INNKALLING TIL STYREMØTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL STYREMØTE"

Transkript

1 ORDFØRAR RÅDMANN INNKALLING TIL STYREMØTE Mandag 21. November 2011 kl Øygarden rådhus Otto Harkestad Ordfører Per Hillestad Sekretær

2 Saksliste: Sak 24/11 Sak 25/11 Sak 26/11 Sak 27/11 Sak 28/11 Sak 29/11 Sak 30/11 Sak 31/11 Sak 32/11 Sak 33/11 Innkalling Konstituering (vedlegg) Referat (vedlegg) Oppfølging SNP (vedlegg) Sjølvbyggjarprosjekt IKT (8 vedlegg) Møteplan (vedlegg) Regionrådet Vest. Rolle og innhald dei neste 4 åra. Tema i Tingsete Meldingar: Prosjektoversikt (vedlegg) Oversyn over tilskot frå Fylkesmannen hausten 2011 (vedlegg) IKKUS (vedlegg) Elektroniske vedlegg: Sak Vedtekter Sak referat v2 Sak anbefalinger IKT-samarbeid Sak Fjell-Brukarundersøkinga 2010 Sak Fjell-Høyringsuttale Sak Godkjent-Rapport Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid Sak høringsuttale-arealbruk-askøy Sak Høringsuttalelse IKT askoy Sak oppsummering seminar Sak Sund-Øygarden-fagorg Sak Møteplan 2012 Sak Prosjektstatus Sak FM-prosjektstønad-2011 Sak IKKUS-Uttale ang Periferifestval Sak-27/11 Oppfølging SNP, blir ettersendt. 2

3 Sak 24/11 Innkalling Sak 25/11 Konstituering (vedlegg) Ordførarane må velje ny leiar og nestleiar til styret i Regionrådet Vest. (Vedtektene 3 punkt 4) Regionrådet sin leiar i første periode har vert ordførar Olav Martin Vik og nestleiar har vert ordførar Knut Hanselmann. Av vedtektene går det fram at sekretariatsfunksjonen skal gå på omgang. Sund kommune skal ha denne dei neste to åra. Rådmannen i Sund blir sekretariatsleiar. a) Val av leiar b) Val av nestleiar Sak 26/11 Referat frå styremøtet 13/ (vedlegg) Sak 27/11 Oppfølging SNP (vedlegg) Gode Sirklar AS og næringssjefen i Askøy, vil presentera ein rapport om arbeidet med oppfølging av Strategisk næringsplan (SNP) for Bergensregionen. Nedanfor er ei oppsummering av framlegg til prioriterte tiltak frå Styringsgruppa for Strategisk Næringsplan (SNP) for Bergensregionen og Region Vest. Det er lagt vekt på oppfølging av tiltaksdelen i planen med framlegg til tiltak frå vår region framover. Følgjande tiltak er fremma av Styringsgruppa: Transport og kommunikasjon - et fundament for næringslivet i regionen! Kystbyen som pilot for bærekraftig lokalisering av bustad- og næringsareal i Bergensregionen. Kompetansesenter for drift og vedlikehald for Bergensregionen deltaking frå Region Vest. Marin næring i Bergensregionen Ei marin bioteknologisk klynge med utgangspunkt Skaganeset Eit klynge innan Offshore vind med Vindkraftsenter i Naturgassparken Vest som utgangspunkt. Praksisnær utdanning, ingeniørutdanning og rekruttering med fokus på behov i dei prioriterte næringane. Det er gjennomført to samlingar i regi av BRB som ledd i å følgja opp/revidera og evt. foreslå nye tiltak den 20 september og 31 oktober. Tiltaka som er lista opp ovanfor er lanserte på desse samlingane, med atterhald om Regionrådet Vest si handsaming seinare. Rådmennene har handsama saka i møte den 7. november og har ingen merknader til tilrådingane. Konklusjon: Styret i Regionrådet Vest sluttar seg til tilrådingane og ber Arbeidsgruppa og Styringsgruppa følgja opp dei enkelte tiltaka. 3

4 Sak 28/11 Sjølvbyggjarprosjekt (Jf. Sak 14/11 den ) Målgruppa er personar med spesielle vanskar, som finner det vanskelig å etablere seg på bustadmarknaden. Sjølvbyggjarane vert engasjert i planlegging og praktisk arbeid knytt til oppføring og rehabilitering av eigen bustad. Nye rammevilkår (endringar i plan- og bygningslova, finansieringsordninga i Husbanken og LOFA m.v.) gjer det naudsynt å tenkja nytt. Viktig å fristille byggjeprosjekt frå kommunane, dvs. organiserast på annan måte enn sjølvbyggjarprosjektet i Meland kommune der sjølvbyggjarprosjektet har sitt opphav. Styret hadde saka til handsaming i møte og gjorde fylgjande vedtak: Rådmennene tar opp saka på neste møte for å avklare om det er grunnlag for samarbeid. Styret tar saka til orientering Rådmennene handsama saka den 3. oktober 2011 og konkluderte med at Trigger AS kan vere aktuell som gjennomførar. Øygarden kommune lagar eit forprosjekt. Haugesund kommune har ein modell for gjennomføring og Trigger AS planlegg ein studietur. Ein fordel om alle kommunar er med på denne. Konklusjon: Styret sluttar seg til framdrifta i saka. Sak 29/11 IKT prosjekt (8 vedlegg) Kommunane i Region Vest leverer i stor grad dei same tenester til innbyggjarane i sine kommunar, med dei same kvalitetskrav. Omfang og dimensjoner varierer, men kjerneinnhaldet er det same. Regionrådet Vest har peika ut IKT som eit aktuelt samarbeidsområde i regionen. På bakgrunn av rapport av fra PWC Vurdering av gevinster ved et interkommunalt IKTsamarbeid i Region Vest vedtok styret i Regionrådet Vest at det skulle etablerast eit forpliktande IKT-samarbeid i Region Vest. I perioden frem til skal ein aktivt stake ut kursen. Saka har vore handsama politisk i dei fire kommunane. Mandatet for forprosjektet vart godkjent i Rådmannsgruppa i Region Vest På møte i Rådmannsgruppa var det semje om å sende rapporten til høring i kommunane og at det vart halde eit seminar før høringsfrist. Seminar vart avvikla 05. september 2011, og oppsummering / tilbakemeldingar frå seminaret følgjer vedlagt. Høringsfrist ble satt til 21. september Det er kome inn høringfråsegn frå: Fagforbundet i Sund og Øygarden Fagorganisasjonane i Fjell Fagorganisasjonane i Askøy I tillegg er det kome ei fråsegn frå seksjon Plan og Utvikling i Askøy kommune. Fråsegna følgjer i eigne vedlegg. (Notat til rådmennene, ; Forprosjektrapport forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest) Rådmennene hadde saka til handsaming 7.november og tilrår alternativ 3 framlagd Forprosjektrapport forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest, med litt justering: 4

5 1. Rapport Forprosjektrapport forpliktende IKT-samarbeid vert godkjent 2. Det vert etablert eit strategisk IKT-samarbeid i Region Vest. 3. Det vert utarbeidd Felles regional IKT-strategi for Region Vest i løpet av første halvår Etablering av eit forpliktende IKT-driftssamarbeid mellom Askøy, Sund og Øygarden vert utgreidd nærare. Fjell er fortløpande invitert å ta del. Arbeidet vert avslutta såleis at sak kan handsamast politisk i løpet av første kvartal Konklusjon: Styret sluttar seg til rådmennene si tilråding. Sak 30/11 Møteplan 2012 (vedlegg) Konklusjon: Styret sluttar seg til framlegget. Sak 31/11 Regionrådet Vest. Rolle og innhald dei neste 4 åra. Regionrådet Vest har no vore i funksjon i 2 år. På det konstituerande møtet for 2 år sidan vart det gjennomgått å drøfta nærare kva rolle rådet skulle ha. Fylgjande var tema når det gjeld overordna utvikling: Overordna regional utvikling Infrastruktur Næring Tenester Samhandlingsreforma Sotrasambandet Tverrsambandet Gode Sirklar Når det gjeld kommunale tenester syner prosjektoversikten noverande status (sjå under meldingar) På det konstituerande møte vart fylgjande styringsord lagt til grunn: 5

6 Kommunale tenester Kvalitet Økonomi Fortrinn Kompetanse Prosessar Utradisjonelle løysingar Rekruttering Merkesteinar / grenser Saumlaust Historie Spesialisering Næringsfunksjonen i regionen vart understreka som viktig. Når det gjeld organisering og satsing var fylgjande vektlagt: Næring i vest Marin satsing Energi Mangfald Service Regional samordning Kompetanse i front Ved konstitueringa denne gongen vert med dette styret invitert til å vurdera kursen og gje eventuelle signal om rolle og innhald dei neste 4 åra. Saka vert såleis lagt fram for drøfting. 6

7 Sak 32/11 Tema i Tingsete Etableringa av Tinget i Vest blei behandla på styremøtet (Sak 34. Tinget i Vest): Fylgjande enkle konsept kan leggjast til grunn for evt. etablering av Tinget i Vest: Tinget vert samansett av formannskapa i dei 4 kommunane i Vest. Leiar i Regionråd Vest er Ordførar i Tinget i Vest. Det har møte 2 gonger i året og møtet går på omgang i dei 4 kommunane. Tinget tar opp Utviklingssaker/tema for Region Vest til drøfting. Utvikling av Regionen og utvikling av organisasjonen/kommunane. Tinget er ein politisk verkstad og ein møteplass. Det vert ikkje føreteke votering eller teke avgjerder. Tinget sin funksjon er å skapa eigartilhøve til utviklingstrekk i heile regionen. Regionrådet er Tinget sitt formannskap som fastset kva som skal takast opp på Tinget. Tinget har eigentleg allereie hatt sitt første møte i Fjell Rådhus 10. mai d.å. då felles næringsplan var tema. Vedtak: Styret i Regionråd Vest går inn for at Tinget i Vest vert etablert som skissert. Det vert lagt opp til Tingsete 13. februar Styret gjer vedtak om tema i neste møte. Styret blir på det noverande tidspunkt invitert til å gi eventuelle signal om tema. Sak 33/11 Meldingar Prosjektoversikt- felles prosjekt og samarbeid (vedlegg) Oversyn over tilskot frå Fylkesmannen hausten 2011 (vedlegg) IKKUS etablering av felle kulturfond/periferifestivalen (vedlegg) Kultursamarbeidet i regionen (IKKUS) har hatt dialog med leiaren av Periferifestivalen for å avklare eit framtidig samarbeid. Kultursjefane ser positivt på eit slikt samarbeid og har lagt fram ei tilråding for Regionrådet Vest. I tilrådinga går det fram m.a. at IKKUS ønskjer å etablere eit fond til å støtte kulturtiltak i dei fire kommunane. Dei tilrår å nytte 2012 til å forberede eit slikt fond. Rådmennene handsama saka 7. november: Rådmennene ønskjer å få ein samla oversikt over kulturtiltak felles i kommunane. På neste møte inviterast ein av kultursjefane til å gjennomgå tiltaka. 7

8 Regionrådet Vest - vedtekter Vedtektene er utforma både på bokmål og nynorsk. 1 Føremål Regionrådet Vest er eit rådgjevande og koordinerande organ for kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden. Regionrådet skal fremja forpliktande samarbeid mellom kommunane, og vidareutvikling av regionen. 2 Medlemskap Kommunane Askøy, Fjell, Sund og Øygarden er med i regionrådet. 3 Regionstyret Kommunane er representerte i regionstyret med sine fire ordførarar. Regionstyret er funksjonsdyktig når 3 av medlemane er til stades. Kvar ordførar har 1 stemme. Varaordførarane trer inn i regionstyret ved dei respektive ordførarar sine forfall. Regionstyret sin leiar og nestleiar vert vald mellom ordførarane, for 2 år av gangen. Ved likt stemmetal tel leiaren si stemme dobbelt. Rådmenna i dei deltakande kommunane har tale- og forslagsrett i regionstyret sine møte. 4 Sekretariat Sekretariatet vert ivareteke av medlemskommunane. Sekretariatsfunksjonen går på omgang, med 2 års lengd i kvar kommune. 5 Kontingent Medlemskontingent vert utrekna etter ein modell med 50% flatt og 50% etter innbyggjartal.

9 6 Vedtektsendring Endring av vedtektene må gjerast med 2/3 fleirtal av eit fulltalig styre og godkjennast i kommunestyra. 7 Utmelding Utmelding frå regionrådet kan finna stad pr kvart år og vil bli gjort gjeldande frå påfølgjande år. Kommunar som melder seg ut må stå ved sine økonomiske forpliktingar som er utrekna etter kommunen sitt folketal. Frå tidspunktet for utmelding mister kommunen sin plass i regionstyret. 8 Oppløysing Vedtak om oppløysing av Regionrådet Vest vert gjort med 2/3 fleirtal av eit fulltalig styre og etter godkjenning av kommunestyra.

10 ORDFØRAR RÅDMANN Referat styremøte Regionrådet Vest Mandag 27. Juni 2011 kl F-salen Askøy Rådhus Til stades: Ordførar Knut Hanselmann Varaordførar Harald Nordstrand (Sund) Ordførar Olav Martin Vik Rådmann Steinar Nesse Fung. rådmann Jon Erik Egeland (Sund) Rådmann Torgeir Sæter Fung. rådmann Marit Rinnan (Askøy) Sekretariatet: Per Hillestad og Dag Thorvaldsen (ref) Forfall: Ordførar Eli Årdal Berland Til sak 14/11 møtte Jorun Aalvik, Kriminalomsorga Til sak 17/11 møtte Hans Inge Algerøy, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforeining (FHL) Til sak 19/11 møtte Ole Øvretveit, Periferifestivalen Til sak 20/11 møtte Sigmund Kvernes Gode Sirklar as

11 Saksliste: Sak 12/11 Innkalling Sak 13/11 Referat frå styremøtet 21. mars 2011 (Vedlegg) Sak 14/11 Kriminalomsorga Sjølvbyggjarprosjekt Sak 15/11 Utsetjing av prosjekt : Komparative fortrinn (Vedlegg) Sak 16/11 Sjømatprosjekt (Vedlegg x 2) Sak 17/11 Presentasjon Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) Sak 18/11 Møteplan 2. halvår 2011 (Vedlegg) Sak 19/11 Periferifestivalen, orientering Sak 20/11 Statusrapport næringsplanarbeid v/gode Sirklar as (Vedlegg) Sak 21/11 Forliksråd (Vedlegg) Sak 22/11 Lindrande eining (Vedlegg) Sak 23/11 Meldingar (Vedlegg) Søknader om skjønsmidlar Prosjekt Feitikus Prosjekt Biblikus Prosjekt Kartikus, justert mandat Prosjekt Felles Ansvar, brev til samarbeidspartnarar/stiftingsdokument Prosjekt Byggesak endring av mandat Eventuelt status andre prosjekt 2

12 Sak 12/11 Godkjend Innkalling Sak 13/11 Referat frå styremøtet 13/ Godkjend Sak 14/11 Kriminalomsorga Sjølvbyggjarprosjekt Orientering v/ Jorun Aalvik Presentasjon av prosjektet, som har som målsetting at fleire Hordalands-kommunar skal sette i gang med sjølvbyggjarprosjekt etter modell frå Meland kommune. Kommunane Øygarden og Askøy er allereie i gang med sine egne prosjekt. Vedtak: Rådmennene tar opp saka på neste møte for å avklare om det er grunnlag for samarbeid. Styret tar saka til orientering. Sak 15/11 Utsetjing av prosjekt : Komparative fortrinn Rådmennene behandla saka 2. mai 2011 og tilrådde at prosjektet vert utsett pga. reduksjon i kommunanes aktivitetsnivå. Vedtak: Prosjektet vert utsett inntil vidare. Sak 16/11 Sjømatprosjekt Drivkraft forlag v/gunnar Hølland, har bedt om støtte til utgiving av boken om norsk sjømat. Dette er et hopehav mellom forlaget og Gastronomisk Institutt. Vedtak: Eventuelle tilskot vert å gjera av kvar einskild kommune Sak 17/11 Presentasjon Fiskeri- og havbruksnæringens landsforeining (FHL) v/ Hans Inge Algerøy Styret tar saka til orientering. Sak 18/11 Møteplan 2. halvår Rådmannsmøte/IKT seminar: 5. september 2. Rådmannsmøte: 3. oktober 3. Rådmannsmøte: 7. november 4. Styremøte: 14. november 5. Tinget i Vest 28. november Vedtak: Møteplan godkjend. 3

13 Sak 19/11 Periferifestivalen, orientering ved Ole Øvretveit Periferifestivalen ønskjer eit strategisk samarbeid med kommunane for å stå sterkare m.o.t. økonomisk støtte frå offentlige støtteordningar. Periferifestivalen som merkevare har og næringsstrategisk tyding. Vedtak: Kultursjefen i Sund kommune tar opp dei kulturpolitiske konsekvensane med kultursjefane i dei andre kommunane. Gode Sirklar as får ansvar for å sjå nærare på dei næringsstrategiske momenta. Sak 20/11 Statusrapport næringsplanarbeid v/gode Sirklar as Orientering ved S. Kvernes Styret tar saka til orientering. Sak 21/11 Forliksråd (Vedlegg) Saka blei behandla av rådmennene 2. Mai 2011 og dei gav føljande tilråding: Saka sendast til styret. Rådmennene sluttar seg til framlegget. Vedtak: Styret tilrår at det vert etablert to forliksråd i regionen. Sund og Fjell kommunar har felles forliksråd. Øygarden og Askøy kommunar har felles forliksråd. Saka sendast til kommunane for politisk handsaming. Sak 22/11 Lindrande eining (Vedlegg) Sluttrapport er levert. Saka går til politisk handsaming i kommunane. Vedtak: Styret sluttar seg til tilrådingane. Sak 23/11 Meldingar Søknader om skjønsmidlar 1. Barnevern 2. Felles Ansvar 3. Folkehelse (Frisklivssentral) 4. Urbant jordskifte. Prosjekt Feitikus (Vedlegg) Prosjekt Biblikus (Vedlegg) Prosjekt Kartikus, justert mandat (Vedlegg) Prosjekt Felles Ansvar, brev til samarbeidspartnarar/stiftingsdokument (2 vedlegg) Prosjekt Byggesak endring av mandat (Vedlegg) Eventuelt status andre prosjekt Styret tar meldingane til orientering. 4

14 Strategisk næringsplan Oppfølging i Region Vest

15 Rapport til Regionrådet Vest Til møte 21 november av Sigmund Kvernes, dagleg leiar Gode Sirklar i samråd med Bård Sandal, næringssjef Askøy kommune

16 Innhald 1. Om prosjektet status og plan vidare 2. Resultat framlegg til tiltak 3. Om Strategisk Næringsplan for Bergensregionen planen og Region Vest framover innspel 4. Økonomi for prosjektet 5. Framlegg til problemstillingar for Regionrådet Vest å ta stilling til - vegen vidare i prosjektet og eventuelle prioriteringar

17 1. Om prosjektet status og planane vidare Prosjektet har hatt som målsetjing å følgja opp Strategisk næringsplan for Bergensregionen (SNP) for Regionrådet Vest Dette er gjort ved å trekkja fram næringar som er vesentlege i Region Vest, og gjera framlegg om kva tiltak som bør prioriterast i vår region. Dette omfattar både tiltak i SNP og eigne tiltak. Prosjektet er planlagt i tre fasar: 1. Første fase Etablere prosjektorganisasjon og prosjektplan. Gjennomføra prosess for å drøfta regionens oppfølging av planen. 2. Andre fase Prioritering, forankring og konkretisering i framlegg til tiltak, eventuelt konkretisering prosjektframlegg 3. Tredje fase Eit hovudprosjekt med oppfølging i fleire delprosjekt /tiltak - kort sikt og lang sikt Organiseringa: Ei Styringsgruppe og ei Arbeidsgruppe med ei samansetning som så langt mogeleg skal sikra bidrag frå næringsliv, kommunane, nøkkelaktørar i Bergensregionen og FoU miljø. (Sjå eigen slide om deltakarane i Styringsgruppa og Arbeidsgruppa)

18 1. Om prosjektet status og planane vidare (2) - forts. Styringsgruppa Olav Martin Vik, ordførar i Øygarden og styreleiar i Regionrådet Vest Åge Landro, AGR Field Operations AS og styreleder VNR Kurt Andreassen, Coast Center Base AS Hans Runshaug, Sjøtroll AS Roy Eddy Lie, Liegruppen Eiendom AS Ole G. Steine, Framo Engineering AS Tone Haugland, Zuhrhaar & Rubb AS og styreleder Askøy Næringsforening Tove Ormevik, BP og styreleder i NCE Subsea og styremedlem Gode Sirklar Elin Sjødin Drange, næringssjef Bergen kommune Mette Nora Sætre, næringssjef Hordaland fylkeskommune Steinar Nesse, rådmann Fjell kommune Geir Anton Johansen, instituttstyrar, Universitetet i Bergen Ole Gunnar Søgnen, rektor Høgskolen i Bergen Asbjørn Algrøy, Bergen Business Region Ola Flesland, Biomega AS Arbeidsgruppa Sigmund Kvernes, Gode Sirklar Bård Sandal, Askøy kommune Vidar Totland, BRB Per Aarsand, VNR Tone Haugland, Askøy Næringslivsforening - Morten Hatling, SINTEF ha vært engasjert av Gode Sirklar for å bidra i gjennomføringa. - Frede Thorsheim har bidrege med data om handels og byggenæringa

19 1. Om prosjektet status og planane vidare (3) - forts. Det er utarbeida eit mandat for styringsgruppa som denne og Regionrådet Vest har slutta seg til: Styringsgruppa skal: foreslå for Regionråd Vest korleis regionen prioriterer i høve til SNP for Bergensregionen på kort og på lang sikt. foreslå handlingsplanar og ressursbehov for gjennomføring av tiltak i samsvar med dei prioriteringar ein gjer i høve SNP. bidra til politisk handsaming og forankring av prioriteringar, handlingsplanar i høve til SNP for Bergensregionen i Region Vest. bidra til forankring i regionens næringsliv gjennom næringslivet sine eigne organisasjonar bidra til forankring i FoU institusjonar som ein føreset samhandling med. bidra til koordinering med BRB sitt arbeid med iverksetting av SNP for Bergensregionen kan vera styringsgruppe for eventuelle tiltak i handlingsplanar som Regionråd Vest legg i prosjektet.

