INNHOLD. Nr. 39/ september Emne. Side

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Nr. 39/88 28. september 1988. Emne. Side"

Transkript

1 Nr. 39/ september 1988 INNHOLD Emne Side 21 Ekteskap inngått, Folkemengden etter fødeland, 1. januar Helseinstitusjoner. Plasser og pasientbelegg, Kommunehelsetjenesten. Hjemmesykepleien, Vaksenopplæring, 1986/ Lønnsstatistikk for losse- og lastearbeidere, 2. kvartal Ordrestatistikk for bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kvartal Petroleumsprodukter. Salg Skadeforsikringsselskaper. Kvartalsstatistikk, 30. juni Tillegg til de internasjonale månedstabeller i Statistisk månedshefte nr. 8, Publikasjoner utsendt i august Publikasjoner under utsending i september Statistisk Sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette - ftet blir gjengut.

2 PIN N b. Statistisk Sentralbyrå Resultatene av SSBs statistikkproduksjon utgis senen NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NOS. Den omfatter ca 80 titter med detaljerte data for de fleste omrader i samfunnet. Et sammendrag av denne statistikken presenteres i STATISTISK ARBOK. Analyser og forskningsrapporter kommer i seriene Sosiale og økonomiske studier eller i Rapporter. STATISTISK UKEHEFTE Hovedresultatene av all ny statistikk fra Statistisk Sentralbyrå publiseres i Ukeheftet så snart tallene foreligger. Har du behov for å være løpende orientert om statistiske opplysninger innen områdene befolkning, sosiale forhold, næringsliv og økonomi, eller behov for prisindekser? Da er et abonnement på Statistisk ukehefte godt A ha. Statistisk ukehefte utkommer med 50 nummer i året. Et årsabonnement koster kr 300. N N O Statistisk Sentralbyrå OSLO KONGSVINGER Opplysningskontoret Postboks 8131 Dep., 0033 Oslo 1

3 (SU nr. 39, 1988) EKTESKAP INNGATT I 1987 I 1987 ble det inngått vel ekteskap i Norge. Dette var 500 flere enn året fr, etter at tallet på vigsler stadig har gått ned de siste årene. Det var fortsatt reduksjon i giftermålshyppigheten, regnet som ferste gangs vigde pr ugifte, i aldersgruppene under 30 år. aldersgruppene over 30 år var det en viss oppgang, særlig i aldersgruppene år for kvinner og år for menn. Rundt 77 prosent av ekteskapene ble inngått mellom tidligere ugifte menn og kvinner. Dette er på samme nivå som årene fer. Gjennomsnittsalderen for de som inngikk ekteskap for ferste gang Okte i 1987 til 27,4 år for menn og 24,8 år for kvinner. Dette var en Okning på 0,4 år for begge kjenn. Trass i Okningen i tallet på vigsler i 1987, ekte fortsatt tallet på ugifte personer 16 år og over både absolutt og relativt. Dette har blant annet sammenheng med at det er relativt store kull som kommer inn i de aldergruppene der de fleste ekteskap inngås. Ut fra dette skulle en forvente en storre Okning i vigselstallet. Tabell 1. Inngåtte ekteskap etter ektefellenes ekteskapelige status Arsgjennomsnitt Ar' Inngåtte ekteskap Borgeralt lig Ungkarer med Enkemenn med Skilte menn med Ugifte Enker Skilte Ugifte Enker Skilte Ugifte Enker Skilte e Minst en av ektefellene er bosatt i Norge. Tall for gjelder inngåtte ekteskap der mannen er bosatt i Nore.

4 Tabell 2.Inngåtte ekteskap. Fylkel Årsgjennomsnitt Fyikei ' I alt østfold 02 Akershus 03 Oslo.. 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold 08 Telemark 09 Aust-Agder 10 Vest-Agder 11 Rogaland 12 Hordaland Sogn og Fjordane 15 M6r.J og Ro7,sdal 16 S&-TrOndelag Nord-TrAag Nordland Troms Finnmark Utlandet 502 i Etter mannens boted. Ocre bosatt Tabell 3. Giftrr,115ftyppiç.;-,et for e menn' r <vinneri I ulike aldersgrupper. Årsgjennomsnitt KJOnn Ar MENN FOrste gançlr,viçc pr. 000 av middelfolkemengden av ugifte Ar Ar Ar ar Arår år år Ar år Ar Ar 0, ,3 11,7 37,5 130,7 180,1 96,7 46,5 23,0 12,6 7,1 4, ,5 0,1 1,3 9,8 31.: 160,6 80,7 36,3 18,1 9,7 5,4 3,0 197C-19 0,0 0,5 4,5 1 8,179,8 125,0 73,0 33,9 16,36,35,0 2, ,2 2,4 9,0 A ,3 64,0 32,3 15,8 3 4,7 2,3 0, ,3 3, ,8 72,9 32,7 16,4 7,5 5,9 2, ,0 0,4 3,8 14,3 73,4 118,4 72,8 33,5 14,7 7,7 4,7 0,8 19U 0,1 0,3 3,5 13,163, 0 112,5 69,1 33,1 16,6 8,2 4,2 2,1 19M 0,0 0,2 3,9 12,96,1 108,9 67,7 33,1 13,4 8,2 4,1 2, ,4 2,7 11 LL3,4 65,7 30,9 15,4 7,2 5,0 1, ,1 2,0 94,0 62,6 32,2 15,3 7,5 4,9 2, ,0 0,1 1,7 88,9 62,5 30,7 15,5 7,8 4,1 2, ,3 1,5 6 84,2 61,3 34,5 19,4 10,6 5,5 2, ,2 1,5 2 4,8 78,9 58,9 29,0 14,9 7,0 4,9 2, ,0 0,2 1_14,6 3À,9 75,6 61,5 33,7 18,0 10,2 4,8 1,4 KVINNER ? ,4 7,5 32,6 0,3 7,1 30,4 0,1 3,7 15,5 0,0 1,2 5,5 0,1 3,9 16,0 0,1 3,0 12,2 0,1 1,8 10,4 0, ,4 0,1 1,5 7,5 0,0 1,0 4,9 0,0 1,0 0,0 0,6 0,4 2,8 0,4 2,5 82,1 78,5 46,17.; ,2 37,6 7 35, ,8 6C.2. 27,4 53,3 21,1 11, 16 13,5 12, ,7 80,4 38,3 20,3 11,3 6,1 3,1,1 16,0 163,7 70,4 36,3 16,2 10,1 5,2 2,8 142,3 128,2 65,5 32,1 15,3 8,1 4,1 2, ,2 58,5 27,6 13,1 8,2 3,5 2, ,0 63,2 32,3 12,7 6,7 4,6 2, , 162,2 31,1 16,5 9,4 3,8 2, , 061,7 28,8 11,7 7,1 3,2 2,2,,I.118,556,4 27,3 11,6 8,0 3,1 2, ,4 60,8 27,1 12,8 7,0 4,0 2,2 104,9 58,6 26,1 13,9 7,7 3,6 2,1.5 99,5 55,8 27,2 10,4 7,0 3,6 1,3 77,3 98,8 60,8 30,1 17,0 11,4 3,2 2,0 93,3 50,1 24,8 11,8 7,8 3,8 2,5 (:9 92,1 57,0 28,4 12,0 7,8 5,0 1,4 Bosatte "large.

