VURDERING AV UTKAST TIL NYE VEDTEKTER FOR SAMFUNNSHUS VEST SA M.M.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VURDERING AV UTKAST TIL NYE VEDTEKTER FOR SAMFUNNSHUS VEST SA M.M."

Transkript

1 NOTAT Til: Røa Vel Kopi: Fra: PhD Tore Fjørtoft Saksansvarlig advokat: Tord Fondevik Dato: 18. mars 2015 Dok.ref: VURDERING AV UTKAST TIL NYE VEDTEKTER FOR SAMFUNNSHUS VEST SA M.M. 1. INNLEDNING Røa Vels styre har bedt meg om å foreta en vurdering av utkastet til nye vedtekter for Samfunnshus Vest SA (heretter "Foretaket"). Bakgrunnen er at Foretakets styre har lagt frem et forslag til nye vedtekter som etter planen skal behandles på årsmøtet 29. april Jeg er videre bedt om å vurdere lovligheten av styrets vedtak av 26. februar 2014 om at søknader om medlemskap som mottas etter dette tidspunkt, ikke vil bli behandlet av styret. Jeg behandler dette spørsmålet først, ettersom det har betydning for hvordan Røa Vel bør stille seg til spørsmålet om å endre vedtektene. I notatet konkluderer jeg med at styrets vedtak av 26. februar 2014 er ugyldig fordi det er i strid med samvirkelova 14 første ledd om retten til medlemskap. Forslaget til vedtektsendringer bør derfor ikke behandles før de aktuelle søkerne har blitt opptatt som medlemmer, og medlemsregisteret har blitt oppdatert. I notatet blir det også pekt på at den foreslåtte inndelingen i tre medlemskategorier og den korresponderende bestemmelsen om utsendinger vil medføre en maktforskyvning i favør av leietakerne. Foretakets karakter vil bli endret dersom leietakerne nå skal få innflytelse i Foretaket på linje med hver av de to andre grupperingene (ideelle lag og organisasjoner og beboere i Røa-området). 2. ER VEDTAKET OM MIDLERTIDIG STANS I OPPTAK AV NYE MEDLEMMER GYLDIG? På Foretakets hjemmesider er vedtaket beskrevet slik: "Midlertidig stans i opptak av nye medlemmer Advokatfirmaet Schjødt AS Ruseløkkveien 14, PO Box 2444 Solli, 0201 Oslo, Norway t: f: Member of the Norwegian Bar Association Reg no: VAT/MVA

2 schjodt.no Side 2 av 5 På bakgrunn av de juridiske råd styret i Samfunnshus Vest har mottatt er det nå iverksatt en gjennomgang og vurdering av foretakets organisasjonsform. Inntil denne vurderingen foreligger har styret vedtatt å avvente videre behandling av nye søknader om medlemskap. Alle som har søkt om medlemskap før den 10. februar 2014 og betalt sitt andelsinnskudd før den 27. februar, ble - i styremøtet den godkjent som medlemmer i Samfunnshus Vest. Søknader om medlemskap mottatt etter dette styremøtet vil foreløpig ikke bli behandlet av styret. Samfunnshus Vest sin juridiske rådgiver understreker at denne praksisen er i samsvar med samvirkelovens bestemmelser og vedtektene til Samfunnshus Vest. Styret tar sikte på at spørsmålet om organisasjonsform vil bli lagt frem for det ordinære årsmøtet den 9. april 2014." Jeg har fått opplyst at vedtaket har sin bakgrunn i tolkningen av uttrykket "økonomiske interesser" i samvirkelova 14 første ledd, som lyder slik: "(1) Forbrukarar, næringsdrivande og andre som kan få sine økonomiske interesser varetatt av eit samvirkeforetak, har rett til å bli medlem av foretaket ved innmelding. Foretaket kan berre nekte nokon å bli medlem dersom det er sakleg grunn for det. Vedtektene kan innehalde vilkår for å bli og for å vere medlem så langt det er sakleg grunn for det." (uthevet her) Styrets synspunkt er at privatpersoner gjennomgående ikke har tilstrekkelige økonomiske interesser til å oppfylle lovens krav. Ettersom jeg forstår, gjelder ikke opptaksstansen for leietakere som antas å betale minst kr ,- i leie per år. Uttrykket "økonomiske interesser" i samsvirkelova 14 første ledd må tolkes i lys av uttrykket "økonomisk hovudformål" i legaldefinisjonen av "samvirkeforetak" i lovens 1 andre ledd. Ifølge denne definisjonen skal et samvirkeforetak ha til "hovudformål å fremje dei økonomiske interessene til medlemmane". Etter lovforarbeidene skal uttrykket "dei økonomiske interessene" tolkes vidt. 1 Det er ment å være en motsetning til rent ideelle interesser. Lovforarbeidene presiserer at et minstevilkår er at medlemmene mottar en ytelse fra foretaket som har økonomisk verdi. Det er ikke noe krav om at etableringen og driften av foretaket primært er økonomisk motivert. 2 Spørsmålet blir etter dette om privatpersoner som søker medlemskap i Samfunnshus Vest kan sies å ha en tilstrekkelig økonomisk interesse i å bli medlemmer. Loven stiller som nevnt beskjedne krav til medlemmenes økonomiske interesser. Den stiller riktig nok et krav om at medlemmenes interesser må fremmes gjennom deres omsetning med foretaket, men stiller ingen nærmere krav til medlemsomsetningens omfang eller frekvens. Hvilken type samvirkeforetak en står overfor, vil her ha betydning. Det må også tas hensyn til hvem som etter vedtektene kan være medlemmer, og til foretakets egen praksis knyttet til opptak av medlemmer. I et samfunnshus der det tradisjonelt har vært privatpersoner på medlemssiden, kan det ikke stilles strenge krav på 1 Jf. NOU 2002: 6 s. 241 og 332 og Ot.prp. nr. 21 ( ) s. 64 og s Se Tore Fjørtoft og Ole Gjems-Onstad, Samvirkeforetak reglene om økonomiforhold, skatt og avgift, s