20 1.Om prosjektet status og planane vidare (4) - forts. Gjennomføring. Styringsgruppa har hatt 2 samlingar for ; a) konstituering og drøfting av planen og innspel til regionale prioriteringar i Region Vest, b) oppfølging med drøfting av framlegg til tiltak og innspel med relevans til tiltaka c) konkludering av prioriteringar av tiltak. Arbeidsgruppa har planlagt innspel til enkelte fokusområde og utvikla framlegg til Styringsgruppa. Gruppa har hatt omlag 10 møter som har utvikla gjensidig innsikt i SNP på Bergensregionsnivå og kva relevans SNP har for Region Vest. Framlegg til tiltak er formidla til BRB i deira prosess for revisjon av tiltaka hausten Rapportering til Regionrådet Vest (21 november 2011) med framlegg til tiltak og innspel til vegen vidare. Planane vidare. Regionrådet Vest blir utfordra til å ta stilling til om ein skal følgja opp med same prosjektorganisasjon for å bidra til å realisera tiltak gjennom eit hovudprosjekt På møtet vil prosjektleiar i samråd med næringssjefen i Askøy stilla konkrete spørsmål om kva tiltak som er aktuelle for oppfølging i ein Fase 3

21 2. Resultat - framlegg til prioriterte tiltak

22 Transport og kommunikasjon oppsummering frå Styringsgruppa Transport og kommunikasjon i Region Vest er en del av Fundamentet for næringslivet i regionen. Det er uheldig at lokalpolitiske omsyn kan føra til utsetjingar. Næringslivet må koma meir på banen for å påverka denne prosessen! Konklusjon: Etter valet vil næringslivet koma meir direkte på banen for å stimulera politiske nøkkelaktørar til samhandling! Dette er fremja som eit eige tiltak i SNP!

23 Kystbyen ein regional pilot - oppsummering frå Styringsgruppa Tiltaket adresserer korleis regionsentra og andre sentra/tettstader rundt Bergen, både små og store, kan møta framtidige behov for bustader og næringsverksemd. Befolkningsauken i Bergensregionen tvingar slike tiltak fram! Denne utfordringa har, eller får, dei fleste regionsentra eller tettstadene: difor Kystbyen som pilot. Statlege regionale myndigheiter er opptekne av dette. Dette tiltaket har ein svært lang tidsakse med mange problemstillingar: T.d. Balanse sentrum og periferi, lokalisering av næringsareal kopla til bustad. Perspektivet sett frå handelsnæringa konkurranse om handelsvolum (døme frå Askøy) - gjeld konkurranse mellom handelssentra er ein del av utviklinga. Kystbyen er eit samfunnsutviklingsprosjekt. Konklusjon: Styringsgruppa foreslår at tiltaket bli fremja som ein pilot i Bergensregionen for utvikling av bærekraftige urbant lokalsamfunn. Tiltaket har som eit mål å fremja løysingar som reduserer behovet for transport mellom arbeid og bustad.

24 Kompetansesenter drift og vedlikehald - Oppsummering frå Styringsgruppa Tiltaket som alt er under arbeid med Business Region Bergen som prosjektleiar der første skrutt er å danne et kompetansesenter for D&V har eit innhald som er mykje smalare enn kva nokre nøkkelaktørar i næringslivet har oppfatta har vore intensjonane med å etablera eit slikt kompetansesenter. Måten å realisera tiltaket på er styrt av at Innovasjon Norge og Hordaland Fylkeskommune legg til grunn at prosjektet må vera dokumentert eigd av næringslivet. Dette vert gjort ved at aktørar frå næring og FoU sjølve tar styringa med å etablera selskapet. På bakgrunn av dette vil dei to overnemnte og dei andre partane i prosjektet i dag kunna bidra til finansieringa av ein prosjektleiar fram til etableringa av eit aksjeselskap frå årsskiftet Det er fremja parallelle tiltak i retning av å lansera ein arena med grunnlag i Bergensregionens relevante næringsliv sin de fakto kompetanse innan drift og vedlikehald. Statoil som sentral premissgjevar har ikkje vore klar på kva rolle selskapet vil kunna ta. Dette er komplisert: Same begrep. Same namn. Ulikt innhald. Det må verta avklart kva dei ulike tiltaka og initiativa vert kalla som fortel dette! Det er ei utfordring å kopla på FoU miljøa nasjonalt som har arbeidd innan D&V med udanning og forsking i mange tiår: Bedrifter vil etterspørja dette: tenk landslag! Konklusjon: Region Vest må vera med. Tiltaket bør seljast inn slik det faktisk er. Det er vesentlig å få bedriftene i regionen sine interesser representert i senteret. Gode Sirklar bør følgja opp i samarbeid med VNR.

25 Marin næring i Bergensregionen Ei marin bioteknologisk klynge med utgangspunkt Skaganeset - oppsummering frå Styringsgruppa I samband med at det vert etablert eit nytt industrianlegg i Region Vest (Skaganeset) for å vidareforedla produkt frå fiskeri og havbruk basert på bioteknologi, er det fremja ei satsing på å etablera anlegg som kan vera ein del av utviklinga av ei marin klynge med bioteknologisk profil. Det vert gjennomført ei analyse og eit prosjekt for å engasjera aktuelle aktørar i Bergensregionen til å ta del i satsinga, m.a. basert på at Staten har ei satsing innan området (1 mrd NOK). Det er etablert koplingar til FoU- miljøa i Bergensregionen. Fiskeri Forum Vest er kopla på initiativet Med utgangspunkt i SNP er det i regi av BRB/FFV eit anna initiativ for å mobilisere til satsing på marin næring i Bergensregionen I begge initiativa/søknadene er det HFK som vert søkt om midlar Konklusjon: Dei involverte partar i begge initiativa bør setja seg rundt same bord for å samhandla vidare. Gode Sirklar som deltar i initiativet frå Region Vest/Sund kommune kan bidra til dette i samarbeid med BRB

26 Eit klynge innan Offshore vind med Vindkraftsenter i Naturgassparken Vest som utgangspunkt. - oppsummering frå Styringsgruppa Dette er ei langsiktig satsing basert på den industrielle kompetansen regionen med CCB i front har innan basedrift for olje & gass. Naturgassparken Vest er identifisert som veleigna for basedrift for offshore vind installasjonar i Europa. Eit selskap er etablert av CCB og partnarar (CCB Kolsnes AS) for å utvikla konseptet og marknadsføra satsinga. På mellomlang sikt er selskapet tilført kapital for dette føremålet FoU miljøa er med m.a. gjennom Norcowe. Tiltaket vil bli utvikla gjennom eit prosjekt som m.a. Gode Sirklar bidrar i. Konklusjon: Dette tiltaket er ein del av prioriteringa av energinæringane på lengre sikt. Med grunnlag i at bedrifter og andre aktørar vel å satsa, vil Styringsgruppa at det vert fremja som eit prioritert tiltak i SNP.

27 Praksisnær utdanning og rekruttering oppsummering frå Styringsgruppa Eit tiltak for å nytta IKT-teknologi innan Subsea er i ferd med å bli gjennomført samarbeid BRB, NCE Subsea og Gode Sirklar Oppfølging av Ingeniørutdanning innan Subsea på Straume og tiltak for å styrkja ingeniørutdanninga i dei andre prioriterte næringane, er sentralt både på kort og lang sikt. Praksisnær utdanning på vidaregåande bør spreiast vidare. Praksisnær utdanning på ungdomsskolenivå: Erfaringane i Region Vest viser potensialet, samtidig som det er krevjande å implementera. Ein treng meir tid for å få til dei endringane som er naudsynt. Dokumentasjon på oppnådde resultat og erfaringar som viser utfordringane kan med føremon spreiast i Bergensregionen. Askøy kommune gjennomfører tiltak for kopling mellom skule og næring i faget utdanningsval Konklusjon: 1. Ingeniørutdanning og rekruttering: Tiltak vert utvikla og fremja i samband med revidering av SNP. 2. Kommunane Fjell, Sund og Øygarden og Gode Sirklar treng meir tid for å implementere tiltaket på ungdomsskuletrinnet før ein er klar for å bidra direkte utanom eigne kommunar. Spreiing av erfaringar i Bergensregionen er likevel ønskt

28 Tiltak med relevans for Region Vest som ikkje vart drøfta av Styringsgruppa Næringsarealprosjektet Bård Sandal deltar i ei arbeidsgruppe på vegne av Regionrådet Vest i dette tiltaket Marknadsføring og profilering Ein dialog er i utvikling mellom VNR/Gode Sirklar/ Askøy og BRB

29 BRB reviderer Tiltaka i SNP i 2011 Dagleg leiar i Gode sirklar og næringssjefen i Askøy kommune har delteke i 2 samlingar i regi av BRB i haust. På dette samlingane har vi lagt frå framlegg til tiltak som Styringsgruppa har prioritert, med atterhald om kva Regionrådet Vest si handsaming av framlegga. Dette har resultert i at deler av framlegga er tekne med i revidert tiltaksdel av SNP for Bergensregionen

30 3. Om Strategisk Næringsplan for Bergensregionen planen og Region Vest framover innspel

31 Styringsgruppa om ambisjonane : Styringsgruppa slutta seg til ambisjonane der ein har forventningar til framlegg til Regionrådet Vest leiar til handlingar som er forankra hjå dei partane som planane er mynta på. Styringsgruppa stadfesta behovet for ein Regional SNP og oppfølginga av denne med ein aktiv næringspolitikk og omfattande medverknad frå næringsliv og kompetansemiljø. Spesielt kan partane som er representert i arbeidsgruppa bidra til å sørgja for slik samhandling. Engasjement krev konkretisering Det er forventningar om spissing, tydelegheit og langsiktigheit Det er ønskje om å ha fokus på område der skoen trykkjer spesielt Innovasjon, utveksling av kompetanse og teknologi på tvers av bransjar og områder : Riva ned Siloar Vi skal ikkje restarta ein ny prosess for SNP