5 3 (SU nr. 39, 1988) FOLKEMENGDEN ETTER FODELAND 1. JANUAR 1988 Ved inngangen til 1988 var nærmere personer som var fedt i utlandet bosatt i Norge. Siden 1980 har tallet på utenlandsfddte Okt med Tallet bygger på beregninger gjort i Statistisk Sentralbyrå. Av de utenlandsfddte var norske statsborgere. PA den annen side var det 20 utenlandske statsborgere som var Udt i Norge. I januar 1988 var det registrert med utenlandsk statsborgerskap i Norge. Når en fordeler befolkningen etter Udeland i stedet for etter statsborgerskap, d ker antallet fra de fleste land. Stdrst Okning er det fra Ser-Korea, USA og Sverige med fra til personer. Fra Pakistan, Tyrkia og Vietnam er det flere statsborgere enn personer som er fedt i disse landene. I alt var det som var Udt i et europeisk land. De storste gruppene utgjor danskene med og svenskene med Samlet bodde , eller 41 prosent, av de utenlandsftdte i Oslo og Akershus. Tabell 1. Utenlandsfddte etter verdensdel Verdensdel I alt Europa Afrika As Nord- og Mellom-Amerika Ser-Amerika Oceania

6 4 TabeLL 2. iitenlandsfodte etter fødeland. ivlke. 1. januar 1988 Fylke Fødeland I alt ØST- AKERS- FOLD HUS 03 OSLO 04 HED- MARK OPP- BUSKE- LAND RUD 07 VEST- FOLD 08 TELE- MARK 09 AUST- AGDER I alt Europa i alt Danmark Finland Island Sverige Belgia Bulgaria Frankrike Hellas Irland Italia Jugoslavia Nederland Polen Portugal Sovjetunionen Spania Storbritannia og Nord-Irland Sveits Tsjekkoslovakia Tyrkia Forbundsrep. Tyskland Ungarn Østerrike Europa ellers Afrika i alt Etiopia Gambia Ghana Marokko Somalia Sør-Afrika Afrika ellers Asia i alt Bangladesh Filippinene Hongkong India Indonesia Irak Iran Israel Japan Libanon Folkerepublikken Kina Pakistan Sri Lanka Sør-Korea Thailand Vietnam Asia ellers Nord- og Mellom-Amerika i alt Canada USA Nord- og Mellom-Amerika ellers Sør-Amerika i alt Argentina Brasil Chile Colombia Sør-Amerika ellers Oceania i alt Australia New Zealand Oceania ellers

7 Tabell 2 (forts.). Utenlandsfødte etter fødeland. Fylke. 1. januar VEST- ROGA- HORDA- SOGN MORE SØR- NORD- NORD- TROMS FINN- Fødeland AGDER LAND LAND OG OG TRON- TRON- LAND MARK FJORD- ROMS- DELAG DELAG ANE DAL I alt Europa i alt Danmark Finland Island Sverige Belgia Bulgaria Frankrike Hellas Irland Italia Jugoslavia Nederland Polen Portugal Sovjetunionen Spania Storbritannia og Nord-Irland Sveits Tsjekkoslovakia Tyrkia Forbundsrep. Tyskland Ungarn Østerrike Europa ellers Afrika i alt Etiopia , - Gambia Ghana _ Marokko Somalia Sør-Afrika Afrika ellers Asia i alt Bangladesh Filippinene Hongkong India Indonesia Irak Iran Israel Japan Libanon Folkerepublikken Kina Pakistan Sri Lanka Sør-Korea Thailand Vietnam Asia ellers Nord- og Mellom-Amerika i alt Canada USA Nord- og Mellom-Amerika ellers Sør-Amerika i alt Argentina Brasil Chile Colombia Sør-Amerika ellers Oceania i alt Australia New Zealand Oceania ellers Fylke

8 6 (SU nr. 39, 1988) HELSEINSTITUSJONER PLASSER OG PASIENTBELEGG Statistisk Sentralbyrås statistikk over helseinstitusjoner, som omfatter somatiske og psykiatriske institusjoner og institusjoner for psykisk utviklingshemmede, viser at det ved utgangen av 1987 var institusjoner med til sammen heldignsplasser. Ved somatiske sykehus (medregnet psykiatriske avdelinger) var det senger, ved somatiske sykehjem og somatiske sykehjemsavdelinger senger, mens det var 650 senger i andre somatiske institusjoner. Siden 1980 har tallet på sykehjemsplasser Okt med 13 prosent, mens likningen fra 1975 til 1980 var ca. 30 prosent. Ved psykiatriske institusjoner (unntatt psykiatrisk avdeling på somatisk sykehus) var det nær plasser, av disse i psykiatriske sykehus. Internatinstitusjoner for psykisk utviklingshemmede hadde plasser. Ved somatiske sykehus ble det behandlet pasienter i Dette tallet er 1,5 prosent lavere enn for 1986, noe som i hovedsak skyldes mer poliklinisk behandling. For somatiske helseinstitusjoner under ett, utgjorde gjennomsnittsbelegget 88 prosent av sengetallet. Ved somatiske sykehus utgjorde gjennomsnittsbelegget vel 77 prosent, ved de somatiske sykehjemmene 96 prosent. Helseinstitusjoner etter institusjonstype Institusjonstype 1980 Senger 31. desemberl Helseinstitusjoner i alt Somatiske institusjoner i alt Somatiske sykehus Alminnelige somatiske sykehjem og sykehjemsavdelinger Somatiske spesialsykehjem 893 Mindre somatiske institusjoner 695 Somatiske opptreningsinstitusjoner 2 Psykiatriske institusjoner i alt Psykiatriske sykehus Psykiatriske klinikker og nervesanatorier 302 Barne- og ungdomspsykiatriske institusjoner 257 Psykiatrisk sykehjem og ettervernshjem Institusjoner for psykisk utviklingshemmede i alt i Institusjonstypeinndelingen er ikke helt identisk for de ulike årene. 2 Gruppert under somatiske sykehjem i 1980.

