurransesituasjon for norske sjøfolk og for å fremme norsk maritim kompetanse - inklusive i norsk innenriksfart og på sokkelen. Bakgrunn Norsk skipsfart er i stor utstrekning basert på tilgang til utenlandske markeder. I tråd med dette er også det norske markedet inklusive innenriksfarten/sokkelen åpent for konkurranse fra utenlandske skip. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler gjelder for skip og flyttbare innretninger under norsk flagg, med unntak av NIS skip. Den gjelder ikke for utenlandske skip. Skip er ikke omfattet av arbeidsmiljøloven, men reguleres i stedet gjennom eget regelverk på det sosiale området i hovedsak gjennom skipsarbeidsloven. Under arbeidet med allmenngjøringsloven ble det vurdert om den skulle omfatte skip under fremmed flagg som går til og fra eller mellom norsk havner, og om bore- og entreprenørfartøyer under fremmed flagg skulle omfattes. Det ble imidlertid lagt til grunn at det å skulle fastsette lønns- og arbeidsbetingelser for skip under fremmed flagg ville være brudd på norsk skipsfartspolitikk, og helt usedvanlig i internasjonal sammenheng. EØSavtalen medførte heller ikke noen ny situasjon når det gjelder markedssituasjonen for utenlandske skip mellom norske havner ettersom adgangen tradisjonelt har vært åpen. Spørsmålet må også vurderes i forhold til hvilke konsekvenser det vil få for skip i NIS registeret. På NIS skip ansettes utenlandske mannskap på hjemlandets vilkår. Det vil være

14 problematisk dersom myndighetene i de land NIS skipene anløper skulle begynne å fastsette lønns- og arbeidsvilkårene for skip under norsk flagg. Det er fremforhandlet en ny ILO konvensjon vedrørende de sosiale vilkår ombord på skip som også er gjennomført i Norge. Denne konvensjonen omfatter ikke lønn, dette er overlatt til partene i arbeidslivet og flaggstatens regler. Norsk skipsfartspolitikk er basert på samspill mellom flaggstatsregler og internasjonale regler. Skip opererer i ulike internasjonale markeder. Bruk av forskjellige vertslandsregler i de enkelte havner og land vil kunne skape uoversiktlige forhold. Utenriksdepartementet vurderte ifm. innføring av krav om oppholdstillatelse for utenlandske sjøfolk på utenlandske skip det folkerettslige mulighetsområdet. Forpliktelser i EØS-avtalen (art. 3 i forordning 3577/92) innebærer at krav om oppholdstillatelse ikke kunne innføres overfor skip/mannskap fra EØS-land. UD har også vurdert handlingsrommet for allmenngjøring. UD konkluderer også her med at det ikke er mulig å stille krav til lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolk på skip pga. nevnte forpliktelser i EØS-avtalen, som fastslår at spørsmål vedrørende mannskap er overlatt til flaggstaten (unntatt for øykabotasje og skip under 650 tonn). En allmenngjøring av tariffavtaler i forhold til mannskap på utenlandske skip er derved problematisk både i forhold til flaggstatsprinsippet og EØS-avtalen. Fartsområdeutvalget har ingen konkret anbefaling knyttet til allmenngjøring. Det vises til betydelig usikkerhet knyttet til om slike krav er forenlig med EØS- og folkeretten. Det opplyses også om en juridisk utredning som er bestilt Norsk Sjøoffisersforbund Norsk Sjømannsforbund om handlingsrommet. Denne utredningen er nå ferdigstilt. Det påstås at det kan være folkerettslig lovlig å innføre krav om norske lønns og arbeidsvilkår for utenlandske skip på norsk sokkel. Samtidig vil dette være et uvanlig steg å ta for et europeisk land, og spesielt for ett som tradisjonelt har kjempet mot slike tiltak i andre land. De to utrederne 5 ga en presentasjon til embetsverket i NHD og UD Det som fremkom der bidro ikke til å endre vurderinger knyttet til handlingsrommet som tidligere er foretatt i UD og NFD. Den forrige regjeringen (Stoltenberg II) hadde følgende formulering om denne saken i tiltaksplan III mot sosial dumping ; Deler av norsk skipsfart er ikke omfattet av allmenngjøringsordningen. Bakgrunnen for dette er bl.a. at skipsfarten er sterkt regulert gjennom internasjonalt regelverk og avtaler som Norge er bundet av. Det er i denne forbindelse nødvendig å foreta en grundig gjennomgang av hvilket handlingsrom Norge har, og å se på ordninger i andre land. I en slik vurdering vil en også se på aktivitetsnivået langs kysten, konkurransesituasjonen med mulige endringer i seilingsmønster og hvor utsatt skipstrafikken er for sosial dumping. Regjeringen ønsker å få vurdert tiltak mot sosial dumping, herunder allmenngjøring, for den delen av norsk skipsfart som ikke er omfattet av allmenngjøringsloven. 5 Professor Erik Røsæg (N) og Professor Henrik Ringbom (Finland)

