Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre."

Transkript

1 20.mai 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til telefonmøte i styringsgruppen. 29.mai kl Møtedeltakere ringer telefon med pinkode Møteleder Odd Søreide har pinkode Vel møtt!! På vegne av sekretariatet - vennlig hilsen Trine Magnus Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) Nord RHF / UNN HF / UiT Tlf /

2 SAKSLISTE INTERREGIONAL STYRINGSGRUPPE FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE Møte 29.mai 2009 Saksnr Saksinnhold 23/2009 Godkjenning innkalling og saksliste 24/2009 Referat fra forrige møte 25/2009 Kriteriebasert vurdering av nye nasjonale kvalitetsregistre 26/2009 Kriteriebasert vurdering av de 12 etablerte nasjonale kvalitetsregistrene 27/2009 Nærmere om databehandlingsansvarlig 28/2009 Eventuelt 2

3 Saksframlegg Møtedato Saksnr : : 23/ 09 Saksbehehandler : Tittel: Godkjenning innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste. 3

4 Saksframlegg Møtedato Saksnr : : 24/ 09 Saksbehehandler : Tittel: Referat fra forrige møte Forslag til vedtak: Styringsgruppen godkjenner referat fra forrige møte Vedlegg 1: Referat styremøte

5 Sak 24/ 09 - vedlegg 1 Møtereferat: Dok.dato : Møtedato : Møtenr : Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre 1 Tid og sted Dag Fredag 17.april 2009 Tid Kl 09:30-10:45 Sted. Gardermoen 2 Referat Sak Tid Tema Ansvarlig 12/09 Godkjenning, innkalling og dagsorden OS Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent. 13/09 Referat fra forrige møte OS Vedtak: Referatet fra forrige møte godkjent. Kriterier for vurdering av nasjonale 14/09 AH medisinske kvalitetsregistre Styringsgruppen ga i all hovedsak tilslutning til de vedlagte kriteriene. Det ble bemerket at de vil være nyttige både som kriterier for å vurdere og eventuelt godkjenne registre, og som praktisk veiledning for etablering av nye registre. Styringsgruppen erkjente at ingen registre vil ha tilstrekkelig modenhet for et nasjonalt oppdrag uten at løsninger for finansiering og teknologisk plattform i tillegg er avklart. Vedtak: Styringsgruppen godkjente de vedlagte kriterier for vurdering av nasjonale medisinske kvalitetsregistre med de endringer som framkom i møtet. Styringsgruppen ber om at kriteriene oversendes direktoratet som RHFenes forslag til kriteriebasert vurdering av nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 15/09 Utkast til avtale med FHI. TM Styringsgruppen fikk seg forelagt utkast til overordnet rammeavtale for samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og RHFene i arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Vedtak: 1. Styringsgruppen tilslutter seg utkastet til overordnet samarbeidsavtale mellom de fire RHF og FHI på området nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2. Saken oversendes AD i de fire RHF for endelig godkjenning 5

6 16/09 Observatørstatus for FHI TM Styringsgruppen erkjente behovet for en strategisk arena for å operasjonalisere intensjonene i samarbeidsavtalen mellom FHI og RHFene, kfr sak 15/09, og fant det naturlig å utvikle den interregionale styringsgruppens møter til en slik arena ved å invitere FHI inn med observatørstatus. Vedtak: Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) inviteres inn i den interregionale styringsgruppen for medisinske kvalitetsregistre med observatørstatus. 17/09 Behovet for IKT - ressurser i arbeidet med nasjonale kvalitetsregistre AV Vedtak: Saken utsettes til neste møte 18/09 Forslag til avtale mellom Nord RHF og de øvrige RHF vedr midler til arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre TM Som oppfølging av sak 04/09 må det inngås avtale mellom Nord RHF og de øvrige RHF vedr kostnader og gjensidige forpliktelser knyttet til etablering av såkalte noder av servicemiljøet i de enkelte regionene. Styringsgruppen fikk seg forelagt utkast til slik avtale. Vedtak: 1. Styringsgruppen tar utkast til avtale mellom Nord RHF og de øvrige regionene til orientering, med de kommentarer som framkommer under møtet. Styringsgruppen forutsetter at Nord RHF godkjenner endelig avtaletekst og sørger for den videre prosess overfor de andre regionene. 19/09 Nasjonalt helseregisterprosjekt TM Nasjonalt helseregisterprosjekt har som formål å sørge for at sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre blir i stand til å oppfylle sine formål på en bedre måte enn i dag, med høy aktualitet, god tilgjengelighet og ved hjelp av moderne teknologi. Det er etablert en nasjonal styringsgruppe på høyt ledernivå, ledet av HOD, der bl.a. alle RHF er representert, og en bred referansegruppe. FHI er sekretariat. En handlingsplan med konkrete tiltak både på kort og på lengre sikt forventes sluttbehandlet 19. juni. Det ble redegjort for hovedelementene i handlingsplanen slik den foreligger p.t. Vedtak: Styringsgruppen tar den muntlige redegjørelsen til orientering. 20/09 RHFenes forslag til nye nasjonale registre for veien fram til anbefaling overfor HDir / HOD AH Vedtak: Styringsgruppen slutter seg til den beskrevne plan og framdrift for prosessen fram til RHFenes anbefaling av nye nasjonale registre for /09 Vedr direktoratets høringsuttalelse om HKR TM Styringsgruppen understreket betydningen av at HODs forslag til etablering av et nasjonalt Hjertekarregister (HKR) blir behandlet snarest mulig. Styringsgruppen uttrykte i den forbindelse bekymring knyttet til at direktoratet i sin høringsuttalelse har fremmet et alternativt forslag med begrunnelse at dette evt kan forsinke den videre behandlingen av HODs forslag. Styringsgruppen stiller seg bak innholdet i det vedlagte notat, men anser seg ikke i formell posisjon til å uttale seg om saken overfor HOD. Vedtak: Styringsgruppen tar det vedlagte notat vedrørende direktoratets høringsuttalelse til orientering men anser seg ikke i formell posisjon til å uttale seg skriftlig i sakens anledning. Referent: Trine Magnus 6

7 Saksframlegg Møtedato : Saksnr : 25/ 09 Saksbehehandler : Anne Høye SKDE Tittel: Kriteriebasert vurdering av kandidater for godkjenning som nye nasjonale kvalitetsregistre Forslag til vedtak: Med utgangspunkt i den gjennomgåtte kriteriebaserte vurderingen av nye nasjonale kvalitetsregistre anbefaler styringsgruppen de 23 foreslåtte registre som nye nasjonale kvalitetsregistre, gitt de forutsetninger som er beskrevet i saken. Bakgrunn for saken: I - og omsorgsdepartementets brev Nasjonale medisinske kvalitetsregistre utdyping av oppdrag i oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene av er følgende punkter spesifisert: 1. Delta i direktoratets arbeid med å utarbeide krav til nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2. Med utgangspunkt i ovennevnte krav til nasjonale medisinske kvalitetsregistre, vurdere om kvalitetsregistrene i vedlagte tabell kan etableres som nasjonale medisinske kvalitetsregistre, ansvarsplassert i RHF. For Sør - Øst omfatter oppdraget også kvalitetsregistre som er opprettet under Kreftregisteret. 3. Vurdere om de 12 nasjonale kvalitetsregistrene som er etablert vil kunne oppfylle felles krav til de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. 4. Tilbakemelding på forslagene presentert i avsnittet Nærmere om databehandlingsansvarlig. Punkt 1 er behandlet tidligere i styringsgruppen, kfr sak 14/09. Foreliggende sak omhandler punkt 2, og er ment som grunnlag for styringsgruppens forslag til nye nasjonale kvalitetsregistre. Punkt 3 og 4 behandles som hhv sak 26/09 og 27/09 i dette møtet. 7

