Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre."

Transkript

1 20.mai 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til telefonmøte i styringsgruppen. 29.mai kl Møtedeltakere ringer telefon med pinkode Møteleder Odd Søreide har pinkode Vel møtt!! På vegne av sekretariatet - vennlig hilsen Trine Magnus Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) Nord RHF / UNN HF / UiT Tlf /

2 SAKSLISTE INTERREGIONAL STYRINGSGRUPPE FOR MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE Møte 29.mai 2009 Saksnr Saksinnhold 23/2009 Godkjenning innkalling og saksliste 24/2009 Referat fra forrige møte 25/2009 Kriteriebasert vurdering av nye nasjonale kvalitetsregistre 26/2009 Kriteriebasert vurdering av de 12 etablerte nasjonale kvalitetsregistrene 27/2009 Nærmere om databehandlingsansvarlig 28/2009 Eventuelt 2

3 Saksframlegg Møtedato Saksnr : : 23/ 09 Saksbehehandler : Tittel: Godkjenning innkalling og saksliste Forslag til vedtak: Styringsgruppen godkjenner innkalling og saksliste. 3

4 Saksframlegg Møtedato Saksnr : : 24/ 09 Saksbehehandler : Tittel: Referat fra forrige møte Forslag til vedtak: Styringsgruppen godkjenner referat fra forrige møte Vedlegg 1: Referat styremøte

5 Sak 24/ 09 - vedlegg 1 Møtereferat: Dok.dato : Møtedato : Møtenr : Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre 1 Tid og sted Dag Fredag 17.april 2009 Tid Kl 09:30-10:45 Sted. Gardermoen 2 Referat Sak Tid Tema Ansvarlig 12/09 Godkjenning, innkalling og dagsorden OS Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent. 13/09 Referat fra forrige møte OS Vedtak: Referatet fra forrige møte godkjent. Kriterier for vurdering av nasjonale 14/09 AH medisinske kvalitetsregistre Styringsgruppen ga i all hovedsak tilslutning til de vedlagte kriteriene. Det ble bemerket at de vil være nyttige både som kriterier for å vurdere og eventuelt godkjenne registre, og som praktisk veiledning for etablering av nye registre. Styringsgruppen erkjente at ingen registre vil ha tilstrekkelig modenhet for et nasjonalt oppdrag uten at løsninger for finansiering og teknologisk plattform i tillegg er avklart. Vedtak: Styringsgruppen godkjente de vedlagte kriterier for vurdering av nasjonale medisinske kvalitetsregistre med de endringer som framkom i møtet. Styringsgruppen ber om at kriteriene oversendes direktoratet som RHFenes forslag til kriteriebasert vurdering av nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 15/09 Utkast til avtale med FHI. TM Styringsgruppen fikk seg forelagt utkast til overordnet rammeavtale for samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og RHFene i arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Vedtak: 1. Styringsgruppen tilslutter seg utkastet til overordnet samarbeidsavtale mellom de fire RHF og FHI på området nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2. Saken oversendes AD i de fire RHF for endelig godkjenning 5

6 16/09 Observatørstatus for FHI TM Styringsgruppen erkjente behovet for en strategisk arena for å operasjonalisere intensjonene i samarbeidsavtalen mellom FHI og RHFene, kfr sak 15/09, og fant det naturlig å utvikle den interregionale styringsgruppens møter til en slik arena ved å invitere FHI inn med observatørstatus. Vedtak: Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) inviteres inn i den interregionale styringsgruppen for medisinske kvalitetsregistre med observatørstatus. 17/09 Behovet for IKT - ressurser i arbeidet med nasjonale kvalitetsregistre AV Vedtak: Saken utsettes til neste møte 18/09 Forslag til avtale mellom Nord RHF og de øvrige RHF vedr midler til arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre TM Som oppfølging av sak 04/09 må det inngås avtale mellom Nord RHF og de øvrige RHF vedr kostnader og gjensidige forpliktelser knyttet til etablering av såkalte noder av servicemiljøet i de enkelte regionene. Styringsgruppen fikk seg forelagt utkast til slik avtale. Vedtak: 1. Styringsgruppen tar utkast til avtale mellom Nord RHF og de øvrige regionene til orientering, med de kommentarer som framkommer under møtet. Styringsgruppen forutsetter at Nord RHF godkjenner endelig avtaletekst og sørger for den videre prosess overfor de andre regionene. 19/09 Nasjonalt helseregisterprosjekt TM Nasjonalt helseregisterprosjekt har som formål å sørge for at sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre blir i stand til å oppfylle sine formål på en bedre måte enn i dag, med høy aktualitet, god tilgjengelighet og ved hjelp av moderne teknologi. Det er etablert en nasjonal styringsgruppe på høyt ledernivå, ledet av HOD, der bl.a. alle RHF er representert, og en bred referansegruppe. FHI er sekretariat. En handlingsplan med konkrete tiltak både på kort og på lengre sikt forventes sluttbehandlet 19. juni. Det ble redegjort for hovedelementene i handlingsplanen slik den foreligger p.t. Vedtak: Styringsgruppen tar den muntlige redegjørelsen til orientering. 20/09 RHFenes forslag til nye nasjonale registre for veien fram til anbefaling overfor HDir / HOD AH Vedtak: Styringsgruppen slutter seg til den beskrevne plan og framdrift for prosessen fram til RHFenes anbefaling av nye nasjonale registre for /09 Vedr direktoratets høringsuttalelse om HKR TM Styringsgruppen understreket betydningen av at HODs forslag til etablering av et nasjonalt Hjertekarregister (HKR) blir behandlet snarest mulig. Styringsgruppen uttrykte i den forbindelse bekymring knyttet til at direktoratet i sin høringsuttalelse har fremmet et alternativt forslag med begrunnelse at dette evt kan forsinke den videre behandlingen av HODs forslag. Styringsgruppen stiller seg bak innholdet i det vedlagte notat, men anser seg ikke i formell posisjon til å uttale seg om saken overfor HOD. Vedtak: Styringsgruppen tar det vedlagte notat vedrørende direktoratets høringsuttalelse til orientering men anser seg ikke i formell posisjon til å uttale seg skriftlig i sakens anledning. Referent: Trine Magnus 6

7 Saksframlegg Møtedato : Saksnr : 25/ 09 Saksbehehandler : Anne Høye SKDE Tittel: Kriteriebasert vurdering av kandidater for godkjenning som nye nasjonale kvalitetsregistre Forslag til vedtak: Med utgangspunkt i den gjennomgåtte kriteriebaserte vurderingen av nye nasjonale kvalitetsregistre anbefaler styringsgruppen de 23 foreslåtte registre som nye nasjonale kvalitetsregistre, gitt de forutsetninger som er beskrevet i saken. Bakgrunn for saken: I - og omsorgsdepartementets brev Nasjonale medisinske kvalitetsregistre utdyping av oppdrag i oppdragsdokumentet til de regionale helseforetakene av er følgende punkter spesifisert: 1. Delta i direktoratets arbeid med å utarbeide krav til nasjonale medisinske kvalitetsregistre 2. Med utgangspunkt i ovennevnte krav til nasjonale medisinske kvalitetsregistre, vurdere om kvalitetsregistrene i vedlagte tabell kan etableres som nasjonale medisinske kvalitetsregistre, ansvarsplassert i RHF. For Sør - Øst omfatter oppdraget også kvalitetsregistre som er opprettet under Kreftregisteret. 3. Vurdere om de 12 nasjonale kvalitetsregistrene som er etablert vil kunne oppfylle felles krav til de nasjonale medisinske kvalitetsregistrene. 4. Tilbakemelding på forslagene presentert i avsnittet Nærmere om databehandlingsansvarlig. Punkt 1 er behandlet tidligere i styringsgruppen, kfr sak 14/09. Foreliggende sak omhandler punkt 2, og er ment som grunnlag for styringsgruppens forslag til nye nasjonale kvalitetsregistre. Punkt 3 og 4 behandles som hhv sak 26/09 og 27/09 i dette møtet. 7

8 Innhold i saken: 1. Innledning 2. Om de 15 foreslåtte på opprinnelig liste 3. Vurdering av faser 4. Kreftregisteret 5. Faglig forankring, ansvarsplassering og organisering 6. Prioritet 7. Oppsummering regioner 8. Forslag til vurdering av nye nasjonale registre i Konklusjon 1. Innledning I møte besluttet den interregionale styringsgruppen at både de 15 registrene som ble foreslått i direktoratets rapport fra 2006 og andre aktuelle registre i hvert RHF skulle kartlegges, med utgangspunkt i forslag til kriterier. Det ble gitt tilslutning til prosess foreslått av sekretariatet, og denne prosessen er nå gjennomført. I vedlagte oversiktstabell (vedlegg 1) gis en kortfattet oppsummering av hvilke registre som er foreslått fra hvert RHF, med kort beskrivelse av hvert register angitt prioritet fra RHF et og vurdering av hvilken fase registeret befinner seg i. Vedlegg 2 viser oversikt over kvalitetsregistre i Kreftregisteret med angitt prioritering ift nasjonal status. Det presiseres at fremtidig finansiering av de nasjonale registrene ikke er avklart. Dette gjelder både bruk av bevilgede midler (dvs. de resterende 15 millioner for 2009, pluss eventuelle midler for 2010), eventuell egenfinansiering fra det enkelte RHF og finansiering av kvalitetsregistrene i Kreftregisteret. Utkast til framtidig prosess for godkjenning og finansiering av nasjonale registre fremmes som egen sak for styringsgruppen i møtet 8. juni. Det må også understrekes at foreliggende forslag ikke vurderer omfanget av det arbeid som må gjøres for at registrene faktisk skal bli nasjonale både mht dekningsgrad og publisering av resultater. Som tidligere beskrevet gjenstår et betydelig arbeid bare for å få de eksisterende 12 nasjonale registrene rimelig oppegående, og både mht finansiering og ressurser for øvrig bør ambisjonsnivået tilpasses realitetene. 2. Om de 15 foreslåtte på opprinnelig liste Foreliggende kartlegging omfatter de 15 tidligere foreslåtte registre (se nærmere beskrivelse av disse i brev av fra direktoratet til - og omsorgsdepartementet, vedlegg 3), men med følgende presiseringer: Nasjonalt register for hjertestans utenfor sykehus ( Sør-Øst) har formidlet så sparsomme opplysninger at det er vanskelig å ta stilling til utforming/design/organisering, eller hvilken fase det befinner seg i. 8