15 18. Tiltak i regjeringens maritime strategi BLÅ VEKST # Tiltaksformulering 1 Se de norske havnæringene i sammenheng, og legge vekt på synergiene mellom næringene i arbeidet med internasjonalisering, profilering og markedsføring 2 Etablere felles Blå bedriftsportal for Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd. 3 Gjennomføre felles utlysninger for forskningsprogrammene MAROFF, PETROMAKS og HAVBRUK. 4 Vurdere premiering av crossover-prosjekter under Innovasjon Norge. 5 Arbeide videre med prosjektet Ocean Space Centre som kunnskapsnav for norsk havrelatert teknologi. 6 Vurdere en mulig oppfølging av OECD-rapporten The Future of the Ocean Economy som er planlagt å komme i slutten av Arbeide for å opprette et havteknologisk prosjekt med norsk deltakelse under JPI Oceans.. 8 Arrangere en felles konferanse for de havrelaterte næringene. 9 Regjeringen vil følge EUs initiativer og arbeid med å utvikle en integrert maritim politikk om blå vekst. INTERNASJONALE RAMMEBETINGELSER 10 Føre en aktiv politikk for å fremme norske interesser i IMO og ILO. 11 Delta og bidra aktivt i EU/EØS-arbeidet på det maritime området. 12 Arbeide for handelsavtaler gjennom EFTA, WTO, TISA, og bilaterale maritime avtaler for å skape stabile rammevilkår og like konkurransevilkår globalt. 13 Bidra til internasjonale prosesser for oppdatering av det internasjonale regelverket for eksportfinansiering av skip. OECD WP6 og IWG. 14 Drive et aktivt arbeid og videreføre sitt brede engasjement for å forebygge og bekjempe maritim kriminalitet og piratvirksomhet. 15 Videreføre konkurransedyktig eksportfinansiering gjennom GIEK og Eksportkreditt Norge. 16 Gjøre byggelånsgarantiordningen under GIEK mer fleksibel. 17 Støtte opp om næringens omdømme- og profileringsarbeid, blant annet gjennom Team Norway. 18 Fremme maritim næring i Forsvarsdepartementets markedsføringsstøtte og industrisamarbeid. KOMPETANSE OG UTDANNING 19 Videreføre og utvikle samarbeidsprosjektet MARKOM2020 slik at universiteter, høyskoler og fagskoler videreutvikler det faglige samarbeidet om kvalitetsfremmende tiltak, kompetanseutvikling og samarbeid med næringslivet. 21 Gjennom MARKOM2020 vil Kunnskapsdepartementet bidra til å styrke maritim fagskoleutdanning, jf MARFAG Overføre ansvaret for finansieringen av de offentlige fagskolene til staten, og vil i denne sammenheng vurdere finansieringen av maritim utdanning. 23 I forbindelse med arbeidet med å følge opp finansieringen av universiteter og høyskoler vurdere finansieringen av maritim utdanning. 24 Tildele nye rekrutteringsstillinger til martim utdanning i forbindelse med oppfølgingen av langtidsplanen for forskning og utdanning. 25 Bidra til et tett samarbeid mellom næringslivet, utdanningsinstitusjoner og myndighetene for å sikre en optimal dimensjonering, relevans og faglig kvalitet i maritim utdanning. 26 Oppfordre utdanningstilbydere til å styrke maritim kompetanse også innenfor andre relevante utdanningsområder enn maritim utdanning.

16 27 I forbindelse med oppfølgingen av fartsområdeutvalgets innstilling og tilleggsutredning vurdere tiltak som kan bidra til flere lærling-/kadettplasser. 28 Styrke tilgangen til kompetent arbeidskraft i regionale maritime næringsmiljø gjennom programmet Kompetanseutvikling i regionale næringsmiljø Vurdere om det skal stilles strengere krav til bruk av lærlinger ved offentlige kontrakter i den maritime transportsektoren. 30 Regjeringen vil vurdere å styrke bevilgningen til utstyr i maritim utdanning for å sikre at kandidatene har kompetanse i samsvar med behov i næringen. FORSKNING, UTVIKLING OG INNOVASJON 31 Videreføre satsingen på maritim forskning og innovasjon i næringslivet, gjennom MAROFFprogrammet. 32 Legge til rette for at maritim næring kan benytte de generelle virkemidlene gjennom Norges Forskningsråd og Innovasjon 33 Støtte en videreføring av Maritim21 for utarbeidelse av en ny Maritim21-strategi. 34 Ha en særskilt satsing på hav i langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. 35 Bidra til at maritime forskningsmiljøer drar nytte av mulighetene som EUs rammeprogram for forskning og innovasjon Horisont 2020 gir. 36 Øke samarbeidsbaserte utviklingsaktiviteter gjennom de etablerte maritime klyngene i Norwegian Innovation Clusters. SJØFARTSADMINISTRASJON OG FORENKLING 37 Fortsette utviklingen av enkel elektronisk informasjonstilgang og elektroniske portalsider i Sjøfartsdirektoratet. 38 Fortsette markedsføringen av NIS som et konkurransedyktig register. 39 Vurdere å åpne for bareboat-registrering (både inn og ut). 40 Fjerne unødvendige og særnorske forbud og påbud. NORDOMRÅDENE 41 Styrke samarbeidet med arktisk maritim næring og lokalsamfunn i den videre utvikling av en helhetlig nordområdepolitikk. 42 Sikre at maritim aktivitet følger høye standarder for sikkerhet og beredskap i nord. 43 Bidra til å styrke den globale markedsføringen av Norges unike arktiske maritime kompetanse og gunstige geografiske posisjon for arktisk maritim virksomhet, forskning og kompetansebygging. 44 Bidra til at IMO fortsetter å ta nødvendig hensyn til det spesielle miljø som råder i nordområdene i sitt fremtidige regelverksarbeid som berører skipstrafikken i Arktis. 45 Sikre god beredskap knyttet til søk og redning og oljevern i nordområdene 46 Vurdere behov for utvikling av en satellitt som dekker bredbåndsbehovet i polare farvann 47 Videreutvikle Barentswatch, herunder bl.a styrke samarbeid med arktiske stater. 48 Vurdere etablering av et arktisk maritimt kompetansesenter i Nord. 49 Styrke det internasjonale samarbeidet innen arktisk maritim politikk, herunder bilateralt, regionalt i Arktisk Råd og internasjonalt i IMO. 50 Sikre effektiv implementering av Polarkoden 51 Avtalen om søk og redning i forbindelse med luft- og sjøfart i Arktis (SAR-Arktis) bør operasjonaliseres ytterligere. FARTSOMRÅDE 52 en avgrenset oppmyking for NIS-skip som driver frakt mellom norske og europeiske havner. 53 en avgrenset oppmyking for utenriksferger med ruter til havner utenfor Norden. 54 en avgrenset åpning i NIS-fartsområde for konstruksjonsskip på norsk sokkel. 6 Programmet vurderer prosjekter etter åpen konkurranse.

