VANNLEDNING DØLAN ANBUDSGRUNNLAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VANNLEDNING DØLAN ANBUDSGRUNNLAG"

Transkript

1 Meråker kommune VANNLEDNING DØLAN ANBUDSGRUNNLAG

2 Meråker kommune Vannledning Dølan Anbudsgrunnlag Del A side 2 Generelle del INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A GENERELL DEL 1 ANBUDSINNBYDELSE ANBUDSSKJEMA ANBUDSDOKUMENTENE PROSJEKTETS ORGANISASJON BYGGHERREORGANISASJON PROSJEKTERINGSGRUPPE OPPGAVER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN OG BYGGHERREFORSKRIFTEN ORIENTERING OM PROSJEKTET PROSJEKTETS ART OG OMFANG TIDSFRISTER OG FRAMDRIFT REKKEFØLGE PÅ ARBEIDENE KVALITETSSIKRING ORIENTERING OM BYGGEPLASSEN SHA OG HMS-ARBEID I ANLEGGSPERIODEN ANBUDSBESTEMMELSER ANSKAFFELSESPROSEDYRE KRAV TIL LEVERANDØREN Kvalifikasjonskrav (krav til anbyderens kvalifikasjoner) Etisk handel/lønns- og arbeidsvilkår Bruk av underentreprenører KRITERIER FOR VALG AV ANBYDER ( 13-2) KRAV TIL ANBUDET KONTRAKTSBESTEMMELSER GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRING I NS Vedlegg - HMS egenerklæring - Byggherrens SHA-plan DEL B DEL C TEKNISK BESKRIVELSE TEGNINGSLISTE MED TEGNINGER

3 DEL A: GENERELL DEL

4 Meråker kommune Vannledning Dølan Anbudsgrunnlag Del A side 4 Generelle del 1 Anbudsinnbydelse På vegne av Meråker kommune innbys med dette til anbudskonkurranse om: "Vannledning Dølan" Kunngjøring Anbudet er kunngjort i Doffin database for offentlige innkjøp og kommunens hjemmeside Anbudsbestemmelser For anbudskonkurransen gjelder Anbud anbudsbestemmelser angitt i del A, kapittel 6 Levering av anbud: Anbudet skal leveres skriftlig i lukket konvolutt merket Vannledning Dølan til: Trønder-plan as v/jan Ola Ertsås Postboks 446, 7705 Steinkjer Dersom post benyttes er det tilbyders ansvar å sørge for at det kommer fram til Trønder-plan as, Kongensgate 31, 2. etasje i Steinkjer innen anbudsfristens utløp. Anbudsfrist: , kl Anbudsåpning: Anbudsbefaring: Anbudet vil bli åpnet på innleveringsstedet umiddelbart etter at anbudsfristen har gått ut. Det vil bli avholdt orienterende anbudsmøte på Meråker Rådhus, Onsdag 4/1-12, kl Forespørsler Anbyder kan be om tilleggsopplysninger fra den rådgivende ingeniør som har utarbeidet anbudsmaterialet. Teknisk beskrivelse kan lastes ned i digital form (G-prog anbudsfil, format.gab) fra Doffin. Anbud skal uansett leveres på papirformat som angitt under pkt. 6 Anbudsbestemmelser. Steinkjer, for Trønder-plan as Jan Ola Ertsås

5 Meråker kommune Vannledning Dølan Anbudsgrunnlag Del A side 5 Generelle del 2 Anbudsskjema Prosjekt: Vannledning Dølan Undertegnede tilbyr seg å utføre de komplette arbeider og ytelser som omfattes av entreprisen for de nedenfor angitte priser. Kapittel 01 Kapitalytelser, rigg og drift 02 Regningsarbeider 03 Grøfter 04 Ledningsanlegg 05 Kummer 06 Reduksjonsbasseng 07 Kompletterende arbeider Sum eks. mva Det forutsettes at byggetid angitt i anbudsgrunnlaget punkt 5.2 overholdes. Eventuell prisstigning i anleggsperioden innkalkuleres i andre poster (rigg og drift). Det gjelder alle anlegg som fullføres innen 1 år etter at fristen for å gi anbud har gått ut. Endringer i framdrifta som skyldes entreprenørens egne disponeringer gir ikke rett til prisstigning. Sted den Dato Adresse Telefon Telefax Ansvarlig underskrift og evt. firmastempel

6 Meråker kommune Vannledning Dølan Anbudsgrunnlag Del A side 6 Generelle del 3 Anbudsdokumentene Anbudsdokumentene for denne entreprisen inneholder følgende dokumenter: DEL A: DEL B: DEL C. GENERELL DEL TEKNISK BESKRIVELSE TEGNINGSLISTE MED TEGNINGER 4 Prosjektets organisasjon 4.1 Byggherreorganisasjon Byggherre: (BH) Prosjektleder: (PL) Byggeleder: (BL) Meråker kommune v/oddbjørn Kaasa Meråker kommune v/ Oddbjørn Kaasa Trønder-plan as v / Jan Ola Ertsås 4.2 Prosjekteringsgruppe Kontaktperson: Trønder-plan as v/jan Ola Ertsås Telefon: E-post: Telefon: E-post: Telefon: E-post: Telefon: E-post: 4.3 Oppgaver etter plan- og bygningsloven og byggherreforskriften Prosjektet er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og byggherreforskriften. Følgende funksjoner skal ivaretas av firmaene angitt nedfor. Ansvarlig søker: Hovedvernebedrift: SHA-koordinator i prosjekteringsfasen SHA-koordinator i byggefasen Trønder-plan as Entreprenøren Trønder-plan as v/jan Ola Ertsås Entreprenøren 5 Orientering om prosjektet 5.1 Prosjektets art og omfang Byggherre Meråker Kommune ønsker å bygge ny vannledning fra hovedvannkilden, Litjåtjønnin til Dølan. Dagens vannledning på denne strekningen har ujevn og til dels liten overdekningsmasse og det er også registrert materialtretthet på ledningen. Kommunen har registrert hyppige driftsproblemer på denne strekningen den senere tid. Omfanget og hyppigheten er såpass omfattende at kommunen vurderer situasjonen som kritisk. Det er derfor planlagt ny vannledning med nødvendige kummer fra Litjåtjønninn og ned til eksisterende kum ved Dølan. På grunn av trykkforskjellene skal det også bygges nytt reduksjonsbasseng ovenfor Dølan. Dette trykkreduksjonsbassenget blir utlyst i en egen entreprise og omfattes ikke av dette anbudet.

7 Meråker kommune Vannledning Dølan Anbudsgrunnlag Del A side 7 Generelle del Dette anlegget omfatter i korte trekk følgende: m vannledningsgrøft med trekkrør m, 200 mm PE100 SDR 11 vannledning m, 200 mm PE100 SDR 9 vannledning m, 200 mm PE100 SDR 7 vannledning - 6 stk vannkummer I tillegg skal det medtas graving, nedsetting og tilfylling av trykkreduksjonsbasseng som blir levert av annen leverandør. 5.2 Tidsfrister og framdrift Byggearbeidene kan starte etter at kontrakt er inngått, antatt Arbeidene fra profil 2700 og fram til eks. kum ved Litjåtjønnin kan ikke utføres før 15.mai Tidspunkt for utgraving og nedsetting av trykkreduksjonsbasseng er ikke bestemt ennå. Anlegget skal være ferdigstilt innen Rekkefølge på arbeidene Entreprenøren utarbeider selv framdriftsplan og avgjør rekkefølgen på arbeidene, ihht ovenfor nevnte frister og i samråd med byggeleder. Framdriftsplan legges fram på første byggemøte. 5.4 Kvalitetssikring Entreprenøren skal selv gjennomføre egenkontroll og utarbeide dokumentasjon som sikrer at utførelsen er i henhold til krav stilt i kontraktsdokumentene. Før anleggstart skal entreprenøren utarbeide en kvalitetsplan og kontrollplan for anlegget. 5.5 Orientering om byggeplassen Byggeplassen Fra eksisterende vannkum ved Dølan fram til eksisterende vannkum ved Litjåtjønnin. Grunnforhold Det er ikke foretatt grunnundersøkelser i området men traseen vil omfatte både fjellgrøft (1200 m), jordgrøft (900 m) og grøft over myrområder (1000 m). Rigg Entreprenøren må selv skaffe riggplass, og innhente tillatelse fra grunneier. Entreprenøren skal stille til disposisjon brakke for byggemøter. Entreprenøren må selv foreta nødvendige tilknytninger til vann og avløpsanlegg. Entreprenøren må selv i nødvendig utstrekning, skaffe tilgang på strømforsyning. Sikring av arbeidsområdet Entreprenøren er ansvarlig for sikring av arbeidsområdet. Førstehjelpsutstyr Entreprenøren må selv sørge for forskriftsmessig utstyr.

8 Meråker kommune Vannledning Dølan Anbudsgrunnlag Del A side 8 Generelle del Slukningsutstyr Entreprenøren må selv sørge for forskriftsmessig utstyr. Personlig verneutstyr Entreprenøren må selv sørge for forskriftsmessig utstyr. Anleggsområde Byggherre og entreprenøren avklarer omfang av anleggsområde før anleggsoppstart. 5.6 SHA og HMS-arbeid i anleggsperioden Byggherre har utarbeidet en SHA-plan for prosjektet. SHA-planen viser og beskriver: - ansvars- og oppgavefordeling i prosjektet - felter som har et koordineringsbehov - spesifikke tiltak under arbeidet som kan medføre fare for liv og helse - risikoelementer - sikkerhet og sikringstiltak - målsettinger med vernetiltakene/planen - riggplan - framdriftsplan - rapporteringslinjer og rutiner - handlingsplan ved ulykke - avviksbehandling/rapportering - oppfølging og ajourføring Entreprenøren skal gjennomgå SHA-planen og sammen med byggherre påse at den sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i gjennomføringsfasen, og oppfyller krav i forskrift til arbeidsmiljøloven Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften). Entreprenøren skal gi manglende og evt. supplerende opplysninger til SHA-planen til byggherren innen 3 uker etter kontraktsinngåelse eller senest ved anleggstart. Entreprenør skal påse at SHA-planen følges i gjennomføringsfasen, og han vil bli tillagt ansvar som SHA-koordinator for gjennomføringsfasen dersom det er flere virksomheter til stede på anlegget (f.eks. side-/underentreprenører, kabeletater og byggherres egne arbeidere). Entreprenøren skal således overta ansvaret for SHA-planen i gjennomføringsfasen og må sørge for oppfølging og ajourføring av SHA-planen under anlegget. Entreprenøren skal videre sørge for opplæring av egne arbeidstakere og underentreprenører om SHA-planen og gjeldende krav til sikkerhet. Navn på verneombud og evt. verneleder oppgis til byggherren senest ved anleggstart. Verneleder skal ha en fri og uavhengig stilling i SHA-spørsmål. Alle kostnader vedr. SHA og vernearbeidet skal være inkludert i rigg eller enhetspriser, dersom ikke annet er spesifisert i masseoppstillingen. Kobling mellom byggherrens SHA-plan og entreprenørens HMS-system Entreprenør skal ta opp i sitt eget HMS-system de deler av SHA-planen som er relevant for virksomhetens arbeid.

9 Meråker kommune Vannledning Dølan Anbudsgrunnlag Del A side 9 Generelle del HMS egenerklæring HMS egenerklæringsskjema vedlagt i anbudsgrunnlaget skal være underskrevet ved innlevering. Anbud som ikke har underskrevet HMS egenerklæring kan bli avvist. Anbyderen er ansvarlig for å kreve inn tilsvarende HMS egenerklæring fra alle underentreprenører. Disse egenerklæringene vedlegges ikke anbudet, men kan bli krevd framlagt ved eventuelle kontraktsforhandlinger. 6 Anbudsbestemmelser 6.1 Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen følger bestemmelsen i Forskrift om offentlige anskaffelser. Den gjennomføres som åpen anbudskonkurranse etter del II i Forskrift om offentlige anskaffelser ( 5-1). 6.2 Krav til leverandøren Kvalifikasjonskrav (krav til anbyderens kvalifikasjoner) For å komme i betraktning må tilbyder oppfylle følgende minstekrav: Krav: Skatter og avgifter skal være betalt til myndighetene Bedriften skal ha ivareta helse, miljø og sikkerhet Bedriften skal være en organisatorisk og juridisk enhet Positiv egenkapital Erfaring med tilsvarende eller beslektet arbeid. Teknisk og faglig kompetanse Dokumentered ved: Attest for betalt skatt ikke eldre enn 6 mnd. Attest for betalt mva ikke eldre enn 6 mnd HMS-erklæring med underskrift fra ledelsen og representant for de ansatte Firmaattest. Regnskapsutdrag for siste år eller annen dokumentasjon som bekrefter positiv egenkapital (kan ettersendes på forespørsel) Opplysninger om tilsvarende tidligere prosjekter hvor kontaktperson hos tidligere oppdragsgivere oppgis (kan ettersendes på forespørsel). Sentral godkjenning eller dokumentasjon for at firmaet vil få lokal godkjenning som Ansvarlig utførende/kontrollerende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner tiltaksklasse 2. NB! Tilbydere som ikke oppfyller disse kravene og som mangler denne dokumentasjon vil bli avvist.

10 Meråker kommune Vannledning Dølan Anbudsgrunnlag Del A side 10 Generelle del Etisk handel/lønns- og arbeidsvilkår For tjenestekontrakter og tjenestedelen av varekontrakter som foregår i Norge, kreves i tråd med ILO-konvensjon nr. 94, norske lønns- og arbeidsvilkår for alle oppdrag til kommunen og samarbeidende virksomheter. Leverandøren skal sørge for at tilsatte i egen organisasjon og tilsatte hos eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke i Norge. Leverandøren skal på oppfordring legge fram dokumentasjon om de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Alle avtaler Leverandøren inngår som innebærer utførelse av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Varekontrakter: Det kreves at tilbudte varer er produsert/produseres, iht. ILOs kjernekonvensjoner, uansett hvor i verden produksjonen foregår og at leverandøren garanterer for dette (forbud mot barnearbeid, diskriminering og tvangsarbeid samt retten til organisasjonsfrihet) Bruk av underentreprenører Kravene som er nevnt ovenfor gjelder også alle anbyderens underentreprenører, men disse attestene skal ikke vedlegges anbudet. Attestene for underentreprenørene kan bli krevd framlagt ved eventuelle kontraktsforhandlinger. Anbyderen er uansett ansvarlig for å benytte kun underentreprenør som har betalt all skatt og alle avgifter. 6.3 Kriterier for valg av anbyder ( 13-2) Kontrakt tildeles den tilbyder som har laveste pris eks mva. 6.4 Krav til anbudet Anbudets utforming: Anbudet skal leveres skriftlig i lukket konvolutt merket med Anbud og prosjektets navn (som angitt i anbudsinnbydelsen). Enhetspriser skal oppgis og anbudet sammenstilles i anbudsskjemaet. Anbudet skal være datert og underskrevet av anbyder. Språk Anbudet skal leveres på norsk Kapasitet Det skal vedlegges liste over maskiner som skal benyttes i prosjektet (se vedlagt skjema i Del C bak i anbudet). Vedståelsesfrist Anbudet skal vedstås i 3 - tre - måneder etter anbudsfrist. Antakelse av anbud Meråker kommune forbeholder seg retten til å anta helt eller delvis et hvilket som helst tilbud eller forkaste samtlige i henhold til gjeldende regelverk. Byggherren tar også forbehold om at det kan ordnes med godkjent finansiering.

11 Meråker kommune Vannledning Dølan Anbudsgrunnlag Del A side 11 Generelle del 7 Kontraktsbestemmelser 7.1 Generelle kontraktsbestemmelser For denne kontrakten skal NS 8406 benyttes som kontraktsbestemmelser. 7.2 Endring i NS8406 Pkt.8 Sikkerhetsstillelse Byggherren stiller ikke sikkerhet (jfr. NS8406, pkt 8).

12 Meråker kommune Vannledning Dølan Anbudsgrunnlag Del A side 12 Generelle del Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet Vedlegg 1 Denne bekreftelsen gjelder: Firma Adresse Postnr./-sted Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl.res. av 6. desember 1996 nr i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet. Daglig leder (sign.) Dato: Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Representant for de ansatte (sign.) Dato:

13 Prosjekt: Vannledning Dølan Side 01-1 Kapittel: 01 Kapitalytelser, rigg og drift Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Avg. pl. Avg. fri 01 Kapitalytelser, rigg og drift Det vises til NS3420-A "Rigg og drift" samt orientering foran i dette dokumentet. Entreprenøren plikter å gjøre seg kjent med forhold som kan ha betydning for hans arbeider eller som kan medføre ansvar. Unnlatelser eller feiltakelser med hensyn til dette gir ikke entreprenøren rett til noen slags ekstrakrav. I dette kapittelet skal entreprenøren ta med alle kostnader til egen tilrigging, drift og nedrigging som er nødvendig for utførelsen av de beskrevne arbeider innenfor gitte rammer. Her nevnes bl.a. HMS-arbeid, rigg, anleggsveger, stikking, oppmåling, opprydding, forsikring, varsling osv. Vedrørende data for veger vil entreprenøren få oversendt koordinater og høyder for vegkroppen (senterlinjer, kantlinjer mm) til bruk for egen utsetting av traséene. Entreprenøren må selv bearbeide data for evt. bruk til eget måleutstyr. Entreprenøren skal utarbeide komplett kart og dokumentasjon med data for ferdig anlegg (anleggsrapport) AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Andre krav: Forsikring ihht NS 8406 Rund sum RS 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Andre krav: Nei Rund sum RS 01.3 AV3.1 AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Andre krav: Nei Rund sum RS Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1 Sum denne side: Sum Kapittel 01 Kapitalytelser, rigg og drift:

14 Prosjekt: Vannledning Dølan Side 02-1 Kapittel: 02 Regningsarbeider Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Avg. pl. Avg. fri 02 Regningsarbeider Posten er regningsarbeider som kan komme til utførelse og som vil inngå i byggherrens anbudsvurdering. Byggeleder vil vurdere avt. behov for disse arbeidene Arbeidslønn Fagarbeider, antatt timer time 100, Arbeidslønn, natt Pålagt nattarbeid, fagarbeider, antatt timer time 80, Maskinleie, gravemaskin 20 tonn Antatt timer time 100, Maskinleie dumper Antatt timer time 80, Maskinleie borerigg Antatt timer time 20, Maskinleie traktor m/utstyr Antatt timer time 40, Maskinleie, gravemaskin 8-10tonn Antatt timer time 40,00 Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1 Sum denne side: Sum Kapittel 02 Regningsarbeider:

15 Prosjekt: Vannledning Dølan Side 03-1 Kapittel: 03 Grøfter Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Avg. pl. Avg. fri 03 Grøfter Ledninger skal legges frostfritt. Ved mindre overdekning er det nødvendig med frostsikring ved bruk av isolasjon. NB! Alle kostnader vedrørende kumutvidelser skal inngå i prisen for grøfta. Se forøvrig ledningsplan FV1.1 VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT Område som skal ryddes: Grøfteareal for vannledning og område for reduksjonsbasseng. Andre krav: Nei Areal m , FV GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: VALGFRI GRAVESKRÅNING: VALGFRI LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Ihht ledningsplan. Formål: Grøft for vannledning 200 mm. Grunnforhold: Jordmasser. Restriksjoner: Ikke vurdert Bunnbredde: 0,6 m Grøftedybde: Inntil 2,5 m Krav til tilbakefylling: Omfyllingsmasser: Fundament 15 cm, sidefylling 20 cm, beskyttelseslag 15 cm. Det skal benyttes pukk innenfor graderingen 8-16 mm. Antatt ca. 0,5 m3 pukk pr lengdemeter grøft. Evt. overskuddsmasser lastes opp og disponeres internt på anleggsaområdet. Krav til komprimering: Normal Andre krav: Nei Samlet lengde m 900,00 Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 03 Grøfter:

16 Prosjekt: Vannledning Dølan Side 03-2 Kapittel: 03 Grøfter Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Avg. pl. Avg. fri 03.3 FV GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: VALGFRI GRAVESKRÅNING: VALGFRI LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Ihht ledningsplan. Formål: Grøft for vannledning 200 mm. Grunnforhold: Myrmasser. Restriksjoner: Ikke vurdert Bunnbredde: 0,6 m Grøftedybde: Inntil 2,5 m Krav til tilbakefylling: Omfyllingsmasser: Fundament 15 cm, sidefylling 20 cm, beskyttelseslag 15 cm. Det skal benyttes pukk innenfor graderingen 8-16 mm. Antatt ca. 0,5 m3 pukk pr lengdemeter grøft. Evt. overskuddsmasser lastes opp og disponeres internt på anleggsområdet. Krav til komprimering: Normal Andre krav: Nei Samlet lengde m 1000, FV GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: VALGFRI GRAVESKRÅNING: VALGFRI LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Ihht ledningsplan. Formål: Grøft for vannledning 200 mm. Grunnforhold: 50 % Jordmasser og 50% fast fjell. Restriksjoner: Ikke vurdert Bunnbredde: 0,6 m Grøftedybde: Inntil 2,5 m Krav til tilbakefylling: Omfyllingsmasser: Fundament 15 cm, sidefylling 20 cm, beskyttelseslag 30 cm. Det skal benyttes pukk innenfor graderingen 4-22 mm. Antatt ca. 0,5 m3 pukk pr lengdemeter grøft. Evt. overskuddsmasser lastes opp og disponeres internt på anleggsområdet. Krav til komprimering: Normal Andre krav: Nei Samlet lengde m 200,00 Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 03 Grøfter:

17 Prosjekt: Vannledning Dølan Side 03-3 Kapittel: 03 Grøfter Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Avg. pl. Avg. fri 03.5 FV GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: VALGFRI GRAVESKRÅNING: VALGFRI LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Ihht ledningsplan. Formål: Grøft for vannledning 200 mm. Grunnforhold: fast fjell. Restriksjoner: Ikke vurdert Bunnbredde: 0,6 m Grøftedybde: Inntil 2,5 m Krav til tilbakefylling: Omfyllingsmasser: Fundament 15 cm, sidefylling 20 cm, beskyttelseslag 15 cm. Det skal benyttes pukk innenfor graderingen 8-16 mm. Antatt ca. 0,5 m3 pukk pr lengdemeter grøft. Evt. overskuddsmasser lastes opp og disponeres internt på anleggsområdet. Krav til komprimering: Normal Andre krav: Nei Samlet lengde m 1200, GU6.14A GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON TRAFIKKERT AREAL BRUKSKRAV: BRUKSKLASSE 4 Lokalisering: I ledningsgrøft Anvendelse: Rundt Ledningssone Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Antatt mengde. Byggeleder avgjør omfang. Areal m ,00 Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1 Sum denne side: Sum Kapittel 03 Grøfter:

18 Prosjekt: Vannledning Dølan Side 04-1 Kapittel: 04 Ledningsanlegg Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Avg. pl. Avg. fri 04 Ledningsanlegg Postene omfatter levering, legging og montering av beskrevne ledninger. Det presiseres at alle nødvendige bend både i horisontal- og vertikalplan skal inngå. Tetningsringer, pakninger, skjøtemateriell ol. skal også inngå i den tilbudte pris. Alle mengder er regnet gjennomgående UB VANNLEDNING - KOMPLETT TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: PE 100 PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: VALGFRI Lokalisering: Ihht. ledningsplan Ringstivhet: SDR 11 Relativ deformasjon: Trykk: Dimensjon: 200 mm Materialkvalitet: Andre krav: Nei Lengde m 2330, UB VANNLEDNING - KOMPLETT TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: PE 100 PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: VALGFRI Lokalisering: Ihht. ledningsplan Ringstivhet: SDR 9 Relativ deformasjon: Trykk: Dimensjon: 200 mm Materialkvalitet: Andre krav: Nei Lengde m 650,00 Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 04 Ledningsanlegg:

19 Prosjekt: Vannledning Dølan Side 04-2 Kapittel: 04 Ledningsanlegg Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Avg. pl. Avg. fri 04.3 UB VANNLEDNING - KOMPLETT TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: PE 100 PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: VALGFRI Lokalisering: Ihht. ledningsplan Ringstivhet: SDR 7 Relativ deformasjon: Trykk: Dimensjon: 200 mm Materialkvalitet: Andre krav: Nei Lengde m 105, UB AVLØPSLEDNING - KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: PVC PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: VALGFRI PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Lokalisering: Ihht kumskisser. Drenering av vannkummer. Ringstivhet: SN8 Dimensjon: 160 mm Andre krav: Nei Lengde m 100, UB AVLØPSLEDNING - KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: PVC PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: VALGFRI PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Lokalisering: Ihht kumskisser. Drenering av vannkummer. Ringstivhet: SN8 Dimensjon: 200 mm Andre krav: Nei Lengde m 100,00 Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 04 Ledningsanlegg:

20 Prosjekt: Vannledning Dølan Side 04-3 Kapittel: 04 Ledningsanlegg Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Avg. pl. Avg. fri 04.6 WB KABELRØR I LØSMASSER TYPE: GLATT KVEILT RØR MATERIALE: PE FARGE: GUL KOMPLETTERENDE DELER: MED TREKKETAU NOMINELL UTVENDIG DIAMETER: DN 40 Lokalisering: I ledningsgrøft for vannledning. Se normalprofil grøft. Leggekrav: Største deforrmasjon: Andre krav: Nei Lengde rørledning m 3080, SB A ISOLERING AV RØRLEDNING I GRUNNEN - KOMPLETT MATERIALE: VALGFRITT TYKKELSE: 50 mm Lokalisering: Grøftetrasé for vannledning. Krav til fysiske egenskaper: Kjøresterk isolasjon Type og dimensjon på rørledning: Varierende Andre krav: a) Platebredde 1,2 m2 pr lm. Antatt mengde, avtales med byggeleder. b) Materiale isolasjonsplater Lengde rørledning lm 1000, UP1.110 FORANKRING AV RØRLEDNING I GRØFTER OG KUMMER DEL: RØRLEDNING I GRØFT METODE: VALGFRI Lokalisering: Vannledning forankres ved bend større enn 11º (prefabrikert eller plasstøpt betong). Dimensjon: 200 mm PE 100 Andre krav: Nei Antall stk 25 Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 04 Ledningsanlegg:

21 Prosjekt: Vannledning Dølan Side 04-4 Kapittel: 04 Ledningsanlegg Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Avg. pl. Avg. fri 04.9 UB8.1531A DESINFISERING AV RØRLEDNING Lokalisering: Ihht ledningsplan. Type ledning: Vannledning PE100 Dimensjon (DN):200 mm Lengde ledning for angitt dimensjon: 3080 m Desinfeksjonsmetode: Desinfeksjonsmiddel: Vann med desinfeksjonsmiddel: Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Andre krav: Vannledninger skal behandles ihht. NKF og NORVARs VA/miljøblad nr "Desinfeksjon av vannledningsnett ved nyanlegg". Rund sum RS UB8.1532A NØYTRALISERING ETTER DESINFISERING Metode: Type ledning: Vannledning Dimensjon: 200 mm Lengde ledning for angitt dimensjon: Totalt 3080 m Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Vannledninger skal behandles ihht. NKF og NORVARs VA/miljøblad nr "Desinfeksjon av vannledningsnett ved nyanlegg". Antall ledningsstekk stk UB8.121 TRYKKPRØVING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER RØRMATERIALE: TERMOPLAST Lokalisering: Gjelder vannledning. Lengde ledning for angitt dimensjon: VL 200 mm 3080 m Prøvingsmetode: Vann Andre krav: Nei Rund sum RS Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1 Sum denne side: Sum Kapittel 04 Ledningsanlegg:

22 Prosjekt: Vannledning Dølan Side 05-1 Kapittel: 05 Kummer Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Avg. pl. Avg. fri 05 Kummer 05.1 UB1.3A Armaturer Alle kummer skal være tette kummer. Det skal benyttes prefabrikerte kumdeler som tilfredsstiller kravene i NS Hulltaking for kumgjennomføring og drenering skal utføres som kjerneboring. For evt. ikke benyttede innløp i kummer skal tersing inngå.. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Gjelder armatur/deler i vannkum V1som angitt på kumskisse 08. Gjelder alt nødvendig tilbehør for komplett tilkopling. Gjelder både levering og montering/tilkopling. Rund sum RS 05.2 UB1.3A Armaturer Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Gjelder armatur/deler i vannkum V2 som angitt på kumskisse 09. Gjelder alt nødvendig tilbehør for komplett tilkopling. Gjelder både levering og montering/tilkopling. Rund sum RS Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 05 Kummer:

23 Prosjekt: Vannledning Dølan Side 05-2 Kapittel: 05 Kummer Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Avg. pl. Avg. fri 05.3 UB1.3A Armaturer Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Gjelder armatur/deler i vannkum V3 som angitt på kumskisse 10. Gjelder alt nødvendig tilbehør for komplett tilkopling. Gjelder både levering og montering/tilkopling. Rund sum RS 05.4 UB1.3A Armaturer Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Gjelder armatur/deler i vannkum V4 som angitt på kumskisse 11. Gjelder alt nødvendig tilbehør for komplett tilkopling. Gjelder både levering og montering/tilkopling. Rund sum RS Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 05 Kummer:

24 Prosjekt: Vannledning Dølan Side 05-3 Kapittel: 05 Kummer Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Avg. pl. Avg. fri 05.5 UB1.3A Armaturer Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Gjelder armatur/deler i vannkum V5 som angitt på kumskisse 12. Gjelder alt nødvendig tilbehør for komplett tilkopling. Gjelder både levering og montering/tilkopling. Rund sum RS 05.6 UB1.3A Armaturer Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Gjelder armatur/deler i vannkum V6 som angitt på kumskisse 13. Gjelder alt nødvendig tilbehør for komplett tilkopling. Gjelder både levering og montering/tilkopling. Rund sum RS Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 05 Kummer:

25 Prosjekt: Vannledning Dølan Side 05-4 Kapittel: 05 Kummer Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Avg. pl. Avg. fri 05.7 UF1.1114A NEDSTIGNINGSKUMMER AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT KUMTYPE: T-MERKET MED FALSSKJØT OG GLIDERING NOMINELL DIAMETER: DN 1600 Lokalisering: V1,V3,V5 og V6 ihht. ledningsplan og kumskisser. Kumhøyde: Inntil 2,5 m Andre krav: Prefabrikert kum med justeringsring og kumtopp med flytende ramme, støpejernslokk av typen Furnes 2103T, Ulefoss m/brutt anleggsflate eller tilsvarende og A-stige 6 trinns. Kummen skal være komplett ihht. kumskisse (inkl. boringer, pakninger osv.). Antall stk UF1.1113A NEDSTIGNINGSKUMMER AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT KUMTYPE: T-MERKET MED FALSSKJØT OG GLIDERING NOMINELL DIAMETER: DN 1400 Lokalisering: V2 og V4 ihht. ledningsplan og kumskisser. Kumhøyde: Inntil 2,5 m Andre krav: Prefabrikert kum med justeringsring og kumtopp med flytende ramme, støpejernslokk av typen Furnes 2103T, Ulefoss m/brutt anleggsflate eller tilsvarende og A-stige 6 trinns. Kummen skal være komplett ihht. kumskisse (inkl. boringer, pakninger osv.). Antall stk 2 Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1 Sum denne side: Sum Kapittel 05 Kummer:

26 Prosjekt: Vannledning Dølan Side 06-1 Kapittel: 06 Reduksjonsbasseng Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Avg. pl. Avg. fri 06 Reduksjonsbasseng Arbeidene i dette kapitlet omfatter graving og tilfylling i byggegrop for reduksjonsbasseng, med tilhørende arbeider som transport/deponering, komprimering, avretting etc FD GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: VALGFRI GRAVESKRÅNING: VALGFRI Lokalisering: Byggegrop for reduksjonsbasseng Formål: Grunnforhold: Jord-,myr- og fjellmasser. Andre krav: Nei Prosjektert fast volum m 3 100, FF5.124 RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING KRAV TIL NØYAKTIGHET: NØYAKTIGHETSKLASSE 4 Lokalisering: Byggegrop for reduksjonsbasseng Andre krav: Nei Rensket areal m 2 25, FH SPRENGNING I DAGEN KRAV TIL KONTUR: KONTURKLASSE 2 Lokalisering: Byggegrop for reduksjonsbasseng Formål: Restriksjoner: Krav til underboring: Andre krav: Nei Prosjektert fast volum m 3 100,00 Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 06 Reduksjonsbasseng:

27 Prosjekt: Vannledning Dølan Side 06-2 Kapittel: 06 Reduksjonsbasseng Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Avg. pl. Avg. fri 06.4 FV6.3122A MASSEFLYTTING - FAST VOLUM KRAV TIL KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: byggegrop for reduksjonsbasseng Grunnforhold: Fjell/løsmasser Kote/nivå: Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Gjelder masser som er egnelig til tilbakefylling rundt reduksjonsbasseng. Prosjektert fast volum m 3 80, FV6.3122A MASSEFLYTTING - FAST VOLUM KRAV TIL KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: byggegrop for reduksjonsbasseng Grunnforhold: Fjell/løsmasser Kote/nivå: Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Gjelder overskuddsmasser fra byggegrop for reduksjonsbasseng. Overskuddsmasser lastes opp og disponeres internt på anleggsområdet. Prosjektert fast volum m 3 120,00 Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 06 Reduksjonsbasseng:

28 Prosjekt: Vannledning Dølan Side 06-3 Kapittel: 06 Reduksjonsbasseng Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Avg. pl. Avg. fri 06.6 GU6.14A GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON TRAFIKKERT AREAL BRUKSKRAV: BRUKSKLASSE 4 Lokalisering: Byggegrop for reduksjonsbasseng Anvendelse: Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Antatt mengde. Byggeleder avgjør omfang. Areal m 2 50, FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM TYPE LAG: FORSTERKNINGSLAG AV PUKK/ KULT TYPE MASSE/SORTERING: 2/16 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Byggegrop Underlag: Gjelder på eks grunn under reduksjonsbasseng og sidefylling av reduksjonsbasseng Tykkelse: Andre krav: Nei Prosjektert anbrakt volum m 3 100,00 Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1 Sum denne side: Sum Kapittel 06 Reduksjonsbasseng:

29 Prosjekt: Vannledning Dølan Side 07-1 Kapittel: 07 Kompletterende arbeider Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Avg. pl. Avg. fri 07 Kompletterende arbeider 07.1 FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL TYPE LAG: GRUSDEKKE TYPE MASSE/SORTERING: Annen sortering - må spesifiseres LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Fra profil 0 til reduksjonsbasseng profil 470 skal eksisterende traktorveg opprustes til kjørbar veg med bredde ca 3,0 m. Ved reduksjonsbasseng skal det etableres snuplass/parkeringsplass. Underlag: Eksisterende traktorveg. Tykkelse: 10 cm grusdekke Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Posten omfatter også nødvendig utlegging av forsterkningslag av sprengtstein. Dette gjelder overskuddsmasser av sprengtstein fra grøftearbeider og byggegrop for reduksjonsbasseng. Posten omfatter også nødvendig leveranse og utlegging av fiberduk klasse 4 før utlegging av forsterkningslag/grusdekke. Areal m ,00 Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 07 Kompletterende arbeider:

30 Prosjekt: Vannledning Dølan Side 07-2 Kapittel: 07 Kompletterende arbeider Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Avg. pl. Avg. fri 07.2 FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL TYPE LAG: GRUSDEKKE TYPE MASSE/SORTERING: Annen sortering - må spesifiseres LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Fra reduksjonsbasseng profil 470 til profil 1750 skal eksisterende traktorveg opprustes med grusdekke. Underlag: Eksisterende traktorveg. Tykkelse: 10 cm Andre krav: Nei Areal m , FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL TYPE LAG: GRUSDEKKE TYPE MASSE/SORTERING: Annen sortering - må spesifiseres LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Mellom profil skal det etableres kjøresti/veg for firehjuling med bredde ca 1,5 m. Underlag: Eksisterende terreng Tykkelse: 10 cm Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Posten omfatter også nødvendig leveranse og utlegging av fiberduk klasse 3 før utlegging av grusdekke. Areal m ,00 Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1 Sum denne side: Sum Kapittel 07 Kompletterende arbeider:

31 Prosjekt: Vannledning Dølan Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 Kapitalytelser, rigg og drift Regningsarbeider Grøfter Ledningsanlegg Kummer Reduksjonsbasseng Kompletterende arbeider Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1

32 /Tegningsliste Dølan xls TEGNINGSLISTE Side 1 av 1 OPPDRAGSGIVER PROSJEKT NR Meråker kommune 1158 PROSJEKT AJOURFØRT Vannledning Dølan NR TITTEL 01 Ledningsplan oversiktl Ledningsplan og profil Ledningsplan og profil Ledningsplan og profil Ledningsplan og profil Ledningsplan og profil Ledningsprofil oversikt Skisse vannkum V Skisse vannkum V Skisse vannkum V Skisse vannkum V Skisse vannkum V Skisse vannkum V Normalprofil grøft Tegning/revisjon/dato A B C D E F G Trønder-plan as Havnegt. 12 PB. 480, 7801 Namsos Tlf /Fax

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

JÅDÅREN VANNFORSYNING LEDNINGSANLEGG

JÅDÅREN VANNFORSYNING LEDNINGSANLEGG JÅDÅREN VANNFORSYNING LEDNINGSANLEGG 05.09.2008 Del A side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A GENERELL DEL 1 Anbudsinnbydelse 2 Anbudsskjema 3 Egenerklæring HMS 4 Anbudsdokumentene 5 Prosjektets organisasjon

Detaljer

Steinkjer kommune LEDNINGSANLEGG

Steinkjer kommune LEDNINGSANLEGG TRANASKOGVEGEN VANN- OG AVLØP LEDNINGSANLEGG 17.02.09 Del A side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A GENERELL DEL 1. ANBUDSINNBYDELSE... 4 2. ANBUDSSKJEMA... 5 3. EGENERKLÆRING OM HELSE, MILJØ OG SIKKERHET...

Detaljer

ANBUD Ny hovedvannledning over Namsen ved Fossland

ANBUD Ny hovedvannledning over Namsen ved Fossland GRONG KOMMUNE ANBUD Ny hovedvannledning over Namsen ved Fossland ANBUDSGRUNNLAG DEL A Generelle opplysninger Saksnr: Dato: 15460001 24.08.2015 Del A side 2 Innholdsfortegnelse 1. Anbudsinnbydelse... 3

Detaljer

ANBUD nr. Prosjektnavn

ANBUD nr. Prosjektnavn STEINKJER KOMMUNE ANBUD nr. Prosjektnavn Foto eller kart ANBUDSGRUNNLAG DEL A Generelle opplysninger Saksnr: 2011/2057 Dato: 20.11.15 Mal for alle anbudsdokumenter som alle skal benytte, 25.03.13 NB! Det

Detaljer

GANG OG SYKKELVEG SVALIA

GANG OG SYKKELVEG SVALIA Overhalla kommune GANG OG SYKKELVEG SVALIA 23.05.11 Overhalla kommune Gang og sykkelveg Svalia Anbudsgrunnlag Del A side 2 Generelle del INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A GENERELL DEL 1 ANBUDSINNBYDELSE... 4 2

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. Samlet lengde m 150 Prosjekt: 534693 Veg Campus - Myklebust. VA-ledninger Side 01-1 Kapittel: 01 GRØFTER 01 GRØFTER 01.1 VA-grøft 01.1.1 FV3.11101 GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING Samlet lengde m 150 Omfang: Inkludert opplegging

Detaljer

Egge barne skole- retekking og beslagarbeid. Anbudsforespørsel

Egge barne skole- retekking og beslagarbeid. Anbudsforespørsel Tilbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/3242-8522/2009/BIAS 601 27.03.2009 Egge barne skole- retekking og beslagarbeid. Anbudsforespørsel Orientering Steinkjer kommune Tjenesteenhet Eiendom inviterer

Detaljer

VERDAL KOMMUNE ANBUD Ny Veg og VA- Hamnevegen

VERDAL KOMMUNE ANBUD Ny Veg og VA- Hamnevegen VERDAL KOMMUNE ANBUD Ny Veg og VA- Hamnevegen Saksnr: 19595001 Dato: 08.02.17 Innholdsfortegnelse del A Generell del 1. Anbudsinnbydelse...3 2. Anbudsskjema...5 3. Anbudsdokumentene...6 4. Prosjektets

Detaljer

Røysing skole - åpen anbudskonkurranse renovering av fasade

Røysing skole - åpen anbudskonkurranse renovering av fasade Tilbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2977-7649/2009/BIAS 601 20.03.2009 Røysing skole - åpen anbudskonkurranse renovering av fasade Steinkjer kommune Tjenesteenhet Eiendom inviterer til åpen

Detaljer

MELHUS NÆRINGSAREAL AS INFRASTRUKTUR HOFSTAD NÆRINGSPARK ETAPPE II

MELHUS NÆRINGSAREAL AS INFRASTRUKTUR HOFSTAD NÆRINGSPARK ETAPPE II MELHUS NÆRINGSAREAL AS INFRASTRUKTUR HOFSTAD NÆRINGSPARK ETAPPE II DEL A GENERELL DEL 30.04.2013 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A GENERELL DEL 1 Anbudsinnbydelse 2 Anbudsskjema 3 Anbudsdokumentene 4 Prosjektets

Detaljer

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse.

01 Rigg og drift Rigg og drift av byggeplass. Teknisk beskrivelse. Prosjekt: 922015 Klargjøring av tomt 144/37, Husnes Side: 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 Rigg og drift av byggeplass Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg.

Detaljer

Bindal kommune Fv.801 Gang- og sykkelveg Terråk-Fallbekkvatnet.

Bindal kommune Fv.801 Gang- og sykkelveg Terråk-Fallbekkvatnet. . ANBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: Norconsult AS Dato: Januar 2015 Sign: Kjell Amund Prestmo \Del B -anbud-bindal.doc Anbud del B side 2 av 7 INNHOLDSFORTEGNELSE B1. Anbudsdokumenter...

Detaljer

Frøya kommune BEINSKARDET BOLIGFELT ETAPPE 2 20.06.13

Frøya kommune BEINSKARDET BOLIGFELT ETAPPE 2 20.06.13 Frøya kommune BEINSKARDET BOLIGFELT ETAPPE 2 20.06.13 Frøya kommune Beinskardet boligfelt Etappe 2 Anbudsgrunnlag Del A side 2 Generelle del INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A GENERELL DEL 1 ANBUDSINNBYDELSE...

Detaljer

BOLIGOMRÅDE HERVIK 3

BOLIGOMRÅDE HERVIK 3 STEINKJER TOMTESELSKAP BOLIGOMRÅDE HERVIK 3 23.01.15 AS Steinkjer Tomteselskap Boligområde Hervik 3 Anbudsgrunnlag Del A side 2 Generelle del INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A GENERELL DEL 1 ANBUDSINNBYDELSE...

Detaljer

Meråker kommune BJØRGBEKKTREKKET TAUBANE

Meråker kommune BJØRGBEKKTREKKET TAUBANE BJØRGBEKKTREKKET TAUBANE MERÅKER ALPINSENTER 28.06.10 Del A side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A GENERELL DEL 1 ANBUDSINNBYDELSE... 4 2 ANBUDSSKJEMA... 5 3 ANBUDSDOKUMENTENE... 6 4 PROSJEKTETS ORGANISASJON...

Detaljer

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen

ENDRINGSLISTE E-01 ENDRINGSBESKRIVELSE: ÅRSAK TIL ENDRING: TEGNINGER BERØRT AV ENDRINGEN: ingen ENDRINGSLISTE E-01 PROSJEKT : 527247_Hommelvik sjøside-infrastruktur KONTRAKT: ENTREPRENØR: Beskrivelsen UTARBEIDET AV: Asplan Viak AS ENDRINGSLISTE: 1, versjon 02 DATO: 15.12.2011 TITTEL: TEGNINGSREK.

Detaljer

Steinkjer kommune PUMPESTASJON

Steinkjer kommune PUMPESTASJON VANNFORSYNING DALBYGDA PUMPESTASJON ANBUDSGRUNNLAG Utarbeidet av: TRØNDER-PLAN AS Dato: 15.01.08 Sign: Erlend Gystad INNHOLDSFORTEGNELSE Del A side 2 DEL A GENERELL DEL 1 Anbudsinnbydelse 2 Anbudsskjema

Detaljer

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater.

Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201401). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. Prosjekt: Strandgaten Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS342 utg. 4 (2141). Beskrivelsen gjelder for Strandgaten med sidegater. O:\5357\4\9_Beskrivelse\5357-4_Bb1_Strandgaten

Detaljer

ANBUD nr 35/2016 Tranaskogvegen fra Trana Alle til nytt boligfelt

ANBUD nr 35/2016 Tranaskogvegen fra Trana Alle til nytt boligfelt STEINKJER KOMMUNE ANBUD nr 35/2016 Tranaskogvegen fra Trana Alle til nytt boligfelt ANBUDSGRUNNLAG DEL A Generelle opplysninger Saksnr: 2016/596 Dato: 25.05.16 Del A side 2 Innholdsfortegnelse 1. Anbudsinnbydelse...

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015

BJUGN KOMMUNE. VA Myran. Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA Myran 2015 BJUGN KOMMUNE VA Myran Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA anlegg på Myran.

Detaljer

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Prosjekt: Snillfjord_2veg Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum 1 Rigg og drift 1.1 Kapittel 1 gjelder etablering, drift og avvikling for alle arbeider beskrevet i de andre kapitlene. 1.2 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Anleggsområdet Prosjekt:

Detaljer

FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema

FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema 1 FUSA KOMMUNE Teknisk drift Prosjektadministrative rutiner Anbudsskjema PROSJEKT : Grunnarbeid, omlegging av VA, vegomlegging, grøfter elektro i forbindelse med ny flerbrukshall Eikelandsosen. Revisjonsnr.

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001). Prosjekt: Grilstad Marina K107 - VA Ranheimsveien Side 9-1 Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201001). Prosjekt: Grilstad Marina K107 - VA Ranheimsveien Side 9-2 9.1

Detaljer

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA- anlegg Seterfjæra 2017

BJUGN KOMMUNE. VA- anlegg Seterfjæra Generell del og HMS-egenerklæring. BJUGN KOMMUNE Anlegg og drift Anbudsgrunnlag VA- anlegg Seterfjæra 2017 BJUGN KOMMUNE VA- anlegg Seterfjæra 2017 Generell del og HMS-egenerklæring Bjugn Kommune Rådhuset 7160 Bjugn 1.0 ANBUDSINNBYDELSE Bjugn kommune innbyr med dette til anbudskonkurranse for utførelse av VA

Detaljer

ANBUD nr. xx/xx «Prosjekt navn»

ANBUD nr. xx/xx «Prosjekt navn» STEINKJER KOMMUNE ANBUD nr. xx/xx «Prosjekt navn» Foto eller Kart ANBUDSGRUNNLAG DEL A Generelle opplysninger Saksnr: 28861001 Dato: 28.04.2017 Rev. Dato: 17.11.2017 Mal for alle anbudsdokumenter som alle

Detaljer

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Rambøll Norge AS Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: HAFSLUND KIRKEGÅRD Side 73-1 73 UTENDØRS RØRANLEGG 73.14 OPSJON Drensledninger mellom gravene og spylekummer på samleledninger 73.14.1 FD2.13219A GRAVING AV GRØFT - Prosjektert fast volum m 3

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT:

MULTICONSULT Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: Prosjekt: Masseutskifting Torvmyrveien Side 4-1 Hovedkapitell: 4 BESKRIVELSE - 00 RIGG OG DRIFT: 4 BESKRIVELSE 4.00 RIGG OG DRIFT 4.00.01 Rigg 4.00.01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTSARBEID Lokalisering:

Detaljer

Rehabilitering av dam Krokvatn

Rehabilitering av dam Krokvatn Multiconsult AS Rehabilitering av dam Krokvatn 124930 Os kommune Tillegg - Mars 2015 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Mengdebeskrivelse dam Krokvatn Side 01-1 Kapittel: 01 RIGG OG DRIFT 01 RIGG

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1

Norconsult AS Prosjekt: Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Prosjekt: 5123261-Beskrivelse, Oppgradering p-plass Buer Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift Teknisk beskrivelse. Denne beskrivelsen er basert på NS3420 utg. 4 med veiledning. Kodene

Detaljer

Bok 1 Teknisk beskrivelse

Bok 1 Teknisk beskrivelse Bok 1 Teknisk beskrivelse 422908-4 Fosslibekken - sikringstiltak 18.10.2016 Rev 26.10.2016 Detaljbeskrivelse etter NS 3420 INNHOLDSFORTEGNELSE Prosjekt: SikringstiltakFosslia-beskrivelse Side 00-1 Kapittel:

Detaljer

ANBUD nr. Prosjektnavn

ANBUD nr. Prosjektnavn . STEINKJER KOMMUNE ANBUD nr. Prosjektnavn Foto eller kart ANBUDSGRUNNLAG DEL A Generelle opplysninger Saksnr: 2011/2057 Dato: 07.05.2013 Rev.dato: 31.03.2017 Mal for alle anbudsdokumenter som alle skal

Detaljer

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj

Sum denne side: Sum Kapittel 01 Rigg og drift: S:\MBU\GRØNN ETAT PROSJEKTER\PROSJEKTER\BARNAS BYROM\Bærekraftig Landås\Bygging av veien\02 Prosj Prosjekt: Bærekraftig liv på Landås - Beskrivelse Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift 01.1 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Rund sum Lokalisering: RS 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID

Detaljer

Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår

Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår 7. Tilbygg og oppgradering Eikebergveien bofellesskap, totalentreprise. Innhold A: Tilbudsskjema B: HMS-egenerklæringsskjema C: Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår Stavanger eiendom 18.09.2013 A Tilbudsskjema

Detaljer

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum

Postnr. Reg.mengde enhet Enhetspris sum Anlegget utføres som hovedentreprise og tilbyder må sørge for at alle kostnader er inkludert i tilbudet. Anbudsbeskrivelsen er laget for å kunne fremheve enhetspriser som kan brukes ved eventuelle ekstraarbeider.

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner.

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE. Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Dr Saurs vei 3 Utbedringer etter vann- og brannskadede konstruksjoner. TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg

KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Prosjekt: Venastul Side 01-1 01 Drenering av grunnmur 01.1 KAP 1. Grøft langs kjellervegg, drenering av bygg Eksisterende drenering langs nordsiden av bygget skal rehabiliteres. Ny drenering etableres

Detaljer

Prosjekt: _Næve_ Side 1

Prosjekt: _Næve_ Side 1 Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 (201301). Prosjekt: 535709_Næve_201201 Side 01-1 Kapittel: 01 Rigg og drift 01 Rigg og drift

Detaljer

Steinkjer kommune UTBEDRING VEG KIRKOL

Steinkjer kommune UTBEDRING VEG KIRKOL UTBEDRING VEG KIRKOL ANBUDSGRUNNLAG Del A: Bok 0 Generelle bestemmelser Utarbeidet av: RG-prosjekt AS Dato: September 2007 Sign: A. Ramstad h:\prosjekt\07\l07045\7. beskrivelser\del a.docx Del A side 2

Detaljer

Asfaltering av kommunal vei Risdalskrysset - Sørlikrysset

Asfaltering av kommunal vei Risdalskrysset - Sørlikrysset Froland kommune Asfaltering av kommunal vei Risdalskrysset - Sørlikrysset Anbudsdokument 2 INNHOLD Side 1 ANBUDSINNBYDELSE 3 2 PROSJEKTDOKUMENTER 4 3 ANBUDSSKJEMA 5 3.1 Sammenstilling av hovedposter 5

Detaljer

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT :

Ørsvika høgdebasseng TILBUD. SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste INNHOLDSOVERSIKT : SUNNDAL KOMMUNE Kommunalteknisk tjeneste TILBUD Ørsvika høgdebasseng INNHOLDSOVEIKT : 1) Tegningsliste 2) Tilbudsdokumentene 3) Orientering om arbeidene 4) Kontraktsbestemmelser 5) Alminnelige bestemmelser

Detaljer

Konkurransegrunnlag BYGGING AV GARASJE VED FOSENHALLEN

Konkurransegrunnlag BYGGING AV GARASJE VED FOSENHALLEN Konkurransegrunnlag BYGGING AV GARASJE VED FOSENHALLEN Campus Fosen KF November 2013 Konkurransegrunnlag - Bygging av garasje ved Fosenhallen Innholdsfortegnelse 1. Anbudsinnbydelse... 3 2. Anbudsdokumentene...

Detaljer

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider

For alle arbeider i denne beskrivelse gjelder de samme anbuds- og kontraktsbestemmelser som for øvrige betongarbeider Prosjekt: Tilbygg - Kleppetunet, grunnarbeid for VVS Side 26-1 26 Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 26.1 Grunnarbeid VVS 26.1.1 Generelt Denne beskrivelse er utarbeidet av Multiconsult og omfatter bygningsmessige

Detaljer

Levanger kommune OPPFYLLING LEVANGER STADION

Levanger kommune OPPFYLLING LEVANGER STADION Levanger kommune OPPFYLLING LEVANGER STADION ANBUDSGRUNNLAG Del B Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: RG-prosjekt AS Dato: April 2013 Sign: B. Risholt X:\nor\oppdrag\Steinkjer\513\11\5131131\5 Arbeidsdokumenter\Anbud

Detaljer

Selvleiret Agdenes kommune

Selvleiret Agdenes kommune Norconsult AS Selvleiret Agdenes kommune GENERELL DEL 516 23 41 Agdenes kommune Tilbudsforespørsel 08.06.2016 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Selvleiret Agdenes kommune - generell del Side 00-2

Detaljer

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA

Horten kommune Telefon: Kommunalområde teknisk. SFO Lillås ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA Dato: 18.06.2014 SFO Lillås A ANBUDSINNBYDELSE / ANBUDSSKJEMA A.1 ANBUDSINNBYDELSE Horten kommune ønsker anbud på: Totalentreprise på SFO Lillås. Anbudsgrunnlaget består av: Anbudsinnbydelse med anbudsskjema,

Detaljer

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken

Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken Kommunalteknisk avdeling Mengdeoppsett SP-ledning Biskopbekken 16.03.2017 Alle arbeider skal utføres iht ØRLAND kommunes krav til og ledningsanlegg. Alle grave og rørleggerarbeider skal utføres etter NS3420

Detaljer

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune

Innbydelse til. anbudskonkurranse. for kjøp av. Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innbydelse til anbudskonkurranse for kjøp av Glassfelter til Dal skole, i Eidsvoll kommune Innholdsfortegnelse: INNBYDELSE...3 1. OPPDRAGSGIVERS REPRESENTANT...3 2. LEVERANSENS OMFANG...3 3. LEVERINGSTIDSPUNKT...3

Detaljer

IVAR IKS Prosjekt: V3 Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

IVAR IKS Prosjekt: V3 Side 1-1. Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: V3 Side 1-1 1 KUM 1.1 FD3.14110 GRAVING AV GROPER - ANTALL Antall groper stk 1 Omfang: Inkludert opplegging Utførelse: Uavstivet Graveskråning: Valgfri Type grop: Grop til vannkum Dimensjoner:

Detaljer

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema

Hammerfest kommune. Hammerfest avløpsrenseanlegg. E03: Bygg Renseanlegg. Tilbudsforespørsel. - DEL B - Anbudsskjema Hammerfest kommune Hammerfest avløpsrenseanlegg E03: Bygg Renseanlegg Tilbudsforespørsel - DEL B - Anbudsskjema Innholdsfortegnelse 1 Anbudssammendrag... 3 2 Framdrift... 4 3 Regulering av kontraktssummen

Detaljer

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune

Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune Tilbudskonkurranse for nytt lekeområde i Langøyåsen Barnehage Kråkerøy i Fredrikstad kommune 1. Generelle opplysninger Anbud på leveranse av: Prosedyrevalg: Nytt lekeområde for Langøyåsen Barnehage begrenses

Detaljer

Prosjekt: Ledningsanlegg Berge Side: 01-1 Kapittel: 01 Kapitalytelser, rigg og drift Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum

Prosjekt: Ledningsanlegg Berge Side: 01-1 Kapittel: 01 Kapitalytelser, rigg og drift Postnr NS-kode/Tekst Enhet Mengde Pris Sum Prosjekt: Ledningsanlegg Berge Side: 01-1 Kapittel: 01 Kapitalytelser, rigg og drift 01 Kapitalytelser, rigg og drift 01.1 ETABLERING 01.1.01 AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID 01.2 RIGG Rund sum...

Detaljer

Tilbydere VA-anlegg Bjørge-Andersstugua etappe 2 VA-ANLEGG BJØRGE ANDERSSTUGUA, ETAPPE 2 ADDENDUM TIL KONKURRANSEGRUNNLAG

Tilbydere VA-anlegg Bjørge-Andersstugua etappe 2 VA-ANLEGG BJØRGE ANDERSSTUGUA, ETAPPE 2 ADDENDUM TIL KONKURRANSEGRUNNLAG Tilbydere VA-anlegg Bjørge-Andersstugua etappe 2 VA-ANLEGG BJØRGE ANDERSSTUGUA, ETAPPE 2 ADDENDUM TIL KONKURRANSEGRUNNLAG Det vises til konkurransegrunnlag for VA-anlegg Bjørge-Andersstugua etappe 2 datert

Detaljer

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE

TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE TILBUDSSKJEMA - TOTALENTREPRISE Bjugn Kommune Helsesenterveien 17b Gjenoppbygging etter brannskade TOGIN AS Vollalia 7298 Budalen Postadresse Telefon E-post/web Bankgiro Vollalia + 47 90 86 27 64 oip@togin.no

Detaljer

Meråker kommune AVLØPSANLEGG EGGA

Meråker kommune AVLØPSANLEGG EGGA Meråker kommune AVLØPSANLEGG EGGA LEDNINGSANLEGG 10.05.10 Meråker kommune Avløpsanlegg Egga Anbudsgrunnlag Del A side 2 Generelle del INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A GENERELL DEL 1 ANBUDSINNBYDELSE... 4 2 ANBUDSSKJEMA...

Detaljer

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009. Frist for innlevering av tilbud: torsdag den 19. mars 2009 kl. 12.

Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009. Frist for innlevering av tilbud: torsdag den 19. mars 2009 kl. 12. Anbyder Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2009/2309-5629/2009/BIAS 601 04.03.2009 Anbud traktor for parkanlegg og idrettsanlegg 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av traktor, ny eventuelt

Detaljer

Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben

Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben Norconsult AS Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben GENERELL DEL 514 06 77 Lebesby kommune Revisjon 24.10.2014 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Vedlikeholdsmudring Veidnesklubben Side 00-2 A0 TILBUDSINNBYDELSE

Detaljer

Prosjekt: Strekning Skipadalen - Børvenestunnelen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh.

Prosjekt: Strekning Skipadalen - Børvenestunnelen Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. 50 KABELARBEIDER KABELGRØFTER Arbeider og leveranser skal tilfredsstille krav i REN publikasjon for kabelforlegging. Generelt skal kabelgrøfter plasseres i forhold til VA ledninger slik at det kan graves

Detaljer

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum.

Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum. 24.04.2014 Prosjekt: Vestby kommune - VA-sanering Høgda Side 02-1 02 Graving og sprenging av grøfter 02.02.7 FD2.11210 GRAVING AV GRØFT - LENGDE OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: UAVSTIVET GRAVESKRÅNING:

Detaljer

Norconsult AS Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER

Norconsult AS Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Prosjekt: Industriområde Kjøllefjord, grunnarbeider Side 00-1 B2 KAPITTELSAMMENDRAG BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER Kapittel: kr 02 REGNINGSARBEIDER... 10 RIGG OG DRIFT... 20 GRUNNARBEIDER... --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1

RG Rustand Gruppen AS Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 Prosjekt: Fagerlund barnehage Side 03-1 03 Grunnarbeider sprengning/alun GENERELT Det er ikke utført grunnundersøkelser. Poster i denne beskrivelsen medtas som grunnlag for avregning i tilfelle fjell eller

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL

TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL UTSKIFTING AV INNLØPSRIST OG SEPTIKRIST I SAND RENSEANLEGG NORD-ODAL TILBUDSFORESPØRSEL 2 (15) Innhold... 1 1. TILBUDSINNBYDELSE... 3 2. ORIENTERING... 4 3. KONKURRANSEREGLER... 4 3.1

Detaljer

Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka. Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen GENERELL DEL

Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka. Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen GENERELL DEL Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen GENERELL DEL Frøya kommune 21.01.2015 Prosjekt: Reparasjonsarbeider på hurtigbåtkaiene i øyrekka - Sauøya, Sørburøy og Gjæsingen

Detaljer

Malvik kommune PRO1119 Malvikstien

Malvik kommune PRO1119 Malvikstien Del B www.malvik.kommune.no PROSJEKT OG UTBYGGING Malvik kommune PRO1119 Tilbudsgrunnlag Del B Teknisk beskrivelse Del B side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 B1. Tilbudsdokumenter... 2 B2.

Detaljer

5337.XLSX Side 1 av 5 1 RIGG 2 ANDRE FELLESKOSTNADER 3 GRAVING - VVA SUM EKS MVA MVA

5337.XLSX Side 1 av 5 1 RIGG 2 ANDRE FELLESKOSTNADER 3 GRAVING - VVA SUM EKS MVA MVA 5337.XLSX 04.03.2015 Side 1 av 5 SAMMENDRAG 1 RIGG 2 ANDRE FELLESKOSTNADER 3 GRAVING - VVA SUM EKS MVA MVA SUM 01 Rigging og drift av byggeplass, forsikringer og sikkerhetsstillelse for byggeoppdrag 01

Detaljer

Levanger kommune Rundkjøring Gjemblevegen Sivs veg

Levanger kommune Rundkjøring Gjemblevegen Sivs veg Rundkjøring Gjemblevegen Sivs veg ANBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: Norconsult AS Dato: Januar 2016 Sign: Kjell Amund Prestmo Anbud del B side 2 av 6 INNHOLDSFORTEGNELSE B1. Anbudsdokumenter...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE

KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE 1 LAVANGEN KOMMUNE NY FLØY LAVANGEN SKOLE ENTREPRISE E01 - BYGG KONKURRANSEGRUNNLAG BYGGHERRESTYRT DELENTREPRISE Plan-Evo AS Bård Hammarstrøm prosjekteringsleder Sjøvegan 15. Februar 2015 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Postbeskrivelse VA- alegg Seterfjæra Side 1 av 7 VA- anlegg Seterfjæra 2017 SAMMENDRAG

Postbeskrivelse VA- alegg Seterfjæra Side 1 av 7 VA- anlegg Seterfjæra 2017 SAMMENDRAG Postbeskrivelse VA- alegg Seterfjæra 2017 20.03.2017 Side 1 av 7 VA- anlegg Seterfjæra 2017 SAMMENDRAG 1 RIGG 2 ANDRE FELLESKOSTNADER 3 GRAVING - VVA SUM EKS MVA MVA SUM 01 Rigging og drift av byggeplass,

Detaljer

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: LENDEN SKOLE OG RESURSSENTER Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum 18 BYGNINGSMESSIGE HJELPEARBEIDER 181 Bygn.m.arb. for graveentreprenør 181.1 GRØFTER Generelt. For fremføring av kabler, skal det medregnes graving evt. spregning av grøfter med dybde ca 70 cm og bredde

Detaljer

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101).

Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 1 Kapittel: Denne beskrivelsen er beskrevet etter digital versjon av NS3420 utg. 4 (201101). Prosjekt: 529686_Klæbu-Ståggåvegen_201101 Side 01-1 Kapittel:

Detaljer

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark)

FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP. K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) FREDLUNDSKOGEN BOFELLESSKAP K201 Bygningsmessige arbeider Bok 201-0 Felles tibudskjema(rib/ark) - Tilbudskjema - Rigg og Drift Prosjekteringsgruppe PGL/ARK - Espen Aursand Arkitektkontor AS LARK - Rambøll

Detaljer

Møbler Tastarustå bofellesskap

Møbler Tastarustå bofellesskap 4. Møbler Tastarustå bofellesskap Stavanger eiendom 28.06.2013 Disse skjema skal fylles ut og legges ved tilbudet som vedlegg 4 i tilbudet. A: Tilbudsskjema Pris (fyll ut) Samlet tilbudssum Mva Totalsum

Detaljer

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn.

OSLO LUFTHAVN AS 08.08.2013 BA - VA Verksted og kontor adm. bygn. Kap.: 00.03 Grunnarbeider Side 8 Postnr. Orientering / Generelle utfyllende spesifikasjoner og andre krav 00.03 Grunnarbeider 00.03.20 Bygning, generelt 00.03.20.1 GRUNNFORHOLD Utgravingen vil være i grusmasser

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. utendørs informasjonstavler det tas forbehold om finansiering og Vegvesenets godkjenning

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. utendørs informasjonstavler det tas forbehold om finansiering og Vegvesenets godkjenning Konkurransegrunnlag for for kjøp av utendørs informasjonstavler det tas forbehold om finansiering og Vegvesenets godkjenning For levering til Rendalen kommune 2011 Konkurransegrunnlag - 1 - 1 OPPDRAGET

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger

Konkurransegrunnlag. Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Konkurransegrunnlag Avtale om kjøp av konsulenttjenester vedrørende tilstand på dreneringsanlegg for veger Dokumentets dato: 01.03.2014 Saksnummer: 2014/023942 01.03.2014 Side 2 Avtale om kjøp av konsulenttjenester

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE 1 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Rehabilitering av eksisterende sportsgulv ved Ekneshallen REFERANSE Ekneshallen, rehabilitering av eksisterende sportsgulv. 2 KORT BESKRIVELSE AV ANSKAFFELSENS ART ELLER OMFANG

Detaljer

Anbudsdokument støvbindende middel for veg

Anbudsdokument støvbindende middel for veg Anbydere Vår ref: Arkiv Deres ref: Dato: 2008/334-1711/2008/KRUN 21.01.2008 Anbudsdokument støvbindende middel for veg 1. Generelt Steinkjer kommune skal kjøpe inn støvbindende middel for bruk på kommunale

Detaljer

Fv 263 Krattebøl - Buneslandet Tilbudskonferanse 6. april 2011

Fv 263 Krattebøl - Buneslandet Tilbudskonferanse 6. april 2011 Fv 263 Krattebøl - Buneslandet Tilbudskonferanse 6. april 2011 Utbyggingsseksjonen avdeling Hedmark En kort presentasjon av de som er til stede fra byggherren: A1 Tidsfrister - Endring Spørsmålsfrist:

Detaljer

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene

Helse Møre og Romsdal. M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør TILBUDSSKJEMA. Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. - Rammeavtale entreprenør Vedlegg til konkurransebestemmelsene M-2001 Rehabilitering Lundavang m.m. Rammeavtale entreprenør Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. INNLEDNING...

Detaljer

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:...

Firmanavn: Org. nr:... Postadresse:...Tlf:... Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... Tilbudsbrev 1 Tilbyder Firmanavn: Org. nr:....... Postadresse:...Tlf:........ Daglig leder:... Kontaktperson:. Tlf: E-post:... 2 Mengdefortegnelse Nr. Post Mengde Enhetspris Sum 1 Rigg, drift, nedrigging,

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av ny traktor, alternativt nyere brukt traktor, til Kommuneentreprenøren, Hamar kommune Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/5834 Tilbudsfrist: mandag 12.09.2016, 12:00 1 Oppdragsgiver

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale driftsrelatert programvare Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale driftsrelatert programvare Dokumentets dato: 08.05.13 Saksnummer: 2013050001 A.1. Tilbudsinnbydelse A.1.1. Om oppdragsgiver Statens vegvesen

Detaljer

Domstoladministrasjonen Rammeavtale prosjektadministrative tjenester TILBUDSSKJEMA

Domstoladministrasjonen Rammeavtale prosjektadministrative tjenester TILBUDSSKJEMA Domstoladministrasjonen Rammeavtale prosjektadministrative tjenester TILBUDSSKJEMA Domstoladministrasjonen Side 2 av 10 I. INNLEDNING Leverandøren skal ved sin underskrift av dette tilbudsskjemaet bekrefte

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse av veghøvel. Tilbudsfrist: onsdag ,kl.12:00 Konkurransegrunnlag Anskaffelse av veghøvel Åpen anbudskonkurranse Sak: 16/4357 Tilbudsfrist: onsdag 01.02.2017,kl.12:00 1 Oppdragsgiver Oppdraget 1.1 Oppdragsgiver Hamar kommune, Postboks 4063, 2306 Hamar

Detaljer

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1

Bilag til dokument nr : A B - CC Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 Entreprise: 03 Grunnarbeider Dato : 14.12.2012 Bilag: Kapittel: - Side: 03-1 03 GRUNNARBEIDER GENERELT Byggegropa vil utføres med åpne skjæringer i eksisterende underbygging i dagens kjøreareal. Det er

Detaljer

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN

LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN LEVERING AV HØYDEBASSENG FOR DRIKKEVANN HÅNESÅSEN HØYDEBASSENG 06.03.2013 A1 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Røros kommune innbyr vi Dem herved til å gi tilbud på levering av 1 stk komplett høydebasseng

Detaljer

ANBUDSDOKUMENT FOR. Skatepark i betong Rødberg NORE OG UVDAL KOMMUNE

ANBUDSDOKUMENT FOR. Skatepark i betong Rødberg NORE OG UVDAL KOMMUNE ANBUDSDOKUMENT FOR Skatepark i betong Rødberg NORE OG UVDAL KOMMUNE ANBUDSINNBYDELSE Nore og Uvdal Kommune skal innhente anbud på Skatepark i betong på Rødberg. Anbudet skal leveres til: Nore og Uvdal

Detaljer

Generell del begge entrepriser

Generell del begge entrepriser FØLLING RENSEANLEGG TOTALENTREPRISE PROSESSUTSTYR og TOTALENTREPRISE OVERBYGG Konkurranser med forhandling ANBUDSGRUNNLAG - DEL A Generell del begge entrepriser Prosjektnr.: S12035 Dato: 19.06.12 Dok.:

Detaljer

Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2. Firmanavn: Postadresse: Gateadresse: Organisasjonsnummer: Daglig leder:

Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2. Firmanavn: Postadresse: Gateadresse: Organisasjonsnummer: Daglig leder: E SVARDOKUMENTER Prosjekt: Borg Havn IKS - Miljøsanering Titangata 1 Side E-2 Kapittel: E1 OPPLYSNINGER OM TILBYDER E.1.1 Opplysninger om tilbyder Generelle opplysninger Firmanavn: Postadresse: Gateadresse:

Detaljer

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys

Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys Konkurransegrunnlag for Svelvik sykehjem nytt ledelys 1 1. OPPDRAGSGIVER Svelvik kommune, heretter kalt Oppdragsgiver. 2. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE Anskaffelsesprosedyren er en tilbudskonkurranse

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale støy juni 2012 desember Dokumentets dato: 23. mars 2012

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Rammeavtale støy juni 2012 desember Dokumentets dato: 23. mars 2012 Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Rammeavtale støy juni 2012 desember 2013 Dokumentets dato: 23. mars 2012 Saksnummer: 2012011998 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 2 A.1. Tilbudsinnbydelse...

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE 1 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Utskiftning av gulvbelegg og innvendig maling på div. kontorer og skoler i Mjøndalen REFERANSE Utskiftning av gulvbelegg og ny maling på div. kontor skoler. 2 KORT BESKRIVELSE

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon

Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen. Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Konkurransegrunnlag Del A regler for konkurransen Nytt Taktekke Statens vegvesen Storslett trafikkstasjon Dokumentets dato: 18.04.12 Saksnummer: 2012048013 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:...

Detaljer

Anbudsinnbydelse for riving av Grefstad skole og Grefset boliger, Meldal kommune

Anbudsinnbydelse for riving av Grefstad skole og Grefset boliger, Meldal kommune Anbudsinnbydelse for riving av Grefstad skole og Grefset boliger, Meldal kommune Innledning: Meldal kommune innbyr til anbudskonkurranse for riving av Grefstad skole og Grefset boliger. Grefstad skole

Detaljer

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE

INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA TOTALENTREPRISE KONKURRANSEGRUNNLAG, DEL I B INNBYDELSE TIL KONKURRANSE , MO I RANA Side: 2 av 5 Prosjektets navn: OMSORGSBOLIGER PER PERSAVEIEN, MO I RANA 1 Orientering Rana kommune inviterer

Detaljer

Bilag D - Vedlegg Kjøp av mannskapsbil for MOVAR IKS BILAG D VEDLEGG

Bilag D - Vedlegg Kjøp av mannskapsbil for MOVAR IKS BILAG D VEDLEGG BILAG D VEDLEGG Innhold D.1 Vedlegg... 3 D.1.1 HMS-egenerklæring... 3 D.1.2 Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter... 4 D.1.3 Forpliktelseserklæring... 5 Side 2 av 5 D.1 VEDLEGG

Detaljer

Bindal kommune Fv.801 Gang- og sykkelveg Terråk-Fallbekkvatnet.

Bindal kommune Fv.801 Gang- og sykkelveg Terråk-Fallbekkvatnet. . ANBUDSGRUNNLAG Del A: Bok 0 Generelle bestemmelser Utarbeidet av: Norconsult AS Dato: Januar 2015 Sign: Kjell Amund Prestmo n:\514\16\5141678\5 arbeidsdokumenter\anbud\del a -anbud-bindal - rev.a.doc

Detaljer

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag

HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING. Konkurransegrunnlag HÅ KOMMUNE ETAT FOR TEKNISKE SAKER OG NÆRING Konkurransegrunnlag Anskaffelse ekstern bistand for utarbeiding av oppgradert Brannordning mv for Hå kommune Åpen konkurranse under nasjonal terskelverdi Kunngjort

Detaljer

Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Nytt barnevernsystem. Anbud 24/08 Barnevern. Steinkjer 13.05.08

Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Nytt barnevernsystem. Anbud 24/08 Barnevern. Steinkjer 13.05.08 Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Nytt barnevernsystem Anbud 24/08 Barnevern Steinkjer 13.05.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal gå til anskaffelse av nytt barnevernssystem.

Detaljer

BRA midler 2014 Buss holdeplasser Kjelsberg Ring og Varabergvegen

BRA midler 2014 Buss holdeplasser Kjelsberg Ring og Varabergvegen Tilbudsforespørsel BRA midler 2014 Buss holdeplasser Kjelsberg Ring og Varabergvegen Sola kommune KOMMUNALTEKNIKK 1. september 2014 Innhold Tilbudsinnbydelse... 3 Orientering... 3 Kontaktinformasjon...

Detaljer