8 Innhold i saken: 1. Innledning 2. Om de 15 foreslåtte på opprinnelig liste 3. Vurdering av faser 4. Kreftregisteret 5. Faglig forankring, ansvarsplassering og organisering 6. Prioritet 7. Oppsummering regioner 8. Forslag til vurdering av nye nasjonale registre i Konklusjon 1. Innledning I møte besluttet den interregionale styringsgruppen at både de 15 registrene som ble foreslått i direktoratets rapport fra 2006 og andre aktuelle registre i hvert RHF skulle kartlegges, med utgangspunkt i forslag til kriterier. Det ble gitt tilslutning til prosess foreslått av sekretariatet, og denne prosessen er nå gjennomført. I vedlagte oversiktstabell (vedlegg 1) gis en kortfattet oppsummering av hvilke registre som er foreslått fra hvert RHF, med kort beskrivelse av hvert register angitt prioritet fra RHF et og vurdering av hvilken fase registeret befinner seg i. Vedlegg 2 viser oversikt over kvalitetsregistre i Kreftregisteret med angitt prioritering ift nasjonal status. Det presiseres at fremtidig finansiering av de nasjonale registrene ikke er avklart. Dette gjelder både bruk av bevilgede midler (dvs. de resterende 15 millioner for 2009, pluss eventuelle midler for 2010), eventuell egenfinansiering fra det enkelte RHF og finansiering av kvalitetsregistrene i Kreftregisteret. Utkast til framtidig prosess for godkjenning og finansiering av nasjonale registre fremmes som egen sak for styringsgruppen i møtet 8. juni. Det må også understrekes at foreliggende forslag ikke vurderer omfanget av det arbeid som må gjøres for at registrene faktisk skal bli nasjonale både mht dekningsgrad og publisering av resultater. Som tidligere beskrevet gjenstår et betydelig arbeid bare for å få de eksisterende 12 nasjonale registrene rimelig oppegående, og både mht finansiering og ressurser for øvrig bør ambisjonsnivået tilpasses realitetene. 2. Om de 15 foreslåtte på opprinnelig liste Foreliggende kartlegging omfatter de 15 tidligere foreslåtte registre (se nærmere beskrivelse av disse i brev av fra direktoratet til - og omsorgsdepartementet, vedlegg 3), men med følgende presiseringer: Nasjonalt register for hjertestans utenfor sykehus ( Sør-Øst) har formidlet så sparsomme opplysninger at det er vanskelig å ta stilling til utforming/design/organisering, eller hvilken fase det befinner seg i. 8

9 Tidligere foreslått nasjonalt register for invasiv kardiologi ( Vest) er også foreslått av Nord (som ønsker konvertering av det nasjonale forskningsregisteret Nor-Stent til nasjonalt kvalitetsregister). Sentralregister for hjertekirurgi har Norsk thoraxkirurgisk forening som databehandlingsansvarlig. De har ikke vært oppmerksom på kartleggingen, og det foreligger bare sparsomme opplysninger i e-post-korrespondanse mellom Rikshospitalet og faglig leder. Her opplyses at all endring av registeret (i forhold til forankring, bl.a.) må tas opp i styret. Norsk kvinnelig inkontinensregister står oppført på liste over de 15, men har ikke sendt inn opplysninger. Hemovigilans Norge står oppført i det opprinnelige forslaget, men ikke i oversikten fra Dette registeret drives av Kunnskapssenteret, og omfattes ikke av foreliggende kartlegging. 3. Vurdering av faser Det er gjort forsøk på å vurdere registrenes modenhet ved å plassere dem i de 3 foreslåtte fasene utviklingsfase (fase 1), implementeringsfase (fase 2) og driftsfase(fase 3) Disse fasene er beskrevet i forslag om kriterier sendt fra styringsgruppen til direktoratet (vedlegg 4). Inndelingen i faser må imidlertid sees på som en grovsortering, da registrene er svært ulike i utforming. Flere av de som er i driftsfase kan likevel mangle svært mye for å bli nasjonale, de kan være i drift bare regionalt, som forskningsregistre m.v. Noen av disse er plassert i fase 2 fordi det gjenstår betydelig arbeid før nasjonal implementering er mulig. Mange registre i fase 2 og 3 er papirbaserte. Det er også sterkt varierende hvordan registre kategorisert i fase 3 i dag analyserer, rapporterer og publiserer resultater fra registeret. 4. Kreftregisteret direktoratet anser i sitt brev til HOD av kvalitetsregistrene for prostatakreft, lungekreft, tykk- og endetarmskreft og brystkreft som gode kandidater for å bli nasjonale i Kreftregisteret har beskrevet egne kvalitetsregistre med prioritering av hvilke som p.t. ønskes oppgradert til nasjonale (vedlegg 2). Dette omfatter de samme registrene, i tillegg til føflekkreft (malignt melanom). Videre har Kreftregisteret satt opp en tidsplan (vedlegg 5) for teknisk utvikling ut fra planlagt integrering i egen hoveddatabase. Vårt forslag er man tar utgangspunkt i Kreftregisterets prioritering. I dette notatet tas som nevnt innledningsvis ikke stilling til finansiering av kvalitetsregistrene innenfor kreftområdet, dette må avklares særskilt. 5. Faglig forankring, ansvarsplassering og organisering For enkelte registre må det skje en avklaring før databehandlingsansvar avgjøres. Dette gjelder spesielt: PCI-register, foreslås av både Vest og Nord. 9

10 Alle registrene innen revmatologi. Fagmiljøet bør koordineres og bli enige om en hensiktsmessig organisering - for eksempel i en fellesregistermodell med ett basisregister og tilhørende kvalitetsregistre (etter modell av foreslått HKR), eventuelt intern enighet i fagmiljøet om hvilke armer som skal plasseres hvor. De foreslåtte registrene innen hjerte-kar må sees i sammenheng med den foreslåtte etableringen av et Hjerte-kar register. 6. Prioritet Hvert RHF har gitt en vurdering av hvilke registre som ønskes prioritert, dette framgår som 1(prioritert i 2009) og 0 (ikke prioritert i 2009). 31 registre har fått slik prioritet inkludert Kreftregisteret, prioriteringen omfatter registre i alle tre faser. I sekretariatets forslag til kriterier for nasjonale registre anbefales at registre som vurderes som nasjonale på sikt må befinne seg på vurderingspunkt 2 (dvs. være ferdig med fase 1). For de nærmeste årene vil prioriteringen måtte være pragmatisk og ta hensyn til det heterogene bildet som foreligger. I sekretariatets forslag til prosess for vurdering foreslås at det for 2009 (og også senere år) avsettes et beløp til idéstøtte til lovende registre i fase 1, for idéutvikling og planlegging av implementering/drift. 7. Oppsummering fordelt på regioner: Faser Midt Nord Vest Sør-Øst Totalt Fase Fase Fase (hvorav 2 13 med annen DBA -Norsk cardiologisk selskap og Norsk thoraxkirurgisk forening) Annet Før fase 1: 1 Ikke angitt: 1 2 Kreftregisteret: 25 Totalt Forslag til vurdering av nye nasjonale registre i 2009 Registre som befinner seg i fase 3 oppgraderes til nasjonale. Dette gjelder 13 registre utenom Kreftregisteret. Register for hjertekirurgi er foreløpig ikke inkludert, det foreligger få opplysninger og databehandlingsansvar må forankres i RHF/HF. Fem registre i fase 2 oppgraderes også, ut fra prioritet fra RHF et. Kreftregisterets forslag til fem nye nasjonale registre (fase 2 og 3) er inkludert. Det totale antall registre som foreslås som nasjonale er dermed