17 55 en styrking av NOR-registerets konkurransekraft, blant annet ved å oppheve grensen for maksimal utbetaling i tilskuddsordningen for NOR-skip i kystfart og utenriksfart, og for kystruten Bergen Kirkenes. 56 en etablering av en tilskuddsordning tilpasset NIS, som erstatter dagens refusjonsordning. Den vil gi tilskudd fra første sjømann. Samtidig vil det stilles krav til at det knyttes opplæringsstillinger til ordningen. 57 en etablering av særskilte tilskuddsordninger med ett støttenivå tilsvarende dagens NORordning for NIS-registrerte passasjerskip i utenriksfart og konstruksjonsskip i NIS. 58 innlemme seilskip over 498 brt som hovedsakelig driver med undervisning i en tilskuddsordning tilsvarende kystruten Bergen-Kirkenes. 59 vil foreslå endringer i regelverket, slik at skip registrert i norsk internasjonalt skipsregister (NIS) kan føre last og passasjerer mellom havner på Svalbard og mellom Svalbard og fastlandet. 60 Lovfeste nettolønnsordningen. MILJØ 61 Videreføre og videreutvikle virkemidler som understøtter FoU, pilotering, og kommersialisering av løsninger for en mer miljøvennlig skipsfart, herunder for eksempel energieffektiviseringstiltak, LNG, hybridløsninger, biodrivstoff og nullutslippsløsninger som elektrisk drift. 62 legge opp til å forhandle med næringsorganisasjonene om en ny avtale som grunnlag for videre fritak for NOx-avgift etter Stille krav til lavutslipps- og nullutslippsteknologi i fergeanbud når teknologien tilsier dette. Det skal vurderes nærmere på hvilken måte det kan sørges for at tilsvarende teknologier innfases i fylkeskommunal fergedrift. 64 At Enova utvikler kostnadseffektive virkemidler som understøtter investeringer i miljø- og klimatiltak i transportsektoren, herunder i maritim sektor. 65 Stimulere til overføring av gods fra veg til sjø, herunder i arbeidet med Nasjonal Transportplan vurdere en midlertidig tilskuddsordning for godsoverføring rettet mot bedrifter som velger å benytte sjøtransport fremfor landtransport. 66 I samarbeid med havneeier utvikle en helhetlig plan for økt bruk av landstrøm i norske havner, herunder om finansiering og andre virkemidler for å oppnå dette. 67 Vurdere endringer i miljøavgiftene for å stimulere til kostnadseffektive utslippsreduksjoner i skipsfarten. 68 Vurdere innføring av en midlertidig vrakpantordning for norskregistrerte skip for å heve miljøstandarden i flåten. 69 Legge til rette for at Sjøfartsdirektoratet styrker sin kompetanse på nye klimavennlige løsninger for skipsfarten. Målet er en forutsigbar og effektiv prosess for myndighetsbehandling av skip som bygges med innovativ klima- og miljøvennlig teknologi. 70 Målrette arbeidet i IMO for å videreutvikle et klima- og miljøvennlig internasjonalt regelverk. 71 Samarbeide med EU om rammebetingelser for miljøvennlig skipsfart, herunder tilrettelegging for utvikling av nødvendig infrastruktur for forsyning av LNG som drivstoff til skip.

Maritim strategi. Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping

Maritim strategi. Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping Maritim strategi Regjeringens hovedmål for den maritime næringen er bærekraftig vekst og verdiskaping Arve Kambe Stortingsrepresentant, Høyre Leder av arbeids- og sosialkomiteen HAUGESUNDSKONFERANSE N

Detaljer

Regjeringens arbeid med skipsfartsmeldingen

Regjeringens arbeid med skipsfartsmeldingen Regjeringens arbeid med skipsfartsmeldingen Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Møte i Maritimt Forum Vestfold Telemark Buskerud Horten, 25. september 2003 Hvorfor ny stortingsmelding?

Detaljer

Prop. 41 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs

Prop. 41 L. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs Prop. 41 L (2016 2017) Proposisjon til Stortinget (forslag til lovvedtak) Lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs Tilråding fra Nærings- og fiskeridepartementet 16. desember 2016, godkjent

Detaljer

Høring Forslag om forskriftsendring som utvider fartsområde for passasjerskip i utenriksfart registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS)

Høring Forslag om forskriftsendring som utvider fartsområde for passasjerskip i utenriksfart registrert i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS) Høringsinstanser iht. liste Deres ref Vår ref Dato 17/52-2 18.01.17 Høring Forslag om forskriftsendring som utvider fartsområde for passasjerskip i utenriksfart registrert i Norsk internasjonalt skipsregister

Detaljer

Tilskuddsordningen til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs

Tilskuddsordningen til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs Tilskuddsordningen til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs John Kristian Vatnem, juridisk seniorrådgiver Tilskuddsordningen til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs Betegnelse post 73 Budsjett 2016

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet xx 2015 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak.

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet xx 2015 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak. Forslag til forskrift om tilskudd til sysselsetting av sjøfolk Kapitteloversikt: Kapittel 1 Innledende bestemmelser ( 1-3) Kapittel 2 Tilskuddsordningen, mv. ( 4-15) Kapittel 3 Søknad og dokumentasjon

Detaljer

Innst. 232 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:59 S ( )

Innst. 232 S. ( ) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:59 S ( ) Innst. 232 S (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokument 8:59 S (2009 2010) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Svein Flåtten, Elisabeth

Detaljer

Norge som lokaliseringssted for maritim virksomhet. Statssekretær Oluf Ulseth (H) Norges Rederiforbund,

Norge som lokaliseringssted for maritim virksomhet. Statssekretær Oluf Ulseth (H) Norges Rederiforbund, Norge som lokaliseringssted for maritim virksomhet Statssekretær Oluf Ulseth (H) Norges Rederiforbund, 26.11.2003 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og

Detaljer

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN

ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN ERFA2014 DEN MARITIME INDUSTRIEN HEGE SOLBAKKEN Hva er Maritimt Forum? Stiftet 1990 Første organisering av næringsklynge 8 regionale forum og 750 medlemmer Rammevilkår Synliggjøring Rekruttering og kompetanse

Detaljer

Maritimt Utdanningsforums Fagkonferanse 20.11.06 Statssekretær Frode Berge Kielfergen MS Color Fantasy (kl.11:15, varighet 30 min.