32 Styringsgruppa om prioriteringar for Region Vest (1) Utgangspunktet er dei prioriterte næringane og fokusområde i SNP for Bergensregionen og konkretisering av korleis Region Vest skal følgja opp dette utgangspunktet Arbeidsgruppa gjorde i tillegg framlegg om å drøfta kva rolle Eigedom, Bygg & Anlegg og Handel spelar og korleis vi kan løfta desse næringane både statusmessig og som vesentlige næringar i regionen. Styringsgruppa vil koma attende til tiltak for desse næringane, gjerne sett i samanheng med korleis Bergen kommune fremjar Handelsnæringa Arbeidsgruppa har innhenta data for desse næringane spesielt (Vedlagt 1 til denne rapporten) Bygge på kva komparative fortrinn desse fire kommunane har Innan marin sektor: arealdiskusjonen spesielt på sjøområda er viktig Fokus på kompetanse: FoU, utdanning og rekruttering Nyskaping/nytt næringsliv leggja til rette for tilflytting og nye kombinasjonar Utvikla fleire kunnskapsparkar tilsvarande som NCE Subsea Regional profil og arbeidsdeling med BRB Laga hensiktsmessige møteplassar Næringsareal: 30 minutters regelen bør gjelda for dei regionale sentra Alle dei prioriterte næringen i SNP bør bli følgd opp

33 Styringsgruppa om prioriteringar for Region Vest (2) Viktig at planen ikkje blir altfor Region Vest sentrert! Ønskjer tydelige internasjonaliseringstiltak Samarbeid om å ta i mot internasjonale delegasjonar til dømes Konkretisering av tiltak - fokus vidare Kultur og reiseliv må prioriterast sjølv om næringen er marginal Planen kan vera eit lokomotiv der andre sektorar og næringsområde følgjer med - tilpassa lokale tilhøve. Å prioritere opp ei næring handlar om å skapa tettare kopling mellom næringsliv og FoU HIB vil bli flinkare til nytta studentane betre Skrive oppgåver for bedrifter etc Skape mikrokoplingar mellom bedrifter og studentar Skape løysingar som bedriftene kan ta i bruk for eksempel via Bachelor Utvikle skreddarsydde utdanningsløp for utvalde næringar for eksempel marin Masteroppgåver som skaper tettare koplingar til næringsliv

34 4.Økonomi Økonomi Fase 1 og deler av Fase 2 ( i Fase 2 gjenstår å konkretisere i prosjektframlegg etter drøfting i Regionrådet Vest 21 november) Kostnader Fram til og med rapportering til Regionrådet Vest 21 november er kostnadene: NOK Kostnadene går med til : Arbeidsgruppa og førebuing til møter i denne Styringsgruppa og førebuing til møter i denne Engasjerte personar til å samla informasjon spesielt for regionen Møte og reisekostnader Prosesshjelp

35 5. Framlegg til problemstillingar for Regionrådet Vest - vegen vidare i prosjektet og eventuelle prioriteringar

36 Problemstillingar til Regionrådet 1. Gjennomføring av Prioriterte tiltak: Nokre av tiltaka vert følgd opp av andre aktørar/organisasjon Nokre av tiltaka kan følgjast opp av den etablerte prosjektorganisasjonen Vil Regionrådet Vest at ein skal følja opp tiltak i ein Fase 3 i prosjektet, og i så fall kva omfattar slik oppfølging? 2. Er det grunnlag for spesielle tiltak for Handelsnæringa og Bygg/Anlegg og Eigedomsnæringa og kan desse vera ein del av Fase 3? 3. Treng Regionrådet Vest drøfta ringverknadene av veksten på Askøy og Øygarden (mogeleg utvikling på Sture), og eventuelle drøfta tiltak knytt til denne utviklinga?

37 Vedlegg 1 Nokre nøkkeltal for regionen Sund, Fjell, Øygarden og Askøy

38 Folketalsframskriving 2030, høg nasjonal vekst. Kjelde SSB. Kjelde: SSB, ssb.no

39 Median inntekt pr hushald, , kommune. SSB Kjelde: SSB, ssb.no

40 Kjelde:Kostra

41 Kjelde: SSB.no 30.05,11

42

43 Kjelde: SSB, ssb.no Antall sysselsatte alle næringer, etter kommune, R7064

44 Kjelde: Statistikk.ivest.no, Askøy Fjell Øygarden Sund

45 Kjelde: Statistikk.ivest.no, Omsetning i varehandelen 2009

46 Kjelde: Statistikk.ivest.no,

47

48

49

50 kjelde: Business Region Bergen, brb.no

51

52

53 Vedlegg 2 Om Bergen og handelssektoren I samband med at handelsnæringa i Bergen er hevda å vera ei undervurdert næring som manglar vekst, men har eit stort potensiale har Bergen Næringsråd fått utarbeidd ein rapport der det er skissert følgjande fokusområde: Strategisk delplan for handelsnæringa i Bergen Utvikling av ein berekraftig senterstruktur Samarbeid privat og offentlig sektor Nettverk for utvikling og distribusjon av sjømatprodukt Handel og opplevingar knytt til reiselv Utvikling av eldre strøksområde

54 Vedlegg 3 Strategisk næringsplan Sammenheng med egne planer Enkelte kommuner utvikler egne handlingsplaner forankret i Strategisk næringsplan Tiltaksplan Kommune x Nettverksorganisasjon Utdanning og FoU Næringsliv Kommunene og fylkeskommunen har vedtatt Strategisk næringsplan Samarbeid Følger opp strategier og tiltak i Strategisk næringsplan Samarbeid Følger opp strategier og tiltak i Strategisk næringsplan Forventer samarbeid og etterlevelse mål og strategier for næring

55

56

57 Til rådmannsgruppen i Region Vest Forprosjektrapport forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Hva saken gjelder: Kommunene i Region Vest leverer i stor grad de samme tjenester til innbyggerne i sine kommuner, med de samme kvalitetskrav. Omfang og dimensjoner varierer, men kjerneinnholdet er det samme. Regionrådet Vest har pekt ut IKT som et aktuelt samarbeidsområde i regionen. På bakgrunn av rapport av fra PWC Vurdering av gevinster ved et interkommunalt IKTsamarbeid i Region Vest vedtok styret i Regionrådet Vest at det skulle etableres et forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest. I perioden frem til skal en aktivt stake ut kursen. Saken har vært politisk behandlet i de fire kommunene. Mandatet for forprosjektet ble godkjent i Rådmannsgruppen i Region Vest På møte i Rådmannsgruppen var det enighet om å sende rapporten til høring i kommunene og at det ble avholdt et heldagsseminar før høringsfrist. Heldagsseminar ble holdt 05. september 2011, og oppsummering/tilbakemeldinger fra seminaret følger vedlagt. Høringsfrist ble satt til 21. september Det er kommet inn høringsuttalelser fra Fagforbundet i Sund og Øygarden Fagorganisasjonene i Fjell og Fagorganisasjonene i Askøy I tillegg er det kommet en uttalelse fra seksjon Plan og Utvikling i Askøy kommune. Uttalelsene følger i egne vedlegg. Anbefaling: Basert på en totalvurdering er flertallet i prosjektgruppen (prosjektleder og 6 medlemmer) kommet frem til at et samarbeid basert på kommunelovens 27 er mest realistisk som utgangspunkt for dannelsen av nytt, formalisert IKT-samarbeid mellom kommunene. 27-samarbeidet er ikke tiltenkt å være eget rettsubjekt. Mindretallet (2 medlemmer fra Fjell) anbefaler vertskommunemodell. Medarbeiderne og arbeidsgiveransvaret overføres til hovedkontorkommunen, og det ansettes en daglig leder som har det operative ansvaret. Samarbeidet får et styre som bl.a. har ansvaret for samarbeidets strategi og økonomiske rammer. Styrets sammensetning, mandat og hvordan arbeidsgiveransvaret skal håndteres ved en eventuell oppløsning av samarbeidet, må avklares i forbindelse med utarbeidelse av vedtektene for samarbeidet. Forprosjektgruppen peker på at Felles IKT-drift på sikt vil være lønnsomt, men gevinster forutsetter størst mulig homogenitet i tekniske løsninger, systemer og tjenester. De første årene vil et samarbeid føre til økte kostnader avhengig av hvilket tjenestenivå en ønsker å etablere. På driftsiden vil en i tillegg oppnå ikke-målbare gevinster som økt robusthet, mindre sårbarhet både i forhold til tekniske løsninger og personell. Felles IKT-plattform er et felles fundament/verktøy, og det er fortrinnsvis gjennom etablering av samarbeid om tjenesteproduksjon og administrative oppgaver de største gevinstene kan hentes ut. - R E G I O N V E S T F J E L L - A S K Ø Y S U N D - Ø Y G A R D E N

58 Avklarte roller og god samhandling mellom bestillerleddet (kommunene), leverandøren samt overordnede styringsorganer for IKT-funksjonen er viktig. Forprosjektet peker på at det er nødvendig å foreta ytterligere kartlegging, avklaringer etc. før endelig organisasjon etableres. Høringsuttalelsene peker på det samme. Høringsuttalelsen fra Fjell peker imidlertid på at en er positiv til regionalt samarbeid, men ønsker et samarbeid basert på en verskommunemodell der Fjell er vertskommune. Fagforbundene i Sund og Øygarden støtter anbefalt modell og det samme gjør fagforbundene i Askøy. Høringsuttalelsene gjør det imidlertid helt klart at flere viktige forhold må avklares/spisses før et samarbeid kan etableres. Det samme gjelder tilbakemeldingene fra seminaret. Det må foretas ytterligere avklaringer og konkretisering mht. - Klare mål fra ledelsen i Regionen og kommunene - Organisering, roller, oppgaver og ansvar i 27-samarbeidet og bestillerleddet - Lokalisering, nærhet til brukerne og de ansattes arbeidsvilkår - Hvilke tjenester som skal leveres - Hvorledes fagavdelingene skal involveres og bidra til at samarbeidet også kan løfte dem - Økonomiske konsekvenser, gevinster og grov pris/fordelingsmodell Rådmennenes vurdering/arbeid med forprosjektrapporten I tillegg til å delta på seminaret har rådmennene i Region Vest blitt informert om forprosjektet og tatt stilling til ulike spørsmål og problemstillinger under arbeidet med forprosjektet. På rådmannsmøte 03. oktober 2011 ble rapporten og mulige konsekvenser av høringsuttalelsene/ tilbakemeldingene diskutert. Et forpliktende IKT-driftssamarbeid mellom Askøy, Sund og Øygarden ønskes utredet dersom Fjell ikke skal delta i et forpliktende IKT-driftssamarbeid. Rådmennene i de fire kommunene ønsker at det også etableres et strategisk IKT-samarbeid i region Vest. Et slikt samarbeid må etableres uavhengig av hvor mange kommuner som deltar i et forpliktende IKT-driftssamarbeid. Skisse til strategisk IKT-samarbeid i Region Vest IKT-området blir stadig mer krevende i forhold til økonomiske ressurser, kompleksitet og omfang. Regionens og kommunenes styring av IKT-området blir sentrale virkemidler for å oppnå de målene kommunen og regionen har satt seg. Arbeidet med en regional ekommunestrategi må skje i samarbeid med den politiske og administrative ledelsen i regionen og kommunene. Tre av rådmennene i Region Vest deltar i programmet Strategisk ledelse og IKT kompetansenettverk for rådmenn i regi av KS. Deltakelse i nettverket sikrer felles forståelse og ståsted for utviklingen av en ekommunestrategi. Forprosjektet har utarbeidet utkast til mandat for arbeidet med Regional ekommunestrategi for Region Vest. Utkastet er forelagt rådmennene og legges til grunn i det videre arbeid med mandat for regional ekommunestrategi for Region Vest. Et strategisk IKT-samarbeid bør etableres så snart som mulig, og kan organiseres/videreutvikles avhengig av kommunenes behov. Samarbeidet vil ha rollen som premissgiver/koordinator, og det er naturlig å knytte organisering av dette opp mot rådmannsgruppen og Regionrådet Vest. R E G I O N R Å D E T V E S T