11 Gjeldende oppgradering gjelder for 2009 og 2010 (eventuelt også 2011). Ny vurdering av nasjonale registre fra 2011 gjøres høsten 2010 (eventuelt høsten 2011). Det knyttes økonomisk bistand til status som nasjonalt register. Registre i fase 1 som er prioritert av RHF et får idétøtte fram til de kan vurderes på nytt i neste runde. Dette vil medføre følgende fordeling: Midt Navn Nr Pri RHF Fasevurdering Status Nordic spinal cord 1 1 Fase 2. Nasjonalt injury registry Norway Norsk karkirurgisk Register NORKAR 2 1 Fase 3. Oppgir tilnærmet nasjonal dekningsgrad. Relasjon til hjertekirurgisk register? Nasjonalt Nord Navn Nr Pri RHF Fasevurdering Status Nasjonalt register for invasiv kardiologi Norsk kvalitetsregister for småbarns psykiske helse Nasjonalt kvalitetsregister for nakke og rygglidelser Nasjonalt vaskulittregister Vest 1 1 Fase 3 er i drift nasjonalt, men som forskningsregister. Kan enkelt endres til å bli kvalitetsregister, inkludert eksisterende IT-løsning. Oppgir ca 50 % dekningsgrad. Må sees i sammenheng med søknad om lignende register fra Vest. 2 1 Fase 1. Idéstøtte 3 1 Fase 1. Idéstøtte 4 1 Fase 2. Har vært i regional drift, er nå under endring for å utvides til å bli nasjonalt. Nasjonalt, men må avklares med Vest Nasjonalt, men forutsetter avklaring med register for autoimmune sykdommer (Sør-Øst) og andre registre innen revmatologi. Navn Nr Pri RHF Fasevurdering Status Register for 1 0 Før vurderingspunkt 1 Ikke støtte spiseforstyrrelser (utviklingsfase ikke igangsatt) Nasjonalt 2 1 Fase 3, beskriver dekningsgrad 70 Nasjonalt porfyriregister % Hypospadi registeret 3 1 (på sikt) Fase 1, snart klar for fase 2 Idéstøtte Register for organspesifikke 4 1 Fase 3, men driften gjelder som Nasjonalt autoimmune sykdommer forskningsregister. Beskriver at 64 % på av pasientene på landsbasis har takket ja, men reell dekningsgrad ukjent. Nasjonalt 5 1 Fase 3, nasjonal dekning Nasjonalt korsbåndregister Nasjonalt register for 6 1 Fase 3, nasjonal dekning Nasjonalt leddproteser Nasjonalt 7 1 Fase 3, nasjonal dekning Nasjonalt hoftebruddregister Nasjonalt PCI-register 8 1 Fase 1, men en rekke uavklarte forhold mht konsesjon, samtykke, teknisk løsning m.m. Det søkes også om tilsvarende register fra Må sees i sammenheng med Nords søknad 11

12 Norsk MS register og biobank Det norske nyrebiopsiregisteret Norsk dermatologisk biologisk register NDermReg Norsk register for hjemmerespiratorbehandling Nord ved å utvide Nor-Stent (eksisterende forskningsregister), plassering må avklares mellom involverte fagmiljøer. 9 1 Fase 3, oppgir % Nasjonalt dekningsgrad Fase 3, oppgir 95 % dekning Nasjonalt 11 1(usikkert, ikke klart angitt) Fase Fase 3, oppgir 90 % dekningsgrad. Nasjonalt Nasjonalt, men må sees i sammenheng med andre registre innen revmatologi. Sør-Øst Navn Nr Pri RHF Fasevurdering Status Register for autoimmune sykdommer (voksne) 1 1 Fase 2. Er i drift, men hovedsakelig registrering fra Sør-Øst. Nasjonalt, men må sees i sammenheng med og avklares ift søknad om vaskulittregister fra HN og andre registre innen revmatologi. Norsk 2 1 Fase 1 Idéstøtte barnefedmeregister Norsk gynekologisk laparoskopiregister Norsk Nefrologiregister Nasjonalt register for barneleddgikt og autoimmune bindevevssykdommer hos barn NOR-DMARD (Norwegian Disease- Modifying AntiRheumatic Drugs) Register for dom til behandling i Øst Norsk pacemakerregister (NorPace) Hjertestans utenfor 3 0 Fase 2. Oppgir betydelige problemer med datainnsamling og deltakelse. Oppgir ca 20 % dekningsgrad. Teknisk løsning ufullstendig. Idéstøtte 4 1 Fase 3. Oppgir 99 % dekning. Nasjonalt 5 1 Fase 2. Er i drift, men bare i Sør-Øst. Avslått søknad om å utvide konsesjon til å bli nasjonalt i Må sees i sammenheng mellom andre registre innen revmatologi. 6 1 Fase 2. Er i drift, men bare 5 sykehus deltar. 7 1 (ønsker pri ift psykiatri, men til diskusjon) Fase 2. Er i drift, men bare tidligere Øst. Usikkert om dette kan defineres som et kvalitetsregister. 8 1 Fase 3, oppgir nasjonal dekningsgrad. Må forankres i RHF-systemet. 9 1? sykehus Hjertekirurgi 10 1 Sannsynligvis fase 3, men har p.t. ikke klar forankring i RHFsystemet. Norsk endokardittregister Kreftregisteret: 11 Fase 1. Eneste infeksjonsmedisinske register p.t. Nasjonalt, men må sees i sammenheng med andre registre innen revmatologi Nasjonalt, men må sees i sammenheng med andre registre innen revmatologi, og pågående arbeid i Norsk revmatologisk forening for å opprette et nasjonalt register (NOBIR). Idéstøtte (?) Nasjonalt? Idéstøtte Tykk- og endetarmskreft 12 Nasjonalt 12

13 Lungekreft 13 Nasjonalt Føflekkreft 14 Nasjonalt Brystkreft 15 Nasjonalt Prostatakreft 16 Nasjonalt 9. Konklusjon Ut fra dette forslaget foreslås totalt 23 registre som nasjonale i 2009/2010. To fra Midt, to fra Nord, ni fra Vest og ti fra Sør-Øst (inkludert Kreftregisterets fem kvalitetsregistre). Forslaget forutsetter: vurderingen sees i sammenheng med anbefalinger i Forprosjekt til nasjonalt helseregisterprosjekt avklaring av forslag om nasjonalt hjerte-kar-register og hvordan dette sees i sammenheng med foreslåtte registre innen hjerte-kar avklaring av organisering innen revmatologifeltet, sett i relasjon til fellesregistermodell avklaring av databehandlingansvar for registre som p.t. er plassert i spesialforeninger avklaring av databehandlingsansvar for PCI-registeret. Etter de opplysninger sekretariatet har fått formidlet er en ansvarsplassering i Nord i tråd med fagmiljøets vurdering. Dette synes også rimelig ut fra en tanke om regional fordeling av nasjonale registre. Ut fra den arbeidsinnsats som er nødvendig for å få på plass foreslåtte registre i tillegg til de eksisterende nasjonale bør det avklares når neste runde skal foregå. Realistisk sett bør ny vurdering av aktuelle registre tidligst foretas fra 2011, helst fra Videre foreslås at 7 registre får en form for tilskudd ( idéstøtte ), disse vurderes på nytt som mulig nasjonale i neste runde. Vedlegg 1: Oversiktstabell over foreslåtte registre Vedlegg 2:Oversikt over registre fra Kreftregisteret Vedlegg 3: Nasjonale medisinske kvalitetsregistre krav/oppfølging i oppdragsdokument og tildelingsbrev for Brev fra direktoratet til - og omsorgsdepartementet av Vedlegg 4: Stadier i registerutvikling Vedlegg 5: Tidsplan for teknisk utvikling Kreftregisteret 13

