OLIGSALGSRAPPORT. Kong Hans gt Andenes o ja,17-5. Med verditakst. Bnr: 364 TakstscIskap: Leilighetsnr: Gnr: F.nr/S.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OLIGSALGSRAPPORT. Kong Hans gt. 69 8480 Andenes. 853 2007-o ja,17-5. Med verditakst. Bnr: 364 TakstscIskap: Leilighetsnr: Gnr: F.nr/S."

Transkript

1 OLIGSALGSRAPPORT o ja,17-5 Med verditakst Gnr: F.nr/S.nr: Kommunenr Stedidato Rapportansvarlig Melbu/ Bogstrand Werner Bnr: 364 TakstscIskap: Leilighetsnr: Takstokonom Werner Bogstrand Kommune: Andenes Steinveien MELBU Tel: Fax:

2 Rapportansvarlig:Bogstrand Werner G.nr: 48 Bnr: 364 F.nr/S.nr: Leilighetsnr: BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER Denne rapponen er utarbeidet av en frinstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (NTF) og N ITO Takst og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundenc. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrappon hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har belydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at infonnasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemekling om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. OM TAKSERINGSFORETAK Takseringsforetakene som er autorisert av NTF har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Boligsalgsrapporter. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de sertifikater som takstmennene i foretakel holder. OM TAKSTMENN Takstmenn i NTF er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert yil takstmannen ha rett til å benytte NTFs sertifisefingsmerke på alle sine rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendiee faglige kyalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn. KLAGEORDNING Det er opprettet en egen klagenemnd for Boligsalgsrapporten mcd tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensan av en nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbmkerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og filhørende tiileggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Formsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eyentuelle felles tilleggsundersøkelser. RAPPORTENS STRUKTUR Rapporten struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelser i tråd med N131's veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Bygglekniske tilstandssvekkelser angis også etter denne standarden på følgende måte: Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraltige symptomer (også sammenbrudd og lotal funksjonssvikt) Tilstandssvekkelser angis ikke for bygningsdeler hvor Tg 0 er registrert. REFARINGEN NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå I som cr laveste nivå. I praksis betyr dette æ gjennomføringen av befaringen begrensesom følger: Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten f,,siske inngrep ( f eks. riving) Inspeksjon blir kun utført på len tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det Flater som er skjult av sne eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert. Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg. osv. Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjon og reist til befaringen. L Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiscres dersom annet ikke er nevnt. I Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs, uten forhåndskunnskap om objektet. L. Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for firktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. LEATTIDSBETRAKTNINGER Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Byggforvaltning Intervaller for vedlikehold Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte hygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og ca. i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 1 av 24

3 Gmr: 48 Bnr: 364 E.nr/Smr: Leilighetsnr: 2 teknisk levetid. som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid. TILLEGGSUNDERSOKELSER fl Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersokelser virker påkrevet. Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres utfra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å konsultere en El. takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig. ANDRE UTTRYKK OG DEFINISIONER TI Tilstandsgrad (TO): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå. fl Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk. Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. L Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av.. Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. Tilstand: Et uttrykk for objektets gencrelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. Se "Tilstandsgrader" under punktet om Rapportens stmktur. i Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i bcfaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. Fuktmalerutstyr: Teknisk bjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Egne premisser Ingen konstruksjoner er åpnet og isolering kan derfor kun antaes å felge byggeårets krav. Flater dekket med sne kan normalt ikke vurderes/besiktiges. Generellt forutsettes også at bygningene er godkjente av byggemyndigheter slik de framstår ved befaringene. Eventuelle eternittmaterialer inneholder asbest og isolerglass fra ca kan inneholde miljegiften PCB. Er verditaksering utbedt foretaes generell verdireduksjon i h.h.t. bygningers/arealers alder og slitasje. Rer- og el-arbeider er ikke faglig vurdert. Punkterte vindusglass kan forekomme i bygg generellt, krever oftest spesielle lysforhold for avdekking. Kommenteres om oppdages. Kfr. stedlig brann-/feievesen for detaljer om tilstand/krav for piper/ildsteder. Inspekter er avhengig av korrekt informasjon om byggeår, renoveringer, tilbygg, reparasjoner/reparasjonsgrader, skader/feil/mangler etc. I perioder med tørrvrer kan mulige lekkasjer ikke bli oppdaget og eiers/beboers rapportering er da vesentlig. Det må taes forbehold om innelukket fukt/råte/mugg som ikke kan sees uten åpning av konstruksjonen el. fordi den var tildekket ved befaring. Likeledes forbehold om event. skadedyr o.l. som pga temp./spes. vaerforhold/lagret utstyr o.l. ikke kunne sees. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 2 av 24

4 Kong Ihns gt. 69 G.nr: 48 I3nr: 364 F.nr/S.nr: Leilighelsnr: 2 Befarin s- o eiendomso 1 snin er Befaring: Formidler: Skifte Eiendom Nord Selger: Staten v/forsvarsdepartementet v/forsvarsbygg Takstkonsulent: Werner Bogstrand Til stede: Ingen andre. Befaringsdato: Eiendomsopplysninger: Gårdsnummer: 48 Bruksnummer: 364 Seksjons/festenr: Leilighetsnr: Adresse: Postnr/Sted: Type bygning: 4-mannsbolig i 2 etasjer, kjeller og kvistloft Byggeår.: Antas ca Tilbygget.: 70 Forsikringsselskap: Selvasurandør Sameiebrøk: Dokumentkontroll: Situasjonskart Målebrev Flyfoto Eiers Egenerklæring Utlevert etter ferdig rapport, vedlegges Fotos Andre opplysninger: Ved befaringen var det oppholdsvær, overskyet og ca 10 grader C. I rapporten er bygget organisert som følger: 11. etg. er leilighet A tenkt mot øst og leilighet B mot vest. 12. etg. leilighet C mot øst og leilighet D mot vest. NB-Dette er oppgradering/fornying av tidligere foretatt rapport med befaring pr Befaringen denne gang er utført etter samme rapportformular og har i hovedsak søkt endringer i forhold til forrige rapport hva gjelder tekniske konstruksjoners tilstand. Det er også foretatt markedsvurdering av verdisettingen i forhold til dagens prisleie på Andenes. Det er også hensyntatt at boligene nå er ca ett år eldre og har ca ett års større alders- og værslitasje. Der det ikke er registrert bygningsmessige arealendringer er byggene ikke oppmålt påny. Det er heller ikke utbedt eiers egenerklæring ved denne befaringen pga kun oppgradering. NB! Vanntilførsel var avstengt ved befaringen. Det betyr at vanntrykk og event. rørtetthet ikke kunne kontrolleres. Rapporten kan kun brukes a godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 3 av 24

5 Rapportansvarlig. Bogstrand Werner G nr 48 Bnr. 364 I- nris nr- I tilighetsnr 2 Konklus'on/sammendra I/trer ne no'brhok som er nerden d tane ha nr4 mmr anbefakeinerligere undersektrer GENERELL Bygningen er bygd i 2 boligetasjer med kjeller og kvistloft. Boligetasjene er delt i 2 leiligheter på hvert plan, alle med felles inngang og trappegang. Den er fundamentert på delvis nedgravd grunnmur med stept gulv på grunn. Hovedyttervegger i tre og antaes i bindingsverk. Ukjent isolering. Veggene er utv. kledd med utlektet trepand. Innv. er det nyttet plater/paneler. Det er innsatt isolerte vindu i boligdeler og kvistloft og kobla/delvis enkle vindu i kjeller. Takkonstruksjonen er i tre m/undertak i trepanel og tekke a% skiferstein. SAMLET Utv. er tekket noe mosegrodd. Takstein mangler. Endel rust på takbeslag og takrenner/nedløp må behandles event. utskiftes. Kledning, omram ming o.l. er endel råteskadet og må gjennomgåes og utskiftes. Innvendig registreres slitte fiater i alle fire leilighetene. Endel våtrom med utrygge/utette membraner, sferfig i rergjennomføringer og i hjørner og her trengs gjennomgang og renovering. Endel fuktskader/råteforekomster registrert i vindu, vegg- og takflater inne i bygget. Fuktskade i tak/gulv på kvistrom på gulvet under kloakkluffing vest. Her må reparasjon snarlig iverksettes pga fare for spredning. I kjeller registreres salt- og fuktgjennomslag i gulv- og veggpartier samt fuktopptrekk el. regnvann ned i pipe fra utvendig med påfølgende fuktfiekker/sotavrenning. Vann- og avløpsanlegg må naermere kontrolleres med påslått vanntrykk. Nevnte mangler på det elektriske anlegget må gjennomgås av fagmann og utbedres av samme. RENOVERINGER/PÅKOSTNINGER (i flg. mottatte opplysninger): Ingen registrerte opplysninger forefinnes. FORUTSETN1NGER: ThStandsgrader senes og begrannes fra og fornan vurderkg. Alre filktmalinger fukisok fornan,nedjfjfstrotbneter. Minstandfrndlingerfornaes trenirke, fuktfak kan butikaykoter pd/orskjellfge flarer. BygnIngente» referansenlvd er bwhingsloven og aknitille bjggeforskrifier ved hyggedr. Flater, mirrorn, konstruksjoner varderes fra forvenret standard iftrhold til alderognorma bruk/slitasje. Rapporren baseres etervasjon, registrering ar symplonyer og avvik. Selvom dik botsalgsrappanybrehgger, beorr derikke fritak for grundig undersekelsesplar elendommen for kjep. Afr. "Avhendings-lova". "VB - rekvirent plikter å lese gjennom rapponen for avdekking av eventnelle fedaktige opposnbwer fer bruk. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 4 av 24

6 Si natur Rapportansvarlig: Bogstrand Werner G.nr: 48 Bnr: 364 F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Melbu, den Stempel og underskrift Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 5 av 24

7 Rapportansvarlig. Bogstrand Werner Kong Ihns gt nr: 48 Bnr: 364 Fri6S.nr: Leilighetsnr: VERDIVURDERING Tilleggsmodul TOMTEN Areal: m2 Regulert område: Ja E Nei O Under regulering Andel av fellesareal: m2 Av tomten kan fradeles nye tomter: fl Ja E Sannsynlig Utnyttelsesgrad: Nei Øvrige anlegg på tomten/kommentarer ANDRE BYGNINGER : Nei. OPPARBEIDET HAGE : Opparbeidet gressplen mot øst, ser og vest. LYS- / SOLFORHOLD HOVEDUTSIKT : Gode. : Mot sør. ADKOMST ANLAGT MOT : Nord. Opprinnelig bnr. 364 med 1751 m2 areal. Fra dette er nå fradelt bnr. 374 til gatenr. 67 på 602,7 m og bnr. 373 på 122,5 m2 som skal selges til bnr Restareal blir 1025,8 m2 for gjenværende bnr. 364 for gatenr. 69. Tomtearealet er beregnet ut fra vedlagte tomtedokument el. via kontakt med byggemyndighet. Arealet må der det ikke er eksakt oppgitt betraktes som omtrentlig da fysisk oppmåling ikke er foretatt. Se gjeldende planer for regulering, etc. for ytterligere informasjon om området.justert teknisk tomteverdi medtar opparbeidingskostnader for grentarealer,beplantning,vei- og parkeringsarealer, brostein/belegningsstein/ hageheller/kantstein o.1., samt opparbeidelse av vann - og avlepsledninger og tilknytningsavgifter for vann og avløp der dette er aktuelt. Opplysninger vedr. vann/avløp/elektrisitet fra hjemmelshaver, dennes representant el. bygningsmyndighet. Normalpris for tomt kr.: JUSTERT TEKNISK TOMTEVERDI (->12L) KR.: Eiendomstomt o Festetomt o Annet: Rapporten kan kun brukes as godkjente medlemmer av: Inirialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforhund Side 6 av 24