Maritimt Utdanningsforums Fagkonferanse 20.11.06 Statssekretær Frode Berge Kielfergen MS Color Fantasy (kl.11:15, varighet 30 min. 1 Maritimt Utdanningsforums Fagkonferanse 20.11.06 Statssekretær Frode Berge Kielfergen MS Color Fantasy (kl.11:15, varighet 30 min.) Kjære alle sammen, Takk for invitasjonen! Da vi for litt over ett år

Detaljer

Regjeringens visjon om grønn skipsfart

Regjeringens visjon om grønn skipsfart Regjeringens visjon om grønn skipsfart Statssekretær Lars Andreas Lunde Forum for miljøvennlig skipsfart 20. oktober 1 Verden trenger et grønt skifte 2 Det grønne skiftet er i gang 3 Skipsfarten har fortsatt

Detaljer

Vurdering av NIS fartsområdebegrensning og innretning av nettolønnsordningen

Vurdering av NIS fartsområdebegrensning og innretning av nettolønnsordningen Vurdering av NIS fartsområdebegrensning og innretning av nettolønnsordningen Innstilling 1. september 2014 til Nærings- og fiskeridepartementet fra Utvalget oppnevnt 3. mars 2014 for vurdering av fartsområdebegrensningene

Detaljer

Fremtiden for nærskipsfarten

Fremtiden for nærskipsfarten Fremtiden for nærskipsfarten Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet Transportbrukerkonferansen i Sarpsborg, 13. oktober 2003 Transport er nødvendig for verdiskaping Spredt bosetting

Detaljer

KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER

KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER KREVENDE TIDER STORE MULIGHETER Tore Forsmo Norges Rederiforbund KREVENDE TIDER Usikre markeder Krevende finansieringssituasjon Skip i opplag i alle segmenter Flere kan ha det verste foran seg Nybyggingsprogrammer

Detaljer

Tilskuddsordningen til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs

Tilskuddsordningen til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs Tilskuddsordningen til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs Gunbjørg Lothe Endringer tilskuddsordning 2017 Ny rammelov fra 1.1.2017 Lov om tilskudd til sysselsetting av arbeidstakere til sjøs - Lovdata

Detaljer

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge

Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring. Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Stø kurs 2020 och effekterna på norsk sjöfart och näring Hege Solbakken, Managing Director, Maritimt Forum, Norge Maritimt Forum Stø kurs for norsk maritim næring? Hege Solbakken Foto: Solstad - Haakon

Detaljer

Høringssvar: Forslag om utvidelse av fartsområde for utenriksferger i NIS

Høringssvar: Forslag om utvidelse av fartsområde for utenriksferger i NIS Det kongelige nærings- og fiskeridepartement Postboks 8090 Dep 0032 Oslo postmottak@nfd.dep.no Deres ref.: 17/52-2 Vår ref.: HS Sted/dato: Oslo, 3. mars 2017 Høringssvar: Forslag om utvidelse av fartsområde

Detaljer

FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS

FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS MARITIMTFORUM Statsråd Trond Giske Postboks 8014 Dep 0030 Oslo 11. april 2012 Deres ref. 201200268 FØRSTE INNSPILL TIL EVALUERING AV MARITIM STRATEGI STØ KURS Vi takker for invitasjonen, datert 15. februar

Detaljer

Maritime muligheter blå vekst for grønn fremtid

Maritime muligheter blå vekst for grønn fremtid Samlet oversikt Maritime muligheter blå vekst for grønn fremtid Regjeringens maritime strategi Foto: Maritimt Forum INNHOLD Statsrådens forord... 3 01 02 03 Sammendrag... 5 Den maritime næringen... 9 Maritim

Detaljer

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen

Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Foto: Solstad - Haakon Nordvik Maritimt Forum Bergensregionen Maritime muligheter Anne-Kristine Øen Agenda: Maritimt Forum Konjunkturrapport 2014 Norges Rederiforbund Maritim verdiskapingsbok Maritimt

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen

Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Haugesundkonferansen 2013 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Petter Aasen Fylkesmannen i Oslo og Akershus 23.11.2012 Hva skjer i norsk maritim utdanning? Det er få som velger maritim utdannings og karrierevei.

Detaljer

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene?

Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Hvordan legge til rette for innovasjon og finne de beste løsningene? Presentasjon på Haugesundkonferansen 8. februar 2012 Kjell Røang Seniorrådgiver Innovasjon - En operativ definisjon Innovasjoner er

Detaljer

ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS. Veiledning for termin 2007

ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS. Veiledning for termin 2007 ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS Veiledning for 1. 5. termin 2007 Denne veiledningen gir utfyllende bestemmelser til forskrift 21. desember 2005 nr. 1720 om forvaltning av tilskudd

Detaljer

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping

Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statsbudsjettet, økt innovasjonstakt og regional verdiskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Trondheim, 10. oktober 2003 En helhetlig politikk for verdiskaping Det viktigste bidraget til økt konkurranseevne

Detaljer

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre

En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre En helhetlig maritim forsknings- og innovasjonsstrategi for det 21. århundre MarSafe North 26/10/2011 1 Visjon Nøkkeldrivere mot 2020 Strategiske innsatsområder Implementeringsplan Kostnader Virkemidler

Detaljer

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Presentasjon på næringslivets dag i Agder 24. mai 2017 Sesjon MAROFF Sigurd Falch, programkoordinator MAROFF s hovedmålgrupper Rederier Verft Utstyrsleverandører

Detaljer

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI?

Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? Industriens prioriterte saker NORSK INDUSTRI - HVA VIL VI? 2015 Kvalitet, kunnskap og evne til fornyelse har i mer enn 100 år kjennetegnet industrien i Norge, og gjør det fremdeles. Disse ordene skal kjennetegne

Detaljer

Det var beskjeden jeg fikk da jeg testet om jeg var skikket til å velge en karriere til sjøs.

