Sak SamUt-HenvisningEpikrise pptx Sak SamUt-Adressering pptx Sak Samut Referansekatalogen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sak 21-14 SamUt-HenvisningEpikrise-2014-12-10.pptx Sak 22-14 SamUt-Adressering-2014-12-10.pptx Sak 23-14 101214 Samut Referansekatalogen."

Transkript

1 Sak SamUt-HenvisningEpikrise pptx Sak SamUt-Adressering pptx Sak Samut Referansekatalogen.pptx Sak _SamUT Presentasjon Strakstiltak AR.pptx Sak NUIT orientering_samut møte_ pptx

2 Henvisning og epikrise i PLO-system Annebeth Askevold SamUT 10. Desember 2014

3 Behov Elektronisk støtte for sending og mottak av henvisning og epikrise er viktig for å sikre enhetlige rutiner i spesialist- og primærhelsetjenesten uavhengig av hvor pasienten overføres til/fra/mellom for å ivareta pasientsikkerhet og fjerne papirsendinger elektronisk forsendelse er foretrukket Tema for presentasjonen

4 Status I forbindelse med revisjon av PLO-meldingene har arbeidsgruppen gitt tydelige tilbakemeldinger på at det bør stilles krav til at pleie- og omsorgssystemene kan sende og motta både henvisning og epikrise. «Revisjon av PLOmeldinger» kan ikke ta ansvar for å stille dette som et obligatorisk krav. Tilsvarende krav bør også stilles til EPJ sykehus

5 Status Ingen PLO-leverandør er godkjent for sending av epikrise mottak av henvisning Profil(Visma) kan verken sende epikrise eller henvisning, men systemet kan motta begge meldingene Gerica (Tieto) kan ikke sende epikrise, og vi er usikre på om de kan motta henvisning. CosDoc kan sende og motta begge meldingene sending av epikrise og mottak av henvisning er foreløpig ikke offisielt i systemet. Noen kommuner har tatt dette i bruk. Tema for presentasjonen

6 PLO-system CosDoc Acos AS Gerica (v6.12 Elink 1.0)TietoEnator Helios v6.0 BK Bedrifter Data Profil (v6.30 Profilkom 2.0)Visma Unique DIPS EPJ/PAS (v5.0)dips ASA 1) Epikrise Henvisning S M S M M Extensor (v1.19, Communicator 6.7)Extensor AS Sykehussystem HEMIT HEMIT Imx TeKst Sykehuspartner Imx TeXt Sykehuspartner Tema for presentasjonen

7 Om kommunalt døgntilbud for øyeblikkelig hjelp og elektronisk samhandling Kommunene har plikt til å tilby heldøgns medisinsk akuttberedskap i henhold til helse- og omsorgstjenesteloven 3-2 Tilbudet skal fases inn i alle landets kommuner i løpet av fireårsperioden fra Pasienter henvises til KAD (motta henvisning) Pasienter henvises til spesialisthelsetjenesten fra KAD (sende henvisning) Pasienter skrives ut fra KAD (sende epikrise) Tema for presentasjonen

8 Medisinskfaglig veileder Norsk forening for allmennmedisin har utarbeidet en medisinskfaglig veileder for kommunale akutte døgnplasser (KAD)1. I dette dokumentet fremgår det at allmennleger henviser pasienter til KAD og at det skal sendes en epikrise etter et opphold på KAD. Det må også kunne sendes henvisninger fra KAD til spesialisthelsetjenesten. Tema for presentasjonen

9 Forslag til vedtak i Samut SamUT setter obligatorisk krav til EPJ leverandørene om at EPJ-system for Pleie- og omsorgstjenesten skal ha støtte for både sending og mottak av elektronisk henvisning og epikrise. EPJ-system på sykehus skal ha støtte for både sending og mottak av elektronisk henvisning og epikrise. Tema for presentasjonen

10 Hurtigarbeidende gruppe adressering Annebeth Askevold SamUT 10. Desember 2014

11 Om gruppen Vedtak fra SamUT 2. oktober 2014: Det er behov for å etablere kriterier for når man kan opprette tjenestekoder. Det er viktig å ta hensyn til både avsender og mottakers behov. SamUT ber Helsedirektoratet om å opprette en hurtigarbeidende brukergruppe med deltakere fra SamUT. Hovedoppgavene til denne gruppen vil være: etablere prinsipper for når man skal opprette nye koder ref diskusjon på det siste SamUT-møtet gå gjennom innkomne ønsker knyttet til forankre behov for nye koder og komme med en anbefaling til SamUT før de godkjennes

12 Deltakere Hilde Grimnes Olsen (HEMIT) Rut Naversen (St. Olavs Hospital) Line Nordgård (Helse Nord IKT) (Gro Wangensteen) Anne Marit Rennemo (Oslo kommune) Irene Henriksen Aune (Arendal kommune) Inger Lyngstad (fastlege) Kjell Åge Tingstad (NHN) Annebeth Askevold (Helsedirektoratet) Jostein Ven (Helsedirektoratet) Tema for presentasjonen

13 Generelle prinsipper Viktig med enkle overordnete prinsipper. Viktig å ivareta informasjonssikkerhet. Meldingen må komme til riktig fagsystem og riktig mottakergruppe. Tjenestekoden må være logisk for avsender og sikre riktig valg. Viktig å begrense valgmuligheter (antall koder) Spesialisthelsetjenesten har mange koder fastlegene er kjent med dette Må kunne adressere både til de som kan motta elektronisk og kun per post Tema for presentasjonen

14 Kommunehelsetjenesten - forslag Kodeverk 8663 Nye koder Endrede koder Kommentar Kreftkoordinator KR01 Fysioterapi, pleie- og omsorg Ny kodetekst Gammel: Fysioterapitejeneste Demenskoordinator KR02 Ergoterapi, pleie- og omsorg Ny kodetekst Gammel: Ergoterapitejeneste Synskontakt Hørselskontakt Logopedi Fysioterapi, helsestasjon Ergoterapi, helsestasjon Tema for presentasjonen

15 Kommunehelsetjenesten - Uavklart Psykologi, plo og/eller helsestasjon Diabetes Endre navn på Legetjeneste, pleie- og omsorg? Forslag til nytt/endret navn ønskes Sykehjemslege, institusjonslege,?? Tema for presentasjonen

16 Spesialisthelsetjenesten Nasjonale/regionale tjenester Må publiseres på det HF-et som har tjenesten Mulig tilleggsfunksjon ved registrering i Adresseregisteret: angi om tjenesten er regional/nasjonal viktig for søk og synliggjøring krever sannsynligvis videreutvikling i Adresseregisteret Kodeverk 8655 Ny kode Sikkerhetspsykiatri Kommentar under psykisk helsevern for voksne Tema for presentasjonen

17 Spesialisthelsetjenesten - uavklart Akuttmottak Rut Naversen skal undersøke muligheter for en egen meldingskø basert på hastegrad i Helse midt Tema for presentasjonen

18 Kommunehelsetjenesten: Innmeldte ønsker som ikke er behandlet i gruppen Lokalmedisinsk senter Sykestue, kommunal intermediær døgnplass Tema for presentasjonen

19 Spesialisthelsetjenesten: Innmeldte ønsker som ikke er behandlet i gruppen Raskere kreftavklaring Regionalt diagnostisk senter Tverrfaglige tilbud hvordan skal disse presenteres? Terapeutisk tapping (transfusjonsmedisin) Ny kode i 8657? Mulighet for å benytte eksisterende koder i 8655 Er det noen grunn for ikke å ta med alle koder i 8655? F.eks. S Hjerterytmeforstyrrelser S Ekkokardiografi og bildediagnostikk S Invasiv kardiologi Nasjonale prinsipper for registrering? Eks: Hvor skal henvisninger relatert til ME (Myalgisk encepohalopati) adresseres? Tema for presentasjonen

20 Vedtak - Følgende koder opprettes Nye koder 8663 Endrede koder 8663 Kommentar Kreftkoordinator KR01 Fysioterapi, pleie- og omsorg Demenskoordinator KR02 Ergoterapi, pleie- og omsorg Synskontakt Hørselskontakt Logopedi Fysioterapi, helsestasjon Ergoterapi, helsestasjon Ny kodetekst Gammel: Fysioterapitejeneste Ny kodetekst Gammel: Ergoterapitejeneste Ny kode 8655 Sikkerhetspsykiatri Kommentar under psykisk helsevern for voksne Tema for presentasjonen

21 REFERANSEKATALOGEN SAMUT

22 Forskriften og referansekatalogen «at virksomheter som yter helsehjelp bruker fastsatte IKT-standarder for å fremme sikker og effektiv elektronisk samhandling i tjenesten» Prosess for forvaltning og endring Forskrift om IKTstandarder i helse- og omsorgssektoren Trer i kraft 2015 Obligatoriske krav elektronisk føring av pasientjournal oppdatering av adresseregisteret ebxml, avviksmelding, og meldingsstandarder som er sentrale i elektronisk samhandling Helse og omsorgsdepartementet beslutter. Hdir behandler unntak. Interessenter NUFA NUIT Høring Referansekatalogen Gjengir obligatoriske krav Hjemmel i Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren Referansekatalogen vil antakelig gi utdypende versjonsinformasjon Hjemmel i andre forskrifter F.eks NPR-forskrifen, reseptformidlerforskrift Anbefalte standarder Helsedirektoratet beslutter

23 Bakgrunn - status Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren var på høring høsten 2013 Ikke krav til sertifisering av programvare Referansekatalogen, og opplegg for forvaltning av den, er behandlet i flere saker i NUIT i 2014 Forskriften vil etter alt å dømme bli vedtatt tidlig i 2015, og tre i kraft i løpet av 2015 Helsedirektoratet sender ut referansekatalogen på sektorhøring raskt etter at forskriften er vedtatt (kort intern høring i Hdir først)

24 Forskriftens krav til funksjonalitet i programvare i IKT-systemer 1) Krav til rammeverk 2) Applikasjonskvittering 3) Avviksmelding 4) Henvisningsmelding 5) Epikrisemelding 6) Svarrapportering medisinsk biokjemi 7) Svarrapportering mikrobiologi 8) Svarrapportering immunologi 9) Svarrapportering patologi 10) Svarrapportering radiologi 11) Rekvirering - radiologi 12) Innleggelsesrapport 13) Helseopplysninger til kommunen 14) Helseopplysninger til lege 15) Orientering om tjenestetilbud 16) Medisinske opplysninger 17) Utskrivningsrapport 18) Pasientlogistikkmelding 19) Overføring av legemiddelopplysninger (Vil sannsynlig utgå) 20) Forespørsel og svar på forespørsel i tilknytning til pleie- og omsorgsmeldinger «Triangelet» fastlege helseforetak- kommune

25 Hvorfor referansekatalog Enklere om økt utbredelse av en standard kan oppnås som anbefalt standard i referansekatalogen, enn som obligatorisk standard i forskriften Bidrar til økt standardisering: Som styringsverktøy I anskaffelser Bidra til oversikt «Selv-implementering»

26 Kriterier for anbefalte standarder Følgende skal inngå i referansekatalogen som anbefalt: Standarder som offentlig myndighet gjennom rundskriv, brev eller på annen måte har anbefalt. Standarder som er utviklet av offentlig myndighet eller på oppdrag fra offentlig myndighet skal tas inn i referansekatalogen som anbefalt dersom ikke spesielle forhold skulle tilsi noe annet. Disse er utvalgskriteriene som vil benyttes i første versjon av referansekatalogen Andre standarder kan tas inn i referansekatalogen som anbefalt dersom: Standarden avhjelper et erkjent behov Standarden er etterspurt av målgruppene for standarden Standarden ikke er i konflikt med eksisterende obligatoriske eller anbefalte standarder Standarden ikke bryter med vedtatte nasjonale strategier, herunder også strategier på arkitekturområdet Standarden oppfyller relevante standardiseringsfaglige kriterier Kostnadene ved innføring av standarden ikke vurderes som uforholdsmessig store

27 Sektorhøringsversjonen av referansekatalogen Kap Tema Obligatorisk Anbefalt 1 Informasjonssikkerhet 1 2 Kodeverk, terminologier mv. 2.1 Kodeverk Informasjonsinnhold og strukturert føring av journal 3.1 Grunnleggende krav til EPJ-systemer Innhold og funksjonalitet i EPJ-systemer 6 4 Elektronisk samhandling 4.1 Grunnleggende krav til elektronisk samhandling Henvisning og epikrise Samhandling laboratoriemedisin og radiologi Pleie- og omsorgsmeldinger e-resept Samhandling med NAV (utenom E-resept) Samhandling med HELFO (utenom E-resept) Melding til Norsk pasientregister Melding til øvrige sentrale helseregistre Melding til IPLOS 2 Til sammen

28 Eksempel på innhold

29 Forvaltning av referansekatalogen Det må etableres en forvaltningsmodell for referansekatalogen som tydeliggjør ansvar og prosesser og som understøtter formål med katalogen. Det vil opprettes et sekretariat for referansekatalogen i Helsedirektoratet (seksjon standardisering). Vesentlige oppgaver: Endringshåndtering Utredning Høring Saksforberedelse til NUIT, Hdir og HOD Publisering Behandling av søknader om unntak

30 Eksempel på utarbeidelse av ny standard (Standardiseringsprosessen) og beslutning om publisering i referansekatalog / forskrift (Publisering i referansekatalogen er ingen forutsetning for testing)

31 Sekretariat for Referansekatalogen Felles mottak av forslag til endringer i Referansekatalogen (elektronisk innmelding som for NUFA og NUIT?) Kriterier for vurdering av hva som skal inn i katalogen og hvilke endringer som skal gjøres Rutes gjennom 1 av 6 (7?)ulike prosesser 1. Mindre endringer/hasteendringer/feilrettinger 2. Nye obligatoriske standarder som følger av annen forskrift 3. Endringer i obligatoriske standarder som følger av annen forskrift 4. Anbefalte standarder fra databehandlingsansvarlige med forskrift? 5. Mulig ny eller ny versjon av anbefalt standard 6. Mulig ny obligatorisk standard i forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten 7. Nye versjoner av obligatoriske standarder i forskrift om IKT-std

32 1. Mindre endringer/ feilrettinger/ hasteendringer «Fast-track» Behandling i RKsekretariatet 2. Ny obligatorisk standard etter annen forskrift Orientering til NUIT 3. Endring i obligatorisk standard etter annen forskrift Behandling i RK-sekr. (Orientering til NUFA, NUIT m.fl.) Felles postkasse 4. Anbefalt standard fra databeh.ans v. med forskrift? Avvente publisering i referansekatalog til det foreligger mer erfaring med standarden Referansekatalog oppdateres 5. Forslag til mulig anbefalt standard 6. Forslag til mulig obligatorisk standard Mindre utredning / konsekvens-analyse Drøfting med interessenter SamUT NUFA Ordinær utredning / konsekvensanalyse NUIT Anbefalt standard Mindre høring ved behov Behandling og beslutning i HDir 7. Ny versjon av obligatorisk standard Mindre utredning / konsekvens-analyse Drøfting med interessenter NUFA NUIT Obligatorisk standard Ordinær høring Behandling og beslutning i HOD

33 Søknad om unntak fra forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren Tre kategorier unntak: Unntak om føring av elektronisk journal Unntak fra oppdatering av adresseregister Unntak fra en eller flere standarder i Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren

34 Publisering av Referansekatalogen Løpende oppdatering av Referansekatalogen på ehelse.no Publisering av pdf-versjon 2 ganger i året Endringslogg på ehelse.no Oversikt over unntak som er innvilget Unntak fra forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgsektoren Evt. andre unntak? Evt. oversikt over foreslåtte eller obligatoriske standarder?

35

36

37 Forslag til vedtak SamUT tar orienteringen om forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren, referansekatalogen, og tilhørende prosesser for forvaltning til orientering. SamUT ber om at utvalget får anledning til å drøfte forslag til nye eller endrede anbefalte eller obligatoriske meldingsstandarder som skal behandles i NUIT, og som ikke tidligere er behandlet i SamUT

38 Prosjekt: «Strakstiltak Adresseregisteret» SamUT, 10.des. 2014

39 Agenda Status / pågående aktiviteter Tiltaket «Støtte for fastlegestillinger uten fast lege, vikar- og turnusleger samt deaktiverte fastleger»

40 Aktiviteter Oppfølging av riktig adresseinformasjon Informasjon og direktekontakt til de som mangler postadresse Uttrekk datakvalitet i Adresseregisteret Kommuner med samme navn E-post sendt til 12 kommuner Syv kommuner endret navn innen fristen E-post med purring sendt ut til de fem gjenstående kommunene Kontaktperson til de fem kommunene ble ringt opp med tilbud om veiledning Annen stedsangivelse Samle relevante fagpersoner for å definere betydning av navn på tjenestesteder

41 Annen stedsangivelse Fra brukerdokumentasjon: «I tillegg er det god praksis å legge inn en «Annen stedsangivelse (bydel etc.)» for tjenester som er registrert på flere lokasjoner da dette feltet vises i Adresseregisteret og sendes med ved elektronisk meldingsutveksling. Feltet skal kun inneholde stedsangivelsen og ikke annen informasjon og skal kun benyttes der det gir avsender relevant tilleggsinformasjon. Der samme tjeneste tilbys på flere lokasjoner skal det opprettes en kommunikasjonspart med egen HER-id på hver geografiske lokasjon.»

42 Presisere bruk av kommunikasjonsstandarder og riktig bruk av Adresseregisteret i elektronisk samhandling Fra Riksrevisjonens rapport «Teknisk løsning for adressering av meldinger fungerer ikke tilfredsstillende og tekniske løsninger som allerede er utviklet, er ikke tatt i bruk av alle aktørene eller benyttes ikke i tråd med nasjonal samhandlingsarkitektur» Tiltak Presisering av rammeverk/samhandlingsarkitektur Presisering og sammenstilling av hva som tidligere er bestemt, spesielt med fokus på viktigheten rundt bruk av HER-id Utarbeide gode eksempler Verifiseringsmodul

43 Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

44 Fremdriftsplan Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Forankring Identifisere tiltak Utføre mindre tiltak Utarbeide plan for overordnede tiltak Implementere og utrulling av overordnede tiltak Kick off 12. mai WS: KS, OUS, HM, Oslo kom. etc NUFA WS: Helse Midt SamUT Tr.heim kom. WS: OUS WS: KS, Helse Nord, fastlege

45 Støtte for fastlegestillinger uten fast lege, vikar- og turnusleger samt deaktiverte fastleger

46 Foreløpig fremdriftsplan Des Jan Feb Mars Innsamling av Behov Dagnes utfordring Eksempler Utkast til aktiviteter / retningslinjer Koordinere med relaterte aktiviteter Avklare juridiske føringer

47 Støtte for fastlegestillinger uten fast lege, vikar- og turnusleger samt deaktiverte fastleger Adressering til/fra fastlegekontorene Vikar eller turnuskandidat eller tidligere fastlege sluttet Meldinger til leger som står inaktiv i Adresseregister Pasienter uten fastlege Små legekontor med hyppig bytte av fastlege Koordinering HELFO fastlegeregister og Adresseregister Legekontor som stenger for en periode

48

49 Prioritering NUIT SamUT møte

50 IKT-infrastruktur Overordnede og felleskomponenter helsepolitiske mål Pasientsikkerhet Kvalitet Tilgjengelighet Brukerorientert Samhandling - Effektivitet Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning Helhetlig og koordinert IKT-utvikling Lokale og regionale e-helsetiltak Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) «Én innbygger én journal»

51 Styring, koordinering og prioritering av nasjonale e-helse tiltak Nasjonale e-helse arenaer: ehelsegruppen NUIT, Nasjonalt utvalg for IT prioriteringer NUFA Nasjonalt utvalg Fag og Arkitektur Nasjonal porteføljestyring e-helse nøkkeltall Nasjonale bestiller-roller Finansiering Krav til IKT systemer Kommunikasjon (nasjonal e-helse nettside, )

52 Nasjonal handlingsplan for e-helse Publisert på

53 NUIT i 2014 NUIT har i 2014 utvidet fokusområdet fra elektroniske meldinger og helseadministrative registre til alle IKT-utviklingstiltak av nasjonal betydning. NUIT har ila 2014 oppnådd: 1. Etablert oversikt over nasjonal e-helseportefølje 2. Etablert prinsipp om samfinansiering av nasjonal IKT- tiltak 3. Sektoren har gitt føringer for prioritering og NUIT har gjennomført en reell prioritering for

54 Forventet budsjettramme i 2015 Estimat (MNOK) Helsedirektoratet, finansiering over statsbudsjettet 365,0 Nasjonal IKT HF 51,2 RHF ene 9,3 KS/KommIT 0,0 Folkehelseinstituttet 0,5 NHN 34,5 Fastleger, takstforhandlinger (Dnlf) 8,5 Estimert budsjett Helsedirektoratet, divisjon e-helse og IT 469,0 Statsbudsjettet er lagt til grunn samt signaler fra aktørene vedr. samfinansiering Årsverk fra eksterne til deltakelse i prosjekter er ikke inkludert Behov for elektroniske løsninger for å forenkle pasientreiser er omtalt i statsbudsjettet, men ikke hensyntatt i oversikten over. Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) 6

55 Forslag til prioritering i kategorier Drift og forvaltning 1 = Må gjennomføres i 2015 Kostnader til drift og forvaltning. Ikke til prioritering Tiltak som må gjennomføres i Omfatter: - Fullføre iverksatte tiltak - Myndighetspålagte oppgaver - Tiltak som er avtalt gjennom takstforhandlinger med Dnlf 2 = Viktig å gjennomføre i 2015 Vurderes som svært viktige å gjennomføre i = Bør gjennomføres i = Prioriteres ikke i 2015 Vurderes som viktige å gjennomføre i 2015, men kan utsettes hvis det ikke foreligger tilstrekkelig finansiering til alle tiltak Foreslås ikke prioritert i 2015, så sant det ikke foreligger finansiering av også disse tiltakene Kolonne for tiltaks-/prosjektfase i 2015 Alle tiltak er forsøkt kategorisert iht hvilken fase tiltaket/prosjektet vil være i i 2015: Forv = Forvaltning U = Utredning/forprosjekt/forstudie/analyse G = Gjennomfør/utvikle/innføre Nasjonal handlingsplan for e-helse ( ) 7

56 Årlig tiltaksplan basert på prioritering og samfinansiering

57 Prioritering for 2015 NUIT vektlegger 1. Kompenserende tiltak på kort/mellomlangsikt for å styrke samhandling mellom virksomheter 2. Digitale innbyggertjenester som en drivkraft i e-helseutviklingen 3. Sektor felleskomponenter som understøtter realiseringen av Én innbygger én journal, uansett konseptvalg et konsolideringsår vedr. elektroniske meldinger, fokus på å gjennomføre NUIT prioriteringer for

58 Prioritering for 2015 pålagte oppgaver Reformer/myndighetspålagte oppgaver må gjennomføres Krever IKT utvikling på kort og lengre sikt Fritt behandlingsvalg Endring i pasient- og brukerrettighetsloven (Fritt behandlingsvalg. Prioriteringsveiledere) Felles meldeordning for uønskede hendelser Sykmeldingsveileder KHOR kommunalt helse- og omsorgsregister Data fra akuttmedisinsk kjede Pakkeforløp kreft m.m. Tiltak knyttet takstforhandlinger mellom HOD og Dnlf Min helse - Digital dialog med fastlege Legemiddelbehandling oppfølging av pasienter med fire eller flere legemidler Elektronisk overføring av fastlegejournal Brukervennlig varsel om manglende applikasjonskvitter Rapportering data om aktivitet og kvalitet

59 Noen prioriterte tiltak (forbehold endelig budsjett) Utredningen Én innbygger - Én journal Digitale innbyggertjenester Strakstiltak knyttet til adresseregisteret Tiltak som styrker og moderniserer elektronisk samhandling på kort og mellomlang sikt vurdere ytterligere bruk av kjernejournal plattformen Helseadministrative registre og personvernkomponenter - forarbeid til Nasjonal sikkerhetsinfrastruktur(nsi) Utbredelse av applikasjonskvittering (ifm. meldingsutveksling) Nasjonal innføring av Kjernejournal i akuttmedisinsk kjede Innføre e-resept i regionale helseforetak Program for kodeverk og terminologi Standardisering og arkitektur Velferdsteknologi (SAVE) Medisinsk oppslagsverk

60 Prioritering for 2015 (forbehold endelig budsjett) Andre aktører som tiltakseiere Utredning av fødselsepikrise til helsestasjonstjenesten/ks KommIT Elektronisk innrapportering til dødsårsaksregisteret (edår)/fhi Legemiddelbivirkninger til Statens legemiddelverk/slv Flere utredningstiltak med FHI som tiltakseier, bla. modernisering av MSIS mm Tiltak hos Norsk Helsenett (testsenter, høytilgjengelige tjenester m.m.)

61 Prioritering for 2015 Nedprioritert i 2015 Sertifiseringsordning for programvare Utvikling og pilotering av nye meldinger, bl.a: Meldinger mellom helsetjenesten og Norsk pasientskadeerstatning(npe) Pilotere ny melding om arbeidsrelaterte sykdommer til Direktorat for arbeidstilsynet(dat) Melding til koordinerende enhet i kommunene (KE) om individuell plan(ip) Melding for å bedre samhandling om hjelpemidler Melding mellom helsestasjon og tannhelsetjenesten Mfl. Tiltak som krever ytterligere finansiering avvente til 2016 Digitale innbyggertjenester til helsestasjonene E-resept funksjonalitet i PLO systemene i kommunene Nasjonal kjernejournal til andre grupper helsepersonell (pleie- og omsorgstjenesten, avtalespesialister mfl.) Integrasjon mellom kjernejournal og EPJ Etablere referanse til epikrise i kjernejournal Tiltak som er vektlagt i statsbudsjettet avklare finansiering i 2015 Selvbetjente/automatisert refusjon pasientreiser Mine pasientreiser (Pasientreiser ANS)

62 NUIT innspill til store satsninger for Én innbygger én journal, forprosjekt fra 2016 som omfatter følgende tiltaksområder: 3.1: Legemiddelinformasjon 4: Styrings- og kunnskapsgrunnlag, inkl. datagrunnlag fra primærhelsetjenesten 6.3: Kodeverk og terminologi 8.4: Nasjonal sikkerhetsinfrastruktur (NSI) 2. Adressering, organisasjon og tjenesteoversikt (helseadministrative registre) Satt av 55 mill i statsbudsjettet for 2015 til informasjonssikkerhet og helseadministrative registre - bør styrkes i Høytilgjengelige tjenester Tidligere spilt inn fra Norsk helsenett som stor satsing, men ligger ikke i statsbudsjettet for

63 Veien videre Fastsette ambisjoner/mål 2015 (etter endelig budsjett) og fortsette drøfting 2016 tiltak Videreutvikle styringsmodell med kriterier for nasjonale tiltak, prioriteringskriterier, årshjul, prioriteringsprosesser, felles maler m.m. Målbilde/veikart for sterkere nasjonal styring og koordinering, herunder nasjonal porteføljestyring, finansieringsmodeller, krav til IKT system osv

64

Orienteringsmøte til leverandører

Orienteringsmøte til leverandører Orienteringsmøte til leverandører Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) 11.November 2013, Radisson Blu Plaza Hotell Program Kl. 11.30 Servering av enkel lunsj Kl. 11.50

Detaljer

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse

Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Innsatsområder i programmet Meldingsutbredelse Heidi Slagsvold Programmet Meldingsutbredelse Mål Kommuner Sikre at alle kommuner får bistand til å komme i gang med elektronisk meldingsutveksling Oppdatert

Detaljer

Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012

Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012 Hva planlegges i Helsenorge.no? Stortingsmelding 9 2012 Helge T. Blindheim Helsedirektoratet 6. november 2013 Innbyggernes Helse IKT «Jeg gruer meg til kneoperasjonen min. Lurer på hvor mange kneoperasjoner

Detaljer

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret. Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse)

Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret. Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Oppsummering Utvalg for tjenestetyper i Adresseregisteret Møte 7/2016 Dato 15.09.2016 Referent Gry Seland Til stede Annebeth Askevold (Direktoratet for e-helse) Jostein Ven (Direktoratet for e-helse) Gry

Detaljer

Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx

Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx Saksinnmelding_Sak 14-2015_SamUT-Revisjon-PLOv2 0.docx Saksinnmelding_Sak 15-2015_Basismelding Rtg rekvisisjon og svar.docx Innmelding av sak: SamUT 10.06.2015 Tittel: Revisjon av PLO-meldinger v2.0 Saksnummer:

Detaljer

Britt Fjærli Aune. # Sakspunkter/oppfølgingspunkter Tidsfrist Ansvar 1 Sak 09/14 Status fra NHN

Britt Fjærli Aune. # Sakspunkter/oppfølgingspunkter Tidsfrist Ansvar 1 Sak 09/14 Status fra NHN MØTEREFERAT Møtedato Tid Møtested 02.10.2014 10:00 15:00 Park Inn, Gardermoen John Vestengen, Line Nordgård, Kjell Arne Grøtting, Anne Solberg, Anne Marit Rennemo, Egil Rasmussen, Camilla Glasø, Inger

Detaljer

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014

Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet. 11.Desember 2014 Semicolon Christine Bergland, Helsedirektoratet 11.Desember 2014 IKT-infrastruktur Overordnede og felleskomponenter helsepolitiske mål Pasientsikkerhet Kvalitet Tilgjengelighet Brukerorientert Samhandling

Detaljer

MØTEREFERAT NHN. Forslag til datoer for SamUT møter i 2016: 9.mars 8.juni 21.september 6.desember Diskusjon omkring agenda/saksunderlag:

MØTEREFERAT NHN. Forslag til datoer for SamUT møter i 2016: 9.mars 8.juni 21.september 6.desember Diskusjon omkring agenda/saksunderlag: MØTEREFERAT Møtedato Tid Møtested 09.12.2015 10:00 15:00 Park Inn, Gardermoen Deltakere Fravær Referent Annebeth Askevold, Georg F Ranhoff, Inger Dybdahl Sørby, Torbjørn Nystadnes, Kristin Bang, Morten

Detaljer

Nasjonal satsing i helse- og omsorgssektoren. NIKT Prosjektledersamling 22.01.2014 Norunn Saure og Anita Lindholt

Nasjonal satsing i helse- og omsorgssektoren. NIKT Prosjektledersamling 22.01.2014 Norunn Saure og Anita Lindholt Nasjonal satsing i helse- og omsorgssektoren NIKT Prosjektledersamling 22.01.2014 Norunn Saure og Anita Lindholt En rekke meldinger og rapporter har definert ambisjonsnivået for e-helse og elektronisk

Detaljer

Hva skal prioriteres på helseområdet nå?

Hva skal prioriteres på helseområdet nå? Hva skal prioriteres på helseområdet nå? Kort presentasjon av KNUIT kommunesektorens prioriteringsorgan (deretter innspill og diskusjon) Nasjonalt utvalg for IT-prioriteringer i helse- og omsorgssektoren

Detaljer

Nasjonalt porteføljekontor Espen Hetty Carlsen Divisjon e-helse, Avdeling styring og analyse espen.hetty.carlsen@helsedir.no

Nasjonalt porteføljekontor Espen Hetty Carlsen Divisjon e-helse, Avdeling styring og analyse espen.hetty.carlsen@helsedir.no Nasjonalt porteføljekontor Espen Hetty Carlsen Divisjon e-helse, Avdeling styring og analyse espen.hetty.carlsen@helsedir.no Nasjonalt porteføljekontor Status i dag- koordinering og samordning EPJ-løftet

Detaljer

Én innbygger én journal

Én innbygger én journal Én innbygger én journal Seniorrådgiver Kirsten Petersen, avdeling e-helse. Desember 2013 Det overordnede utfordringsbildet er kjent Hovedutfordringer beskrevet i Meld. St. 9 Papir med strøm dagens løsning

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Prosjektledelse: Sissel Skarsgaard NSF Annebeth Askevold KITH Finansiering:

Detaljer

Saksdokumenter 23/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden 10 min

Saksdokumenter 23/14 Godkjenning av innkalling og dagsorden 10 min NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer

IT og helse det går fremover

IT og helse det går fremover IT og helse det går fremover Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør HelsIT - 2008, Trondheim 1 Helse- og omsorgssektoren HelsIT - 2008, Trondheim 2 Mål for helsetjenestene i Norge Nasjonal helseplan (2007-2010)

Detaljer

Et enklere helse-norge

Et enklere helse-norge Et enklere helse-norge Leverandøranalyse Espen H. Carlsen, Seniorrådgiver, Direktorat for e-helse Oppsummering Hvilke prosjekter i porteføljen har avhengighet til EPJleverandører? Ca 60% av porteføljen

Detaljer

Erfaringskonferanse. Veien Videre: Erfaringsutveksling, utfordringer og muligheter knyttet til utbredelse av PLO-meldingene.

Erfaringskonferanse. Veien Videre: Erfaringsutveksling, utfordringer og muligheter knyttet til utbredelse av PLO-meldingene. Erfaringskonferanse Veien Videre: Erfaringsutveksling, utfordringer og muligheter knyttet til utbredelse av PLO-meldingene. ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten

Detaljer

Referat fra møte 22.oktober 2015.

Referat fra møte 22.oktober 2015. Referat fra møte 22.oktober 2015. Formål Møte i Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato, sted Torsdag 22.oktober 2015 kl. 10.00 14.00 s lokaler, møterom 206 Deltakere

Detaljer

Referat fra møte 5.mars 2015.

Referat fra møte 5.mars 2015. Referat fra møte 5.mars 2015. Formål Møte i Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato, sted Torsdag 5.mars 2015 kl. 10.00-15.00 s lokaler, møterom 206 Deltakere Christine

Detaljer

STRATEGI DIGITAL SAMHANDLING

STRATEGI DIGITAL SAMHANDLING STRATEGI DIGITAL SAMHANDLING 15. oktober 2014 Sverre Fossen Antall kommuner som kommuniserer elektronisk 450 400 350 392 300 352 250 261 200 150 171 100 110 50 0 58 Januar 2012 Oktober 2012 Mars 2013

Detaljer

Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå

Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå Nasjonal direktørsamling e-helse på nasjonalt nivå Christine Bergland Bodø, 24. juni 2015 historikk 2005 Oppstart e-resept 2008 Oppstart meldingsløftet 2009 Automatisk frikort 2010 Etablering av divisjon

Detaljer

DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. NIKT-tiltak 1001 (henvisning mellom helseforetak)

DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet. NIKT-tiltak 1001 (henvisning mellom helseforetak) Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse

IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse IT i helse- og omsorgssektoren Stortingsmelding om ehelse Bjørn Astad Gardermoen, 9. februar 2012 Bakgrunn Innst. 212 S (2009-2010) Det tas sikte på å legge frem stortingsmelding om helsetjenester i en

Detaljer

Referat fra møte 4.juni 2015.

Referat fra møte 4.juni 2015. Referat fra møte 4.juni 2015. Formål Møte i Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Dato, sted Torsdag 4.juni 2015 kl. 10.30-15.30 s lokaler, møterom 206 Deltakere Christine

Detaljer

Utprøving av NHN-adresseregister

Utprøving av NHN-adresseregister Utprøving av NHN-adresseregister Prosjektleder: Sissel Skarsgaard Norsk Sykepleierforbund Prosjektansvarlig: Merete Lyngstad Norsk Sykepleierforbund Godkjent av: Side 2 av 5 1. Innholdsfortegnelse 2. Sammendrag

Detaljer

Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen

Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen MØTEREFERAT Møtedato Tid Møtested 05.03.2014 10:00 15:00 Park Inn Airport Hotel, Gardermoen Deltakere Fravær Referat sendes Referent Bjørn Larsen, Kristin Bang, Kjell Arne Grøtting, Morten Laudal, Inger

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING

RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING RETNINGSLINJE FOR SAMARBEID MELLOM..KOMMUNE OG ST. OLAVS HOSPITAL OM IKT- LØSNINGER OG ELEKTRONISK SAMHANDLING Hjemlet i lov om kommunale helse- og omsorgstjenester av 14.6.2011 3-5 tredje ledd, 6-2 siste

Detaljer

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10.

Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi. Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. Status i Norge: Arbeid med kodeverk og terminologi Status, leveranser og målbilde Helse- og kvalitetsregisterkonferansen, 10. mars 2016 Agenda Bakgrunn og status Målbilde for 2020 Leveranser 2016 Bakgrunn:

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi. v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger Kort om Nasjonal IKT HF etablert 2014 STRATEGISK ENHET Nasjonal

Detaljer

Nasjonalt Meldingsløft

Nasjonalt Meldingsløft Nasjonalt Meldingsløft Erfaringskonferanse 15. februar 2011 Veileder for bruk av elektronisk epikrise og henvisning Mona Syversen Bakgrunn Arbeidsgruppen Målgruppen Veilederens innhold Avgrensninger Fremdriftsplan

Detaljer

Hva gjør myndighetene for å møte utfordringene på e-helseområdet

Hva gjør myndighetene for å møte utfordringene på e-helseområdet : Startside Alternativ 1 Helse- og omsorgsdepartementet Hva gjør myndighetene for å møte utfordringene på e-helseområdet Bjørn Astad Oslo, 5. november 2015 else- og omsorgsdepartementet Utviklingstrekk

Detaljer

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt. Velkommen! Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt. Velkommen! Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 406 Offentligt Velkommen! Roar Olsen, divisjonsdirektør Strategi 07.01 2016 Et enklere helse-norge Bakgrunn Helsesektoren består av 17.000 aktører fordelt

Detaljer

Etablering av nasjonal kjernejournal

Etablering av nasjonal kjernejournal Etablering av nasjonal kjernejournal På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 17. september 2012 - Oslo Kjente samhandlingsverktøy 2 Digital helse- og omsorgstjeneste 05.06.2012 Mange

Detaljer

Hva skjer? Hvor og når?

Hva skjer? Hvor og når? Elektronisk samhandling mellom kommunehelsetjenesten og sykehus Hva skjer? Hvor og når? Erfaringer og status i ELIN-k prosjektet. ELIN-k prosjektet bidrar til utvikling og utprøving av nye nasjonale og

Detaljer

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet

Nasjonal strategi for ehelse. Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Nasjonal strategi for ehelse Christine Bergland Divisjonsdirektør ehelse og IT Helsedirektoratet Noen store nasjonale satsninger på ehelse Kjernejournal Helseportal eresept Helsekort for gravide Automatisk

Detaljer

Nr Sak Aksjon Gjennomgang aksjonslista Oppfølging etter samling 26.01 Referat, tiltaksliste

Nr Sak Aksjon Gjennomgang aksjonslista Oppfølging etter samling 26.01 Referat, tiltaksliste Side 1 av 5 Møtetittel : KomUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Grimnes Olsen Referent : Går til : Asbjørn Kjelsvik, Trine Hansen, Tanja Skjevik, Anne Solberg, Bjørn Roar Lien, Atle Betten, Bente Bredholt,

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren

Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Samhandlingsreformen IKT i helse- og omsorgssektoren Bergen 14. oktober 2009 Demografi eldrebølgen Antall personer over 67 og over. Registrert 1950-2002 og framskrevet 2003-2050 2007 2015 2025 2 3 4 Samhandling

Detaljer

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet

Innbyggerplattformen Helsenorge.no. Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Innbyggerplattformen Helsenorge.no Helge T. Blindheim 24.01.2014 Helsedirektoratet Redaksjonelt innhold Ny forenklet forside Sykdom og behandling Helse og sunnhet Rettigheter Helsetjenester Min Helse

Detaljer

Sak 13/14 Orientering fra HOD Bjørn Astad, HOD. Kl.12.00 12.15 15 min presentasjon. E-helsegruppen 27.11.2014 1

Sak 13/14 Orientering fra HOD Bjørn Astad, HOD. Kl.12.00 12.15 15 min presentasjon. E-helsegruppen 27.11.2014 1 Sak 13/14 Orientering fra HOD Bjørn Astad, HOD Kl.12.00 12.15 15 min presentasjon E-helsegruppen 27.11.2014 1 Informasjon fra HOD Statsbudsjett, meldinger, evaluering av e-helsegruppen, rapporter og organisering

Detaljer

Notat fra workshop Tjenestebasert adressering

Notat fra workshop Tjenestebasert adressering Notat fra workshop Tjenestebasert adressering Arrangert 20. januar 2016 Sted Radisson Blu Hotell, Trondheim Airport Notat utarbeidet av Sekretariatet for Referansekatalogen for e-helse Innledning For å

Detaljer

KomUT 2 7. april 2015

KomUT 2 7. april 2015 KomUT 2 7. april 2015 SIDE 1 REVISJONSHISTORIKK Dato Tekst 17.04.15 Rutine godkjent i Midt-Norsk prosjektgruppe Hemit/Komut BAKGRUNN KomUT representert ved Atle Betten, Evelyn Haram Larsen, Elin Skjegstad,

Detaljer

Nasjonalt e-helsestyre

Nasjonalt e-helsestyre Nasjonalt e-helsestyre Til Dato Saksnummer Type Møte 1/16 11.02.2016 2/16 Godkjenning Fra Saksbehandler Christine Bergland Inga Nordberg Konstituering av Nasjonalt e-helsestyre Forslag til vedtak Nasjonalt

Detaljer

Møtedato Tid Møtested 10.12.2014 10.00 15.00 Park Inn, Gardermoen

Møtedato Tid Møtested 10.12.2014 10.00 15.00 Park Inn, Gardermoen MØTEREFERAT Møtedat Tid Møtested 10.12.2014 10.00 15.00 Park Inn, Gardermen Deltakere Fravær Referat sendes Referent Gerg F. Ranhff, Camilla Glasø, Kristin Bang, Jan Gunnar Brch, Inger Sørby, Hanne Glad,

Detaljer

Handlingsplan og standardiseringsbehov for ehelseområdet. Fung avd.dir Kristian Skauli SSP brukerforum

Handlingsplan og standardiseringsbehov for ehelseområdet. Fung avd.dir Kristian Skauli SSP brukerforum Handlingsplan og standardiseringsbehov for ehelseområdet Fung avd.dir Kristian Skauli SSP brukerforum 24.03.2011 ehelse skal understøtte Samhandlingsreformen Bedre samhandling Legger nasjonale strategier

Detaljer

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest

Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Hva skjer? Status for elektronisk samhandling i Helse Vest Regionale ehelse-seminarer 2008 Haugesund, 21. oktober 2008 Adm. dir. Erik M. Hansen, Helse Vest IKT AS Nøkkeltall: Etablert 01.11.2004 Aksjeselskap

Detaljer

Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0

Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 Byrådssak 421/15 Høringsuttalelse. Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 KRTO ESARK-03-201500090-154 Hva saken gjelder: Helsedirektoratet har sendt høringsutkast til

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret

Brukerdokumentasjon. Adresseregisteret Om Adresseregisteret Brukerdokumentasjon Adresseregisteret Om Adresseregisteret FORORD FORORD Adresseregisteret er et felles nasjonalt register for presis adressering ved utveksling av helseopplysninger som sendes elektronisk

Detaljer

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling HISD 1153:2014 Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling 1 Publikasjonens tittel: Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Detaljer

Leverandørmøte 13. november 2014. Innledning ved Christine Bergland, ass. helsedirektør e-helse

Leverandørmøte 13. november 2014. Innledning ved Christine Bergland, ass. helsedirektør e-helse Leverandørmøte 13. november 2014 Innledning ved Christine Bergland, ass. helsedirektør e-helse Velkommen! Kl. 09.05 Utviklingen av e-helsefeltet Christine Bergland Kl. 09.25 Fra nasjonal handlingsplan

Detaljer

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet.

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi

Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi Samordning av IKT i spesialisthelsetjenesten Status ny felles IKT-strategi v/administrerende direktør i Nasjonal IKT HF, Gisle Fauskanger IKT-forum 2015 for medisinsk nødmeldetjeneste GISLE FAUSKANGER

Detaljer

Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger

Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger HISD 1154:2013 Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring, kansellering, tillegg eller historikk i meldinger 1 Publikasjonens tittel: Retningslinjer for bruk av kodeverk og id-er ved endring,

Detaljer

E-helse i et norsk perspektiv

E-helse i et norsk perspektiv E-helse i et norsk perspektiv Christine Bergland Direktoratet for e-helse FORUM 8. januar 2016 Bakgrunn Helsesektoren består av 17.000 aktører fordelt på fire regionale helseforetak og 428 kommuner Behov

Detaljer

Endringsnotat Pleie- og omsorgsmeldinger: Fra versjon 1.6 til 2.0 08.09.2015

Endringsnotat Pleie- og omsorgsmeldinger: Fra versjon 1.6 til 2.0 08.09.2015 Endringsnotat Pleie- og omsorgsmeldinger: Fra versjon 1.6 til 2.0 08.09.2015 1 Innhold Innledning om dokumentet... 2 Nye meldinger, endrede navn på meldinger... 2 Meldinger med endrede navn fra 1.6 til

Detaljer

E-helse og legemidler

E-helse og legemidler E-helse og legemidler - status og det langsiktige målbildet v/pia Braathen Schønfeldt Agenda Hva sier "En innbygger en journal" om ambisjonene på legemiddelfeltet? Kort om bakgrunn, oppdrag og prosess

Detaljer

Adressering av meldinger. ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold

Adressering av meldinger. ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold Adressering av meldinger ELIN-k Erfaringskonferanse 14. og 15. februar 2011 Annebeth Askevold www.kith.no Hovedprinsipper for adressering Kommuner, helseforetak, tannklinikker Tjenestebasert adressering

Detaljer

Hva skjer i helse Sør-Øst?

Hva skjer i helse Sør-Øst? Legg inn et bilde som passer programmet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi.

Detaljer

Status utredningen. Én innbygger én journal

Status utredningen. Én innbygger én journal Status utredningen Én innbygger én journal Meld. St. 9 (2012-2013) definerer tre mål for IKT-utviklingen i helse- og omsorgstjenesten Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger

Detaljer

NUIT_presentasjon SamUT_050314_01.pptx Sak 3 Status og fremdrift- Arbeidsgruppe for kartlegging av e-meldinger i polikliniske pasientforloep v2.

NUIT_presentasjon SamUT_050314_01.pptx Sak 3 Status og fremdrift- Arbeidsgruppe for kartlegging av e-meldinger i polikliniske pasientforloep v2. NUIT_presentasjon SamUT_050314_01.pptx Sak 3 Status og fremdrift- Arbeidsgruppe for kartlegging av e-meldinger i polikliniske pasientforloep v2.ppt SamUt 5 3 2014 OSEAN.pptx SAMUT 050314.pptx SamUt-5Mars2014.pdf

Detaljer

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet.

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer

Trygge digitale tjenester

Trygge digitale tjenester Trygge digitale tjenester Norm-konferansen 2015 Bjørn Astad og Darlén Gjølstad Bergen 14. oktober 2015 Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Difi kartlegging av risikoer Manglende forståelse om informasjonssikkerhet

Detaljer

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten

Nasjonal IKT HFs strategi for perioden En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 En felles IKT-strategi for spesialisthelsetjenesten Agenda 1. Bakgrunn 2 Nasjonal IKT HFs strategi for perioden 2016-2019 2 «Én innbygger én journal» REGJERINGENS

Detaljer

KITH og Helsedirektoratet

KITH og Helsedirektoratet Standardisering, utfordrende men nødvendig ehelse 2013 av Vigdis Heimly KITH og Helsedirektoratet KITH ble virksomhetsoverdratt til Helsedirektoratet 1.1.2012 Ett viktig mål ved overdragelsen var å styrke

Detaljer

Elektroniske kommunikasjonsparter i en kommune

Elektroniske kommunikasjonsparter i en kommune NOTAT Til Forfatter Kommuner og EPJ-leverandører Annebeth Askevold Dato 11. januar 2011 KITH-notat nr. 1028 Versjon 1.1 Revisjonshistorikk Dato Kommentar Ansvarlig 7.01.2011 Distribuert til pilotkommuner

Detaljer

Tema. Møtereferat. # Sakspunkter / Oppfølgingspunkter Tidsfrist Ansvar. Britt Fjærli Aune

Tema. Møtereferat. # Sakspunkter / Oppfølgingspunkter Tidsfrist Ansvar. Britt Fjærli Aune Tema Møtedato Tid Møtested 05.12.2012 10.00-15.00 Gardermoen Karin S. Mortensen (HDIR/eResept), Bjørn Larsen (Sandefjord kommune), Øyvind Gjørven (NAV), Anne Bjørlykke (Helse Vest IKT), Kjell Arne Grøtting

Detaljer

Meldingsløftet etter et og et halvt år. Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Kirsten Petersen Helsedirektoratet kirsten.petersen@helsedir.

Meldingsløftet etter et og et halvt år. Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Kirsten Petersen Helsedirektoratet kirsten.petersen@helsedir. Meldingsløftet etter et og et halvt år. Hva har vi oppnådd og hva gjenstår? Kirsten Petersen Helsedirektoratet kirsten.petersen@helsedir.no Elektronisk samhandling kan bidra til å nå helsepolitiske mål

Detaljer

SamordnetUtbredelse-PLO-meldinger-2013-09-24 (1).pptx SamordnetUtbredelse-PLO-meldinger-2013-09-24.pptx SamUt_moete 240913_NUIT -2 (1).

SamordnetUtbredelse-PLO-meldinger-2013-09-24 (1).pptx SamordnetUtbredelse-PLO-meldinger-2013-09-24.pptx SamUt_moete 240913_NUIT -2 (1). SamordnetUtbredelse-PLO-meldinger-2013-09-24 (1).pptx SamordnetUtbredelse-PLO-meldinger-2013-09-24.pptx SamUt_moete 240913_NUIT -2 (1).pptx SamUt_moete 240913_NUIT -2.pptx 2013_09_24 SamUT.pptx 20130924

Detaljer

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling

Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling Byrådssak 1051 /16 Høringsuttalelse - Krav til tjenestebasert adressering og identifikatorer ved elektronisk samhandling KRTO ESARK-03-201600085-13 Hva saken gjelder: Helsedirektoratet har sendt utkast

Detaljer

Samspillet fortsetter

Samspillet fortsetter Samspillet fortsetter HelsIT 25.09.08 Asbjørn Seim, fung avdelingsdirektør Avdeling IT-strategi Visjon: Helhetlige pasient- og brukerforløp gjennom elektronisk samhandling 25.09.2008 HelsIT 2008, Asbjørn

Detaljer

Sak 25_15 Saksinnmelding_FIA Samhandling_SamUT.docx Sak 26_15 Saksinnmelding_Revisjon PLO v2.0_samut 091215.docx Sak 29_15 Saksinnmelding

Sak 25_15 Saksinnmelding_FIA Samhandling_SamUT.docx Sak 26_15 Saksinnmelding_Revisjon PLO v2.0_samut 091215.docx Sak 29_15 Saksinnmelding Sak 25_15 Saksinnmelding_FIA Samhandling_SamUT.docx Sak 26_15 Saksinnmelding_Revisjon PLO v2.0_samut 091215.docx Sak 29_15 Saksinnmelding _Adresseringsutvalg_ SamUT 091215.docx Sak 29_15_ Utkast Mandat

Detaljer

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling

Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Tjenesteavtale 9 Samarbeid om IKT- løsninger og elektronisk samhandling Samarbeid om IKT-løsninger og bruk av felles plattform lokalt er av stor betydning for å få til god samhandling. Enkel, rask og pålitelig

Detaljer

Status fra IKT-forum og meldingsløftet. v/irene Henriksen Aune og Geir Vareberg

Status fra IKT-forum og meldingsløftet. v/irene Henriksen Aune og Geir Vareberg Status fra IKT-forum og meldingsløftet v/irene Henriksen Aune og Geir Vareberg Status mottak av elektroniske epikriser fra SSHF: Kommuner som mottar epikriser: Arendal kommune, pleie og omsorg + helsestasjonene

Detaljer

Meldingsbasert dialog i et samhandlingsperspektiv

Meldingsbasert dialog i et samhandlingsperspektiv Meldingsbasert dialog i et samhandlingsperspektiv Brukerforum Oslo 24. mars 2011 Annebeth Askevold www.kith.no Status og bruk Samhandlingsflyt mellom pleie- og omsorgstjeneste, sykehus og fastlege Bruk

Detaljer

Tromsø kommune 2010-2011

Tromsø kommune 2010-2011 Prosjektplan Meldingsløftet i Tromsø kommune - Dato 01.09.10-1 - Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING...3 1.1 BAKGRUNN... 3 2 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET...4 2.1 FORMÅL... 4 2.2 MÅL... 4 2.3 OMFANG OG AVGRENSNINGER...

Detaljer

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS

ELIN-k-prosjektet. Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS ELIN-k-prosjektet Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Ansvar: Norsk Sykepleierforbund og KS Prosjektledelse: Sissel Skarsgaard NSF Annebeth Askevold KITH Finansiering:

Detaljer

Kjernejournal. HelsIT 2011 Rune Røren

Kjernejournal. HelsIT 2011 Rune Røren Kjernejournal HelsIT 2011 Rune Røren 1 Agenda Status Behovet for en kjernejournal Målbilde Viktige føringer Løsningsskisse Etablering av hovedprosjekt 2 Status Lovendring for kjernejournal er ute på høring

Detaljer

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret

Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet Utvalg for helse og omsorg Kommunestyret Saksdokument Saksmappenr: 2015/3874 Saksbehandler: Roger Rasmussen Arkivkode: Behandles av: Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet 17.08.2015 Utvalg for helse og omsorg 19.08.2015 Kommunestyret 27.08.2015

Detaljer

20131203 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO pilot- STN.pptx PLO v1 6 RHF.pptx 2013_1203_SamUT meldingerv 1 6- KP.ppt

20131203 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO pilot- STN.pptx PLO v1 6 RHF.pptx 2013_1203_SamUT meldingerv 1 6- KP.ppt 20131203 Koordineringsmoete Gardermoen - PLO pilot- STN.pptx PLO v1 6 RHF.pptx 2013_1203_SamUT meldingerv 1 6- KP.ppt Pilot av pleie- og omsorgsmeldinger v1.6 Gardermoen, 3. desember 2013 Ståle Tunang-Nybakk

Detaljer

Elektronisk samhandling mellom helseforetak og kommuner Status og videre planer

Elektronisk samhandling mellom helseforetak og kommuner Status og videre planer Elektronisk samhandling mellom helseforetak og kommuner Status og videre planer 5. juni 2013 Eva M. Møller Ass. programleder Støtte til samhandling Programmet Støtte til samhandling - et program i Helse

Detaljer

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet

DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. DIGITAL FORNYING -for bedre pasientsikkerhet

Detaljer

Helse Sor-øst RHF Fcs:boks 404. Høringssvar - Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0

Helse Sor-øst RHF Fcs:boks 404. Høringssvar - Standard for elektronisk kommunikasjon med pleie- og omsorgstjenesten 2.0 HELSE SØR-ØST Helse Sor-øst RHF Fcs:boks 404 Telefc)n: (2411 elefoks: 62 50 55 01 posirnott:3khelse-sorost.nc: Org.nr. 991 324 968 MOTTATT 3 NOV2015 Li_rjRLi ;r(:)1ar(..t.tj Helsed irektoratet Postboks

Detaljer

Hva virker og hva virker ikke? når man skal bevege mange ulike aktører mot samme mål tilnærmet samtidig?

Hva virker og hva virker ikke? når man skal bevege mange ulike aktører mot samme mål tilnærmet samtidig? Hva virker og hva virker ikke? når man skal bevege mange ulike aktører mot samme mål tilnærmet samtidig? Betraktninger rundt styring og organisering av nasjonale IT prosjekter i Helsesektoren ehelse 2015

Detaljer

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid

Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid IS-0524 1 Brukerveiledning til registrering i Adresseregisteret for kommuner og interkommunalt samarbeid Kolofon

Detaljer

Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten. Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF

Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten. Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten Gisle Fauskanger Adm. Dir. Nasjonal IKT HF Hvordan øke samordningen av IKT i spesialisthelsetjenesten Status Nasjonal IKT Samarbeidsområder Ny

Detaljer

Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt.

Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt. Delavtale 4.3.7 Delavtale om samarbeid om IKT - løsninger lokalt. (Lov om helse- og omsorgstjenester 6.2- pkt 9) Sykehuset Telemark Helseforetak og kommunene i Telemark NN kommune 1 Avtaleparter Partene

Detaljer

Sak 09_14 Status PLO godkjenninger.pptx Sak 09_14 SamUT 02 10 2014.pptx Sak 09_14 20141002 SamUT Gardermoen CPPA.pptx Forenklet CPPA beskrivelse.

Sak 09_14 Status PLO godkjenninger.pptx Sak 09_14 SamUT 02 10 2014.pptx Sak 09_14 20141002 SamUT Gardermoen CPPA.pptx Forenklet CPPA beskrivelse. Sak 09_14 Status PLO godkjenninger.pptx Sak 09_14 SamUT 02 10 2014.pptx Sak 09_14 20141002 SamUT Gardermoen CPPA.pptx Forenklet CPPA beskrivelse.pdf Sak 10_14 SamUt-2Oktober2014-Hdir.pdf Sak 12_14 Dialog

Detaljer

Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon

Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon Geomatikkdagene 2015: Kobling mellom geodata og relevant helseinformasjon Seniorrådgiver Glenn Håkon Melby Helsedirektoratet, Avdeling Digitale innbyggertjenester Noen spørsmål.. Hvordan kan kart og geodata

Detaljer

KomUT nord FUNNKe 2015-2017. IT-samling Bredbåndsfylket, 12.mai 2015 Eirin Rødseth

KomUT nord FUNNKe 2015-2017. IT-samling Bredbåndsfylket, 12.mai 2015 Eirin Rødseth KomUT nord FUNNKe 2015-2017 IT-samling Bredbåndsfylket, 12.mai 2015 Eirin Rødseth 1)FUNNKe 2010-2014 2)KomUT nord FUNNKe 2015-17 3)Utfordringer 2 1)FUNNKe 2010-2014 2)KomUT nord FUNNKe 2015-17 3)Utfordringer

Detaljer

Erfaringer fra konsolidering til regionale EPJ-system

Erfaringer fra konsolidering til regionale EPJ-system Erfaringer fra konsolidering til regionale EPJ-system På vei mot én innbygger en journal HelsIT 2015 Bjørn Hugo Rise Seksjonsleder, DIPS ASA Sigurd From Chief Architect, DIPS ASA Overordnede mål for IKTutviklingen

Detaljer

Helseregionenes samhandlingsmodell og strategi. Line Andreassen Sæle, Nasjonal IKT HF

Helseregionenes samhandlingsmodell og strategi. Line Andreassen Sæle, Nasjonal IKT HF Helseregionenes samhandlingsmodell og strategi Line Andreassen Sæle, Nasjonal IKT HF Om Line Andreassen Sæle Virksomhetsarkitekt i Nasjonal IKT HF Leder HL7 Norway Co-chair Patient Administration Work

Detaljer

Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk

Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk Agenda SamUTmøte 040613.pdf Vedlegg sak 2 Referansegruppe Adressering Samut.pdf Vedlegg sak 3 ROS analyse PLO v1.6.pdf Vedlegg sak 7 Elektronisk meldingsutveksling mellom kommuner og flere helseforetak.pdf

Detaljer

Referat. 1 Agenda. 2 Referat. Arkivreferanse 2015.02.05Møtereferat KomUT Midt-Norge Versjon 1.0 Dato 05.02.2015 Side 1 av 5

Referat. 1 Agenda. 2 Referat. Arkivreferanse 2015.02.05Møtereferat KomUT Midt-Norge Versjon 1.0 Dato 05.02.2015 Side 1 av 5 Side 1 av 5 Møtetittel : KomUT-nettverk Sted :Lync Møteleder : Hilde Grimnes Olsen Referent : Går til : Asbjørn Kjelsvik, Marit Øverås, Trine Hansen, Tanja Skjevik, Trond Kvaal, Rut Naversen, Anne Solberg,

Detaljer

05.05.2015 kl 09-11 i konferanserom 6. etg internatet

05.05.2015 kl 09-11 i konferanserom 6. etg internatet Tema: Dato/Tid/Sted: Til stede: Fraværende: IKT-samhandlingsgruppe 05.05.2015 kl 09-11 i konferanserom 6. etg internatet Ove Nordstokke, SUS Egil Rasmussen, Stavanger kommune Gunn Marit Jørpeland Barstad,

Detaljer

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste

På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste På vei mot en digital helse- og omsorgstjeneste Bjørn Astad 14. november 2012 IKT-Norge Det framtidige utfordringsbildet 1400000 1200000 1000000 800000 600000 400000 67+ Eldre med omsorgsbehov øker kraftig

Detaljer

TILBUD VISMA PROFILKOM KVINNHERAD KOMMUNE VISMA UNIQUE AS TIL OG VISMA LINK

TILBUD VISMA PROFILKOM KVINNHERAD KOMMUNE VISMA UNIQUE AS TIL OG VISMA LINK TILBUD VISMA PROFILKOM OG VISMA LINK TIL KVINNHERAD KOMMUNE VISMA UNIQUE AS 2. desember 2010 Visma tilbyr en totalleveranse av programvare og tjenester tilknyttet installasjon, oppsett, testing og opplæring

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Samhandling med kommuner

Samhandling med kommuner Samhandling med kommuner Status, muligheter og eksempler på full elektronisk samhandling Digitale Gardermoen 11. juni 2010 Annebeth Askevold www.kith.no Litt om KITH Nasjonalt kompetansesenter for IT i

Detaljer

Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre

Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre Sosial- og helsedirektoratets satsing på kommunene og veien videre St.meld. 25 (2005-2006) Mestring, muligheter, mening Framtidas omsorgsutfordringer 9.4.1 Elektronisk handling og samhandling Regjeringen

Detaljer

Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalt

Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalt Delavtale nr. 9 Samarbeidsavtale om IKT-løsninger lokalt Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 5 Innhold 1. Parter... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Formål...

Detaljer