8 G.nr: 48 Hnr: 364 Enr/S.nr: Leilighetsnr: HOVEDBYGNING: AREALER - ROMFORDELING - TEKNISK NYVERDI Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boligee'. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealrnaling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåring av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boligee' utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på vayvynitotakst.no og via Ay.ntf.no De viktigste presiseringene er: Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. 1 Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og ieller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING: Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM): Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For bereg ning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. ETG AREALER ROMFORDELING (ANTALL ROM) BTA BRA Areal Areal Sove- Opph.- Bad/ WC/ Vaske Etg Kjøkken Dusj WC Bod Garasje Brutto Bruks P-rom S-rom rom rom dusj dusj rom Kjell er etg etg Loft SUM Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Nrro Takst og NIF Norges Taksteringsforbund Side 7 av 24

9 G.nr: 48 Bnr: 364 F.nr.S.nr. Ledighetsnr. øvrige rom/kommentarer. I tillegg til nevnte rom inngår gangareal i etasjen(e). Utebod / garasje der dette er aktuellt. Arealer med i BRA, er automatisk med i verdien. Øvrige tilleggsarealer medtaes under TILLEGGSBYGNINGER. P-ROM : På loftsetasjen regnes hele arealet som S-rom. I 2. og 1. etg. er hele flaten unntatt to boder i hver etasje medregnet som P-romsareal. kjeller regnes hele fiaten som S-rom. SPESIELT: Loftsetasje består av fire enkeltboder og stort fellesareal til sammen kalt fem boder i taksen. det er lagt gulv på etasjeflaten og areal på loftet medregnes dermed. I en av bodene i kjeller er alle beredere plassert og det er sluk i gulvet på denne. I bodrommet ved siden av vaskerommet, med tfigang fra saskerommet, er det trolig tidligere torkerom. Det er også et kottrom under trapp opp til I. etg. I dette bygget er 2 av bodene i kjelleren sammenslått til ett rom og delvis innredet. Det er også tatt dorhull i vegg mellom 2 andre boder, men disse er likevel regnet som 2 boder. ADKOMSTER: Hovedinngang mot nord til vindfang på terrengnivå. Derfra trapp ned til kjeller og opp til I. etg. med leilighet A mot ost, leifighet B mot vest. Fra trappegang er det så trapp videre til 2. etg. med leilighet C mot est og leilighet D mot vest. Fra trappegang er det så videre trapp til loftsetasjen. NORMAL TEKNISK NYVERDI, STEDSBETINGET KR.: TILLEGG FOR EKSTRA STANDARD OG ANDRE KONSTRUKSJONER (-> 12 B) KR.: FRADRAG PA GRUNN AV BYGGEMATE OG PLANLØSNING (-> 12 D) KR.: 0 SUM VERDIREDUKSJON I RELASJON TIL TEKNISK NYVERDI (->12 F) KR.: Kommentarer: Tillegg ekstra standard: Ikke beregnet. Foretatt vanlig generell serdireduksjon tilstand på befaringsdagen. som folge as alder og slitasjegrad, samt boligens generelle Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer a : Initialer: NITO I akst og NEF Norges Taksteringsforbund Side 8 av 24

10 Rapportansvarhg: Bogstrand Werner Kong Ilans gt. 69 anr: 48 13nr: 364 nris.nr: Lcilighetsnr: 2 TILLEGGSBYGNINGER TILLEGGSAREAL ANDEL AV FELLESAREAL Bygningstype/Arealtype 1. TEKNISK NYVERDI (-> 12 H) KR.: VERDIREDUKSJON (-> 12 KR.: 2. 3, 4. Kommentarer Tilbygget garasje-/utebod-areal medtaes i hovedbygning dersom fast i bygning. Øvrig tilleggs- og frittstående areal medtaes her. Det regnes vanlig generell verdireduksjon også for tilleggsbygninger/- arealer. 1 - Ingen tilleggsarealer beregnet EIE- OG LEIEFORHOLD EIEFORM: F3Selveierbolig Sameiet omfatter: leiligheter Sameiebrøk: FellesutgIfter: fl Nei Ja Dugnadsordninger: fl Nei fl Ja SAMEIEFORHOLD: fl Ja 1 1 Nei Sarneiets formue kr Husleien omfatter: G Varmt vann Hvis ja, hvilke: Trolig vedlikehold, snørydding ol. Hvis ja, hvilke: Ukjent. /gjeld kr.: El Oppvarming SPESIELLE OPPLYSNINGER Konsesjonsplikt: Borett/Boplikt: Kommentarer: Ja Ja IZ51 Nei E3Nei Offentlig forkjøpsrett Utleieforhold: Ja Ja Nei E3Nei Privat forkjøpsrett Dja I;A:4 Nei fl Ja O Nei I h.h.t. mottatte opplysninger fra eier el. dennes representant. For event. heftelser og servitutter henvises det til panteattest/grunnbok for eiendommen. Event. legalpant o.l. er ikke nærmere kontrollert. Ved eventuelle ubebygde fellesarealer o.l. må det søkes om konsesjonsfrihet for disse. Det foreligger ingen informasjon om eventuelle dugnadsordninger samt byggenes/leilighetenes organisering og heller ingen andre spesielle opplysninger. Alle leilighetene var ubebodd ved befaringen. Boligene er pr. dato eid av Forsvaret. Forsvarets personell har normalt en tidsavgrenset mulighet for forkjøpsrett til boligene. Etter at denne perioden er utgått kan boligen legges ut på åpent marked. Om denne retten skal gjelde for Edmundsgt. 9 er ikke kjent. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges I aksteringsforbund Side 9 av 24

11 G.nr: F.nr/S.nr: Leilighetsnr TEKNISK VERDI Rubrikkhenvisninger er til intern bruk for takstrnannen MARKEDSVERDI Markedsvurdering: Eiendommen ligger i ostre del av Andenes sentrum ca 300 m fra hovedgaten. Nærområdet består av eneboliger og flerleilighetshus som dette. Området er åpent og relativt flatt. Det er gode lysforhold til eiendommen og den beste utsikten regnes mot sor og ost. Eiendommen har generelt et akkumulert vedlikeholdsbehov og behov for endel oppussing/oppgradering. Fuktgjennomslag/saltgjennomslag ol. er vanlig på eldre murer og gulv pga. tidligere byggeskikk uten fuktsperre mot grunn og mot terreng inntil muren. Teknisk tilstand, event. registrerte feil/skader/mangler er omtalt i rapporten nedenfor. Event. tilleggsbygninger som garasje/uthus/altaner/verandaer/balkonger hensyntaes i verdiberegningen. Eiendommen vurderes markedsmessig som kurant å omsette innenfor angitt prisområde. Rapporterte omsetninger i nærområdet er med å indikere beliggenhetens markedsinterresse. Vurdering av eiendommen skjer på bakgrunn av dens tilstand på befaringsdagen, samt at det taes hensyn til normal elde og slitasje. Generellt forutsettes også at bygningene er godkjente av byggemyndigheter. NU - relpirealpliker I lesegjemsom rapponan far ardekaing ar erenmellafailakte appfriabwerfar bruk DAGENS MARKEDSVERDI KR.: LANEVERDI KR.: Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 10 av 24 Enertrykk forbudt

12 Rapportans arlig: Bogstrand Werner Kong Hans gt 69 G.nr: 48 Bnr: 364 F.nr/S.nr: Leilighetsnr: /0 Kon Hans t. 69 "egedin Antas ca Grunn og fundamenter iirdering ardirgegrunn as fundamen/enng unieringer 76" Type fundament er ukjent i utgangspunktet, men plasstopt betongmur og byggetid kan indikere plasstopt betongsåle. - Det opplyses og kan sees indikasjoner på sandgrunn i området samt morene grunn. Grunnen surderes som stabil. Fundamentet er nedgravd og tilstand er ukjent. Normal alderssvekkelse påregnes. Leteildrbeilaimmger Antatt normal levetid for plasstopt betong. Reparasjon år Grunnmur linderigkelsen oåvitner hirderhwer absermsjon swe gjelder sprek er og Jembwer -Hovedmur i plasstopt betong. Utv. malt over terreng. - Registrert gammel type fuktsikring under terreng, type Gudrong el. I. - På innsiden er del trolig montert Tresonitt-plater (eldre type isolasjon) samt pusset og malt innenfor disse. Hvor mye ' av denne som er montert er usikkert. Registrert mindre sprekkedannelser, endel malingsflassing og innv. endel salt-/fuktgjennomslag. Endel sprekkedannelser rundt vindu. Mur under terreng er skjult og med ukjent tilstand og event. innv. fukt må derfor bare tilskrives mulig svikt i utvendig fuktsikring. Saltutslag innside mur/gulv er oftest resultat av utilsiktet fuktgjennomslag gjennom mur-/gulv-konstruksjon. På-/oppforinger mot mur/betong betraktes normalt som risikokonstruksjoner basert på faren for fukt mellom mur og trevirke. Lei efielybetrafrunger Antatt normal lesetid for plasstopt betong. Reparasjon år Antatt normal levetid / tid for reparasjon/ompussing for grunnmur / sokkel år Antatt normal levetid for mur m/ overflatebehandling, slemming år Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges raksteringsforbund Side /1 av 24

13 Gmr: 48 Bnr: 364 F.nr/S.nr: Leilighelsnr: 2 Drenering rarderittaenawwderjaktsikriaa atgratarmar egs aldratesstekkelse tn, drevaren Purderinger TC: - Type drenering er helt ukjent. - Taknedløp er ikke koblet ned til terreng og det kan tenkes å ikke være nedlagt drenering. - Eldre type smøremembran som fuktsikring, trolig Gudrong el.l. Antas med normal alderssvekkelse. Det sees salt-/fuktgjennomslag i muren på innsiden. Det registreres ujevne fuktsøkeverdier på vegg. Her er disse høyest ned mot gulvene. På gulvene registreres rel. jevne fuktsøkeverdier, dog noe høyere mot pipefundamentene, mot yttervegger og da særlig vestvegg. Det ble også målt fuktutslag i tilstøtende trevirke nede. Drens under terreng er skjult og med ukjent tilstand og innv. fukt må derfor bare tilskrives utvendig fuktsikring. Tilstand ukjent, men alder kan bety slitasje/delvis gjengroing/tilstopping. Ønskes nærmere sikkerhet vedr. type og tilstand må det foretaes graveprøver. Leiehtdsbetratlmnger Normalt intervall for utskifting av drenssystem med drensledninger er mellom 20 og 60 år svikt i Veggkonstruksjon og utvendige fasader Idet glarer en druel/kontrowin, konotuksjan ttglavader, ined taffeldke ralgte sakkaakainaer der del er trereek Det gjeres oppmerksom pd at mrdenager orfasadene enforetentfra aakkeniad. PirnierMger - Stående utlektet trepanel med malte flater. TC: Stikktakning viser råteforekomster/råteskader særlig mot sør. Malingsflassing og lite lufting bakom kledning. Lei ardrhelndintnger Normalt intervall for dekkbeis av trepanel med dekkbeis er mellom 4 og 8 år Normalt intervall for bytte panel av trepanel er mellom 40 og 60 år Vinduer og dører Aatarollett skjer med liratd/ undenraketre, samt snkklaknitwer med heasyn tit nitevkaden Det erfaretart kantrollpå tille/d* makte dpne- og lukkemekantsmen Det ammen<ei dentitr at ikke adsolutt alle derer Off,auluer treader å nerejallilead*litatfratartestet 1-7NPI/ liarledfiger T6:- -Karm/ramme i trekonstruksjon. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 12 av 24 Ettertrykk forbudt

14 Kong Ilans gt. 69 Gnr: 48 Bnr. 364 F.nriS.nr: Leilighetsnr: -Isolerte glass i boligdelen, koblede/enkle glass i kjeller. - Takvindu i metallramme og enkelt armert glass. Stikktakning viser råteforekomster/råteskader, punkteringer registrert, endel treghet i karm, lukkemekanisme og i vridere. Glassbrekkasje i kjeller og stuevindu leil. A. Skadet vannbord utv. under/over vindu stue leil. B sør. Darlig lukkebeslag i sos øst leil. A. Svertesoppdannelser i badvindu leil. A. Fuktutslag i stuesindu og sov-sindu vest leil. B. Også fuktutslag i stuevindu leil. C, samt i veggen under dette og i sov-vindu ser leil. C. I leil. D registreres fuktutslag i sov-sindu sør, sov-vindu vest og i stuevindu. I kjeller reg. råteforekomster, fuktutslag og glassbrekkasje. Det taes alltid forbehold ompunkterte vinduer. Ved befaring kan spesielle lysforhold o.l. gjøre at slike ikke oppdages. Punktering av eldre vinduer er påregnelig som følge av vanlig slitasje / vedlikehold. Ltleitdrheiralounger Normalt intersall for utvendig maling av trevindu, malt er mellom 2 og 6 år Normalt intervall for utskifting av trevindu er mellom 20 og 60 år 177E/W0/tER. hirderaiger./ BESKR1VELSE: - Utført i tre, teakfinert fasade, monterte pakninger og isolert glass. Kraftig slitt og asskallet derblad på utside. Skader og råteforekomster i utside, les s rider. Treghet i lås. LeiefielsbeltuAwngo Normalt intersall for utskifting av treder utvendig er mellom 20 og 40 år 144'E1WIMEA' Furdemwer - Trekonstruksjoner. Endel overfallsdører med finerfiater til boder i I. og 2. etg. -Plassbygde tredører til boder på loft. -Finerte dører ellers på loft. -I begge boligetasjene er dørene i finert utførelse. - Trefyllingsdører og plassbygde tredører i kjeller. Generelt slitasje, skrammer, rifter og løse vridere. Avbrutt vrider leil. A. Delsis defekt vrider dør gang leil. A, hullskade i kjekkender leil. A. Skade på gangder i A, samt fjernet kjekkenderblad i leil. C. En bodder kjeller brutt av hengsler og en med kraftig bruddskade sed lås. Leievidsbelnalmnger Normalt intervall for utskifting av treder innv. er mellom 30 og 50 år Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer to: Initialer: NITO Takst oe NTF Norges Taksteringsforhund Side 13 av 24

15 Kong Hans gl 69 Ci.nr 48 13nr: 364 nr/s.nr: Leiliehetsnr: Takkonstruksjon Iler rurderes irmilerbir mmt synte legn sopp, rdie og tres.fadeteberpd enweee steder. 711/e/d(er nahatninger forelas Del er ildeftyftelpå Iagrede glenslande, og Iknende. Furderinger - Takstoler i plassbygd utførelse og i tre. - Undertak i trebord. - Ventilering med veggventiler oppe i begge røst samt slagvindu. TC".7-.9 Midd/skadeinsekter/mus ikke registrert. Mange fuktflekker i undertak og svake fuktutslag i noen av dem. Høye utslag på nordsiden i underkant av hovedlufte-lyre vest. Relativ åpen takgjennomføring for kloakklufting, særlig mot vest. I perioder med tørrvær kan mulige lekkasjer ikke bli oppdaget og eiers/beboers rapportering er da vesentlig. Det må taes forbehold om innelukket fukt/råte/mugg som ikke kan sees/registreres uten åpning av konstruksjonen el. fordi konstruksjonen var tildekket på befaringsdagen. Likeledes forbehold om event. skadedyr o.l. som pga temperaturer/spes. værforhold/mye lagret utstyr o.l. ikke sar synlige på befaringsdagen. Letemitheinzinnter Levetidstabeller ikke tilgjengelig for konstruksjonen Taktekking tidersidelsen amfarler mrdering ov lakskingsmaten:iler. Iler ioneiveres ogsd untle~, rindsk'er gest»tser. HOFEDIAX hirderinger 26: 2 - Tekket er vurdert fra bakken og er utført i skiferstein. - Undertak i trebord. - Vindskier i tre med beslag av metall. Endel mosegroing sees på steinflater. Mindre råteforekomster på vindskier. Skiferstein mangler på sersiden. Les et/drhefrafrnmger. Normalt intervall for full utskiftning as skiferstein er mellom 50 og 80 år Normalt intervall for utskifting av vindski/vannbord i tre, beiset er mellom 15 og 25 år Normalt intervall for utskifting av vindski/vannbord med beslag i metall er mellom 20 og 30 år Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforhund Side 14 av 24

16 Rapportansvarlig: Rogstrand Werner G.nr: 48 Bnr: 364 F.nr/Snr. Leil ighetsnr: Renner, nedlep og beslag linlersetelren omfinier rfruell Purdering.wm ve-idet melania skede, rusi "ffr. 1 inderbwer - Takrenner i stål med malte flater. - Takfotbeslag i metall, malt. - Menekam og vindskibeslag i stål. - Pipebeslag og luftelyrer i metall. T Rustskader i takrenner og nedløp. Rust på menekammer og luftelyrer. Mose-/gresstetting av takrenne nord. Kloakkluftelyre vest over tak uten topphette (=åpen ned, kfr. takkonstruksjon og lekkasje). Nedlepsrer mangler ved inngangsparti. Pipe vest mangler reykhatt. Leienchheindfrunger Normalt intervall for utskifting av luftelyrer, pipebes1ag er mellom 20 og 40 år Normalt interval1 for maling av takrenne/nedløp i metall, malt er mellom 5 og 15 år Normalt intervall for utskifting av taksikringsutstyr, takstige er mellom 20 og 40 år Terrasse, balkonger og utvendige trapper 1»41makelren amfaiter nimel/ rardering med hensyn 177 skader. det er frewrk las SfeAltee stakiaknbiger. Ifrapenf konfrafierix UTPEND/GE TILIPPER l'unletinger 76: Betongplate på grunn (antaes under). - Overdekt av skifertopphelle Mose og tilgroing rundt platen. Vanskelig å se flaten pga tilgroing. Leikiii/J4irahwinger: Antatt normal levetid / påregnelig reparasjon for trapp i betong år. Piper og ildsteder fler nailere s p nens synike sider, sattforkokl redr. fek1u1t: Tellhet ogyintky»n er ikte1ontrollen i», ildesteder rurderes antand til dtennhart materiale. PIPER l'uniermgtr TG: 2-2 stk. piper i bygget. - Pipetype i tegl. Rapporten kan kun brukes av godkjente mcdlemmer av: 1nitialer: N1TO Takst og NTE Norges Taksteringsforbund Side IS av 24 Ettertry kk forbudt

17 G.nr: 48 Bnr: 364 F.nr/S.nr: - Flater innv. er pusset på kvistloft. Montert en feileluke på kvistloftet og 2. etg. er fiatene pusset og malt. og det samme i kjeller. I kjeller er også montert feileluke. Pipene antas fra byggeår. Mindre sprekkedannelser innv. Rust på feieluker både i kjeller og på kvistloft. Kraftige fuktfiekker ved piper på gulvet samt høye fuktutslag ved disse. Endel sotavrenning fra feieluker. Pussutfall ved PiPe. Innv. røykrør i pipe ikke ntermere kontrollert. Undertegnede har ikke spesiell kompetanse vedr. vurdering a piper og ildsteders forskriftsmessige tilstand. For detaljert informasjon om tilstand og krav, kontakt ditt lokale brann og feiervesen /el tildrbefratfrunger. Normalt intervall for utskifting av upusset teglpipe er mellom 20 og 40 år Normalt intervall for ompussing av pusset pipe er mellom 10 og 30 år ILDSTEDER l'unityinger. - Oljeovner plassert i stuene i alle leiligheter. - Dagoljetanker også plassert i stue i de fieste leilighetene. Alle ovnene med normal alders- og bruksslitasje. Tankene er tømt for olje. Ovnen er ikke testet for funksjon ved befaringen. Ønskes bedre info om funksjon, må ovnen testes for tenne-/brenneevne, trekkforhold og effekt. /...eildrhetrahninger Levetidstabeller ikke tilgjengelig for konstruksjonen Etasjeskillere Itadle obsernufrne, som.wesfelf ninfonerforkoid agdende resee amheter som kan ka konsfraksjonsnvike negatire anit»rde rmger - I kjeller er gulvet en betongplate på grunn. Flatene er ubehandlet gulvpuss/betong unntatt med maling/belegg i vaskerom, tørkerom og trappegang. - I 1. etg. er gulvet trebjelkelag med flater dekket med vinylbelegg. - I 2. etg. også trebjelkelag og også her med vinylbelegning. - På loftet er gulvkonstruksjonen også trebjelkelag, her er flatene dekket med ubehandlede gulybord. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NI F Norges Taksteringsforhund Side 16 av 24

18 anr: 48 Bnr: 364 Enr/S.nr: Lcilighetsnr Det registreres endel skjevheter i gulvene. Mindre knirk. Skjevheter og svak dimensjonering i bjelkelagene i endel av stuene. Fuktseleflekker i stuegulv leil. A under vindu med brekkasje. Svanker og fuktskjolder også i tak i denne leiligheten. Sig og noe nedbeyning i stuetak leil. B. Relativt heye fuktsekeverdier mot yttenegger, særlig mot vest og rundt piper i kjellergulv samt endel salt-/fuktgjennomslag fra grunn. Sprekkedannelser og malingsflass i kjellergulvene. Flekker, sårskader, åpne skjet og mindre hullskader i vinylbelagte gulv. Endel misfarging, fuktflekker i kvistloftgulv. Vannskade i ene boden på kvist (se tidl.). På-/oppforinger i tre på betonggulv mot grunn betraktes normalt som risikokonstruksjoner basert på faren for fukt mellom mur/betong og trevirke. LesEndsheirabmwer Normalt intervall for utskifting av vinyl er mellom 10 og 20 år Normalt intervall for maling av betonggolv/påstep er mellom 6 og 12 år Normalt intervall for sliping og lakking av tregolv, parkett, lakket er mellom 10 og 20 år Normalt intervall for maling av tregolv, malt er mellom 6 og 10 år Rom under terreng Credersegetren omfiger sùaellkontnillogjkkbndf6ger ar g7a-44ge nolgre punirerpå gigjengehgelloter. Rnikokonshautsloger er heonvil, der koostrogyiwooper.mm erforingsmesng hor hor skadefirkeens. Der der er kopkaer er degge gorilrollerr offil onoet ake er nevnt rurderafger Kjelleretasje delvis nedgravd. Gulv av ubehandlet betongplate, men malte/vinylbelagte gulv i vaskerom, terkerom og trappegang. Yttervegger er mall puss og resten i ubehandlet trepanel. Tak i trepanel/malt betong. VURDER1NG: Nokså ujevne søkeverdier, høyest mot yttenegg på gulvet, samt rundt pipefundamenter. Synlige salt- /fuktgjennomslag særlig mot yttervegger. Slitte og småskadde flater. Ventilering via veggventiler og slagvindu. Mur under terreng er skjult og med ukjent tilstand og event. innv. fukt må derfor bare tilskrives mulig svikt i utvendig fuktsikring. Saltutslag innside mur/gulv er oftest resultat av utilsiktet fuktgjennomslag gjennom mur-/gulv-konstruksjon. På-/oppforinger mot muribetong betraktes normalt som risikokonstruksjoner basert på faren for fukt mellom mur og trevirke. Bad Der er irtaggaveralscrr obsernisfrner 501/1 er kgt tilgruno for runteriogeoe foldrunienoger motpdregnebge skoder foretag omnirler som gulr og nagger. Titnerende roro ega rom elosfrn under boderom er ogri berigrzget heir dine rom Sharer somme Zweohez eriligglon pri nommer konnoterge Leg tilgjeogehge slak besoftges og konenteres Baderomsfrorerfoinger wrnieres Det er Mkg/kgerpd irmrednigger og arfor. CIELDEI? ALLE alimawmaiene htnieringer. TC.- - Gulvkonstruksjon av trebjelkelag med påstep. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO fakst og NIF Norges laksteringsforbund Side 17 av 24

19 G.nr: 48 Bnr: 364 F.nr/S.nr: Leilighctsnr: - Gulvmembran av vinylbelegning. - Sluk i soil med faste rister. - Veggmembran av våtromsplater. - Takene av malte himlingsplater. - Ventilering via veggventil og slagvindu. UTSTYR: - Badekar. - Servant. - Klosett. - Oppvarming ved reflektorovn. Generellt endel svertesoppdanneler i vinduene. Leil. A - Høyest søkeverdier ved sluket, utrygg rørgj.føring, badekarfront. delvis defekt lysarmatur, rust på Leil. B - Jev ne søkeverdier på gulvet, skade i badekar og klosett, utrygg nergj.føring, delvis defekt lysarmatur. Leil. C - Høyest søkeverdi ved sluket, utett gulvbelegg i rørgj.føring badekar. Leil. D - Jevne søkeverdier på gulvet, utrygge rørgj.føringer og ved utv. kassehjørne. Skade i og belegghjørner. Letefideberntage/ Normalt intervall for bytte våtromsplater av plater, fabrikkbehandlet er mellom 6 og 14 år Normalt intervall for utskifting av vinyl er mellom 10 og 20 år Normalt intervall for utskifting av tappebatterier er mellom 10 og 30 år Normalt intervall for utskifting av servant, klosett, badekar, er mellom 20 og 50 år Vaskerom Del nikkhruderatvor og Eirue/le nårenwsjimer som er lagni/grannfir rlirdert»gene Fidarnieringer medpagregneeeskader er forelatt områder som safr og regger. TiSatende rom os ram nailen under haderarit er ngså hesikeel kris disse rom tdkner samme boenkel Itmilailon pii rommet kommenterer. lett l4kjengeh17e slak dei"fes og kommenteres. gadernmsinnredninger rurderes. Del er ikkefiwtetpd innredninger 44, uzstyn FELLES PASICEA'0.41 Furdenwer 16:- - Gulvkonstruksjon av betongplate. - Gulvmembran, maling. - Sluk i plast - Vegger med malt membran. - Tak med malte betongflater. - Ventilering via veggventil og slagvindu. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og N fir Norges Taksteringstbrbund Side 18 av 24

20 Rapportansvarbg: Bogstrand Werner Gnr: 48 Hnr: 364 FnriSnr: Ixtlighetsnr: UTSTYR: - 2 stk stålskyllekar montert på vegg. - 4 stk. vaskemaskintilkoblinger - Oppvarming med ribbeovn. Fuktsøk ga jevne verdier på gulvet, dog høyest mot y-vegg og sluket. Ukjent funksjon på oppvarming. Sluket er delvis tilstoppet. Salt-/fuktgjennomslag. Fukt- / vannoppslag i/ved gulvsluk. LelW/drheindiflIllgeT Normalt intervall for utskifting av tappebatterier er mellom 10 og 30 år Normalt intervall for utskifting av utslagsvask,er mellom 20 og 50 år Antatt normal levetid for epoxy, maling o.lign 6-12 år Kjekken lisaeffe obsenvisfrmer.soeskil med lamfrpd vensering, didere drut algiskandlerzaror elarbtrmers4,e lasaire områder som for etempel amenwskdenk, oppvaskff taskin og kfileskq" Del e nzte.fip#elpd hmredninger off idstyn rulde/awel: - I alle fire kjøkken er frontene i finer/laminat utførelse. - Oppvaskbenk med heldekkende stålbeslag. - Ventilator over komfyrplass VURDER1NG: Generelt noteres bruksslitasje og skalkemerker. Leil. A-småskader på innredning, ventilator uten viftefunksjon/lys. Leil. B-småskader på innredning, slakke hengsler, ventilator virker, men bråker kraftig. Leil. C-manglende benkeplatedel, fuktfiekker i skap under utslagsvask, ventilator ok. Leil. D-slitasjeskader på skap, særlig i front, slakke hengsler. Avløpsslange fra ventilator frakoblet mot pipeløp. T6'.. Lei endrhesrakinnget Normalt intervall for utskifting av tappebatterier er mellom 10 og 30 år Normalt intervall for utskifting av utslagsvask/kum/beslag, er mellom 20 og 50 år Normalt intervall for rengjøring av vifte, motor, kanalnett er mellom 2 og 10 år Normalt intervall for utskifting av vifte, motor, kanalnett er mellom 10 og 20 år Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer a : Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 19 a. 24

21 G.nr: 48 Bnr: 364 F.nr/Snr: Leil ighetsnr: 2 Innvendige overflater Her medrar ana de ram sam rhae er hesarena traih2,ere. det et bare de mm sam har reserahae SuehahvlAharferN I iinfrwer ram er awaraffen adr anata ikke er anara Detzbres oppmerhomprial arrefiarer som Mir Åtanmenrerz - Gulvflater generelt i vinylbelegning på boligflatene. Betongflate i kjeller og trebord på kvistloftet. - Veggflater i malte flater, trepanelte vegger i ganger og i kjeller, trepanelte vegger på kvistloft. - Takflater med malte himlingsplater i boligdelene og trepaneler i kjeller. r6:.2 Generelt sees slitte flater, endel åpne beleggskjet, skalkemerker og småskader. Relativt mye skruhull i veggflater. Endel fuktsølemerker på gulv under vindu, fuktutslag og fuktskademerker i vegger under vindu med fuktlekkasjer. Se under vindu. Fuktskjolder/muggskade i søn egg på soverom leil. C. Lei eadrheirahwinger Antatt normal levetid for våtromsplater 6-14 år Antatt normal levetid for malt glassfiberstrie 3-10 år Antatt normal levetid for vinylgulv år Antatt normal levetid for glassfibervev, malt 8 16 år Normalt intervall for utskifting av asbestsementplater / eternittplater er mellom 20 og 40 år. NB asbestholdig produkt, utgått av produksjon, utskiftes av fagfolk. Antatt normal behov for sliping og lakking på parkett, tre gulybord o.lign år Innvendige trapper 17swel/ absenzwan spesieh rfarhold Indpainger aripp/rekkwrk Rekkrerthajsier er gaid rurderr. Furderinger 76:. - Alle trappene mellom etasjene er utført i 1/2 sving, tremateriale, tett konstruksjon, malte/lakkerte flater med belegg i trinn og rekkverk i tre med ballystre og håndtre. Det registreres bruksslitasje og endel nokså slitte flater. Løse deler pa rekkverket, mangler endel balystre, delvis løsnet belegg i trinn, samt trinnbelegg buler. Le: ei/dihelrainunger Normalt intervall for maling av trapper i tre, malt er mellom 6 og 10 år Normalt intervall for sliping og lakking av trapper i tre med lakket overflate er mellom 6 og 10 år Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: 1nitialer: NUD Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 20 av 24

22 RapportansyarIin: Rogstrand Werner Gnr: 48 Bnr: 364 F.nr/S.nr: Leilighetsnr: 2 vvs Iter Eurderes pannrer, adepsrer, wrmnemnshereden senfraawnwean/egg og drenselstank»rdningene gjelder ksn alder og materhihwk si ifra Wsmelle absermsjenter eller appirtninger sontfrentgitt av firmlagte terninger, bizebestrivelse dler andre gotajevile doiamemer. E41V/V- 111? runleringer 76:- 2 - Offentlig tilknyttet vannforsyning. - Rertype i kobber. - Anlegget er skult i boligdelene. Synlige rør i kjeller er både med skru- og sveisekoblinger. - Anlegget antas fra byggeår. UTSTYR: - 4 stk beredere plassert i kjellerbod, alle med volum 200 liter, alder ikke oppgitt. Sluk i rommet og 2- hånds blandebatteri. - Stoppekran er plassert på hovedvanninntak i kjellergang. Som nevnt er vannet avstengt og vanntrykk er ikke testet. Det samme gjelder kontroll av event. rørlekkasjer. Kan ikke sees utpregede oksyderings-/tæringsskader da rørledningene stort sett er skjulte eller med isolering. Synlige stikkrør til vaskerom er malte og i berederom sees bare kobberrør, men disse er stort sett uten oksydering. En bereder uten deksel på koblingsboks. GENERELLT: Gjengroing og redusert vanntrykk hører normalt sammen, spesiellt ved eldre, galvaniserte rør. Alder på anlegget regnes som kriterium for normal slitasje og svekkelse. Undertegnede har ikke rørfaglig utdanning og anlegget er derfor ikke faglig vurdert. Det anbefales derfor kontrollert av rørlegger dersom slik vurdering ønskes, kanskje særlig vedr. eldre hus og anlegg. Oksydering skyldes oftest fuktighet i rommene, men er mindre farlig for røranlegget. Galvanisk tæring skyldes ofte feil på el-anlegg, gjerne jordfeil. Leiendrhefrafrmwer Antatt normal levetid for kobberrør år Normalt intervall for utskifting av blandeventil er mellom 10 og 25 år Normalt intervall for utskifting av reduksjonsventil er mellom 10 og 30 år Normalt intervall for utskifting av tappebatterier er mellom 10 og 30 år Normalt intervall for utskifting av varmtvannsbereder, elektrisk er mellom 15 og 25 år.,- FLOPS-ItOR Froderinger TC: 2 - Offentlig avløpsordning. - Rertype i soil og plast. - Bunnledning med ukjent rørtype. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Takstenngsforhund Side 21 av 24

23 Rapportansvarlig. Bogstrand Werner anr: 48 I3nr: 364 F.nr/S.nr: Lcilighetsnr: - Sluk i soil og plast. - Lufterør sees ført til over tak på kvistloft. - Anleggets alder antas fra byggeår. - Stakeluke synlig i kjeller på begge hovedstammer. UTSTYR: - Emaljerte badekar. - Porselen servanter og klosetter. Det må påregnes normal aldersslitasje på slike anlegg. Endel synlig rust på rør i kjeller. Lekkasje på takgjennomføring vest på kloakklufterør kvist. Alder på anlegget regnes som kriterium for normal slitasje og svekkelse. Bruk av vacumventil er kun godkjent som sekundær lufting (altså i tillegg til hovedlufting over yttertak). Durgo, Prevac el. Purus vakumventiler for avløp. Undertegnede har ikke rørfaglig utdanning og anlegget er derfor ikke faglig vurdert. Ønskes dette anbefales derfor kontroll av rørlegger. Lex em/i beninunger Antatt normal levetid for avlepsledninger av plast år Antatt normal levetid for avløpsledninger av støpejern år Antatt normal levetid for plastsluk år Antatt normal levetid for soilsluk år Normalt intervall for utskifting av utslagsvask, servant, klosett, badekar er meliom 20 og 50 år Elektriske anlegg Det elektrivke anlegget er ikke varden i denne rapporten da derrefrever spedell kompetonse ogautorirrisfrn. På generefrgrunnlaz ankfales denlerfiv en gjennomgang af en eirfarian. Heller if4e Wsue/le feil koanntweres k,y ikke darefremgår sarshlt nedenfor. flinaringer 76: - Åpent anlegg i hele bygningen. UTSTYR: - Sikringsskap er plassert i trappegangene samt på kvistloft og i kjeller. - manuelle sikringer i alle skap. VURDER1NG: I kjeller registreres delvis løse, eldre brytere på vegger, knust koblingsboks i gang vest, åpen stikk og "tjuv"-kobling i ene boden. Endel slitte deksel i boligdeler. Undertegnede har ikke elektrokompetanse, og det elektriske anlegget er derfor ikke faglig vurdert. På generelt grunnlag anbefales det bestilt / utført en Elsjekk fra uhildet eltakstmann for å kontrollere Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforhund Side 22 av 24

24 Kong Ihns gt. 69 Ci.nr: 48 linr: 364 F.nriS.nr: 2 anlegget i forhold til gjeldende forskrifter for da boligen ble bygget. Dette gjelder spesielt for boliger eldre enn år. Samsvarserklæring på elektro arbeider utført etter I.juli 1999 må fremskaffes. Samsvarserklæring er et offentligrettslig krav etter denne dato og er derfor et viktig dokument LtneNdsbefralminger Antatt normal levetid for el-anlegg er år Normalt intervall for utskifting av panelovner er mellom 20 og 40 år Normalt intervall for utskifting av armatur av lysstoffrør/tennere er mellom 15 og 25 år Normalt intervall for utskifting av lysstoffrør/tennere er mellom 2 og 5 år Normalt intervall for utskifting av armatur av glødelamper er mellom 5 og 30 år Normalt intervall for utskifting av undersentraler (sikringsskap) er mellom 20 og 40 år Normalt intervall for kontroll av jordingsanlegg er mellom 1 og 5 år Diverse utstyr fler derkt mtsor sant ikxe er medrar de awieepriaer. Beritgreben,We/der hare uhar sant har resenkh heodninh for hedtenv aandard RFCCPENT/LASJON hunkahher - Naturlig ventilasjon i hele bygningen. 76": UTSTYR: - Vegg-, vindus- og takventiler. - Slagvindu. - Kjøkkenventilatorer som mekanisk ventilering på alle kjøkken. Anlegget vurderes med normal aldersslitasje. Sees endel fuktavrenning under veggventiler på vegger mot sør. Leiend heintngel Normalt intervall for utskifting av vifte, motor, kanalnett er mellom 10 og 20 år Normalt intervall for utskifting av aggregat er mellom 20 og 40 år Normalt intervall for rengjøring av vifte, motor, kanalnett er mellom 2 og 10 år RILINNPARSL/A/C/-SLI/WAIG hildernwer UTSTYR: - Røyk- og varmevarslere montert i leilighetene. - Pulverapparat montert/plassert i trappeganger/ganger til leilighetene. TO 2 Endel røykvarslere demontert, noen ute av funksjon. Apparatenes funksjon er ikke testet og må nærmere kontrolleres. Varsler mangler deksel i leil. B. Rapporten kan kun brukes a godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst(19. NTF Norges I aksteringsforbund Side 23 av 24

25 Rapportansvarhg: Boestrand Werner G.nr: 48 Bnr: 364 F.nr/S.nr: Leiliebetsnr: 2 Antaes normal alders- og bruksslitasje. Ukjent når pulserapparatene sist ble kontrollert. Lelywdrhelrailmlwer Normalt intervall for kontroll av pulverapparater er mellom 1 mnd. og 1 år D11--ERSE 1.773Th? / CARDEROBE iiirdernwer - Prefabrikkerte garderobeskap i alle soverom. - Plassbygde garderobe-/utstyrskap med overfallsdører i vindfang. - Oljedagtanker i stål i alle leilighetene. Bruksslitte skap med skalkemerker. Løs bakplate gard-skap sov sør leil. A. Oljetankene er tomme. Slitte og flateskadde skap i vindfang. LeJkwdrbetraimingtr- Levetidstabeller ikke tilgjengelig for konstruksjonen Terrengforhold Vurdering arfil orhedd red snamman lidere nmieres nefiewarrer og lestegger som erferbundensed»nret Ikrderingene er basen,mt vlsuelle nåvenwvimer. rurderinge, - Flatt terreng rundt hele bygningen. - Ikke registrert støttemurer. - Tomtearealene er med opparbeidet gressplen mot øst, sør og vest. - Adkomst med grusfylling mot nord. T6.. I Gressplen virker normalt vedlikeholdt, men med endel mosegroing i flatene. Adkomst/parkeringsareal mot nord er noe osergrodd med ugress og trenger renosering. Leiviiii>herrabfibwer Normalt intervall for legge om grasplen av beplantet areal er mellom 10 og 40 år Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: 1nitialer: NITO Takst og N 11. Norges Taksteringsforbund Side 24 av 24

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

ing Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Hva er boligsalgsrapport? Boligsalgsrapport er en teknisk gjennomgang av en bolig eller leilighet. Er laget av fire(nå 2) takstorganisasjoner sammen for å tilfredsstille markedets behov for enhetlig tilstandsanalyse.

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 4 F, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 25.11.

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 4 F, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 25.11. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Boganeshagen 4 F, 4032 Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 2 Kommune

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 2, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 13.02.

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 2, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 13.02. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Ingve Sæve Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Nyvollveien 2, 4070 Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 1 Kommune

Detaljer

Tilstandsrapport for bolig

Tilstandsrapport for bolig Tilstandsrapport for bolig med arealmåling Lutsiveien 278 4308 SANDNES Gnr 4 Bnr 1 Fnr 4 Kommune: 1102 SANDNES Befaringsdato: 23062016 Rapportdato: 23062016 RAPPORTANSVARLIG: Knut Morten Stokka Knut Morten

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 6 C, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 9. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 17.06.

VÅTROMSRAPPORT. Boganeshagen 6 C, 4032 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 1102 Snr. Anr 9. BOGANESHAGEN BORETTSLAGET Befaringsdato 17.06. RAPPORTANSVARLIG: Ingve Sæve Våganesvegen 19, 405 RØYNEBERG Tlf: 964444 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Boganeshagen 6 C, 403 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 16 Bnr. 110 Snr. Anr 9 Kommune

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 12, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 18.08.

VÅTROMSRAPPORT. Nyvollveien 12, 4070 RANDABERG Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6. VISTEVEIEN BORETTSLAG Befaringsdato 18.08. RAPPORTANSVARLIG: SÆVE TAKST Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tlf: 92644244 E-post: ingve.saeve@gmail.com VÅTROMSRAPPORT Adresse Nyvollveien 12, 4070 Matrikkelnr. Gnr. 59 Bnr. 255 Snr. Anr 6 Kommune Eier(e)

Detaljer

Meieriveien 26, 9700 LAKSELV Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 101

Meieriveien 26, 9700 LAKSELV Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 101 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Meieriveien 6, 9700 LAKSELV Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 101 Kommune PORSANGER

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Leilighet Torvmyrveien 44 A 4070 Gnr. 48 Bnr. 613 Seksj.nr. 3 SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Oppdrag Bef.dato 3124 28.12.2011 Om rapporten

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport

VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport RAPPORTANSVARLIG: Prestelvgata 1 Postboks 354, 9811 VADSØ Tel: 90 06 1 6 E-mail: ingulfniskavara@navarenno VERDI- OG LÅNETAKST vedlegg til Boligsalgs-/eierskifterapport Adresse KANABAKKEN 6, 9800 VADSØ

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT ÆVE TAKS. Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato

VÅTROMSRAPPORT ÆVE TAKS. Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato ÆVE TAKS Takst & Byggeledelse RAPPORTANSVARLJG: SÆVE TAKST Ingve Sæve Våganesvegen 19, 4052 RØYNEBERG Tif: 92644244 E-post: ingve.saeve@lyse.net VÅTROMSRAPPORT Adresse Matrilckelnr. Kommune Eier(e) Befaringsdato

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09.

VERDI- OG LÅNETAKST. over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN. Dato for befaring 25.09. VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsleilighet i FRIKVARTERET BORETTSLAG Konggata 53 A 3019 DRAMMEN RAPPORTANSVARLIG: Kvadrat-Total AS Rolf-William Wik Stasjongata 30, 3070 SANDE I VESTFOLD

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 38: Bnr 2693 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Sandalssvingen 5, 4022 Stavanger Dato befaring: 10.06.2014 Utskriftsdato: 11.06.2014 Oppdrag

Detaljer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer

BOLIGSALGSRAPPORT1. Symptomer BOLIGSALGSRAPPORT1 Symptomer ing Vidar Aarnes Premisser BSR1 Befaring: NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Basert på undersøkelsesnivå 1 som er laveste detaljeringsnivå. Det utføres kun visuelle observasjoner

Detaljer

VÅTROMSRAPPORT. Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 1024 Snr. Anr 18. RAMSVIK BORETTSLAGET Befaringsdato 20.12.

VÅTROMSRAPPORT. Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 1024 Snr. Anr 18. RAMSVIK BORETTSLAGET Befaringsdato 20.12. RAPPORTANSVARLIG: Ingve Sæve Våganesvegen 19, 405 RØYNEBERG Tlf: 964444 E-post: ingve.saeve@lyse.net VÅTROMSRAPPORT Adresse Søre Ramsvigvei 49, 4015 STAVANGER Matrikkelnr. Gnr. 54 Bnr. 104 Snr. Anr 18

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til aksjeleilighet i Finne borettslag Hangursvegen 44 5700 VOSS TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno over

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 14: Bnr 1434 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Traktbegerveien 6, 4032 STAVANGER Dato befaring: 27.07.2017 Utskriftsdato: 01.08.2017

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM TAKSERING AV : BOLIG, NÆRING, SKADE, SKJØNN, LANDBRUK OG TILSTANDSANALYSER Mobil: 97 5 57 47 RAPPORTANSVARLIG: Halstein O Leiren, 577 STAMNES Tlf: 9755747 Faks: 56598047 E-post: holeiren@onlineno VERDI-

Detaljer

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4

Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 502 Snr. 4 RAPPORTANSVARLIG: Knut Eilertsen Ulveveien 18B, 9700 LAKSELV Tlf: E-post: keilert@onlineno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Spurveveien 4 D, 9700 Lakselv Matrikkelnr Gnr 17 Bnr 50 Snr 4 Kommune

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 69: Bnr 1017 Kommune: 1102 SANDNES KOMMUNE Betegnelse: Adresse: Postveien 140 - HO 601, 4317 SANDNES Dato befaring: 11.10.2016 Utskriftsdato: 12.10.2016 Oppdrag nr:

Detaljer

Våtromsrapport. Kommune SANDNES

Våtromsrapport. Kommune SANDNES Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 314 088 09.01.2015 Våtromsrapport Adresse Sandvikbakken 36 4329 SANDNES Matrikkel Gnr. 37 Bnr. 550 Anr. 43 Kommune SANDNES Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet?

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 19: Bnr 346 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Langflåtveien 16, 4017 STAVANGER Dato befaring: 20.09.2017 Utskriftsdato: 20.09.2017 Oppdrag

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 11: Bnr 297 Andre oppl.: Andelsnr: 519 Kommune: 1103 STAVANGER KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Oscar Mathisensgate 11, 4021 STAVANGER Dato befaring: 05.10.2015

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Enebolig Nedre Håvasteintunet 17 4150 RENNESØY Gnr. 17 Bnr. 179 RENNESØY KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Enebolig Nedre Håvasteintunet 17 4150 RENNESØY Gnr. 17 Bnr. 179 RENNESØY KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Enebolig Nedre Håvasteintunet 17 Gnr. 17 Bnr. 179 SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Oppdrag Bef.dato 6093 09.04.2015 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Rabben Nuvsvåg Gårdsnummer 18 Bruksnummer 96 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/96, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Internatplassen 1, 9845 TANA Matrikkelnr. Gnr. 36 Bnr. 51. Dato for befaring

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Internatplassen 1, 9845 TANA Matrikkelnr. Gnr. 36 Bnr. 51. Dato for befaring RAPPORTANSVARLIG: Jonny Wosnitza Fosseveien 16, 9845 TANA Tlf: 94862219 E-post: jw@byggebistandcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Internatplassen 1, 9845 TANA Matrikkelnr Gnr 36 Bnr 51 Kommune

Detaljer

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30.

TILSTANDSVURDERING. For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40. Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. TILSTANDSVURDERING For eiendommen Skolen Øksfjord Gårdsnummer 18 Bruksnummer 40 Tilstandsrapport eiendom 2014/18/40, 30. april 2014 Side 1 Sammendrag Forutsetninger Tilstandsvurderingen er utført basert

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Jernveien 16-3. etg 4629 Gnr. 151 Bnr. 2268 Seksj.nr. 7 Eierbrøk: 1/12 SERTIFISERT TAKSTMANN Trond Salveson Bef.dato 29.08.2011 Om rapporten

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Øvre Flatåsveg 11B, 7079 FLATÅSEN Gnr 194: Bnr 149 1601 TRONDHEIM KOMMUNE SERTIFISERT TAKSTMANN Espen Sivertsen Telefon: 992 44 251 E-post: espen.sivertsen@tft.no

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kirkebakken 35, 4012 STAVANGER Gnr 55: Bnr 492 (snr: 3) 1103 STAVANGER KOMMUNE Del av firemannsbolig SERTIFISERT TAKSTMANN Asbjørn Frafjord Telefon: 924 05

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Vesseseterveien 7 A, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 35: Bnr 442 Kommune: 1124 SOLA KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Myklabergbakken 44, 4052 RØYNEBERG Dato befaring: 22.08.2016 Utskriftsdato: 22.08.2016 Oppdrag

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Hasselbakken 3A 2651 ØSTRE GAUSDAL. over GAUSDAL KOMMUNE. Utført av:

Verdi- og lånetakst. Hasselbakken 3A 2651 ØSTRE GAUSDAL. over GAUSDAL KOMMUNE. Utført av: v/ Ivar Blomberg Furumoen 7 2635 Tretten tlf: 61276122 Mob: 90846012 Org.nr: 970 228 578 Verdi- og lånetakst over Hasselbakken 3A 2651 ØSTRE GAUSDAL Gnr. 224 Bnr. 156 seksjonsnr. 2 GAUSDAL KOMMUNE Blomberg

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse MARISTUA, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr 45 Bnr 71

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET

EIERSKIFTERAPPORT FOR LEILIGHET RAPPORTANSVARLIG: Johan Schaannings gate 66, 3746 SKIEN Tlf: 99397117 Faks: E-post: po@civengasno EIERSKIFTERAPPORT Adresse Gråtenløkka 9B Matrikkelnr Gnr 300 Bnr 1858 Feste nr Leilnr Andel-/aksje nr 19

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Strandlinjen 32, 5527 HAUGESUND Matrikkelnr. Gnr. 39 Bnr. 220 Snr. 4. Dato for befaring 13.02.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Strandlinjen 32, 5527 HAUGESUND Matrikkelnr. Gnr. 39 Bnr. 220 Snr. 4. Dato for befaring 13.02. RAPPORTANSVARLIG: Takst Service AS Vidar Stakkestad Norevegen 14, 5542 KARMSUND Tlf: 52 69 70 80 E-post: vidar@takst-serviceno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Strandlinjen 32, 5527 HAUGESUND Matrikkelnr

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Fergefjellet 9 4614 KRISTIANSAND S

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Fergefjellet 9 4614 KRISTIANSAND S OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Fergefjellet 9 4614 KRISTIANSAND S Gnr 150 Bnr 230 Snr 2 Kommune: 1001 KRISTIANSAND Befaringsdato: 15062015 Rapportdato: 19062015 RAPPORTANSVARLIG:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 7: Bnr 159 (snr: 8) Kommune: 1124 SOLA KOMMUNE Betegnelse: Adresse: Risabergvegen 92, 4056 TANANGER Dato befaring: 12.10.2016 Utskriftsdato: 13.10.2016 Oppdrag nr:

Detaljer

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013

Moengvegen 7, 2016 FROGNER Matrikkelnr. Gnr. 93 Bnr. 123. Dato for befaring 22.11.2012/12.11.2013 RAPPORTANSVARLIG: Tor-Gunnar Brandshaug Jernbaneveien, 1400 SKI Tlf: 33 18 88 Faks: 33 18 89 E-post: tgb@prosjectno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Moengvegen 7, 016 FROGNER Matrikkelnr Gnr 93

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel i Rosenhof Kvartal I Borettslag. Andelsleilighet Rosenhoffgata 7a 0569 OSLO. Gnr. 226 Bnr. 48 Leilighet Andelsnr.

Verdi- og lånetakst. over. andel i Rosenhof Kvartal I Borettslag. Andelsleilighet Rosenhoffgata 7a 0569 OSLO. Gnr. 226 Bnr. 48 Leilighet Andelsnr. TAKSTSENTERET A/S TAKSTMENN I KONTORFELLESSKAP Fagertunveien 1. Pb. 262, 1319 Bekkestua Org.nr: 981 462 734 Verdi- og lånetakst over andel i Rosenhof Kvartal I Borettslag Rosenhoffgata 7a 0569 OSLO Gnr.

Detaljer

Forhåndstakst. over. halvpart av tomansbolig Nordre Myrane 13 A 5300 KLEPPESTØ. Gårdsnr. 8 Bruksnr. 662 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/2 ASKØY KOMMUNE

Forhåndstakst. over. halvpart av tomansbolig Nordre Myrane 13 A 5300 KLEPPESTØ. Gårdsnr. 8 Bruksnr. 662 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/2 ASKØY KOMMUNE Forhåndstakst over halvpart av tomansbolig Nordre Myrane 13 A 5300 KLEPPESTØ Gårdsnr. 8 Bruksnr. 662 Seksj.nr. 2 Eierbrøk: 1/2 ASKØY KOMMUNE Utført av: Knut-Anders Aase Byggmester Oppdrag 237199 Befaringsdato:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Krøgenesveien 9 RAPPORTANSVARLIG: AS Gnr 511 Bnr 138 Erik Sørensen Kommune: 906 Arendal Befaringsdato: 09072009 Rapportdato: 09072009 E-mail:

Detaljer

Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 128. Dato for befaring 25.08.2010. 101 m Bruksareal primærdel (P-ROM): Bruksareal: 90 m Tomteareal:

Matrikkelnr. Gnr. 17 Bnr. 128. Dato for befaring 25.08.2010. 101 m Bruksareal primærdel (P-ROM): Bruksareal: 90 m Tomteareal: RAPPORTANSVARLIG: Roy Steffensen Postboks 5 Hvistendahlsgate 6 A, 9800 VADSØ Tlf: 78 94 1 00 Faks: 78 94 1 01 E-post: firmapost@polarplanno VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Boftsa, 9845 TANA Matrikkelnr

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Jostein Folgerø Stretet F, 700 KYRKSÆTERØRA Tlf: 901 17 13 E-post: josteinfolgero@hemneas VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Bugen 33, 700 KYRKSÆTERØRA Matrikkelnr Gnr 101 Bnr 605

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Bjerkebro 7 1816 Skiptvet. over SKIPTVET KOMMUNE. Utført av: Takstmann John Egil Måleng

Verdi- og lånetakst. Bjerkebro 7 1816 Skiptvet. over SKIPTVET KOMMUNE. Utført av: Takstmann John Egil Måleng Verdi- og lånetakst over Bjerkebro 7 1816 Skiptvet Gnr. 12 Bnr. 84 SKIPTVET KOMMUNE Utført av: Takstmann John Egil Måleng Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Bjerkebro 7 1816 Skiptvet Gnr. 12 Bnr.

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Lykke, Skottevika RAPPORTANSVARLIG: AS Gnr 73 Bnr 84 Erik Sørensen Kommune: 906 Arendal Befaringsdato: 30042012 Rapportdato: 03052012 E-mail:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN. Gårdsnr. Bruksnr. Seksj.nr. 167 306 3. Eierbrøk: 3/32 BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN. Gårdsnr. Bruksnr. Seksj.nr. 167 306 3. Eierbrøk: 3/32 BERGEN KOMMUNE Løtveitneset 26, 5151 Straumsgrend 926 83 143 Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Egedesgate 6 5034 BERGEN Gårdsnr. Bruksnr. Seksj.nr. 167 306 3 Eierbrøk: 3/32 BERGEN KOMMUNE Utført av: Paal Pettersen

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Dønnestadveien 30 4658 TVEIT Gnr. 99 Bnr. 30 KRISTIANSAND KOMMUNE

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling. Dønnestadveien 30 4658 TVEIT Gnr. 99 Bnr. 30 KRISTIANSAND KOMMUNE OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Dønnestadveien 30 4658 TVEIT Gnr. 99 Bnr. 30 SERTIFISERT TAKSTMANN Trond Salveson Bef.dato 13.04.2012 Om rapporten BOLIGSALGSRAPPORTEN OG

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR 315 000 KR 290 000. Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN.

VERDI- OG LÅNETAKST KR 315 000 KR 290 000. Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN. VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr 43: Bnr 715 Kommune: 1539 RAUMA KOMMUNE Adresse: Stein, 6320 ISFJORDEN MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR 315 000 LÅNEVERDI: KR 290 000 BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 570 000. Kr 490 000. Fritidseiendom 51,0 m² 51,0 m². Fritidseiendom, Vesteråsveien 2091 HURDAL

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 570 000. Kr 490 000. Fritidseiendom 51,0 m² 51,0 m². Fritidseiendom, Vesteråsveien 2091 HURDAL VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Kommune: Adresse: Gnr. 216 Bnr. 41 m.fl. Østre Toten Fritidseiendom, Vesteråsveien 2091 HURDAL MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 570 000 LÅNEVERDI: Kr 490 000 Bruksareal

Detaljer

Kopstadlinna 62 3090 Hof

Kopstadlinna 62 3090 Hof Kjær Anders Takst & Bygg-Service Verdivurdering 3175 Ramnes Tlf: 33 39 60 10 Mobil: 911 77 296 kjaer-a@online.no Kopstadlinna 62 Eiendommens betegnelse Gårdsnummer 30 Bruksnummer 27 Seksjonsnummer Festenummer

Detaljer

Tilstandsrapport. Våtrom samt oppmåling av arealer i Kvimarka 91 B 4365 NÆRBØ. over HÅ KOMMUNE. Utført av: Leif Bjørn Espeland Takstmann MNTF

Tilstandsrapport. Våtrom samt oppmåling av arealer i Kvimarka 91 B 4365 NÆRBØ. over HÅ KOMMUNE. Utført av: Leif Bjørn Espeland Takstmann MNTF Tilstandsrapport over Våtrom samt oppmåling av arealer i Kvimarka 91 B 4365 NÆRBØ Gnr. 26 Bnr. 997 HÅ KOMMUNE Utført av: Leif Bjørn Espeland Takstmann MNTF Oppdrag 20139115 LE Befaringsdato: 29.08.2013

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Mågerølia 24 3145 TJØME

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med. - arealmåling. Mågerølia 24 3145 TJØME OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Mågerølia 24 3145 TJØME Gnr 12 Bnr 124 Kommune: 723 TJØME Befaringsdato: 23112015 Rapportdato: 24112015 RAPPORTANSVARLIG: VEDVIK TAKSERING

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Søre Hedalen Forsamlingshus 3528 HEDALEN. over SØR-AURDAL KOMMUNE. Utført av: Finn H. Olsen Tømrermester/Takstmann

Verdi- og lånetakst. Søre Hedalen Forsamlingshus 3528 HEDALEN. over SØR-AURDAL KOMMUNE. Utført av: Finn H. Olsen Tømrermester/Takstmann Verdi- og lånetakst over Søre Hedalen Forsamlingshus 3528 HEDALEN Gårdsnr. 1 1 Bruksnr. 7 8 SØR-AURDAL KOMMUNE Utført av: Finn H. Olsen Tømrermester/Takstmann Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Søre

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo. over OSLO KOMMUNE. Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1. Utført av: Erik Jonson

Verdi- og lånetakst. Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo. over OSLO KOMMUNE. Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1. Utført av: Erik Jonson Verdi- og lånetakst over Seksjon i eiendom Dops Gate 9 0177 Oslo Gårdsnr. 208 Bruksnr. 167 Seksjon 1 OSLO KOMMUNE Utført av: Oppdrag Befaringsdato: Verdi- og lånetakst over Seksjon i eiendom Dops Gate

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Skibsbyggergata 2A, 4085 HUNDVÅG Gnr 51: Bnr 410 (snr: 1) 1103 STAVANGER KOMMUNE Del av flermannsbolig SERTIFISERT TAKSTMANN Bjørn Åge Maribu Telefon: 901

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen

Verdi- og lånetakst. Økernveien 212 0584 OSLO. over OSLO KOMMUNE. Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928. Utført av: Dagfinn Mosveen Verdi- og lånetakst over Økernveien 212 0584 OSLO Gnr. 84 Bnr. 187 Seksj.nr. 66 Eierbrøk: 48/5928 OSLO KOMMUNE Utført av: Dagfinn Mosveen Hjemmeside: www.ek-mosveen.no Befaringsdato: 05.09.2011 email:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Fritidsbolig Nordre Foldnes (Røyta) 5353 STRAUME. Gnr. 36 Bnr. 167 FJELL KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Fritidsbolig Nordre Foldnes (Røyta) 5353 STRAUME. Gnr. 36 Bnr. 167 FJELL KOMMUNE Krohnegården 174 5146 Fyllingsdalen 55160898, 91562228 Org.nr: 955 830 008 Verdi- og lånetakst over Fritidsbolig Nordre Foldnes (Røyta) 5353 STRAUME Gnr. 36 Bnr. 167 FJELL KOMMUNE Utført av: Byggmester

Detaljer

Tilstandsrapport over

Tilstandsrapport over Tilstandsrapport over andel/aksje i Brettslaget Rate Terrasse AB Takst - Aktiv Boligtaksering AS Tungaveien 36 7047 TRONDHEIM Telf. 99 44 32 00 Fax 73 96 44 00 abtakst@online.no Org.nr: 989 686 046 Terrassehus

Detaljer

Kontorlokaler til salgs

Kontorlokaler til salgs Kontorlokaler til salgs Gnr 36/ bnr 221 2022 Lebesby Kommune Strandveien 151 9790 Kjøllefjord BRA: 90 m² P-ROM: 90 m² Tomt : 179 m² Byggeår: 1986 Høystbydende over NOK 1 000 000,- Selger er Lebesby Kommune

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med areal

OLIGSALGSRAPPORT Med areal OLIGSALGSRAPPORT Med areal Gnr: 74 Bnr: 19/24 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Boligtaksering Egil Indergård Kommunenr 1657 Kommune: Skaun 7316 LENSVIK Sted/dato Lensvik/20.09.2012 Tel: 41141063

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR KR Matrikkel: Gnr 46: Bnr 145 Kommune: 1244 AUSTEVOLL KOMMUNE Adresse: Kolbeinsneset, 5392 STOREBØ

VERDI- OG LÅNETAKST KR KR Matrikkel: Gnr 46: Bnr 145 Kommune: 1244 AUSTEVOLL KOMMUNE Adresse: Kolbeinsneset, 5392 STOREBØ VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr 46: Bnr 145 Kommune: 1244 AUSTEVOLL KOMMUNE Adresse: Kolbeinsneset, 5392 STOREBØ MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 230 000 LÅNEVERDI: KR. 207 000 BRUKSAREAL (BRA):

Detaljer

Eier(e) BORETTSLAGET BOLSTADHAGEN 23 Dato for befaring 06.02.2012

Eier(e) BORETTSLAGET BOLSTADHAGEN 23 Dato for befaring 06.02.2012 RAPPORTANSVARLIG: Robert Mathisen Almedalsveien 13 A, 3030 DRAMMEN Tlf: 95055591 E-post: post@konnerudtakstno over adkomstdokumentene til andelsbolig i BORETTSLAGET BOLSTADHAGEN 3 BOLSTADHAGEN 3 D 308

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling SERTIFISERT TAKSTMANN Arild Grundetjern Telefon: 919 98 000 E-post: post@grundetjern.no Rolle: Uavhengig takstmann AUTORISERT FORETAK Organisasjonsnr: 913

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. andel/aksje i Tjærnet Borettslag. Barliveien 14 5142 FYLLINGSDALEN. Gårdsnr. Bruksnr. 23 207 23 524 Leilighet nr.

Verdi- og lånetakst. over. andel/aksje i Tjærnet Borettslag. Barliveien 14 5142 FYLLINGSDALEN. Gårdsnr. Bruksnr. 23 207 23 524 Leilighet nr. Verdi- og lånetakst over andel/aksje i Tjærnet Borettslag Barliveien 14 5142 FYLLINGSDALEN Gårdsnr. Bruksnr. 23 207 23 524 Leilighet nr. 0072 BERGEN KOMMUNE Utført av: Ingeniør-Takstmann Per Skaar AS Seljebakken

Detaljer

Verdi-og lånetakst over

Verdi-og lånetakst over Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: 901 64830 E-post: rk-elv@online.no Org.nr: 980292932 Verdi-og lånetakst over Fossmoveien 19 9311 BRØSTADBOTN Gnr. 3 Bnr. 98 DYRØY KOMMUNE, 3. < Utført av: Richard K. Elverum

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 201: Bnr 120 (snr: 6) 1504 ÅLESUND KOMMUNE Selveierleilighet. Borgundvegen 58, 6007 ÅLESUND

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 201: Bnr 120 (snr: 6) 1504 ÅLESUND KOMMUNE Selveierleilighet. Borgundvegen 58, 6007 ÅLESUND VERDI- OG LÅNETAKST Betegnelse: Selveierleilighet. MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR AREAL, P-ROM: m² m² m² 0 m² 1 600 000 LÅNEVERDI: KR Leilighet: Utebod: BRUKSAREAL (BRA): 1 450 000 Utført av autorisert

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Med areal

OLIGSALGSRAPPORT Med areal OLIGSALGSRAPPORT Med areal Svarteberg 3690 Hjartdal Gnr: 53 Bnr: 5 Takstselskap: F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Takst & Bygg-Service Kommunenr 0827 Kommune: Hjartdal 3175 Ramnes Sted/dato Ramnes/11.01.2013 Tel:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO. Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO. Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Abbedikollen 32 A-E 0280 OSLO Gnr. 30 Bnr. 176 OSLO KOMMUNE Utført av: Helge Jensen Tømrermester, Takstmann 900 33 423 org.nr. 979 968 329 MVA, hj@takstsenteret.no Befaringsdato:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Sørligata 8 0577 OSLO. Gnr. 229 Bnr. 147 Seksj.nr. 84 Eeiendom under seksjonering OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eierseksjon Sørligata 8 0577 OSLO. Gnr. 229 Bnr. 147 Seksj.nr. 84 Eeiendom under seksjonering OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Eierseksjon Sørligata 8 0577 OSLO Gnr. 229 Bnr. 147 Seksj.nr. 84 Eeiendom under seksjonering OSLO KOMMUNE Utført av: Hans Petter Biørnstad Murmester - Takstmann MNTF hpb@takstsenteret.no

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 790 000. Kr 670 000. Andelsleilighet 44,0 m² 44,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 790 000. Kr 670 000. Andelsleilighet 44,0 m² 44,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 110 Bnr. 656 Kommune: 1017 SONGDALEN Adresse:, Gamle Kuliaveg 52 4645 NODELAND MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 790 000 LÅNEVERDI: Kr 670 000 Bruksareal (BRA): AREAL,

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang Tilleggsmoduler inkludert: Arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang Tilleggsmoduler inkludert: Arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang Tilleggsmoduler inkludert: Arealmåling RAPPORTANSVARLIG: 9060 LYNGSEIDET Ingeniørene Guttormsen & Solberg DA Gnr 98 Bnr 43+24 Svein J Guttormsen Kommune: 1938

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 422: Bnr 393 0106 FREDRIKSTAD KOMMUNE Vognskjul. Vognskjulet Bjølstad, Kråkerøy. Unummerert bruksenhet, 1671 KRÅKERØY

VERDI- OG LÅNETAKST. Gnr 422: Bnr 393 0106 FREDRIKSTAD KOMMUNE Vognskjul. Vognskjulet Bjølstad, Kråkerøy. Unummerert bruksenhet, 1671 KRÅKERØY VERDI- OG LÅNETAKST Betegnelse: Vognskjul. Vognskjulet Bjølstad, Kråkerøy. Unummerert bruksenhet, Vognhus: BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM: 292 m² 0 m² MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 1 325 000 LÅNEVERDI:

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Vauldalen 7370 BREKKEBYGD. Gårdsnr. 95 Bruksnr. 1 Festenr. 48 RØROS KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Vauldalen 7370 BREKKEBYGD. Gårdsnr. 95 Bruksnr. 1 Festenr. 48 RØROS KOMMUNE Skjevdalen 7374 Røros 901 32 534 Verdi- og lånetakst over Vauldalen 7370 BREKKEBYGD Gårdsnr. 95 Bruksnr. 1 Festenr. 48 RØROS KOMMUNE Utført av: Stein-Eirik Johnsen Ing. / takstmann MNTF Oppdrag Befaringsdato:

Detaljer

EIERSKIFTERAPPORT. Kantarellvegen 25, 9100 KVALØYSLETTA Leilighetsnr.: Boligbyggelaget Nord Oppdragsnr.: Nr

EIERSKIFTERAPPORT. Kantarellvegen 25, 9100 KVALØYSLETTA Leilighetsnr.: Boligbyggelaget Nord Oppdragsnr.: Nr Kantarellvegen 25, 9100 KVALØYSLETTA Leilighetsnr.: 35-436 Boligbyggelaget Nord Oppdragsnr.: Nr 17-076 Eierskifterapport, side 1 Leilighet nr.: 35-436 Adresse: Kantarellvegen 25, 9100 KVALØYSLETTA Borettslag:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM FAST EIENDOM RAPPORTANSVARLIG: Ole Reidar Grimsrud Sørås, 189 DEGERNES Tlf: 697654 Faks: 697670 E-post: post@o-r-grimsrudno Adresse Bakkeliveien, 187 HOBØL Matrikkelnr Gnr 106 Bnr 30 Kommune Hobøl Hjemmelshaver(e)

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. leilighet i Gravdalspollen 18b 5164 LAKSEVÅG. Gnr. 149 Bnr. 449 Seksj.nr. 3 Eierbrøk: 33/100 BERGEN KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. leilighet i Gravdalspollen 18b 5164 LAKSEVÅG. Gnr. 149 Bnr. 449 Seksj.nr. 3 Eierbrøk: 33/100 BERGEN KOMMUNE Grimstadveien 350 5252 Søreidgrend tlf 95444433 E-mail: bat@takst.info Org.nr: 882 965 112 Verdi- og lånetakst over leilighet i Gravdalspollen 18b 5164 LAKSEVÅG Gnr. 149 Bnr. 449 Seksj.nr. 3 Eierbrøk:

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Frank Feldt Wielsgaardsvei 7 1654 Sellebakk Tlf. 69323590 Verdi- og lånetakst over Fritidseiendom. Hytte nr. 2040, Papperhavn. 1684 VESTERØY Gårdsnr. 48 Bruksnr. 15 HVALER KOMMUNE Utført av: Takstøkonom

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

OLIGSALGSRAPPORT. Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Dr Graarudplass 1 3080 Leil. 1-2-A Eierbrøk: 61/4379 SERTIFISERT TAKSTMANN Gunnar Sverrisson www.taksthus.no Medlem av Norges Takseringsforbund

Detaljer

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Sønjuveien 3330 SKOTSELV Gnr. 180 Bnr. 60 64 og 68 SERTIFISERT TAKSTMANN Atle Emil Iversen Oppdrag Bef.dato 1624 12.04.2011

Detaljer

Verdi- og lånetakst. Hesjevika 22 9357 TENNEVOLL. over LAVANGEN KOMMUNE. Gnr. 59 Bnr. 50

Verdi- og lånetakst. Hesjevika 22 9357 TENNEVOLL. over LAVANGEN KOMMUNE. Gnr. 59 Bnr. 50 Verdi- og lånetakst over Hesjevika 22 9357 TENNEVOLL Gnr. 59 Bnr. 50 LAVANGEN KOMMUNE Takstmann MNTF Richard K. Elverum Adr: Skogv. 52, 9360 Bardu Tlf: 901 64830 E-post: rk-elv@online.no Org.nr: NO 980

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Hegdehaugsveien 11 0352 OSLO Gnr. 214 Bnr. 81 Seksj.nr. 13 OSLO KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Taksten gjenspeiler dagens markedsverdi ved fritt salg. Denne rapporten er utarbeidet

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 9 999 999. Kr 8 888 888. Enebolig 206,0 m² 161,0 m²

VERDI- OG LÅNETAKST. Kr 9 999 999. Kr 8 888 888. Enebolig 206,0 m² 161,0 m² VERDI- OG LÅNETAKST Matrikkel: Gnr. 999 Bnr. 99 Kommune: 0926 LILLESAND MARKEDSVERDI (normal salgsverdi) Kr 9 999 999 LÅNEVERDI: Kr 8 888 888 Bruksareal (BRA): AREAL, P-ROM: Enebolig 206,0 m² 161,0 m²

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Kamperhaugveien 24 4950 RISØR Gnr. 16 Bnr. 435 SERTIFISERT TAKSTMANN Thomas Kildahl Godkjent for boligsalgsrapportering av Det Norske Veritas Bef.dato 23.05.2012

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Vestengsletta 2 B, 2070 RÅHOLT Matrikkelnr. Gnr. 96 Bnr. 439 Snr. 312. Dato for befaring 08.03.

VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM. Vestengsletta 2 B, 2070 RÅHOLT Matrikkelnr. Gnr. 96 Bnr. 439 Snr. 312. Dato for befaring 08.03. RAPPORTANSVARLIG: GUSTAVSEN TAKSTINGENIØR Jahn Erik Gustavsen Brennsletta 2, 2080 EIDSVOLL Tlf: E-post: VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Vestengsletta 2 B, 2070 RÅHOLT Matrikkelnr Gnr 96 Bnr 439

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 99: Bnr LILLESAND KOMMUNE Blåsund 15, 4790 LILLESAND. Matrikkel: Kommune: Adresse:

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 99: Bnr LILLESAND KOMMUNE Blåsund 15, 4790 LILLESAND. Matrikkel: Kommune: Adresse: VERDI- OG LÅNETAKST Enebolig: BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM: 184 m² 163 m² MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 4 500 000 LÅNEVERDI: KR. 4 000 000 Utført av autorisert medlemsforetak i NTF Organisasjonsnr:

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Rambergveien 17 B - leil 412 RAPPORTANSVARLIG: 3115 TØNSBERG Tønsberg Taksering AS Gnr 1003 Bnr 311 Leilnr 412 Andel-/aksje nr 42 Sturla Teisbekk

Detaljer

Våtromsrapport. Adresse Boganeshagen 4 A Kommune STAVANGER. Matrikkel Gnr. 16 Bnr. 1102 Anr. 1

Våtromsrapport. Adresse Boganeshagen 4 A Kommune STAVANGER. Matrikkel Gnr. 16 Bnr. 1102 Anr. 1 Oppdragsnr. Befaringsdato Rapportdato 353 215 Våtromsrapport Adresse Kommune STAVANGER 4032 STAVANGER Matrikkel Gnr. 16 Bnr. 1102 Anr. 1 Ønsker du å sjekke rapportens gyldighet? Skann QR-koden med din

Detaljer

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no)

Undersøkelse av boligen. ing. Vidar Aarnes (www.aarnes-eiendoms.no) Undersøkelse av boligen Undersøkelse Grunn og fundamenter visuell vurdering av grunn opplysning om fundamenter fra eier eller byggeskikk ingen grunnundersøkelser OBS! Ikke påstå ting du ikke har sett.

Detaljer

Rondane Fjellgrend, 2642 KVAM Matrikkelnr. Gnr. 324 Bnr. 94

Rondane Fjellgrend, 2642 KVAM Matrikkelnr. Gnr. 324 Bnr. 94 RAPPORTANSVARLIG: Olav Brattbakk pb 95 Vangshaug, 7341 OPPDAL Tlf: 968797 E-post: brattbakk@oppdalcom VERDI- OG LÅNETAKST FAST EIENDOM Adresse Rondane Fjellgrend, 64 KVAM Matrikkelnr Gnr 34 Bnr 94 Kommune

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Fjellvåken Borettslag

VERDI- OG LÅNETAKST over adkomstdokumentene til andelsbolig i Fjellvåken Borettslag Takst-1 ingeniør Knut Grahl-Madsen Storehovden 7, 51 Nesttun Mobil: 900703 RAPPORTANSVARLIG: Knut Grahl-Madsen Storehovden 7, 51 NESTTUN Tlf: 551393 E-post: knutgrahl@yahoono Mail: Takst1@yahoono over

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 35: Bnr 533 (fnr: 5288 snr: 11) 1246 FJELL KOMMUNE Gjertrudveien 31 B, 5353 STRAUME. Matrikkel: Kommune: Adresse:

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 35: Bnr 533 (fnr: 5288 snr: 11) 1246 FJELL KOMMUNE Gjertrudveien 31 B, 5353 STRAUME. Matrikkel: Kommune: Adresse: VERDI- OG LÅNETAKST Gnr 3: Bnr 33 (fnr: 288 snr: 11) MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. AREAL, P-ROM: Firemannsbolig: Sportsbod isolert: 107 m² m² 102 m² 0 m² Utskriftsdato: Dato befaring: 03.0.2016

Detaljer

Verdi- og lånetakst over

Verdi- og lånetakst over Verdi- og lånetakst over Sandstuveien 26 1178 OSLO Gårdsnr. 151 Bruksnr. 263 Seksj.nr. 3 Eierbrøk: 1/4 OSLO KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Rekvirenten har bedt om å få vurdert boligens markedsverdi.

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Brødregata 15, 4012 STAVANGER Gnr 55: Bnr 1406 (snr: 3) 1103 STAVANGER KOMMUNE Leilighet SERTIFISERT TAKSTMANN Asbjørn Frafjord Telefon: 924 05 207 E-post:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling

TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling TILSTANDSRAPPORT BOLIG Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling Roaldsøyveien, 4085 HUNDVÅG Gnr 5: Bnr 460 1103 STAVANGER KOMMUNE Sjøhus SERTIFISERT TAKSTMANN Dag Reimertz Telefon: 991 57 741 E-post:

Detaljer

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 30: Bnr 1 (fnr: 51) 2030 SØR-VARANGER KOMMUNE Fritidseiendom Ropelv, 9900 KIRKENES

VERDI- OG LÅNETAKST KR. KR. Gnr 30: Bnr 1 (fnr: 51) 2030 SØR-VARANGER KOMMUNE Fritidseiendom Ropelv, 9900 KIRKENES VERDI- OG LÅNETAKST Betegnelse: Fritidseiendom Fritidsbolig: BRUKSAREAL (BRA): AREAL, P-ROM: 72 m² 68 m² MARKEDSVERDI (normal salgsverdi): KR. 700 000 LÅNEVERDI: KR. 630 000 Utført av autorisert medlemsforetak

Detaljer

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO. Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE

Verdi- og lånetakst. over. Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO. Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE Verdi- og lånetakst over Eiet seksjon i Arendalsgata 14 0463 OSLO Gnr. 221 Bnr. 12 Seksj.nr. 25 Eierbrøk: 103/6981 OSLO KOMMUNE Utført av: Heiki Nygård Befaringsdato: 16.11.2011 Verdi- og lånetakst over

Detaljer

Verdi- og lånetakst Over adkomstdokumentene til andel nr. 6 i Bakkeli Askim Borettslag. Bakkeliveien 5 F 1832 Askim Gårdsnr.: 81 Bruksnr.

Verdi- og lånetakst Over adkomstdokumentene til andel nr. 6 i Bakkeli Askim Borettslag. Bakkeliveien 5 F 1832 Askim Gårdsnr.: 81 Bruksnr. Regimentsveien 12 Verdi- og lånetakst Over adkomstdokumentene til andel nr. 6 i Bakkeli Askim Borettslag 1832 Askim Gårdsnr.: 81 Bruksnr.: 369 ASKIM KOMMUNE Oppdrag og forutsetninger Denne rapporten er

Detaljer

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst

Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst OLIGSALGSRAPPORT Bygningsteknisk gjennomgang med - arealmåling - verdi- og lånetakst Revestien 28 RAPPORTANSVARLIG: 2014 BLYSTADLIA AESTIMO AS Gnr 103 Bnr 346 Leilnr 416/33 Tor-Gunnar Brandshaug Kommune:

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM

TILSTANDSRAPPORT VÅTROM TILSTANDSRAPPORT VÅTROM Matrikkel: Gnr 162: Bnr 553 (snr: 2) Kommune: 1201 BERGEN KOMMUNE Betegnelse: Leilighet Adresse: Bjørnsons gate 32, 5059 BERGEN Dato befaring: 11.05.2016 Utskriftsdato: 16.05.2016

Detaljer

Tilstandsrapport. over. Langhus Forretningsgård Langhus Landhandleri Parkveien Langhus. Gnr. 122 Bnr. 32 SKI KOMMUNE

Tilstandsrapport. over. Langhus Forretningsgård Langhus Landhandleri Parkveien Langhus. Gnr. 122 Bnr. 32 SKI KOMMUNE Ingeniør Geir Aaslund www.byco.no post@byco.no Mob : 988 333 65 Org.nr: 992 727 004 Tilstandsrapport over Langhus Forretningsgård Langhus Landhandleri Parkveien 4 1405 Langhus Gnr. 122 Bnr. 32 SKI KOMMUNE

Detaljer