INNHOLD. Nr. 39/ september Emne. Side

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Nr. 39/88 28. september 1988. Emne. Side"

Transkript

1 Nr. 39/ september 1988 INNHOLD Emne Side 21 Ekteskap inngått, Folkemengden etter fødeland, 1. januar Helseinstitusjoner. Plasser og pasientbelegg, Kommunehelsetjenesten. Hjemmesykepleien, Vaksenopplæring, 1986/ Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere, 2. kvartal Ordrestatistikk for bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kvartal Petroleumsprodukter. Salg Skadeforsikringsselskaper. Kvartalsstatistikk, 30. juni Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 8, Publikasjoner utsendt i august Publikasjoner under utsending i september Statistisk Sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette - ftet blir gjengut.

2 PIN N b. Statistisk Sentralbyrå Resultatene av SSBs statistikkproduksjon utgis senen NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS. Den omfatter ca 80 titter med detaljerte data for de fleste omrader i samfunnet. Et sammendrag av denne statistikken presenteres i STATISTISK ARBOK. Analyser og forskningsrapporter kommer i seriene Sosiale og økonomiske studier eller i Rapporter. STATISTISK UKEHEFTE Hovedresultatene av all ny statistikk fra Statistisk Sentralbyrå publiseres i Ukeheftet så snart tallene foreligger. Har du behov for å være løpende orientert om statistiske opplysninger innen områdene befolkning, sosiale forhold, næringsliv og økonomi, eller behov for prisindekser? Da er et abonnement på Statistisk ukehefte godt A ha. Statistisk ukehefte utkommer med 50 nummer i året. Et årsabonnement koster kr 300. N N O Statistisk Sentralbyrå OSLO KONGSVINGER Opplysningskontoret Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo 1

3 (SU nr. 39, 1988) EKTESKAP INNGATT I 1987 I 1987 ble det inngått vel ekteskap i Norge. Dette var 500 flere enn året fr, etter at tallet på vigsler stadig har gått ned de siste årene. Det var fortsatt reduksjon i giftermålshyppigheten, regnet som ferste gangs vigde pr ugifte, i aldersgruppene under 30 år. aldersgruppene over 30 år var det en viss oppgang, særlig i aldersgruppene år for kvinner og år for menn. Rundt 77 prosent av ekteskapene ble inngått mellom tidligere ugifte menn og kvinner. Dette er på samme nivå som årene fer. Gjennomsnittsalderen for de som inngikk ekteskap for ferste gang Okte i 1987 til 27,4 år for menn og 24,8 år for kvinner. Dette var en Okning på 0,4 år for begge kjenn. Trass i Okningen i tallet på vigsler i 1987, ekte fortsatt tallet på ugifte personer 16 år og over både absolutt og relativt. Dette har blant annet sammenheng med at det er relativt store kull som kommer inn i de aldergruppene der de fleste ekteskap inngås. Ut fra dette skulle en forvente en storre Okning i vigselstallet. Tabell 1. Inngåtte ekteskap etter ektefellenes ekteskapelige status Arsgjennomsnitt Ar' Inngåtte ekteskap Borgeralt lig Ungkarer med Enkemenn med Skilte menn med Ugifte Enker Skilte Ugifte Enker Skilte Ugifte Enker Skilte e Minst en av ektefellene er bosatt i Norge. Tall for gjelder inngåtte ekteskap der mannen er bosatt i Nore.

4 Tabell 2.Inngåtte ekteskap. Fylkel Årsgjennomsnitt Fyikei ' I alt østfold 02 Akershus 03 Oslo.. 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder 11 Rogaland 12 Hordaland Sogn og Fjordane 15 M6r.J og Ro7,sdal 16 S&-TrOndelag Nord-TrAag Nordland Troms Finnmark Utlandet 502 i Etter mannens boted. Ocre bosatt Tabell 3. Giftrr,115ftyppiç.;-,et for e menn' r <vinneri I ulike aldersgrupper. Årsgjennomsnitt KJOnn Ar MENN FOrste gançlr,viçc pr. 000 av middelfolkemengden av ugifte Ar Ar Ar ar Arår år år Ar år Ar Ar 0, ,3 11,7 37,5 130,7 180,1 96,7 46,5 23,0 12,6 7,1 4, ,5 0,1 1,3 9,8 31.: 160,6 80,7 36,3 18,1 9,7 5,4 3,0 197C-19 0,0 0,5 4,5 1 8,179,8 125,0 73,0 33,9 16,36,35,0 2, ,2 2,4 9,0 A ,3 64,0 32,3 15,8 3 4,7 2,3 0, ,3 3, ,8 72,9 32,7 16,4 7,5 5,9 2, ,0 0,4 3,8 14,3 73,4 118,4 72,8 33,5 14,7 7,7 4,7 0,8 19U 0,1 0,3 3,5 13,163, 0 112,5 69,1 33,1 16,6 8,2 4,2 2,1 19M 0,0 0,2 3,9 12,96,1 108,9 67,7 33,1 13,4 8,2 4,1 2, ,4 2,7 11 LL3,4 65,7 30,9 15,4 7,2 5,0 1, ,1 2,0 94,0 62,6 32,2 15,3 7,5 4,9 2, ,0 0,1 1,7 88,9 62,5 30,7 15,5 7,8 4,1 2, ,3 1,5 6 84,2 61,3 34,5 19,4 10,6 5,5 2, ,2 1,5 2 4,8 78,9 58,9 29,0 14,9 7,0 4,9 2, ,0 0,2 1_14,6 3À,9 75,6 61,5 33,7 18,0 10,2 4,8 1,4 KVINNER ? ,4 7,5 32,6 0,3 7,1 30,4 0,1 3,7 15,5 0,0 1,2 5,5 0,1 3,9 16,0 0,1 3,0 12,2 0,1 1,8 10,4 0, ,4 0,1 1,5 7,5 0,0 1,0 4,9 0,0 1,0 0,0 0,6 0,4 2,8 0,4 2,5 82,1 78,5 46,17.; ,2 37,6 7 35, ,8 6C.2. 27,4 53,3 21,1 11, 16 13,5 12, ,7 80,4 38,3 20,3 11,3 6,1 3,1,1 16,0 163,7 70,4 36,3 16,2 10,1 5,2 2,8 142,3 128,2 65,5 32,1 15,3 8,1 4,1 2, ,2 58,5 27,6 13,1 8,2 3,5 2, ,0 63,2 32,3 12,7 6,7 4,6 2, , 162,2 31,1 16,5 9,4 3,8 2, , 061,7 28,8 11,7 7,1 3,2 2,2,,I.118,556,4 27,3 11,6 8,0 3,1 2, ,4 60,8 27,1 12,8 7,0 4,0 2,2 104,9 58,6 26,1 13,9 7,7 3,6 2,1.5 99,5 55,8 27,2 10,4 7,0 3,6 1,3 77,3 98,8 60,8 30,1 17,0 11,4 3,2 2,0 93,3 50,1 24,8 11,8 7,8 3,8 2,5 (:9 92,1 57,0 28,4 12,0 7,8 5,0 1,4 Bosatte "large.

