ÅRSMØTEHEFTE 2013 GLOPPEN SENTERPARTI

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTEHEFTE 2013 GLOPPEN SENTERPARTI"

Transkript

1 ÅRSMØTEHEFTE 2013 GLOPPEN SENTERPARTI Ung framtidig veljar lurer på kven denne trivelege dama er!

2 Årsmøte i Gloppen Senterparti 2013 vert halde på Gloppen hotel tysdag 19. november kl Sakliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Konstituering Val av møteleiar Val referent Val av to representantar til å skrive under møteboka 3. Årsmelding for Gloppen Senterparti Rekneskap for Gloppen Senterparti Medlemskontingent Val 7. Aktuelle politiske saker Innleiing v/ partileiar Liv Signe Navarsete fylkestingsrepresentant Anders Ryssdal gruppeleiar, kommunestyregruppa Per Jarle Myklebust 8. Arbeidsplan Eventuelt 2

3 Sak 1 Godkjenning av innkalling og sakliste Framlegg til vedtak: Årsmøtet godkjenner innkalling og sakliste Sak 2 Konstituering Framlegg til vedtak: Møteleiar: Bjarne Bø Referent: Anders Gloppestad To til å skrive under møteboka vert valde: Sak 3 Årsmelding 2013 I arbeidsåret har det vore halde fire styremøte. Styret vert og innkalla til alle gruppemøter i kommunestyregruppa. Fire saker har i meldingsåret fått spesiell merksemd: E-39, dei skulebruksplanen på fylket, stortingsvalet og landbrukspolitisk dag saman med Jølster Senterparti. E-39 Sidan nyåret 2012 har framtidig trase for E-39 i Nordfjord vore eit brennheitt tema i fylket. Spesielt i Nordfjord, har usemja om trasevalet skapt stort engasjement og steile frontar. Mange trudde at ein skulle få ei avklaring då Nasjonal Transportplan(NTP), vart lagt fram i vår. Diverre, regjeringspartia kom ikkje til semje! Senterpartiet, både lokalt, i fylket og i regjering, har arbeidt målretta og hardt for midtre line i Nordfjord. Styret vil nytte høvet til å takke Senterpartiet, ordførar, Jenny og Liv Signe for utretteleg arbeid! Trasevalet er no på den nye «blåblå» regjeringa sitt bord. Gloppen Senterparti forventar at Senterpartiet framleis vil leggje all sin politiske kraft og innverknad for midtre line også framover både i fylkesting og på Stortinget! Skulebruksplanen Fylkestinget handsama skulebruksplanen 12. juni. Dette vart sjølvsagt ei sak som vekte stort engasjement i heile fylket. Særleg i dei kommunane som har vidaregåande skular, vart det mobilisert på ein måte ein knappast har opplevd tidlegare. Slik vart det og i vår kommune. Firda vgs har heilt sidan starten vore ein pilar i Gloppen-samfunnet. Dette kom til syne på ein serdeles kraftfull måte i tida før avgjera i fylkestinget. I Gloppen vart det skipa ei prosjektgruppe tidleg på etterjulsvinteren. Der var alle politiske partia med, leiargruppa på 3