Det var beskjeden jeg fikk da jeg testet om jeg var skikket til å velge en karriere til sjøs. 1 Nærings- og handelsdepartementet Tale 23. november 2010, kl. 11:30 Taler: Politisk rådgiver Jeanette Moen Tildelt tid: X min (avsatt 30 min i programmet) Lengde: 2000 ord Vi holder Stø Kurs Innlegg under

Detaljer

Et hav av muligheter

Et hav av muligheter Et hav av muligheter Norge som skipsfartsnasjon Norge er en stormakt på havet som en av verdens største skipsfartsnasjoner. Vi står for mer enn en tjuedel av transportarbeidet på havet. Innen offshore

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

1 Kunnskapsdepartementet

1 Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å skape noen flere forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse

Detaljer

Dialogmøte

Dialogmøte Dialogmøte 23.11.2016 Av kloden er dekket av hav 70 % hav 80 % > 3000m dypt 90 % uutforsket Vi må ta de rette valgene og kombinere økonomisk vekst med bærekraftig utvikling Blå økonomi på den politiske

Detaljer

Sjøsikkerhetskonferansen 29. september Lawrence Falkeid Styreleder Kystrederiene. Rapportering et nødvendig onde..?

Sjøsikkerhetskonferansen 29. september Lawrence Falkeid Styreleder Kystrederiene. Rapportering et nødvendig onde..? Sjøsikkerhetskonferansen 29. september Lawrence Falkeid Styreleder Kystrederiene Rapportering et nødvendig onde..? Kystrederiene Tidligere Fraktefartøyenes Rederiforening navneskifte på årets generalforsamling

Detaljer

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk

Fra idé til verdi. Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Fra idé til verdi Regjeringens plan for en helhetlig innovasjonspolitikk Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker med pågangsmot og skaperevne har

Detaljer

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne

Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Næringspolitikk for økt nyskaping og bedre konkurranseevne Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Tromsø 18. august 2003 Norge er mulighetenes land Høyt utdannet arbeidskraft og relativt rimelige

Detaljer

ROV-personell PTIL/PSA

ROV-personell PTIL/PSA ROV-personell Aml. 1-2 (2), litra a) 1-2. 1 Hva loven omfatter (1) Loven gjelder for virksomhet som sysselsetter arbeidstaker, 2 med mindre annet er uttrykkelig fastsatt i loven. (2) Unntatt fra loven

Detaljer

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Presentasjon på Maritim Innovasjon 2009 13. mars 2009 Sigurd Falch Programkoordinator MAROFF Innhold Målgrupper Nasjonal maritim strategi Aktiviteter og

Detaljer

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi

Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Hvordan kan norske bedrifter bli verdensledende innen miljøteknologi Næringskonferansen 2016 Kongsberg 13. april 2016 Per Morten Vigtel Miljøteknologi som norsk satsingsområde Kongsberg er et av Norges

Detaljer

Innspill til evalueringen av regjeringens maritime strategi

Innspill til evalueringen av regjeringens maritime strategi Nærings- og handelsdepartementet v/statsråd Trond Giske Postboks 804 Dep 0030 Oslo Oslo 7. mai 202 Innspill til evalueringen av regjeringens maritime strategi Vi viser til Nærings- og handelsdepartementets

Detaljer

Innspill til Maritim21.

Innspill til Maritim21. Innspill til Maritim21 1 Maritim21 Nasjonal Strategi Sekretariat Tildelingsbrev Arbeidsgrupper Strategigruppe Havromsoperasjoner Transport og logistikk Muliggjørende teknologier i maritim virksomhet Klima

Detaljer

En fremtidsrettet næringspolitikk

En fremtidsrettet næringspolitikk En fremtidsrettet næringspolitikk Nærings- og handelsminister Ansgar Gabrielsen Forsvarets høyskole, 23. februar 2004 Et godt utgangspunkt Høyt utdannet arbeidskraft og rimelige eksperter Avansert forskning

Detaljer

Forside HAUGESUNDKONFERANSEN. Tor Egil Fjelde Maritimt Forum NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012

Forside HAUGESUNDKONFERANSEN. Tor Egil Fjelde Maritimt Forum NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012 Forside HAUGESUNDKONFERANSEN NÆRINGEN FORVENTER OFFISERER - MEN STILLER ALLE OPP? 8. FEBRUAR 2012 Tor Egil Fjelde Maritimt Forum Kadettdatabasen gjør det enklere for studentene å finne seg kadettplass,

Detaljer

Grønt kystfartsprogram

Grønt kystfartsprogram MARITIME Grønt kystfartsprogram Et offentlig-privat partnerskapsprogram Narve Mjøs DNVGL Sjølogistikk konferansen 5. september 2016 1 SAFER, SMARTER, GREENER Maritim næring er viktig for Norge Global og

Detaljer

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april Lange linjer kunnskap gir muligheter Bente Lie NRHS 24. april 2 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å

Detaljer

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med

Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med Ikke for alle - En utdanning du kommer langt med MUF-konferansen 2007 Color Magic - 26. november Jørn Prangerød Daglig leder, Maritimt Forum Maritim Forum representerer hele klyngen Verft Fiskeri IKT Forskning

Detaljer

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing

En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing En Bærekraftig Maritim Forsknings- og Innovasjonssatsing ET OPPDRAG FRA I SAMARBEID MED MARUT 1 Bakgrunn Norsk maritim næring står foran store utfordringer: sterk internasjonal konkurranse endringer i

Detaljer

Marine næringer i Nord-Norge

Marine næringer i Nord-Norge Marine næringer i Nord-Norge - mulig fremtidig verdiskaping Forskningssjef Ulf Winther, SINTEF Fiskeri og havbruk Presentert på "Framtid i Nord kunnskapsinnhenting om økt verdiskaping" Tromsø 27.juni 2013

Detaljer

Sak 13/119268 - Høring endring av tollforskriften vedrørende provianteringsregler

Sak 13/119268 - Høring endring av tollforskriften vedrørende provianteringsregler Toll- og avgiftsdirektoratet tad@toll.no Sak 13/119268 - Høring endring av tollforskriften vedrørende provianteringsregler Vi viser til høringsbrev om endring av tollforskriften datert 4. juni 2015. Oslo,

Detaljer

Blå mat grønn logistikk 2017 Rørvik, mars. Kystrederiene

Blå mat grønn logistikk 2017 Rørvik, mars. Kystrederiene Blå mat grønn logistikk 2017 Rørvik, 23. 24. mars Kystrederiene Kystrederiene (ex. Fraktefartøyenes Rederiforening) Nasjonal interesse- og arbeidsgiverorganisasjon 100 rederier med rundt 300 fartøy Om

Detaljer

Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech

Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech Korleis lukkast med etablering av næringsklynger Hardangerkonferansen 2016, 10. november 2016 Nils Aadland, NCE Maritime CleanTech 60 virksomheter deltar i klynga Vårt mål NCE Maritime CleanTech skal styrke

Detaljer

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Connie Hedegaard, Idar Kreutzer Lansert i juni 2015 Oppgave: Lage forslag til nasjonal strategi for grønn konkurransekraft Sekretariat med 5 department

Detaljer

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD

RFFs Årskonferanse 4. juni Fagdirektør Geir Bekkevold UD RFFs Årskonferanse 4. juni 2014 Fagdirektør Geir Bekkevold UD (gb@mfa.no) Ny organisering EØS- og EU-minister SMK/Samordningsminister Vi er alle europaministre Pådriveransvar 2 Ny organisering Team Norway

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet (Sdir) styringsdialog og budsjett for 2018 tildelingsbrev

Sjøfartsdirektoratet (Sdir) styringsdialog og budsjett for 2018 tildelingsbrev Sjøfartsdirektoratet Postboks 2222 5509 HAUGESUND Deres ref Vår ref 17/4488-4 Dato 22. desember 2017 Sjøfartsdirektoratet (Sdir) styringsdialog og budsjett for 2018 tildelingsbrev Sjøfartsdirektoratet

Detaljer

Siri Pettersen Strandenes Norges Handelshøyskole Leder strategigruppen Martim21 Strategi for Forskning, Utvikling og Innovasjon

Siri Pettersen Strandenes Norges Handelshøyskole Leder strategigruppen Martim21 Strategi for Forskning, Utvikling og Innovasjon Siri Pettersen Strandenes Norges Handelshøyskole Leder strategigruppen Martim21 Strategi for Forskning, Utvikling og Innovasjon 1 Mål Stimulere til forskning, utvikling og innovasjon som bidrar til bærekraftig

Detaljer

MARKOM2020. Et utviklingsprosjekt for maritim operativ utdanning. Innovasjonskonferansen e-nav 2017

MARKOM2020. Et utviklingsprosjekt for maritim operativ utdanning. Innovasjonskonferansen e-nav 2017 MARKOM2020 Et utviklingsprosjekt for maritim operativ utdanning Innovasjonskonferansen e-nav 2017 Prosjektleder Jørn Kragh Spørsmålstilling fra e-nav Hvilken kompetanse trenger fremtidens sjøfolk på autonome

Detaljer

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Connie Hedegaard, Idar Kreutzer Lansert i juni 2015 Oppgave: Lage forslag til nasjonal strategi for grønn konkurransekraft Sekretariat med 5 department

Detaljer

Grønnere Smartere Mer nyskapende. Nærings- og fiskeridepartementet

Grønnere Smartere Mer nyskapende. Nærings- og fiskeridepartementet Nærings- og fiskeridepartementet Grønnere Smartere Mer nyskapende "Den teknologiske utviklingen har ytterligere skutt fart. Automatisering og økt anvendelse av avansert datateknikk på stadig flere områder

Detaljer

GASS I NORSK INDUSTRI HVA SIER INDUSTRIMELDINGEN? Bristol Sindre Finnes, Norsk Industri

GASS I NORSK INDUSTRI HVA SIER INDUSTRIMELDINGEN? Bristol Sindre Finnes, Norsk Industri GASS I NORSK INDUSTRI HVA SIER INDUSTRIMELDINGEN? Bristol 4.4.17 Sindre Finnes, Norsk Industri Disposisjon Gass i industrien Tilgang på gass Miljøvennlig skipsfart Industrimeldingen Avgiftene Oppfølging

Detaljer

Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015

Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015 Norsk Sjøoffisersforbund UNGDOMSKONFERANSEN 2015 UNGDOMSKONFERANSEN 2015 Profesjonsrettede, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger på bachelor, master og doktorgradsnivå Teknologiutdanninger

Detaljer

Grønt kystfartsprogram

Grønt kystfartsprogram MARITIME Grønt kystfartsprogram På vei mot fornybar og utslippsfri skipsfart Narve Mjøs, Direktør DNV GL 4. mai 2017 1 SAFER, SMARTER, GREENER Maritim næring er viktig for Norge Global og kompetanse basert

Detaljer

Marin næring Innovasjon Norge

Marin næring Innovasjon Norge Marin næring Innovasjon Norge Innovasjon Norge Arktis - Tidligere Innovasjon Norge Troms og Finnmark - Kontorsteder i Vadsø, Alta og Tromsø samt et prosjektkontor på Svalbard - Tilpassing til ny tid og

Detaljer

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Presentasjon for Logistikkforeningen Frokostseminar 17. februar 2009 Frøydis Gaarder MAROFF Innhold Målgrupper Historikk i programmet Nasjonal maritim

Detaljer

GRØNN SKIPSFART - et maritimt kinderegg. Finansiering av grønn vekst, - "Miljøfinans" Ålesund, 29.05.2015. Fiskerstrand Veft AS Rolf Fiskerstrand

