Sak SamUt-HenvisningEpikrise pptx Sak SamUt-Adressering pptx Sak Samut Referansekatalogen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 21-14 SamUt-HenvisningEpikrise-2014-12-10.pptx Sak 22-14 SamUt-Adressering-2014-12-10.pptx Sak 23-14 101214 Samut Referansekatalogen."

Transkript

1 Sak SamUt-HenvisningEpikrise pptx Sak SamUt-Adressering pptx Sak Samut Referansekatalogen.pptx Sak _SamUT Presentasjon Strakstiltak AR.pptx Sak NUIT orientering_samut møte_ pptx

2 Henvisning og epikrise i PLO-system Annebeth Askevold SamUT 10. Desember 2014

3 Behov Elektronisk støtte for sending og mottak av henvisning og epikrise er viktig for å sikre enhetlige rutiner i spesialist- og primærhelsetjenesten uavhengig av hvor pasienten overføres til/fra/mellom for å ivareta pasientsikkerhet og fjerne papirsendinger elektronisk forsendelse er foretrukket Tema for presentasjonen

4 Status I forbindelse med revisjon av PLO-meldingene har arbeidsgruppen gitt tydelige tilbakemeldinger på at det bør stilles krav til at pleie- og omsorgssystemene kan sende og motta både henvisning og epikrise. «Revisjon av PLOmeldinger» kan ikke ta ansvar for å stille dette som et obligatorisk krav. Tilsvarende krav bør også stilles til EPJ sykehus

5 Status Ingen PLO-leverandør er godkjent for sending av epikrise mottak av henvisning Profil(Visma) kan verken sende epikrise eller henvisning, men systemet kan motta begge meldingene Gerica (Tieto) kan ikke sende epikrise, og vi er usikre på om de kan motta henvisning. CosDoc kan sende og motta begge meldingene sending av epikrise og mottak av henvisning er foreløpig ikke offisielt i systemet. Noen kommuner har tatt dette i bruk. Tema for presentasjonen

6 PLO-system CosDoc Acos AS Gerica (v6.12 Elink 1.0)TietoEnator Helios v6.0 BK Bedrifter Data Profil (v6.30 Profilkom 2.0)Visma Unique DIPS EPJ/PAS (v5.0)dips ASA 1) Epikrise Henvisning S M S M M Extensor (v1.19, Communicator 6.7)Extensor AS Sykehussystem HEMIT HEMIT Imx TeKst Sykehuspartner Imx TeXt Sykehuspartner Tema for presentasjonen

7 Om kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp og elektronisk samhandling Kommunene har plikt til å tilby heldøgns medisinsk akuttberedskap i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 Tilbudet skal fases inn i alle landets kommuner i løpet av fireårsperioden fra Pasienter henvises til KAD (motta henvisning) Pasienter henvises til spesialisthelsetjenesten fra KAD (sende henvisning) Pasienter skrives ut fra KAD (sende epikrise) Tema for presentasjonen

8 Medisinskfaglig veileder Norsk forening for allmennmedisin har utarbeidet en medisinskfaglig veileder for kommunale akutte døgnplasser (KAD)1. I dette dokumentet fremgår det at allmennleger henviser pasienter til KAD og at det skal sendes en epikrise etter et opphold på KAD. Det må også kunne sendes henvisninger fra KAD til spesialisthelsetjenesten. Tema for presentasjonen

9 Forslag til vedtak i Samut SamUT setter obligatorisk krav til EPJ leverandørene om at EPJ-system for Pleie- og omsorgstjenesten skal ha støtte for både sending og mottak av elektronisk henvisning og epikrise. EPJ-system på sykehus skal ha støtte for både sending og mottak av elektronisk henvisning og epikrise. Tema for presentasjonen

10 Hurtigarbeidende gruppe adressering Annebeth Askevold SamUT 10. Desember 2014

11 Om gruppen Vedtak fra SamUT 2. oktober 2014: Det er behov for å etablere kriterier for når man kan opprette tjenestekoder. Det er viktig å ta hensyn til både avsender og mottakers behov. SamUT ber Helsedirektoratet om å opprette en hurtigarbeidende brukergruppe med deltakere fra SamUT. Hovedoppgavene til denne gruppen vil være: etablere prinsipper for når man skal opprette nye koder ref diskusjon på det siste SamUT-møtet gå gjennom innkomne ønsker knyttet til forankre behov for nye koder og komme med en anbefaling til SamUT før de godkjennes

12 Deltakere Hilde Grimnes Olsen (HEMIT) Rut Naversen (St. Olavs Hospital) Line Nordgård (Helse Nord IKT) (Gro Wangensteen) Anne Marit Rennemo (Oslo kommune) Irene Henriksen Aune (Arendal kommune) Inger Lyngstad (fastlege) Kjell Åge Tingstad (NHN) Annebeth Askevold (Helsedirektoratet) Jostein Ven (Helsedirektoratet) Tema for presentasjonen

13 Generelle prinsipper Viktig med enkle overordnete prinsipper. Viktig å ivareta informasjonssikkerhet. Meldingen må komme til riktig fagsystem og riktig mottakergruppe. Tjenestekoden må være logisk for avsender og sikre riktig valg. Viktig å begrense valgmuligheter (antall koder) Spesialisthelsetjenesten har mange koder fastlegene er kjent med dette Må kunne adressere både til de som kan motta elektronisk og kun per post Tema for presentasjonen

14 Kommunehelsetjenesten - forslag Kodeverk 8663 Nye koder Endrede koder Kommentar Kreftkoordinator KR01 Fysioterapi, pleie- og omsorg Ny kodetekst Gammel: Fysioterapitejeneste Demenskoordinator KR02 Ergoterapi, pleie- og omsorg Ny kodetekst Gammel: Ergoterapitejeneste Synskontakt Hørselskontakt Logopedi Fysioterapi, helsestasjon Ergoterapi, helsestasjon Tema for presentasjonen

15 Kommunehelsetjenesten - Uavklart Psykologi, plo og/eller helsestasjon Diabetes Endre navn på Legetjeneste, pleie- og omsorg? Forslag til nytt/endret navn ønskes Sykehjemslege, institusjonslege,?? Tema for presentasjonen

16 Spesialisthelsetjenesten Nasjonale/regionale tjenester Må publiseres på det HF-et som har tjenesten Mulig tilleggsfunksjon ved registrering i Adresseregisteret: angi om tjenesten er regional/nasjonal viktig for søk og synliggjøring krever sannsynligvis videreutvikling i Adresseregisteret Kodeverk 8655 Ny kode Sikkerhetspsykiatri Kommentar under psykisk helsevern for voksne Tema for presentasjonen

17 Spesialisthelsetjenesten - uavklart Akuttmottak Rut Naversen skal undersøke muligheter for en egen meldingskø basert på hastegrad i Helse midt Tema for presentasjonen

18 Kommunehelsetjenesten: Innmeldte ønsker som ikke er behandlet i gruppen Lokalmedisinsk senter Sykestue, kommunal intermediær døgnplass Tema for presentasjonen

19 Spesialisthelsetjenesten: Innmeldte ønsker som ikke er behandlet i gruppen Raskere kreftavklaring Regionalt diagnostisk senter Tverrfaglige tilbud hvordan skal disse presenteres? Terapeutisk tapping (transfusjonsmedisin) Ny kode i 8657? Mulighet for å benytte eksisterende koder i 8655 Er det noen grunn for ikke å ta med alle koder i 8655? F.eks. S Hjerterytmeforstyrrelser S Ekkokardiografi og bildediagnostikk S Invasiv kardiologi Nasjonale prinsipper for registrering? Eks: Hvor skal henvisninger relatert til ME (Myalgisk encepohalopati) adresseres? Tema for presentasjonen

20 Vedtak - Følgende koder opprettes Nye koder 8663 Endrede koder 8663 Kommentar Kreftkoordinator KR01 Fysioterapi, pleie- og omsorg Demenskoordinator KR02 Ergoterapi, pleie- og omsorg Synskontakt Hørselskontakt Logopedi Fysioterapi, helsestasjon Ergoterapi, helsestasjon Ny kodetekst Gammel: Fysioterapitejeneste Ny kodetekst Gammel: Ergoterapitejeneste Ny kode 8655 Sikkerhetspsykiatri Kommentar under psykisk helsevern for voksne Tema for presentasjonen

21 REFERANSEKATALOGEN SAMUT

22 Forskriften og referansekatalogen «at virksomheter som yter helsehjelp bruker fastsatte IKT-standarder for å fremme sikker og effektiv elektronisk samhandling i tjenesten» Prosess for forvaltning og endring Forskrift om IKTstandarder i helse- og omsorgssektoren Trer i kraft 2015 Obligatoriske krav elektronisk føring av pasientjournal oppdatering av adresseregisteret ebxml, avviksmelding, og meldingsstandarder som er sentrale i elektronisk samhandling Helse og omsorgsdepartementet beslutter. Hdir behandler unntak. Interessenter NUFA NUIT Høring Referansekatalogen Gjengir obligatoriske krav Hjemmel i Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren Referansekatalogen vil antakelig gi utdypende versjonsinformasjon Hjemmel i andre forskrifter F.eks NPR-forskrifen, reseptformidlerforskrift Anbefalte standarder Helsedirektoratet beslutter

23 Bakgrunn - status Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren var på høring høsten 2013 Ikke krav til sertifisering av programvare Referansekatalogen, og opplegg for forvaltning av den, er behandlet i flere saker i NUIT i 2014 Forskriften vil etter alt å dømme bli vedtatt tidlig i 2015, og tre i kraft i løpet av 2015 Helsedirektoratet sender ut referansekatalogen på sektorhøring raskt etter at forskriften er vedtatt (kort intern høring i Hdir først)

24 Forskriftens krav til funksjonalitet i programvare i IKT-systemer 1) Krav til rammeverk 2) Applikasjonskvittering 3) Avviksmelding 4) Henvisningsmelding 5) Epikrisemelding 6) Svarrapportering medisinsk biokjemi 7) Svarrapportering mikrobiologi 8) Svarrapportering immunologi 9) Svarrapportering patologi 10) Svarrapportering radiologi 11) Rekvirering - radiologi 12) Innleggelsesrapport 13) Helseopplysninger til kommunen 14) Helseopplysninger til lege 15) Orientering om tjenestetilbud 16) Medisinske opplysninger 17) Utskrivningsrapport 18) Pasientlogistikkmelding 19) Overføring av legemiddelopplysninger (Vil sannsynlig utgå) 20) Forespørsel og svar på forespørsel i tilknytning til pleie- og omsorgsmeldinger «Triangelet» fastlege helseforetak- kommune

25 Hvorfor referansekatalog Enklere om økt utbredelse av en standard kan oppnås som anbefalt standard i referansekatalogen, enn som obligatorisk standard i forskriften Bidrar til økt standardisering: Som styringsverktøy I anskaffelser Bidra til oversikt «Selv-implementering»

26 Kriterier for anbefalte standarder Følgende skal inngå i referansekatalogen som anbefalt: Standarder som offentlig myndighet gjennom rundskriv, brev eller på annen måte har anbefalt. Standarder som er utviklet av offentlig myndighet eller på oppdrag fra offentlig myndighet skal tas inn i referansekatalogen som anbefalt dersom ikke spesielle forhold skulle tilsi noe annet. Disse er utvalgskriteriene som vil benyttes i første versjon av referansekatalogen Andre standarder kan tas inn i referansekatalogen som anbefalt dersom: Standarden avhjelper et erkjent behov Standarden er etterspurt av målgruppene for standarden Standarden ikke er i konflikt med eksisterende obligatoriske eller anbefalte standarder Standarden ikke bryter med vedtatte nasjonale strategier, herunder også strategier på arkitekturområdet Standarden oppfyller relevante standardiseringsfaglige kriterier Kostnadene ved innføring av standarden ikke vurderes som uforholdsmessig store

27 Sektorhøringsversjonen av referansekatalogen Kap Tema Obligatorisk Anbefalt 1 Informasjonssikkerhet 1 2 Kodeverk, terminologier mv. 2.1 Kodeverk Informasjonsinnhold og strukturert føring av journal 3.1 Grunnleggende krav til EPJ-systemer Innhold og funksjonalitet i EPJ-systemer 6 4 Elektronisk samhandling 4.1 Grunnleggende krav til elektronisk samhandling Henvisning og epikrise Samhandling laboratoriemedisin og radiologi Pleie- og omsorgsmeldinger e-resept Samhandling med NAV (utenom E-resept) Samhandling med HELFO (utenom E-resept) Melding til Norsk pasientregister Melding til øvrige sentrale helseregistre Melding til IPLOS 2 Til sammen

28 Eksempel på innhold

29 Forvaltning av referansekatalogen Det må etableres en forvaltningsmodell for referansekatalogen som tydeliggjør ansvar og prosesser og som understøtter formål med katalogen. Det vil opprettes et sekretariat for referansekatalogen i Helsedirektoratet (seksjon standardisering). Vesentlige oppgaver: Endringshåndtering Utredning Høring Saksforberedelse til NUIT, Hdir og HOD Publisering Behandling av søknader om unntak

30 Eksempel på utarbeidelse av ny standard (Standardiseringsprosessen) og beslutning om publisering i referansekatalog / forskrift (Publisering i referansekatalogen er ingen forutsetning for testing)

31 Sekretariat for Referansekatalogen Felles mottak av forslag til endringer i Referansekatalogen (elektronisk innmelding som for NUFA og NUIT?) Kriterier for vurdering av hva som skal inn i katalogen og hvilke endringer som skal gjøres Rutes gjennom 1 av 6 (7?)ulike prosesser 1. Mindre endringer/hasteendringer/feilrettinger 2. Nye obligatoriske standarder som følger av annen forskrift 3. Endringer i obligatoriske standarder som følger av annen forskrift 4. Anbefalte standarder fra databehandlingsansvarlige med forskrift? 5. Mulig ny eller ny versjon av anbefalt standard 6. Mulig ny obligatorisk standard i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten 7. Nye versjoner av obligatoriske standarder i forskrift om IKT-std

32 1. Mindre endringer/ feilrettinger/ hasteendringer «Fast-track» Behandling i RKsekretariatet 2. Ny obligatorisk standard etter annen forskrift Orientering til NUIT 3. Endring i obligatorisk standard etter annen forskrift Behandling i RK-sekr. (Orientering til NUFA, NUIT m.fl.) Felles postkasse 4. Anbefalt standard fra databeh.ans v. med forskrift? Avvente publisering i referansekatalog til det foreligger mer erfaring med standarden Referansekatalog oppdateres 5. Forslag til mulig anbefalt standard 6. Forslag til mulig obligatorisk standard Mindre utredning / konsekvens-analyse Drøfting med interessenter SamUT NUFA Ordinær utredning / konsekvensanalyse NUIT Anbefalt standard Mindre høring ved behov Behandling og beslutning i HDir 7. Ny versjon av obligatorisk standard Mindre utredning / konsekvens-analyse Drøfting med interessenter NUFA NUIT Obligatorisk standard Ordinær høring Behandling og beslutning i HOD

33 Søknad om unntak fra forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren Tre kategorier unntak: Unntak om føring av elektronisk journal Unntak fra oppdatering av adresseregister Unntak fra en eller flere standarder i Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren

34 Publisering av Referansekatalogen Løpende oppdatering av Referansekatalogen på ehelse.no Publisering av pdf-versjon 2 ganger i året Endringslogg på ehelse.no Oversikt over unntak som er innvilget Unntak fra forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgsektoren Evt. andre unntak? Evt. oversikt over foreslåtte eller obligatoriske standarder?

35

36

37 Forslag til vedtak SamUT tar orienteringen om forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren, referansekatalogen, og tilhørende prosesser for forvaltning til orientering. SamUT ber om at utvalget får anledning til å drøfte forslag til nye eller endrede anbefalte eller obligatoriske meldingsstandarder som skal behandles i NUIT, og som ikke tidligere er behandlet i SamUT

38 Prosjekt: «Strakstiltak Adresseregisteret» SamUT, 10.des. 2014

39 Agenda Status / pågående aktiviteter Tiltaket «Støtte for fastlegestillinger uten fast lege, vikar- og turnusleger samt deaktiverte fastleger»

40 Aktiviteter Oppfølging av riktig adresseinformasjon Informasjon og direktekontakt til de som mangler postadresse Uttrekk datakvalitet i Adresseregisteret Kommuner med samme navn E-post sendt til 12 kommuner Syv kommuner endret navn innen fristen E-post med purring sendt ut til de fem gjenstående kommunene Kontaktperson til de fem kommunene ble ringt opp med tilbud om veiledning Annen stedsangivelse Samle relevante fagpersoner for å definere betydning av navn på tjenestesteder

41 Annen stedsangivelse Fra brukerdokumentasjon: «I tillegg er det god praksis å legge inn en «Annen stedsangivelse (bydel etc.)» for tjenester som er registrert på flere lokasjoner da dette feltet vises i Adresseregisteret og sendes med ved elektronisk meldingsutveksling. Feltet skal kun inneholde stedsangivelsen og ikke annen informasjon og skal kun benyttes der det gir avsender relevant tilleggsinformasjon. Der samme tjeneste tilbys på flere lokasjoner skal det opprettes en kommunikasjonspart med egen HER-id på hver geografiske lokasjon.»

42 Presisere bruk av kommunikasjonsstandarder og riktig bruk av Adresseregisteret i elektronisk samhandling Fra Riksrevisjonens rapport «Teknisk løsning for adressering av meldinger fungerer ikke tilfredsstillende og tekniske løsninger som allerede er utviklet, er ikke tatt i bruk av alle aktørene eller benyttes ikke i tråd med nasjonal samhandlingsarkitektur» Tiltak Presisering av rammeverk/samhandlingsarkitektur Presisering og sammenstilling av hva som tidligere er bestemt, spesielt med fokus på viktigheten rundt bruk av HER-id Utarbeide gode eksempler Verifiseringsmodul

43 Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

44 Fremdriftsplan Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Forankring Identifisere tiltak Utføre mindre tiltak Utarbeide plan for overordnede tiltak Implementere og utrulling av overordnede tiltak Kick off 12. mai WS: KS, OUS, HM, Oslo kom. etc NUFA WS: Helse Midt SamUT Tr.heim kom. WS: OUS WS: KS, Helse Nord, fastlege

45 Støtte for fastlegestillinger uten fast lege, vikar- og turnusleger samt deaktiverte fastleger

46 Foreløpig fremdriftsplan Des Jan Feb Mars Innsamling av Behov Dagnes utfordring Eksempler Utkast til aktiviteter / retningslinjer Koordinere med relaterte aktiviteter Avklare juridiske føringer

47 Støtte for fastlegestillinger uten fast lege, vikar- og turnusleger samt deaktiverte fastleger Adressering til/fra fastlegekontorene Vikar eller turnuskandidat eller tidligere fastlege sluttet Meldinger til leger som står inaktiv i Adresseregister Pasienter uten fastlege Små legekontor med hyppig bytte av fastlege Koordinering HELFO fastlegeregister og Adresseregister Legekontor som stenger for en periode

48

49 Prioritering NUIT SamUT møte

50 IKT-infrastruktur Overordnede og felleskomponenter helsepolitiske mål Pasientsikkerhet Kvalitet Tilgjengelighet Brukerorientert Samhandling - Effektivitet Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning Helhetlig og koordinert IKT-utvikling Lokale og regionale e-helsetiltak Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) «Én innbygger én journal»

51 Styring, koordinering og prioritering av nasjonale e-helse tiltak Nasjonale e-helse arenaer: ehelsegruppen NUIT, Nasjonalt utvalg for IT prioriteringer NUFA Nasjonalt utvalg Fag og Arkitektur Nasjonal porteføljestyring e-helse nøkkeltall Nasjonale bestiller-roller Finansiering Krav til IKT systemer Kommunikasjon (nasjonal e-helse nettside, )

52 Nasjonal handlingsplan for e-helse Publisert på

53 NUIT i 2014 NUIT har i 2014 utvidet fokusområdet fra elektroniske meldinger og helseadministrative registre til alle IKT-utviklingstiltak av nasjonal betydning. NUIT har ila 2014 oppnådd: 1. Etablert oversikt over nasjonal e-helseportefølje 2. Etablert prinsipp om samfinansiering av nasjonal IKT- tiltak 3. Sektoren har gitt føringer for prioritering og NUIT har gjennomført en reell prioritering for

54 Forventet budsjettramme i 2015 Estimat (MNOK) Helsedirektoratet, finansiering over statsbudsjettet 365,0 Nasjonal IKT HF 51,2 RHF ene 9,3 KS/KommIT 0,0 Folkehelseinstituttet 0,5 NHN 34,5 Fastleger, takstforhandlinger (Dnlf) 8,5 Estimert budsjett Helsedirektoratet, divisjon e-helse og IT 469,0 Statsbudsjettet er lagt til grunn samt signaler fra aktørene vedr. samfinansiering Årsverk fra eksterne til deltakelse i prosjekter er ikke inkludert Behov for elektroniske løsninger for å forenkle pasientreiser er omtalt i statsbudsjettet, men ikke hensyntatt i oversikten over. Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) 6

55 Forslag til prioritering i kategorier Drift og forvaltning 1 = Må gjennomføres i 2015 Kostnader til drift og forvaltning. Ikke til prioritering Tiltak som må gjennomføres i Omfatter: - Fullføre iverksatte tiltak - Myndighetspålagte oppgaver - Tiltak som er avtalt gjennom takstforhandlinger med Dnlf 2 = Viktig å gjennomføre i 2015 Vurderes som svært viktige å gjennomføre i = Bør gjennomføres i = Prioriteres ikke i 2015 Vurderes som viktige å gjennomføre i 2015, men kan utsettes hvis det ikke foreligger tilstrekkelig finansiering til alle tiltak Foreslås ikke prioritert i 2015, så sant det ikke foreligger finansiering av også disse tiltakene Kolonne for tiltaks-/prosjektfase i 2015 Alle tiltak er forsøkt kategorisert iht hvilken fase tiltaket/prosjektet vil være i i 2015: Forv = Forvaltning U = Utredning/forprosjekt/forstudie/analyse G = Gjennomfør/utvikle/innføre Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) 7

56 Årlig tiltaksplan basert på prioritering og samfinansiering

57 Prioritering for 2015 NUIT vektlegger 1. Kompenserende tiltak på kort/mellomlangsikt for å styrke samhandling mellom virksomheter 2. Digitale innbyggertjenester som en drivkraft i e-helseutviklingen 3. Sektor felleskomponenter som understøtter realiseringen av Én innbygger én journal, uansett konseptvalg et konsolideringsår vedr. elektroniske meldinger, fokus på å gjennomføre NUIT prioriteringer for

58 Prioritering for 2015 pålagte oppgaver Reformer/myndighetspålagte oppgaver må gjennomføres Krever IKT utvikling på kort og lengre sikt Fritt behandlingsvalg Endring i pasient- og brukerrettighetsloven (Fritt behandlingsvalg. Prioriteringsveiledere) Felles meldeordning for uønskede hendelser Sykmeldingsveileder KHOR kommunalt helse- og omsorgsregister Data fra akuttmedisinsk kjede Pakkeforløp kreft m.m. Tiltak knyttet takstforhandlinger mellom HOD og Dnlf Min helse - Digital dialog med fastlege Legemiddelbehandling oppfølging av pasienter med fire eller flere legemidler Elektronisk overføring av fastlegejournal Brukervennlig varsel om manglende applikasjonskvitter Rapportering data om aktivitet og kvalitet

59 Noen prioriterte tiltak (forbehold endelig budsjett) Utredningen Én innbygger - Én journal Digitale innbyggertjenester Strakstiltak knyttet til adresseregisteret Tiltak som styrker og moderniserer elektronisk samhandling på kort og mellomlang sikt vurdere ytterligere bruk av kjernejournal plattformen Helseadministrative registre og personvernkomponenter - forarbeid til Nasjonal sikkerhetsinfrastruktur(nsi) Utbredelse av applikasjonskvittering (ifm. meldingsutveksling) Nasjonal innføring av Kjernejournal i akuttmedisinsk kjede Innføre e-resept i regionale helseforetak Program for kodeverk og terminologi Standardisering og arkitektur Velferdsteknologi (SAVE) Medisinsk oppslagsverk

60 Prioritering for 2015 (forbehold endelig budsjett) Andre aktører som tiltakseiere Utredning av fødselsepikrise til helsestasjonstjenesten/ks KommIT Elektronisk innrapportering til dødsårsaksregisteret (edår)/fhi Legemiddelbivirkninger til Statens legemiddelverk/slv Flere utredningstiltak med FHI som tiltakseier, bla. modernisering av MSIS mm Tiltak hos Norsk Helsenett (testsenter, høytilgjengelige tjenester m.m.)

61 Prioritering for 2015 Nedprioritert i 2015 Sertifiseringsordning for programvare Utvikling og pilotering av nye meldinger, bl.a: Meldinger mellom helsetjenesten og Norsk pasientskadeerstatning(npe) Pilotere ny melding om arbeidsrelaterte sykdommer til Direktorat for arbeidstilsynet(dat) Melding til koordinerende enhet i kommunene (KE) om individuell plan(ip) Melding for å bedre samhandling om hjelpemidler Melding mellom helsestasjon og tannhelsetjenesten Mfl. Tiltak som krever ytterligere finansiering avvente til 2016 Digitale innbyggertjenester til helsestasjonene E-resept funksjonalitet i PLO systemene i kommunene Nasjonal kjernejournal til andre grupper helsepersonell (pleie- og omsorgstjenesten, avtalespesialister mfl.) Integrasjon mellom kjernejournal og EPJ Etablere referanse til epikrise i kjernejournal Tiltak som er vektlagt i statsbudsjettet avklare finansiering i 2015 Selvbetjente/automatisert refusjon pasientreiser Mine pasientreiser (Pasientreiser ANS)

62 NUIT innspill til store satsninger for Én innbygger én journal, forprosjekt fra 2016 som omfatter følgende tiltaksområder: 3.1: Legemiddelinformasjon 4: Styrings- og kunnskapsgrunnlag, inkl. datagrunnlag fra primærhelsetjenesten 6.3: Kodeverk og terminologi 8.4: Nasjonal sikkerhetsinfrastruktur (NSI) 2. Adressering, organisasjon og tjenesteoversikt (helseadministrative registre) Satt av 55 mill i statsbudsjettet for 2015 til informasjonssikkerhet og helseadministrative registre - bør styrkes i Høytilgjengelige tjenester Tidligere spilt inn fra Norsk helsenett som stor satsing, men ligger ikke i statsbudsjettet for

63 Veien videre Fastsette ambisjoner/mål 2015 (etter endelig budsjett) og fortsette drøfting 2016 tiltak Videreutvikle styringsmodell med kriterier for nasjonale tiltak, prioriteringskriterier, årshjul, prioriteringsprosesser, felles maler m.m. Målbilde/veikart for sterkere nasjonal styring og koordinering, herunder nasjonal porteføljestyring, finansieringsmodeller, krav til IKT system osv

64