4 Firda, rådmann og fleire med. Per Jarle Myklebust var leiar i gruppa. Prosjektgruppa la ned eit stort og viktig arbeid! Utgangspunktet for den politiske debatten var konsulentraporten frå Norconsult. Der kom Firda vgs godt ut. Dei politiske føringane i forkant, synte tidleg, at Firda vgs vart «kvista» godt i høve til rapporten frå Norconsult. Regiontenkinga vart det berande prinsipp i arbeidet. Senterpartiet i Gloppen meinte og meina framleis, at Firda vgs, vart råka for hardt, ut frå dei kriteria fylkeskommunen hadde sett i oppstartinga. At Anders Ryssdal vart åleine frå senterpartigruppa som stemde for at linja for media og kommunikasjon framleis skulle vere på Firda, vekte stor frustrasjon hjå våre medlemmar og sympatisørar. Ved neste korsveg forventa Gloppen Sp meir frå fylkestingsgruppa! Stortingsvalet Vi var spente på utfallet av årets stortingsval, og vi er særs nøgde med valresultatet. Laget la ned mykje og godt arbeid. Det vert synt til eiga melding frå valkamputvalet. Landbrukspolitisk dag i lag med Jølster Sp Måndag 18. mars skipa Jølster og Gloppen Sp til ein landbruksdag der fokus var utfordringar i mjølkeproduksjon no og framover. Landbruks -og matminister Trygve Slagsvold Vedum, Sp var invitert. Først på programmet var eit møte på Tine- Meieriet på Byrkjelo. Til stades der var mellom anna: ministeren, leiinga på meieriet, ordførarane Gloppen og Jølster, leiaren i Breim Bondelag og leiar i Jølster og Gloppen Sp. Pressa var og tilstades. Etter møtet gjekk turen til Stardalen og fjøsbesøk hjå Øygard Samdrift. Der fekk fylgjet sjå og høyre om samdrift i landbruk, både dei positive og negative sidene. Om kvelden skipa fylkeslaget til ope landbrukspolitisk møte på Skei Hotell. Konklusjonen må verte at det var ein vellukka dag! Anna aktivitet Lokallaget har vore representert på alle møter og konferansar som er avvikla i fylket. Representantar frå styret har hatt møte med fylkesstyret i samband med aktuelle politiske saker med hovudvekt på skulebruksplanen. Det har ikkje vore studiearbeid siste året. Lokallaget er aktive med utsending av informasjon til medlemmane både på sms og epost. Laget har nettside og facebookside som jamnleg vert oppdatert. Medlemstalet pr er i Senterungdommen, til saman 148 betalande medlemmar. Dette er 11 færre enn i fjor. Melding frå Senterungdomen Senterungdommen i Gloppen har i året som har gått hatt ein fast medlem og ein vara til fylkesstyret til Senterungdommen i Sogn og Fjordane. Vi sendte to representantar til landsmøtet i Senterungdommen i Ålesund i starten av november. Vi har hatt medlemsmøte og årsmøte. På årsmøtet diskuterte vi saka om kommunesamanslåing som har vore i media i det siste, og vi stiller oss ikkje bak dei som vil ha samanslåing Gloppen/Eid. Senterungdommen vil heller orientere seg sørover, den dagen kommunesamanslåing blir aktuelt. 4

5 Valkampoppsummering 2013 Valkamputval Karoline Bjerkeset, leiar, Olin Astrid Austrheim, Kent Øystein Hjelle Utvalet har hatt eitt møte og elles e-postkontakt og SMS for å planlegge valkampen. Resultat 1515 stemmer og 44 prosent oppslutnad. Gjennomførde aktivitetar Stand kvar laurdag frå og med Sandane-dagane (då heile helga) i sentrum i tillegg til stand på Byrkjelo og Hyen dei to siste helgene. Reed fekk vi diverre ikkje dekka opp ved årets val. Pakking og utsending av valmateriell der vi laga eit eige flygeblad med lokal vri og der vi framheva Liv Signe som kandidat. Annonsering av besøk av Jenny F. på stand. Bruk av fb for å annonsere standar og anna bodskap. Sommarbrev til medlemmar før sommaren med bodskap om saker, valkamp osv for å bevisstgjere dei om årets viktige val. Sms til alle medlemmar i innspurten av valkampen med oppmoding om å overbevise veljarar. Stort sett gjennomført alt som var planlagt utanom eit valkamp-kick off vi planla for å skaffe fleire til å delta i valkampen. Vidare var det planar om E39-aksjon, men denne la vi vekk når det ikkje kom noko avklaring. Vi har eit aktivt lokallag og stor kommunegruppe slik at det er greitt med folk å rullere på når det gjeld stand, men vi slit med å engasjere folk som ikkje har spesielle verv. Det lukkast vi i mindre grad med, sjølv om vi fekk med nokre fleire. Bruk av gassflaske til ballongar på Sandane-dagane og utsending av materiell med posten som sikrar at alle i kommunen får materiell til same tid må nemnast som særs gode tiltak. Laget kunne ynskt seg noko meir besøk av sentrale kandidatar i valkampen som ein viktig Spbastion i fylket. Dette ville kunne gjeve oss auka merksemd på standane våre. Valkampmateriell Grunna skifte av logo og materiell i partiet, var det naudsynt med innkjøp av nye parasollar og fornying av anna materiell. Fylkeslaget stilte opp med standpakkar til tinging til subsidierte prisar som gjer no at lokallaget har eit solid standtelt til bruk ved seinare høve. Vidare vart det kjøpt inn anna materiell av mindre slag. I løpet av valkampen gjekk vi og til innkjøp av t- skjorter til dei som sto på stand og som desse fekk i etterkant. Materiellet fungerer stort sett godt, men ballongar og drops er mest populært og elles bør innkjøp av materiell vere ting som folk kan bruke i kvardagen. Vidare produserte lokallaget sjølve lokalt tilpassa flygeblad som vart sendt ut i lag med fylkesbrosjyra. 5