GRØNN SKIPSFART - et maritimt kinderegg. Finansiering av grønn vekst, - Miljøfinans Ålesund, 29.05.2015. Fiskerstrand Veft AS Rolf Fiskerstrand FISKERSTRAND VERFT AS GRØNN SKIPSFART - et maritimt kinderegg Ålesund, 29.05.2015 Finansiering av grønn vekst, - "Miljøfinans" Fiskerstrand Veft AS Rolf Fiskerstrand Fiskerstrand Holding AS Fiskerstrand

Detaljer

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Connie Hedegaard, Idar Kreutzer Lansert i juni 2015 Oppgave: Lage forslag til nasjonal strategi for grønn konkurransekraft Sekretariat med 5 department

Detaljer

Sjøfartsdirektoratet. Håvard Gåseidnes, seksjonssjef risikostyring og HMS

Sjøfartsdirektoratet. Håvard Gåseidnes, seksjonssjef risikostyring og HMS Sjøfartsdirektoratet Håvard Gåseidnes, seksjonssjef risikostyring og HMS Kort historikk 1903 Etablert som Sjøfartskontoret. Tidligere samme år kom Sjødyktighetsloven. Første sjøfartsdirektør var Magnus

Detaljer

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo

Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for Programrådet for miljøteknologi, NHD, Oslo Side 1 av 9 Nærings- og handelsdepartementet Innlegg 28. august 2013, kl. 09:20 Statssekretær Jeanette Iren Moen Tildelt tid: 14 min. Lengde: 1400 ord Miljøteknologisatsingen ved et veikryss Innlegg for

Detaljer

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013

Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 Langtidsplan for forskning - hvilke muligheter gir den Arvid Hallén, Norges forskningsråd Forskerforbundets forskningspolitiske konferanse 2013 En langtidsplan -et nytt instrument i forskningspolitikken

Detaljer

Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri

Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri Geonor-konferansen Mo i Rana, 1.-2. februar 2012 Norsk Bergindustri "Hvordan mobilisere Bergindustrien for økt FoU-aktivitet? Elisabeth Gammelsæter generalsekretær Norsk Bergindustri Hva ønsker vi at bergindustrien

Detaljer

Samfunnets utfordringer setteer forskningens agenda. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Konferanse om kunnskapsgrunnlaget Oslo 1.

Samfunnets utfordringer setteer forskningens agenda. Arvid Hallén, Norges forskningsråd Konferanse om kunnskapsgrunnlaget Oslo 1. Samfunnets utfordringer setteer forskningens agenda Arvid Hallén, Norges forskningsråd Konferanse om kunnskapsgrunnlaget Oslo 1. mars 2016 Er det legitimt for samfunnet å etterspørre kunnskap? G. O. Sars

Detaljer

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet

EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET. Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet EUs INTEGRERTE MARITIME POLITIKK OG VESTLANDET Politisk oppnemnt ad-hocgruppe i Vestlandsrådet Vestlandsrådet har lenge hatt fokus på EUs maritime strategi. Ad-hocgruppe etablert desember 2008. Oppdrag

Detaljer

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1.

Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre. Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. Nordområdeutvalget Hvordan møte kompetanseutfordringen? Tilstanden Risikoen Hva gjøres Veien videre Frode Mellemvik, GEO NOR, 1. februar 2012 1 Omsetningsutvikling Nordland og Norge Vekst Nordland 2010

Detaljer

Forskningsmeldingen 2013

Forskningsmeldingen 2013 Rektor Ole Petter Ottersen Forskningsmeldingen 2013 Hva betyr den for forskningsadministrasjonen? Målbildet Democratization of knowledge and access Contestability of markets and funding Digital technologies

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

Mandat for Transnova

Mandat for Transnova Mandat for Transnova - revidert av Samferdselsdepartementet mars 2013 1. Formål Transnova skal bidra til å redusere CO2-utslippene fra transportsektoren slik at Norge når sine mål for utslippsreduksjoner

Detaljer

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø

NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord. Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø NORSK SJØFARTSNÆRING -bidrag til en nasjonal maritim strategi sett fra nord Professor, dr. ekon. Odd Jarl Borch Handelshøgskolen i Bodø Karakteristika ved nord-norsk maritim næring Fortrinn Spesialisert

Detaljer

Petroleumsrettet industri,

Petroleumsrettet industri, Petroleumsrettet industri, 11 internasjonalisering, sysselsetting og teknologiutvikling Industriutvikling og internasjonalisering Sysselsetting i Petroleumsvirksomheten Teknologiutviklingens betydning

Detaljer

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning

FoU-strategi for Rogaland. Ny kunnskap for økt verdiskapning FoU-strategi for Rogaland Ny kunnskap for økt verdiskapning 1 Innhold FoU-strategi for Rogaland... 1 Kapittel 1: Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Organisering og oppfølging... 3 Kapittel 2: Visjon

Detaljer

Maritimt Utdanningsforum årlig fagkonferanse (MUF2008) Sted: Color Magic Hjortneskaia Dato Mandag 24/11-2008 kl 1115-1135

Maritimt Utdanningsforum årlig fagkonferanse (MUF2008) Sted: Color Magic Hjortneskaia Dato Mandag 24/11-2008 kl 1115-1135 1 Maritimt Utdanningsforum årlig fagkonferanse (MUF2008) Sted: Color Magic Hjortneskaia Dato Mandag 24/11-2008 kl 1115-1135 Tema: Stø kurs regjeringens strategi for miljøvennlig vekst i de maritime næringer

Detaljer

PETROMAKS 2. DEMO2000 Søkerseminar 20. juni 2016

PETROMAKS 2. DEMO2000 Søkerseminar 20. juni 2016 PETROMAKS 2 DEMO2000 Søkerseminar 20. juni 2016 Mål for PETROMAKS 2 Ved kunnskaps- og næringsutvikling skal programmet bidra til økt verdiskaping for samfunnet ved at norske petroleumsressurser utvikles

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring

Høgskolen i Sørøst-Norge. Samfunnsforankring Høgskolen i Sørøst-Norge Samfunnsforankring 2017-2021 A Ringerike Rauland Notodden Kongsberg Drammen Bø Vestfold Porsgrunn B HSN strategi for regional forankring Den norske regjeringens ambisjon om at

Detaljer

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner

MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner MAROFF Maritim virksomhet og offshore operasjoner Workshop, Tromsø 8. juni 2017 Kjell Røang, seniorrådgiver Hovedmål MAROFF skal støtte forskning og utvikling som bidrar til økt verdiskaping for den maritime

Detaljer

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum

Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia. Avdelingsdirektør Elise Husum Forskningsrådets bidrag til et styrket samarbeid mellom næringsliv og akademia Avdelingsdirektør Elise Husum Innovation Union Scoreboard Norway moderate innovator Innovasjonsundersøkelsen 2010-2012 Samarbeid

Detaljer

Beregninger av lønnskostnader ved registrering i NOR versus DIS

Beregninger av lønnskostnader ved registrering i NOR versus DIS samfunnsokonomisk-analyse.no 06.12.2017 Beregninger av lønnskostnader ved registrering i NOR versus DIS Notat Notat fra Samfunnsøkonomisk analyse AS Oppdragsgiver: Sjømannsforbundet Forsidefoto: Tilgjengelighet:

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass Strategi Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien

Norsk Industri Olje & Gass Strategi Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien Norsk Industri Olje & Gass Strategi 2018 2020 Veien videre for leverandørbedriftene i den norske olje- og gassindustrien Bransjeforeningen Norsk Industri Olje & Gass Strategi 2018-2020 «Vi bidrar til å

Detaljer

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik

Side 1 av 6. Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Side 1 av 6 Arr: Årskonferanse Forskningsløft i nord, Dato: 3.mai kl 13.05-13.35 Sted: Narvik Attraktive regioner gjennom økt samspill mellom forskning og næringsliv Takk for invitasjonen til Kommunal-

Detaljer

Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk

Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk Struktur og ambisjoner - Regjeringens kunnskapspolitikk Bjørn Haugstad Akademikernes topplederkonferanse 22. Januar 2015 Syv punkter for høyere kvalitet i forskning og høyere utdanning 1. Gjennomgang av

Detaljer

ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS. Veiledning for 4. og 5. termin 2006

ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS. Veiledning for 4. og 5. termin 2006 ORDINÆR OG SÆRSKILT REFUSJONSORDNING FOR SKIP I NOR OG NIS Veiledning for 4. og 5. termin 2006 Denne veiledningen gir utfyllende bestemmelser til forskrift om forvaltning av tilskudd til sysselsetting

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13

MULIGHETER OG PROGNOSER. Muligheter og prognoser Krister Hoaas 22.10.13 MULIGHETER OG PROGNOSER Hva er Bergen Næringsråd 3000 medlemmer Representerer over 125.000 ansatte Over 200 deltar i ressursgrupper og styrer / utvalg Chamber of Commerce Næringsalliansen 2500 berifter

Detaljer

Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv

Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv Utviklingen av et kunnskapsbasert næringsliv Statssekretær Oluf Ulseth SIVA-nett Stavanger, 22. april 2002 Noen sentrale utfordringer i norsk økonomi Offentlig sektor har vokst raskere enn næringslivet

Detaljer

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft Connie Hedegaard, Idar Kreutzer Lansert i juni 2015 Leverte 28 oktober 2016 Sekretariat med 5 department og Miljødirektoraret, leder Per Sandberg,

Detaljer

Kunnskaps-Norges langsiktige muligheter - Forskningsrådets innspill til Langtidsplanen. John-Arne Røttingen

Kunnskaps-Norges langsiktige muligheter - Forskningsrådets innspill til Langtidsplanen. John-Arne Røttingen Kunnskaps-Norges langsiktige muligheter - Forskningsrådets innspill til Langtidsplanen John-Arne Røttingen FNs 17 bærekraftmål Hvordan henger målene sammen? «Missions» Nåsituasjon Sosial endring FoU FoU

Detaljer

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon

Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner. Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Forskningsrådets regionale policy, mål og ambisjoner Anne Kjersti Fahlvik, dr.philos Divisjonsdirektør innovasjon Dette er Norge Verdens 121. største land Verdens 24. største økonomi Verdens største statlige

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Presentasjon av oppdraget; virkemidler vi har sett på, hva vi har gjort og funnet og kan gjøre. Christina Abildgaard Dr. scient, avdelingsdirektør

Presentasjon av oppdraget; virkemidler vi har sett på, hva vi har gjort og funnet og kan gjøre. Christina Abildgaard Dr. scient, avdelingsdirektør Blå leverandørindustri framtidens virkemidler for koordinert FoU innen marin-, maritim- og offshore næringene - oppdrag fra NHD, FKD, OED akvarena årsmøte, Hell, 14. mars 2014 Christina Abildgaard Dr.

Detaljer

Grønn Skipsfart. Marius Holm, ZERO

Grønn Skipsfart. Marius Holm, ZERO Grønn Skipsfart Marius Holm, ZERO Globale utslipp Olje 21 % Gass 19 % Kull 25 % Annet: (Landbruk, avskoging og prosessindus tri) 35 % CO 2 -reserver: 3000 gigatonn Budsjettet: 900 gigatonn CO 2 Begrensninger

Detaljer

Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter

Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter Fung. avdelingsdirektør Heidi A. Espedal Forskningsutvalget 4. September 2013 Forskningsadministrativ

Detaljer

Maritimt Forum, 09.12.13/Hege Solbakken

Maritimt Forum, 09.12.13/Hege Solbakken Maritimt Forum, 09.12.13/Hege Solbakken Vi har en maritim klynge som resten av verden misunner oss. Norge har et globalt kunnskapsnav på det maritime området. Her produserer vi avansert teknologi som behersker

Detaljer

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge

Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge Handlingsplan for Fondsregion Nord-Norge 2017 1 1. Innledning Fondsstyret har utarbeidet ny handlingsplan for det regionale forskningsfondet Fondsregion Nord-Norge (RFFNORD) gjeldende for 2017. Eierfylkene

Detaljer