5 3 (SU nr. 39, 1988) FOLKEMENGDEN ETTER FODELAND 1. JANUAR 1988 Ved inngangen til 1988 var nærmere personer som var fedt i utlandet bosatt i Norge. Siden 1980 har tallet på utenlandsfddte Okt med Tallet bygger på beregninger gjort i Statistisk Sentralbyrå. Av de utenlandsfddte var norske statsborgere. PA den annen side var det 20 utenlandske statsborgere som var Udt i Norge. I januar 1988 var det registrert med utenlandsk statsborgerskap i Norge. Når en fordeler befolkningen etter Udeland i stedet for etter statsborgerskap, d ker antallet fra de fleste land. Stdrst Okning er det fra Ser-Korea, USA og Sverige med fra til personer. Fra Pakistan, Tyrkia og Vietnam er det flere statsborgere enn personer som er fedt i disse landene. I alt var det som var Udt i et europeisk land. De storste gruppene utgjor danskene med og svenskene med Samlet bodde , eller 41 prosent, av de utenlandsftdte i Oslo og Akershus. Tabell 1. Utenlandsfddte etter verdensdel Verdensdel I alt Europa Afrika As Nord- og Mellom-Amerika Ser-Amerika Oceania

6 4 TabeLL 2. iitenlandsfodte etter fødeland. ivlke. 1. januar 1988 Fylke Fødeland I alt ØST- AKERS- FOLD HUS 03 OSLO 04 HED- MARK OPP- BUSKE- LAND RUD 07 VEST- FOLD 08 TELE- MARK 09 AUST- AGDER I alt Europa i alt Danmark Finland Island Sverige Belgia Bulgaria Frankrike Hellas Irland Italia Jugoslavia Nederland Polen Portugal Sovjetunionen Spania Storbritannia og Nord-Irland Sveits Tsjekkoslovakia Tyrkia Forbundsrep. Tyskland Ungarn Østerrike Europa ellers Afrika i alt Etiopia Gambia Ghana Marokko Somalia Sør-Afrika Afrika ellers Asia i alt Bangladesh Filippinene Hongkong India Indonesia Irak Iran Israel Japan Libanon Folkerepublikken Kina Pakistan Sri Lanka Sør-Korea Thailand Vietnam Asia ellers Nord- og Mellom-Amerika i alt Canada USA Nord- og Mellom-Amerika ellers Sør-Amerika i alt Argentina Brasil Chile Colombia Sør-Amerika ellers Oceania i alt Australia New Zealand Oceania ellers

7 Tabell 2 (forts.). Utenlandsfødte etter fødeland. Fylke. 1. januar VEST- ROGA- HORDA- SOGN MORE SØR- NORD- NORD- TROMS FINN- Fødeland AGDER LAND LAND OG OG TRON- TRON- LAND MARK FJORD- ROMS- DELAG DELAG ANE DAL I alt Europa i alt Danmark Finland Island Sverige Belgia Bulgaria Frankrike Hellas Irland Italia Jugoslavia Nederland Polen Portugal Sovjetunionen Spania Storbritannia og Nord-Irland Sveits Tsjekkoslovakia Tyrkia Forbundsrep. Tyskland Ungarn Østerrike Europa ellers Afrika i alt Etiopia , - Gambia Ghana _ Marokko Somalia Sør-Afrika Afrika ellers Asia i alt Bangladesh Filippinene Hongkong India Indonesia Irak Iran Israel Japan Libanon Folkerepublikken Kina Pakistan Sri Lanka Sør-Korea Thailand Vietnam Asia ellers Nord- og Mellom-Amerika i alt Canada USA Nord- og Mellom-Amerika ellers Sør-Amerika i alt Argentina Brasil Chile Colombia Sør-Amerika ellers Oceania i alt Australia New Zealand Oceania ellers Fylke

8 6 (SU nr. 39, 1988) HELSEINSTITUSJONER PLASSER OG PASIENTBELEGG Statistisk Sentralbyrås statistikk over helseinstitusjoner, som omfatter somatiske og psykiatriske institusjoner og institusjoner for psykisk utviklingshemmede, viser at det ved utgangen av 1987 var institusjoner med til sammen heldignsplasser. Ved somatiske sykehus (medregnet psykiatriske avdelinger) var det senger, ved somatiske sykehjem og somatiske sykehjemsavdelinger senger, mens det var 650 senger i andre somatiske institusjoner. Siden 1980 har tallet på sykehjemsplasser Okt med 13 prosent, mens likningen fra 1975 til 1980 var ca. 30 prosent. Ved psykiatriske institusjoner (unntatt psykiatrisk avdeling på somatisk sykehus) var det nær plasser, av disse i psykiatriske sykehus. Internatinstitusjoner for psykisk utviklingshemmede hadde plasser. Ved somatiske sykehus ble det behandlet pasienter i Dette tallet er 1,5 prosent lavere enn for 1986, noe som i hovedsak skyldes mer poliklinisk behandling. For somatiske helseinstitusjoner under ett, utgjorde gjennomsnittsbelegget 88 prosent av sengetallet. Ved somatiske sykehus utgjorde gjennomsnittsbelegget vel 77 prosent, ved de somatiske sykehjemmene 96 prosent. Helseinstitusjoner etter institusjonstype Institusjonstype 1980 Senger 31. desemberl Helseinstitusjoner i alt Somatiske institusjoner i alt Somatiske sykehus Alminnelige somatiske sykehjem og sykehjemsavdelinger Somatiske spesialsykehjem 893 Mindre somatiske institusjoner 695 Somatiske opptreningsinstitusjoner 2 Psykiatriske institusjoner i alt Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker og nervesanatorier 302 Barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner 257 Psykiatrisk sykehjem og ettervernshjem Institusjoner for psykisk utviklingshemmede i alt i Institusjonstypeinndelingen er ikke helt identisk for de ulike årene. 2 Gruppert under somatiske sykehjem i 1980.

9 7 (SU nr. 39, 1988) KOMMUNEHELSETJENESTEN HJEMMESYKEPLEIEN Statistisk Sentralbyrås statistikk for kommunehelsetjenesten viser at det i 1987 ble behandlet i alt pasienter i hjemmesykepleien. Tilsvarende tall for 1986 var Av nye pasienter ble det i 1987 skrevet inn vel nye pasienter i hjemmesykepleien, og dette er omtrent det samme antallet som året for. Vel 5 prosent av aldersgruppen Ar ble innskrevet som nye pasienter. I denne aldersgruppen hadde Finnmark og Mere og Romsdal hyest andel med vel 9 prosent. Lavest andel hadde Oslo med vel 2 prosent. I 1987 ble det foretatt me 7,1 millioner besk i hjemmesykepleien. Tilsvarende tall for 1986 var noe under 6,4 millioner. Dette viser en 4kning i antall besk i hjemmesykepleien på nesten 9 prosent. For hele landet ble det utfort gjennomsnittlig vel 12 besk 67 år og oppover, mot ca. 11 året Ur. Hver pasient mottok i gjennomsnitt 65 besk i lopet av Aret. Tilsvarende tall for 1986 var 60. Flest antall best* pr. behandlet pasient hadde Østfold med 96 besk pr. behandlet pasient. Finnmark hadde færrest antall best* med 40 pr. pasient. Tabell 1. Pasienter innnskrevet i hjemmesykepleien og besk i hjemmesykepleien i Fylke Fylke Prosent av alle aldersgruppen Innskreve i alt Under år 16 år år år og over Besk i alt Besk pr. Innbygger Be- 67 år handlet og over pasient Hele landet ,1 0,5 0,1 0,5 5,2 5,1 13,3 13, ,1 60,1 12,3 65,2 Østfold ,1 0,5 5,1 14, ,9 95,9 Akershus' ,4 5,8 15, ,1 63,7 Oslo ,2 2,2 8, ,4 72,5 Hedmark ,1 0,4 4,6 13, ,7 68,8 Oppland ,1 0,6 5,1 14, ,0 60,3 Buskerud ,1 0,5 4,6 13, ,9 60,0 Vestfold ,4 4,4 12, ,3 83,0 Telemark ,3 3,6 11, ,9 86,0 Aust-Agder ,1 0,7 6,7 16, ,1 59,0 Vest-Agder ,3 0,7 6,0 13, ,4 58,6 Rogaland ,1 0,3 4,0 11, ,6 80,6 Hordaland ,1 0,5 5,6 14, ,3 62,4 Sogn og Fjordane ,3 0,9 7,2 18, ,0 45,8 Mere og Romsdal ,2 0,8 8,5 21, ,7 40,1 SO-Trdndelag ,1 0,5 5,2 12, ,2 78,5 Nord-TrOndelag ,1 0,5 5,3 13, ,4 53,9 Nordland ,1 0,6 6,9 15, ,1 61,6 Troms ,1 0,5 5,3 11, ,7 66,4 Finnmark ,1 0,9 9,1 15, ,4 39,9 Oppgave mangler for Nesodden kommune.

10 8 (SU nr. 39, 1988) VAKSENOPPLÆRING 1986/87 Tal frå Statistisk Sentralbyrå syner at det i skoleåret 1986/87 vart sett i gang vaksenopplæringskurs med deltakarar. Dette er 8 prosent farre kurs og 9 prosent farre deltakarar enn to år tidlegare (1984/85). Den registrerte vaksenopplæringsverksemda er redusert med vel 20 prosent stdan 1981/82, då ho var på det stdrste. Vaksenopplæringskursa varte i gjennomsnitt vel 41 timar, 1 time kortare enn i 1984/85. I alt 56 prosent av deltakarane var kvinner, mot prosent dei siste åra. Det er viktig A vere merksam på at talet på deltakarar er hdgare enn talet på personar, av di mange har vore med på meir enn eitt kurs. Som tidlegare år var det særleg verksemda til opplysningsorganisasjonane som blei mindre. Sett i hdve til folkemengda var deltakinga stdrst i Oppland, Nord-TrOndelag, Nordland og Østfold. Talet på deltakarar i skoleåret 1986/87 utgjorde der frå 32,6 til 28,7 prosent av alle busette 16 år og over. Vaksenopplæringsstatistikken for 1986/87 har mindre omfang enn tidlegare årganger, ettersom han ikkje inneheld opplysningar om kurstype, undervisningsform, arrangdrtype mv. SSB har ikkje laga vaksenopplæringsstatistikk for 1985/86 og vil heller ikkje produsere slik statistikk for 1987/88 og dei næraste Ara. Tabell 1. Vaksenopplæring. Kurs og deltakarar. Fylke Fylke Kurs Deltakarar 1982/ / / / / /87 I alt ' Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Mere og Romsdal Sr-Troindelag Nord-Trdndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard Utlandet Uoppgitt i Tala er litt for låge, sjå note 1 og 3, tabell 3.

11 Tabell 2. Vaksenopplæring. Kurs, deltakarar og timar. Fylke 9 Fylke Kurs Deltakarar I prosent av I alt Menn Kvinner Uoppgitt folkemengda Timar 16 år og over 1982/ , / , / ' ' , ' 1986/87 Østfold , Akershus , Oslo , Hedmark , Oppland , Buskerud , Vestfold , Telemark , Aust-Agder , Vest-Agder , Rogaland , Hordaland , Sogn og Fjordane , Mere og Romsdal , Ser-Trendelag , Nord-Trendelag , Nordland , Troms , Finnmark , Svalbard Utlandet Uoppgitt ' Tala er litt for låge, sjå note 1 og 3, tabell 3.

12 Tabell 3. Vaksenopplæring arrangert av opplysningsorganisasjonar. Deltakarar etter kjonn og organisasjon lo Opplysningsorganisasjon Deltakarar Av dette kvinner 1982/ / / / / /87 I ALT Arbeidernes Opplysningsforbund Bygdefolkets Studieforbund Edruskapsrerslas Studieforbund Frikirkelig Studieråd Hyres Studieforbund Kristelig Folkepartis Studieforbund Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Nasjonalforeningen for folkehelsen Noregs Ungdomslag Norges Husflidslag Norges Husmorforbund Norges Idrettsforbund Norges Ingenierorganisasjon (NITO) Norges Rede Kors Norges Sang- og Musikkråd Norsk Kristelig Studieråd ' '3, 396' ' Norske Sivilingenidrers Forenings Studieforbund (NIF) Senterpartiets Studieforbund Sosialistisk Opplysningsforbund Studieforbundet Folkeuniversitetet Studieforbundet natur og milje Venstres Opplysningsforbund Yrkesorganisasjonenes Studieforbund Andre opplysningsorganisasjonar Oppgåver for våren 1987 manglar. 2 Gjeld det felles studieforbundet til NIF og NITO fram til Oppgåver for hausten 1986 manglar.

13 1 1 Tabell 4. Vaksenopplæring arrangert av opplysningsorganisasjonar. Kurs og undervisningstimar, etter organisasjon Opplysningsorganisasjon Kurs Timar 1982/ / / / / /87 I ALT Arbeidernes Opplysningsforbund Bygdefolkets Studieforbund Edruskapsrdrslas Studieforbund Frikirkelig Studieråd ' ' Hdyres Studieforbund Kristelig Folkepartis Studieforbund Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Nasjonalforeningen for folkehelsen Noregs Ungdomslag Norges Husflidslag ', 1 3, , Norges Husmorforbund J Norges Idrettsforbund Norges ingenidrorganisasjon (NITO) 18'.. 269' Norges Rede Kors Norges Sang- og Musikkråd Norsk Kristelig Studieråd Norske Sivilingenidrers Forenings Studieforbund (NIF) Senterpartiets Studieforbund Sosialistisk Opplysningsforbund Studieforbundet Folkeuniversitetet Studieforbundet natur og miljd Venstres Opplysningsforbund Yrkesorganisasjonenes Studieforbund Andre opplysningsorganisasjonar Oppgåver for våren 1987 manglar. 2 Gjeld det felles studieforbundet til NIF og NITO fram til Oppgaver for hausten 1986 manglar.

14 Tabell 5. Vaksenopplæring arrangert av opply3ningsorganisasjonar. Deltakarar etter organisasjon. Fylke. 1986/87 Opplysningsorganisasjon Fylke I alt Ost- Akers- Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Aust- Vestfold hus Oslo mark land rud fold mark Pgder Agder I alt Arbeidernes Opplysningsforbund Bygdefolkets Studieforbund EdruskapsrOrslas Studieforbund Frikirkelig Studieråd' Hyres Studieforbund Kristelig Folkepartis Studieforbund Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Nasjonalforeningen for folkehelsen Noregs Ungdomslag Norges Husflidslags Studieforbund ', 3 Norges Husmorforbund Norges Idrettsforbund Norges Ingenidrorganisasjon (NITO) Norges Rede Kors Norges Sang- og Musikkrad Norsk Kristelig Studieråd Norske Sivilingenidrers Forenings Studieforbund (NIF) Senterpartiets Studieforbund Sosialistisk Opplysningsforbund Studieforbundet Folkeuniversitetet Studieforbundet natur og miljd Venstres Opplysningsforbund Yrkesorganisasjonenes Studieforbund Andre opplysningsorganisasjonar ' Sjå note 1, tabell 3. 2 Sit, nete 9, tabell 3. 3 SjA note 3, tabell 3.

15 Tabell 5 (framh.). Vaksenopplæring arrangert av opplysningsorganisasjonar. Deltakarar etter organisasjon. Fylke. 1986/ F lke Opplysnings- ogn re organisasjon Roga- Horda- og og SOr- Nord- Nord- Finn- Ut- Uoppland land Fjor- Roms- TrOn- TrOn- land Troms mark lan- gitt dane dal delag delag det 4 I alt Arbeidernes Opplysningsforbund Bygdefolkets Studieforbund EdruskapsrOrslas Studieforbund Frikirkelig Studieråd' Hyres Studieforbund Kristelig Folkepartis Studieforbund Landsforeningen for Hjerte- og. Lungesyke Nasjonalforeningen for folkehelsen Noregs Ungdomslag Norges Husflidslags Studieforbundi, 3 Norges Husmorforbund Norges Idrettsforbund Norges IngeniOrorganisasjon (NITO)' Norges ROde Kors Norges Sang- og Musikkråd Norsk Kristelig Studieråd Ncrske SivilingeniOrers Forenings Studieforbund (NIF) Senterpartiets Studieforbund Sosialistisk Opplysningsforbund Studieforbundet Fol keuniversitetet Studieforbundet natur og miljo Venstres Opplysningsforbund Yrkesorganisasjonenes Studieforbund Andre opplysningsorgani sasjonar Sjå note 1, tabell 3. 2 SJA note 2, tabell 3. 3 Sjå note 3, tabell 3. 4 Medrekna Svalbard.

