SCHIø,DT. r. INNTEDNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SCHIø,DT. r. INNTEDNING"

Transkript

1 SCHIø,DT Samfunnshus Vest SA v/robert Rustad Postboks 63 Røa otor OSLO nnshusvest.no Oslo, zr. april zor5 Dok. ref: 4zz6 4-5or- 4ro9z8 4.r Saksansvarlig advokat: Tord Fondevik MANGELFULL MØTEINNKALLING OG ULOVTIGE NEKTELSER AV MEDTEMSKAP MV. r. INNTEDNING Vi viser til to e-poster datert r4. april zor5 fra styret i Samfunnshus Vest SA til sine medlemmer. I den første e-posten påstår styret at det ikke har brutt samvirkeloven når det har nektet en rekke lokale beboere medlemskap i foretaket. Den andre e-posten inneholder innkalling til årsmøte med vedlegg. Styret har der unnlatt å føre opp de sakene som Røa Vel rettidig har meldt inn til styret. Vi representerer Røa Vel. Nedenfor tar vi først opp manglene ved innkallingen. Deretter kommenterer vi de ulovlige nektelsene av medlemskap; et emne som også ble behandlet i vårt notat av r8. mars zor5 til Røa Vel. Til slutt går vi kort inn på forslaget til vedtektsendringer, som vi også har behandlet i det nevnte notatet. Våre konklusjoner kan sammenfattes slik: Styret har brutt loven ved ikke å føre opp på saldisten til årsmøtet zor5 de sakene som Røa Vel rettidig har meldt inn. Styret må sende ny innkalling, og uansett åpne for at sakene blir behandlet på årsmøtet. Styrets praksis med hensyn til nektelse av medlemskap bygger på en gal lovforståelse og en gal lovanvendelse. Schjødts notat av rb. mars zor5 bygger på et faktagrunnlag som er korrekt, og som gir et tilstrekkelig grunnlag for å fastslå at styrets vedtak om midlertidig opptakstans av medlemmer i Samfunnshus Vest er i strid med loven. Dagens praksis med hensyn til nektelse av medlemskap er i strid med loven. AdvokatfirmaetSchjødtAS I Ruseløkkveienr4,POBoxz444Soìli,ozoroslo,Norway Member of the Norwegian Bar Association I Reg no: 996 9r8 rzz VAT/MVA I I Í'.+47zz0L88oo f: :^2

2 schjodt.no I SidezavT 5 6. Den rettslige statusen til Samfunnshus Vest er ikke uklar, og lon uansett ikke begrunne et vedtak om midlertidig opptaksstans og en påfølgende svært restriktiv opptakspraksis. Forslaget til vedtektsendringer bør ikke vedtas før styrets opptakspraksis er brakt i samsvar med loven, slik at også de som urettmessig har blitt nektet medlemskap, får ta del i den demokratiske prosessen. 2. MANGTERVED MØTEINNKATTINGEN Den zb. mars 2015 meldte Røa Vel inn tre saker til årsmøtet i Samfunnshus Vest, jf. vedlagte brev Disse sakene er: r. Godkjenne medlemskap 2. Awise styrets forslag til vedtekter 3. Opprettelse av arbeidsgruppe for justering av vedtekter Alle forslagene er nærmere begrunnet. Ingen av dem er inntatt i innkallingen til årsmøtet. Etter samvirkeloven S 47 har et medlem rett til å få tatt opp saker på årsmøtet. Forutsetningen er at de blir meldt skriftlig til styret i så god tid at de kan tas med i innkallingen. I dette tilfellet ble saken meldt inn over to uker før innkallingen ble sendt ut. Dermed har styret brutt loven ved ild<e å føre opp de tre sakene. Røa Vel krever på denne bakgrunn at det blir sendt ut ny innkalling hvor alle innkomne saker er med. Dersom det mot formodning ikke skulle skje, krever Røa Vel at sakene uansett blir behandlet på årsmøtet. Eventuelle spørsmål knyttet til vedtakenes gyldighet kan i så fall tas opp i ettertid. Forslaget om å awise styrets forslag til vedtekter kan uansett behandles under årsmøtesak 4b. 3. ULOVTIGENEKTETSERAVMEDTEMSKAP 3.t Gal lovforståelse og gal lovanvendelse I e-posten til sine medlemmer hevder Samfunnshus Vest at dets "praksis mht. søknader er solid begrunnet i dagens vedtekter og i gjeldende lov". Røa Vel reagerer på at en praksis som strider mot loven, blir omtalt på denne måten, da det er egnet til å villede medlemmene. Samfunnshus Vest har i sin e-post vist til et notat fra Advokatfirmaet Thommessen datert 7. april zor5. I dette notatet er retten til medlemskap drøftet i punkt z.z. Advokatfirmaet Thommessen peker korrekt på at personer som ikke kan Ë sine økonomiske interesser varetatt av et samvirkeforetak, kan nektes medlemskap. Det følger uttrykkelig av ordlyden i samvirkeloven S r+ første ledd første punktum. Advokatfirmaet Thommesen konlduderer med at Samfunnshus Vest "i mange tilfeller har adgang til å nekte privatpersoner medlemskap med den begrunnelse at de ikke får sine økonomiske interesser ivaretatt av SHV". Synspunktet er etter vår oppfatning kreativt, men ild<e god juss. Det er ild<e tvilsomt at privatpersoner kan ñ sine økonomiske interesser varetatt av Samfunnshus Vest, simpelthen ved å leie forsamlingslokale. Privatpersoner kan ikke bli medlemmer i Tine SA 4ro9z84_t

