Vann, avløp og nye rettsregler 2009 Andelslag og ny samvirkelov

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vann, avløp og nye rettsregler 2009 Andelslag og ny samvirkelov"

Transkript

1 Vann, avløp og nye rettsregler 2009 Andelslag og ny samvirkelov 25. november 2009 Advokat Vibeke Resch-Knudsen

2 Forslag til ny eierskapslov 1, 1. ledd: Nye vass- og avløpsanlegg skal vere fullt ut eigd av kommunen. Eksisteranse vass- og avløpsanlegg kan berre seljast eller på annan måte overdragast til kommunar. 2, 1. ledd: Kommunen kan etter søknad gi løyve til samanslåing eller vesentleg utviding av eksisterande privat vass- og avløpsanlegg eller til etablering av nytt anlegg, 2, 2. ledd: Nye anlegg etter første ledd skal organiserast som andelslag eigd av brukarane

3 Av de 90% av befolkningen som er tilknyttet vannverk, får 95% av disse vann fra kommunale vannverk (lovutkastet side 4). Hvordan organiseres vannverk som ikke er eiet av kommuner i dag? BA/DA/AS/sameie/andelslag Nye anlegg må organiseres som andelslag. Andelslag? Registrert i dag Brønnøysund som Selskap med begrenset ansvar selskapsmessig forkortelse BA / AL /L

4 Høringsutkastet: Kommentar til 2 andre ledd..eierne har i de fleste tilfeller en egeninteresse i å sikre at hensynet til kvalitet, sikkerhet og langsiktighet for tjenesten blir ivaretatt. De vil også normalt unngå å ta ut utbytte til seg selv fordi det vil medføre en tilsvarende økning i vann- og avløpsavgiftene som de som brukere selv må betale. Det stilles ikke bestemte krav til selskapsformen for andelslaget. Aksjeselskap kan derfor også omfattes av begrepet, forutsatt av det utelukkende er brukerne av anlegget som eier aksjene i selskapet, og at den enkeltes eierandel står i forhold til egen bruk.

5 Aksjeloven 1-1 Lovens virkeområde (2) Med aksjeselskap forstås ethvert selskap hvor ikke noen av deltakerne har personlig ansvar for selskapets forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør selskapets samlede forpliktelser, hvis ikke noe annet er fastsatt i lov. (3) Loven gjelder ikke: 1. allmennaksjeselskaper 2. selskaper som ikke har økonomisk formål med mindre selskapet i stiftelsesgrunnlaget er betegnet som aksjeselskap 3. Samvirkeforetak.

6 Høringsutkastet: Kommentar til 2 andre ledd (forts.) Kommunen har også anledning til å stille øvrige vilkår i tillatelsen. Det kan særlig være aktuelt å stille vilkår om drift i samsvar med selvkostprinsippet og at andelslaget organiseres i tråd med samvirkeloven, herunder blir registrert i Foretaksregisteret. De fleste eksisterende private andelslagene omfattes av lov 29. juni 2007 nr. 81 om samvirkeforetak (samvirkelova), og plikter i henhold til 163 å tilpasse vedtektene til lovens krav innen 1. januar 2013.

7 Eksisterer det mange andelsslag innen vann- og avløp i dag som har tilpasset seg den nye SA-loven allerede?

8 Lov om samvirkeforetak (Samvirkeloven) Vedtatt 29. juni 2007 og i kraft 1. januar 2008 Formål: Legge bedre til rette for samvirkeorganisering Sikre egenarten til samvirkeformen Sette samvirkeformen og den sosiale økonomi på dagsorden Endre holdningen til samvirkeorganisering Overgangsordninger

9 Overgangsordninger - andelslag som er registrert før loven trer i kraft har 5 år på tilpasse vedtektene til loven dvs. 1. januar årsmøtet kan med flertall som ved vedtektsendring beslutte at foretaket skal registreres som SA før fristen - er vedtektene ikke brakt i samsvar med loven innen fristen, kan tingretten oppløse foretaket

10 Innlegg på Samvirkefrokosten onsdag 31. oktober 2007 ny næringsutvikling på bakgrunn av lov om samvirkeforetak (Statssekretær Terje Moland Pedersen, Justisdepartementet): Det er ikke gitt at statlig styring eller privat profittmaksimering er løsningen på alle problemer og utfordringer. Samvirkeformen representerer en tredje vei med sin demokratiske, brukerdeltakende og inkluderende karakter. Samvirkeformen kan være egnet på nær sagt alle områder hvor borgere, bedrifter eller offentlige organer kan se seg tjent med å samarbeide for å vareta felles økonomiske interesser eller for å dekke felles behov.

11 Eksempel på bruk av samvirke i Norge Privat sektor: Landbruks- fiskerisektor forbruker og boligsamvirke, dagligvarehandel (eks. TINE/COOP) Kommunal sektor: Lite benyttet - eks. barnehager, kraftlagene, vannverk Kraftsamvirke: etter 1990 er økende tendens til å omdanne til aksjeselskap Samvirkelag etter ny lov vil få betegnelsen SA Selskap som er organisert i samsvar med de kooperative prinsippene

12 Kjennetegn for samvirkelag (ICA kooperative prinsipper) Demokratisk, brukerdeltakende og inkluderende karakter Prinsipp om åpent og frivillig medlemskap Medlemmenes økonomiske deltakelse Selvstyre og uavhengighet Basert på aktiv brukerdeltaking, ikke passiv kapitalplassering Ikke som formål å oppnå størst mulig avkastning på investert kapital, men å vareta medlemmene sine interesser ved etterspørsel etter eller som tilbydere av varer og tjenester Samfunnsansvar

13 Lovens definisjon på SA - 1 første ledd Må ha som hovedformål å fremme de økonomiske interessene til medlemmene gjennom deltagelse i virksomheten Avkastningen, bortsett fra normal forrenting av innskutt kapital blir stående i virksomheten eller fordelt mellom medlemmene på grunnlag av andel i omsetning Begrenset ansvar

14 Definisjon SA - 1 første ledd; forts. Formålskriteriet: Hovedformål å fremme økonomiske interesser til medlemmene utelukker ikke sideaktiviteter, ved at man også kan fremme interesser for andre enn medlemmer. Hvor langt man kan gå avhenger av tolkning av loven og tolkning av vedtektene

15 Aksjeselskap/samvirkeforetak : AS Hva:Kapitalselskap Mål: Høyest mulig avkastning på innskutt kapital SA: Hva:Sammenslutning/medlemskapsstyrt Mål: Dekke nærmere definert behov hos medlemmene

16 Loven kan kun fravikes i vedtekter dersom loven uttrykkelig tillater dette, eller det følger av sammenhengen Fleksibel lov - større adgang til å fravike loven enn i aksjeloven

17 Likhetstrekk med aksjeloven Krav til forsvarlig egenkapital Begrenset ansvar Krav til styret, styreansvar, handleplikt, inhabilitet mv Krav til daglig leder Krav til revisor Krav til medlemskapsregister (tilgjengelig hos foretaket) Regler om årsmøte (jf. generalforsamling) Regler om gransking

18 Avvik fra aksjeloven ikke krav til minimumskapital/innskudd andelenes verdi påvirkes ikke av kapitalutviklingen i selskapet selvfinansiering primær kapitalkilde vedtektsfestet krav til hvordan nettoformuen skal fordeles ved oppløsing ikke mulighet til å hente inn ekstern kapital krav til bruk av årlig overskudd og etterbetaling medlemskap/andeler er som hovedregel ikke fritt omsettelige Ikke krav til minimumskapital/innskudd

19 Prinsipp om demokratisk medlemskontroll Medlemmenes rett til å stemme på årsmøtet Prinsipp om en andel en stemme Prinsipp om likebehandling Unntak: Saklig begrunnelse eks. på bakgrunn av omsetning

20 Lovens virkeområde, 1 (2): Sammenslutning som har til hovedformål å fremme medlemmenes økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten som avtakere, leverandører eller på annen lignende måte, og hvor - virksomhetens avkastning, bortsett fra en normal forrentning av innskutt kapital, enten blir stående i virksomheten eller fordeles blant medlemmene på grunnlag av deres andel i produksjon, omsetning eller annen samhandling, og hvor - ikke noen av medlemmene har personlig ansvar for sammenslutningens forpliktelser, udelt eller for deler som til sammen utgjør sammenslutningens samlede forpliktelser.

21 Lovens virkeområde fortsetter: Men en rimelig del av omsetningen bør skje med medlemmene Ved tvil må det tas hensyn til i hvilken grad sammenslutningen tilfredsstiller samvirkeprinsippet, særlig prinsippet om frivillig og åpent medlemskap, demokratisk medlemskontroll og medlemmenes økonomiske deltakelse. Samvirkeforetaket kan også omsette varer og/eller tjenester til andre enn medlemmene, men dersom hovedformålet er å fremme økonomiske interesser gjennom omsetning til utenforstående er det ikke et samvirkeforetak Hvor langt kan man gå? beror på tolking av loven og vedtektene

Vi starter samvirkeforetak. Håndbok i etablering av samvirkeforetak

Vi starter samvirkeforetak. Håndbok i etablering av samvirkeforetak Vi starter samvirkeforetak Håndbok i etablering av samvirkeforetak Vi starter samvirkeforetak Håndbok i etablering av samvirkeforetak 1 Forord Velkommen som bruker av håndboka Vi starter samvirkeforetak!

Detaljer

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver

Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Til Att Fra Customer Name Contact First & Last Name Advokat som skriver Valg av selskapsform Hvorfor? Selskapsform er et virkemiddel for å organisere næringsvirksomhet. Ingen selskapsform er generelt bedre

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA.

Selskapet er et samvirkeforetak og dets foretaksnavn er Sørfold Kraftlag SA. VEDTEKTER FOR SØRFOLD KRAFTLAG SA (vedtatt 29.6.2010) Vedtektsendring 10, 2. avsnitt vedtatt i årsmøte 9.6.2011 Vedtektsendring 8, 1. avsnitt vedtatt i årsmøte 21.6.2012 Vedtektsendring 12 vedtatt i årsmøte

Detaljer

For de som ønsker. å løfte sammen

For de som ønsker. å løfte sammen For de som ønsker å løfte sammen Samvirke som foretaksform - Har du en forretningsidé du ønsker å få satt ut i livet, men trenger å samarbeide med andre for å få den realisert? - Driver du konsulentvirksomhet

Detaljer

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid

Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid Introduksjonshefte Formelt interkommunalt samarbeid KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Forord Dette heftet er ment å være et bidrag til de vurderinger

Detaljer

Omdanning av andelslag til aksjeselskap

Omdanning av andelslag til aksjeselskap Omdanning av andelslag til aksjeselskap Bindende forhåndsuttalelser Publisert: 14.12.2012 Avgitt: 28.08.2012 (ulovfestet rett) Skattedirektoratet la til grunn at andelshaverne hadde nødvendig eiendomsrett

Detaljer

Vedtekter for NORES SA

Vedtekter for NORES SA Vedtekter for NORES SA Vedtatt 25.april 2012 1. Selskapets navn og foretaksform Nores SA er et samvirkelag med vekslende antall andelseiere og kapital. Andelseiernes ansvar for Selskapets forpliktelser

Detaljer

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune

God selskapsstyring i Kongsvinger kommune God selskapsstyring i Kongsvinger kommune Vedtatt av kommunestyret 30.08.07 Innledning Med dette framlegges to dokumenter som skal gi kommunestyret et samlet grunnlag for å drøfte Kongsvinger kommunes

Detaljer

Klubbenes organisasjon i forhold til rammevilkårene i NIFs lov Vilkårene for spillemidler November 2001

Klubbenes organisasjon i forhold til rammevilkårene i NIFs lov Vilkårene for spillemidler November 2001 N Klubbenes organisasjon i forhold til rammevilkårene i NIFs lov Vilkårene for spillemidler November 2001 Hovedsponsor: 1. Sentrale bestemmelser, som golfklubbene er bundet av som organisasjonsledd, i

Detaljer

Styrearbeid i stiftelser

Styrearbeid i stiftelser Styrearbeid i stiftelser Innledning Styrearbeid i stiftelser skiller seg på viktige punkter fra styrearbeid i selskaper, foreninger og andre organisasjonsformer. Det skyldes i første rekke at stiftelsen

Detaljer

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken

Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Til alle beboere og venner av Myken Myken 22. januar 2010 Invitasjon til stiftelse av et varig butikktilbud på Myken Butikk på Myken har i alle år vært en viktig del av samfunnet både for å ha mulighet

Detaljer

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE

EIERSKAPSUTREDNING 2015. - Modeller for fremtidig eierskap i NTE EIERSKAPSUTREDNING 2015 - Modeller for fremtidig eierskap i NTE Oslo, 13. april 2015 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS Sjøfartsgata 3 7714 STEINKJER Att: Christian Stav/Inge Bartnes Oslo, 13.

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12)

Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Eierskapsmelding for Songdalen kommune (Vedtatt av kommunestyret 15.02.2012, sak 10/12) Innholdsfortegnelse Side 1 Innledning 4 1.1 Bakgrunn for eierskapsmeldingen 4 1.2 Mål med en eierskapsmelding 5 2

Detaljer

Eiermelding Berlevåg kommune 2011

Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Eiermelding Berlevåg kommune 2011 Vedtatt av kommunestyret 16. juni 2011 1 Ordførers forord Rammevilkårene og innholdet i en kommunal tjeneste vil noen ganger gjøre at det synes naturlig å organisere tjenesten

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen SA 3802 Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen Innhold Alle kapitler, bortsett fra innledningen, er inndelt i omtale av saksforholdet, herunder hva revisor skal uttale seg om,

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153

Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 Styresaknr. 17/05 REF: 2002/100153 OMDANNING AV KLP Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Notat datert 16.03.2005 fra Helse Nord om omdanning av KLP Protokoll fra drøftingsmøte

Detaljer

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE PRINSIPPER FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Vedtatt på styremøte 24.04.13. Innhold 0. Innledning 1. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse 2. Virksomhet 3. Selskapskapital og utbytte 4. Likebehandling

Detaljer

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012

KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 KOU 2012:7 Kommunal Offentlig Utredning EIERSKAPSMELDING 2012 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan for eksempel belyse utvikling

Detaljer

Forord. Takk til alle!

Forord. Takk til alle! 1 Forord Håndboka Vi starter bygdeservice innføring i oppstart og drift ble skrevet av Knut Heie, Magnar Forbord og Anne Siri Skamsar i 1993 og utgitt av Almåsutvalget. Boka var basert på erfaringene fra

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5.

En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5. En redegjørelse for kravet til forsvarlig egenkapital og styrets handleplikt ved tap av egenkapital etter 3-4 og 3-5. Kandidatnummer: 208774 Veileder: Morten Kinander Antall ord:14 999 JUS399 Masteroppgave

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESSØYNESET ØST VANN OG AVLØPSLAG SA

VEDTEKTER FOR VESSØYNESET ØST VANN OG AVLØPSLAG SA VEDTEKTER FOR VESSØYNESET ØST VANN OG AVLØPSLAG SA Innhold: 1. Sammenslutningsform og foretaksnavn... 2 2. Forretningsadresse/ Beliggenhetsadresse... 2 3. Kontaktadresse og informasjonskanal... 2 4. Virksomhet...

Detaljer

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES)

Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Om Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) har utarbeidet og vil årlig vurdere behovet for å oppdatere den norske anbefalingen om eierstyring

Detaljer

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8

Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Skrevet av Pål Stavrum. Utgitt 1 for medlemmer i BandOrg. 2. utgave 2014 Copyright 2014 by BandOrg / Pål Stavrum All Rights Reserved Utgitt av BandOrg ISBN: 82-92256-00-8 Grafisk produksjon: BandOrg Illustrasjoner:

Detaljer

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål

Normalvedtekter for samvirkelag. Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag. Bokmål Normalvedtekter for samvirkelag Trykk: Haakon Arnesen a.s. 203549. 08.13. 2. opplag 2013 Bokmål SA 39 Frivillig organ: Organisasjon Lag med åpent årsmøte Kontrollkomité 3 medlemmer Årsmøtet Valgkomité

Detaljer