9 7 (SU nr. 39, 1988) KOMMUNEHELSETJENESTEN HJEMMESYKEPLEIEN Statistisk Sentralbyrås statistikk for kommunehelsetjenesten viser at det i 1987 ble behandlet i alt pasienter i hjemmesykepleien. Tilsvarende tall for 1986 var Av nye pasienter ble det i 1987 skrevet inn vel nye pasienter i hjemmesykepleien, og dette er omtrent det samme antallet som året for. Vel 5 prosent av aldersgruppen Ar ble innskrevet som nye pasienter. I denne aldersgruppen hadde Finnmark og Mere og Romsdal hyest andel med vel 9 prosent. Lavest andel hadde Oslo med vel 2 prosent. I 1987 ble det foretatt me 7,1 millioner besk i hjemmesykepleien. Tilsvarende tall for 1986 var noe under 6,4 millioner. Dette viser en 4kning i antall besk i hjemmesykepleien på nesten 9 prosent. For hele landet ble det utfort gjennomsnittlig vel 12 besk 67 år og oppover, mot ca. 11 året Ur. Hver pasient mottok i gjennomsnitt 65 besk i lopet av Aret. Tilsvarende tall for 1986 var 60. Flest antall best* pr. behandlet pasient hadde Østfold med 96 besk pr. behandlet pasient. Finnmark hadde færrest antall best* med 40 pr. pasient. Tabell 1. Pasienter innnskrevet i hjemmesykepleien og besk i hjemmesykepleien i Fylke Fylke Prosent av alle aldersgruppen Innskreve i alt Under år 16 år år år og over Besk i alt Besk pr. Innbygger Be- 67 år handlet og over pasient Hele landet ,1 0,5 0,1 0,5 5,2 5,1 13,3 13, ,1 60,1 12,3 65,2 Østfold ,1 0,5 5,1 14, ,9 95,9 Akershus' ,4 5,8 15, ,1 63,7 Oslo ,2 2,2 8, ,4 72,5 Hedmark ,1 0,4 4,6 13, ,7 68,8 Oppland ,1 0,6 5,1 14, ,0 60,3 Buskerud ,1 0,5 4,6 13, ,9 60,0 Vestfold ,4 4,4 12, ,3 83,0 Telemark ,3 3,6 11, ,9 86,0 Aust-Agder ,1 0,7 6,7 16, ,1 59,0 Vest-Agder ,3 0,7 6,0 13, ,4 58,6 Rogaland ,1 0,3 4,0 11, ,6 80,6 Hordaland ,1 0,5 5,6 14, ,3 62,4 Sogn og Fjordane ,3 0,9 7,2 18, ,0 45,8 Mere og Romsdal ,2 0,8 8,5 21, ,7 40,1 SO-Trdndelag ,1 0,5 5,2 12, ,2 78,5 Nord-TrOndelag ,1 0,5 5,3 13, ,4 53,9 Nordland ,1 0,6 6,9 15, ,1 61,6 Troms ,1 0,5 5,3 11, ,7 66,4 Finnmark ,1 0,9 9,1 15, ,4 39,9 Oppgave mangler for Nesodden kommune.

10 8 (SU nr. 39, 1988) VAKSENOPPLÆRING 1986/87 Tal frå Statistisk Sentralbyrå syner at det i skoleåret 1986/87 vart sett i gang vaksenopplæringskurs med deltakarar. Dette er 8 prosent farre kurs og 9 prosent farre deltakarar enn to år tidlegare (1984/85). Den registrerte vaksenopplæringsverksemda er redusert med vel 20 prosent stdan 1981/82, då ho var på det stdrste. Vaksenopplæringskursa varte i gjennomsnitt vel 41 timar, 1 time kortare enn i 1984/85. I alt 56 prosent av deltakarane var kvinner, mot prosent dei siste åra. Det er viktig A vere merksam på at talet på deltakarar er hdgare enn talet på personar, av di mange har vore med på meir enn eitt kurs. Som tidlegare år var det særleg verksemda til opplysningsorganisasjonane som blei mindre. Sett i hdve til folkemengda var deltakinga stdrst i Oppland, Nord-TrOndelag, Nordland og Østfold. Talet på deltakarar i skoleåret 1986/87 utgjorde der frå 32,6 til 28,7 prosent av alle busette 16 år og over. Vaksenopplæringsstatistikken for 1986/87 har mindre omfang enn tidlegare årganger, ettersom han ikkje inneheld opplysningar om kurstype, undervisningsform, arrangdrtype mv. SSB har ikkje laga vaksenopplæringsstatistikk for 1985/86 og vil heller ikkje produsere slik statistikk for 1987/88 og dei næraste Ara. Tabell 1. Vaksenopplæring. Kurs og deltakarar. Fylke Fylke Kurs Deltakarar 1982/ / / / / /87 I alt ' Østfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Mere og Romsdal Sr-Troindelag Nord-Trdndelag Nordland Troms Finnmark Svalbard Utlandet Uoppgitt i Tala er litt for låge, sjå note 1 og 3, tabell 3.

11 Tabell 2. Vaksenopplæring. Kurs, deltakarar og timar. Fylke 9 Fylke Kurs Deltakarar I prosent av I alt Menn Kvinner Uoppgitt folkemengda Timar 16 år og over 1982/ , / , / ' ' , ' 1986/87 Østfold , Akershus , Oslo , Hedmark , Oppland , Buskerud , Vestfold , Telemark , Aust-Agder , Vest-Agder , Rogaland , Hordaland , Sogn og Fjordane , Mere og Romsdal , Ser-Trendelag , Nord-Trendelag , Nordland , Troms , Finnmark , Svalbard Utlandet Uoppgitt ' Tala er litt for låge, sjå note 1 og 3, tabell 3.

12 Tabell 3. Vaksenopplæring arrangert av opplysningsorganisasjonar. Deltakarar etter kjonn og organisasjon lo Opplysningsorganisasjon Deltakarar Av dette kvinner 1982/ / / / / /87 I ALT Arbeidernes Opplysningsforbund Bygdefolkets Studieforbund Edruskapsrerslas Studieforbund Frikirkelig Studieråd Hyres Studieforbund Kristelig Folkepartis Studieforbund Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Nasjonalforeningen for folkehelsen Noregs Ungdomslag Norges Husflidslag Norges Husmorforbund Norges Idrettsforbund Norges Ingenierorganisasjon (NITO) Norges Rede Kors Norges Sang- og Musikkråd Norsk Kristelig Studieråd ' '3, 396' ' Norske Sivilingenidrers Forenings Studieforbund (NIF) Senterpartiets Studieforbund Sosialistisk Opplysningsforbund Studieforbundet Folkeuniversitetet Studieforbundet natur og milje Venstres Opplysningsforbund Yrkesorganisasjonenes Studieforbund Andre opplysningsorganisasjonar Oppgåver for våren 1987 manglar. 2 Gjeld det felles studieforbundet til NIF og NITO fram til Oppgåver for hausten 1986 manglar.

13 1 1 Tabell 4. Vaksenopplæring arrangert av opplysningsorganisasjonar. Kurs og undervisningstimar, etter organisasjon Opplysningsorganisasjon Kurs Timar 1982/ / / / / /87 I ALT Arbeidernes Opplysningsforbund Bygdefolkets Studieforbund Edruskapsrdrslas Studieforbund Frikirkelig Studieråd ' ' Hdyres Studieforbund Kristelig Folkepartis Studieforbund Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Nasjonalforeningen for folkehelsen Noregs Ungdomslag Norges Husflidslag ', 1 3, , Norges Husmorforbund J Norges Idrettsforbund Norges ingenidrorganisasjon (NITO) 18'.. 269' Norges Rede Kors Norges Sang- og Musikkråd Norsk Kristelig Studieråd Norske Sivilingenidrers Forenings Studieforbund (NIF) Senterpartiets Studieforbund Sosialistisk Opplysningsforbund Studieforbundet Folkeuniversitetet Studieforbundet natur og miljd Venstres Opplysningsforbund Yrkesorganisasjonenes Studieforbund Andre opplysningsorganisasjonar Oppgåver for våren 1987 manglar. 2 Gjeld det felles studieforbundet til NIF og NITO fram til Oppgaver for hausten 1986 manglar.

14 Tabell 5. Vaksenopplæring arrangert av opply3ningsorganisasjonar. Deltakarar etter organisasjon. Fylke. 1986/87 Opplysningsorganisasjon Fylke I alt Ost- Akers- Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Aust- Vestfold hus Oslo mark land rud fold mark Pgder Agder I alt Arbeidernes Opplysningsforbund Bygdefolkets Studieforbund EdruskapsrOrslas Studieforbund Frikirkelig Studieråd' Hyres Studieforbund Kristelig Folkepartis Studieforbund Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Nasjonalforeningen for folkehelsen Noregs Ungdomslag Norges Husflidslags Studieforbund ', 3 Norges Husmorforbund Norges Idrettsforbund Norges Ingenidrorganisasjon (NITO) Norges Rede Kors Norges Sang- og Musikkrad Norsk Kristelig Studieråd Norske Sivilingenidrers Forenings Studieforbund (NIF) Senterpartiets Studieforbund Sosialistisk Opplysningsforbund Studieforbundet Folkeuniversitetet Studieforbundet natur og miljd Venstres Opplysningsforbund Yrkesorganisasjonenes Studieforbund Andre opplysningsorganisasjonar ' Sjå note 1, tabell 3. 2 Sit, nete 9, tabell 3. 3 SjA note 3, tabell 3.

15 Tabell 5 (framh.). Vaksenopplæring arrangert av opplysningsorganisasjonar. Deltakarar etter organisasjon. Fylke. 1986/ F lke Opplysnings- ogn re organisasjon Roga- Horda- og og SOr- Nord- Nord- Finn- Ut- Uoppland land Fjor- Roms- TrOn- TrOn- land Troms mark lan- gitt dane dal delag delag det 4 I alt Arbeidernes Opplysningsforbund Bygdefolkets Studieforbund EdruskapsrOrslas Studieforbund Frikirkelig Studieråd' Hyres Studieforbund Kristelig Folkepartis Studieforbund Landsforeningen for Hjerte- og. Lungesyke Nasjonalforeningen for folkehelsen Noregs Ungdomslag Norges Husflidslags Studieforbundi, 3 Norges Husmorforbund Norges Idrettsforbund Norges IngeniOrorganisasjon (NITO)' Norges ROde Kors Norges Sang- og Musikkråd Norsk Kristelig Studieråd Ncrske SivilingeniOrers Forenings Studieforbund (NIF) Senterpartiets Studieforbund Sosialistisk Opplysningsforbund Studieforbundet Fol keuniversitetet Studieforbundet natur og miljo Venstres Opplysningsforbund Yrkesorganisasjonenes Studieforbund Andre opplysningsorgani sasjonar Sjå note 1, tabell 3. 2 SJA note 2, tabell 3. 3 Sjå note 3, tabell 3. 4 Medrekna Svalbard.

16 14 Tabell 6. Vaksenopplæring arrangert av opplysningsorganisasjonar. Undervisningstimar etter organisasjon. Fylke. 1986/87 Cpplysningsorganisasjon I alt Ost- Akers- Hed- Opp- Buske- Vest- Tele- Aust- Vestfold hus Oslo mall( land rud fold mark Agder Agder I alt Arbeidernes Opplysningsforbund Bygdefolkets Studieforbund Edruskapsrerslas Studieforbund Frikirkelig Studieråd' Hyres Studieforbund Kristelig Folkepartis Studieforbund Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Nasjonalforeningen for folkehelsen Noregs Ungdomslag Norges Husflidslags Studieforbund Norges Husmorforbund Norges Idrettsforbund Norges Ingenierorganisasjon (NITO) Norges Rede Kors Norges Sang- og MusikkrAd Norsk Kristelig Studieråd Fylke Norske Sivilingenitrers Forenings Studieforbund (NIF) Senterpartiets Studieforbund Sosialistisk Opplysningsforbund Studieforbundet Folkeuniversitetet _a Studieforbundet natur og milje Venstres Opplysningsforbund Yrkesorganisasjonenes Studieforbund Andre opplysningsorganisasjonar SjA note 1, tabell 3. 2 sja note 2, tabell 3. 3 SjA note 3, tabell 3.

17 Tabell 6 (framh.). Vaksenopplæring arrangert av opplysningsorganisasjonar. Undervisningstimar etter organisasjon. Fylke. 1986/87 15 Fylke Opplysnings- Sogn Mere organisasjon Roga- Horda- og og Ser- Nord- Nord- Finn- Ut- Uoppland land Fjor- Roms- Tren- Tren- land Troms mark lan- gitt dane dal delag delag det4 I alt Arbeidernes Opplysningsforbund Bygdefolkets Studieforbund Edruskapsrerslas Studieforbund Frikirkelig Studieråd Hyres Studieforbund Kristelig Folkepartis Studieforbund Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke Nasjonalforeningen for folkehelsen Noregs Ungdomslag Norges Husflidslags Studieforbund Norges Husmorforbund Norges Idrettsforbund Norges Ingenierorganisasjon (NITO) Norges Rede Kors Norges Sang- og Musikkråd Norsk Kristelig Studieråd Norske Sivilingeniørers Forenings Studieforbund (NIF) Senterpartiets Studieforbund Sosialistisk Opplysningsforbund Studieforbundet Folkeuniversitetet Studieforbundet natur og milje Venstres Opplysningsforbund Yrkesorganisasjonenes Studieforbund Andre opplysningsorgani sasjonar Sjå note 1, tabell 3. 2 Sjå note 2, tabell 3. Sjå note 3, tabell 3. 4 Medrekna Svalbard.

18 16 (su nr. 39, 1988) LØNNSSTATISTIKK FOR LOSSE- OG LASTEARBEIDERE I 2. KVARTAL 1988 (Forrige melding ble offentliggjort i SU nr. 26, 1988) Den gjennomsnittlige timefortjenesten for losse- og lastearbeidere, beregnet etter faktisk arbeidde timer pr. uke, var kr 109,68 i 2. kvartal Betalingen for bevegelige helgedager er ikke tatt med i dette fortjenestetallet, men er beregnet særskilt og utgjorde kr 5,66 pr. time. Fra 2. kvartal 1987 til 2. kvartal 1988 steg timefortjenesten med 10,7 prosent. Den gjennomsnittlige arbeidstid for de faste arbeidere i fastldnnshavner var 29,7 timer pr. uke i 2. kvartal 1988 og 30,5 timer pr. uke i 2. kvartal I fastlonnshavner vil timefortjenesten være Ovirket av det varierende antall arbeidstimer i kvartalet. Fastldnnen dividert med et hyt timetall gir lavere timefortjeneste enn ved færre antall arbeidstimer. Fra 1. januar 1987 ble den ordinære arbeidstid satt ned fra 40 timer til 37,5 timer pr. uke. I tabell 2 er beregnet en ukefortjeneste dividert med 37,5 timer i tillegg til den beregnede timefortjenesten. Tabell 1. Losse- og lastearbeidere. Gjennomsnittsfortjeneste og arbeidde timer. Alle havner Ar Kvartal TimefortjenesteArbeidde I alt inkl. Overtids- timer Natttillegg tillegg i alt arbeid Kroner Prosent Helgedagstimer ,33 9, ,9 6, ,95 10, ,1 6, ,11 11, ,6 7, ,58 12, ,8 7,1 1987,48 15, ,6 6, kvartal 82,85 12, ,0 7,5 2. kvartal 83,26 12, ,0 7,4 3. kvartal 85,43 11, ,0 7,0 4. kvartal 90,95 13, ,9 6, kvartal 98,74 15, ,9 6,6 2. kvartal 99,11 15, ,9 6,7 3. kvartal 96,78 14, ,8 6,1 4. kvartal 107,58 17, ,5 6, kvartal 108,43 17, ,7 7,2 2. kvartal 109,68 17, ,0 6,8