59 Rådet vil fungere som et overordnet og koordinerende organ som behandler overordnede strategier, planer, dokumenter etc. som vil være retningsgivende eller førende for deltakerkommunene. Avhengig av sak anbefaler/avgjør rådmannsgruppen og Regionrådet videre saksgang i kommunene. Oppgaver for det strategiske IKT-samarbeidet kan bl.a. være å; Bidra til en helhetlig ekommunesatsing og utvikling i Region Vest Bidra til felles anskaffelser og konsekvensvurdering ved avvik Bidra i arbeidet med regional estrategi for Region Vest Være en arena for strategi, informasjon og erfaringsutveksling Være et koordinerende og rådgivende organ Etableres felles retningslinjer for informasjonssikkerhet Etter avtale koordinere fellesprosjekter mellom deltakerkommunene Være et koordinerende organ mot andre regionale samarbeid Være et koordinerende organ for Region Vest i forhold til sentrale aktører som Difi, KS, KRD, FAD og opptre med en stemme overfor eksterne aktører Informere om og evt. koordinere søknader til eksterne finansieringskilder Ved behov bidra til etablering av faggrupper Bidra til gjennomføring av sentrale og nasjonale føringer og intensjonen i bl.a. ekommune 2012 og St. melding 17 Forslag til innstilling: Alternativ Rapport Forprosjektrapport forpliktende IKT-samarbeid godkjennes 2. Det etableres et felles forpliktende IKT-samarbeid som skissert i rapporten, og det settes i gang et hovedprosjekt basert på anbefalingene 3. Det etableres et strategisk IKT-samarbeid i Region Vest i henhold til anbefaling i denne sak 4. Det utarbeides Felles regional IKT-strategi for Region Vest i løpet av første halvår 2012 Alternativ 2 1. Rapport Forprosjektrapport forpliktende IKT-samarbeid godkjennes 2. Med intensjon om å etablere et forpliktende IKT-samarbeid som skissert i rapporten, utvides forprosjektets mandat til også å innbefatte konkretisering og avklaringer pekt på i høringsuttalelsene samt forslag til samarbeidsavtale og vedtekter 3. Det etableres et strategisk IKT-samarbeid i Region Vest i henhold til anbefaling i denne sak 4. Det utarbeides Felles regional IKT-strategi for Region Vest i løpet av første halvår 2012 Alternativ 3 1. Rapport Forprosjektrapport forpliktende IKT-samarbeid godkjennes 2. Det etableres et strategisk IKT-samarbeid i Region Vest i henhold til anbefaling i denne sak 3. Det utarbeides Felles regional IKT-strategi for Region Vest i løpet av første halvår 2012 R E G I O N R Å D E T V E S T

60 4. Etablering av et forpliktende IKT-driftssamarbeid mellom Askøy, Sund og Øygarden utredes nærmere. Arbeidet skal avsluttes slik at sak kan behandles i kommunestyrene i løpet av første kvartal 2012 Bergen, Marit Rinnan (sign) Representant i forprosjektet for prosjekteier Region Vest Janicke Runshaug Foss (sign) Prosjektleder Vedlegg: Forprosjektrapport med vedlegg Oppsummering fra seminar Høringsdokumenter fra Fagforbundet i Sund og Øygarden Fagorganisasjonene i Fjell Fagorganisasjonene i Askøy og Uttalelse fra seksjon Plan og Utvikling i Askøy kommune. R E G I O N R Å D E T V E S T

61 Brukarundersøkinga Svarfordeling Klikk på figur for å få eit større bilete av graf... Avdelinga Korleis vurderer du innhald og relevans av den informasjonen som blir gjord tilgjengeleg på IKT-avdelinga sine sider i Fjellnettet? 95% meiner informasjon frå IKT-avdelinga er tilfredstillande eller betre I fall du har nytta helpdesk-systemet vårt ved behov for støtte, i kva grad opplever du systemet som eigna til dette? 92% er nøgd med systemet IKT-avdelinga har fokus på samsvar mellom forventning og leveranse: I kva grad får du hjelp frå IKT-avdelinga i tide? 90% får hjelp i tide Korleis opplever du grad av tilgjenge for personar på IKTavdelinga? Vel 90% får tak i aktuelle personar i tide Korleis oppfattar du tenestetilbodet frå IKT-avdelinga no samanlikna med for eitt år sidan? 35% opplever at tenestetilbodet generelt har betra seg siste år, medan 2% opplever ei forverring Kor nøgd er du totalt med tenestetilbodet frå IKT-avdelinga? 92% er nøgd med IKT Produkta Korleis vurderer du stabilitet og tilgjenge til program og nettverk? Heile 22% opplever manglande stabilitet / tilgjenge. I kommentarfeltet er heng-siutasjonar, særleg i Outlook, ein gjengangar I kva grad svarar funksjonalitet i tilgjengelege program til dine behov? 17% opplever manglande funksjonalitet I kva grad svarar kapasitet i tilgjengeleg IKT-utstyr til dine behov? Heile 25% opplever ikkje at IKT-utstyr har tilfredstillande kapasitet

62 I kva grad oppfattar du at avdelinga di har fått betre/meir tilgjengelege IKT-tenester i løpet av siste år? Vel 40 % ser ei positiv utvikling medan 3 % opplever det motsette Utvida organisering I kva grad kjenner du til kven som er systemansvarleg/ brukarstønad for programma du bruker? Vel 30% kjenner ikkje tilfredstillande til kven dei skal kontakta for å få hjelp til bruk av programma Kor nøgd er du med brukarstønad for dei einskilde programma? Nær 25% er ikkje nøgd med programbrukarstøtte I kva grad har du sjølv fått opplæring for å utnytta programma dine effektivt? Nær 40% meiner at grad av opplæring i bruk av programma (standardprogram eller fagapplikasjonar) ikkje er tilfedsstillande Respondentane Kor mange gonger har du søkt IKT-avdelinga om hjelp/teneste det siste året? Heile 60 % har hatt kontakt med avdelinga 4 gonger eller meir På kva for ein måte søkte du hjelp/teneste (sist)? Helpdesksystemet og e-post utgjer tilsaman nær halvparten av sakene, men telefon er framleis viktigaste kanal (37%), Kor mykje tid i veka vil du tru at du bruker IKT-verktøy? 60% av respondentane nyttar IT meir enn 50% av arbeidstida si Kor mykje tid i veka vil du tru at du bruker på plunder og heft? Mindre enn 1 time plunder og heft i veka for 69%

63 Fjell kommune v/ personalavdelinga og Høyring Forprosjektrapport forpliktande IKT-samarbeid i Region Vest Vi er i utgangspunktet positive til samarbeid i regionen og utover regionen sine grenser. Samarbeid gjer oss mindre sårbare og vi får auka kvalitet og effektivitet for regionen som heilskap. Vi syner til kap. om IKT-samarbeid, s.8 og 9, der det går fram at Fjell har vore motor i samarbeidet, både i leiing av utviklingsprosjekt og som vertskommune i etablerte IKTdriftssamarbeid. Det er og viktig å peika på den langsiktige planlegginga som Fjell kommune har, med IKTstrategi og handlingsplanar. Organisasjonsform for felles IKT-drift i Region Vest På seminaret som vart halde fekk vi mellom anna presentert for korleis Norhordland-kommunane hadde lagt opp sitt samarbeid. Etter arbeidstakarorganisasjonane sitt syn virka det som om denne modellen fungerte godt. Vi meiner difor at ein liknande modell bør utgreiast nærare både praktisk og økonomisk, før ein går vidare med prosjektet. Dersom det ikkje let seg gjere ønskjer vi å behalda den gode styringa/leiinga og IKTfagkompetansen vi har i Fjell og dette meiner vi at kan ivaretakast best med ein vertskommunemodell, med Fjell som vert. Tenestesamarbeid og organisasjonsutvikling kan etter arbeidstakarorganisasjonane sitt syn ivaretakast minst like godt gjennom ein vertskommunemodell som gjennom ein 27 modell. Slik vi har oppfatta det er det gjennom etablering av tenestesamarbeid og organisasjonsutvikling dei største gevinstane kan hentast ut. Fjell kommune har tradisjon for samarbeid med aktørar også utanfor regionen, og vi meiner at vertskommunemodellen er best eigna for dette enn 27 modellen. Ein fordelingsnøkkel for kostnader for IKT i Region Vest lyt ein i alle høve utarbeida, uavhengig av organisasjonsendring. Økonomi Agenda Kaupang sin rapport 2011: Betre kommuner gjennom utvidet samarbeid vektlegg at samarbeid gjev reduksjon i utgifter. Kostnader IKT-drift per innbyggjar: Fjell 600, Askøy 750, Sund.950, Øygarden 1400, jfr. rapport, Status for IKT, s.9

