Kandidater i Nord-Hålogaland bispedømme, synspunkter på kjønnsnøytral liturgi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kandidater i Nord-Hålogaland bispedømme, synspunkter på kjønnsnøytral liturgi"

Transkript

1 Kandidater i Nord-Hålogaland bispedømme, synspunkter på kjønnsnøytral liturgi Fargekoder Fargene er tolkingen til NNFE, men svarene er de har gitt. De gule er de anbefalte fra NNFE For dagens liturgi med ekteskapet for en mann og en kvinne For en ny liturgi som åpner for kjønnsnøytrale ekteskap Vet ikke/ uklar Kandidatene har alle fått følgende spørsmål fra Nordisk nettverk for ekteskapet (NNFE): Den nye ekteskapsloven krever at ekteskap inngått i Den norske kirke skal ha en liturgi godkjent av Kirkemøtet for at ekteskapet skal være gyldig. På bakgrunn av dette vil vi gjerne vite om du mener at ekteskapet er en institusjon for en mann og en kvinne. Hvis du blir valgt som delegat til Kirkemøtet, vil du stemme for forslag som bevarer dagens liturgi? Svar ja, nei eller uklar/vet ikke. Ønsker ikke svare/ har ikke svart I Nord-Hålogaland velges alle sju lekfolk direkte av velgerne. Alle velgere har fem prioriterte stemmer. Navn Alder Stilling/ Bevare dagens liturgi? Menighet Lekfolk Arnhild Andreassen 40 Husmor, Nordreisa JA. Ekteskapet er Guds gode ordning mellom en mann og en kvinne. Bibelen taler ikke om noen annen form for ekteskap. En endring av ekteskapet til å omfatte andre samlivsformer, er et alvorlig brudd med vår kultur og tradisjon, men ikke minst mot Guds ord. En ny liturgi for kjønnsnøytrale ekteskap må Kirken avvise. Anne Marie Bakken Gunvor Olsen Bjørklund 64 Kvæfjord, Ikke svart på epost fra NNFE. Høgskolelektor 63 Nesseby, Ikke svart på epost fra NNFE. Aktivitør Nils Mathis N. P. Eira 65 Kautokeino, Selvstendig næringsdrivende Ja, jeg vil beholde dagens ordning. Jeg ville egentlig bli fritatt fra lista, men jeg var for sent ute. Ønsker ikke kontakt på epost, men svart muntlig 19. juni. Eirik Junge Eliassen 39 Studerer teologi, Prestevikar, konst. Redaktør Virkelig, Tromsø Det er ikke så enkelt å svare ja eller nei. Det er en del steiner som må løftes på for at vi kan inngå likekjønnede ekteskap. Svart muntlig til NNFE, men han har ikke svart på epost.

2 Ingrid Røstad Fløtten 55 Vardø, Sorenskriver Jeg har ikke tatt endelig stilling til spørsmålet, men jeg er for partnerskapsloven, og jeg støtter at homofile kan ha vigslede stillinger. Jeg er ikke enig i det som står i den nye ekteskapsloven om assistert befruktning, og jeg vil ikke at lesbiske prester skal benytte seg av dette. Dette er en noe som strir for mye mot barnets rett til en mor og en far. Svart muntlig til NNFE, men ikke svart på epost. Anne Marie Gjerdrum 70 Tromsøysund Ja, hvis alternativet er en ny liturgi også for inngåelse av ekteskap for likekjønnede i Den norske kirke. Det jeg imidlertid vil arbeide for er at kirken sier ifra seg vigselsretten. Å inngå ekteskap er en borgelig handling, laget for å skape orden i familiære forhold, og derfor av samfunnsmessig betydning.ektepar som ønsker kirkens velsignelse/forbønn over alliansen er hjertelig velkommen til det. Dette har vært mitt standpunkt i år. Andreas Gotliebsen Ottar Grimstad 21 Butikkmedarb./ Ikke svart på epost fra NNFE. kirkelig arb., Kanebogen 73 Alta Ja! Alta Menighetsråd - gudstjenesteutvalgert - har arbeidd med dei nye forslaga til ny liturgi i fleire månader, og etter det har vi prøvd ut ein variant i Alta kirke dei siste gudtenestene der. Vi har ikkje "landa" på eit endeleg framlegg pr.d.d. I denne liturgien er det ikkje teke med nokon ny liturgi m.o.t. vigsling. Og etter samtalar med både vikarierande sokneprest Anne Skoglund og fast tilsett sokneprest Olav Øygard, er det ikkje noko som tyder på endring i liturgien i kyrkjene våre. Også dei tilsette prestane her oppfattar situasjonen slik at ein vigslingsliturgi som tek utgangpunkt i dei nye ekteskapslovene, p.t. vert oppfatta som eit "vilt" slag i lufta! Hilda Kristine Hanssen 37 Kirkens nødhjelp, Ikke svart på epost fra NNFE. Elverhøy Ragnhild Hellemo 67 Berg Mitt standpunkt har alltid vært at ekteskapsloven skal gjelde for mann og kvinne. Partnerskapsloven skal gjelde for homofile. Jeg har levd i ekteskap i 48 år. Svart muntlig til NNFE, men hun har ikke svart på epost. Kari Akselvoll Lorentsen 60 Ikke svart på brev fra NNFE. Hillesøy Arne Lundberg 41 Daglig leder, Lavangen Som jeg tidligere svarte på telefon vil jeg stemme for å opprettholde dagens liturgi ved kirkelig bryllup. Dette mener jeg kun skal være mellom mann og kvinne. Hvis man ser hvordan verden utvikler seg tror jeg at det er meget viktig at man tar vare på de kirkelige handlinger ut fra skriften som bibelen opprettholder. Det er også viktig for kommende generasjoner at man fremhever at det bør/skal være mann og kvinne i et ekteskap opprettet i kirken. Johanne L. Mathiassen 43 Lærer/ rådgiver, Lenvik Ikke svart på Facebook-melding fra NNFE.

3 Ole Danbolt Mjøs 70 Tromsøysund Jeg stemte imot den nye ekteskapsloven da Kirkemøtet behandlet denne saken. Dette standpunktet er uendret. Jeg var/er for partnerskapsloven og mener at en partnerskaps inngåelse bør få et rituale for velsignelse/forbønn i kirken. Så avventer jeg med stor spenning den samlivsetiske vurdering som Kirkerådet har bedt Bispemøtet om å få utførtt. Når denne utredningen foreligger, vil jeg foreta en grundig gjennomtenkning av saken forut for Kirkemøtets behandling.. Anne V. Nesje 51 Svenn Arne Nielsen 54 Ergoterapeut, Salangen Redaktør, Grønnåsen Ikke svart på brev fra NNFE. Spørsmålet du ber meg svare på er i mitt hode alt for alvorlig til det kan overlates organisasjoner eller enkeltpersoner med svart-hvite holdninger. I forhold til bispedømmerådsvalget har jeg til DnK pr. epost gitt uttrykk for hva jeg står for. Det er, så langt jeg forstår, meningen at dette skal være tilgjengelig for offentligheten, noe jeg absolutt ikke har noe i mot. Jeg vil i dag ikke avgi ja nei -svar slik du ønsker. Ber om forståelse og respekt for dette. Henning Ø. Norbakken 29 Tromsø boligbyggelag, Lavangen Jeg stemmer for at ekteskapet er en i institusjon for mann og kvinne og at vi da bevarer dagens ordning. I det gamle testamentet står det flere plasser om hvordan Gud skapte menneske til mann og kvinne for at de skulle leve sammen, få barn og leve i pakt med guds natur slik han skapte den. All logikk sier at det må være en av hvert kjønn for å skape et barn og det er dette jeg tror at Gud mente da han skapte oss til mann og kvinne. I Matt 5 i det nye testament står dette bekreftet. At vi i nå skal godta homofilt ekteskap og tolke bibelen dit at det er ok, blir for meg feil. Gud var, er og skal være den samme hele tiden. Han endrer ikke mening selv om det går mange tusen år, det syns jeg ikke vi heller skal!. William Pedersen 68 Fisker, Skarsvåg Det vi har drøftet tidligere er at man skulle forsøke å få til en seremoni, men liturgien for det tradisjonelle ekteskapet skal bestå. Vi tenker ikke lage en ny liturgi, men en slags seremoni for samkjønnede. Svart muntlig til NNFE, bruker ikke epost. Marit Reiertsen 57 Spesialpedagog, Berg Jeg vil stemme for at de som ønsker å starte sitt samliv i kirkens regi, skal få gjøre det på en ryddig og verdig måte. Prinsipper kan beskrives. Livet leves av mennesker. Ønsker mennesker at Guds velsignelse skal nedbes over deres liv og samliv, ser ikke jeg gode grunner til at andre mennesker skal skal kunne nekte dem det. Jeg føler stor ydmykhet overfor menneskers livserfaringer og ofte smertelige erkjennelser. Det er viktig å lytte til hverandre i alle spørsmål som gjelder livsmeining. Mine eventuelle prinsipper må ikke stenge for andres gudsrelasjon. Den må de få lov til å ta ansvar for sjøl. Jeg synes forøvrig at Kirken bruker uforholdsmessig stor energi på å diskutere dette spørsmålet i forhold til andre, gjerne livsviktige spørsmål, for menighet og samfunn forøvrig: Materialisme, vold, utnytting av mennesker og natur m.m; forhold som ødelegger liv og samliv uten at det synes å bekymre oss som menighet mye.

4 Anne T. Hognestad Seppola Geir Harald Skoglund 51 Lærer, Måsøy 52 Lærer, Dyrøy Det er dilemma for meg: Jeg ser at par av samme kjønn inngår partnerskap, men jeg synes det er litt vanskelig. Men jeg vet ikke hvorvidt vi skal godkjenne. Vi skal ikke bare godta ting for at det er i tiden. Svart muntlig. Ikke svart på epost. Ja, jeg er i hovedsak enig med Den norske kirkes liturgi.. Kandidaten har bekreftet at han ikke vil endre ekteskapsliturgien for to personer av samme kjønn. Johan Arnt Solstad Samiske kandidater 64 Alta Ja. Jeg synes samliv mellom likekjønnede skal ikke betraktes som ekteskap. Homofile i parforhold får kalle det noe annet. Kandidaten ønsker ikke å besvare spørsmål skriftlig, men han har svart muntlig. Anne Marit Eira Anti Liv Tone Boine 29 Journalist, Ikke svart på epost fra NNFE. Karasjok 42 Redaktør, Karasjok Jeg er imot ny liturgi. Ekteskap er for mann og kvinne, slik skriftene sier. Vi må forholde oss til skriftene.. Kirsten Isaksen 69 Nesseby Det ville bli for dramatisk for den Norske kirke å få en ny liturgi for kjønnsnøytrale ekteskap. Det må ikke bli slik at folk kjenner seg ikke igjen i kirken. Kirkelige tradisjoner er viktige, særlig i samiske områder. Siri Broch Johansen Ellen Cecilie Triumf 41 Språkkonsulent, Ikke svart på epost fra NNFE. Tana 27 Lærer, Ikke svart på epost fra NNFE. Kautokeino Leke kirkelige ansatte Ivar Jarle Eliassen 50 Kantor, Lenvik Ja! Ekteskapet er, i henhold tıl vår kırkes ordnıng, og samfallende med mın oppfatnınng, en ordnıng som regulerer forholdet mellom en kvınne og en mann! Oddhild J. Klevberg Kjersti Kvammen 50 Kateket, Alta Ja, svart muntlig til NNFE, ikke svart på epost. 41 Ungdomsarbeider, Ikke svart på epost fra NNFE. Vadsø Håkon Ryvoll 52 Menighetssekretær, Ikke svart på epost fra NNFE. Tranøy Sverre Tharaldsen 50 Adm.leder Ikke svart på epost fra NNFE. krk.kontor, Harstad

5 Prester Gunn Elvebakk 46 Sandtorg, Trondenes prosti Vet ikke. Jeg vil gjerne beholde dagens liturgi for ekteskapsinngåelse mellom mann og kvinne. Samtidig ser jeg behovet for en liturgi for velsignelse av homofile parforhold, enten vi bruker betegnelsen "ekteskap" for disse eller ikke. I utgangspunktet har jeg liten sans for begrepet "kjønnsnøytralt ekteskap", da jeg mener det er og skal være forskjell på heterofile og homofile forhold, og at "ekteskap" er en betegnelse på en forpliktende forhold mellom mann og kvinne. Det spørs allikevel om ikke kampen om ordbruken allerede er tapt. Jeg mener uansett at vi trenger to typer liturgier: En for inngåelse av ekteskap mellom mann og kvinne, og en for "ekteskap" mellom homofile. I dagens samfunn tror jeg alle som går inn i forpliktende forhold med tanke på resten av livet, kan ha behov for både en bønn og en velsignelse med på veien. Ingunn Dalan Kosnes 40 Sør-Varanger, Ikke svart på epost fra NNFE. Varanger prosti Johan Bakken Sandvik 67 Karasjok, Indre Ja. Svart muntlig, men han er på ferie til 18. august. Finnmark prosti Kjell Yngve Riise 54 Domkirken, Ikke svart på epost fra NNFE. Domprostiet Ingunn Rinde 44 Berg/ Torsken, Senja prosti Ønsker ikke å svare

S. 1: Vedtak sak KR 40/07 - Kirkerådets møte 13.-14.09. (Protokollen er pr. 27.09. ikke endelig godkjent av Kirkerådet)

S. 1: Vedtak sak KR 40/07 - Kirkerådets møte 13.-14.09. (Protokollen er pr. 27.09. ikke endelig godkjent av Kirkerådet) KM 11.1.5/07 S. 1: Vedtak sak KR 40/07 - Kirkerådets møte 13.-14.09. (Protokollen er pr. 27.09. ikke endelig godkjent av Kirkerådet) S. 8: Vedtak sak KR/AU 08/07 - KR/AUs møte 20.09. KR 040/07 Høringsuttalelse

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE. 1ry>r,:,n G U (ESTILUNGSDEl' Hamar bispedømmeråd. z ac- /,%1123

DEN NORSKE KIRKE. 1ry>r,:,n G U (ESTILUNGSDEl' Hamar bispedømmeråd. z ac- /,%1123 DEN NORSKE KIRKE Hamar bispedømmeråd 1ry>r,:,n G U (ESTILUNGSDEl' Det kongelige barne- og likestillingsdepartement Postboks 8036 Dep 0030 OSLO z ac- /,%1123.^ (7 Dato: 06.09.2007 V'-år ref: 07/290-121411

Detaljer

Kritiske refleksjoner omkring den nye ekteskapsloven

Kritiske refleksjoner omkring den nye ekteskapsloven Kritiske refleksjoner omkring den nye ekteskapsloven Av Jon Kvalbein, foredrag i støtteforeningen for KFUM/KFUK 4. November 2008. Den nye ekteskapsloven er etter mitt syn uttrykk for en kulturrevolusjon.

Detaljer

11.3 Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par Vedtatt av synodestyret (sak 340/2005-2008).

11.3 Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par Vedtatt av synodestyret (sak 340/2005-2008). Organisasjons- og personalhåndbok / Høringsuttalelser / Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par 11.3 Felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede par Vedtatt av synodestyret

Detaljer

Høringssvar - Endringer i ekteskapsloven mv.

Høringssvar - Endringer i ekteskapsloven mv. Barne- og likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Dato: Vår ref: Deres ref: Arkiv nr: 31.08.2007 07/00068-003 ojh 542 Høringssvar - Endringer i ekteskapsloven mv. Forslag om endringer i

Detaljer

Samlivsetikk og kristen tro

Samlivsetikk og kristen tro Samlivsetikk og kristen tro Knut Alfsvåg og Morten D. Andersen (red.) Samlivsetikk og kristen tro Utredning fra et utvalg oppnevnt av lutherske organisasjoner og frikirker Lunde Forlag Copyright 2011

Detaljer

Kjønn K X M (kryss av) Frå Noverande stilling Kapellan på Voss, Hardanger og Voss prosti 2008

Kjønn K X M (kryss av) Frå Noverande stilling Kapellan på Voss, Hardanger og Voss prosti 2008 Skjema for presentasjon av geistlege kandidatar ved val av bispedømeråd/kyrkjemøtet Bjørgvin bispedøme. Opplysningane er til bruk ved offentleg presentasjon av kandidatane. Fødselsdato 1973 Namn Bustadsadresse

Detaljer

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid

senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Vi ønsker deg og dine en trivelig førjulstid nr. 2-2009 senjabladet Informasjonsblad i Senja prosti for menighetene Berg, Sørreisa, Torsken og Tranøy Berg menighet side 6-9 Sørreisa menighet side 10-13 Gudstjenester side 14-15 Torsken menighet side

Detaljer

Med Jesus i familien- Ekteskap,skilsmisse,samboerskap, sex før ekteskapet Tale på Genmix, 31.10.10 av Oddvar Søvik

Med Jesus i familien- Ekteskap,skilsmisse,samboerskap, sex før ekteskapet Tale på Genmix, 31.10.10 av Oddvar Søvik Med Jesus i familien- Ekteskap,skilsmisse,samboerskap, sex før ekteskapet Tale på Genmix, 31.10.10 av Oddvar Søvik Det er et meget aktuelt, men stort og vanskelig tema som er satt opp for denne kvelden.

Detaljer

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Godkjent i NLMs hovedstyre 2. desember 2011 1 Innhold Innledning s 3

Detaljer

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6

Norvisjon. Ny spire i Karasjok og Lakselv. Forandringer?! Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Norvisjon region nord Regionblad for Normisjon nr. 3 juli/august 2009 årgang 6 Ny spire i Karasjok og Lakselv Barnas og ungdommenes stevne Barnas og ungdommenes sommer i nord (BUSiN) begynner nå å ta form.

Detaljer

«Folkekirke 2000» Rapport fra Stiftelsen Kirkeforskning. En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke

«Folkekirke 2000» Rapport fra Stiftelsen Kirkeforskning. En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke Rapport fra Stiftelsen Kirkeforskning Ida Marie Høeg, Harald Hegstad, Ole Gunnar Winsnes «Folkekirke 2000» En spørreundersøkelse blant medlemmer av Den norske kirke Ida Marie Høeg, Harald Hegstad, Ole

Detaljer

HJEM, EKTESKAP OG FAMILIE

HJEM, EKTESKAP OG FAMILIE TRO OG LIV HJEM, EKTESKAP OG FAMILIE A.O.Halås 2013 (www.nri-imf.no) Det 4. bud «Du skal hedre din far og din mor så det går deg godt og du får leve lenge i landet» Det er: Vi skal frykte og elske Gud

Detaljer

TILHØRIGHET TIL EN VALGMENIGHET En empirisk undersøkelse i ByMenigheten - Sandnes ( tidligere Lundehaugen menighet )

TILHØRIGHET TIL EN VALGMENIGHET En empirisk undersøkelse i ByMenigheten - Sandnes ( tidligere Lundehaugen menighet ) TILHØRIGHET TIL EN VALGMENIGHET En empirisk undersøkelse i ByMenigheten - Sandnes ( tidligere Lundehaugen menighet ) Innholdsfortegnelse Forord...2 Kapittel 1. Innledning...3 Bakgrunn for oppgaven...3

Detaljer

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler

Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Foreldres ansvar overfor barn En innføring i norske regler Del 1: Barneoppdragelse og barnevern Forord Denne brosjyren har blitt til ved hjelp av mange. Integrasjonsog mangfoldsdirektoratet har finansiert

Detaljer

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo

KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo KRISTNE FRISKOLERS FORBUND (KFF) Tlf 22 82 35 80. Fax 22 82 35 81. E-post: post@kff.no. Storgata 10 B, 0155 Oslo Oslo 09.05.2008 Til Barne- og likestillingsdepartementet Postmottak@bld.dep.no Høring om

Detaljer

UKM 04/15 Kalt til å kalle

UKM 04/15 Kalt til å kalle UKM 04/15 Kalt til å kalle En bibelsk kallsfortelling I Johannes 4 leser vi om kvinnen fra Samaria som møtte Jesus og ga kallet videre: «Kom og se!» «Mange av samaritanene fra denne byen kom til tro på

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

teol4514 2013 h Ingvild Osberg lilla gruppe

teol4514 2013 h Ingvild Osberg lilla gruppe teol4514 2013 h Ingvild Osberg lilla gruppe Fylt av glede over livets under, med et nyfødt barn i våre hender, kommer vi til deg som gav oss livet. DÅPSSAMTALEN INNHOLD: 0. INNLEDNING:. 3 1. HVA VIL JEG

Detaljer

Gyldige vigsler og kirkelig integritet

Gyldige vigsler og kirkelig integritet Gyldige vigsler og kirkelig integritet Bør kirken vie i kraft av den kjønnsnøytrale ekteskapsloven? Ole Fredrik Kullerud 1 Problemstilling Bør Kirken fortsette å vie etter at ekteskapsloven fra og med

Detaljer

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap

Nr. 3-2006 21. årgang. tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon. Utrustende lederskap Nr. 3-2006 21. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Utrustende lederskap 2 Tema: Utrustende lederskap Utrustende lederskap Jeg skriver til dere fedre, sier apostelen

Detaljer

Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte

Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte Nr. 4-2005 20. årgang FOLK tidsskrift med undervisning til vekkelse - fornyelse - misjon Ekteskapet sex, skilsmisse, gjengifte 2 Tema: Ekteskapet Ekteskapet den viktigaste institusjonen i samfunnet Framtida

Detaljer

DELK og Vigselsretten

DELK og Vigselsretten DELK og Vigselsretten I HS-møte 17. sept 2010 (Sak 44/10) ble en arbeidsgruppe nedsatt med tanke på å utredet en evt. reaksjon fra DELKs side på ny ekteskapslov som trådte i kraft 1. jan. 2009. Arbeidsgruppen

Detaljer

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24

OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 OG HOLDE SEG TIL SIN HUSTRU - - 1.MOS.2,24 Alle 4 grunnlovene som er beskrevet i referansen ovenfor handler om sider ved Guds natur. Her inviterer Gud menneskene til å ta del i den kvalitet som vi mennesker

Detaljer

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål

Vi velger. SAMFUNNSFAG Kapittel 6. Læreplanmål SAMFUNNSFAG Kapittel 6 Vi velger 92 SAMFUNNSFAG Kapittel 6 VI VELGER Her skal du lære: om å ta gode valg om hvorfor vi har regler om hva vi kan være med på å bestemme om hvem som bestemmer på skolen, hjemme

Detaljer

Mellom jord. og himmel

Mellom jord. og himmel Mellom jord og himmel Olav Røer/2007 Det er så fint å reise med taubane. Hele jorden er under føttene våre, og ingen ting er over oss. Ingen ting er over oss? Men hva med Vår Herre? Vårherre? Er det en

Detaljer

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet

Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Til: Menighetsmøtet Østenstad menighet 26. august 2012 Fra: Menighetsrådet Lokal grunnordning - innledende kommentarer til høring i menighetsmøtet Bakgrunn Den nasjonalt organiserte gudstjenestereformen

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Undervisningstjenesten i Den norske høringssammendrag

Undervisningstjenesten i Den norske høringssammendrag KM 07.1/15 Undervisningstjenesten i Den norske høringssammendrag Kirkerådet gjennomførte våren 2014 en høring om «Undervisningstjenesten i Den norske kirke» (KR sak 14/14) med sikte på behandling i Kirkemøtet

Detaljer

Ekteskapet: Borgere av to riker og Ny ekteskapslov

Ekteskapet: Borgere av to riker og Ny ekteskapslov Ekteskapet: Borgere av to riker og Ny ekteskapslov Uttale fra Akademi for Kristen Folkeopplysning om Ny ekteskapslov. Januar 2010 Artikkel og pressemelding fra Akademi for Kristen Folkeopplysning: Under

Detaljer