19 17 Tabell 2. Losse- og lastearbeidere. Gjennomsnittlig timefortjeneste og arbeidde timer i fastlonnshavner. Arbeidstid pr. uke for faste arbeidere. 2. kvartal 1988 Fastloinnshavner Gj.- Beregnet Timefortjeneste Arbeidde timer snittlig forarbeidde tjeneste I alt Over- Dag- Natt- Helge- timer pa grunninkl. tids- I alt arbeid arbeid dags- for faste lag av til- til- arbeid arbeidere 37,5 legg legg pr. uke timers ukel Kroner Prosent Timer 1 Kroner FastlOnnshavner i alt 113,41 17, ,6 21,4 4,0 29,7 94,42 Halden 145,16 1, ,1 2,9-21,4 88,07 Sarpsborg 106,28 4, ,5 10,5-27,1 89,52 Fredrikstad 126,82 36, ,2 34,8-30,0 105,61 Moss 107,07 14, ,0 35,1 0,9 31,7 104,90 Oslo 86,78 7, ,9 15,3 1,8 34,0 78,61 Drammen 95,26 6, ,6 13,9 3,5 29,6 83,99 Skien 103,99 6, ,0 17,0-25,0 80,35 Porsgrunn 133,85 22, ,2 16,9 1,9 29,6 106,78 Kristiansand S 141,56 57, ,5 26,0 2,5 24,6 97,48 Sandnes 143,45 19, ,7 27,4 17,9 26,6 106,15 Stavanger 135,46 25, ,8 32,8 14,4 32,8 120,29 Bergen 116,06 20, ,2 22,9 6,9 30,2,57 Trondheim 111,43 11, ,5 23,7 1,8 29,3 89,70 I. Gjennomsnittlig timefortjeneste for faste arbeidere multiplisert med faktisk arbeidstid pr. uke dividert med 37,5 timer. Tabell 3. Losse- og lastearbeidere. Gjennomsnittlig timefortjeneste og arbeidde timer. Havner som ikke har fast ldnn. 2. kvartal 1988 Over- Timefortjeneste tids- Tids- tillegg alt lonns- Maskin- Akkord- pr. arbeid lossing arbeid time Ar- Akbeidde kordtimer timer i alt Nattcg helgedagstimer Kroner Prosent 47 Øvrige havner i alt 99,16 91,68 92,20 116,98 21,34 29,5 38,3 Østlandet 122,96,56 96,80 139,97 23, ,7 36,2 2 SOrlandet 91,12 78,05-91,35 98,3 19,0 Vestlandet,96 93, , ,8 50,2 TrOndelag 96,36 70,21 83,06 150,12 12, ,9 14,1 Nord-Norge 94,76 93,83-98,98 21, ,9 43,0

20 18 (SU nr. 39, 1988) ORDRESTATISTIKK FOR BYGGE- OG ANLEGGSVIRKSOMHET 2. KVARTAL 1988 Statistisk Sentralbyrås indeks over verdien av anlegg var det en nedgang på 3 prosent. ordrereserven for bygge- og anleggsvirksomhet viste en nedgang på 2 prosent fra utgangen av Verdien av ordretilgangen viste en Okning på 4 1. kvartal 1988 til utgangen av 2. kvartal prosent fra 2. kvartal 1987 til 2. kvartal Ordrereserven for boligbygg viste en oppgang på 3 prosent, mens reserven for andre bygg gikk ned med 6 prosent. For kraftanlegg Sysselsettingen var uendret fra utgangen av 1. gikk ordrereserven opp med 1 prosent, for andre kvartal 1988 til utgangen av 2.

21 Tabell 1. Indeks over verdien av ordretilgangen og ordrereserven i bygge- og anleggsvirksomhet. Prosjektgrupper (1. kvartal 1985 = ) 19 Prosjekt o lg- An I alt bygg b URTanlegg WEare anlegg Ordretilgangen 2. kvartal kvartal u kvartal H kvartal kvartal " kvartal kvartal H kvartal kvartal H kvartal SI kvartal H kvartal kvartal " kvartal H kvartal " kvartal kvartal " kvartal kvartal H kvartal kvartal H kvartal H kvartal H kvartal kvartal " OOOOO kvartal " kvartal kvartal kvartal kvartal 00000V kvartal kvartal kvartal Ordrereserve 2. kvartal kvartal "... V kvartal kvartal kvartal kvartal 4. kvartal kvartal kvartal "...e kvartal kvartal H kvartal kvartal " J kvartal " kvartal " kvartal kvartal 3. kvartal 4. kvartal kvartal kvartal " kvartal ".. s kvartal " kvartal _. kvartal kvartal. e kvartal kvartal *0* kvartal " kvartal kvartal kvartal kvartal "

22 20 Tabell 2. Indeks over verdien av ordretilgangen og ordrereserven i bygge- og anleggsvirksomhet. Næringshovedgrupper (1. kvartal 1985 = ) 2. kvartal kvartal 4, kvartal ygge- og an eggsvirksomhet i al t kvartal kvartal kvartal kvartal 1. kvartal kvartal kvartal kvartal 85 n eggs- virksomhet Næring yggevirksomhet Ordretilgangen kvartal kvartal kvartal kvartal. OOOOOO kvarcal 1984 OO OOOOO kvartal 00 OOOOOOOOOO fi 3. kvartal... OOOOOO kvartal i. OOOOOO... OOOOO kvartal 1985 OOOOOOOOOO kvartal.....: OOOOOOO kvartal II 4. kvartal elkosseososeesoloo kvartal li 2. kvartal kvartal H 000ebs OOOOO kvartal kvartal OOOOOOOO kvartal.... OOOOO kvartal i.... OOOOOOO kvartal i... OOOOOOO Kvartal kvartal Ordrereserve 2. kvartal OOOOO kvartal U OOOOOOO kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal it kvartal kvartal. OOOOOOO H 3. kvartal... OOOOOOOOO kvartal.... OOOOOOO kvartal OOOOOOOOOO kvartal H li 3. kvartal kvartal kvartal OOOOOO kvartal kvartal H kvartal.... OOOOOOOOOO kvartal kvartal kvartal ii OOOOOOO kvartal iiii OOOOOOO kvartal kvartal... OOOOOOOOOO kvartal kvartal kvartal 1987 OOOOOOOOOO kvartal... OOOOOOOO kvartal.00'99..9 OOOOOOO kvartal... OO. OOOOOO kvartal kvartal

23 Tabell 3. Indeks for sysselsetting i ordrestatistikkens bedrifter ved utgangen av kvartalet (1. kvartal 1985 = ) 21 Bygge- og anleggsvirksomhet i alt Bedriftenes hovednæring 501 Byggevirksomhet 502 Anleggsvirksomhet Bygg Anlegg Bygg Anlegg av 2. kvartal av 3. kvartal av 4. kvartal av 1. kvartal av 2. kvartal av 3. kvartal av 4. kvartal av 1. kvartal av 2. kvartal av 3. kvartal av 4. kvartal av 1. kvartal av 2. kvartal av 3. kvartal av 4. kvartal av 1. kvartal av 2. kvartal av 3. kvartal av 4. kvartal av 1. kvartal 1985 av 2. kvartal av 3. kvartal av 4. kvartal av 1. kvartal av 2. kvartal av 3. kvartal av 4. kvartal av 1. kvartal av 2. kvartal av 3. kvartal av 4. kvartal av 1. kvartal av 2. kvartal

24 Tabell 4. Indeks for ordrereserven i bygge- og anleggsvirksomhet i ulike distrikter (1. kvartal 1985 = ) 22 Distrikt Prosjekt 1. kv. Oslo, AkershusI alt og Østfold Bygg Anlegg Hedmark og I alt Oppland Bygg Anlegg Telemark, I alt Vestfold og Bygg Buskerud Anlegg Aust- og Vest- I alt Agder Bygg Anlegg Rogaland I alt Bygg Anlegg Hordaland og I alt Sogn og Fjordane Bygg Anlegg Mere og Romsdal I alt og Ser- og Nord- Bygg Trendelag Anlegg Nordland, Troms I alt og Finnmark Bygg Anlegg kv. kv. kv kv. kv. kv. kv kv. kv. kv. kv kv. kv Tabell 5. Ordrereserve i bygge- og anleggsvirksomhet, etter varighet. Prosent. Distrikt. 1. kv Bygge- og anleggsvirk- Bygg Anlegg somhet i alt Distrikt' Ventes utfert Ventes utfert Ventes utfert lepet lepet lepet lepet lepet lepet Innen av av Over Innen av av Over Innen av av Over 6 md md md md md md. md. md. md. md. md. md. Hele landet Oslo, Akershus og Østfold Hedmark og Oppland Telemark, Vestfold og Buskerud Aust- og Vest- Agder Rogaland Hordaland og Sogn og Fjordane Mere og Romsdal og Ser- og Nord- Trendel ag Nordland, Troms og Finnmark ' For distrikter er ordrereserven kartlagt bare for inntil 24 måneders varighet.

25 23 ORDRER FOR BYGGE- OG ANELGGSVIRKSOMHET,MRINGSHOVEDGRUPPER (1.KVARTAL 1985 = ) Figur 1., Bygge- og anleggsvirksomhet i alt, tilgang Byggevirksomhet, tilgang 300 Anleggsvirksomhet, tilgang F.61 1iii ;.. Atm , : k : kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal kvartal Figur 2. Bygge- og anleggsvirksomhet i alt, reserve Byggevirksomhet, reserve 220 Anleggsvirksomhet, reserve..-, 200 _., *** _ - _ / / , ' : I I I 1 I i I I I 1 I 1 I I I kvartal kvartal kvartalkartal kvartal kvartal kvartal kvartal

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

6. Valgdeltakelse. Valgdeltakelse. Innvandring og innvandrere 2000

6. Valgdeltakelse. Valgdeltakelse. Innvandring og innvandrere 2000 6. Ÿ Det er store forskjeller i lokalvalgdeltakelse mellom ulike nasjonalitetsgrupper i Norge (tabell 6.1). Ÿ n øker med lengre botid. n er høyere blant ikkevestlige innvandrere med mer enn ti års botid

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM).

Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). Yrkesaktive leger under 70 år i Norge per 3. juli 2017, data fra Legeforeningens legeregister (CRM). v76 DNLFNAA: Dnlf-medlem, 0 = aldri medlem Dnlf, 1 = medlem Dnlf, 2 = tidligere medlem 0 0 252 0.9 1

Detaljer

Utdanning. Innvandring og innvandrere Utdanning

Utdanning. Innvandring og innvandrere Utdanning 3. Ved utgangen av 2000 var det i underkant av 9 000 minoritetsspråklige barn i barnehage. Tallet har holdt seg stabilt de siste årene. Det har vært en nedgang i andelen som får morsmålstrening. 44 prosent

Detaljer

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede

6. Valgdeltakelse. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede 6. Det var lavere valgdeltakelse blant stemmeberettigede innvandrerne ved stortingsvalget i 2001 enn i 1997. 52 prosent av de norske statsborgerne med innvandrerbakgrunn benyttet stemmeretten ved stortingsvalget

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

INNHOLD. Nr. 22/89 31. mai 1989. Side. Emne

INNHOLD. Nr. 22/89 31. mai 1989. Side. Emne Nr. 22/89 31. mai 1989 INNHOLD Emne Side 23 Utlendingsstatistikk, 1. januar 1989 1 23 Videregående skoler, 1. oktober 1987 7 25 Barnehager, 1988 12 33 Lønnsindeks for arbeidere i industrien, 1. kvartal

Detaljer

Utanlandske statsborgarar 1. januar 1998

Utanlandske statsborgarar 1. januar 1998 20. januar 999 Aktuelle befolkningstall Utanlandske statsborgarar. januar 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 98 Aktuelle befolkningstall

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk februar 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 560 personer i februar 2014. Blant de som ble uttransportert i februar 2014 var 209 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mai 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 452 personer i mai 2017. Av disse var 179 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk april 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 464 personer i april 2017. Av disse var 165 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juni 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 461 personer i juni 2017. Av disse var 198 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Færre barn med kontantstøtte

Færre barn med kontantstøtte Færre barn med kontantstøtte Kontantstøtteordningen ble innført i 1998 for alle 1-åringer, og utvidet til også å gjelde 2-åringer i. Tre av fire 1- og 2-åringer mottok da slik støtte. Siden den gang har

Detaljer

Norges Skatteavtaler

Norges Skatteavtaler Unni Bjelland Norges Skatteavtaler ajour 10. august 1993 \ Ernst '& Young / 1993 Innhold Side Forord 5 Veiledning om bokens oppbygging 7 Kapittel 1 Internasjonal dobbeltbeskatning av inntekt 13 1.1 Skatteplikt

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk juli 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 447 personer i juli 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 583 personer i mars 2015. Av disse 583 var 227 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994

6/94. Bygginfo. 1. juni 1994. Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994. Byggearealstatistikk, april 1994 Bygginfo 1. juni 1994 6/94 Ordrestatistikk, BA-næringen, 1. kvartal 1994 Mye boligrehabilitering Ordretilgangen på rehabilitering av boligbygg økte kraftig både i 4. kvartal 1993 og nå i 1. kvartal 1994

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk desember : Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 869 personer i desember. Av disse var 173 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU gjennomførte

Detaljer

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle Norge 1 Det flerkulturelle Norge - utvikling og utfordringer Silje Vatne Pettersen svp@ssb.no Seniorrådgiver v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert statistikk Statistisk sentralbyrå www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere

Detaljer

3. Infrastruktur. Håkon Rød

3. Infrastruktur. Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet Infrastruktur Håkon Rød 3. Infrastruktur Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk juli 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 497 personer i juli 2014. Av disse var 181 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har det blitt uttransportert

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk august 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 404 personer i august 2017. Av disse var 178 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv

Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv 1 Innvandring, integrering og inkludering, regionalt perspektiv KRDs arbeidsseminar Mangfold gir muligheter Gardermoen 3-4 juni 2013 Lars Østby Seniorforsker v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert

Detaljer

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland

Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland Statistikk - Innvandringsbefolkningen i Nordland 1 Innholdsfortegnelse Del 1 Begreper og definisjoner... 4 Del 2 Demografiske kjennetegn ved innvandrerbefolkningen i Nordland/Norge... 4 Tabell 2.1 Tabell

Detaljer

EKSPORTEN I MAI 2016

EKSPORTEN I MAI 2016 EKSPORTEN I MAI 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mai 2016 Verdiendring fra mai 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 56 204-16,9 - Råolje

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen

3. Infrastruktur. Kjell Lorentzen Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2006 Infrastruktur Kjell Lorentzen 3. Infrastruktur Dette kapittelet presenterer status og utvikling de siste årene i antall abonnementer av ulike typer kommunikasjonsteknologi,

Detaljer

Internasjonale FoU-trender

Internasjonale FoU-trender Redaktør/seniorrådgiver Kaja Wendt 15-10-2014 Internasjonale FoU-trender Indikatorrapporten 2014 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 15. oktober 2014 Internasjonale trender i FoU 1. Fordeling

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring

KAP 7 INNVANDRING. Innvandring 52 KAP 7 INNVANDRING Innvandring Tall fra SSB viser at andelen sysselsatte med innvandrerbakgrunn i kommunesektoren var 11,8 prosent i 2015. Dette er en svak oppgang fra året før, og en økning på 1,9 prosentpoeng

Detaljer

Studenter ved universitetene, høstsemesteret 1991

Studenter ved universitetene, høstsemesteret 1991 Nr. 31/92 29. juli 1992 INNHOLD Emne Side 23 Studenter ved universitetene, høstsemesteret 1991 1 23 Vaksenopplæring, 1990/91 2 43 Byggevirksomheten, 1. halvår 1992 10 51 Fylkeskommunenes utgifter og inntekter,

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk mars 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 541 personer i mars 2017. Av disse var 197 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det nasjonale

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk september 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i september 2017. Av disse var 172 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk oktober 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 416 personer i oktober 2017. Av disse var 163 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk november 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 417 personer i november 2017. Av disse var 146 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har

Detaljer

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! "!AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!"! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' '

!!!! MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016! '! !AKTUELLE!TRENDER!I!INTERNASJONAL!VÅPENHANDEL!! ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2016 ' "AKTUELLETRENDERIINTERNASJONALVÅPENHANDEL" ' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'APRIL'2016' ' ' ' Innholdsfortegnelse- Del$1:$Verdens$militære$forbruk$$ Hvordanberegnesmilitærtforbruk?.side3

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk februar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 430 personer i februar 2017. Av disse var 155 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk september 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 734 personer i september 2015. Av disse var 220 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det

Detaljer

Innvandrere på arbeidsmarkedet

Innvandrere på arbeidsmarkedet AV: SIGRID MYKLEBØ SAMMENDRAG I følge Statistisk sentralbyrå (SSB) var arbeid den klart største innvandringsårsaken blant innvandrere som kom til Norge i 2006, og flest arbeidsinnvandrere kom fra Polen.

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk desember 2016: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 712 personer i desember 2016. Av disse var 215 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Totalt

Detaljer

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge

Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Statistikk 2007: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 2628 personer i 2007. 2187 av disse var tvangsreturer og 441 var frivillige returer. PU har det nasjonale ansvaret

Detaljer

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv)

UTENLANDS- OG BARNETILLEGG justert PR 1. JANUAR 2017 ft ny UD avtale Fenrik/Sersjant kl.1. Oberst / Oberstløytnant. Sersjantmajor (tilsv) Vedlegg 4 Satser Satsene er basert på utenriksdepartementets satser slik de fremkommer av UDs Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten, og vil normalt bli justert 2 ganger pr

Detaljer

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer.

I løpet av 2012 har PU tvangsmessig uttransportert personer. Månedsstatistikk desember 212: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 436 personer i desember 212, mot 39 personer i desember 211. Blant de som ble uttransportert i

Detaljer

Flyktningkrisen utfordringer og muligheter. Christine Meyer

Flyktningkrisen utfordringer og muligheter. Christine Meyer Flyktningkrisen utfordringer og muligheter Christine Meyer Agenda Hvor mange og hvem er flyktningene? Hvor og hvor lenge bosetter flyktningene seg? Hvordan integreres flyktningene? Er det mulig å regne

Detaljer

Innvandrere i bygd og by

Innvandrere i bygd og by Innvandrere i bygd og by Det bor innvandrere i alle landets. Flest i Oslo, som hadde nesten 140 000 innvandrere 1. januar 2012. Færrest i Modalen, der det bodde 15. De fleste innvandrere foretrekker å

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk oktober 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 655 personer i oktober 2015. Av disse var 204 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene

Tvangsmessig uttransporterte straffedømte de siste 4 årene Månedsstatistikk mars 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 415 personer i mars 213, mot 428 personer i mars 212. Blant de som ble uttransportert i mars 213 var

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge

Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Store forskjeller i ekteskapsmønstre blant innvandrere i Norge Innvandrere fra Pakistan og Vietnam gifter seg nesten utelukkende med personer med samme landbakgrunn. I andre grupper er de fleste gift med

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon. Månedsstatistikk mars 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 534 personer i mars 2014. Blant de som ble uttransportert i mars 2014 var 198 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk august 2011: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 311 personer i august. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2968 personer så langt i år,

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2015 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Internasjonale trender

Internasjonale trender Redaktør kapittel 1, seniorrådgiver Kaja Wendt Internasjonale trender Indikatorrapporten 215 Lanseringsseminar, Norges forskningsråd, Lysaker, 24. september 215 Internasjonale trender i FoU, BNP og publisering

Detaljer

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer.

I løpet av 2013 har PU tvangsmessig uttransportert 798 personer. Månedsstatistikk februar 213: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 4 personer i februar 213, mot 429 personer i februar 212. Blant de som ble uttransportert i januar

Detaljer

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK

Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Mengde i tonn, verdi i 1000 NOK Norsk eksport av fisk totalt per marked 1 Ureviderte tall TOTALT 191.995 4.445.055 23,15 2.528.594 52.064.814 20,59 2.439.256 53.384.049 21,89 EU27 104.680 2.547.226 24,33 1.387.500 29.985.849 21,61 1.260.682

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid

Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid Meningsmåling Holdninger til internasjonalt samarbeid For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, desember 2014 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt

Detaljer

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder Middels innvandring

Detaljer

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge

Straffede. Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk desember 2013: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 483 personer i desember 2013. Blant de som ble uttransportert i desember 2013 var 164 ilagt straffereaksjon.

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud

3. Infrastruktur. Anne-Hege Sølverud Anne-Hege Sølverud 3. Det har vært en utvikling i de siste årene at stadig flere har byttet ut fasttelefonen med mobiltelefon. Dette reflekteres både i abonnementstall for fasttelefon og for mobiltelefon.

Detaljer

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge

Månedsstatistikk juli 2011: Uttransporteringer fra Norge Månedsstatistikk juli 211: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 325 personer i juli. Til sammen har PU tvangsmessig uttransportert 2657 personer så langt i år. Økningen

Detaljer

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor.

Hittil i år har det blitt uttransportert 1986 personer ilagt straffereaksjon, mot 1838 i samme periode i fjor. Månedsstatistikk oktober 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i oktober 2014. Dette er det høyeste antallet på en måned i PUs historie, og av disse

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Kapitteltittel 5Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Gode ferdigheter i norsk er viktig for å få arbeid, for å kunne ta utdanning, og for å kunne ta del i det norske samfunnet. Det overordnede

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d.

Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Statistikk årsrapport, Nærings-ph.d. Per 31. desember 2012, basert på 146 prosjekter som var aktive i 2012, inkludert 8 prosjekter som ble fullført og 4 prosjekter som avbrøt i løpet av året BEDRIFTENE

Detaljer

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016

EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 EKSPORTEN I FEBRUAR 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Februar 2016 Verdiendring fra feb. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 156-2,0 -

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk desember 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 532 personer i desember 2014. Av disse var 201 ilagt en straffereaksjon. Totalt i 2014 ble 7259

Detaljer

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet:

Spørsmålsstiller viser til at det i kravspesifikasjonen, under punkt 2. står skrevet: Spørsmål fra aktuelle tilbydere i forbindelse med Riksrevisjonens anskaffelse av abonnements-/trafikktjenester for mobil- og fasttelefoni, samt leveranse av mobiltelefoner og utstyr. Konkurransen er publisert

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Månedsstatistikk november 2014: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 824 personer i november 2014. Av disse 824 var 200 ilagt en straffereaksjon. Hittil i år har

Detaljer

Deltakelse i PISA 2003

Deltakelse i PISA 2003 Programme for International Student Assessment Resultater fra PISA 2003 Pressekonferanse 6. desember 2004 Deltakelse i PISA 2003 OECD-land (30 land) Ikke OECD-land (11 land) Australia Japan Spania Brasil

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

8 10 steriliseringer i fjor Flest steriliserte seg i Vest-Agder og Nord- Trøndelag, færrest i Oslo, side 3

8 10 steriliseringer i fjor Flest steriliserte seg i Vest-Agder og Nord- Trøndelag, færrest i Oslo, side 3 8 10 steriliseringer i fjor Flest steriliserte seg i VestAgder og Nord Trøndelag, færrest i Oslo, side 3 6 300 flere bosniere Antall utenlandske statsborgere økte med 8 300 11993 Bosniere bidrog mest til

Detaljer

EKSPORTEN I OKTOBER 2015

EKSPORTEN I OKTOBER 2015 1 EKSPORTEN I OKTOBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Oktober 2015 Verdiendring fra okt. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 74 001-13,6

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012

Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 Ferske statistikker med blikk på fremtiden Morten Ørbeck, Østlandsforskning Mjøskonferansen, Gjøvik gård, 21.juni 2012 1. Befolkningsutviklingen i Innlandet og omgivelsene 2. Demografiske muligheter og

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

EKSPORTEN I MARS 2016

EKSPORTEN I MARS 2016 EKSPORTEN I MARS 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall Mars 2016 Verdiendring fra mars 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 59 001-27,0 - Råolje

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

Uttransport av straffede de siste fire årene

Uttransport av straffede de siste fire årene Månedsstatistikk august 2015: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 555 personer i august 2015. Av disse var 189 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Det tilsvarer

Detaljer

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com

Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010. www.fjordnorway.com Markedsplan 2011 Del 1 - Oppsummering og evaluering 2010 www.fjordnorway.com Explore 2 Fjord Norway Fjord Norges markedsplan - Et felles verktøy for regionen Fjord Norges markedsplan skal være et nyttig

Detaljer

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning

Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning Statistisk årbok for Oslo 2013 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning 07.01.2014 Kapittel 1 Folkemengdens størrelse og sammensetning I dette kapitlet finnes blant annet tabeller for: Utvikling

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer

Befolkningsutvikling og flyttestrømmer 1 Befolkningsutvikling og flyttestrømmer NBBLs boligpolitiske konferanse Thon hotell Bristol, Oslo 14. juni 2012 Helge Brunborg Gruppe for demografi og levekår Forskningsavdelingen 1 Hva preger befolkningsutviklingen

Detaljer

2015" MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT'

2015 MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' MILITÆRT'FORBRUK'' OG'GLOBAL'VÅPENFLYT' 2015" ' "AKTUELLE"TRENDER"I"INTERNASJONAL"VÅPENHANDEL""" ' ' AV'ALEXANDER'HARANG' UTGITT'AV'NORGES'FREDSLAG,'AUGUST'2015' ' ' ' Innholdsfortegnelse Innledning 3

Detaljer

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013

Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Utviklingen i importen av fottøy 1987-2013 Etter at importen av fottøy i 2011 økte med 13,1 prosent i verdi, den høyeste verdiveksten siden 1985, falt importen i verdi med 4,9 prosent i 2012. I 2013 var

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner.

Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. Månedsstatistikk januar 2017: Uttransporteringer fra Norge Politiets utlendingsenhet (PU) uttransporterte 429 personer i januar 2017. Av disse var 159 ilagt en eller flere straffereaksjoner. PU har det

Detaljer

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015

EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 1 EKSPORTEN I SEPTEMBER 2015 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall September 2015 Verdiendring fra sept. 2014 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 66 914-6,3

Detaljer

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye

drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye drøm og virkelighet......om hytter og sånn oktober 08 v/ bjørn-erik øye 77.000 planlegger kjøp av fritidsbolig i norge verden i tall.. gamle helter er borte finanskrisen siden våren 2007??? høna og

Detaljer

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016

EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 EKSPORTEN I NOVEMBER 2016 Foreløpige tall fra Statistisk sentralbyrå for hovedgrupper av vareeksporten. Verditall November 2016 Verdiendring fra nov. 2015 Mill NOK Prosent I alt - alle varer 68 032 0,8

Detaljer