64 Tabellen på side32 i forprosjektrapporten legg til grunn ein årleg auke i kostnadene på 13 % (10 % vekst og 3% inflasjon). Med bakgrunn i den vanskelege økonomiske situasjonen Fjell kommune opplever stiller arbeidstakarorganisasjonane seg tvilane til om den kostnadsutviklinga som er skissert i tabell 10.2 er realistisk. 10% årleg realvekst i kostnadene til IKTdrift i verkar i overkant optimistisk sett i lys av den økonomiske situasjonen. Oversynet over kostnadsutviklinga, utan samarbeid, s.33, der Askøy og Fjell sine investeringskostnader er teken med, medan Sund og Øygarden, som ikkje har budsjettert med investeringar, naturleg nok også vil få slike kostnader, er såleis ikkje er med i samanlikningstala. Med bakgrunn i kostnader basert på rekneskapstala i 2010, jfr. forprosjektrapporten, tabellen s.32, så kan vi ikkje sjå at Fjell kommune økonomisk kan ha noko å vinna på å gå inn i eit 27 samarbeid. Det måtte heller vera ei målsetjing for dei andre kommunane å driva like kostnadseffektivt og at Fjell kommune tilbyr seg å vera vertskommune. Når det gjeld oversynet over etableringskostnader/meirkostnader felles IKT-drift, s.33 kan vi ikkje sjå at det er teken med kostnader til rekneskapsføring/revisjon. Administrative støttefunksjonar som økonomi, personell etc. skal leverast av hovudkontorkommunen, står det i rapporten. Reknar ein då med at hovudkontorkommunen skal bera kostnaden? I motsett fall må dette takast inn som ekstrakostnad dersom ein vel å etablera 27 som selskapsform. Det er heller ikkje sagt noko om den bestillar funksjonen som nødvendigvis må vere att i kommunane. Denne funksjonen vil krevje at kommunane vil få kostnader både til personell og opplæring og profesjonalisering av denne rolla. Den økonomiske gevinsten Fjell kommune har på drifta, sett i høve til dei andre kommunane, er ikkje kommentert i rapporten. For Fjell kommune vil det verta ein ulempe og stor ekstrakostnad om 27 samarbeid vert valt. Meirkostnadane har vi bruk for til andre formål. Kvalitet Sikkerheit og sårbarheit bør i alle høve vurderast før ein vel å starta eit hovudprosjekt. Fjell kommune si brukarundersøking viser 90 % behovsløysing for alle spørsmåla om IKTavdelinga, jfr. vedlegg. Vi ønskjer ikkje at Fjell kommune skal stilla med blanke ark, jfr. rapporten s.19. Bakgrunnen er at vi frå å stilla med forholdsvis blanke ark, så har vi frå 1996 bygd opp ei særs velfungerande IKT avdeling, med god kompetanse. Det vil vera eit stort tilbakesteg for Fjell kommune som organisasjon om den avdelinga vert skilt ut.

65 Straume, , Delta Annlaug Sangolt Fagforbundet Bodil Aleksandersen Nito Einar Lunde Akademikerne Lars Sverre Hausnes Utdanningsforbundet Mikael Tangen Norsk Skuleleiarforbund Johnny Eide Fellesorganisasjonen Mona Henriksen Norsk Sykepleierforbund Linda Henriksen Vedlegg: Resultatet av IKT avdelinga i Fjell kommune si brukarundersøking 2010

66 FORPROSJEKTRAPPORT Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Versjon 1.0 Prosjektets eier/ oppdragsgiver: Styret i Regionrådet Vest Godkjent dato:

67

68 Høringsdokument Forprosjekt Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Innhold 0 Sammendrag og anbefaling Bakgrunn og mandat Bakgrunn Målbilde for Region Vest, mandat og gjennomføring Sentrale føringer, mål og utvikling Sentrale føringer og mål Trender og forventet utvikling Status for IKT i kommunene Nøkkeltall Infrastruktur og systemportefølje Planer for kommunene Vurderinger Gevinstmuligheter Samarbeidstrappen og gevinstmuligheter Forventet kostnadsutvikling på IKT og ansvar for gevinstrealisering Organisasjonmodell/selskapsform og andre samarbeidsformer Formålet med samarbeidet viktig for anbefaling av modell Ulike samarbeidsformer og organisasjonsmodeller Kort beskrivelse av ulike samarbeids- og organisasjonsmodeller Gruppens vurdering av modellene sett i forhold til formålet med samarbeidet Anbefalt selskapsform/modell Styringsmodell rolle og ansvarsfordeling Rolle og ansvarsfordeling i IKT-funksjonen Styring av Leverandøren - 27-samarbeidet Realisering av anbefalt modell Forutsetninger for vurderingene Prioriterte satsingsområder Harmoniseringsstrategi og retningslinjer for IKT-anskaffelser Utvikling og arbeid med regional IKT-strategi Økonomi Innledning/forutsetninger Kostnadsutvikling uten samarbeid Kostnadsutvikling med samarbeid Finansiering og prismodell Kapitalbehov og finansieringskilder Kritiske suksessfaktorer og videre arbeid Vedlegg:

REFERAT FRÅ STYREMØTE I REGIONRÅDET VEST. Mandag 13. desember 2010 kl Fjell Rådhus

REFERAT FRÅ STYREMØTE I REGIONRÅDET VEST. Mandag 13. desember 2010 kl Fjell Rådhus REFERAT FRÅ STYREMØTE I REGIONRÅDET VEST Mandag 13. desember 2010 kl. 09.00 12.00 Fjell Rådhus Til stades: Ordførar Knut Hanselmann Ordførar Eli Årdal Berland Ordførar Ove Bernt Trellevik Ordførar Olav

Detaljer

Referat styremøte Regionrådet Vest

Referat styremøte Regionrådet Vest Referat styremøte Regionrådet Vest Mandag 21.Mars 2011 kl. 08.30 12.00 Panorama konferansehotell Sund Til stades: Varaordførar Siv Høgtun Ordførar Eli Årdal Berland Ordførar Ove Bernt Trellevik Ordførar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1. Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/153-1 Kommunesamanslåing Leikanger og Sogndal. Spørsmål om utgreiing TILRÅDING: Saka blir lagt fram utan tilråding frå administrasjonen.

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Agenda. Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon. Kort svare på spørsmål. Forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Agenda Bakgrunn for forprosjektrapporten Rapporten og nøkkelinformasjon Hovedkonklusjoner og anbefalinger Kort svare på spørsmål Bakgrunn for forprosjektet Styret i Regionrådet Vest vedtok 30.08.2010 å

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR

F E L L E S I K T - S T R A T E G I K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, 2012-2015 FOR F E L L E S I K T - S T R A T E G I FOR K O M M U N A N E F Y R E S D A L, K V I T E S E I D, N I S S E D A L, S E L J O R D, T O K K E O G V I N J E 2012-2015 30.03. 2012 - INNHALD - 1 SAMANDRAG 3 1.1

Detaljer

Referat frå styremøte

Referat frå styremøte Referat frå styremøte Stad: Fjell Rådhus, Komitesalen Dato: 13.06.2016 Tid: 09.00-11.00 Desse møtte: Børge Haugetun ( ordførar i Øygarden), Steinar Nesse (rådmann i Fjell), Stig Arne Thune (rådman i Sund),

Detaljer

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN

HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN SAK 57/12 HALLINGDAL 2020, PROSJEKTPLAN Saksopplysning I sak 41/12 gjorde Regionrådet for Hallingdal slikt vedtak: 1. Regionrådet for Hallingdal vedtek å setja i gang eit 3-årig prosjekt; Hallingdal 2020,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet

SAKSDOKUMENT. Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2014/2350-21542/2014 Sakshandsamar: Grethe Bergsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Drøftingssak - Eigarskapsmelding 2015 Samandrag

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Foto: NUI / Eivind Senneset Nordhordland

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet /15 Kommunestyret AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 007/15 Formannskapet 29.01.2015 007/15 Kommunestyret 12.02.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 14/638-15/326 K1-024 Jan Olav Åsarmoen Møller 57 63

Detaljer

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh

Side 2 av 6 SAKLISTE Saker til handsaming på møtet Sak nr. Arkivsak Sakstittel Merknad 001/13 13/91 Faste saker 002/13 09/635 Utbygging ved Samnangerh SAMNANGER KOMMUNE Side 1 av 6 MØTEINNKALLING Utval: Kommunestyret Møtedato: 12.02.2013 Møtetid: 17:00 - Møtestad: Kommunehuset Varamedlem skal ikkje møta utan nærare innkalling Forfall til møtet eller

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE

INNKALLING TIL STYREMØTE INNKALLING TIL STYREMØTE Stad: Rådhuset i Fjell, Komitesalen Dato: 13. juni 2016 Tid: 09.00 11.00 10/16 Godkjenning av referat frå sist møte 11/16 Referatsakar - Tilskot til veier, breiband og andre digitaliseringstiltak

Detaljer

SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /13 Kommunestyre /13

SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap /13 Kommunestyre /13 Vågsøy kommune Sakspapir SAKSGANG Styre, råd, utval m.m. Møtedato Saksnummer Formannskap 13.06.2013 052/13 Kommunestyre 20.06.2013 063/13 Endeleg vedtak i: Kommunestyre Arkivsaknr.: 11/1827 Saksansvarleg:

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS)

SAKSDOKUMENT. Framlegg til endring av vedtekter for ungdommens kommunestyre (UKS) Fjell kommune Arkiv: Saksmappe: 2012/1597-12483/2013 Sakshandsamar: Unni Rygg Dato: 04.06.2013 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato 30/13 Ungdommens kommunestyre 11.06.2013 72/13 Kommunestyret 20.06.2013

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret

Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda /12 Kommunestyret Aurland kommune Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 017/12 Kommuneplannemnda 06.09.2012 112/12 Kommunestyret 06.09.2012 Saksansvarleg: Jan Olav Møller Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 12/771-3 K1-120,

Detaljer

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL

Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL - Tlf: 57 62 96 14 www.sogn.regionraad.no MØTEPROTOKOLL Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Gaupne, Rådhuset Møtedato: 28.03.2008 Tid: 09:30-11:40 Faste medlemmar:

Detaljer

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti

Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Forfall meldt frå følgjande medl. Parti Følgjande varamedlem møtte Parti Kontrollutvalet i Lærdal kommune Møtedato: 24.09.2014 Møtetid: Kl. 13:00 15.30. Møtestad: Rådhuset Saksnr.: 14/14 17/14 Møtebok Følgjande medlem møtte Olav Grøttebø Siv Rysjedal Guri Olsen Kari Blåflat

Detaljer

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Fylkesmannen har løyvd kr 1 040 000 av skjønsmidlar til utgreiinga. Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet

Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Dokumentoversyn: Tal prenta vedlegg: 3 Framlegg til samarbeidsavtale og reviderte vedtekter for Vestlandsrådet Fylkesrådmannen rår Vestlandsrådet til å gjere slikt vedtak: 1. Vestlandsrådet går inn for

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 Sogn regionråd Postboks 153-6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Kiwi-bygget (gamle 1881) 2. etg. Lærdal Møtedato: 21.06.2013 Tid: kl 0930-1230 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv

Detaljer

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.

VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen. Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03. NOTAT VANYLVEN KOMMUNE Rådmannen Til: Frå: Kopi: Anna Lianes Sak: Kommunesamanslåing - f.o.m 2012 Saksnr Løpenr/Arkiv Dykkar ref. Avd/Saksansvarleg Dato 2012/571 1178/2015 / 002 RÅD / SANGUD 16.03.2015

Detaljer

VR-sak 17/14: OPPFØLGING AV MARIN STRATEGI FOR VESTLANDET

VR-sak 17/14: OPPFØLGING AV MARIN STRATEGI FOR VESTLANDET Saksutredning: VR-sak 17/14: OPPFØLGING AV MARIN STRATEGI FOR VESTLANDET Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg: Bakgrunn Vestlandsrådet vedtok tysdag 3. desember i sak 26/13 «Marin Strategi for Vestlandet»,

Detaljer

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt:

EID KOMMUNE Møtebok. Arkiv: 024 Objekt: EID KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Saksansv. Formannskapet 22.01.2015 013/15 ÅKR Kommunestyret 29.01.2015 015/15 ÅKR Avgjerd av: Kommunestyret Saksbehandler: Åslaug

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Eigarmelding. Balestrand kommune

Eigarmelding. Balestrand kommune Eigarmelding Balestrand kommune 1 Innhald: Motiv og mål med offentleg eigarskap.2 Grunnlag for godt offentleg eigarskap 2 Krav mot eigar..2 Krav retta mot selskap 3 Arbeidsformene for politisk og administrativ

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet. Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 Tyssneess kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 18.11.13 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 25/13 31/13 MØTELEIAR Magne Ivar Fauskanger (Frp) DESSE MØTTE Britt Sørensen Dalsgård (Ap)

Detaljer

Velkomne til fellessamling for prosjektet. "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane

Velkomne til fellessamling for prosjektet. Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane Velkomne til fellessamling for prosjektet "Samfunnsansvarleg næringsliv i Sogn og Fjordane 2 Jan Program (1) Kveld 18.april Tema 19.30-19.45 Fordrink og velkomen til samling v/jan Heggheim 19.45-20.15

Detaljer

Framtidas kunnskapsklynge i Nye Øygarden kommune. Prosjekt under utvikling 11/ 2017

Framtidas kunnskapsklynge i Nye Øygarden kommune. Prosjekt under utvikling 11/ 2017 Framtidas kunnskapsklynge i Nye Øygarden kommune Prosjekt under utvikling 11/ 2017 Ambisjon grunngjeving for prosjektet Privat og offentleg sektor Universitetet i Bergen Høgskulen på Vestlandet Sotra VGS

Detaljer

Prosjektplan. Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune

Prosjektplan. Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Prosjektplan Utgreiing av «kystkommunealternativet» Bremanger kommune Flora kommune Vågsøy kommune Vedteken av Styringsgruppa 27.11.2015 Innhald 1. Innleiing... 3 2. Bakgrunn... 4 2.1 Prosjektmål... 4

Detaljer

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering

Sogn Lokalmedisinske senter. Status organisering prosess etablering Sogn Lokalmedisinske senter Status organisering prosess etablering Oppstart fase 2 jan 2013 Nokre rammer Kommunane yte best mulege tenester til innbyggarane våre Folkemengd og folkestruktur avgjerande

Detaljer

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling

Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester, sekretariatet tlf 32 08 50 26. Saker til behandling MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 11.03.2013 kl. 9:00 Stad: Ål frivilligsentral - Ordføraren sitt kontor Arkivsak: 13/00018 Arkivkode: 033 Forfall meldast snarest til Ål kommune, avd. Fellestenester,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: B20 &40 Arkivsaksnr.: 14/248-18

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: B20 &40 Arkivsaksnr.: 14/248-18 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jorunn Nyttingnes Arkiv: B20 &40 Arkivsaksnr.: 14/248-18 Felles pedagogisk psykologisk teneste i Sogn samarbeidsavtale. TILRÅDING: Leikanger kommune godkjenner samarbeidsavtalen

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A.

Møteprotokoll. Sogn regionråd. Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:30-13:45. A. Sogn regionråd Postboks 153 6851 SOGNDAL Møteprotokoll Utval: SOGN REGIONRÅD Møtestad: Sognekraft, Vik Møtedato: 28.02.2014 Tid: 09:3013:45 A. Desse møtte Faste medlemmar Noralv Distad, ordførar Aurland

Detaljer

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk

Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmelding 2011-2012 Austevoll maritime fagskule 2-årig maritim fagskule : Skipsoffisersutdanning- nautikk Årsmeldinga frå Austevoll maritime fagskule gjev ein oppsummering av dei viktigaste funna i student

Detaljer

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet. Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering

Fusjonsprogrammet for Høgskulen på Vestlandet. Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering HØYRINGSINNSPEL Sak Delprosjekt administrativ organisering delprosjekt i hovedprosjekt Faglig og administrativ organisering Saksnr. 16/05641 Dato sendt ut på høyring 19.12.16 Høyringsfrist 13.1.17 Send

Detaljer

Fellestenester - Politisk sekretariat Vår ref: 2016/ Dato:

Fellestenester - Politisk sekretariat Vår ref: 2016/ Dato: Side 1 Fellestenester - Politisk sekretariat Vår ref: 2016/2276-5 Dato: 16.11.2016 Til: Frå: Tormod Fossheim Bente Høyland Særutskrift - Business Region Bergen Formannskapet hadde saka føre i møte 11.11.2016

Detaljer

P1 Førebuing av strategiprosess i Organisasjonsutviklingsprogrammet

P1 Førebuing av strategiprosess i Organisasjonsutviklingsprogrammet Mandat og overordna prosjektplan for P1 Førebuing av i Organisasjonsutviklingsprogrammet "Høgskulen på Vestlandet vert etablert med deling som drivkraft, ideal og metode. Kunnskap veks når den blir delt.

Detaljer

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS

RAMMEAVTALE Hordaland Fylkeskommune og Fjord Norge AS S-200504339-4/135.3 RAMMEAVTALE og Som del av denne avtalen følgjer: Vedlegg l: Samarbeidavtale med spesifikasjon av tilskot. 1. Definisjonar Tenestar knytt til tilskot: Som nemnt i punkt 3.1 og vedlegg

Detaljer

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND

REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND REFERAT FRÅ MØTE I SAMARBEIDSRÅDET FOR SUNNHORDLAND TORSDAG 13. JUNI 2013 KL. 13.00-16.00, SCANDIC HOTEL, HAUGESUND Desse møtte: Elling Hetland Wenche Tislevoll Atle Tornes Synnøve Solbakken Trond Sætereng

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg

MØTEPROTOKOLL. Utval for oppvekst og omsorg MØTEPROTOKOLL Utval for oppvekst og omsorg Møtestad: rådhuset Møtedato: 19.05.2010 Kl: 12.30 15.30 Medlemar: Forfall: Varamedlemar: Frå adm. (evt. andre): Anne Margrethe Kråvik (KrF), leiar, Leif Grinde

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 07/2570

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 07/2570 SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Pedersen Arkivsaksnr.: 07/2570 Arkiv: F40 Regionalt barnevern - høyring Tilråding: 1. Sogndal kommune ønskjer at det vert etablert ei vertskommuneløysing i høve barnevernet.

Detaljer

Kap 1 Innleiande fastsettingar

Kap 1 Innleiande fastsettingar Kap 1 Innleiande fastsettingar 1-1 Organisasjon og virkeområde Namnet til klubben er Kvam Hundeklubb, og vert forkorta til KHK. Klubben er sjølvstendig rettssubjekt og er å rekna som eiga juridisk eining.

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT

KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Radøy kommune KONTROLLUTVALET FOR RADØY KOMMUNE MØTEUTSKRIFT Møtedato: 10.02.2015 Stad: Kommunehuset Kl.: 09.00 12.35 Tilstades: Arild Tveranger leiar, Astrid Nordanger nestleiar, Jan Tore Hvidsten, Oddmund

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009

PROTOKOLL. Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 1 PROTOKOLL Landsmøte Norsk Fyrhistorisk Foreining 2009 Brekstad, Sør-Trøndelag 5. september 2009 L01/09 Oppnemning av møteleiar, referent, tellekorps og to personar til å skriva under landsmøteprotokollen.

Detaljer

Kontrollutval rådmann - revisor. Korleis samarbeider vi?

Kontrollutval rådmann - revisor. Korleis samarbeider vi? Kontrollutval rådmann - revisor Korleis samarbeider vi? Innleiing SEKOM-sekretariat yter tenester for 15 kommunale kontrollutval. Det er sjølvsagt ein del ulikskapar i korleis ein jobbar i alle desse kommunane.

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark

Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Kommunestrukturen i Vest-Telemark Prosjektplan for kommunereformen i Vest-Telemark Oppdatert 21. oktober 2015. Innhald 1. Mål og rammer... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Rammer... 3 2. Omfang og avgrensing...

Detaljer

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013

EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200903324-51 Arkivnr. 520 Saksh. Farestveit, Linda Saksgang Møtedato Opplærings- og helseutvalet 17.09.2013 EVALUERING AV FORSØK MED ANONYME PRØVER

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Arne Abrahamsen Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 10/881 VURDERING AV INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM BARNEVERN Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Samarbeidsavtale om felles barnevernteneste

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Digitaliseringsfylket Hordaland

Digitaliseringsfylket Hordaland NOTAT TIL DISKUSJON PÅ STRATEGIKONFERANSEN 23. JANUAR 2018 Digitaliseringsfylket Hordaland Dette notatet blir sendt alle kommunar og fylkeskommunen i Hordaland. Føremålet er å formidle ein mulegheit og

Detaljer

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR

SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL TO FAGSKULAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201112362-125 Arkivnr. 522 Saksh. Landro, Adeline Saksgang Møtedato Hordaland fagskulestyre 19.03.2013 SENTRALISERING AV FAGSKOLANE I HORDALAND TIL

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN

LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN LOV FOR IDRETTSLAGET JOTUN Lov for Jotun, skipa 30.03.1923. Vedteken den 10.06.1945, med seinare endringar seinast av 29.06.2000. Revidert etter årsmøte i 2007 og 2011. Godkjend av Idrettsstyret: 18.02.02

Detaljer

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal

KF BedreStyring. KF brukarkonferanse. Oslo 22. mars 2013. Pål Sandal KF BedreStyring KF brukarkonferanse Oslo 22. mars 2013 Pål Sandal Innhald Organisering og leiing i Gloppen Kvar står vi i dag? Kva har vi gjort? Erfaringar Vegen vidare! Pål Sandal Sjef strategi og tenesteutvikling

Detaljer

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS

ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP FOR ASKØYPAKKEN - ASKØY BOMPENGESELSKAP AS HORDALAND FYLKESKOMMUNE Samferdselsavdelinga Arkivsak 200800701-29 Arkivnr. 800 Saksh. Midtgård, Bjørn Inge Saksgang Samferdselsutvalet Fylkesutvalet Møtedato 05.06.2013 20.06.2013 ETABLERING AV BOMPENGESELSKAP

Detaljer

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg

Saksframstilling. Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026. 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012. Saksframlegg Vedlegg 1 Saksframstilling Arkivsaksnr: 12/1264 Saksbeh.: Karina Nerland Arkivkode: 026 Saksnr.: Utval Møtedato 10/12 Sogn regionråd 20.04.2012 Saksframlegg Sakshandsamar: Karina Nerland Arkiv: 026 Arkivsaksnr.:

Detaljer

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval

Reglement for Ungdommens Fylkesting og Ungdommens Fylkesutval 1 Heimelsgrunnlag og formål 1.1 Gjennom Ungdommens fylkesting og Ungdommens fylkesutval skal ungdom i Hordaland ha reel medverknad, kunne påverke politiske saker i fylket og auke ungdomens samfunnsengasjement.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna

Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna Faglege nettverk mellom kommunane og Helse Fonna MANDAT OG ORGANISERING versjon 1, 03.2015 Barn og unge 1 Forklaring av forkortingar SU: Samhandlingsutvalet (www.fousam.no) FOUSAM: Forsking- og utviklingseining

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18:

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Desse sakene vil me arbeide med frå 2014-18: KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, OMSORG OG SOSIAL 2014 26. Handlingsplan for 2014 18: Utifrå det som er utarbeidd i kommunedelplanen for Helse, omsorg og sosial er det laga følgjande handlingsplan. Handlingsplanen

Detaljer

INTERNASJONAL STRATEGI

INTERNASJONAL STRATEGI INTERNASJONAL STRATEGI 2008 2009 SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE AUGUST 2007 1. Innleiande kommentarar Det internasjonale engasjementet i Sogn og Fjordane er aukande. Dette skapar utfordringar for fylkeskommunen,

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Leiar: Eli Årdal Berland Fjell kommune Medlem: Jørgen Kausland Sund kommune Varamedlem: Møter berre etter

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet SAMNANGER KOMMUNE. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr.

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet SAMNANGER KOMMUNE. Dato: Kl.: Stad: Kommunestyresalen Saknr. SAMNANGER KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 29.11.12 Kl.: 14.00 17.45 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 34/12 38/12 MØTELEIAR Jens Harald Abotnes (Krf) DESSE MØTTE Hans Solberg (Sp) Elin Dyrseth

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 28.04.2017 SAKSHANDSAMAR: Johnny Heggestad SAKA GJELD: Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/407 STYRESAK: 054/17 STYREMØTE: 11.05. 2017 FORSLAG TIL VEDTAK

Detaljer

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN

Sakspapir KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR SVEIO OG PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANEN Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Åse Aleheim N - 101 16/153 Saksnr Utval Type Dato 040/16 Hovudutval teknisk/næring PS 05.09.2016 031/16 Hovudutval oppvekst/kultur PS 05.09.2016 099/16 Formannskapet

Detaljer

REFERAT FRÅ STYREMØTE 2. DESEMBER 2013

REFERAT FRÅ STYREMØTE 2. DESEMBER 2013 REFERAT FRÅ STYREMØTE 2. DESEMBER 2013 Stad: Kommunehuset i Sund Tid: 11:00 lunsj, møtestart 11:30 31/13 Referat frå møtet 16.09.13 Vedtak : Referat frå møtet 16.09.13 vart godkjent. 32/13 VAL AV LEIAR

Detaljer

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon

Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015. Innhald. 1. Innleiing om planen og arbeidet. 2. Verdigrunnlag og visjon Utviklingsplan for næringsarbeid 2014 2015 Hyllestad kommune omstillingsorganisasjonen utviklingsplan 2014 2015 Innhald 1. Innleiing om planen og arbeidet 1.1 Innleiing s. 3 1.2 Historikk s. 3 2. Verdigrunnlag

Detaljer

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal.

Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i Hallingdal. Notat Husleige / Fellsekostnader i interkommunale samarbeid i. Dette notatet kan vera eit diskusjonsgrunnlag for vurdering av fordeling av utgifter til husleige og drift i interkommunale samarbeid. Oversikt

Detaljer

06.11.2008 Stryn kommune 1

06.11.2008 Stryn kommune 1 06.11.2008 Stryn kommune 1 Samarbeid mellom små kommunar Utfordringar og muligheiter med Elin-Kprosjektet Ehelseseminar i Førde 04.november 08 Aslaug Håøy Nygård 06.11.2008 Stryn kommune 2 Elin-K i Stryn

Detaljer

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019

Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse. Regional plan for folkehelse 2015-2019 Samhandlingskonferansen 2015 Regional plan for folkehelse Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff Sogn og Fjordane fylkeskommune Regional plan for folkehelse 2015-2019 Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 026 G00 Arkivsaksnr.: 12/572-2 Prosjekt Sogn lokalmedisinske senter, Lærdal. Rapport forstudie og vidareføring TILRÅDING: Leikanger kommunestyre gjer

Detaljer

Fitjar kommune Møteprotokoll

Fitjar kommune Møteprotokoll Fitjar kommune Møteprotokoll Utvalg: Kontrollutvalet Møtestad: Kommunestyresalen, Fitjar rådhus Dato: 18.02.2015 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgjande faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Helga

Detaljer

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn!

SOTRA BRANNVERN IKS - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! - I arbeid for eit branntrygt lokalsamfunn! Representantskapet Representantskapet for Medlemmer: Leiar: Eli Årdal Berland Fjell kommune Medlem: Kari-Anne Landro Sund kommune Varamedlem: Møter berre etter

Detaljer

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR

GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR GLOPPEN KOMMUNE SAKSPAPIR SAKSGANG Styre, utval, komite m.m. Møtedato Saksnr Formannskapet 29.01.2015 022/15 Kommunestyret 02.02.2015 010/15 Avgjerd av: Formannskapet Saksbehandlar: Jan Kåre Fure Objekt:

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar.

Felles utgreiing skal vera eit supplement til kommunane sine prosessar. Sogn regionråd FELLES UTGREIING OM KOMMUNEREFORMA - STATUS Kommunane i Sogn regionråd gjennomfører ei felles utgreiing som skal gje kommunane eit grunnlag for å ta stilling til ev. kommunesamanslåing med

Detaljer

Nordfjordrådet. Møteinnkalling

Nordfjordrådet. Møteinnkalling Nordfjordrådet Møtedato: 08.06.2015 Møtestad: Mona Veskt, Sandane Møtetid: Kl. 10:00 Møteinnkalling Sakliste Sak nr. Saktittel 007/15 Referatsaker 008/15 Nordfjordrådet forprosjekt Regionalt friluftsråd

Detaljer

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09)

Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) Reglement for kontrollutvalet i Selje kommune (Vedteke av Selje kommunestyret den 29. april 2009, sak 030/09) 1. Val og samansetjing (kommunelova 77 nr. 1,2 og 3) Medlemane i kontrollutvalet i Selje kommune

Detaljer

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad.

I forkant av møtet, og etter avslutning av møtet, vart det gjennomført opplæring i bruk av ipad. Kvinnheerrad kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 31.05.12 Kl.: 10.00 13.00 Stad: Kommunestyresalen Saknr.: 20/12 27/12 MØTELEIAR Sølvi Ulvenes (H) DESSE MØTTE Frøydis Fjellhaugen (Ap) Are Traavik

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016

KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 KOMMUNEDELPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG 2017-2027 FRAMLEGG TIL PLANPROGRAM, 30. AUGUST 2016 Innhald 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Føremål 3. Føringar for planarbeidet 4. Mål 5. Tema og avgrensing

Detaljer

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009

STORD IDRETTSLAG. STORD IDETTSLAG LOVHEFTE LAGSNAMN 1 FØREMÅL 2 ORGANISATORISK TILKNYTING. Revisjon. 2009 Revisjon. 2009 LAGSNAMN Laget sitt fulle namn er Stord Idrettslag (Forkorta til S.I.L) 1 FØREMÅL LOVHEFTE FOR Laget er sjølveigande og firttståande med berre personlege medlemmer. Laget sitt føremål er

Detaljer

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy

Kommunikasjonsplan. Nordhordland ein kommune 2020? Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Regionrådet Austrheim, Fedje, Gulen, Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen, Osterøy, Radøy Kommunikasjonsplan Nordhordland ein kommune 2020? Nordhordland Utviklingsselskap IKS Nordhordland ein kommune 2020?

Detaljer

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON UTKAST PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON SOGNDAL KOMMUNE 2012-2015 Bakgrunn Kommunestyret har det øvste ansvaret for internt tilsyn og kontroll i kommunane, og skal etter 77 velja eit kontrollutval til å stå

Detaljer

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet

Sakliste: MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalet Sttorrd kommunee MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalet Dato: 25.05.10 Kl.: 12.00 18.30 Stad: Formannskapssalen Saknr.: 08/10 22/10 MØTELEIAR Amram Hadida (Ap) DESSE MØTTE Odd Martin Myhre (FrP) Ola Malvin Lomheim

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum.

SAKSFRAMLEGG. Tiltak 1 side 12 Fjerne til privat bruk. Tiltaket får då fylgjande ordlyd: Ikkje subsidiera straum. SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Inger Moe Arkivsaksnr.: 08/361 Arkiv: 143 K21 Miljøplan for Luster Kommune Rådmannen si tilråding: Luster kommunestyre vedtek miljøplan (plan for energi, klima og ureining)

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG

KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG KOMMUNEDELPLAN FOR KULTURMINNER I ØRSKOG PLANPROGRAM Dette bildet av ein del av Sjøholt sentrum er teke i slutten av 1860-åra INNHALDSLISTE 1. INNLEIING... 3 2. BAKGRUNN FOR KULTURMINNEPLANEN... 4 3. FØRINGAR,

Detaljer

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS

FLORA KOMMUNE KJØP AV FLORØ SJUKEHUS FLORA KOMMUNE Saksgang Møtedato Saksnr Bystyret 02.10.2012 Sakshandsamar: Terje Heggheim Arkiv: K1-614, K3-&50 Objekt: Arkivsaknr 09/1411 KJØP AV FLORØ SJUKEHUS Kva saka gjeld: Flora kommune må ta stilling

Detaljer

«Regionkommunen Ålesund» Forslag til prosjektskisse og prosess i fase 1 Utarbeidd av ad- hoc gruppa til møtet 27.02.2015 Kommunereform: Alternativ ny storkommune Dette alternativet sitt mål er å gjennomføre

Detaljer

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland

Eigarskapspolitisk plattform for Aurland Eigarskapspolitisk plattform for Aurland AURLAND KOMMUNE Motiv og mål med offentleg eigarskap Ein eller fleire a dei fem kategoriane nedanfor skal leggjast til grunn for utforming av mål og motiv for selskapa

Detaljer

Overordna avtale om samhandling mellom det kommunale barnevernet og det statlege barnevernet i Region Vest

Overordna avtale om samhandling mellom det kommunale barnevernet og det statlege barnevernet i Region Vest Overordna avtale om samhandling mellom det kommunale barnevernet og det statlege barnevernet i Region Vest Askøy Austevoll Austrheim Fedje Fjell Fusa Granvin Kvam Lindås Masfjorden Meland Modalen Os Osterøy

Detaljer