6 Kent Øystein Hjelle og Leidulf Gloppestad på stand for Senterpartiet i valkampen. Sosiale media Gloppen Sp har eiga fb-side som vi nyttar til å marknadsføre spesielle hendingar eller bodskap. Denne vart jamleg oppdatert i valkampen, men har førebels ikkje det store tal følgjarar, men av statistikken så vart kvar hending sett av nesten 100 folk og nokre delingar. Vi har jamlege påminningar i styret om å bruke sida og dele hendingar, men det tek nok litt tid. Oppsummering Vi hadde ei målsetting på å oppnå prosent oppslutnad. Dette var med bakgrunn i at vi førre val gjorde eit særs godt val med andrekandidat frå kommunen og gjekk fram 11 prosent frå Vi overoppfylte målet og nådde ein oppslutnad på 44 prosent og framleis beste Spkommune i landet målt i prosent. Trass i utfordrande utgangspunkt med ei bruløysing som aldri kom og med eit dårleg resultat for Gloppen i saka om dei vidaregåande skulane, fekk vi berre ein liten nedgang frå resultatet frå Gloppen er ein sterk Sp-kommune i utgangspunktet der Sp sine kjernesaker som landbruk og distrikt står sterkt. Likevel meiner vi at dette ikkje hadde kome utan av vi gjorde eit godt arbeid og var synlege som organisasjon ute i kommunen og gjennomførte dei aktivitetar vi hadde sett oss til å gjennomføre. Vidare så «snudde vinden» noko i og med at vi på slutten av valkampen fekk tilbakemeldingar som gjekk på at folk meinte Sp hadde markert tydeleg standspunkt i saka om trase for E39. Det er uansett ikkje til å kome vekk i frå at det var denne saka som i stor grad spela inn på valresultatet i kommunen, noko ein ser på resultata mellom anna for Høgre, Krf og Ap. Elles var valkampen godt organisert og lokallaget stilte opp. Laget bør vere godt nøgd med årets valresultat i Gloppen og gjennomføringa av valkampen. Likevel har ein dei siste valkampane sett at sjølv om vi er eit stort lag, så er det vanskeleg å 6

7 rekruttere fleire aktive medlemmar til å bidra i valkampen. Det vert ofte litt mykje på enkelte, sjølv om i det i årets valkamp var godt fordelt, betre enn dei siste valkampane. Styret i meldingsåret, valde på årsmøtet i 2012 Val 2012 Neste valår 2013 Leiar: Bjarne Bø, 6827 Breim Ikkje på val X Nestleiar: Olin Austrheim, 6823 Sandane Ny Studieleiar: Karoline Bjerkeset, 6823 Sandane Ikkje på val X Kasserar: Arvid Gimmestad, 6823 Sandane Attval Styremedl.: Anders Gloppestad, 6823 Sandane Ikkje på val X Styremedl.: Oddvar Bjørlo, 6823 Sandane Attval Styremedl.: Ole Arild Aa, 6829 Hyen Ny Styremedl.: Kent Øystein Hjelle, 6823 Sandane Ny Senterkvinnekontakt: Oddvar Bjørlo, 6823 Sandane Attval I tillegg møter senterungdomen, ordførar og gruppeleiar i lokallaget sine styremøter Vara: 1. Marit Straume, 6829 Hyen Attval X 2. Bernt Reed, 6827 Breim Attval X 3. Arne Jostein Gimmestad, 6823 Sandane Attval X Revisor: Jon Gimmestad, 6823 Sandane Attval X Ingebrikt Øvreseth, 6823 Sandane Attval X Valnemnd 2013 Jostein Arne Røyrvik, 6829 Hyen Lillian Støyva, 6826 Byrkjelo Håkon Lundestad, 6823 Sandane Ny som leiar Attval Ny Medlemar av Gloppen SP som har tillitsverv/stillingar Erling Sande, stortingsrepresentant fram til Anders Ryssdal er medlem av fylkestinget og fylkesutvalet Karoline Bjerkeset er medlem i fylkesstyret i Sogn og Fjordane Senterparti Kent Øystein Hjelle er 1. vara til fylkesstyret i Senterungdommen i Sogn og Fjordane Per Rune Vereide er fylkessekretær for Senterpartiet i Sogn og Fjordane. Han har delteke på ei rekke arrangement i Senterpartiet (sentralt/fylket) i kraft av si stilling. Elise Eide Dvergsdal er organisasjonssekretær for Senterpartiet i Sogn og Fjordane. Ho deltek på ei rekke arrangement i Senterpartiet (fylket) i kraft av si stilling. 7

8 Kommunestyregruppa Anders Ryssdal ordførar / formannskapet Kristin Sandal leiar i kultur og miljø / formannskapet Per Jarle Myklebust leiar i oppvekst / formannskapet Sølvi Espeland Hope Olav Sigurd Gundersen Kari Jordanger Leidulf Gloppestad Liss Bergum Jeffery Thomas Kombinert gruppemøte og pakking av materiell. Jeffrey Thomas, Marit Straume, Sølvi Hope, Olin Austrheim, Oddvar Bjørlo, Arvid Gimmestad og Kristin Sandal. Framlegg til vedtak: Årsmøtet vedtek årsmeldinga for Gloppen Senterparti for 2013 slik den ligg føre. 8

9 Sak 4: Rekneskap

10 Framlegg til vedtak: Den framlagde rekneskapen for 2013 vert vedteken. Sak 5: Medlemskontingent for 2014 Medlemskontingenten for 2013 er kr 445,- pr medlem. Kontingenten er samansett slik: kr 320,- sentralt + kr 90,- fylket + kr 35 lokallaget. Det er auke i kontingenten sentralt, og styret foreslår redusert lokal kontingent. Ny kontingent vert då slik: kr 330,- sentralt + kr 90,- fylket + kr 30,- lokalt = til saman kr 450,- Framlegg til vedtak: Årsmøtet vedtek at medlemskontingenten i Gloppen Senterparti vert sett til kr 450,- pr. medlem for Sak 6: Val for 2014 Valnemda sitt framlegg er: Styret Leiar: Bjarne Bø, 6827 Breim Attval Nestleiar: Olin Astrid Austrheim, 6823 Sandane Ikkje på val Studieleiar: Karoline Bjerkeset, 6823 Sandane Attval Kasserar: Arvid Gimmestad, 6823 Sandane Ikkje på val Styremedl.: Jeffrey Thomas, 6823 Sandane Ny Styremedl.: Oddvar Bjørlo, 6823 Sandane Ikkje på val Styremedl.: Ole Arild Aa, 6829 Hyen Ikkje på val Styremedl.: Kent Øystein Hjelle, 6826 Byrkjelo Ikkje på val Senterkv.kontakt: Oddvar Bjørlo Attval I tillegg er gruppeleiar og senterungdomsleiar medlemmer i styret. Ordførar møter i styret som observatør. Varamedlemmer: 1. varamedlem Marit Straume, 6829 Hyen Attval 2. varamedlem Bernt Reed 6827 Breim Attval 3. varamedlem Arne Jostein Gimmestad, 6823 Sandane Attval 10

11 Revisor: Jon Gimmestad, 6823 Sandane Ingebrikt Øvreseth, 6823 Sandane Attval Attval Valnemnd 2014: 1. Lillian Støyva, 6826 Byrkjelo 2. Håkon Lundestad, 6823 Sandane 3. Veljast på årsmøtet Sak 7: Aktuelle politiske saker Partileiar Liv Signe Navarsete Fylkestingstingmedlem Anders Ryssdal Gruppeleiar Per Jarle Myklebust Sak 8: Arbeidsplan 2014 Politikk Viktige saker som Gloppen Senterparti skal arbeide vidare med i komande år: Tilflytting og busetting E-39 og bru Anda-Lote Vidaregåande skular Næringspolitikk i Gloppen Medlemsaktivitet Gloppen Senterparti skal ha medlemsmøter i komande år om aktuelle saker Rekrutteringsarbeid Førebuingar i høve fylkestingsval og kommuneval Informasjonsarbeid Gloppen Senterparti skal bli betre på å kommunisere med medlemmane ved å: Nytte aktivt sms og e-post til utsending av informasjon til medlemmane. Medlemsregisteret skal vere oppdatert med telefon og e-post for dei som har dette. Styret og kommunestyregruppa får eit felles ansvar for å kome med innhald og oppdateringar på laget si heimeside. Bruke facebooksida til publisering av laget sin aktivitet. Sak. 9: Eventuelt 11

12 Lokallagsleiar og supervervar Bjarne Bø og Liv Signe på landsmøtet i Loen

Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012

Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012 Tale til Senterkvinnene i Sogn og Fjordane sitt fylkesårsmøte 2012 Kjære alle saman Når eg no skal seie litt til dykk og oppsummere fjordåret, så kjem eg ikkje utanom det fryktelege som hende 22.juli i

Detaljer

Møtebok Fylkesårsmøtet i Hordaland Venstre

Møtebok Fylkesårsmøtet i Hordaland Venstre Møtebok Fylkesårsmøtet i Hordaland Venstre Quality Hotel Edvard Grieg, Bergen 8. og 9. februar 2014 Innhald: ÅM-1. Opning ÅM-2. Godkjenning av innkalling og sakliste ÅM-3. Godkjenning av program, namneopprop

Detaljer

Valkamputvalet sin sluttrapport

Valkamputvalet sin sluttrapport Valkamputvalet sin sluttrapport Vi slår det fast med ein gong: Sogn og Fjordane Venstre nådde målsetjinga vi har slåss for sidan 1969. Gunvald Ludvigsen vart etter nervepirrande oppteljingar vald som stortingsrepresentant

Detaljer

FYLKESLEIAREN SIN TALE

FYLKESLEIAREN SIN TALE FYLKESLEIAREN SIN TALE Må kontrollerast mot framføring. Gode årsmøte. Me har lagt bak oss eit år og ein haust som ga oss litt andre utfordringar enn me er vane med i dette landet vårt. Dei triste hendingane

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende!

Hilsen fra lederen. Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende! Hilsen fra lederen Jeg vil oppsummere 2013 i ett ord; utfordrende! Det har vært utfordrende for Norges Bondelag, med valgkamp, ny regjering, ny landbruksminister fra FrP og en helt ny retning på landbrukspolitikken.

Detaljer

Årsmelding for Breim Sau og Geit 2013.

Årsmelding for Breim Sau og Geit 2013. Årsmelding for Breim Sau og Geit 2013. Norsk Fjordhestgard, torsdag 30. januar 2013 kl.20.00. Sakliste: 1. Val av møteleiar. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Val av 2 personar i tillegg til

Detaljer

Protokoll frå årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 13. og laurdag 14. mars 2009 på Alexandra Hotel, Molde

Protokoll frå årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 13. og laurdag 14. mars 2009 på Alexandra Hotel, Molde Protokoll frå årsmøte i Møre og Romsdal Bondelag fredag 13. og laurdag 14. mars 2009 på Alexandra Hotel, Molde Næringspolitisk konferanse i framkant av årsmøtet samla 99 deltakarar. I fremste rekker ser

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Sak 5 Årsplan Hordaland Sp 2010

Sak 5 Årsplan Hordaland Sp 2010 Sak Årsplan Hordaland Sp 0 Fridom i by og distrikt 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1. Innleiing I tråd med verksemdsplanen for Senterpartiet er 0 eit organisasjonsår for Hordaland SP. For å styrkja

Detaljer

ÅRSMELDING OG REKNESKAP

ÅRSMELDING OG REKNESKAP 2008 ÅRSMELDING OG REKNESKAP Landbruk på dagsorden Landbruk på dagsorden 2009 er storsatsinga til organisasjonen. Dette er ei viktig satsing både opp mot jordbruksforhandlingane og ikkje minst opp mot

Detaljer

Kulturhuset, 2.etg Postboks 153 6856 Sogndal 6851 Sogndal

Kulturhuset, 2.etg Postboks 153 6856 Sogndal 6851 Sogndal 1 Besøksadresse: Postadresse: Kulturhuset, 2.etg Postboks 153 6856 Sogndal 6851 Sogndal Tlf.: 992 86 017 E-post: frivilligsentralen@sogndal.kommune.no Dagleg leiar: Åge Vedvik 2 INNHALD: Side 3: Side 4:

Detaljer

Medlemsbladet Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane

Medlemsbladet Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane Desember 2014 Medlemsbladet Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane Første vekene i oktober var 42 pensjonistmedlemmer i Utdanningsforbundet Sogn og Fjordane på tur til Sør-Afrika. Her nyt nokre av dei den

Detaljer

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR

ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG. Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR ORGANISASJONSHANDBOK F O R N O R G E S B Y G D E K V I N N E L A G ORGANISASJONSHANDBOK FOR NORGES BYGDEKVINNELAG Mjølkerampa EIN AV MANGE MØTEPLASSAR Norges Bygdekvinnelag Postboks 9358 Grønland 0135

Detaljer

IL BRODD. Årsmelding 2014. Medlem av:

IL BRODD. Årsmelding 2014. Medlem av: IL BRODD Årsmelding 2014 Medlem av: Sogn og Fjordane Fotballkrins, Sogn og Fjordane Friidrettskrins, Sogn og Fjordane Handballkrins og Norges Vektløftarforbund. TILLITSVALDE I BRODD 2014: Leiar: Bjarne

Detaljer

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten

1) OPNING - styreleiar Harald Lie. 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 1) OPNING - styreleiar Harald Lie 2) GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE - møteleiar Johan Arnt Gjeten 3) VAL AV SKRIVAR OG TO TIL Å SKRIVE UNDER MØTEBOKA - møteleiar Johan Arnt Gjeten 4) NAMNEOPPROP

Detaljer

Frå leiaren - Vår vinnarsak vidare.

Frå leiaren - Vår vinnarsak vidare. Frå leiaren - Vår vinnarsak vidare. Enno eit år er gått og det er tid for helsing til årsmeldinga vår og dykk medlemer. Det er ikkje vanskeleg å sjå tilbake og seia at året har vore fullt av både gode,

Detaljer

INNLEIING ØKONOMI. Karl Peder Mork leiar. Synnøve Marie Sætre skrivar. Kristofer Olai Ravn Stavseng nestleiar

INNLEIING ØKONOMI. Karl Peder Mork leiar. Synnøve Marie Sætre skrivar. Kristofer Olai Ravn Stavseng nestleiar INNLEIING Norsk Målungdom (NMU) arbeider for at alle i Noreg skal ha høve og rett til å skrive nynorsk, og å fremja nynorsk, dialektbruk og språkleg mangfald på alle samfunnsområde. Vi organiserer ungdom

Detaljer

Årsmelding 2013. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland

Årsmelding 2013. Hordaland Sau og Geit. www.nsg.no/hordaland Årsmelding 2013 Hordaland Sau og Geit www.nsg.no/hordaland 1 Innhald: Side Program til årsmøtet i 2014 3 Sakliste og valnemda si innstilling til årsmøtet i 2014 4-5 Arbeidet i fylkeslaget 5-37 HSG si heimeside

Detaljer

Årsmelding 2011. Kontrollutvalet. www.sfj.no

Årsmelding 2011. Kontrollutvalet. www.sfj.no Årsmelding 2011 Kontrollutvalet www.sfj.no Innhald 1 Innleiing... 4 2 Samansetting av kontrollutvalet... 4 2.1 Kontrollutvalet 2007-2011... 4 2.2 Kontrollutvalet 2011-2015... 5 3 Kontrollutvalet sitt formål...