14 Sak 25/09 - vedlegg 1: Oversiktstabell over foreslåtte registre Midt Navn DBA Nr Kort beskrivelse Pri Nordic spinal cord injury registry Norway Ønsker Midt- Norge 1 Registeret er et nordisk samarbeid og den norske delen av registeret har frem til nå benyttet seg av tilkobling til den svenske løsningen. De tre norske sykehusene som behandler denne pasientgruppen er i ferd med å etablere en egen norsk løsning hvor databehandlingsansvaret og daglig ledelse av registeret vil legges til St. Olavs Hospital. Registeret har etablert en styringsgruppe og er i startfasen med å bygge opp en norsk løsning. Fasevurdering RHF 1 Fase 2. Norsk karkirurgisk Register NORKAR Ønsker Midt- Norge 2 Databehandlingsansvarlig er St Olavs Hospital og registeret har konsesjon fra Registeret er et aktivitetsregister. Avleverer data til en europeisk database. Beregner selv at 95 % av den karkirurgiske aktiviteten ble innrapportert. Registeret har ansatt 50 % sekretær. 1 Fase 3. Oppgir tilnærmet nasjonal dekningsgrad. Relasjon til hjertekirurgisk register? Nord Navn DBA Nr Kort beskrivelse Pri Nasjonalt register for invasiv kardiologi Norsk kvalitetsregister for småbarns psykiske helse Nasjonalt kvalitetsregister for nakke og rygglidelser Nasjonalt vaskulittregister Ønsker Nord Ønsker Nord Ønsker Nord Ønsker Nord 1 Fungerer i dag som en studie. Fortiden er ca 50 % av pasientpopulasjonen inkludert fra alle sykehus som behandler tilstanden. Databehandlingsansvaret ligger hos UiT. Det er etablert en egen nasjonal styringsgruppe. Studien har i dag en løsning for elektronisk innrapportering av data som også vil kunne brukes i et kvalitetsregister. 2 Registeret er i en utviklingsfase og vil ha en ferdig variabelliste våren Registeret skal dekke alle barne- og ungdomspsykiatriske klinikker i Norge med sped- og småbarnsteam (0-4 år). Registeret har en nasjonal styringsgruppe og en faglig leder i 50 % stilling. Det er planlagt å få etablert en løsning for elektronisk innrapportering av data i løpet av Registeret er i en utviklingsfase og vil ha en ferdig variabelliste våren Registeret har en nasjonal styringsgruppe og det er nasjonal konsensus om registeret. Registeret vil søke konsesjon i løpet av 2009 og vil også starte datainnsamling i løpet av Registeret har vært i drift regionalt i flere år. Revurderes p.t. for å kunne bli nasjonalt. Registeret er i en utviklingsfase og vil ha en ferdig variabelliste våren Det er satt sammen en nasjonal styringsgruppe for registeret og det planlegges å søke konsesjon i RHF Fasevurdering Fase 3 er i drift nasjonalt, men som forsknings-register. Kan enkelt endres til å bli kvalitetsregister, inkludert eksisterende IT-løsning. Oppgir ca 50 % dekningsgrad. Må sees i sammenheng med søknad om lignende register fra Vest. 1 Fase 1. 1 Fase 1. 1 Fase 2. Har vært i regional drift, er nå under endring for å utvides til å bli nasjonalt. Må sees i sammenheng med 14

15 løpet av Vest Navn DBA Nr Kort beskrivelse Pri Register for spiseforstyrrels er Nasjonalt porfyriregister Hypospadi registeret Register for organspesifikke autoimmune sykdommer Nasjonalt korsbåndregister Nasjonalt register for leddproteser Nasjonalt hoftebruddregis ter Vest Vest ( Bergen HF DBA) Vest Vest ( Bergen DBA) Vest ( Bergen HF DBA) Vest ( Bergen HF DBA) Vest ( Bergen HF DBA) 1 Hovedformål: registrere forløp av spiseforstyrrelser og relaterte problemer blant pasienter henvist til behandling ved Seksjon for spiseforstyrrelser ved Haukeland (regional enhet). Ikke nasjonalt. Ikke startet opp, ikke nærmere definert design. 2 Hovedformål: Kvalitetssikring og forskning innen fagfeltet porfyri. Tilknyttet nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, forskningskompetanse tilknyttet. Målgruppe er alle pasienter med porfyrisykdom i Norge, biokjemiske og kliniske behandlingsdata registreres kontinuerlig og prospektivt. Bredt sammensatt rådgivningsgruppe. 100 % stilling (fordelt på 4 personer/funksjoner). Samtykkebasert, forespørsel går via lege eller direkte til pasientene. Uttrekk også fra folkeregisteret og labsystem. Papirbasert registrering fra pasientene. Dekningsgrad ca 70 %. 3 Registeret er under etablering og planlegges innført ved Haukeland universitetssykehus i Registeret er samtykkebasert og har godkjenning fra REK og Datatilsynet for oppstart i Vest. Registeret er planlagt å inkludere alle sykehus som behandler hypospadi kirurgisk i Norge. Det er etablert en styringsgruppe for registeret. Innrapportering skal skje elektronisk og løsningen er utviklet av medisinsk fødselsregister (MFR). 4 Registeret beskrives under formål og design som et forskningsregister, men betegnes senere som et kvalitetsregister. Registeret har en nasjonal styringsgruppe. Konsesjonen som er gitt er til et spesifikt prosjekt som er avsluttet 2001, evt forlengelse av konsesjonen er ikke vedlagt. 5 Registeret er etablert som et nasjonalt kvalitetsregister. Registeret finansieres av Bergen. Registeret mottar data fra 65 sykehus og dekker 98 % av den ønskede pasientpopulasjonen. Registeret er papirbasert.. Registeret utarbeider sykehusvise rapporter. 6 Registeret ble etablert i 1987 og dekker ca 98 % av alle leddproteseoperasjoner ved sykehus i Norge. Registeret er finansiert av Bergen. Registeret er papirbasert. Avgir årlige rapporter til alle sykehus. 7 Registeret ble etablert i 2005 og finansieres av Bergen. Registeret mottar data fra 56 sykehus og mer enn 80 % av hoftebrudd i Norge rapporteres til registeret. Registeret er finansiert av Bergen. Registeret har fra 2005 utgitt sykehusvise rapporter. Registeret er papirbasert. register for autoimmune sykdommer (Sør-Øst) og andre registre innen revmatologi. Fasevurdering RHF 0 Før vurderingspunkt 1 (utviklingsfase ikke igangsatt) 1 Fase 3, beskriver dekningsgrad 70 % 1 (på sikt) Fase 1, snart klar for fase 2 1 Fase 3, men driften gjelder som forskningsregister. Beskriver at 64 % på av pasientene på landsbasis har takket ja, men reell dekningsgrad ukjent. 1 Fase 3, nasjonal dekning 1 Fase 3, nasjonal dekning 1 Fase 3, nasjonal dekning Nasjonalt PCI- 8 Registeret er i dag ikke etablert som et nasjonalt 1 Fase 1, men en rekke 15

16 register Vest kvalitetsregister. Det er etablert en nasjonal styringsgruppe. Det er utarbeidet en database og en testversjon er ferdig. Registeret har økonomisk støtte og har nylig ansatt statistiker. Norsk MS register og biobank Det norske nyrebiopsiregist eret Norsk dermatologisk biologisk register NDermReg Norsk register for hjemmerespirat or-behandling Vest Vest ( Bergen DBA) Ønsker Vest Vest ( Bergen HF DBA) 9 Etablert register, konsesjon siden Papirbasert, gir regelmessige rapporter. Oppgir selv at de dekker ca % av ønsket pasientpopulasjon. Har ansatt 100 % statistiker og 50 % sekretær. Skal skifte databaseløsning. 10 Hovedformål: Uniform diagnostikk og behandling av pasienter med nyresykdom i Norge og forskning på pasienter med nyresykdom i Norge. Konsesjon fra 2004, opprettet Papirbasert. 1,5 stilling (teknikere) i tillegg til sekretær lønnet av Haukeland, Bredt sammensatt styringsgruppe, nært samarbeid med medisinsk fødselsregister, forskningskompetanse tilknyttet. Kliniske, biokjemiske og immunologiske data (EPJ) registreres når nyrebiopsi utføres, morfologisk klassifikasjon. Oppfølgingsdata i spesifikke studier. Endepunktsvariabler v kobling mot Dødsårsaksregisteret/Norsk nefrolog register (?). Tilgang til data fra egen virksomhet, ellers etter søknad til styringsgruppe. Årsrapporter. Estimert dekningsgrad %. 11 Hovedformål: Kvalitetssikre biologisk behandling i daglig praksis, bestemme langtids trygghet og effekt av biologisk behandling av psoriasis og identifisere fenotyper med behov for spesifikk individualisert behandling. Skal inkludere pasienter med psoriasis som behandles med biologiske legemidler. Under utvikling p.t. i samarbeid med NOBIR (Norsk biologisk register). Bredt sammensatt fagråd opprettet, nasjonal forankring gjennom spesialitetsforening. Forskningskompetanse tilknyttet. Planlagt elektronisk datafangst, med full tilgang til egne data fra deltakende enheter og årsrapporter. Ønsket dekningsgrad over 90 %. 12 Formålet med registeret er å få en oversikt samt kvalitetssikre hjemmerespiratortilbudet i Norge. Registeret har egen styringsgruppe. Har avgitt årlige rapporter til alle sykehus siden Data registreres på papir ved behandlingsstart og årlige kontroller. Register oppgir at det er anslagsvis er oppi mot 90 % av ønsket pasientpopulasjon som er inkludert i registeret. uavklarte forhold mht konsesjon, samtykke, teknisk løsning m.m. Det søkes også om tilsvarende register fra Nord ved å utvide Nor-Stent (eksisterende forskningsregister), plassering må avklares mellom involverte fagmiljøer. 1 Fase 3, oppgir % dekningsgrad. 1 Fase 3, oppgir 95 % dekning 1 (?) Fase 1. Må sees i sammenheng med andre registre innen revmatologi. 1 Fase 3, oppgir 90 % dekningsgrad. Sør-Øst Navn DBA Nr Kort beskrivelse Pri Register for autoimmune sykdommer (voksne) Sør-Øst (OUS ved RH HF 1 Hovedformål: Registrere pasienter med systemiske bindevevssykdommer og vaskulitter for å kartlegge forekomst og sykdomsmanifestasjoner, samt være pasientbase for forskningsprosjekter. Fasevurdering RHF 1 Fase 2. Er i drift, men hovedsakelig registrering fra Sør- Øst. Må sees i sammenheng med og 16

17 Norsk barnefedme register Norsk gynekologisk laparoskopi register Norsk Nefrologi register Nasjonalt register for barneleddgikt og autoimmune bindevevssykdo mmer hos barn DBA) Ønsker Sør-Øst (OUS HF eller Sykehu set i Vestfold HF DBA) Ønsker Sør-Øst Ønsker Sør-Øst Sør-Øst (OUS Rikshos pitalet HF DBA) Samtykkebasert, tilknyttet biobank. Papirbasert (scanning). P.t. ikke oppfølgingsregistrering (bortsett fra sclerodermi, registreres årlig). 50 % faglig ledelse, 50 % konsulent. Styringsgruppe fra Sør-Øst, planlegges utvidet. Alle behandlende HF invitert, men hovedsakelig registrering fra RH. I 2008 ingen registreringer fra andre helseregioner. Enkelte forskningsprosjekter samarbeid internasjonalt. 2 Hovedformål: Overvåke utvikling av overvekt/fedme hos barn og unge, måle effekt av behandlingstiltak og forebyggende tiltak, danne grunnlag for forbedring av retningslinjer, gi grunnlag for forskning på årsaksforhold/behandlingsmetoder. Planleggingsfase, ikke etablert, sees i sammenheng med OUS og SiV søknad om kompetansesenterstatus. Sterkt nasjonalt nettverk av fagmiljø og barneavdelinger, forskningskompetanse tilknyttet. Nasjonal styringsgruppe planlagt. Planlagt registersekretariat med i alt 100 % stilling (faglig leder %, fagmedarbeider pluss IT %). Ønsker elektronisk registrering. Samtykkebasert, biologiske prøver/biobank planlegges. 3 Registeret ble etablert 2003 og ansvarlig er norsk Gynekologisk forening. Registerets hovedformål er å registrere alvorlige komplikasjoner på gynekologiske pasienter. Det gir rapporter til daltagende avdelinger, med hovedvekt på virksomhetsbeskrivelser. Registeret beskriver at det har vært vanskelig å fa med de ulike avdelingene i Norge og det er ca 20 % av den ønskede pasientpopulasjonen som er registrert. 4 Rikshospitalet er databehandlingsansvarlig og registeret har konsesjon. Registeret er i hovedsak papirbasert og data registreres ved RH. Registeret leverer årsrapporter til de enkelte avdelinger. Data leveres også ut til forskningsprosjekter. Den enkelte avdeling har tilgang til egne pasientdata. Alle sentre som behandler nyresviktpasienter deltar og de regner registeret for å være landsdekkende og komplett. 5 Hovedformål: Kvalitetssikre bruken av biologiske legemidler på denne pasientgruppen i Norge, samt være pasientdatabase som skal brukes som utgangspunkt for kliniske, epidemiologiske og laboratoriemessige forskningsprosjekt. Tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for barne- og ungdomsrevmatologi - NAKBUR, som igjen ligger under Revmatologisk avd. RH. Kompetansesenterets nasjonale referansegruppe ønsker nasjonalt register. Ekstern rådgivende gruppe for registeret med en representant fra alle helseregioner, forskningskompetanse tilknyttet. 100 % stilling totalt (fordelt på fire x 20 % - IT, kontor, kunnskapskoordinator, konsulent). Papirbasert (scanning). Registrering p.t. bare fra RH, som ser mange pasienter også fra andre regioner. Datatilsynet avslo i 2006 søknad om utvidelse av konsesjon til å omfatte hele landet, under henvisning til pågående prosess for å opprette avklares ift søknad om vaskulittregister fra HN og andre registre innen revmatologi. 1 Fase 1 0 Fase 2. Oppgir betydelige problemer med datainnsamling og deltakelse. Oppgir ca 20 % dekningsgrad. Teknisk løsning ufullstendig. 1 Fase 3. Oppgir 99 % dekning. 1 Fase 2. Er i drift, men bare i Sør-Øst. Avslått søknad om å utvide konsesjon til å bli nasjonalt i Må sees i sammenheng mellom andre registre innen revmatologi. 17

18 NOR-DMARD (Norwegian Disease- Modifying AntiRheumatic Drugs) Register for dom til behandling i Øst Norsk pacemaker register (NorPace) Sør-Øst (Diakonh jemmet sykehus HF DBA) Sør-Øst Ønsker Sør-Øst (p.t. Norsk Cardiol ogisk Selskap ) nye nasjonale registre. 6 Hovedformål: Gi informasjon om forskrivning av sykdomsmodifiserende legemidler inkludert biologiske legemidler hos pasienter med inflammatoriske revmatiske leddsykdommer, og bivirkninger/behandlingseffekt i et longitudinelt perspektiv. I tillegg evaluere hvorvidt retningslinjer følges, og bidra til kostnad-nytteanalyser. P.t. deltar 5 revmatologiske avdelinger i landet. Alle fem enheter har % stilling (sykepleier) til registeret. Forskningskompetanse tilknyttet. Designet som longitudinell oppfølgingsstudie(baseline, mndr og årlig), samtykkebasert. Papirbasert. Ønsker nasjonal utvidelse til å omfatte hele landet (18 avd pluss private). 7 Hovedformål: ivareta oppfølgingplikt ift særreaksjonsdømte pasienter (dvs dømt til behandling). Databehandler Regional sikkerhetsavdeling og Koordineringsenheten for dom til behandling, Ullevål USS. Bredt sammensatt kompetansenettverk tilknyttet koordineringsenheten. Noe statistikkompetanse ved behov. 100 % stilling (koordinator). Bare regional dekning (tidligere Øst, her 100 %), har søkt Datatilsynet om å inkludere hele Sør-Øst men har hittil ikke fått svar. Papirbasert. Datakildene er tiltalebeslutninger, rettspsykiatriske erklæringer, dommer, påtegningsark og statusrapporter. Har utgitt én rapport. 8 Hovedformål oppfølging av pacemaker og ICD-pasienter, samt oppfølging av implantert utstyr. Alle pasienter som får pacemaker inkluderes. Nasjonal konsensus, brukergruppe med deltakelse fra alle deltakende enheter. Ingen ansatte pt. (ledelse på fritid, registrering inngår i daglig drift). Nasjonalt, brukes av alle enheter som implanterer pacemaker/icd. Lokal registrering i relasjonsdatabase, inkluderer rapportgenerator til bruk på egne pasienter. Nasjonale data sendes til det sentrale registeret. Web-basert løsning under planlegging, i samarbeid med tilsvarende svensk register. 9 Ufullstendige opplysninger 1 Hjertestans utenfor sykehus Hjertekirurgi 10 Ufullstendige opplysninger. Norsk thoraxkirurgisk forening DBA. Endringer må opp i styret i hht e-post. Norsk endokarditt register Kreftregisteret Sør-Øst (OUS DBA) Egen liste, se vedlegg 2 11 Hovedformål: kartlegge og følge epidemiologi, diagnostikk og behandling av infektiøs endokarditt. Planlegger nasjonal styringsgruppe (Infeksjonsmedisiner og kardiolog fra hvert RHF), variabelsett klart. Planlegger internasjonalt samarbeid (få pasienter), forskningskompetanse tilknyttet. Samtykkebasert, ønsker web-basert innregistrering. 1 Fase 2. Er i drift, men bare 5 sykehus deltar. Må sees i sammenheng med andre registre innen revmatologi, og pågående arbeid i Norsk revmatologisk forening for å opprette et nasjonalt register (NOBIR). 1 Fase 2. Usikkert om det kan defineres som et kvalitetsregister. Er i drift, men bare tidligere Øst. 1 Fase 3, oppgir nasjonal dekningsgrad. 1 Sannsynligvis fase 3, men har p.t. ikke klar forankring i RHFsystemet. Fase 1. Eneste infeksjonsmedisinske register p.t. 18

19 Sak 25/09 vedlegg 2: 19

20 Status pr mai 2009 Prioritering Etableringsår Formål Referansegruppe Utvelgelse av kliniske variable Hva rapporteres Innrapporteringsformat Papir/Elektronisk Elektronisk Innrapporterin gs-løsning Dekningsgrad Sykehusrapport Kliniske kvalitetsregistre i Kreftregisteret. Fremdriftsplaner er forutsatt bevilgninger til innføring og drift av kvalitetsregistre Prioritering er satt opp fra 3 kriterier: 1) størrelse på sykdomsgruppe n, 2) engasjement fra de kliniske miljø 3) Hvor langt registeret er kommet i etablering Etablert definert ved registrering av første diagnoseår ved et eget klinisk meldeskjema Formålene til de nasjonale kvalitetsregistrene i Kreftregisteret kommer inn under Kreftregisterforskriften viser til: html og til 1-3, pkt. 2, spesielt: "drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommenes årsaker, diagnose, naturlige forløp og behandlingseffekter for å fremme og utvikle kvaliteten på forebyggende tiltak og helsehjelp som tilbys eller ytes mot kreftsykdom, herunder følge opp enkeltpasienter og pasientgrupper." Hovedformål for det enkelte kvalitetsregister er beskrevet under. Referansegruppene består av representanter for de ulike organgruppenes Onkologisk Forum grupper (dvs Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG) for brystkreft etc). For nonsolide kreftformer består referansegruppene av representanter fra Norsk Selskap for Hematologi Patologiremisser og klinisk meldeskjema. De generelle meldingene er: Melding til Kreftregisteret, Solide Svulster: gisteret.no/global/ blanketter/solide2 003.pdf og Melding til Kreftregisteret, Non-Solide svulster gisteret.no/global/ blanketter/nonsoli de2003.pdf Link til meldeskjema for etablerte registre er gitt under respektive register. Utviklet elektronisk meldeskjema /Integrert i hoveddatabase n i KRG forutsatt at bevilgninger til innføring og drift av registrene er på plass. Alle kliniske kvalitetsregistr e i Kreftregisteret er nasjonale Tykk- og endetarmskreft A 1994 (utvidet fra endetarm til tykkog endetarm i 2007) Å fremme kvaliteten på behandlingen av pasienter med colon- og rectumcancer Brystkreft A 2009 Å fremme kvaliteten på behandlingen av pasienter med brystkreft. Etablert Ferdigstilt Papir, elektronisk gisteret.no/global/ tilbys sykehusene blanketter/colorect fra høsten 2009 alskjema_print.pdf Etablert Ferdigstilt Papir, elektronisk under utvikling 2010 Nasjonalt registeret.no/gl obal/publikasjo ner%20og%20r apporter/ccr_sy kehusrapporten _1993_2004.pd f 2010 Nasjonalt Ja, i fremtid Prostatakreft A 2004 Å dokumentere håndtering og forløpet av prostatakreft hos norske pasienter og dermed fremme kvaliteten på behandlingen av pasienter med denne krefttypen. Etablert Ferdigstilt gisteret.no/global/ blanketter/prostat askjema2008_we b.pdf Papir 2011 Nasjonalt registeret.no/gl obal/publikasjo ner%20og%20r apporter/prosta ta_arsrapport2 006.pdf

21 Status pr mai 2009 Prioritering Etableringsår Formål Referansegruppe Utvelgelse av kliniske variable Hva rapporteres Innrapporteringsformat Papir/Elektronisk Elektronisk Innrapporterin gs-løsning Dekningsgrad Sykehusrapport Føflekkreft A 2008 Å fremme kvaliteten på behandling av pasienter med malignt melanom. Etablert Ferdigstilt Papir, elektronisk gisteret.no/global/ under utvikling blanketter/rmm% 20klinisk%20skje ma%20nettversjo n%20skjema% pdf 2010 Nasjonalt Ja, i fremtid Lungekreft A 1993/2010, Register over opererte pasienter fra 1993, planlegges utvidet til alle lungekreftpasiente r Å fremme kvaliteten på behandlingen Etablert av lungekreftpasienter. Barnekreft B1 1982/2010, Å bedre kvaliteten på behandlingen Etablert Registreret av pasienter med barnekreft. planlegges utvidet med behandlingsdata Hodgkin lymfom B Å fremme kvaliteten på behandlingen av pasienter med Hodgkin Lymfom Under utarbeidelse Under utarbeidelse 2011 Nasjonalt Ja, i fremtid Papir 2011 Nasjonalt Ja, i fremtid n.aspx?docid=306 Etablert Ferdigstilt gisteret.no/global/ blanketter/meldes kjema_lymfom.pdf Papir 2011 Nasjonalt Ja, i fremtid Non-Hodgkin lymfom B Å fremme kvaliteten på behandlingen av pasienter med Non-Hodgkin Lymfom Etablert Ferdigstilt gisteret.no/global/ blanketter/meldes kjema_lymfom.pdf Papir 2011 Nasjonalt Ja, i fremtid Kreft i sentralnervesyste met B Å fremme kvaliteten på behandlingen av pasienter med svulst i centralnervesystemet. Eggstokkreft B Å fremme kvaliteten på behandlingen av pasienter med kreft i eggstokk, bukhinne og tuber. Etablert Ferdigstilt 2011 Nasjonalt Ja, i fremtid Etablert Ferdigstilt gisteret.no/global/ blanketter/meldes kjema_ovarii.pdf Papir 2011 Nasjonalt Ja, i fremtid

22 Status pr mai 2009 Prioritering Etableringsår Formål Referansegruppe Utvelgelse av kliniske variable Hva rapporteres Innrapporteringsformat Papir/Elektronisk Elektronisk Innrapporterin gs-løsning Dekningsgrad Sykehusrapport Spiserør- og magesekkreft B Å fremme kvaliteten på behandlingen av pasienter med spiserør- og magesekkreft. Akutt leukemi B2 2000/2010, Nasjonalt leukemiregister ved Ullevål Å sikre og dokumentere at kvaliteten på diagnostikk og behandling av pasienter med maligne hematologiske sykdommer er i sykehus med data henhold til høy internasjonal fra 2000 overføres standard. KRG og eget meldeskjema er utviklet Familiær adenomatøs polypose B Å bedre prognosen for pasienter med familiær adenomatøs polypose. Kronisk leukemi C 2010 maligne hematologiske sykdommer er i henhold til høy internasjonal standard. Myelomatose C 2010 Å sikre og dokumentere at kvaliteten på diagnostikk og behandling av pasienter med maligne hematologiske sykdommer er i henhold til høy internasjonal standard. Galle- Bukspyttkjertelog leverkreft Testikkelkreft/ mannlig genitalia C 2010 Å fremme kvaliteten på behandlingen av pasienter med kreft lever, bukspyttkjertel og galle. C 2011 Å fremme kvaliteten på behandlingen av pasienter med kreft i testikkel og andre mannlige genitalia. Sarkom C 2011 Å fremme kvaliteten på behandlingen av pasienter med sarkom. Blærekreft C 2011 Å fremme kvaliteten på behandlingen av pasienter med kreft i urinblære. Nyrekreft C 2011 Å fremme kvaliteten på behandlingen av pasienter med kreft i nyre, nyrebekken og urinleder. Livmorhalskreft C 2011 Å fremme kvaliteten på behandlingen av pasienter med livmorhalskreft. Livmorkroppkreft C 2011 Å fremme kvaliteten på behandlingen av pasienter med livmorkroppkreft. Etablert Under utarbeidelse 2011 Nasjonalt Ja, i fremtid Etablert Ferdigstilt 2011 Nasjonalt Ja, i fremtid Etablert Ikke påbegynt 2011 Nasjonalt Ja, i fremtid Etablert Etablert Under utarbeidelse Under utarbeidelse 2011 Nasjonalt Ja, i fremtid 2011 Nasjonalt Ja, i fremtid Etablert Ikke påbegynt 2011 Nasjonalt Ja, i fremtid Ikke etablert Under utarbeidelse 2012 Nasjonalt Ja, i fremtid Ikke etablert Ikke påbegynt 2012 Nasjonalt Ja, i fremtid Ikke etablert Ikke påbegynt 2012 Nasjonalt Ja, i fremtid Ikke etablert Ikke påbegynt 2012 Nasjonalt Ja, i fremtid Etablert Ikke påbegynt 2012 Nasjonalt Ja, i fremtid Etablert Ikke påbegynt 2012 Nasjonalt Ja, i fremtid Ytre genitalia og skjede C 2011 Å fremme kvaliteten på behandlingen av pasienter med kreft i ytre kvinnelige genitalia og skjede. Etablert Ikke påbegynt 2012 Nasjonalt Ja, i fremtid

23 Status pr mai 2009 Prioritering Etableringsår Formål Referansegruppe Utvelgelse av kliniske variable Hva rapporteres Innrapporteringsformat Papir/Elektronisk Elektronisk Innrapporterin gs-løsning Dekningsgrad Sykehusrapport Hode-/halskreft D 2011 Å fremme kvaliteten på behandlingen av pasienter med kreft i hode og hals. Myeloproliferativ sykdom og myelosyplastosik syndrom D 2010 Å sikre og dokumentere at kvaliteten på diagnostikk og behandling av pasienter med maligne hematologiske sykdommer er i henhold til høy internasjonal standard. Ikke etablert Ikke påbegynt 2012 Nasjonalt Ja, i fremtid Etablert Under utarbeidelse 2011 Nasjonalt Ja, i fremtid

24 Sak 25/09 vedlegg 3: 20

25 - og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref: Saksbehandler: MMO Vår ref: 08/10388 Dato: NASJONALE MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE KRAV/OPPFØLGING I OPPDRAGSDOKUMENT OG TILDELINGSBREV FOR 2009 Vi viser til brev av vedr. Nasjonale medisinske kvalitetsregistre krav/oppfølging i oppdragsdokument og tildelingsbrev for Direktoratet i samarbeid med de regionale helseforetak ble bedt om å gi: 1. En vurdering og kvalitetssikring av utsendte tabell: Forslag til oppjustering av eksisterende nasjonale og regionale kvalitetsregistre til Nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 2. En vurdering og anbefaling mht hvilke eksisterende kvalitetsregistre innenfor kreftområdet som bør oppgraderes til å bli Nasjonale medisinske kvalitetsregistre. direktoratet har på denne bakgrunn sendt ut forespørsler til de RHFer som har de aktuelle register lokalisert - Sør-Øst, Midt-Norge og Vest. Svarene som er kommet inn er gjengitt i kapittel 1 nedenfor. I forprosjektet for Nasjonalt helseregisterprosjekt er det igangsatt et arbeid for å fremme forslag til kriterier og godkjenningsordning for Nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Blant annet vil man ta stilling til hvilke krav som bør stilles til kvalitetsregistrene ut over den interne registerdriften. Det kan for eksempel dreie seg om på hvilken måte det skal gis tilbakemelding til fagmiljøene, hvordan kvalitetsindikatorer kan utvikles på basis av registeret, hvordan informasjon kan benyttes til sykdomsovervåkning og epidemiologi og andre styrings- eller offentlighetsformål. direktoratet mener det er viktig å få en oversikt over slike forhold for hvert enkelt register før det tas en beslutning om nye Nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Uten en slik oversikt kan vi komme til å beslutte om etablering av en nasjonal registerportefølje som ikke i tilstrekkelig grad ivaretar overordnede behov. Vi anbefaler derfor at kriteriene og godkjenningsordningen som foreslås i forprosjektet for Nasjonalt helseregisterprosjekt blir prøvet ut i forhold til denne bestillingen. For det påfølgende året anbefaler vi at det blir etablert en kriteriebasert søknadsprosess også for de eksisterende kvalitetsregistrene. direktoratet har fått i oppdrag å etablere og lede nettverk som skal understøtte nasjonal samordning og effektivisering innen kvalitets- og helseregisterfeltet. Det vil direktoratet Divisjon spesialisthelsetjenester Avdeling kvalitet og prioritering Postboks 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo Tlf: Faks: Org. Nr

26 være en strategisk vinkling på arbeidet med ledelsesinvolvering. Sentrale/relevante aktører vil være representert, og det vil være et tett samarbeid med nasjonale servicemiljø. Nettverket for kvalitets og helseregisterfeltet vil for direktoratet være et virkemiddel slik at nasjonale kvalitetsutviklingsbehov blir ivaretatt i nært samarbeid med det sentrale kompetansemiljøet for helsetjenesteregistrene. Det vil være naturlig å videreutvikle mekanismene med kriterier og godkjenningsordning i samarbeid med nettverket. Målet med arbeidet er å styrke kvalitetsregisterfeltet - kvalitetsutvikling og kvalitetssikring av helsehjelp. Kvalitetsregistrene bør i økende grad understøtte en helhetlig helsetjeneste, dvs. en involvering av både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Det vil også være nødvendig å se Nasjonale medisinske kvalitetsregister, Nasjonale kvalitetsindikatorer og Nasjonale retningslinjer i sammenheng. direktoratet vil ha en utredende og rådgivende rolle for departementet i spørsmål knyttet til for eksempel: 1. Etablere rutiner for godkjennelse av nasjonale registre Nye registre endring avvikling Kriterier for og krav til nasjonale registre Finansiering og godkjenningsordning 2. Hjemmel Relevant og permanent hjemmelsgrunnlag for ulike registre osv 3. Teknologi Behov for registerkoplinger og funksjoner i NPR Vurdere teknologiske løsninger - funksjonalitet ifm etablering, drift og godkjenning Vurdere teknologiske løsninger strategiske føringer ifm fremtidig kobling mot EPJ 4. Register på nye områder Områder som mangler kvalitetsregistre (rus, psykiatri, rehabilitering) Registre for hele helsetjenesten(primær og spesialist) 5. Annet Åpenhet og offentlighet Forholdet mellom kvalitetsregister og kvalitetsindikatorer direktoratet vil etablere et eget sekretariat for medisinske kvalitetsregistre rettet mot netteverket for kvalitetsregistre og helseregister. Her er det ønskelig med deltagelse fra både Kunnskapssenter og Folkehelseinstituttet