9 Tidligere foreslått nasjonalt register for invasiv kardiologi ( Vest) er også foreslått av Nord (som ønsker konvertering av det nasjonale forskningsregisteret Nor-Stent til nasjonalt kvalitetsregister). Sentralregister for hjertekirurgi har Norsk thoraxkirurgisk forening som databehandlingsansvarlig. De har ikke vært oppmerksom på kartleggingen, og det foreligger bare sparsomme opplysninger i e-post-korrespondanse mellom Rikshospitalet og faglig leder. Her opplyses at all endring av registeret (i forhold til forankring, bl.a.) må tas opp i styret. Norsk kvinnelig inkontinensregister står oppført på liste over de 15, men har ikke sendt inn opplysninger. Hemovigilans Norge står oppført i det opprinnelige forslaget, men ikke i oversikten fra Dette registeret drives av Kunnskapssenteret, og omfattes ikke av foreliggende kartlegging. 3. Vurdering av faser Det er gjort forsøk på å vurdere registrenes modenhet ved å plassere dem i de 3 foreslåtte fasene utviklingsfase (fase 1), implementeringsfase (fase 2) og driftsfase(fase 3) Disse fasene er beskrevet i forslag om kriterier sendt fra styringsgruppen til direktoratet (vedlegg 4). Inndelingen i faser må imidlertid sees på som en grovsortering, da registrene er svært ulike i utforming. Flere av de som er i driftsfase kan likevel mangle svært mye for å bli nasjonale, de kan være i drift bare regionalt, som forskningsregistre m.v. Noen av disse er plassert i fase 2 fordi det gjenstår betydelig arbeid før nasjonal implementering er mulig. Mange registre i fase 2 og 3 er papirbaserte. Det er også sterkt varierende hvordan registre kategorisert i fase 3 i dag analyserer, rapporterer og publiserer resultater fra registeret. 4. Kreftregisteret direktoratet anser i sitt brev til HOD av kvalitetsregistrene for prostatakreft, lungekreft, tykk- og endetarmskreft og brystkreft som gode kandidater for å bli nasjonale i Kreftregisteret har beskrevet egne kvalitetsregistre med prioritering av hvilke som p.t. ønskes oppgradert til nasjonale (vedlegg 2). Dette omfatter de samme registrene, i tillegg til føflekkreft (malignt melanom). Videre har Kreftregisteret satt opp en tidsplan (vedlegg 5) for teknisk utvikling ut fra planlagt integrering i egen hoveddatabase. Vårt forslag er man tar utgangspunkt i Kreftregisterets prioritering. I dette notatet tas som nevnt innledningsvis ikke stilling til finansiering av kvalitetsregistrene innenfor kreftområdet, dette må avklares særskilt. 5. Faglig forankring, ansvarsplassering og organisering For enkelte registre må det skje en avklaring før databehandlingsansvar avgjøres. Dette gjelder spesielt: PCI-register, foreslås av både Vest og Nord. 9

10 Alle registrene innen revmatologi. Fagmiljøet bør koordineres og bli enige om en hensiktsmessig organisering - for eksempel i en fellesregistermodell med ett basisregister og tilhørende kvalitetsregistre (etter modell av foreslått HKR), eventuelt intern enighet i fagmiljøet om hvilke armer som skal plasseres hvor. De foreslåtte registrene innen hjerte-kar må sees i sammenheng med den foreslåtte etableringen av et Hjerte-kar register. 6. Prioritet Hvert RHF har gitt en vurdering av hvilke registre som ønskes prioritert, dette framgår som 1(prioritert i 2009) og 0 (ikke prioritert i 2009). 31 registre har fått slik prioritet inkludert Kreftregisteret, prioriteringen omfatter registre i alle tre faser. I sekretariatets forslag til kriterier for nasjonale registre anbefales at registre som vurderes som nasjonale på sikt må befinne seg på vurderingspunkt 2 (dvs. være ferdig med fase 1). For de nærmeste årene vil prioriteringen måtte være pragmatisk og ta hensyn til det heterogene bildet som foreligger. I sekretariatets forslag til prosess for vurdering foreslås at det for 2009 (og også senere år) avsettes et beløp til idéstøtte til lovende registre i fase 1, for idéutvikling og planlegging av implementering/drift. 7. Oppsummering fordelt på regioner: Faser Midt Nord Vest Sør-Øst Totalt Fase Fase Fase (hvorav 2 13 med annen DBA -Norsk cardiologisk selskap og Norsk thoraxkirurgisk forening) Annet Før fase 1: 1 Ikke angitt: 1 2 Kreftregisteret: 25 Totalt Forslag til vurdering av nye nasjonale registre i 2009 Registre som befinner seg i fase 3 oppgraderes til nasjonale. Dette gjelder 13 registre utenom Kreftregisteret. Register for hjertekirurgi er foreløpig ikke inkludert, det foreligger få opplysninger og databehandlingsansvar må forankres i RHF/HF. Fem registre i fase 2 oppgraderes også, ut fra prioritet fra RHF et. Kreftregisterets forslag til fem nye nasjonale registre (fase 2 og 3) er inkludert. Det totale antall registre som foreslås som nasjonale er dermed

11 Gjeldende oppgradering gjelder for 2009 og 2010 (eventuelt også 2011). Ny vurdering av nasjonale registre fra 2011 gjøres høsten 2010 (eventuelt høsten 2011). Det knyttes økonomisk bistand til status som nasjonalt register. Registre i fase 1 som er prioritert av RHF et får idétøtte fram til de kan vurderes på nytt i neste runde. Dette vil medføre følgende fordeling: Midt Navn Nr Pri RHF Fasevurdering Status Nordic spinal cord 1 1 Fase 2. Nasjonalt injury registry Norway Norsk karkirurgisk Register NORKAR 2 1 Fase 3. Oppgir tilnærmet nasjonal dekningsgrad. Relasjon til hjertekirurgisk register? Nasjonalt Nord Navn Nr Pri RHF Fasevurdering Status Nasjonalt register for invasiv kardiologi Norsk kvalitetsregister for småbarns psykiske helse Nasjonalt kvalitetsregister for nakke og rygglidelser Nasjonalt vaskulittregister Vest 1 1 Fase 3 er i drift nasjonalt, men som forskningsregister. Kan enkelt endres til å bli kvalitetsregister, inkludert eksisterende IT-løsning. Oppgir ca 50 % dekningsgrad. Må sees i sammenheng med søknad om lignende register fra Vest. 2 1 Fase 1. Idéstøtte 3 1 Fase 1. Idéstøtte 4 1 Fase 2. Har vært i regional drift, er nå under endring for å utvides til å bli nasjonalt. Nasjonalt, men må avklares med Vest Nasjonalt, men forutsetter avklaring med register for autoimmune sykdommer (Sør-Øst) og andre registre innen revmatologi. Navn Nr Pri RHF Fasevurdering Status Register for 1 0 Før vurderingspunkt 1 Ikke støtte spiseforstyrrelser (utviklingsfase ikke igangsatt) Nasjonalt 2 1 Fase 3, beskriver dekningsgrad 70 Nasjonalt porfyriregister % Hypospadi registeret 3 1 (på sikt) Fase 1, snart klar for fase 2 Idéstøtte Register for organspesifikke 4 1 Fase 3, men driften gjelder som Nasjonalt autoimmune sykdommer forskningsregister. Beskriver at 64 % på av pasientene på landsbasis har takket ja, men reell dekningsgrad ukjent. Nasjonalt 5 1 Fase 3, nasjonal dekning Nasjonalt korsbåndregister Nasjonalt register for 6 1 Fase 3, nasjonal dekning Nasjonalt leddproteser Nasjonalt 7 1 Fase 3, nasjonal dekning Nasjonalt hoftebruddregister Nasjonalt PCI-register 8 1 Fase 1, men en rekke uavklarte forhold mht konsesjon, samtykke, teknisk løsning m.m. Det søkes også om tilsvarende register fra Må sees i sammenheng med Nords søknad 11

12 Norsk MS register og biobank Det norske nyrebiopsiregisteret Norsk dermatologisk biologisk register NDermReg Norsk register for hjemmerespiratorbehandling Nord ved å utvide Nor-Stent (eksisterende forskningsregister), plassering må avklares mellom involverte fagmiljøer. 9 1 Fase 3, oppgir % Nasjonalt dekningsgrad Fase 3, oppgir 95 % dekning Nasjonalt 11 1(usikkert, ikke klart angitt) Fase Fase 3, oppgir 90 % dekningsgrad. Nasjonalt Nasjonalt, men må sees i sammenheng med andre registre innen revmatologi. Sør-Øst Navn Nr Pri RHF Fasevurdering Status Register for autoimmune sykdommer (voksne) 1 1 Fase 2. Er i drift, men hovedsakelig registrering fra Sør-Øst. Nasjonalt, men må sees i sammenheng med og avklares ift søknad om vaskulittregister fra HN og andre registre innen revmatologi. Norsk 2 1 Fase 1 Idéstøtte barnefedmeregister Norsk gynekologisk laparoskopiregister Norsk Nefrologiregister Nasjonalt register for barneleddgikt og autoimmune bindevevssykdommer hos barn NOR-DMARD (Norwegian Disease- Modifying AntiRheumatic Drugs) Register for dom til behandling i Øst Norsk pacemakerregister (NorPace) Hjertestans utenfor 3 0 Fase 2. Oppgir betydelige problemer med datainnsamling og deltakelse. Oppgir ca 20 % dekningsgrad. Teknisk løsning ufullstendig. Idéstøtte 4 1 Fase 3. Oppgir 99 % dekning. Nasjonalt 5 1 Fase 2. Er i drift, men bare i Sør-Øst. Avslått søknad om å utvide konsesjon til å bli nasjonalt i Må sees i sammenheng mellom andre registre innen revmatologi. 6 1 Fase 2. Er i drift, men bare 5 sykehus deltar. 7 1 (ønsker pri ift psykiatri, men til diskusjon) Fase 2. Er i drift, men bare tidligere Øst. Usikkert om dette kan defineres som et kvalitetsregister. 8 1 Fase 3, oppgir nasjonal dekningsgrad. Må forankres i RHF-systemet. 9 1? sykehus Hjertekirurgi 10 1 Sannsynligvis fase 3, men har p.t. ikke klar forankring i RHFsystemet. Norsk endokardittregister Kreftregisteret: 11 Fase 1. Eneste infeksjonsmedisinske register p.t. Nasjonalt, men må sees i sammenheng med andre registre innen revmatologi Nasjonalt, men må sees i sammenheng med andre registre innen revmatologi, og pågående arbeid i Norsk revmatologisk forening for å opprette et nasjonalt register (NOBIR). Idéstøtte (?) Nasjonalt? Idéstøtte Tykk- og endetarmskreft 12 Nasjonalt 12

13 Lungekreft 13 Nasjonalt Føflekkreft 14 Nasjonalt Brystkreft 15 Nasjonalt Prostatakreft 16 Nasjonalt 9. Konklusjon Ut fra dette forslaget foreslås totalt 23 registre som nasjonale i 2009/2010. To fra Midt, to fra Nord, ni fra Vest og ti fra Sør-Øst (inkludert Kreftregisterets fem kvalitetsregistre). Forslaget forutsetter: vurderingen sees i sammenheng med anbefalinger i Forprosjekt til nasjonalt helseregisterprosjekt avklaring av forslag om nasjonalt hjerte-kar-register og hvordan dette sees i sammenheng med foreslåtte registre innen hjerte-kar avklaring av organisering innen revmatologifeltet, sett i relasjon til fellesregistermodell avklaring av databehandlingansvar for registre som p.t. er plassert i spesialforeninger avklaring av databehandlingsansvar for PCI-registeret. Etter de opplysninger sekretariatet har fått formidlet er en ansvarsplassering i Nord i tråd med fagmiljøets vurdering. Dette synes også rimelig ut fra en tanke om regional fordeling av nasjonale registre. Ut fra den arbeidsinnsats som er nødvendig for å få på plass foreslåtte registre i tillegg til de eksisterende nasjonale bør det avklares når neste runde skal foregå. Realistisk sett bør ny vurdering av aktuelle registre tidligst foretas fra 2011, helst fra Videre foreslås at 7 registre får en form for tilskudd ( idéstøtte ), disse vurderes på nytt som mulig nasjonale i neste runde. Vedlegg 1: Oversiktstabell over foreslåtte registre Vedlegg 2:Oversikt over registre fra Kreftregisteret Vedlegg 3: Nasjonale medisinske kvalitetsregistre krav/oppfølging i oppdragsdokument og tildelingsbrev for Brev fra direktoratet til - og omsorgsdepartementet av Vedlegg 4: Stadier i registerutvikling Vedlegg 5: Tidsplan for teknisk utvikling Kreftregisteret 13

14 Sak 25/09 - vedlegg 1: Oversiktstabell over foreslåtte registre Midt Navn DBA Nr Kort beskrivelse Pri Nordic spinal cord injury registry Norway Ønsker Midt- Norge 1 Registeret er et nordisk samarbeid og den norske delen av registeret har frem til nå benyttet seg av tilkobling til den svenske løsningen. De tre norske sykehusene som behandler denne pasientgruppen er i ferd med å etablere en egen norsk løsning hvor databehandlingsansvaret og daglig ledelse av registeret vil legges til St. Olavs Hospital. Registeret har etablert en styringsgruppe og er i startfasen med å bygge opp en norsk løsning. Fasevurdering RHF 1 Fase 2. Norsk karkirurgisk Register NORKAR Ønsker Midt- Norge 2 Databehandlingsansvarlig er St Olavs Hospital og registeret har konsesjon fra Registeret er et aktivitetsregister. Avleverer data til en europeisk database. Beregner selv at 95 % av den karkirurgiske aktiviteten ble innrapportert. Registeret har ansatt 50 % sekretær. 1 Fase 3. Oppgir tilnærmet nasjonal dekningsgrad. Relasjon til hjertekirurgisk register? Nord Navn DBA Nr Kort beskrivelse Pri Nasjonalt register for invasiv kardiologi Norsk kvalitetsregister for småbarns psykiske helse Nasjonalt kvalitetsregister for nakke og rygglidelser Nasjonalt vaskulittregister Ønsker Nord Ønsker Nord Ønsker Nord Ønsker Nord 1 Fungerer i dag som en studie. Fortiden er ca 50 % av pasientpopulasjonen inkludert fra alle sykehus som behandler tilstanden. Databehandlingsansvaret ligger hos UiT. Det er etablert en egen nasjonal styringsgruppe. Studien har i dag en løsning for elektronisk innrapportering av data som også vil kunne brukes i et kvalitetsregister. 2 Registeret er i en utviklingsfase og vil ha en ferdig variabelliste våren Registeret skal dekke alle barne- og ungdomspsykiatriske klinikker i Norge med sped- og småbarnsteam (0-4 år). Registeret har en nasjonal styringsgruppe og en faglig leder i 50 % stilling. Det er planlagt å få etablert en løsning for elektronisk innrapportering av data i løpet av Registeret er i en utviklingsfase og vil ha en ferdig variabelliste våren Registeret har en nasjonal styringsgruppe og det er nasjonal konsensus om registeret. Registeret vil søke konsesjon i løpet av 2009 og vil også starte datainnsamling i løpet av Registeret har vært i drift regionalt i flere år. Revurderes p.t. for å kunne bli nasjonalt. Registeret er i en utviklingsfase og vil ha en ferdig variabelliste våren Det er satt sammen en nasjonal styringsgruppe for registeret og det planlegges å søke konsesjon i RHF Fasevurdering Fase 3 er i drift nasjonalt, men som forsknings-register. Kan enkelt endres til å bli kvalitetsregister, inkludert eksisterende IT-løsning. Oppgir ca 50 % dekningsgrad. Må sees i sammenheng med søknad om lignende register fra Vest. 1 Fase 1. 1 Fase 1. 1 Fase 2. Har vært i regional drift, er nå under endring for å utvides til å bli nasjonalt. Må sees i sammenheng med 14

15 løpet av Vest Navn DBA Nr Kort beskrivelse Pri Register for spiseforstyrrels er Nasjonalt porfyriregister Hypospadi registeret Register for organspesifikke autoimmune sykdommer Nasjonalt korsbåndregister Nasjonalt register for leddproteser Nasjonalt hoftebruddregis ter Vest Vest ( Bergen HF DBA) Vest Vest ( Bergen DBA) Vest ( Bergen HF DBA) Vest ( Bergen HF DBA) Vest ( Bergen HF DBA) 1 Hovedformål: registrere forløp av spiseforstyrrelser og relaterte problemer blant pasienter henvist til behandling ved Seksjon for spiseforstyrrelser ved Haukeland (regional enhet). Ikke nasjonalt. Ikke startet opp, ikke nærmere definert design. 2 Hovedformål: Kvalitetssikring og forskning innen fagfeltet porfyri. Tilknyttet nasjonalt kompetansesenter for porfyrisykdommer, forskningskompetanse tilknyttet. Målgruppe er alle pasienter med porfyrisykdom i Norge, biokjemiske og kliniske behandlingsdata registreres kontinuerlig og prospektivt. Bredt sammensatt rådgivningsgruppe. 100 % stilling (fordelt på 4 personer/funksjoner). Samtykkebasert, forespørsel går via lege eller direkte til pasientene. Uttrekk også fra folkeregisteret og labsystem. Papirbasert registrering fra pasientene. Dekningsgrad ca 70 %. 3 Registeret er under etablering og planlegges innført ved Haukeland universitetssykehus i Registeret er samtykkebasert og har godkjenning fra REK og Datatilsynet for oppstart i Vest. Registeret er planlagt å inkludere alle sykehus som behandler hypospadi kirurgisk i Norge. Det er etablert en styringsgruppe for registeret. Innrapportering skal skje elektronisk og løsningen er utviklet av medisinsk fødselsregister (MFR). 4 Registeret beskrives under formål og design som et forskningsregister, men betegnes senere som et kvalitetsregister. Registeret har en nasjonal styringsgruppe. Konsesjonen som er gitt er til et spesifikt prosjekt som er avsluttet 2001, evt forlengelse av konsesjonen er ikke vedlagt. 5 Registeret er etablert som et nasjonalt kvalitetsregister. Registeret finansieres av Bergen. Registeret mottar data fra 65 sykehus og dekker 98 % av den ønskede pasientpopulasjonen. Registeret er papirbasert.. Registeret utarbeider sykehusvise rapporter. 6 Registeret ble etablert i 1987 og dekker ca 98 % av alle leddproteseoperasjoner ved sykehus i Norge. Registeret er finansiert av Bergen. Registeret er papirbasert. Avgir årlige rapporter til alle sykehus. 7 Registeret ble etablert i 2005 og finansieres av Bergen. Registeret mottar data fra 56 sykehus og mer enn 80 % av hoftebrudd i Norge rapporteres til registeret. Registeret er finansiert av Bergen. Registeret har fra 2005 utgitt sykehusvise rapporter. Registeret er papirbasert. register for autoimmune sykdommer (Sør-Øst) og andre registre innen revmatologi. Fasevurdering RHF 0 Før vurderingspunkt 1 (utviklingsfase ikke igangsatt) 1 Fase 3, beskriver dekningsgrad 70 % 1 (på sikt) Fase 1, snart klar for fase 2 1 Fase 3, men driften gjelder som forskningsregister. Beskriver at 64 % på av pasientene på landsbasis har takket ja, men reell dekningsgrad ukjent. 1 Fase 3, nasjonal dekning 1 Fase 3, nasjonal dekning 1 Fase 3, nasjonal dekning Nasjonalt PCI- 8 Registeret er i dag ikke etablert som et nasjonalt 1 Fase 1, men en rekke 15

16 register Vest kvalitetsregister. Det er etablert en nasjonal styringsgruppe. Det er utarbeidet en database og en testversjon er ferdig. Registeret har økonomisk støtte og har nylig ansatt statistiker. Norsk MS register og biobank Det norske nyrebiopsiregist eret Norsk dermatologisk biologisk register NDermReg Norsk register for hjemmerespirat or-behandling Vest Vest ( Bergen DBA) Ønsker Vest Vest ( Bergen HF DBA) 9 Etablert register, konsesjon siden Papirbasert, gir regelmessige rapporter. Oppgir selv at de dekker ca % av ønsket pasientpopulasjon. Har ansatt 100 % statistiker og 50 % sekretær. Skal skifte databaseløsning. 10 Hovedformål: Uniform diagnostikk og behandling av pasienter med nyresykdom i Norge og forskning på pasienter med nyresykdom i Norge. Konsesjon fra 2004, opprettet Papirbasert. 1,5 stilling (teknikere) i tillegg til sekretær lønnet av Haukeland, Bredt sammensatt styringsgruppe, nært samarbeid med medisinsk fødselsregister, forskningskompetanse tilknyttet. Kliniske, biokjemiske og immunologiske data (EPJ) registreres når nyrebiopsi utføres, morfologisk klassifikasjon. Oppfølgingsdata i spesifikke studier. Endepunktsvariabler v kobling mot Dødsårsaksregisteret/Norsk nefrolog register (?). Tilgang til data fra egen virksomhet, ellers etter søknad til styringsgruppe. Årsrapporter. Estimert dekningsgrad %. 11 Hovedformål: Kvalitetssikre biologisk behandling i daglig praksis, bestemme langtids trygghet og effekt av biologisk behandling av psoriasis og identifisere fenotyper med behov for spesifikk individualisert behandling. Skal inkludere pasienter med psoriasis som behandles med biologiske legemidler. Under utvikling p.t. i samarbeid med NOBIR (Norsk biologisk register). Bredt sammensatt fagråd opprettet, nasjonal forankring gjennom spesialitetsforening. Forskningskompetanse tilknyttet. Planlagt elektronisk datafangst, med full tilgang til egne data fra deltakende enheter og årsrapporter. Ønsket dekningsgrad over 90 %. 12 Formålet med registeret er å få en oversikt samt kvalitetssikre hjemmerespiratortilbudet i Norge. Registeret har egen styringsgruppe. Har avgitt årlige rapporter til alle sykehus siden Data registreres på papir ved behandlingsstart og årlige kontroller. Register oppgir at det er anslagsvis er oppi mot 90 % av ønsket pasientpopulasjon som er inkludert i registeret. uavklarte forhold mht konsesjon, samtykke, teknisk løsning m.m. Det søkes også om tilsvarende register fra Nord ved å utvide Nor-Stent (eksisterende forskningsregister), plassering må avklares mellom involverte fagmiljøer. 1 Fase 3, oppgir % dekningsgrad. 1 Fase 3, oppgir 95 % dekning 1 (?) Fase 1. Må sees i sammenheng med andre registre innen revmatologi. 1 Fase 3, oppgir 90 % dekningsgrad. Sør-Øst Navn DBA Nr Kort beskrivelse Pri Register for autoimmune sykdommer (voksne) Sør-Øst (OUS ved RH HF 1 Hovedformål: Registrere pasienter med systemiske bindevevssykdommer og vaskulitter for å kartlegge forekomst og sykdomsmanifestasjoner, samt være pasientbase for forskningsprosjekter. Fasevurdering RHF 1 Fase 2. Er i drift, men hovedsakelig registrering fra Sør- Øst. Må sees i sammenheng med og 16

17 Norsk barnefedme register Norsk gynekologisk laparoskopi register Norsk Nefrologi register Nasjonalt register for barneleddgikt og autoimmune bindevevssykdo mmer hos barn DBA) Ønsker Sør-Øst (OUS HF eller Sykehu set i Vestfold HF DBA) Ønsker Sør-Øst Ønsker Sør-Øst Sør-Øst (OUS Rikshos pitalet HF DBA) Samtykkebasert, tilknyttet biobank. Papirbasert (scanning). P.t. ikke oppfølgingsregistrering (bortsett fra sclerodermi, registreres årlig). 50 % faglig ledelse, 50 % konsulent. Styringsgruppe fra Sør-Øst, planlegges utvidet. Alle behandlende HF invitert, men hovedsakelig registrering fra RH. I 2008 ingen registreringer fra andre helseregioner. Enkelte forskningsprosjekter samarbeid internasjonalt. 2 Hovedformål: Overvåke utvikling av overvekt/fedme hos barn og unge, måle effekt av behandlingstiltak og forebyggende tiltak, danne grunnlag for forbedring av retningslinjer, gi grunnlag for forskning på årsaksforhold/behandlingsmetoder. Planleggingsfase, ikke etablert, sees i sammenheng med OUS og SiV søknad om kompetansesenterstatus. Sterkt nasjonalt nettverk av fagmiljø og barneavdelinger, forskningskompetanse tilknyttet. Nasjonal styringsgruppe planlagt. Planlagt registersekretariat med i alt 100 % stilling (faglig leder %, fagmedarbeider pluss IT %). Ønsker elektronisk registrering. Samtykkebasert, biologiske prøver/biobank planlegges. 3 Registeret ble etablert 2003 og ansvarlig er norsk Gynekologisk forening. Registerets hovedformål er å registrere alvorlige komplikasjoner på gynekologiske pasienter. Det gir rapporter til daltagende avdelinger, med hovedvekt på virksomhetsbeskrivelser. Registeret beskriver at det har vært vanskelig å fa med de ulike avdelingene i Norge og det er ca 20 % av den ønskede pasientpopulasjonen som er registrert. 4 Rikshospitalet er databehandlingsansvarlig og registeret har konsesjon. Registeret er i hovedsak papirbasert og data registreres ved RH. Registeret leverer årsrapporter til de enkelte avdelinger. Data leveres også ut til forskningsprosjekter. Den enkelte avdeling har tilgang til egne pasientdata. Alle sentre som behandler nyresviktpasienter deltar og de regner registeret for å være landsdekkende og komplett. 5 Hovedformål: Kvalitetssikre bruken av biologiske legemidler på denne pasientgruppen i Norge, samt være pasientdatabase som skal brukes som utgangspunkt for kliniske, epidemiologiske og laboratoriemessige forskningsprosjekt. Tilknyttet Nasjonalt kompetansesenter for barne- og ungdomsrevmatologi - NAKBUR, som igjen ligger under Revmatologisk avd. RH. Kompetansesenterets nasjonale referansegruppe ønsker nasjonalt register. Ekstern rådgivende gruppe for registeret med en representant fra alle helseregioner, forskningskompetanse tilknyttet. 100 % stilling totalt (fordelt på fire x 20 % - IT, kontor, kunnskapskoordinator, konsulent). Papirbasert (scanning). Registrering p.t. bare fra RH, som ser mange pasienter også fra andre regioner. Datatilsynet avslo i 2006 søknad om utvidelse av konsesjon til å omfatte hele landet, under henvisning til pågående prosess for å opprette avklares ift søknad om vaskulittregister fra HN og andre registre innen revmatologi. 1 Fase 1 0 Fase 2. Oppgir betydelige problemer med datainnsamling og deltakelse. Oppgir ca 20 % dekningsgrad. Teknisk løsning ufullstendig. 1 Fase 3. Oppgir 99 % dekning. 1 Fase 2. Er i drift, men bare i Sør-Øst. Avslått søknad om å utvide konsesjon til å bli nasjonalt i Må sees i sammenheng mellom andre registre innen revmatologi. 17

18 NOR-DMARD (Norwegian Disease- Modifying AntiRheumatic Drugs) Register for dom til behandling i Øst Norsk pacemaker register (NorPace) Sør-Øst (Diakonh jemmet sykehus HF DBA) Sør-Øst Ønsker Sør-Øst (p.t. Norsk Cardiol ogisk Selskap ) nye nasjonale registre. 6 Hovedformål: Gi informasjon om forskrivning av sykdomsmodifiserende legemidler inkludert biologiske legemidler hos pasienter med inflammatoriske revmatiske leddsykdommer, og bivirkninger/behandlingseffekt i et longitudinelt perspektiv. I tillegg evaluere hvorvidt retningslinjer følges, og bidra til kostnad-nytteanalyser. P.t. deltar 5 revmatologiske avdelinger i landet. Alle fem enheter har % stilling (sykepleier) til registeret. Forskningskompetanse tilknyttet. Designet som longitudinell oppfølgingsstudie(baseline, mndr og årlig), samtykkebasert. Papirbasert. Ønsker nasjonal utvidelse til å omfatte hele landet (18 avd pluss private). 7 Hovedformål: ivareta oppfølgingplikt ift særreaksjonsdømte pasienter (dvs dømt til behandling). Databehandler Regional sikkerhetsavdeling og Koordineringsenheten for dom til behandling, Ullevål USS. Bredt sammensatt kompetansenettverk tilknyttet koordineringsenheten. Noe statistikkompetanse ved behov. 100 % stilling (koordinator). Bare regional dekning (tidligere Øst, her 100 %), har søkt Datatilsynet om å inkludere hele Sør-Øst men har hittil ikke fått svar. Papirbasert. Datakildene er tiltalebeslutninger, rettspsykiatriske erklæringer, dommer, påtegningsark og statusrapporter. Har utgitt én rapport. 8 Hovedformål oppfølging av pacemaker og ICD-pasienter, samt oppfølging av implantert utstyr. Alle pasienter som får pacemaker inkluderes. Nasjonal konsensus, brukergruppe med deltakelse fra alle deltakende enheter. Ingen ansatte pt. (ledelse på fritid, registrering inngår i daglig drift). Nasjonalt, brukes av alle enheter som implanterer pacemaker/icd. Lokal registrering i relasjonsdatabase, inkluderer rapportgenerator til bruk på egne pasienter. Nasjonale data sendes til det sentrale registeret. Web-basert løsning under planlegging, i samarbeid med tilsvarende svensk register. 9 Ufullstendige opplysninger 1 Hjertestans utenfor sykehus Hjertekirurgi 10 Ufullstendige opplysninger. Norsk thoraxkirurgisk forening DBA. Endringer må opp i styret i hht e-post. Norsk endokarditt register Kreftregisteret Sør-Øst (OUS DBA) Egen liste, se vedlegg 2 11 Hovedformål: kartlegge og følge epidemiologi, diagnostikk og behandling av infektiøs endokarditt. Planlegger nasjonal styringsgruppe (Infeksjonsmedisiner og kardiolog fra hvert RHF), variabelsett klart. Planlegger internasjonalt samarbeid (få pasienter), forskningskompetanse tilknyttet. Samtykkebasert, ønsker web-basert innregistrering. 1 Fase 2. Er i drift, men bare 5 sykehus deltar. Må sees i sammenheng med andre registre innen revmatologi, og pågående arbeid i Norsk revmatologisk forening for å opprette et nasjonalt register (NOBIR). 1 Fase 2. Usikkert om det kan defineres som et kvalitetsregister. Er i drift, men bare tidligere Øst. 1 Fase 3, oppgir nasjonal dekningsgrad. 1 Sannsynligvis fase 3, men har p.t. ikke klar forankring i RHFsystemet. Fase 1. Eneste infeksjonsmedisinske register p.t. 18

19 Sak 25/09 vedlegg 2: 19

20 Status pr mai 2009 Prioritering Etableringsår Formål Referansegruppe Utvelgelse av kliniske variable Hva rapporteres Innrapporteringsformat Papir/Elektronisk Elektronisk Innrapporterin gs-løsning Dekningsgrad Sykehusrapport Kliniske kvalitetsregistre i Kreftregisteret. Fremdriftsplaner er forutsatt bevilgninger til innføring og drift av kvalitetsregistre Prioritering er satt opp fra 3 kriterier: 1) størrelse på sykdomsgruppe n, 2) engasjement fra de kliniske miljø 3) Hvor langt registeret er kommet i etablering Etablert definert ved registrering av første diagnoseår ved et eget klinisk meldeskjema Formålene til de nasjonale kvalitetsregistrene i Kreftregisteret kommer inn under Kreftregisterforskriften viser til: html og til 1-3, pkt. 2, spesielt: "drive, fremme og gi grunnlag for forskning for å utvikle ny viten om kreftsykdommenes årsaker, diagnose, naturlige forløp og behandlingseffekter for å fremme og utvikle kvaliteten på forebyggende tiltak og helsehjelp som tilbys eller ytes mot kreftsykdom, herunder følge opp enkeltpasienter og pasientgrupper." Hovedformål for det enkelte kvalitetsregister er beskrevet under. Referansegruppene består av representanter for de ulike organgruppenes Onkologisk Forum grupper (dvs Norsk Bryst Cancer Gruppe (NBCG) for brystkreft etc). For nonsolide kreftformer består referansegruppene av representanter fra Norsk Selskap for Hematologi Patologiremisser og klinisk meldeskjema. De generelle meldingene er: Melding til Kreftregisteret, Solide Svulster: gisteret.no/global/ blanketter/solide2 003.pdf og Melding til Kreftregisteret, Non-Solide svulster gisteret.no/global/ blanketter/nonsoli de2003.pdf Link til meldeskjema for etablerte registre er gitt under respektive register. Utviklet elektronisk meldeskjema /Integrert i hoveddatabase n i KRG forutsatt at bevilgninger til innføring og drift av registrene er på plass. Alle kliniske kvalitetsregistr e i Kreftregisteret er nasjonale Tykk- og endetarmskreft A 1994 (utvidet fra endetarm til tykkog endetarm i 2007) Å fremme kvaliteten på behandlingen av pasienter med colon- og rectumcancer Brystkreft A 2009 Å fremme kvaliteten på behandlingen av pasienter med brystkreft. Etablert Ferdigstilt Papir, elektronisk gisteret.no/global/ tilbys sykehusene blanketter/colorect fra høsten 2009 alskjema_print.pdf Etablert Ferdigstilt Papir, elektronisk under utvikling 2010 Nasjonalt registeret.no/gl obal/publikasjo ner%20og%20r apporter/ccr_sy kehusrapporten _1993_2004.pd f 2010 Nasjonalt Ja, i fremtid Prostatakreft A 2004 Å dokumentere håndtering og forløpet av prostatakreft hos norske pasienter og dermed fremme kvaliteten på behandlingen av pasienter med denne krefttypen. Etablert Ferdigstilt gisteret.no/global/ blanketter/prostat askjema2008_we b.pdf Papir 2011 Nasjonalt registeret.no/gl obal/publikasjo ner%20og%20r apporter/prosta ta_arsrapport2 006.pdf

21 Status pr mai 2009 Prioritering Etableringsår Formål Referansegruppe Utvelgelse av kliniske variable Hva rapporteres Innrapporteringsformat Papir/Elektronisk Elektronisk Innrapporterin gs-løsning Dekningsgrad Sykehusrapport Føflekkreft A 2008 Å fremme kvaliteten på behandling av pasienter med malignt melanom. Etablert Ferdigstilt Papir, elektronisk gisteret.no/global/ under utvikling blanketter/rmm% 20klinisk%20skje ma%20nettversjo n%20skjema% pdf 2010 Nasjonalt Ja, i fremtid Lungekreft A 1993/2010, Register over opererte pasienter fra 1993, planlegges utvidet til alle lungekreftpasiente r Å fremme kvaliteten på behandlingen Etablert av lungekreftpasienter. Barnekreft B1 1982/2010, Å bedre kvaliteten på behandlingen Etablert Registreret av pasienter med barnekreft. planlegges utvidet med behandlingsdata Hodgkin lymfom B Å fremme kvaliteten på behandlingen av pasienter med Hodgkin Lymfom Under utarbeidelse Under utarbeidelse 2011 Nasjonalt Ja, i fremtid Papir 2011 Nasjonalt Ja, i fremtid n.aspx?docid=306 Etablert Ferdigstilt gisteret.no/global/ blanketter/meldes kjema_lymfom.pdf Papir 2011 Nasjonalt Ja, i fremtid Non-Hodgkin lymfom B Å fremme kvaliteten på behandlingen av pasienter med Non-Hodgkin Lymfom Etablert Ferdigstilt gisteret.no/global/ blanketter/meldes kjema_lymfom.pdf Papir 2011 Nasjonalt Ja, i fremtid Kreft i sentralnervesyste met B Å fremme kvaliteten på behandlingen av pasienter med svulst i centralnervesystemet. Eggstokkreft B Å fremme kvaliteten på behandlingen av pasienter med kreft i eggstokk, bukhinne og tuber. Etablert Ferdigstilt 2011 Nasjonalt Ja, i fremtid Etablert Ferdigstilt gisteret.no/global/ blanketter/meldes kjema_ovarii.pdf Papir 2011 Nasjonalt Ja, i fremtid

22 Status pr mai 2009 Prioritering Etableringsår Formål Referansegruppe Utvelgelse av kliniske variable Hva rapporteres Innrapporteringsformat Papir/Elektronisk Elektronisk Innrapporterin gs-løsning Dekningsgrad Sykehusrapport Spiserør- og magesekkreft B Å fremme kvaliteten på behandlingen av pasienter med spiserør- og magesekkreft. Akutt leukemi B2 2000/2010, Nasjonalt leukemiregister ved Ullevål Å sikre og dokumentere at kvaliteten på diagnostikk og behandling av pasienter med maligne hematologiske sykdommer er i sykehus med data henhold til høy internasjonal fra 2000 overføres standard. KRG og eget meldeskjema er utviklet Familiær adenomatøs polypose B Å bedre prognosen for pasienter med familiær adenomatøs polypose. Kronisk leukemi C 2010 maligne hematologiske sykdommer er i henhold til høy internasjonal standard. Myelomatose C 2010 Å sikre og dokumentere at kvaliteten på diagnostikk og behandling av pasienter med maligne hematologiske sykdommer er i henhold til høy internasjonal standard. Galle- Bukspyttkjertelog leverkreft Testikkelkreft/ mannlig genitalia C 2010 Å fremme kvaliteten på behandlingen av pasienter med kreft lever, bukspyttkjertel og galle. C 2011 Å fremme kvaliteten på behandlingen av pasienter med kreft i testikkel og andre mannlige genitalia. Sarkom C 2011 Å fremme kvaliteten på behandlingen av pasienter med sarkom. Blærekreft C 2011 Å fremme kvaliteten på behandlingen av pasienter med kreft i urinblære. Nyrekreft C 2011 Å fremme kvaliteten på behandlingen av pasienter med kreft i nyre, nyrebekken og urinleder. Livmorhalskreft C 2011 Å fremme kvaliteten på behandlingen av pasienter med livmorhalskreft. Livmorkroppkreft C 2011 Å fremme kvaliteten på behandlingen av pasienter med livmorkroppkreft. Etablert Under utarbeidelse 2011 Nasjonalt Ja, i fremtid Etablert Ferdigstilt 2011 Nasjonalt Ja, i fremtid Etablert Ikke påbegynt 2011 Nasjonalt Ja, i fremtid Etablert Etablert Under utarbeidelse Under utarbeidelse 2011 Nasjonalt Ja, i fremtid 2011 Nasjonalt Ja, i fremtid Etablert Ikke påbegynt 2011 Nasjonalt Ja, i fremtid Ikke etablert Under utarbeidelse 2012 Nasjonalt Ja, i fremtid Ikke etablert Ikke påbegynt 2012 Nasjonalt Ja, i fremtid Ikke etablert Ikke påbegynt 2012 Nasjonalt Ja, i fremtid Ikke etablert Ikke påbegynt 2012 Nasjonalt Ja, i fremtid Etablert Ikke påbegynt 2012 Nasjonalt Ja, i fremtid Etablert Ikke påbegynt 2012 Nasjonalt Ja, i fremtid Ytre genitalia og skjede C 2011 Å fremme kvaliteten på behandlingen av pasienter med kreft i ytre kvinnelige genitalia og skjede. Etablert Ikke påbegynt 2012 Nasjonalt Ja, i fremtid

23 Status pr mai 2009 Prioritering Etableringsår Formål Referansegruppe Utvelgelse av kliniske variable Hva rapporteres Innrapporteringsformat Papir/Elektronisk Elektronisk Innrapporterin gs-løsning Dekningsgrad Sykehusrapport Hode-/halskreft D 2011 Å fremme kvaliteten på behandlingen av pasienter med kreft i hode og hals. Myeloproliferativ sykdom og myelosyplastosik syndrom D 2010 Å sikre og dokumentere at kvaliteten på diagnostikk og behandling av pasienter med maligne hematologiske sykdommer er i henhold til høy internasjonal standard. Ikke etablert Ikke påbegynt 2012 Nasjonalt Ja, i fremtid Etablert Under utarbeidelse 2011 Nasjonalt Ja, i fremtid

24 Sak 25/09 vedlegg 3: 20

25 - og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref: Saksbehandler: MMO Vår ref: 08/10388 Dato: NASJONALE MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE KRAV/OPPFØLGING I OPPDRAGSDOKUMENT OG TILDELINGSBREV FOR 2009 Vi viser til brev av vedr. Nasjonale medisinske kvalitetsregistre krav/oppfølging i oppdragsdokument og tildelingsbrev for Direktoratet i samarbeid med de regionale helseforetak ble bedt om å gi: 1. En vurdering og kvalitetssikring av utsendte tabell: Forslag til oppjustering av eksisterende nasjonale og regionale kvalitetsregistre til Nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 2. En vurdering og anbefaling mht hvilke eksisterende kvalitetsregistre innenfor kreftområdet som bør oppgraderes til å bli Nasjonale medisinske kvalitetsregistre. direktoratet har på denne bakgrunn sendt ut forespørsler til de RHFer som har de aktuelle register lokalisert - Sør-Øst, Midt-Norge og Vest. Svarene som er kommet inn er gjengitt i kapittel 1 nedenfor. I forprosjektet for Nasjonalt helseregisterprosjekt er det igangsatt et arbeid for å fremme forslag til kriterier og godkjenningsordning for Nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Blant annet vil man ta stilling til hvilke krav som bør stilles til kvalitetsregistrene ut over den interne registerdriften. Det kan for eksempel dreie seg om på hvilken måte det skal gis tilbakemelding til fagmiljøene, hvordan kvalitetsindikatorer kan utvikles på basis av registeret, hvordan informasjon kan benyttes til sykdomsovervåkning og epidemiologi og andre styrings- eller offentlighetsformål. direktoratet mener det er viktig å få en oversikt over slike forhold for hvert enkelt register før det tas en beslutning om nye Nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Uten en slik oversikt kan vi komme til å beslutte om etablering av en nasjonal registerportefølje som ikke i tilstrekkelig grad ivaretar overordnede behov. Vi anbefaler derfor at kriteriene og godkjenningsordningen som foreslås i forprosjektet for Nasjonalt helseregisterprosjekt blir prøvet ut i forhold til denne bestillingen. For det påfølgende året anbefaler vi at det blir etablert en kriteriebasert søknadsprosess også for de eksisterende kvalitetsregistrene. direktoratet har fått i oppdrag å etablere og lede nettverk som skal understøtte nasjonal samordning og effektivisering innen kvalitets- og helseregisterfeltet. Det vil direktoratet Divisjon spesialisthelsetjenester Avdeling kvalitet og prioritering Postboks 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo Tlf: Faks: Org. Nr

26 være en strategisk vinkling på arbeidet med ledelsesinvolvering. Sentrale/relevante aktører vil være representert, og det vil være et tett samarbeid med nasjonale servicemiljø. Nettverket for kvalitets og helseregisterfeltet vil for direktoratet være et virkemiddel slik at nasjonale kvalitetsutviklingsbehov blir ivaretatt i nært samarbeid med det sentrale kompetansemiljøet for helsetjenesteregistrene. Det vil være naturlig å videreutvikle mekanismene med kriterier og godkjenningsordning i samarbeid med nettverket. Målet med arbeidet er å styrke kvalitetsregisterfeltet - kvalitetsutvikling og kvalitetssikring av helsehjelp. Kvalitetsregistrene bør i økende grad understøtte en helhetlig helsetjeneste, dvs. en involvering av både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Det vil også være nødvendig å se Nasjonale medisinske kvalitetsregister, Nasjonale kvalitetsindikatorer og Nasjonale retningslinjer i sammenheng. direktoratet vil ha en utredende og rådgivende rolle for departementet i spørsmål knyttet til for eksempel: 1. Etablere rutiner for godkjennelse av nasjonale registre Nye registre endring avvikling Kriterier for og krav til nasjonale registre Finansiering og godkjenningsordning 2. Hjemmel Relevant og permanent hjemmelsgrunnlag for ulike registre osv 3. Teknologi Behov for registerkoplinger og funksjoner i NPR Vurdere teknologiske løsninger - funksjonalitet ifm etablering, drift og godkjenning Vurdere teknologiske løsninger strategiske føringer ifm fremtidig kobling mot EPJ 4. Register på nye områder Områder som mangler kvalitetsregistre (rus, psykiatri, rehabilitering) Registre for hele helsetjenesten(primær og spesialist) 5. Annet Åpenhet og offentlighet Forholdet mellom kvalitetsregister og kvalitetsindikatorer direktoratet vil etablere et eget sekretariat for medisinske kvalitetsregistre rettet mot netteverket for kvalitetsregistre og helseregister. Her er det ønskelig med deltagelse fra både Kunnskapssenter og Folkehelseinstituttet

27 1 VURDERING OG KVALITETSSIKRING AV FORSLAG TIL NASJONALE MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE I UTSENDTE TABELL På bakgrunn av tilbakemelding fra Sør- Øst, Vest og Midt-Norge, samt tidligere kartlegging fra direktoratet(2007) har vi følgende innspill til den utsendte tabell: 1. Nasjonalt multippel sklerose register- Haukeland universitetssykehus HF Hva Svar Eksisterer registeret fortsatt? Ja Har det forutsetning for å bli nasjonalt? Anbefales registeret som et nasjonalt register? Antar de har forutsetninger for å bli nasjonale ja Kan registeret implementeres i 2009? Er det konsensus i fagmiljøet for registeret? Er det overlappende registre (jf. hjerte-karområdet) eller andre argumenter som tilsier at registeret ikke bør opprettes, evt bør opprettes på sikt? Kilde: Vest 2. Nasjonalt register for hjertestans utenfor sykehus - Ullevål universitetssykehus HF Hva Svar Eksisterer registeret fortsatt? Ja Har det forutsetning for å bli nasjonalt? Anbefales registeret som et nasjonalt register? Kan registeret implementeres i 2009? Er det konsensus i fagmiljøet for registeret? Er det overlappende registre (jf. hjerte-karområdet) eller andre argumenter som tilsier at registeret ikke bør opprettes, evt bør opprettes på sikt? Kilde: Sør-Øst Er nasjonalt(15 ambulansetjenster rapporterer pr. i dag, men kan suppleres med ambulansetjenster som ikke rapporterer. Er nasjonalt(om enn ikke altomfattende ennå). Er i drift nasjonalt. Vi forutsetter at det er konsensus, kjenner ikke til noe annet pr. d.d. Evt. samordnes med nytt hjerte-karregister. 3. Nasjonalt register for invasiv cardiologi - Haukeland universitetssykehus HF Hva Svar Eksisterer registeret fortsatt? ja Har det forutsetning for å bli nasjonalt? Antar de har forutsetninger for å bli nasjonale Anbefales registeret som et nasjonalt register? Kan registeret implementeres i 2009? Er det konsensus i fagmiljøet for registeret? Er det overlappende registre (jf. hjerte-karområdet) eller andre argumenter som tilsier at registeret ikke bør opprettes, evt bør opprettes på sikt? Kilde: Vest Evt. samordnes med nytt hjerte-karregister

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer

Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Kvalitetsregistre i registeret for hjerte- og karlidelser muligheter og utfordringer Olav Røise, leder for interregional styringsgruppe for arbeidet med nasjonale kvalitetsregistre Mål med forelesning

Detaljer

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler

Versjon: 1.0. Prosjektoppdrag. Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Versjon: 1.0 Nasjonalt kvalitetsregister for biologiske legemidler Anbefalt: Godkjent: Dato: Dato: Innhold 1. Strategisk forankring 2. Mål 3. Styring og organisering 4. Økonomisk ramme/finansiering 5.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar den fremlagte redegjørelsen om status for medisinske kvalitetsregistre til orientering.

Styret Helse Sør-Øst RHF Styret tar den fremlagte redegjørelsen om status for medisinske kvalitetsregistre til orientering. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 28.05.2009 SAK NR 046-2009 ORIENTERINGSSAK: STATUS MEDISINSKE KVALITETSREGISTRE Forslag til vedtak: Styret tar den fremlagte redegjørelsen

Detaljer

Hvordan kan kvalitetsregistre brukes i kvalitetsforbedringsarbeid?

Hvordan kan kvalitetsregistre brukes i kvalitetsforbedringsarbeid? Hvordan kan kvalitetsregistre brukes i kvalitetsforbedringsarbeid? Eva Stensland dr. med. Nasjonalt servicemiljø for kvalitetsregistre 11.04.13 Det nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 9.oktober 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE

Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer. Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Nasjonale kvalitetsregistre status og utfordringer Anne Høye, leder Registerenheten SKDE Disposisjon Hva er et kvalitetsregister? Nasjonal organisering Nasjonalt servicemiljø Utfordringer Fru Hansen: -

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 7.april 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Veileder IS-2332 Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre april/2015

Detaljer

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Veileder. Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Veileder IS-2332 Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre Publikasjonens tittel: Utgitt: Publikasjonsnummer: Oppretting og drift av nasjonale medisinske kvalitetsregistre april/2015

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret.

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Mona.stedenfeldt@unn.no UNN HF 9038 Tromsø. www.inkontinenssenteret. Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Registeransvarlig Telefon E-post Helseforetak Postadresse Hjemmeside Nasjonalt kvalitetsregister for

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn HISUP nordisk register for behandling av Hidradenitis suppurativa Registeransvarlig Gisli Ingvarsson,

Detaljer

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre

Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre Philip A. Skau Regional konferanse for kvalitetsregistre 27 april, Bergen HODs satsing på kvalitetsregisterfeltet Fra 2009: 32 mill. kroner til kvalitetsregisterarbeid

Detaljer

Én innbygger - én journal i et helseregisterperspektiv. Unn E. Huse avdelingsdirektør, Norsk pasientregister

Én innbygger - én journal i et helseregisterperspektiv. Unn E. Huse avdelingsdirektør, Norsk pasientregister Én innbygger - én journal i et helseregisterperspektiv Unn E. Huse avdelingsdirektør, Norsk pasientregister HelsIT Trondheim, 18.09. 2013 Nasjonale helseregistre Status Utfordringer «Én innbygger én journal»

Detaljer

Høringsuttalelse Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerteog karlidelser

Høringsuttalelse Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerteog karlidelser Helse- og Omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref.: 200900661/MAL Vår ref.: 02/30/BM Dato: 27.03.2009 Høringsuttalelse Forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerteog karlidelser

Detaljer

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet

Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Fagapplikasjon som byggesten for koordinert og kvalitetssikret klinisk virksomhet Kari Kapstad Enhetsleder It-avdelingen, FHI Tekniske koordinatorer i Nasjonalt helseregisterprosjekts forprosjekt Per Olav

Detaljer

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar

Møtereferat: Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre. Onsdag 8. og torsdag 9. februar Møtereferat: Møtedato 8. og 9. februar 2012 Møtenr. 01-12 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Tid Kl 17.00 12.00 Sted Deltakere Onsdag 8. og torsdag 9. februar Gardermoen

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for føflekkreft. Kreftregisteret

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for føflekkreft. Kreftregisteret Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Nasjonalt register for føflekkreft Registeransvarlig Kreftregisteret Telefon 22451300 E-post ingunn.bjorhovde@kreftregisteret.no

Detaljer

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012

Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015. Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Strategi for Nasjonalt servicemiljø 2012-2015 Anne Høye Nasjonalt servicemiljø for medisinske kvalitetsregistre 19.04.2012 Det samlede nasjonale servicemiljøet for medisinske kvalitetsregistre 1. SKDE

Detaljer

Pasient- og pakkeforløp Pasientrettigheter

Pasient- og pakkeforløp Pasientrettigheter Pasient- og pakkeforløp Pasientrettigheter Torstein Rønningen Fagavdelingen Innhold Standardiserte pasientforløp Sykehusinterne standardiserte pasientforløp HF-interne standardiserte pasientforløp Regionale

Detaljer

Hjertekarregisteret. Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08

Hjertekarregisteret. Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser. Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08 Hjertekarregisteret Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser Kvalitetsregisterkonferansen 2010 Trondheim 2010-09-08 Camilla Stoltenberg Assisterende direktør Folkehelseinstituttet Innhold Historikk

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 20.10.2010. Møtenr. 04-10. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 20.10.2010. Møtenr. 04-10. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 20.10.2010 Møtenr. 04-10 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 20. oktober 2010 Tid Kl 17.00 20.00 Sted Deltakere Fraværende Fra sekretariat På

Detaljer

Fellesregistre - Kreftregisteret. Jan F Nygård Kreftregisteret

Fellesregistre - Kreftregisteret. Jan F Nygård Kreftregisteret Fellesregistre - Kreftregisteret Jan F Nygård Kreftregisteret Kreftregisteret > Opprettet i 1951 > Samle inn opplysninger om all kreft i Norge (Kreftregisterforskiften); > Formål: Etablere viten og spre

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Hva er status etter fire måneder? Anne Hafstad, prosjektdirektør 28 pakkeforløp 26 organspesifikke forløp 1 metastaser uten kjent utgangspunkt 1 diagnostisk pakkeforløp 1. januar

Detaljer

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten Møtesaksnummer 32/08 Saksnummer 08/162 Dato Kontaktperson i sekretariatet 05. mai 2008 Karianne Johansen Sak Temasak: Lands- og flerregionale funksjoner og nasjonale kompetansesentra i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE

KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE KREFTFORENINGENS FORVENTNINGER - PASIENTENS ROLLE I KVALITETSREGISTRE SIDSEL SANDVIG, SPESIALRÅDGIVER KREFTFORENINGEN, 12.12.2014 Politisk påvirkningsarbeid kvalitetsregistre, bakgrunn Helsetjenestekvalitet

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 11.desember 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til møte i

Detaljer

Norsk hjertestansregister forventninger

Norsk hjertestansregister forventninger Norsk hjertestansregister forventninger Åpning Norsk hjertestansregister 16. mars 2015 Marta Ebbing, avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet 16. mars 2015 Pleiestiftelsen for

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 19. august 2009 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder, Odd Søreide, innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK)

Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Mandat for Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistre (FMK) Dato: 6.9.2017 Versjonsnr: 1.0 Godkjenning Organisasjon Navn Dato Versjonsnr. Nasjonal IKT HF Gisle Fauskanger 6.9.2017 1.0 Innhold 1 Innledning

Detaljer

Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt

Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt Hjertekarregisteret og nasjonalt helseregisterprosjekt NETTVERKSMØTE FOR NASJONALT REGISTER OVER HJERTE- OG KARLIDELSER 14-15 MARS 2011 Radisson Blu Hotel, Trondheim Airport Camilla Stoltenberg Assisterende

Detaljer

KVALITETSREGISTRE- HVORDAN KAN DISSE UTNYTTES TIL FORSKNING. Henrik A. Sandbu Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF

KVALITETSREGISTRE- HVORDAN KAN DISSE UTNYTTES TIL FORSKNING. Henrik A. Sandbu Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF KVALITETSREGISTRE- HVORDAN KAN DISSE UTNYTTES TIL FORSKNING Henrik A. Sandbu Ass. dir. helsefag, forskning og utdanning Helse Midt-Norge RHF Målet med kvalitetsregisterarbeidet Få kunnskap om forekomst

Detaljer

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR

Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Nasjonalt register over hjerte og karlidelser HKR Marta Ebbing Prosjektleder, Hjerte og karregisteret Gardermoen, 30. november 2012 Hjerte og karregisteret HKR etableringen Politisk arbeid Lov 03/10 Forskrift

Detaljer

Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft

Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft Årsrapport til Helse Sør-Øst Nasjonalt kvalitetsregister for barnekreft Oktober 2013 Side 1 av 15 Postadresse Kontoradresse Telefon: 22 45 13 00 E-post: kreftregisteret@kreftregisteret.no Org. nr.: 974707160

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Nye pakkeforløp og noen erfaringer Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet 22. september 2015 Pakkeforløpene er en logistikkreform Ikke nye retningslinjer for diagnostikk,

Detaljer

Kan man rekruttere pasienter fra Kreftregisteret til kliniske studier?

Kan man rekruttere pasienter fra Kreftregisteret til kliniske studier? Kan man rekruttere pasienter fra Kreftregisteret til kliniske studier? Big data og biomedisinsk næringsutvikling Fra genomikk til real world data 7.5. 2015 Bjørn Møller, Avdelingsleder Registeravdelingen,

Detaljer

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre. prosjektleder Målfrid Monge Avdeling kvalitet og prioritering

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre. prosjektleder Målfrid Monge Avdeling kvalitet og prioritering Nasjonale medisinske kvalitetsregistre prosjektleder Målfrid Monge Avdeling kvalitet og prioritering Disposisjon Nasjonal strategi for kvalitetsforbedring i Sosial- og helsetjenestene(2005 2015)...og bedre

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre

Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Ledelsens ønsker og forventninger i forhold til rapportering fra nasjonale helseregistre Finn Henry Hansen Direktør Helse Nord RHF Lysebu 8. november 2011 Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi Dokumentasjon

Detaljer

Pakkeforløp for kreft Status Kjell Magne Tveit, PMU 2016

Pakkeforløp for kreft Status Kjell Magne Tveit, PMU 2016 Pakkeforløp for kreft Status 2016 Kjell Magne Tveit, PMU 2016 28 pakkeforløp 26 organspesifikke forløp 1 metastaser med ukjent utgangspunkt 1 diagnostisk pakkeforløp 1. januar 2015: Implementering av pakkeforløp

Detaljer

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd

Møtesaksnummer 43/09. Saksnummer 09/41. Dato 25. august Kontaktperson Ånen Ringard. Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Møtesaksnummer 43/09 Saksnummer 09/41 Dato 25. august 2009 Kontaktperson Ånen Ringard Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Høring fra Norsk Hjerteinfarktregister og Norsk Hjerneslagregister vedrørende nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Høring fra Norsk Hjerteinfarktregister og Norsk Hjerneslagregister vedrørende nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Trondheim 15. mai 2006 Høring fra Norsk Hjerteinfarktregister og Norsk Hjerneslagregister vedrørende nasjonale medisinske kvalitetsregistre. Dette er en fellesuttalelse fra Norsk Hjerteinfarktregister

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Nasjonale handlingsprogrammer med retningslinjer for kreftbehandling

Nasjonale handlingsprogrammer med retningslinjer for kreftbehandling Nasjonale handlingsprogrammer med retningslinjer for kreftbehandling 26.03.2010 Nasjonale handlingsprogrammer for kreftbehandling 1 Oppdraget Helsedirektoratet har fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet

NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet NASJONALE HELSEREGISTRE - HVORDAN KAN DISSE BRUKES FOR Å BLI BEDRE? Veronica Mikkelborg Folkehelseavdelingen Helse- og omsorgsdepartementet Bakgrunn Norge har et unikt utgangspunkt for å utnytte innsamlet

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 SAK NR 023-2014 ETABLERING AV NASJONALT SYSTEM FOR INNFØRING AV NYE METODER DE REGIONALE HELSEFORETAKENES ROLLE OG ANSVAR Forslag

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Sak 44/2015 Interreional styringsgruppe mandat, roller og ansvarsforhold - vedlegg:

Sak 44/2015 Interreional styringsgruppe mandat, roller og ansvarsforhold - vedlegg: Sak 44/2015 Interreional styringsgruppe mandat, roller og ansvarsforhold - vedlegg: 10 Oppdrag 2009-Nasjonale medisinske kvalitetsregistre utdypning av oppdrag i oppdragsdokument. 11 Mandat Interregional

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2016 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Høringsuttalelse forslag om etablering av nasjonal register over hjerte - og karlidelser, og forslag til endring av taushetspliktbestemmelsen

Høringsuttalelse forslag om etablering av nasjonal register over hjerte - og karlidelser, og forslag til endring av taushetspliktbestemmelsen Sentral stab Telefon: +47 Enhet for administrasjon Telefaks: +47 Olav Kyrres gate 17 www.stolav.no 7006 Trondheim post.adm.dir@stolav.no Helse- og omsorgsdepartementet Post boks 8011 Dep 0030 OSLO Att.:

Detaljer

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT

STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT STYRINGSGRUPPEMØTE I NASJONALT HELSEREGISTERPROSJEKT Møtetid: 2. februar 2012 kl 14:00 16:00 Sted: Universitetsgata 2 (Helsedirektoratet) Tilstede: Departementsråd Anne Kari Lande Hasle, Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013

Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 Norsk register for invasiv kardiologi (NORIC) Årsrapport 2012 Plan for forbedringstiltak 2013 SVEIN ROTEVATN 1 1 Hjerteavdelingen, Haukeland Universitetssykehus 31. oktober 2013 Bakgrunn og veiledning

Detaljer

Møtereferat: Møtedato 30.09.2015. Møtenr. 05-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtedato 30.09.2015. Møtenr. 05-15. Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 30.09.2015 Møtenr. 05-15 Interregional styringsgruppe for medisinske kvalitetsregistre Dag Onsdag 30. september 2015 Tid Kl. 09.30 15.30 Sted Medlemmer Gardermoen Olav Røise (leder),

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret

Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Norsk hjerneslagregister og hjerte kar registeret Bent Indredavik Prosjektleder Norsk hjerneslagregister Medlem av den interregionale styringsgruppa for kvalitetsregistre Utvikling av slagregisteret -

Detaljer

Faglig begrunnelse for at RHFet ønsker registeret som nasjonalt kvalitetsregister

Faglig begrunnelse for at RHFet ønsker registeret som nasjonalt kvalitetsregister Helse Sør-Øst RHF Norsk for HIV (HSØ) Registeret er et medisinsk som inkluderer alle relevante behandlingsinstitusjoner som behandler pasienter med hiv. Registeret har som mål å bidra til bedret kvalitet

Detaljer

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for brystkreft. Kreftregisteret. Oslo Universitetssykehus

Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010. Nasjonalt register for brystkreft. Kreftregisteret. Oslo Universitetssykehus Søknad om status som nasjonalt medisinsk kvalitetsregister 2010 1 KONTAKTINFORMASJON Registerets navn Nasjonalt register for brystkreft Registeransvarlig Kreftregisteret Telefon 22451300 E-post monica.johansen@kreftregisteret.no;

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Hva er status etter fire måneder? Dagens Medisin Kreftkonferanse 23. april 2015 Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet Bindinger Oslo universitetssykehus: Fagdirektør

Detaljer

Pakkeforløp for kreft

Pakkeforløp for kreft Pakkeforløp for kreft Status nasjonalt og erfaringer på tvers av regionene Kjell Magne Tveit, strategidirektør for kreftområdet 28. oktober 2015 Målsetning: Trygghet og forutsigbarhet Pasienter skal oppleve

Detaljer

Kreft nye pakkeforløp Østfold. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold 13 mars 2015

Kreft nye pakkeforløp Østfold. Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold 13 mars 2015 Kreft nye pakkeforløp Østfold Andreas Stensvold MD, PhD Avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold 13 mars 2015 Disposisjon Bakgrunn Diagnoseveilederene Hjemmesiden til SØF Henvisninger innhold Forløpskoordinator

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus og nasjonale

Detaljer

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert

Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes rolle og ansvar, oppdatert Møtedato: 27. mars 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Randi Brendberg, 75 51 29 00 Bodø, 25.3.2014 Styresak 33-2014 Etablering av nasjonalt system for innføring av nye metoder de regionale helseforetakenes

Detaljer

Høringsuttalelse - Nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Høringsuttalelse - Nasjonale medisinske kvalitetsregistre Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref. Deres dato Vår ref. Vår dato 200602512-/TOG 04.04.2006 108/06 - ToNy 15.05.2006 Høringsuttalelse - Nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Detaljer

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord

Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord Nasjonale medisinske kvalitetsregistre i Helse Nord Gøril Nordgård og Philip A. Skau 13. februar 2012 I Helse Nord RHFs kvalitetsstrategi er dokumentasjon og analyser av kliniske resultater ett av fire

Detaljer

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15 Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft Fagseminar Sundvolden 29.10.15 1 2 PAKKEFORLØP FOR KREFT Utarbeidet av Helsedirektoratet Politisk oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, som skal

Detaljer

Pakkeforløp hjerneslag. Cesilie Aasen og Liv Hege Kateraas Helsedirektoratet Rehabiliteringskonferansen Lillestrøm juni 2017

Pakkeforløp hjerneslag. Cesilie Aasen og Liv Hege Kateraas Helsedirektoratet Rehabiliteringskonferansen Lillestrøm juni 2017 Pakkeforløp hjerneslag Cesilie Aasen og Liv Hege Kateraas Helsedirektoratet Rehabiliteringskonferansen Lillestrøm juni 2017 Helsemyndighetens fokus og arbeide på feltet Revisjon av Nasjonal retningslinje

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN

ÅRSRAPPORT 2009 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN ÅRSRAPPORT 2009 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN Historikk Revmatologisk avdeling, Rikshospitalet, fikk i 1998 konsesjon fra Datatilsynet til å opprette et register

Detaljer

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten.

Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Forslag til felles nytt rundskriv om nasjonale tjenester i spesialisthelsetjenesten. Helsedirektoratet har med bakgrunn i teksten til gjeldende rundskriv, lagt inn forslag til ny tekst basert på denne

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til?

Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til? Kvalitetsregistre i Norge Hva er et kvalitetsregister og hva kan vi bruke det til? Øyvind Melien, seniorrådgiver Hovedpunkter Innledning Hva er et kvalitetsregister vs andre registre? Nye initiativ: Nasjonalt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN

ÅRSRAPPORT 2011 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN ÅRSRAPPORT 211 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN Historikk Revmatologisk avdeling, Rikshospitalet, fikk i 1998 konsesjon fra Datatilsynet til å opprette et register

Detaljer

Personidentifiserbart Norsk pasientregister

Personidentifiserbart Norsk pasientregister Personidentifiserbart Norsk pasientregister DRG-konferansen 2006 Unn E. Huse, SINTEF Norsk pasientregister 1 Prosessen NPR ble etablert i 1997 som et avidentifisert register med konsesjon fra Datatilsynet

Detaljer

Hvordan spisse kvalitetsikringsambisjonen ved SSHF? Frode Gallefoss Forskningssjef SSHF

Hvordan spisse kvalitetsikringsambisjonen ved SSHF? Frode Gallefoss Forskningssjef SSHF Hvordan spisse kvalitetsikringsambisjonen ved SSHF? Frode Gallefoss Forskningssjef SSHF 1. Kvalitet og pasientsikkerhet trygghet når du trenger det mest 2. Kultur for helhet 6 strategiske satsningsområder

Detaljer

God datakvalitet. Strategi og handlingsplan Gardermoen,

God datakvalitet. Strategi og handlingsplan Gardermoen, God datakvalitet 4 Strategi og handlingsplan 2016-20 g Gardermoen, 22.09.2015 2 Innledende tekst En enkel definisjon av datakvalitet er at det er et mål på hvorvidt data kan anvendes i henhold til intensjonen.

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Høringsuttalelse - fagplan for revmatologi Helse Nord 2014-20192019

Høringsuttalelse - fagplan for revmatologi Helse Nord 2014-20192019 Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 Bodø Deres ref.: Vår ref.: 2014/1774/THA004 Dato: 13.10.2014 Høringsuttalelse - fagplan for revmatologi Helse Nord 2014-20192019 Vedlagt er Nordlandssykehusets høringsuttalelse

Detaljer

Bruk av MRS til innsamling og rapportering av kliniske data til medisinske kvalitetsregistre og forskning

Bruk av MRS til innsamling og rapportering av kliniske data til medisinske kvalitetsregistre og forskning Bruk av MRS til innsamling og rapportering av kliniske data til medisinske kvalitetsregistre og forskning Erfaringer fra Norsk kvalitetsregister for biologiske legemidler (NOKBIL) Bjørn-Yngvar Nordvåg

Detaljer

Hjerte- og karregisteret

Hjerte- og karregisteret Hjerte- og karregisteret Marta Ebbing, spesialist i hjertesykdommer, ph.d., avdelingsdirektør, Avdeling for helseregistre, Folkehelseinstituttet Takk til alle gode kolleger! Hjerte- og karsykdom 2012-2013*

Detaljer

Protokoll for Gastronet nasjonalt kvalitetsregister for gastrointestinal endoskopi

Protokoll for Gastronet nasjonalt kvalitetsregister for gastrointestinal endoskopi 1 Protokoll for Gastronet nasjonalt kvalitetsregister for gastrointestinal endoskopi G Hoff 16.12.2013 Registerets offisielle navn: Gastronet. Det omfatter et register for koloskopier (Gastronet Colo)

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 20.september 2013 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Helse Nord har planer om å etablere et kompetansesenter innen sikkerhets, - fengsels- og rettspsykiatri, hvor dette arbeidet bør ivaretas.

Helse Nord har planer om å etablere et kompetansesenter innen sikkerhets, - fengsels- og rettspsykiatri, hvor dette arbeidet bør ivaretas. v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 22642120 HELSE MIDT-NORGE RHF Ragnhild Johansen Postboks 464 7501 STJØRDAL Deres ref.: Vår ref.: 14/1633-62

Detaljer

Vurdering av søknader om nasjonale tjenester 2017

Vurdering av søknader om nasjonale tjenester 2017 Helse Vest RHF Postboks 303 Forus 4066 STAVANGER Deres ref Vår ref Dato 16/742 02.01.2017 Vurdering av søknader om nasjonale tjenester 2017 Vi viser til søknader om godkjenning av nye nasjonale tjenester

Detaljer

Møtereferat: Møtenr. 1-2014. Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre

Møtereferat: Møtenr. 1-2014. Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre Møtereferat: Møtedato 29. - 30. april 2014 Møtenr. 1-2014 Ekspertgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre Dag Tirsdag 29. og onsdag 30. april Tid Kl 1000 1700 og 0830-1230 Sted.

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN

NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN ÅRSRAPPORT 214 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN Historikk Revmatologisk avdeling, Rikshospitalet, fikk i 1998 konsesjon fra Datatilsynet til å opprette et register

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN

ÅRSRAPPORT 2012 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN ÅRSRAPPORT 212 NASJONALT REGISTER FOR LEDDGIKT OG AUTOIMMUNE BINDEVEVSSYKDOMMER HOS BARN Historikk Revmatologisk avdeling, Rikshospitalet, fikk i 1998 konsesjon fra Datatilsynet til å opprette et register

Detaljer

folkehelseinstituttet

folkehelseinstituttet folkehelseinstituttet Helse- og omsorgsdepartementet Pb 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref: 200904826 Vår ref: 09/3244-2/ILDFEHAG Dato: 25.03.2010 Svar på høringsbrev - Strategi for modernisering og samordning

Detaljer

Oppdragsbrev 2017: HOD og Helse Nord RHF

Oppdragsbrev 2017: HOD og Helse Nord RHF SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Oppdragsbrev 2017: HOD og Helse Nord RHF Saksnummer 4/2017 Avsender Senterleder Møtedato 23.03.2017 Bakgrunn for saken Nasjonalt senter for e-helseforskning (NSE), underlagt Helse

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 28. februar 2013 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles det til møte i styringsgruppen.

Detaljer

REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER

REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER REGISTERPROTOKOLL NORSK BRANNSKADEREGISTER Norsk brannskaderegister Norsk kvalitetsregister for pasienter med alvorlige og/eller spesielle brannskader Kortnavn: NBR Engelsk navn: Norwegian Burn Registry

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2014 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer