OLIGSALGSRAPPORT. Kong Hans gt Andenes o ja,17-5. Med verditakst. Bnr: 364 TakstscIskap: Leilighetsnr: Gnr: F.nr/S.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "OLIGSALGSRAPPORT. Kong Hans gt. 69 8480 Andenes. 853 2007-o ja,17-5. Med verditakst. Bnr: 364 TakstscIskap: Leilighetsnr: Gnr: F.nr/S."

Transkript

1 OLIGSALGSRAPPORT o ja,17-5 Med verditakst Gnr: F.nr/S.nr: Kommunenr Stedidato Rapportansvarlig Melbu/ Bogstrand Werner Bnr: 364 TakstscIskap: Leilighetsnr: Takstokonom Werner Bogstrand Kommune: Andenes Steinveien MELBU Tel: Fax:

2 Rapportansvarlig:Bogstrand Werner G.nr: 48 Bnr: 364 F.nr/S.nr: Leilighetsnr: BOLIGSALGSRAPPORTEN OG DENS AVGRENSNINGER Denne rapponen er utarbeidet av en frinstående og uavhengig takstmann som ikke har noen bindinger til andre aktører i eiendomsbransjen. Boligsalgsrapporten er godkjent av Norges Takseringsforbund (NTF) og N ITO Takst og kan kun utføres av takstmenn godkjent av et av disse forbundenc. Boligsalgsrapporten er i prinsippet en Tilstandsrappon hvor det er lagt spesielt vekt på å fremstille de byggetekniske forhold som er særlig relevante ved eierskifte. Det understrekes at rapporten ikke erstatter selgers opplysningsplikt eller kjøpers undersøkelsesplikt men utgjør et dokument som er ment å bidra til å øke tryggheten for alle impliserte parter. Boligsalgsrapporten er en systematisk presentasjon av de forhold som takstmannen har observert og som, etter hans skjønn, har betydning ved eierskifte. Rapporten er likevel ingen garanti for at det ikke kan finnes skjulte feil, skader og mangler, ettersom det blant annet ikke er foretatt åpning av konstruksjoner. Tilbakeholdt eller uriktig informasjon som har belydning for rapporten er ikke takstmannens ansvar, med mindre han ut i fra sine faglige kvalifikasjoner eller erfaring burde ha forstått at infonnasjonen ikke var korrekt. Eier/formell oppdragsgiver plikter å lese igjennom rapporten, og gi tilbakemekling om eventuelle feil/ mangler før rapporten tas i bruk. Dette gjelder selv om/ også når selger benytter en eiendomsmegler. OM TAKSERINGSFORETAK Takseringsforetakene som er autorisert av NTF har profesjonelle fagfolk som blant annet utarbeider Boligsalgsrapporter. Foretakets autorisasjoner tilsvarer de sertifikater som takstmennene i foretakel holder. OM TAKSTMENN Takstmenn i NTF er sertifisert av forbundet. Når en takstmann er sertifisert yil takstmannen ha rett til å benytte NTFs sertifisefingsmerke på alle sine rapporter. Dette markerer at han er i besittelse av de nødvendiee faglige kyalifikasjoner for denne type oppdrag. I tillegg forventes det at den sertifiserte takstmannen skal etterleve de etiske regler og det generelle regelverket for sin organisasjon og ellers utøve normalt godt takstmannsskjønn. KLAGEORDNING Det er opprettet en egen klagenemnd for Boligsalgsrapporten mcd tilhørende tilleggsmoduler. Klageorganet er sammensan av en nøytral formann, samt like mange representanter fra Forbmkerrådet på den ene siden og fra Bransjeorganisasjonene på den andre. Alle forbrukerklager i forbindelse med Boligsalgsrapporten og filhørende tiileggsundersøkelser kan rettes til dette klageorganet. Formsetningen for at en sak skal bringes inn for nemnda, er at klager har tatt saken opp med motparten uten å komme til en tilfredsstillende løsning. Nemnda vil behandle alle slike klager som er knyttet til selve rapporten og eyentuelle felles tilleggsundersøkelser. RAPPORTENS STRUKTUR Rapporten struktur, metodikk og terminologi er, så langt det er naturlig utført i henhold til (Norsk Standard) NS 3424 (tilstandsrapport) og NS 3451 (bygningsdeler). Materialbeskrivelser og beskrivelser av symptomer på tilstandssvekkelser i tråd med N131's veiledning for NS 3424 og tilhørende definisjoner og terminologi. Bygglekniske tilstandssvekkelser angis også etter denne standarden på følgende måte: Tilstandsgrad 0: Ingen symptomer Tilstandsgrad 1: Svake symptomer Tilstandsgrad 2: Middels kraftige symptomer Tilstandsgrad 3: Kraltige symptomer (også sammenbrudd og lotal funksjonssvikt) Tilstandssvekkelser angis ikke for bygningsdeler hvor Tg 0 er registrert. REFARINGEN NS 3424 har undersøkelsesnivåer fra 1-3. Denne rapporten er basert på undersøkelsesnivå I som cr laveste nivå. I praksis betyr dette æ gjennomføringen av befaringen begrensesom følger: Det utføres kun visuelle observasjoner på tilgjengelige flater uten f,,siske inngrep ( f eks. riving) Inspeksjon blir kun utført på len tilgjengelige deler av konstruksjoner. For eksempel blir ikke møbler, tepper, badekar, vaskemaskiner, lagrede gjenstander og lignende flyttet på, med mindre åpenbare grunner skulle tilsi det Flater som er skjult av sne eller skjult på annen måte blir ikke kontrollert. Det anføres i rapporten hvorfor flatene ikke er kontrollert. Det er ikke foretatt funksjonsprøving av bygningsdeler, som isolasjon, piper, ventilasjon, el. anlegg. osv. Yttertak inspiseres normalt fra loft/innsiden og utvendig fra bakken eller fra stige, dersom denne er klargjon og reist til befaringen. L Uinnredede kjellere og loft, samt krypkjellere og kryploft, inspiscres dersom annet ikke er nevnt. I Bruk av stikktakninger. Stikktakninger er utvalgt tilfeldig, dvs, uten forhåndskunnskap om objektet. L. Våtrom og andre rom med uttak for vann, eller spesielt utsatt for firktighet, blir spesielt inspisert. Andre detaljer om befaringen vil fremkomme i de enkelte underpunkter i rapporten. LEATTIDSBETRAKTNINGER Det refereres til en levetidstabell, utarbeidet på grunnlag av Byggforskserien Byggforvaltning Intervaller for vedlikehold Relevante deler av tabellen fremkommer i rapporten for et utvalg av særlig utsatte hygningsdeler. Normal levetid er angitt generelt og ca. i et intervall mellom høy og lav forventet teknisk levetid avhengig av hvilke faktorer som er tilstede av de som gjør seg gjeldende, for eksempel regn, vind, sol, frost, forurensning og bruk. Levetiden kan variere noe dersom andre kriterier enn Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 1 av 24

3 Gmr: 48 Bnr: 364 E.nr/Smr: Leilighetsnr: 2 teknisk levetid. som for eksempel estetikk, økonomi, sikkerhet, funksjon eller brukerønsker, er lagt til grunn. Levetidsbetraktningen er generell og angir gjennomsnittlig normal levetid. TILLEGGSUNDERSOKELSER fl Piper og ildsteder. Takstmannen vil registrere tilstandssvekkelser etter normal besiktigelse, men påpeke nødvendigheten av å konsultere offentlige godkjenningsmyndigheter dersom mer grundige undersokelser virker påkrevet. Elektriske installasjoner inspiseres ikke etter kravene i NS 3424, men kan kommenteres utfra helt enkle vurderingskriterier. Det anbefales alltid å konsultere en El. takstmann dersom grundigere undersøkelser er ønskelig. ANDRE UTTRYKK OG DEFINISIONER TI Tilstandsgrad (TO): Uttrykker tilstanden til objektet med utgangspunkt i et definert referansenivå. fl Referansenivå: Gitt forventet tilstand til en bygningsdel, bl.a vurdert ut fra alder og normal bruk. Svikt: Et negativt avvik mellom observert tilstand og referansenivået. L Stikktakninger: Enkel kontroll under overflaten av et objekt, ved hjelp av små stikk med en spiss gjenstand. Normal levetid: Gjennomsnittlig teknisk levetid for et bygg eller en bygningsdel, vurdert ut fra de normale påvirkninger og det materiale som objektet består av.. Symptom: Et tegn på en bestemt tilstand ved objektet, normalt benyttet ved beskrivelse av negative avvik, svikt. Tilstand: Et uttrykk for objektets gencrelle godhet i forhold til referansenivået, gradert i forhold til avvik fra referansenivået. Se "Tilstandsgrader" under punktet om Rapportens stmktur. i Visuell: Det som kan sees, og i denne sammenheng antyder det en begrensning i bcfaringsmetoden slik at befaring ved hjelp av andre hjelpemidler enn synet ikke inngår. Fuktmalerutstyr: Teknisk bjelpemiddel til å måle eller søke etter fuktighet i konstruksjoner. Kunden/rekvirenten skal lese gjennom dokumentet før bruk og gi tilbakemelding til takstmannen hvis det finnes feil/mangler som bør rettes opp. Hvis rapporten er eldre enn 6 måneder, bør takstmannen kontaktes for ny befaring og oppdatering. Egne premisser Ingen konstruksjoner er åpnet og isolering kan derfor kun antaes å felge byggeårets krav. Flater dekket med sne kan normalt ikke vurderes/besiktiges. Generellt forutsettes også at bygningene er godkjente av byggemyndigheter slik de framstår ved befaringene. Eventuelle eternittmaterialer inneholder asbest og isolerglass fra ca kan inneholde miljegiften PCB. Er verditaksering utbedt foretaes generell verdireduksjon i h.h.t. bygningers/arealers alder og slitasje. Rer- og el-arbeider er ikke faglig vurdert. Punkterte vindusglass kan forekomme i bygg generellt, krever oftest spesielle lysforhold for avdekking. Kommenteres om oppdages. Kfr. stedlig brann-/feievesen for detaljer om tilstand/krav for piper/ildsteder. Inspekter er avhengig av korrekt informasjon om byggeår, renoveringer, tilbygg, reparasjoner/reparasjonsgrader, skader/feil/mangler etc. I perioder med tørrvrer kan mulige lekkasjer ikke bli oppdaget og eiers/beboers rapportering er da vesentlig. Det må taes forbehold om innelukket fukt/råte/mugg som ikke kan sees uten åpning av konstruksjonen el. fordi den var tildekket ved befaring. Likeledes forbehold om event. skadedyr o.l. som pga temp./spes. vaerforhold/lagret utstyr o.l. ikke kunne sees. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 2 av 24

4 Kong Ihns gt. 69 G.nr: 48 I3nr: 364 F.nr/S.nr: Leilighelsnr: 2 Befarin s- o eiendomso 1 snin er Befaring: Formidler: Skifte Eiendom Nord Selger: Staten v/forsvarsdepartementet v/forsvarsbygg Takstkonsulent: Werner Bogstrand Til stede: Ingen andre. Befaringsdato: Eiendomsopplysninger: Gårdsnummer: 48 Bruksnummer: 364 Seksjons/festenr: Leilighetsnr: Adresse: Postnr/Sted: Type bygning: 4-mannsbolig i 2 etasjer, kjeller og kvistloft Byggeår.: Antas ca Tilbygget.: 70 Forsikringsselskap: Selvasurandør Sameiebrøk: Dokumentkontroll: Situasjonskart Målebrev Flyfoto Eiers Egenerklæring Utlevert etter ferdig rapport, vedlegges Fotos Andre opplysninger: Ved befaringen var det oppholdsvær, overskyet og ca 10 grader C. I rapporten er bygget organisert som følger: 11. etg. er leilighet A tenkt mot øst og leilighet B mot vest. 12. etg. leilighet C mot øst og leilighet D mot vest. NB-Dette er oppgradering/fornying av tidligere foretatt rapport med befaring pr Befaringen denne gang er utført etter samme rapportformular og har i hovedsak søkt endringer i forhold til forrige rapport hva gjelder tekniske konstruksjoners tilstand. Det er også foretatt markedsvurdering av verdisettingen i forhold til dagens prisleie på Andenes. Det er også hensyntatt at boligene nå er ca ett år eldre og har ca ett års større alders- og værslitasje. Der det ikke er registrert bygningsmessige arealendringer er byggene ikke oppmålt påny. Det er heller ikke utbedt eiers egenerklæring ved denne befaringen pga kun oppgradering. NB! Vanntilførsel var avstengt ved befaringen. Det betyr at vanntrykk og event. rørtetthet ikke kunne kontrolleres. Rapporten kan kun brukes a godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 3 av 24

5 Rapportansvarlig. Bogstrand Werner G nr 48 Bnr. 364 I- nris nr- I tilighetsnr 2 Konklus'on/sammendra I/trer ne no'brhok som er nerden d tane ha nr4 mmr anbefakeinerligere undersektrer GENERELL Bygningen er bygd i 2 boligetasjer med kjeller og kvistloft. Boligetasjene er delt i 2 leiligheter på hvert plan, alle med felles inngang og trappegang. Den er fundamentert på delvis nedgravd grunnmur med stept gulv på grunn. Hovedyttervegger i tre og antaes i bindingsverk. Ukjent isolering. Veggene er utv. kledd med utlektet trepand. Innv. er det nyttet plater/paneler. Det er innsatt isolerte vindu i boligdeler og kvistloft og kobla/delvis enkle vindu i kjeller. Takkonstruksjonen er i tre m/undertak i trepanel og tekke a% skiferstein. SAMLET Utv. er tekket noe mosegrodd. Takstein mangler. Endel rust på takbeslag og takrenner/nedløp må behandles event. utskiftes. Kledning, omram ming o.l. er endel råteskadet og må gjennomgåes og utskiftes. Innvendig registreres slitte fiater i alle fire leilighetene. Endel våtrom med utrygge/utette membraner, sferfig i rergjennomføringer og i hjørner og her trengs gjennomgang og renovering. Endel fuktskader/råteforekomster registrert i vindu, vegg- og takflater inne i bygget. Fuktskade i tak/gulv på kvistrom på gulvet under kloakkluffing vest. Her må reparasjon snarlig iverksettes pga fare for spredning. I kjeller registreres salt- og fuktgjennomslag i gulv- og veggpartier samt fuktopptrekk el. regnvann ned i pipe fra utvendig med påfølgende fuktfiekker/sotavrenning. Vann- og avløpsanlegg må naermere kontrolleres med påslått vanntrykk. Nevnte mangler på det elektriske anlegget må gjennomgås av fagmann og utbedres av samme. RENOVERINGER/PÅKOSTNINGER (i flg. mottatte opplysninger): Ingen registrerte opplysninger forefinnes. FORUTSETN1NGER: ThStandsgrader senes og begrannes fra og fornan vurderkg. Alre filktmalinger fukisok fornan,nedjfjfstrotbneter. Minstandfrndlingerfornaes trenirke, fuktfak kan butikaykoter pd/orskjellfge flarer. BygnIngente» referansenlvd er bwhingsloven og aknitille bjggeforskrifier ved hyggedr. Flater, mirrorn, konstruksjoner varderes fra forvenret standard iftrhold til alderognorma bruk/slitasje. Rapporren baseres etervasjon, registrering ar symplonyer og avvik. Selvom dik botsalgsrappanybrehgger, beorr derikke fritak for grundig undersekelsesplar elendommen for kjep. Afr. "Avhendings-lova". "VB - rekvirent plikter å lese gjennom rapponen for avdekking av eventnelle fedaktige opposnbwer fer bruk. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 4 av 24

6 Si natur Rapportansvarlig: Bogstrand Werner G.nr: 48 Bnr: 364 F.nr/S.nr: Leilighetsnr: Melbu, den Stempel og underskrift Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 5 av 24

7 Rapportansvarlig. Bogstrand Werner Kong Ihns gt nr: 48 Bnr: 364 Fri6S.nr: Leilighetsnr: VERDIVURDERING Tilleggsmodul TOMTEN Areal: m2 Regulert område: Ja E Nei O Under regulering Andel av fellesareal: m2 Av tomten kan fradeles nye tomter: fl Ja E Sannsynlig Utnyttelsesgrad: Nei Øvrige anlegg på tomten/kommentarer ANDRE BYGNINGER : Nei. OPPARBEIDET HAGE : Opparbeidet gressplen mot øst, ser og vest. LYS- / SOLFORHOLD HOVEDUTSIKT : Gode. : Mot sør. ADKOMST ANLAGT MOT : Nord. Opprinnelig bnr. 364 med 1751 m2 areal. Fra dette er nå fradelt bnr. 374 til gatenr. 67 på 602,7 m og bnr. 373 på 122,5 m2 som skal selges til bnr Restareal blir 1025,8 m2 for gjenværende bnr. 364 for gatenr. 69. Tomtearealet er beregnet ut fra vedlagte tomtedokument el. via kontakt med byggemyndighet. Arealet må der det ikke er eksakt oppgitt betraktes som omtrentlig da fysisk oppmåling ikke er foretatt. Se gjeldende planer for regulering, etc. for ytterligere informasjon om området.justert teknisk tomteverdi medtar opparbeidingskostnader for grentarealer,beplantning,vei- og parkeringsarealer, brostein/belegningsstein/ hageheller/kantstein o.1., samt opparbeidelse av vann - og avlepsledninger og tilknytningsavgifter for vann og avløp der dette er aktuelt. Opplysninger vedr. vann/avløp/elektrisitet fra hjemmelshaver, dennes representant el. bygningsmyndighet. Normalpris for tomt kr.: JUSTERT TEKNISK TOMTEVERDI (->12L) KR.: Eiendomstomt o Festetomt o Annet: Rapporten kan kun brukes as godkjente medlemmer av: Inirialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforhund Side 6 av 24

8 G.nr: 48 Hnr: 364 Enr/S.nr: Leilighetsnr: HOVEDBYGNING: AREALER - ROMFORDELING - TEKNISK NYVERDI Arealmålingene i denne rapporten måles etter bransjestandarden "Takstbransjens retningslinjer ved arealmåling av boligee'. Retningslinjene har NS 3940:2007 som utgangspunkt, men inneholder presiseringer for arealbegreper og definisjoner i forbindelse med arealrnaling ved omsetning og/eller verdisetting av boenheter. Ved motstrid mellom NS 3940:2007 og "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boliger" eller annen tolkningstvil er de spesielle reglene for arealmåring av boliger i takstbransjens retningslinjer lagt til grunn. "Takstbransjens retningslinjer for arealmåling av boligee' utgis av Informasjonsselskapet Verdi og er også tilgjengelig på vayvynitotakst.no og via Ay.ntf.no De viktigste presiseringene er: Areal oppgis i hele kvadratmeter i rapporten, og gjelder for det tidspunkt oppmålingen fant sted. 1 Bruttoareal (BTA) er ved taksering definert som arealet som begrenses av omsluttende yttervegg i gulvhøyde og ieller til midt i skilleveggen til annen bruksenhet og/eller fellesareal. Bruksareal (BRA) er bruttoarealet (BTA) minus arealet som opptas av yttervegger. Måleverdige AREALER: Større åpninger enn nødvendige åpninger i etasjeskiller for trapp, heiser, sjakter og lignende, regnes ikke med i etasjens areal. Hvis trapp inngår i åpningen, regnes trappens horisontalprojeksjon med i etasjens areal. Rom skal ha atkomst og gangbart gulv. Rommenes bruk kan være i strid med byggeforskriftene selv om de er måleverdige. MARKEDSFØRING: Ved markedsføring av boliger skal BRA og P-ROM oppgis. Primærrom- og sekundærrom (P-ROM og S-ROM): Denne rapporten viser hvilke rom som inngår i hver av de to kategoriene. Fordelingen er basert på retningslinjene og takstmannens eget skjønn. En bruksendring av et rom kan ha betydning for hvilken kategori rommet tilhører. For bereg ning av bygningsarealer i forbindelse med tomters utnyttelse gjelder egne måleregler. ETG AREALER ROMFORDELING (ANTALL ROM) BTA BRA Areal Areal Sove- Opph.- Bad/ WC/ Vaske Etg Kjøkken Dusj WC Bod Garasje Brutto Bruks P-rom S-rom rom rom dusj dusj rom Kjell er etg etg Loft SUM Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Nrro Takst og NIF Norges Taksteringsforbund Side 7 av 24

9 G.nr: 48 Bnr: 364 F.nr.S.nr. Ledighetsnr. øvrige rom/kommentarer. I tillegg til nevnte rom inngår gangareal i etasjen(e). Utebod / garasje der dette er aktuellt. Arealer med i BRA, er automatisk med i verdien. Øvrige tilleggsarealer medtaes under TILLEGGSBYGNINGER. P-ROM : På loftsetasjen regnes hele arealet som S-rom. I 2. og 1. etg. er hele flaten unntatt to boder i hver etasje medregnet som P-romsareal. kjeller regnes hele fiaten som S-rom. SPESIELT: Loftsetasje består av fire enkeltboder og stort fellesareal til sammen kalt fem boder i taksen. det er lagt gulv på etasjeflaten og areal på loftet medregnes dermed. I en av bodene i kjeller er alle beredere plassert og det er sluk i gulvet på denne. I bodrommet ved siden av vaskerommet, med tfigang fra saskerommet, er det trolig tidligere torkerom. Det er også et kottrom under trapp opp til I. etg. I dette bygget er 2 av bodene i kjelleren sammenslått til ett rom og delvis innredet. Det er også tatt dorhull i vegg mellom 2 andre boder, men disse er likevel regnet som 2 boder. ADKOMSTER: Hovedinngang mot nord til vindfang på terrengnivå. Derfra trapp ned til kjeller og opp til I. etg. med leilighet A mot ost, leifighet B mot vest. Fra trappegang er det så trapp videre til 2. etg. med leilighet C mot est og leilighet D mot vest. Fra trappegang er det så videre trapp til loftsetasjen. NORMAL TEKNISK NYVERDI, STEDSBETINGET KR.: TILLEGG FOR EKSTRA STANDARD OG ANDRE KONSTRUKSJONER (-> 12 B) KR.: FRADRAG PA GRUNN AV BYGGEMATE OG PLANLØSNING (-> 12 D) KR.: 0 SUM VERDIREDUKSJON I RELASJON TIL TEKNISK NYVERDI (->12 F) KR.: Kommentarer: Tillegg ekstra standard: Ikke beregnet. Foretatt vanlig generell serdireduksjon tilstand på befaringsdagen. som folge as alder og slitasjegrad, samt boligens generelle Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer a : Initialer: NITO I akst og NEF Norges Taksteringsforbund Side 8 av 24

10 Rapportansvarhg: Bogstrand Werner Kong Ilans gt. 69 anr: 48 13nr: 364 nris.nr: Lcilighetsnr: 2 TILLEGGSBYGNINGER TILLEGGSAREAL ANDEL AV FELLESAREAL Bygningstype/Arealtype 1. TEKNISK NYVERDI (-> 12 H) KR.: VERDIREDUKSJON (-> 12 KR.: 2. 3, 4. Kommentarer Tilbygget garasje-/utebod-areal medtaes i hovedbygning dersom fast i bygning. Øvrig tilleggs- og frittstående areal medtaes her. Det regnes vanlig generell verdireduksjon også for tilleggsbygninger/- arealer. 1 - Ingen tilleggsarealer beregnet EIE- OG LEIEFORHOLD EIEFORM: F3Selveierbolig Sameiet omfatter: leiligheter Sameiebrøk: FellesutgIfter: fl Nei Ja Dugnadsordninger: fl Nei fl Ja SAMEIEFORHOLD: fl Ja 1 1 Nei Sarneiets formue kr Husleien omfatter: G Varmt vann Hvis ja, hvilke: Trolig vedlikehold, snørydding ol. Hvis ja, hvilke: Ukjent. /gjeld kr.: El Oppvarming SPESIELLE OPPLYSNINGER Konsesjonsplikt: Borett/Boplikt: Kommentarer: Ja Ja IZ51 Nei E3Nei Offentlig forkjøpsrett Utleieforhold: Ja Ja Nei E3Nei Privat forkjøpsrett Dja I;A:4 Nei fl Ja O Nei I h.h.t. mottatte opplysninger fra eier el. dennes representant. For event. heftelser og servitutter henvises det til panteattest/grunnbok for eiendommen. Event. legalpant o.l. er ikke nærmere kontrollert. Ved eventuelle ubebygde fellesarealer o.l. må det søkes om konsesjonsfrihet for disse. Det foreligger ingen informasjon om eventuelle dugnadsordninger samt byggenes/leilighetenes organisering og heller ingen andre spesielle opplysninger. Alle leilighetene var ubebodd ved befaringen. Boligene er pr. dato eid av Forsvaret. Forsvarets personell har normalt en tidsavgrenset mulighet for forkjøpsrett til boligene. Etter at denne perioden er utgått kan boligen legges ut på åpent marked. Om denne retten skal gjelde for Edmundsgt. 9 er ikke kjent. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges I aksteringsforbund Side 9 av 24

11 G.nr: F.nr/S.nr: Leilighetsnr TEKNISK VERDI Rubrikkhenvisninger er til intern bruk for takstrnannen MARKEDSVERDI Markedsvurdering: Eiendommen ligger i ostre del av Andenes sentrum ca 300 m fra hovedgaten. Nærområdet består av eneboliger og flerleilighetshus som dette. Området er åpent og relativt flatt. Det er gode lysforhold til eiendommen og den beste utsikten regnes mot sor og ost. Eiendommen har generelt et akkumulert vedlikeholdsbehov og behov for endel oppussing/oppgradering. Fuktgjennomslag/saltgjennomslag ol. er vanlig på eldre murer og gulv pga. tidligere byggeskikk uten fuktsperre mot grunn og mot terreng inntil muren. Teknisk tilstand, event. registrerte feil/skader/mangler er omtalt i rapporten nedenfor. Event. tilleggsbygninger som garasje/uthus/altaner/verandaer/balkonger hensyntaes i verdiberegningen. Eiendommen vurderes markedsmessig som kurant å omsette innenfor angitt prisområde. Rapporterte omsetninger i nærområdet er med å indikere beliggenhetens markedsinterresse. Vurdering av eiendommen skjer på bakgrunn av dens tilstand på befaringsdagen, samt at det taes hensyn til normal elde og slitasje. Generellt forutsettes også at bygningene er godkjente av byggemyndigheter. NU - relpirealpliker I lesegjemsom rapponan far ardekaing ar erenmellafailakte appfriabwerfar bruk DAGENS MARKEDSVERDI KR.: LANEVERDI KR.: Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 10 av 24 Enertrykk forbudt

12 Rapportans arlig: Bogstrand Werner Kong Hans gt 69 G.nr: 48 Bnr: 364 F.nr/S.nr: Leilighetsnr: /0 Kon Hans t. 69 "egedin Antas ca Grunn og fundamenter iirdering ardirgegrunn as fundamen/enng unieringer 76" Type fundament er ukjent i utgangspunktet, men plasstopt betongmur og byggetid kan indikere plasstopt betongsåle. - Det opplyses og kan sees indikasjoner på sandgrunn i området samt morene grunn. Grunnen surderes som stabil. Fundamentet er nedgravd og tilstand er ukjent. Normal alderssvekkelse påregnes. Leteildrbeilaimmger Antatt normal levetid for plasstopt betong. Reparasjon år Grunnmur linderigkelsen oåvitner hirderhwer absermsjon swe gjelder sprek er og Jembwer -Hovedmur i plasstopt betong. Utv. malt over terreng. - Registrert gammel type fuktsikring under terreng, type Gudrong el. I. - På innsiden er del trolig montert Tresonitt-plater (eldre type isolasjon) samt pusset og malt innenfor disse. Hvor mye ' av denne som er montert er usikkert. Registrert mindre sprekkedannelser, endel malingsflassing og innv. endel salt-/fuktgjennomslag. Endel sprekkedannelser rundt vindu. Mur under terreng er skjult og med ukjent tilstand og event. innv. fukt må derfor bare tilskrives mulig svikt i utvendig fuktsikring. Saltutslag innside mur/gulv er oftest resultat av utilsiktet fuktgjennomslag gjennom mur-/gulv-konstruksjon. På-/oppforinger mot mur/betong betraktes normalt som risikokonstruksjoner basert på faren for fukt mellom mur og trevirke. Lei efielybetrafrunger Antatt normal lesetid for plasstopt betong. Reparasjon år Antatt normal levetid / tid for reparasjon/ompussing for grunnmur / sokkel år Antatt normal levetid for mur m/ overflatebehandling, slemming år Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges raksteringsforbund Side /1 av 24

13 Gmr: 48 Bnr: 364 F.nr/S.nr: Leilighelsnr: 2 Drenering rarderittaenawwderjaktsikriaa atgratarmar egs aldratesstekkelse tn, drevaren Purderinger TC: - Type drenering er helt ukjent. - Taknedløp er ikke koblet ned til terreng og det kan tenkes å ikke være nedlagt drenering. - Eldre type smøremembran som fuktsikring, trolig Gudrong el.l. Antas med normal alderssvekkelse. Det sees salt-/fuktgjennomslag i muren på innsiden. Det registreres ujevne fuktsøkeverdier på vegg. Her er disse høyest ned mot gulvene. På gulvene registreres rel. jevne fuktsøkeverdier, dog noe høyere mot pipefundamentene, mot yttervegger og da særlig vestvegg. Det ble også målt fuktutslag i tilstøtende trevirke nede. Drens under terreng er skjult og med ukjent tilstand og innv. fukt må derfor bare tilskrives utvendig fuktsikring. Tilstand ukjent, men alder kan bety slitasje/delvis gjengroing/tilstopping. Ønskes nærmere sikkerhet vedr. type og tilstand må det foretaes graveprøver. Leiehtdsbetratlmnger Normalt intervall for utskifting av drenssystem med drensledninger er mellom 20 og 60 år svikt i Veggkonstruksjon og utvendige fasader Idet glarer en druel/kontrowin, konotuksjan ttglavader, ined taffeldke ralgte sakkaakainaer der del er trereek Det gjeres oppmerksom pd at mrdenager orfasadene enforetentfra aakkeniad. PirnierMger - Stående utlektet trepanel med malte flater. TC: Stikktakning viser råteforekomster/råteskader særlig mot sør. Malingsflassing og lite lufting bakom kledning. Lei ardrhelndintnger Normalt intervall for dekkbeis av trepanel med dekkbeis er mellom 4 og 8 år Normalt intervall for bytte panel av trepanel er mellom 40 og 60 år Vinduer og dører Aatarollett skjer med liratd/ undenraketre, samt snkklaknitwer med heasyn tit nitevkaden Det erfaretart kantrollpå tille/d* makte dpne- og lukkemekantsmen Det ammen<ei dentitr at ikke adsolutt alle derer Off,auluer treader å nerejallilead*litatfratartestet 1-7NPI/ liarledfiger T6:- -Karm/ramme i trekonstruksjon. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 12 av 24 Ettertrykk forbudt

14 Kong Ilans gt. 69 Gnr: 48 Bnr. 364 F.nriS.nr: Leilighetsnr: -Isolerte glass i boligdelen, koblede/enkle glass i kjeller. - Takvindu i metallramme og enkelt armert glass. Stikktakning viser råteforekomster/råteskader, punkteringer registrert, endel treghet i karm, lukkemekanisme og i vridere. Glassbrekkasje i kjeller og stuevindu leil. A. Skadet vannbord utv. under/over vindu stue leil. B sør. Darlig lukkebeslag i sos øst leil. A. Svertesoppdannelser i badvindu leil. A. Fuktutslag i stuesindu og sov-sindu vest leil. B. Også fuktutslag i stuevindu leil. C, samt i veggen under dette og i sov-vindu ser leil. C. I leil. D registreres fuktutslag i sov-sindu sør, sov-vindu vest og i stuevindu. I kjeller reg. råteforekomster, fuktutslag og glassbrekkasje. Det taes alltid forbehold ompunkterte vinduer. Ved befaring kan spesielle lysforhold o.l. gjøre at slike ikke oppdages. Punktering av eldre vinduer er påregnelig som følge av vanlig slitasje / vedlikehold. Ltleitdrheiralounger Normalt intersall for utvendig maling av trevindu, malt er mellom 2 og 6 år Normalt intervall for utskifting av trevindu er mellom 20 og 60 år 177E/W0/tER. hirderaiger./ BESKR1VELSE: - Utført i tre, teakfinert fasade, monterte pakninger og isolert glass. Kraftig slitt og asskallet derblad på utside. Skader og råteforekomster i utside, les s rider. Treghet i lås. LeiefielsbeltuAwngo Normalt intersall for utskifting av treder utvendig er mellom 20 og 40 år 144'E1WIMEA' Furdemwer - Trekonstruksjoner. Endel overfallsdører med finerfiater til boder i I. og 2. etg. -Plassbygde tredører til boder på loft. -Finerte dører ellers på loft. -I begge boligetasjene er dørene i finert utførelse. - Trefyllingsdører og plassbygde tredører i kjeller. Generelt slitasje, skrammer, rifter og løse vridere. Avbrutt vrider leil. A. Delsis defekt vrider dør gang leil. A, hullskade i kjekkender leil. A. Skade på gangder i A, samt fjernet kjekkenderblad i leil. C. En bodder kjeller brutt av hengsler og en med kraftig bruddskade sed lås. Leievidsbelnalmnger Normalt intervall for utskifting av treder innv. er mellom 30 og 50 år Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer to: Initialer: NITO Takst oe NTF Norges Taksteringsforhund Side 13 av 24

15 Kong Hans gl 69 Ci.nr 48 13nr: 364 nr/s.nr: Leiliehetsnr: Takkonstruksjon Iler rurderes irmilerbir mmt synte legn sopp, rdie og tres.fadeteberpd enweee steder. 711/e/d(er nahatninger forelas Del er ildeftyftelpå Iagrede glenslande, og Iknende. Furderinger - Takstoler i plassbygd utførelse og i tre. - Undertak i trebord. - Ventilering med veggventiler oppe i begge røst samt slagvindu. TC".7-.9 Midd/skadeinsekter/mus ikke registrert. Mange fuktflekker i undertak og svake fuktutslag i noen av dem. Høye utslag på nordsiden i underkant av hovedlufte-lyre vest. Relativ åpen takgjennomføring for kloakklufting, særlig mot vest. I perioder med tørrvær kan mulige lekkasjer ikke bli oppdaget og eiers/beboers rapportering er da vesentlig. Det må taes forbehold om innelukket fukt/råte/mugg som ikke kan sees/registreres uten åpning av konstruksjonen el. fordi konstruksjonen var tildekket på befaringsdagen. Likeledes forbehold om event. skadedyr o.l. som pga temperaturer/spes. værforhold/mye lagret utstyr o.l. ikke sar synlige på befaringsdagen. Letemitheinzinnter Levetidstabeller ikke tilgjengelig for konstruksjonen Taktekking tidersidelsen amfarler mrdering ov lakskingsmaten:iler. Iler ioneiveres ogsd untle~, rindsk'er gest»tser. HOFEDIAX hirderinger 26: 2 - Tekket er vurdert fra bakken og er utført i skiferstein. - Undertak i trebord. - Vindskier i tre med beslag av metall. Endel mosegroing sees på steinflater. Mindre råteforekomster på vindskier. Skiferstein mangler på sersiden. Les et/drhefrafrnmger. Normalt intervall for full utskiftning as skiferstein er mellom 50 og 80 år Normalt intervall for utskifting av vindski/vannbord i tre, beiset er mellom 15 og 25 år Normalt intervall for utskifting av vindski/vannbord med beslag i metall er mellom 20 og 30 år Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforhund Side 14 av 24

16 Rapportansvarlig: Rogstrand Werner G.nr: 48 Bnr: 364 F.nr/Snr. Leil ighetsnr: Renner, nedlep og beslag linlersetelren omfinier rfruell Purdering.wm ve-idet melania skede, rusi "ffr. 1 inderbwer - Takrenner i stål med malte flater. - Takfotbeslag i metall, malt. - Menekam og vindskibeslag i stål. - Pipebeslag og luftelyrer i metall. T Rustskader i takrenner og nedløp. Rust på menekammer og luftelyrer. Mose-/gresstetting av takrenne nord. Kloakkluftelyre vest over tak uten topphette (=åpen ned, kfr. takkonstruksjon og lekkasje). Nedlepsrer mangler ved inngangsparti. Pipe vest mangler reykhatt. Leienchheindfrunger Normalt intervall for utskifting av luftelyrer, pipebes1ag er mellom 20 og 40 år Normalt interval1 for maling av takrenne/nedløp i metall, malt er mellom 5 og 15 år Normalt intervall for utskifting av taksikringsutstyr, takstige er mellom 20 og 40 år Terrasse, balkonger og utvendige trapper 1»41makelren amfaiter nimel/ rardering med hensyn 177 skader. det er frewrk las SfeAltee stakiaknbiger. Ifrapenf konfrafierix UTPEND/GE TILIPPER l'unletinger 76: Betongplate på grunn (antaes under). - Overdekt av skifertopphelle Mose og tilgroing rundt platen. Vanskelig å se flaten pga tilgroing. Leikiii/J4irahwinger: Antatt normal levetid / påregnelig reparasjon for trapp i betong år. Piper og ildsteder fler nailere s p nens synike sider, sattforkokl redr. fek1u1t: Tellhet ogyintky»n er ikte1ontrollen i», ildesteder rurderes antand til dtennhart materiale. PIPER l'uniermgtr TG: 2-2 stk. piper i bygget. - Pipetype i tegl. Rapporten kan kun brukes av godkjente mcdlemmer av: 1nitialer: N1TO Takst og NTE Norges Taksteringsforbund Side IS av 24 Ettertry kk forbudt

17 G.nr: 48 Bnr: 364 F.nr/S.nr: - Flater innv. er pusset på kvistloft. Montert en feileluke på kvistloftet og 2. etg. er fiatene pusset og malt. og det samme i kjeller. I kjeller er også montert feileluke. Pipene antas fra byggeår. Mindre sprekkedannelser innv. Rust på feieluker både i kjeller og på kvistloft. Kraftige fuktfiekker ved piper på gulvet samt høye fuktutslag ved disse. Endel sotavrenning fra feieluker. Pussutfall ved PiPe. Innv. røykrør i pipe ikke ntermere kontrollert. Undertegnede har ikke spesiell kompetanse vedr. vurdering a piper og ildsteders forskriftsmessige tilstand. For detaljert informasjon om tilstand og krav, kontakt ditt lokale brann og feiervesen /el tildrbefratfrunger. Normalt intervall for utskifting av upusset teglpipe er mellom 20 og 40 år Normalt intervall for ompussing av pusset pipe er mellom 10 og 30 år ILDSTEDER l'unityinger. - Oljeovner plassert i stuene i alle leiligheter. - Dagoljetanker også plassert i stue i de fieste leilighetene. Alle ovnene med normal alders- og bruksslitasje. Tankene er tømt for olje. Ovnen er ikke testet for funksjon ved befaringen. Ønskes bedre info om funksjon, må ovnen testes for tenne-/brenneevne, trekkforhold og effekt. /...eildrhetrahninger Levetidstabeller ikke tilgjengelig for konstruksjonen Etasjeskillere Itadle obsernufrne, som.wesfelf ninfonerforkoid agdende resee amheter som kan ka konsfraksjonsnvike negatire anit»rde rmger - I kjeller er gulvet en betongplate på grunn. Flatene er ubehandlet gulvpuss/betong unntatt med maling/belegg i vaskerom, tørkerom og trappegang. - I 1. etg. er gulvet trebjelkelag med flater dekket med vinylbelegg. - I 2. etg. også trebjelkelag og også her med vinylbelegning. - På loftet er gulvkonstruksjonen også trebjelkelag, her er flatene dekket med ubehandlede gulybord. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NI F Norges Taksteringsforhund Side 16 av 24

18 anr: 48 Bnr: 364 Enr/S.nr: Lcilighetsnr Det registreres endel skjevheter i gulvene. Mindre knirk. Skjevheter og svak dimensjonering i bjelkelagene i endel av stuene. Fuktseleflekker i stuegulv leil. A under vindu med brekkasje. Svanker og fuktskjolder også i tak i denne leiligheten. Sig og noe nedbeyning i stuetak leil. B. Relativt heye fuktsekeverdier mot yttenegger, særlig mot vest og rundt piper i kjellergulv samt endel salt-/fuktgjennomslag fra grunn. Sprekkedannelser og malingsflass i kjellergulvene. Flekker, sårskader, åpne skjet og mindre hullskader i vinylbelagte gulv. Endel misfarging, fuktflekker i kvistloftgulv. Vannskade i ene boden på kvist (se tidl.). På-/oppforinger i tre på betonggulv mot grunn betraktes normalt som risikokonstruksjoner basert på faren for fukt mellom mur/betong og trevirke. LesEndsheirabmwer Normalt intervall for utskifting av vinyl er mellom 10 og 20 år Normalt intervall for maling av betonggolv/påstep er mellom 6 og 12 år Normalt intervall for sliping og lakking av tregolv, parkett, lakket er mellom 10 og 20 år Normalt intervall for maling av tregolv, malt er mellom 6 og 10 år Rom under terreng Credersegetren omfiger sùaellkontnillogjkkbndf6ger ar g7a-44ge nolgre punirerpå gigjengehgelloter. Rnikokonshautsloger er heonvil, der koostrogyiwooper.mm erforingsmesng hor hor skadefirkeens. Der der er kopkaer er degge gorilrollerr offil onoet ake er nevnt rurderafger Kjelleretasje delvis nedgravd. Gulv av ubehandlet betongplate, men malte/vinylbelagte gulv i vaskerom, terkerom og trappegang. Yttervegger er mall puss og resten i ubehandlet trepanel. Tak i trepanel/malt betong. VURDER1NG: Nokså ujevne søkeverdier, høyest mot yttenegg på gulvet, samt rundt pipefundamenter. Synlige salt- /fuktgjennomslag særlig mot yttervegger. Slitte og småskadde flater. Ventilering via veggventiler og slagvindu. Mur under terreng er skjult og med ukjent tilstand og event. innv. fukt må derfor bare tilskrives mulig svikt i utvendig fuktsikring. Saltutslag innside mur/gulv er oftest resultat av utilsiktet fuktgjennomslag gjennom mur-/gulv-konstruksjon. På-/oppforinger mot muribetong betraktes normalt som risikokonstruksjoner basert på faren for fukt mellom mur og trevirke. Bad Der er irtaggaveralscrr obsernisfrner 501/1 er kgt tilgruno for runteriogeoe foldrunienoger motpdregnebge skoder foretag omnirler som gulr og nagger. Titnerende roro ega rom elosfrn under boderom er ogri berigrzget heir dine rom Sharer somme Zweohez eriligglon pri nommer konnoterge Leg tilgjeogehge slak besoftges og konenteres Baderomsfrorerfoinger wrnieres Det er Mkg/kgerpd irmrednigger og arfor. CIELDEI? ALLE alimawmaiene htnieringer. TC.- - Gulvkonstruksjon av trebjelkelag med påstep. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO fakst og NIF Norges laksteringsforbund Side 17 av 24

19 G.nr: 48 Bnr: 364 F.nr/S.nr: Leilighctsnr: - Gulvmembran av vinylbelegning. - Sluk i soil med faste rister. - Veggmembran av våtromsplater. - Takene av malte himlingsplater. - Ventilering via veggventil og slagvindu. UTSTYR: - Badekar. - Servant. - Klosett. - Oppvarming ved reflektorovn. Generellt endel svertesoppdanneler i vinduene. Leil. A - Høyest søkeverdier ved sluket, utrygg rørgj.føring, badekarfront. delvis defekt lysarmatur, rust på Leil. B - Jev ne søkeverdier på gulvet, skade i badekar og klosett, utrygg nergj.føring, delvis defekt lysarmatur. Leil. C - Høyest søkeverdi ved sluket, utett gulvbelegg i rørgj.føring badekar. Leil. D - Jevne søkeverdier på gulvet, utrygge rørgj.føringer og ved utv. kassehjørne. Skade i og belegghjørner. Letefideberntage/ Normalt intervall for bytte våtromsplater av plater, fabrikkbehandlet er mellom 6 og 14 år Normalt intervall for utskifting av vinyl er mellom 10 og 20 år Normalt intervall for utskifting av tappebatterier er mellom 10 og 30 år Normalt intervall for utskifting av servant, klosett, badekar, er mellom 20 og 50 år Vaskerom Del nikkhruderatvor og Eirue/le nårenwsjimer som er lagni/grannfir rlirdert»gene Fidarnieringer medpagregneeeskader er forelatt områder som safr og regger. TiSatende rom os ram nailen under haderarit er ngså hesikeel kris disse rom tdkner samme boenkel Itmilailon pii rommet kommenterer. lett l4kjengeh17e slak dei"fes og kommenteres. gadernmsinnredninger rurderes. Del er ikkefiwtetpd innredninger 44, uzstyn FELLES PASICEA'0.41 Furdenwer 16:- - Gulvkonstruksjon av betongplate. - Gulvmembran, maling. - Sluk i plast - Vegger med malt membran. - Tak med malte betongflater. - Ventilering via veggventil og slagvindu. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og N fir Norges Taksteringstbrbund Side 18 av 24

20 Rapportansvarbg: Bogstrand Werner Gnr: 48 Hnr: 364 FnriSnr: Ixtlighetsnr: UTSTYR: - 2 stk stålskyllekar montert på vegg. - 4 stk. vaskemaskintilkoblinger - Oppvarming med ribbeovn. Fuktsøk ga jevne verdier på gulvet, dog høyest mot y-vegg og sluket. Ukjent funksjon på oppvarming. Sluket er delvis tilstoppet. Salt-/fuktgjennomslag. Fukt- / vannoppslag i/ved gulvsluk. LelW/drheindiflIllgeT Normalt intervall for utskifting av tappebatterier er mellom 10 og 30 år Normalt intervall for utskifting av utslagsvask,er mellom 20 og 50 år Antatt normal levetid for epoxy, maling o.lign 6-12 år Kjekken lisaeffe obsenvisfrmer.soeskil med lamfrpd vensering, didere drut algiskandlerzaror elarbtrmers4,e lasaire områder som for etempel amenwskdenk, oppvaskff taskin og kfileskq" Del e nzte.fip#elpd hmredninger off idstyn rulde/awel: - I alle fire kjøkken er frontene i finer/laminat utførelse. - Oppvaskbenk med heldekkende stålbeslag. - Ventilator over komfyrplass VURDER1NG: Generelt noteres bruksslitasje og skalkemerker. Leil. A-småskader på innredning, ventilator uten viftefunksjon/lys. Leil. B-småskader på innredning, slakke hengsler, ventilator virker, men bråker kraftig. Leil. C-manglende benkeplatedel, fuktfiekker i skap under utslagsvask, ventilator ok. Leil. D-slitasjeskader på skap, særlig i front, slakke hengsler. Avløpsslange fra ventilator frakoblet mot pipeløp. T6'.. Lei endrhesrakinnget Normalt intervall for utskifting av tappebatterier er mellom 10 og 30 år Normalt intervall for utskifting av utslagsvask/kum/beslag, er mellom 20 og 50 år Normalt intervall for rengjøring av vifte, motor, kanalnett er mellom 2 og 10 år Normalt intervall for utskifting av vifte, motor, kanalnett er mellom 10 og 20 år Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer a : Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 19 a. 24

21 G.nr: 48 Bnr: 364 F.nr/Snr: Leil ighetsnr: 2 Innvendige overflater Her medrar ana de ram sam rhae er hesarena traih2,ere. det et bare de mm sam har reserahae SuehahvlAharferN I iinfrwer ram er awaraffen adr anata ikke er anara Detzbres oppmerhomprial arrefiarer som Mir Åtanmenrerz - Gulvflater generelt i vinylbelegning på boligflatene. Betongflate i kjeller og trebord på kvistloftet. - Veggflater i malte flater, trepanelte vegger i ganger og i kjeller, trepanelte vegger på kvistloft. - Takflater med malte himlingsplater i boligdelene og trepaneler i kjeller. r6:.2 Generelt sees slitte flater, endel åpne beleggskjet, skalkemerker og småskader. Relativt mye skruhull i veggflater. Endel fuktsølemerker på gulv under vindu, fuktutslag og fuktskademerker i vegger under vindu med fuktlekkasjer. Se under vindu. Fuktskjolder/muggskade i søn egg på soverom leil. C. Lei eadrheirahwinger Antatt normal levetid for våtromsplater 6-14 år Antatt normal levetid for malt glassfiberstrie 3-10 år Antatt normal levetid for vinylgulv år Antatt normal levetid for glassfibervev, malt 8 16 år Normalt intervall for utskifting av asbestsementplater / eternittplater er mellom 20 og 40 år. NB asbestholdig produkt, utgått av produksjon, utskiftes av fagfolk. Antatt normal behov for sliping og lakking på parkett, tre gulybord o.lign år Innvendige trapper 17swel/ absenzwan spesieh rfarhold Indpainger aripp/rekkwrk Rekkrerthajsier er gaid rurderr. Furderinger 76:. - Alle trappene mellom etasjene er utført i 1/2 sving, tremateriale, tett konstruksjon, malte/lakkerte flater med belegg i trinn og rekkverk i tre med ballystre og håndtre. Det registreres bruksslitasje og endel nokså slitte flater. Løse deler pa rekkverket, mangler endel balystre, delvis løsnet belegg i trinn, samt trinnbelegg buler. Le: ei/dihelrainunger Normalt intervall for maling av trapper i tre, malt er mellom 6 og 10 år Normalt intervall for sliping og lakking av trapper i tre med lakket overflate er mellom 6 og 10 år Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: 1nitialer: NUD Takst og NTF Norges Taksteringsforbund Side 20 av 24

22 RapportansyarIin: Rogstrand Werner Gnr: 48 Bnr: 364 F.nr/S.nr: Leilighetsnr: 2 vvs Iter Eurderes pannrer, adepsrer, wrmnemnshereden senfraawnwean/egg og drenselstank»rdningene gjelder ksn alder og materhihwk si ifra Wsmelle absermsjenter eller appirtninger sontfrentgitt av firmlagte terninger, bizebestrivelse dler andre gotajevile doiamemer. E41V/V- 111? runleringer 76:- 2 - Offentlig tilknyttet vannforsyning. - Rertype i kobber. - Anlegget er skult i boligdelene. Synlige rør i kjeller er både med skru- og sveisekoblinger. - Anlegget antas fra byggeår. UTSTYR: - 4 stk beredere plassert i kjellerbod, alle med volum 200 liter, alder ikke oppgitt. Sluk i rommet og 2- hånds blandebatteri. - Stoppekran er plassert på hovedvanninntak i kjellergang. Som nevnt er vannet avstengt og vanntrykk er ikke testet. Det samme gjelder kontroll av event. rørlekkasjer. Kan ikke sees utpregede oksyderings-/tæringsskader da rørledningene stort sett er skjulte eller med isolering. Synlige stikkrør til vaskerom er malte og i berederom sees bare kobberrør, men disse er stort sett uten oksydering. En bereder uten deksel på koblingsboks. GENERELLT: Gjengroing og redusert vanntrykk hører normalt sammen, spesiellt ved eldre, galvaniserte rør. Alder på anlegget regnes som kriterium for normal slitasje og svekkelse. Undertegnede har ikke rørfaglig utdanning og anlegget er derfor ikke faglig vurdert. Det anbefales derfor kontrollert av rørlegger dersom slik vurdering ønskes, kanskje særlig vedr. eldre hus og anlegg. Oksydering skyldes oftest fuktighet i rommene, men er mindre farlig for røranlegget. Galvanisk tæring skyldes ofte feil på el-anlegg, gjerne jordfeil. Leiendrhefrafrmwer Antatt normal levetid for kobberrør år Normalt intervall for utskifting av blandeventil er mellom 10 og 25 år Normalt intervall for utskifting av reduksjonsventil er mellom 10 og 30 år Normalt intervall for utskifting av tappebatterier er mellom 10 og 30 år Normalt intervall for utskifting av varmtvannsbereder, elektrisk er mellom 15 og 25 år.,- FLOPS-ItOR Froderinger TC: 2 - Offentlig avløpsordning. - Rertype i soil og plast. - Bunnledning med ukjent rørtype. Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Takstenngsforhund Side 21 av 24

23 Rapportansvarlig. Bogstrand Werner anr: 48 I3nr: 364 F.nr/S.nr: Lcilighetsnr: - Sluk i soil og plast. - Lufterør sees ført til over tak på kvistloft. - Anleggets alder antas fra byggeår. - Stakeluke synlig i kjeller på begge hovedstammer. UTSTYR: - Emaljerte badekar. - Porselen servanter og klosetter. Det må påregnes normal aldersslitasje på slike anlegg. Endel synlig rust på rør i kjeller. Lekkasje på takgjennomføring vest på kloakklufterør kvist. Alder på anlegget regnes som kriterium for normal slitasje og svekkelse. Bruk av vacumventil er kun godkjent som sekundær lufting (altså i tillegg til hovedlufting over yttertak). Durgo, Prevac el. Purus vakumventiler for avløp. Undertegnede har ikke rørfaglig utdanning og anlegget er derfor ikke faglig vurdert. Ønskes dette anbefales derfor kontroll av rørlegger. Lex em/i beninunger Antatt normal levetid for avlepsledninger av plast år Antatt normal levetid for avløpsledninger av støpejern år Antatt normal levetid for plastsluk år Antatt normal levetid for soilsluk år Normalt intervall for utskifting av utslagsvask, servant, klosett, badekar er meliom 20 og 50 år Elektriske anlegg Det elektrivke anlegget er ikke varden i denne rapporten da derrefrever spedell kompetonse ogautorirrisfrn. På generefrgrunnlaz ankfales denlerfiv en gjennomgang af en eirfarian. Heller if4e Wsue/le feil koanntweres k,y ikke darefremgår sarshlt nedenfor. flinaringer 76: - Åpent anlegg i hele bygningen. UTSTYR: - Sikringsskap er plassert i trappegangene samt på kvistloft og i kjeller. - manuelle sikringer i alle skap. VURDER1NG: I kjeller registreres delvis løse, eldre brytere på vegger, knust koblingsboks i gang vest, åpen stikk og "tjuv"-kobling i ene boden. Endel slitte deksel i boligdeler. Undertegnede har ikke elektrokompetanse, og det elektriske anlegget er derfor ikke faglig vurdert. På generelt grunnlag anbefales det bestilt / utført en Elsjekk fra uhildet eltakstmann for å kontrollere Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst og NTF Norges Taksteringsforhund Side 22 av 24

24 Kong Ihns gt. 69 Ci.nr: 48 linr: 364 F.nriS.nr: 2 anlegget i forhold til gjeldende forskrifter for da boligen ble bygget. Dette gjelder spesielt for boliger eldre enn år. Samsvarserklæring på elektro arbeider utført etter I.juli 1999 må fremskaffes. Samsvarserklæring er et offentligrettslig krav etter denne dato og er derfor et viktig dokument LtneNdsbefralminger Antatt normal levetid for el-anlegg er år Normalt intervall for utskifting av panelovner er mellom 20 og 40 år Normalt intervall for utskifting av armatur av lysstoffrør/tennere er mellom 15 og 25 år Normalt intervall for utskifting av lysstoffrør/tennere er mellom 2 og 5 år Normalt intervall for utskifting av armatur av glødelamper er mellom 5 og 30 år Normalt intervall for utskifting av undersentraler (sikringsskap) er mellom 20 og 40 år Normalt intervall for kontroll av jordingsanlegg er mellom 1 og 5 år Diverse utstyr fler derkt mtsor sant ikxe er medrar de awieepriaer. Beritgreben,We/der hare uhar sant har resenkh heodninh for hedtenv aandard RFCCPENT/LASJON hunkahher - Naturlig ventilasjon i hele bygningen. 76": UTSTYR: - Vegg-, vindus- og takventiler. - Slagvindu. - Kjøkkenventilatorer som mekanisk ventilering på alle kjøkken. Anlegget vurderes med normal aldersslitasje. Sees endel fuktavrenning under veggventiler på vegger mot sør. Leiend heintngel Normalt intervall for utskifting av vifte, motor, kanalnett er mellom 10 og 20 år Normalt intervall for utskifting av aggregat er mellom 20 og 40 år Normalt intervall for rengjøring av vifte, motor, kanalnett er mellom 2 og 10 år RILINNPARSL/A/C/-SLI/WAIG hildernwer UTSTYR: - Røyk- og varmevarslere montert i leilighetene. - Pulverapparat montert/plassert i trappeganger/ganger til leilighetene. TO 2 Endel røykvarslere demontert, noen ute av funksjon. Apparatenes funksjon er ikke testet og må nærmere kontrolleres. Varsler mangler deksel i leil. B. Rapporten kan kun brukes a godkjente medlemmer av: Initialer: NITO Takst(19. NTF Norges I aksteringsforbund Side 23 av 24

25 Rapportansvarhg: Boestrand Werner G.nr: 48 Bnr: 364 F.nr/S.nr: Leiliebetsnr: 2 Antaes normal alders- og bruksslitasje. Ukjent når pulserapparatene sist ble kontrollert. Lelywdrhelrailmlwer Normalt intervall for kontroll av pulverapparater er mellom 1 mnd. og 1 år D11--ERSE 1.773Th? / CARDEROBE iiirdernwer - Prefabrikkerte garderobeskap i alle soverom. - Plassbygde garderobe-/utstyrskap med overfallsdører i vindfang. - Oljedagtanker i stål i alle leilighetene. Bruksslitte skap med skalkemerker. Løs bakplate gard-skap sov sør leil. A. Oljetankene er tomme. Slitte og flateskadde skap i vindfang. LeJkwdrbetraimingtr- Levetidstabeller ikke tilgjengelig for konstruksjonen Terrengforhold Vurdering arfil orhedd red snamman lidere nmieres nefiewarrer og lestegger som erferbundensed»nret Ikrderingene er basen,mt vlsuelle nåvenwvimer. rurderinge, - Flatt terreng rundt hele bygningen. - Ikke registrert støttemurer. - Tomtearealene er med opparbeidet gressplen mot øst, sør og vest. - Adkomst med grusfylling mot nord. T6.. I Gressplen virker normalt vedlikeholdt, men med endel mosegroing i flatene. Adkomst/parkeringsareal mot nord er noe osergrodd med ugress og trenger renosering. Leiviiii>herrabfibwer Normalt intervall for legge om grasplen av beplantet areal er mellom 10 og 40 år Rapporten kan kun brukes av godkjente medlemmer av: 1nitialer: NITO Takst og N 11. Norges Taksteringsforbund Side 24 av 24