Fagbrev for betjenter. EMVstandard. Ny skiltnormal. Parkeringskonferansen. Finanskrisen og avgiftsparkering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fagbrev for betjenter. EMVstandard. Ny skiltnormal. Parkeringskonferansen. Finanskrisen og avgiftsparkering"

Transkript

1 Nr 3 Desember Årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Fagbrev for betjenter 5 EMVstandard 7 Ny skiltnormal Parkeringskonferansen 2009 Finanskrisen og avgiftsparkering

2 EFFEKTIV INNDRIVING AV ILEGGELSENE Kundevennlighet og godt dokumenterte ileggelser - den optimale fremgangsmåten! KrediNors komplette IT-baserte ParkeringsService gjør jobben på Tar bilde av det feilparkerte kjøretøyet 2. Skriver ut ileggelsen på stedet 3. Overfører online til hovedsentral for videre oppfølging ved eventuelle mislighold PRØV VÅR LØSNING OG SE SELV! Ta kontakt for uforpliktende testing med håndterminaler hos deg, eller besøk oss på KrediNor har over 100 års fartstid i innkrevingsbransjen. Det har lært oss at menneskelig respekt og korrekt saksbehandling fører til raskere løsning på uoppgjorte krav. Ad Hoc Idé og Design as, Oslo KrediNor er et landsdekkende selskap med 259 ansatte i 13 byer Oslo Fredrikstad Tønsberg Skien Hamar Lillehammer Bergen Kristiansund Trondheim Bodø Narvik Harstad Tromsø KrediNor Oslo - Postboks 782 Sentrum OSLO - Tlf.: Faks: e-post: 2 FAKTOR:P

3 LEDER Finanskrisen og avgiftsparkering > Finanskrisen er over oss. Har det noen betydning for parkeringsbransjen? L Mye kan tale for at finanskrisen påvirker bransjen i betydelig grad. I mange kommuner har man lenge sett at avgiftsparkering har et nyttig formål. Da avgiftsparkeringen i sin tid kom var formålet alene å finne fram til en enkel og tjenlig ordning for å regulere trafikken. Med tiden har dette hovedformål, som egentlig er lovgrunnlaget, kommet mer i bakgrunnen. Inntektspotensialet kan være ganske stort og i disse dager ser vi i økende grad at kommunene benytter avgiftsparkeringen som et virkemiddel for å få ytterligere inntekter. I mange kommuner benyttes åpent argumentet om at det skal bidra til sårt tiltrengte inntekter til kommunekassen. Er så det et akseptabelt argument? Da ordningen i sin tid kom hadde man nok ikke akseptert dette. Imidlertid må enhver lovgivning ses i lys av den eksisterende samfunnssituasjon. Høyesteretts tolking av grunneieres rettigheter i Friluftsloven kan være et eksempel på dette. For en del år tilbake besluttet staten at det skulle legges mva på avgiftsparkering. Det hadde særlig sammenheng med at man fant avgiftsparkering å være svært lik næringsvirksomhet og i konkurranse med private aktører. Det er således liten grunn til å stille spørsmål ved at kommunene finner det naturlig å ta betalt for utleie av den mest attraktive del av sitt eiendomsareal, nemlig gatene. Dette areal konkurrerer jo med mange andre prioriterte interesser. Prissettingen er imidlertid også et sentralt spørsmål. Som man ser annet sted i bladet er pris på gategrunn lavere enn i parkeringshus. I og med at gateparkering er mest attraktivt for bilførere, synes det som om man priser seg langt under markedspris. Det igjen fører til at trafikkavviklingen avgiftsparkeringen er tiltenkt ikke virker etter hensikten. Letetrafikk og de miljøaspekter dette har, synes man da å ha lite fokus på. Billige argumenter som at man med parkeringsavgift jager ut de handlende synes ofte å ha lite rot i virkeligheten. Det er attraktivitet og tilgjengelighet som betyr noe. Lav pris kan således ha den motsatte effekt av hva man ønsker. Som Ward Vleugels sier annet sted i bladet: avgiftsparkering har sin egen logikk. Den kan bidra til mindre utslipp og et bedre miljø. Noe å tenke på? INNHOLD: 4 Fagbrev for betjenter 5 EMVstandard 7 Ny skiltnormal NORSK FAGBLAD OM PARKERING Utgiver: Ansvarlig redaktør: Egil Østvik E-post: Adresse: NORPARK Nedre Slottsgate 8, 0157 Oslo Tlf , faks: Org.nr.: MVA ISSN: Redaksjonssekretær: Unni Husum-Hogseth Redaksjonskomité: Gorm Carlsen Atle Rønning Ragnar Gullhaugen Stoff kan benyttes fritt mot å oppgi kilde. Trykk: Bookline, Vinterbro Opplag: 850 Design: PLAY Reklamebyrå Layout/Sats: Goffin Reklame, Vinterbro E-post: FAKTOR:P 3

4 INNLEGG Den kronglete veien til fagbrev for trafikkansatte L Mange har lenge pekt på behovet for en formell nasjonal utdanning for trafikkbetjenter, og gjennom tidene har det blitt gjort flere forsøk på å opprette fagbrev for yrkesgruppen. Å opprette et fagbrev er en omfattende prosess som tar tid. I Norge har vi tradisjoner med et sterkt trepartssamarbeid innenfor fag- og yrkesopplæringen (videregående opplæring). Dette innebærer at et forslag til et fagbrev må ha tilslutning fra alle berørte parter på arbeidstaker og arbeidsgiversiden og staten. Teknisk yrkessammenslutning (TY), en yrkesorganisasjon i YSforbundet Delta, startet arbeidet med fagbrev i I samarbeid med Tønsberg Ressurs har vi utarbeidet læreplan og kompetanseplattform til et utdanningsløp innenfor programområdet Service og samferdsel. Det er svært gledelig at åtte av landets største bykommuner støtter forslaget og har bekreftet at de er villige til å opprette læreplasser. Forslaget har blitt presentert for Faglig råd for service og samferdsel våren Samme vår inviterte Delta og TY alle arbeidstakerorganisasjonene som organiserer trafikkbetjenter til et møte for å diskutere læreplanen og kompetanseplattformen. Vi fikk da tilslutning fra alle berørte parter på arbeidstakersiden unntatt Fagforbundet. I ettertid har det vist seg at også Fagforbundet jobber med fagbrev for trafikkbetjenter. I februar i år innkalte de til et møte med Norpark, der også noen andre arbeidstakerorganisasjoner ble invitert. TY ble ikke invitert til møtet, men Fagforbundet har i ettertid meldt at de vil samarbeide med TY i den videre utformingen av fagbrevet. Det er Delta og TY glade for. Et samarbeid med Fagforbundet er et viktig skritt for at det etterlengtede fagbrevet for trafikkbetjenter skal bli en realitet. Fagforbundet har imidlertid varslet at de først vil møte oss når den nye parkeringsforskriften er ferdig behandlet. TY vil imidlertid fortsetter arbeidet umiddelbart. Vi mener at arbeidet med fagbrevet må gå videre uavhengig av den nye parkeringsforskriften. Rapporten som følger denne saken berører krav til kompetanseheving av personell, men disse kravene kan på langt nær sidestilles med et fagbrev. Faktum er at alle berørte parter må dra lasset sammen. Veien blir lenger og mer kronglete hvis ikke arbeidstakersiden vil samarbeide. Dette gjelder fremtiden og mulighetene til våre medlemmer. Derfor har vi ikke råd til å vente lenger. Marit Berg Leder TY Kommentar: Norpark har i lang tid søkt å bidra til at det kan komme et fagbrev for trafikkbetjenter. Allerede i 2004 gjorde Norpark samarbeidsavtale med AOF om et fagbrev. Opplegget ble imidlertid ikke godkjent av Prøvenemnda for vekterfaget. Norpark er av den oppfatning at det i lang tid har eksistert en formell nasjonal utdanningsordning for trafikkbetjenter. Gjennom et samarbeid mellom foreningen og Kommunal Opplæring ble det i 1989 utarbeidet et nasjonalt opplegg for grunnopplæring av trafikkbetjenter. Kun mindre justeringer i dette opplegget er gjort i årenes løp og grunnutdanningen til Norpark framstår i dag som en formell nasjonal utdanningsordning og tilfredsstiller myndighetenes krav til obligatorisk utdanning som er nedfelt i parkeringsforskriften. Det pekes på at Norpark har blitt invitert til et samarbeid med Fagforbundet, noe lignende har ikke skjedd fra TY sin side. Det kan ha sammenheng med at innfallsvinkelen er noe forskjellig fra de to foreningene. Norpark og Fagforbundet ser at rekrutteringen til yrket kommer fra de voksnes rekker, enkelte kommuner har også nedfelt dette i sin personalpolitikk. TY vil basere fagutdanningen på videregående skole. Valg av strategi bør ikke hindre at vi kommer fram til en ordning med fagbrev. Til sist er det grunn til å peke på at det klart er uttalt fra flere hold at et fagbrev må omfatte både offentlige og private parkeringsvakter/betjenter. Uten et samarbeid med arbeidstakere og arbeidsgivere i privat sektor er det lite som taler for at man kan få til et fagbrev. Egil Østvik daglig leder Norpark Leif N. Olsen takker av Fra nyttår fratrer Leif N. Olsen som direktør for Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund. I og 80-årene var han leder av Utrykningspolitiet og senere politimester i Larvik, før han i 1989 ble direktør i ATL. Han vil fortsette som redaktør av ATLs fagblad og vi regner med og håper på at han også vil fortsette sin tjeneste som leder av Parkeringsklagenemnda. 4 FAKTOR:P

5 kommentar Ny EMV-standard > EMV-konsernet skal innføre ny standard som berører alle i parkeringsbransjen. Er det et framskritt? L Fra 2011 skal det innføres en ny standard. Det innebærer at alle betalingskort skal ha chip. De fleste brukere har vel allerede merket det, men pin-kode skal også være obligatorisk i alle betalingsterminaler i følge våre bankforbindelser. Egil Østvik Daglig leder, Norpark. E-post: Det betyr milliardinvesteringer om man ser hele parkeringsbransjen under ett i Europa. Norpark etablerte for noen tid tilbake en arbeidsgruppe i samarbeid med Svepark, den svenske søsterforeningen. Gruppen fikk en sammensetning med personer med ulik bakgrunn og betydelig kompetanse på disse spørsmål. Gruppen var raskt enige om at dette vil kunne bli en lite kundevennlig løsning for parkeringsbransjen og et tilbakesteg for de ordninger man nå har fått. Det innebærer blant annet at det ikke vil være mulig å benytte kjøre på kortet, men at man må betale i automat. Sikkerhetsklaring er selvsagt viktig, men kan det bety at alle automater må videoovervåkes for å kunne hindre skimming? Automatene står jo ganske ensomme i alle p-anleggene. Arbeidsgruppen har foreløpig bare hatt ett møte, men kom fram til at det kan reises spørsmål ved om EMV-konsernet faktisk kan og bør gjennomføre tiltaket for hele den europeiske bransjen. Det er videre et faktum at ordningen kun skal innføres i Europa, slik at turister med kort fra Amerika og Asia ikke kan betale med sine kort. Dette igjen ledet til at Svepark og Norpark tok opp spørsmålet på årsmøtet i European Parking Association, EPA. Det kom da fram at man ellers i Europa var av den klare oppfatning at dette var noe man ikke behøvde å forholde seg til og at det i alle fall var gitt unntak i de fleste land. Dette fant de nordiske delegatene noe underlig. Det kan være grunn til å anta at hvorfor man ikke har sett problemet, er at betalingskort er lite utbredt som betalingsmiddel på parkeringsautomater i andre land enn i Norden. EPA opprettet imidlertid straks en egen arbeidsgruppe og de nordiske land har sagt seg villig til å være sekretær for gruppen. Det gjenstår å se om dette vil få noen betydning for prosessen. Fra enkelte hold har vi hørt at kravet ikke gjelder konkurrentene Diners og American Express. Dette kan bli et konkurransefortrinn. F.v: Peter Mattson, Sten-Åke Håkansson, Marius Kjeldahl, Asgeir Sæther, Arne Molden, Frode Ravnestad, Cecilie Kjær, Anders Landström FAKTOR:P 5

6 Sika, en ledende leverandør av produkter til overflatebehandling av gulv. Sikafloor - Gulvsystemer Sika Norge AS, tlf , e-post: 6 FAKTOR:P

7 KOMMENTAR Ny skiltnormal del 3 > Utkast til ny skiltnormal på høring L Vegdirektoratet har utarbeidet ny skiltnormal. Den var ute til høring i høst og Norpark hadde en rekke kommentarer. Egil Østvik Daglig leder, Norpark. E-post: I forbindelse med høringen til ny skiltnormal del 3, som omhandler blant annet parkeringsregulerende skilt, nedsatte Norparks styre en arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å gjennomgå utkastet. Arbeidsgruppen besto av representanter fra Oslo, Trondheim, Bergen, Drammen og Steinkjer. Arbeidsgruppen hadde mange viktige merknader til utkastet. Her skal nevnes noen av disse. Parkeringsregulerende skilt har rettsvirkning for trafikantene. Dette gjelder både forbudsskilt og opplysningsskilt. Kun når det gjelder forbudsskilt har direktoratet presisert at slike skilt kun skal anvendes når reguleringen er nødvendig for trafikksikkerheten, trafikkavviklingen eller vegens omgivelser. Arbeidsgruppen påpekte at det samme må gjelde for opplysningsskilt og antok at direktoratet må ha glemt å ta med en slik presisering. Noe annet ville da også være i strid med lovens formål. Arbeidsgruppen pekte på at bruken av soneskilt i dag ofte er i strid med normalene, særlig fordi sonene er for store og uoversiktlige. Norpark ba derfor direktoratet om å ta en gjennomgang av dette. Arbeidsgruppen pekte også på at definisjonen av vegkryss er svært problematisk i håndhevingen. Sedvaneretten knyttet til håndheving i T-kryss er et eksempel. Norpark pekte i uttalelsen også på at regelen om at parkeringsregulerende skilt oppheves av alle typer vegkryss er lite hensiktsmessig. Norpark foreslo derfor at det innføres en regel om at parkeringsregulerende skilt ikke oppheves av avkjørsler og viste derfor til trafikkreglene 7 hvor man avgrenser vikeplikt. Så vidt man er kjent med finnes en slik regel i mange land. Norpark pekte også på at den praktiske regulering i T-kryss er vanskelig og ba om en ny vurdering av hvordan dette kan gjennomføres. Norpark påpekte at ugyldige dispensasjoner utstedt av politiet er et omfattende problem. Direktoratet har selv pekt på dette og bedt politiet og skiltmyndigheten om å innskjerpe dette. Medieoppslag etter at dette er påpekt har likevel vist at enkelte politidistrikt har manglende innsikt i dette regelverk. Norpark har pekt på at varelevering er et stort problem i mange byer og tettsteder. Offentlig skilt Behovet i strid for med lasteplasser skiltnormal er Norpark har liten forståelse for at det innføres en begrensning i mulighetene for å innføre lasteplasser. Norpark mener en slik begrensning er i strid med formålet med loven og ba om en endring på dette punkt. Det er presisert at utkastet til ny skiltnormal del 3 allerede kan tas i bruk. Den er mulig å laste ned fra under Fagstoff/håndbøker. FAKTOR:P 7

8 BRansjenytt Endelig mobil parkering for alle! > Easy Park med et nytt produkt L Som mange allerede vet så har den norske delen av Easypark i en årrekke samarbeidet med alt fra våre tettest befolkede kommuner på Østlandet, deriblant Oslo, Drammen, Asker og Bærum, og andre viktige kommuner som Bergen, Trondheim og Stavanger m.fl. Erik Oskar Audunhus Daglig leder, Easypark ASA. E-post: Samarbeidet har også strukket seg til de viktigste og største private aktørene på markedet som Europark, Centerpark og P-Compagniet m.fl. Tjenesten har fungert meget bra og p-selskapene kan pryde seg med en kundetilfredshet på 96% blant de over kundene som benytter seg av Easypark i dag. Hittil har man måttet registrere seg som brukere av systemet for å benytte seg av tjenesten. Denne varianten har vært meget lønnsom for bedrifter og privatpersoner som parkerer i hverdagen men den har dog ikke vært så attraktiv for resten av befolkningen som parkerer relativt sporadisk. Dette er det nå gjort noe med og Easypark kan nå presentere sitt nye produkt som tillater alle og enhver å parkere med mobilen uten å måtte registrere seg som kunde! Vi kjenner alle til problemstillingene som kan melde seg i det man skal betale for sin parkering og må forholde seg til enten en kortterminal som ikke fungerer eller mynt som man ikke har. Pr i dag er det faktisk flere som har mobilen tilgjengelig enn folk som kun har mynt eller kort. Med noen enkle og få tastetrykk starter man sin parkering og blir trukket direkte fra sin mobilregning. Enklere blir det ikke!! For de kommunene/p-selskapene som allerede tilbyr Easypark vil den eneste endringen bli at man må skifte ut sine takstgruppe merker med noen nye som Easypark vil stå for. Dette for å informere kunden om hvordan man tar tjenesten i bruk. For de kommunene som ønsker å tilby Easypark til sine innbyggere vil integreringen være meget enkel og risikoen lik null da det er gratis å implementere systemet. Fordelene til p-selskapet/kommunen vil være flere ved å tilby en slik løsning. Ikke bare vil man få et bredere og mer komplett tilbud til sine kunder, men av erfaring øker også betalingsvilligheten og kundetilfredsheten øker kraftig. Videre er det mange tusen å spare på innsamling og telling av mynt fra p-automatene da hyppigheten av dette vil minke. Steinar Myhr, seksjonsleder i Trondheim kommune, kan bekrefte at deres besparelser på dette området har vært betydelige etter å ha tatt i bruk Easypark og er interessert i å konvertere så mange som mulig over på mobil parkering i fremtiden. Parkeringspolitikk og parkeringsplaner Organisering av offentlig og privat parkeringsvirksomhet Utvikling og drift av parkeringsanlegg Prosjektering av parkeringsanlegg og parkeringsteknikk Skiltplaner offentlig og privatsrettslig Anskaffelse av P-teknisk utstyr og driftstjenester Rambøll har nesten medarbeidere i Norge, Sverige, Finland, Danmark og Storbritannia. I Norge har Rambøll 19 kontorer og 860 medarbeidere. Rambøll tilbyr bistand innen tekniske fag og virksomhetsutvikling. Rambøll forener det lokale kontors fleksibilitet og nærhet til kundene med det store selskapets tilgang på spisskompetanse innen alle fagområder. Kontakt: Kjell Ivar Ødegård, tlf mobil Rambøll Norge bistår kommuner og parkeringsselskap, statlige virksomheter og eiendomsselskap over hele landet 8 FAKTOR:P

9 FAKTOR:P 9

10 PARKERINGSKONFERANSE Velkommen til parkeringskonferanse i sildabyen Haugesund > Haugesund kommune har i 2008 rundt innbyggere L Byens plassering mellom Boknafjorden i sør og Hardangerfjorden i nord gjør Haugesund til et handels- og servicesenter for et omland med ca mennesker. Dette omlandet omfatter Haugalandet, Sunnhordland, deler av Ryfylke og Hardanger. Haugesund har av den grunn mange tilbud og tjenester som ellers er forbeholdt større byer, og kan tilby en fin kombinasjon av storbysjarm, hektisk aktivitet i næringsliv og stor variasjon av fritidstilbud og vareutvalg. Tor Otto Nilsen Daglig leder, Haugesund Parkering. E-post: Historien til Haugesund som ladested og by er sterkt knyttet til skipsfart og sild. De rike sildefiskeriene på Vestlandet utover på 1800-tallet og en økt samhandel mellom de større byene, etter at handelsprivilegiene ble avviklet, dannet grobunn for nye befolkningssentra i Nord-Rogaland. På 1950-tallet var Haugesund Norges største skipsfartsby, og fremdeles i 2008 spiller maritimt relaterte bedrifter en viktig rolle i byens næringsstruktur. Men bredden har blitt større og i dag er det offentlig, sosial og privat tjenesteyting, varehandel/hotell og restaurant og industri som utgjør de viktigste bransjene i byens næringsliv. I Haugesund lever vi i nærkontakt med hav og vær, og dette setter sitt preg på byen store deler av året. Derfor sies det at i Haugesund varmer smilet ofte mer enn solen, noe tilreisende med glede skriver under på. Severdigheter i Haugesund er så mangt. Gater og sund, monumenter og kunst, flott natur og arkitektoniske perler. Alt finner du innenfor byens grenser. Til og med det lille øysamfunnet Røvær vest i havet er en del av Haugesund kommune. Kulturlivet i byen er allsidig og blomstrende. Festivalene er kanskje de enkeltarrangementene flest kjenner til, men hver dag året rundt tilbys også andre kulturopplevelser til glede for haugesundere og haugalendinger. Museer, kulturhus, bydelshus, billedgalleri og kino er hver dag arena for utstillinger, konserter, teater-, kabaret- og kinoforestillinger. Videre er mange av utestedene i Haugesund gode kulturformidlere med konserter, revyer og utstillinger. Mer enn 400 aktive lag og foreninger forteller litt om folk som engasjerer seg i frivillig virksomhet. De viktigste festivalene setter farge på Haugesund noen uker i løpet av sommermånedene juli og august. Da kan man oppleve Havnedager med innslag av veteranbåter og gammelt håndverk, Sildajazz og Filmfestival for å nevne noen av ingrediensene i sommermenyen. Byen lever sydlandsk intenst i noen uker før roen igjen senker seg over sentrum. Haugesund går en spennende fremtid i møte i forhold til parkering. Kommunen er for tiden inne i en fase med etablering av eget parkeringsselskap, Haugesund Parkering, og ser behovet for å ta et større helhetsgrep knyttet til utvikling av en parkeringsstrategi for sentrum. I den anledning er det satt i gang et utredningsarbeid som skal danne grunnlag for å beslutte retningen videre. Haugesund tar i mot med åpne armer - parkeringsfolk fra fjern og nær - vær velkomne til noen gode dager med både faglig og kulturelt påfyll i byen som også har blitt kalt Parkeringsplassen ved havet. Vi sees i oktober Tor Otto på kontoret 10 FAKTOR:P

11 PARKERINGSKONFERANSE Parkeringskonferansen 2009 arrangeres i Haugesund, og hotellet som er valgt er Rica Maritim Hotel. Rica Maritim Hotel ble bygget i Da het hotellet La Mer og hadde 67 værelser. Etter flere utvidelser og oppgraderinger opp igjennom årene har hotellet nå 311 værelser og 21 møterom. Hotellet kan ha 880 personer i kino-oppsett. Dette gjør hotellet til ett av landets største kurs- og konferansehotell. Bare de siste årene har eierne brukt 150 millioner på oppgradering, og hotellet fremstår i dag med en tidsmessig god kvalitet. Hotellet ligger sentralt plassert ved sjøen og Smedasundet i Haugesund. Sentrum med handlegate og kjøpesenter ligger like ovenfor. Hotellet har vært vertskap for flere store arrangement, men de mest kjente er gjerne Sildajazz og Den Norske Filmfestivalen som arrangeres i august hvert år, og de ser frem til å ønske parkeringsnorge velkommen i oktober Hold av datoene oktober 2009 FAKTOR:P 11

12 P-Plass Mystery shopping Norparks redaksjon har vært på Mystery Shopping, dvs. vi har besøkt noen utvalgte anlegg for å gi en uformell vurdering av anleggene. Vi har særlig hatt fokus på priser, som viser seg å være svært varierende. Vi har også sett på minimumstid man må betale for. 6 er beste karakter. Ved vurdering av skilt og utforming er også lysbruk og farger også vurdert. Pris relaterer seg til minste betalingstid. Kjøreforhold omfatter vegsystemet og den enkelte plass sin tilgjengelighet. Atkomst omfatter også hvordan gangtrafikk reguleres. Anlegg Atkomst Utforming Kjøre- Vedlike- Pris Minimumsforhold hold tid House of Oslo Sentrum, Oslo Haugesund Bankplassen Paleet, Oslo Lilletorget, Oslo Ski rådhus OSL, kortid Oslo S Bankplassen Forbilledlig kjøreforhold og utforming Vår spisskompetanse og tverrfaglighet sikrer styrke i dine parkeringsprosjekter Analyser, utredninger, strategiutvikling Prosjektutvikling av parkeringsanlegg, funksjonalitet og estetikk Trafikksikkerhet, skilting, prosjektering, kontrahering og innkjøp Spesialtilpasset internettbasert dataverktøy Organisering av parkeringsvirksomhet Kontakt oss for mer informasjon: Stavanger: Sandvika: Arendal: Trondheim: Bergen: 12 FAKTOR:P

13 KOMMENTAR Hvordan skal motorsykler parkere? > Vegdirektoratet og departementet klarer ikke å definere hvordan motorsykler skal parkere. L I en tolking av skiltforskriften og kjøretøyforskriften har Vegdirektoratet kommet til at underskilt MC (807.7) kun skal gjelde for 2 hjuls motorsykler. Dette er statsråden ikke helt sikker på. I et brev til Vegdirektoratet av 7. februar 2008 skriver statsråd Signe Navarsete at hun ønsker å legge til rette for økt bruk av el-kjøretøy og at alle slike skal ha fritak fra å betale avgift på offentlig regulerte parkeringsplasser. Hun peker i samme brev videre på at det er uklarhet omkring hva slags kjøretøy som omfattes av underskiltet Motorsykkel og moped. Hun ba derfor direktoratet vurdere om det i skiltforskriften er behov for å gjøre skiltets virkeområde mer tydelig. Dette har nok sammenheng med at enkelte el-biler med fire hjul er registrert som motorsykkel. For Norparks medlemmer er dette blitt vanskelig og signalene fra myndigheten er uklare. Det fører etter vår erfaring til en del forskjellsbehandling fra kommune til kommune. Faktum er slik: I kjøretøyforkriften 2-3 finner man definisjonene. Moped er motorvogn med to hjul, med også tre og fire hjul (med fire hjul regnes den som motorsykkel). Motorsykkel er motorvogn med to hjul, eventuelt med sidevogn. Etter disse definisjoner er det bare disse som omfattes av skilt En annen kjøretøygruppe er trehjuls motorsykkel som også omfatter firehjuls motorsykkel. Som man ser er disse ikke tatt med i definisjonen av skilt Etter Vegdirektoratets oppfatning skulle skiltet da hatt navnet: moped, motorsykkel og trehjuls motorsykkel. Egentlig svært enkelt. Problemet er at det er noe vanskelig å kommunisere. Bildet på underskiltet er vel imidlertid egentlig ganske klart? I Norparks uttalelse til skiltnormalene del 3 har foreningen foreslått at direktoratets presisering tas inn i skiltnormalene. Uten en slik presisering og nødvendig informasjon, vil håndhevingen overfor tre- og firehjuls motorsykler bli svært vanskelig, om ikke umulig. Om ikke det kommer noen avklaring, vil Norparks medlemmer måtte forholde seg til direktoratets tolking, som overordnet myndighet i slike saker. FAKTOR:P 13

14 Parkeringsklagenemnda Prinsippavgjørelser fra nemnda Elin C. Greiff Parkeringsklagenemnda, e-post: L Sak nr: 07/0570 Saken gjelder: Parkering med kopi av parkeringstillatelse Kontrollavgift ilagt grunnet parkering på plass reservert for forflytningshemmede uten p-tillatelse for forflytningshemmede liggende godt synlig bak frontruten. Klager anfører at tillatelsen hadde falt på gulvet, og har fremlagt kopi av p- tillatelse som var gyldig da parkeringen fant sted. Selskapet anfører at p-tillatelsen må ligge godt synlig bak frontruten, og viser til at det heller ikke forelå billett da kontrollavgiften ble ilagt. Nemndas vedtak: Saken ble behandlet på nemndsmøte 24. september 2007 uten særskilt saksfremlegg, da sakens dokumenter ble ansett som tilstrekkelig opplysende. Nemnda fant at parkering med p-tillatelse for forflytningshemmede kan likestilles med kontraktsparkering. Dette da klager i ettertid har dokumentert at han i kraft av sin p-tillatelse hadde rett til å stå parkert på den aktuelle plassen. Nemnda fant derfor at kontrollavgiften i utgangspunktet skal frafalles i medhold av standardvilkårene pkt Klager fikk derfor medhold. Vedtaket var enstemmig. INVITASJON Observatør på nemndsmøte FAKTA OM PARKERINGSKLAGENEMNDA L Sak nr: 758 Saken gjelder: Skilters virkeområde Kontrollavgift ilagt grunnet parkering i strid med bestemmelser for oppstilling og i strid med parkeringsforbud. Klagers bil sto parkert rett foran et skilt som viser at parkering er forbudt med pil mot høyre. Klager anfører at han oppfattet at skiltets bestemmelser startet å gjelde etter skiltet, altså til høyre for skiltet. Selskapet anfører at skiltets bestemmelser starter å gjelde fra skiltet, og også foran skiltet. Nemndas vedtak: Saken ble behandlet på nemndsmøte 22. oktober 2007 uten særskilt saksfremlegg, da sakens dokumenter ble ansett som tilstrekkelig opplysende. Nemnda fant at klager hadde parkert på et sted der parkeringsforbudet gjaldt, og bemerket at reguleringen også gjelder rett foran skiltet. Klager fikk ikke medhold. Vedtaket var enstemmig. L Sak nr: 112 Saken gjelder: Kan man legge sammen tiden på to billetter? Kontrollavgift ilagt grunnet parkering med utløpt billett. Klager anfører at han først løste en billett, og deretter fant ut at han måtte parkere lenger slik at han derfor løste en billett til 8 minutter etter den første. Klager anfører at den andre billetten må starte å løpe etter at den Parkeringsklagenemnda inviterer med dette representanter fra Norparks medlemmer til å delta som observatører på et nemndsmøte. Dette kan være særlig nyttig for saksbehandlere for å se hva nemnda legger vekt på og hvor viktig det er å dokumentere sakene godt. Ta kontakt med sekretariatet ved Elin C. Greiff for påmelding, L Opprettet i 2004 av Norpark, Parkinor (nå nedlagt) og Forbrukerrådet L Alle private aktører som er medlem av Norpark deltar i nemnda L Nemnda behandler klager på kontrollavgifter L Nemnda mottok ca klager i fjor og ligger an til å motta ca i år L Ca. 30 % av de som klaget til nemnda fikk medhold i fjor (inkl. trukne saker) L Nemnda finansieres av bransjen første utløp, slik at han kan stå parkert for den tiden han til sammen betalte for. Nemndas vedtak: Saken ble behandlet på nemndsmøte 22. oktober 2007 uten særskilt saksfremlegg, da sakens dokumenter ble ansett som tilstrekkelig opplysende. Nemnda fant at klager måtte ha forholdt seg til billettens utløpstid, og at to billetters løpetid ikke kan legges sammen. Klager fikk ikke medhold. Vedtaket var enstemmig. STILLINGSANNONSE Vi søker saksbehandler i Parkeringsklagenemnda i 100 % stilling. Kvalifikasjoner: erfaring fra saksbehandling, serviceinnstilt, noe høyere utdanning er ønskelig. Arbeidsfelt: juridisk og annen saksbehandling, kontakt med klagere og parkeringsoperatører. Lønn etter avtale. Arbeidssted: Oslo. Tiltredelse: så snart som mulig. Søknad sendes Advokatfirmaet G&G AS v/elin C. Greiff, Nedre Slottsgate 8, 0157 Oslo innen 5. januar NEMNDAS ORGANISASJON Styret: Leder: Mona Pedersen, Norpark (Alstahaug kommune) Styremedlem: Christian Knudsen, Norpark (Q-Park AS) Styremedlem: Elise Malde/Terje Sørensen (Forbrukerrådet) Nemnda: Nemndsleder: Leif N. Olsen, Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund Nestleder: Michael Åsheim, Politiadvokat Forbrukerrådets representant: Inger Johanne Raugstad Bransjerepresentanter: Mette Spangberg, Drammen kommune Rune Follvar, Q-Park AS Magnus Gehrken, EuroPark AS Sekretariatet: Advokatfirmaet G & G AS Sekretariatsleder: Elin Constance Greiff Saksbehandler: Ulrikke Malde Saksbehandler: Inger-Susanne Kjærnet Sekretær: Mona Th. Olsen 14 FAKTOR:P

15 EUROPANYTT Avgiftsparkeringens logikk > Ward Vleugels talte til European Parking Associations årsmøte i september L Vleugels, som er CEO for Q-parkkonsernet og styreleder for det norske Q-park forklarte årsmøtet at avgiftsparkering har sin egen logikk. På gateplan synes det som om det i bymessige områder er umulig å finne parkering hvor denne er gratis. Dette fører etter Vleugels sitt syn til en betydelig letetrafikk som også medfører unødig brennstoff forbruk og stor frustrasjon. Han hevdet videre at byer er motor i Europa og disse motorer vil i økende grad bli kvalt. Avgiftsparkering har som hovedformål å skape tilgjengelighet og Vleugels hevdet derfor at avgiftsparkering er det logiske valg av hensyn til mobilitet, tilgjengelighet, samfunnet, økonomi og miljø. Mer enn to tredjedeler av Europas befolkning bor i bymessige strøk. Vleugels hevder at det derfor er essensielt at det utvikles en integrert mobilitetspolitikk. Til tross for økt satsing på kollektivtrafikk er det en økning i bruk av privatbil. Han anslo andelen privatbilbruk til 84,8 % i EU. Vleugels hevdet at bare Q-parks egne anlegg bidrar i Nederland til en reduksjon av bilbruk som representerer 80 millioner personbilkilometer årlig. En interessant observasjon Avgiftsparkeringen med hjemmel i vegtrafikkloven har i Norge som hovedformål å skape tilgjengelighet. Det er interessant å merke seg at pris på gateparkering ofte er billigere enn markedspris, dvs. den pris som benyttes i private anlegg. Det synes således ikke som om avgiftsparkeringens logikk følges. I sentrale bystrøk kan derfor en lav pris på gateparkering ha en negativ virkning på miljøet. Nytt fra Europa Sykehusparkering i Scotland Parking News (BPA) melder at sykehusparkering skal være gratis i Scotland fra Scotland følger med det Wales som besluttet dette tidligere. Beslutningen er kontroversiell. Selv om man ikke ønsker å skattlegge syke er man redd dette vil kunne føre til store parkeringsproblemer og dårlig tilgjengelighet for syke, melder Parking News. Ny adm.dir. i BPA Patrick Troy avløser Keith Banbury som administrerende direktør for British Parking Association. Han starter sitt virke I desember. Han har erfaring fra parkering og trafikkontroll. Motorsykler i Barcelona I Barcelona er det i følge Parking Trend etablert en egen parkeringspolitikk for motorsykler. Initiativet inkluderer bedre tilgjengelighet for motorsykler, herunder bedre merking og skilting, strengere kontroll av hvordan motorsykler parkerer og tilbud om langtidsparkering utenfor gategrunn. I Barcelona er det i dag parkeringsplasser på gategrunn for motorsykler. Med et så stort volum er avgiftsbetaling, tilrettelegging og kontroll viktige elementer for å få en tjenlig politikk. Notorisk feilparkering i Sverige I Sverige er notoriske feilparkerere et betydelig problem. Det er anslått at kommuner Vinter i UKog parkeringsselskaper i Sverige har kr 523 millioner i ubetalte feilparkeringsavgifter. Sverige har ikke samme mulighet som i Norge til å inndrive de kommunale avgiftene og Svepark arbeider derfor for et endret regelverk. FAKTOR:P 15

16 Medlem > Kontakte oss? Send en mail eller et brev til oss. E-post: Brev: Norpark, Nedre Slottsgate 8, 0157 Oslo Avinor utvider sitt samarbeid med EuroPark Siden 1. september 2003 har EuroPark forestått driften av fire lufthavner for Avinor. De fire lufthavnene er Stavanger lufthavn Sola, Bergen lufthavn Flesland, Trondheim lufthavn Værnes og Tromsø lufthavn Langnes. Den 1. august 2006 startet selskapet også opp på en femte lufthavn, Bodø lufthavn. Avtalene på disse fem lufthavnene utløp 31. august Avinor har i år gjennomført en stor tilbudskonkurranse og EuroPark har på nytt vunnet en viktig lufthavnkontrakt! I sommer signerte EuroPark ny avtale med Avinor og antall lufthavner i kontrakten er nå økt til sju. I tillegg til de fem ovenstående lufthavnene har Haugesund lufthavn og Alta lufthavn kommet til. Kontrakten med Avinor vil forsterke ytterligere EuroParks posisjon i Norge. EuroPark drifter nå hele ni lufthavner i Norge og har virksomhet på nesten 30 lufthavner i Europa. Kontrakten løper over nye fem år. Oslo lufthavn Gardermoen var ikke omfattet av denne anbudskonkurranse. Vaktvirksomhetsregelverket En rapport som har gjennomgått regelverket om vaktvirksomhet har vært på høring. Norpark har avgitt en høringsuttalelse. Rapporten har et eget avsnitt om vaktvirksomhet i forbindelse med parkering. Vaktvirksomhetsloven gjelder for både private og offentlige parkeringsselskaper og kommuner, så lenge virksomheten kan anses å være næringsvirksomhet. Det er god grunn til å anta at man med dette mener å omfatte all avgiftsparkering. Norpark har i uttalelsen pekt på at parkeringsvirksomhet må unntas fra vaktvirksomhetslovens virkeområde i og med at det skal komme et eget regelverk for parkeringsbransjen. Rapporten foreslår også dette. Vi har pekt på at vekterselskaper som i dag driver parkeringsvirksomhet og som ikke er medlem av Norpark, ikke driver i henhold til gjeldende bransjeregler. Norpark har derfor i sin uttalelse pekt på at vektere uten slik utdanning som kreves etter bransjereglene, ikke kan drive parkeringskontroll. Toyota med ny el-bil Toyota vil starte masseproduksjon av en ny liten el-bil fra Toyota har også framskyndet lanseringen av plugg-inn hybridbiler. Det opplyses også at produksjonen av batterier til hybrider stadig trappes opp og det forventes at det skal produseres 1 million batteripakker i Som kjent arbeider Norparks miljøutvalg med å tilrettelegge parkering for miljøbiler. Slik disse opplysninger viser vil tilgjengelig parkering bli et høyst aktuelt tema i miljødebatten framover. Kilde: Toyota-ekspressen 16 FAKTOR:P

17 MEDLEM > Fagstatus i Molde Faktor:P kan melde at tafikkbetjentene i Molde kommune har fått fagarbeiderstatus (med virkning fra 1. mai 2008). Redaksjonen gratulerer. > Generalforsamling avholdes > Nytt om 10. navn mars 2009 Styret har bestemt at Norpars Tom-Frode generalforsamling skal avholdes sluttet sammen som parkeringsleder med kveldsarrangement i Alta kommune. Han 9. mars. er gått Det over faglige i Hansen, langvarig på Rica styremedlem Seilet Hotel i Norpark, i Molde. har Det vil bli et annen stilling i kommunen. Redaksjonen takker Tom-Frode for et lederseminar i Molde 10. mars innhold vil bli gjennomført 10. mars. alle sine verdifulle bidrag til parkerings-norge. Generalforsamlingen/seminaret holdes Hold av datoene! Motorvognregisteret kan forskjellsbehandling forsvares? På vegne av Time Park AS har Norpark bedt Samferdselsdepartementet omgjøre sitt vedtak om at selskapet ikke skal få tilgang til motorvognregisteret. Norpark mener dette vedtak innebærer en usaklig forskjellsbehandling og betyr at det blir konkurransevridning i markedet. Departementet ville imidlertid ikke endre sitt vedtak og henviser til at direktoratet evaluerer ordningen og at det skal etableres rutiner som sikrer likebehandling. Man henviser til at arbeidsgruppen skal avgi rapport innen 1. desember. Vi er kjent med at arbeidsgruppen er forsinket og at det tidligst vil skje noe før sommeren Norpark mener vedtaket både er i strid med konkurranseloven og offentleglova og vil forfølge saken. Service på Voss Fekk ein mail av det artige slaget, men som den servicebedrifta me er, fekk han svar på strak arm. Inger Johanne Gullbrå, Voss Parkering AS Spørsmålet var: Hei - hvor finner jeg informasjon om åpningstidene av rypejakten i vossafjellene 2008? Trygve Svaret: Hei! Voss Parkering AS har stort sett berre oversikt over diverse eksosryper, men den typen ryper ein jaktar med gevær på, finn du all informasjon om på: www. vossklekkeri.no. Vonar informasjonen står i forhold til dine ynskje. God jakt! Her var det en gratisplass, ganske nært sentrum. Jeg må si folk er oppfinnsomme for å spare penger. Hilsen Heidi Wilberg, Fredrikstad kommune Mvh. Inger Johanne Gullbrå, dagleg leiar i Voss Parkering AS Responsen: Mange takk, jeg skal aldri bli sur på en parkeringsvakt igjen... og god jakt på feilparkerte eksosryper.. Trygve FAKTOR:P 17

18 Moderne parkering med TicketLine Forspranget ligger i teknikken! TicketLine 2011 NYHET! Først i verden med trådløst nettverk for etterskuddsbetaling FairPark. Designpris Vekselfunksjon GSM-kommunikasjon GPRS-kommunikasjon Betalingskort magnetstripe Betalingskort chip Trådløst nettverk CityNet Trådbundet nettverk CityNet Særdeles høy kvalitet NS-EN Integrert overlys TicketLine Management System GSM/GPRS-kommunikasjon Markedets mest kundevennlige P-automat! Har du råd til å la være? Sertifisert sikkerhet Høy billettkapasitet Moderne teknologi Vekselfunksjon Komplett managementsystem 1700 Sarpsborg. Tlf , faks E-post: 18 FAKTOR:P

19 MEDLEM Grunnutdanningen for 2008 er gjennomført L Utdanningsvirksomheten i foreningen har i 2008 hatt et spesielt godt år. Det er gjennomført tre grunnkurs for privat virksomhet og ett grunnkurs for offentlig virksomhet. Til sammen har det deltatt om lag 170 på disse kursene. Det borger for kvalitet i håndhevingen. Sekretariatet vil gi spesiell honnør til årets kull for offentlig parkeringshåndheving. En spesiell og sammensveiset gjeng som fikk tilnavnet Venner for livet. Her ble det utvekslet adresser og avslutningen var av det virkelig hyggelige slaget. At gjennomsnittskarakteren etter gjennomført eksamen lå på over 80 poeng av 100 oppnåelige, sier mye. Gjengen har også laget egen Facebook-gruppe. Vi er ganske overbevist om at vi ser den samme gjengen på etterutdanning i 2010! Lydhør fosamling Egil foreleser Unn Cathrine og Hilde Jessica og Gerd-Anni Ingvil og Kent Ruben Maten er alltid et tema FAKTOR:P 19

20 MEDLEM Margareth Wrålid Robert Stoltenberg Lill Eikevoll og Solveig T. Granum Hege Lønning og Keith Banbury ET LITE GLIMT FRA Parkeringskonferansen 2008 på Gardermoen Anders Møller, København Parkering Espen Rindedal, Samferdselsdepartementet Deltakerrekord 20 FAKTOR:P

VEDLEGG 2: Ny felles parkeringsregulering. Forskrift om vilkårsparkering til allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer,

VEDLEGG 2: Ny felles parkeringsregulering. Forskrift om vilkårsparkering til allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer, VEDLEGG 2: Ny felles parkeringsregulering Forslag til følgende nye forskrifter: Forskrift om vilkårsparkering til allmennheten og håndheving av private parkeringsreguleringer, Forskrift om parkeringsgebyr

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt.

SkL NYTT. Langtidsfrisk? Side 7. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 4-2005/28. årgang. Surt og søtt. SkL NYTT Nr. 4-2005/28. årgang Surt og søtt Fag i fokus Flytt oppgaver, ikke folk Side 4 Side 8 Side 10 Folkeregisteret 100 år Side 14 Langtidsfrisk? Side 7 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING

Detaljer

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf.

Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg. Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. www.nkrf. NKRF Tidsskrift Nr 4 2005 60. årg. Ny komité i NKRF egen komité for kontrollutvalg Av Torgun M. Bakken, leder for kontrollutvalgskomiteen i NKRF Endringer i lokalforeningene hva blir framtida? Av Trond

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG

4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG SERVICE NR. 4. DESEMBER 2008 15. ÅRGANG. Private bedrifter, som for eksempel kantiner, sikkerhet og renhold, er i praksis utestengt fra å levere til Ullvål (bildet) og andre sykehus. Side 6-7. LEDER Å

Detaljer

kommuniké. SAMHOLD FØRTE FRAM

kommuniké. SAMHOLD FØRTE FRAM kommuniké. BLAD FOR MEDLEMMER I DELTA KOMMUNIKÉ 63. ÅRGANG 04.2012 SAMHOLD FØRTE FRAM BARNEHAGEASSISTENTER FØLER SEG LURT s. 16 FORTVILER OVER SKOLENEDLEGGELSER I HARSTAD s. 30 TRUET MED BALLTRE PÅ JOBB

Detaljer

En samfunnsutfordring

En samfunnsutfordring nr 01/2013 nytt fra Norsk teknologi svart arbeid: En samfunnsutfordring energieffektivisering Enighet om energieffektivisering i bygg NHO vil ha en handlingsplan for energieffektivisering i eksisterende

Detaljer

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006

Offentlige tjenester på Internett. Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett Rapport 3 2006 Offentlige tjenester på Internett ISBN 82-92447-10-5 Utgitt: Oslo, november 2006 Omslag: Enzo Finger Design AS Layout: Sissel Sandve Trykk: ILAS Grafisk

Detaljer

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang.

SkL NYTT. Våren kommer med PSA. Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en YS-organisasjon. Nr. 2-2005/28. årgang. SkL NYTT Nr. 2-2005/28. årgang Protokollføreren Side 4 Sjakk Matt Side 7 Latterlig lønnsomt Side 9 Hvem tok osten min? Side 14 Våren kommer med PSA Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORENING en

Detaljer

Middelmådig forskning

Middelmådig forskning Nr. 9 fredag 28. februar 2014» 26. årgang» Kr 50» www.ukeavisenledelse.no A-postAbonnement Profesjonelle kunnskapsnettverk for ledere Les mer på www.egn.no eller ring 22 44 00 80 Samfunn Merkevarer mister

Detaljer

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70.

Kommunerevisoren. Misligheter revisors oppgaver. Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014. Les mer om: 70. Kommunerevisoren 1 2015 70. årgang Les mer om: Misligheter revisors oppgaver Offentlighetsloven og tilliggende herligheter Årsoppgjørsrevisjonen 2014 INNHOLD 1 2015 2 Kommunerevisoren 70. årgangen Bjørn

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK

NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Roar Eilertsen NÅR SYKEHUS BLIR BUTIKK Om etableringen av et sykehusmarked i Norge September 2003 1 Forord Rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? er utarbeidet av

Detaljer

Nytt fra sentralstyret s. 4. Følg med i vervekurransen s.8. Intervjuet: Hedvig Wist s. 14. Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister

Nytt fra sentralstyret s. 4. Følg med i vervekurransen s.8. Intervjuet: Hedvig Wist s. 14. Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister Medlemsblad for LOP Landslaget for offentlige pensjonister NR. 2 2012 Årg. 67 Nytt fra sentralstyret s. 4 Følg med i vervekurransen s.8 Intervjuet: Hedvig Wist s. 14 colorlab.no The Norwegian Color Research

Detaljer

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme

i ferien FINANSFOKUS 04/ 11 høy risiko Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme Fagpresse_F.pdf 24-01-08 15:19:04 FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 04/ 11 Akseptabelt resultat Høysesong i forsikring Får pryl fra Finanstilsynet Slik fikser du ferien I fyr og flamme høy risiko

Detaljer

Stavanger kan bli 10. største by

Stavanger kan bli 10. største by BEDRE RUSTET FOR MOTGANG side 38 2015 - ET ÅR FOR GRÜNDERE side 14 U37 - DE UNGE PÅ BANEN side 40 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden Stavanger kan bli 10. største by Dersom Stavanger

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM PÅ LAG MED PREGO LAFY BESØKER LEPRO AS EGENPRODUSERT HONNING LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2015 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERASEN - SE SIDE 9 PÅ LAG MED PREGO EGENPRODUSERT HONNING LAFY BESØKER LEPRO AS ASKER PRODUKT SIN NYE APROPOS-SKJERM s. 6 s. 18 s. 20 s.

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Åpne dører i kontrollutvalgene // Revisjonskriterier i eierskapskontroll // Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes

Detaljer

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW?

SELVSAGT. Vil kjempe for å få styre egen assistanse FREDDY OLDEN: Pluss! «UTEN GRENSER»: BRA TV ELLER FREAKSHOW? SELVSAGT Funksjonshemmede mot diskriminering NUMMER 6 // 2013 Barn på institusjon: USYNLIGE OG RETTSLØSE Svensk øl-stunt: MED RETT TIL Å DRIKKE FREDDY OLDEN: Vil kjempe for å få styre egen assistanse TEMA:

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering

NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Møt Elin Kristensen Verv og reis 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering NYTT Nr. 1-2008/31. årgang Skatteopplysningen Side 6 Møt Elin Kristensen Verv og reis Side 12 Side 14 40 års medlemsskap i SkL Slutt på internfakturering Side 16 Side 19 Først ut SkL Midt-Norge side 10

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Nr. 5. Mobbing går ikke over av seg selv. Arbeidslivsfag ungdomsskolens praktiske alibi. Hvilken makt og myndighet har jeg som leder?

Nr. 5. Mobbing går ikke over av seg selv. Arbeidslivsfag ungdomsskolens praktiske alibi. Hvilken makt og myndighet har jeg som leder? Nr. 5 Mai 2010 www.nslf.no Mobbing går ikke over av seg selv Arbeidslivsfag ungdomsskolens praktiske alibi. Hvilken makt og myndighet har jeg som leder? Vil du bruke mindre tid på administrasjon? Visma

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46

3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10. 8.1 Politiets Sikkerhetstjeneste Den sentrale enhet 38. 8.6 Hovedverneombudet, Oslo politidistrikt 46 2012 Innhold 1. Leder 1 2. Virksomheten 4 3. Arbeidet med hovedsatsingsområdene i 2012 10 4. Enkeltsaker og medieklipp 14 5. Satsingsområder for 2013 25 6. Tillitsverv og hederstegninnehavere 2012 28 7.

Detaljer

Rapport. Forsvarlige tjenester. Sosial integrering vurdert av frivillige. Side 6. Side 8 S O R R A P P O R T. 46. Årgang.

Rapport. Forsvarlige tjenester. Sosial integrering vurdert av frivillige. Side 6. Side 8 S O R R A P P O R T. 46. Årgang. SOR Rapport S O R R A P P O R T Utgave 1 2001 46. Årgang Jan Skjerve Forsvarlige tjenester Side 6 Liv Wergeland Sørbye Else Vengnes Grue Sosial integrering vurdert av frivillige Side 8 2001 et viktig år

Detaljer