Detaljer

Skei Hotel, Skei i Jølster 25.-26. februar 2011

Skei Hotel, Skei i Jølster 25.-26. februar 2011 1 Skei Hotel, Skei i Jølster 25.-26. februar 2011 Vi medvirkar til å halde Noreg levande og grønt...fordi vi bryr oss og fordi vi kan. I meir enn 100 år har vi vore ein av landbruket sine viktigaste samarbeidspartnar.

Detaljer

Hordaland Bondeog Småbrukarlag

Hordaland Bondeog Småbrukarlag Hordaland Bondeog Småbrukarlag ÅRSMELDING 2008 Innhald Framsida : Helga Fossheim, Odd Arne Espeland og Bjørn Lothe på Stavali.1 Program årsmøte 7.-8.mars 2009.4 Tillitsvalde i HBS 2008...5 Lokallagsleiarar

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka

1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg. 2) Godkjenning av innkalling og sakliste. 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka SAKLISTE SAKLISTE TIL ÅRSMØTET: 1) Opning v/ styreleiar Astrid Westberg 2) Godkjenning av innkalling og sakliste 3) Val av skrivar og to til å skrive under møteboka 4) Namneopprop og eventuelle fullmakter

Detaljer

Ungdomspanelet vil med dette ønskje deg hjarteleg velkomen til Ungdommens fylkesting (UFT) i Ålesund frå 11. 13. november 2011 på Rica Parken Hotel.

Ungdomspanelet vil med dette ønskje deg hjarteleg velkomen til Ungdommens fylkesting (UFT) i Ålesund frå 11. 13. november 2011 på Rica Parken Hotel. Møteinnkalling Utval: Ungdommens fylkesting Møtestad: Rica Parken Hotel Ålesund Dato: 11. 13.11.2011 Tid: 14:00 Forfall skal meldast til koordinator Anne Berit Svenkerud Halle, mob 98 41 30 03 / absh@mrfylke.no,

Detaljer

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet

Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00. Sakliste og sakspapira for årsmøtet Årsmøte Eidfjord Idrettslag 5. mai 2013 på Eidfjord Fjell og Fjordhotell kl. 19.00 Sakliste og sakspapira for årsmøtet Det vises til innkallinga til årsmøte av 5. april 2013 på Eidfjord IL si nettside.

Detaljer

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae.

-- Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Referat Frå Styremøte 21. oktober, Quality Airport Hotel Gardermoen - Gardermoen -- Til stades: Harald Lie, Jorulf Refsnes, Bodil Mannsverk, Finn Egil Adolfsen, Aud Fossøy og Ivar Aae. Frå adm.: Frode

Detaljer

Medlem: Johannes Øygarden tlf. 57686558/90604532 E-post, j-oeyga@online.no

Medlem: Johannes Øygarden tlf. 57686558/90604532 E-post, j-oeyga@online.no Årsmøtet vart halde på Løa 11. medlemer møtte. 1. OPNING. Leiar J.J. Øvrebø opna møtet og ønskte alle velkomne. 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKLISTE. Innkalling og sakliste vart godkjente utan merknad.

Detaljer

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet.

Hilsen fra lederen. Jeg oppfordrer alle medlemmer til å møte opp og være med i fellesskapet. Årsmelding 2014 INNHALDSLISTE Side Helsing frå leiaren 3 Styret og administrasjonen, adresser 4 Fylkesstyret 5 Utval og representasjon 2014-15 6 Arbeidsplan 2014-15 7 Årsmøtet 2014 (redigert utdrag frå

Detaljer

Styret i Hordaland Bondelag 2011

Styret i Hordaland Bondelag 2011 Hilsen fra lederen Det har vært et begivenhetsrikt år. Som ny leder ble det første styremøtet avholdt i Paris. Jeg ble kastet ut i innspurten av den flotte budstikkestafetten. Alle hadde store forhåpninger

Detaljer

Årsmøte 2013. Quality Hotel Waterfront, Ålesund 04.04.13

Årsmøte 2013. Quality Hotel Waterfront, Ålesund 04.04.13 Årsmøte 2013 Quality Hotel Waterfront, Ålesund 04.04.13 Årsmøte for 2013 Quality Hotel Waterfront, Ålesund, 04.04.13, kl. 16.30 18.30 Dagsorden Sak 1 Konstituering Sak 2 Styret si årsmelding for 2012 Sak

Detaljer