3 schjodt.no I Side3avT (fordi de ikke er melkeprodusenter), Oslo Taxi SA (fordi de ikke har drosjeløyve) eller i et arkitektaller advokatsamvirke (fordi de ikke er arkitekter eller advokater). Men de kan selvsagt bli medlemmer i COOP Øst SA, Bilkollektivet SA og Samfunnshuset Vest SA, fordi dette er samvirkeforetak som etter vedtektene er åpne for privatpersoner. I vedtektene til Samfunnshuset Vest SA fremgår det endatil uttrykkelig at "enkeltpersoner" er en av medlemskategoriene. Det er da opplagt at man ikke kan nekte privatpersoner medlemskap under henvisning til at de ikke kan få sine økonomiske interesser varetatt av foretaket. Advokatfirmaet Thommessen viser i punkt z.r til at privatpersoner har blitt tatt opp som medlemmer også etter vedtaket i februar 2ot4, og i punkt z.z ttl at "privatpersoners samhandling med SHV i hovedsak vil v ere knyttet til leie av selskapslokalene". Det fremstår som inkonsekvent når det samtidig blir hevdet at privatpersoner ikke kan få sine økonomiske interesser varetatt ved å leie selskapslokaler. Styrets egen opptakspraksis viser jo med all tydelighet at styret selv mener at privatpersoner kan få varetatt sine økonomiske interesser som medlemmer av Samfunnshuset Vest. Advokatfìrmaet Thommessen hevder at styret må foreta en forsvarlig og individuell vurdering av om den som søker medlemskap, kan Ë sine økonomiske interesser varetatt av foretaket. Hvis søkeren klart faller inn under én av de kategoriene som er nevnt i vedtektene $ 4, er det imidlertid ikke nødvendig å foreta en nærmere vurdering. Da Íiemgår det klart av vedtektene selv og av loven at søkeren har rettskrav på medlemskap med mindre det foreligger saklig grunn for nektelse. Som det fremgår, er saklighetskriteriet det sentrale kriteriet i denne saken. Dette kriteriet blir knapt behandlet i notatet fra Advokatfirmaet Thommesen. Det blir imidlertid gitt uttryld( for at nektelsesgrunnen ikke behøver å være "tilstrekkelig tungtveiende", slik vi hevdet i vårt notat til Røa Vel. I(ravene til nektelsesgrunnen er nærmere presisert i forarbeidene til samvirkeloven. Der heter det bl.a.:' "Nål det skal tas stilling til om det þreligger saklig grunn þr å nekte medlemskap, må det legges vekt på samvirkeþretakets þrmå\, drift og egenart þr øvrig. For å anse en nektelse som saklig begrunnet, kreves þr det første at den tar sikte på å fremme foretakets interesser, Saklíghetskravet vil íkke være oppfult dersom nektelsen er motivert av et ønske om å fremme Iedelsens eller andres særinteresser. For det qnnet kreves at nektelsen er tilstrekkelig tungtveiende i lys av prinsippet om åpent medlemskap. Det må her þretas en aweining mellom þretakets behov þr å nekte medlemskap og søkerens interesse i å bli medlem. Dess sterkere interesse en søker har i å bli medlem, dess størce krav stilles det til þretakets begrunnelse for å nekte medlemskap. For det tredje må nektelsen være saklig i þrhold til den praksis þretaket ellers þiger i slike saker. Like tilfeller skal behqndles likt, med mindre þretaket kan påvise at en endret situasjon har gjort det nødvendig å legge om tidligere praksis. For det fierde må nektelsesgrunnen ikke være i strid med ufravikelige lovregler." (vår understrekning) Det fremgår uttrykkelig av lovforarbeidene at nektelsesgrunnen må være tilstrel&elig tungtveiende. Hvis Advokatfirmaet Thommessens lovforståelse ligger til grunn for styrets nektelsespraksis, har styret ild<e bare basert seg på en gal forståelse av uttryld<et "kan Ë sine økonomiske interesser varetatt", men også på en gal forståelse av kravet til "saldeg grunn". Mye tyder på at den betydelige innskjerpingen i adgangen til å bli medlem hviler på det som etter vår oppfatning er en gal forståelse av begge lovens vilkår. Hvis loven hadde blitt tolket og anvendt på riktig måte, hadde de 'Jf. NOU zooz:6 Lov om samvirkeforetaks.257 4rogz84_r

4 schiodt.no I Side4avT urettmessige nektelsene vært unngått, samtidig som samfunnshusets interesser hadde blitt rimelig varetatt gjennom en korrekt praktisering av kravet til "sakleg grunn". 3.2, Ild<e galt faktagrunnlag i Schjødts notat av r8. mars zor5 I notatet fra Advokatfirmaet Thommessen er det lagt til grunn at Schjødts konklusjon er gal fordi den bygger på feilaktig informasjon. Vårt notat bygger på styrevedtaket av 26. februar zor4, slik det er beskrevet på foretakets egne internettsider. Selve vedtaket, som er gjengitt i notatet fra Advokatfirmaet Thommessen, er ild<e særlig ldart. Det må da være forsvarlig å basere seg på styrets tolkning av sitt eget vedtak, ettersom det er denne tolkningen som ligger til grunn for hvordan søknader om medlemskap har blitt håndtert i perioden 26. februar zor4 til 9. april zor4. Advokatfirmaet Thommessen har da heller ikke presisert hvilken del av styrets beskrivelse som eventuelt må regnes som feilinformasjon. Advokatfirmaet Thommessen sier at vårt notat "gir inntrykk av at styret i SHV på generelt grunnlag har lagt til grunn at privatpersoner ikke kan bli tatt opp som medlemmer". Vi har ikke uttalt dette, men foretatt en generell drøftelse av i hvilken grad privatpersoner har rettskrav på medlemskap i Samfunnshuset Vest. Det er en drøftelse som kan foretas uavhengig av i hvilken grad foretaket rent faktisk aksepterer privatpersoner som medlemmer. Vår konklusjon blir derfor ild<e påvirket av opplysningene i Advokatfirmaet Thommessens notat om hvor mange søknader som har blitt hhv. avslått og innvilget. lfølge Advokatfirmaet Thommessen har det bare teoretisk interesse å drøfte i hvilken grad Samfunnshus Vest kan avslå søknader om medlemskap som er fremsatt etter 9. april zor4. Vi er uenig i det, ettersom styret har lagt seg på en svært restriktiv linje sammenlignet med tidligere opptakspraksis, jf. den store avslagsprosenten. Av den grunn er drøftelsen i vårt foregående notat lagt opp på en måte som gjør at drøftelsen har relevans også for perioden etter den fullstendige opptaksstansen. Vi tilføyer at det ikke var nødvendig â gjøre et vedtak om full stans som nevnt. IGiteriet "sakleg grunn" gir styret tilstrekkelig hjemmel til å nekte medlemskap i de tilfellene som er nevnt i notatet, og lignende tilfeller (eksisterende medlemmer som meldte inn sine heleide selskaper, SHVs kontralftsparter (leietakere) som meldte inn sine ansatte osv.). Vedtaket var således verken nødvendig eller lovlig. j.3 Dagens opptakspraksis er i strid med loven På internettsidene til Samfunnshus Vest er dagens opptakspraksis beskrevet slik: "Styret i Samfunnshus Vest SA har besluttet at det ikke foreløpig skal legges opp til at SHV skc.l ha åpen adgang for medlemskap þr enkeltpersonet eller virksomheter. Styret har besluttet at omsetningskravet þr å <<fi ivaretatt sine økonomiske interesser>> skal settes til minimum kr. rc ooo,-. Dette betyr st søkere må ha økonomisk samvirke med SHV tilsvarende dette beløpet i løpet av siste år for å kunne godkjennes som medlemmet av samvirket. Styret understreket at denne praksisen vil bli vurdert etter årsmøtet 2or5 avhengig av framtidig organisasjonsþrm og de nye vedtektene som der foreslås vedtatt." Som nevnt i punkt 3.r ovenfor, er det ild<e tvilsomt at privatpersoner kan få sine økonomiske interesser varetatt av Samfunnshus Vest. Eventuelle begrensninger i innmeldingsadgangen kan 4togz84_r