27 1 VURDERING OG KVALITETSSIKRING AV FORSLAG TIL NASJONALE MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE I UTSENDTE TABELL På bakgrunn av tilbakemelding fra Sør- Øst, Vest og Midt-Norge, samt tidligere kartlegging fra direktoratet(2007) har vi følgende innspill til den utsendte tabell: 1. Nasjonalt multippel sklerose register- Haukeland universitetssykehus HF Hva Svar Eksisterer registeret fortsatt? Ja Har det forutsetning for å bli nasjonalt? Anbefales registeret som et nasjonalt register? Antar de har forutsetninger for å bli nasjonale ja Kan registeret implementeres i 2009? Er det konsensus i fagmiljøet for registeret? Er det overlappende registre (jf. hjerte-karområdet) eller andre argumenter som tilsier at registeret ikke bør opprettes, evt bør opprettes på sikt? Kilde: Vest 2. Nasjonalt register for hjertestans utenfor sykehus - Ullevål universitetssykehus HF Hva Svar Eksisterer registeret fortsatt? Ja Har det forutsetning for å bli nasjonalt? Anbefales registeret som et nasjonalt register? Kan registeret implementeres i 2009? Er det konsensus i fagmiljøet for registeret? Er det overlappende registre (jf. hjerte-karområdet) eller andre argumenter som tilsier at registeret ikke bør opprettes, evt bør opprettes på sikt? Kilde: Sør-Øst Er nasjonalt(15 ambulansetjenster rapporterer pr. i dag, men kan suppleres med ambulansetjenster som ikke rapporterer. Er nasjonalt(om enn ikke altomfattende ennå). Er i drift nasjonalt. Vi forutsetter at det er konsensus, kjenner ikke til noe annet pr. d.d. Evt. samordnes med nytt hjerte-karregister. 3. Nasjonalt register for invasiv cardiologi - Haukeland universitetssykehus HF Hva Svar Eksisterer registeret fortsatt? ja Har det forutsetning for å bli nasjonalt? Antar de har forutsetninger for å bli nasjonale Anbefales registeret som et nasjonalt register? Kan registeret implementeres i 2009? Er det konsensus i fagmiljøet for registeret? Er det overlappende registre (jf. hjerte-karområdet) eller andre argumenter som tilsier at registeret ikke bør opprettes, evt bør opprettes på sikt? Kilde: Vest Evt. samordnes med nytt hjerte-karregister

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. mai 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen. Tid:

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. februar 2013 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles det til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 8. desember 2011 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 25.februar 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Forprosjekt: Kreftregisteret mot nasjonal teknisk løsning

Forprosjekt: Kreftregisteret mot nasjonal teknisk løsning Forprosjekt: Kreftregisteret mot nasjonal teknisk løsning Versjon 1.0 28.09.09 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag...3 2 Innledning...10 2.1 Oppdraget...10 2.2 Gjennomføring...10 2.3 Rapporten...10 3 Kreftregisterets

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. november 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 9.februar 2011 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre

De regionale helseforetakenes organisering av arbeidet med kvalitetsregistre Årsrapport 2012 Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre Nasjonal Helseplan 2007 2010 understreket bruk av

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 24. september 2015 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse hovedrapport Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre helse. Strategi

Detaljer

NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT. Gode helseregistre bedre helse Handlingsplan

NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT. Gode helseregistre bedre helse Handlingsplan NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Gode helseregistre bedre helse Handlingsplan 2014 2015 Innhold Tittel: Gode helseregistre bedre helse. Handlingsplan 2014 2015. Oppdragsgiver: Helse- og omsorgsdepartementet,

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 29.november 2012 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Nasjonalt servicemiljø 1

Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Nasjonalt servicemiljø 1 Årsrapport 2011Årsrapport 2011 Nasjonalt servicemiljø 1 Innholdsfortegnelse Side 1 Mandat for de regionale helseforetakenes arbeid med medisinske kvalitetsregistre 3 2 De regionale helseforetakenes organisering

Detaljer

Rapport fra skrivegruppe for tekniske løsningskonsepter

Rapport fra skrivegruppe for tekniske løsningskonsepter Rapport fra skrivegruppe for tekniske løsningskonsepter Forprosjekt for Nasjonalt helseregisterprosjekt Avgitt april 2009,oppdatert september 2009 Hoveddokument tekniske løsninger NHRP v1_1.doc 1 Nasjonalt

Detaljer

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre

Håndbok for medisinske kvalitetsregistre Håndbok for medisinske kvalitetsregistre - For bedre helsetjenester Innholdsfortegnelse 1 Hva er et kvalitetsregister? 4 1.1 Faser i etablering av et kvalitetsregister 4 1.2 Formål 4 2 Hvordan måle kvalitet?

Detaljer

Oppsummering av høringsuttalelsene

Oppsummering av høringsuttalelsene Oppsummering av høringsuttalelsene Forprosjektet for Nasjonalt helseregisterprosjekt Avgitt juli 2010 Tittel: Gode helseregistre bedre helse. Oppsummering av høringsuttalelsene fra forprosjektet Nasjonalt

Detaljer

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar Møtereferat: Møtedato 8. og 9. februar 2012 Møtenr. 01-12 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Tid Kl 17.00 12.00 Sted Deltakere Onsdag 8. og torsdag 9. februar Gardermoen

Detaljer

Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, møterom 206. 2/14 Godkjenning av referat fra møte 21.11.13 Vedlegg 1: Referat fra møte 21.11.

Sted: Helsedirektoratet, Universitetsgata 2, møterom 206. 2/14 Godkjenning av referat fra møte 21.11.13 Vedlegg 1: Referat fra møte 21.11. ehelsegruppen Møteinnkalling Fra Departementsråd Bjørn-Inge Larsen Til ehelsegruppen Møteinnkalling - ehelsegruppen Vel møtt Med vennlig hilsen Bjørn-Inge Møtetidspunkt og sted Tid: 22.mai 2014 kl. 12:00-15:00

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse kortversjon og eksempelsamling Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre

Detaljer

Løsningsdesign. Kreftregisteret mot ny nasjonal teknisk løsning del II - Løsning for kvalitetsregistre i HSØ

Løsningsdesign. Kreftregisteret mot ny nasjonal teknisk løsning del II - Løsning for kvalitetsregistre i HSØ Løsningsdesign Kreftregisteret mot ny nasjonal teknisk løsning del II - Løsning for kvalitetsregistre i HSØ Versjon: 1.1 Sist endret: 21.01.11 13:23 Skrevet av: Ernst & Young Filnavn: Løsningsdesign Sider:

Detaljer

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge

Rapport IS- 2284. Kreftkirurgi i Norge Rapport IS- 2284 Kreftkirurgi i Norge Publikasjonens tittel: Kreftkirurgi i Norge Utgitt: 03/2015 Publikasjonsnummer: IS-2284 Utgitt av: Kontakt: Postadresse: Besøksadresse: Helsedirektoratet Avdeling

Detaljer

Strategi for Kreftregisteret 2008-2009

Strategi for Kreftregisteret 2008-2009 Strategi for Kreftregisteret 2008-2009 Innhold Bidrag til den nasjonale kreftstrategien Bakgrunn Kreftregisterets overordnede mål Kreftregisterets organisering Kreftregisterets fortrinn Kreftregisterets

Detaljer

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport

R a p p o rt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk IS-2153 pasientregister Forprosjektrapport Rapport IS-2153 Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Forprosjektrapport Publikasjonens tittel: Forprosjekt Klinisk relevant tilbakemelding fra Norsk pasientregister Utgitt: 03/2014

Detaljer

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato)

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) Tid: 16.02.2012, kl. 09:30 15:00 Sted: Rica Hotel, Gardermoen Tilstede: Henrik Sandbu (leder) Helse Midt-Norge

Detaljer

Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak

Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Norsk Vaskulittregister & Biobank, NorVas Årsrapport for 2013 med plan for forbedringstiltak Wenche Koldingsnes Universitetssykehuset Nord Norge HF 9038 Tromsø 31. okt. 2014 1 Innhold I Årsrapport 1 Sammendrag

Detaljer

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener

Bilder: S.20 Gustav Vigeland: Mann og kvinne, 1917 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener Årsrapport 2012 Bilder: Forside: Gustav Vigeland: Monolitten, 1939-1949 Vigeland-museet / BONO 2013 Foto: Gunther Zerener S.14 Gustav Vigeland: Mann omfavner kvinne bakfra, 1930 Vigeland-museet / BONO

Detaljer

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST

UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST VEDLEGG UTDRAG FRA RAPPORTENE AV FORHOLD SOM BERØRER HELSE SØR-ØST 1. RIKSREVISJONENS KONTROLL MED FORVALTNINGEN AV STATLIGE SELSKAPER FOR 2008, DOKUMENT 3:2 (2009 2010) FRA DEL II RESULTATER AV UTVIDEDE

Detaljer

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet.

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer