VANNLEDNING DØLAN ANBUDSGRUNNLAG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VANNLEDNING DØLAN ANBUDSGRUNNLAG"

Transkript

1 Meråker kommune VANNLEDNING DØLAN ANBUDSGRUNNLAG

2 Meråker kommune Vannledning Dølan Anbudsgrunnlag Del A side 2 Generelle del INNHOLDSFORTEGNELSE DEL A GENERELL DEL 1 ANBUDSINNBYDELSE ANBUDSSKJEMA ANBUDSDOKUMENTENE PROSJEKTETS ORGANISASJON BYGGHERREORGANISASJON PROSJEKTERINGSGRUPPE OPPGAVER ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN OG BYGGHERREFORSKRIFTEN ORIENTERING OM PROSJEKTET PROSJEKTETS ART OG OMFANG TIDSFRISTER OG FRAMDRIFT REKKEFØLGE PÅ ARBEIDENE KVALITETSSIKRING ORIENTERING OM BYGGEPLASSEN SHA OG HMS-ARBEID I ANLEGGSPERIODEN ANBUDSBESTEMMELSER ANSKAFFELSESPROSEDYRE KRAV TIL LEVERANDØREN Kvalifikasjonskrav (krav til anbyderens kvalifikasjoner) Etisk handel/lønns- og arbeidsvilkår Bruk av underentreprenører KRITERIER FOR VALG AV ANBYDER ( 13-2) KRAV TIL ANBUDET KONTRAKTSBESTEMMELSER GENERELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER ENDRING I NS Vedlegg - HMS egenerklæring - Byggherrens SHA-plan DEL B DEL C TEKNISK BESKRIVELSE TEGNINGSLISTE MED TEGNINGER

3 DEL A: GENERELL DEL

4 Meråker kommune Vannledning Dølan Anbudsgrunnlag Del A side 4 Generelle del 1 Anbudsinnbydelse På vegne av Meråker kommune innbys med dette til anbudskonkurranse om: "Vannledning Dølan" Kunngjøring Anbudet er kunngjort i Doffin database for offentlige innkjøp og kommunens hjemmeside Anbudsbestemmelser For anbudskonkurransen gjelder Anbud anbudsbestemmelser angitt i del A, kapittel 6 Levering av anbud: Anbudet skal leveres skriftlig i lukket konvolutt merket Vannledning Dølan til: Trønder-plan as v/jan Ola Ertsås Postboks 446, 7705 Steinkjer Dersom post benyttes er det tilbyders ansvar å sørge for at det kommer fram til Trønder-plan as, Kongensgate 31, 2. etasje i Steinkjer innen anbudsfristens utløp. Anbudsfrist: , kl Anbudsåpning: Anbudsbefaring: Anbudet vil bli åpnet på innleveringsstedet umiddelbart etter at anbudsfristen har gått ut. Det vil bli avholdt orienterende anbudsmøte på Meråker Rådhus, Onsdag 4/1-12, kl Forespørsler Anbyder kan be om tilleggsopplysninger fra den rådgivende ingeniør som har utarbeidet anbudsmaterialet. Teknisk beskrivelse kan lastes ned i digital form (G-prog anbudsfil, format.gab) fra Doffin. Anbud skal uansett leveres på papirformat som angitt under pkt. 6 Anbudsbestemmelser. Steinkjer, for Trønder-plan as Jan Ola Ertsås

5 Meråker kommune Vannledning Dølan Anbudsgrunnlag Del A side 5 Generelle del 2 Anbudsskjema Prosjekt: Vannledning Dølan Undertegnede tilbyr seg å utføre de komplette arbeider og ytelser som omfattes av entreprisen for de nedenfor angitte priser. Kapittel 01 Kapitalytelser, rigg og drift 02 Regningsarbeider 03 Grøfter 04 Ledningsanlegg 05 Kummer 06 Reduksjonsbasseng 07 Kompletterende arbeider Sum eks. mva Det forutsettes at byggetid angitt i anbudsgrunnlaget punkt 5.2 overholdes. Eventuell prisstigning i anleggsperioden innkalkuleres i andre poster (rigg og drift). Det gjelder alle anlegg som fullføres innen 1 år etter at fristen for å gi anbud har gått ut. Endringer i framdrifta som skyldes entreprenørens egne disponeringer gir ikke rett til prisstigning. Sted den Dato Adresse Telefon Telefax Ansvarlig underskrift og evt. firmastempel

6 Meråker kommune Vannledning Dølan Anbudsgrunnlag Del A side 6 Generelle del 3 Anbudsdokumentene Anbudsdokumentene for denne entreprisen inneholder følgende dokumenter: DEL A: DEL B: DEL C. GENERELL DEL TEKNISK BESKRIVELSE TEGNINGSLISTE MED TEGNINGER 4 Prosjektets organisasjon 4.1 Byggherreorganisasjon Byggherre: (BH) Prosjektleder: (PL) Byggeleder: (BL) Meråker kommune v/oddbjørn Kaasa Meråker kommune v/ Oddbjørn Kaasa Trønder-plan as v / Jan Ola Ertsås 4.2 Prosjekteringsgruppe Kontaktperson: Trønder-plan as v/jan Ola Ertsås Telefon: E-post: Telefon: E-post: Telefon: E-post: Telefon: E-post: 4.3 Oppgaver etter plan- og bygningsloven og byggherreforskriften Prosjektet er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven og byggherreforskriften. Følgende funksjoner skal ivaretas av firmaene angitt nedfor. Ansvarlig søker: Hovedvernebedrift: SHA-koordinator i prosjekteringsfasen SHA-koordinator i byggefasen Trønder-plan as Entreprenøren Trønder-plan as v/jan Ola Ertsås Entreprenøren 5 Orientering om prosjektet 5.1 Prosjektets art og omfang Byggherre Meråker Kommune ønsker å bygge ny vannledning fra hovedvannkilden, Litjåtjønnin til Dølan. Dagens vannledning på denne strekningen har ujevn og til dels liten overdekningsmasse og det er også registrert materialtretthet på ledningen. Kommunen har registrert hyppige driftsproblemer på denne strekningen den senere tid. Omfanget og hyppigheten er såpass omfattende at kommunen vurderer situasjonen som kritisk. Det er derfor planlagt ny vannledning med nødvendige kummer fra Litjåtjønninn og ned til eksisterende kum ved Dølan. På grunn av trykkforskjellene skal det også bygges nytt reduksjonsbasseng ovenfor Dølan. Dette trykkreduksjonsbassenget blir utlyst i en egen entreprise og omfattes ikke av dette anbudet.

7 Meråker kommune Vannledning Dølan Anbudsgrunnlag Del A side 7 Generelle del Dette anlegget omfatter i korte trekk følgende: m vannledningsgrøft med trekkrør m, 200 mm PE100 SDR 11 vannledning m, 200 mm PE100 SDR 9 vannledning m, 200 mm PE100 SDR 7 vannledning - 6 stk vannkummer I tillegg skal det medtas graving, nedsetting og tilfylling av trykkreduksjonsbasseng som blir levert av annen leverandør. 5.2 Tidsfrister og framdrift Byggearbeidene kan starte etter at kontrakt er inngått, antatt Arbeidene fra profil 2700 og fram til eks. kum ved Litjåtjønnin kan ikke utføres før 15.mai Tidspunkt for utgraving og nedsetting av trykkreduksjonsbasseng er ikke bestemt ennå. Anlegget skal være ferdigstilt innen Rekkefølge på arbeidene Entreprenøren utarbeider selv framdriftsplan og avgjør rekkefølgen på arbeidene, ihht ovenfor nevnte frister og i samråd med byggeleder. Framdriftsplan legges fram på første byggemøte. 5.4 Kvalitetssikring Entreprenøren skal selv gjennomføre egenkontroll og utarbeide dokumentasjon som sikrer at utførelsen er i henhold til krav stilt i kontraktsdokumentene. Før anleggstart skal entreprenøren utarbeide en kvalitetsplan og kontrollplan for anlegget. 5.5 Orientering om byggeplassen Byggeplassen Fra eksisterende vannkum ved Dølan fram til eksisterende vannkum ved Litjåtjønnin. Grunnforhold Det er ikke foretatt grunnundersøkelser i området men traseen vil omfatte både fjellgrøft (1200 m), jordgrøft (900 m) og grøft over myrområder (1000 m). Rigg Entreprenøren må selv skaffe riggplass, og innhente tillatelse fra grunneier. Entreprenøren skal stille til disposisjon brakke for byggemøter. Entreprenøren må selv foreta nødvendige tilknytninger til vann og avløpsanlegg. Entreprenøren må selv i nødvendig utstrekning, skaffe tilgang på strømforsyning. Sikring av arbeidsområdet Entreprenøren er ansvarlig for sikring av arbeidsområdet. Førstehjelpsutstyr Entreprenøren må selv sørge for forskriftsmessig utstyr.

8 Meråker kommune Vannledning Dølan Anbudsgrunnlag Del A side 8 Generelle del Slukningsutstyr Entreprenøren må selv sørge for forskriftsmessig utstyr. Personlig verneutstyr Entreprenøren må selv sørge for forskriftsmessig utstyr. Anleggsområde Byggherre og entreprenøren avklarer omfang av anleggsområde før anleggsoppstart. 5.6 SHA og HMS-arbeid i anleggsperioden Byggherre har utarbeidet en SHA-plan for prosjektet. SHA-planen viser og beskriver: - ansvars- og oppgavefordeling i prosjektet - felter som har et koordineringsbehov - spesifikke tiltak under arbeidet som kan medføre fare for liv og helse - risikoelementer - sikkerhet og sikringstiltak - målsettinger med vernetiltakene/planen - riggplan - framdriftsplan - rapporteringslinjer og rutiner - handlingsplan ved ulykke - avviksbehandling/rapportering - oppfølging og ajourføring Entreprenøren skal gjennomgå SHA-planen og sammen med byggherre påse at den sikrer et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i gjennomføringsfasen, og oppfyller krav i forskrift til arbeidsmiljøloven Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser (Byggherreforskriften). Entreprenøren skal gi manglende og evt. supplerende opplysninger til SHA-planen til byggherren innen 3 uker etter kontraktsinngåelse eller senest ved anleggstart. Entreprenør skal påse at SHA-planen følges i gjennomføringsfasen, og han vil bli tillagt ansvar som SHA-koordinator for gjennomføringsfasen dersom det er flere virksomheter til stede på anlegget (f.eks. side-/underentreprenører, kabeletater og byggherres egne arbeidere). Entreprenøren skal således overta ansvaret for SHA-planen i gjennomføringsfasen og må sørge for oppfølging og ajourføring av SHA-planen under anlegget. Entreprenøren skal videre sørge for opplæring av egne arbeidstakere og underentreprenører om SHA-planen og gjeldende krav til sikkerhet. Navn på verneombud og evt. verneleder oppgis til byggherren senest ved anleggstart. Verneleder skal ha en fri og uavhengig stilling i SHA-spørsmål. Alle kostnader vedr. SHA og vernearbeidet skal være inkludert i rigg eller enhetspriser, dersom ikke annet er spesifisert i masseoppstillingen. Kobling mellom byggherrens SHA-plan og entreprenørens HMS-system Entreprenør skal ta opp i sitt eget HMS-system de deler av SHA-planen som er relevant for virksomhetens arbeid.

9 Meråker kommune Vannledning Dølan Anbudsgrunnlag Del A side 9 Generelle del HMS egenerklæring HMS egenerklæringsskjema vedlagt i anbudsgrunnlaget skal være underskrevet ved innlevering. Anbud som ikke har underskrevet HMS egenerklæring kan bli avvist. Anbyderen er ansvarlig for å kreve inn tilsvarende HMS egenerklæring fra alle underentreprenører. Disse egenerklæringene vedlegges ikke anbudet, men kan bli krevd framlagt ved eventuelle kontraktsforhandlinger. 6 Anbudsbestemmelser 6.1 Anskaffelsesprosedyre Anskaffelsen følger bestemmelsen i Forskrift om offentlige anskaffelser. Den gjennomføres som åpen anbudskonkurranse etter del II i Forskrift om offentlige anskaffelser ( 5-1). 6.2 Krav til leverandøren Kvalifikasjonskrav (krav til anbyderens kvalifikasjoner) For å komme i betraktning må tilbyder oppfylle følgende minstekrav: Krav: Skatter og avgifter skal være betalt til myndighetene Bedriften skal ha ivareta helse, miljø og sikkerhet Bedriften skal være en organisatorisk og juridisk enhet Positiv egenkapital Erfaring med tilsvarende eller beslektet arbeid. Teknisk og faglig kompetanse Dokumentered ved: Attest for betalt skatt ikke eldre enn 6 mnd. Attest for betalt mva ikke eldre enn 6 mnd HMS-erklæring med underskrift fra ledelsen og representant for de ansatte Firmaattest. Regnskapsutdrag for siste år eller annen dokumentasjon som bekrefter positiv egenkapital (kan ettersendes på forespørsel) Opplysninger om tilsvarende tidligere prosjekter hvor kontaktperson hos tidligere oppdragsgivere oppgis (kan ettersendes på forespørsel). Sentral godkjenning eller dokumentasjon for at firmaet vil få lokal godkjenning som Ansvarlig utførende/kontrollerende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner tiltaksklasse 2. NB! Tilbydere som ikke oppfyller disse kravene og som mangler denne dokumentasjon vil bli avvist.

10 Meråker kommune Vannledning Dølan Anbudsgrunnlag Del A side 10 Generelle del Etisk handel/lønns- og arbeidsvilkår For tjenestekontrakter og tjenestedelen av varekontrakter som foregår i Norge, kreves i tråd med ILO-konvensjon nr. 94, norske lønns- og arbeidsvilkår for alle oppdrag til kommunen og samarbeidende virksomheter. Leverandøren skal sørge for at tilsatte i egen organisasjon og tilsatte hos eventuelle underleverandører ikke har dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av tariffavtaler, regulativ eller det som er normalt for vedkommende sted og yrke i Norge. Leverandøren skal på oppfordring legge fram dokumentasjon om de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Alle avtaler Leverandøren inngår som innebærer utførelse av arbeid under denne kontrakten, skal inneholde tilsvarende bestemmelser. Varekontrakter: Det kreves at tilbudte varer er produsert/produseres, iht. ILOs kjernekonvensjoner, uansett hvor i verden produksjonen foregår og at leverandøren garanterer for dette (forbud mot barnearbeid, diskriminering og tvangsarbeid samt retten til organisasjonsfrihet) Bruk av underentreprenører Kravene som er nevnt ovenfor gjelder også alle anbyderens underentreprenører, men disse attestene skal ikke vedlegges anbudet. Attestene for underentreprenørene kan bli krevd framlagt ved eventuelle kontraktsforhandlinger. Anbyderen er uansett ansvarlig for å benytte kun underentreprenør som har betalt all skatt og alle avgifter. 6.3 Kriterier for valg av anbyder ( 13-2) Kontrakt tildeles den tilbyder som har laveste pris eks mva. 6.4 Krav til anbudet Anbudets utforming: Anbudet skal leveres skriftlig i lukket konvolutt merket med Anbud og prosjektets navn (som angitt i anbudsinnbydelsen). Enhetspriser skal oppgis og anbudet sammenstilles i anbudsskjemaet. Anbudet skal være datert og underskrevet av anbyder. Språk Anbudet skal leveres på norsk Kapasitet Det skal vedlegges liste over maskiner som skal benyttes i prosjektet (se vedlagt skjema i Del C bak i anbudet). Vedståelsesfrist Anbudet skal vedstås i 3 - tre - måneder etter anbudsfrist. Antakelse av anbud Meråker kommune forbeholder seg retten til å anta helt eller delvis et hvilket som helst tilbud eller forkaste samtlige i henhold til gjeldende regelverk. Byggherren tar også forbehold om at det kan ordnes med godkjent finansiering.

11 Meråker kommune Vannledning Dølan Anbudsgrunnlag Del A side 11 Generelle del 7 Kontraktsbestemmelser 7.1 Generelle kontraktsbestemmelser For denne kontrakten skal NS 8406 benyttes som kontraktsbestemmelser. 7.2 Endring i NS8406 Pkt.8 Sikkerhetsstillelse Byggherren stiller ikke sikkerhet (jfr. NS8406, pkt 8).

12 Meråker kommune Vannledning Dølan Anbudsgrunnlag Del A side 12 Generelle del Egenerklæring om helse, miljø og sikkerhet Vedlegg 1 Denne bekreftelsen gjelder: Firma Adresse Postnr./-sted Det bekreftes med dette at denne virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen og ved det tilfredsstille kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten (Internkontrollforskriften) fastsatt ved kgl.res. av 6. desember 1996 nr i medhold av lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. Det bekreftes at virksomheten er lovlig organisert i henhold til gjeldende skatte- og arbeidsmiljøregelverk når det gjelder ansattes faglige og sosiale rettigheter. Det aksepteres at oppdragsgiver etter anmodning vil bli gitt rett til gjennomgåelse og verifikasjon av virksomhetens system for ivaretagelse av helse, miljø og sikkerhet. Daglig leder (sign.) Dato: Det bekreftes med dette at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle ovennevnte krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen. Representant for de ansatte (sign.) Dato:

13 Prosjekt: Vannledning Dølan Side 01-1 Kapittel: 01 Kapitalytelser, rigg og drift Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Avg. pl. Avg. fri 01 Kapitalytelser, rigg og drift Det vises til NS3420-A "Rigg og drift" samt orientering foran i dette dokumentet. Entreprenøren plikter å gjøre seg kjent med forhold som kan ha betydning for hans arbeider eller som kan medføre ansvar. Unnlatelser eller feiltakelser med hensyn til dette gir ikke entreprenøren rett til noen slags ekstrakrav. I dette kapittelet skal entreprenøren ta med alle kostnader til egen tilrigging, drift og nedrigging som er nødvendig for utførelsen av de beskrevne arbeider innenfor gitte rammer. Her nevnes bl.a. HMS-arbeid, rigg, anleggsveger, stikking, oppmåling, opprydding, forsikring, varsling osv. Vedrørende data for veger vil entreprenøren få oversendt koordinater og høyder for vegkroppen (senterlinjer, kantlinjer mm) til bruk for egen utsetting av traséene. Entreprenøren må selv bearbeide data for evt. bruk til eget måleutstyr. Entreprenøren skal utarbeide komplett kart og dokumentasjon med data for ferdig anlegg (anleggsrapport) AV1.1 ETABLERING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Andre krav: Forsikring ihht NS 8406 Rund sum RS 01.2 AV2.1 DRIFT AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Andre krav: Nei Rund sum RS 01.3 AV3.1 AVVIKLING AV EGET KONTRAKTARBEID Lokalisering: Andre krav: Nei Rund sum RS Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1 Sum denne side: Sum Kapittel 01 Kapitalytelser, rigg og drift:

14 Prosjekt: Vannledning Dølan Side 02-1 Kapittel: 02 Regningsarbeider Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Avg. pl. Avg. fri 02 Regningsarbeider Posten er regningsarbeider som kan komme til utførelse og som vil inngå i byggherrens anbudsvurdering. Byggeleder vil vurdere avt. behov for disse arbeidene Arbeidslønn Fagarbeider, antatt timer time 100, Arbeidslønn, natt Pålagt nattarbeid, fagarbeider, antatt timer time 80, Maskinleie, gravemaskin 20 tonn Antatt timer time 100, Maskinleie dumper Antatt timer time 80, Maskinleie borerigg Antatt timer time 20, Maskinleie traktor m/utstyr Antatt timer time 40, Maskinleie, gravemaskin 8-10tonn Antatt timer time 40,00 Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1 Sum denne side: Sum Kapittel 02 Regningsarbeider:

15 Prosjekt: Vannledning Dølan Side 03-1 Kapittel: 03 Grøfter Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Avg. pl. Avg. fri 03 Grøfter Ledninger skal legges frostfritt. Ved mindre overdekning er det nødvendig med frostsikring ved bruk av isolasjon. NB! Alle kostnader vedrørende kumutvidelser skal inngå i prisen for grøfta. Se forøvrig ledningsplan FV1.1 VEGETASJONSRYDDING - KOMPLETT Område som skal ryddes: Grøfteareal for vannledning og område for reduksjonsbasseng. Andre krav: Nei Areal m , FV GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: VALGFRI GRAVESKRÅNING: VALGFRI LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Ihht ledningsplan. Formål: Grøft for vannledning 200 mm. Grunnforhold: Jordmasser. Restriksjoner: Ikke vurdert Bunnbredde: 0,6 m Grøftedybde: Inntil 2,5 m Krav til tilbakefylling: Omfyllingsmasser: Fundament 15 cm, sidefylling 20 cm, beskyttelseslag 15 cm. Det skal benyttes pukk innenfor graderingen 8-16 mm. Antatt ca. 0,5 m3 pukk pr lengdemeter grøft. Evt. overskuddsmasser lastes opp og disponeres internt på anleggsaområdet. Krav til komprimering: Normal Andre krav: Nei Samlet lengde m 900,00 Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 03 Grøfter:

16 Prosjekt: Vannledning Dølan Side 03-2 Kapittel: 03 Grøfter Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Avg. pl. Avg. fri 03.3 FV GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: VALGFRI GRAVESKRÅNING: VALGFRI LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Ihht ledningsplan. Formål: Grøft for vannledning 200 mm. Grunnforhold: Myrmasser. Restriksjoner: Ikke vurdert Bunnbredde: 0,6 m Grøftedybde: Inntil 2,5 m Krav til tilbakefylling: Omfyllingsmasser: Fundament 15 cm, sidefylling 20 cm, beskyttelseslag 15 cm. Det skal benyttes pukk innenfor graderingen 8-16 mm. Antatt ca. 0,5 m3 pukk pr lengdemeter grøft. Evt. overskuddsmasser lastes opp og disponeres internt på anleggsområdet. Krav til komprimering: Normal Andre krav: Nei Samlet lengde m 1000, FV GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: VALGFRI GRAVESKRÅNING: VALGFRI LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Ihht ledningsplan. Formål: Grøft for vannledning 200 mm. Grunnforhold: 50 % Jordmasser og 50% fast fjell. Restriksjoner: Ikke vurdert Bunnbredde: 0,6 m Grøftedybde: Inntil 2,5 m Krav til tilbakefylling: Omfyllingsmasser: Fundament 15 cm, sidefylling 20 cm, beskyttelseslag 30 cm. Det skal benyttes pukk innenfor graderingen 4-22 mm. Antatt ca. 0,5 m3 pukk pr lengdemeter grøft. Evt. overskuddsmasser lastes opp og disponeres internt på anleggsområdet. Krav til komprimering: Normal Andre krav: Nei Samlet lengde m 200,00 Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 03 Grøfter:

17 Prosjekt: Vannledning Dølan Side 03-3 Kapittel: 03 Grøfter Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Avg. pl. Avg. fri 03.5 FV GRØFT - UTTAK OG UTLEGGING OMFANG: INKLUDERT OPPLASTING UTFØRELSE: VALGFRI GRAVESKRÅNING: VALGFRI LEVERING: EKSTERNE MASSER Lokalisering: Ihht ledningsplan. Formål: Grøft for vannledning 200 mm. Grunnforhold: fast fjell. Restriksjoner: Ikke vurdert Bunnbredde: 0,6 m Grøftedybde: Inntil 2,5 m Krav til tilbakefylling: Omfyllingsmasser: Fundament 15 cm, sidefylling 20 cm, beskyttelseslag 15 cm. Det skal benyttes pukk innenfor graderingen 8-16 mm. Antatt ca. 0,5 m3 pukk pr lengdemeter grøft. Evt. overskuddsmasser lastes opp og disponeres internt på anleggsområdet. Krav til komprimering: Normal Andre krav: Nei Samlet lengde m 1200, GU6.14A GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON TRAFIKKERT AREAL BRUKSKRAV: BRUKSKLASSE 4 Lokalisering: I ledningsgrøft Anvendelse: Rundt Ledningssone Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Antatt mengde. Byggeleder avgjør omfang. Areal m ,00 Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1 Sum denne side: Sum Kapittel 03 Grøfter:

18 Prosjekt: Vannledning Dølan Side 04-1 Kapittel: 04 Ledningsanlegg Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Avg. pl. Avg. fri 04 Ledningsanlegg Postene omfatter levering, legging og montering av beskrevne ledninger. Det presiseres at alle nødvendige bend både i horisontal- og vertikalplan skal inngå. Tetningsringer, pakninger, skjøtemateriell ol. skal også inngå i den tilbudte pris. Alle mengder er regnet gjennomgående UB VANNLEDNING - KOMPLETT TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: PE 100 PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: VALGFRI Lokalisering: Ihht. ledningsplan Ringstivhet: SDR 11 Relativ deformasjon: Trykk: Dimensjon: 200 mm Materialkvalitet: Andre krav: Nei Lengde m 2330, UB VANNLEDNING - KOMPLETT TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: PE 100 PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: VALGFRI Lokalisering: Ihht. ledningsplan Ringstivhet: SDR 9 Relativ deformasjon: Trykk: Dimensjon: 200 mm Materialkvalitet: Andre krav: Nei Lengde m 650,00 Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 04 Ledningsanlegg:

19 Prosjekt: Vannledning Dølan Side 04-2 Kapittel: 04 Ledningsanlegg Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Avg. pl. Avg. fri 04.3 UB VANNLEDNING - KOMPLETT TYPE VANNLEDNING: KALDT FORBRUKSVANN MATERIALE: PE 100 PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: VALGFRI Lokalisering: Ihht. ledningsplan Ringstivhet: SDR 7 Relativ deformasjon: Trykk: Dimensjon: 200 mm Materialkvalitet: Andre krav: Nei Lengde m 105, UB AVLØPSLEDNING - KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: PVC PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: VALGFRI PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Lokalisering: Ihht kumskisser. Drenering av vannkummer. Ringstivhet: SN8 Dimensjon: 160 mm Andre krav: Nei Lengde m 100, UB AVLØPSLEDNING - KOMPLETT TYPE AVLØPSLEDNING: OVERVANNSLEDNING TRYKKLØS MATERIALE: PVC PLASSERING/MONTASJE: I GRØFT SKJØT: VALGFRI PAKNINGSTYPE: INNSTØPTE PAKNINGER Lokalisering: Ihht kumskisser. Drenering av vannkummer. Ringstivhet: SN8 Dimensjon: 200 mm Andre krav: Nei Lengde m 100,00 Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 04 Ledningsanlegg:

20 Prosjekt: Vannledning Dølan Side 04-3 Kapittel: 04 Ledningsanlegg Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Avg. pl. Avg. fri 04.6 WB KABELRØR I LØSMASSER TYPE: GLATT KVEILT RØR MATERIALE: PE FARGE: GUL KOMPLETTERENDE DELER: MED TREKKETAU NOMINELL UTVENDIG DIAMETER: DN 40 Lokalisering: I ledningsgrøft for vannledning. Se normalprofil grøft. Leggekrav: Største deforrmasjon: Andre krav: Nei Lengde rørledning m 3080, SB A ISOLERING AV RØRLEDNING I GRUNNEN - KOMPLETT MATERIALE: VALGFRITT TYKKELSE: 50 mm Lokalisering: Grøftetrasé for vannledning. Krav til fysiske egenskaper: Kjøresterk isolasjon Type og dimensjon på rørledning: Varierende Andre krav: a) Platebredde 1,2 m2 pr lm. Antatt mengde, avtales med byggeleder. b) Materiale isolasjonsplater Lengde rørledning lm 1000, UP1.110 FORANKRING AV RØRLEDNING I GRØFTER OG KUMMER DEL: RØRLEDNING I GRØFT METODE: VALGFRI Lokalisering: Vannledning forankres ved bend større enn 11º (prefabrikert eller plasstøpt betong). Dimensjon: 200 mm PE 100 Andre krav: Nei Antall stk 25 Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 04 Ledningsanlegg:

21 Prosjekt: Vannledning Dølan Side 04-4 Kapittel: 04 Ledningsanlegg Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Avg. pl. Avg. fri 04.9 UB8.1531A DESINFISERING AV RØRLEDNING Lokalisering: Ihht ledningsplan. Type ledning: Vannledning PE100 Dimensjon (DN):200 mm Lengde ledning for angitt dimensjon: 3080 m Desinfeksjonsmetode: Desinfeksjonsmiddel: Vann med desinfeksjonsmiddel: Tillatt rest desinfeksjonsmiddel: Andre krav: Vannledninger skal behandles ihht. NKF og NORVARs VA/miljøblad nr "Desinfeksjon av vannledningsnett ved nyanlegg". Rund sum RS UB8.1532A NØYTRALISERING ETTER DESINFISERING Metode: Type ledning: Vannledning Dimensjon: 200 mm Lengde ledning for angitt dimensjon: Totalt 3080 m Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Vannledninger skal behandles ihht. NKF og NORVARs VA/miljøblad nr "Desinfeksjon av vannledningsnett ved nyanlegg". Antall ledningsstekk stk UB8.121 TRYKKPRØVING AV VANN- OG AVLØPSLEDNINGER - TRYKKLEDNINGER RØRMATERIALE: TERMOPLAST Lokalisering: Gjelder vannledning. Lengde ledning for angitt dimensjon: VL 200 mm 3080 m Prøvingsmetode: Vann Andre krav: Nei Rund sum RS Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1 Sum denne side: Sum Kapittel 04 Ledningsanlegg:

22 Prosjekt: Vannledning Dølan Side 05-1 Kapittel: 05 Kummer Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Avg. pl. Avg. fri 05 Kummer 05.1 UB1.3A Armaturer Alle kummer skal være tette kummer. Det skal benyttes prefabrikerte kumdeler som tilfredsstiller kravene i NS Hulltaking for kumgjennomføring og drenering skal utføres som kjerneboring. For evt. ikke benyttede innløp i kummer skal tersing inngå.. Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Gjelder armatur/deler i vannkum V1som angitt på kumskisse 08. Gjelder alt nødvendig tilbehør for komplett tilkopling. Gjelder både levering og montering/tilkopling. Rund sum RS 05.2 UB1.3A Armaturer Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Gjelder armatur/deler i vannkum V2 som angitt på kumskisse 09. Gjelder alt nødvendig tilbehør for komplett tilkopling. Gjelder både levering og montering/tilkopling. Rund sum RS Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 05 Kummer:

23 Prosjekt: Vannledning Dølan Side 05-2 Kapittel: 05 Kummer Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Avg. pl. Avg. fri 05.3 UB1.3A Armaturer Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Gjelder armatur/deler i vannkum V3 som angitt på kumskisse 10. Gjelder alt nødvendig tilbehør for komplett tilkopling. Gjelder både levering og montering/tilkopling. Rund sum RS 05.4 UB1.3A Armaturer Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Gjelder armatur/deler i vannkum V4 som angitt på kumskisse 11. Gjelder alt nødvendig tilbehør for komplett tilkopling. Gjelder både levering og montering/tilkopling. Rund sum RS Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 05 Kummer:

24 Prosjekt: Vannledning Dølan Side 05-3 Kapittel: 05 Kummer Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Avg. pl. Avg. fri 05.5 UB1.3A Armaturer Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Gjelder armatur/deler i vannkum V5 som angitt på kumskisse 12. Gjelder alt nødvendig tilbehør for komplett tilkopling. Gjelder både levering og montering/tilkopling. Rund sum RS 05.6 UB1.3A Armaturer Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Gjelder armatur/deler i vannkum V6 som angitt på kumskisse 13. Gjelder alt nødvendig tilbehør for komplett tilkopling. Gjelder både levering og montering/tilkopling. Rund sum RS Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 05 Kummer:

25 Prosjekt: Vannledning Dølan Side 05-4 Kapittel: 05 Kummer Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Avg. pl. Avg. fri 05.7 UF1.1114A NEDSTIGNINGSKUMMER AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT KUMTYPE: T-MERKET MED FALSSKJØT OG GLIDERING NOMINELL DIAMETER: DN 1600 Lokalisering: V1,V3,V5 og V6 ihht. ledningsplan og kumskisser. Kumhøyde: Inntil 2,5 m Andre krav: Prefabrikert kum med justeringsring og kumtopp med flytende ramme, støpejernslokk av typen Furnes 2103T, Ulefoss m/brutt anleggsflate eller tilsvarende og A-stige 6 trinns. Kummen skal være komplett ihht. kumskisse (inkl. boringer, pakninger osv.). Antall stk UF1.1113A NEDSTIGNINGSKUMMER AV BETONGELEMENTER - KOMPLETT KUMTYPE: T-MERKET MED FALSSKJØT OG GLIDERING NOMINELL DIAMETER: DN 1400 Lokalisering: V2 og V4 ihht. ledningsplan og kumskisser. Kumhøyde: Inntil 2,5 m Andre krav: Prefabrikert kum med justeringsring og kumtopp med flytende ramme, støpejernslokk av typen Furnes 2103T, Ulefoss m/brutt anleggsflate eller tilsvarende og A-stige 6 trinns. Kummen skal være komplett ihht. kumskisse (inkl. boringer, pakninger osv.). Antall stk 2 Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1 Sum denne side: Sum Kapittel 05 Kummer:

26 Prosjekt: Vannledning Dølan Side 06-1 Kapittel: 06 Reduksjonsbasseng Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Avg. pl. Avg. fri 06 Reduksjonsbasseng Arbeidene i dette kapitlet omfatter graving og tilfylling i byggegrop for reduksjonsbasseng, med tilhørende arbeider som transport/deponering, komprimering, avretting etc FD GRAVING TIL GENERELLE GRAVENIVÅER OMFANG: INKLUDERT OPPLEGGING UTFØRELSE: VALGFRI GRAVESKRÅNING: VALGFRI Lokalisering: Byggegrop for reduksjonsbasseng Formål: Grunnforhold: Jord-,myr- og fjellmasser. Andre krav: Nei Prosjektert fast volum m 3 100, FF5.124 RENSK AV BERGOVERFLATE ETTER GRAVING KRAV TIL NØYAKTIGHET: NØYAKTIGHETSKLASSE 4 Lokalisering: Byggegrop for reduksjonsbasseng Andre krav: Nei Rensket areal m 2 25, FH SPRENGNING I DAGEN KRAV TIL KONTUR: KONTURKLASSE 2 Lokalisering: Byggegrop for reduksjonsbasseng Formål: Restriksjoner: Krav til underboring: Andre krav: Nei Prosjektert fast volum m 3 100,00 Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 06 Reduksjonsbasseng:

27 Prosjekt: Vannledning Dølan Side 06-2 Kapittel: 06 Reduksjonsbasseng Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Avg. pl. Avg. fri 06.4 FV6.3122A MASSEFLYTTING - FAST VOLUM KRAV TIL KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: byggegrop for reduksjonsbasseng Grunnforhold: Fjell/løsmasser Kote/nivå: Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Gjelder masser som er egnelig til tilbakefylling rundt reduksjonsbasseng. Prosjektert fast volum m 3 80, FV6.3122A MASSEFLYTTING - FAST VOLUM KRAV TIL KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: byggegrop for reduksjonsbasseng Grunnforhold: Fjell/løsmasser Kote/nivå: Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Gjelder overskuddsmasser fra byggegrop for reduksjonsbasseng. Overskuddsmasser lastes opp og disponeres internt på anleggsområdet. Prosjektert fast volum m 3 120,00 Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 06 Reduksjonsbasseng:

28 Prosjekt: Vannledning Dølan Side 06-3 Kapittel: 06 Reduksjonsbasseng Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Avg. pl. Avg. fri 06.6 GU6.14A GEOTEKSTIL FOR SEPARASJON TRAFIKKERT AREAL BRUKSKRAV: BRUKSKLASSE 4 Lokalisering: Byggegrop for reduksjonsbasseng Anvendelse: Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Antatt mengde. Byggeleder avgjør omfang. Areal m 2 50, FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - VOLUM TYPE LAG: FORSTERKNINGSLAG AV PUKK/ KULT TYPE MASSE/SORTERING: 2/16 LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Byggegrop Underlag: Gjelder på eks grunn under reduksjonsbasseng og sidefylling av reduksjonsbasseng Tykkelse: Andre krav: Nei Prosjektert anbrakt volum m 3 100,00 Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1 Sum denne side: Sum Kapittel 06 Reduksjonsbasseng:

29 Prosjekt: Vannledning Dølan Side 07-1 Kapittel: 07 Kompletterende arbeider Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Avg. pl. Avg. fri 07 Kompletterende arbeider 07.1 FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL TYPE LAG: GRUSDEKKE TYPE MASSE/SORTERING: Annen sortering - må spesifiseres LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Fra profil 0 til reduksjonsbasseng profil 470 skal eksisterende traktorveg opprustes til kjørbar veg med bredde ca 3,0 m. Ved reduksjonsbasseng skal det etableres snuplass/parkeringsplass. Underlag: Eksisterende traktorveg. Tykkelse: 10 cm grusdekke Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Posten omfatter også nødvendig utlegging av forsterkningslag av sprengtstein. Dette gjelder overskuddsmasser av sprengtstein fra grøftearbeider og byggegrop for reduksjonsbasseng. Posten omfatter også nødvendig leveranse og utlegging av fiberduk klasse 4 før utlegging av forsterkningslag/grusdekke. Areal m ,00 Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1 Sum denne side: Akkumulert Kapittel 07 Kompletterende arbeider:

30 Prosjekt: Vannledning Dølan Side 07-2 Kapittel: 07 Kompletterende arbeider Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Avg. pl. Avg. fri 07.2 FS UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL TYPE LAG: GRUSDEKKE TYPE MASSE/SORTERING: Annen sortering - må spesifiseres LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Fra reduksjonsbasseng profil 470 til profil 1750 skal eksisterende traktorveg opprustes med grusdekke. Underlag: Eksisterende traktorveg. Tykkelse: 10 cm Andre krav: Nei Areal m , FS A UTLEGGING AV LØSMASSER I LAG - AREAL TYPE LAG: GRUSDEKKE TYPE MASSE/SORTERING: Annen sortering - må spesifiseres LEVERING: EKSTERNE MASSER KOMPRIMERING: NORMAL KOMPRIMERING KONTROLL AV KOMPRIMERING: NORMAL KONTROLL Lokalisering: Mellom profil skal det etableres kjøresti/veg for firehjuling med bredde ca 1,5 m. Underlag: Eksisterende terreng Tykkelse: 10 cm Andre krav: a) Omfang og prisgrunnlag b) Materialer c) Utførelse d) Toleranser e) Prøving og kontroll x) Mengderegler Posten omfatter også nødvendig leveranse og utlegging av fiberduk klasse 3 før utlegging av grusdekke. Areal m ,00 Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1 Sum denne side: Sum Kapittel 07 Kompletterende arbeider:

31 Prosjekt: Vannledning Dølan Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01 Kapitalytelser, rigg og drift Regningsarbeider Grøfter Ledningsanlegg Kummer Reduksjonsbasseng Kompletterende arbeider Z:\OPPDRAG\1158 Vannledning Dølan\1158 Vannledning Dølan.ga1

32 /Tegningsliste Dølan xls TEGNINGSLISTE Side 1 av 1 OPPDRAGSGIVER PROSJEKT NR Meråker kommune 1158 PROSJEKT AJOURFØRT Vannledning Dølan NR TITTEL 01 Ledningsplan oversiktl Ledningsplan og profil Ledningsplan og profil Ledningsplan og profil Ledningsplan og profil Ledningsplan og profil Ledningsprofil oversikt Skisse vannkum V Skisse vannkum V Skisse vannkum V Skisse vannkum V Skisse vannkum V Skisse vannkum V Normalprofil grøft Tegning/revisjon/dato A B C D E F G Trønder-plan as Havnegt. 12 PB. 480, 7801 Namsos Tlf /Fax

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

Fredrikstad kommune, VA-Lisleby Side 39-00-1. v/ Sverre Olav Gjerløw Mob: 977 43 888 K.G. Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad

Fredrikstad kommune, VA-Lisleby Side 39-00-1. v/ Sverre Olav Gjerløw Mob: 977 43 888 K.G. Meldahlsvei 9 Postboks 123 1601 Fredrikstad Side 39-00-1 00 Alminnelig del - 01 Anbudsinnbydelse: Postnr Spesifikasjon ANBUDSDOKUMENTER 01 ANBUDSINNBYDELSE 00.01.1 TILTAKSHAVER/RÅDGIVERE Tiltakshaver: Rådgivere: Fredrikstad Kommune, TD v/ Tomteveien

Detaljer

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Levanger Kommune MED SYKKELBANE PÅ MOAN TILBUDSGRUNNLAG Del A: Bok 0 Generelle bestemmelser Utarbeidet av: RG-prosjekt AS Dato: August 2012 Sign: Anne F. Skrøvseth h:\prosjekter levanger\2012\pl12005 velodrom

Detaljer

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN

Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN Levanger Kommune BYGGING AV IDRETTSANLEGG MED SYKKELBANE PÅ MOAN TILBUDSGRUNNLAG Del B: Teknisk beskrivelse Utarbeidet av: RG-prosjekt AS Dato: August 2012 Sign: A.F. Skrøvseth H:\Prosjekter Levanger\2012\PL12005

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk

Konkurransegrunnlag. Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk Konkurransegrunnlag Prosjekt: Gang og sykkelveg langs E136 fra Rise bru til Lesjaverk Mars 2012 Rev. 25.03.2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Side A1 Innbydelse til tilbudskonkurranse A1-1 A2 Avtaledokument A2-1

Detaljer

Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side 1 av 45 Konsulent: Storfjord kommune, driftsetaten.

Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side 1 av 45 Konsulent: Storfjord kommune, driftsetaten. Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side 1 av 45 STORFJORD KOMMUNE TILBUD VA-ANLEGG STEINDALEN Dato: 14.03.2013 Byggherre: Storfjord kommune, 9046 Oteren Org nr. 964 994 129 Side

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN Stavanger kommune PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: GProg

Detaljer

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN

PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN PROSJEKTNUMMER - PROSJEKTNAVN TEMA (EVT. BILDE/KARTUTSNITT FRA ANLEGGSOMRÅDET) Bymiljø og utbygging Plan og anlegg STAVANGER KOMMUNE DATO BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Beskrivelsemal PoA Kapittel:

Detaljer

EDWIN RUUD BARNEHAGE

EDWIN RUUD BARNEHAGE Eidsberg kommune 24.11.14 ANBUD BYGG OG ANLEGGSARBEIDER TOTALENTREPRISE GENERELLE BETINGELSER NYBYGG VED EDWIN RUUD BARNEHAGE E1: RIVING E2: NYBYGG 1 GENERELL, ORIENTERENDE BESKRIVELSE AV ARBEIDENE...

Detaljer

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) ved anskaffelse av:

Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) ved anskaffelse av: Konkurransegrunnlag for åpen anbudskonkurranse under EØS-terskelverdi og uprioriterte tjenester (FOA del I og II) ved anskaffelse av: Rehabilitering VA ledningsanlegg Måltrostveien Innholdsfortegnelse

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat VÅR REF: SAKSBEHANDLER: DATO: 10869/2014-2014/1151 Rolf Støle 22.08.2014 Anbud på oppmålingstjenester i Lindesnes kommune ANBUDSKONKURRANSE Rammeavtalefor oppmålingstjenester

Detaljer

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle

KVAM FOR ALTA/O. Rambøll Norge AS NO 915 251 293 MVA. Arkiv ref.: H:\Alle KVAM KOMMUNE SIKRINGSTILTAK GARTVEIT, ØYSTESE PROSJEKTBESKRIVELSE FOR ANLEGGSARBEIDENE OPPDRAGSNR: 7080885 (RN) ALTA/O OSLO 2008-09-26 20061329-22 (NGI) Arkiv ref.: H:\Alle Prosjekter 2008\ \7080885 Gartveitt

Detaljer

Kantslått langs kommunale

Kantslått langs kommunale Bardu kommune Kantslått langs kommunale veier B A R D U K O M M U N E Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Kantslått langs kommunale veier Tilbudsfrist: 03.08.2015, kl. 15.00 Side 1 Bardu kommune Kantslått

Detaljer

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden

Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering av parkeringsplass ved veienden Åpen anbudskonkurranse etter forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr 402, del I og II Opprusting av gammel traktorvei til skogsbilvei på strekningen Sørmo Tverrelva i Sørdalen, samt etablering

Detaljer

Tårnet barnehage, Vikna kommune

Tårnet barnehage, Vikna kommune Sak 1252 Tårnet barnehage, Vikna kommune ENTREPRISE K310 RØRANLEGG UTARBEIDET AV: Rådgivende ingeniør i VVS- teknikk: AS PlanConsult VVS MRIF 22.10.12 Prosjekt: TÅRNET BARNEHAGE 00-1 Bygningsdel:01 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel

KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel KONKURRANSEGRUNNLAG Ny forespørsel Åpen anbudskonkurranse for kjøp av Totalentreprise Løvenstad Demenssenter - Rælingen kommune Del A - nybygg Demenssenter og Del B - ombygging arealer i Løvenstadtunet

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. RAMMEAVTALE FOR Anlegg, kommunalteknikk og transportarbeider. Hitra Kommune Driftsavdelingen

KONKURRANSEGRUNNLAG. RAMMEAVTALE FOR Anlegg, kommunalteknikk og transportarbeider. Hitra Kommune Driftsavdelingen KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR Anlegg, kommunalteknikk og transportarbeider Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om

Detaljer

ANBUD. Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling. 16.04.2012 J.F.Aarseth

ANBUD. Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling. 16.04.2012 J.F.Aarseth ANBUD Leie av gravemaskin med fører - kommunalteknisk avdeling 16.04.2012 J.F.Aarseth Prosjekt: Innleie av gravemaskin Side: 00-1 00 ALMINNELIG DEL ANBUDSINNBYDELSE 00.1 Ås kommune innbyr Dem herved til

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013

KONKURRANSEGRUNNLAG. Dato: 3.10.2013 KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjektering og leie av deponigasspumpestasjon med fakkel (testanlegg). Prosjektering og etablering av tilkoblingspunkt til eksisterende deponigassanlegg. Opsjon 1: Etablere overføringsledning

Detaljer

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0

KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 BOK-0 Rådgivere: ARK/ INTARK Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV Cowi AS RIAKU Kilde Akustikk as Lås og Beslag TrioVing

Detaljer

Vedrørende tilbud Buksnes skole.

Vedrørende tilbud Buksnes skole. Til Tilbydere Buksnes skole ref:tilbudsbrev juli 2006.DOC/SEL e-mail: post@aursark.no Namsos 24.07.2006 Vedrørende tilbud Buksnes skole. Viser oversendte tilbudsdokumenter. Tilbudsbefaring vil ikke bli

Detaljer

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune

Anskaffelsessak 2012-204. Innbydelse til åpen anbudskonkurranse. Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune Anskaffelsessak 2012-204 Innbydelse til åpen anbudskonkurranse Vintervedlikehold kommunale veger, Nes kommune For 2 år med opsjonsmuligheter for 1+1 år Doffin ref.: 267078 INNHOLDSFORTEGNELSE: INNBYDELSE...3

Detaljer

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag.

ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Anbud Vadsø Helsesenter Omsorgssenteret. Vadsø Kommune. ANBUD BOK 0 Felles anbudsgrunnlag. Namsos Mai 2003 Y:\-2002\2002-04 - Vadsø, omsorgsboliger\3 BESKRIVELSER\VADSØ - Anbudsbok bok 0 Orginal.doc (02.10.02)

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Transport og sluttbehandling av septikslam fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg i Karlsøy kommune

KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR. Transport og sluttbehandling av septikslam fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg i Karlsøy kommune KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Transport og sluttbehandling av septikslam fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg i Karlsøy kommune Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og del

Detaljer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Kravspesifikasjon for forvaltningssystem for kommunale gebyrer

ANBUDSINNBYDELSE. Konkurranse med forhandlinger. Kravspesifikasjon for forvaltningssystem for kommunale gebyrer Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Kravspesifikasjon for forvaltningssystem for kommunale gebyrer Steinkjer 24.08.07 Rådhuset Telefon 74 16 90 00 Bankgirokonto 4410.06.00444

Detaljer

SKI KUNSTGRESSBANER TEKNISK KRAVSPESIFIKASJON SKI KOMMUNE

SKI KUNSTGRESSBANER TEKNISK KRAVSPESIFIKASJON SKI KOMMUNE SKI KUNSTGRESSBANER TEKNISK KRAVSPESIFIKASJON SKI KOMMUNE 5.7.2012 BESKRIVELSE OG MENGDEFORTEGNELSE Prosjekt: Ski kunstgressbaner - tilbudsbeskrivelse totalentreprise Side 00-2 A3 ORIENTERING OM PROSJEKTET

Detaljer

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO

Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT. Bok 0 GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO Bok 0 (basert på NS 8406) Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag Bok 0 HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT GENERELLE OG SPESIELLE KONTRAKTSBESTEMMELSER FOR ENKLERE ENTREPRISER DATO INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT

HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse Fyll inn prosjektnummer og navn Dato XXXXX Oppdrag HAMMERFEST KOMMUNE V/TEKNISK DIRFT Tilbudsinnbydelse DATO INNHOLDSFORTEGNELSE 1. TILBUDSINNBYDELSE... 1 1.0 INNBYDELSE... 1 1.1 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID.

KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. KONKURRANSEGRUNNLAG RAMMEAVTALE FOR RØRLEGGERARBEID. Hitra Kommune Driftsavdelingen INNHOLD: 1.0 GENERELT OM OPPDRAGET 1.1 Generelt om oppdraget 1.2 Oppdragsgiver 1.3 Kort om anskaffelsens varighet og

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR

KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR KARLSØY KOMMUNE KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Tømming og sluttbehandling av slam / septik fra husholdninger, virksomheter og fellesanlegg (stortanker) i Karlsøy kommune Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens

Detaljer

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader

SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader S. nr. 7191/92 SAMEIENE BLINDERNVEIEN 2 og 4 Rehabilitering av fasader TILBUDSMATERIALE FOR TOTALENTREPRISE utarbeidet av: oktober 2013 TILBUDSINNBYDELSE På vegne av Sameiene Blindernveien 2 og 4 inviterer

Detaljer