5 schjodt.no I Side5avT derfor ikke knyttes til dette kriteriet, men må begrunnes i saldige hensyn. I tillegg må de være forenelige med vedtektene. Vilkårene for medlemskap følger av vedtektene S 4. Den som ønsker medlemskap, må betale et andelsinnskudd på kr r ooo, men det står ingenting om ytterligere økonomiske forpliktelser. Et krav om forutgående samhandling på kr ro ooo er etter vårt syn ikke forenelig med vedtektene. Når retten til medlemskap er regulert i vedtektene, har det formodningen mot seg at styret skal kunne supplere vedtektene på dette punktet, i alle fall når det er tale om å oppstille innmeldingsvilkår som er vesentlig strengere enn de vilkårene som følger av vedtektene. Styrets beslutning om at privatpersoner må ha forutgående omsetning på minst kr ro ooo, er derfor ugyldig som stridende mot vedtektene. Overfor leietakere og eventuelle andre næringsdrivende som søker medlemskap, er vedtaket derimot gyldig ettersom disse ikke har rettskrav på medlemskap. Når de ikke har rettskrav på medlemskap, må de også finne seg i at det blir stilt tyngende tilleggsvilkår for å kunne oppnå medlemskap. Et krav om forutgående omsetning på kr ro ooo bryter også med kravet til "saldeg grunn" i loven så langt det blir gjort gjeldende overfor dem som har krav på medlemskap etter vedtektene S +. Vi understreker at ikke alle privatpersoner har krav på medlemskap i Samfunnshus Vest. I lys av samfunnshusets lokale forankring er det på det rene at personer som ikke bor i Bydel Vestre Aker eller Bydel Ullern, kan nektes medlemskap. Slike personer bør nektes medlemskap, og i utgangspunktet vil styret ha en plikt tll ä gjøre det fordi det ikke kan anses å være i foretakets interesse at de blir medlemmer. For personer som bor i de nevnte bydelene, må det ldare utgangspunktet være at medlemskap tildeles med mindre det er særlige forhold knyttet til vedkommendes person som tilsier at medlemskap blir nektet (vedkommende har f.eks. leid lokaler tidligere uten å gjøre opp for seg). Ut fra foretakets vedtekter og prinsippet om åpent medlemskap, som lovens bestemmelse bygger på,' kan det ikke stilles krav om forutgående omsetning på kr 10 ooo. Et slild krav bryter klart med både foretakets egen opptakspraksis og dessuten med opptakspraksis i andre samvirkeforetak. IGavet betyr i praksis at privatpersoner i de aller fleste tilfeller vil bli nektet medlemskap. Det foreligger ikke tilstrekkelig tungtveiende grunner for en slik praksis, som i realiteten fører til at en av medlemskategoriene ikke lenger ffir innpass i foretaket. I e-posten av r4. april zor5 har styret i Samfunnshus Vest informert sine medlemmer om at ingen av de som er nektet medlemskap, har hatt noe samvirke med Samfunnshuset Vest etter at avslag på søknaden om medlemskap ble gitt. Vi er usikre på hvilken betydning styret mener at dette skal ha. Det kan klart nok ikke benyttes som et argument for at det var riktig å nekte medlemskap. Man kan ikke forvente at de som blir holdt utenfor foretaket, i neste omgang skal handle med foretaket. Vi gjør ellers oppmerksom på at et samvirkeforetak ikke kan nekte en søker medlemskap under henvisning til at vedkommende har rett til å benytte seg av foretakets varer eller tjenester.3 Styret i Samfunnshus Vest kan altså ild<e begrunne en nektelse med at søkeren uansett ffir leie samfunnshusets lokaler. Etter det vi kan se, er da heller ild<e styrets nektelsesvedtak begrunnet på denne måten. Både styret i Samfunnshus Vest og Advokatfirmaet Thommessen har understreket at styret det siste året har foretatt en individuell vurdering av hver enkelt søker. Styret har opplyst at alle som fild< avslag, var privatpersoner som ild<e hadde hatt forutgående omsetning med foretaket. Utover dette er det sagt lite om hva den individuelle vurderingen har bestått i. Det er ild<e sagt noe om hvem 'Jf. NOU zooz:.6 Lov om samvirkeforetak s I Se nærmere i Tore Fjørtoft, Økonomiske medlemsrettar i samvirkeþretok Oslo 2ot4 s ro9z84'

6 schiodt.no I Side6avT som hil blitt tatt opp som medlemmer, og da særlig om styret har tatt opp som medlemmer noen som ild<e hadde rettskrav på medlemskap, f.eks. leietakere eller andre kommersielle aktører. Vi ber om å fi opplyst hvem som har blitt tildelt medlemskap etter 9. april zot4. Foretakets medlemsregister er uansett offentlig tilgjengelig, slik at ethvert medlem kan skaffe seg innsyn i hvem som er medlemmer til enhver tid, if. samvirkeloven g r8 f erde ledd. ).4 Den rettslige statusen til Samfunnshus Vest er ikke uklar Under punkt z.r i notatet fra Advokatfirmaet Thommessen blir det uttalt at vedtaket om midlertidig stans i opptak av nye medlemmer særlig har sin baþrunn i "uldarheter rundt SHVs organisasjonsform som samvirkeforetak". Vi kjenner ikke til hvem som har bragt denne uldarheten på banen, og vi kan uansett ikke se at det foreligger en slik usikkerhet. Samfunnshus Vest driver økonomisk virksomhet rettet mot sine medlemmer (riktig nok ikke bare overfor medlemmene, men det er ikke noe krav etter loven). Virksomheten faller innenfor legaldefinisjonen av "samvirkeforetak" i samvirkeloven $ 1 annet ledd. Ifølge lovforarbeidene vil loven da gjelde med "tvingande karakter",4 dvs. at det ikke kan vedtektsfestes eller avtales at loven ikke skal gjelde, og at sammenslutningen i stedet skal være f.eks. en forening. I juridisk teori er det uttalt at samvirkeforetakene "skiller seg fra foreningene ved at de selv driver økonomisk virksomhet rettet mot medlemmene", og at "det knapt finnes noen økonomiske foreninger som er underlagt ulovfestet foreningsrett".5 Det siste skyldes at samvirkelovens definisjon av "samvirkeforetak" favner så vidt at det i praksis er ytterst lite rom for å organisere medlemsrettet, økonomisk virksomhet som forening. Både ut fra lovens ordlyd, dens forarbeider, Foretaksregisterets praksis og juridisk teori er det ikke særlig tvilsomt at Samfunnshuset Vest er å regne som et samvirkeforetak.6 Det innebærer at vedtaket om midlertidig stans i opptak av nye medlemmer hovedsakelig har sin bakgrunn i en juridisk usikkerhet som det etter vårt syn ild<e er noe grunnlag for. Og selv om den juridiske statusen hadde vært uldar, så måtte foretaket ha forholdt seg til samvirkelovens regler - herunder $ 14 om rett til medlemskap - inntil foretaket eventuelt hadde blitt omdannet til en annen organisasjonsform. Igjen ser vi at styrets beslutninger synes å hvile på sviktende juridiske premisser. 4. FORSLAGET TIt VEDTEKTSENDRINGER Når det gjelder forslaget til vedtektsendringer, viser vi til vårt notat av r8. mars zor5. Røa Vel er ikke prinsipielt imot en inndeling i medlemskategorier, men mener at fordelingen av innflytelse mellom kategoriene i større grad må reflektere hva som er foretakets formåi, og hvilke medlemsinteresser foretaket skal fremme. Vi holder fast ved at anerkjennelsen av leietakerne som en egen gruppe vil gjøre at foretaket endrer karakter. Årsaken er at Samfunnshus Vest tradisjonelt har vært et samvirke mellom ideelle lag og organisasjoner og privatpersoner. Det er først de siste par årene at leietakere har blitt tatt opp som medlemmer, med de interessekonfliktene det har ført med seg. a Jf. Ot.prp. nr. zr (zoo6-zoo7) Om lov om samvirkeforetak (samvirkelova) s."lg. 5 Se Tore Fjørtoft i Knophs oversikt over Norges rett, 14. utgave, Oslo zor4 s. 4rz og 4r8. 6 Advokatfirmaet Thommessen har i sitt notat pekt på at foretaket har en stor andel passive medlemmer, men det ligger jo i foretakets natur at man ikke kan forvente hlppig samhandling fra privatpersoners side. Tilsvarende er det f.eks. ingen som setter spørsmålstegn ved den samvirkerettslige statusen til OBOS, selv om de aller fleste medlemmene antakelig må anses som passrve. 4rogz84_r

7 schjodt.no I SideTavT Styret kunne på grunnlag av vedtektene og loven ha nektet leietakerne medlemskap, og ettertiden har vist at det nok burde ha vært gjort. Røa Vel er enige i at dagens ordning ikke er optimal, særlig fordi de personlige medlemmene får uforholdsmessig stor makt. Vi kan likevel ildce støtte et forslag som innebærer at kommersielle interesser Êr like stor innflytelse på årsmøtet som de ideelle interessene. Vi har foreslått at årsmøtet oppnevner en vedtektskomité. En sentral oppgave for en slik komité vil være å utrede hvordan innflytelsene til de ulike grupperingene bør være. Vi ser det imidlertid som svært viktig at foretakets praksis med hensyn til nektelse av medlemskap først bringes i samsvar med loven, slik at et forslag til nye vedtekter kan behandles på neste års årsmøte uten at noen urettmessig har blitt holdt utenfor den demokratiske prosessen. Med vennlig hilsen ADVOI(ATFIRMAET SCHJØ DT AS Tore Fjørtoft Senior advokatfu llmektig PhDT Vedlegg: Brev av 28. mars zor5 fra Røa Vel til Samfunnshus Vest 7 Tore Fjørtoft har en juridisk doktorgrad i samvirkerett, og har skrevet flere bøker, bokkapitler og fagartikler om emnet. Fjørtoft skrev hele proposisjonen til samvirkeloven og store deler av NOU-en. Han er medlem av "Committee on Cooperative Research" i Den Internasjonale Kooperative Alliansen og er assosiert medlem i Study Group on European Cooperative faw (SGECOL) and Principles of European Cooperative taw (PECOL). Han har arbeidet med samvirkerett i snart 16 år, og har i denne perioden holdt nærmere 5o foredrag om samvirkerettslige temaer. 4ro9z84_t

VURDERING AV UTKAST TIL NYE VEDTEKTER FOR SAMFUNNSHUS VEST SA M.M.

VURDERING AV UTKAST TIL NYE VEDTEKTER FOR SAMFUNNSHUS VEST SA M.M. NOTAT Til: Røa Vel Kopi: Fra: PhD Tore Fjørtoft Saksansvarlig advokat: Tord Fondevik Dato: 18. mars 2015 Dok.ref: 42264-501-4045086.1 VURDERING AV UTKAST TIL NYE VEDTEKTER FOR SAMFUNNSHUS VEST SA M.M.

Detaljer

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6. Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering av momenter etter møte med Lillehammer kommune Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 6 Notat Til: Ole Kristian Kirkerud Att.: Kopi til: Planråd v/ole Jakob Reichelt Fra: Richard Søfteland Jensen Dato: 18. oktober 2012 Emne: Øvre Ålslia Regulering, oppsummering

Detaljer

Tildeling av tilskudd til «kommersielle» eller «ideelle» barnehager

Tildeling av tilskudd til «kommersielle» eller «ideelle» barnehager Ifølge liste Deres ref Vår ref 17/1003 Dato 12.06.2017 Tildeling av tilskudd til «kommersielle» eller «ideelle» barnehager Kunnskapsdepartementet er gjort kjent med at det har oppstått spørsmål om kommunens

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2012-22 Retriever Norge AS Innholdsutvikling AS konkurranseloven 19 tredje ledd pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Advokatfirma Steenstrup Stordrange DA Att: advokat Aksel Joachim Hageler/Thomas Sando Postboks 1829 Vika 0123 Oslo (også sendt per e-post til aksel.hageler@steenstrup.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0471-152

Detaljer

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23.

NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF 23. NOTAT Til Helse Vest RHF Fra Dato 29. mai 2007 Ansvarlig advokat NEVROKIRURGISK VIRKSOMHET I HELSE VEST - NÆRMERE OM DE FORETAKSRETTSLIGE- OG FORVALTNINGSRETTSLIGE SIDER VED STYREVEDTAK I HELSE VEST RHF

Detaljer

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER

HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-, KUNDE- OG IKKE- REKRUTTERINGSKLAUSULER Arbeidsdepartementet Postboks 8019 Dep 0030 Oslo Sendes også pr e-post til: postmottak@ad.dep.no Oslo, 1. november 2010 Ansvarlig advokat: Alex Borch Referanse: 135207-002 - HØRING OM REGULERING AV KONKURRANSE-,

Detaljer

Vedtak i klagesak - Grini Næringspark 4 B - gnr 28 bnr 21 - avvisning av klage, tillatelse bruksendring og tilbygg

Vedtak i klagesak - Grini Næringspark 4 B - gnr 28 bnr 21 - avvisning av klage, tillatelse bruksendring og tilbygg Juridisk avdeling Bærum kommune 1304 Sandvika Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres

Detaljer

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V Nor Tekstil AS - Sentralvaskeriene AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Deloitte Advokatfirma AS Att: Håvard Tangen Postboks 6013 Postterminalen 5892 Bergen (også sendt per e-post til htangen@deloitte.no) Deres ref.: Vår ref.: 2012/0642-103 Dato: 03.10.2012 Vedtak V2012-19

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse,

NORGES HØYESTERETT. HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, NORGES HØYESTERETT Den 18. mai 2016 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2016-01052-A, (sak nr. 2015/2246), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat

Detaljer

1 Innledning OSLO Norge Håkon Cosma Størdal. Kromann Reumert Att: Brian Jürs Sundkrogsgade København Ø Danmark

1 Innledning OSLO Norge Håkon Cosma Størdal. Kromann Reumert Att: Brian Jürs Sundkrogsgade København Ø Danmark Mottaker Advokatfirmaet Wiersholm AS Postboks 1400 Vika 0115 OSLO Norge Håkon Cosma Størdal Kromann Reumert Att: Brian Jürs Sundkrogsgade 5 2100 København Ø Danmark Deres ref.: Vår ref.: 2013/0732-47 Saksbehandler:

Detaljer

Vann, avløp og nye rettsregler 2009 Andelslag og ny samvirkelov

Vann, avløp og nye rettsregler 2009 Andelslag og ny samvirkelov Vann, avløp og nye rettsregler 2009 Andelslag og ny samvirkelov 25. november 2009 Advokat Vibeke Resch-Knudsen Forslag til ny eierskapslov 1, 1. ledd: Nye vass- og avløpsanlegg skal vere fullt ut eigd

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i

NORGES HØYESTERETT. Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i NORGES HØYESTERETT Den 14. mai 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Utgård, Endresen og Matheson i HR-2014-00955-U, (sak nr. 2013/2149), sivil sak, anke over kjennelse: Adhd Norge

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT

BORGARTING LAGMANNSRETT BORGARTING LAGMANNSRETT KJENNELSE Avsagt: Saksnr.: 27.03.2012 i Borgarting lagmannsrett, 12-046467SAK-BORG/04 Dommere: Lagdommer Lagdommer Lagdommer Anne Magnus Carl August Heilmann Anne Ellen Fossum Ankende

Detaljer

Petroleumlovens kapittel 8 gir fiskere hjemmel for å kreve erstatning som følge av økonomisk tap som påføres av oljevirksomheten.

Petroleumlovens kapittel 8 gir fiskere hjemmel for å kreve erstatning som følge av økonomisk tap som påføres av oljevirksomheten. ERSTATNINGSNEMNDENE VIRKEOMRÅDE OG ERFARINGER. Tingrettsdommer Svein Åge Skålnes Petroleumlovens kapittel 8 gir fiskere hjemmel for å kreve erstatning som følge av økonomisk tap som påføres av oljevirksomheten.

Detaljer

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10

En må forandre 3-3.1-3.5 4.3-4.5-8.1.2-8.2.4-8.2.11-8.4 10 Sak 5 Vedtektsendringer Årsmøtet i 2011 vedtok å registrerte båtlaget i Brønnøysundsregisteret. I løpet av første 1.halvår kom det en ny mulighet for lag og foreninger å få refundert moms på innvesteringer.

Detaljer

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68).

1 Ot.prp. nr. 58 (2002-2003), pkt. 12.2.1 (s. 68). Forbrukerrådet Postboks 4594 Nydalen 0404 OSLO 17.08.05 Brukerklagenemnda for elektronisk kommunikasjon kommentarer til utkast Det vises til Forbrukerrådets oversendelse av utkast til avtale og drift av

Detaljer

DT #16. Desisjonskomiteens Tolkning #16 DESISJONSKOMITEEN NORSK FORBUND FOR FANTASTISKE FRITIDSINTERESSER

DT #16. Desisjonskomiteens Tolkning #16 DESISJONSKOMITEEN NORSK FORBUND FOR FANTASTISKE FRITIDSINTERESSER DT #16 Desisjonskomiteens Tolkning #16 DESISJONSKOMITEEN NORSK FORBUND FOR FANTASTISKE FRITIDSINTERESSER Opprettet: 28. oktober 2006 Revidert: 24. november 2012 Vedtatt av: Bård I. Skjæveland, Christer

Detaljer

Fylkesmannen besvarer henvendelse vedrørende Oslo kommunes praktisering av offentleglova

Fylkesmannen besvarer henvendelse vedrørende Oslo kommunes praktisering av offentleglova Juridisk avdeling Kommunal Rapport Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer NO 974 761 319 Deres ref.: Deres

Detaljer

FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGER 9 RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK

FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGER 9 RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK Sak til Landsmøtet Nr: 17 r) Saksbehandler: Erik Bårdseng Dato: 002015 Dokumentnr DM: 705323 2015_00551 FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGER 9 RÅDET FOR SYKEPLEIEETIKK Bakgrunn for saken: Forslag til vedtektsendringer

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Tiger Consulting AS Postboks 61 Lambertseter 1101 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato Geir Tore Gaukerud 2009/277 08.02.2010 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar

Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Forslag til årsmøte: Vedtekter for Foreningen av tolvte januar Revidert 1. oktober 2016. 1 Foreningens navn 2 _ Formål 3 _ Juridisk person 4 _ Medlemmer 5 _ Stemmerett og valgbarhet 6 _ Kontingent 7 Årsmøte

Detaljer

I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner

I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner Advokatfirmaet Thommessen AS v/ advokat Tore Mydske per e-mail: tmy@thommessen.no Deres ref: Vår ref: Dato: 12. juni 2012 I.M. Skaugen SE dispensasjon fra tilbudsplikt ved fusjoner 1 Innledning Det vises

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/52-8-AAS 20.03.2009 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/52-8-AAS 20.03.2009 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET Ving Reisebyrå AS v/christian Fr.Grønli Karl Johans gt. 18 0159 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/52-8-AAS 20.03.2009 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 9. november 2009 Ref. nr.: 09/14055 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 88/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte

Detaljer

for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. VEDTEKTER for Samvirkeforetaket Rødlandsmyrå barnehage SA, org.nr. 987 002 646 vedtatt på årsmøte den 10.04.12, sist endret den 10.04.2012. 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse

Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Kommentar Frist for krav etter aml. 15-11 (3) ved tvist om midlertidig ansettelse Av Stein Owe* 1 Innledning Under behandlingen av en tvist om bl.a. midlertidig ansettelse er hovedregelen etter arbeidsmiljølovens

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 20.12.2006 Ref. nr.: 06/14571 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 23/2006 i tvisteløsningsnemnda

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 82/15 Arkivsaksnr: 2011/6725-7 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 82/15, Havna, 7500 Stjørdal - klage over avslag på søknad om

Detaljer

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA

Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Selskapsvedtekter FRØYSTAD BARNEHAGE SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 03.10.12 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor. Foretaket er et samvirkeforetak med foretaksnavnet Frøystad

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER - HØRING

FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER - HØRING Høringsinstanser i følge liste Deres ref Vår ref Dato 200902327-/EKH 25.06.2009 FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL FRIVILLIGE BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER - HØRING Forskrift om tilskudd

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 030-2010 BEHANDLING AV SAKER OM ANSATTES BIERVERV I HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 030-2010 BEHANDLING AV SAKER OM ANSATTES BIERVERV I HELSE SØR-ØST 1 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 030-2010 BEHANDLING AV SAKER OM ANSATTES BIERVERV I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til den fremlagte

Detaljer

for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr

for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Starveien barnehage SA, org. nr. 971 500 433 vedtatt på årsmøte den 17.10.1991, sist endret den 17.10.2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v.

Detaljer

Swarco Norge AS sitt erverv av Peek Trafikk AS vedtak om dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven 36

Swarco Norge AS sitt erverv av Peek Trafikk AS vedtak om dekning av sakskostnader etter forvaltningsloven 36 Kvale & Co Advokatfirma ANS v/advokat Thomas S. Farhang Postboks 1752 Vika 0122 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato tsf/8126 200501012-/TMO 5. desember 2005 Swarco Norge AS sitt erverv av Peek Trafikk

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498

VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498 VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RUGLANDVEIEN BARNEHAGE SA, ORG. NR. 971475498 Vedtatt på ekstra ordinært årsmøte den 30.10.2012 1. Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1089), sivil sak, anke over kjennelse, v/advokat Gunnar O. Hæreid)

NORGES HØYESTERETT. HR A, (sak nr. 2010/1089), sivil sak, anke over kjennelse, v/advokat Gunnar O. Hæreid) NORGES HØYESTERETT Den 17. november 2010 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2010-01969-A, (sak nr. 2010/1089), sivil sak, anke over kjennelse, Staten v/utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Gunnar

Detaljer

FOU Kan samvirkeforetak være aktuelt for kommuner. Presentasjon v/ KS Bedrift

FOU Kan samvirkeforetak være aktuelt for kommuner. Presentasjon v/ KS Bedrift FOU Kan samvirkeforetak være aktuelt for kommuner Presentasjon v/ KS Bedrift GENERELT OM SAMVIRKEFORETAK Må stiftes av minst 2 personer Er basert på medlemskap, ikke eierskap Hovedregel: Alle medlemmene

Detaljer

Høring - NOU 2016:21 Stiftelsesloven

Høring - NOU 2016:21 Stiftelsesloven Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 16/5520 Vår ref.: Oslo, 27 januar 2017 Høring - NOU 2016:21 Stiftelsesloven 1 INNLEDNING Vi viser til departementets brev 24. oktober

Detaljer

Vedtekter for Råstølen velforening

Vedtekter for Råstølen velforening Vedtekter for Råstølen velforening Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Endret av 1.0 13.04.2010 Dokumentet opprettet Styret 1.1 21.06.2011 Endret 7.1 vedtatt på årsmøte Styret Lagt til vedlegg kart over

Detaljer

Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven 19 første ledd bokstav b - klagen tas ikke til følge

Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven 19 første ledd bokstav b - klagen tas ikke til følge Advokatfirmaet Hjort DA v/amund Fougner Postboks 471 Sentrum 0105 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 200802102-/POS 14.08.2008 Rentpack AS - klage over delvis avslag på partsinnsyn etter forvaltningsloven

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i NORGES HØYESTERETT Den 9. juni 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Stabel, Bårdsen og Falkanger i HR-2011-01169-U, (sak nr. 2011/753), sivil sak, anke over kjennelse: A (advokat

Detaljer

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven

Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Skattedirektoratet Postboks 9200 Grønland 0134 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/1258 SL JGA/MAV 04.02.2015 Helsepersonells taushetsplikt og plikten til å medvirke ved kontroll etter ligningsloven Departementet

Detaljer

Vedtekter for Kvastebyen Velforening

Vedtekter for Kvastebyen Velforening Kvastebyen Velforening Sarpsborg Kommune - Østfold Vedtekter for Kvastebyen Velforening Stiftet 23.oktober 1974 Vedtatt: 17.juni 2016 Styret i Kvastebyen Velforening 22.april 2016 1. Navn Foreningens navn

Detaljer

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer»

*** VEDTEKTER. for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER. Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner og nasjonalparklandsbyer» FORENINGENS VEDTEKTER Foreningens vedtekter lyder slik med virkning fra 4. mai 2017: *** VEDTEKTER for NORGES NASJONALPARKKOMMUNER OG NASJONALPARKLANDSBYER 1. Foreningen Foreningens navn er «Norges Nasjonalparkkommuner

Detaljer

HJORT. 2 Overordnet om SDs uttalelser om saksbehandlingen. 1 Innledning. fra de berørte tilbyderne om tilsynets sammenlilcning av avtaler".

HJORT. 2 Overordnet om SDs uttalelser om saksbehandlingen. 1 Innledning. fra de berørte tilbyderne om tilsynets sammenlilcning av avtaler. HJORT S amferdselsdepartementet Postboks 8010 Dep 0030 Oslo Oslo, 11. desember2014 Ansvarlig advokat: Kristin Veierød Referanse: M 1095141.1 Sendt pr. e-post til iorn.rinelund@,sd.dep.no og silje-owren.aarum@sd.dep.no

Detaljer

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter.

PROTOKOLL. Med hensyn til søkers anførsler og argumentasjon under søknadens behandling i Patentstyrets første avdeling vises til sakens dokumenter. Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7988 Varemerkesøknad nr. 2007 09589 Søker: Romo Hermanas SA de CV, Kepler No. 49-B, Colonia Nueva Anzures, Mexico D.F., Mexico Fullmektig: Acapo AS, Postboks

Detaljer

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften

HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften HØRINGSNOTAT Forslag til forskrift om endringer i petroleumsforskriften 1. Innledning Olje- og energidepartementet har gjennomgått reguleringen av tildeling og bruk av utvinningstillatelser i petroleumsloven

Detaljer

OVERSENDELSE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTETS SAKSBEHANDLING OG OPPTREDEN VED VALG AV MODELL FOR INNSAMLING AV SEISMISKE DATA I BARENTSHAVET SØRØST

OVERSENDELSE OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTETS SAKSBEHANDLING OG OPPTREDEN VED VALG AV MODELL FOR INNSAMLING AV SEISMISKE DATA I BARENTSHAVET SØRØST Sivilombudsmannen Besøksadresse Telefon 22 82 85 00 Akersgata 8, inngang Tollbugata Grønt nummer 800 80 039 Postadresse Telefaks 22 82 85 11 Postboks 3 Sentrum, 0101 Oslo postmottak@sivilombudsmannen.no

Detaljer

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud BRG Corporate v/harald Kristofer Berg Tennisveien 20 a 0777 Oslo Norge Deres ref.: Vår ref.: 2012/0895-19 Dato: 16.01.2013 Vedtak V2013-2 - Sandella Fabrikken AS - Westnofa Industrier AS - konkurranseloven

Detaljer

Rådmann i Fauske kommune

Rådmann i Fauske kommune Rådmann i Fauske kommune Innkjøpsservice Advokatfirma AS Nyveien 19 8200 Fauske Besøksadresse Oslo: Akersgaten 8, 0158 Oslo Tlf.: +(47) 93 40 12 11 Dette brevet er kun sendt på e-post. Deres ref Vår ref

Detaljer

for samvirkeforetaket Børesvingen barnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den

for samvirkeforetaket Børesvingen barnehage SA, org. nr vedtatt på årsmøte den VEDTEKTER for samvirkeforetaket Børesvingen barnehage SA, org. nr. 985 131 236 vedtatt på årsmøte den 25.04.2012. 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i

NORGES HØYESTERETT. Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i NORGES HØYESTERETT Den 6. mars 2014 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Noer og Bergsjø i HR-2014-00467-U, (sak nr. 2014/212), straffesak, anke over beslutning: I. A AS

Detaljer

Sammendrag 12/1546 01.11.2013

Sammendrag 12/1546 01.11.2013 Vår ref.: Dato: 12/1546 01.11.2013 Sammendrag A mente seg diskriminert på grunn av sin rombakgrunn da B skole informerte Nav om at hennes barn oppholdt seg i utlandet. A forklarte at dette ikke stemte,

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 01.09.2009 Ref. nr.: 09/11279 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 57/09 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Ansvarlig advokat: MariarmeKarturn simonsen. Tilleggsmerknader til Sør-Trøndelag jordskifterett T T. i sak nummer 1600-2013-0053 Gjevilvassi)eien

Ansvarlig advokat: MariarmeKarturn simonsen. Tilleggsmerknader til Sør-Trøndelag jordskifterett T T. i sak nummer 1600-2013-0053 Gjevilvassi)eien TrondheimReferansenr.: 7.mai 201411409 Ansvarlig advokat: MariarmeKarturn simonsen vogtwug Tilleggsmerknader til Sør-Trøndelag jordskifterett T T 12 MAi2014 ' i sak nummer 1600-2013-0053 Gjevilvassi)eien

Detaljer

Rakalauv Barnehage SA

Rakalauv Barnehage SA .. Rakalauv Barnehage SA Org.nr.: 975334821 Gagnumvegen 20 2750 Gran Tlf. 61330037 Mail: styrer@rakalauv.no www.rakalauv.barnehageside.no VEDTEKTER FOR SAMVIRKEFORETAKET RAKALAUV BARNEHAGE SA, ORG.NR.

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/2535-13-AKH 21.02.2011 SAMMENDRAG OG ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/2535-13-AKH 21.02.2011 SAMMENDRAG OG ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE ... Att: Vår ref. Deres ref. Dato: 09/2535-13-AKH 21.02.2011 SAMMENDRAG OG ANONYMISERT VERSJON AV UTTALELSE Utlendingsdirektoratet handlet ikke i strid med forbudet mot diskriminering på grunn av etnisk

Detaljer

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG

VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Meldal Grunneierlag VEDTEKTER FOR MELDAL GRUNNEIERLAG Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29. juni 2007 - Samvirkelova Vedtektsendring Disse nye vedtekter vedtas i lovlig innkalt årsmøte

Detaljer

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012

Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Generalforsamlingen i Samfunnshuset på Skedsmokorset BA 16. april 2012 Informasjonssak 1. Januar 2008 trådte den nye samvirkeloven i kraft. I den står blant annet at eksisterende samvirkelag, andelslag

Detaljer

AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg:

AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009. Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: AVGJØRELSE 13. januar 2015 Sak VM 14/009 Klager: Apotek Hjärtat AB Representert ved: Zacco Norway AS Klagenemnda for industrielle rettigheter sammensatt av følgende utvalg: Lill Anita Grimstad, Arne Dag

Detaljer

Innkalling til stiftelsesmøte for Myken Handel SA og innbetaling av innskuddskapital

Innkalling til stiftelsesmøte for Myken Handel SA og innbetaling av innskuddskapital Innkalling til stiftelsesmøte for Myken Handel SA og innbetaling av innskuddskapital Til Stifterne av Myken Handel SA 4. Februar 2010 Det har vært en flott oppslutning om å starte samvirkeforetaket Myken

Detaljer

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340

WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Dok. ref. Dato: 06/1340-23/LDO-312//RLI 22.05.2007 WEB VERSJON AV UTTALELSE I SAK NR,06/1340 Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse Likestillings- og diskrimineringsombudet viser til klage

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for bygg og eiendom

BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for bygg og eiendom BERGEN KOMMUNE Finans, eiendom og eierskap/etat for bygg og eiendom Fagnotat Til: Fra: Seksjon for strategisk eiendomsforvaltning v/ Mette Gjerde Etat for bygg og eiendom Saksnr.: 200815472-20 Emnekode:

Detaljer

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak

Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune Vestfold - vedtak HOVEDKONTORET Se mottaksliste Deres ref.: --- Vår ref.: 2012/2973-133 Arkiv nr.: 450 Saksbehandler: Kristin Frotvedt Dato: 20.05.2014 Klager over vedtak om tilgang til Sandefjord havn - Sandefjord kommune

Detaljer

Vedtak V2012-6 - Mekonomen AB (publ) - MECA Scandinavia AB - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud

Vedtak V2012-6 - Mekonomen AB (publ) - MECA Scandinavia AB - konkurranseloven 19 tredje ledd - pålegg om midlertidig gjennomføringsforbud Konkurransetilsynet Norwegian Compefitiorl Authority Advokatfirmaet Thornmessen AS Livind Vesterkjær Pb. 1484 Vika 0116 OSLO Deres ref: Var ref.: 2011/845 Dato. 20.01.2012 MAB SVLA 475.4 Vedtak V2012-6

Detaljer

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6.

S T E V N I N G TIL. Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. S T E V N I N G TIL O S L O B Y R E T T Saksøkere: 1. Scan Booking Tor Tenden, Libakkfaret 2 A, 1184 Oslo 11. 2. Tenden Elektronikk A/S, Sverresgt 4, Oslo 6. Prosessfullmektig: Adv. Knud Try, Torggt. 5,

Detaljer

Gauselbakken Barnehage SA

Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Gauselbakken Barnehage SA Vedtekter for Gauselbakken Barnehage SA Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 25.september 2012 Versjons historie (siste på topp) Dato Ver Navn Beskrivelse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger og Georg Fredrik Rieber-Mohn

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Kai Krüger og Georg Fredrik Rieber-Mohn Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse for kjøp av vintervedlikehold på ulike roder, og tildelte kontrakt for én av disse rodene til klager. Klagenemnda

Detaljer

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette.

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette. 16-1. Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr. Gebyrenes størrelse (1) Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav

Detaljer

Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014

Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014 Vedtekter for Ålesund Boligbyggelag AL, org nr 952 555 014 Vedtatt på konstituerende generalforsamling den 27. november 1945, sist endret den 27. august 2008. 1. Innledende bestemmelser 1-1 Formål Ålesund

Detaljer

Et av punktene i meldingen var bekymring for at E kunne bli utsatt for kjønnslemlestelse. B sendte bekymringsmeldingen den 25. juni 2008.

Et av punktene i meldingen var bekymring for at E kunne bli utsatt for kjønnslemlestelse. B sendte bekymringsmeldingen den 25. juni 2008. NOTAT Til: «TilSbr_Navn» Fra: «Sbr_Navn» Vår ref. «Sdo_ArkivSakID»- «Sdo_DokNr»/«Sas_ArkivID»/«Sa s_objektid1»/«sdo_brukerid» Dato: «Sdo_DokDato» «Sdo_Tittel» OMBUDETS UTTALELSE Sakens bakgrunn A har klaget

Detaljer

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA

VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA VEDTEKTER FOR YTRE HAMARØY GRUNNEIERLAG SA Tilpasset bestemmelsene i lov om samvirkeforetak av 29.juni 2007 - Samvirkelova Vedtatt på ordinært årsmøte 20. juni 2015. 1 Grunneierlaget Ytre Hamarøy grunneierlag

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser TNS Gallup AS Postboks 240 Sentrum 0103 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2011/0185-7 15.02.2013 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer

Fylkesmannen stadfestet kommunens avslag i vedtak av

Fylkesmannen stadfestet kommunens avslag i vedtak av Juridisk avdeling Justis- og beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Velforening for dummies

Velforening for dummies Velforening for dummies 1 Slik går man fram (Etter forslag fra Norges velforbund) Orienteringsskriv i alle postkasser. Samtidig kan dere be beboerne sette opp forslag til tiltak og arrangementer som de

Detaljer

Nedleggelser av skoler kommunenes saksbehandling og forvaltningsl...

Nedleggelser av skoler kommunenes saksbehandling og forvaltningsl... Page 1 of 7 Nedleggelser av skoler kommunenes saksbehandling og forvaltningslovens regler om forskrifter 23. juni 2010 (Sak 2010/868) I flere klager på nedleggelser av skoler var det et fellestrekk at

Detaljer

VEDTAK NR 50/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. august 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo.

VEDTAK NR 50/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. august 2010 i Departementsbygning R5, Akersgata 59, Oslo. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 27.08.2010 Ref. nr.: 10/7473 Saksbehandler: Cathrine Prahl Reusch VEDTAK NR 50/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003)

Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Ot.prp. nr. 107 (2002 2003) Om lov om endringer i lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) Tilråding fra Finansdepartementet av 15. august

Detaljer

VEDTEKTER FOR SAMVIRKET STORBAKKEN BARNEHAGE SA

VEDTEKTER FOR SAMVIRKET STORBAKKEN BARNEHAGE SA VEDTEKTER FOR SAMVIRKET STORBAKKEN BARNEHAGE SA Adresse: Telefon: E-mail: Flatsetbakken 8 715 26191 6523 FREI Fax: 715 26192 storbakken@barnehage.no 1 VEDTEKTER for samvirkeforetaket Storbakken barnehage

Detaljer

4E: EUROJURIS. Mottatt FM-NO 0 1 NOV, 2010 Partnere: Undertegnede representerer Øksnes boligstiftelse.

4E: EUROJURIS. Mottatt FM-NO 0 1 NOV, 2010 Partnere: Undertegnede representerer Øksnes boligstiftelse. 4E-",»EUROJURIS HARSTAD Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 Bodø Mottatt FM-NO 0 1 NOV, 2010 Partnere: Advokat Ottar Nilsen (H) ottar.nilsen@eurojuris.no Advokat Steinar Fagerholt steinariagerholt@eurojuris.no

Detaljer

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL NY LOV OM STATENS ANSATTE. Det vises til høringsnotat datert 1. april 2016 med forslag til ny lov om statens ansatte.

HØRINGSSVAR FORSLAG TIL NY LOV OM STATENS ANSATTE. Det vises til høringsnotat datert 1. april 2016 med forslag til ny lov om statens ansatte. Høringssvar skal sendes digitalt under «Send inn høringssvar» på www.regjeringen.no/id2479748 Stortingets administrasjon Vår dato: 21. juni 2016 Vår ref.: Deres dato: Deres ref.: HØRINGSSVAR FORSLAG TIL

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser KLUGE Advokatfirma DA Att: Advokat Ingjerd Lende Fausk Postboks 277 4066 Stavanger Deres referanse Vår referanse Dato 2011/279 24.11.2011 Avvisning av klage på offentlig

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester

Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Høringsuttalelse - forslag til ny lov om kommunale helse- og omsorgstjenester Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 17.01.2011 2010/5686-7 720 Nils Aadnesen 77 64 20 64 Deres dato Deres ref. 18.10.2010 200903950-/ATG Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030

Detaljer

Veiledning Oslo kommune - tolkning av barnehageloven 14 og 14a

Veiledning Oslo kommune - tolkning av barnehageloven 14 og 14a Barnehage- og utdanningsavdelingen Byrådet i Oslo kommune Rådhuset 0037 OSLO Tordenskiolds gate 12 Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 00 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer

Detaljer

Medlemskriterier for Bedriftsmedlemmer i Kreativt Forum - foreningen for kreativ, kommersiell kommunikasjon

Medlemskriterier for Bedriftsmedlemmer i Kreativt Forum - foreningen for kreativ, kommersiell kommunikasjon Medlemskriterier for Bedriftsmedlemmer i Kreativt Forum - foreningen for kreativ, kommersiell kommunikasjon Disse kvalifikasjonskravene for medlemskap i Kreativt Forum er bransjens egen definisjon av hva

Detaljer

HØRING AV TRE NYE FORSKRIFTER SOM GJELDER KRAV TIL UTSTYR OG NETT TIL ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON OG ENDRING AV AUTORISASJONSFORSKRIFTEN

HØRING AV TRE NYE FORSKRIFTER SOM GJELDER KRAV TIL UTSTYR OG NETT TIL ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON OG ENDRING AV AUTORISASJONSFORSKRIFTEN Nasjonal kommunikasjonsmyndighet Postboks 93 4791 LILLESAND Deres ref.: 1500045-5 Vår ref.: Vår dato: 22.01.2016 HØRING AV TRE NYE FORSKRIFTER SOM GJELDER KRAV TIL UTSTYR OG NETT TIL ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON

Detaljer

VEDTEKTER. for Galterud Barnehage SA. org. nr vedtatt på årsmøte den 7. mars 2012

VEDTEKTER. for Galterud Barnehage SA. org. nr vedtatt på årsmøte den 7. mars 2012 VEDTEKTER for Galterud Barnehage SA org. nr. 971 484 322 vedtatt på årsmøte den 7. mars 2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak med foretaksnavnet

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 09.03.2010 Ref. nr.: 10/513 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 19/10 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Marihøna Barnehage SA, org. nr

VEDTEKTER for samvirkeforetaket Marihøna Barnehage SA, org. nr VEDTEKTER for samvirkeforetaket Marihøna Barnehage SA, org. nr. 960923472 vedtatt på årsmøte den 27.03.2012 1 Sammenslutningsform, foretaksnavn og forretningskontor m.v. Sammenslutningen er et samvirkeforetak

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 06.12.2006 Ref. nr.: 06/12312 Saksbehandler: Arvid Sunde VEDTAK I TVISTELØSNINGSNEMNDA For behandling av sak nr 24/2006 i tvisteløsningsnemnda

Detaljer

Sak nr. 22/2012. Vedtak av 15. oktober Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning:

Sak nr. 22/2012. Vedtak av 15. oktober Sakens parter: A - B. Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Sak nr. 22/2012 Vedtak av 15. oktober 2013 Sakens parter: A - B Likestillings- og diskrimineringsnemndas sammensetning: Trude Haugli (leder) Ivar Danielsen Thom Arne Hellerslia Racha Maktabi Johans Tveit

Detaljer

Ot.prp. nr... ( ) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid

Ot.prp. nr... ( ) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid Kommunal- og regionaldepartementet Ot.prp. nr... (2002-2003) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet...

Detaljer

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP)

Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Vedtekter Vedtatt på generalforsamling 07.11.2013 1 FORENINGENS NAVN Foreningens navn er Norsk spesialistforening i pedodonti (NSP) Internasjonalt benevnes foreningen

Detaljer

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven

Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 18.01.2017 Ref. nr.: 15/43027 Saksbehandler: Hallvar Hyldbakk VEDTAK NR 15/17 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte fredag 13.

Detaljer

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten.

Spørsmål 2. Problemstillingen dreier seg om LAS har rett til å heve leiekontrakten. Spørsmål 1 Problemstillingen i oppgaven dreier seg om Peder Ås har avgitt en rettslig forpliktende aksept om at avtalen med Lunch AS avsluttes uten ytterlige forpliktelser for Lunch AS. Grensen mellom

Detaljer

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER 1.0 Innledning 1.1 Definisjon av personopplysninger 1.2 Behandlingsansvarlig 1.3 Vilkår for å behandle personopplysninger 1.3.1 Samtykke 1.3.2 Krav om informasjon 1.3.3

Detaljer

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448

HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Skattedirektoratet att: skd-regelforslag@skatteetaten.no Deres ref: Oslo, 29. juni 2015 Vår ref: Iman Winkelman/ 15-19374 HØRING BILAVGIFTER SAKSNR: 2014/479448 Virke viser til mottatt høringsbrev og høringsnotat

Detaljer

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5

LOTTERINEMNDA. Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007. Side 1 av 5 Side 1 av 5 Vedtak i Lotterinemnda 16.10.2007 Sak 2007013 ABC Startsiden - klage over vedtak med pålegg om stans av ulovlig markedsføring og formidling av ulovlig lotteri, lotteriloven 14 a, 14 c og 11

Detaljer

Vedtekter for Xercize

Vedtekter for Xercize Vedtekter for Xercize Vedtatt i ordinært landsmøte den 26. mars 2016 Kapittel 1: Innledende bestemmelser 1-1. Organisasjon Xercize er en frivillig og uavhengig kristen barne- og ungdomsforening som har

Detaljer