3 schjodt.no Side 3 av 5 dette punktet. For privatpersoner vil bruk av samfunnshuset som forsamlingslokale typisk bare være aktuelt ved dåp, konfirmasjon, bryllup, jubileer og andre tilsvarende anledninger. Når vedtektene legger til rette for at privatpersoner kan være medlemmer, ligger det da i sakens natur at privatpersoner vanligvis bare vil benytte samfunnshuset ved slike særlige anledninger, som ikke inntrer særlig ofte. I den grad medlemmene leier forsamlingslokale e.l., er det på det rene at de mottar og betaler for en ytelse av økonomisk verdi. Flere av landets samfunnshus er organisert som samvirkeforetak, og da slik at også privatpersoner kan være medlemmer. Jeg er ikke kjent med at noen andre har funnet det nødvendig, av hensyn til samvirkelova, å nekte privatpersoner å bli tatt opp som medlemmer. Det synes ikke å foreligge særlige forhold knyttet til Samfunnshuset Vest som tilsier en annen konklusjon. Lovens ordning er at medlemmer som kan få sine økonomiske interesser varetatt av foretaket, har rettskrav på å bli medlemmer av foretaket med mindre foretaket kan påvise at det foreligger en saklig grunn for å nekte medlemskap. Jeg kan ikke se at det er påvist noen slik saklig grunn. Vedtektene åpner uttrykkelig for at privatpersoner kan være medlemmer, jf. 4 første ledd første punktum, jf. 2. Medlemskap kan da ikke nektes med mindre det kan påvises tilstrekkelig tungtveiende, saklige grunner for det, f.eks. fordi vedkommende søker tidligere har blitt ekskludert fra foretaket, eller fordi kapasitetsproblemer gjør det nødvendig å begrense medlemskretsen. Konklusjonen blir etter dette at styrets vedtak av 26. februar 2014 er ugyldig fordi det er i strid med samvirkelova 14 første ledd. Dersom styret, etter at vedtaket vart truffet, konsekvent har avvist søknader fra privatpersoner uten å foreta en individuell vurdering, kan det argumenteres for at søkerne nå anses som medlemmer ut fra tomånedersregelen i samvirkelova 14 tredje ledd andre punktum. For å unngå tvil om dette, bør imidlertid styret meddele hver enkel søker at han eller hun nå har blitt tatt opp som medlemmer av foretaket. Konklusjonen er etter mitt syn ikke tvilsom. Jeg finner det klart at privatpersoner som har søkt medlemskap i den aktuelle perioden, har rettskrav på medlemskap med mindre Foretaket kan påvise særlige forhold knyttet til den enkelte søker som diskvalifiserer for medlemskap. Jeg registrerer at styrets utkast til nye vedtekter synes å være i samsvar med dette (se 5). Det kan tyde på at styret har innsett at det ikke var rettslig grunnlag for vedtaket om midlertidig stans i opptak av nye medlemmer. Styret har foreslått en rekke vedtektsendringer som er av stor betydning for Foretaket og dets medlemmer. Det er viktig at alle medlemmene får deltatt i denne prosessen, også de som feilaktig har blitt nektet medlemskap. Forslaget til vedtektsendringer bør derfor ikke behandles før medlemsregisteret har blitt oppdatert.

4 schjodt.no Side 4 av 5 3. UTKASTET TIL NYE VEDTEKTER 3.1 Innledning Det er foreslått en rekke endringer i vedtektene. Jeg vil ikke foreta en fullstendig gjennomgang av forslagene, men konsentrere meg om noen av endringene. Av disse er de som behandles i punkt 3.2 nedenfor, klart viktigst. 3.2 Medlemskategorier og medlemsinnflytelse I vedtektene 5 er det foreslått en inndeling i tre medlemskategorier: "Gruppe 1: Lag eller foreninger med ikke-økonomisk eller ideelt formål, dersom de har tilknytning til eller driver aktiviteter i Vestre Aker eller Ullern bydel. Laget/foreningen må ha et eget styre. Gruppe 2: De som leier lokaler av Samfunnshus Vest, men bare dersom leiekontrakten har minst ett års varighet. Medlemskapet opphører ved utløpet av det kalenderåret hvor leieforholdet med Samfunnshus Vest opphørte. Gruppe 3: Andre som bor i eller har annen tilknytning til Vestre Aker eller Ullern bydel. " Inndelingen i tre medlemsgrupperinger har bl.a. betydning for ordningen med representasjon på årsmøtet ved utsendinger, se vedtektene 8. De tre gruppene skal etter forslaget være representert på årsmøtet med et antall utsendinger som svarer til antall medlemmer i gruppe 1 per 1. januar det året valg av utsendinger skal holdes. En inndeling i medlemsgrupperinger og en korresponderende ordning med utsendinger på årsmøtet kan etter omstendighetene ha gode grunner for seg. Det forutsetter imidlertid at innflytelsene til hver av de tre gruppene fremstår som rimelig og rettferdig, særlig i lys av Foretakets formål. I styrets redegjørelse for hvor stor innflytelse hver av gruppene skal ha, heter det: "Styret har kommet til at hver av de tre gruppene skal ha like stor innflytelse på årsmøtet, dvs. at hver av gruppene skal ha like mange utsendinger." Noen begrunnelse for styrets konklusjon finnes ikke. Det er oppsiktsvekkende, særlig fordi dette antakelig er den viktigste vedtektsendringen som foreslås. Styrets forslag harmonerer dårlig med forslaget til ny beskrivelse av Foretakets formål og virksomhet, se punkt 3.2 i styrets redegjørelse. Der sies det at vedtektene bør reflektere at foreningsvirksomhet, møter og tilstelninger og annen miljøskapende aktivitet i nærområdet "skal være det overordnede formålet også i fremtiden". I den nye formålsbestemmelsen heter det at Foretakets formål er "å støtte virket til ideelle lag og foreninger i de vestlige bydelene Vestre Aker og Ullern (...)". Utkastets regulering av innflytelsen til de ulike medlemsgrupperingene harmonerer dårlig med dette. Realiteten i forslaget, etter det jeg kan se, at det skjer en maktforskyvning i favør av gruppe 2 (leietakerne). Jeg har forstått det slik at utleie av kontorlokaler/forretningslokaler til kommersielle aktører tradisjonelt ikke har vært en del av Foretakets medlemsrettede

5 schjodt.no Side 5 av 5 virksomhet, men en type virksomhet som har vært med på å finansiere driften av Foretaket og derigjennom også medlemsaktivitetene. Denne utleievirksomheten har i alle fall ikke vært Foretakets primære, formålsrettede virksomhet, men hatt mer karakter av en bivirksomhet. Foretakets karakter vil bli endret dersom disse leietakerne nå skal få innflytelse i Foretaket på linje med hver av de to andre grupperingene. Det er et spørsmål for seg selv om det er ønskelig å ha slike "eksterne" leietakere inn på medlemssiden, bl.a. fordi det lett vil føre til interessekonflikter. Men dersom en først ønsker å åpne for denne medlemskategorien, noe en i praksis har gjort, bør en være oppmerksom på at Foretaket endrer karakter dersom denne medlemskategorien får så stor innflytelse som det foreliggende utkastet legger opp til. Jeg har forståelse for at den aktuelle gruppen ønsker innflytelse, men Foretakets formål og historikk tilsier en langt mer begrenset innflytelse. 3.3 Felles medlemskap Forslaget om å fjerne dagens forbud mot felles medlemskap virker fornuftig. Det må imidlertid ses i sammenheng med forslaget om inndeling i medlemsgrupper. I styrets redegjørelse er det på s. 3 tatt til orde for at Foretaket kan tildele flere medlemskap i tilfelle der flere forskjellige leietakere alle er ansvarlige for betalingen av leie, men der det bare er én leiekontrakt med én leietaker. I disse tilfellene er felles medlemskap mer nærliggende. Det samme gjelder i tilfeller der det er flere leietakere som er parter i den samme leiekontrakten. 3.4 Fortrinnsretten I 3 i dagens vedtekter heter det at medlemmene under ellers like vilkår har fortrinnsrett til leie. Styret har foreslått å fjerne denne bestemmelsen under henvisning til at fortrinnsretten har vist seg vanskelig å praktisere og at medlemmene derfor heller bør gis en "prioritet til leie", se punkt 3.3 i styrets redegjørelse med henvisning til 6 i vedtektsforslaget. Jeg har problemer med å se forskjellene mellom fortrinnsretten til å leie, som man altså ikke vil ha, og "prioritet til leie", som man vil ha. Sistnevnte knytter seg bare til "samfunnshusets møte- og selskapslokaler", mens det ikke ser ut til å være en tilsvarende begrensning for førstnevnte. Her er det etter mitt syn behov for en klargjøring.

BRHR. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap. Utredning til Nærings- og handelsdepartementet. 19.

BRHR. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap. Utredning til Nærings- og handelsdepartementet. 19. Kartlegging av mulige juridiske for ansattes medeierskap hindre Utredning til Nærings- og handelsdepartementet 19. september 201 3 Punkt Innholdsfortegnelse Side 1. Innledning 3 1.1 Oppdraget 3 1.2 Ansatte

Detaljer

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning.

Bodø kommunale Boligstiftelse. Søknad om omdanning. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.10.2011 49807/2011 2011/7130 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/130 Formannskapet 12.10.2011 11/143 Bystyret 27.10.2011 Bodø kommunale Boligstiftelse.

Detaljer

11/2514 Diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne ved utleie av bolig

11/2514 Diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne ved utleie av bolig 11/2514 Diskriminering av personer med nedsatt funksjonsevne ved utleie av bolig Ombudet har vurdert lovligheten av utleieselskapets praksis for å avvise leietakere. Fredensborg Eiendomsselskap har i sin

Detaljer

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS

Helsehus i Nordhordland. Vurdering av selskapsform/samarbeidsform. Telemarksforsking og Ernst & Young AS Helsehus i Nordhordland Vurdering av selskapsform/samarbeidsform Telemarksforsking og Ernst & Young AS Innhold Side 1 Innledning og bakgrunn... 3 1.1 Forespørsel... 3 1.2 Omfang av og innhold i helsehuset...

Detaljer

Styrearbeid i stiftelser

Styrearbeid i stiftelser Styrearbeid i stiftelser Innledning Styrearbeid i stiftelser skiller seg på viktige punkter fra styrearbeid i selskaper, foreninger og andre organisasjonsformer. Det skyldes i første rekke at stiftelsen

Detaljer

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven

Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven Utkast til høringssvar til HOD forslag til endringer i helseforetaksloven 1. Innledning Det vises til høringsnotat av desember 2011, samt brev av 22. desember 2011, med høringsfrist til 20. mars 2012.

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

VURDERING AV RAPPORTER - ØFAS OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

VURDERING AV RAPPORTER - ØFAS OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER NOTAT OSLO, 15. DESEMBER 2010 ANSVARLIG ADVOKAT: MARIANNE H. DRAGSTEN TIL: FOR: FRA: FINNMARK KOMMUNEREVISJON IKS BJØRN IVAR GUSTAVSEN MARIANNE H. DRAGSTEN, SILJE G. ULLEBUST & EVA LINN GJERLAUG VÅR REF.:

Detaljer

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22

Vurdering av husleiekontrakt - mfl. 22 Pallas Eiendom AS Østre Skostredet 9 5017 BERGEN Deres ref. Vår ref. Dato: Kamilla Wesolowska Sak nr: 14/1145-4 Saksbehandler: Brit Røthe 30.10.2014 Dir.tlf: 45 49 00 40 Vurdering av husleiekontrakt -

Detaljer

Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering

Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering Vilkår for registrering etter Forskrift 117, og ulike rettsvirkninger vedrørende en slik registrering Veileder: Røkke, Hild Sande Kandidatnr: 145958 Til sammen 13 343 ord 02.06.2009 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter

Mastergradsoppgave. Barns rettigheter i en barnevernssak JUS399. Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Mastergradsoppgave JUS399 Barns rettigheter i en barnevernssak Selvbestemmelsesrett, medbestemmelsesrett og prosessuelle rettigheter Kandidatnr.: 17 29 35 Veileder: Gudrun Holgersen Totalt 14 853 ord Bergen

Detaljer

Offentlig AFP. En regelverksskisse. Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Advokat Sven Iver Steen (H)

Offentlig AFP. En regelverksskisse. Arntzen de Besche Advokatfirma AS. Advokat Sven Iver Steen (H) Arntzen de Besche Advokatfirma AS Advokat Sven Iver Steen (H) 21. mai 2013 INNHOLD REGELVERKSSKISSE OFFENTLIG AFP Side Utkast til regler om offentlig AFP 2 Kommentarer til utkast til regler om offentlig

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR UTMARKSLAG

NORMALVEDTEKTER FOR UTMARKSLAG NORGES SKOGEIERFORBUND VHL/ N10102 / 02-210 Oslo, 2010-11-10 NORMALVEDTEKTER FOR UTMARKSLAG (Beregnet på utmarkslag som vesentlig forestår grunneiernes forvaltning og omsetning av jakt og fiskerettigheter)

Detaljer

2 BOLIGSAMVIRKET 2.1 INNLEDNING 2.11 KORT HISTORIKK

2 BOLIGSAMVIRKET 2.1 INNLEDNING 2.11 KORT HISTORIKK 2 BOLIGSAMVIRKET 2.1 INNLEDNING 2.11 KORT HISTORIKK Boligsamvirket i Norge har røtter tilbake til siste halvdel av det nittende århundre da de første prosjekter med boligbygging på kooperativ basis ble

Detaljer

Denne formuleringen strider med forskriftens 2 første ledd c) hvor det heter at:

Denne formuleringen strider med forskriftens 2 første ledd c) hvor det heter at: PROTOKOLL FRA 4. MØTE I FORDELINGSUTVALGET 2014 DATO: Mandag 26. mai 2014 TID: 12.00 15.30 STED: Stensberggata 27 Ref. nr. 2013/65007 Tilstede Kirsti Marie Stokkeland Lasse Birkeland Jon Christian Ottersen

Detaljer

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER

AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER AVTALE OM SAMARBEID MELLOM TANNLEGER (NB! Må leses i sammenheng med NTFs kommentarer til avtalen) Mellom tannlege...(heretter kalt praksisinnehaver) og tannlege...(heretter kalt leietaker), er det i dag

Detaljer

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015

Staten og Den norske kirke et tydelig skille. Forslag til endringer i kirkeloven til behandling i Kirkemøtet 2015 DEN NORSKE KIRKE KM 10/15 Kirkemøtet 2015 Trondheim, 09. 15. april 2015 Referanser: KM 4/14, 5/13, 10/12, 9/07 og 8/07 KR 37/14, 11/15 Saksdokumenter: KM 10.1/15 Staten og Den norske kirke et tydelig skille.

Detaljer

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5.

Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5. Homøopraktikeren Fagtidsskrift og informasjonsorgan for alternative behandlere. Norges Landsforbund av Homøopraktikere Nr. 1-2009 - 5. årgang Engøyholmen, en av kulturskattene i Stavanger. Norges Landsforbund

Detaljer

Arbeidsdepartementet. Høring om tiltak mot ulovlig innleie av arbeidskraft - søksmålsrett for fagforeninger og utvidet kompetanse for Arbeidstilsynet

Arbeidsdepartementet. Høring om tiltak mot ulovlig innleie av arbeidskraft - søksmålsrett for fagforeninger og utvidet kompetanse for Arbeidstilsynet Arbeidsdepartementet Høring om tiltak mot ulovlig innleie av arbeidskraft - søksmålsrett for fagforeninger og utvidet kompetanse for Arbeidstilsynet 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Representativ søksmålsadgang

Detaljer

TILSYNSRAPPORT VEDTAK

TILSYNSRAPPORT VEDTAK Saksbehandler: Mats Nyaas Skau og Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 03.06.2015 2014/476 Stiftelsen Trondheim International School ved styrets leder Festningsgata 2 7014 Trondheim Deres dato: Deres referanse:

Detaljer

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet Bystyret 30.01.2008

Detaljer

KARENSTID I PERSONFORSIKRING

KARENSTID I PERSONFORSIKRING KARENSTID I PERSONFORSIKRING Avhandling til juridisk embetseksamen våren 2004 med karakter A, av Camilla Mordt som fra 24.5.2004 til 31.8.2006 var ansatt som advokatfullmektig ved Forsikringsklagekontoret.

Detaljer

Revisjon av stiftelser Fellesrapport

Revisjon av stiftelser Fellesrapport Tematilsyn 2008 Dato: 12. mars 2009 Seksjon/avdeling: Tilsyn med revisorer og regnskapsførere / Avdeling for regnskaps- og Revisortilsyn Kredittilsynet Tlf. 22 93 98 00 post@kredittilsynet.no www.kredittilsynet.no

Detaljer

DIREKTE MARKEDSFØRING

DIREKTE MARKEDSFØRING DIREKTE MARKEDSFØRING Datatilsynets tolkning med utgangspunkt i personopplysningsloven 26, INNLEDNING Med utgangspunkt i personopplysningsloven 26 følger her en gjennomgang av hvilken reservasjonsrett

Detaljer

Aksjelovens utdelingsbegrep;

Aksjelovens utdelingsbegrep; Aksjelovens utdelingsbegrep; Særlig om maskert utbytte og utdeling ved bruk av finansiell rådgiver. Kandidatnummer: 186689 Veileder: Filip Truyen Antall ord:14981 JUS399 Masteroppgave Det juridiske fakultet

Detaljer

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt

Vedrørende vilkår i husleiekontrakt Fredensborg Eiendomsselskap AS Møllerveien 4 0182 OSLO Deres ref. Vår ref. Dato: Jeanette Berg Sak nr: 14/1136-3 Saksbehandler: Ida Øygard Haavardsholm 30.10.2014 Dir.tlf: 93 08 10 40 Vedrørende vilkår

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER

FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER Fra: Lovutvalget FORSLAG TIL NYE LOVER FOR NORSK FYSIOTERAPEUTFORBUND, MØNSTERVEDTEKTER FOR AVDELINGER, FAGGRUPPER OG ØKONOMISKE INTERESSEGRUPPER Vedlagt følger forslag til nye lover for Norsk Fysioterapeutforbund,

Detaljer

NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Revisjon av lov nr. 31 om eierseksjoner av 23. mai 1997

NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Revisjon av lov nr. 31 om eierseksjoner av 23. mai 1997 NOU 2014:6 Revisjon av eierseksjonsloven Revisjon av lov nr. 31 om eierseksjoner av 23. mai 1997 Innholdsfortegnelse... 1 Innholdsfortegnelse... 1 (* Oversendelsesbrev *)... 5 Innhold... 5 DEL I. Mandat,

Detaljer

Sakens bakgrunn Det foreligger lite rettspraksis om fradragsrett for inngående avgift og aksjedisposisjoner.

Sakens bakgrunn Det foreligger lite rettspraksis om fradragsrett for inngående avgift og aksjedisposisjoner. Borgarting lagmannsretts dom i Telenor-saken: Salg av aksjer og fradragsrett for inngående avgift Artikkelen er forfattet av: Cand. jur./doktorgradsstipendiat Jørn Lyngstad Institutt for offentlig rett

Detaljer