16 14 Tabell 6. Vaksenopplæring arrangert av opplysningsorganisasjonar. Undervisningstimar etter organisasjon. Fylke. 1986/87 Cpplysningsorganisasjon I alt Ost- Akers- Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Aust- Vestfold hus Oslo mall( land rud fold mark Agder Agder I alt Arbeidernes Opplysningsforbund Bygdefolkets Studieforbund Edruskapsrerslas Studieforbund Frikirkelig Studieråd' Hyres Studieforbund Kristelig Folkepartis Studieforbund Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Nasjonalforeningen for folkehelsen Noregs Ungdomslag Norges Husflidslags Studieforbund Norges Husmorforbund Norges Idrettsforbund Norges Ingenierorganisasjon (NITO) Norges Rede Kors Norges Sang- og MusikkrAd Norsk Kristelig Studieråd Fylke Norske Sivilingenitrers Forenings Studieforbund (NIF) Senterpartiets Studieforbund Sosialistisk Opplysningsforbund Studieforbundet Folkeuniversitetet _a Studieforbundet natur og milje Venstres Opplysningsforbund Yrkesorganisasjonenes Studieforbund Andre opplysningsorganisasjonar SjA note 1, tabell 3. 2 sja note 2, tabell 3. 3 SjA note 3, tabell 3.

17 Tabell 6 (framh.). Vaksenopplæring arrangert av opplysningsorganisasjonar. Undervisningstimar etter organisasjon. Fylke. 1986/87 15 Fylke Opplysnings- Sogn Mere organisasjon Roga- Horda- og og Ser- Nord- Nord- Finn- Ut- Uoppland land Fjor- Roms- Tren- Tren- land Troms mark lan- gitt dane dal delag delag det4 I alt Arbeidernes Opplysningsforbund Bygdefolkets Studieforbund Edruskapsrerslas Studieforbund Frikirkelig Studieråd Hyres Studieforbund Kristelig Folkepartis Studieforbund Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Nasjonalforeningen for folkehelsen Noregs Ungdomslag Norges Husflidslags Studieforbund Norges Husmorforbund Norges Idrettsforbund Norges Ingenierorganisasjon (NITO) Norges Rede Kors Norges Sang- og Musikkråd Norsk Kristelig Studieråd Norske Sivilingeniørers Forenings Studieforbund (NIF) Senterpartiets Studieforbund Sosialistisk Opplysningsforbund Studieforbundet Folkeuniversitetet Studieforbundet natur og milje Venstres Opplysningsforbund Yrkesorganisasjonenes Studieforbund Andre opplysningsorgani sasjonar Sjå note 1, tabell 3. 2 Sjå note 2, tabell 3. Sjå note 3, tabell 3. 4 Medrekna Svalbard.

18 16 (su nr. 39, 1988) LØNNSSTATISTIKK FOR LOSSE- OG LASTEARBEIDERE I 2. KVARTAL 1988 (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 26, 1988) Den gjennomsnittlige timefortjenesten for losse- og lastearbeidere, beregnet etter faktisk arbeidde timer pr. uke, var kr 109,68 i 2. kvartal Betalingen for bevegelige helgedager er ikke tatt med i dette fortjenestetallet, men er beregnet særskilt og utgjorde kr 5,66 pr. time. Fra 2. kvartal 1987 til 2. kvartal 1988 steg timefortjenesten med 10,7 prosent. Den gjennomsnittlige arbeidstid for de faste arbeidere i fastldnnshavner var 29,7 timer pr. uke i 2. kvartal 1988 og 30,5 timer pr. uke i 2. kvartal I fastlonnshavner vil timefortjenesten være Ovirket av det varierende antall arbeidstimer i kvartalet. Fastldnnen dividert med et hyt timetall gir lavere timefortjeneste enn ved færre antall arbeidstimer. Fra 1. januar 1987 ble den ordinære arbeidstid satt ned fra 40 timer til 37,5 timer pr. uke. I tabell 2 er beregnet en ukefortjeneste dividert med 37,5 timer i tillegg til den beregnede timefortjenesten. Tabell 1. Losse- og lastearbeidere. Gjennomsnittsfortjeneste og arbeidde timer. Alle havner Ar Kvartal TimefortjenesteArbeidde I alt inkl. Overtids- timer Natttillegg tillegg i alt arbeid Kroner Prosent Helgedagstimer ,33 9, ,9 6, ,95 10, ,1 6, ,11 11, ,6 7, ,58 12, ,8 7,1 1987,48 15, ,6 6, kvartal 82,85 12, ,0 7,5 2. kvartal 83,26 12, ,0 7,4 3. kvartal 85,43 11, ,0 7,0 4. kvartal 90,95 13, ,9 6, kvartal 98,74 15, ,9 6,6 2. kvartal 99,11 15, ,9 6,7 3. kvartal 96,78 14, ,8 6,1 4. kvartal 107,58 17, ,5 6, kvartal 108,43 17, ,7 7,2 2. kvartal 109,68 17, ,0 6,8

19 17 Tabell 2. Losse- og lastearbeidere. Gjennomsnittlig timefortjeneste og arbeidde timer i fastlonnshavner. Arbeidstid pr. uke for faste arbeidere. 2. kvartal 1988 Fastloinnshavner Gj.- Beregnet Timefortjeneste Arbeidde timer snittlig forarbeidde tjeneste I alt Over- Dag- Natt- Helge- timer pa grunninkl. tids- I alt arbeid arbeid dags- for faste lag av til- til- arbeid arbeidere 37,5 legg legg pr. uke timers ukel Kroner Prosent Timer 1 Kroner FastlOnnshavner i alt 113,41 17, ,6 21,4 4,0 29,7 94,42 Halden 145,16 1, ,1 2,9-21,4 88,07 Sarpsborg 106,28 4, ,5 10,5-27,1 89,52 Fredrikstad 126,82 36, ,2 34,8-30,0 105,61 Moss 107,07 14, ,0 35,1 0,9 31,7 104,90 Oslo 86,78 7, ,9 15,3 1,8 34,0 78,61 Drammen 95,26 6, ,6 13,9 3,5 29,6 83,99 Skien 103,99 6, ,0 17,0-25,0 80,35 Porsgrunn 133,85 22, ,2 16,9 1,9 29,6 106,78 Kristiansand S 141,56 57, ,5 26,0 2,5 24,6 97,48 Sandnes 143,45 19, ,7 27,4 17,9 26,6 106,15 Stavanger 135,46 25, ,8 32,8 14,4 32,8 120,29 Bergen 116,06 20, ,2 22,9 6,9 30,2,57 Trondheim 111,43 11, ,5 23,7 1,8 29,3 89,70 I. Gjennomsnittlig timefortjeneste for faste arbeidere multiplisert med faktisk arbeidstid pr. uke dividert med 37,5 timer. Tabell 3. Losse- og lastearbeidere. Gjennomsnittlig timefortjeneste og arbeidde timer. Havner som ikke har fast ldnn. 2. kvartal 1988 Over- Timefortjeneste tids- Tids- tillegg alt lonns- Maskin- Akkord- pr. arbeid lossing arbeid time Ar- Akbeidde kordtimer timer i alt Nattcg helgedagstimer Kroner Prosent 47 Øvrige havner i alt 99,16 91,68 92,20 116,98 21,34 29,5 38,3 Østlandet 122,96,56 96,80 139,97 23, ,7 36,2 2 SOrlandet 91,12 78,05-91,35 98,3 19,0 Vestlandet,96 93, , ,8 50,2 TrOndelag 96,36 70,21 83,06 150,12 12, ,9 14,1 Nord-Norge 94,76 93,83-98,98 21, ,9 43,0

20 18 (SU nr. 39, 1988) ORDRESTATISTIKK FOR BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET 2. KVARTAL 1988 Statistisk Sentralbyrås indeks over verdien av anlegg var det en nedgang på 3 prosent. ordrereserven for bygge- og anleggsvirksomhet viste en nedgang på 2 prosent fra utgangen av Verdien av ordretilgangen viste en Okning på 4 1. kvartal 1988 til utgangen av 2. kvartal prosent fra 2. kvartal 1987 til 2. kvartal Ordrereserven for boligbygg viste en oppgang på 3 prosent, mens reserven for andre bygg gikk ned med 6 prosent. For kraftanlegg Sysselsettingen var uendret fra utgangen av 1. gikk ordrereserven opp med 1 prosent, for andre kvartal 1988 til utgangen av 2.

21 Tabell 1. Indeks over verdien av ordretilgangen og ordrereserven i bygge- og anleggsvirksomhet. Prosjektgrupper (1. kvartal 1985 = ) 19 Prosjekt o lg- An I alt bygg b URTanlegg WEare anlegg Ordretilgangen 2. kvartal kvartal u kvartal H kvartal kvartal " kvartal kvartal H kvartal kvartal H kvartal SI kvartal H kvartal kvartal " kvartal H kvartal " kvartal kvartal " kvartal kvartal H kvartal kvartal H kvartal H kvartal H kvartal kvartal " OOOOO kvartal " kvartal kvartal kvartal kvartal 00000V kvartal kvartal kvartal Ordrereserve 2. kvartal kvartal "... V kvartal kvartal kvartal kvartal 4. kvartal kvartal kvartal "...e kvartal kvartal H kvartal kvartal " J kvartal " kvartal " kvartal kvartal 3. kvartal 4. kvartal kvartal kvartal " kvartal ".. s kvartal " kvartal _. kvartal kvartal. e kvartal kvartal *0* kvartal " kvartal kvartal kvartal kvartal "

22 20 Tabell 2. Indeks over verdien av ordretilgangen og ordrereserven i bygge- og anleggsvirksomhet. Næringshovedgrupper (1. kvartal 1985 = ) 2. kvartal kvartal 4, kvartal ygge- og an eggsvirksomhet i al t kvartal kvartal kvartal kvartal 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 85 n eggs- virksomhet Næring yggevirksomhet Ordretilgangen kvartal kvartal kvartal kvartal. OOOOOO kvarcal 1984 OO OOOOO kvartal 00 OOOOOOOOOO fi 3. kvartal... OOOOOO kvartal i. OOOOOO... OOOOO kvartal 1985 OOOOOOOOOO kvartal.....: OOOOOOO kvartal II 4. kvartal elkosseososeesoloo kvartal li 2. kvartal kvartal H 000ebs OOOOO kvartal kvartal OOOOOOOO kvartal.... OOOOO kvartal i.... OOOOOOO kvartal i... OOOOOOO Kvartal kvartal Ordrereserve 2. kvartal OOOOO kvartal U OOOOOOO kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal it kvartal kvartal. OOOOOOO H 3. kvartal... OOOOOOOOO kvartal.... OOOOOOO kvartal OOOOOOOOOO kvartal H li 3. kvartal kvartal kvartal OOOOOO kvartal kvartal H kvartal.... OOOOOOOOOO kvartal kvartal kvartal ii OOOOOOO kvartal iiii OOOOOOO kvartal kvartal... OOOOOOOOOO kvartal kvartal kvartal 1987 OOOOOOOOOO kvartal... OOOOOOOO kvartal.00'99..9 OOOOOOO kvartal... OO. OOOOOO kvartal kvartal

23 Tabell 3. Indeks for sysselsetting i ordrestatistikkens bedrifter ved utgangen av kvartalet (1. kvartal 1985 = ) 21 Bygge- og anleggsvirksomhet i alt Bedriftenes hovednæring 501 Byggevirksomhet 502 Anleggsvirksomhet Bygg Anlegg Bygg Anlegg av 2. kvartal av 3. kvartal av 4. kvartal av 1. kvartal av 2. kvartal av 3. kvartal av 4. kvartal av 1. kvartal av 2. kvartal av 3. kvartal av 4. kvartal av 1. kvartal av 2. kvartal av 3. kvartal av 4. kvartal av 1. kvartal av 2. kvartal av 3. kvartal av 4. kvartal av 1. kvartal 1985 av 2. kvartal av 3. kvartal av 4. kvartal av 1. kvartal av 2. kvartal av 3. kvartal av 4. kvartal av 1. kvartal av 2. kvartal av 3. kvartal av 4. kvartal av 1. kvartal av 2. kvartal

24 Tabell 4. Indeks for ordrereserven i bygge- og anleggsvirksomhet i ulike distrikter (1. kvartal 1985 = ) 22 Distrikt Prosjekt 1. kv. Oslo, AkershusI alt og Østfold Bygg Anlegg Hedmark og I alt Oppland Bygg Anlegg Telemark, I alt Vestfold og Bygg Buskerud Anlegg Aust- og Vest- I alt Agder Bygg Anlegg Rogaland I alt Bygg Anlegg Hordaland og I alt Sogn og Fjordane Bygg Anlegg Mere og Romsdal I alt og Ser- og Nord- Bygg Trendelag Anlegg Nordland, Troms I alt og Finnmark Bygg Anlegg kv. kv. kv kv. kv. kv. kv kv. kv. kv. kv kv. kv Tabell 5. Ordrereserve i bygge- og anleggsvirksomhet, etter varighet. Prosent. Distrikt. 1. kv Bygge- og anleggsvirk- Bygg Anlegg somhet i alt Distrikt' Ventes utfert Ventes utfert Ventes utfert lepet lepet lepet lepet lepet lepet Innen av av Over Innen av av Over Innen av av Over 6 md md md md md md. md. md. md. md. md. md. Hele landet Oslo, Akershus og Østfold Hedmark og Oppland Telemark, Vestfold og Buskerud Aust- og Vest- Agder Rogaland Hordaland og Sogn og Fjordane Mere og Romsdal og Ser- og Nord- Trendel ag Nordland, Troms og Finnmark ' For distrikter er ordrereserven kartlagt bare for inntil 24 måneders varighet.

25 23 ORDRER FOR BYGGE- OG ANELGGSVIRKSOMHET,MRINGSHOVEDGRUPPER (1.KVARTAL 1985 = ) Figur 1., Bygge- og anleggsvirksomhet i alt, tilgang Byggevirksomhet, tilgang 300 Anleggsvirksomhet, tilgang F.61 1iii ;.. Atm , : k : kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Figur 2. Bygge- og anleggsvirksomhet i alt, reserve Byggevirksomhet, reserve 220 Anleggsvirksomhet, reserve..-, 200 _., *** _ - _ / / , ' : I I I 1 I i I I I 1 I 1 I I I kvartal kvartal kvartalkartal kvartal kvartal kvartal kvartal

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

3. Infrastruktur. Håkon Rød

3. Infrastruktur. Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet Infrastruktur Håkon Rød 3. Infrastruktur Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

Studenter ved universitetene, høstsemesteret 1991

Studenter ved universitetene, høstsemesteret 1991 Nr. 31/92 29. juli 1992 INNHOLD Emne Side 23 Studenter ved universitetene, høstsemesteret 1991 1 23 Vaksenopplæring, 1990/91 2 43 Byggevirksomheten, 1. halvår 1992 10 51 Fylkeskommunenes utgifter og inntekter,

Detaljer

Innvandrere i bygd og by

Innvandrere i bygd og by Innvandrere i bygd og by Det bor innvandrere i alle landets. Flest i Oslo, som hadde nesten 140 000 innvandrere 1. januar 2012. Færrest i Modalen, der det bodde 15. De fleste innvandrere foretrekker å

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Innvandrere fra Pakistan og Vietnam gifter seg nesten utelukkende med personer med samme landbakgrunn. I andre grupper er de fleste gift med

Detaljer

Innvandrere på arbeidsmarkedet

Innvandrere på arbeidsmarkedet AV: SIGRID MYKLEBØ SAMMENDRAG I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) var arbeid den klart største innvandringsårsaken blant innvandrere som kom til Norge i 2006, og flest arbeidsinnvandrere kom fra Polen.

Detaljer

INNHOLD. Nr. 22/89 31. mai 1989. Side. Emne

INNHOLD. Nr. 22/89 31. mai 1989. Side. Emne Nr. 22/89 31. mai 1989 INNHOLD Emne Side 23 Utlendingsstatistikk, 1. januar 1989 1 23 Videregående skoler, 1. oktober 1987 7 25 Barnehager, 1988 12 33 Lønnsindeks for arbeidere i industrien, 1. kvartal

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 1. Befolkningsutviklingen i Innlandet og omgivelsene 2. Demografiske muligheter og

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud Anne-Hege Sølverud 3. Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både i abonnementstall for fasttelefon og for mobiltelefon.

Detaljer

2015" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT'

2015 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2015" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' AV'ALEXANDER'HARANG' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'AUGUST'2015' ' ' ' Innholdsfortegnelse Innledning 3

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Deltakelse i PISA 2003

Deltakelse i PISA 2003 Programme for International Student Assessment Resultater fra PISA 2003 Pressekonferanse 6. desember 2004 Deltakelse i PISA 2003 OECD-land (30 land) Ikke OECD-land (11 land) Australia Japan Spania Brasil

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

Stadig flere søker lykken med utenlandske ektefeller

Stadig flere søker lykken med utenlandske ektefeller Stadig flere søker lykken med utenlandske ektefeller Stadig flere norske menn og kvinner gifter seg med utenlandske ektefeller. Det har særlig vært en stor økning i norske menns ekteskapsinngåelser med

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning 07.01.2014 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Utvikling

Detaljer

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009

Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 Markedsplan 2010 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2009 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer 1 Befolkningsutvikling og flyttestrømmer NBBLs boligpolitiske konferanse Thon hotell Bristol, Oslo 14. juni 2012 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår Forskningsavdelingen 1 Hva preger befolkningsutviklingen

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land?

Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? Hva driver entreprenørskap i Norge og andre land? dr Tatiana Iakovleva, dr Ragnar Tveterås 7 mars,2012 http://www.uis.no/research/stavanger_centre_for_innovation_research/ Felles forskningssenter Universitet

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

8 10 steriliseringer i fjor Flest steriliserte seg i Vest-Agder og Nord- Trøndelag, færrest i Oslo, side 3

8 10 steriliseringer i fjor Flest steriliserte seg i Vest-Agder og Nord- Trøndelag, færrest i Oslo, side 3 8 10 steriliseringer i fjor Flest steriliserte seg i VestAgder og Nord Trøndelag, færrest i Oslo, side 3 6 300 flere bosniere Antall utenlandske statsborgere økte med 8 300 11993 Bosniere bidrog mest til

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet.

1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 10 LANDSDELER I NORGE 1. I Norge er det fem landsdeler. Plasser navnene på kartet. 1. Østlandet 2. Vestlandet 3. Sørlandet 4. Midt-Norge 5. Nord-Norge 2. Skriv de retningene som mangler: 11 NORGE I EUROPA

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

NAV Rogaland. «Kort om arbeidsmarkedet i Rogaland» v/ Gustav Svane. «Muligheter i et arbeidsmarked i endring» v/ Kristin Gabrielsen

NAV Rogaland. «Kort om arbeidsmarkedet i Rogaland» v/ Gustav Svane. «Muligheter i et arbeidsmarked i endring» v/ Kristin Gabrielsen NAV Rogaland «Kort om arbeidsmarkedet i Rogaland» v/ Gustav Svane «Muligheter i et arbeidsmarked i endring» v/ Kristin Gabrielsen Det er viktig å se fremover, men også å ta et blikk bakover. Sysselsetting

Detaljer

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen

Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Matvareimporten 2012 1 2 Import av matvarer for 33 milliarder kroner - Grønnsaker og frukt på importtoppen Importen av matvarer og levende dyr steg med 5,6 prosent (til 32,8 milliarder kroner) fra 2011

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye 77.000 planlegger kjøp av fritidsbolig i norge verden i tall.. gamle helter er borte finanskrisen siden våren 2007??? høna og

Detaljer

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo

Årsstatistikk 2006. Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Årsstatistikk 2006 Essendropsgate 6 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 Telefaks: 23 08 87 20 E-post: dag.k.oyna@nbl.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2006 Norske

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 43 2006 - Visendi Analyse - WWF Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 20.10.2006 Avsluttet 25.10.2006

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 02.10.06 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 1. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 30.06 31.12

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Nedgang i klesimporten

Nedgang i klesimporten 1 Klesimporten 2012 Nedgang i klesimporten Importen av klær og tilbehør til klær falt med 4,2 prosent i verdi i 2012. I volum var nedgangen 11,7 prosent. Redusert import fra Kina forklarer mye av importreduksjonen

Detaljer

17. Trus- og livssynssamfunn og Den norske kyrkja

17. Trus- og livssynssamfunn og Den norske kyrkja Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009 7. Trus- og livssynssamfunn og Den norske kyrkja Over 430 000 i trus- og livssynssamfunn 7.. Nokre resultat Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2014 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.

OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF. Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no. Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06. OMNIBUS UKE 24 2008 - WWF Deres kontaktperson Tom Endresplass Tom.Endresplass@Visendi.no Analyse Knut Egil Veien Knut.Egil.Veien@Visendi.no Periode Start 05.06.2008 Avsluttet 11.06.2008 Antall respondenter

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015

EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 1 EKSPORTEN I NOVEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2015 Verdiendring fra nov. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 003-6,9

Detaljer

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen.

Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Telefon: 23 08 87 08 Postboks 5472 Majorstuen E-post: DKO@nhomd.no N-0305 Oslo Web: www.sjokoladeforeningen. Årsstatistikk 2014 Middelthuns gate 27 Postboks 5472 Majorstuen N-0305 Oslo Telefon: 23 08 87 08 E-post: DKO@nhomd.no Web: www.sjokoladeforeningen.no ÅRSSTATISTIKKEN 2014 Norske Sjokoladefabrikkers forenings

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008

Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Styringsdata for fastlegeordningen, 1. kvartal 2008 Skrevet av Jon Petter Nossen, 23. april 2008 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD

Nr. 21/85 22. mai 1985 NN HOLD Nr. 21/85 22. mai I NN HOLD Emne 02 Folketallet, 1. april 1 03 Steriliseringer, 2 08 Byggevarestatistikk, 1. kvartal 5 Side Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 4,

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Kommunereform: Frivillighet eller tvang? Harald Baldersheim UiO

Kommunereform: Frivillighet eller tvang? Harald Baldersheim UiO Statsviterkonferansen 2014 Oslo 22.-23. mai Kommunereform: Frivillighet eller tvang? Harald Baldersheim UiO Problemet: Å skalere styringsstrukturen i samsvar med problemstrukturen Problemet har mange løysingar

Detaljer

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas

Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 2013 Statssekretær Hilde Singsaas Hvor rike er vi egentlig og hvordan forvalter vi rikdommen? Når tar den slutt? 29. august 213 Statssekretær Hilde Singsaas 1 Kraftig velstandsøkning Indeks 197=1 3 3 25 25 2 2 15 15 1 BNP per innbygger

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Husbankens månedsstatistikk August 2011

Husbankens månedsstatistikk August 2011 Husbankens månedsstatistikk August 2011 Hovedtall per 31.08.2011: Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem Ved utgangen av august har det kommet inn søknader om tilskudd til i alt 692 boenheter,

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING // NOTAT Arbeidsmarkedet nå - desember 2011 Arbeidsmarkedet nå er et månedlig notat fra seksjon for Utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Folkeveksten er høy, men avtar noe

Folkeveksten er høy, men avtar noe Folkeveksten er høy, men avtar noe Siden midten av 2-tallet har Norge opplevd en svært høy befolkningsvekst, og vi rundet 5 millioner innbyggere i 212. Folketallet har økt med 531 6 personer fra 24 til

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Innvandrere som utvandrer igjen

Innvandrere som utvandrer igjen Økonomiske analyser /15 Terje Skjerpen, Lasse Sigbjørn Stambøl og Marianne Tønnessen Ikke alle innvandrere som kommer til Norge, blir boende i landet. En del utvandrer igjen, og i noen innvandrergrupper

Detaljer

Vindunderlig 3. kvartal

Vindunderlig 3. kvartal Vindunderlig 3. kvartal 3. kvartal har vært et svært bra kvartal for trevareprodusentene. Etter et trått 1. halvår, har trendene snudd, og vi regner med at 2013 totalt sett vil ligge noe over fjoråret

Detaljer

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006

ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET 30.1.2007 STYRINGSDATA FOR FASTLEGEORDNINGEN, 4. KVARTAL 2006 Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 2001 31.12 2001

Detaljer

Med utdanning i bagasjen?

Med utdanning i bagasjen? Innvandrere og utdanning: Med utdanning i bagasjen? Du spør deg kanskje hvorfor i all verden Statistisk sentralbyrå (SSB) er interessert i å vite noe om hvorvidt personer som flytter til Norge har med

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene.

I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Utviklingstrekk i Vest-Agder I dette avsnittet beskrives noen utviklingstrekk som gir bakgrunn for fylkeskommunens virksomhet og innsats på de forskjellige samfunnsområdene. Befolkning 1. januar 2007 hadde

Detaljer