SKIPTVET KOMMUNE Sak 39/09 SAKSFRAMLEGG MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 39/09 09/971 REFERATER 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SKIPTVET KOMMUNE Sak 39/09 SAKSFRAMLEGG MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 39/09 09/971 REFERATER 1"

Transkript

1 SKIPTVET KOMMUNE Sak 39/09 SAKSFRAMLEGG MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK OG MILJØ Møtested: HERREDSHUSET Møtedato: Tid: Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaknr.: Side: 39/09 09/971 REFERATER 1 40/09 08/713 KLIMA OG ENERGIPLAN FOR INDRE ØSTFOLD 3 MÅLSETTINGER OG AMBISJONER 41/09 09/966 BUDSJETT /09 09/971 ÅPEN POST Skiptvet, den Birgitte Henriksen/s/ leder Knut Bjørnstad/s/ virksomhetsleder REFERATER Side 1 av 11

2 Sak 39/09 Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 09/971 Arkiv:perm Saksnr.: Utvalg Møtedato 39/09 Hovedutvalg for landbruk og miljø Referater fra virksomhetsledermøter Fradelte boligtomter-spredt boligbygging Side 2 av 11

3 SKIPTVET KOMMUNE Sak 40/09 SAKSFRAMLEGG KLIMA OG ENERGIPLAN FOR INDRE ØSTFOLD - MÅLSETTINGER OG AMBISJONER Saksbehandler: Liv Hjerpeton Arkivsaksnr.: 08/713 Arkiv:perm Saksnr.: Utvalg Møtedato 52/08 Hovedutvalg for landbruk og miljø /08 Hovedutvalg for næring og teknikk /08 Formannskapet /08 Kommunestyret /09 Hovedutvalg for landbruk og miljø / Hovedutvalg for næring og teknikk / Kommunestyret Vedlegg: 1. Indre Østfold Regionråd, sak 20/2009 Klima og energiplan målsettinger og ambisjoner Saken gjelder: Dette er en felles orienteringssak for 10 kommuner om klimaplanens foreløpige mål og ambisjoner og en oppfølging av tidligere sak om felles klimaplan planprosess i Indre Østfold. Før et planforslag kan legges frem til behandling etter nyttår, er det ønskelig med en politisk debatt om mål og ambisjoner at denne saken skaper et grunnlag for en bred diskusjon underveis i planarbeidet. Det bes om at det tas stilling til forslag til vedtak i saken (Indre Østfold Regionråd Sak 20/2009 vedlagt) og at hver kommune vurderer å tillegge eventuelle tilrådninger/tilleggsforslag. Denne saken skal sluttbehandles av kommunestyret. Bakgrunn og saksopplysninger: J.fr. vedlagte sak fra Indre Østfold Regionråd sak 20/2009 Energi og klimaplan for Indre Østfold målsettinger og ambisjoner. Etter felles klimaplansamling og kick off I Rømskog den juni 09 for felles planarbeid, ble det laget en sak til regionrådet til behandling 25. sept som oppsummerte resultatet etter Rømskogmøtet. Regionrådet vedtok innstillingen og ba videre om at saken skulle behandles i den enkelte kommune. Vurdering av alternativer og konsekvenser: Tverrfaglige vurderinger: Det interkommunale planarbeidet kom godt i gang og arbeidsgruppene konstituerte seg etter møtet den juni i Rømskog. Det har vært 2 plannettverksamlinger for Indre-kommunene (i Askim 23.9 og i Eidsberg 19.10) og det er planlagt ytterligere 2 plansamlinger (den i Rakkestad og den 9.12 storsamling m/politikere) før et planutkast kan sys sammen til videre behandling. Kommunene får statusbeskrivelsen fra Nettpartner som har oppdraget med statusbeskrivelse Side 3 av 11

4 Sak 40/09 og analysen til neste klimaplansamling i Rakkestad den Det vil fra dem og bli gitt hovedtilrådninger om hvor kommunene har mest å hente i forhold til tiltak innenfor det kommunale handlingsrom. De 3 arbeidsgruppene som er nedsatt til å jobbe med plantemaene jobber videre med gode tiltaksforslag innenfor sine områder og forslag til ambisjonsnivå innenfor tiltakene, gjennomføringshastighet, ansvar for gjennomføring og økonomi. Til nå er det tatt utgangspunkt i tilrådningene fra de statlige sektormyndigheters i planarbeidet. Det er tatt utgangspunkt i klimaplaner i fra andre kommuner, f.eks Ski-, Fredrikstad-, Eidsberg- og andre kommuner. Indre Østfold deltar også i KS og fylkeskommunens klimanettverk for opplæring og erfaringsutveksling, bl.a slik som det siste klimanettverksmøtet den i Halden der det ble bestemt å tilby en studietur den november 09 til Sverige. Arbeidet i gruppene følger et beskrevet mandat gitt av styringsgruppen. Styringsgruppen bestående av rådmennene har hatt 3 styringsgruppemøter som sammen med regionrådets representant/sekretær gir innspill og føringer, kontrollerer fremdriften og at viktige rammeforutsetninger i prosjektet holdes. Selv om kommunene ikke har fått statusbeskrivelsene for det stasjonære energibruket og energibruket fra transportsektor og avfallsektorens bidrag i klima- og energiregnskapet, vet vi litt om viktige klimavirkemidler og det kommunale handlingsrommet. Utfordringen er å peke på hva kommunene selv kan gjøre noe med og hva kommunene felles kan foreslå som et sett av minimumstiltak, regionale (felles) tiltak og hva den enkelte kommune må ha særegent for sin handlingsplan. Se vedlagte sak fra regionrådet til behandling, målsettingene og til sammen 37 tiltak innenfor de 5 temaområdene: - overordnede tiltak - avfall og forbruk - energi - areal og transport - næring og landbruk - klimatilpasning og ROS (risiko og sårbarhet). Politiske hovedutfordringer vil bl.a være knyttet til virkelig å kunne bruke kommunens rolle som egen bedrift og bli klimanøytral, lokal myndighetsutøver med å bruke mulighetene i planog bygningsloven (planlegging) og som informant og holdningsskaper i ovenfor den enkelte innbygger som del av samfunnsutviklingen. Da må det orienteres med at det nytter, de positive eksemplene snarere enn å løfte pekefingeren. Eksempler fra tiltaksforslagene som kan sette i gang en politisk debatt: Vi vet fra klimaplanarbeidet at areal og transporttiltak har størst effekt i kommunene. Det betyr for eksempel at kommunene må være med å tilrettelegge et miljøvennlig utbyggingsmønster (fortette og bygge i nærheten av kollektivknutepunkt) og redusere privat biltransport (i en ende) og tilrettelegge bedre for kollektivtransporten (i annen ende). I følge samferdselsseminaret til Ø. Kollektivtrafikk den 7. mai 2009 på Hafslund hovedgård og Side 4 av 11

5 Sak 40/09 foredragene fra TØI og samferdselsstatsråden, så kan ikke kommunene få styrket folks bruk av kollektivtrafikk uten å samtidig strupe inn/begrense og styre bilbruken ved en helhetlig parkeringspolitikk. Er kommunene i Indre Østfold modne til å ta fatt i dette? Ingen skal uten videre i et klimavennlig samfunn kunne kjøre helt frem til døra på arbeidsplassen eller parkere gratis hvor som helst, men det skal tilrettelegges bedre og bilbruken skal styres. Hva betyr dette i Indre Østfold? - Sykkeltilrettelegging? Kollektivtrafikkstøtte? Parkeringsavgift for øremerking av penger til +tiltak for miljøet og klima? Miljøledelse miljøvurderinger på alle områder. Skal alle kommunene i Indre Østfold miljøsertifiseres? Hva er evt. klimaledelse i Indre Østfold? At kommunene innfører en miljøledelse betyr at vi kan følge med og redusere energiforbruket, følge opp avfallshåndteringen, få til en nødvendig holdningsendring for å husholdere bedre med ressursene m.m. I Miljøby-kommunene har dette blitt en grunnstein i miljøarbeidet og de sier at kommunene må begynne å dokumentere og feie for egen dør. Miljøledelse og miljøeffektivitet må bli mer enn fine ord. Hvordan kan miljøledelse integreres bedre i HMS-arbeidet? Skal Indre Østfold ha et felles opplegg for miljøinformasjon og miljøledelse? Kan kommunene si at de har god ledelse dersom de ikke samtidig har ledere som er gode på miljøledelse? Oslo kommune begynte å innføre miljøledelse i 2006 for alle virksomheter og Nedre Eiker hovedvernombud mener alle kommuner kan bruke en lokal tilpassing f.eks ved verneombudene som miljøfyrtårnkonsulenter for å få hele kommunen miljøsertifisert. Kommunen skal påvirke andre i lavutslippssamfunnet, hva betyr det? Betyr det også en tilskuddsordning i Indre Østfold til grønne tiltak? - som til energieffektivisering, til grønne arrangementer/kultur arr., miljøsertifisering i de private småbedrifter etc. Klimanøytralitet gjelder kommunens drift. Hva betyr det å være klimanøytral kommune? Klimanøytral kommune, slik som Arendal har vedtatt at de skal være, er de ved å ha en reduksjonsplan (klimahandlingsplan) og i tillegg ha kvotekjøpsprosjekter i bl.a samarbeid i Afrika med kjøp av CO2-kvoter innenfor avfallshåndtering (hjelpe afrikanere til avfallshåndtering). Hvordan skal kommunene bli klimanøytrale vis a vis sitt restutslipp på x antall tonn CO2 for at kommunene skal klarer å nå målsettingen/fremdriften for å bli klimanøytral? Kvotekjøp løser ikke alt, men det er et viktig verktøy sier Norges og EU s miljø og klimapolitikk. Politikerne i Arendal har virkelig fått trykket over på reduksjoner av CO2-enheter i klimagassregnskapet sitt når det må kompenseres ved bruk av klimakvoter som koster. Siden det ikke fins norske klimakvoter: Side 5 av 11

6 Sak 40/09 Hvordan kan Indre Østfold evt. gå sammen om å gå inn i gode kvoteprosjekter? Felles vedtak med en eventuell videre tilrådning fra Skiptvet kommune Politisk bør det vurderes om den enkelte kommune kan gå inn for sakens konklusjon og forslag til beslutning, dog med den enkelte kommunes eventuelle tilleggsforslag. Fra sak 20/2009 i regionrådet: Konklusjon: Energi og klimaplanen favner bredt og det er viktig å identifisere kommunenes fellesnevnere felles hovedmål og strategier og som det må jobbes videre med. I tillegg vil den enkelte kommune seinere i sammenheng med planens handlingsprogram kunne tilpasse tiltak avhengig av lokale forutsetninger. INNSTILLING Forslag til hovedmål og tiltak legges til grunn for den videre planprosessen med klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner. Behandling/vedtak i Hovedutvalg for landbruk og miljø den sak 52/08 Behandling: Innstillingen enstemmig vedtatt. VEDTAK: 1. Skiptvet kommune vedtar utarbeiding av kommunal energi- og klimaplan 2. Kommunen deltar i et interkommunalt samarbeid i Indre Østfold om utarbeidelse av slik plan, i henhold til vedlagt beskrivelse 3. Det søkes i tilskudd fra Enova til planen. Kr av disse benyttes lokalt, mens kr stilles til rådighet for samarbeidsprosjektet 4. Rådmannsgruppen for Indre Østfold utnevnes til styringsgruppe og gis fullmakt til disponering av de midler som etter søknad tildeles prosjektet 5. En forutsetning for vedtaket er at det gis tilskudd fra Enova til den enkelte kommune til utarbeiding av planen. 6. Klimaplan vedtas som temaplan. Side 6 av 11

7 Sak 40/09 Behandling/vedtak i Hovedutvalg for næring og teknikk den sak 64/08 Behandling: Enstemmig som innstillingen. Vedtak: 1. Skiptvet kommune vedtar utarbeiding av kommunal energi- og klimaplan 2. Kommunen deltar i et interkommunalt samarbeid i Indre Østfold om utarbeidelse av slik plan, i henhold til vedlagt beskrivelse 3. Det søkes i tilskudd fra Enova til planen. Kr av disse benyttes lokalt, mens kr stilles til rådighet for samarbeidsprosjektet 4. Rådmannsgruppen for Indre Østfold utnevnes til styringsgruppe og gis fullmakt til disponering av de midler som etter søknad tildeles prosjektet 5. En forutsetning for vedtaket er at det gis tilskudd fra Enova til den enkelte kommune til utarbeiding av planen. 6. Klimaplan vedtas som temaplan. Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 99/08 Behandling: Enstemmig som innstillingen TILRÅDING: 1. Skiptvet kommune vedtar utarbeiding av kommunal energi- og klimaplan 2. Kommunen deltar i et interkommunalt samarbeid i Indre Østfold om utarbeidelse av slik plan, i henhold til vedlagt beskrivelse 3. Det søkes i tilskudd fra Enova til planen. Kr av disse benyttes lokalt, mens kr stilles til rådighet for samarbeidsprosjektet 4. Rådmannsgruppen for Indre Østfold utnevnes til styringsgruppe og gis fullmakt til disponering av de midler som etter søknad tildeles prosjektet Side 7 av 11

8 Sak 40/09 5. En forutsetning for vedtaket er at det gis tilskudd fra Enova til den enkelte kommune til utarbeiding av planen. 6. Klimaplan vedtas som temaplan. Behandling/vedtak i Kommunestyret den sak 69/08 Behandling: Enstemmig som tilrådingen VEDTAK: 1. Skiptvet kommune vedtar utarbeiding av kommunal energi- og klimaplan 2. Kommunen deltar i et interkommunalt samarbeid i Indre Østfold om utarbeidelse av slik plan, i henhold til vedlagt beskrivelse 3. Det søkes i tilskudd fra Enova til planen. Kr av disse benyttes lokalt, mens kr stilles til rådighet for samarbeidsprosjektet 4. Rådmannsgruppen for Indre Østfold utnevnes til styringsgruppe og gis fullmakt til disponering av de midler som etter søknad tildeles prosjektet 5. En forutsetning for vedtaket er at det gis tilskudd fra Enova til den enkelte kommune til utarbeiding av planen. 6. Klimaplan vedtas som temaplan. Side 8 av 11

9 SKIPTVET KOMMUNE Sak 41/09 SAKSFRAMLEGG BUDSJETT 2010 Saksbehandler: Kjell Liborg Arkivsaksnr.: 09/966 Arkiv: ARKIV Saksnr.: Utvalg Møtedato 62/09 Hovedutvalg for kultur, oppvekst og omsorg /09 Hovedutvalg for landbruk og miljø / Hovedutvalg for næring og teknikk / Formannskapet / Kommunestyret Vedlegg: Budsjettdokument 2010 Bakgrunn: Budsjettet utarbeides på bakgrunn av økonomiplanen og de rammer som Regjeringen har lagt fram i sitt forslag til statsbudsjett for Budsjettforslaget er i all hovedsak en videreføring av dagens drift med de justeringer som er lagt inn i økonomiplanen. Saksutredning: Innledningen i budsjettet viser i hovedtrekk nye tiltak og endringer som er tatt inn i budsjettet. Det er kun mindre justeringer i stillingsrammene bortsett fra Vestgårdveien som får 1,6 nye årsverk. For å få budsjettet i balanse er det foretatt noen reduksjoner som ikke påvirker drift eller tilbudet til brukerne. Dette gjelder blant annet reduksjon på vedlikehold kommunale bygninger. Det har også vært nødvendig å se på tiltak som er brukerrettede. Kjøp av psykologtjenester er redusert fra kr til og den dagen som utegruppa fra Askim ASVO er i Skiptvet sies opp. Kommunen fullfører i 2009 flere store investeringsprosjekter. I budsjettforlaget ligger det inne ett nytt større prosjekt gangvei Engsveien til Kirkelund skole. De kommunale avgiftene økes mer enn prisstigningen. I flere år har vann, kloakk og feieravgiftene enten vært uendret eller blitt redusert. Dette som følge av tidligere års overskudd på selvkostberegningene. Nå må disse avgiftene økes mer for å opprettholde selvkost. Det foreslås at det kan tas opp inntil 2 mill kr i Startlån om det blir behov for det i løpet av året. I skatteregnskapet settes det av en egen sum (marginavsetning) som brukes som en reserve om tilbakebetaling av for mye betalt skatt blir høyere enn restskatten. Denne avsetningen har i mange år vært på 10%, men skatteoppkrever foreslår at denne økes til 11%. Side 9 av 11

10 Sak 41/09 Juridiske forhold: Budsjettet vedtas på netto utgiftsramme per virksomhet (budsjettskjema 1B). Selve detaljbudsjettet følger som vedlegg i budsjettdokumentet. INNSTILLING: 1 Netto utgiftsrammer fordeles på virksomhetene som budsjettskjema 1B viser 2 Investeringsbudsjettet vedtas med en kostnadsramme på 3,3 mill kr, jfr budsjettskjema 2B 3 Delegering av myndighet vedtas som budsjettet viser. 4 Betaling for varer og tjenester vedtas som budsjettet viser 5 Eiendomsskatten fastsettes til kr 7 av hver tusen av takstverdien. 6 Det gjennomføres kontortaksering av eiendomsskattetakstene utenom Vamma Kraftstasjon. Takstene økes med 3%. 7 Marginavsetningen i skatteregnskapet økes fra 10% til 11%. 8 Selvkostprinsippet legges til grunn for: Vannavgiftene Kloakkavgiftene Slamtømming Renovasjon Feiing 9 Det kan opptas inntil 2 mill kr i Startlån for videreutlån 10 Endring av stillinger i budsjettet: Pleie- og omsorg 1,62 årsverk i Vestgårdveien 17% stillingsreduksjon på Dagsenteret Helsestasjon 5% stillingsøkning sekretær til 38% Kultur 0,6 årsverk bygdebokforfatter opphører fra NAV omgjøring av 30% av sekretærstilling til veileder Side 10 av 11

11 SKIPTVET KOMMUNE Sak 42/09 SAKSFRAMLEGG ÅPEN POST Saksbehandler: Arkivsaksnr.: 09/971 Arkiv: Saksnr.: Utvalg Møtedato 42/09 Hovedutvalg for landbruk og miljø Side 11 av 11

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Herredshuset Møtedato: 11/27/2012 Tid: 18.30 SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Herredshuset Møtedato: 11/27/2012 Tid: 18.30 SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR HELSE OG SAMHANDLING Møtested: Herredshuset Møtedato: 11/27/2012 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 01.06.2010 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 01.06.2010 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset : 01.06.2010 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 80 60 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til kommunestyremøte RØMSKOG KOMMUNE I N N K A L L I N G til kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset torsdag 07.04.2011 kl. 15.00. Til behandling: K-SAK 17/11 K-SAK 18/11 K-SAK 19/11 K-SAK 20/11

Detaljer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer

Møtested: (Samme innkjøring NB! Møteplan. 11.30 Lunsj.. Saksliste. Tittel. r 25.11. 20111. Orienteringer Møteinnkalling Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtested: Øvre Vang Gård, Jevnaker. (Samme innkjøring som Jevnaker kirke) Møtedato: 25.11. 2011 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til Edvin Straume tlf.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 1.12.2009 kl. 12.30

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom. 1.12.2009 kl. 12.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Organisasjons- og personalavdelingens møterom 1.12.2009 kl. 12.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 27.08.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx

Kommunedelplan klima og energi 2014-2025. Forslag til planprogram. Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx Kommunedelplan klima og energi 2014-2025 Forslag til planprogram Vedtatt i kommunestyret xx.xx.xxxx 2 Innhold 1. Bakgrunn og formål med planen... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Formål... 5 2. Rammer og føringer...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Beløpet dekkes inn under enhet areal og byggesak sitt driftsbudsjett.

SAKSFRAMLEGG. Beløpet dekkes inn under enhet areal og byggesak sitt driftsbudsjett. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Espen Jordet Arkiv: V18 Arkivsaksnr.: 14/1929 Saksnr.: Utvalg Teknikk-, miljø- og landbruksutvalget Kommunestyret Møtedato KLIMA ØSTFOLD Rådmannens forslag til vedtak 1. Rakkestad

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget)

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Rådhusplassen 29, Store møterom, 2. etg. (Erik Johansen bygget) OBS! ENDRET MØTESTED PGA. VAKSINERING PÅ MOER SYKEHJEM 10.11.2009 kl. 10.00 Møtet er åpent

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte på. Moer sykehjem, møterom 1 3 i første etasje. 12.11.2009 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte på. Moer sykehjem, møterom 1 3 i første etasje. 12.11.2009 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte på Moer sykehjem, møterom 1 3 i første etasje 12.11.2009 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/12 11/897 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR TRØGSTAD KOMMUNE 2012-2015

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 9/12 11/897 KOMMUNAL PLANSTRATEGI FOR TRØGSTAD KOMMUNE 2012-2015 MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 04.06.2012 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 41 53 70 75 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Eldrerådet har møte den 25.11.2013 kl. 10:00 i møterom Vertshuset Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget

I N N K A L L I N G. til. møte i Det faste planutvalget I N N K A L L I N G til møte i Det faste planutvalget Det innkalles til møte i Det faste planutvalget torsdag 10. mars 2011 kl 19.30 på Kommunehuset. SAK NR. 03/11 ANNENGANGS BEHANDLING AV KLIMA- OG ENERGIPLAN

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet:

MØTEPROTOKOLL. Hovedutvalg for helse og samhandling SKIPTVET KOMMUNE. Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30. Til stede på møtet: SKIPTVET KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Hovedutvalg for helse og samhandling Møtested: Kommunehuset Møtedato: 19.11.2013 Tid: 18.30 Til stede på møtet: Medlemmer: Alle innkalte medlemmer møtte. Forfall: Ingen Varamedlemmer:

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 18.02.2013 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Møteinnkalling for Kommunestyret

Møteinnkalling for Kommunestyret Side 1 av 27 Lardal kommune Møteinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 08.09.2015 Møtested: Kommunestyresalen Møtetid: Kl. 19.00 Orientering: Møtet starter med informasjon om frivillighetssentral v/ kommunalsjef

Detaljer

Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold

Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold Klima- og energiplan for kommunene i Indre Østfold Vedtatt plan 2011-2020 ISKALD FEILBEREGNING Vi har skapt så mye klimakluss At klodens iskalde soner smelter. Når temperaturen går fra minus til pluss

Detaljer

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 11.11.2008 kl. 1200

MØTEINNKALLING. Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom. 11.11.2008 kl. 1200 ÅS KOMMUNE Arbeidsmiljøutvalget Sak / MØTEINNKALLING Arbeidsmiljøutvalget har møte i Rådmannskontorets møterom 11.11.2008 kl. 1200 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014-20172017 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2014

ØKONOMIPLAN 2014-20172017 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2014 ØKONOMIPLAN 2014-20172017 SATSINGSOMRÅDER OG ÅRLIGE MÅL 2014 Vedtatt i kommunestyret 11.desember 2013, PS 158/13 med Endringer vedtatt i kommunestyret 19.februar 2014, PS 4/14 Dokumentet inneholder følgende

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden!

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Berlevåg kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden! Berlevåg kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 12.11.2013 Tid: 10:00 Merk tiden! Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 78 20 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn.

Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no til sentraladministrasjonen, som sørger for innkalling av varamenn. RØMSKOG KOMMUNE Økonomi Møteinnkalling Utvalg: UTVALG FOR UTVIKLING Møtested: Rømskog kommunehus Møtedato: 13.11.2014 Tidspunkt: 09.30 Forfall meldes på tlf 69 859177 eller e-post postmottak@romskog.kommune.no

Detaljer

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014

Sakspapir. Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Østre Toten kommune Sakspapir Saksgang styrer, råd og utvalg: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 26.11.2014 103/14 Kommunestyret 11.12.2014 Avgjøres av: Kommunestyret Journal-ID: 14/19051 Saksbehandler:

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling

PS 8/11 08/443 Klima- og energiplan for Indre Østfolds kommuner - 2. gangs behandling MARKER KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset, formannskapssalen Møtedato: 17.03.2011 Tidspunkt: 18.30 Forfall meldes på tlf 45406516 eller på e-post til hanne.beate.vigen.hattestad@marker.kommune.no,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel

MØTEINNKALLING SAKSLISTE NR 3. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: KS TVERRPOLITISK UTVALG Møtested: Leseværelset Møtedato: 06.05.2013 Tid: kl. 15.00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.

MØTEINNKALLING. Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18. SKIPTVET KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG FOR KULTUR, OPPVEKST OG OMSORG Møtested: Herredshuset Møtedato: 27.01.2011 Tid: 18.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu Rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 17.12.2009 Tid: kl. 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 29.01.09

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 29.01.09 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Formannskapet Gran rådhus, møterom Brandbukampen Møtedato: 12.03.2009 Tid: 09.15 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer